DSG Dansk Selskab for Geriatri

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DSG Dansk Selskab for Geriatri"

Transkript

1 Dagsorden Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri Dato Fredag den 15. marts 2013 Tid Sted First Hotel Grand, Jernbanegade 18, 5000 Odense C 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Formandens beretning (s. 1-4) v. Søren Jakobsen 3. Beretning fra kasserer (selvstændigt bilag) v. Lotte Usinger 4. Beretning fra Uddannelsesudvalget (s. 5) v. Ellen Holm 5. Beretning fra Kursusudvalget (s. 5) v. Ellen Holm 6. Beretning fra DSIM (s. 6) v. Ellen Holm 7. Beretning fra UEMS (s. 6) v. Ellen Holm 8. Beretning fra NGF (s. 7-9) v. Finn Rønholt 9. Beretning fra Mødeudvalget (s ) v. Susanne Stabel Green 10. Beretning fra DRG udvalg (s. 12) v. Bjørn Mathiassen 11. Beretning fra EUGMS (s. 13) v. Solvejg Gram Henneberg Pedersen 12. Beretning fra Forskningsudvalget (s.14) v. Solvejg Gram Henneberg Pedersen 13. Den geriatriske database. Status (s. 15) v. Lillian Mørch Jørgensen 14. Arbejdsgruppen for akut/subakut/elektiv geriatri. Status og fremtid v. Lillian Mørch Jørgensen 15. Ortogeriatrigruppen. Status. v. Lisbeth Fredholm 16. Forslag om vedtægtsændring vedr. valg af repræsentanter til LVS v. Trine Sander Petersen 17. Bestyrelsen anbefaler kontingentstigning til 450 kr/år 18. Valg til bestyrelsen Trine Sander Pedersen udtræder. Funktionstid udløbet. Kan ikke genvælges. Ingen øvrige ordinære bestyrelsesmedlemmer er på valg eller ønsker at udtræde. Der skal således vælges et ordinært bestyrelsemedlem. Ingen suppleanter er på valg Kandidater kan melde sig til sekretær Hanne Pedersen inden 1. marts 2013 eller ved generalforsamlingen 19. Valg til udvalg/særlige poster Valg til LVS. Hanne Elkjær og Søren Jakobsen modtager begge genvalg. Valg til revisorsuppleant. Henrik Hansen modtager ikke genvalg. Evt. kandidater kan melde sig til sekretæren Hanne Pedersen inden 1. marts 2013 eller ved generalforsamlingen. 20. Eventuelt Med venlig hilsen På vegne af bestyrelsen for Dansk Selskab for Geriatri Hanne Pedersen, sekretær Herlev Vedhæftede filer: Bilag 1. Vedtægter for DSG Bilag 2. Forslag til vedtægtsændring Bilag 3. Bilag med formandsberetning og udvalgsberetninger Bilag 4. Regnskab

2 DSG, Formandens beretning 2012/13 Sammensætning af bestyrelsen i beretningsperioden Søren Jakobsen, speciallæge, OUH, Svendborg Sygehus (formand) Trine Sander Pedersen, speciallæge, Herlev Sygehus (næstformand) Hanne Pedersen, speciallæge, Roskilde Sygehus (sekretær) Lotte Usinger, i hoveduddannelse Frederiksberg Sygehus (kasserer) Susanne Stabel, speciallæge, Herlev Sygehus (formand for møde-udvalget) Kim Otto Jacobsen, speciallæge, Gentofte Sygehus (webredaktør) Lisbeth Fredholm, speciallæge, Kolding Sygehus (ordinært bestyrelsesmedlem) Suppleanter Cecilia Lund, i hoveduddannelse, Frederiksberg Sygehus (suppleant) Christian Christensen, i hoveduddannelse Aarhus sygehus (suppleant) DGO repræsentant Susanne Van der Mark har deltaget i flere af bestyrelsesmøderne Bestyrelsesmøder Det er mit første år som formand for bestyrelsen. Bestyrelsesmøderne har haft lange dagsordener og vi har i årets løb forsøgt at stramme op på dagsordenspunkterne, så der nu ved hvert dagsordenspunkt er påfør en ansvarlig. Der har været afholdt 5 bestyrelsesmøder og udvekslet mange mails, da flere af de forespørgsler vi får på blandt andet høringssvar har korte tidsfrister. Bestyrelsen får fra medlemmerne af og til tilsendt spørgsmål. De diskuteres på bestyrelsesmødet og svarene fremgår af mødereferaterne. Der sendes som hovedregel ikke særskilt svar til spørgeren. Baggrunden for denne beslutning er, at vi ønsker at understrege, at svaret er sendt fra en enig bestyrelse. Det er dermed også en opfordring til at læse referaterne som ligger på selskabets hjemmeside. I beretningsperioden er medlemstallet steget til aktuelt 217 medlemmer hvoraf 124 er speciallæger. Nordisk Gerontologisk Forening (NGF) I juni i år blev der afholdt Nordisk Gerontologisk Kongres i København (se årsberetning fra NGF) Den gav økonomisk overskud til selskabet (der henvises til fremlæggelse af regnskabet). I planlægningen og afholdelsen af NGF, deltog Finn Rønholt, Kirsten Damgaard, Hanne Pedersen og Susanne Stabel. Tilbagemeldingen fra de læger der deltog i NGK, er at de oplevede et generelt højere videnskabeligt og fagligt niveau end ved tidligere NGK er. I forbindelse med NGK blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling d , og her blev det besluttet at medlemmerne af DSG er kollektivt medlemmer af DSIM. Desuden blev Finn Rønholt ved den ekstra ordinære generalforsamling genvalgt som DSG s repræsentant i NGF, efter en fodfejl ved den ordinære generalforsamling. Lægevidenskabeligt Selskab (LVS) LVS får tilsendt en del høringssvar og videresender disse til de respektive videnskabelige selskaber. Vi er skrevet på mange høringslister, også om emner, som vi ikke nødvendigvis har egentlig interesse i. Vi har afgivet høringssvar på rapporten udarbejdet i Sundhedsstyrelsens regi om den Ældre medicinske patient. Vi har også afgivet høringssvar på psykiatriplanen for Region Hovedstaden

3 Høringssvar er ligeledes afgivet på Dansk Selskab for Almen Medicin, (DSAM) s rapport om den ældre patient. Hvor Else Marie Damsgaard fra Århus har repræsenteret DSG som medforfatter. DSG har afgivet høring vedrørende medicintilskud til flere lægemiddelgrupper, herunder stærke smertestillende lægemidler. Repræsentanter i LVS har i beretningsperioden været Hanne Elkjær og Søren Jakobsen. I vedtægterne for LVS står der, at når et videnskabeligt selskab har mere end 200 medlemmer har man mulighed for at have 3 repræsentanter, hvorfor vi fremover vil stile mod dette, heraf et bestyrelsesmedlem fra DSG.. Dansk selskab for Intern Medicin (DSIM) De 9 intern medicinske specialer er blevet bedt om at stille med en oplægsholder til emnet Akut medicin. For DSG er Catherine H. Foss oplægsholder. Der er årsmøde i DSIM d. 19. april Ved den ekstraordinære generalforsamling d. 11/6 12 godkendtes DSG-medlemmernes kollektive medlemskab af DSIM. Sundhedsstyrelsen (SST) Den Ældre Medicinske Patient: rapporten er nu skrevet færdig. Vi har været repræsenteret i styregruppen ved Søren Jakobsen og mange medlemmer har været repræsenteret i div. arbejdsgrupper. Efter rapporten var færdigskrevet og afleveret, er der udkommet en udmøntningsplan for den ældre medicinske patient, og her fremgår det, at pengene er øremærket målrettede indsatsområder. Disse områder ligger primært i primærkommunerne. Kun for et enkelt indsatsområde er der tale om puljemidler, som endnu ikke helt er øremærket, og det er området vedrørende samarbejde om subakutte tilbud i primær sektoren til den ældre medicinske patient. Kliniske retningslinjer for demens Her er DSG repræsenteret i arbejdsgruppen ved Hanne Pedersen og i referencegruppen ved Søren Jakobsen Der er blevet udført et stort stykke arbejde specielt i arbejdsgruppen, der har beskæftiget sig med retningslinjerne for demens. Primært var der udfærdiget en relativ stor rapport. Efterfølgende kom kliniske retningslinjer med på finansloven for 2012, hvor der er afsat 20 mio. kr årligt i perioden til udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer. Dette arbejde forankres i sundhedsstyrelsen, som nu har udarbejdet en model herfor. Hovedprincipperne for den nye model er: evidensbaseret, tværsektorielt og tværfagligt samt let anvendelse (format og indhold). Sundhedsstyrelsen ønskede herefter, at retningslinjerne for demens skulle skrives i den samme skabelon. Dette bevirkede, at arbejdsgruppen måtte bidrage med en forkortet udgave af retningslinjerne for demens og bidrage til evidensvurderingen. Det var et stort arbejde for arbejdsgruppens medlemmer og arbejdet var med meget stramme deadlines. Der forventes høring på retningslinjerne for demens januar/februar 2013 Nationale kliniske retningslinjer Sundhedsstyrelsen har anmodet om repræsentanter fra de videnskabelige selskaber til at deltage i arbejdet med de kliniske retningslinjer. Vi har udpeget Hanne Elkjær til denne opgave. Hanne har været til det første møde d. 8. januar Efterfølgende har SST via LVS udsendt anmodninger til de videnskabelige selskaber om at komme med emner til de nationale kliniske retningslinjer. Vi har fra DGS peget på udredning af fald/svimmelhed som emne til udarbejdelse af national klinisk retningslinje.. Vi forventer at alle de nationale kliniske retningslinjer, i takt med at de bliver udfærdiget, kommer til høring i selskabet. Målbeskrivelse Målbeskrivelserne for de enkelte specialer er under revision, og det forventes at de efterfølgende sendes til

4 godkendelse af DGS s uddannelsesudvalg. Efterfølgende forventes det at specialebeskrivelserne tilrettes målbeskrivelserne. Databaser Den geriatriske database: I bestyrelsen har vi diskuteret, hvor databasen egentlig er forankret og hvem der har ansvaret for den. I styregruppen sidder repræsentanter for geriatrien, for fysioterapeuter og ergoterapeuter. Det er kompetencecenter øst, der bevilger støtte til databasens drift. Hvis svarprocenten kommer under 90% af de mulige geriatriske afdelinger kan centeret vælge at trække økonomien tilbage. Vi har derfor valgt fra bestyrelsens side at styrke styregruppen, og har anmodet de 5 specialeråd/sundhedsfaglige råd om at udpege en læge fra hver region til at sidde i styregruppen. Bestyrelsen i DSG har været opmærksom på, at enkelte af landets enheder ikke indrapporterer til databasen, og vi har ved kontakt til disse forsøgt at rette op på dette. Der savnes fortsat lægelige indikatorer i databasen, hvor DSG s bestyrelse blandt andet har peget på medicingennemgang. Der henvises til årsberetningen fra den geriatriske database. National demensdatabase: I arbejdsgruppen for National Demensdatabase har for DSG siddet Søren Jakobsen, Lillian Mørch Jørgensen og Ellen Holm. I første omgang blev der udfærdiget en version 5 af databasen. Denne blev sendt til høring i de 3 videnskabelige selskaber: Dansk Neurologisk Selskab (DNS), Dansk Psykiatrisk Selskab (DPS) og Dansk Selskab for Geriatri (DSG). DSP havde indvendinger, der gik på, at de ønskede parametre omhandlende adfærdsforstyrrelser. Den tilrettede version 6 blev udsendt til høring i de 3 selskaber og derefter godkendt. Herefter er databasen sendt til kompetencecenter øst med anmodning om økonomi til oprettelse af databasen. Der forventes tilbagemelding i april Vi forventer derfor, at databasen tidligst kan udrulles til brug i løbet af National akutdatabase: Cathrine Foss fra Århus er blevet udpeget, efter indstilling fra DSG, til at sidde i regionernes styregruppe til udarbejdelse af en akutdatabase. De 3 indsatsområder Fald Arbejdsgruppen har ikke udfærdiget et endeligt skrift, dette sammenholdt med at vi forventer, at der vil blive beskrevet nationale kliniske retningslinjer på området fald/svimmelhed gør, at vi har valgt at nedlægge denne arbejdsgruppe.. Ortogeriatri Ortogeriatrigruppen har udfærdiget et statusnotat, som er lagt på hjemmesiden. Efterfølgende er Dansk Ortopædkirurgisk Selskab (DOS) anmodet om en dialog med henblik på en fælles holdning til den ortogeriatriske patientgruppe, og for at opnå enighed om indholdet af den tværspecialiserede patientopgave. DSG s bestyrelse og arbejdsgruppen har udpeget Jesper Ry, Odense, Else Marie Damsgaard, Aarhus og Tina Carlsen, Slagelse samt formanden for DSG, Søren Jakobsen, Svendborg. Akut, subakut og elektiv geriatri Fra gruppen er der kommet et notat, som forholder sig til det aktuelle kommissorium. Vi har i bestyrelsen efterfølgende indkaldt 2 repræsentanter fra gruppen, som har været primus motor i udarbejdelsen af notatet, idet vi må erkende at kommissoriet er for stort og omfangsrigt og tiden er løbet fra det, med indførelsen af FAM i næsten hele landet. Samtidig finder vi det væsentligt, at selskabet tager del i beskrivelsen af fagligt relevant og evidensbaseret arbejde for geriatriske læger i forhold til den akutte syge, ældre medicinske/geriatriske patient. Vi har aftalt at de 2 medlemmer fra arbejdsgruppen, Lillian Mørch Jørgensen og Solvej Henneberg, deltager i bestyrelsesmøde med drøftelse af nyt kommissorium, og efterfølgende udarbejder dette.

5 Codans hæderspris samt uddannelsespris 2014 Bestyrelsen har indstillet Ellen Holm som kandidat til uddannelsesprisen. I skrivende stund ved vi ikke hvem prisen er tildelt. Hjemmesiden Hjemmesiden er uundværlig i vores bestyrelsesarbejde. Vi forsøger at holde den opdateret. Lige nu er Cecilie Lund ved at opdatere det geriatriske landkort. Det er en løbende proces da der hele tiden sker ændringer i organiseringen af de geriatriske afdelinger i landet. Vi anmoder alle om at holde sig orienteret via hjemmesiden og melde ind med relevante ændringer ift. landkortet, organisatoriske forhold, egne mailadresser, sammensætning af udvalg mv. Uddannelse/rekruttering Som tidligere meddelt har vi i dimensioneringsplanen for fået øget antallet af hoveduddannelsesstillinger til 15 fordelt på de 3 uddannelsesregioner. I alle regioner meldes der om kvalificerede ansøgere til de opslåede hoveduddannelsesstillinger. Yngre geriatere Bestyrelsen glæder sig over, at opleve den stigende interesse for geriatri blandt yngre læger og den voksende tilslutning til yngre geriatere (YG), der nu tæller mere end 70 yngre læger. I forbindelse med overvejelserne blandt yngre geriatere om fordele og ulemper ved at organisere sig i et selvstændigt selskab, har bestyrelsen de sidste par måneder været i hyppig mail kontakt med YG og uanset hvordan den fortsatte organisering af yngre geriateres arbejde bliver, er der fuld opbakning fra bestyrelsens side til et forum af yngre læger og evt. medicinstuderende med særlig interesse for det geriatriske speciale. Tak til mine kolleger i bestyrelsen for deres store arbejdsindsats, det er altid inspirerende at komme til bestyrelsesmøder og en stor tak de medlemmer der er villig til at påtage sig opgaver når bestyrelsen beder om deres om deres hjælp. Formand for DSG Søren Jakobsen

6 Beretning, Uddannelsesudvalget, Medlemmer i hele perioden: Jens Ulrik Rosholm, Marianne Mørch, Lotte Ussinger, Ellen Holm (formand) I forbindelse med revision af Målbeskrivelse er udvalget suppleret med følgende medlemmer: Maria Holte, Susanne Stabel og Cathreine Haurslev Foss. I skrivende stund er arbejdet med revision af målbeskrivelse i gang. Det forventes afsluttet inden årsmødet. Vi forventer derfor så vidt tiden tillader det i den mundtlige beretning at fremlægge de vigtigste ændringer i den nye målbeskrivelse. Ellen Holm ****************************************************************************** Beretning Kursusudvalget Medlemmer: Catherine Hauerslev Foss, Jens Ulrik Rosholm, Karen Ranberg, Kirsten Damgaard, Lillian Jørgensen, Maria Holte, Per Dyhr, Pia Niemann Kannegaard Der er i perioden afholdt et møde i kursusudvalget. I 2012 er afholdt kurserne Geriatriske sygdomme 2 i Roskilde(Geri 2) og Gerontologi i Svendborg. Geri 2 blev i stedet for de 4 vanlige fremmødedage afholdt som 2 dage fremmøde og 2 dage til selvstudiemoduler. Der blev foretaget en grundig evaluering som viste at der til selvstudiemodulerne gennemgående blev brugt mere tid end 2 dage og at kursisterne selv vurderede, at der var et større læringsmæssigt udbytte af selvstudiemodulerne. Disse resultater publiceres i European Geriatric Medicine : Teaching Geriatrics using evidence based educational methods a Danish case study. Holm EA, Holte M, Pedersen H, Hansen PD. In press. Abstract kan ses på: Gerontologi afholdtes for første gang som internats kursus. Der var stor tilfredshed med kurset og meget fine evalueringer. I forbindelse med budgetansøgning har vi søgt om at få lov at lave kurset i Geriatrisk vurdering og rehabilitering som internatskursus. Hvis dette lykkes vil det betyde at alle kursister fremover kan starte deres kursusrække med internat i efteråret (Gerontologi i lige år og Geriatrisk Vurdering i ulige år). Ellen Holm *******************************************************************************

7 DSIM repræsentation, I har infektionsmedicin (Ulrik Bak Dragsted) haft formandsskabet og undertegnede har været faglig sekretær. Planen var egentlig ny formand og ny sekretær pr. 1. Marts. Men da den planlagte formand fra Endokrinologisk selskab måtte springe fra har Ulrik Bak Dragsted indvilliget i at fortsætte som formand og undertegnede som sekretær. DSIMs bestyrelse har afholdt 4 møder, referater af møderne kan ses på Ved møderne diskuteres forhold som er af interesse for alle de 9 intern medicinske selskaber, herunder især uddannelse. I 2012 er således arbejdet bl.a. med revision af fælles delen af de intern medicinske målbeskrivelser. Ellen Holm ***************************************************************************** UEMS repræsentation, Danmark er repræsenteret af undertegnede for DSG og Susanne van der Mark for DGO. Arbejdet i 2012 har meget handlet om diskussion af både postgraduat og prægraduat uddannelse. Der er et arbejde i gang for at fastslå nogle fælles europæiske anbefalinger til indholdet af geriatri i den prgraduate uddannelse. Hvad angår det postgraduate diskuteres en europæisk specialisteksamen. Der er i UEMS enighed om, at det vil være godt at få etableret en sådan, og der pågår et arbejde med at definere indholdet i en sådan eksamen, og med at diskutere de praktiske muligheder og hele den indviklede og dyre logistik i relation til etablering af eksamen. Dette arbejde er planlagt fortsat i samarbejde med EUGMS i 2013 og skrider kun langsomt frem. Foreløbige resultater af kortlægning og planer for indhold forventes fremlagt på EUGMS kongres i Ellen Holm ********************************************************************************

8 Årsberetning Nordisk Gerontologisk Forening 2012 Der har i beretningsåret været afholdt 21. Nordiske Kongres i Gerontologi i København. Kongressen fandt sted fra d. 10. til d. 13. juni med i alt 603 deltagere. Der var ved kongressen en bred tværfaglig så vel som bred international repræsentation. I alt blev der modtaget 438 abstracts. Der blev kørt med op til 7 parallelle spor vekslende med plenar-sessioner, State of the art forelæsninger, 98 posterfremvisninger og 2 sponsorerede middags sessioner. Kongressen fik et samlet overskud på knapt kr., hvoraf 25% efter reglerne går til Dansk Selskab for Geriatri som en af de to danske arrangører. 22. Nordiske Kongres i Gerontologi holdes i Gøteborg fra maj Besøg hjemmesiden Der har været holdt 2 møder i NGF regi siden sidste DGS årsmøde. Et i forbindelse med kongressen i København, et i Gøteborg i februar Væsentligste punkt har været rammer og indhold af den næste kongres. Derudover er der aktuelt et forslag om at nedlægge Andrus Viidik prisen ude til drøftelse blandt medlemslandene. Til erstatning tankes etableret en NGF-pris på SEK. beregnet til yngre lovende forskere indenfor det geriatriske/gerontologiske område. Til orientering medsendes udkastet til de rammer, hvorunder denne pris tænkes etableret. Til slut vil jeg gerne opfordre jer alle til at tænke deltagelse i næste års kongres ind for jeres medarbejdere og kollegaer. Der er vel næppe en kongres, der på samme måde giver vores yngre kollegaer og tværfaglige medarbejdere mulighed for at få præsenteret deres nyeste forskningsresultater. Med venlig hilsen Finn Rønholt Charlottenlund 15. februar 2013

9 A proposal to NGF s prize for young researchers This proposal is for a prize given at each Nordic congress in gerontology to an outstanding young researcher. General terms The proposed candidate shall not hold a senior position. The proposed candidate has published in peer review journals. The time since disputation of the proposed candidate must not exceed 5 years. A member of a gerontology/geriatric association that is joined with the NGF shall nominate the PC to the prize. Argumentation and a CV must follow. The nomination with all relevant information shall be sent to the president of the NGF. The jury consist of the three presidents of the NGF and the chairs of the scientific committees in the current and the next congress. The prize-winner will give a lecture in relation to receiving the prize. The prize-winner will not pay any registration fee at the relevant conference and travel (in economy if by flight) and accommodation will be paid for by the NGF. Specific terms It will be difficult to compare researchers both across fields and across borders. Furthermore, the number of nominees can be overwhelming. Therefore the executive committee proposes that those eligible for this prize must be living in the country that will host the next NKG, ex. the prize given at 22 NKG in Gothenburg shall be given to an individual living in the country hosting 23 NKG (Finland); the prize given at 23 NKG shall be given to an individual living in the country hosting 24 NKG (Norway) etc. Thus, only candidates from one Nordic country are eligible at each occasion. The Prize The decision on the amount of the prize shall be made at the board meeting on the preceding conference. However, for 22 NKG, this decision needs to be taken by the Board electronically. The proposed prize for 22NKG is SEK The prize shall be announced a year before the congress with a deadline in early fall. The jury shall come to its conclusion at least 6 months ahead of the congress. The prize shall be handed out at a short ceremony at a NKG.

10 Argumentation The executive committee decided at a meeting for the upcoming 22 NKG in Gothenburg to propose to cease to hand out the Andrus Viidik prize. It has become evident that the prize has put an unfair amount of work on the prize recipient without any compensation. Furthermore, the link between the NGF and the Journal that has published the article of the prize-winner has been non-existent apart from this publication. However, the executive committee found it imperative to continue in some way to acknowledge young researchers. The proposal is to establish a prize in a similar manner as is done for the senior researchers but without external funding. The big Sohlberg prize in gerontology currently acknowledges the senior researchers and that will hopefully continue. This prize is thus intended to replace the Andrus Viidik prize but the difference is that there is no obligation to write an article in conjunction with the prize and there is a monetary value added to it. NGF itself will fund this prize. The extra cost is for the prize itself, but other cost is the same as has been for the Andrus Viidik prize (registration fee, travel and accommodation). The finances of the NGF are healthy. In spite of a very low member fee (20 SEK, which one can compare to the value of a cup of coffee), the assets have been increasing. The main reason is the low cost of the organization and more importantly, the gains of each Nordic congress for a long time. It is however not reasonable to rely on a surplus for every congress and therefore the sum of the prize will according to this proposal be decided for one occasion at a time. The prize will hopefully increase the interest in NGF and its congresses and will therefore be an asset to all those organizing a NKG. The reason for choosing those living in the country hosting the next congress is to increase young researchers in that country especially and make them interested in attending and participating in the academic work conducted at the congress where the prize will be handed out as well as later congresses. The researchers in the current hosting country are however approached in many other ways and thus the added value would probably be less but this can of course be discussed. If the Board of NGF accepts this proposal, it will be announced a year ahead of 22 NKG and in the fall of 2013, it will become clear who will be the prize winner at the congress in Gothenburg in 2014.

11 28. februar 2013 Årsberetning fra mødeudvalget for perioden marts 2012 marts 2013 Mødeudvalget har det forløbne år bestået af: Pia Kannegaard, Gentofte Hospital Lotte Usinger, Frederiksberg Hospital Katarina Hörnqvist Rasmussen, Dimitri Zintchouk, Århus Sygehus Jens Piilgaard Nielsen, OUH Svendborg Sygehus Susanne Stabel Gren, Cecilia Lund, Frederiksberg Hospital (fra 1/2 2013) Mødeudvalget har holdt et par inspirerende udvalgsmøder med vekslende deltagelse, og der har som altid været livlig mail udveksling i gruppen. Vi har gennemgået evalueringerne fra sidste årsmøde. De var som altid rigtigt gode, og der var mange gode forslag til emner til de kommende møder. Der har i perioden været afholdt 2 medlemsmøder: 1. Efterårsmøde torsdag den 11. oktober 2012 på Glostrup Hospital. Eftermiddagsmøde med emnet: reumatologiske sygdomme hos ældre. Godt 60 læger fra hele landet deltog i mødet. Der var nogle rigtigt gode indlæg. Der blev serveret sandwich og kage. Mødet var ikke sponsoreret. 2. Årsmøde for selskabets medlemmer planlagt til fredag den 15. til lørdag den 16. marts Mødet afholdes igen i år som et internatmøde. Denne gang på First Hotel Grand i Odense. Fredagens emne er Medicinering af ældre og lørdagen emne er Geriatriske Syndromer og Comprehensive Geriatric Assessment. Vi vil igen år forsøge os med en foredragskonkurrence for yngre geriatere, hvor det bedste indlæg præmieres. Vi håber på at de få indlæg, der var sidste år, skyldtes start vanskeligheder. Mødet forudgås som vanligt af generalforsamling i DSG, møde i DGO samt møde i Yngre Geriatere. Selskabet modtager sponsorering fra Norpharma, Grünenthal, Servier og Astellas. Vi har i år valgt at lade et kongresbureau stå for det praktiske arbejde i forbindelse med årsmødet. Valget faldt på BDP, som var med til at arrangere NKG, og som gjorde det fremragende. Derfor er forhandling med hotel og sponsorer samt indkaldelse, tilmelding, betaling og registrering overdraget til BDP. Det har bestemt været en enorm aflastning af mødeudvalget og især formanden. Selve planlægningen af programmet og aftaler med undervisere står mødeudvalget fortsat for.

12 Hvad vil fremtiden bringe? Det bliver mit sidste år som formand for mødeudvalget og jeg vil derfor forsøge at gøre status over, hvad jeg tror, bliver udfordringerne i de kommende år. Sponsorering: Det har ikke været lige så let at få sponsorering som tidligere. Sponsoraterne er mindre. Vi skal nok ikke regne med, at vi kan få de fleste af udgifterne til årsmødet dækket på denne måde. Egenbetaling: Er aktuelt 5oo- kr. Mange selskaber har et mindre tilmeldingsgebyr og forhåndsreserverer værelser, som medlemmerne efterfølgende kan bestille og selv betale. Enkelte selskaber har fuld egenbetaling til årsmøder. Mødeudvalget foreslår, at egenbetalingen til årsmødet øges til 1000,- kr. Kongresbureau: Det har været en fantastisk stor hjælp, at have et professionelt bureau til at stå for det praktiske. Økonomien i det vil blive evalueret efterfølgende. Vi overvejer også fortsat om LIF skal klare sponsoreringsopgaven. Det er dog heller ikke gratis. Mødeudvalget er allerede i gang med planlægningen af de kommende møder, og vi regner med fortsat at afholde 2 årlige møder, henholdsvis et halvdags efterårsmøde, der i 2013 er planlagt til den 26. september 2013 og et årsmøde som internatkursus, der i 2014 afholdes den marts Selskabets møder annonceres på hjemmesiden, og invitationer sendes pr. mail ud til medlemmerne. Det har været vanskeligt at mødes alle sammen pga. den spredte geografi. Vi har derfor drøftet om man skulle tilstræbe, at ansvaret for tilrettelæggelsen af selskabets møder blev samlet geografisk. Således at de tre uddannelsesregioner på skift finder medlemmer til mødeudvalget og står for arrangementerne. Det ville nok bedre mødedeltagelsen. Men rekruttering er vanskelig. Mødeudvalget modtager gerne forslag til emner og undervisere til fremtidige møder og nye medlemmer er meget velkomne. Møde udvalget er erfaringsmæssigt et godt og praktisk sted at starte, hvis man har lyst til at snuse til organisatorisk arbejde. På vegne af mødeudvalget under Dansk Selskab for Geriatri: Susanne Stabel Gren

13 Beretning fra DRG-udvalget for 2012 Udvalget består af Birthe Hjort Svensson, Amager. Kirsten Damgaard, Gentofte. Lisbeth Fredholm, Kolding. Lars Matzen, Odense. Niels Henrik Hansen, Næstved. Niels Horwitz, Bispebjerg og Bjørn Mathiassen, Århus, Vi har i 2012 hovedsageligt ventet på at høste frugterne af de tidligere såede frø. Indlagte Fra 2012 kom nye krav (påbegyndt rehabilitering) til de indlagte og der er bestilt en oversigt fra Sundhedsdokumentation til svar på om det virker: Om de geriatriske afdelinger får en passende andel af udskrivningerne i multimorbiditet-grupperne, og at andre afdelinger ikke kommer i disse grupper. Oversigten er forsinket, men jeg håber at have resultaterne med til årsmødet. Ambulante Fra 2013 kom nye krav (bestemte behandlinger) til geriatri behandling og vi har ikke nogen tilbagemelding endnu på, om det virker. Hjemmesiden Afsnittet om DRG er helt omskrevet til de nuværende regler. Fremtid: Vi har netop fået mulighed for at overveje nye grupper til 2015! Og vi vil gerne til årsmødet høre om interessen for sammedagspakker. Nyt udvalgsmedlem ønskes Vi vil gerne suppleres med et nyt medlem, da Niels Henrik Hansen trækker sig samtidig med pensionering. Tak til Niels for et mangeårigt indsigtsfuldt arbejde i DRG-udvalget. Temadag: Ønsket om at arrangere en temadag har vi drøftet de tidligere år. Grundet travlhed med mange andre presserende opgaver, så er det sat i baggrunden. Jeg vil gerne ved årsmødet have en tilbagemelding på, om hjemmesiden sammen med hurtige svar på konkrete spørgsmål er tilstrækkeligt, eller om der ønskes en temadag for alle interesserede. På udvalgets vegne Bjørn Mathiassen PS. Jeg møder stadig synspunktet: Ja, men jeg er læge og ikke bogholder - Skal jeg ikke hellere behandle patienter end lave kodearbejde? Jo, naturligvis skal du behandle patienter, men hvis du ikke får skrevet regningen på dit mer-arbejde for de tunge og komplekse opgaver ved de geriatriske patienter, rigtigt, så får du ikke penge nok i kassen til at give behandlingen!

14 Beretning fra EUGMS 2013 Der har på de seneste møder i EUGMS været drøftet placeringen af de kommende kongresser i EUGMS, og det har vist sig nødvendigt at kigge på reglerne omkring håndtering af stemmelighed på Full board møder, som vedtægterne ikke tager højde for. Dette arbejde pågår fortsat. Der er nedsat en arbejdsgruppe, der skal udarbejde guidelines på området nursing homes og komme med anbefalinger bl.a. med beskrivelse af uddannelsesmæssige krav til de læger, der betjener plejehjem. Det er påbegyndt drøftelser med Det europæiske selskab for Synkeproblemer med henblik at etablere en fælles arbejdsgruppe omkring dysfagi specielt med fokus på de specielle forhold omkring dysfagi hos ældre. Solvejg Henneberg Pedersen

15 Årsrapport for Forskningsudvalget Udvalget har gennem året bestået af Peter Schwarz (Glostrup), Else Marie Damsgaard (Århus), Jesper Ryg (Odense) og Solvejg Henneberg Pedersen (Roskilde) Forskningsudvalget afholdt det årlige forskningsmøde i november 2012 i Roskilde. Vi havde som i 2011 valgt at invitere foredragsholdere, der beskæftiger sig med forskning omkring ældre patienter, i år ét foredrag om tro og sygdom og et PhD foredrag omkring medicinering af ældre. Der har igen været indsendt flere abstracts fra ikke geriatriske afdelinger. Det har vist sig tiltagende svært at få abstracts fra de geriatriske afdelinger, ikke mindst efter at DSG s årsmøde har indført foredragskonkurrencer og som i år har foredrag fra flere geriatriske kollegaer. Forskningsudvalget finder det er meget positivt, at den danske geriatriske forskning i tiltagende grad præsenteres på årsmødet, og arbejder på et forslag til bestyrelsen omkring sammenlægning af årsmødet og forskningsmødet således at der ikke kommer en urimelig konkurrence mellem de 2 møder. Forskningsmøderne holdes sponsorfrie, hvilket udvalget vægter meget højt. Udgifterne til mødet har været finansieret på skift af de geriatriske afdelinger, der har været vært for arrangementerne. Udvalget vil gerne benytte lejligheden til at takke værterne. Det specialespecifikke forskertræningskursus i geriatri afholdes d. 3. og 4. juni Sidste gang afholdt vi kurset som internat. Der var desværre mange afbud de sidste dage før kursusstart. Vi var imidlertid nødt til at afholde udgiften overfor kursusstedet og var derfor ved at ende med underskud alene betinget af sene afbud. Vi har siden undersøgt muligheden for at finansiere internatsmodellen ved at opkræve kursusafgift direkte hos de studerende. Dette i lighed med den model der er drøftet for de øvrige obligatoriske kurser i geriatrien. Denne model har vi imidlertid fået afslag på fra videreuddannelsesregion Øst, som finansierer de østlige studerende deltagere i kurset. Dermed kan den økonomiske model ikke anvendes. Vi går derfor tilbage til en eksternatsmodel, dog lokaliseret på et sted med mulighed for selvbetalt overnatning. Finansieringen af kursusstedet er alene muligt, fordi alle undervisere på kurset underviser uden at modtage honorar for undervisningen. Udvalget vil gerne benytte lejligheden til at takke underviserne for deres indsats. Deadline for tilmelding til forskertræningskurset er d. 10. april, og kurset vil kun blive afviklet såfremt der er deltagere nok. Udvalget samarbejder aktivt via mail, og holder møder i tilknytning til andre møder i DSG. Med venlig hilsen Forskningsudvalget

16 ÅRSBERETNING Styregruppen for den Landsdækkende Kliniske Database for Geriatri 2012 Styregruppens sammensætning og kommissorium er grundlæggende bestemt af Danske Regioners "Basiskrav for landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser", som kræver solid forankring i det relevante videnskabelig selskab. Der har hidtil været to medlemmer fra Dansk Selskab for Geriatri: Lars P. Laugesen (Region Sjælland) og Lillian Mørch Jørgensen (formand og ansvarlig for databasen, Region Hovedstaden). For at give bedre muligheder for at opdatere indikatorerne i databasen blev styregruppen i sommeren -12 udvidet til at omfatte en repræsentant for lægerne i hver region. Der blev udpeget følgende supplerende medlemmer: Elena Tulopova (Region Syddanmark), Ishay Barat (Region Midtjylland) og Ib Thrane Christensen (Region Nordjylland). De øvrige faggrupper i styregruppen har foreløbig ikke udpeget yderligere medlemmer. Den Landsdækkende Kliniske Database for Geriatri har været i drift fra og alle danske geriatriske afdelinger taster data i databasen. Databasens drift finansieres af Regionernes fælles databasepulje og der er aktuelt en 3-årig bevilling. Databasen er af Sundhedsstyrelsen godkendt som klinisk kvalitetsdatabase. På styregruppens møder har vi især drøftet hvilket indikatorer, der er relevante. Den kortere liggetid i afdelingerne og det, at genoptræningen primært foregår uden for hospitalerne, stiller andre krav til vore indikatorer og registrering i det hele taget, for at det giver mening for travle afdelinger. Ved møder i efteråret er indikatorerne gennemdrøftet og der er sket nogle ændringer, således at TUG, som har voldt en del problemer, er blevet frivillig. Rejse-sætte-sig testen er bibeholdt som obligatorisk, mens DEMMI-testen er blevet lagt ind i databasen som frivillig test. Registrering af, om det er faldudredning er tilbudt relevante patienter er også blevet en indikator. Arbejdet med gennemgang og justering af indikatorer vil fortsætte i det kommende år. Jeg har valgt at trække mig som formand for styregruppen ved udgangen af Indtil en ny formand er valgt kan Lars P. Laugesen kontaktes vedr. databasespørgsmål Databasen er hjemmehørende på Kompetencecenter Øst/Enhed for Klinisk Kvalitet (kontaktperson Thor Schmidt) og konsulent Bjørn Hesselbo er kontaktperson vedrørende den daglige drift. Årsrapporterne kan findes bl.a. på DSG's hjemmeside og Lillian Mørch Jørgensen Formand for Styregruppen

17

18 1. Selskabets formål er: At samle danske læger med særlig interesse og erfaring indenfor geriatri samt at virke rådgivende i forbindelse med uddannelsen i geriatri. At fremme studiet af de geriatriske sygdomme og syndromer, blandt andet ved at afholde møder med fremlægning af data fra videnskabelige undersøgelser og med henblik på diskussion af disse. 2 Selskabet er tilmeldt Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) og arbejder i tæt kontakt med andre danske lægevidenskabelige selskaber med nærliggende interessesfærer. Ved den ordinære generalforsamling udpeges 2 bestyrelsesmedlemmer til Lægevidenskabelige Selskabers repræsentantskab for 2 år ad gangen.. Selskabet er kollektivt medlem af DSIM, Dansk Selskab for Intern Medicin. DSG s bestyrelse udpeger et medlem og en suppleant til DSIM s bestyrelse. Selskabets medlemmer er samlet indmeldt i Nordisk Gerontologisk Forening. Ved den ordinære generalforsamling vælges en repræsentant til Nordisk Gerontologisk Forening. DSG s bestyrelse udpeger en suppleant for en 2-årig periode Selskabet er medlem af European Union Geriatric Medicine Society. DSG s bestyrelse udpeger et medlem til EUGMS s bestyrelse (full board) i en 2-årig periode. 3. Berettiget til at være medlem er alle speciallæger i geriatri og andre læger, der har interesse i geriatri. Æresmedlemmer kan optages efter motiveret forslag af bestyrelsen, når der på en generalforsamling er majoritet herfor. 4. Selskabets bestyrelse består af 7 medlemmer valgt af generalforsamling. Mindst 2 medlemmer bør være yngre læger, der er udannelsessøgende i geriatri. Valgene sker på den ordinære generalforsamling ved simpel majoritet. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen, dog maksimalt 3 perioder af 2 år i sammenhæng svarende til 6 år. 2 suppleanter vælges af generalforsamlingen, og genvalg som suppleant er mulig, dog maksimalt 3 perioder af 2 år i sammenhæng svarende til 6 år. Suppleanterne deltager i bestyrelsesmøderne. Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer en formand, næstformand, en sekretær og en kasserer.

19 Bestyrelsen kan nedsætte udvalg efter behov. Den til en hver tid siddende formand for DGO tilknyttes bestyrelsen som observatør. 5. Den ordinære generalforsamling afholdes årligt i forårshalvåret sædvanligvis 2. fredag lørdag i marts måned og indkaldes med mindst 14 dages varsel. Der skal udsendes en dagsorden sammen med generalforsamlingens indkaldelse. Stemmeafgivning kan ske ved skriftlig fuldmagt til bestyrelsen. Medlemmer, der ønsker forslag medtaget på generalforsamlingen, skal indsende disse til selskabets sekretær senest 1. januar samme år. 6. Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling med mindst 14 dages varsel. Når 10 medlemmer skriftligt stiller forslag om indkaldelse af en ekstraordinær generalforsamling, skal en sådan indkaldes indenfor 2 uger. Der skal udsendes en dagsorden. 7. Stk. 1. Kontinentet fastsættes på den ordinære generalforsamling. Revisor og revisorsuppleant vælges for 2 år ad gangen med mulighed for genvalg, dog maksimalt 4 sammenhængende perioder af 2 år svarende til 8 år. Stk. 2. Udmeldelse kan kun ske ved skriftlig henvendelse med 1 måneds varsel til den 1. i en måned til selskabets bestyrelse, og medlemmet forpligter sig til at betale kontingent for hele det kalenderår, hvori udmeldelsen finde sted. Stk. 3. Hvis et medlem ikke har betalt kontingent i et år betragtes medlemskabet som ophørt. Fornyet medlemskab forudsætter skyldige beløb indbetales. 8. Ændring af selskabets vedtægter kan bestemmes på en generalforsamling, når forslaget er meddelt medlemmerne samtidig med generalforsamlingens indkaldelse. Til vedtagelse af et forslag kræves, at mindst 2/3 af selskabets medlemmer er til stede, og at mindst 2/3 af disse stemmer for forslaget. Skulle ikke 2/3 af medlemmer møde til en generalforsamling, hvor et forslag til vedtægtsændring fremsættes, skal der, såfremt ½ af de fremmødte stemmer derfor, indkaldes til en ny generalforsamling, ved hvilken afgørelsen træffes ved simpel majoritet.

20 9. Forslag om ophævelse af foreningen behandles efter de i 8 anførte retningslinier. Ved ophævelse af foreningen tilfalder dennes formue en fond til fremme af geriatrisk forskning. Vedtægter med ændringer behandlet og vedtaget ved ekstraordinær generalforsamling i DSG den 11. juni Revideret i juni 2012 DSG Dansk Selskab for Geriatri. Opdateret 26. juni 2012

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri. Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Klarskovgård, Comwell, Korsør

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri. Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Klarskovgård, Comwell, Korsør Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Sted Klarskovgård, Comwell, Korsør Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Formandens

Læs mere

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine).

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Love og vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Terapi 1. Navn Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Stk. 2. Sekretariatets adresse angiver

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Vedtægter for Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Danish Society for Shoulder and Elbow Surgery 1 NAVN Selskabets navn er: Dansk Selskab for Skulder- og Albuekirurgi (DSSAK). Selskabet er medlem

Læs mere

Det geriatriske landkort

Det geriatriske landkort Nord Ålborg Overlæge Ole B.F. Nielsen Midt Århus Else Marie Damsgaard Randers Ubesat stilling Horsens Overlæge Ishay Barat sengeafdeling (16), ambulatorium, team Antal speciallæger: 3 2 sengeafsnit, udgående

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03

Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03 Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03 Tilstede: Fraværende: Jens Peter Garne JPGARNE@dadlnet.dk Esbern Friis rh03084@rh.dk Christen Axelsson chax@herlevhosp.kbhamt.dk Hanne Galatius haga@fa.dk Anne

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT J.nr. 17013 Endelig udgave 01.11.2013 AC/ah V E D T Æ G T E R for Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT (F.M.B.A) (CVR.NR. 20905115) Foreningens navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Nordisk

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde 1. Navn og hjemsted Lokalforeningens navn er DAF Roskildeafdelingen. Dens hjemsted er formandens adresse. 2. Formål Lokalforeningens

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger 1. Navn Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger (HSI) med hjemsted i Hillerød Kommune. Første vedtægtsgodkendelse: 10. april 1967 VEDTÆGTER 2. Formål: 2.1 HSI's formål

Læs mere

Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro.

Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro. Dansk Neurokirur Dansk Neurokirurgisk Selskab Marts 2015 Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro. Dagsordenen: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Vedtægtsændringer DRS generalforsamling 2013. Afstemning foretages for hver enkelt paragraf

Vedtægtsændringer DRS generalforsamling 2013. Afstemning foretages for hver enkelt paragraf Vedtægtsændringer DRS generalforsamling 2013 Afstemning foretages for hver enkelt paragraf 1 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Dansk Radiologisk Selskab (Danish Society of Radiology, Société Danoise de Radiologie).

Læs mere

Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007

Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Tidspunkt: 12. november 2009, kl. 15.45 Sted: Hotel Trinity, Fredericia 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Rune Jönsson, Glostrup Kommune, som dirigent.

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening:

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: 1 NAVN OG HJEMSTED. 1. Foreningens navn er Sydøstjysk Fugleforening. Foreningen er stiftet den 27.oktober 2009 ved en sammenlægning af Vejle Fugleforening, Give

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Nationale retningslinjer Overordnet skal forskningstræningsprojektet bestå af 20 dage, heraf 10 kursusdage. Projektet skal være påbegyndt senest inden for 2 års

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB 3 1. NAVNE OG HJEMSTED Den selvejende institutions navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Vestjysk Motocross Club Forkortet V.M.C.C. Klubben er tilsluttet Danmarks Motor Union, D.M.U., og er til en hver tid

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Skagens Venner

Vedtægter. for. Foreningen Skagens Venner Vedtægter for Foreningen Skagens Venner 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Foreningens navn, hjemsted, virke og formål 3 2. Medlemskab.. 3 3. Ledelse.. 3 4. Udmeldelse og eksklusion 4 5. Finansiering og kontingent..

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub

Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Aarhus Pool & Billard Klub (forkortet APBK). Foreningen er en sammenlægning af Bispehavens Billardklub

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012

Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012 Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012 Det danske Hedeselskab Vedtægter 2 1. Navne og hjemsted Selskabets navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er en selvejende institution

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 VEDTÆGTER HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER

Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 VEDTÆGTER HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 J.nr.: 036333HOJ J VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER Navn og hjemsted: l. Foreningens navn er "Herlufsholm Gymnastikforenings

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG - 1 - 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Den Gule Bygning i Vildbjerg. Dens hjemsted er Herning Kommune. Foreningen er oprettet ved

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 for Dansk Zoom8 Klub 1. Klubbens navn og adresse 1.1 Klubbens navn er Dansk Zoom8 Klub (Danish Zoom8 Association). Den officielle forkortelse er DZA. 1.2 Klubbens adresse

Læs mere

Vedtægter for Dansk Kødkvæg

Vedtægter for Dansk Kødkvæg Vedtægter for Dansk Kødkvæg 1. Formål Dansk Kødkvæg har til formål at fremme kødkvægproducenternes interesser inden for avl, fodring, produktion, økonomi, afsætning og erhvervspolitik. Desuden har Dansk

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Odense kommune, i daglig tale Odense Konservative Vælgerforening (OKV). Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter

Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter VEDTÆGTER Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter Senest revideret 5. september 2009 1 Hjemsted og formål Foreningens navn er: Danske Massører & Terapeuter, www.d-m-t.dk Foreningens adresse fremgår

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Vedtægter 2012 2 Således vedtaget på ordinær generalforsamling i Brædstrup den 11. oktober1989. Således tekstmæssig (sprogmæssig) revideret og vedtaget på ordinær

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

Søren Jakobsen. ! Formand for Dansk Selskab for Geriatri (DSG) siden marts 2012. ! Speciallæge i Interne Medicin:Geriatri og almen medicin

Søren Jakobsen. ! Formand for Dansk Selskab for Geriatri (DSG) siden marts 2012. ! Speciallæge i Interne Medicin:Geriatri og almen medicin Søren Jakobsen Ledende overlæge, Geriatrisk afd. OUH Svendborg! Formand for Dansk Selskab for Geriatri (DSG) siden marts 2012! Speciallæge i Interne Medicin:Geriatri og almen medicin! Lederuddannelse fra

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Flemming Efterskole Gymnastikforening

Flemming Efterskole Gymnastikforening Flemming Efterskole Gymnastikforening 1 Foreningen Flemming Efterskole Gymnastikforening er stiftet d. 9/12 2014 med hjemsted i Hedensted Kommune. Foreningen er tilsluttet GymDanmark under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER 1. 1 Klubbens navn 1.1 Klubbens navn er Roskilde Flyveklub (RFK). Dens hjemsted er Roskilde lufthavn. 2 Klubbens formål 2. 2.1 Klubben, som er upolitisk, har til formål at

Læs mere

Gymnastikforeningen Køge Bugt

Gymnastikforeningen Køge Bugt Gymnastikforeningen Køge Bugt Stiftet den 21. september 1970 Således vedtaget på generalforsamlingen den 21. september 1970 med seneste ændringer den 7. oktober 2002 4. marts 2008 4. marts 2009 4. marts

Læs mere

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak)

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) Vedtægter for Fyns Skoleskak (Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Skoleskak, Fyns Kredsen i daglig tale Fyns Skoleskak. (FSS) Den udgøres af skoleskakklubber

Læs mere

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Frederikshavn Blackhawks Floorball Stiftelsesdato: 2. Klubbens hjemsted: Klubben er hjemmehørende i Frederikshavn Kommune.

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014

Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014 Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danish Business Travel Association i det følgende og i daglig tale benævnt DBTA.

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland Jura og Byrådssekretariatet Udkast 3-11-2014 Sags nr.: 14/42287 Vedtægter for Foreningen Destination Sønderjylland 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Destination Sønderjylland 1.2 Foreningen har

Læs mere

SSP Samrådets vedtægter

SSP Samrådets vedtægter Gældende vedtægter SSP Samrådets vedtægter Forslag til ændringer 1. NAVN. Foreningens navn er SSP-Samrådet. Foreningens navn er SSP-Samrådet. 2. FORMÅL. At være kontaktorgan mellem medlemmerne. At holde

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Stk. 2. Foreningen har adresse hos den af foreningens bestyrelse til enhver tid valgte administrator uden henvisning til eventuel tilknyttet firma.

Stk. 2. Foreningen har adresse hos den af foreningens bestyrelse til enhver tid valgte administrator uden henvisning til eventuel tilknyttet firma. 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er "Foreningen Vestas Shareholders". Stk. 2. Foreningen har adresse hos den af foreningens bestyrelse til enhver tid valgte administrator uden henvisning til

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

Demensområdet kompetencer på basisniveau

Demensområdet kompetencer på basisniveau Demensområdet kompetencer på basisniveau 1. Læger Demens omtales flere steder i det medicinske curriculum: Under - Neuroanatomi (hjernens forhold generelt) - Patologisk anatomi (hjernefund ved demens)

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejle-Fredericia Landboforening. Sekretariats-adresse: LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Formål 2 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. for Konditorlauget (Københavns Konditorlaug) 1. Formål

VEDTÆGTER. for Konditorlauget (Københavns Konditorlaug) 1. Formål Lett Advokatfirma Adv. Flemming Kragh Hansen J.nr. 274279-KLY VEDTÆGTER for Konditorlauget (Københavns Konditorlaug) 1. Formål 1.1 Konditorlaugets formål er primært at fungere som brancheforening for konditorfaget

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

Vedtægter for All Of Dance

Vedtægter for All Of Dance Vedtægter for All Of Dance 1 Navn/Hjemsted All Of Dance Halsnæs kommune. 2 Formål Foreningens formål er, at tilbyde folkeoplysende virksomhed efter folkeoplysningsloven indenfor dans - og udbrede glæden

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Kolding Svømmeklub (forkortet KSK), stiftet den

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME 1. Navn og Formål 1.1 Organisationen er en forening 1.2 Organisationens navn er GAME stiftet 26. oktober 2002. 1.3 Organisationen er hjemmehørende i Københavns Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ODSHERRED ERHVERVSRÅD / BUSINESS ODSHERRED

VEDTÆGTER FOR ODSHERRED ERHVERVSRÅD / BUSINESS ODSHERRED VEDTÆGTER FOR ODSHERRED ERHVERVSRÅD / BUSINESS ODSHERRED 1 Indledning side 1 2 Formål 3 Medlemmer side 2 4 Generalforsamlingen side 3 5 Bestyrelsens sammensætning side 4 6 Erhvervschef 7 Tegningsret 8

Læs mere

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Byg til Vækst. Foreningen har hjemsted i Odense Kommune. Medlemskreds og kontingent 2 Foreningens medlemmer er Odense, Assens,

Læs mere

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik Odense, den 24. april 2007 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bestyrelsens årsberetning 4. Beretning fra fonden 5. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

VEDTÆGTER. 4. Generalforsamlingen

VEDTÆGTER. 4. Generalforsamlingen VEDTÆGTER 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Middelfart Økologiske Fødevarefællesskab forkortet MØF. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Middelfart Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FAIR DOG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FAIR DOG 1 Foreningens navn, hjemsted og målgruppe 1.1 Foreningens navn er Fair Dog og er stiftet d. 23.01. 2011. 1.2 Foreningens hjemsted er bopælsadressen For den til enhver tid valgte formand. 1.3 Foreningen

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål

1 Navn og hjemsted. 2 Formål Vedtægter for Foreningen Samsø Energiakademi 28.marts 2014 Indhold 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskab... 3 4 Bestyrelsen... 3 5 Den ordinære generalforsamling... 4 6 Ekstraordinære generalforsamlinger...

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Opbygget efter vejledning fra om idrætsforeningers vedtægter. 1 Foreningen Gadstrup Motion, er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST VEDTÆGTER FOR KREDS KREDS VEST VEST 1. KREDSENS NAVN Stk. 1. Kredsens navn er Kreds Vest. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er København

Læs mere

1. Foreningens navn er VikingDanmark FMBA cvr nr. 54334915, efterfølgende kaldet foreningen.

1. Foreningens navn er VikingDanmark FMBA cvr nr. 54334915, efterfølgende kaldet foreningen. Vedtægter for 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er VikingDanmark FMBA cvr nr. 54334915, efterfølgende kaldet foreningen. 2. Foreningens hjemsted er Asmildklostervej 11, 8800 Viborg 2 Vision og målsætninger

Læs mere

Vedtægter for Forboma

Vedtægter for Forboma Vedtægter for Forboma CVR-NR 89 98 69 15 Foreningens navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er Forboma. 2. Foreningens formål er at varetage medlemmernes forsikringsmæssige interesser. Medlemskab

Læs mere

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision.

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Vedtægt for Vejle idrætsråd 1. Idrætsrådets navn og hjemsted Idrætsrådets

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere