Generelle bemærkninger Takstbilag 13-24

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generelle bemærkninger 1-12. Takstbilag 13-24"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Budget Bemærkning Generelle bemærkninger 1-12 Takstbilag Hovedoversigt 1-4 Sammendrag af budget 5-8 Bevillingsoversigt: Grønne sider Direktørområde Børn, Unge og Borgerservice Stab for Børn, Unge og Borgerservice Center for Dagtilbud og Skole Folkeskoler, SFO og Skolefritidsklub Befordring af elever i grundskolen 11 Børn med særlige behov Efteruddannelse i Folkeskolen 12 Bidrag til privatskoler og SFO 12 Bidrag til efterskoler 12 Specialpædaogisk bistand til børn 12 Kommunale tilskud til selvej. Udd.inst. 12 Dagtilbud Ungdomsskolen 13 Center for Børn og Familie Center for Børn og Familie/hk06 13 PPR 13 Kommunal tandpleje 14 Kommunal sundhedstjeneste 14 Central refusionsordning 14 Plejefamilier og opholdssteder for børn 14 Forebyggende foranstaltninger for børn 14 Kernen 14 Dildhaven 14 Døgninstitutioner 15 Kontante ydelser 15 Center for Borgerservice Center for Borgerservice/hk6 15 Team Borgerbetjening/hk6 15 Voksen Handicap / Borgerservice 15 KMD Aktiv /Borgerservice Hvide sider

2 KMD Social Pension/ UDK 16 Driftssikring af boligbyggeri 16 Budget Center for Unge, Job og Uddannelse Center for Unge, Job og Uddannelse/hk06 16 Ungdomsuddannelse særlige behov STU 16 SSP-samarbejde 16 Plejefamilier og opholdssteder for børn 16 Forebyggende foranstaltninger for børn 16 Døgninstitutioner 16 Sikrede institutioner 16 Central refusionsordning 17 Driftsudg. Ordinær udd. Kont.hj. 17 Ungdommens Uddannelsesvejledning 17 Det Flyvende Korps 17 Ungdomsuddannelser 17 Direktørområde Voksne, Job og Sundhed Stabsfunktioner Voksne, Job og Sundhed Stabsfunktioner Voksne, Job og Sundhed 18 Administrativt samarbejde 18 Ældreboliger 18 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 18 Øvrige sociale formål 18 Indtægter fra refusionsordninger 18 Seniorjob (HR) 19 Center for Omsorg og Sundhed Stabsfunktioner for Omsorg og Sundhed 19 Sundhedsudgifter 19 Social & Sundehedselevuddannelserne 19 Projekter & tilskud Pleje - Andre kommuner/afregning 20 Herlev Sundhedscenter Plejecentre Herlev Hjemmepleje og Socialpsykiatri Visitation praktisk og personlig pleje Herlev VoksenPædagogiske Tilbud 24 Bemærkning Jobcentret Jobcenter /hk06 25 Virksomhedsrelaterede indsats 25 Førtidspensioner 25 Sygedagpenge 25 Kontanthjælp 25 Fleksjob og ledighedsydelse 25

3 Ressourceforløb 25 Budget Arbejdsmarkedsforanstaltninger Bemærkning Direktørområde Økonomi og Løn Økonomi og Løn 27 Fællesudgifter: 27 Økonomi og Løn 27 Møder, rejser og repræsentation 27 Vederlag 27 Valg 27 IT og telefoni 27 Adm.bidrag til Udbetaling Danmark 27 Løn- og barselspuljer 27 Tjenestemandspension 27 Interne forsikringspuljer 27 Feriefonden 27 Driftssikring af boligbyggeri 27 Byfornyelse 27 Direktørområde for Kultur, Ejendomme og Teknik Stabsfunktion for Kultur, Ejendomme og Teknik Center for Teknik og Miljø Center for Teknik og Miljø/hk6 28 Grønne områder - Teknik og Miljø 28 Trafik - Teknik og Miljø 28 Natur 28 Miljø 28 Renovation 28 Serviceafdelingen 29 Center for Kultur, Fritid og Byudvikling Center for Kultur,Fritid,Byudvikling/hk6 29 Plan og Byg/hk6 29 Beredskab 29 Ungdomskulturelle aktiviteter 29 Idrætsfaciliteter for børn og unge 29 Folkebiblioteker 29 Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteter 30 Center for Ejendomme og Intern Service Projekt- og drift Indkøb 34 Tekniskservice 34 Kantinen 34

4 Budget Bemærkning Stabsfunktionerne Stabsfunktionerne 35 Fælles stabs- og servicefunktioner 35 Kommissioner, råd og nævn 35 Elever 35 Direktionssekretariatet 35 Team Herlev 35 HR-teamet 35 Jobannoncer 35 Omsorgspolitik 35 IT-teamet 35 IT 35 Telefoni 35 Kommunikation, Udvikling og Erhverv 35 Erhvervsservice og iværksætteri 35 Informationsannoncer 35 Informationsudgifter 35 Renter og finansiering Balanceforskydninger, afdrag på lån, låneoptagelse Investeringsoversigt Kommentarer til investeringsoversigten Budgetaftale

5 1 Hovedoversigt til budget Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de kommende år samt medvirke til løsningen af oplysningsopgaven over for borgerne, og på den anden side at give staten mulighed for umiddelbart efter budgetvedtagelsen at få et summarisk overblik over de kommunale budgetter. Hovedoversigten er opstillet i følgende orden: A. Driftsvirksomhed B. Anlægsvirksomhed C. Renter D. Finansforskydninger E. Afdrag på lån F. Finansiering Summen af posterne A til E finansieres under et af post F.

6 2 Hovedoversigt - Budgetoplæg 2016 Hele kr. A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion 1. Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion Fællesudgifter og administration Heraf refusion Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion B. ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder mv Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration Anlægsvirksomhed i alt PRIS-/LØN-STIGNINGER C. RENTER D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse i likvide aktiver ( ) Øvrige balanceforskydninger ( ) Balanceforskydninger i alt E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSER ( ) SUM (A + B + C + D + E) F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver ( ) Optagne lån ( ) Tilskud og udligning ( ) Refusion af købsmoms ( ) -36 Regnskab 2014 Budget 2015 Budgetforslag 2016 Skatter ( ) Finansiering i alt BALANCE

7 3 Hovedoversigt - Budgetoplæg 2016 Hele kr. A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion 1. Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion Fællesudgifter og administration Heraf refusion Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion B. ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder mv Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse 6. Fællesudgifter og administration Anlægsvirksomhed i alt PRIS-/LØN-STIGNINGER C. RENTER D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse i likvide aktiver ( ) Øvrige balanceforskydninger ( ) Balanceforskydninger i alt E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSER ( ) SUM (A + B + C + D + E) F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver ( ) Optagne lån ( ) Tilskud og udligning ( ) Refusion af købsmoms ( ) Budgetoverslag 2017 Budgetoverslag 2018 Budgetoverslag 2019 Skatter ( ) Finansiering i alt BALANCE

8

9 5 Sammendrag af budget Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunens planlægnings- og prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede udvikling inden for de enkelte sektorer. Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men er mere detaljeret i forhold til de enkelte hovedelementer i totalbudgettet. Og så indeholder det kun drift og refusioner.

10 6 Budgetsammendrag - Budgetoplæg 2016 Drift og refusion (1.000 kr.) Regnskab 2014 Budget 2015 Budget 2016 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsområder Fritidsfaciliteter Naturbeskyttelse Vandløbsvæsen Miljøbeskyttelse m.v Diverse udgifter og indtægter Redningsberedskab Forsyningsvirksomheder m.v Affaldshåndtering Transport og infrastruktur Fælles funktioner Kommunale veje Kollektiv trafik Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Ungdomsuddannelser Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Central refusionsordning Dagtilbud til børn og unge Tilbud til børn og unge med særlige behov Tilbud til ældre og handicappede Rådgivning Tilbud til voksne med særlige behov Tilbud til udlændinge Førtidspensioner og personlige tillæg Kontante ydelser Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger Arbejdsmarkedsforanstaltninger Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so Fællesudgifter og administration m.v Politisk organisation Administrativ organisation Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Lønpuljer m.v I alt

11 7 Budgetsammendrag - Budgetoplæg 2016 Drift og refusion (1.000 kr.) Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsområder Fritidsfaciliteter Naturbeskyttelse Vandløbsvæsen Miljøbeskyttelse m.v Diverse udgifter og indtægter Redningsberedskab Forsyningsvirksomheder m.v Affaldshåndtering Transport og infrastruktur Fælles funktioner Kommunale veje Kollektiv trafik Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Ungdomsuddannelser Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Central refusionsordning Dagtilbud til børn og unge Tilbud til børn og unge med særlige behov Tilbud til ældre og handicappede Rådgivning Tilbud til voksne med særlige behov Tilbud til udlændinge Førtidspensioner og personlige tillæg Kontante ydelser Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger Arbejdsmarkedsforanstaltninger Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so Fællesudgifter og administration m.v Politisk organisation Administrativ organisation Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Lønpuljer m.v I alt

12

13 9 Budgetoplæg (Bevillingsoversigt)

14 10 Budgetoplæg Hovedkonto 0-6 Drift og refusioner i hele kr. Oprindeligt budget 2015 Budgetforslag 2016 Budgetoverslag Herlev Kommune Direktørområde Børn, Unge og Borgerservice Stab for Børn, Unge og Borgerservice Administration og Økonomi FO øvrig adm Socialtilsyn Rådighedsvagt Spec.undervisning - KFS Rådighedsbeløb o.lign CENTER FOR DAGTILBUD OG SKOLE Folkeskoler, SFO og Skolefritidsklub Folkeskoler - Fælles Folkeskoler - Fælles Folkeskoler - Fælles - Personale Den Kulturelle Rygsæk Folkeskoler - Mellemkomm.betalinger Aktiviteter i sommerferien Fiskebæk Naturskole Børnenaturcenter Kildegården Syge- og hjemmeundervisning SFO og Skolefritidsklub - Fælles Skolebibliotek Herlev Byskole, SFO, Skolefritidsklub og Herlev Byskole Herlev Byskole Herlev Byskole - Ledelse/adm Herlev Byskole - Øvrig ledelse SFO Herlev Byskole SFO Herlev Byskole SFO Herlev Byskole - Øvrig ledelse Skolefritidsklub Herlev Byskole Skolefritidsklub Herlev Byskole Skolefritid Herlev By - ikke ramme Skolefritid Herlev By - Øvrig ledelse Ungecafe Herlev Byskole Ungecafe Herlev Byskole Kildegårdskolen, SFO, Skolefritidsklub o Kildegårdskolen Kildegårdskolen Kildegårdskolen - Ledelse/adm Kildegårdskolen - Øvrig ledelse

15 11 Budgetoplæg Hovedkonto 0-6 Drift og refusioner i hele kr. Oprindeligt budget SFO Kildegårdskolen SFO Kildegårdskolen SFO Kildegårdskolen - Øvrig ledelse Skolefritidsklub Kildegårdskolen Skolefritidsklub Kildegårdskolen Skolefritid Kildegård - ikke ramme Skolefritid Kildegård - Øvrig ledelse Ungecafe Kildegårdskolen Ungecafe Kildegårdskolen Lindehøjskolen, SFO, Skolefritidsklub og Lindehøjskolen Lindehøjskolen Lindehøjskolen - Ledelse/adm Lindehøjskolen - Øvrig ledelse SFO Lindehøjskolen SFO Lindehøjskolen SFO Lindehøjskolen - Øvrig ledelse Skolefritidsklub Lindehøjskolen Skolefritidsklub Lindehøjskolen Skolefritid Lindehøj - ikke ramme Skolefritid Lindehøj - Øvrig ledelse Ungecafe Lindehøjskolen Ungecafe Lindehøjskolen Gl. Hjortespringskole, SFO og Skolefriti Gl. Hjortespringskole Gl. Hjortespringskole Gl. Hjortespringskole - Ledelse/adm Gl. Hjortespringskole - Øvrig ledelse Gl. Hjortespring SFO og Skolefritidsklub Gl. Hjortespring SFO og Skolefritidsklub SFO Gl. Hjortespring - Øvrig ledelse Befordring af elever i grundskolen Befordring af elever i grundskolen Børn med særlige behov Central pulje til særlig støtte Central pulje til særlig støtte Mellemoffentlige betalinger Særlige børn - Mellemoffentlige Specialundervisning i regionale tilbud Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler Specialskoler - Psykosociale børn Specialgrupper - Herlev Byskole SFO - Specialgrupper - Herlev Byskole Budgetforslag 2016 Budgetoverslag Specialgrupper - Gl. Hjortespringskole SFO - Specialg. - Gl. Hjortespringskole

16 12 Budgetoplæg Hovedkonto 0-6 Drift og refusioner i hele kr. Oprindeligt budget 2015 Budgetforslag 2016 Budgetoverslag Villaen - Gl. Hjortespringskole Kompetancen - Gl. Hjortespringskole Dagtilbud - Børn med særlige behov Dagtilbud - Børn med særlige behov Særlige dagtilbud og særlige klubber Specialbørnehaver Specialfritidshjem Efteruddannelse i Folkeskolen Efteruddannelse i Folkeskolen Bidrag til privatskoler og SFO Privatskoler SFO Bidrag til efterskoler Efterskoler Elevstøtte (børn med særlige behov) Specialpædaogisk bistand til børn Specialpædagogisk bistand til børn Kommunale tilskud til selvej. udd.inst Kommunale tilskud til selvej. udd.inst Dagtilbud Dagtilbud - Fælles Dagtilbud - Søskendetilskud Dagtilbud - Fælles - Personale Dagtilbud - Ledelse/adm Dagtilbud - Mellemoffentlige betalinger Pædagogisk Center Pædagogisk Center - Fælles- Kommunale Pædagogisk Center - Fælles - Alle Distrikt Kildegård Distrikt Kildegård Bø. Sommerhaven - ikke ramme Bø. Hyldeblomsten - ikke ramme Bø. Mælkevejen/Ønskeøen - ikke ramme Bø. Troldemosen - ikke ramme Bø. Hyldemosen - ikke ramme Bø. Krudttønden - ikke ramme Distrikt Herlev By Distrikt Herlev By Bø. Kagsmosen - ikke ramme Bø. Enghuset - ikke ramme Bø. Solsikken - ikke ramme Bø. Elverhuset - ikke ramme Bø. Herlevgård - ikke ramme Bø. Solstrålen - ikke ramme

17 13 Budgetoplæg Hovedkonto 0-6 Drift og refusioner i hele kr. Oprindeligt budget Distrikt Lindehøj Distrikt Lindehøj Bø. Kildespring - ikke ramme Bø. Anishaven - ikke ramme Bø. Eventyrhuset - ikke ramme Bø. Lindehaven - ikke ramme Bø. Højsletten - ikke ramme Budgetforslag 2016 Budgetoverslag Selvejende dagtilbud Bø. Æblehuset Bø. Æblehuset Bø. Æblehuset - ikke ramme Bø. Æblehuset - Ledelse/adm Bø. Kantatehuset Bø. Kantatehuset Bø. Kantatehuset - ikke ramme Bø. Kantatehuset - Ledelse/adm Bø. Kachotten Bø. Kachotten Bø. Kachotten - ikke ramme Bø. Kachotten - Ledelse/adm Bø. Lindehøj Bø. Lindehøj Bø. Lindehøj - ikke ramme Bø. Lindehøj - Ledelse/adm Dagplejen Dagplejen Dagplejen - ikke ramme Dagplejen - Ledelse/adm Tilskud til privatinstitutioner Privat pasning Privatinstitutioner Ungdomsskolen Ungdomsskolen Ungdomsskolen - ikke ramme Ungdomsskolen - Ledelse/adm CENTER FOR BØRN OG FAMILIE Center for Børn og Familie/hk Center for Børn og Familie PPR PPR PPR - ikke ramme

18 14 Budgetoplæg Hovedkonto 0-6 Drift og refusioner i hele kr. Oprindeligt budget 2015 Budgetforslag 2016 Budgetoverslag Kommunal tandpleje Tandpleje - Egne klinikker Tandpleje Omsorgs- og specialtandpleje Tandpleje - øvrige udbydere Tandpleje år Omsorgs- og specialtandpleje Kommunal sundhedstjeneste Kommunal sundhedstjeneste Central refusionsordning Refusion Plejefamilier og opholdssteder for børn Psykosociale år Psykosociale 0-14 år Plejefamilier Psykosociale 0-14 år Netværkspl.fam Psykosociale 0-14 år Opholdssteder Psykosociale 0-14 år Kost og efterskoler Psykosociale 0-14 år Advokatbistand Psykosociale 0-14 år Kuratorpulje Psykosociale 0-14 år Arb.skadeforsikring Psykosociale 0-14 år Egenbetaling Forebyggende foranstaltninger for børn Psykosociale år Psyk 0-14 år Kons.bist. prgf. 52,3, Psyk 0-14 år Fam.beh. mv prgf. 52, 3, Psyk 0-14 år Døgnoph mv prgf. 52, 3, Psyk 0-14 år Aflastning prgf. 52, 3, Psyk 0-14 år Pers rdg. Prgf. 52, 3, Psyk 0-14 år Fast kontprs prgf. 52, 3, Psyk 0-14 år Praktikoph prgf. 52, 3, Psyk 0-14 år Anden hjælp prgf. 52, 3, Psyk 0-14, Øk. Støt. prgf. 52a og 52,3, Psyk 0-14, Øk. Støt. Prgf. 52, Psyk 0-14, Støttepers anbr. Prgf Psyk 0-14,DUBU,forebyggende medarbejdere Handicappede Handicappede Aflastning prgf. 52, 3, Kernen Kernen Kernen - ledelse/adm Dildhaven Dildhaven Dildhaven - Ledelse/adm Dildhaven - Mellemoffentlige betalinger

19 15 Budgetoplæg Hovedkonto 0-6 Drift og refusioner i hele kr. Oprindeligt budget Døgninstitutioner Psykosociale år Psyksoc 0-14 Beh.hjem varigt nedsat Psyksoc 0-14 Egenbetaling varigt nedsat Budgetforslag 2016 Budgetoverslag Handicappede Handicappede Beh.hjem varigt nedsat Kontante ydelser Prgf. 41 Merudg. ved forsørgelse af børn Prgf 42 Tabt arbejdsfortjeneste CENTER FOR BORGERSERVICE Center for Borgerservice/hk Center for Borgerservice øvrig adm./hk Team Borgerbetjening/hk Borgerservice -indtægter og udgifter/hk Voksen Handicap / Borgerservice Andre sundhedsudgifter Andre sundhedsudgifter Socialpædagogisk støtte Socialpædagogisk støtte 84, Socialpædagogisk støtte Socialpædagogisk støtte 85, ejf Socialpædagogisk støtte Botilbud til midlertidigt ophold Botilbud,midlertidigt ophold 107 ejf Botilbud til midlertidigt ophold Kontaktperson- og ledsagerordninger Ledsageordn. funktionsevne( 45 og 97) Beskyttet beskæftigelse ( 103) Beskyttet beskæftigelse 103, ejf Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud ( 104) Aktivitets- og samv.tilb. andr.off Aktivitets- og samv.tilb. andr.off.,ejf Kontante ydelser( 100) Merudgifter voksne, nedsat funktionsevne Botilbud - Sociale problemer ( ) Botilbud soc. problem Kvindekrisecentre, andre off KMD Aktiv /Borgerservice Kontanthjælp, passiv Kontanthjælp, aktiv Sociale formål / Enkeltydelser Personlige tillæg Repatriering

20 16 Budgetoplæg Hovedkonto 0-6 Drift og refusioner i hele kr. Oprindeligt budget Sociale ydelser KMD Social Pension/ UDK Førtidspension og pers.tillæg Personlige tillæg Førtidspension med 50% KMF Førtidspension med 65% KMF før Førtidspension med 65% KMF efter Budgetforslag 2016 Budgetoverslag Boligstøtte Boligydelse Boligsikring Driftssikring af boligbyggeri Driftssikring af boligbyggeri CENTER FOR UNGE, JOB OG UDDANNELSE Center for Unge, Job og Uddannelse/hk Projektcenter Unge, job og Uddannelse Ungdomsuddannelse særlige behov STU Ungdomsuddannelse særlige behov STU SSP-samarbejde SSP-samarbejde Plejefamilier og opholdssteder for børn Psykosociale år Plejefamilier Psykosociale år Netværkspl.fam Psykosociale år Opholdssteder Psykosoc år Kost og efterskoler Psykosociale opholdskommunerefusion Psykosociale år Egenbetaling Forebyggende foranstaltninger for børn Psyk år Kons.bist. prgf. 52,3, Psyk år Fam.beh. mv prgf. 52, 3, Psyk år Døgnoph mv prgf. 52, 3, Psyk år Pers rdg. Prgf. 52, 3, Psyk år Fast kontprs prg. 52, 3, Psyk år Praktikoph prgf. 52, 3, Psyk år Anden hjælp prgf. 52, 3, Psyk Øk. Støt. prgf. 52a og 52,3, Psyk år, Øk. Støt. Prgf. 52, Psyk år Støttepers anbr. Prgf Psyk år Hybler Døgninstitutioner Psyksoc år beh.hjem social adfærd Psyksoc egenbetaling social adfærd Sikrede institutioner Sikrede institutioner

Herlev kommunalbestyrelse. Thomas Gyldal Petersen / Helle Søeberg

Herlev kommunalbestyrelse. Thomas Gyldal Petersen / Helle Søeberg I overensstemmelse med lov om kommunernes styrelse attesteres herved, at nærværende budget har været behandlet i kommunalbestyrelsens møde den 11. september 2013 og 9. oktober 2013. Herlev kommunalbestyrelse

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Investeringsoversigt... 189

Indholdsfortegnelse. Investeringsoversigt... 189 Budget 2015-2018 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt... 3 Tværgående artsoversigt... 7 Bevillingsoversigt... 11 Budget opdelt efter funktion... 29 Bemærkninger... 41 Økonomiudvalget... 43 Socialudvalget...

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016-18 Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2015, den 1. september 2014 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2015 og overslagsårene

Læs mere

Budget 2014 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2014 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune Borgmesterens forord Med afslutningen af en 4-årig valgperiode er det naturligt at gøre status for kommunens økonomiske situation. Syddjurs Kommunes havde frem til og med 2011 en 3-årig aftale med Økonomi-

Læs mere

GENTOFTE-PLAN 2015. Økonomioversigter

GENTOFTE-PLAN 2015. Økonomioversigter GENTOFTE-PLAN 2015 Økonomioversigter 1 Gentofte-Plan 2015 Økonomioversigter INDHOLDSFORTEGNELSE RESULTATBUDGET 3 HOVEDOVERSIGT 5 BEVILLINGSOVERSIGT 8 Driftsbudget 10 Teknik og Miljø (Park og Vej) 10 Teknik

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB 0240 EGEDAL HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB Hovedoversigt til regnskab giver et summarisk overblik over regnskabsårets aktiviteter. Oversigten, som er specificeret på hovedkonto, er opdelt i: A. Driftsvirksomhed

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17 Esbjerg Kommune Budget 2014 Budgetoverslag 2015-17. Forord Bred enighed om budget 2014 i Esbjerg Der er indgået et bredt budgetforlig i Esbjerg byråd. Det har været nødvendigt med en omfattende ommøblering

Læs mere

149 Anlægsprojekter på 2 mio. kr. og derover Hele 1.000 kr. Sted Tekst Bevilling Bevilling Bevilling Forbrug Forbrug I alt Rest Regnskab tidligere 2014 i alt tidligere 2014 forbrug bevilling godkendt år

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16 Esbjerg Kommune Budget 213 Budgetoverslag 214-16. Forord Esbjerg Kommune bringer balance mellem udgifter og indtægter Alle partier i Esbjerg Byråd står bag den nye aftale, som igen vil skabe ligevægt i

Læs mere

Gentofte-Plan 2010. Økonomioversigter

Gentofte-Plan 2010. Økonomioversigter Gentofte-Plan 2010 Økonomioversigter Titel: Gentofte-Plan 2010 Økonomioversigter Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2009 Composing: DES Tryk: Bording A/S Oplag: 325 Forsidefoto: Munkegårdsskolens parterreetage.

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB Indholdsfortegnelse A. Indledning... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 B. Årsberetning og sammenfatning af årsregnskab... 7 Kommunens årsberetning... 8 Anvendt regnskabspraksis... 16 Regnskabsopgørelse...

Læs mere

Årsregnskab 2012. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Årsregnskab 2012. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Økonomicentret Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Årsregnskab 2012 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 September 2013 Indholdsfortegnelse Side Indledning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2. Budgetaftalen for år 2009... 3-5

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2. Budgetaftalen for år 2009... 3-5 1 Indholdsfortegnelse Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2 Budgetaftalen for år 2009... 3-5 Generelle bemærkninger til budget 2009 2012... 5-15 Tilskud og udligningsordninger... 16-18

Læs mere

Forord... 1. Resumé af budgettet... 3. Resultatopgørelse 2013-16... 7

Forord... 1. Resumé af budgettet... 3. Resultatopgørelse 2013-16... 7 Budget 2013-2016 INDHOLD Forord... 1 Resumé af budgettet... 3 Resultatopgørelse 2013-16... 7 Budgetforudsætninger... 9 1. Skatter.... 10 2. Tilskud og udligning... 12 3. Driftsvirksomhed... 12 4. Anlægsvirksomhed...

Læs mere

Årsregnskab 2011. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Årsregnskab 2011. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Økonomicentret Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Årsregnskab 2011 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 September 2012 Indholdsfortegnelse Side Indledning

Læs mere

Budget 2014. Samt overslagsår 2015-2017

Budget 2014. Samt overslagsår 2015-2017 Budget 2014 Samt overslagsår 2015-2017 Indholdsfortegnelse 1. Budget 2014-2017 i hovedtal... Side 3 2. Budgetaftalen... Side 4 3. Generelle bemærkninger... Side 16 4. Budgetbemærkninger Fællesudgifter

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beretning 04 Økonomisk resultat

Indholdsfortegnelse. Beretning 04 Økonomisk resultat Indholdsfortegnelse Beretning 04 Økonomisk resultat Udgiftsregnskab 07 Regnskabspraksis 11 Regnskabsopgørelse 12 Finansieringsoversigt 13 Regnskabsoversigt 21 Afsluttede anlæg 26 Igangværende anlæg 34

Læs mere

Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013

Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013 Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 1 2010-2011 2 2012-2013 3 SAMMENDRAG 5 2010-2011 6 2012-2013 9 BEVILLINGSOVERSIGT DRIFT OG REFUSION 13 1 Kommunalbestyrelsen 14 10 Udvalget

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB... 5 REGNSKABSSAMMENDRAG... 7 REGNSKABSOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalget... 16 Ejendomme og administrationsbygninger... 16 Politisk

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Budgetaftalen

ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Budgetaftalen ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Budgetaftalen 3 Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal være

Læs mere

Resultatopgørelse... 5 Bevillingsoversigt... 7 Bevillingsspecifikationer... 9. Drift og refusion... 9 Anlæg... 19 Renter afdrag og finasiering...

Resultatopgørelse... 5 Bevillingsoversigt... 7 Bevillingsspecifikationer... 9. Drift og refusion... 9 Anlæg... 19 Renter afdrag og finasiering... 1 2 Indholdsfortegnelse Resultatopgørelse... 5 Bevillingsoversigt... 7 Bevillingsspecifikationer... 9 Drift og refusion... 9 Anlæg... 19 Renter afdrag og finasiering... 25 soversigt... 27 Teknik og Miljøudvalget...

Læs mere

Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016

Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016 Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016 2 Indholdsfortegnelse: Indledning... 4 Generelle bemærkninger til budget... 6 Det skattefinansierede og brugerfinansierede område... 18 Hovedoversigt

Læs mere

e Ko Budget 2014-2017

e Ko Budget 2014-2017 Lejre Kommune Budget 2014-2017 Indhold Indledning... 3 Budgettet kort fortalt... 4 Økonomiudvalget...10 Udvalget for Kultur og Fritid...19 Udvalget for Børn og Ungdom...23 Udvalget for Teknik og Miljø...33

Læs mere

Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018

Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018 Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Budgetopfølgningerne har givet anledning til følgende bemærkninger: Forventet regnskab. Korrigeret Budget 2007

Budgetopfølgningerne har givet anledning til følgende bemærkninger: Forventet regnskab. Korrigeret Budget 2007 Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts Ifølge Styringsmodellen skal afdelingerne foretage budgetopfølgning pr. 31. marts. De respektive budgetopfølgninger har nu været forelagt de budgetansvarlige

Læs mere

Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi møder fremtidens udfordringer med lyst til nytænkning Budgettet for 2014 og overslag for årene til og med

Læs mere

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Budget 2015 Budgetoverslag for 2016-2018

Budget 2015 Budgetoverslag for 2016-2018 2015 for 2016-2018 1 Indholdsfortegnelse Side Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt 9 Bevillingsoversigt udskrevet i hovedkontoorden: Hovedkonto 0, Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedkonto

Læs mere