Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Status og udviklingsmuligheder for JazzDanmark, ROSA og World Music Denmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Status og udviklingsmuligheder for JazzDanmark, ROSA og World Music Denmark"

Transkript

1 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Status og udviklingsmuligheder for JazzDanmark, ROSA og World Music Denmark Denne rapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks analyser og vurderinger af den aktuelle status og fremadrettede udviklingsmuligheder for de rytmiske genreorganisationer JazzDanmark, ROSA og World Music Denmark. Rapporten er inddelt i fem kapitler: 1. Evalueringsgrundlag 2. Forventningerne til genreorganisationerne 3. Hvordan er det gået i ? 4. Udfordringer og muligheder på området 5. Konklusion 1. Evalueringsgrundlag Rapportens vurderinger og anbefalinger tager udgangspunkt i de forventninger, som er udtrykt i de fireårige aftaler mellem Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik og genreorganisationerne for perioden 1. januar december Udvalgets vurdering baserer sig på: - Tre individuelle statusrapporter, som genreorganisationerne har indsendt i juni Evalueringsmøder med de tre genreorganisationer, gennemført den 2. september og den 22. september Den løbende dialog der har været mellem udvalget og genreorganisationerne i aftaleperioden, herunder det direkte kendskab udvalget har til organisationernes gennem årsrapporter, hjemmesider, presse mv. - Udvalgets møder med interesseorganisationer og eksperter den 8. juni 2015 Denne rapport og Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks evaluering af hver af genreorganisationerne offentliggøres på i januar Rammer og forventninger De landsdækkende genreorganisationer er musikfagligt fundere selvejende institutioner, der på Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks vegne fungerer som videnscentre, operatører og tilskudsgivere, der hver for sig og i fællesskab bidrager til at realisere udvalgets visioner for musiklivet i Danmark og dansk musik i udlandet. Genreorganisationerne skal være musikalske og dynamiske kraftcentre, der understøtter musikalsk nyskabelse, talent, diversitet og kvalitet ved at skabe synergi mellem musiklivets mange professionelle og frivillige aktører. Med udgangspunkt i hvert deres faglige ekspertiseområde udvikler genreorganisationerne målrettede initiativer og tiltag, som medvirker til at skabe et rigt og mangfoldigt musikliv i Danmark. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik har for perioden fastlagt følgende formål og vision for genreorganisationerne: 1

2 Formål: Genreorganisationerne skal bidrage til at styrke og udvikle musiklivet i Danmark og dansk musik i udlandet. Dette sker gennem projektvirksomhed, netværksvirksomhed, rådgivning, formidling og tilskudsvirksomhed inden for de rytmiske musikgenrer og den ny kompositionsmusik. Denne rapport evaluerer de tre genreorganisationer, som dækker det rytmiske område, ROSA, JazzDanmark og World Music Denmark. Den fjerde genreorganisation, Snyk, har inden for evalueringsperioden gennemgået en omlægning både i forhold til rammeaftalens fastsatte opgaver og ledelsens sammensætning med henblik på at styrke indsatsen på ny musik-området, og den vil derfor ikke indgå i rapporten.. Vision: Genreorganisationerne skal være netværksbaserede, musikalske og dynamiske kraftcentre, som hver for sig og i fællesskab fremmer et rigt og mangfoldigt musikliv af høj kunstnerisk kvalitet. Genreorganisationernes virksomhed falder inden for følgende fem strategiske indsatsområder: Projektvirksomhed Netværksvirksomhed Rådgivning Formidling Tilskudsvirksomhed De rytmiske genreorganisationers fagområder er defineret ud fra genrebegreberne jazz, rock, folkemusik og verdensmusik. ROSA varetager i aftaleperioden to områder, rockområdet og folkemusikområdet. Rock og folkemusik støttes med særskilte tilskud fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik og drives som særskilte aktivitetsområder med specifikke faglige og økonomiske mål og afrapporteringer. Organisation ROSA JazzDanmark World Music Denmark Genreområde Rock og folkemusik Jazz Verdensmusik De rytmiske genreorganisationer koordinerer deres virksomhed for at sikre, at alle rytmiske musikgenrer er omfattet af genreorganisationernes virksomhed. Det betyder, at smalle genrer, nye genrekryds, eksperimenterende musikalske udtryksformer og alternative musikmiljøer, som ikke umiddelbart kan henføres til hovedgenrerne, også kan blomstre og udfolde sig. Genreområderne er fleksible og i konstant forandring. Nye musikalske udtryksformer opstår, og instrumenter, teknikker og stiltræk bruges på nye måder eller i nye sammenhænge. Dette stiller krav til genreorganisationernes evne til i fællesskab at skabe de nødvendige netværk, som sikrer at musik af høj kunstnerisk kvalitet styrkes og udvikles uanset genremæssigt tilhørsforhold. Rapporten vil dels evaluere de tre organisationers resultater og virksomhed i 2013 og 2014 og dels fremhæve nogle fælles problematikker og temaer med henblik på at afdække, hvordan området bedst kan styrkes og udvikles i fremtiden. 2

3 3. Hvordan er det gået i ? En stor del af genreorganisationernes virksomhed har et langsigtet formål med at skabe sammenhængskraft, styrke fødekæderne og udvikle talent, og effekten af deres virke kan kun i nogen grad måles på antallet af konkrete aktiviteter eller uddelte tilskud. Evalueringen af genreorganisationernes virksomhed i 2013 og 2014 baseres derfor dels på kvantitative og dels på kvalitative resultatbeskrivelser fra statusrapporterne, årsrapporterne og evalueringsmøderne med Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik. De tre genreorganisationer har hver opstillet en række indikatorer og nøgletal, som sammen med uddybende resultatbeskrivelser, giver et indblik i organisationernes virksomhed. Da genreorganisationernes arbejdsmetoder og strategier varierer, er de fastsatte indikatorer og nøgletal også forskellige. Indikatorerne kan eksempelvis være antal festivalsamarbejder, støttede showcases eller gennemførte projekter, samt mere kvalitative undersøgelser som brugertilfredshed og organisationens egne vurderinger. 3.1 Økonomi I dette kapitel redegøres for de fire genreområders økonomi. De viste tabeller er nedslag i organisationernes virksomhed i 2014 og skal læses med det forbehold, at der kan forekomme sæsonmæssige udsving fra år til år tallene er derfor ikke nødvendigvis repræsentative for andre år. Tallene er baseret på oplysninger i genreorganisationernes årsrapporter. Tabel 1. Indtægter og udgifter for de fire genreområder i Statsligt driftstilskud Andre offentlige tilskud Fonde og sponsorer Egenindtægter Indtægter i alt Lønudgifter Administration Produktion Tilskudsudbetaling Lokaleudgifter Øvrige udgifter Udgifter i alt Resultat Som det fremgår af tabellen, kan genreområderne inddeles i to grupper ud fra størrelsen på deres samlede omsætning og det tildelte statslige driftstilskud. JazzDanmark og ROSA Rock har hver en omsætning på omkring 7 mio., mens ROSA Folk og WMD har en omsætning på lidt over 2 mio. kr. De to store genreområder, rock og jazz, får tildelt hhv. 5,3 og 4 mio. i statsligt driftstilskud, og folkemusikken og verdensmusikken får et tilskud på omkring 2 mio. kr. Dertil modtager JazzDanmark og ROSA Rock yderligere omkring 1 mio. kr. i offentlige tilskud og ROSA Folk omkring 0,2 mio. kr., medens WMD ikke har opnået yderligere offentlige tilskud. Også med hensyn til de øvrige indtægtsposter er det JazzDanmark og Rosa Rock, der har størst volumen og formår at tiltrække fonde, sponsorer og at generere egenindtægter. JazzDanmark har opnået en markant højere indtægt fra private fonde og sponsorer end de øvrige genreorganisationer, og ROSA s egenindtjening fra salg, administrativ assistance og projektvirksomhed ligger markant højere end de andres. Det kan dels 3

4 afspejle organisationernes forskelligartede strategiske prioriteringer, dels de forskelligartede vilkår der hersker inden for genreområder mht. eksempelvis kommercielt potentiale og muligheder for at opnå støtte fra private sponsorer. For ROSA Rock og JazzDanmark udgør andre offentlige tilskud pct. af den samlede indtægt, for ROSA Folk 8 pct. mens WMD ikke har opnået andre offentlige tilskud, jf. tabel 2. Andre offentlige tilskud består hovedsageligt af projektstøtte fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks forskellige puljer, men kan også indeholde kommunale eller regionale tilskud. Tabel 2. Andel af andre offentlige tilskud i 2014 Indtægter i alt Heraf andre offentlige tilskud Andre offentlige tilskud i pct. af indtægter i alt 12 % 15 % 8 % 0 % For genreområderne JazzDanmark, ROSA Rock og ROSA Folk udgør løn og administration omkring 30 pct. af de samlede udgifter, jf. tabel 3. For World Music Denmark udgør løn og administration 50 pct. af organisationens samlede udgifter. Tabel 3. Andel af løn og administration ift. samlede udgifter i 2014 Udgifter i alt Heraf lønudgifter og administration Lønudgifter og administration i pct. af udgifter i alt 28 % 34 % 27 % 51 % Tilskudsudbetaling er det beløb, som uddeles til ansøgere til de forskellige puljer, som genreorganisationerne administrerer. Genreorganisationerne definerer og formidler selv deres puljer ud fra en faglig vurdering af genreområdets behov og vilkår, samt hvilke metoder der bedst understøtter og fremmer deres område og musiklivet som helhed. En del af tilskuddene går til danske musikeres projekter og turneer i udlandet og medvirker dermed til at styrke og udvikle mulighederne for og kendskabet til dansk musik i udlandet. Derudover gives en del af tilskuddene til udvekslingsprojekter og internationale samarbejder, og endelig gives der tilskud til projekter i Danmark, f.eks. festivaller og seminarer, som fremmer og udvikler musik af høj kunstnerisk kvalitet. Som det fremgår af tabel 4, udgør tilskudsudbetalingen omkring 20 pct. af det statslige driftstilskud for både jazz, rock og verdensmusik. Dvs. en femtedel af det statslige tilskud kanaliseres direkte ud i musiklivet gennem projekt- og transportstøtte til skabende og udøvende musikere og deres samarbejdspartnere. På folkemusikområdet ligger tilskudsudbetalingen næsten på niveau med de store genreområder jazz og rock. Beløbet svarer til 38 pct. af det statslige driftstilskud, hvilket er omkring dobbelt så høj en andel som på de øvrige genreområder. Tabel 4. Tilskudsudbetalinger regnskabsført i 2014 inden for de fire genreområder set i forhold til de statslige driftstilskud til områderne. Statsligt driftstilskud Tilskudsudbetaling Andel i pct. 18% 20% 38% 23% 4

5 I tabel 5 vises fordelingen af tilskud på de tre puljer, international transportstøtte, international projektstøtte samt øvrige tilskud til indenlandske projekter. Som det fremgår af tabellen yder JazzDanmark og ROSA Rock hovedsageligt støtte til internationale fremstød i form af turneer, koncerter og projekter i udlandet. Inden for folkemusikområdet og verdensmusikområdet forholder det sig omvendt, således at de fleste tilskudsmidler uddeles til initiativer inden for Danmarks grænser. Tabel 5. Tilskudsudbetalinger inden for genreområderne fordelt på puljer i Den samlede tilskudsudbetaling for JazzDanmark i 2014 er inklusiv et restbeløb overført fra tidligere år og er derfor højere end beløbet, som er regnskabsført i Tilskud til international transportstøtte Tilskud til internationale projekter Tilskud til øvrige formål, indland I alt Antallet af tilskudsmodtagere og størrelserne på de enkelte uddelte tilskud varierer mellem genreområderne. Tabel 6 viser, at det gennemsnitlige tilskud til transportstøtte er markant større omkring 50 pct. inden for folkemusikområdet end inden for de øvrige geneområder. Tabel 6. Puljerne for International transportstøtte i Antal tilskudsmodtagere Tilskudsudbetaling Gnsn. tilskud pr. modtager Det forholdsvist lave antal modtagere af tilskud til international transport inden for ROSA Rock skal formentlig ses i sammenhæng med, at ROSA Rock uddeler de fleste internationale midler som støtte til internationale projekter. ROSA Rocks samlede tilskud til internationale formål er således på næsten samme niveau som JazzDanmark. 3.2 De fem strategiske områder Dette afsnit indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks vurderinger af de opnåede resultater inden for hvert af de fem strategiske områder, som er fastsat i rammeaftalerne for genreorganisationerne. For mere detaljerede resultatbeskrivelser henvises til de individuelle evalueringsrapporter og genreorganisationernes egne statusrapporter. Det er udvalgets vurdering, at genreorganisationerne især har vist gode resultater på følgende områder: Projektvirksomhed Genreorganisationerne bidrager hver for sig og i fællesskab til at styrke mangfoldighed og kvalitet i dansk musikliv gennem aktiviteter, som understøtter og udvikler musikalsk talent, nyskabelse og egenart i hele landet. Genreorganistionerne støtter og udvikler projekter, som styrker dansk musiks udfoldelsesmuligheder i udlandet gennem internationale samarbejdsprojekter, støtte til udvekslingsaftaler og turneer. 5

6 Genreorganisationerne understøtter og deltager i en lang række frugtbare projekter af stor værdi for det samlede musikliv, bl.a. talentudvikling, vækstlag, diversitet, formidling, netværksvirksomhed og festivaler. Genreorganisationerne har haft et meget højt aktivitetsniveau, og særligt ROSA og JazzDanmark har afviklet markant flere projekter i ind- og udland end fastsat i rammeaftalerne. JazzDanmark har i evalueringsperioden gennemført en brugerundersøgelse af de oplevede effekter af organistionens projekter, som viser en meget høj tilfredshed. Eksempler på gode projekter i 2013 og 2014: - Pop-pilot, ROSA (undervisningstilbud rettet mod piger) - Ung Jazz, JazzDanmark (vækstlagsprojekt) - JazzAhead, JazzDanmark (netværk i udlandet) - Jammin, ROSA (tvær-etnisk musikalsk samarbejdsprojekt) - Efterskolekoncerter, ROSA (formidling af rock-koncerter på efterskoler i hele landet) - Summer Sessions, JazzDanmark (jazz-stævne for professionelle jazz-musikere) - Danish Vibes, JazzDanmark & World Music Denmark (eksportprojekt for dansk musik) - Nordic Club på Womex, World Music Denmark (verdensmusikfestival) Netværksvirksomhed Genreorganisationerne placerer sig som centrale og vigtige samarbejdspartnere inden for hvert sit genreområde, og bidrager til at skabe sammenhængskraft og synergi mellem musiklivets aktører, understøtte engagerede musikmiljøer og udvikle frugtbare musikalske fællesskaber. Genreorganisationerne indgår i frugtbare samarbejder med festivaller, eksterne arrangører, spillesteder og interesseorganisationer, som bidrager til at skabe synergi i musiklivet. Genreorganisationerne fremmer tilstedeværelsen af dansk musik i udlandet gennem konstruktive samarbejder med vigtige aktører i udlandet og stærke internationale netværk. ROSA har desuden et særdeles frugtbart samarbejde med Music Export Denmark (MXD) om at styrke og udvikle eksportmulighederne for dansk musik. Rådgivning Genreorganisationerne udbreder kendskabet til tilbud og initiativer i musiklivet i Danmark og mulighederne for dansk musik i udlandet. Genreorganisationerne bidrager i høj grad til at fremme og udvikle musiklivets kunstneriske og erhvervsmæssige kompetencer ved at yde professionel rådgivng rettet mod både udøvende og skabende kunstnere og formidlingsaktører. Genreorganisationerne opkvalificerer eksterne arrangørers projekter, herunder mindre festivaller, ved at stille it-løsninger og rådgivning til rådighed inden for en lang række områder som økonomi, marketing, kommunikation, programlægning mv. World Music Denmark styrker og udvikler danske verdensmusikeres erhvervsmæssige kompetencer for at øge deres muligheder for at optræde på det internationale marked. Formidling Genreorganisationerne formidler effektivt deres egne aktiviteter, projekter og tilskudsordninger samt tilbud om koncerter, festivaller og events i hele landet. For eksempel har JazzDanmark udviklet en effektiv formidlingsplatform, Live Jazz Danmark, med tilbud om jazz-koncerter i hele landet. Platformen omfatter en hjemmeside, en mobil-applikation og datadelingsaftaler mellem forskellige jazz-arrangører. 6

7 Genreorganisationenerne arbejder målrettet med formidling gennem digitale medier især for at styrke kommunikationen til de yngre aktører og bidrage til at udbrede kendskabet til deres genreområde til eksisterende og nye publikumsgrupper. Tilskudsvirksomhed Genreorganisationerne styrker og udvikler musiklivet gennem deres tilskudsordninger, som udvikles med henblik på målrettede indsatser for at fremme talent, nyskabelse og kvalitet i musiklivet og dansk musik i udlandet. Genreoganisationerne indgår i et frugtbart samarbejde om at understøtte og udvikle danske musikeres internationale muligheder og synliggørelsen af dansk musik i udlandet gennem international transportstøtte og støtte til internationale projekter. 4. Udviklingsmuligheder 4.1 Et musikliv under forandring Musiklivet er under konstant forandring. Nye udtryk opstår og andre forgår. Musikalske trends forplanter sig ud i alle grene af musiklivet gennem livescenerne på spillesteder og festivaler og gennem de digitale mediers nye kommunikationsstrømme. Kunstnere og publikum har ikke i samme grad som før et tilhørsforhold til en bestemt genre, men indgår i nye konstellationer, hvor kreative udtryk kan udfolde sig, udfordre konventionerne, afsøge grænserne og udforske mulighederne. De nye kulturvaner er ligeledes kendetegnet ved en øget differentiering, faciliteret af online distributionstjenester, som gør det nemt for forbrugerne at opsøge deres individuelle musikpræferencer fra et enormt musikudbud. Det betyder, at de klassiske genreskel i mange tilfælde udviskes eller bliver ubetydelige for både udøvere og publikum Genrebegrebet kan også ses som en mosaik af individuelle undergenrer. Både inden for rock, jazz, folkemusik og verdensmusik findes en mangfoldighed af undergenrer, f.eks. blues, roots, swing, heavy metal og elektronisk musik, og mange flere i krydsfelterne mellem dem. Ligeledes er verdensmusikken en paraplybetegnelse, som dækker over et hav af genrer og stilarter fra hele verden, som har hver deres musikalske tradition og egenart. På jazz-området har der de seneste år været en levende debat om, hvad der kendetegner jazz i forhold til andre genrer. Debatten kan ses som udtryk for et genrebegreb, som er under pres, men kan også ses som et tegn på musikalsk livskraft og nyskabelse, der sker på baggrund af en indre sammenhængskraft, som bunder i fælles rødder, æstetiske og tekniske traditioner og nye musikalske fællesskaber. Det samme gør sig gældende inden for folkemusikken, hvor tradition går hånd i hånd med nyskabelse, og det autentiske lever gennem fortolkning. Folkemusikken finder både udtryk i det hjemlige og det fremmede ved at kombinere den nordiske lyd med andre folkemusiktraditioner. Dermed udviskes grænserne mellem folke- og verdensmusikken mellem folkemusik fra andre lande og verdensmusik fra Danmark. Det kan dermed være vanskeligt at operationalisere genrebegrebet i praksis. Dette stiller høje krav til genreorganisationernes evne til at samarbejde og placere sig i forhold til hinanden for at sikre, at musik af høj kvalitet får mulighed for at udvikle og udfolde sig, uanset genremæssigt tilhørsforhold. Det kræver konstant omstillingsparathed og stort fagligt kendskab at understøtte og udvikle initiativer, netværk og kreative fællesskaber, som på tværs af genreskel udvikler musiklivet, der hvor det kreative potentiale er størst. 4.2 Hvorfor decentrale operatører Som operatører for Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik bidrager genreorganisationerne til at styrke det samlede musikliv i Danmark og dansk musik i udlandet. Genreorganisationernes virksomhed tager 7

8 udgangspunkt i deres strategier, som imødegår de specifikke udfordringer og udviklingsmuligheder, deres specifikke genreområde står over for. Det er udvalgets opfattelse, at genreorganisationernes forankring i de musikalske miljøer giver dem en unik mulighed for at operere med stor effekt, og på en måde der opleves som relevant og meningsfuld for musiklivets mange forskellige aktører. Med det tætte forhold til miljøerne er genreorganisationerne i en særligt god position til at spotte og understøtte talent og kunstnerisk egenart, når det opstår. Derudover kan genreorganisationerne med deres branchekendskab og samarbejde med musiklivets aktører tilbyde fagligt relevante og differentierede tilbud, som effektivt styrker skabelse, udøvelse og formidling af en mangfoldighed af musik af høj kunstnerisk kvalitet, til glæde for musiklivet i alle egne af landet og for dansk musik i udlandet. 4.3 Strukturelle udfordringer Folkemusikområdet varetages frem til udgangen af 2016 af ROSA. I løbet af 2016 skal Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik derfor tage stilling til, om folkemusikområdet fortsat skal indgå i ROSA s opgaveportefølje, eller om det vil være mere hensigtsmæssigt at finde en anden løsning. 5. Proces frem mod 2017 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik vil i løbet af 2016 gennemføre en proces, der i dialog med genreorganisationerne, de relevante landsdækkende interesseorganisationer og eksperter skal føre frem til, at udvalget før sommerferien kan fastsætte en ny struktur og nye rammer for opgavevaretagelsen gældende fra Konklusion Genreorganisationerne har i evalueringsperioden opnået mange gode resultater til gavn for deres genreområder og for hele musiklivet. Der er mange gode eksempler på projekter, tiltag og initiativer som medvirker til at løfte musiklivet i Danmark og dansk musik i udlandet ved at skabe stærke faglige netværk og dynamiske genremiljøer, hvor musikalsk nyskabelse, talent og diversitet kan udfolde sig. Genreorganisationerne styrker sammenhængskraften mellem kunstneriske og kommercielle aktører og bidrager derigennem til et rigt og mangfoldigt musikliv bestående af engagerede og dedikerede musikmiljøer. Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks vurdering, at der fremover er behov for i endnu højere grad at sammentænke genreorganisationernes virksomhed med blik for det samlede musikliv i Danmark. Genreorganisationernes virksomhed skal kunne fungere som et samlet, koordineret fremstød, hvor musik af høj kunstnerisk kvalitet understøttes og udvikles uanset genremæssige tilhørsforhold. Dato: 25. januar 2016 Bente Dahl formand for Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Henrik Wenzel Andreasen kontorchef, Kulturstyrelsen 8

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af Dacapo Edition-S' virksomhed i 2013-2014

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af Dacapo Edition-S' virksomhed i 2013-2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af Dacapo Edition-S' virksomhed i 2013-2014 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks vurdering

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Sjællands virksomhed i 2013-2014

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Sjællands virksomhed i 2013-2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Sjællands virksomhed i 2013-2014 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks vurdering af MGK

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Østjyllands virksomhed i 2013-2014

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Østjyllands virksomhed i 2013-2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Østjyllands virksomhed i 2013-2014 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks vurdering af

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten

Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Herning Kommune og Foreningen Fermaten. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og ROSA Dansk Rock Samråd.

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og ROSA Dansk Rock Samråd. Marts 213 Rammeaftale 213-216 for ROSA Dansk Rock Samråd 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og ROSA Dansk Rock Samråd. ROSA er en selvejende

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Gimle

Rammeaftale om det regionale spillested Gimle Rammeaftale om det regionale spillested Gimle 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Roskilde Kommune og Fonden Gimle. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål og vision

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark.

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. Marts 2013 Rammeaftale 2013-2016 for JazzDanmark 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. JazzDanmark er en selvejende institution,

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af ROSA - Dansk Rock Samråds virksomhed i 2013-2014

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af ROSA - Dansk Rock Samråds virksomhed i 2013-2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af ROSA - Dansk Rock Samråds virksomhed i 2013-2014 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks vurdering

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af JazzDanmarks virksomhed i 2013-2014

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af JazzDanmarks virksomhed i 2013-2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af JazzDanmarks virksomhed i 2013-2014 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks vurdering af JazzDanmarks

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Det Musiske Hus

Rammeaftale om det regionale spillested Det Musiske Hus Rammeaftale om det regionale spillested Det Musiske Hus 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Frederikshavns Kommune og Det Musiske Hus under Fonden Arena Nord. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013

Læs mere

Rammeaftale for det regionale spillested Studenterhuset for perioden

Rammeaftale for det regionale spillested Studenterhuset for perioden RAMMEAFTALE UDKAST Rammeaftale for det regionale spillested Studenterhuset for perioden 2017-2020 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af World Music Denmarks virksomhed i 2013-2014

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af World Music Denmarks virksomhed i 2013-2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af World Music Denmarks virksomhed i 2013-2014 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks vurdering

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Spot Festivalen.

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Spot Festivalen. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Spot Festivalen 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Spot Festivalen. Spot Festivalen er en

Læs mere

NØGLETAL OG INDIKATORER JAZZDANMARK

NØGLETAL OG INDIKATORER JAZZDANMARK Indikatorer og nøgletal JazzDanmark 2013-2016 Side 1 af 6 NØGLETAL OG INDIKATORER JAZZDANMARK 2013-2016 INDHOLD Opgaveområder - Nøgletal og indikatorer... 2! Udvikling i nøgletal og indikatorer... 4! JazzDanmarks

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse

Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Københavns Kommune og Fonden Copenhagen JazzHouse. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december

Læs mere

Denne 4-rige rammeaftale er indget mellem Statens Kunstrds Musikudvalg og SNYK.

Denne 4-rige rammeaftale er indget mellem Statens Kunstrds Musikudvalg og SNYK. Marts 2013 Rammeaftale 2013-2016 for SNYK 1. Aftalens forml og grundlag Denne 4-rige rammeaftale er indget mellem Statens Kunstrds Musikudvalg og SNYK. SNYK er en selvejende institution, der modtager driftstilskud

Læs mere

Indstilling. Realisering af musikpolitiske initiativer. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice.

Indstilling. Realisering af musikpolitiske initiativer. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice 13. juni 2012 Aarhus Kommune Kulturforvaltningen Kultur og Borgerservice Realisering af musikpolitiske initiativer. 1. Resume Magistratsafdelingen

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af de regionale spillesteder i 2013-2014

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af de regionale spillesteder i 2013-2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af de regionale spillesteder i 2013-2014 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks analyser, vurderinger

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Fyns virksomhed i 2013-2014

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Fyns virksomhed i 2013-2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Fyns virksomhed i 2013-2014 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks vurdering af MGK Fyns

Læs mere

Statens Kunstråds Musikudvalg: Samlet evaluering af de fem basisensembler 2010-2011

Statens Kunstråds Musikudvalg: Samlet evaluering af de fem basisensembler 2010-2011 - den Statens Kunstråds Musikudvalg: Samlet evaluering af de fem basisensembler 2010-2011 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstråds Musikudvalgs analyser, vurde ringer og anbefalinger vedrørende

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Train

Rammeaftale om det regionale spillested Train Rammeaftale om det regionale spillested Train 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Aarhus Kommune og Train. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål og vision for de regionale

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af Copenhagen JazzHouse' virksomhed som regionalt spillested i 2013-2014

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af Copenhagen JazzHouse' virksomhed som regionalt spillested i 2013-2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af Copenhagen JazzHouse' virksomhed som regionalt spillested i 2013-2014 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg

Læs mere

Resultatkontrakt for foreningen bag Forbrændingen 2015 2018

Resultatkontrakt for foreningen bag Forbrændingen 2015 2018 J.nr. 15/1666 Resultatkontrakt for foreningen bag Forbrændingen 2015 2018 Aftale om tilskud til drift af Forbrændingen mellem Forbrændingen og Albertslund Kommune for perioden 1. januar 2015 31. december

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Vega

Rammeaftale om det regionale spillested Vega Rammeaftale om det regionale spillested Vega 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Københavns Kommune og Koncertvirksomhedens Fond (Vega). 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016.

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Global Copenhagen

Rammeaftale om det regionale spillested Global Copenhagen Rammeaftale om det regionale spillested Global Copenhagen 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Københavns Kommune og Global Copenhagen. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016.

Læs mere

ÅBENT UDBUD. Frist for at indgive tilbud: 10. januar 2016. Udbudsmateriale Egnsteater i Næstved Kommune

ÅBENT UDBUD. Frist for at indgive tilbud: 10. januar 2016. Udbudsmateriale Egnsteater i Næstved Kommune ÅBENT UDBUD Frist for at indgive tilbud: 10. januar 2016 Udbudsmateriale Egnsteater i Næstved Kommune KONTAKTINFORMATION Udbuddet varetages af Center for Kultur og Borgerservice i Næstved Kommune. Tilbud

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S..

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Edition S 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. Edition S er en selvejende institution,

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Radar

Rammeaftale om det regionale spillested Radar Rammeaftale om det regionale spillested Radar 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Aarhus Kommune og Radar. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål og vision for de regionale

Læs mere

Projektbeskrivelse af Copenhagen Reggae Festival 2014

Projektbeskrivelse af Copenhagen Reggae Festival 2014 Projektbeskrivelse af Copenhagen Reggae Festival 2014 Kontakt: Amir Ghomi Mobil: 2223 7537 Mail: amir.ghomi@gmail.com 1 Formål Copenhagen Reggae Festival har til formål at forene og synliggøre kunstnere

Læs mere

KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE

KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE INDLEDNING Et varieret og aktivt kulturliv spiller en vigtig rolle i visionen om, at skal være et attraktivt sted at bo med unikke og forskelligartede bysamfund og

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Posten/Dexter

Rammeaftale om det regionale spillested Posten/Dexter Rammeaftale om det regionale spillested Posten/Dexter 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Odense Kommune og Musikhuset Posten og Dexter. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016.

Læs mere

REFERAT. Bente Dahl, Henrik Jansberg, Maria Frej, Henrik Marstal, Niels Rønsholdt og Søren B. Kristensen.

REFERAT. Bente Dahl, Henrik Jansberg, Maria Frej, Henrik Marstal, Niels Rønsholdt og Søren B. Kristensen. 23. august 2016 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Møde nr. 27 Mødedato: 22. august 2016 Tidspunkt: fra kl. 9.30 til kl.15.30 Sted: Mødelokale 5 i stuen Mødtes med Lotte Toftemark og Line

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Klaverfabrikken Live

Rammeaftale om det regionale spillested Klaverfabrikken Live Rammeaftale om det regionale spillested Klaverfabrikken Live 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Hillerød Kommune og Klaverfabrikken Live. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016.

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Studenterhuset

Rammeaftale om det regionale spillested Studenterhuset Rammeaftale om det regionale spillested Studenterhuset 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Aalborg Kommune og Aalborg Universitets Studenterhus. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december

Læs mere

Regnskaber og beretninger 2013 for selvejende musikinstitutioner.

Regnskaber og beretninger 2013 for selvejende musikinstitutioner. Punkt 3. Regnskaber og beretninger 2013 for selvejende musikinstitutioner. 2014-23316. Sundheds- og Kulturforvaltningen fremsender til Sundheds- og Kulturudvalgets orientering, regnskaber og beretninger

Læs mere

NYE TONER KULTURMINISTERIETS MUSIKHANDLINGSPLAN Vision

NYE TONER KULTURMINISTERIETS MUSIKHANDLINGSPLAN Vision MUSIKHANDLINGSPLAN 2008-2011 MAJ 2008 NYE TONER KULTURMINISTERIETS MUSIKHANDLINGSPLAN 2008-2011 Vision Dansk musik skal udfolde sit fulde potentiale. Både nationalt og internationalt. Kulturministeriets

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Musikhuzet Bornholm

Rammeaftale om det regionale spillested Musikhuzet Bornholm Rammeaftale om det regionale spillested Musikhuzet Bornholm 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Bornholms Regionskommune og Fonden Musikhuzet Bornholm. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31.

Læs mere

TILSKUD TIL KULTUR OG FRITID 2015-2018 HVAD KAN DU SØGE TIL, OG HVORDAN SØGER DU

TILSKUD TIL KULTUR OG FRITID 2015-2018 HVAD KAN DU SØGE TIL, OG HVORDAN SØGER DU TILSKUD TIL KULTUR OG FRITID 2015-2018 HVAD KAN DU SØGE TIL, OG HVORDAN SØGER DU Forord 9 Vil du være med til at gøre Frederiksbergs kultur- og fritidsliv endnu bedre? Og har du brug for støtte til et

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Godset

Rammeaftale om det regionale spillested Godset Rammeaftale om det regionale spillested Godset 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Kolding Kommune og Kulturinstitutionen Godset ved Kolding Kommune. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31.

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Fonden VoxHall

Rammeaftale om det regionale spillested Fonden VoxHall Rammeaftale om det regionale spillested Fonden VoxHall 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Aarhus Kommune og Fonden VoxHall. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål

Læs mere

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 14. 17. maj 2014. Sammenfatning

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 14. 17. maj 2014. Sammenfatning 28. maj 2014 Evalueringsrapport Dansk deltagelse på Classical:NEXT 14. 17. maj 2014 Indhold Sammenfatning 1. Indledning 1.1 Om dansk deltagelse på Classical:NEXT 1.2 Organisering af den danske deltagelse

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om at styrke den rytmiske musik

Forslag til folketingsbeslutning om at styrke den rytmiske musik Beslutningsforslag nr. B 99 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. december 2009 af Mogens Jensen (S), Pernille Frahm (SF), Johs. Poulsen (RV) og Per Clausen (EL) Folketinget opfordrer regeringen til i indeværende

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af Dansk Amatørmusik (DAM)'s virksomhed i 2013-2014

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af Dansk Amatørmusik (DAM)'s virksomhed i 2013-2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af Dansk Amatørmusik (DAM)'s virksomhed i 2013-2014 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks vurdering

Læs mere

INTERNATIONAL STØTTEGUIDE - MUSIK

INTERNATIONAL STØTTEGUIDE - MUSIK INTERNATIONAL STØTTEGUIDE - MUSIK Statens Kunstråds Musikudvalg International musikformidling Genre: Klassisk og tidlig musik. Hvad kan der søges til: Der kan søges om støtte til danske professionelle

Læs mere

Notat. Temadrøftelse i Kulturudvalget: Frie kulturmidler, tilbagevendende begivenheder, vilkår for afvikling af kulturbegivenheder

Notat. Temadrøftelse i Kulturudvalget: Frie kulturmidler, tilbagevendende begivenheder, vilkår for afvikling af kulturbegivenheder Notat Emne: Kulturpolitik 2013-2016 Til: Kulturudvalget. Temamøde om Kulturpolitik 23.04.2013 Kopi til: Kopi til Den 15. april 2013 Temadrøftelse i Kulturudvalget: Frie kulturmidler, tilbagevendende begivenheder,

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse 11.04.12...2 3. KF- Ansøgning

Læs mere

I Assens Kommune lykkes alle børn

I Assens Kommune lykkes alle børn I Assens Kommune lykkes alle børn Dagtilbud & Skole - Vision 0-18 år frem til 2018 I Assens Kommune har vi en vision for Dagtilbud & Skole. Den hedder I Assens Kommune lykkes alle børn og gælder for børn

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Culture Box

Rammeaftale om det regionale spillested Culture Box Rammeaftale om det regionale spillested Culture Box 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Københavns Kommune og Kulturforening CB. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål

Læs mere

Rammeaftale for det regionale spillested Sønderborghus for perioden

Rammeaftale for det regionale spillested Sønderborghus for perioden RAMMEAFTALE Rammeaftale for det regionale spillested Sønderborghus for perioden 2017-2020 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik Jansberg, Henrik Marstal, Maria Frej indtil kl. 15.20 og Niels Rønsholdt.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik Jansberg, Henrik Marstal, Maria Frej indtil kl. 15.20 og Niels Rønsholdt. 16. marts 2015 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Møde nr. 13 Mødedato: 26. marts 2015 Tidspunkt: fra kl. 10.00 til kl.16.20 Sted: Mødelokale 8 i stuen Fra kl. 13.00 til 14.00 mødtes udvalget

Læs mere

Filmaftale 2011-2014

Filmaftale 2011-2014 Filmaftale 2011-2014 Oktober 2010 Hovedoverskrifterne i regeringens udspil til filmaftalen er: 1. Et sundt og bæredygtigt filmproduktionsmiljø 2. Et fleksibelt og tilpasningsdygtigt støttesystem, der fremmer

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik Jansberg, Henrik Marstal, Maria Frej, Niels Rønsholdt, Asbjørn Keiding og Mikael Rørsted.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik Jansberg, Henrik Marstal, Maria Frej, Niels Rønsholdt, Asbjørn Keiding og Mikael Rørsted. 23. april 2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Møde nr. 14 Mødedato: 22. april 2015 Tidspunkt: fra kl. 10.00 til kl.16.00 Sted: Mødelokale 8 i stuen Kl. 13.15 til 14.00 møde med ministeren

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Stars

Rammeaftale om det regionale spillested Stars Rammeaftale om det regionale spillested Stars 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Vordingborg Kommune og Stars - Storstrøms Amts Rytmiske Spillested. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31.

Læs mere

Velkommen til den 6. ordinære generalforsamling i Den Selvejende Institution Tobaksgaarden.

Velkommen til den 6. ordinære generalforsamling i Den Selvejende Institution Tobaksgaarden. BESTYRELSENS BERETNING 2009 Velkommen til den 6. ordinære generalforsamling i Den Selvejende Institution Tobaksgaarden. Lad mig sige det med det samme: I år vil vi ikke trætte forsamlingen med redegørelser

Læs mere

KulturKANten 2013-2016. Afrapportering - hvad faldt der af?

KulturKANten 2013-2016. Afrapportering - hvad faldt der af? KulturKANten 2013-2016 Afrapportering - hvad faldt der af? FORORD - Fire år med kant Afrapportering ordet har i sig selv en formel og måske lidt kedelig klang. Men det gælder ikke for denne afrapportering.

Læs mere

WOMEX 2008. Evalueringsrapport. Indhold. Sammenfatning

WOMEX 2008. Evalueringsrapport. Indhold. Sammenfatning 20. februar 2009 Jour.nr.: WOMEX 2008 Evalueringsrapport Indhold Sammenfatning 1. Indledning 1.1 Om dansk deltagelse på WOMEX 1.2 Organisering af den danske deltagelse 1.3 Økonomi og ressourcer 1.4 Projektets

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

REFERAT. Godkendt af udvalget den 7. november 2014.

REFERAT. Godkendt af udvalget den 7. november 2014. 25. oktober 2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Møde nr. 8 Mødedato: 22.- 24. oktober 2014 Tidspunkt: Onsdag fra kl. 9.00 til 18.00 Torsdag kl. 9.00 til 18.00 Fredag kl. 9.00 til 13.00

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Sønderborghus

Rammeaftale om det regionale spillested Sønderborghus Rammeaftale om det regionale spillested Sønderborghus 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Sønderborg Kommune og Sønderborghus. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål

Læs mere

Aftale om Det Kongelige Teater for perioden 2012-2015

Aftale om Det Kongelige Teater for perioden 2012-2015 Aftale af 16. november 2011 Aftale om Det Kongelige Teater for perioden 2012-2015 1. Indledning Der er enighed mellem regeringen og Enhedslisten, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Læs mere

Samråd i Folketingets Kulturudvalg, spørgsmål U om fordeling af kulturbevillinger mellem hovedstad og provins.

Samråd i Folketingets Kulturudvalg, spørgsmål U om fordeling af kulturbevillinger mellem hovedstad og provins. Kulturudvalget 2014-15 KUU Alm.del Bilag 162 Offentligt FULD TALE Arrangement: Åbent eller lukket: Samråd i Folketingets Kulturudvalg, spørgsmål U om fordeling af kulturbevillinger mellem hovedstad og

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Loppen

Rammeaftale om det regionale spillested Loppen Rammeaftale om det regionale spillested Loppen 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Københavns Kommune og Musikforeningen Loppen. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål

Læs mere

Hovedlinjer. i Team Danmarks støttekoncept 2013-2016

Hovedlinjer. i Team Danmarks støttekoncept 2013-2016 Hovedlinjer i Team Danmarks støttekoncept 2013-2016 indholdsfortegnelse 1. Beslutningsproces og høring...3 2. Sammenhængen mellem lovgrundlaget og støttekonceptet...4 3. Tendenser i international eliteidræt...6

Læs mere

S T R AT E G I 2016-2019

S T R AT E G I 2016-2019 STRATEGI 2016-2019 INDHOLD 03 HVEM ER VI? HVAD VIL VI? 04 STRATEGI LANGSIGTEDE SIGTELINJER 06 STRATEGI PRIORITERINGER FOR 2016-2019 08 ÅBENHED. SAMARBEJDE. DIALOG 10 NATURFONDEN OM 10 ÅR 12 FAKTA 14 FONDENS

Læs mere

Om Videncenter for velfærdsledelse

Om Videncenter for velfærdsledelse 23/11/11 Om Videncenter for velfærdsledelse Videncenter for Velfærdsledelse I Finansloven for 2010 blev der afsat 20 mio. kr. til et nyt Videncenter for Velfærdsledelse. Videncentret er et samarbejde mellem

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. januar 2006 Etablering af et forskningsbaseret produktionsnetværk inden for digital kunst og it-baserede oplevelser - med tilskud

Læs mere

Ansøgning om at være regionalt spillested i perioden 2017-2020: Tapperiet

Ansøgning om at være regionalt spillested i perioden 2017-2020: Tapperiet Ansøgning om at være regionalt spillested i perioden 2017-2020: Tapperiet 1. Indledning Denne ansøgning om at være regionalt spillested i perioden 2017-2020 indsendes elektronisk senest den 29. februar

Læs mere

Undersøgelse af den elektroniske musik i Danmark. Debatsession 2. Resumé af spørgeskemaundersøgelsen & Stikordsreferat af Debatsession #1 og #2

Undersøgelse af den elektroniske musik i Danmark. Debatsession 2. Resumé af spørgeskemaundersøgelsen & Stikordsreferat af Debatsession #1 og #2 Undersøgelse af den elektroniske musik i Danmark Debatsession 2 Resumé af spørgeskemaundersøgelsen & Stikordsreferat af Debatsession #1 og #2 Ingeborg Okkels, Oplægsholder og undersøgelsesansvarlig Undersøgelse

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2015 GODSET PRÆSENTATION RESULTATER MÅL OG HANDLING VISIONER RESULTATER 2014, MÅL OG HANDLINGER 2015. Jens Holms Vej 5.

VIRKSOMHEDSPLAN 2015 GODSET PRÆSENTATION RESULTATER MÅL OG HANDLING VISIONER RESULTATER 2014, MÅL OG HANDLINGER 2015. Jens Holms Vej 5. GODSET Jens Holms Vej 5 6000 Kolding T: 7979 1060 M: godset@kolding.dk W: www.godset.net PRÆSENTATION RESULTATER MÅL OG HANDLING VISIONER VIRKSOMHEDSPLAN 2015 RESULTATER 2014, MÅL OG HANDLINGER 2015 Godsets

Læs mere

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 21. 23. maj 2015. Sammenfatning

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 21. 23. maj 2015. Sammenfatning 17. juni 2015 Evalueringsrapport Dansk deltagelse på Classical:NEXT 21. 23. maj 2015 Indhold Sammenfatning 1. Indledning og baggrund 1.1 Om dansk deltagelse på Classical:NEXT 1.2 Organisering af den danske

Læs mere

Bevillingssystemer i Danmark

Bevillingssystemer i Danmark Bevillingssystemer i Danmark Mandag den 18. januar 2016 kl. 9-12 Den Danske Scenekunstskole Jens Christian Jensen, Projektcentret i Dansehallerne mail: jcj@dansehallerne.dk, telefon 33 88 80 31 www.dansehallerne.dk

Læs mere

Statens Kunstfond på 5 minutter

Statens Kunstfond på 5 minutter Statens Kunstfond på 5 minutter Indhold 1. Hvorfor har vi Statens Kunstfond? 2. Hvad er Statens Kunstfonds opgave? 3. Hvordan er Statens Kunstfonds organiseret? 4. Statens Kunstfonds andel af Kulturministeriets

Læs mere

Ansøgningsteknik konkrete redskaber og teknikker

Ansøgningsteknik konkrete redskaber og teknikker Ansøgningsteknik konkrete redskaber og teknikker Onsdag den 27. januar 2016 kl. 9-11 Den Danske Scenekunstskole Jens Christian Jensen, Projektcentret i Dansehallerne mail: jcj@dansehallerne.dk, telefon

Læs mere

Sailing Aarhus strategisk platform 2015 +

Sailing Aarhus strategisk platform 2015 + Sailing Aarhus strategisk platform 2015 + 1 Hvem er vi og hvad er vores formål? Sailing-Aarhus (SAA) er et foreningssamarbejde mellem sejlklubber i Aarhus Kommune og som er medlemmer af Dansk Sejlunion.

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik Jansberg, Asbjørn Keiding, Maria Frej, Mikael Rørsted, Henrik Marstal og Niels Rønsholdt.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik Jansberg, Asbjørn Keiding, Maria Frej, Mikael Rørsted, Henrik Marstal og Niels Rønsholdt. 6. marts 2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Møde nr. 2 Mødedato: 4. - 5. marts 2014 Tidspunkt: Tirsdag kl. 12.00 til onsdag kl. 13.00 Sted: Schæffergården, Jægersborg Allé 166, 2820

Læs mere

KulturKANten. Kulturaftale Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland

KulturKANten. Kulturaftale Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Formateret: Skrifttype: (Standard) Arial, Kontroller ikke stavning eller grammatik KulturKANten Kulturaftale 2013-2016 Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Navnet KulturKANten kom til verden

Læs mere

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt Kultur-, fritids- og idrætspolitik 2013-2016 Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik 2013-2016 Indledning Kultur-, fritids- og idrætslivet er med til at gøre Gladsaxe

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik 2013-2017 Marts 2013 Forord Byrådet sætter med frivilligpolitikken en ny ramme for at styrke kommunens indsats på frivilligområdet, som bidrager til et styrket frivilligt

Læs mere

Høringssvar Teaterudvalget offentliggjorde sin rapport 22. april 2010 og senest 1. juli 2010 skal Statens Kunstråd afgive et høringssvar.

Høringssvar Teaterudvalget offentliggjorde sin rapport 22. april 2010 og senest 1. juli 2010 skal Statens Kunstråd afgive et høringssvar. Statens Kunstråds høringssvar vedr. Teaterudvalgets rapport 28. juni 2010 Høringssvar Teaterudvalget offentliggjorde sin rapport 22. april 2010 og senest 1. juli 2010 skal Statens Kunstråd afgive et høringssvar.

Læs mere

Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik 2013-2017

Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik 2013-2017 Januar 2013 Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik 2013-2017 J. nr. 00.01.00P22 1 Forord Forord indsættes her Frivilligpolitikken træder i kraft fra 1. marts 2013 På vegne af Byrådet, Borgmester Karin Søjberg

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2014-2018

HANDLINGSPLAN 2014-2018 HANDLINGSPLAN 2014-2018 Handlingsplan for Nordisk Sprogkoordination 2014-2018 indholdsfortegnelse 1. Om handlingsplanen...3 2. Prioriteringer og indsatsområder...3 3. Konkrete aktiviteter...4 Koordinering

Læs mere

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi FÆLLES OM ODENSE Civilsamfundsstrategi 1 FORENINGSFRIVILLIG Corperate Volunteer ADD-ON MODEL MEDLEM SERIEL ENKELTSTÅENDE DEN STRATEGISK INTEGREREDE MODEL UORGANISEREDE ELLER VIRTUEL FRIVILLIG OFFENTLIG

Læs mere

Kulturforvaltningen Side 1 af 5

Kulturforvaltningen Side 1 af 5 Kulturforvaltningen Side 1 af 5 Punkt / Sagsnr. / Sagsbeh. 1 09-01956 2 09-02035 3 09-02037 4 09-02100 5 09-02101 6 09-02102 Ansøger og Projekttitel Ansøgt beløb Begrundelse PianoRAMA-Competition, frivillig

Læs mere

BOSÆTNINGSPULJE VEJLEDNING, VERSION 1.0. GULDBORGSUND KOMMUNE

BOSÆTNINGSPULJE VEJLEDNING, VERSION 1.0. GULDBORGSUND KOMMUNE GULDBORGSUND KOMMUNES BOSÆTNINGSPULJE VEJLEDNING, VERSION 1.0. GULDBORGSUND KOMMUNE OKTOBER 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Oplysninger om Bosætningspuljen... 3 Hvem kan søge... 3 Hvad kan støttes... 4 Prioriteringsværktøj

Læs mere

Formålet med rammeaftalen er at tilvejebringe et langsigtet og aftalt grundlag for Musikhuzet

Formålet med rammeaftalen er at tilvejebringe et langsigtet og aftalt grundlag for Musikhuzet STATENS KUNSTFOND H.C. ANDERSENS BOULEVARD 2/1553 KØBENHAVN V T: (+45) 33 73 33 73 / WWW.KUNST.DK RAMMEAFTALE Rammeaftale for det regionale spillested usikhuzet Bornholm for perioden 2017-2020 1. Aftalens

Læs mere

Ledelsesplan 2012. LedNytTUBA. 28. november 2011 JKL

Ledelsesplan 2012. LedNytTUBA. 28. november 2011 JKL Ledelsesplan 2012 LedNytTUBA 28. november 2011 JKL TUBAs idégrundlag og historie TUBA er en landsdækkende rådgivning for unge fra alkoholfamilier. Med udgangspunkt i et kristent menneskesyn, der fremhæver

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Copenhagen Jazz Festival.

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Copenhagen Jazz Festival. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Copenhagen Jazz Festival 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Copenhagen Jazz Festival. Copenhagen

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur- og Fritidspolitik Nordfyns Kommune Revideret den 15. august 2014 Dokument nr. 480-2014-852344 Sags nr. 480-2013-36230 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 VISIONEN... 4 VÆRDIER... 5 NORDFYNS KOMMUNE

Læs mere

Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019

Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019 Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019 Aftalen er indgået den 3. november 2015. Det Kongelige Teater og Kapel er Danmarks nationalscene. Teatret producerer et alsidigt repertoire af høj kunstnerisk kvalitet

Læs mere

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse KRAV OG ANBEFALINGER I det næste gives kort svar på, hvordan Forstadsmuseet opfylder eller har planer om at opfylde Kulturstyrelsens krav og anbefalinger til de statsanerkendte museer. Arbejdsgrundlag,

Læs mere

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Der arbejdes målrettet og strategisk med kulturudviklingen i kommunen. I forlængelse af byrådets beslutning af juni 2011 udnyttes synergien i sammenhæng

Læs mere

Bidrag til musikhandlingsplanen. Publikum i fokus

Bidrag til musikhandlingsplanen. Publikum i fokus Bidrag til musikhandlingsplanen Publikum i fokus Hermed fremsættes forslag om et innovativt forsøgsprogram omfattende alle musikgenrer, hvis formål er at udnytte potentialet for nye publikumsoplevelser

Læs mere

Undersøgelse af den elektroniske musik i Danmark. Debatsession 1. Præsentation af de første resultater & stikordsreferat af de 5 gruppediskussioner

Undersøgelse af den elektroniske musik i Danmark. Debatsession 1. Præsentation af de første resultater & stikordsreferat af de 5 gruppediskussioner Undersøgelse af den elektroniske musik i Danmark Debatsession 1 Præsentation af de første resultater & stikordsreferat af de 5 gruppediskussioner Ingeborg Okkels, Oplægsholder og undersøgelsesansvarlig

Læs mere

3. Udbredelse af kendskabet til kunst og kultur i Furesø Kommune specielt med fokus på skolesøgende børn.

3. Udbredelse af kendskabet til kunst og kultur i Furesø Kommune specielt med fokus på skolesøgende børn. Skovhusets bestyrelse 19.03.2015 Skovhusets oplæg til brug for møde med KFIU d. 14.4.15. 1. KFIU`s beslutning Uddrag af KFIU-referat af møde d. 6 nov. 2014: Forvaltningen indstiller: 1. At udvalget godkender

Læs mere

Job og kravprofil - afdelingsleder Aalborg Kulturskole

Job og kravprofil - afdelingsleder Aalborg Kulturskole Job og kravprofil - afdelingsleder Aalborg Kulturskole www.aalborgkulturskole.dk 1) Indledning 2) Ansættelsesudvalg 3) Tidsplan 4) Aalborg Kommunale Skolevæsen 5) Præsentation af Aalborg Kulturskole 6)

Læs mere

Samarbejdsaftale 2012-2014. mellem Svendborg Kommune og Borgerforeningen Kulturhus Svendborg

Samarbejdsaftale 2012-2014. mellem Svendborg Kommune og Borgerforeningen Kulturhus Svendborg Samarbejdsaftale 2012-2014 mellem Svendborg Kommune og Borgerforeningen Kulturhus Svendborg Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Aftalens parter 3. Kontaktdata 4. Vedtægter 5. Ledelse og organisation 6. Hjemsted,

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna Rasmussen, Thomas Sandberg, Katrine Nyland Sørensen, Marianne van Toornburg og Jesper Bay.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna Rasmussen, Thomas Sandberg, Katrine Nyland Sørensen, Marianne van Toornburg og Jesper Bay. 1. marts 2013 Statens Kunstråds Musikudvalg Møde nr. 23 Mødedato: 11. marts 2013 Tidspunkt: kl. 10.00 14.00 Sted: Lokale 8, stueetagen REFERAT Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna Rasmussen, Thomas

Læs mere

- XV - Bilag 14. Budgetmål for Fonden Aarhus 2017 og Moesgaard Museum

- XV - Bilag 14. Budgetmål for Fonden Aarhus 2017 og Moesgaard Museum Regnskab 2012 - XV - Generelle Bemærkninger Bilag 14 Budgetmål for Fonden Aarhus 2017 og Moesgaard Museum Regnskab 2014 Budgetmål for Fonden Aarhus 2017 og Moesgaard Museum Resume Fonden Aarhus 2017 foreslår,

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstfonds Bestyrelse Møde nr. 10 Mødedato: 2. december 2015 Tidspunkt: Kl. 10.00 16.00 Sted: Lokale 8

REFERAT. Statens Kunstfonds Bestyrelse Møde nr. 10 Mødedato: 2. december 2015 Tidspunkt: Kl. 10.00 16.00 Sted: Lokale 8 7. december 2015 Statens Kunstfonds Bestyrelse Møde nr. 10 Mødedato: 2. december 2015 Tidspunkt: Kl. 10.00 16.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til stede fra bestyrelsen: Gitte Ørskou (fmd.), Anne Lise Marstrand-Jørgensen

Læs mere

bidrage til at formulere langsigtede strategier for det internationale kultursamarbejde

bidrage til at formulere langsigtede strategier for det internationale kultursamarbejde NOTAT Den offensive strategi for den internationale kulturudveksling 2007-2011 D. 5. november 2007/lra 1. Baggrund Kulturministeriet og Udenrigsministeriet har siden 2000 haft en samarbejdsaftale om Danmarks

Læs mere