Screening af lokalplan + kommuneplantillæg til Miljøvurdering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Screening af lokalplan + kommuneplantillæg til Miljøvurdering"

Transkript

1 Screening af lokalplan + kommuneplantillæg til Miljøvurdering Navn og nummer på plan Lokalplan for et centerområde ved Søhaven samt kommuneplantillæg nr. 36 Beskrivelse af planen, formål og omfang Sag nr. EMN Projektleder Birgit Holst Forventet lokalplanafgrænsning Planen gennemføres for at give ejer mulighed for at skabe bebyggelse i Alderslyst. Planen skal danne grundlag for opførelse af ny bebyggelse ved Sølystvej. Lokalplanen dækker kommuneplanramme 11-C-15 og 11-R-12. (Matriklerne 1140, 1141, 821a, 821b, 1179, 1180, 1181, 1182 og 1183 Silkeborg Markjorder). Lokalplanen skal afløse den eksisterende lokalplan nr Ny lokalplan skal give mulighed for at opføre det projekt, som er vist herunder. Teknik- og Miljøafdelingen - revideret 10. oktober 2014

2 Skitseprojekt, ikke målfast. Se venligst i GO sagen for mail med projekt. Baggrunden for lokalplanens udarbejdelse er et ønske om at opføre tre punkthuse med boliger. I projektet arbejdes der med et lille fodaftryk på grunden som skaber mulighed for grønne rum, der både bringer liv og lys mellem boligerne samtidig med, at der sikres smukke kik og en stor visuel kontakt til søen. Punkthusene opføres i 3 til 7 etager (lavest mod vest og højest mod øst) for at fange byens nuværende skala (fra villaer til etagebebyggelse) og samtidig skabe en byport mod Alderslyst. Punkthusene er baseret på to volumener, der mødes om en fælles opgang, hvor boligerne forskyder sig vertikalt og horionsalt. Dette bidrager til en nedskallering af boligvolumenet og skaber varierede og interessante facader. Ny bebyggelse drejer sig konkret om: 2 BBR fordelt på fem lejligheder samt fordelingsarealer. 2 BBR fordelt på ni lejligheder samt fordelingsarealer. t bygningsareal på ca. 1800m2 BBR fordelt på tolv lejligheder samt fordelingsarealer. Grunden står i dag ubebygget. Der vil med lokalplanprojektet således ske en fortætning af området, hvilket er i overensstemmelse med Silkeborg Kommunes målsætning for Silkeborg bymidte. Det påtænkte byggeri er visualiseret nedenfor. Ny bebyggelse forventes udført i respekt med historien og stedet med udgangspunkt i et klassisk og tidsløst design. Husene forventes opført med hvide facader så de opleves maritime og elegante. På baggrund af visualiseringerne vur-

3 deres projektet at falde naturligt ind i forhold til omkringliggende villa- og etagebebyggelse, netop fordi der i projektet er indtænkt en skalaovergang fra villaer i vest til etageboliger mod øst. Samtidig ses det af visualiseringerne, at projektet med den tiltænkte funktion som byport til Alderslyst, vil synes markant på hjørnet af Sølystvej og Borgergade. I forbindelse med lokalplanudarbejdelsen udarbejdes skyggediagrammer.

4 De ubebyggede arealer forefindes hovedsageligt i lokalplanområdets sydlige del mod søen. Disse arealer skabes en rekreativ Søhave designet som en grønning med parklignende karakter. Søhaven kan anvendelse af både beboer og byens borgere. Bl.a. bliver der udformet en badebro ud i søen, hvor offentligheden ligeledes har adgang. Lokalplanområdet Lokalplanområdet er placeret i Alderslyst, som sammen med bymidten er blandt Silkeborgs ældste bydele, hvor der i dag er et varieret udbud af boliger, lige fra store villaer og parcelhuse til etageejendomme. Lokalplanområdet er ca m2 og ligger i byzone på hjørnet af Sølystvej og Borgergade. Mod nord og øst afgrænses lokalplanområdet af bebyggelse på Sølystvej, hvor der findes en lang række af de oprindelige villaer, som blev bygget i perioden fra 1920 og frem. Mod vest afgrænses området af Borgergade, hvor der overvejende ses etageejendomme med skiftevis boliger og erhverv i stueetagen. Borgergades sydlige ende ned mod Silkeborg Langsø opleves i dag forholdsvist slidt. Mod syd afgrænses lokalplanområdet af Silkeborg Langsø. Lokalplanområdet ligger således tæt på bymidten og de bymidtenære boligområder og lokalplanens realisering vil bidrage til, at området opnår et visuelt løft og bliver et mere levende og arkitektonisk spændende byrum. Lokalplanområdet fremstår i dag ubebygget med spredt bevoksning. Inden for lokalplanområdet er nogle større træer, hvoraf nogle søges bevaret i forbindelse med lokalplanprojektet. Herudover anvendes området fortrinsvis til parkeringspladser. Terrænet falder svagt fra nord til syd, ca. 2,20 meter. Vejadgang til området sker i dag fra Sølystvej. Lokalplanområdet skal fortsat vejbetjenes via eksisterende overkørsel til Sølystvej. Herudover etableres stiforbindelse til Borgergade. Trafikmæssigt forventes projektet kun at skabe en minimal og ikke målbar ændring af trafikmængden på Sølystvej/Borgergade. Ændringen vil være en konsekvens af flere boliger i områ-

5 det, som ikke forventes at udgøre en væsentlig forøgelse i forhold til eksisterende forhold. Natur- og miljøinteresser Ingen arealer er omfattet af Naturbeskyttelsesloven 3 eller udpeget som internationale naturbeskyttelsesområder. Området ligger ca m nord for habitatområdet Silkeborgskovene. Området er omfattet af en skovbyggelinje og af sø- og åbeskyttelseslinje. Realisering af lokalplanen forudsætter, at Silkeborg Kommune meddeler dispensation fra Naturbeskyttelsesloven, eller at Naturstyrelsen ophæver beskyttelseslinjerne. Ingen arealer er noteret som fredskov. Området ligger inden for områder med drikkevandsinteresser (OD) og uden or nitratfølsomme indvindingsområder og indsatsområder med hensyn til nitrat. Området er omfattet af Jordforureningens bestemmelser om områdeklassificering med krav om analyser. Lokalplanområdet vil blive påvirket med støj fra trafik fra især Borgergade, og der vil i forbindelse med lokalplanudarbejdelsen derfor blive udarbejdet en støjredegørelse. Bæredygtighedstiltag Projektet vil med nogle forskellige tiltag bidrage til at skabe en bæredygtig udvikling. Eksempelvis vil der med lokalplanprojektet benyttes eksisterende jord i byzone, som vil medvirke til at byen fortættes fremfor, at nye arealer med jomfruelig jord inddrages til byformål. Samtidig vil den bymidtenære placering medvirke til, at beboere er tæt på bylivet, herunder indkøbsmuligheder, jobmulighederne, service, grønne områder, som kan mindske behovet for transport. Kommuneplantillæg Området ligger inden for kommuneplanramme 11-C-15 og 11-R-12. Projektet er ikke i overensstemmelse med ramme 11-C-15 for så vidt angår etager. Lokalplanen forudsættes derfor ledsaget af et kommuneplantillæg. NB. Der gennemføres en forhøring med 3 ugers høring af de samme mennesker som forventes at skulle høres i forbindelse med lokalplanen. Der stiles efter, at eventuelle bemærkninger til høringen vil kunne komme med i den politiske behandling af bebyggelsesplanen i august. På flg. punkter skal der screenes: Anvendelsen i stueetagen mod Borgergade til boligformål. Hvilken i loven 1 er planen omfattet af? 3 stk. 1, nr. 3 SKAL PLANEN MILJØVURDERES? Begrundelse/bemærkninger Ja Nej På baggrund af screeningen er det vurderet, at lokalplanen skal miljøvurderes på følgende områder: Trafik og støjforhold, bilag 4 arter, flagermus og vandløb og søer. Bebyggelsesplanen er revideret (se revideret bebyggelsesplan nedenfor) efter miljøscreeningen og der er derfor sket tilpasninger. Specielt i forhold til søbredden, som ikke ændres. Disse em- 1 Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer - nr. 939 af 3. juli 2013

6 ner er derfor ikke væsentlig e mere; Søbeskyttelseslinjen, spredningskorridorer og beskyttede naturtyper. Her er krydset rykket til mindre væsentlig med rødt.

7 Tekst der overføres til lokalplanen Dato: Screening igangsat den: Screening afsluttet den:

8 1) 2) Der skal tages hensyn til følgende (Bilag 2 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer): Påvirkningens sandsynlighed, varighed, hyppighed og reversibilitet. Påvirkningens kumulative karakter Er påvirkningen grænseoverskridende? Er der fare for menneskers sundhed og miljøet? Påvirkningens størrelse og rumlige udstrækning (det geografiske område og størrelsen af den befolkning der kan blive berørt) Værdi og sårbarhed af det område som kan blive påvirket som følge af: - Særlige karakteristiske naturtræk eller kulturarv - Overskridelse af miljøkvalitetsnormer eller grænseværdier - Intensiv arealudnyttelse Påvirkning på områder eller landskaber, som har en anerkendt beskyttelsesstatus på nationalt eller internationalt plan. og / Udfyldes af projektleder: Arealanvendelse Lysgener og refleksioner Skygger og vind Menneskers velfærd Arealet anvendes i dag til grønt område og off. parkering. Ny bebyggelse skal give mulighed for butikker, erhverv og hovedsageligt boliger. Der er mulighed for ny bebyggelse i op til 7 etager med nedtrapning mod vest, så bebyggelsen tilpasser sig omgivelserne. Der er mulighed for ny bebyggelse i op til 7 etager. Bebyggelsen er trukket tilbage på grunden. I planen skabes mulighed for altaner, tagterrasser og udeopholdsareal på terræn. Boligerne er placeret i gåafstand til service og detailhandel. BH BH BH BH

9 og / Rekreative interesser for mennesker Grønne områder og parker Der vil være mulighed for rekreation på altaner. Området ligger nær offentligt tilgængeligt grønt område ved Langsøen og nær trækstien med gode muligheder for rekreation, gåture og løb. Området ligger nær Langsøen med tilknyttede grønne områder og stier. Kulturhistorie/kulturarv BH Arkitektonisk arv Inden for lokalplanområdet ligger der ingen bygninger af arkitektonisk BH interesse eller værdi. Arkæologisk arv I lokalplanområdet er der ikke kendskab til arkæologiske fund. BH Forud for iværksættelse af jordarbejde skal Museumslovens dog iagttages. Disse bestemmelser vedrører arkæologiske forundersøgelser, udgravninger og anmeldelse af fund. Findes der i forbindelse med jordarbejdet spor af fortidsminder skal arbejdet standses i det omfang, det berører fortidsmindet. Fortidsmindet skal straks anmeldes til Silkeborg Museum. Bymiljø (Jan Gehls 12) Planen giver mulighed for nye attraktive boliger. Bebyggelsen BH trappes ned, så den tilpasser sig den omgivende bebyggelse på Sølystvej. Der vil ske en fortætning af byen. Der er mulighed for ophold på tage, på altaner og på terræn. Der vil være god udsigt mod søen. Der er parkeringsarealer i tilknytning til boligen. Afstand til større tekniske anlæg BH 2 BH BH Team Åbent Land: Landskabelig værdi Området ligger på det flade sø-nære areal ved Silkeborg Langsø og grænser op til Borgergade. En del af området har tidligere været bebygget og bruges i dag til parkering. Arealet ligger i forlæn- X JEM 2 F.eks. vindmøller, højspændingsanlæg, naturgasledninger mv.

10 og / gelse af den eksisterende række villaer, der fremstår som en markant sammenhængende stribe af bebyggelse langs søen. Området er en del af bylandskabet, der er kendetegnet ved den bymæssige bebyggelse, men som også rummer landskabelige værdier i kraft af søen, med den forholdsvis store åbne søflade, og de skovklædte skrænter, der omkranser byen og danner ryg for bebyggelsen. Projektet omfatter tre hvide punktbygninger i forskellige højder, hvoraf den nærmest Borgergade er den højeste på 7 etager. Mellem punkthusene er der grønne kiler, som skaber kontakt mellem sø og by. Arealet langs med søbredden friholdes som grønt område, så der fortsat sikres en sammenhængende søbred. Nogle af de større træer mellem bebyggelsen og søen bevares. De hvide bygninger vil fremstå markante i forhold til søen, særligt den højeste ud mod Borgergade, da den i højden adskiller sig væsentligt fra den omkringliggende bebyggelse. Den eksisterende række villaer langs søen har en helt anden karakter som en sammenhængende bygningsfront i forhold til de nye punkthuse. Men da området har den eksisterende by med det stigende terræn mod nord som ryg, og indgår i en bymæssig sammenhæng vurderes de nye bygninger ikke at påvirke værdifulde landskabstræk væsentligt mere end den eksisterende bymæssige bebyggelse, selvom de vil blive mere markante. De store træer der bevares mellem sø og bygninger, vil desuden have en vis slørende effekt i forhold til oplevelsen af bebyggelsen. Det åbne kig over søen, når man kommer fra Ansvej, bør bevares, så man oplever søen og har udsigt til den modsatte bred med Rådhuset fra denne indfaldsvej. Hvis man kan bevare flere af de høje gamle træer - herunder den store eg og kastanje på den

11 og / vestlige del af arealet, kan de give bygningerne noget modvægt og også bidrage til områdets karakter. Geologiske særpræg Ikke udpeget som geologisk interesseområde i KP Arealet ligger i byen på de flade sø-nære arealer ved Silkeborg Langsø. Området er generelt påvirket af bebyggelse, vejanlæg og andre bymæssige aktiviteter. Der vurderes ikke at være særlige geologiske interesser i området som påvirkes. X JEM Team Vandløb og Søer: Vandløb og søer, vandkvalitet og lignende Vandløb og søer, fysiske forhold (hydraulik, biotop, regulering) Silkeborg Langsø er målsat god økologisk tilstand. Miljømålet er ikke opfyldt, da søens nuværende tilstand er moderat. Tilførsel af urenset regnvand vil, alt andet lige, have en effekt på søen. Derfor er det ønskværdigt, at en del af regnvandet tilbageholdes inden for lokalplanområdet (se nedenfor). Frøbækken er ikke målsat eller omfattet af 3. Der kan ikke gives tilladelse til rørlægning af Frøbækken på den nedre del. Det er problematisk at give tilladelse til rørlægning af Frøbækken generelt. JH KM Den nedre del af bækken har stor betydning som opholdsvand for fredfisk og dermed også for fødegrundlaget for bl.a. odderen. Overfladevand, afledning af Spildevand Lokalplanområdet er separatkloakeret, og regnvand vil blive ledt urenset og uforsinket via Frøbækken til Silkeborg Langsø, som er målsat. Det er ønskværdigt, at en del af regnvandet tilbageholdes inden for lokalplanområdet, evt. som en del af områdets rekreative faciliteter. Alt spildevand skal ledes til offentlig spildevandskloak. Denne ligger i oplandet til Søholt Renseanlæg. JH JH

12 og / Naturteam: Fredskov, herunder tilgrænsende fredskov Øvrig skov/træer Sø- og åbeskyttelseslinje Nej KPR/KJ Spredt over arealet er der en række store, gamle træer (pil, rødel, eg, kastanje og birk). Nogle bør bevares. Ved nyplantning vil der være ønskværdigt at der i højere grad anvendes hjemmehørende arter. Formålet med naturbeskyttelseslovens 16 (sø- og åbeskyttelseslinie) er at sikre søer og åer som værdifulde landskabselementer og som levesteder og spredningskorridorer for plante- og dyreliv. KPR/KJ KPR/KJ Beskyttede naturtyper ( 3) Skovbyggelinje Beliggende indenfor skovbyggelinje, men da arealet ligger i bymæssig KPR/KJ bebyggelse og ikke direkte op til skovarealer vurderes det at der kan dispenseres fra skovbyggelinjen til byggeriet. Fortidsmindebeskyttelseslinje Ingen fortidsmindebeskyttelseslinjer KPR/KJ Kirkebyggelinje Ingen kirkebyggelinjer KPR/KJ Natura 2000 områder Beliggende ca. 1,3 km fra nærmeste Natura 2000 område. Da arealet ligger i bymæssig bebyggelse og med afstand til nærmeste Natura 2000 område, vurderer vi at projektet ikke vil påvirke Na- KPR/KJ tura 2000 området. Formålet med naturbeskyttelseslovens 3 (beskyttet naturtype) er at sikre, at der ikke sker indgreb i beskyttede naturtyper (hede, eng, mose, overdrev, søer, vandhuller og vandløb). Bestemmelsen skal administreres restriktivt. Der meddeles derfor som hovedregel kun dispensation til naturforbedrende eller helt uvæsentlige indgreb. Søen og brinken er beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens 3. Mulige naturområder Nej KPR/KJ KPR/KJ

13 og / Fredning Nej KPR/KJ Beskyttede sten- og jorddiger Nej KPR/KJ Fredede fortidsminder Nej KPR/KJ Bilag 4-arter Kommunen må ikke give tilladelser og dispensationer til projekter eller planer, der kan skade yngle- eller rasteområder for de strengt beskyttede arter på habitatdirektivet bilag IV. Anlæggelse af punkthusene og den omkringliggende park vil betyde fjernelse af en del af de gamle træer, samt vegetationen langs søbredden og ændring af fugtigbundsforholdene langs søen. Desuden øget aktivitet og ændrede lysforhold. Det er sandsynligt at der findes rastende og eventuelt ynglende flagermus i de gamle træer på arealet. Det er nødvendigt at foretage en nærmere undersøgelse for at vide hvilken funktion træerne har. Der er viden om forekomst af Odder på arealet og det er nødvendig at fortage undersøgelse af områdets funktion for Odder. Der er viden om forekomst af isfugl på arealet og det er nødvendigt at foretage undersøgelse af områdets funktion for isfugl og andre fuglearter på fuglebesyttelsesdirektivets bilag I og II. Desuden skal det undersøges om der er andre Bilag IV arter med tilknytning til arealet. Rødlistearter (truede/fredede) Silkeborg Kommune har ikke kendskab til rødlistearter på arealet. KPR/KJ Lavbundsarealer Nej KPR/KJ Spredningskorridorer Søen og brinkerne er del af en spredningskorridor. KPR/KJ Stilleområder Nej KPR/KJ Team Virksomheder og Jord: Luftforurening Området omfatter kun boliger LW Jordforurening Området er omfattet af områdeklassificeringen som lettere forure- SHN KPR/KJ

14 og / Skal området udtages fra /medtages i områdeklassificering? net, jord der flyttes fra området skal anmeldes via jordweb.dk Området skal fortsat være omfattet af områdeklassificeringen. Spildevand, afledning af Området omfatter kun boliger. X LW Lugt X LW Støj Der vil støj i anlægsfasen. Genen er midlertidig og reguleret af X LW kommunens forskrift om bygge- og anlægsaktiviteter. Vibrationer Der kan forekomme vibrationer i anlægsfasen. Genen er midlertidig X LW og reguleret af kommunens forskrift om bygge- og anlægsak- tiviteter. Støvgener Der kan forekomme støv i anlægsfasen. Genen er midlertidig og X LW reguleret af kommunens forskrift om bygge- og anlægsaktiviteter. Afstand til virksomhed Nærmeste virksomheder er butikker/detailhandel o.lign. på den modsatte side af Borgergade. Der er tale om mindre butikker med facade ud mod Borgergade, evt. støjende aktiviteter over mod de nye boliger vil være begrænset X LW SHN Team Energi og Ressourcer Klima Boligerne placeres i tilknytning til den eksisterende by. Der er adgang til etableret infrastruktur og med mulighed for at benytte kollektiv trafik og cykel/gå-ben til arbejdspladser/institutioner/indkøb. Der inddrages ikke jomfruelig jord til byvækst. KH Da der kan forventes stigende nedbørsmængder i fremtiden, herunder ekstrem regn, bør det overvejes hvor byggeri placeres, når man tager den korte afstand til Silkeborg Langsø (og er der ikke også et vandløb på arealet?) in mente. Bebyggelsesplanen bør screenes ift. oversvømmelseskortet i Klimatilpasningsplanen.

15 og / Det bør overvejes om der er behov for sikring af byggeriet for at imødekomme stigende grundvandsstand og oversvømmelser. Bæredygtighedsværktøjet skal benyttes i planlægningen. Energiforbrug og varmeforsyning Området ligger i eksisterende fjernvarmeområde i Silkeborg by. Området skal forsynes med fjernvarme. KH Der skal medtages bestemmelse om tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning. Der bør gives mulighed for etablering af solcelleanlæg. Ressourcer Ressourceforbruget til anlæg og drift forventes at være tilsvarende andre boligbyggerier. KH Bæredygtighedsværktøjet skal benyttes i planlægningen. Affaldsbortskaffelse Affald fra anlæg og drift skal bortskaffes efter Silkeborg Kommunes regulativer. KH Silkeborg Affald A/S har følgende bemærkninger: Ud fra det tilsendte, kan vi ikke se nogle detaljer, så vores kommentarer er, at man skal huske, at der skal være plads til affaldet og bilen som skal hente det, at alt peger på øget udsortering i fremtiden, så det er en god ide, at der er plads til at udvide affaldspladser/øer, samt at vi generelt anbefaler nedgravede løsninger, ved den slags boliger. Grundvandsteam:

16 og / Grundvandspåvirkning Lokalplanområdet ligger, jf. Naturstyrelsens grundvandskortlægning, i indvindingsoplandet til Gudenå Vandværk. Jf. Naturstyrelsens kortlægning er indvindingsoplandet, som lokalplanområdet ligger ikke udpeget som nitratfølsomt indvindingsområde (NFI). Det betyder, at grundvandsmagasinet der indvindes fra ikke er sårbart overfor nedsivning af nitrat, pestcider og andre miljøfremmed stoffer idet grundvandsmagasinet overlejres af lerlag som kan beskytte grundvandet. Denne kortlægning er endnu ikke offentliggjort, men betragtes som senest viden, ligesom områdeudpegningerne endnu ikke er tilgængeligt i webkort/på gis. På kortet nedenfor ses udpegningen. Vandværkets indvindingsboringer er placeret i Nordskoven, meter nordøst for Gudenå, og ca. 2 km syd for lokalplanområdet. san Jf. statens udmeldinger omfatter retningslinje 41 byudvikling generelt og ændret arealanvendelse i allerede kommuneplanlagte områder i indvindingsoplande til vandværker. Særligt skal en ændret arealanvendelse som kan indebære en øget risiko for forurening af grundvandet i NFI undgås. Jf. statens trinmodel3 kan en ændret arealanvendelse dog tillades hvis der; 1. ikke findes alternative placeringer for det påtænkte anlæg, og der ligger vægtige planmæssige hensyn til grund for placering, samt 2.; at der kan planlægges for mindre grundvandstruende virksomheder jf. udmeldingens bilag 14. Jf. udmeldingen skal ovenstående trinmodel anvendes i forbindelse med nye udlæg til byudvikling og anden ændret anvendelse i en sådan udstrækning, at der kræves kommuneplanlægning, og denne muliggør en mere grundvandstruende

17 og / aktivitet. Jf. gældende lokalplan kan området anvendes til boligformål. Forslag til lokalplan ændrer ikke på dette formål, og muliggør derfor ikke en mere grundvandstruende aktivitet end den eksisterende lokalplan. På den baggrund er statens trinmodel ikke anvendt i forbindelse med miljøvurdering af lokalplanen. Det bør bemærkes, at Silkeborg Kommune, i forbindelse med kommenteringsfasen af kortlægningen, har sendt bemærkninger til Naturstyrelsens udpegning af indvindingsopland til Gudenå Vandværk, idet Silkeborg Kommune stiller sig tvivlende overfor om oplandet er korrekt bestemt, særligt den del af oplandet sydvest for Gudenå og nord for Silkeborg Langsø. Bemærkningerne har ikke på nuværende tidspunkt givet anledning til ændringer, ligesom Naturstyrelsen ikke har svaret på Silkeborg Kommunes bemærkninger. Med lokalplanområdet placering nord for Silkeborg Langsø, ca. 2 km nord for indvindingsboringerne til Gudenå Vandværk vurderes det, at vand der infiltrerer til grundvandsmagasinet i lokalplanområdet strømmer af til Silkeborg Langsø, og ikke til indvindingen til Gudenå Vandværk. På den baggrund vurderes påvirkningen af grundvandet at være mindre væsentligt.

18 og / Lokalplanområde Vandforsyning fra: Silkeborg Vand San

19 og / Landbrugsteam: Afstand til landbrug med dyrehold AIA Vej og Trafik: Trafik/trafiksikkerhed (øget, mindsket) Der skal etableres vendeplads til lastbiler. Det skal undersøges om der er en oversigtsdeklaration ved krydset Borgergade/Sølystvej X JKJ Trafikstøj Et overslag i N2kR viser at trafikstøjen både fra Borgergade og Sølystvej ligger over Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser for trafikstøj ved boligfacader på 58 db. Borgergade: ÅDT (2014) Hastighed km/t Støj 10 m fra vejmidte, 1,5 67 db m højde Sølystvej: ÅDT 3400 (2018) Hastighed 50 km/t Støj 10 m fra vejmidte, 1,5 64 db m højde Ved vitalisering af eksisterende boligområder i byer kan der etableres boliger, selvom støjniveauet på facaden er over 58 db under forudsætning af, at bebyggelsen indrettes med særlig støjisolering og/eller afskærmning. Der bør aldrig planlægges for boliger ved X

20 og / facadestøjniveauer over 68 db. Der skal foretages en beregning af støjen fra trafik. På baggrund af beregningen skal det vurderes, hvorledes man kan imødegå Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser ved placering og udformning af bebyggelsen samt ved afskærmning.

Screeningsskema til Miljøvurdering

Screeningsskema til Miljøvurdering Screeningsskema til Miljøvurdering Navn og nummer Sag nr. 13-015 for et erhvervsbyggeri på Randersvej Sagsbehandler DRJ Sagsbeskrivelse Laban arkitekter søger på baggrund af grundejer, om igangsætning

Læs mere

Screeningsskema til Miljøvurdering

Screeningsskema til Miljøvurdering Screeningsskema til Miljøvurdering Navn og nummer på plan(erne) Sag nr. EMN-201404480 Tillæg 6 til Spildevandsplan 2011 2021 for Silkeborg Kommune Sagsbehandler LS Beskrivelse af planen, formål og omfang

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: Lokalplan nr. 900.3160 L09 og kommuneplantillæg nr. 15 Kontor/team: Sagsbehandler: Team Plan og Erhvervsudvikling

Læs mere

Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer NOTAT Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til lokalplan nr. 029 Dato: 5. oktober 2009 Sagsbehandler: jrhan J.nr.: 017684-2008 Dok. nr.: 454708 LÆSEVEJLEDNING

Læs mere

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 MILJØVURDERING Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 Faxe Graveområde, mindre udvidelse mod sydvest Faxe Kommune Side 1 Beskrivelse af området Det foreslåede nye råstofgraveområde omfatter

Læs mere

Ll. Valby, Slagelse Jorder nyt nr. Ll. Valby, Slagelse Jorder mark og fold,15f 1280kvm. Bilag 2, punkt 1d. undersøges

Ll. Valby, Slagelse Jorder nyt nr. Ll. Valby, Slagelse Jorder mark og fold,15f 1280kvm. Bilag 2, punkt 1d. undersøges Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Slagelse Nordskov (arbejdstitel) er et samarbejde mellem Slagelse Kommune og

Læs mere

Vurderingen er baseret på ejers oplysninger om projektet, samt Statens og kommunens tilgængelige oplysninger om arealet.

Vurderingen er baseret på ejers oplysninger om projektet, samt Statens og kommunens tilgængelige oplysninger om arealet. Screening for miljøpåvirkninger af lokalplan 285 for bolig og erhverv ved Ærtekildevej, med tilhørende kommuneplantillæg nr. 5 til Kommuneplan 2013-2025 Ringsted Kommune har igangsat planlægningsprocessen

Læs mere

Hjælpetekst til udfyldelse af tjekskema

Hjælpetekst til udfyldelse af tjekskema Screening - sådan: Vil den nye lokalplan medføre ændring / påvirkning på screeningsskemaets parametre? Og i hvor stor grad? Sammenlign altid med en situation hvor planen ikke gennemføres: 0-alternativet!

Læs mere

MILJØSCREENING AF FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR SÆRLIGT VÆRDIFULDE LANDBRUGSOMRÅDER KOMMUNEPLAN FOR TREKANTOMRÅDET 2013-2025

MILJØSCREENING AF FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR SÆRLIGT VÆRDIFULDE LANDBRUGSOMRÅDER KOMMUNEPLAN FOR TREKANTOMRÅDET 2013-2025 MARTS 2014 TREKANTOMRÅDET DANMARK MILJØSCREENING AF FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR SÆRLIGT VÆRDIFULDE LANDBRUGSOMRÅDER KOMMUNEPLAN FOR TREKANTOMRÅDET 2013-2025 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg

Læs mere

Udkast til VVM screening af udbygningen af højspændingsstationen ved Fraugde Screeningsskema

Udkast til VVM screening af udbygningen af højspændingsstationen ved Fraugde Screeningsskema Tværgående planlægning Udkast til VVM screening af udbygningen af højspændingsstationen ved Fraugde Screeningsskema J. nr. NST-130-00205 Februar 2013 Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM

Læs mere

Smedevænget 8. 6430 Nordborg. 6430 Nordborg. Matrikel nr. 1045 Guderup, Egen. Ikke relevant. undersøges

Smedevænget 8. 6430 Nordborg. 6430 Nordborg. Matrikel nr. 1045 Guderup, Egen. Ikke relevant. undersøges Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Projekt beskrivelse jf. anmeldelse Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr. Gert Schneider, SlothMøller Møllegade

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Projekt beskrivelse jf. anmeldelse Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr. Projektets placering Projektet berører

Læs mere

Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer NOTAT Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til lokalplan nr. 041, Mejerigårdsvej i Lyngerup Dato: August 2011 Sagsbehandler: prybo J.nr.: 018561-2010 Dok.

Læs mere

Screening for miljøvurdering

Screening for miljøvurdering kommune By og Landskab, Plan Dato: 15. oktober 2014 Sagsnr.: 14/32541 Dok.id.: Sagsbeh.: krish Screening for miljøvurdering Lokalplanforslag nr. 4.14 Orø Havn og Forslag til kommuneplantillæg nr. 12 I

Læs mere

VVM-screening af opstilling af en husstandsvindmølle ved ejendommen Lundsø 1, 6400 Sønderborg

VVM-screening af opstilling af en husstandsvindmølle ved ejendommen Lundsø 1, 6400 Sønderborg VVM-screening af opstilling af en husstandsvindmølle ved ejendommen Lundsø 1, 6400 Sønderborg VVM Myndighed Projekt beskrivelse jf. anmeldelse Opstilling af en 10 kw husstandsvindmølle/vindrose af typen

Læs mere

Skema til brug for screening(vvm- pligt) VVM Myndighed Myndighed: Skanderborg Kommune. Titel/beskrivende navn på projekt: Ombygning af Kvickly 2015

Skema til brug for screening(vvm- pligt) VVM Myndighed Myndighed: Skanderborg Kommune. Titel/beskrivende navn på projekt: Ombygning af Kvickly 2015 Bilag A Skema til brug for screening(vvm- pligt) VVM Myndighed Myndighed: Skanderborg Kommune Ansvarlig Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre: Bygherres kontaktperson:

Læs mere

VVM screening af nedlæggelse af overkørsel 142 og 144 På banestrækningen mellem Viborg og Struer Screeningsskema

VVM screening af nedlæggelse af overkørsel 142 og 144 På banestrækningen mellem Viborg og Struer Screeningsskema Aarhus Fysisk planlægning og VVM VVM screening af nedlæggelse af overkørsel 142 og 144 På banestrækningen mellem Viborg og Struer Screeningsskema J. nr. NST-130-00140 Juni 2012 A Bilag A Skema til brug

Læs mere

SMV Screeningsnotat. Til kommuneplantillæg nr. 06-410 samt lokalplan nr. 062-410 og 063-410

SMV Screeningsnotat. Til kommuneplantillæg nr. 06-410 samt lokalplan nr. 062-410 og 063-410 SMV Screeningsnotat Til kommuneplantillæg nr. 06-410 samt lokalplan nr. 062-410 og 063-410 Udvidelse af Toftlund Fjernvarme og etablering af solvarmeanlæg, Toftlund TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø April

Læs mere

Skema til brug for VVM-screening (afgørelse om VVM-pligt)

Skema til brug for VVM-screening (afgørelse om VVM-pligt) Skema til brug for VVM-screening (afgørelse om VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Slagelse Kommune Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Etablering af støjvold i fredsskovsarealet mellem motorvejen

Læs mere

Lokalplanområdet vurderes at være artsfattigt og med relativt lav naturværdi.

Lokalplanområdet vurderes at være artsfattigt og med relativt lav naturværdi. Ingen Ikke væsentlig Væsentlig Miljøvurdering af planer og programmer Screeningsskema iht. lovbekendtgørelse nr. 936 af 24/9 2009. Screeningen (forundersøgelsen) omfatter sandsynlige væsentlige påvirkning

Læs mere

Miljøvurdering. Hvorfor en miljøvurdering?

Miljøvurdering. Hvorfor en miljøvurdering? Miljøvurdering Hvorfor en miljøvurdering? I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009) skal kommunen udarbejde en miljøvurdering, når den

Læs mere

Ikke relevant. undersøges. Anlæggets karakteristika: 1. Arealbehovet i ha: 1,1 hektar

Ikke relevant. undersøges. Anlæggets karakteristika: 1. Arealbehovet i ha: 1,1 hektar Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Region Hovedstaden Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Region Hovedstaden har modtaget en ansøgning om tilladelse til råstofindvinding.

Læs mere

Skovsgaard Christian Bue Lading Fladholtevej 4 B 4200 Slagelse. Skovrejsning på Fladholtevej 4B, 4200 Slagelse er ikke VVM-pligtigt.

Skovsgaard Christian Bue Lading Fladholtevej 4 B 4200 Slagelse. Skovrejsning på Fladholtevej 4B, 4200 Slagelse er ikke VVM-pligtigt. Skovsgaard Christian Bue Lading Fladholtevej 4 B 4200 Slagelse Center for Teknik og Miljø Natur, Vej og Trafik Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf. 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Skovrejsning på

Læs mere

2013 16 Rugballegård Ridecenter Rugballegård Ridecenter

2013 16 Rugballegård Ridecenter Rugballegård Ridecenter 2013 16 Rugballegård Ridecenter Rugballegård Ridecenter Status Kladde Kommuneplan id 1486324 Plannavn Formål Rugballegård Ridecenter Formålet med kommuneplantillægget er at give mulighed for etablering

Læs mere

Opførelsen af ny bebyggelse med tilhørende anlæg kræver, at der tilvejebringes en lokalplan i henhold til Planlovens 13.

Opførelsen af ny bebyggelse med tilhørende anlæg kræver, at der tilvejebringes en lokalplan i henhold til Planlovens 13. Screening af Forslag til Lokalplan 137 Rækkehuse på Fortvej. I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer 1 er der pligt til at miljøvurdere planer, hvor der fastlægges rammer for fremtidige

Læs mere

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Læsevejledning Offentlige myndigheder skal foretage en miljøvurdering af planer og programmer, der kan få en væsentligt indvirkning på miljøet,

Læs mere

Råstofplan 2016. #split# Høringssvar fra Brønderslev Kommune

Råstofplan 2016. #split# Høringssvar fra Brønderslev Kommune #split# Råstofplan 2016 Plan og Miljø Dato: 04-05-2016 Sags. nr.: 86.07.00-P17-1-15 Sagsbeh.: Gorm Pilgaard Jørgensen Lokaltlf.: +4599455109 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Telefon 9945 4545 Fax 9945

Læs mere

VVM screening af husstandsvindmølle på Horsens Hedegårdsvej 2, 9520 Skørping.

VVM screening af husstandsvindmølle på Horsens Hedegårdsvej 2, 9520 Skørping. VVM screening af husstandsvindmølle på Horsens Hedegårdsvej 2, 9520 Skørping. Foto: Cirkel Energi Indholdsfortegnelse 1 Projektet... 3 2 Anlæggets karakteristika... 3 2.1 Anlæggets dimensioner... 3 2.2

Læs mere

Oversigtskort i målestok 1:2000. Projektet omfatter matrikel:

Oversigtskort i målestok 1:2000. Projektet omfatter matrikel: Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Projektet omhandler en detailhandelsudvidelse af det nuværende indkøbscenter

Læs mere

TELEFON 87 92 22 00 TELEFAX 87 92 11 28 HJEMMESIDE: www.samsoe.dk SCREENING FOR MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN

TELEFON 87 92 22 00 TELEFAX 87 92 11 28 HJEMMESIDE: www.samsoe.dk SCREENING FOR MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN SAMSØ KOMMUNE Teknisk Afdeling SØTOFTE 10, TRANEBJERG 8305 SAMSØ TELEFON 87 92 22 00 TELEFA 87 92 11 28 HJEMMESIDE: www.samsoe.dk SCREENING FOR MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN SCREENING FOR

Læs mere

TILLÆG nr. 1. om mulighed for solcelleanlæg. til Lokalplan 1-29 Område til Boligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev

TILLÆG nr. 1. om mulighed for solcelleanlæg. til Lokalplan 1-29 Område til Boligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev TILLÆG nr. 1 om mulighed for solcelleanlæg til Lokalplan 1-29 Område til Boligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev Tillæg nr. 1 til Lokalplan 1-29 Område til boligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev Indledning

Læs mere

VVM Screening af husstandsvindmølle på Hæsumvej 90, 9530 Støvring.

VVM Screening af husstandsvindmølle på Hæsumvej 90, 9530 Støvring. VVM Screening af husstandsvindmølle på Hæsumvej 90, 9530 Støvring. Indholdsfortegnelse 1 Projektet... 3 2 Anlæggets Karakteristika... 3 2.1 Anlæggets dimensioner... 3 2.2 Kumulation med andre projekter...

Læs mere

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Lokalplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer,

Læs mere

Vindmøller i den tidligere Gårdbo Sø, vest for Ålbæk Scoping/forventede hovedproblemer

Vindmøller i den tidligere Gårdbo Sø, vest for Ålbæk Scoping/forventede hovedproblemer Vindmøller i den tidligere Gårdbo Sø, vest for Ålbæk Scoping/forventede hovedproblemer SCOPING NOTAT Forventede hovedproblemer i VVM/Miljøundersøgelse for vindmølleprojekt i den tidligere Gårdbo Sø, vest

Læs mere

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan 2012-2026. Tillægget til spildevandsplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering

Læs mere

_v2_Screening for miljøvurdering af forslag til planer for Skibstrup byudvikling

_v2_Screening for miljøvurdering af forslag til planer for Skibstrup byudvikling Screening for pligt til miljøvurdering af forslag til Lokalplan 4.27 for boligområde ved Skibstrup Stationsvej og Tillæg nr. 40 til Kommuneplan 2013-2025 samt udkast til udbygningsaftale Lokalplanens,

Læs mere

Bilag A VVM screening [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015]

Bilag A VVM screening [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015] Bilag A VVM screening [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015] VVM Myndighed Tårnby Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Brændstoflageret Københavns

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET. 12. december 2003 J.nr.: 03-131/700-0012 03-33/700-0064 SKR

NATURKLAGENÆVNET. 12. december 2003 J.nr.: 03-131/700-0012 03-33/700-0064 SKR NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 12. december 2003 J.nr.: 03-131/700-0012 03-33/700-0064 SKR

Læs mere

Screeningsskema til vurdering af sommerhuse og kolonihaver

Screeningsskema til vurdering af sommerhuse og kolonihaver Screeningsskema til vurdering af sommerhuse og kolonihaver NOTAT Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø Miljøscreeningen er gennemført på baggrund af notat om sommerhuse, doknr. 7101/13 udarbejdet af Linda

Læs mere

Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer NOTAT Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til lokalplan nr. 040 for området ved Arboretet på Marbækvej i Frederikssund og Forslag til kommuneplantillæg nr.

Læs mere

Screening efter VVM-reglerne Opførsel af solfangeranlæg i tilknytning til Voerså Kraftvarmeværk a.m.b.a. Frederikshavn Kommune

Screening efter VVM-reglerne Opførsel af solfangeranlæg i tilknytning til Voerså Kraftvarmeværk a.m.b.a. Frederikshavn Kommune Dato: 7. marts 2016 Screening efter VVM-reglerne Opførsel af solfangeranlæg i tilknytning til Voerså Kraftvarmeværk a.m.b.a. VVM Myndighed Basis oplysninger Frederikshavn Kommune Tekst Projekt beskrivelse

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] VVM Myndighed Skive Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen:

Læs mere

Miljø-screening af forslag til lokalplan Boliger ved Hellebo Park i Helsingør

Miljø-screening af forslag til lokalplan Boliger ved Hellebo Park i Helsingør Miljø-screening af forslag til lokalplan 1.127 Boliger ved Hellebo Park i Helsingør Lokalplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse

Læs mere

Miljøscreening af forslag til

Miljøscreening af forslag til Miljøscreening af forslag til tillæg 12 til Kommuneplan 2013, Varde Kommune og lokalplan 05.01.L02 - område til campingog ferieformål ved Hvidbjerg Strand i Blåvand 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Miljøscreeningen...

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

Afgørelse i sagen om miljøvurdering af Vesthimmerland Kommunes lokalplan nr. 122 og kommuneplantillæg nr. 57 for udvidelse af Hvalpsund Campingplads

Afgørelse i sagen om miljøvurdering af Vesthimmerland Kommunes lokalplan nr. 122 og kommuneplantillæg nr. 57 for udvidelse af Hvalpsund Campingplads NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 14. april 2008 J.nr.: NKN-261-00031 ssc/tutbi Afgørelse i sagen

Læs mere

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer.

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer. 1/9 Screening for miljøvurdering af Natura 2000-handleplan 2016-2021 Salten Å, Salten Langsø, Mossø og søer syd for Salten Langsø og dele af Gudenå nr. 52, habitatområde H48 og Fuglebeskyttelsesområde

Læs mere

Screeningsskema til Miljøvurdering

Screeningsskema til Miljøvurdering Screeningsskema til Miljøvurdering Navn og nummer på planen Kommuneplantillæg og lokalplan 25-006 Feriekoloni mellem Gudenåvej og Århusvej Sag nr.emn- 2013-72037 Sagsbehandler GBH Beskrivelse af planen,

Læs mere

VVM-screening (anmeldeskema bilag 5): Renovering af gadekær i Ishøj Landsby, etablering af to regnvandssøer og publikumsfaciliteter.

VVM-screening (anmeldeskema bilag 5): Renovering af gadekær i Ishøj Landsby, etablering af to regnvandssøer og publikumsfaciliteter. VVM-screening (anmeldeskema bilag 5): Renovering af gadekær i Ishøj Landsby, etablering af to regnvandssøer og publikumsfaciliteter. Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning

Læs mere

LOKALPLAN. Sønderborg Kommune. Lokalplan Nr. 2-0502 Lystbådehavnen ved Østerhage

LOKALPLAN. Sønderborg Kommune. Lokalplan Nr. 2-0502 Lystbådehavnen ved Østerhage LOKALPLAN Sønderborg Kommune Lokalplan Nr. 2-0502 Lystbådehavnen ved Østerhage Plan og Teknik Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf 74126430 Fax 74126432 E-mail raadhus@sonderborg.dk I n d h o l d I NDHOLD BESKRIVELSE

Læs mere

Nærværende screening omhandler således alene en forlængelse af den nuværende vandindvinding.

Nærværende screening omhandler således alene en forlængelse af den nuværende vandindvinding. Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Projektet omfatter ansøgning om forlængelse af en samlet indvindingsmængde på

Læs mere

Anmeldelse af anlægsprojekt efter 2 i VVM bekendtgørelsen

Anmeldelse af anlægsprojekt efter 2 i VVM bekendtgørelsen Anmeldelse af anlægsprojekt efter 2 i VVM bekendtgørelsen Basis oplysninger Tekst Kommunes bemærkninger Projekt beskrivelse kort: Skovrejsning med tilskud Navn og adresse på bygherre Eva Folmer, Kongeskovvej

Læs mere

2013 27 Boliger, Bjerrevej 139, Horsens Boliger, Bjerrevej 139, Horsens

2013 27 Boliger, Bjerrevej 139, Horsens Boliger, Bjerrevej 139, Horsens 2013 27 Boliger, Bjerrevej 139, Horsens Boliger, Bjerrevej 139, Horsens Kladde Kommuneplan id 1486324 Tillæg nummer 2015 27 Plannavn Gælder for hele kommunen? Formål Boliger, Bjerrevej 139, Horsens Nej

Læs mere

Væsentlig negativ indvirkning Skal anvendes, når planen medfører væsentlige ændringer i forhold til det bestående miljø.

Væsentlig negativ indvirkning Skal anvendes, når planen medfører væsentlige ændringer i forhold til det bestående miljø. 1/8 Screening for miljøvurdering af planforslag Rammeplan for grundvandsbeskyttelse i Skanderborg Kommune i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Udfyldning af skemaet Skemaet er udfyldt

Læs mere

JH Rådgivning A/S Parkvænget 25 4200 Slagelse

JH Rådgivning A/S Parkvænget 25 4200 Slagelse JH Rådgivning A/S Parkvænget 25 4200 Slagelse Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse og dispensation fra naturbeskyttelseslovens

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Ungdomsboliger ved Kildemarksvej LOKALPLAN NR. B-22.1. 20,00 kr.

VORDINGBORG KOMMUNE. Ungdomsboliger ved Kildemarksvej LOKALPLAN NR. B-22.1. 20,00 kr. VORDINGBORG KOMMUNE N LOKALPLAN NR. B-22.1 Ungdomsboliger ved Kildemarksvej November 2004 20,00 kr. Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger

Læs mere

Screening for miljøvurdering

Screening for miljøvurdering Screening for miljøvurdering Forslag til kommuneplantillæg 27 og lokalplanforslag 10.09 og forslag til tillæg 3 til OSD redegørelsen. I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lbk nr.

Læs mere

I alt 346 solpaneler. Flow: 68 m3/h. 7. Anlæggets længde for strækningsanlæg: Transmissionsledning fra solvarmeanlæg til kraftværket: 175 meter

I alt 346 solpaneler. Flow: 68 m3/h. 7. Anlæggets længde for strækningsanlæg: Transmissionsledning fra solvarmeanlæg til kraftværket: 175 meter VVM-screening af Solfangeranlæg i Mou Dato: 05-06-2012 Sagsnr.: 2012-24099 Dok.nr.: 2012-177531 Init: BKR VVM-screeningen er foretaget efter VVM-bekendtgørelsens bilag 3. Dette bilag fastlægger kriterier,

Læs mere

Lokalplan nr. 035. Lokalplan for anvendelse af Amsterdamhusene 1 Vedtaget af Frederikssund Byråd den 26. maj 2010

Lokalplan nr. 035. Lokalplan for anvendelse af Amsterdamhusene 1 Vedtaget af Frederikssund Byråd den 26. maj 2010 Lokalplan for anvendelse af Amsterdamhusene 1 Vedtaget af Frederikssund Byråd den 26. maj 2010 Lokalplan nr. 035 Tillæg til Lokalplan nr. 80 for et boligområde på Østkajen, vedtaget af Frederikssund Byråd

Læs mere

Heldagsskolen, Pårupvej 25 b, Skellerup,, 5540 Ullerslev. Bilag 2 punkt 11 a, Anlægsarbejder i Byzone, herunder opførelse af butikscentre og 2010:

Heldagsskolen, Pårupvej 25 b, Skellerup,, 5540 Ullerslev. Bilag 2 punkt 11 a, Anlægsarbejder i Byzone, herunder opførelse af butikscentre og 2010: Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Renovering af multibane herunder udlægning af nyt underlag i form af kunstgræsbelægning.

Læs mere

Så kom vi endelig så langt, at vi fik vores VVM tilladelse på det biomassefyrede anlæg med tilhørende transmissionsledning.

Så kom vi endelig så langt, at vi fik vores VVM tilladelse på det biomassefyrede anlæg med tilhørende transmissionsledning. Fra: Erik Vilstrup Sørensen Sendt: 19. marts 2014 09:55 Til: Niels-Peter Mohr Cc: Adam Brun; Jan Bruun; Troels Pedersen; Jørn Porsgaard Emne: BKVV Lisbjerg, anmodning om behandling af ændringsforslag nr.

Læs mere

Tillæg nr. 50 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 50 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Tillæg nr. 50 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde E7 for et område til transport- og logostikerhverv Tillæg nr. 50 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Redegørelse Herning Kommune ønsker at skabe

Læs mere

Arkitektgruppen Slagelse A/S Nytorv 9B, 4. 4200 Slagelse. Landzonetilladelse og dispensation fra søbeskyttelseslinjen

Arkitektgruppen Slagelse A/S Nytorv 9B, 4. 4200 Slagelse. Landzonetilladelse og dispensation fra søbeskyttelseslinjen Arkitektgruppen Slagelse A/S Nytorv 9B, 4. 4200 Slagelse Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse og dispensation fra søbeskyttelseslinjen

Læs mere

Udkast til sammenfattende redegørelse ved endelig vedtagelse af

Udkast til sammenfattende redegørelse ved endelig vedtagelse af BY, ERHVERV OG KULTUR Udkast til sammenfattende redegørelse ved endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 42 og lokalplan 14.B12.1 for et boligområde ved Grøndahlsvej i Herning Ved den endelige vedtagelse

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

Lokalplan nr. 1013. Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter

Lokalplan nr. 1013. Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter Lokalplan nr. 1013 Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter August 2010 Indholdsfortegnelse Redegørelse... 2 Vejledning...2 Offentlig høring...2 Klageadgang...2 Lokalplanområdets beliggenhed og afgrænsning...3

Læs mere

Sådan administrerer vi: Transportkorridoren Vi vil sikre, at der kun under særlige omstændigheder tillades

Sådan administrerer vi: Transportkorridoren Vi vil sikre, at der kun under særlige omstændigheder tillades Mål Tekniske anlæg skal medvirke til at udvikle vores moderne samfund med en hurtig, sikker og stabil forsyning af grundlæggende velfærdsgoder som f.eks. drikkevand, energi, transport og kommunikation.

Læs mere

Screening af planer formål

Screening af planer formål Screening af planer formål Navn og nummer på plan Lokalplan 14-011 for et boligområde ved Fårdalen i Funder Sag nr. EMN-2016-02236 Projektleder Julie W Friis Beskrivelse af planen, formål og omfang evt.

Læs mere

Haderslev Sygehus - Udbud af Haderslev Sygehus bygninger og areal.

Haderslev Sygehus - Udbud af Haderslev Sygehus bygninger og areal. Notat Haderslev Kommune CS Udviklingsafdelingen Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 7. februar 2012 Sagsident: 10/56 Sagsbehandler: Søren

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinje

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinje Peter Bachmann Tøndervej 43 Vedsted 6500 Vojens Mail: pb@spartelpeder.dk 1. oktober 2013 Sagsident: 13/28205 Sagsbehandler: Søren-Peter Andersen Haderslev Kommune Erhverv og borgerservice Teknik og Miljø

Læs mere

9 Redegørelse. Odder Kommune. Miljøvurdering af Kommuneplan 2013-2025 for Odder. Plan, Odder Kommune 05-08-2013 Dok.id.

9 Redegørelse. Odder Kommune. Miljøvurdering af Kommuneplan 2013-2025 for Odder. Plan, Odder Kommune 05-08-2013 Dok.id. Odder Kommune 9 Redegørelse Miljøvurdering af Kommuneplan 2013-2025 for Odder Plan, Odder Kommune 05-08-2013 Dok.id.: 727-2013-70537 Indhold 1. Indledning... 3 2. Integrering af miljøhensyn... 3 3. Miljørapportens

Læs mere

T I L L Æ G N R. 2 5. Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025. KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune

T I L L Æ G N R. 2 5. Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025. KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune Forslag T I L L Æ G N R. 2 5 for et teknisk område, Solvarmeanlæg ved Mangehøje i Jelling Hører til lokalplan nr. 1196 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025 KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune

Læs mere

LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST

LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST NUUP KOMMUNEA FORVALTNINGEN FOR TEKNIK OG MILJØ FEBRUAR 2000 VEJLEDNING En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, stier, veje o.s.v.

Læs mere

MINDRE VINDMØLLER (HUSSTANDS-, MINI- OG MIKROVINDMØLLER) TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN

MINDRE VINDMØLLER (HUSSTANDS-, MINI- OG MIKROVINDMØLLER) TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN TILLÆG NR. 12 MINDRE VINDMØLLER (HUSSTANDS-, MINI- OG MIKROVINDMØLLER) TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 GULDBORGSUND KOMMUNE OKTOBER 2011 REDEGØRELSE BAGGRUND Jf. Guldborgsund Kommunes klimaplan

Læs mere

Lov om naturbeskyttelse jf. lovbekendtgørelse nr. 951 af 3. juli 2013 med senere ændringer.

Lov om naturbeskyttelse jf. lovbekendtgørelse nr. 951 af 3. juli 2013 med senere ændringer. Finn Gravesen Over Jerstalvej 62 A 6500 Vojens Haderslev Kommune Teknik og Miljø Plan og Byg Simmerstedvej 1A, 1. sal, 6100 Haderslev www.haderslev.dk Tlf. 74 34 34 34 plan@haderslev.dk 22. januar 2015

Læs mere

Lokalplan. for nedrivning af den tidligere Nordre Skole, Mølmarksvej 35, Svendborg. Lokalplanlægning for lokal udvikling. Byg, Plan og Erhverv

Lokalplan. for nedrivning af den tidligere Nordre Skole, Mølmarksvej 35, Svendborg. Lokalplanlægning for lokal udvikling. Byg, Plan og Erhverv z Lokalplan 573 Byg, Plan og Erhverv for nedrivning af den tidligere Nordre Skole, Mølmarksvej 35, Svendborg Lokalplanlægning for lokal udvikling Lokalplan 573, Svendborg Det gode liv Svendborg har som

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Naturstyrelsen (J. nr.: NST-130-00301) Midlertidig station ved Orehoved på Nordfalster

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Naturstyrelsen (J. nr.: NST-130-00301) Midlertidig station ved Orehoved på Nordfalster Bilag A VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Skema til brug for screening (VVM-pligt) Naturstyrelsen (J. nr.: NST-130-00301) Midlertidig station ved Orehoved på Nordfalster

Læs mere

Øget våd natur i Silkeborg Sønderskov. Lasse Werling, 72 54 38 40, lawer@nst.dk. Silkeborg Sønderskov, 7b, Virklund By, Them.

Øget våd natur i Silkeborg Sønderskov. Lasse Werling, 72 54 38 40, lawer@nst.dk. Silkeborg Sønderskov, 7b, Virklund By, Them. Anmeldelse af projekter efter VVM-bekendtgørelsens 2 1 (Bilag 5 fra VVM-bekendtgørelsen) Basisoplysninger Tekst Øget våd natur i Silkeborg Sønderskov Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Naturstyrelsen Søhøjlandet,

Læs mere

Ribe Bykerne, Rådhuskarréerne med Kannikegården

Ribe Bykerne, Rådhuskarréerne med Kannikegården Forslag til ændring 2013.58 Ribe Bykerne, Rådhuskarréerne med Kannikegården Marts 2014 Forslag til Ændring 2013.58 side 2 Kommuneplan 2014-2026 Forslag til Ændring 2013.58 Baggrund Esbjerg Byråd vedtog

Læs mere

Lokalplanen er blevet til på anmodning fra den private ejer og efter en høring om ændring af Kommuneplanen.

Lokalplanen er blevet til på anmodning fra den private ejer og efter en høring om ændring af Kommuneplanen. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. oktober 2014 Lokalplan 981, Etageboliger ved Thorvaldsensgade - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan

Læs mere

Bilag A Screening for VVM-pligt

Bilag A Screening for VVM-pligt Bilag A Screening for VVM-pligt Olieudskillere og ændring af udløb - Tueholmsøen Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Dette projekt omhandler optimering af

Læs mere

Ejner Bager Sildeballe 2 8305 Samsø. Natur og Miljø. Den 22/11 2012

Ejner Bager Sildeballe 2 8305 Samsø. Natur og Miljø. Den 22/11 2012 Ejner Bager Sildeballe 2 8305 Samsø Den 22/11 2012 Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Screening for VVM-pligt af reservoirer på matr.nr. 12i, Besser By, Besser. Afgørelse om ikke VVM pligt.

Læs mere

Landzonetilladelse. Slagelse HundeCenter Slagelse Landevej 116 4241 Vemmelev

Landzonetilladelse. Slagelse HundeCenter Slagelse Landevej 116 4241 Vemmelev Slagelse HundeCenter Slagelse Landevej 116 4241 Vemmelev Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse CVR nr.: 29 18 85 05 Slagelse

Læs mere

Screening for miljøvurdering af planforslag i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening for miljøvurdering af planforslag i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer 1/6 Screening for miljøvurdering af planforslag i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Udfyldning af nedenstående skema Skemaet kan udfyldes med følgende fem svarmuligheder: Til emner,

Læs mere

Tillæg nr. 13 Spildevandsplan 2012-2019. Boligområde ved Tøndervej i Bastrup - omfattet af lokalplan 1218-12. By- og Udviklingsforvaltningen.

Tillæg nr. 13 Spildevandsplan 2012-2019. Boligområde ved Tøndervej i Bastrup - omfattet af lokalplan 1218-12. By- og Udviklingsforvaltningen. Tillæg nr. 13 Spildevandsplan 2012-2019 Boligområde ved Tøndervej i Bastrup - omfattet af lokalplan 1218-12 By- og Udviklingsforvaltningen Miljø Sagsnr. 14/17738 September 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Lokalplan. for et blandet bolig - og erhvervsområde ved Ørbækvej i Svendborg. Lokalplanlægning for lokal udvikling. Byg, Plan og Erhverv

Lokalplan. for et blandet bolig - og erhvervsområde ved Ørbækvej i Svendborg. Lokalplanlægning for lokal udvikling. Byg, Plan og Erhverv Lokalplan z 590 for et blandet bolig - og erhvervsområde ved Ørbækvej i Svendborg Byg, Plan og Erhverv Lokalplanlægning for lokal udvikling 2 Indhold Lokalplanens redegørelse 5 Baggrund Lokalplanområdet

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 28. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

VEDTAGET. Tillæg 28. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) VEDTAGET Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 28 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm

Læs mere

Plan: Tillæg nr. 21 til Spildevandsplan for Haderslev Kommune, Kloakerede områder

Plan: Tillæg nr. 21 til Spildevandsplan for Haderslev Kommune, Kloakerede områder Skema A Screening af Forslag til tillæg nr. 21 til Spildevandsplan 2008-2012 for Haderslev Kommune Plan: Tillæg nr. 21 til Spildevandsplan 2008-2012 for Haderslev Kommune, Kloakerede områder Planens overordnende

Læs mere

Anmeldelse efter VVM-bekendtgørelsen

Anmeldelse efter VVM-bekendtgørelsen Anmeldelse efter VVM-bekendtgørelsen 1. Projektbeskrivelse VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Mailadresse til bygherre Esbjerg Kommune Dat-Schaub

Læs mere

ANMELDESKEMA efter VVM-bekendtgørelsens bilag 5

ANMELDESKEMA efter VVM-bekendtgørelsens bilag 5 Tønder Kommune Teknik og Miljø Rådhusstræde 2 6240 Løgumkloster Telefon: 74 92 92 92 E-mail: teknisk@toender.dk ANMELDESKEMA efter VVM-bekendtgørelsens bilag 5 Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes

Læs mere

Anmeldeskema. Selve neddelingen vil forgå på et mindre areal med adressen Løhdesvej 6D, men hele virksomheden hænger sammen.

Anmeldeskema. Selve neddelingen vil forgå på et mindre areal med adressen Løhdesvej 6D, men hele virksomheden hænger sammen. Anmeldeskema Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse (kan vedlægges) Miljøgodkendelse af biaktivitet på virksomheden STEA A/S til neddeling af udtjente træpaller. Navn, adresse, telefonnr. og e-mail

Læs mere

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 2 til Helsingør Kommunes spildevandsplan

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 2 til Helsingør Kommunes spildevandsplan Forhold relevant (væsentligt) Forhold relevant (uvæsentligt) Forhold ikke relevant Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 2 til Helsingør Kommunes spildevandsplan 2012-2026. Tillægget til spildevandsplanens

Læs mere

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget Beslutningsprotokol

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget Beslutningsprotokol Plan-, Miljø- og Klimaudvalget Beslutningsprotokol 13-06-2016 08:00 Mødelokale C226, Silkeborg Rådhus Afbud fra: Lars Faarup. Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk

Læs mere

VVM Myndighed. Lyngby-Taarbæk Kommune. Basis oplysninger. LAR anlæg i Ermelundskilen. Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen:

VVM Myndighed. Lyngby-Taarbæk Kommune. Basis oplysninger. LAR anlæg i Ermelundskilen. Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Lyngby-Taarbæk Kommune LAR anlæg i Ermelundskilen Anlægget etableres til forsinkelse

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V sendes elektronisk til (planter@naturerhverv.dk)

NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V sendes elektronisk til (planter@naturerhverv.dk) Vandmiljø og landbrug Grøndalsvej 1C, Postboks 4049, 8260 Viby J NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V sendes elektronisk til (planter@naturerhverv.dk) 3. november 2015 Side 1 af 4 Anmeldelse

Læs mere

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer.

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer. 1/9 Screening for miljøvurdering af Natura 2000-handleplan 2016-2021 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave, Natura 2000-område nr. 56, habitatområde H52 og Fuglebeskyttelsesområde F36 Screening i henhold

Læs mere

Skema til projektafgrænsning

Skema til projektafgrænsning Skema til projektafgrænsning Projektets navn: Lokalplan 311 Off formål, børnehave Støvring Ådal, Støvring Projektansvarlig: Toke Rinfeldt-Iversen (TRI) Miljøvurdering er påbegyndt: 28. 04.17 Miljøvurdering

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Ringkøbing Skjern Kommune Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson

Læs mere

Sammenfattende redegørelse VVM-redegørelse og miljørapport for etablering af solenergianlæg etape 2. Løgumkloster

Sammenfattende redegørelse VVM-redegørelse og miljørapport for etablering af solenergianlæg etape 2. Løgumkloster VVM-redegørelse og miljørapport for etablering af solenergianlæg etape 2 Løgumkloster TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Marts 2016 Indhold Formalia... 3 Baggrund... 3 Sammenfattende redegørelse... 4 2 VVM-redegørelse

Læs mere

Lokalplan nr. 095 for boliger ved Byvej 47 Dato: Oktober 2016 Sagsbehandler: rburv J.nr.: Dok. nr.:

Lokalplan nr. 095 for boliger ved Byvej 47 Dato: Oktober 2016 Sagsbehandler: rburv J.nr.: Dok. nr.: NOTAT Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. 095 for boliger ved Byvej 47 Dato: Oktober 2016 Sagsbehandler: rburv J.nr.: Dok. nr.: LÆSEVEJLEDNING Lov om

Læs mere