DSG Dansk Selskab for Geriatri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DSG Dansk Selskab for Geriatri"

Transkript

1 Dagsorden Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri Dato Fredag den 15. marts 2013 Tid Sted First Hotel Grand, Jernbanegade 18, 5000 Odense C 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Formandens beretning (s. 1-4) v. Søren Jakobsen 3. Beretning fra kasserer (selvstændigt bilag) v. Lotte Usinger 4. Beretning fra Uddannelsesudvalget (s. 5) v. Ellen Holm 5. Beretning fra Kursusudvalget (s. 5) v. Ellen Holm 6. Beretning fra DSIM (s. 6) v. Ellen Holm 7. Beretning fra UEMS (s. 6) v. Ellen Holm 8. Beretning fra NGF (s. 7-9) v. Finn Rønholt 9. Beretning fra Mødeudvalget (s ) v. Susanne Stabel Green 10. Beretning fra DRG udvalg (s. 12) v. Bjørn Mathiassen 11. Beretning fra EUGMS (s. 13) v. Solvejg Gram Henneberg Pedersen 12. Beretning fra Forskningsudvalget (s.14) v. Solvejg Gram Henneberg Pedersen 13. Den geriatriske database. Status (s. 15) v. Lillian Mørch Jørgensen 14. Arbejdsgruppen for akut/subakut/elektiv geriatri. Status og fremtid v. Lillian Mørch Jørgensen 15. Ortogeriatrigruppen. Status. v. Lisbeth Fredholm 16. Forslag om vedtægtsændring vedr. valg af repræsentanter til LVS v. Trine Sander Petersen 17. Bestyrelsen anbefaler kontingentstigning til 450 kr/år 18. Valg til bestyrelsen Trine Sander Pedersen udtræder. Funktionstid udløbet. Kan ikke genvælges. Ingen øvrige ordinære bestyrelsesmedlemmer er på valg eller ønsker at udtræde. Der skal således vælges et ordinært bestyrelsemedlem. Ingen suppleanter er på valg Kandidater kan melde sig til sekretær Hanne Pedersen inden 1. marts 2013 eller ved generalforsamlingen 19. Valg til udvalg/særlige poster Valg til LVS. Hanne Elkjær og Søren Jakobsen modtager begge genvalg. Valg til revisorsuppleant. Henrik Hansen modtager ikke genvalg. Evt. kandidater kan melde sig til sekretæren Hanne Pedersen inden 1. marts 2013 eller ved generalforsamlingen. 20. Eventuelt Med venlig hilsen På vegne af bestyrelsen for Dansk Selskab for Geriatri Hanne Pedersen, sekretær Herlev Vedhæftede filer: Bilag 1. Vedtægter for DSG Bilag 2. Forslag til vedtægtsændring Bilag 3. Bilag med formandsberetning og udvalgsberetninger Bilag 4. Regnskab

2 DSG, Formandens beretning 2012/13 Sammensætning af bestyrelsen i beretningsperioden Søren Jakobsen, speciallæge, OUH, Svendborg Sygehus (formand) Trine Sander Pedersen, speciallæge, Herlev Sygehus (næstformand) Hanne Pedersen, speciallæge, Roskilde Sygehus (sekretær) Lotte Usinger, i hoveduddannelse Frederiksberg Sygehus (kasserer) Susanne Stabel, speciallæge, Herlev Sygehus (formand for møde-udvalget) Kim Otto Jacobsen, speciallæge, Gentofte Sygehus (webredaktør) Lisbeth Fredholm, speciallæge, Kolding Sygehus (ordinært bestyrelsesmedlem) Suppleanter Cecilia Lund, i hoveduddannelse, Frederiksberg Sygehus (suppleant) Christian Christensen, i hoveduddannelse Aarhus sygehus (suppleant) DGO repræsentant Susanne Van der Mark har deltaget i flere af bestyrelsesmøderne Bestyrelsesmøder Det er mit første år som formand for bestyrelsen. Bestyrelsesmøderne har haft lange dagsordener og vi har i årets løb forsøgt at stramme op på dagsordenspunkterne, så der nu ved hvert dagsordenspunkt er påfør en ansvarlig. Der har været afholdt 5 bestyrelsesmøder og udvekslet mange mails, da flere af de forespørgsler vi får på blandt andet høringssvar har korte tidsfrister. Bestyrelsen får fra medlemmerne af og til tilsendt spørgsmål. De diskuteres på bestyrelsesmødet og svarene fremgår af mødereferaterne. Der sendes som hovedregel ikke særskilt svar til spørgeren. Baggrunden for denne beslutning er, at vi ønsker at understrege, at svaret er sendt fra en enig bestyrelse. Det er dermed også en opfordring til at læse referaterne som ligger på selskabets hjemmeside. I beretningsperioden er medlemstallet steget til aktuelt 217 medlemmer hvoraf 124 er speciallæger. Nordisk Gerontologisk Forening (NGF) I juni i år blev der afholdt Nordisk Gerontologisk Kongres i København (se årsberetning fra NGF) Den gav økonomisk overskud til selskabet (der henvises til fremlæggelse af regnskabet). I planlægningen og afholdelsen af NGF, deltog Finn Rønholt, Kirsten Damgaard, Hanne Pedersen og Susanne Stabel. Tilbagemeldingen fra de læger der deltog i NGK, er at de oplevede et generelt højere videnskabeligt og fagligt niveau end ved tidligere NGK er. I forbindelse med NGK blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling d , og her blev det besluttet at medlemmerne af DSG er kollektivt medlemmer af DSIM. Desuden blev Finn Rønholt ved den ekstra ordinære generalforsamling genvalgt som DSG s repræsentant i NGF, efter en fodfejl ved den ordinære generalforsamling. Lægevidenskabeligt Selskab (LVS) LVS får tilsendt en del høringssvar og videresender disse til de respektive videnskabelige selskaber. Vi er skrevet på mange høringslister, også om emner, som vi ikke nødvendigvis har egentlig interesse i. Vi har afgivet høringssvar på rapporten udarbejdet i Sundhedsstyrelsens regi om den Ældre medicinske patient. Vi har også afgivet høringssvar på psykiatriplanen for Region Hovedstaden

3 Høringssvar er ligeledes afgivet på Dansk Selskab for Almen Medicin, (DSAM) s rapport om den ældre patient. Hvor Else Marie Damsgaard fra Århus har repræsenteret DSG som medforfatter. DSG har afgivet høring vedrørende medicintilskud til flere lægemiddelgrupper, herunder stærke smertestillende lægemidler. Repræsentanter i LVS har i beretningsperioden været Hanne Elkjær og Søren Jakobsen. I vedtægterne for LVS står der, at når et videnskabeligt selskab har mere end 200 medlemmer har man mulighed for at have 3 repræsentanter, hvorfor vi fremover vil stile mod dette, heraf et bestyrelsesmedlem fra DSG.. Dansk selskab for Intern Medicin (DSIM) De 9 intern medicinske specialer er blevet bedt om at stille med en oplægsholder til emnet Akut medicin. For DSG er Catherine H. Foss oplægsholder. Der er årsmøde i DSIM d. 19. april Ved den ekstraordinære generalforsamling d. 11/6 12 godkendtes DSG-medlemmernes kollektive medlemskab af DSIM. Sundhedsstyrelsen (SST) Den Ældre Medicinske Patient: rapporten er nu skrevet færdig. Vi har været repræsenteret i styregruppen ved Søren Jakobsen og mange medlemmer har været repræsenteret i div. arbejdsgrupper. Efter rapporten var færdigskrevet og afleveret, er der udkommet en udmøntningsplan for den ældre medicinske patient, og her fremgår det, at pengene er øremærket målrettede indsatsområder. Disse områder ligger primært i primærkommunerne. Kun for et enkelt indsatsområde er der tale om puljemidler, som endnu ikke helt er øremærket, og det er området vedrørende samarbejde om subakutte tilbud i primær sektoren til den ældre medicinske patient. Kliniske retningslinjer for demens Her er DSG repræsenteret i arbejdsgruppen ved Hanne Pedersen og i referencegruppen ved Søren Jakobsen Der er blevet udført et stort stykke arbejde specielt i arbejdsgruppen, der har beskæftiget sig med retningslinjerne for demens. Primært var der udfærdiget en relativ stor rapport. Efterfølgende kom kliniske retningslinjer med på finansloven for 2012, hvor der er afsat 20 mio. kr årligt i perioden til udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer. Dette arbejde forankres i sundhedsstyrelsen, som nu har udarbejdet en model herfor. Hovedprincipperne for den nye model er: evidensbaseret, tværsektorielt og tværfagligt samt let anvendelse (format og indhold). Sundhedsstyrelsen ønskede herefter, at retningslinjerne for demens skulle skrives i den samme skabelon. Dette bevirkede, at arbejdsgruppen måtte bidrage med en forkortet udgave af retningslinjerne for demens og bidrage til evidensvurderingen. Det var et stort arbejde for arbejdsgruppens medlemmer og arbejdet var med meget stramme deadlines. Der forventes høring på retningslinjerne for demens januar/februar 2013 Nationale kliniske retningslinjer Sundhedsstyrelsen har anmodet om repræsentanter fra de videnskabelige selskaber til at deltage i arbejdet med de kliniske retningslinjer. Vi har udpeget Hanne Elkjær til denne opgave. Hanne har været til det første møde d. 8. januar Efterfølgende har SST via LVS udsendt anmodninger til de videnskabelige selskaber om at komme med emner til de nationale kliniske retningslinjer. Vi har fra DGS peget på udredning af fald/svimmelhed som emne til udarbejdelse af national klinisk retningslinje.. Vi forventer at alle de nationale kliniske retningslinjer, i takt med at de bliver udfærdiget, kommer til høring i selskabet. Målbeskrivelse Målbeskrivelserne for de enkelte specialer er under revision, og det forventes at de efterfølgende sendes til

4 godkendelse af DGS s uddannelsesudvalg. Efterfølgende forventes det at specialebeskrivelserne tilrettes målbeskrivelserne. Databaser Den geriatriske database: I bestyrelsen har vi diskuteret, hvor databasen egentlig er forankret og hvem der har ansvaret for den. I styregruppen sidder repræsentanter for geriatrien, for fysioterapeuter og ergoterapeuter. Det er kompetencecenter øst, der bevilger støtte til databasens drift. Hvis svarprocenten kommer under 90% af de mulige geriatriske afdelinger kan centeret vælge at trække økonomien tilbage. Vi har derfor valgt fra bestyrelsens side at styrke styregruppen, og har anmodet de 5 specialeråd/sundhedsfaglige råd om at udpege en læge fra hver region til at sidde i styregruppen. Bestyrelsen i DSG har været opmærksom på, at enkelte af landets enheder ikke indrapporterer til databasen, og vi har ved kontakt til disse forsøgt at rette op på dette. Der savnes fortsat lægelige indikatorer i databasen, hvor DSG s bestyrelse blandt andet har peget på medicingennemgang. Der henvises til årsberetningen fra den geriatriske database. National demensdatabase: I arbejdsgruppen for National Demensdatabase har for DSG siddet Søren Jakobsen, Lillian Mørch Jørgensen og Ellen Holm. I første omgang blev der udfærdiget en version 5 af databasen. Denne blev sendt til høring i de 3 videnskabelige selskaber: Dansk Neurologisk Selskab (DNS), Dansk Psykiatrisk Selskab (DPS) og Dansk Selskab for Geriatri (DSG). DSP havde indvendinger, der gik på, at de ønskede parametre omhandlende adfærdsforstyrrelser. Den tilrettede version 6 blev udsendt til høring i de 3 selskaber og derefter godkendt. Herefter er databasen sendt til kompetencecenter øst med anmodning om økonomi til oprettelse af databasen. Der forventes tilbagemelding i april Vi forventer derfor, at databasen tidligst kan udrulles til brug i løbet af National akutdatabase: Cathrine Foss fra Århus er blevet udpeget, efter indstilling fra DSG, til at sidde i regionernes styregruppe til udarbejdelse af en akutdatabase. De 3 indsatsområder Fald Arbejdsgruppen har ikke udfærdiget et endeligt skrift, dette sammenholdt med at vi forventer, at der vil blive beskrevet nationale kliniske retningslinjer på området fald/svimmelhed gør, at vi har valgt at nedlægge denne arbejdsgruppe.. Ortogeriatri Ortogeriatrigruppen har udfærdiget et statusnotat, som er lagt på hjemmesiden. Efterfølgende er Dansk Ortopædkirurgisk Selskab (DOS) anmodet om en dialog med henblik på en fælles holdning til den ortogeriatriske patientgruppe, og for at opnå enighed om indholdet af den tværspecialiserede patientopgave. DSG s bestyrelse og arbejdsgruppen har udpeget Jesper Ry, Odense, Else Marie Damsgaard, Aarhus og Tina Carlsen, Slagelse samt formanden for DSG, Søren Jakobsen, Svendborg. Akut, subakut og elektiv geriatri Fra gruppen er der kommet et notat, som forholder sig til det aktuelle kommissorium. Vi har i bestyrelsen efterfølgende indkaldt 2 repræsentanter fra gruppen, som har været primus motor i udarbejdelsen af notatet, idet vi må erkende at kommissoriet er for stort og omfangsrigt og tiden er løbet fra det, med indførelsen af FAM i næsten hele landet. Samtidig finder vi det væsentligt, at selskabet tager del i beskrivelsen af fagligt relevant og evidensbaseret arbejde for geriatriske læger i forhold til den akutte syge, ældre medicinske/geriatriske patient. Vi har aftalt at de 2 medlemmer fra arbejdsgruppen, Lillian Mørch Jørgensen og Solvej Henneberg, deltager i bestyrelsesmøde med drøftelse af nyt kommissorium, og efterfølgende udarbejder dette.

5 Codans hæderspris samt uddannelsespris 2014 Bestyrelsen har indstillet Ellen Holm som kandidat til uddannelsesprisen. I skrivende stund ved vi ikke hvem prisen er tildelt. Hjemmesiden Hjemmesiden er uundværlig i vores bestyrelsesarbejde. Vi forsøger at holde den opdateret. Lige nu er Cecilie Lund ved at opdatere det geriatriske landkort. Det er en løbende proces da der hele tiden sker ændringer i organiseringen af de geriatriske afdelinger i landet. Vi anmoder alle om at holde sig orienteret via hjemmesiden og melde ind med relevante ændringer ift. landkortet, organisatoriske forhold, egne mailadresser, sammensætning af udvalg mv. Uddannelse/rekruttering Som tidligere meddelt har vi i dimensioneringsplanen for fået øget antallet af hoveduddannelsesstillinger til 15 fordelt på de 3 uddannelsesregioner. I alle regioner meldes der om kvalificerede ansøgere til de opslåede hoveduddannelsesstillinger. Yngre geriatere Bestyrelsen glæder sig over, at opleve den stigende interesse for geriatri blandt yngre læger og den voksende tilslutning til yngre geriatere (YG), der nu tæller mere end 70 yngre læger. I forbindelse med overvejelserne blandt yngre geriatere om fordele og ulemper ved at organisere sig i et selvstændigt selskab, har bestyrelsen de sidste par måneder været i hyppig mail kontakt med YG og uanset hvordan den fortsatte organisering af yngre geriateres arbejde bliver, er der fuld opbakning fra bestyrelsens side til et forum af yngre læger og evt. medicinstuderende med særlig interesse for det geriatriske speciale. Tak til mine kolleger i bestyrelsen for deres store arbejdsindsats, det er altid inspirerende at komme til bestyrelsesmøder og en stor tak de medlemmer der er villig til at påtage sig opgaver når bestyrelsen beder om deres om deres hjælp. Formand for DSG Søren Jakobsen

6 Beretning, Uddannelsesudvalget, Medlemmer i hele perioden: Jens Ulrik Rosholm, Marianne Mørch, Lotte Ussinger, Ellen Holm (formand) I forbindelse med revision af Målbeskrivelse er udvalget suppleret med følgende medlemmer: Maria Holte, Susanne Stabel og Cathreine Haurslev Foss. I skrivende stund er arbejdet med revision af målbeskrivelse i gang. Det forventes afsluttet inden årsmødet. Vi forventer derfor så vidt tiden tillader det i den mundtlige beretning at fremlægge de vigtigste ændringer i den nye målbeskrivelse. Ellen Holm ****************************************************************************** Beretning Kursusudvalget Medlemmer: Catherine Hauerslev Foss, Jens Ulrik Rosholm, Karen Ranberg, Kirsten Damgaard, Lillian Jørgensen, Maria Holte, Per Dyhr, Pia Niemann Kannegaard Der er i perioden afholdt et møde i kursusudvalget. I 2012 er afholdt kurserne Geriatriske sygdomme 2 i Roskilde(Geri 2) og Gerontologi i Svendborg. Geri 2 blev i stedet for de 4 vanlige fremmødedage afholdt som 2 dage fremmøde og 2 dage til selvstudiemoduler. Der blev foretaget en grundig evaluering som viste at der til selvstudiemodulerne gennemgående blev brugt mere tid end 2 dage og at kursisterne selv vurderede, at der var et større læringsmæssigt udbytte af selvstudiemodulerne. Disse resultater publiceres i European Geriatric Medicine : Teaching Geriatrics using evidence based educational methods a Danish case study. Holm EA, Holte M, Pedersen H, Hansen PD. In press. Abstract kan ses på: Gerontologi afholdtes for første gang som internats kursus. Der var stor tilfredshed med kurset og meget fine evalueringer. I forbindelse med budgetansøgning har vi søgt om at få lov at lave kurset i Geriatrisk vurdering og rehabilitering som internatskursus. Hvis dette lykkes vil det betyde at alle kursister fremover kan starte deres kursusrække med internat i efteråret (Gerontologi i lige år og Geriatrisk Vurdering i ulige år). Ellen Holm *******************************************************************************

7 DSIM repræsentation, I har infektionsmedicin (Ulrik Bak Dragsted) haft formandsskabet og undertegnede har været faglig sekretær. Planen var egentlig ny formand og ny sekretær pr. 1. Marts. Men da den planlagte formand fra Endokrinologisk selskab måtte springe fra har Ulrik Bak Dragsted indvilliget i at fortsætte som formand og undertegnede som sekretær. DSIMs bestyrelse har afholdt 4 møder, referater af møderne kan ses på Ved møderne diskuteres forhold som er af interesse for alle de 9 intern medicinske selskaber, herunder især uddannelse. I 2012 er således arbejdet bl.a. med revision af fælles delen af de intern medicinske målbeskrivelser. Ellen Holm ***************************************************************************** UEMS repræsentation, Danmark er repræsenteret af undertegnede for DSG og Susanne van der Mark for DGO. Arbejdet i 2012 har meget handlet om diskussion af både postgraduat og prægraduat uddannelse. Der er et arbejde i gang for at fastslå nogle fælles europæiske anbefalinger til indholdet af geriatri i den prgraduate uddannelse. Hvad angår det postgraduate diskuteres en europæisk specialisteksamen. Der er i UEMS enighed om, at det vil være godt at få etableret en sådan, og der pågår et arbejde med at definere indholdet i en sådan eksamen, og med at diskutere de praktiske muligheder og hele den indviklede og dyre logistik i relation til etablering af eksamen. Dette arbejde er planlagt fortsat i samarbejde med EUGMS i 2013 og skrider kun langsomt frem. Foreløbige resultater af kortlægning og planer for indhold forventes fremlagt på EUGMS kongres i Ellen Holm ********************************************************************************

8 Årsberetning Nordisk Gerontologisk Forening 2012 Der har i beretningsåret været afholdt 21. Nordiske Kongres i Gerontologi i København. Kongressen fandt sted fra d. 10. til d. 13. juni med i alt 603 deltagere. Der var ved kongressen en bred tværfaglig så vel som bred international repræsentation. I alt blev der modtaget 438 abstracts. Der blev kørt med op til 7 parallelle spor vekslende med plenar-sessioner, State of the art forelæsninger, 98 posterfremvisninger og 2 sponsorerede middags sessioner. Kongressen fik et samlet overskud på knapt kr., hvoraf 25% efter reglerne går til Dansk Selskab for Geriatri som en af de to danske arrangører. 22. Nordiske Kongres i Gerontologi holdes i Gøteborg fra maj Besøg hjemmesiden Der har været holdt 2 møder i NGF regi siden sidste DGS årsmøde. Et i forbindelse med kongressen i København, et i Gøteborg i februar Væsentligste punkt har været rammer og indhold af den næste kongres. Derudover er der aktuelt et forslag om at nedlægge Andrus Viidik prisen ude til drøftelse blandt medlemslandene. Til erstatning tankes etableret en NGF-pris på SEK. beregnet til yngre lovende forskere indenfor det geriatriske/gerontologiske område. Til orientering medsendes udkastet til de rammer, hvorunder denne pris tænkes etableret. Til slut vil jeg gerne opfordre jer alle til at tænke deltagelse i næste års kongres ind for jeres medarbejdere og kollegaer. Der er vel næppe en kongres, der på samme måde giver vores yngre kollegaer og tværfaglige medarbejdere mulighed for at få præsenteret deres nyeste forskningsresultater. Med venlig hilsen Finn Rønholt Charlottenlund 15. februar 2013

9 A proposal to NGF s prize for young researchers This proposal is for a prize given at each Nordic congress in gerontology to an outstanding young researcher. General terms The proposed candidate shall not hold a senior position. The proposed candidate has published in peer review journals. The time since disputation of the proposed candidate must not exceed 5 years. A member of a gerontology/geriatric association that is joined with the NGF shall nominate the PC to the prize. Argumentation and a CV must follow. The nomination with all relevant information shall be sent to the president of the NGF. The jury consist of the three presidents of the NGF and the chairs of the scientific committees in the current and the next congress. The prize-winner will give a lecture in relation to receiving the prize. The prize-winner will not pay any registration fee at the relevant conference and travel (in economy if by flight) and accommodation will be paid for by the NGF. Specific terms It will be difficult to compare researchers both across fields and across borders. Furthermore, the number of nominees can be overwhelming. Therefore the executive committee proposes that those eligible for this prize must be living in the country that will host the next NKG, ex. the prize given at 22 NKG in Gothenburg shall be given to an individual living in the country hosting 23 NKG (Finland); the prize given at 23 NKG shall be given to an individual living in the country hosting 24 NKG (Norway) etc. Thus, only candidates from one Nordic country are eligible at each occasion. The Prize The decision on the amount of the prize shall be made at the board meeting on the preceding conference. However, for 22 NKG, this decision needs to be taken by the Board electronically. The proposed prize for 22NKG is SEK The prize shall be announced a year before the congress with a deadline in early fall. The jury shall come to its conclusion at least 6 months ahead of the congress. The prize shall be handed out at a short ceremony at a NKG.

10 Argumentation The executive committee decided at a meeting for the upcoming 22 NKG in Gothenburg to propose to cease to hand out the Andrus Viidik prize. It has become evident that the prize has put an unfair amount of work on the prize recipient without any compensation. Furthermore, the link between the NGF and the Journal that has published the article of the prize-winner has been non-existent apart from this publication. However, the executive committee found it imperative to continue in some way to acknowledge young researchers. The proposal is to establish a prize in a similar manner as is done for the senior researchers but without external funding. The big Sohlberg prize in gerontology currently acknowledges the senior researchers and that will hopefully continue. This prize is thus intended to replace the Andrus Viidik prize but the difference is that there is no obligation to write an article in conjunction with the prize and there is a monetary value added to it. NGF itself will fund this prize. The extra cost is for the prize itself, but other cost is the same as has been for the Andrus Viidik prize (registration fee, travel and accommodation). The finances of the NGF are healthy. In spite of a very low member fee (20 SEK, which one can compare to the value of a cup of coffee), the assets have been increasing. The main reason is the low cost of the organization and more importantly, the gains of each Nordic congress for a long time. It is however not reasonable to rely on a surplus for every congress and therefore the sum of the prize will according to this proposal be decided for one occasion at a time. The prize will hopefully increase the interest in NGF and its congresses and will therefore be an asset to all those organizing a NKG. The reason for choosing those living in the country hosting the next congress is to increase young researchers in that country especially and make them interested in attending and participating in the academic work conducted at the congress where the prize will be handed out as well as later congresses. The researchers in the current hosting country are however approached in many other ways and thus the added value would probably be less but this can of course be discussed. If the Board of NGF accepts this proposal, it will be announced a year ahead of 22 NKG and in the fall of 2013, it will become clear who will be the prize winner at the congress in Gothenburg in 2014.

11 28. februar 2013 Årsberetning fra mødeudvalget for perioden marts 2012 marts 2013 Mødeudvalget har det forløbne år bestået af: Pia Kannegaard, Gentofte Hospital Lotte Usinger, Frederiksberg Hospital Katarina Hörnqvist Rasmussen, Dimitri Zintchouk, Århus Sygehus Jens Piilgaard Nielsen, OUH Svendborg Sygehus Susanne Stabel Gren, Cecilia Lund, Frederiksberg Hospital (fra 1/2 2013) Mødeudvalget har holdt et par inspirerende udvalgsmøder med vekslende deltagelse, og der har som altid været livlig mail udveksling i gruppen. Vi har gennemgået evalueringerne fra sidste årsmøde. De var som altid rigtigt gode, og der var mange gode forslag til emner til de kommende møder. Der har i perioden været afholdt 2 medlemsmøder: 1. Efterårsmøde torsdag den 11. oktober 2012 på Glostrup Hospital. Eftermiddagsmøde med emnet: reumatologiske sygdomme hos ældre. Godt 60 læger fra hele landet deltog i mødet. Der var nogle rigtigt gode indlæg. Der blev serveret sandwich og kage. Mødet var ikke sponsoreret. 2. Årsmøde for selskabets medlemmer planlagt til fredag den 15. til lørdag den 16. marts Mødet afholdes igen i år som et internatmøde. Denne gang på First Hotel Grand i Odense. Fredagens emne er Medicinering af ældre og lørdagen emne er Geriatriske Syndromer og Comprehensive Geriatric Assessment. Vi vil igen år forsøge os med en foredragskonkurrence for yngre geriatere, hvor det bedste indlæg præmieres. Vi håber på at de få indlæg, der var sidste år, skyldtes start vanskeligheder. Mødet forudgås som vanligt af generalforsamling i DSG, møde i DGO samt møde i Yngre Geriatere. Selskabet modtager sponsorering fra Norpharma, Grünenthal, Servier og Astellas. Vi har i år valgt at lade et kongresbureau stå for det praktiske arbejde i forbindelse med årsmødet. Valget faldt på BDP, som var med til at arrangere NKG, og som gjorde det fremragende. Derfor er forhandling med hotel og sponsorer samt indkaldelse, tilmelding, betaling og registrering overdraget til BDP. Det har bestemt været en enorm aflastning af mødeudvalget og især formanden. Selve planlægningen af programmet og aftaler med undervisere står mødeudvalget fortsat for.

12 Hvad vil fremtiden bringe? Det bliver mit sidste år som formand for mødeudvalget og jeg vil derfor forsøge at gøre status over, hvad jeg tror, bliver udfordringerne i de kommende år. Sponsorering: Det har ikke været lige så let at få sponsorering som tidligere. Sponsoraterne er mindre. Vi skal nok ikke regne med, at vi kan få de fleste af udgifterne til årsmødet dækket på denne måde. Egenbetaling: Er aktuelt 5oo- kr. Mange selskaber har et mindre tilmeldingsgebyr og forhåndsreserverer værelser, som medlemmerne efterfølgende kan bestille og selv betale. Enkelte selskaber har fuld egenbetaling til årsmøder. Mødeudvalget foreslår, at egenbetalingen til årsmødet øges til 1000,- kr. Kongresbureau: Det har været en fantastisk stor hjælp, at have et professionelt bureau til at stå for det praktiske. Økonomien i det vil blive evalueret efterfølgende. Vi overvejer også fortsat om LIF skal klare sponsoreringsopgaven. Det er dog heller ikke gratis. Mødeudvalget er allerede i gang med planlægningen af de kommende møder, og vi regner med fortsat at afholde 2 årlige møder, henholdsvis et halvdags efterårsmøde, der i 2013 er planlagt til den 26. september 2013 og et årsmøde som internatkursus, der i 2014 afholdes den marts Selskabets møder annonceres på hjemmesiden, og invitationer sendes pr. mail ud til medlemmerne. Det har været vanskeligt at mødes alle sammen pga. den spredte geografi. Vi har derfor drøftet om man skulle tilstræbe, at ansvaret for tilrettelæggelsen af selskabets møder blev samlet geografisk. Således at de tre uddannelsesregioner på skift finder medlemmer til mødeudvalget og står for arrangementerne. Det ville nok bedre mødedeltagelsen. Men rekruttering er vanskelig. Mødeudvalget modtager gerne forslag til emner og undervisere til fremtidige møder og nye medlemmer er meget velkomne. Møde udvalget er erfaringsmæssigt et godt og praktisk sted at starte, hvis man har lyst til at snuse til organisatorisk arbejde. På vegne af mødeudvalget under Dansk Selskab for Geriatri: Susanne Stabel Gren

13 Beretning fra DRG-udvalget for 2012 Udvalget består af Birthe Hjort Svensson, Amager. Kirsten Damgaard, Gentofte. Lisbeth Fredholm, Kolding. Lars Matzen, Odense. Niels Henrik Hansen, Næstved. Niels Horwitz, Bispebjerg og Bjørn Mathiassen, Århus, Vi har i 2012 hovedsageligt ventet på at høste frugterne af de tidligere såede frø. Indlagte Fra 2012 kom nye krav (påbegyndt rehabilitering) til de indlagte og der er bestilt en oversigt fra Sundhedsdokumentation til svar på om det virker: Om de geriatriske afdelinger får en passende andel af udskrivningerne i multimorbiditet-grupperne, og at andre afdelinger ikke kommer i disse grupper. Oversigten er forsinket, men jeg håber at have resultaterne med til årsmødet. Ambulante Fra 2013 kom nye krav (bestemte behandlinger) til geriatri behandling og vi har ikke nogen tilbagemelding endnu på, om det virker. Hjemmesiden Afsnittet om DRG er helt omskrevet til de nuværende regler. Fremtid: Vi har netop fået mulighed for at overveje nye grupper til 2015! Og vi vil gerne til årsmødet høre om interessen for sammedagspakker. Nyt udvalgsmedlem ønskes Vi vil gerne suppleres med et nyt medlem, da Niels Henrik Hansen trækker sig samtidig med pensionering. Tak til Niels for et mangeårigt indsigtsfuldt arbejde i DRG-udvalget. Temadag: Ønsket om at arrangere en temadag har vi drøftet de tidligere år. Grundet travlhed med mange andre presserende opgaver, så er det sat i baggrunden. Jeg vil gerne ved årsmødet have en tilbagemelding på, om hjemmesiden sammen med hurtige svar på konkrete spørgsmål er tilstrækkeligt, eller om der ønskes en temadag for alle interesserede. På udvalgets vegne Bjørn Mathiassen PS. Jeg møder stadig synspunktet: Ja, men jeg er læge og ikke bogholder - Skal jeg ikke hellere behandle patienter end lave kodearbejde? Jo, naturligvis skal du behandle patienter, men hvis du ikke får skrevet regningen på dit mer-arbejde for de tunge og komplekse opgaver ved de geriatriske patienter, rigtigt, så får du ikke penge nok i kassen til at give behandlingen!

14 Beretning fra EUGMS 2013 Der har på de seneste møder i EUGMS været drøftet placeringen af de kommende kongresser i EUGMS, og det har vist sig nødvendigt at kigge på reglerne omkring håndtering af stemmelighed på Full board møder, som vedtægterne ikke tager højde for. Dette arbejde pågår fortsat. Der er nedsat en arbejdsgruppe, der skal udarbejde guidelines på området nursing homes og komme med anbefalinger bl.a. med beskrivelse af uddannelsesmæssige krav til de læger, der betjener plejehjem. Det er påbegyndt drøftelser med Det europæiske selskab for Synkeproblemer med henblik at etablere en fælles arbejdsgruppe omkring dysfagi specielt med fokus på de specielle forhold omkring dysfagi hos ældre. Solvejg Henneberg Pedersen

15 Årsrapport for Forskningsudvalget Udvalget har gennem året bestået af Peter Schwarz (Glostrup), Else Marie Damsgaard (Århus), Jesper Ryg (Odense) og Solvejg Henneberg Pedersen (Roskilde) Forskningsudvalget afholdt det årlige forskningsmøde i november 2012 i Roskilde. Vi havde som i 2011 valgt at invitere foredragsholdere, der beskæftiger sig med forskning omkring ældre patienter, i år ét foredrag om tro og sygdom og et PhD foredrag omkring medicinering af ældre. Der har igen været indsendt flere abstracts fra ikke geriatriske afdelinger. Det har vist sig tiltagende svært at få abstracts fra de geriatriske afdelinger, ikke mindst efter at DSG s årsmøde har indført foredragskonkurrencer og som i år har foredrag fra flere geriatriske kollegaer. Forskningsudvalget finder det er meget positivt, at den danske geriatriske forskning i tiltagende grad præsenteres på årsmødet, og arbejder på et forslag til bestyrelsen omkring sammenlægning af årsmødet og forskningsmødet således at der ikke kommer en urimelig konkurrence mellem de 2 møder. Forskningsmøderne holdes sponsorfrie, hvilket udvalget vægter meget højt. Udgifterne til mødet har været finansieret på skift af de geriatriske afdelinger, der har været vært for arrangementerne. Udvalget vil gerne benytte lejligheden til at takke værterne. Det specialespecifikke forskertræningskursus i geriatri afholdes d. 3. og 4. juni Sidste gang afholdt vi kurset som internat. Der var desværre mange afbud de sidste dage før kursusstart. Vi var imidlertid nødt til at afholde udgiften overfor kursusstedet og var derfor ved at ende med underskud alene betinget af sene afbud. Vi har siden undersøgt muligheden for at finansiere internatsmodellen ved at opkræve kursusafgift direkte hos de studerende. Dette i lighed med den model der er drøftet for de øvrige obligatoriske kurser i geriatrien. Denne model har vi imidlertid fået afslag på fra videreuddannelsesregion Øst, som finansierer de østlige studerende deltagere i kurset. Dermed kan den økonomiske model ikke anvendes. Vi går derfor tilbage til en eksternatsmodel, dog lokaliseret på et sted med mulighed for selvbetalt overnatning. Finansieringen af kursusstedet er alene muligt, fordi alle undervisere på kurset underviser uden at modtage honorar for undervisningen. Udvalget vil gerne benytte lejligheden til at takke underviserne for deres indsats. Deadline for tilmelding til forskertræningskurset er d. 10. april, og kurset vil kun blive afviklet såfremt der er deltagere nok. Udvalget samarbejder aktivt via mail, og holder møder i tilknytning til andre møder i DSG. Med venlig hilsen Forskningsudvalget

16 ÅRSBERETNING Styregruppen for den Landsdækkende Kliniske Database for Geriatri 2012 Styregruppens sammensætning og kommissorium er grundlæggende bestemt af Danske Regioners "Basiskrav for landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser", som kræver solid forankring i det relevante videnskabelig selskab. Der har hidtil været to medlemmer fra Dansk Selskab for Geriatri: Lars P. Laugesen (Region Sjælland) og Lillian Mørch Jørgensen (formand og ansvarlig for databasen, Region Hovedstaden). For at give bedre muligheder for at opdatere indikatorerne i databasen blev styregruppen i sommeren -12 udvidet til at omfatte en repræsentant for lægerne i hver region. Der blev udpeget følgende supplerende medlemmer: Elena Tulopova (Region Syddanmark), Ishay Barat (Region Midtjylland) og Ib Thrane Christensen (Region Nordjylland). De øvrige faggrupper i styregruppen har foreløbig ikke udpeget yderligere medlemmer. Den Landsdækkende Kliniske Database for Geriatri har været i drift fra og alle danske geriatriske afdelinger taster data i databasen. Databasens drift finansieres af Regionernes fælles databasepulje og der er aktuelt en 3-årig bevilling. Databasen er af Sundhedsstyrelsen godkendt som klinisk kvalitetsdatabase. På styregruppens møder har vi især drøftet hvilket indikatorer, der er relevante. Den kortere liggetid i afdelingerne og det, at genoptræningen primært foregår uden for hospitalerne, stiller andre krav til vore indikatorer og registrering i det hele taget, for at det giver mening for travle afdelinger. Ved møder i efteråret er indikatorerne gennemdrøftet og der er sket nogle ændringer, således at TUG, som har voldt en del problemer, er blevet frivillig. Rejse-sætte-sig testen er bibeholdt som obligatorisk, mens DEMMI-testen er blevet lagt ind i databasen som frivillig test. Registrering af, om det er faldudredning er tilbudt relevante patienter er også blevet en indikator. Arbejdet med gennemgang og justering af indikatorer vil fortsætte i det kommende år. Jeg har valgt at trække mig som formand for styregruppen ved udgangen af Indtil en ny formand er valgt kan Lars P. Laugesen kontaktes vedr. databasespørgsmål Databasen er hjemmehørende på Kompetencecenter Øst/Enhed for Klinisk Kvalitet (kontaktperson Thor Schmidt) og konsulent Bjørn Hesselbo er kontaktperson vedrørende den daglige drift. Årsrapporterne kan findes bl.a. på DSG's hjemmeside og Lillian Mørch Jørgensen Formand for Styregruppen

17

18 1. Selskabets formål er: At samle danske læger med særlig interesse og erfaring indenfor geriatri samt at virke rådgivende i forbindelse med uddannelsen i geriatri. At fremme studiet af de geriatriske sygdomme og syndromer, blandt andet ved at afholde møder med fremlægning af data fra videnskabelige undersøgelser og med henblik på diskussion af disse. 2 Selskabet er tilmeldt Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) og arbejder i tæt kontakt med andre danske lægevidenskabelige selskaber med nærliggende interessesfærer. Ved den ordinære generalforsamling udpeges 2 bestyrelsesmedlemmer til Lægevidenskabelige Selskabers repræsentantskab for 2 år ad gangen.. Selskabet er kollektivt medlem af DSIM, Dansk Selskab for Intern Medicin. DSG s bestyrelse udpeger et medlem og en suppleant til DSIM s bestyrelse. Selskabets medlemmer er samlet indmeldt i Nordisk Gerontologisk Forening. Ved den ordinære generalforsamling vælges en repræsentant til Nordisk Gerontologisk Forening. DSG s bestyrelse udpeger en suppleant for en 2-årig periode Selskabet er medlem af European Union Geriatric Medicine Society. DSG s bestyrelse udpeger et medlem til EUGMS s bestyrelse (full board) i en 2-årig periode. 3. Berettiget til at være medlem er alle speciallæger i geriatri og andre læger, der har interesse i geriatri. Æresmedlemmer kan optages efter motiveret forslag af bestyrelsen, når der på en generalforsamling er majoritet herfor. 4. Selskabets bestyrelse består af 7 medlemmer valgt af generalforsamling. Mindst 2 medlemmer bør være yngre læger, der er udannelsessøgende i geriatri. Valgene sker på den ordinære generalforsamling ved simpel majoritet. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen, dog maksimalt 3 perioder af 2 år i sammenhæng svarende til 6 år. 2 suppleanter vælges af generalforsamlingen, og genvalg som suppleant er mulig, dog maksimalt 3 perioder af 2 år i sammenhæng svarende til 6 år. Suppleanterne deltager i bestyrelsesmøderne. Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer en formand, næstformand, en sekretær og en kasserer.

19 Bestyrelsen kan nedsætte udvalg efter behov. Den til en hver tid siddende formand for DGO tilknyttes bestyrelsen som observatør. 5. Den ordinære generalforsamling afholdes årligt i forårshalvåret sædvanligvis 2. fredag lørdag i marts måned og indkaldes med mindst 14 dages varsel. Der skal udsendes en dagsorden sammen med generalforsamlingens indkaldelse. Stemmeafgivning kan ske ved skriftlig fuldmagt til bestyrelsen. Medlemmer, der ønsker forslag medtaget på generalforsamlingen, skal indsende disse til selskabets sekretær senest 1. januar samme år. 6. Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling med mindst 14 dages varsel. Når 10 medlemmer skriftligt stiller forslag om indkaldelse af en ekstraordinær generalforsamling, skal en sådan indkaldes indenfor 2 uger. Der skal udsendes en dagsorden. 7. Stk. 1. Kontinentet fastsættes på den ordinære generalforsamling. Revisor og revisorsuppleant vælges for 2 år ad gangen med mulighed for genvalg, dog maksimalt 4 sammenhængende perioder af 2 år svarende til 8 år. Stk. 2. Udmeldelse kan kun ske ved skriftlig henvendelse med 1 måneds varsel til den 1. i en måned til selskabets bestyrelse, og medlemmet forpligter sig til at betale kontingent for hele det kalenderår, hvori udmeldelsen finde sted. Stk. 3. Hvis et medlem ikke har betalt kontingent i et år betragtes medlemskabet som ophørt. Fornyet medlemskab forudsætter skyldige beløb indbetales. 8. Ændring af selskabets vedtægter kan bestemmes på en generalforsamling, når forslaget er meddelt medlemmerne samtidig med generalforsamlingens indkaldelse. Til vedtagelse af et forslag kræves, at mindst 2/3 af selskabets medlemmer er til stede, og at mindst 2/3 af disse stemmer for forslaget. Skulle ikke 2/3 af medlemmer møde til en generalforsamling, hvor et forslag til vedtægtsændring fremsættes, skal der, såfremt ½ af de fremmødte stemmer derfor, indkaldes til en ny generalforsamling, ved hvilken afgørelsen træffes ved simpel majoritet.

20 9. Forslag om ophævelse af foreningen behandles efter de i 8 anførte retningslinier. Ved ophævelse af foreningen tilfalder dennes formue en fond til fremme af geriatrisk forskning. Vedtægter med ændringer behandlet og vedtaget ved ekstraordinær generalforsamling i DSG den 11. juni Revideret i juni 2012 DSG Dansk Selskab for Geriatri. Opdateret 26. juni 2012

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri Dato Torsdag den 23. oktober 2014 Tid kl. 17.30 efter efterårsmødet Sted Odense Universitetshospital, Kirkesalen Dagsorden 1.

Læs mere

Referat Møde: Sted: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning v./trine Sander

Referat Møde: Sted: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning v./trine Sander Afdeling: Geriatrisk afdelingsledelse Udarbejdet af: Søren Jakobsen Valdemarsgade 51 C, 2. sal 5700 Svendborg Journal nr.: E-mail: Soeren. jakobsen@ouh.regionsyddanmark.dk Dato: 11.03.2011 Telefon: 6320

Læs mere

DSG Dansk Selskab for Geriatri

DSG Dansk Selskab for Geriatri Referat af bestyrelsesmøde DSG d. 9. december 2010 Roskilde Hospital, Køgevej 9-13, opgang 27, stuen. Tilstede: Afbud: Søren Jakobsen, Lillian Mørch Jørgensen, Hanne Pedersen, Anne Birgitte Langsted, Pedersen,

Læs mere

DSG Dansk Selskab for Geriatri

DSG Dansk Selskab for Geriatri Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Selskab for Geriatri Mandag den 22. oktober 2012 kl 14.30-18.00 Tilstede: Lotte Usinger, Susanne Stabel, Kim Otto Jacobsen, Cecilia Lund, Søren Jakobsen, Lisbeth Fredholm,

Læs mere

DSG Dansk Selskab for Geriatri

DSG Dansk Selskab for Geriatri Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Selskab for Geriatri Mandag den 30. april 2012 kl. 14.30-17.30 i Roskilde Tilstede: Christian Haugård, Søren Jakobsen, Susanne van der Mark (DGO observatør), Kim Otto

Læs mere

DSG Dansk Selskab for Geriatri

DSG Dansk Selskab for Geriatri Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Selskab for Geriatri fredag den 11. januar 2013 på Tilstede: Lotte Usinger, Trine Sander Pedersen, Susanne Stabel Gren, Kim Otto Jacobsen, Søren Jakobsen, Cecilia Lund,

Læs mere

DSG Dansk Selskab for Geriatri

DSG Dansk Selskab for Geriatri Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Selskab for Geriatri Tirsdag den 30. april 2013 kl på Tilstede: Søren Jakobsen, Susanne Stabel Green, Lotte Sejr Kirring, Cecilia M Lund, Kim Otto Jacobsen, Lisbeth Fredholm,

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Love. LOVE for DANSK SELSKAB FOR KLINISK ONKOLOGI. Stiftet 13. maj Revideret generalforsamling Forslag til ny revision april 2013

Love. LOVE for DANSK SELSKAB FOR KLINISK ONKOLOGI. Stiftet 13. maj Revideret generalforsamling Forslag til ny revision april 2013 Love LOVE for DANSK SELSKAB FOR KLINISK ONKOLOGI Stiftet 13. maj-2004 Revideret generalforsamling 2007. Forslag til ny revision april 2013 1 GAMLE LOVE 1 NYE LOVE 1.1 Selskabets navn er Dansk Selskab for

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

DSG Dansk Selskab for Geriatri

DSG Dansk Selskab for Geriatri Referat af bestyrelsesmøde DSG d. 14. Januar 2010 Roskilde Hospital, Køgevej 9-13, opgang 27, 2. sal, geriatrisk afdelingskonferencerum. Tilstede: Afbud: Søren Jacobsen, Hanne Elkjær, Per Dyhr, Hanne Pedersen,

Læs mere

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine).

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Love og vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Terapi 1. Navn Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Stk. 2. Sekretariatets adresse angiver

Læs mere

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Vedtægter for Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Danish Society for Shoulder and Elbow Surgery 1 NAVN Selskabets navn er: Dansk Selskab for Skulder- og Albuekirurgi (DSSAK). Selskabet er medlem

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri. Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Klarskovgård, Comwell, Korsør

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri. Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Klarskovgård, Comwell, Korsør Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Sted Klarskovgård, Comwell, Korsør Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Formandens

Læs mere

Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin

Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 4. november 1982 med senere ændringer vedtaget ved de skriftlige og mundtlige urafstemninger d. 20. april 1989, d. 21. juni 1993, d. 27. oktober 2000, d.

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for Hjerteforeningens Børneklub. Oprettet: Torsdag, 27. juni :29 Senest opdateret: Onsdag, 04.

Vedtægter. Vedtægter for Hjerteforeningens Børneklub. Oprettet: Torsdag, 27. juni :29 Senest opdateret: Onsdag, 04. Vedtægter Oprettet: Torsdag, 27 juni 2013 11:29 Senest opdateret: Onsdag, 04 juni 2014 15:20 Vedtægter for Hjerteforeningens Børneklub 1 Klubbens navn er Hjerteforeningens Børneklub (klub for familier

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Det geriatriske landkort

Det geriatriske landkort Nord Ålborg Overlæge Ole B.F. Nielsen Midt Århus Else Marie Damsgaard Randers Ubesat stilling Horsens Overlæge Ishay Barat sengeafdeling (16), ambulatorium, team Antal speciallæger: 3 2 sengeafsnit, udgående

Læs mere

Love. Dansk Oftalmologisk selskab

Love. Dansk Oftalmologisk selskab Love for Dansk Oftalmologisk selskab (Stiftet som Det Oftalmologiske Selskab i København 24/4 1901) (Seneste revision behandlet på generalforsamlingen 20/9 2013) 1. navn Selskabets navn er Dansk Oftalmologisk

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi, Hoved og Halskirurgi

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi, Hoved og Halskirurgi Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi, Hoved og Halskirurgi Dagsorden Der afholdes ordinær generalforsamling Torsdag den 20. april 2017 kl. 17.00 på Hotel Nyborg

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR PATOLOGISK ANATOMI OG CYTOLOGI. Generalforsamling i DSPAC d. 23. marts 2007 kl

DANSK SELSKAB FOR PATOLOGISK ANATOMI OG CYTOLOGI. Generalforsamling i DSPAC d. 23. marts 2007 kl Generalforsamling i DSPAC d. 23. marts 2007 kl. 16.00 for medlemmer af Dansk Selskab for Patologisk Anatomi og Cytologi. Sted: Ingeniørforeningens Mødecenter A/S (IDA) Kalvebod Brygge 31-33, København

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT J.nr. 17013 Endelig udgave 01.11.2013 AC/ah V E D T Æ G T E R for Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT (F.M.B.A) (CVR.NR. 20905115) Foreningens navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Nordisk

Læs mere

Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin - Love

Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin - Love Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 4. november 1982 med senere ændringer vedtaget ved de skriftlige og mundtlige urafstemninger d. 20. april 1989, d. 21. juni 1993, d. 27. oktober 2000, d.

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger 1. Navn Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger (HSI) med hjemsted i Hillerød Kommune. Første vedtægtsgodkendelse: 10. april 1967 VEDTÆGTER 2. Formål: 2.1 HSI's formål

Læs mere

Vedtægt. Støtteforeningen for. Brønderslev Neurorehabiliteringscenter

Vedtægt. Støtteforeningen for. Brønderslev Neurorehabiliteringscenter Vedtægt for Støtteforeningen for Brønderslev Neurorehabiliteringscenter 1 Navn Foreningens navn er: Støtteforeningen for Brønderslev Neurorehabiliteringscenter. 2 Formål Støtteforeningens formål er til

Læs mere

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012 Navn og formål 1 Foreningens navn er Jægerspris Sejlklub, forkortet JSK. Foreningen er hjemmehørende i Frederikssund Kommune. 2 Jægerspris Sejlklub har som formål at være ramme om et fællesskab af sejl-

Læs mere

Det geriatriske landkort

Det geriatriske landkort Nord Ålborg Overlæge Ole B.F. Nielsen Midt Århus Else Marie Damsgaard Randers Ubesat stilling Horsens Overlæge Ishay Barat sengeafdeling (16), ambulatorium, team Antal speciallæger: 3 2 sengeafsnit, udgående

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DANSK SELSKAB FOR OTOLARYNGOLOGI, HOVED OG HALSKIRURGI

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DANSK SELSKAB FOR OTOLARYNGOLOGI, HOVED OG HALSKIRURGI INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DANSK SELSKAB FOR OTOLARYNGOLOGI, HOVED OG HALSKIRURGI DER AFHOLDES ORDINÆR GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 21. MAJ 2015 KL. 17.00 PÅ HOTEL NYBORG STRAND, ØSTERØVEJ

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

d. Oprette en barmhjertighedstjeneste for incestofre/seksuelt misbrugte samt de pågældende personers partnere og familier både i og uden for kirken.

d. Oprette en barmhjertighedstjeneste for incestofre/seksuelt misbrugte samt de pågældende personers partnere og familier både i og uden for kirken. Vedtægter for landsorganisationen KRIS 1 Navn og hjemsted 1. Landsorganisationens navn er Kristen Rådgivning for Incestofre og Seksuelt misbrugte, forkortet og i det følgende benævnt KRIS. 2. KRIS er landsdækkende

Læs mere

Vedtægter for Danske Kliniske Onkologers Organisation

Vedtægter for Danske Kliniske Onkologers Organisation 1 Organisationens navn er Danske Kliniske Onkologers Organisation 2 Organisationens formål er at varetage medlemmernes faglige, organisatoriske, økonomiske og kollegiale interesser 3 Medlemskab 3.1 Organisationen

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Rhododendronforeningens vedtægter

Rhododendronforeningens vedtægter 1 Navn, hjemsted og stiftelse Foreningens navn er Rhododendronforeningen, Chapter of The American Rhododendron Society (ARS) Foreningen er stiftet den 20. januar 1974 og har hjemsted i Egedal Kommune.

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Vedtægter for Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Vedtægter for Dansk Selskab for Patientsikkerhed Vedtægter for Dansk Selskab for Patientsikkerhed 1 - Navn og hjemsted Selskabets navn er: Dansk Selskab for Patientsikkerhed. Over for udlandet er selskabets navn: Danish Society for Patient Safety. Selskabets

Læs mere

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danske Hospitalsklovne. Foreningen anvender navnet Danish Hospital Clowns i internationale sammenhænge. 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde 1. Navn og hjemsted Lokalforeningens navn er DAF Roskildeafdelingen. Dens hjemsted er formandens adresse. 2. Formål Lokalforeningens

Læs mere

Foreningen arbejder for, at Investor Relations i Danmark er på højeste internationale niveau.

Foreningen arbejder for, at Investor Relations i Danmark er på højeste internationale niveau. VEDTÆGTER 1. Navn Foreningens navn er Dansk Investor Relations Forening. Navnet forkortes DIRF. Foreningens engelske navn er Danish Investor Relations Association. 2. Formål Foreningens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Det Ergoterapifaglige Selskab for Geriatri og Gerontologi blev stiftet den 7. maj 2012.

Det Ergoterapifaglige Selskab for Geriatri og Gerontologi blev stiftet den 7. maj 2012. Ergoterapeutforeningen Om os - EFS Geriatri og Gerontologi Det Ergoterapifaglige Selskab for Geriatri og Gerontologi blev stiftet den 7. maj 2012. Bestyrelsen - kontakt Formand Anne Henckel Johansen Helsingør

Læs mere

Her følger 3 dokumenter 1) Dagsorden ved stiftende generalforsamling i web-lystfiskerforeningen. (side 1) 2) Vedtægter for Fisketips Forening (side 2-4) 3) Praktiske retningslinier for generalforsamling

Læs mere

Vedtægt for Foreningen OVNHUS

Vedtægt for Foreningen OVNHUS Vedtægt for Foreningen OVNHUS 1. Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Foreningen OVNHUS. Stk. 2 Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune 2. Formål Foreningens formål er: a. Primært en gang årligt

Læs mere

anæstesi intensiv medicin smertediagnostik og smertebehandling akutbehandling, traumebehandling og præhospitalbehandling samt katastrofemedicin.

anæstesi intensiv medicin smertediagnostik og smertebehandling akutbehandling, traumebehandling og præhospitalbehandling samt katastrofemedicin. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin - Vedtægter 1. Navn og formål Selskabets navn er Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin. Navnet forkortes DASAIM og vil herefter i vedtægterne

Læs mere

VEDTÆGTER DANSK PATCHWORK FORENING

VEDTÆGTER DANSK PATCHWORK FORENING August 2014 Dansk Patchwork Forening blev dannet på en stiftende generalforsamling i Middelfart den 12. april 1986. 1 Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Dansk Patchwork Forening. I international

Læs mere

Ved årsmødet, var emnet angst ved Karin Dyhr, gode ideer til at behandle patienter med omsorgssvigtede patienter.

Ved årsmødet, var emnet angst ved Karin Dyhr, gode ideer til at behandle patienter med omsorgssvigtede patienter. Referat Generalforsamling i DSO lørdag d. 8. oktober 2016 Dagsorden: 1. Dirigent Rikka Poulsen. Referent Dorte Kocemba. 2. Formandsberetning oktober 2016 ved Tom Lykke Gregersen. Ved årsmødet, var emnet

Læs mere

Hjerteforeningens hovedvedtægter

Hjerteforeningens hovedvedtægter Hjerteforeningens hovedvedtægter Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Hjerteforeningen, Foreningen til hjertesygdommenes bekæmpelse. Foreningens hjemsted er København. Formål 2. Hjerteforeningens formål

Læs mere

Vedtægter for LOBPA Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance

Vedtægter for LOBPA Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance Vedtægter for LOBPA Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Stk. 1. Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance, i det følgende benævnt LOBPA, er stiftet

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Statutter for DCCGs onkologi-arbejdsgruppe Godkendt ved generalforsamling 20. maj 2015

Statutter for DCCGs onkologi-arbejdsgruppe Godkendt ved generalforsamling 20. maj 2015 Statutter for DCCGs onkologi-arbejdsgruppe Godkendt ved generalforsamling 20. maj 2015 Definition Onkologi-arbejdsgruppen er en lægefaglig, videnskabeligt understøttende arbejdsgruppe med reference til

Læs mere

VEDTÆGTER for foreningen. Vorupør Havbåde. Vorupør Havbåde er en almennyttig forening med hjemsted i Thisted Kommune.

VEDTÆGTER for foreningen. Vorupør Havbåde. Vorupør Havbåde er en almennyttig forening med hjemsted i Thisted Kommune. VEDTÆGTER for foreningen Vorupør Havbåde I Navn, hjemsted og formål 1 Vorupør Havbåde er en almennyttig forening med hjemsted i Thisted Kommune. 2 Foreningen Vorupør Havbåde har til formål at erhverve,

Læs mere

anæstesi intensiv medicin smertediagnostik og smertebehandling akutbehandling, traumebehandling og præhospitalbehandling samt katastrofemedicin.

anæstesi intensiv medicin smertediagnostik og smertebehandling akutbehandling, traumebehandling og præhospitalbehandling samt katastrofemedicin. DAGSORDEN DASAIMs ordinære generalforsamling 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Beretning fra udvalg og arbejdsgrupper 4. Beretning og regnskab fra DASAIMs Fond 5. Indkomne forslag 6. Regnskab

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Skagens Venner

Vedtægter. for. Foreningen Skagens Venner Vedtægter for Foreningen Skagens Venner 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Foreningens navn, hjemsted, virke og formål 3 2. Medlemskab.. 3 3. Ledelse.. 3 4. Udmeldelse og eksklusion 4 5. Finansiering og kontingent..

Læs mere

Gigtforeningens vedtægter pr. 25.5.2011

Gigtforeningens vedtægter pr. 25.5.2011 Gigtforeningens vedtægter pr. 25.5.2011 Gigtforeningen er stiftet den 17. november 1936 under navnet Rigsforeningen til Bekæmpelse af de rheumatiske Sygdomme, senere kaldet bl.a. Rigsforeningen til Gigtens

Læs mere

Vedtægter for Leverforeningen April 2014

Vedtægter for Leverforeningen April 2014 Vedtægter for Leverforeningen April 2014 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er: Leverforeningen. Landsforeningen for leversyge, levertransplanterede og deres pårørende. Landsforeningens hjemsted

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Dato og tid: Tirsdag d 23. oktober 2012 kl. 17.00

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Dato og tid: Tirsdag d 23. oktober 2012 kl. 17.00 DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Dato og tid: Tirsdag d 23. oktober 2012 kl. 17.00 Radisson Blu Hotel, mødelokale Directors Referat Deltagere fra bestyrelsen samt sekretariatet: Benn Duus (BD),

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R B A G E N K O P E R H V E R V S F O R E N I N G

V E D T Æ G T E R F O R B A G E N K O P E R H V E R V S F O R E N I N G Advokat Susanne Bundgaard Møller Torvet 2 5900 Rudkøbing tlf 62 51 10 32 J.nr. 3-11-16893 (UDKAST af den 16/5 2006) Formateret: Lige margener V E D T Æ G T E R F O R B A G E N K O P Formateret: Engelsk

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

Politihistorisk Forenings generalforsamling den 28. februar 2017

Politihistorisk Forenings generalforsamling den 28. februar 2017 Politihistorisk Forenings generalforsamling den 28. februar 2017 ad dagsordenens punkt 4, forslag til vedtægtsændringer (markeret med rødt/det med rødt overstregede udgår) nuværende forslag 1 Navn Foreningens

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af medlemsopgørelse og registrering af fremmødte medlemmer 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03

Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03 Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03 Tilstede: Fraværende: Jens Peter Garne JPGARNE@dadlnet.dk Esbern Friis rh03084@rh.dk Christen Axelsson chax@herlevhosp.kbhamt.dk Hanne Galatius haga@fa.dk Anne

Læs mere

Stk. 1. Kredsens øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert tredje år inden udgangen af oktober måned.

Stk. 1. Kredsens øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert tredje år inden udgangen af oktober måned. VEDTÆGTER VEDTÆGTER FOR KREDS VEST 1. KREDSENS NAVN Stk. 1. Kredsens navn er Kreds Vest. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er København

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG BILAG 1 VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG I venstre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs gældende vedtægter. I højre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs bestyrelses oplæg til vedtægtsændringer i henhold

Læs mere

Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007

Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Tidspunkt: 12. november 2009, kl. 15.45 Sted: Hotel Trinity, Fredericia 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Rune Jönsson, Glostrup Kommune, som dirigent.

Læs mere

Vedtægter for Danmarks Veteran Motorcykleklub Stiftet den 21. august 1965

Vedtægter for Danmarks Veteran Motorcykleklub Stiftet den 21. august 1965 Vedtægter for Danmarks Veteran Motorcykleklub Stiftet den 21. august 1965 1 Formål. Klubbens navn er Danmarks Veteran Motorcykleklub, forkortet DVM. Hjemsted for DVM er den til enhver tid fungerende formands

Læs mere

Vedtægter for RUCalumne

Vedtægter for RUCalumne Vedtægter for RUCalumne DATO/REFERENCE 13. oktober 2015 Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er RUCalumne The Alumni Society of Roskilde University. Foreningens hjemsted er Roskilde Universitet

Læs mere

DSG Dansk Selskab for Geriatri --

DSG Dansk Selskab for Geriatri -- Dagsorden Referat af ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri Dato Fredag den 16. marts 2012 Tid 9.00-11.30 Sted Hotel Comwell, Klarskovgaard, Korsør Lystskov 30, 4220 Korsør. 1. Valg af

Læs mere

Vedtægter af 10 marts 2015 DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE. D K G Danish Quality Assurance Group

Vedtægter af 10 marts 2015 DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE. D K G Danish Quality Assurance Group Vedtægter af 10 marts 2015 DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE D K G Danish Quality Assurance Group 1 NAVN Gruppens navn er "DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE". Navnet forkortes DKG. Gruppen er stiftet 09. oktober

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ERHVERVSRÅDET I HØJE-TAASTRUP

VEDTÆGTER FOR ERHVERVSRÅDET I HØJE-TAASTRUP VEDTÆGTER FOR ERHVERVSRÅDET I HØJE-TAASTRUP 1 Erhvervsrådet i Høje-Taastrup er en uafhængig institution. Dets hjemsted er Høje-Taastrup Kommune. Erhvervsrådet omfatter Høje-Taastrup Kommune. 2 Formål Erhvervsrådets

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. Vedtægter Vedtægter for Dansk Medicinsk Cannabis Forening 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Medicinsk Cannabis Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål

Læs mere

Vedtægter for Hjernesagen Landsforeningen for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen

Vedtægter for Hjernesagen Landsforeningen for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen Vedtægter for Hjernesagen Landsforeningen for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen Blekinge Boulevard 2 2630 Taastrup. Telefon 36 75 30 88 E-mail: admin@hjernesagen.dk 1. Navn og hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TRANSPORTØKONOMISK FOR- ENING

VEDTÆGTER FOR TRANSPORTØKONOMISK FOR- ENING Lett Advokatfirma Adv. Michael Skovgaard J.nr. 273782-SMO VEDTÆGTER FOR TRANSPORTØKONOMISK FOR- ENING VEDTÆGTER FOR TRANSPORTØKONOMISK FORENING Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er TRANSPORTØKONOMISK

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

SJOV SENIOR MOTION VEDTÆGTER

SJOV SENIOR MOTION VEDTÆGTER 1: Foreningens navn, hjemsted og stiftelse. Foreningens navn er Sjov Senior Motion med hjemsted i Lejre kommune. Foreningen er stiftet den 29. august 2000. 2: Foreningens formål. Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub

Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Aarhus Pool & Billard Klub (forkortet APBK). Foreningen er en sammenlægning af Bispehavens Billardklub

Læs mere

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER 1. 1 Klubbens navn 1.1 Klubbens navn er Roskilde Flyveklub (RFK). Dens hjemsted er Roskilde lufthavn. 2 Klubbens formål 2. 2.1 Klubben, som er upolitisk, har til formål at

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Highland Cattle Danmark

Vedtægter for Highland Cattle Danmark Vedtægter for Highland Cattle Danmark 1. Navn og hjemsted 1. Highland Cattle Danmark Avlsforeningen for Skotsk Højlandskvæg 2. Avlsforeningens hjemsted er formandens postadresse. 2. Formål 1. Avlsforeningens

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Med venlig hilsen På vegne af bestyrelsen for Dansk Selskab for Geriatri Hanne Pedersen, sekretær Glostrup 23. februar 2015

Med venlig hilsen På vegne af bestyrelsen for Dansk Selskab for Geriatri Hanne Pedersen, sekretær Glostrup 23. februar 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri Dato Fredag den 13. marts 2015 Tid 9.00-11.30 Sted Svendborg Hotel, Svendborg Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Vedtægter for Plejefamiliernes Lokalforening Nuuk (PLF Nuuk) Vedtæger

Vedtægter for Plejefamiliernes Lokalforening Nuuk (PLF Nuuk) Vedtæger Vedtægter for Plejefamiliernes Lokalforening Nuuk (PLF Nuuk) 1 / 26 1. Navn Foreningens navn er Plejefamiliernes Lokalforening Nuuk. Foreningen er hjemhørende i Nuuk kommune, Grønland. 2. Formål og opgaver

Læs mere

Vedtægter. For Foreningen Sorø Handel & Service

Vedtægter. For Foreningen Sorø Handel & Service Vedtægter For Foreningen Sorø Handel & Service Stiftet den 25.6.2015 Navn og formål 1 Foreningen Sorø Handel & Service Foreningens hjemsted er Sorø Kommune. Foreningens formål er: a) At fremme handel,

Læs mere

Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro.

Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro. Dansk Neurokirur Dansk Neurokirurgisk Selskab Marts 2015 Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro. Dagsordenen: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter

Forslag til nye Vedtægter Snekkersten Borgerforening Forslag til nye Vedtægter Vedtægter for Snekkersten Borgerforening (SBF) 1. Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er Snekkersten Borgerforening og den er stiftet den

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

DSG Dansk Selskab for Geriatri

DSG Dansk Selskab for Geriatri Referat af bestyrelsesmøde DSG d. 25. oktober 2010 Hvidovre Hospital, Kettegaards Allé 30, 2650 Hvidovre. Afsnit 240 i Ambulatorieetagen Tilstede: Afbud: Søren Jakobsen, Lillian Mørch Jørgensen, Hanne

Læs mere

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 for Dansk Zoom8 Klub 1. Klubbens navn og adresse 1.1 Klubbens navn er Dansk Zoom8 Klub (Danish Zoom8 Association). Den officielle forkortelse er DZA. 1.2 Klubbens adresse

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012

Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012 Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012 1 Navn & Hjemsted Foreningens navn er Kvindehusforeningen i Silkeborg (benævnes i det følgende som KHF). Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste

Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste Vedtægter for foreningen "Gentofte vågetjeneste" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er "Gentofte vågetjeneste". Stk. 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Ved starten af mødet deltog fra lægeforeningens sekretariat Kirsten Koch og Helle Nielsen.

Ved starten af mødet deltog fra lægeforeningens sekretariat Kirsten Koch og Helle Nielsen. Referat bestyrelsesmøde 18.1.2012 Til stede: Henrik Ancher Sørensen (endo), Marianne Rix (nefro), Lasse Bremholm(gastro), Mette Holland- Fischer (reuma), Jesper Kjærgaard(kard), Lisbeth Enggaard(hæma),

Læs mere

Tidligere vedtægter for Borup Kino. Nye vedtægter for Borup Kino. Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino.

Tidligere vedtægter for Borup Kino. Nye vedtægter for Borup Kino. Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino. Tidligere vedtægter for Borup Kino Nye vedtægter for Borup Kino 1 Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino. 1.2. Foreningens hjemsted er Borup, Køge Kommune. 1 Navn og hjemsted: 1.1 Foreningens

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere