Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger"

Transkript

1 Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger 1. Navn Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger (HSI) med hjemsted i Hillerød Kommune. Første vedtægtsgodkendelse: 10. april 1967 VEDTÆGTER 2. Formål: 2.1 HSI's formål er at virke til fremme for udøvelse af idræt i Hillerød Kommune, herunder at virke for forbedring af vilkårene for idrætsforeningerne, og at sikre et godt forhold disse imellem, endvidere at varetage de tilsluttede idrætsforeningers samlede interesser i forhold til og fra offentlige myndigheder, udvalg o.l. 2.2 HSI kan mod økonomisk kompensation påtage sig forskellige typer af fordelingsmæssige opgaver som økonomiske, lokalefaciliteter endvidere sekretariatsfunktioner o.l. 3. Medlemmer 3.1 Som medlem kan alle idrætsforeninger med hjemsted i Hillerød Kommune optages, når der samtidig er eller kan blive registreret et medlemskab af Danmarks Idrætsforbund (DIF), Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI) eller Dansk Firmaidrætsforbund (DFIF). 3.2 Idrætsforeninger, som ikke har ovennævnte mulighed for optagelse i et landsdækkende forbund, kan efter ansøgning eventuelt optages. 3.3 Anmodning om optagelse sker ved skriftlig henvendelse til HSI's formand bilagt vedtægter og godkendt regnskab for det sidste foreningsår. 3.4 Hver idrætsforening har pligt til at udpege én kontaktperson, der er ansvarlig for kommunikationen mellem idrætsforeningen og HSI. 3.5 Hver medlemsforening forpligtes til at indberette medlemstal til HSI i forbindelse med indberetning af medlemmer til CFR registret (Centrale Forenings Register). 3.6 For medlemsforeninger, der undlader at indberette medlemstal for foreningen eller dele heraf, fastsætter HSI s bestyrelse medlemstallet efter skøn. 3.7 Udmeldelse skal ske ved skriftlig meddelelse til HSI's formand senest en måned før et kalenderårs udløb. 3.8 Et afslag om optagelse samt en beslutning om eksklusion i øvrigt kan af den forening, der er berørt, indbringes til prøvelse på førstkommende repræsentantskabsmøde i HSI. 1

2 4. Repræsentantskabsmøde: 4.1 HSI's højeste myndighed er repræsentantskabsmødet, der består af bestyrelsen samt de af idrætsforeningerne udpegede repræsentanter. Hver idrætsforening kan stille med 1 repræsentant pr. påbegyndt 250 medlemmer i henhold til indberetningen året før jvf. 7 stk. 2. Repræsentantskabsmødet har bl.a. til opgave at vælge en bestyrelse efter de i det følgende anførte anvisninger. 4.2 HSI's repræsentantskab afholder ordinært møde hvert år inden udgangen af april måned med en dagsorden, der mindst skal indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om HSI's virke i det forløbne år. 3. Aflæggelse og godkendelse af regnskab for foregåede regnskabsår. 4. Fremlæggelse af bestyrelsens økonomiske forventninger til indeværende regnskabsår, samt fastsættelse af kontingent. 5. Indkomne forslag. 6. Valg til bestyrelsen m.v. i henhold til vedtægterne. 7. Eventuelt Indkaldelse til repræsentantskabsmødet skal ske skriftligt med mindst 30 dages varsel til idrætsforeningernes kontaktpersoner. Senest 8 dage før repræsentantskabsmødet udsendes den skriftlige beretning, evt. indkomne forslag samt regnskab Forslag til behandling på repræsentantskabsmødet skal fremsendes skriftligt til formanden senest 14 dage før repræsentantskabsmødet. Kun forslag, der retmæssigt er modtaget af formanden, kan komme til afstemning. Dette gælder ikke på mødet fremsatte ændringsforslag Hver repræsentant har én stemme, og der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Alle ordinære spørgsmål afgøres ved almindelig stemmeflerhed blandt tilstedeværende repræsentanter og bestyrelsen Valg, som skal foretages blandt idrætsforeningernes medlemmer: Formand samt kasserer, som skal have fornøden indsigt i området Yderligere vælges op til 7 bestyrelsesmedlemmer, idet grupperne af idrætsforeninger med op til henholdsvis over 500 medlemmer sikres minimum 3 pladser hver, såfremt der er opstillet valgbare kandidater I lige år vælges formanden samt op til 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. I ulige år vælges kassereren samt op til 4 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. Såfremt et medlem af bestyrelsen afgår uden for tur vælges en ny for 1 år. Genvalg kan finde sted. 2

3 Der vælges 2 suppleanter til bestyrelsen for et år ad gangen Repræsentantskabet vælger 2 revisorer, der afgår skiftevis hvert andet år. For de 2 revisorer vælges en revisorsuppleant for et år ad gangen Bortset fra formanden kan ingen idrætsforening have mere end et medlem i bestyrelsen Ekstraordinært repræsentantskabsmøde kan afholdes efter bestyrelsens beslutning, eller såfremt mindst 1/3 af idrætsforeningerne skriftligt måtte kræve det. Et sådant krav, som skal fremsættes overfor HSI's formand mindst en måned før repræsentantskabsmødet ønskes afholdt, skal indeholde en uddybende beskrivelse af emnet, der ønskes behandlet. Indkaldelsen til idrætsforeningernes kontaktpersoner skal ske skriftligt senest 14 dage før datoen for det ekstraordinære repræsentantskabsmøde. Afstemningsreglerne for et ekstraordinært repræsentantskabsmøde følger afstemningsreglerne for et ordinært møde. 5. Bestyrelsen: 5.1 Til bestyrelsen kan Hillerød Byråd af sin midte udpege op til 3 medlemmer fra det aktuelle ressortudvalg, primært formanden og næstformanden, normalt gældende for byrådsperioden. 5.2 Bestyrelsen konstituerer sig selv med en næstformand og en sekretær. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 5.3 I bestyrelsen træffes beslutninger ved almindelig stemmeflerhed. Det forudsættes, at et flertal af bestyrelsens medlemmer herunder formanden eller næstformanden er til stede. I bestyrelsen er hvert medlem tildelt en stemme dog således, at formandens stemme i tilfælde af stemmelighed er afgørende. 5.4 Bestyrelsesmøder afholdes efter behov, dog minimum 5 gange pr. år. 5.5 Udover ledelsen af HSI, hvori indgår løsningen af aktuelle tilbagevendende opgaver, vil bestyrelsens opgaver være at påtage sig mere visionære områder i forhold til HSI, eks. gennem afholdelse af temadage, økonomiske overvejelser, deltagelse i forskellige udvalg i og uden for HSI, samt medvirke til at sikre eksistensen af en idrætspolitik i Hillerød Kommune. 5.6 Bestyrelsen kan nedsætte stående eller ad hoc udvalg til at arbejde med forud definerede opgaver. Udvalgene kan indenfor det af bestyrelsen givne kommissorium træffe nødvendige afgørelser. 6. Medlemsmøde: 6.1 Deltagere i medlemsmødet er repræsentanter for idrætsforeningerne, samt HSI s bestyrelse

4 Medlemsmødet afholdes for at sikre en fortsat dialog, ajourføring af den enkelte idrætsforenings viden om trufne beslutninger, drøftelse af visioner herunder økonomiske spørgsmål, samt orientere om kommende opgaver, der berører idrætten. Medlemsmødet vil derfor overvejende have en uformel og ustruktureret form. På medlemsmødet træffes kun i enkelte tilfælde beslutninger. I tilfælde af stemmeafgivning vil hver idrætsforening samt bestyrelsens medlemmer have en stemme. 6.2 Udpegningen af modtageren af Hillerød Kommunes idrætspris kan ske på et medlemsmøde. 6.3 Medlemsmødet afholdes normalt 3 gange årligt således, at der incl. det ordinære repræsentantskabsmøde afholdes møder kvartalsvis. 7. Kontingent: 7.1 Kontingent gældende for et foreningsår fastsættes af repræsentantskabet efter indstilling fra bestyrelsen. Kontingentet indbetales til HSI's kasserer senest en måned efter, at opkrævning er udsendt Forfaldent kontingent for et påbegyndt år skal betales, og der kan ikke ske refusion. 7.2 Kontingentets størrelse relaterer sig til det samlede antal af medlemmer i den enkelte idrætsforening opgjort efter de retningslinjer, der er fastsat af Hillerød Kommune i forbindelse med de løbende indberetninger (Folkeoplysningsudvalget). Kontingentet kan minimum svare til 50 medlemmer. 7.3 Manglende betaling af kontingent udelukker en idrætsforening fra at deltage i afstemninger i alle sammenhænge i forhold til HSI (jvf. 7.1). Bestyrelsen kan fastsætte et rimeligt rykkergebyr. 7.4 Kontingentrestancer, udover 6 måneder efter at opkrævning er udsendt, kan medføre eksklusion af HSI, såfremt bestyrelsen træffer beslutning herom. 8. Regnskab: 8.1 HSI's regnskabsår er kalenderåret. 8.2 Kassereren er pligtig til gennem året ved påkrav fra bestyrelsen at udarbejde og aflevere ønskede økonomiske oplysninger. 8.3 Der skal udarbejdes et driftsregnskab med tilhørende status, som senest 4 uger inden repræsentantskabsmødet skal afleveres til HSI's revisorer. Begge revisorer skal senest 14 dage før repræsentantskabsmødet have færdigbehandlet regnskabet og returneret dette til bestyrelsen. 8.4 Kassereren og formanden er bemyndiget til enkeltvis at disponere i anliggender, der vedrører HSI's daglige drift. I øvrige forhold disponeres på baggrund af bestyrelsesbeslutninger eller på grundlag af bestyrelsens afstukne retningslinier. 4

5 I spørgsmål om handel med fast ejendom, pantsætning, investeringer o.lign. større dispositioner kræves repræsentantskabets godkendelse. 9. Øvrige bestemmelser: 9.1 Såfremt en idrætsforening handler mod HSI's tarv, kan den efter indstilling fra bestyrelsen på førstkommende repræsentantskabsmøde ekskluderes, såfremt 2/3 af de tilstedeværende repræsentanter samt bestyrelse træffer beslutning herom. 9.2 Ændring af HSI s vedtægter kan behandles på et ordinært eller ekstraordinært repræsentantskabsmøde, hvor spørgsmålet er dagsordensat og ændringsforslagene er fremsendt sammen med indkaldelsen. Der kan på mødet fremsættes ændringsforslag til ændringsforslagene, men ikke fremsættes nye forslag. Vedtagelse kræver at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for forslaget. 9.3 Beslutning om HSI's opløsning kan alene behandles på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde, hvor spørgsmålet er dagsordensat, og hvor mindst ¾ af HSI's idrætsforeninger er repræsenteret. En sådan beslutning kræver, at mindst ¾ af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for forslaget. Såfremt kravet til antal deltagende idrætsforeninger ikke er opfyldt, kan spørgsmålet indbringes på førstkommende ordinære repræsentantskabsmøde, hvor en beslutning kan træffes blandt de tilstedeværende idrætsforeningers repræsentanter samt bestyrelsen med samme majoritet. 9.4 Ved en beslutning om opløsning af HSI, kan HSI's eventuelle formue alene disponeres til et formål, der skal gavne idrætten i Hillerød Kommune. Denne beslutning skal træffes på samme møde, som beslutningen om opløsning træffes på. 9.5 Alle tvister og øvrige her ikke omtalte forhold afgøres af repræsentantskabet Ovennævnte vedtægter er behandlet og tiltrådt på en den 14. marts 2005 ekstraordinært afholdt delegeretforsamling, samt endelig vedtaget på den ordinære delegeretforsamling afholdt i FrederiksborgCentret den Enkelt ændring/tilføjelse i punkt blev enstemmigt vedtaget på ordinært repræsentantskabsmøde den 16. april Ny paragraf 3.5 og 3.6 vedtaget på ordinær delegeretforsamling den 11. april Alle tidligere udgaver af vedtægter for Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger er hermed annulleret 5

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub

Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub 1 - NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Tong-Il, Slagelse Taekwondo Klub Foreningen er hjemmehørende i Slagelse kommune. 2 - FORMÅL: Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013.

Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013. Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013. 1. Navn, hjemsted og adresse. Klubbens navn er Aalborg Studenternes Idrætsforening fork. AASI (Student

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

CAMPINGRÅDETS VEDTÆGTER

CAMPINGRÅDETS VEDTÆGTER 1. Navn og hjemsted Campingrådet er en forening med hjemsted i København. 2. Formål - at virke for en ansvarlig, effektiv og positiv udvikling af campinglivet i Danmark, - at samarbejde med myndigheder,

Læs mere

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub Vedtægter for Møllebakkens Rideklub 1 Klubbens navn er Møllebakkens Rideklub forkortet MBRK Klubbens hjemsted er Slagelse Kommune 2 Det er klubbens formål: - At iværksætte ridesportslige aktiviteter på

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg.

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Navn, Hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Aalborg HIK Volleyball. Klubben er stiftet den 10. maj 1977 og ved medlemskab af Dansk Volleyball Forbund

Læs mere

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Vedtægter for Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Danish Society for Shoulder and Elbow Surgery 1 NAVN Selskabets navn er: Dansk Selskab for Skulder- og Albuekirurgi (DSSAK). Selskabet er medlem

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER 1.1 NAVN: Klubbens navn er ODENSE SKØJTEKLUB (OSK) 1.2 FORMÅL: Klubben dyrker skøjteløb (og de til enhver tid hørende aktiviteter under Dansk Skøjte Union) og arbejder for at

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG Kapitel 1. Navn og formål. 1. Foreningens navn er Højvangens Idrætsforening -HI Skanderborg. Foreningen er stiftet den 22. maj 1975 med hjemsted i

Læs mere

LOVE FOR SLAGELSE GARNISONS IDRÆTSFORENING

LOVE FOR SLAGELSE GARNISONS IDRÆTSFORENING Slagelse, marts 2014 LOVE FOR SLAGELSE GARNISONS IDRÆTSFORENING 1 NAVN. Foreningens navn: Forkortet: Hjemsted og adresse: Slagelse Garnisons Idrætsforening. SLGI. Gardehusarregimentet, Antvorskov Kaserne,

Læs mere

Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter

Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er HØJBY SKYTTE- & GYMNASTIKFORENING (Højby S & G) og foreningen er hjemmehørende i Odense kommune. Foreningen er stiftet

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere