I postloven, jf. lov nr af 21. december 2010, foretages følgende ændringer:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I postloven, jf. lov nr. 1536 af 21. december 2010, foretages følgende ændringer:"

Transkript

1 Trafikstyrelsen Udkast Forslag til Lov om ændring af postloven (ændringer i udmøntningen af befordringspligten og justeringer vedrørende tilladelsespligtig postvirksomhed, post til døren m.v.) 1 I postloven, jf. lov nr af 21. december 2010, foretages følgende ændringer: 1. I 3, stk. 5, indsættes som nyt pkt.: Transportministeren kan fastsætte regler om, at postbefordring af adresserede pakker ikke kræver tilladelse, hvis befordringen er omfattet af en kontrakt mellem postvirksomheden og afsenderen.. 2. I 9, stk. 1 og 2, indsættes efter boligen : (folkeregisteradressen) , stk. 1, affattes således: 15. Transportministeren fastsætter i den individuelle tilladelse, der er nævnt i 14, vilkårene for opfyldelse af befordringspligten, herunder om: 1) Fysiske mål samt service- og kvalitetskrav for de befordringspligtige forsendelser, jf. 14, og udførelse af ekstern kvalitetsmåling og offentliggørelse heraf. 2) Hvilke dage der skal foretages omdeling. 3) Principper for organisering af det landsdækkende net af postbetjeningssteder. 4) Principper for postbetjeningen af øer samt begrænsninger i postomdelingen.. 4. I 28, stk. 1, indsættes efter 6, stk. 1 : 7, stk. 1 og 2,. 2 Loven træder i kraft den 1. januar Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS

2 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse 1. Indledning. 2. Udmøntning af befordringspligten Gældende ret Lovforslagets indhold. 3. Øvrige ændringer af postloven Præcisering vedrørende postbefordring af pakker omfattet af en forudgående kontrakt Præcisering vedrørende ordningen med post til døren Straf for overtrædelse af postlovens ordensmæssige bestemmelser for omdelingen. 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige. 5. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet. 6. Administrative konsekvenser for borgerne. 7. Miljømæssige konsekvenser. 8. Forholdet til EU-retten. 9. Hørte myndigheder og organisationer. 10. Sammenfattende skema. 1. Indledning Postloven, jf. lov nr af 21. december 2010, trådte i kraft den 1. januar Siden lovens vedtagelse er det danske brevmarked faldet med pct. om året som følge af substitutionen fra fysiske breve til elektronisk kommunikation. For fortsat at kunne opretholde en postservice i Danmark af høj kvalitet, som kan varetages på kommercielle vilkår, er de oprindelige parter bag den politiske aftale, som ligger til grund for postloven, den 26. juni suppleret med Socialistisk Folkeparti - blevet enige om at justere vilkårene for varetagelse af befordringspligten fra 2014 på følgende måde: Tillæg til aftale af 27. maj 2010 om sikring af befordringspligten på et liberaliseret postmarked 26. juni 2013 Regeringen (Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti er enige om at ændre postloven (nr af 21. december 2010), så varetagelsen af den landsdækkende befordringspligt sikres i lyset af udviklingen på brevmarkedet. Siden 2010 er brevmarkedet yderligere faldet med pct. om året som følge af substitutionen fra fysiske breve til elektronisk kommunikation. Faldet har været større, end det var forventet i forbindelse med indgåelse af aftalen fra 2010 selv i worst case scenariet. Analyser viser, at faldet i brevmængden vil fortsætte i de kommende år for da ifølge Post Danmark at stabilisere sig. Ekspedition af giroindbetalinger, som tidligere har været det bærende element i økonomien i filialnettets posthuse og postbutikker, er i dag næsten faldet bort. De serviceydelser, der nu mest efterspørges i filialnettet, er grundlæggende postydelser, såsom at sende og afhente breve og pakker samt købe frimærker. 2

3 Denne udvikling afspejles negativt i Post Danmarks økonomi, hvor resultatet for 2012 blev minus 124 mio. kr., et væsentligt forringet resultat set i forhold til For at skabe en holdbar økonomi er det nødvendigt, at Post Danmark de kommende år forbedrer sit årsresultat med mindst 800 mio. kr. primært gennem reducerede omkostninger. Der skal samtidig ske en tilpasning af det postale serviceudbud til den faktiske efterspørgsel. For fortsat at kunne opretholde en postservice af høj kvalitet, som kan varetages på kommercielle vilkår, er parterne enige om at justere vilkårene for varetagelse af befordringspligten fra 2014 på følgende områder: Udpegning af befordringspligtig virksomhed Post Danmark pålægges befordringspligt for perioden Parterne mødes i 2015 for at drøfte rammerne for varetagelsen af befordringspligten efter Befordringspligtens omfang Post Danmark vil som befordringspligtig virksomhed fortsat være forpligtet til i hele landet at befordre adresserede breve m.v. op til 2 kg, pakker op til 20 kg (dog ikke omdeling lørdag) samt gratis blindeforsendelser op til 7 kg. Reduktion af antal omdelingsdage, men 6-dages serviceuge Parterne er enige om, at der skal gives Post Danmark mulighed for pr. 1. juni 2014 at iværksætte en reduceret omdelingsuge, men med 6-dages serviceuge. Det indebærer følgende: - Dagblade og pakker omdeles som i dag, dvs. pakker dagligt mandag fredag (begge dage inkl.), dagblade dagligt mandag lørdag (begge dage inkl.). - A-breve afsendt lørdag/søndag til erhvervsmodtagere, herunder landbrug, omdeles som i dag, dvs. mandag. - A-breve afsendt lørdag/søndag til private og til fritidshuse omdeles tirsdag frem for som i dag om mandagen. Den eneste ændring i forhold til i dag er således, at Post Danmark ikke omdeler A-breve til private modtagere om mandagen. For at det alligevel skal være muligt at få et brev omdelt til en privat modtager på mandage, vil Post Danmark tilbyde et nyt produkt - et mandagsbrev - hvor brevet sikres omdelt på denne ugedag, om end til en højere pris end et A-brev. Det forventes, at prisen på et mandagsbrev vil ligge på maksimalt 50 kr. Hvis Post Danmarks økonomi gennem et fortsat fald i brevmængderne yderligere forværres, kan det komme på tale at ændre omdelingsfrekvensen til en egentlig 5 dages uge. Dette kan dog ikke ske uden en forudgående drøftelse i postforligskredsen. Justering af serviceniveauet for B-breve: Post Danmarks produktions- og distributionssystem bygger på konsolidering af så mange forsendelser som muligt pr. aflevering hos modtagerkunderne. Dvs., at postbuddet har så mange forsendelser med til den enkelte 3

4 husstand som muligt, således at indtægterne fra de omdelte forsendelser samlet set overstiger udgifterne ved det enkelte besøg. En justering af B-brevets servicekrav fra 3 til 4 dage vil give mulighed for at tilrettelægge omdelingen i to gange to omdelingsperioder, som giver en meget effektiv omdeling og høj besøgsfrekvens. Denne driftstilrettelæggelse vil kunne holde omkostningsniveaet lavere. Fastholdelse af principper for betjening af øsamfund De særlige regler for postomdelingen til øsamfund videreføres. Det indebærer, at øsamfund fortsat betjenes efter følgende principper: - Ved øer uden helårsbeboelse hentes posten i land af modtager, og der ydes ikke nogen betaling. - Ved øer med 1-10 fastboende (helårs) husstande leveres posten på fastlandet og hentes af beboerne selv. Der ydes en betaling pr. husstand på kr. årligt (2007-niveau pristalsreguleret). Beboerne skal være tilmeldt folkeregisteret på den pågældende adresse. - For øer med fastboende husstande befordres posten til øen forudsat at der er offentlig sejlads til den pågældende ø der etableres en konkret omdelingsordning enten ved Post Danmark selv, ved hjælp af en eller flere kontraktansatte beboere, eller der opsættes et brevkasseanlæg ved færgelejet på øen. Hvis der på en ø er flere end fastboende husstande - og offentlig sejlads - befordres posten til øen, hvor den omdeles af Post Danmark selv på samme vis som den postbefordring, der gælder for resten af landet. Parterne er enige om, at følgende fremover skal indgå i de førnævnte principper: - Ved øer med 1-10 fastboende husstande og med daglig offentlig sejlads, kan posten leveres til et brevkasseanlæg, der placeres ved færgelejet på øen, såfremt: Betjeningssteder: -Der er et ønske fra de fastboende beboere på øen om at få posten sejlet til øen. - Brevkasseanlægget betales af beboerne. - Betalingen på kr. årligt (2007- niveau- pristalsreguleret) pr. husstand for afhentning af post på fastlandet bortfalder i tilfælde af, at posten leveres til øen. - Post Danmarks samlede betaling for at posten leveres til øen ikke overstiger den betaling, som de fastboende husstande ville modtage, hvis de selv afhentede posten på fastlandet (dvs. Post Danmarks maksimale betaling vil være antal husstande gange kr. årligt (2007 niveau-pristalsreguleret)). Det landsdækkende net af betjeningssteder indrettes efter følgende principper: Det er Post Danmarks målsætning, at der etableres op imod 700 postshops, som er et betjeningssted, der tilbyder grundlæggende postydelser (at kunne sende og modtage breve og pakker, herunder afhentning af anbefalede- og værdiforsendelser, samt købe frimærker). Samtidig sker der en reduktion i antallet af egendrevne posthuse og postbutikker til ca Disse betjeningssteder med fuld service tilbyder alle postydelser. 4

5 Denne målsætning er baseret på virksomhedens forventninger til postkundernes anvendelse af nettet af betjeningssteder i de kommende år, dvs., hvor mange ekspeditioner vil der blive foretaget i postshops, posthuse og postbutikker. Hvis der sker væsentlige ændringer i grundlaget for Post Danmarks målsætning, således at virksomhedens forventninger ikke kan indfries, kan der opstå behov for en mindskelse i antallet af betjeningssteder. Forligskredsen mødes i givet fald til en drøftelse herom. Betjeningsstederne placeres efter kundernes behov, dvs. ud fra en vurdering af, hvor kunderne typisk kommer supermarkeder, købmænd og andre butikker i detailhandelen. Tilsvarende vil betjeningssteder med fuld service blive placeret, hvor der er efterspørgsel efter alle postydelser. Et yderligere antal fuld service betjeningssteder placeres, så der sikres en geografisk spredning. Hertil kommer Døgnposten automater, hvor kunderne på alle tider af døgnet kan sende og afhente pakker og afhente anbefalede forsendelser og værdiforsendelser samt erhvervsindleveringer, hvor der kan ske indlevering af større partier post typisk i forbindelse med sortercentre. Post Danmarks målsætning indebærer, at antallet af servicesteder øges fra ca til Som opfølgning rapporterer Post Danmark årligt til Trafikstyrelsen om udviklingen i nettet af betjeningssteder. Principperne for betjeningsstederne tages i alle tilfælde op til revision i 2016 med henblik på at vurdere, om der er behov for at foretage justeringer, set i lyset af borgeres og erhvervslivs benyttelse af postbetjeningsnettet. Post Danmark har i dag betjeningssteder med fuld service på 14 øer. På øer uden fast broforbindelse, som er selvstændige kommuner, bibeholdes fuld service betjeningssteder. Desuden bibeholdes et fuld service betjeningssted på Fur, Anholt, Orø, Sejerø og Fejø, forudsat det er muligt at finde egnede samarbejdspartnere. På øvrige øer skal Post Danmark bevare disse betjeningssteder som postshops, dvs. med afsendelse og modtagelse af breve og pakker, herunder afhentning af anbefalede- og værdiforsendelser. Denne forpligtelse gælder, med mindre det bliver umuligt at bevare betjeningsstedet på grund af et åbenbart urimelig lavt antal ekspeditioner, eller det ikke længere er muligt at finde en egnet samarbejdspartner på øen. Konsekvenser for Post Danmark Post Danmark har indenfor den gældende postlov fra 2010 iværksat en række tiltag, som skal bidrage til at reducere virksomhedens omkostninger. Der er således i forlængelse af en pilottest ultimo 2012 gennemført en tilpasning af postkassenettet og arbejdsgangene for tømning af postkasser. Desuden har Post Danmark ønsket at effektivisere sine processer. I den forbindelse er der pr. 1. januar 2013 sket nogle serviceændringer, herunder ændring af sidste afleveringstidspunkt i omdelingen fra kl til Endelig har Post Danmark for at opretholde sin konkurrencekraft pr. 1. april 2013 indført differentierede/omkostningsbestemte priser for omdeling af dagblade. Med nærværende aftale opnår Post Danmark en forbedring i rammevilkårene, så varetagelsen af den landsdækkende befordringspligt sikres frem til og med 2016 i lyset af det fortsatte fald i såvel brevmængder som de finansielle serviceydelser på postbetjeningsstederne. Opfølgning 5

6 Parterne er enige om at mødes i 2015 med henblik på at drøfte rammerne for varetagelsen af befordringspligten efter Forligskredsen modtager et oplæg om en forbedret konkurrencemulighed for andre postvirksomheder på brevog pakkeområdet. Oplægget skal leveres og være klar til politisk behandling forud for evalueringen i Som følge af aftalen er det nødvendigt at foretage ændringer i affattelsen af postlovens bemyndigelsesbestemmelse om det nærmere indhold og omfang af befordringspligten. Ved lovforslaget foreslås den gældende bemyndigelse til transportministeren derfor tydeliggjort med henblik på, at elementerne i den politiske aftale fra 26. juni 2013 efterfølgende skal udmøntes i den nye individuelle tilladelse til den befordringspligtige postvirksomhed, som ministeren efter vedtagelsen af lovforslaget administrativt skal udstede for perioden Samtidig vil ministeren ved den foreslåede ændring af bestemmelsen administrativt kunne udmønte fremtidige politiske aftaler inden for lovens rammer uden fornyet forelæggelse for Folketinget. I forbindelse med ændringen af bestemmelsen om udmøntning af befordringspligtens indhold lægges der endvidere op til at foretage ændringer og præciseringer i et mindre antal øvrige bestemmelser i postloven. Transportministeren vil udpege Post Danmark A/S som befordringspligtig postvirksomhed for perioden , jf. postlovens 14, stk Udmøntning af befordringspligten Gældende ret I medfør af postloven fastsætter transportministeren (Trafikstyrelsen) regler om befordringspligten, herunder antallet af omdelingsdage, begrænsninger i postomdelingen, krav til postbetjeningsnettet, service- og kvalitetskrav samt udførelse af ekstern kvalitetsmåling og offentliggørelse heraf. Dette er sket ved den individuelle tilladelse af 28. marts 2011 til Post Danmark A/S, som er offentliggjort på Trafikstyrelsens hjemmeside Lovforslagets indhold Transportministeren får med lovforslaget bemyndigelse til administrativt at fastsætte vilkår om opfyldelse af befordringspligten, som udmønter indholdet af den politiske aftale af 26. juni 2013, jf. afsnit 1, samt eventuelle efterfølgende justeringer som følge af den indgåede aftale. Aftalen vil komme til at indebære ændringer i udmøntningen af den landsdækkende befordringspligt, herunder reduktion i antallet af ugentlige omdelingsdage, justering af serviceniveauet for B-breve, organiseringen af postbetjeningsstederne (egendrevne posthuse, postbutikker og postshops) samt indebære en videreførelse af principperne for postbetjening af øsamfund samt adgang til at fastsætte begrænsninger i postomdelingen. 3. Øvrige foreslåede ændringer af postloven: 3.1 Præcisering vedrørende postbefordring af pakker omfattet af en forudgående kontrakt Som et led i Trafikudvalgets afgivelse af betænkning og tillægsbetænkning henholdsvis den 9. december og den 14. december 2010 over forslaget til postlov har et flertal i udvalget givet udtryk for et ønske om, at postloven skulle udmøntes således, at befordring af pakker fra erhvervsafsendere til erhvervsmodtagere samt fra erhvervsafsendere til private postmodtagere på baggrund af en kontrakt ikke skulle være omfattet af postlovens tilladelseskrav. Ved Trafikstyrelsens efterfølgende bekendtgørelse nr. 727 af 24. juni 2011 om postbefordring og postvirksomheder er det i 1, stk. 4, derfor fastsat, at bekendtgørelsen ikke omfatter adresserede pakker, hvis befordringen er omfattet af en kontrakt mellem transportvirksomheden og afsenderen. Transportministeriet er imidlertid blevet opmærksom på, at der ikke er fornøden klar hjemmel til at fastsætte disse regler. Det foreslås derfor med dette lovforslag, at der tilvejebringes klar hjemmel i selve 6

7 lovteksten til at regulere denne modifikation i forhold til det generelle krav om, at erhvervsmæssig postbefordring af pakker på op til 20 kg kræver tilladelse. Der henvises til bemærkningerne til 1, nr Præcisering vedrørende post til døren Det foreslås præciseret i lovforslaget, at en kommunes afgørelse om, at postmodtagere, som er ude af stand til selv at hente post i en brevkasse eller i et brevkasseanlæg, skal have bragt adresserede forsendelser direkte til døren, alene gælder for den pågældende postmodtagers folkeregisteradresse. Der henvises til bemærkningerne til 1, nr Straf for overtrædelse af postlovens ordensmæssige bestemmelser for omdelingen Der foreslås indført mulighed for at strafpålægge overtrædelser af de ordensmæssige bestemmelser om omdeling af adresserede og uadresserede forsendelser. Der henvises til bemærkningerne til 1, nr Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Forslaget forventes ikke at få økonomiske eller administrative konsekvenser for det offentlige. 5. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet. Omorganiseringen af postbetjeningsstederne vil generelt betyde, at der i forhold til i dag vil være nemmere adgang til de grundlæggende posttjenester, idet antallet af postshops øges. Til gengæld vil der være noget længere til servicesteder, der også tilbyder adgang til sjældent efterspurgte posttjenester. Forslaget forventes ikke at få administrative konsekvenser for erhvervslivet. 6. Administrative konsekvenser for borgerne Forslaget forventes ikke at få administrative konsekvenser for borgerne. 7. Miljømæssige konsekvenser Lovforslaget har ingen miljømæssige konsekvenser. 8. Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ingen EU-retlige aspekter. 9. Hørte myndigheder og organisationer Lovforslaget har været sendt i høring til følgende myndigheder og organisationer m.v.: 3F: AE (Arbejderbevægelsens erhvervsråd): Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik: Bladkompagniet: Coop Danmark A/S: Danmarks Rederiforening: Dansk Blindesamfund: Dansk Erhverv: Danske Fragtmænd: 7

8 Danske Handicaporganisationer (DH): Dansk Magasinpresses Udgiverforening: Dansk Standard: Danske Avis-, Post og Reklamedistributører (DAPOR): Danske Bank A/S: Danske Lokalaviser - Provinsens Distriktsblade: Danske Medier: Danske Regioner: Danske Specialmedier: Danske Speditører (DASP): Det Centrale Handicapråd: DI (Dansk Industri) Distributionsservice A/S: DSK (De Samvirkende Købmænd): DTL (Dansk Transport og Logistik): FDIH (Foreningen for Distance- og Internethandel): Finansrådet: Forbruger-Kontakt: Forbrugerrådet: HK/Post & Kommunikation: Håndværksrådet: International Transport Danmark (ITD): KL (Kommunernes Landsforening): Kreativitet & Kommunikation: LAL (Landsforeningen Af Landsbysamfund): Landbrug og Fødevarer: Landsforeningen Landsbyerne i Danmark: LO (Landsorganisationen i Danmark): Post Danmark A/S: Realkreditrådet: Offentligt Ansattes Organisationer: UGEAVISERNE: Ældre Sagen: Sammenslutningen af Danske Småøer: Høringssvar ledsaget af de kommentarer, som udtalelserne måtte give anledning til, fremsendes til Transportudvalget samtidig med fremsættelsen af lovforslaget. 10. Sammenfattende skema Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for borgerne Positive konsekvenser/mindre udgifter Ingen Kortere afstand til betjeningssteder Ingen Negative konsekvenser/merudgifter Ingen Længere afstand for så vidt angår specielle posttjenester Ingen Miljømæssige konsekvenser Ingen Ingen 8

9 Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ingen EU-retlige aspekter. Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Til nr. 1 Med det foreslåede nye pkt. i 3, stk. 5, foreslås det, at transportministeren kan fastsætte regler, hvor det specifikt anføres, at postbefordring af adresserede pakker falder uden for postlovens tilladelseskrav, hvis befordringen er omfattet af en kontrakt mellem postvirksomheden og afsenderen. Det følger af postlovens 3, stk. 1, at virksomheder, der udøver erhvervsmæssig postbefordring, skal have en tilladelse hertil af transportministeren. Af den gældende postlovs 3, stk. 5, fremgår det blandt andet, at transportministeren fastsætter nærmere regler om tilladelsen til postbefordring. Der er imidlertid efter den gældende bestemmelse ikke hjemmel til at fastsætte regler med det foreslåede indhold. Det bemærkes, at det vil være en forudsætning for, at pakkebefordringen falder uden for postlovens tilladelseskrav, at der er tale om en kontrakt med afsenderen, som omfatter forsendelse af flere pakker, og aftalen skal være indgået forud for postbefordringen. Forslaget er møntet dels på postbefordring af pakker fra erhvervsafsendere til erhvervsmodtagere samt på internethandelen, hvor erhvervsafsendere har indgået en fast aftale med en transportvirksomhed eller en postvirksomhed om udbringning af afsenderens produkter og ydelser til forbrugerne (privatmodtagere). Forslaget indebærer alene, at postbefordring af adresserede pakker omfattet af en kontrakt med afsenderen ikke kræver tilladelse efter postloven. Sådanne kontraktpakker vil imidlertid fortsat være omfattet af lovens øvrige regler, herunder eksempelvis afleveringsreglerne i 7, reglerne om posthemmelighed, jf. 11 og 12, eller befordringspligten, jf. 14, for så vidt angår Post Danmark A/S befordring af pakker fra erhvervsafsendere til forbrugere. Der henvises til de almindelige bemærkninger afsnit 3.1. Til nr. 2 Det foreslås i 9, stk. 1 og 2, at kommunens afgørelse om at kunne få afleveret forsendelser direkte til boligen udelukkende gælder for den pågældende postmodtagers folkeregisteradresse. I medfør af postlovens 9 har postmodtagere, som er ude af stand til selv at hente post i brevkassen eller brevkasseanlægget, efter afgørelse fra de pågældendes kommune krav på at få adresserede forsendelser afleveret direkte til boligen ( post til døren ). Forpligtelsen gælder for alle postvirksomheder, som omdeler adresserede forsendelser. Ordningen om post til døren er uafhængig af postmodtagerens alder eller boligtype. Ordningen tilgodeser således også personer, som anvender et fritidshus som helårsbolig og dermed er tilmeldt folkeregisteret på den pågældende adresse. På landsplan er ca personer p.t. tilmeldt ordningen om post til døren, som administreres af Post Danmark A/S på den samlede postbranches vegne. Der har efter lovens ikrafttræden været eksempler på, at postmodtagere med en sådan bevilling har ment at have et retskrav på at få post til døren overalt, dvs. også under midlertidige ophold uden for hjemmet, såsom i et fritidshus. Ved ansøgning fra en postmodtager om at få bevilget post til døren, vil kommunen skulle behandle og oplyse sagen i overensstemmelse med de forvaltningsretlige principper, men kommunen vil ofte i forvejen have kendskab til ansøgeren i forbindelse med kommunens behandling af ansøgninger om hjælp efter serviceloven, hvor det kan være påkrævet med en visitation af den pågældende borger, herunder besigtigelse af boligen. 9

10 Med forslaget sikres det, at en meddelt bevilling af post til døren alene omfatter postmodtagerens faste bopæl, som kommunen i forvejen vil have kendskab til eller mulighed for nemt at skaffe sig kendskab til. Postmodtageren bør derimod ikke have nogen forventning om, at kommunen som led i sin sagsbehandling derudover ligeledes vil skulle tage stilling til afleveringsforholdene i for eksempel et fritidshus, uanset om fritidshuset befinder sig i kommunen eller ej, eller tage højde for postmodtagerens eventuelle kortvarige ophold hos et familiemedlem. Administrative hensyn taler endvidere imod, at en postmodtager, der har opnået bevilling om post til døren, kan være registreret med flere adresser på samme tid. Efter Trafikstyrelsens vejledning om post til døren, udstedt i medfør af postloven, er der dog mulighed for at etablere midlertidige post-til-døren-ordninger af en vis varighed efter ansøgning, for eksempel i forbindelse med tilskadekomst og rekonvalescens. En sådan midlertidig ordning gælder i 6 måneder, men kan fornys efter ansøgning. Ordningen fortsætter som hidtil uanset den foreslåede ændring af 9. Der henvises til de almindelige bemærkninger afsnit 3.2. Til nr. 3 I 15, stk. 1, foreslås, at transportministeren som hidtil kan fastsætte vilkår i den individuelle tilladelse til den befordringspligtige postvirksomhed om de fysiske mål for breve og pakker omfattet af befordringspligten, således at målene svarer til de internationalt fastsatte mål ifølge Universal Postal Union (UPU) og øvrige internationale aftaler, samt fastsætte regler om service- og kvalitetskrav for de befordringspligtige forsendelser og udførelse af ekstern kvalitetsmåling og offentliggørelse heraf. Endvidere foreslås, at transportministeren administrativt skal kunne fastsætte vilkår, der fastlægger det øvrige indhold af befordringspligten. Det foreslås således, at transportministeren administrativt kan fastsætte, hvilke dage der skal foretages omdeling. Endelig foreslås det, at transportministeren skal kunne fastsætte krav til postbetjeningsnettet samt videreføre principperne for postbetjeningen af øer. Desuden foreslås det, at transportministeren kan fastsætte begrænsninger i postomdelingen. Muligheden for at begrænse postomdelingen til særligt afsides eller utilgængelige steder eller for øsamfund, hvortil der ikke er normal forbindelse med færge eller båd, har været til stede i den forud for postloven gældende postlovgivning. I overensstemmelse hermed har befordringspligten i relation til en række danske småøer med fra 1-10 fastboende husstande i en længere årrække været begrænset, således at beboerne som udgangspunkt har skullet afhente postforsendelser på fastlandet mod en økonomisk kompensation herfor. I første omgang vil transportministeren udmønte den politiske aftale af 26. juni 2013, jf. afsnit 1. Der henvises hertil for en nærmere beskrivelse af de forhold, som vil blive udmøntet, når loven er trådt i kraft. Det er hensigten, at den foreslåede bemyndigelsesbestemmelse også vil kunne anvendes til udmøntning af fremtidige politiske aftaler på området. Der henvises til de almindelige bemærkninger afsnit 1 og 2. Til nr. 4 Det foreslås med bestemmelsen, at postvirksomheder eller distributionsvirksomheder, som tilsidesætter de ordensmæssige krav til korrekt aflevering af forsendelser, vil kunne straffes med bøde. Postlovens 28 indeholder lovens strafbestemmelser. Det er ikke i medfør af den gældende strafbestemmelse muligt at sanktionere overtrædelse af de ordensmæssige krav til korrekt aflevering af forsendelser f.eks. ved aflevering af et brev eller en pakke på en dørmåtte, uden at der foreligger en aftale herom, eller hvis der efterlades reklamebundter på havegangen, i en opgang eller lignende steder. 10

11 Postlovens 7, stk. 1 og 2, fastlægger de ordensmæssige krav til aflevering af både adresserede og uadresserede forsendelser. Sådanne forsendelser må således ikke afleveres andre steder end i adressatens brevkasse, brevkasseanlæg, brevindkast, postboks eller andre med modtager aftalte afleveringssteder (som for eksempel Post Danmark A/S Modtagerflex-ordning eller Døgnposten). Adresserede forsendelser må derudover alene udleveres til den, der har fået fuldmagt til at modtage forsendelsen. Med bestemmelsen vil der kunne pålægges bødestraf for overtrædelse af disse krav. Der henvises til de almindelige bemærkninger afsnit 3.3. Til 2 Det foreslås, at de foreslåede ændringer træder i kraft den 1. januar Til 3 Det foreslås, at loven i lighed med den gældende postlov ikke skal gælde for Færøerne og Grønland. 11

12 Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget Bilag 1 1 I postloven, jf. lov nr af 21. december 2010, foretages følgende ændringer: 3. Virksomheder, der udøver erhvervsmæssig postbefordring, skal have tilladelse hertil fra transportministeren. Stk. 2. Tilladelse i henhold til stk. 1 kan meddeles virksomheder, som 1) ikke er under konkurs, 2) ikke har forfalden gæld til det offentlige på over kr., 3) har økonomisk grundlag for at drive virksomheden forretningsmæssigt forsvarligt, 4) ikke er dømt for strafbart forhold, der begrunder en nærliggende fare for misbrug af adgangen til at udøve postbefordring, jf. straffelovens 78, stk. 2, 5) ikke er dømt for alvorlige eller gentagne overtrædelser af lovgivningen på det social- og arbejdsretlige område, herunder lovgivningen om beskyttelse af arbejdstagere, og 6) i øvrigt kan sandsynliggøre, at virksomheden kan drives på forsvarlig måde. Stk. 3. Betingelserne i stk. 2 gælder også for medlemmer af en ansøgende virksomheds ledelse. Stk. 4. Meddelelse af tilladelse er betinget af, at virksomheden forpligter sig til at bidrage til den udligningsordning, der er nævnt i 19, medmindre virksomheden er pålagt befordringspligt, jf. 15. Stk. 5. Transportministeren fastsætter nærmere regler om indholdet af ansøgningen og tilladelsen til postbefordring. 1. I 3, stk. 5, indsættes som nyt pkt.: Transportministeren kan fastsætte regler om, at postbefordring af adresserede pakker ikke kræver tilladelse, hvis befordringen er omfattet af en kontrakt mellem postvirksomheden og afsenderen.. 9. Postmodtagere, som er ude af stand til selv at hente post i brevkassen eller brevkasseanlægget, har efter afgørelse fra de pågældendes kommune krav på at få adresserede forsendelser afleveret direkte til boligen. Stk. 2. Transportministeren kan fastsætte nærmere 2. I 9, stk. 1 og 2, indsættes efter boligen : (folkeregisteradressen). 12

13 regler om levering af forsendelser direkte til boligen. Endvidere udarbejder transportministeren en vejledning herom. 15. Transportministeren fastsætter regler om fysiske mål for de forsendelser, der er nævnt i 14, samt det øvrige indhold af befordringspligten, herunder antallet af omdelingsdage, begrænsninger i postomdelingen, krav til postbetjeningsnettet, service- og kvalitetskrav samt udførelse af ekstern kvalitetsmåling og offentliggørelse heraf. Stk. 2. Den befordringspligtige postvirksomhed skal for de posttjenester, som er omfattet af 14, stk. 3, nr. 1-5, anvende takster, som er omkostningsægte, gennemsigtige og ikkediskriminerende. Stk. 3. Den befordringspligtige postvirksomhed skal anvende landsdækkende enhedstakster for breve og pakker, som indleveres til befordring som enkeltforsendelse. Stk. 4. Transportministeren godkender takstfastsættelsen for indenlandske, frimærkefrankerede B- breve på op til 50 g, der sendes som enkeltforsendelse. Stk. 5. Transportministeren kan i tilladelsen til den befordringspligtige postvirksomhed, jf. 14, stk. 1, fastsætte regler om: 1) at den befordringspligtige postvirksomhed skal overholde beslutninger fra Universal Postal Union (UPU) og internationale aftaler, herunder vedtagne standarder på postområdet samt, 2) betaling af en bod for manglende opfyldelse af tilladelsen, herunder manglende opfyldelse af kvalitetskrav , stk. 1, affattes således: 15. Transportministeren fastsætter i den individuelle tilladelse, der er nævnt i 14, vilkårene for opfyldelse af befordringspligten, herunder om: 1) Fysiske mål samt service- og kvalitetskrav for de befordringspligtige forsendelser, jf. 14, og udførelse af ekstern kvalitetsmåling og offentliggørelse heraf. 2) Hvilke dage der skal foretages omdeling. 3) Principper for organisering af det landsdækkende net af postbetjeningssteder. 4) Principper for postbetjeningen af øer samt begrænsninger i postomdelingen Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der overtræder 6, stk. 1, 8, stk. 1-3, 9, stk. 1, 11, 12, 13, stk. 3-5, 16, 19 og 24. Stk. 2. Den, der udøver postbefordring uden tilladelse efter 3, stk. 1, straffes med bøde. 4. I 28, stk. 1, indsættes efter 6, stk. 1 : 7, stk. 1 og 2,. 2 Loven træder i kraft den 1. januar Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. 13

14 14

Tillæg til aftale af 27. maj 2010 om sikring af befordringspligten på et liberaliseret postmarked. 26. juni 2013

Tillæg til aftale af 27. maj 2010 om sikring af befordringspligten på et liberaliseret postmarked. 26. juni 2013 Tillæg til aftale af 27. maj 2010 om sikring af befordringspligten på et liberaliseret postmarked 26. juni 2013 Side 1/5 Regeringen (Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti),

Læs mere

Trafik- og Byggestyrelsen

Trafik- og Byggestyrelsen Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 326 Offentligt Trafik- og Byggestyrelsen UDKAST 30/6 2016 Forslag til Lov om ændring af postloven (ændring af betegnelsen for B-breve og ophævelse

Læs mere

Aftale om sikring af befordringspligten på et liberaliseret postmarked. 27. maj 2010

Aftale om sikring af befordringspligten på et liberaliseret postmarked. 27. maj 2010 Aftale om sikring af befordringspligten på et liberaliseret postmarked Side 1/6 27. maj 2010 Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0594 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0594 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0594 Offentligt Udkast NOTAT DEPARTEMENTET Dato 4.. september 2007 J. nr. 140-1 Erhvervs- og Færdselskontoret Karoline Lolk Telefon 33 92 33 21 klo@trm.dk Den svenske model

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af postloven

Forslag. Lov om ændring af postloven Lovforslag nr. L 14 Folketinget 2016-17 Fremsat den 5. oktober 2016 af transport- og bygningsministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag til Lov om ændring af postloven (Ændring af betegnelsen for B-breve

Læs mere

Forslag. Postlov 1) Fremsat den 27. oktober 2010 af transportministeren (Hans Christian Schmidt) til

Forslag. Postlov 1) Fremsat den 27. oktober 2010 af transportministeren (Hans Christian Schmidt) til 2010/1 LSF 44 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2010-2843 Fremsat den 27. oktober 2010 af transportministeren (Hans Christian

Læs mere

Vejledning om post til døren

Vejledning om post til døren 1117 København K Telefon 7226 7000 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Vejledning om post til døren Trafikstyrelsens vejledning om post til døren til postmodtagere, som er ude af stand

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0594 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0594 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0594 Offentligt Udkast NOTAT FÆRDSELSSTYRELSEN Dato: 21. januar 2008 J. nr.: 004-U05-7 Notat vedrørende de britiske erfaringer med liberalisering af postmarkedet Oplysningerne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af postloven

Forslag. Lov om ændring af postloven 2013/1 LSF 64 (Gældende) Udskriftsdato: 15. juli 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS40000-00033 Fremsat den 13. november 2013 af transportministeren

Læs mere

Hovedudfordringer ved en

Hovedudfordringer ved en Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 238 Offentligt Hovedudfordringer ved en fuld åbning af postmarkedet Miniseminar for Trafikudvalget den 12. marts 2008 De overordnede rammer på postområdet

Læs mere

Betænkning. Forslag til postlov

Betænkning. Forslag til postlov 2010/1 BTL 44 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 9. december 2010 Betænkning over Forslag til postlov [af transportministeren

Læs mere

Retningslinjer om god markedsføringsskik ved omdeling af adresseløse forsendelser, november 2008, som revideret januar 2009

Retningslinjer om god markedsføringsskik ved omdeling af adresseløse forsendelser, november 2008, som revideret januar 2009 26. januar 2009 08/02484-252 /Anne Zerman Nielsen Retningslinjer om god markedsføringsskik ved omdeling af adresseløse forsendelser, november 2008, som revideret januar 2009 Indledning 1. Afgrænsninger

Læs mere

Bekendtgørelse om en udligningsordning til finansiering af befordringspligten

Bekendtgørelse om en udligningsordning til finansiering af befordringspligten Bekendtgørelse om en udligningsordning til finansiering af befordringspligten I medfør af 18 i lov nr. 1536 af 21. december 2010 (postloven) fastsættes: Almindelige bestemmelser 1. Postvirksomheder, der

Læs mere

Vejledning om post til døren (revideret)

Vejledning om post til døren (revideret) Vejledning om post til døren (revideret) Trafikstyrelsens vejledning om post til døren til postmodtagere, som er ude af stand til selv at hente deres post i brevkassen eller brevkasseanlægget, er udarbejdet

Læs mere

L 17 Forslag 1 2 10. 3

L 17 Forslag 1 2 10. 3 Lovforslag nr. L 17 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder

Læs mere

God markedsføringsskik ved omdeling af forsendelser uden pa ført navn Retningslinjer 2013

God markedsføringsskik ved omdeling af forsendelser uden pa ført navn Retningslinjer 2013 God markedsføringsskik ved omdeling af forsendelser uden pa ført navn Retningslinjer 2013 GOD MARKEDSFØRINGSSKIK VED OMDELING AF FORSENDELSER UDEN PÅFØRT NAVN God markedsføringsskik ved omdeling af forsendelser

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring: UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser) 1 I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 22. december 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 22. december 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 22. december 2010 21. december 2010. Nr. 1536. Postlov 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

OMTRYK. Lovforslag nr. L 44 Folketinget 2010-11 OMTRYK (Omtryk Bilag 1 og 2 indsat)

OMTRYK. Lovforslag nr. L 44 Folketinget 2010-11 OMTRYK (Omtryk Bilag 1 og 2 indsat) Lovforslag nr. L 44 Folketinget 2010-11 OMTRYK (Omtryk Bilag 1 og 2 indsat) Fremsat den 27. oktober 2010 af transportministeren (Hans Christian Schmidt) Lovens formål og anvendelsesområde 1. Lovens formål

Læs mere

UDKAST til. I lov nr. 87 af 30. januar 2007 om Forebyggelsesfonden foretages følgende ændring:

UDKAST til. I lov nr. 87 af 30. januar 2007 om Forebyggelsesfonden foretages følgende ændring: Arbejdstilsynet UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om Forebyggelsesfonden (Tilskud til mindre, private virksomheders udarbejdelse af ansøgning m.v. om støtte) I lov nr. 87 af 30. januar 2007

Læs mere

Høringsnotat. Bekendtgørelse om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer på postområdet. 1. Indledning

Høringsnotat. Bekendtgørelse om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer på postområdet. 1. Indledning Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 cabi@tbst.dk www.tbst.dk Notat Høringsnotat Bekendtgørelse om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer på postområdet 1. Indledning Trafik- og Byggestyrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om en udligningsordning til finansiering af befordringspligten

Bekendtgørelse om en udligningsordning til finansiering af befordringspligten BEK nr 725 af 24/06/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. FS500-000023 Senere ændringer til

Læs mere

Redegørelse om postmarkedet 2013

Redegørelse om postmarkedet 2013 Redegørelse om postmarkedet December 3 Redegørelse om postmarkedet Forord Indledning og sammenfatning Trafikstyrelsens redegørelse for 2012 om det danske postmarkeds tilstand og udvikling omfatter følgende

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsminister Karen Jespersen. Forslag. til Lov om ændring af lov om social service

Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsminister Karen Jespersen. Forslag. til Lov om ændring af lov om social service Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 175 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsminister Karen Jespersen Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Loft over egenbetaling for madservice i

Læs mere

Udkast. Forslag til lov om ændring af lov om social service (værdighedspolitikker for ældreplejen)

Udkast. Forslag til lov om ændring af lov om social service (værdighedspolitikker for ældreplejen) Sundheds- og Ældreministeriet Udkast Enhed: Primær sundhed, Ældrepolitik og Jura Sagsbeh.: DEPCHS/SSK Sagsnr.: 1507412 Dok. nr.: 1843181 Dato: 09. december 2015 Forslag til lov om ændring af lov om social

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 8 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af beskæftigelseskravet, afskaffelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Post Danmark A/S

Forslag. Lov om ændring af lov om Post Danmark A/S 2007/2 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin. Fremsat den 30. april 2008 af transportministeren (Carina Christensen) Forslag til Lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven Lovforslag nr. L 39 Folketinget 2011-12 Fremsat den 23. november 2011 af transportministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Forbud mod visse konstruktive ændringer,

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v.

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge 17. august 2010 (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Lovforslag nr. L 131 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Faktureringspligt for regningsarbejde

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen (Krav til minimumsstørrelsen af interne skoler i dagbehandlingstilbud og

Læs mere

UDKAST til forslag til Lov om ændring af færdselsloven

UDKAST til forslag til Lov om ændring af færdselsloven 1 TS2060103-201 8. juli 2014 UDKAST til forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Tunge køretøjer på kommunevej, let gods på blokvogne og gebyr for udstedelse af legitimationskort) I færdselsloven,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven 2012/1 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-801-0009 Fremsat den 13. marts 2013 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag

Læs mere

2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag.

2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag. 2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2010-831 Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til

Læs mere

Kapitel 1 POST Greenlands virksomhed

Kapitel 1 POST Greenlands virksomhed 28. februar 2011 FM 2011/27 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx. af xx. xxxx 2011 om post Kapitel 1 POST Greenlands virksomhed 1. POST Greenland er en del af TELE Greenland A/S, der kan oprette et datterselskab

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om postbefordring og postvirksomheder

UDKAST. Bekendtgørelse om postbefordring og postvirksomheder Trafikstyrelsen UDKAST Bekendtgørelse om postbefordring og postvirksomheder I medfør af 2, 3, 5, 6, 8, 9, 12, 22, 23, 24, 25, 27, 29 og 30 i lov nr. 1536 af 21. december 2010 (postloven) fastsættes: Tilladelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel Lovforslag nr. L 58 Folketinget 2013-14 Fremsat den 31. oktober 2013 af transportministeren (Pia Olsen Dyhr) Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte Uddannelses- og Forskningsudvalget 2015-16 UFU Alm.del Bilag 42 Offentligt Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2015-16 Fremsat den [dato] 2016 af uddannelses- og forskningsministeren (Esben Lunde Larsen) Forslag

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE. September 2009. Side 1 af 10

KRAVSPECIFIKATION INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE. September 2009. Side 1 af 10 KRAVSPECIFIKATION INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE September 2009 Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1. KRAVSPECIFIKATIONER TIL INDKØBSORDNINGEN...3 1.1 Målsætning... 3 1.2 Bestilling

Læs mere

Godstransport 2004. 28. Januar 2004. Jørn Schmidt Direktionssekretariatet Post Danmark A/S

Godstransport 2004. 28. Januar 2004. Jørn Schmidt Direktionssekretariatet Post Danmark A/S Godstransport 2004 28. Januar 2004 Jørn Schmidt Direktionssekretariatet Post Danmark A/S Den nye Postlov Udfordringer Færre breve Elektronisk post og kommunikation Fald i størrelsesordenen 4% de seneste

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2015-16 Fremsat den 25. februar 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post (Bemyndigelse til at fastsætte

Læs mere

Forord Indledning Generelle forhold for brevkasseanlæg og brevkasser Bygningsreglement Brevkasser Dimensioner og typer Etageejendomme Villaer og

Forord Indledning Generelle forhold for brevkasseanlæg og brevkasser Bygningsreglement Brevkasser Dimensioner og typer Etageejendomme Villaer og Opsætning af brevkasser og brevkasseanlæg 2007 indhold 2 3 4 8 9 10 13 15 18 Forord Indledning Generelle forhold for brevkasseanlæg og brevkasser Bygningsreglement Brevkasser Dimensioner og typer Etageejendomme

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 29. juni 2011. Bekendtgørelse om postbefordring og postvirksomheder. 24. juni 2011. Nr. 727.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 29. juni 2011. Bekendtgørelse om postbefordring og postvirksomheder. 24. juni 2011. Nr. 727. Lovtidende A 2011 Udgivet den 29. juni 2011 24. juni 2011. Nr. 727. Bekendtgørelse om postbefordring og postvirksomheder I medfør af 2, 3, 5, 6, 8, 9, 12, 22, 23, 24, 25, 27, 29 og 30 i postloven, lov

Læs mere

2007/2 LSF 48 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Forslag. til. (Administrative lettelser på funktionærrettens område)

2007/2 LSF 48 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Forslag. til. (Administrative lettelser på funktionærrettens område) 2007/2 LSF 48 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Fremsat den 14. december 2007 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. 5. august 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. (Tilladelser til offentlig servicetrafik) l I lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1039 af 8. oktober 2009, foretages følgende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (SVU til fagspecifikke kurser)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (SVU til fagspecifikke kurser) Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 171 Offentligt Lovforslag nr. L 1 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 26. marts 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om social service

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om social service UDKAST Fremsat den xx af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Udvidet og styrket indsats for kvinder på krisecentre

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og indsats)

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og indsats) 20. december 2010 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og indsats) 1 I lov nr. 563 af 9.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov nr. 512 af 6. juni 2007 om røgfri miljøer

Forslag. Lov om ændring af lov nr. 512 af 6. juni 2007 om røgfri miljøer Lovforslag nr. L 108 Folketinget 2009-10 Fremsat den 21. januar 2010 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Jakob Axel Nielsen) Forslag til Lov om ændring af lov nr. 512 af 6. juni 2007 om røgfri miljøer

Læs mere

I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 19. september 2014, foretages følgende ændringer:

I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 19. september 2014, foretages følgende ændringer: Udlændingeafdelingen Kontor: Udlændingekontoret Sagsnr.: 2014-960-0025 Dok.: 1290206 U D K A S T Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Statsforvaltningens underretning af kommunerne ved udstedelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. 11. februar 2009 Forslag til Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. (Krav til miljøegenskaber og energieffektivitet for køretøjer omfattet af taxilovgivningen) l I lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om taxikørsel m.v.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. 2010/1 BTL 173 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 26. maj 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 116 Folketinget 2010-11 Fremsat den 26. januar 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Post Danmark A/S

Bekendtgørelse af lov om Post Danmark A/S LBK nr 844 af 06/07/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2011-2332 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge m.v. Lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge m.v. Lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10 Fremsat den 8. oktober 2009 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lovforslag nr. L 69 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 110 Folketinget 2012-13 Fremsat den 19. december 2012 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Økonomisk støtte til tandproteser

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag.

2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. 2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg)

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Forhøjelse af fradrag for passage af Storebæltsforbindelsen)

Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Forhøjelse af fradrag for passage af Storebæltsforbindelsen) Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 5 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 15-2660247 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Forhøjelse af fradrag for passage af Storebæltsforbindelsen) 1 I ligningsloven,

Læs mere

Aftale af 3. december 2009

Aftale af 3. december 2009 Aftale af 3. december 2009 Aftale mellem regeringen, Venstre, Konservative, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre om styrkelse af Register for Udenlandske Tjenesteydere (RUT)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Supplerende samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 7. december 2010

Supplerende samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 7. december 2010 Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 75 Offentligt 30. november 2010 Supplerende samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 7. december 2010 Der fremsendes dokumenter vedrørende følgende markerede

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen

Forslag. Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen Lovforslag nr. L 114 Folketinget 2015-16 Fremsat den 3. februar 2016 af Pernille Skipper (EL), Stine Brix (EL), Peter Kofod Poulsen (DF), Peter Skaarup (DF), Josephine Fock (ALT) og René Gade (ALT) Forslag

Læs mere

Socialudvalget 2009-10 L 165 Bilag 1 Offentligt

Socialudvalget 2009-10 L 165 Bilag 1 Offentligt Socialudvalget 2009-10 L 165 Bilag 1 Offentligt Socialministeriet Kontoret for Ældre J.nr. 2009-6131 Ssc 19. marts 2010 Høringsnotat om forslag til lov om ændring af lov om sociale service (Loft over egenbetaling

Læs mere

Udkast. Fremsat den x. februar 2014 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag. til

Udkast. Fremsat den x. februar 2014 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag. til Udkast Fremsat den x. februar 2014 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (En tidlig forebyggende indsats m.v.) 1 I lov om

Læs mere

HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN

HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN SERVICEDEKLARATION SERVICEINFORMATIONER FOR HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN EFTER SERVICELOVENS 112. SERVICEINFORMATIONER FOR FORBRUGSGODER EFTER SERVICELOVENS 113. 1 HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service 2009/1 LSF 168 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2009-5313 Fremsat den 17. marts 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag

Læs mere

Forslag. Postlov 1) Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 16. december 2010. til

Forslag. Postlov 1) Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 16. december 2010. til 2010/1 LSV 44 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2010-2843 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 16. december 2010 Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2010/1 LSF 69 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2010-0017997 Fremsat den 17. november 2010

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om buskørsel 1)

Bekendtgørelse af lov om buskørsel 1) LBK nr 1050 af 12/11/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2015 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS2010100-00006 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Anvendelsesområde. I medfør af X, X, og X i inatsisartutlov nr. xx. af xx. xx 20xx om post, fastsættes:

Anvendelsesområde. I medfør af X, X, og X i inatsisartutlov nr. xx. af xx. xx 20xx om post, fastsættes: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx.xx 201x om POST Greenlands befordringsforpligtelse og eneret m.v. (Bekendtgørelse om eneret, befordringsforpligtelse og erstatning m.v.) Anvendelsesområde I medfør

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2012/1 LSF 85 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Social- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2012-8317 Fremsat den 16. november 2012 af social-

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven 2013/1 TBL 102 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Tillægsbetænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. januar 2014 Tillægsbetænkning over

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1) 2007/2 LSF 185 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Fremsat den 9. maj 2008 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 27 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 157 Folketinget 2010-11 Fremsat den 24. februar 2011 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Tabt arbejdsfortjeneste og handicapbil til

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. oktober 2006 Folketingets repræsentant ved EU

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. oktober 2006 Folketingets repræsentant ved EU Europaudvalget EU-note - E 7 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. oktober 2006 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Fri konkurrence for posttjenester

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring 2009/1 LSF 131 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Økonomi- og Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin. Forbrugerstyrelsen, j.nr. 09/05614 Fremsat den 25. februar 2010

Læs mere

2008/1 LSF 16 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016. Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespesen) Forslag.

2008/1 LSF 16 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016. Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespesen) Forslag. 2008/1 LSF 16 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2008-1796 Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespesen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget 2011/1 LSF 49 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 8. december 2011 af Mogens Lykketoft (S), Bertel Haarder (V), Søren Espersen (DF), Marianne Jelved

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Socialudvalget 2009-10 SOU alm. del Bilag 174 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af socialminister Benedikte Kiær Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v.

Læs mere

Udkast Forslag til lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner

Udkast Forslag til lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner Enhed Opgaver og struktur Sagsbehandler MB Koordineret med Sagsnr. 2015-6327 Doknr. 276602 Dato 29-02-2016 Udkast Forslag til lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner

Læs mere

Forslag. Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) til

Forslag. Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) til 2011/1 LSF 23 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2012/1 LSF 204 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 9. april 2013 af Christian Juhl (EL), Jørgen Arbo-Bæhr (EL) og Finn Sørensen (EL) Forslag til Lov

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Forslag. til. Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. (Undtagelse af visse førtidspensionssager fra behandling i rehabiliteringsteamet)

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 9 af 24. juni 2011 om POST Greenlands befordringsforpligtelse og eneret m.v.

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 9 af 24. juni 2011 om POST Greenlands befordringsforpligtelse og eneret m.v. Selvstyrets bekendtgørelse nr. 9 af 24. juni 2011 om POST Greenlands befordringsforpligtelse og eneret m.v. I medfør af 3, 4, 6, 10, og 16 i Inatsisartutlov nr. 3. af 15. april 2011 om post, fastsættes

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 224 Folketinget 2009-10 Fremsat den 2. juni 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Harmonisering af beskæftigelseskravet)

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del Bilag 27 Offentligt Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse 1. Lovforslagets formål 2. Lovforslagets indhold 3. Forbud mod visse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2013/1 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 19. december 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

2015/1 LSF 179 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016. Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann): Forslag.

2015/1 LSF 179 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016. Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann): Forslag. 2015/1 LSF 179 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrignsmin., j.nr. 2015-6327 Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om arbejdsskadesikring

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om arbejdsskadesikring Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 40 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 40 Folketinget 2015-16 Fremsat den 4. november 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Lovforslag nr. L 159 Folketinget 2013-14 Fremsat den 19. marts 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Overførsel af 280 mio. kr. fra Arbejdsmarkedets

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. 2013/1 LSF 100 (Gældende) Udskriftsdato: 12. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsministeriet, j.nr. 036.78R.351 Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren

Læs mere

Betænkning. Til lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 25. november 2010. over

Betænkning. Til lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 25. november 2010. over Til lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 25. november 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om betalingstjenester, lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. NOTAT Dato: 8. december 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-10334 Sagsbeh.: lni Dok id: 565516 Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 67 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 67 Folketinget 2015-16 Fremsat den 20. november 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af adoptionsloven

Forslag. Lov om ændring af adoptionsloven 2014/1 LSF 26 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

Aftale om en strengere kontrol over for udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste Nyt kapitel

Aftale om en strengere kontrol over for udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste Nyt kapitel Aftale om en strengere kontrol over for udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste Nyt kapitel Der skal være strengere kontrol med udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste, og det skal have

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 169 Folketinget 2014-15 Fremsat den 25. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere