Forslag. Lov om ændring af lov om Post Danmark A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om ændring af lov om Post Danmark A/S"

Transkript

1 2007/2 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin. Fremsat den 30. april 2008 af transportministeren (Carina Christensen) Forslag til Lov om ændring af lov om Post Danmark A/S (Selskabskonstruktion vedrørende Post Danmark A/S og Posten AB) I lov nr. 409 af 6. juni 2002 om Post Danmark A/S foretages følgende ændringer: 1. 4 affattes således: l» 4. Transportministeren bemyndiges til at sælge aktier i Post Danmark A/S. Transportministeren bemyndiges til som led i etableringen af en selskabskonstruktion vedrørende Post Danmark A/S og Posten AB at ombytte statens aktier i Post Danmark A/S med aktier i et svensk indregistreret holdingselskab.«2. 7 ophæves , stk. 1 og 2, ophæves, og i stedet indsættes:»for tjenestemænd, der udlånes til Post Danmark A/S eller andre selskaber i Danmark som er koncernforbundne med Post Danmark A/S, udbetaler staten løn m.v. og afholder udgifter til pension efter bestemmelserne i tjenestemandspensionslovgivningen, jf. dog stk. 2.«Stk. 3 bliver herefter stk Transportministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden. Ministeren kan fastsætte, at lovens bestemmelser træder i kraft på forskellige tidspunkter. 1

2 1. Lovforslagets hovedpunkter Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Lovforslaget har til hensigt at muliggøre en selskabskonstruktion, der i praksis vil indebære en fusion mellem Post Danmark A/S og Posten AB. Lovforslaget har endvidere til hensigt at bemyndige transportministeren til at sælge yderligere aktier i Post Danmark A/S til Post Invest S.A. (et selskab administreret af CVC Capital Partners). Post Invest S.A. ejer i dag 22 % af aktierne i Post Danmark A/S, medarbejdere og ledelse 3 % og staten den resterende aktiepost på 75 %. Både ombytning af aktier samt salg af flere aktier i Post Danmark A/S skal forelægges Folketingets Finansudvalg til godkendelse. Herudover indebærer lovforslaget en ændring af teknisk karakter. 2. Lovforslagets baggrund Lov om Post Danmark A/S erstattede i 2002 lov om Post Danmark. Lov om Post Danmark A/S indebar, at den selvstændige offentlige virksomhed Post Danmark blev omdannet til et aktieselskab. Herved skabtes et mere hensigtsmæssigt grundlag for, at Post Danmark A/S kan agere på et marked præget af øget liberalisering, konkurrence, internationalisering, brancheglidning og koncentration, f.eks. i form af indgåelse af alliancer og partnerskaber samt virksomhedsopkøb. I 2005 blev der gennemført et salg af 22 % af aktierne i Post Danmark A/S til Post Invest S.A. Samtidig solgte staten 3 % af aktierne til Post Danmark A/S med henblik på, at selskabet kunne etablere dels et medarbejderaktieprogram, dels et aktiebaseret incitamentsprogram. Staten bibeholdt 75 % af aktierne i virksomheden. Folketingets Finansudvalg tiltrådte salget ved akt. 42 af 24/ I henhold til aktstykket fra 2005 fik transport- og energiministeren bl.a. hjemmel til at Overdrage 22 % af aktierne i Post Danmark A/S til Post Invest S.A. (et selskab administreret af CVC Capital Partners) til en pris på mio. kr. på grundlag af en med køber indgået betinget salgs- og købsaftale samt aktionæroverenskomst. Overdrage 3 % af aktierne i Post Danmark A/S til Post Danmark A/S til en pris på 173 mio. kr. med henblik på etablering af et medarbejderaktieprogram samt et incitamentsprogram for ledelsen i Post Danmark A/S. Give Post Invest S.A. en forkøbsret i det tilfælde, hvor staten på et senere tidspunkt måtte beslutte at sælge flere aktier i Post Danmark A/S end de 22 % til Post Invest S.A. Give Post Invest S.A. en ret til at kræve, at staten tilbagekøber selskabets aktiepost til markedspris (put option), såfremt Post Invest S.A. 5 år efter, at aktionæroverenskomsten er trådt i kraft, ikke er blevet tilbudt at købe flere aktier i Post Danmark A/S i et sådant omfang, at statens ejerandel kan reduceres til mindre end 47 % af aktierne. Som led i den planlagte selskabskonstruktion skal der findes en løsning i forhold til Post Invest S.A., der som minoritetsaktionær i Post Danmark A/S skal være med til at godkende ombytningen af aktierne. Den 1. april 2008 underskrev Transportministeriet, det svenske Näringsdepartement og Post Invest S.A. en hensigtserklæring om etablering af en selskabskonstruktion vedrørende Post Danmark A/S og Posten AB, hvor der etableres en koncern ejet af den danske stat, den svenske stat, Post Invest S.A. samt virksomhedernes medarbejdere og ledelse. Den kommende liberalisering af postmarkedet (jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/6/EF af 20. februar 2008 om ændring af direktiv 97/67/EF med henblik på realisering af det indre marked for 2

3 posttjenester i Fællesskabet) forventes at give øget fokus på kundebetjening og priskonkurrence til gavn for kunderne. Der vil dog samtidig komme pres på Post Danmark A/S indtjening. Hensigten med selskabskonstruktionen er at skabe en ny og mere robust samlet virksomhed i et marked med en kraftigt stigende konkurrence og med stort pres på virksomhedernes hidtidige kerneprodukt, den adresserede brevforsendelse. Virksomhederne forventer således at opnå væsentlige omkostningsbesparelser vedrørende fælles it-anvendelse, fælles logistiksystemer etc. Dertil kommer, at den nye virksomhed generelt forventes at kunne tilbyde sine kunder bedre og mere konkurrencedygtige serviceydelser i indog udland. Dette anses for nødvendigt i en tid, hvor kerneproduktet den adresserede brevforsendelse - er truet af den teknologiske udvikling. Således har Post Danmark A/S de seneste år kunne konstatere et årligt fald i brevmængden på 3-4 % bl.a. på grund af substitution til og andre elektroniske kommunikationsformer. Den forestående selskabskonstruktion skal opfattes som en fusion, selv om der ikke er tale om en fusion i selskabsmæssig forstand, idet det nuværende selskab fortsat vil bestå. Således vil f.eks. Post Danmark A/S fortsat eksistere og varetage langt størstedelen af de aktiviteter, selskabet i dag udfører. Sideløbende med nærværende lovforslags behandling føres der politiske drøftelser om ændring af lov om postbefordring i lyset af en kommende liberalisering af postsektoren i Danmark. Disse drøftelser pågår uafhængigt af arbejdet vedrørende den her omtalte selskabskonstruktion. 3. Lovforslagets indhold 3.1. Selskabskonstruktion vedrørende Post Danmark A/S og Posten AB og salg af aktier i Post Danmark A/S Lov om Post Danmark A/S indeholder i 4 en bestemmelse, hvorefter trafikministeren (nu transportministeren) bemyndiges til at sælge op til 25 % af aktierne i Post Danmark A/S. Det fremgår af bemærkningerne til 4, at Post Danmark A/S endvidere vil kunne fusionere med andre selskaber mod vederlæggelse i aktier, så længe statens ejerandel i selskabet forbliver mindst 75 % Det følger af de almindelige bemærkninger til forslag til lov om Post Danmark A/S, at et salg af mere end 25 % af aktierne eller en fusion, som indebærer, at statens ejerandel i det fortsættende selskab bliver under 75 %, forudsætter lovændring. Forslaget til ændringen af 4 i lov om Post Danmark A/S indebærer, at der kan etableres en selskabskonstruktion vedrørende Post Danmark A/S og Posten AB. Det fælles selskab vil blive ejet af den danske stat, den svenske stat, Post Invest S.A. og medarbejdere og ledelsesmedlemmer i Post Danmark A/Skoncernen og Posten AB. Aktierne i Posten AB ejes i dag 100 % af den svenske stat. Det fælles selskab får hovedsæde i Sverige. De operative selskaber Post Danmark A/S og Posten AB bibeholdes, og det vil således fortsat være Post Danmark A/S, der omdeler post i Danmark og Posten AB i Sverige. Der skal desuden indgås en aktionæroverenskomst, der fastlægger den danske stats, den svenske stats og Post Invest S.A. s indbyrdes rettigheder og pligter. Selskabskonstruktionen er afhængig af, at der opnås enighed om en sådan aktionæroverenskomst. En aktionæroverenskomst vil skulle bygge på de principper, der er indeholdt i den allerede indgåede hensigtserklæring, jf. nedenfor. Vedrørende de nuværende ejerforhold for Post Danmark A/S følger det af hensigtserklæringen, at aktierne i Post Danmark A/S, som i dag ejes af den danske stat (75 %), Post Invest S.A. (22 %), samt af medarbejdere og ledelsesmedlemmer i Post Danmark A/S-koncernen (i alt 3 %), ombyttes til aktier i det fælles selskab. I henhold til den indgåede hensigtserklæring vil den danske stat, Post Invest S.A. og medarbejdere og ledelsesmedlemmer i Post Danmark A/S-koncernen tilsammen eje 40 % af aktierne i det fælles selskab. Den svenske stat og medarbejdere og ledelsesmedlemmer i Posten AB vil eje 60 % af det fælles selskab. Det relative ejerforhold (40/60) mellem de to grupper af ejere afspejler, at den svenske postvirksomhed er 3

4 betydelig større end den danske. Gennem indførelse af to aktieklasser sikres det, at den danske stat og Post Invest S.A. på den ene side, og den svenske stat på den anden har samme antal stemmer (knap 50 %) i det nye fælles selskab. Medarbejdere og ledelsesmedlemmer vil have de resterende stemmer. Den danske stat vil ligesom den svenske stat og Post Invest S.A. - have vetoret ved vigtige beslutninger i det fælles selskab i henhold til den aktionæroverenskomst, der skal indgås mellem den danske stat, den svenske stat og Post Invest S.A. forud for selskabskonstruktionen. Der er enighed om at søge det nye fælles selskab børsnoteret i Stockholm og/eller København inden for en periode på 3-5 år. Det er hensigten, at der også skal være en aktionæroverenskomst mellem parterne efter en børsnotering - i hvert fald så længe den danske stat ejer aktier i selskabet. En sådan aktionæroverenskomst vil skulle respektere den til enhver tid gældende regulering af børsnoterede virksomheder. Da selskabskonstruktionen og det forventede samtidige aktiesalg, jf. nedenfor, betyder, at statens ejerandel i Post Danmark A/S nedbringes til under 75 %, foreslås 4 ændret således, at transportministeren bemyndiges til at sælge aktier i Post Danmark A/S. Baggrunden herfor er, at Folketingets Finansudvalg ved akt. 42 af 24/ tiltrådte et salg af 22 % af aktierne i Post Danmark A/S til Post Invest S.A. og 3 % af aktierne til Post Danmark A/S med henblik på etablering af et medarbejderaktieprogram samt et incitamentsprogram for Post Danmark A/S-koncernens ledelse. Medarbejderaktieprogrammet samt incitamentsprogrammet er implementeret og berøres ikke af bemyndigelsen efter 4. Som anført ovenfor skal Post Invest S.A. have mulighed for at købe flere aktier inden for højst 5 år. I modsat fald har Post Invest S.A. ret til at kræve aktierne (22 %) tilbagekøbt af den danske stat. Det følger endvidere af den eksisterende aktionæroverenskomst mellem den danske stat og Post Invest S.A., at en ombytning af statens og Post Invest S.A. s aktier i Post Danmark A/S med aktier i det nye fælles selskab med den svenske stat kræver enighed mellem parterne. Dette skyldes, at når der indgås en aktionæroverenskomst, vil parterne som det normale skulle være enige om alle væsentlige beslutninger. Dette er også tilfældet i det eksisterende aftaleforhold mellem den danske stat og Post Invest S.A. Fusionen forudsætter dermed enighed mellem den danske stat og den svenske stat samt Post Invest S.A. I tilknytning til etableringen af selskabskonstruktionen, der skal muliggøre fusionen, er det på den baggrund hensigten at gennemføre et salg af yderligere aktier i Post Danmark A/S til Post Invest S.A. Aftalen vil skulle indgås på kommercielle vilkår. Post Invest S.A. har tilkendegivet et ønske om at købe flere aktier. Selskabskonstruktionen og et salg af yderligere aktier i Post Danmark A/S til Post Invest S.A. vil skulle forelægges for Folketingets Finansudvalg til endelig godkendelse. Ved forelæggelsen af et aktstykke vil der bl.a. blive redegjort i detaljer for de præcise vilkår for ombytningen af aktier i Post Danmark A/S med aktier i det fælles selskab, herunder indholdet af fusionsaftalen og aktionæroverenskomsten mv. Tilsvarende vil de endelige vilkår for selskabskonstruktionen skulle godkendes af henholdsvis den svenske stat og Post Invest S.A. Selskabskonstruktionen vil endvidere skulle forelægges konkurrencemyndighederne til godkendelse Personalemæssige forhold Efter 10, stk. 1 og 2, i lov om Post Danmark A/S er tjenestemændene forpligtet til at gøre tjeneste i Post Danmark A/S med bevarelse af deres ansættelsesforhold til staten (»udlån«). Med den forestående selskabskonstruktion vil statens indirekte ejerandel i Post Danmark A/S blive reduceret til under 50 %, hvorfor tjenestemændene i Post Danmark A/S ikke længere kan pålægges at gøre tjeneste i Post Danmark A/S. Et fortsat udlån af de pågældende tjenestemænd til Post Danmark A/S kan herefter alene ske på frivillig basis. På den baggrund foreslås 10, stk. 1 og 2, ændret således, at bestemmelsen ikke længere indeholder en forpligtelse til at gøre tjeneste i Post Danmark A/S, men alene fastlægger betalingsforholdet mellem sta- 4

5 ten og Post Danmark A/S-koncernen, for så vidt angår udbetaling af pension og løn m.v. til de udlånte tjenestemænd. Ved dannelsen af Post Danmark A/S pr. 1. januar 2002 var 502 tjenestemænd udlånt til Post Danmark A/S-koncernen. De pr. 1. april 2008 tilbageværende 209 udlånte tjenestemænd modtager i løbet af april/maj måned 2008 tilbud om frivilligt udlån fra staten til Post Danmark A/S eller andre med Post Danmark A/S koncernforbundne selskaber i Danmark på vilkår aftalt mellem Post Danmark A/S og de udlånte tjenestemænds forhandlingsberettigede organisationer. Det bemærkes, at den pensionsaftale, som med hjemmel i 11 i lov om Post Danmark A/S er indgået mellem Post Danmark A/S og Personalestyrelsen, omfatter tjenestemænd med ret til statslig tjenestemandspension i Post Danmark A/S eller hermed koncernforbundne selskaber o.l. Med forslaget om tilføjelsen af formuleringen»eller andre med Post Danmark A/S koncernforbundne selskaber i Danmark«i 10, stk. 1, i lov om Post Danmark A/S vil der være overensstemmelse mellem lovteksten og pensionsaftalen mellem Post Danmark A/S og Personalestyrelsen. De udlånte tjenestemænd, som accepterer tilbud om frivilligt udlån på de aftalte vilkår, vil samtidig skulle acceptere dette som en skriftlig, uigenkaldelig accept af et ikke tidsbegrænset udlån uafhængigt af statens ejerforhold i Post Danmark A/S. Til frivilligt udlånte tjenestemænd i Post Danmark A/S eller i de med Post Danmark A/S koncernforbundne selskaber i Danmark udbetaler staten løn m.v. og afholder udgifter til pension efter bestemmelserne i tjenestemandspensionslovgivningen. Post Danmark A/S og koncernforbundne selskaber med udlånte tjenestemænd skal refundere staten udgifterne til løn m.v., ligesom selskabet betaler bidrag m.v. til dækning af statens pensionsudgifter i overensstemmelse med den mellem Finansministeriet og Post Danmark A/S indgåede aftale pr. 28. juni De frivilligt udlånte tjenestemænd vil i personaleadministrativ sammenhæng fortsat henhøre under Transportministeriet. De i Post Danmark A/S udlånte tjenestemænd, som ikke måtte acceptere frivilligt udlån efter ovenstående, vil ved en sådan ændring af statens ejerskab, styring og kontrol, at det for udlånte tjenestemænd vil indebære»forflyttelse«, blive søgt omflyttet til andre tjenestemandsstillinger i medfør af tjenestemandslovens De pågældende udlånte tjenestemænd har i dag et indholdsmæssigt ansættelsesområde dækkende det samme funktionelle område som den tidligere selvstændige offentlige virksomhed Post Danmark. De pågældendes nuværende ansættelsesområde er landsdækkende. De udlånte tjenestemænd, som ikke måtte acceptere frivilligt udlån, og som ikke kan omplaceres efter ovenstående, kan kræve at blive afskediget med rådighedsløn og pension. Udgiften til rådighedsløn og pension, som udløses af aktiesalget mv., vil påhvile staten, mens evt. udgifter til rådighedsløn og pension til frivilligt udlånte tjenestemænd, som måtte blive aktualiseret ved aktieselskabets beslutninger på et senere tidspunkt, vil påhvile selskabet. Det bemærkes, at der uafhængigt af den påtænkte selskabskonstruktion eller et salg af yderligere aktier i Post Danmark A/S ønskes indgået en aftale med tjenestemændene i Post Danmark A/S om frivilligt udlån. 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Et salg af yderligere aktier i Post Danmark A/S vil give et provenu til staten. Der vil være en mulig merudgift for staten til rådighedsløn og pension for de udlånte tjenestemænd i Post Danmark A/S, som ikke ønsker at fortsætte udlånet på frivillig basis og som ikke kan anvises anden passende stilling. 5

6 5. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Der vil være synergier som følge af etablering af det fælles ejerskab af Post Danmark A/S og Posten AB. Selskabskonstruktionen giver mulighed for en mere konkurrencedygtig postvirksomhed. 6. Miljømæssige konsekvenser Forslaget har ingen miljømæssige konsekvenser. 7. Administrative konsekvenser for borgerne Forslaget har ingen administrative konsekvenser for borgerne. 8. Forholdet til EU-retten Selskabskonstruktionen skal godkendes af Europa-Kommissionen efter EU s fusionskontrolforordning (Rådets forordning (EF) nr. 139/2004). Forordningen har til formål at sikre en effektiv kontrol med alle fusioner på grundlag af deres indvirkning på konkurrencen i EU. 9. Høring Lovforslaget er sendt i høring hos følgende organisationer m.v.: Post Danmark A/S, DI, Dansk Erhverv, 3F, Dansk Arbejdsgiverforening, HK/Post & Kommunikation, Landsorganisationen i Danmark og Statsansattes Kartel. 10. Sammenfattende skema Samlet vurdering af lovforslagets konsekvenser Økonomiske konsekvenser for stat, regioner og kommuner Administrative konsekvenser for stat, regioner og kommuner Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Positive konsekvenser/mindreudgifter Et salg af yderligere aktier i Post Danmark A/S vil give et provenu til staten. Der vil være en række synergier som følge af etablering af det fælles ejerskab af Post Danmark A/S og Posten AB. Det fælles ejerskab giver mulighed for en mere konkurrencedygtig postvirksomhed. Negative konsekvenser/merudgifter De tjenestemænd, som ikke ønsker at fortsætte deres udlån på frivillig basis og ikke kan omplaceres til anden passende stilling, vil kunne kræve at blive afskediget med rådighedsløn, hvilket indebærer en merudgift for staten. 6

7 Administrative konsekvenser for erhvervslivet Miljømæssige konsekvenser Administrative konsekvenser for borgerne Forholdet til EU-retten Til nr. 1 Selskabskonstruktionen skal godkendes af EU-Kommissionen efter EU s fusionskontrolforordning. Bemærkningerne til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Den foreslåede ændring i stk. 1 indebærer, at transportministeren bemyndiges til et salg af flere aktier i Post Danmark A/S i forlængelse af det tidligere salg til Post Invest S.A. (CVC Capital Partners). Vilkårene for salget vil skulle forelægges Folketingets Finansudvalg til godkendelse. Den foreslåede ændring i stk. 2 indebærer, at transportministeren bemyndiges til at etablere en selskabskonstruktion vedrørende Post Danmark A/S og Posten AB. Der henvises i øvrigt til afsnit 3.1. i lovforslagets almindelige bemærkninger. De nærmere vilkår for selskabskonstruktionen, som skal muliggøre fusionen, vil skulle forelægges Folketingets Finansudvalg til godkendelse. Til nr. 2 Den foreslåede bestemmelse er en konsekvens af, at lov om postvirksomhed er ophævet ved 20, stk. 2, i lov om postbefordring (lov nr. 472 af 9. juni 2004). Hjemlen til at meddele koncession følger nu af 2 i lov om postbefordring. Til nr. 3 Den foreslåede bestemmelse er en konsekvens af, at tjenestemændene i Post Danmark A/S ikke kan forpligtes til at gøre tjeneste i Post Danmark A/S, såfremt staten i forbindelse med selskabskonstruktionen eller et salg af yderligere aktier i Post Danmark A/S opgiver kontrollen med Post Danmark A/S. Der henvises i øvrigt til afsnit 3.2. i lovforslagets almindelige bemærkninger. Til 2 Det foreslås, at transportministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden, hvorved det sikres, at ikrafttrædelsen kan koordineres med forhandlingerne med Post Invest S.A. og den svenske stat om selskabskonstruktionen. Det foreslås endvidere, at de enkelte bestemmelser i loven kan sættes i kraft på forskellige tidspunkter, hvorved tillige opnås, at en aftale mellem Post Danmark A/S og tjenestemændene i Post Danmark A/S om frivilligt udlån er uafhængig af gennemførelse af selskabskonstruktionen eller et salg af yderligere aktier i Post Danmark A/S. 7

8 Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Bilag 1 Gældende formulering 4. Trafikministeren bemyndiges til at sælge op til 25 % af aktierne i Post Danmark A/S. Der kan tegnes medarbejderaktier. 7. Trafikministeren meddeler efter bestemmelserne i lov om postvirksomhed koncession til Post Danmark A/S. 10. De tjenestemænd, der ved stiftelsen af selskabet er ansat i den selvstændige offentlige virksomhed Post Danmark, er forpligtet til at gøre tjeneste i Post Danmark A/S med bevarelse af deres ansættelsesforhold til staten, ligesom selskabet i forhold til staten er forpligtet til at beskæftige disse. Stk. 2. Til disse tjenestemænd udbetaler staten løn m.v. og afholder udgifter til pension efter bestemmelserne i tjenestemandspensionslovgivningen, jf. dog stk. 3. Stk. 3. Ved opløsningen af den selvstændige offentlige virksomhed Post Danmark overtager Post Danmark A/S pligten til at refundere staten løn m.v. for udlånte tjenestemænd. Lovforslaget 1. 4 affattes således:» 4. Transportministeren bemyndiges til at sælge aktier i Post Danmark A/S.«Stk. 2. Transportministeren bemyndiges til at etablere en selskabskonstruktion vedrørende Post Danmark A/S og Posten AB.«2. 7 ophæves , stk. 1 og 2, ophæves, og i stedet indsættes:»for tjenestemænd, der udlånes til Post Danmark A/S eller andre selskaber i Danmark, der er koncernforbundne med Post Danmark A/S, udbetaler staten løn m.v. og afholder udgifter til pension efter bestemmelserne i tjenestemandspensionslovgivningen, jf. dog stk. 2.«Stk. 3 bliver herefter stk. 2. 8

Bekendtgørelse af lov om Post Danmark A/S

Bekendtgørelse af lov om Post Danmark A/S LBK nr 844 af 06/07/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2011-2332 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af

Læs mere

Fusion mellem Posten og Post Danmark

Fusion mellem Posten og Post Danmark Pressemeddelse Fusion mellem Posten og Post Danmark Näringsdepartementet i Sverige, Transportministeriet i Danmark og CVC Capital Partners ( CVC ) har underskrevet en hensigtserklæring vedrørende en fusion

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om Post Danmark A/S

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om Post Danmark A/S Trafikudvalget 2007-08 (2. samling) L 183 Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 183 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 3. juni 2008 Betænkning over Forslag til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1) 2007/2 LSF 185 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Fremsat den 9. maj 2008 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen)

Læs mere

Aktstykke nr. 107 Folketinget 2009-10. Afgjort den 24. marts 2010. Finansministeriet. København, den 8. marts 2010.

Aktstykke nr. 107 Folketinget 2009-10. Afgjort den 24. marts 2010. Finansministeriet. København, den 8. marts 2010. Aktstykke nr. 107 Folketinget 2009-10 Afgjort den 24. marts 2010 107 Finansministeriet. København, den 8. marts 2010. a. Finansministeriet anmoder hermed Finansudvalget om tilslutning til, at Finansministeriet:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om film

Forslag. Lov om ændring af lov om film 2013/1 LSF 19 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin. Fremsat den 2. oktober 2013 af kulturministeren (Marianne Jelved) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om statens tjenestemænd i Grønland og lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland

Forslag til Lov om ændring af lov om statens tjenestemænd i Grønland og lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 8. december 2008 J.nr. 08-801-3 Forslag til Lov om ændring af lov om statens tjenestemænd i Grønland og lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven 2012/1 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-801-0009 Fremsat den 13. marts 2013 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag

Læs mere

2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag.

2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. 2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af adoptionsloven

Forslag. Lov om ændring af adoptionsloven 2014/1 LSF 26 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om offentlige forskningsinstitutioners kommercielle aktiviteter og samarbejde med fonde

Bekendtgørelse af lov om offentlige forskningsinstitutioners kommercielle aktiviteter og samarbejde med fonde LBK nr 580 af 01/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 15. juni 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., j.nr. 14/006467 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forslag. Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) til

Forslag. Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) til 2011/1 LSF 23 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget 2011/1 LSF 49 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 8. december 2011 af Mogens Lykketoft (S), Bertel Haarder (V), Søren Espersen (DF), Marianne Jelved

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget 2012/1 LSF 106 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 13. december 2012 af Mogens Lykketoft (S), Bertel Haarder (V), Pia Kjærsgaard (DF), Camilla Hersom

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 32 Folketinget 2010-11. Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) til

Forslag. Lovforslag nr. L 32 Folketinget 2010-11. Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) til Lovforslag nr. L 32 Folketinget 2010-11 Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ophævelse af lov om udbetaling af ydelser til militære invalider og

Læs mere

2007/2 LSF 48 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Forslag. til. (Administrative lettelser på funktionærrettens område)

2007/2 LSF 48 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Forslag. til. (Administrative lettelser på funktionærrettens område) 2007/2 LSF 48 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Fremsat den 14. december 2007 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen)

Læs mere

Udkast. Forslag til lov om ændring af lov om social service (værdighedspolitikker for ældreplejen)

Udkast. Forslag til lov om ændring af lov om social service (værdighedspolitikker for ældreplejen) Sundheds- og Ældreministeriet Udkast Enhed: Primær sundhed, Ældrepolitik og Jura Sagsbeh.: DEPCHS/SSK Sagsnr.: 1507412 Dok. nr.: 1843181 Dato: 09. december 2015 Forslag til lov om ændring af lov om social

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 1) Lovforslag nr. L 94 Folketinget 2015-16 Fremsat den 16. december 2015 af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sundhedsvæsenet i Grønland

Forslag. Lov om ændring af lov om sundhedsvæsenet i Grønland 2008/1 LSF 52 (Gældende) Udskriftsdato: 14. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, REGSU, j.nr. 2003-12140-21 Fremsat

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsminister Karen Jespersen. Forslag. til Lov om ændring af lov om social service

Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsminister Karen Jespersen. Forslag. til Lov om ændring af lov om social service Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 175 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsminister Karen Jespersen Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Loft over egenbetaling for madservice i

Læs mere

2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag.

2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag. 2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2010-831 Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til

Læs mere

14. marts 2016. Finansministeriet. København, den 14. marts 2016.

14. marts 2016. Finansministeriet. København, den 14. marts 2016. 14. marts 2016. Finansministeriet. København, den 14. marts 2016. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til: at Finansministeriet i forbindelse med en børsnotering af DONG Energy

Læs mere

2012/1 LSF 37 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Forslag. til

2012/1 LSF 37 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Forslag. til 2012/1 LSF 37 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående

Læs mere

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder 1 FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 4. maj 2005 Personalejuridisk Kontor J.nr. 03-204-42 Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager

Læs mere

UDKAST til forslag til Lov om ændring af færdselsloven

UDKAST til forslag til Lov om ændring af færdselsloven 1 TS2060103-201 8. juli 2014 UDKAST til forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Tunge køretøjer på kommunevej, let gods på blokvogne og gebyr for udstedelse af legitimationskort) I færdselsloven,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven Lovforslag nr. L 39 Folketinget 2011-12 Fremsat den 23. november 2011 af transportministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Forbud mod visse konstruktive ændringer,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer 1) 2012/1 LSF 189 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. Fremsat den 20. marts 2013

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 55 Folketinget 2009-10 Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven,

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0594 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0594 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0594 Offentligt Udkast NOTAT DEPARTEMENTET Dato 4.. september 2007 J. nr. 140-1 Erhvervs- og Færdselskontoret Karoline Lolk Telefon 33 92 33 21 klo@trm.dk Den svenske model

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 122 Folketinget 2010-11 Fremsat den 26. januar 2011 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. oktober 2006 Folketingets repræsentant ved EU

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. oktober 2006 Folketingets repræsentant ved EU Europaudvalget EU-note - E 7 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. oktober 2006 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Fri konkurrence for posttjenester

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Polen. Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Polen. Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2012/1 LSF 204 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 9. april 2013 af Christian Juhl (EL), Jørgen Arbo-Bæhr (EL) og Finn Sørensen (EL) Forslag til Lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. (øl- og vinafgiftsloven) 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. (øl- og vinafgiftsloven) 1) Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 188 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2011-231-0045 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. (øl- og vinafgiftsloven) 1)

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension

Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension LBK nr 489 af 06/05/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Personalestyrelsen, j.nr. 09-801-5 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1371

Læs mere

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder 1 FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 31. marts 2005 Personalejuridisk Kontor J.nr. 03-204-42 Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager

Læs mere

Udkast til Forslag. til. (Ansættelse af nyudnævnte biskopper på længerevarende åremål)

Udkast til Forslag. til. (Ansættelse af nyudnævnte biskopper på længerevarende åremål) Udkast til Forslag til Dokument nr.: 102133/11 Lov om ændring af lov om udnævnelse af biskopper og om stiftsbåndsløsning og forskellige andre love (Ansættelse af nyudnævnte biskopper på længerevarende

Læs mere

UDKAST til. I lov nr. 87 af 30. januar 2007 om Forebyggelsesfonden foretages følgende ændring:

UDKAST til. I lov nr. 87 af 30. januar 2007 om Forebyggelsesfonden foretages følgende ændring: Arbejdstilsynet UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om Forebyggelsesfonden (Tilskud til mindre, private virksomheders udarbejdelse af ansøgning m.v. om støtte) I lov nr. 87 af 30. januar 2007

Læs mere

Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien 2007/2 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-611-0004 Fremsat den 28. november 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1) 2008/1 LSF 134 (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-708-0011 Fremsat den 18. februar 2009 af justitsministeren (Brian Mikkelsen)

Læs mere

Folketingets Finansudvalg

Folketingets Finansudvalg Finansministeren Folketingets Finansudvalg J.nr. 09/02256-14 Nedenfor fremsender jeg høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån. Lovforslaget har

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge m.v. Lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge m.v. Lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10 Fremsat den 8. oktober 2009 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring 2009/1 LSF 131 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Økonomi- og Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin. Forbrugerstyrelsen, j.nr. 09/05614 Fremsat den 25. februar 2010

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af teaterloven

Forslag. Lov om ændring af teaterloven 2007/1 LSF 31 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Fremsat den 24. oktober 2007 af kulturministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af teaterloven

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring: UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser) 1 I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

Læs mere

24. maj 2016 EM2016/XX. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

24. maj 2016 EM2016/XX. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 24. maj 2016 EM2016/XX Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning KNI A/S virksomhed er reguleret i landstingsforordning nr. 4 af 6. juni 1997 som ændret ved landstingsforordning

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af lov om Banedanmark og ændring af lov om jernbane

Forslag. Lov om ophævelse af lov om Banedanmark og ændring af lov om jernbane 2009/1 LSF 214 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin. Fremsat den 29. april 2010 af transportministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. 11. februar 2009 Forslag til Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. (Krav til miljøegenskaber og energieffektivitet for køretøjer omfattet af taxilovgivningen) l I lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven 2008/1 LSF 31 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Fremsat den 9. oktober 2008 af ministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 110 Folketinget 2012-13 Fremsat den 19. december 2012 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Økonomisk støtte til tandproteser

Læs mere

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-611-0043 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (SVU til fagspecifikke kurser)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (SVU til fagspecifikke kurser) Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 171 Offentligt Lovforslag nr. L 1 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 26. marts 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til

Læs mere

Forslag. Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med Grønlands Selvstyres overtagelse af sagsområder

Forslag. Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med Grønlands Selvstyres overtagelse af sagsområder 2008/1 LSF 131 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Personalestyrelsen, j.nr. 07-231-1 Fremsat den 5. februar 2009 af finansministeren (Lars

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. 2013/1 LSF 100 (Gældende) Udskriftsdato: 12. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsministeriet, j.nr. 036.78R.351 Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod hold af ræve (Ophævelse af revisionsbestemmelse.)

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod hold af ræve (Ophævelse af revisionsbestemmelse.) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod hold af ræve (Ophævelse af revisionsbestemmelse.) 1 I lov om nr. 466 af 12. juni 2009 om forbud mod hold af ræve, foretages følgende ændring: 1. 5 ophæves.

Læs mere

Selskabsdag 2015 Opdatering inden for selskabsretten. Monica Reib, Partner

Selskabsdag 2015 Opdatering inden for selskabsretten. Monica Reib, Partner Selskabsdag 2015 Opdatering inden for selskabsretten Monica Reib, Partner 2 Udvalgte emner 1. Revision af Selskabsloven 2. Det Offentlige Ejerregister 3. Ihændehaveraktier 4. Registrering af de reele ejere

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om arbejdsskadesikring

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om arbejdsskadesikring Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 40 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 40 Folketinget 2015-16 Fremsat den 4. november 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Vederlagspolitik. for bestyrelse og direktion Vestas Wind Systems A/S

Vederlagspolitik. for bestyrelse og direktion Vestas Wind Systems A/S Vederlagspolitik for bestyrelse og direktion Vestas Wind Systems A/S 6. Vestas internal protocol Introduktion Vederlagspolitikken for Vestas Wind Systems A/S bestyrelse og direktion 1 afspejler aktionærernes

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2012/1 LSF 85 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Social- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2012-8317 Fremsat den 16. november 2012 af social-

Læs mere

16. august 2005 PIH 05-801-24. Høring over forslag til lov om ændring af lov om tjenestemandspension

16. august 2005 PIH 05-801-24. Høring over forslag til lov om ændring af lov om tjenestemandspension Til Se fordelingsliste 16. august 2005 PIH 05-801-24 Høring over forslag til lov om ændring af lov om tjenestemandspension Hermed sendes udkast af 16. august 2005 til forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister 2008/1 LSF 83 (Gældende) Udskriftsdato: 6. januar 2017 Ministerium: Økonomi- og Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmjn., Søfartsstyrelsen, sag nr. 200807699 Fremsat den 3. december

Læs mere

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 2 Offentligt Notat SKATTEMINISTERIET Departementet Skatte- og Afgiftsadministration 17. april 2008 8. april 2008 J.nr. 2008-251-0070 Grundnotat om Europa-Kommissionens

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer 1) 2014/1 LSF 115 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Fremsat den 22. januar 2015 af ministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven 2007/2 LSF 68 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-730-0506 Fremsat den 6. februar 2008 af justitsministeren (Lene Espersen) Forslag

Læs mere

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 245 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. april 2014 Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven 2009/1 LSF 23 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-311-0034 Fremsat den 7. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Forslag. Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L Forslagsnummer Folketinget -NaN Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om den selvstændige offentlige virksomhed DSB og om DSB S-tog A/S

Bekendtgørelse af lov om den selvstændige offentlige virksomhed DSB og om DSB S-tog A/S LBK nr 1184 af 12/10/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 27. september 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2010-3716 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1402 af 23/12/2012

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 12. maj 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 12. maj 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 12. maj 2010 6. maj 2010. Nr. 489. Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension Herved bekendtgøres lov om tjenestemandspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 230 af 19. marts

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond (Udbetaling ved livstruende sygdom)

Forslag til lov om ændring af lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond (Udbetaling ved livstruende sygdom) Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 298 Offentligt Beskæftigelsesministeriet xx oktober 2006 ArC j.nr. 6141-0007 1. Udkast Forslag til lov om ændring af lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond (Udbetaling

Læs mere

Udkast til Forslag. Lov om ændring af lov om menighedsråd og lov om folkekirkens økonomi

Udkast til Forslag. Lov om ændring af lov om menighedsråd og lov om folkekirkens økonomi Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om menighedsråd og lov om folkekirkens økonomi (Samarbejder mellem menighedsråd m.v.) 1 I lov om menighedsråd, jf. lovbekendtgørelse nr. 79 af 2. februar 2009,

Læs mere

37 Redegørelse til investorerne i:

37 Redegørelse til investorerne i: i: Investeringsforeningen Sydinvest, Investeringsforeningen Sydinvest International, Investeringeforeningen Sydinvest Emerging Markets, Investeringsforeningen Strategi Invest, Investeringsforeningen Finansco,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning 2013/1 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

L 17 Forslag 1 2 10. 3

L 17 Forslag 1 2 10. 3 Lovforslag nr. L 17 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. 5. august 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. (Tilladelser til offentlig servicetrafik) l I lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1039 af 8. oktober 2009, foretages følgende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Lovforslag nr. L 131 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Faktureringspligt for regningsarbejde

Læs mere

Finansudvalget, Europaudvalget 2005 FIU Alm.del Bilag 41, 2698 - Økofin Bilag 5 Offentligt

Finansudvalget, Europaudvalget 2005 FIU Alm.del Bilag 41, 2698 - Økofin Bilag 5 Offentligt Finansudvalget, Europaudvalget 2005 FIU Alm.del Bilag 41, 2698 - Økofin Bilag 5 Offentligt 30. november 2005 Supplerende samlenotat vedr. ECOFIN den 6. december 2005 Dagsordenspunkt 8: 4. og 7. selskabsdirektiv

Læs mere

Forslag. Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) til

Forslag. Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) til 2010/1 LSF 32 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsskadestyrelsen, j.nr. 2009-0020714 Fremsat den 13. oktober 2010 af

Læs mere

Notat om forslaget har ikke tidligere været forelagt for Folketingets Europaudvalg

Notat om forslaget har ikke tidligere været forelagt for Folketingets Europaudvalg MILJØstyrelsen Jord & Affald MST/dokca 9. juli 2008 GRUNDNOTAT til FOLKETINGET Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2006/66/EF

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring i Grønland

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring i Grønland 2015/1 LSF 27 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Arbejdsskadestyrelsen, j.nr. 20014-0000283 Fremsat den 7. oktober 2015 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

Privatiseringer for fremtiden. Salg af statslige selskaber til at sikre vækst og velstand i Danmark

Privatiseringer for fremtiden. Salg af statslige selskaber til at sikre vækst og velstand i Danmark Privatiseringer for fremtiden Salg af statslige selskaber til at sikre vækst og velstand i Danmark 1 Forslaget kort fortalt Det er ikke statens opgave at drive virksomhed. Statens skal i stedet fokusere

Læs mere

De vigtigste ændringer er: at regler, der beskytter kontraktvilkår i aftaler mellem leverandører og forhandlere, afskaffes.

De vigtigste ændringer er: at regler, der beskytter kontraktvilkår i aftaler mellem leverandører og forhandlere, afskaffes. Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 131 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 2.februar 2010 Kommissionens forordning (EU) om anvendelse af Traktatens artikel 101, stk. 3, på kategorier

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. Lovforslag nr. L 126 Folketinget 2010-11 Fremsat den 27. januar 2011 af kirkeministeren (Birthe Rønn Hornbech) Forslag til Lov om ændring af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. (Udvidet mulighed

Læs mere

2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag.

2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag. 2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2016-2816 Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren

Læs mere

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven LBK nr 1820 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-8224 Senere ændringer til forskriften LOV

Læs mere

2007/2 LSF 139 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016. Forslag. til

2007/2 LSF 139 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016. Forslag. til 2007/2 LSF 139 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 2008-1433-320 Fremsat den 27. marts

Læs mere

Revisoreksamen 2004. Opgave 1. dag. Mandag, den 9. august 2004. (8 timer)

Revisoreksamen 2004. Opgave 1. dag. Mandag, den 9. august 2004. (8 timer) Revisoreksamen 2004 Opgave 1. dag Mandag, den 9. august 2004 (8 timer) Alle hjælpemidler kan medbringes til prøven, bortset fra: disketter, mobiltelefoner, eller andet elektronisk kommunikationsudstyr

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2010/1 LSF 69 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2010-0017997 Fremsat den 17. november 2010

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget 2008/1 LSF 94 (Gældende) Udskriftsdato: 6. januar 2017 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2008-9317 Fremsat den 11. december 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi

Forslag. Lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi 2008/1 LSF 58 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Kirkemin. Fremsat den 13. november 2008 af kirkeministeren (Birthe Rønn Hornbech) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Ørestads- og Metroprojektet (nr. 2) (beretning nr. 3/04) 30. januar 2008 RN A601/08 I. Indledning 1. Jeg oplyste i mit notat til

Læs mere

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen.

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen. KONKURRENCERET I. KONKURRENCERETTEN 1. Indledning De konkurrenceretlige regler er nogle en af de retsregler, der regulerer erhvervslivets bestræbelser på at afsætte varer og tjenesteydelser. Vi har nationale

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.8.2012 COM(2012) 430 final 2012/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af EU's holdning med henblik på revisionen af det internationale telekommunikationsreglement

Læs mere

Vejledning. - om regler om indbetaling af ATP-bidrag, når et ansættelsesforhold har udenlandske elementer

Vejledning. - om regler om indbetaling af ATP-bidrag, når et ansættelsesforhold har udenlandske elementer Vejledning - om regler om indbetaling af ATP-bidrag, når et ansættelsesforhold har udenlandske elementer 1 Indhold 1. Indledning... 4 2. Introduktion til internationale regler om social sikring... 4 2.1.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af universitetsloven, lov om teknologioverførsel m.v. ved offentlige forskningsinstitutioner og lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af universitetsloven, lov om teknologioverførsel m.v. ved offentlige forskningsinstitutioner og lov om almene boliger m.v. Til lovforslag nr. L 143 Folketinget 2010-11 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. maj 2011 Forslag til Lov om ændring af universitetsloven, lov om teknologioverførsel m.v. ved offentlige forskningsinstitutioner

Læs mere

Fremsat den 19. november 2008 af Frank Aaen (EL) og Per Clausen (EL)

Fremsat den 19. november 2008 af Frank Aaen (EL) og Per Clausen (EL) 2008/1 BSF 50 (Gældende) Udskriftsdato: 20. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 19. november 2008 af Frank Aaen (EL) og Per Clausen (EL) Forslag til folketingsbeslutning om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion 2011/1 LSF 75 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, j.nr. 061.77K.271

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. (Tilskud til særligt

Læs mere

Udkast. Fremsat den x. februar 2014 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag. til

Udkast. Fremsat den x. februar 2014 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag. til Udkast Fremsat den x. februar 2014 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (En tidlig forebyggende indsats m.v.) 1 I lov om

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167)

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167) KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167) Marts 2016 1. Indledning Udkast til forslag til lov om ændring af beredskabsloven, lov om beskyttelsesrum,

Læs mere