Redegørelse om postmarkedet 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Redegørelse om postmarkedet 2013"

Transkript

1 Redegørelse om postmarkedet December

2

3 3 Redegørelse om postmarkedet Forord Indledning og sammenfatning Trafikstyrelsens redegørelse for 2012 om det danske postmarkeds tilstand og udvikling omfatter følgende informationer: - Udviklingen i EU - Udviklingen på det danske postmarked - Konkurrencesituationen inden for postområdet - Prisudvikling og konkurrence på det danske postmarked - Postbetjeningssteder - Kvalitet Redegørelsen omfatter bl.a. ikke markedet for uadresserede forsendelser (reklamer, gratisaviser mv.) og kurérpost, da Trafikstyrelsen ikke for 2012 har modtaget oplysninger om denne del af postmarkedet. De i redegørelsen nævnte udviklingstendenser på EU s postmarked og sammenligninger med postmarkedet i andre EU- lande bygger på en analyse som WIK Consult har foretaget for Europa-Kommissionen i om udviklingen i den postale sektor. Afsnit 1 beskriver overordnet udviklingen i postmarkedet inden for EU igennem de seneste år, herunder liberaliseringen af markedet, samt udviklingen i postmængderne i udvalgte EU-lande. Denne udvikling er kendetegnet af, at antallet af afsendte adresserede forsendelser er faldet i stort set alle EU-lande. Det er især antallet af breve, der er gået ned, mens der har været en stigning i antallet af pakker, hvilket WIK Consult primært tilskriver e- handel. Afsnit 2 beskriver det danske postmarked og udviklingen de senere år på det danske postmarked. Der er aktuelt 12 godkendte postvirksomheder i Danmark, inklusive den befordringspligtige virksomhed, Post Danmark A/S. Samlet omsatte ovennævnte virksomheder for ca. 12 mia. kr. i Ligesom generelt i EU er det danske postmarked præget af faldende brevmængder, hvilket primært skyldes substitution med alternative digitale løsninger. Faldet i Danmark er større end i øvrige EU-lande. På pakkemarkedet svarer udviklingen til den generelle udvikling i EU, dvs. en vækst pga. udviklingen i e-handelen. Trods liberaliseringen og Post Danmark A/S bortfald af eneretten på breve på indtil 50 gram synes konkurrenceforholdene på brevområdet ikke at have ændret sig efter markedsåbnin-

4 4 Redegørelse om postmarkedet Forord gen. Pakkeområdet er præget af en større grad af konkurrence, hvor Post Danmark A/S vurderes at have pct. af markedet. Afsnit 3 giver et overblik over servicen og tilgængeligheden på postmarkedet. Postbetjeningsnettet fortsætter udviklingen med 13 færre postbetjeningssteder med personlig betjening i Til gengæld åbnede der 27 nye selvbetjeningssteder i samme periode. Dette skal ses i lyset af udviklingen på postmarkedet, som går i retning af større tilgængelighed for kunderne uden for åbningstiderne.

5 5 Redegørelse om postmarkedet Indhold Indhold Udviklingen i EU 7 Den europæiske liberalisering Udvikling i postmarkedet i EU 7 7 Det danske postmarked 11 Den markedsmæssige udvikling 11 Postmarkedet 11 Godkendte virksomheder 12 Økonomi 14 Brevmarkedet 14 Pakkemarkedet 16 Konkurrence 17 Priser 17 Service og tilgængelighed 21 Postbetjeningssteder 21 Kvalitet 22 Brugertilfredshed 23 Klager 24 Bilag 26

6

7 7 Redegørelse om postmarkedet Udviklingen i EU Udviklingen i EU Den europæiske liberalisering Siden 1997 har EU arbejdet på at skabe et indre marked for posttjenester. Den gradvise åbning og liberalisering af EU's marked for posttjenester trådte ind i en afgørende fase med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/6/EF af 20. februar Direktivet foreskriver, at postmarkedet skal liberaliseres, samtidig med at medlemsstaterne bl.a. skal sørge for, at postbefordring garanteres med høj kvalitet og til overkommelige priser i hele EU. Den 1. januar 2011 liberaliserede Danmark sammen med 14 andre medlemslande postmarkedet. Det drejer sig om Belgien, Bulgarien, Estland, Finland, Frankrig, Tyskland, Irland, Italien, Holland, Slovenien, Spanien, Sverige, Storbritannien og Østrig. Med henblik på rådgivning af EU-Kommissionen og på at konsolidere udviklingen af EU s indre marked for posttjenester, og sikre en mellem medlemslandene ensartet efterlevelse af postdirektivet, er der i EU etableret arbejdsgrupper med deltagelse af medlemsstaternes myndigheder. Dette arbejde foregår først og fremmest igennem European Regulators Group Post (ERGP), som er en samarbejdsorganisation for de nationale reguleringsmyndigheder inden for EU/EØS-området. Arbejdsgrupperne varetager rådgivningsopgaven gennem refleksioner og diskussioner på baggrund af indsamling af oplysninger og analyser. Arbejdsgrupperne har i 2012 og fokuseret på følgende områder: Fordelingen af almindelige omkostninger ved befordringspligten Principper for beregning af nettoomkostningerne ved befordringspligten med særlig vægt på følgerne af momsfritagelse Tilfredshed hos slutbrugerne og markedsovervågning Opfølgning på Kommissionens Grønbog om grænseoverskridende pakkelevering End-to-end -konkurrence og regulering af adgang til markedet I tilknytning til arbejdet i EU-regi er endvidere nedsat en Postdirektivkomite under Kommissionen til at følge udviklingen på postområdet og evt. komme med forslag til ændringer i direktiverne. Udvikling i postmarkedet i EU Som et resultat af liberaliseringen er ca. 95 pct. af adresseret post i EU nu udsat for konkurrence.

8 8 Redegørelse om postmarkedet Udviklingen i EU Fig. 1: Adresseret afsendt post pr. indbygger i udvalgte EU-lande i perioden BG CH CY DK DE FY FR EL ES HR HU IE LV MT PL PT RO RS SI SK Note: Postmængderne i fig.1 omfatter både pakker og breve. Som det fremgår af ovenstående fig. 1 er de samlede adresserede postmængder faldet i stort set alle vesteuropæiske lande. Fig. 2: Udviklingen i brevmængden i udvalgte lande Indekseret Som det fremgår af fig. 2 skyldes faldet i det samlede antal adresserede forsendelser et meget stort fald i brevmængderne.

9 9 Redegørelse om postmarkedet Udviklingen i EU WIK Consult anfører i en rapport udarbejdet for EU-Kommissionen i, at omsætningen i postsektoren fra 2007 til 2011 faldt fra 94 mia. EURO til 91 mia. EURO. Det fremgår af rapporten, at mens antallet af pakker og omsætningen på pakker er steget, er antallet af breve og omsætningen på breve faldet i perioden. Fra 2007 til 2011 faldt antal afsendte breve i EU således fra 97,1 mia. enheder i 2007 til 82,2 mia. enheder i 2011, mens antallet af pakker fra 2008 til 2011 steg fra 4,8 mia. enheder til 6,5 mia. enheder. WIK Consult rapporten viser samtidig, at fra 2010 til 2011 faldt brevmængderne med 3,3 pct. i hele EU, mens provenuet kun faldt med 1,4 pct. Postvirksomhederne har således kompenseret for de faldende brevmængder med stigende priser. WIK Consult vurderer, at faldet i brevmængderne især skyldes, at det fysiske brev substitueres af brugen af ny teknologi og elektronisk kommunikation, og at væksten på pakkeområdet fortrinsvis skyldes udviklingen i e-handel. EU-Kommissionen anser e-handel som værende et af de vigtigste bidrag til økonomisk vækst og beskæftigelse i EU og har derfor fået udarbejdet grønbogen om Et integreret pakkeleveringsmarked for mere e-handel inden for EU. Som en væsentlig forudsætning for at udvikle e-handlen anser Kommissionen det for afgørende, at der etableres velfungerende og effektive levereringssystemer, der lever op til såvel leverandørernes som kundernes krav. Dette område må derfor forventes at blive et fokusområde i de kommende år.

10

11 11 Redegørelse om postmarkedet Det danske postmarked Det danske postmarked Den markedsmæssige udvikling De senere års udvikling af postmarkedet i Danmark er kendetegnet af flere ting. Først og fremmest af EU s liberalisering af postmarkedet, men også af etableringen af Post- Nord mellem Post Danmark A/S og det svenske selskab Posten A/B i 2009, hvor Post Danmark A/S efter krav fra konkurrencemyndighederne skulle frasælge 20 pct. af sine Business to Business kunder. Hertil kommer den teknologiske udvikling og anvendelsen af teknologisk kommunikation, udviklingen i e-handel samt den finansielle krise fra efteråret 2008 og efterfølgende økonomiske recession. Med liberaliseringen bortfaldt Post Danmark A/S eneret til indsamling og udbringning af breve på indtil 50 gram. Med henblik på at sikre direktivets krav om postbefordring af høj kvalitet og til overkommelige priser udpegede Trafikstyrelsen samtidig Post Danmark A/S til befordringspligtig postvirksomhed med henblik på at sikre udbringning af adresserede forsendelser i hele landet til ensartede priser. Som et element heri blev der fastlagt rammer for Post Danmark A/S` postbefordringspligt, principper for takstfastsættelse, regler for gennemsigtighed i regnskaberne samt kvalitetskrav til opfyldelse af befordringspligten. Den landsdækkende befordringspligt vedrørende følgende forsendelser: adresserede breve, dag-, uge- og månedsblade, tidsskrifter, kataloger og brochurer adresserede pakker på indtil 20 kg rekommanderede forsendelser og værdiforsendelser gratis befordring af blindeforsendelser inden for nærmere fastsatte vægtgrænser forsendelser til og fra udlandet samt Færøerne og Grønland Befordringspligten omfatter indsamling, transport og omdeling af forsendelserne på nærmere vilkår, som fastsættes af Trafikstyrelsen. Postmarkedet Trafikstyrelsen indsamler hvert år oplysninger fra postvirksomhederne om postmarkedet i Danmark. Indsamlingen sker med henblik på dels at følge markedsudviklingen og dels at kunne varetage opgaverne som tilsynsmyndighed både i relation til den befordringspligtige virksomhed, Post Danmark A/S, og de øvrige postvirksomheder.

12 12 Redegørelse om postmarkedet Det danske postmarked Antallet af øvrige postvirksomheder i Danmark er pt. 11. En postvirksomhed er i henhold til postlovgivningen en virksomhed, der udfører erhvervsmæssig postbefordring af adresserede forsendelser, der vejer op til 20 kg. Postvirksomhederne skal på forlangende give Trafikstyrelsen en række oplysninger, bl.a. om befordrede postmængder. Der var i 2012 i alt beskæftiget godt personer i postvirksomhederne, inkl. deltidsansatte. Virksomhederne omsatte samlet set for omkring 12 mia. kr. Godkendte virksomheder Trafikstyrelsen har ud over tilladelsen til Post Danmark A/S udstedt 11 tilladelser til virksomheder, som udfører erhvervsmæssig postbefordring. Der henvises til bilag 1 for en oversigt over disse virksomheder. Der er udstedt tilladelse til otte fuld-service udbydere og tre lokale operatører. Postvirksomhederne skal 1 årligt offentligøre deres forretningsbetingelser, indsende en opgørelse over antal befordrede adresserede forsendelser, gennemføre målinger vedrørende deres serviceniveau, udarbejde og offentliggøre en redegørelse for antallet af klager samt udfaldet af deres behandling. Postvirksomhedernes individuelle målinger vedrørende serviceniveau er ikke underlagt nogen konkrete retningslinjer og kan derfor ikke nødvendigvis sammenlignes på tværs af virksomhederne. Der er udstedt tilladelser til følgende postvirksomheder: Bladkompagniet er et landsdækkende distributionsselskab af aviser, blade og magasiner og distribuerede i 2012 ca. 95 mio. abonnementsaviser og 110 mio. løssalgsaviser og magasiner. Bladkompagniet distribuerer alle ugens 7 dage året rundt og har en de facto dækning på 85,0 pct., men dækker principielt alle husstande i Danmark. Bladkompagniet opnåede i 2012 en samlet kvalitet på 99,88 pct. Dansk Avis Omdeling blev stiftet i 2007 efter en fusion mellem Jyllands-Posten Distribution A/S og Dansk Avis Distribution. Selskabet ejes halvt af Syddanske Medier K/S og halvt af JP/Politikens Hus A/S. Postvirksomheden leverer bøger, aviser, magasiner og distribuerer abonnementsleveringer fra trykkerier og centraler. Virksomheden opererer også inden for forhandlerleveringer, levering af tryksager og distribution af pakker. Dansk Avis Omdeling omdeler alle ugens syv dage og omdelte i 2012 mere end 55,7 millioner forsendelser med en registreret kvalitet på 99,8 pct. 1 Ifølge postloven og bekendtgørelse nr. 727 af 24. juni 2011 om postbefordring og postvirksomheder

13 13 Redegørelse om postmarkedet Det danske postmarked GLS blev stiftet i 1999 og har et europæisk pakkedistributionsnetværk i 37 europæiske lande. GLS Denmark er en af de største pakkedistributører i Danmark med et landsdækkende netværk. Det beskæftiger sig med kurer- og ekspresnetværk og har mere end 950 GLS Pakke Shops. GLS fik i 2012 leveret eller forsøgt rettidigt leveret 98,04 pct. af alle pakker. Nordjyske Distribution er en del af Nordjyske Medier og omdeler alt fra aviser til tryksager for landets store varehuse, dvs. både uadresserede og adresserede forsendelser. Nordjyske Distribution foretager over 140 mio. leveringer om året. I 2012 havde Nordjyske Distribution en leveringskvalitet på 99,6 pct. Schenker udbyder både transport, spedition og logistik. Hovedaktiviteten består i landtransport af varer med bil og bane inden for Europas grænser. Landstransport består af både traditionel landtransport, temperaturreguleret transport af levnedsmidler samt kombinerede transporter. World Courier er en postvirksomhed, som transporterer, opbevarer og distribuerer for multinationale biofarmaceutiske kliniske undersøgelser. Denne service indebærer temperaturkontrolleret og tidskritisk håndtering og transport, temperaturkontrolleret opbevaring og distribution, specialiseret pakning og skræddersyede løsninger. Virksomheden beskæftiger sig også med sundhedspleje, fly, bilindustrien, industriel og teknologisk industri, hvor hastende leveringer af missionskritiske komponenter og sofistikerede håndteringsevner er nødvendig. Swift Distribution leverer aviser til hoteller i områder med postnumrene og benytter Post Danmark A/S i de områder, der ligger uden for de nævnte postnumre. SwipBox er en postvirksomhed, som leverer pakker til og fra særlige bokse. SwipBoxsystemet består fysisk af et antal selvbetjeningsautomater, placeret i supermarkeder over hele landet. Hver automat indeholder et antal bokse med elektronisk styrede låger. SwipBox leverer ikke til private hjem. FK Distribution leverer husstandsomdelte tryksager til ca. to millioner husstande to gange om ugen. Fynske Medier er et samarbejde mellem Fyens Stiftstidende A/S og A/S Svendborg Avis, som leverer aviser, distriktsblade, gratisaviser, ejendomsaviser, vejvisere/telefonbøger mv. på Fyn.

14 14 Redegørelse om postmarkedet Det danske postmarked Økonomi Trafikstyrelsen er ikke i besiddelse af oplysninger om postvirksomhedernes økonomi bortset fra den befordringspligtige virksomhed, Post Danmark A/S. Fig. 3: Post Danmark A/S resultat efter skat samt prognose for (mio. kr.) Note: Post Danmark har i 2012 fået 190 mio. kr. plus renter tilbage i moms, som endnu ikke er indtægtsført i prognosen. Som det fremgår af fig. 3, har Post Danmark A/S forventet underskud efter skat i 2012, hvilket også forventes i. For fortsat at kunne opretholde en postservice i Danmark af høj kvalitet med fastholdelse af den landsdækkende befordringspligt har udviklingen i Post Danmark A/S økonomi givet anledning til, at partierne bag den politiske aftale som lå til grund for postloven fra suppleret med Socialistisk Folkeparti - den 26. juni er blevet enige om at justere vilkårene for varetagelse af befordringspligten fra 2014 med henblik på at sikre, at befordringspligten kan varetages uden offentlige tilskud på trods af den negative udvikling på brevmarkedet. Den politiske aftale er mundet ud i et lovforslag om ændring af postloven, som blev fremsat for Folketinget i november (L64). Brevmarkedet Som det fremgår af nedenstående fig. 4, har mængden af breve i Danmark været stærkt faldende i de seneste år. Brevmængderne er siden 2003 mere end halveret. De seneste år er antal breve faldet med ca. 12 pct. om året. Dermed er den negative spiral for breve i Danmark gået væsentlig hurtigere end i sammenlignelige vesteuropæiske lande, jf. foranstående fig. 2.

15 15 Redegørelse om postmarkedet Det danske postmarked Fig. 4: Udviklingen i brevmængden Post Danmark A/S samt prognose for (Indeks 2003 =100) P P2015 Note: Antallet af A-breve var i mio. stk., mens antallet af B-breve samme år var 365 mio. stk. Substitution med alternative digitale løsninger udgør den største enkeltstående konkurrencefaktor for brevet som kommunikationsform. Virksomheder og myndigheder søger efter nye veje til digitalisering af kommunikationen med kunder og medborgere. WIK Consult peger i den forbindelse på, at Danmark er et foregangsland i relation til teknologiske kommunikationsformer. Især vurderer WIK Consult, at etableringen og udviklingen af E-boks i Danmark har haft stor betydning for den nedadgående spiral for de fysiske breve. Postmarkedet forventes også i årene fremover at være kendetegnet ved faldende brevmængder. Det er PostNords vurdering, at koncernens brevmængder falder med ca. 12 pct. i Danmark i, men at brevmængderne på lidt længere sigt vil stabilisere sig på et nyt, lavere og på lang sigt mere stabilt niveau. 2 Udviklingen med forventningen til faldende brevmængder de kommende år må også ses i lyset af, at Folketinget i juni 2012 har vedtaget Lov om Offentlig Digital Post. Loven indebærer, at borgere og virksomheder skal have en digital postkasse til brug for modtagelse af digital post fra det offentlige. Loven er sat i kraft for virksomheder pr. 1. november og forventes sat i kraft for borgere i 1. halvår PostNord årsrapport 2012

16 16 Redegørelse om postmarkedet Det danske postmarked Pakkemarkedet Som det fremgår af fig. 5 nedenfor, er ca. 98 pct. af afsendere af pakkepost erhvervsafsendere, og pct. af pakkeposten leveres til erhvervsmodtagere, mens pct. leveres til private modtagere. Kun ca. 2 pct. er fra private til henholdsvis private eller erhvervsmodtagere. Det fremgår af søjlerne, at der efter et fald i mængderne fra 2008 til 2009 og 2010 har været en stigning i antallet af håndterede pakker i 2011, hvilket forventes at fortsætte i 2012 og. Stigningen de seneste år er sket både for pakkerne fra erhverv til erhverv og erhverv til private kunder. Relativt er stigningen dog størst for segmentet erhverv til private. Fig. 5: Det danske pakkemarked samt prognose for 2012 og. På baggrund af Dansk e-handelsanalyses årsrapport for 2012 har Foreningen for Dansk Internet Handel (FDIH) beregnet, at danskerne foretog 89,7 mio. handler på Internettet i 2012, og det danske forbrug online var i alt på 54,7 mia. kr., hvilket er en stigning på godt 19 pct. fra 2011 til Det svarer til PostNords vurdering af, at e- handel med fysiske varer i Norden steg med 15 pct. fra 2011 til FDIH, Foreningen for Danske Internethandel, 4 PostNord årsrapport 2012

17 17 Redegørelse om postmarkedet Det danske postmarked Konkurrence Som tidligere anført, er der udstedt 11 posttilladelser til erhvervsmæssig postbefordring, og Post Danmark A/S eneret til at befordre breve på op til 50 gram blev ophævet ved liberaliseringen af postmarkedet med virkning fra Trods liberaliseringen har Post Danmark A/S stadig ca. 90 pct. af markedet for adresserede forsendelser i Danmark. Det svarer nogenlunde til den andel, som de befordringspligtige postvirksomheder i de øvrige nordiske lande har, når bortses fra Sverige. I Sverige havde Posten A/B i 2012 en markedsandel på ca. 70 pct. I Tyskland og Holland havde de nationale postvæsener en markedsandel på 100 pct. Post Danmark A/S samlede markedsandel hænger sammen med, at Post Danmark A/S stort set er enerådende på det store segment; brevmarkedet. Pakkemarkedet er derimod et marked, hvor konkurrencen er større. Det vurderes, at Post Danmark A/S har omkring pct. af pakkemarkedet, hvilket er vigende i forhold til før liberaliseringen/etableringen af PostNorden. For Post Danmark A/S faldt omsætningen på pakkesegmentet fra 2009 til 2010 og første halvår 2011 med ca. 10 pct., hvorefter omsætningen begyndte at stige. Ved indgangen til var Post Danmark A/S indtægter herfra på niveau med Denne udvikling skal dog også ses i lyset af, at Post Danmark A/S i forbindelse med etableringen af PostNord skulle frasælge 20 pct. af erhverv til erhverv pakker, samt den generelle udvikling med stigende mængder på pakkeområdet. Konkurrencen og faldende priser på pakkemarkedet, samt vigende omsætning på markedet for breve har medført, at postvirksomhederne har måttet effektivisere deres forretninger. F.eks. er dette sket i Post Danmark A/S, der har reduceret antal af medarbejdere (fuldtidsstillinger) med omkring 9 pct. i Priser Postdirektivet og Postloven har blandt andet til formål at åbne det danske postmarked for fuld konkurrence via liberalisering samt at sikre borgere og virksomheder en landsdækkende befordring af adresserede produkter til en overkommelig pris og af god kvalitet. 5 Post Danmark årsrapport 2012

18 18 Redegørelse om postmarkedet Det danske postmarked Trafikstyrelsen skal ifølge postlovens 15, stk. 4, godkende Post Danmark A/S takstfastsættelse for indenlandske frimærkefrankerede B-breve på op til 50 g, der sendes som enkeltforsendelse. I 2011 steg prisen for B-breve fra 5,00 kr. til 6,00 kr., og i har Trafikstyrelsen godkendt en stigning til 6,50 kr. med virkning fra 1. januar Trafikstyrelsen godkender ikke Post Danmarks A/S øvrige priser, ligesom man heller ikke godkender øvrige postvirksomheders priser. Der er således fri konkurrence på det liberaliserede postmarked. Dog har Trafikstyrelsen i et regnskabsreglement fastsat, at Post Danmark A/S skal foretage en tilstrækkelig detaljeret dataregistrering og etablere regnskabssystemer og statistiksystemer, således at der til enhver tid kan udføres retvisende produktøkonomiopgørelser. Formålet hermed er at sikre, at eventuelle fordele som følge af prissætningen på det befordringspligtige område ikke anvendes til ubillig konkurrence i forhold til konkurrerende postvirksomheder. Endvidere bruges produktopgørelserne i forbindelse med Trafikstyrelsens godkendelse af portoen for B-breve. Det er ikke muligt med de i dag tilgængelige oplysninger at få tilstrækkelig sikre oplysninger om prisudviklingen på markedet, herunder de forskellige segmenter af markedet, idet markedet - når bortses fra enkeltforsendelser fra forbruger til forbruger - er kendetegnet af rabatordninger, som postvirksomhederne ikke oplyser af konkurrencegrunde. Tabel 1: Udviklingen i Post Danmark A/S listepriser for enkeltforsendelser DKK A-breve, indland 5,50 8,00 B-breve, indland 5,00 6,00 A-breve EU 11,00 12,00 B-breve EU 11,00 9,00 Pakke 5 kg indland 159,00 100,00 Pakke 5 kg EU 280,00 Note: For pakke indland er taget udgangspunkt i pakke afleveret på posthus, og som skal omdeles til modtager. Der er mulighed for billigere pris ved selvbetjening og uden omdeling. Baseret på Post Danmark A/S listepriser steg priserne på brev indtil 50 gram både A og B- samt breve til EU-lande - med ca. 20 pct. fra 2005 til Prisudviklingen fra 2010 til 2012 fremgår af ovenstående tabel. Fra september har Post Danmark A/S nedsat prisen for pakke på 5 kg til EU-land til 210 kr. Fra 1. januar 2014 stiger prisen for indenlandske A-breve til 9,00 kr. og B-breve til 6,50 kr.

19 19 Redegørelse om postmarkedet Det danske postmarked Fig. 6: Priser for A-breve på 20g i EU-landene 1,40 1,20 1,00 0,80 Price in Euro 0,60 0,40 0,20 0,00 NO DK CH BE UK SE FR AT EL HR IT SK IE DE NL PT PL HU LT CZ RO CY SI FY MT RS ,2 1,0 0,8 0,7 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0, ,2 1,0 0,8 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 Fig. 7: Priser for B-breve på 20g i EU-landene 1,40 1,20 1,00 Price in Euro 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 NO DK CH SE UK BE EL FR HR SK LT PL HU ES PT SI FY RO ,15 0,81 0,69 0,61 0,41 0,61 0,55 0,53 0,42 0,40 0,39 0,38 0,32 0,35 0,32 0,27 0,26 0, ,20 0,81 0,76 0,63 0,62 0,61 0,57 0,56 0,41 0,40 0,39 0,37 0,36 0,36 0,32 0,27 0,26 0,22 Ovennævnte søjler i fig. 6 og 7 viser priserne i 2011 og 2012 for henholdsvis A- og B- breve i EURO. Der er derfor ikke taget hensyn til forskelle i løn- og prisniveau i landene. Det fremgår af figurerne, at det norske postvæsen og Post Danmark A/S er prisførende både for A-breve og B-breve.

20 20 Redegørelse om postmarkedet Det danske postmarked

21 21 Redegørelse om postmarkedet Service og tilgængelighed Service og tilgængelighed Postbetjeningssteder Post Danmark A/S skal ifølge den individuelle tilladelse opretholde et landsdækkende net af postbetjeningssteder, der kan udføre postforretninger omfattet af befordringspligten. Postbetjeningsnettet tager udgangspunkt i det kommunale landkort og det antal kommuner, der var før kommunalreformen i Tabel 2 nedenfor viser udviklingen i Post Danmark A/S betjeningssteder fra 2009 til Antallet af posthuse er faldet med 21, hvoraf 18 posthuse er omdannet til postbutikker, fire er lukket, og et nyt er åbnet. Tabel 2: Postbetjeningssteder med personlig betjening År Posthuse Postbutikker Butik med postfunktion I alt Antallet af postbutikker, der kan udføre alle postforretninger, omfattet af befordringspligten, er øget med otte. Heraf er 18 postbutikker omdannet til posthuse. Der er åbnet fire nye postbutikker, tre postbutikker med fuldt sortiment har afløst postbutikker med begrænset sortiment, fem postbutikker med fuldt sortiment er omdannet til postbutikker med begrænset sortiment, og 20 postbutikker er lukket. Post Danmark A/S vil i tilpasse antallet af posthuse og postbutikker inden for rammerne af Post Danmark A/S individuelle tilladelse til det fortsat faldende antal transaktioner og det stigende antal pakker. Tabel 3: Selvbetjeningssteder År Døgn-automater Postselv automater Døgn-posthuse I alt

22 22 Redegørelse om postmarkedet Service og tilgængelighed Det totale antal af postbetjeningssteder inkl. døgnpost-automater, postselv-automater og døgnposthuse er steget med 15. I 2008 blev de første pakkeautomater opstillet, og i 2009 var der 102 automater over hele landet. Dette antal steg til 156 i 2012, og Post Danmark A/S forventer, at der vil være ca. 190 automater ved udgangen af. Post Danmark A/S arbejder aktivt med løsninger, som fremover vil kunne tilbydes kunderne uden for posthusenes og postbutikkernes åbningstid og dermed øge kundernes tilgængelighed til produkter og services via digitale løsninger. De tilbyder en række produkter, bl.a. Post app en, Mobilporto app en, mobilporto, mobilshop og adgang til Døgnposten via mobilen samt en windows-udgave af mobilporto app en. Kvalitet Postdirektivet har bl.a. til formål at fremme den indre samhørighed i Fællesskabet for at sikre alle regioner adgang til både brevtjenester og varedistribution af samme kvalitet. I den forbindelse anses det også for vigtigt, at der på fælleskabsplan garanteres en befordringspligt, som omfatter et vist minimum af tjenester af en nærmere fastlagt kvalitet, der i alle medlemsstater skal tilbydes til en for alle brugere overkommelig pris, uanset hvor de befinder sig. Med udgangspunkt heri er der i medfør af postloven fastsat kvalitetskrav, som Post Danmark A/S skal leve op til. Alle postvirksomheder skal offentliggøre deres servicemål og den servicekvalitet, som brugerne kan forvente af virksomheden. Som det fremgår af afsnit 2 om godkendte postvirksomheder, leveres over 98 pct. af deres adresserede forsendelser til tiden. For de virksomheder, der omdeler dagblade, ligger kvaliteten på over 99,5 pct. Da virksomhedernes kvalitetsopgørelser ikke er underlagt nogen konkrete retningslinjer, kan kvalitetstallene ikke sammenlignes virksomhederne imellem. Post Danmark A/S kvalitet For den befordringspligtige virksomhed, Post Danmark A/S, måles kvaliteten for breve. Målingen af kvaliteten er siden 1995 udført af et uafhængigt analyseinstitut (pt. Quotas GmbH). Den anvendte målemetode for breve og økonomibreve er baseret på afsendelse af testbreve mellem en række testpersoner udvalgt af analyseinstituttet. Testpersonerne er anonyme over for Post Danmark A/S. Kvalitetsmålingen foregår ved, at registrere tiden fra afsenderen afleverer brevet til postbefordring, til brevet når frem til modtageren. Kvalitetskravet er, at 93 pct. af A-breve, B-breve og C-breve skal være befordret i overensstemmelse med servicekravet. Servicekravet for indenlandske A-breve er dag-

23 23 Redegørelse om postmarkedet Service og tilgængelighed til-dag befordring på alle hverdage. For indenlandske B-breve er servicekravet, at de skal være omdelt 3 hverdage efter indleveringen. Post Danmark A/S fastsætter selv servicekravet for C-breve. Resultatet for A-breve er baseret på godt og vel testbreve. I tabel 4 er årsresultaterne vist for Post Danmarks omdeling af breve (A-breve), økonomibreve (B-breve) og Erhvervsbreve. Tabel 4: Post Danmark A/S årlige kvalitetsresultater År A-breve B-breve C-breve august 93,5 % 98,7 % 99,5 % ,5 % 98,3 % 99,1 % ,0 % 99,2 % 98,1 % ,7 % 98,5 % 94,9 % ,7 % 97,5 % 96,6 % Som det fremgår af ovenstående, overholder Post Danmark A/S servicemålene, men der er stor forskel på årsresultaterne brevene imellem, hvor servicemålet for A-breve kun lige opfyldes, mens der er en væsentlig overopfyldelse for B og C-breve. Brugertilfredshed WIK Consult har gennemført en brugertilfredshedsanalyse af tilfredsheden med de befordringspligtige postvirksomheder i EU-landene. I 2010, 2011 og 2012 ligger Post Danmark A/S meget lavt i tilfredshed sammen med Posten A/B, Sverige, og bl.a. Polen, der alle kun scorer pct. tilfredshed, hvilket er det laveste blandt de undersøgte lande. Stort set alle andre scorer over 85 pct. tilfredshed og en række ligger over 90 pct. Brugertilfredsheden med de befordringspligtige postvirksomheder i udvalgte EU-lande i 2010, 2011 og 2012 fremgår af nedenstående tabel 5.

24 24 Redegørelse om postmarkedet Service og tilgængelighed Tabel 5: Brugertilfredshedsindeks for udvalgte befordringspligtige postvirksomheder Befordringspligtig Tilfredshedsindeks postvirksomhed i: Belgien 82 % 87 % Danmark 70 % 70 % 71 % Estland 83 % Finland 77 % 2,81 3,11 Frankrig 77 % Holland 91 % 89 % 84 % Luxemburg 97 % Norge 85 % Portugal 72,2 % 84,4 % Schweiz 75 % 79 % 79 % Slovakiet 71 % Storbritannien 89 % 85 % 87 % Sverige 70 % 70 % 71 % Tyskland 93 % 95 % 92 % Østrig 94 % 94 % 94 % Kilde: WIK undersøgelse baseret på befordringspligtige postvirksomheders årsrapporter. Klager Forbedring af kvaliteten af de leverede ydelser kræver bl.a., at tvister løses hurtigt og effektivt ved gennemsigtige, enkle og økonomisk overkommelige klageprocedurer, der er åbne for alle. Ifølge bekendtgørelse nr. 727 om postbefordring og postvirksomheder, 14 og 15, skal postvirksomhederne udarbejde og offentliggøre oplysning om klageadgangen til postvirksomheden. Postvirksomheden skal ligeledes sikre, at brugerne af virksomhedernes posttjenester har adgang til gennemsigtige, enkle og overkommelige procedurer for behandling af klager, særligt i tilfælde af forsinkelse, bortkomst, herunder tyveri, eller beskadigelse af forsendelser. Klager til Post Danmark A/S samt klager med erstatning til følge fremgår af tabel 6-9. Tabel 6: Post Danmark A/S - Breve indland 2012 Antal klager Antal klager med erstatning Bortkomst Forsinkelse Beskadiget indhold

25 25 Redegørelse om postmarkedet Service og tilgængelighed Tabel 7: Post Danmark A/S - Breve udland 2012 Antal klager Antal klager med erstatning Bortkomst Forsinkelse Beskadiget indhold Tabel 8: Post Danmark A/S - Pakker indland 2012 Antal klager Antal klager med erstatning Bortkomst Forsinkelse Beskadiget indhold Tabel 9: Post Danmark A/S - Pakker udland 2012 Antal klager Antal klager med erstatning Bortkomst Forsinkelse Beskadiget indhold Klager til øvrige postvirksomheder: Bladkompagniet har modtaget 0,12 pct. reklamationer i 2012, svarende til ca reklamationer ud af samlet antal på distributioner. Dansk Avis Omdeling modtog i 2012 i alt klager, hvilket svarer til 0,20 pct. af de samlede forsendelser. Andelen af klager var for DAOs avisforsendelser på 0,19 pct. og for pakkeforsendelser på 0,64 pct. GLS modtog i 2012 i alt 350 klager, hvoraf 69 af disse endte med erstatning. Af de 69 erstatningssager omhandlede 47 beskadigelse af pakker, 22 bortkomst og 9 forsinkelse af levering. I 2012 havde Nordjyske Distribution 0,39 pct. klager, hvor størstedelen kunne henføres til avisomdelingen.

26 26 Redegørelse om postmarkedet Bilag Bilag Tilladelse til erhvervs- Postvirksomhed mæssig befordring af Dækningsområde CVR-nr. adresserede Bladkompagniet Dag-, uge- og månedsblade og lign., tidsskrifter samt forsendelser med et ensartet trykt indhold, f.eks. kataloger og brochurer på op til 2 kg. Landsdækkende Breve og lignende på op til Postnumrene 2 kg , , 7321, Og 8586, , , Dansk Avis Omdeling Dag-, uge- og månedsbla- 8990, 9550, de og lign., tidsskrifter 7173, 7300, samt forsendelser med et 7680, , ensartet trykt indhold, , f.eks. kataloger og brochu- 8850, og rer på op til 2 kg FK Distribution Dag-, uge- og månedsblade og lign., tidsskrifter samt forsendelser med et ensartet trykt indhold, f.eks. kataloger og brochurer på op til 2 kg. Landsdækkende GLS Denmark A/S Pakker på op til 20 kg. Landsdækkende Interpress Denmark A/S Nordjyske Distribution A/S Breve og lignende på op til 2 kg Breve og lignende på op til 2 kg Og Landsdækkende Landsdækkende Schenker A/S Pakker på op til 20 kg. Breve og lignende på op til 2 kg Landsdækkende

27 27 Redegørelse om postmarkedet Bilag SwipBOX A/S Breve og lignende på op til 2 kg Landsdækkende Dag-, uge- og månedsblade og lign., tidsskrifter Swift Distribution A/S samt forsendelser med et ensartet trykt indhold, Postnumrene f.eks. kataloger og brochurer på op til 2 kg. World Courier ApS Pakker på op til 20 kg. Landsdækkende Breve og lignende på op til 2 kg Og Fynske Medier Dag-, uge- og månedsblade og lign., tidsskrifter samt forsendelser med et Postnumrene ensartet trykt indhold, f.eks. kataloger og brochurer på op til 2 kg.

28 Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 DK-2300 København S Redegørelse om postmarkedet

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0594 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0594 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0594 Offentligt Udkast NOTAT FÆRDSELSSTYRELSEN Dato: 21. januar 2008 J. nr.: 004-U05-7 Notat vedrørende de britiske erfaringer med liberalisering af postmarkedet Oplysningerne

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0594 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0594 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0594 Offentligt Udkast NOTAT DEPARTEMENTET Dato 4.. september 2007 J. nr. 140-1 Erhvervs- og Færdselskontoret Karoline Lolk Telefon 33 92 33 21 klo@trm.dk Den svenske model

Læs mere

Hovedudfordringer ved en

Hovedudfordringer ved en Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 238 Offentligt Hovedudfordringer ved en fuld åbning af postmarkedet Miniseminar for Trafikudvalget den 12. marts 2008 De overordnede rammer på postområdet

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. oktober 2006 Folketingets repræsentant ved EU

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. oktober 2006 Folketingets repræsentant ved EU Europaudvalget EU-note - E 7 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. oktober 2006 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Fri konkurrence for posttjenester

Læs mere

Aftale om sikring af befordringspligten på et liberaliseret postmarked. 27. maj 2010

Aftale om sikring af befordringspligten på et liberaliseret postmarked. 27. maj 2010 Aftale om sikring af befordringspligten på et liberaliseret postmarked Side 1/6 27. maj 2010 Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre

Læs mere

DAGBLADENES DISTRIBUTIONSNET BEDST OG BILLIGST HELE VEJEN TIL BREVSPRÆKKEN

DAGBLADENES DISTRIBUTIONSNET BEDST OG BILLIGST HELE VEJEN TIL BREVSPRÆKKEN Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 59 Offentligt DAGBLADENES DISTRIBUTIONSNET BEDST OG BILLIGST HELE VEJEN TIL BREVSPRÆKKEN DAGBLADENES DISTRIBUTIONSNET > Solidt samarbejde mellem

Læs mere

Tillæg til aftale af 27. maj 2010 om sikring af befordringspligten på et liberaliseret postmarked. 26. juni 2013

Tillæg til aftale af 27. maj 2010 om sikring af befordringspligten på et liberaliseret postmarked. 26. juni 2013 Tillæg til aftale af 27. maj 2010 om sikring af befordringspligten på et liberaliseret postmarked 26. juni 2013 Side 1/5 Regeringen (Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti),

Læs mere

Forslag. Postlov 1) Fremsat den 27. oktober 2010 af transportministeren (Hans Christian Schmidt) til

Forslag. Postlov 1) Fremsat den 27. oktober 2010 af transportministeren (Hans Christian Schmidt) til 2010/1 LSF 44 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2010-2843 Fremsat den 27. oktober 2010 af transportministeren (Hans Christian

Læs mere

Store gevinster ved en postliberalisering

Store gevinster ved en postliberalisering MARTS 2009 BAG OM NYHEDERNE Store gevinster ved en postliberalisering Senest den 1. januar 2011 skal alle EU-lande have åbnet de nationale markeder for post for konkurrence, som følge af EU's 3. postdirektiv.

Læs mere

Økonomisk analyse. Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU

Økonomisk analyse. Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU Økonomisk analyse 19. maj 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU Europa-Kommissionen foretager

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234-238 af 7. maj 2007. /Lene Skov Henningsen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234-238 af 7. maj 2007. /Lene Skov Henningsen Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 234 Offentligt maj 2007 25. J.nr. 2007-218-0126 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234-238 af 7. maj 2007. (Alm.

Læs mere

Verifikation af miljøteknologi (ETV)

Verifikation af miljøteknologi (ETV) Verifikation af miljøteknologi (ETV) 20/02/2008-21/03/2008 Der er 371 svar ud af 371, der opfylder dine kriterier 0. DELTAGELSE Land DE - Tyskland 63 (17%) NL - Nederlandene 44 (11.9%) CZ - Tjekkiet 30

Læs mere

Vejledning til indberetning af store debitorer

Vejledning til indberetning af store debitorer Vejledning til indberetning af store debitorer Finanstilsynet 16. september 2014 Pengeinstitutterne skal i forbindelse med den løbende indberetning til Finanstilsynet halvårligt indberette engagementer

Læs mere

orbruger-kontakts 18/11/12 klage ov er Post Danmarks priser og v ilkår f or magasinpost

orbruger-kontakts 18/11/12 klage ov er Post Danmarks priser og v ilkår f or magasinpost Forbruger-Kontakts klage over Post Danmarks priser og vilkår for magasinpost Journal nr. 4/0120-0100-0048/ISA/TWA Rådsmødet den 30. august 2007 I II Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling 2. Afgørelse

Læs mere

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 25. april 2014

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 25. april 2014 Økonomisk analyse 25. april 214 Axelborg, Axeltorv 3 19 København V T +45 3339 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danmark, EU og fødevareproduktion Hvor mange, og hvem, skal den danske fødevareklynge

Læs mere

Supplerende samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 7. december 2010

Supplerende samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 7. december 2010 Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 75 Offentligt 30. november 2010 Supplerende samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 7. december 2010 Der fremsendes dokumenter vedrørende følgende markerede

Læs mere

Standard Eurobarometer 82. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK

Standard Eurobarometer 82. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK Standard Eurobarometer 82 MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK Undersøgelsen er blevet bestilt og koordineret af den Europa Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikation. Denne

Læs mere

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes IP/08/1831 Bruxelles, 28. november 2008 Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes Bredbåndsdækningen i Europa vokser fortsat fra 18,2 % i juli 2007 til 21,7 % i

Læs mere

Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale

Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale 1 2011-04-15 Posten Norden generalforsamling 2011 Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale Kære generalforsamling, mine damer og herrer. Det er en stor glæde for mig at tale her i dag

Læs mere

I postloven, jf. lov nr. 1536 af 21. december 2010, foretages følgende ændringer:

I postloven, jf. lov nr. 1536 af 21. december 2010, foretages følgende ændringer: Trafikstyrelsen Udkast 10-09-2013 Forslag til Lov om ændring af postloven (ændringer i udmøntningen af befordringspligten og justeringer vedrørende tilladelsespligtig postvirksomhed, post til døren m.v.)

Læs mere

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 12/07/2007-31/08/2007 Deltagelse Angiv hvilket EU/EØS-land virksomheden ligger i DA - Danmark 66 (12.9%) PL - Polen 60 (11.7%) DE - Tyskland 59 (11.5%) NL - Nederlandene

Læs mere

Svarstatistik for Det europæiske private selskab

Svarstatistik for Det europæiske private selskab Svarstatistik for Det europæiske private selskab 09/10/2007-19/11/2007 Der er 517 svar ud af 517, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE Land DE - Tyskland 80 (15.5%) PL - Polen 51 (9.9%) DA - Danmark

Læs mere

NOTAT. Implementering af EU's indre markedslovgivning

NOTAT. Implementering af EU's indre markedslovgivning Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 20-13 ERU Alm.del Bilag 203 Offentligt NOTAT Implementering af EU's indre markedslovgivning Resumé Kommissionens seneste resultattavle for det indre marked (Internal

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2014

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2015 COM(2015) 665 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING

Læs mere

Bekendtgørelse om en udligningsordning til finansiering af befordringspligten

Bekendtgørelse om en udligningsordning til finansiering af befordringspligten Bekendtgørelse om en udligningsordning til finansiering af befordringspligten I medfør af 18 i lov nr. 1536 af 21. december 2010 (postloven) fastsættes: Almindelige bestemmelser 1. Postvirksomheder, der

Læs mere

Betalingstjenesteloven (BTL) og brug af omkostningskoder (OUR, SHA og BEN) fra 1. november 2009

Betalingstjenesteloven (BTL) og brug af omkostningskoder (OUR, SHA og BEN) fra 1. november 2009 September 2009 Betalingstjenesteloven (BTL) og brug af (OUR, SHA og BEN) fra 1. november 2009 1. Formålet med denne information Formålet med denne information er at oplyse kontohaverne i SKB/OBS om, hvilke

Læs mere

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre Overførsel til udlandet Opbygning af kontonumre Andorra Ingen fælles kontostruktur ADXXBBBBBBBBCCCCCCCCCCCC landekoden AD Australien Ingen fælles kontostruktur AUNNNNNN N = BSB Code: Altid 6 cifre Belgien

Læs mere

Fusion mellem Posten og Post Danmark

Fusion mellem Posten og Post Danmark Pressemeddelse Fusion mellem Posten og Post Danmark Näringsdepartementet i Sverige, Transportministeriet i Danmark og CVC Capital Partners ( CVC ) har underskrevet en hensigtserklæring vedrørende en fusion

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 147 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 147 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del Bilag 147 Offentligt NOTAT Status for Danmarks implementering af EU s indre markedslovgivning (november 2014 maj 2015) Resumé Europa-Kommissionen offentliggør halvårligt

Læs mere

Vejledning til indberetning af store debitorer

Vejledning til indberetning af store debitorer Vejledning til indberetning af store debitorer Pengeinstitutterne skal i forbindelse med den løbende indberetning til Finanstilsynet halvårligt indberette eksponeringer over en vis størrelse som en særskilt

Læs mere

Paneuropæisk opinionsundersøgelse vedrørende arbejdssikkerhed og - sundhed

Paneuropæisk opinionsundersøgelse vedrørende arbejdssikkerhed og - sundhed Paneuropæisk opinionsundersøgelse vedrørende arbejdssikkerhed og - sundhed Repræsentative resultater i de medlemslande inden for Den Europæiske Union Pakke, der indeholder resultater for EU og for Danmark

Læs mere

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 1. juli 2014

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 1. juli 2014 Økonomisk analyse 1. juli 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danmark, EU og fødevareproduktion Hvor mange, og hvem, skal den danske fødevareklynge

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt 29. oktober 2009 Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. november 2009 1. (evt.) Opfølgning på G20-Finansministermøde den

Læs mere

Skiftedag i EU. EU - en kort introduktion til skiftedagen

Skiftedag i EU. EU - en kort introduktion til skiftedagen Skiftedag i EU EU - en kort introduktion til skiftedagen Et fælles europæisk energimarked, fælles europæiske løsninger på klimaudfordringer, fælles europæiske retningslinjer for statsstøtte, der skal forhindre

Læs mere

Standard Eurobarometer 80. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK

Standard Eurobarometer 80. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK Standard Eurobarometer 80 MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK Undersøgelsen er blevet bestilt og koordineret af den Europa Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikation. Denne

Læs mere

Fattigdom i EU-landene

Fattigdom i EU-landene Fattigdom i EU-landene EU har en lang tradition for at sætte fokus på fattigdom og social eksklusion. Fattigdomsbilledet i EU-landene er meget forskelligt, det gælder udbredelsen og niveauet. En forklaring

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalgets høring om nuværende og fremtidige udfordringer for posten i lyset af faldende postmængder.

Transport- og Bygningsudvalgets høring om nuværende og fremtidige udfordringer for posten i lyset af faldende postmængder. Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 59 Offentligt Transport- og Bygningsudvalgets høring om nuværende og fremtidige udfordringer for posten i lyset af faldende postmængder. 11. november

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.7.2014 COM(2014) 448 final 2014/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilpasning af Rådets forordning (EF) nr. 1340/2008 af 8. december 2008 om handel med visse

Læs mere

Godstransport 2004. 28. Januar 2004. Jørn Schmidt Direktionssekretariatet Post Danmark A/S

Godstransport 2004. 28. Januar 2004. Jørn Schmidt Direktionssekretariatet Post Danmark A/S Godstransport 2004 28. Januar 2004 Jørn Schmidt Direktionssekretariatet Post Danmark A/S Den nye Postlov Udfordringer Færre breve Elektronisk post og kommunikation Fald i størrelsesordenen 4% de seneste

Læs mere

13. Konkurrence, forbrugerforhold og regulering

13. Konkurrence, forbrugerforhold og regulering 1. 13. Konkurrence, forbrugerforhold og regulering Konkurrence, forbrugerforhold og regulering På velfungerende markeder konkurrerer virksomhederne effektivt på alle parametre, og forbrugerne kan agere

Læs mere

Post Danmarks individuelle og generelle rabatter for magasinpost

Post Danmarks individuelle og generelle rabatter for magasinpost 22-12-2010 4/0120-0204-0153 /AWF/SUPO Post Danmarks individuelle og generelle rabatter for magasinpost KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN 1. Resumé...5 2. Afgørelse...11 3. Sagsfremstilling...12 3.1. Indledning...12

Læs mere

Byrden ved befordringspligt til enhedstakster

Byrden ved befordringspligt til enhedstakster 1 af 5 21-08-2013 11:33 Byrden ved befordringspligt til enhedstakster Journal nr. 4/0106-0402-0006/ISA/CHJ 1.1. Definition Byrden ved befordringspligten opstår, når postoperatøren er forpligtet til at

Læs mere

BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2010

BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2010 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.1.2012 KOM(2012) 17 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING

Læs mere

Offentlig høring om evaluering af forordningen om det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (E-PRTR)

Offentlig høring om evaluering af forordningen om det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (E-PRTR) Offentlig høring om evaluering af forordningen om det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (E-PRTR) Felter med en * skal udfyldes. Indledning Hvad er E-PRTR-forordningen?

Læs mere

Det grønne afgiftstryk forværrer krisen

Det grønne afgiftstryk forværrer krisen December 2012 Det grønne afgiftstryk forværrer krisen AF KONSULENT INGEBORG ØRBECH, INOE@DI.DK OG CHEFKONSULENT KATHRINE LANGE, KALA@DI.DK På trods af et faldende energiforbrug og et svækket erhvervsliv

Læs mere

OMTRYK. Lovforslag nr. L 44 Folketinget 2010-11 OMTRYK (Omtryk Bilag 1 og 2 indsat)

OMTRYK. Lovforslag nr. L 44 Folketinget 2010-11 OMTRYK (Omtryk Bilag 1 og 2 indsat) Lovforslag nr. L 44 Folketinget 2010-11 OMTRYK (Omtryk Bilag 1 og 2 indsat) Fremsat den 27. oktober 2010 af transportministeren (Hans Christian Schmidt) Lovens formål og anvendelsesområde 1. Lovens formål

Læs mere

Kapitel 1 POST Greenlands virksomhed

Kapitel 1 POST Greenlands virksomhed 28. februar 2011 FM 2011/27 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx. af xx. xxxx 2011 om post Kapitel 1 POST Greenlands virksomhed 1. POST Greenland er en del af TELE Greenland A/S, der kan oprette et datterselskab

Læs mere

Julehandlens betydning for detailhandlen

Julehandlens betydning for detailhandlen 18. december 2 Julehandlens betydning for detailhandlen Af Michael Drescher og Søren Kühl Andersen Julehandlen er i fuld gang, og for flere brancher er julehandlen den vigtigste periode i løbet af året.

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 9. januar 2012 til: Generalsekretariatet for Rådet Komm.

Læs mere

Vejledning til indberetning af store debitorer

Vejledning til indberetning af store debitorer Vejledning til indberetning af store debitorer Pengeinstitutterne skal i forbindelse med den løbende indberetning til Finanstilsynet halvårligt indberette engagementer over en vis størrelse som en særskilt

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.1.2010 KOM(2009)713 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Overvågning af CO 2 -udledningerne fra fabriksnye personbiler i EU: data

Læs mere

Hvor skal der betales vejskatter? ISO Land Tyskland Østrig Schweiz Polen Tjekkiet Slovakiet Ungarn Belgien

Hvor skal der betales vejskatter? ISO Land Tyskland Østrig Schweiz Polen Tjekkiet Slovakiet Ungarn Belgien Europæisk Vejskat Hvor skal der betales vejskatter? ISO Land Tyskland Østrig Schweiz Polen Tjekkiet Slovakiet Ungarn Belgien Form 1500-04/2016 AL Albanien T T T BE Belgien T D BA Bosnien-Herzegovina T

Læs mere

BREVE OG QUICKBREVE FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO/FRANKERINGSMÆRKER

BREVE OG QUICKBREVE FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO/FRANKERINGSMÆRKER 2016 OG QUICK FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO/FRANKERINGSMÆRKER SIDE 1 For fuldstændig information om priser, se på www.postdanmark.dk/priser PRISER PR. 1. JULI 2016 Højst 50 g 8,00 25,00 Højst 100

Læs mere

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE?

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? 2/09/2008-22/10/2008 Der er 329 svar ud af 329, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE LAND DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Læs mere

Forbruger-Kontakts klage over Post Danmarks priser og vilkår for magasinpost

Forbruger-Kontakts klage over Post Danmarks priser og vilkår for magasinpost Forbruger-Kontakts klage over Post Danmarks priser og vilkår for magasinpost Rådsmødet den 30. august 2007 Journal nr. 4/0120-0100-0048/ISA/TWA 1 Resumé 1. Denne sag drejer sig om Post Danmark A/S s (

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Post Danmark A/S

Forslag. Lov om ændring af lov om Post Danmark A/S 2007/2 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin. Fremsat den 30. april 2008 af transportministeren (Carina Christensen) Forslag til Lov

Læs mere

Liberalisering og øget konkurrence på postområdet

Liberalisering og øget konkurrence på postområdet Analyse: Liberalisering og øget konkurrence på postområdet Sammenfatning 1 Om analysen Denne analyse er gennemført af Lauritzen Consulting v/ Finn Lauritzen for CEPOS. Analysen af postområdet indgår i

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser Januar 2013 Digitalt salg skaber flere arbejdspladser AF KONSULENT JES LERCHE RATZER, JELR@DI.DK Mindre og mellemstore virksomheder, der anvender digitale salgskanaler skaber flere job. Alligevel udnytter

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

Bilag om status for liberalisering af infrastrukturområdet 1

Bilag om status for liberalisering af infrastrukturområdet 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om status for liberalisering af infrastrukturområdet

Læs mere

Bekendtgørelse om en udligningsordning til finansiering af befordringspligten

Bekendtgørelse om en udligningsordning til finansiering af befordringspligten BEK nr 725 af 24/06/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. FS500-000023 Senere ændringer til

Læs mere

DANSK E-HANDEL NYE TIDER, NYE STRATEGIER TRANSPORTØKONOMISK FORENING. Niels Ralund, adm. direktør FDIH, Foreningen for Dansk Internethandel

DANSK E-HANDEL NYE TIDER, NYE STRATEGIER TRANSPORTØKONOMISK FORENING. Niels Ralund, adm. direktør FDIH, Foreningen for Dansk Internethandel DANSK E-HANDEL NYE TIDER, NYE STRATEGIER TRANSPORTØKONOMISK FORENING Niels Ralund, adm. direktør FDIH, Foreningen for Dansk Internethandel Agenda Hvem er Niels Ralund Kort om FDIH E-handel i Danmark FDIH

Læs mere

Detailhandlen efter krisen

Detailhandlen efter krisen Detailhandlen efter krisen Af analysekonsulent Malthe Munkøe og chefkonsulent Mette Feifer Resume Detailhandlen blev hårdt ramt af krisen. I løbet af 2008 faldt omsætningen med omkring 9 pct. Detailomsætningen

Læs mere

MØDER MELLEM BORGERE

MØDER MELLEM BORGERE Støtteansøgning GD for Uddannelse og Kultur EF-handlingsprogrammet til fremme af aktivt medborgerskab i Europa VENSKABSBYSAMARBEJDE Indkaldelse af forslag GD EAC nr. 25/05 MØDER MELLEM BORGERE Læs indkaldelsen

Læs mere

DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING

DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING 13. april 2005/MW af Martin Windelin direkte tlf. 33557720 Resumé: DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING Danmark er på en niendeplads globalt, en fjerdeplads i Norden og på en tredjeplads

Læs mere

TABEL I: EU-MEDLEMSSTATERNES FISKERFLÅDER (EU-28) I 2014

TABEL I: EU-MEDLEMSSTATERNES FISKERFLÅDER (EU-28) I 2014 EU-FISKERI I TAL Nedenstående tabeller viser de grundlæggende statistiske oplysninger vedrørende en lang række områder, der er tilknyttet den fælles fiskeripolitik: medlemsstaternes fiskerflåder i 2014

Læs mere

INTERNATIONAL LØNSTATISTIK 4. KVARTAL 2015

INTERNATIONAL LØNSTATISTIK 4. KVARTAL 2015 3. MARTS 216 INTERNATIONAL LØNSTATISTIK 4. KVARTAL 21 FOR FØRSTE GANG I FEM ÅR STIGER LØNNEN MERE I DANMARK END I UDLANDET INDEN FOR FREMSTILLING I udlandet steg lønnen 1,9 pct. inden for fremstilling

Læs mere

FAKTAARK: DANMARKS DIGITALE VÆKST 2016

FAKTAARK: DANMARKS DIGITALE VÆKST 2016 Finland Storbritannien EU-28 FAKTAARK: DANMARKS DIGITALE VÆKST 216 31. maj 216 har et godt digitalt udgangspunkt har et godt digitalt udgangspunkt. Vi har en veludbygget digital infrastruktur (mobilnetværk,

Læs mere

God markedsføringsskik ved omdeling af forsendelser uden pa ført navn Retningslinjer 2013

God markedsføringsskik ved omdeling af forsendelser uden pa ført navn Retningslinjer 2013 God markedsføringsskik ved omdeling af forsendelser uden pa ført navn Retningslinjer 2013 GOD MARKEDSFØRINGSSKIK VED OMDELING AF FORSENDELSER UDEN PÅFØRT NAVN God markedsføringsskik ved omdeling af forsendelser

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

Trafik- og Byggestyrelsen

Trafik- og Byggestyrelsen Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 326 Offentligt Trafik- og Byggestyrelsen UDKAST 30/6 2016 Forslag til Lov om ændring af postloven (ændring af betegnelsen for B-breve og ophævelse

Læs mere

15. Åbne markeder og international handel

15. Åbne markeder og international handel 1. 1. Åbne markeder og international handel Åbne markeder og international handel Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med andre lande udgør en stor del af den økonomiske aktivitet. Den økonomiske

Læs mere

HVAD SKAL DANMARK LEVE AF?

HVAD SKAL DANMARK LEVE AF? HVAD SKAL DANMARK LEVE AF? Perspektiv, viden og inspiration til morgenkaffen Finanskrisen er blevet til en statsgældskrise er vi fanget i en lavvækstfælde? Professor Torben M. Andersen Aarhus Universitet

Læs mere

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport Marts 2013 Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK OG KONSULENT NIS HØYRUP CHRISTENSEN, NHC@DI.DK Tyrkiet har udsigt til at blive det OECD-land, der har den største

Læs mere

ZA5887. Flash Eurobarometer 370 (Attitudes of Europeans towards Tourism in 2013) Country Questionnaire Denmark

ZA5887. Flash Eurobarometer 370 (Attitudes of Europeans towards Tourism in 2013) Country Questionnaire Denmark ZA887 Flash Eurobarometer 70 (Attitudes of Europeans towards Tourism in 0) Country Questionnaire Denmark Tourism - DK D Hvad er din alder? (SKRIV NED - HVIS "ØNSKER IKKE AT SVARE" KODE '99') D Respondentens

Læs mere

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 15 Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport Nedgangen i den europæiske bygge- og anlægsaktivitet er bremset op og nu svagt stigende efter

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om EØF-typegodkendelse og - verifikation

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om EØF-typegodkendelse og - verifikation BEK nr 161 af 05/03/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 644-35-00006 Senere ændringer

Læs mere

Figur 1 Bruttoerstatningsprocent, bruttoomkostningsprocenter og combined ratio i forsikringsbranchen, 1994-2012

Figur 1 Bruttoerstatningsprocent, bruttoomkostningsprocenter og combined ratio i forsikringsbranchen, 1994-2012 Nordisk Forsikringstidskrift 3/213 Færre skader og et godt finansielt resultat førte til et pænt overskud i de danske skadesforsikringsselskaber 212 Resultatet i de danske skadesforsikringsselskaber blev

Læs mere

Skat, konkurrenceevne og produktivitet

Skat, konkurrenceevne og produktivitet Skat, konkurrenceevne og DI Østjyllands erhvervstræf Aarhus 18. juni 2013 Sydkorea Polen Slovakiet Irland Tjekkiet Ungarn Island Grækenland Sverige USA Portugal Finland Japan Storbritannien Østrig Australien

Læs mere

Danmarks Apotekerforening. Analyse 3. september 2014 EU-lande med farmaceutejerskab siger nej til shop-i-shop-apoteker

Danmarks Apotekerforening. Analyse 3. september 2014 EU-lande med farmaceutejerskab siger nej til shop-i-shop-apoteker Danmarks Apotekerforening Analyse 3. september 2014 EU-lande med farmaceutejerskab siger nej til shop-i-shop-apoteker Farmaceutejerskab af apoteker er ikke blot et dansk fænomen. Knap 60 procent af EU-borgerne

Læs mere

Customer Communication Management User Group. 2015 / Jørgen Loft Holm

Customer Communication Management User Group. 2015 / Jørgen Loft Holm Customer Communication Management User Group 2015 / Jørgen Loft Holm Agenda Udvikling i volumen nu og fremover 2016 bestemte omdelingsdage Hvad kommer der ellers? Hvor vil posten hen? Et værdsat brev virker

Læs mere

E-handel i Norden Første kvartal 2014 TEMA: LOGISTIK

E-handel i Norden Første kvartal 2014 TEMA: LOGISTIK E-handel i Norden Første kvartal 2014 TEMA: LOGISTIK Nordisk e-handel for 34 milliarder i første kvartal Forord Værdien af den nordiske e-handel i første kvartal af 2014 beløb sig til omkring 34.000 millioner

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0483 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0483 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0483 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 13.7.2004 KOM(2004) 483 endelig 2004/0149 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en

Læs mere

1,2 5,4 2,9 1,4 0,1 0,6 2,3 3,7 5,0 4,3. Østrig. Finland. Kabelmodem mv.

1,2 5,4 2,9 1,4 0,1 0,6 2,3 3,7 5,0 4,3. Østrig. Finland. Kabelmodem mv. Figur 1.1 Udbredelse af hurtige adgangsveje oktober 2003 30 Pr. 0 indbyggere 25 20,3 15 5 0 14,9 7,5 9,7 7,6 6,5 1,,5 3,4 4,4 7, 6,7 5,6 3,4 4,5 5,7 5,1 4,4 2,9 3,0 1,2 5,4 2,9 1,4 0,1 0,6 2,3 3,7 5,0

Læs mere

Europaudvalget 2006 2714 - beskæftigelse m.v. Offentligt

Europaudvalget 2006 2714 - beskæftigelse m.v. Offentligt Europaudvalget 2006 2714 - beskæftigelse m.v. Offentligt Folketingets Europaudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk OKJ/ J.nr. 4449-820

Læs mere

EU sætter fokus på det fælleseuropæiske alarmnummer 112 op til sommerferien

EU sætter fokus på det fælleseuropæiske alarmnummer 112 op til sommerferien IP/08/836 Brussels, den 3. juni 2008 EU sætter fokus på det fælleseuropæiske alarmnummer 112 op til sommerferien Europa-Kommissionen sætter i dag ekstra ind på at få gjort større brug af det gratis fælleseuropæiske

Læs mere

KONKURRENCESTYRELSEN

KONKURRENCESTYRELSEN KONKURRENCESTYRELSEN Konkurrenceredegørelse 2005 KAPITEL 5 Musik, film og konsolspil 5.1 RESUMÉ OG KONKLUSIONER Vi hører ofte spørgsmålene: Hvordan kan det være, at cd er er så dyre, og hvorfor er priserne

Læs mere

17. Infrastruktur digitalisering og transport

17. Infrastruktur digitalisering og transport 17. 17. Infrastruktur digitalisering og transport Infrastruktur Infrastruktur er en samlet betegnelse for de netværk, der binder samfundet sammen. En velfungerende infrastruktur er et vigtigt fundament

Læs mere

HØRING OM MANGFOLDIGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN OG BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM MANGFOLDIGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN OG BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM MANGFOLDIGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN OG BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 14.06.2005-15.07.2005 803 svar Anfør virksomhedens hovedaktivitetssektor D - Fremstillingsvirksomhed 225 28,0% K - Fast ejendom,

Læs mere

EU s medlemslande Lande udenfor EU

EU s medlemslande Lande udenfor EU EU s medlemslande Lande udenfor EU Fig. 22.1 EU s medlemslande. År 1951 1957 1968 1973 1979 1981 1986 1986 1991 1992 1993 1995 1997 1999 2000 2001 2002 2004 2005 2007 2008 2008 2009 2010 Begivenhed Det

Læs mere

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE?

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? 14/08/2007-17/09/2007 Der er 373 svar ud af 373, der opfylder dine kriterier Deltagelse Angiv hvilke EU/EØS-lande virksomheden ligger i: DE - Tyskland

Læs mere

Myter og fakta om de danske apoteker

Myter og fakta om de danske apoteker Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del Bilag 424 Offentligt Danmarks Apotekerforening Myter og fakta om de danske apoteker 1. Danskerne har længst til apoteket i Europa. Nej. Danskerne

Læs mere

Mål for 2020 EU lige nu Danmark. 11,1 pct. 7,7 pct. 37,9 pct. 44,1 pct. 93,9 pct. 98,3 pct. Læsning: 17,8 pct. Matematik: 22,1 pct.

Mål for 2020 EU lige nu Danmark. 11,1 pct. 7,7 pct. 37,9 pct. 44,1 pct. 93,9 pct. 98,3 pct. Læsning: 17,8 pct. Matematik: 22,1 pct. 24/11 2015 TKW & ELH Education and Training Monitor 2015 I EU s Education and Training Monitor 2015 (ET monitor 2015) redegøres der for, at Danmark klarer sig godt på uddannelsesområdet og fremhæver Danmarks

Læs mere

Saldo på betalingsbalancens. løbende poster (% af BNP) Danmark 2002 2,2*) 2,5 4,3 2,4 2010-4,5 5,5 7,4 2,2. Sverige 2002 3,8*) 4,8 5,0 1,9

Saldo på betalingsbalancens. løbende poster (% af BNP) Danmark 2002 2,2*) 2,5 4,3 2,4 2010-4,5 5,5 7,4 2,2. Sverige 2002 3,8*) 4,8 5,0 1,9 Side 37 Tabel 1.1 Økonomiske nøgletal Saldo på statsfinanser (% af BNP) Saldo på betalingsbalancens løbende poster (% af BNP) Arbejdsløshed (% af arbejdsstyrke) Inflation (årlig stigning i forbrugerprisindeks

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af postloven

Forslag. Lov om ændring af postloven Lovforslag nr. L 14 Folketinget 2016-17 Fremsat den 5. oktober 2016 af transport- og bygningsministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag til Lov om ændring af postloven (Ændring af betegnelsen for B-breve

Læs mere

Virksomheder med e-handel og eksport tjener mest

Virksomheder med e-handel og eksport tjener mest Joachim N. Strikert, konsulent og Thomas M. Klintefelt, chefkosulent jons@di.dk, 3377 4844 - thok@di.dk, 3377 3367 JUNI 217 Virksomheder med e- og eksport tjener mest En ny analyse fra DI Handel viser,

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

Brug for flere digitale investeringer

Brug for flere digitale investeringer Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 FEBRUAR 2017 Brug for flere digitale investeringer Danmark er ved at veksle en plads forrest i det digitale felt til en plads i midterfeltet.

Læs mere

Konkurrenceretsforeningen

Konkurrenceretsforeningen Konkurrenceretsforeningen EU-Domstolens dom i Post Danmark II-sagen 1 Sagens baggrund Sagen drejer sig om, hvorvidt Post Danmark A/S har misbrugt en dominerende stilling på markedet for distribution af

Læs mere