Vilkår for. Fritidshus indbo

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vilkår for. Fritidshus indbo"

Transkript

1 Vilkår for Fritidshus indbo 06-3 August 2009

2 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten gælder også, hvis din aftale med forsikringsselskabet ændres væsentligt, f.eks. vedrørende dækningssum eller dækningsomfang. Hvis aftalen er indgået ved fjernsalg dvs., hvor du alene har haft kontakt med os pr. telefon, brev eller pr. har vi lov til at opkræve præmie for en periode fra 14 dage efter forsikringens ikrafttræden og til din rettidige fortrydelse. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen gælder i 14 dage fra den dag, du har modtaget bekræftelse af aftalen og oplysning om fortrydelsesretten. Forsikringspolicen er bekræftelse af aftalen. Hvis aftalen er indgået ved fjernsalg, har du efter forsikringsaftaleloven krav på at få en række oplysninger. Fortrydelsesfristen løber ikke, før du har modtaget disse oplysninger på skrift. Disse informationer har du fået i vores folder Nyttig information enten sammen med tilbuddet, eller sammen med policen. Hvis du f.eks. modtager forsikringspolicen mandag den 1., har du frist til og med mandag den 15. Har du først fået de yderligere oplysninger senere, f.eks. onsdag den 3., har du frist til og med onsdag den 17.. Hvis fristen udløber på en helligdag, en lørdag, en søndag, grundlovsdag den 5. juni, juleaftensdag den 24. december eller nytårsaftensdag den 31. december, kan du vente til den følgende hverdag. Du skal give besked til Bornholms Brandforsikring A/S, Tornegade 8, 3700 Rønne eller på Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det vil typisk være oplysninger om navn, adresse, CPR-/CVR-nummer og dine forsikringer. Hvis du ønsker at se disse oplysninger, kan du blot skrive til: Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade Rønne Hvis du ikke ønsker at modtage markedsføringsmateriale fremover, kan du blot skrive til samme adresse. Provision Vi kan oplyse, at nogle af Bornholms Brandforsikrings medarbejdere får provision eller bonus, når de sælger en forsikring. NemKonto Bornholms Brandforsikring benytter NemKonto-systemet til at udbetale penge til dig, hvis vi har registreret dit CPR-/SE-/CVR-nummer. 2

3 Indhold Hvor kan du henvende dig Skadehjælp 4 Har du spørgsmål til forsikringen? 4 Et par ord til indledning Værd at vide før du læser vilkårene 5 Fælles vilkår 1. Hvem er sikret 6 2. Hvor dækker forsikringen 6 3. Forsikringens betaling 6 4. Gebyr 7 5. Indeksregulering 7 6. Selvrisiko 7 7. Varighed, opsigelse og ændring 8 8. Ret til besigtigelse 8 9. Flytning og risikoændring Ejerskifte Hvis skaden sker Hvis skaden også er dækket i et andet selskab Krigs-, jordskælvs- og atomskader mv Ankenævn Lovgivning 10 Lejerskade 16. Hvad omfatter forsikringen Hvilke skader er dækket Særlige erstatningsregler 11 Hvilket ting omfatter forsikringen og hvad er dækket 19. Hvilket ting omfatter forsikringen og hvad er dækket Dækningsskema 13 Erstatningsregler 21. Hvordan erstatter vi skaderne Udgifter til redning og oprydning Forsikringssum underforsikring 17 Ordforklaring 3

4 Hvor kan du henvende dig Skadehjælp Ring til kundeservice på telefon , hvis du vil anmelde en skade. Du kan også anmelde en skade via internettet på Har du spørgsmål til forsikringen? Ring til Bornholms Brandforsikring kunderservice, hvis du har spørgsmål til forsikringen. 4

5 Et par ord til indledning Værd at vide før du læser vilkårene Når der i vilkårene står du, gælder vilkårene også for de personer, som er nævnt i punkt 1 Hvem er sikret?. I vilkårene finder du ord, som er markeret med *. Det betyder, at ordet er nærmere forklaret i ordforklaringen. Du finder ordforklaringen bagerst i dine vilkår. 5

6 Fritidshusindbo 1 Hvem er sikret A Forsikringstageren. B Forsikringstagerens husstand, dvs. familiemedlemmer, herunder plejebørn, der bor hos forsikringstageren, og de personer, der er gift med eller lever i fast parforhold med forsikringstageren eller hjemmeboende børn. Bofællesskab bestående af maksimalt 2 personer sidestilles med fast parforhold. For at være omfattet af forsikringen skal de pågældende personer være tilmeldt folkeregistret på forsikringstagerens adresse. Logerende er ikke omfattet af forsikringen. C Forsikringstagerens eller husstandens ugifte børn under 21 år, der ikke bor hjemme. For at være omfattet af forsikringen må de pågældende personer hverken leve i et fast parforhold eller have fastboende børn hos sig. D Medhjælp, som sikrede har ansat i husholdningen til pasning af børn og ejendommen. For at være omfattet af forsikringen skal de pågældende personer være tilmeldt folkeregistret på forsikringstagerens adresse. Ikke-fastboende medhjælp i husholdningen, er alene dækket i forbindelse med ansvar for skader, der hører under ansvarsforsikringen, og alene i forbindelse med handlinger, der er foretaget som led i forsikringstagerens husførelse. 2 Hvor dækker forsikringen? Forsikringen dækker 1. på det forsikringssted, der er anført i policen, 2. når det forsikrede midlertidigt befinder sig uden for forsikringsstedet. 3 Forsikringens betaling A Pris og afgifter Prisen bliver fastsat efter Bornholms Brandforsikrings gældende tarif. Sammen med beløbet opkræver vi stempel afgift og andre afgifter til det offentlige i henhold til gældende lovgivning. B Udgifter ved opkrævningen Forsikringstageren* betaler alle udgifter i forbindelse med opkrævningen. C Betalingsadresse Påkrav* om betaling bliver sendt til den oplyste betalingsadresse. Hvis betalingsadressen bliver ændret, skal Bornholms Brandforsikring have besked hurtigst muligt. D Rettidig betalingsdag Beløbet bliver opkrævet med oplysning om sidste rettidige betalingsdag. E For sen betaling Bliver beløbet ikke betalt rettidigt, sender Bornholms Brandforsikring et rykkerbrev. For hvert rykkerbrev Bornholms Brandforsikring sender, opkræver vi et gebyr. Gebyret fremgår af prislisten på men kan også oplyses ved henvendelse til Bornholms Brandforsikring. Bliver beløbet ikke betalt inden for den frist, der står i rykkerbrevet, kan Bornholms Brandforsikring efter retsplejeloven foretage udlæg - uden dom - for det skyldige beløb, renter, andre omkostninger. For den øvrige del af forsikringen mistes retten til erstatning. 6

7 4 Gebyr Gebyrer for serviceydelser Bornholms Brandforsikring har ret til at kræve gebyrer til dækning af omkostninger for serviceydelser fx opkrævninger, ekspeditioner og andre ydelser i forbindelse med police- og skadebehandling. Gebyrerne fremgår af prislisten på Beløbene kan også blive oplyst ved henvendelse til Bornholms Brandforsikring. 5 Indeks regulering A Hvilke beløb og hvornår? Pris, forsikringssummer*, selvrisikobeløb* og andre beløb, der er nævnt i police og vilkår bliver indeksreguleret en gang om året på årsdagen, hvis ikke der umiddelbart efter beløbet står, at det ikke bliver indeksreguleret. B Hvilket indeks? Indeksreguleringen følger udviklingen i lønindekset for den private sektor fra Danmarks Statistik. Ophører udgivelsen af dette indeks, kan Bornholms Brandforsikring bruge et andet indeks fra Danmarks Statistik. 6 Selvrisiko A Selvrisiko* trækkes først fra, når erstatningsberegningen har fundet sted. Forsikringstageren* betaler selv skadeudgifter, der ikke over stiger selvrisikobeløbet*. B Hvis forsikringstageren* har flere forsikringer i Bornholms Brandforsikring, der bliver ramt af samme skade, kan selvrisikobeløbet* ikke overstige det største af disse forsikringers selvrisiko*. E Der gælder særlige selvrisiko bestemmelser for følgende dækninger: Lejerskade 858 kr. (2009) De aktuelle beløb fremgår af policen. F Er forsikringen tegnet med en højere selvrisiko, er det dog denne selvrisiko, der gælder ved lejerskade. C Bornholms Brandforsikring lægger ikke selv risiko* ud. D Forsikringen dækker ikke omkostninger og renter ved skader, der ikke overstiger selvrisikobeløbet*. 7

8 Fritidshusindbo 7 Varighed, opsigelse og ændring A Hvor længe gælder forsikringen? 1. Forsikringen gælder for et år ad gangen (forsikringstiden). 2. Forsikringen fortsætter, hvis ikke forsikringstageren* eller Bornholms Brandforsikring opsiger den skriftligt med mindst 1 måneds varsel til forsikringstidens udløb (årsdagen). Forsikringstageren* har dog en særlig mulighed for at opsige forsikringen med 30 dages varsel til den første i en måned mod at betale et gebyr. Gebyret fremgår af prislisten på dk. Beløbet kan også blive oplyst ved henvendelse til Bornholms Brandforsikring. B Opsigelse ved skade 1. Fra den dag Bornholms Brandforsikring har modtaget en skadeanmeldelse, og indtil 1 måned efter at vi har betalt erstatning eller afvist at dække skaden, kan både forsikringstageren* og Bornholms Brandforsikring opsige forsikringen skriftligt med 14 dages varsel. 2. I stedet for at opsige forsikringen kan Bornholms Brandforsikring - også med mindst 14 dages varsel ændre forsikringens vilkår fx ved at begrænse dækningen, indføre en selvrisiko*, forhøje en eksisterende selvrisiko*, kræve bedre sikring eller forhøje prisen. Forsikringstageren* kan vælge at lade forsikringen udgå fra det tidspunkt, hvor ændringen skal træde i kraft. Vi skal dog have skriftlig besked inden. C Ændring af vilkår og pris 1. Bornholms Brandforsikring kan ændre vilkår og pris med virkning fra enhver forfaldsdag. Ændringen skal ske skriftligt med mindst 1 måneds varsel. 2. Ændrer Bornholms Brandforsikring vilkår eller pris, har forsikringstageren* ret til at opsige forsikringen til forfaldsdagen. 3. Reglen om skriftlig information med mindst 1 måneds varsel og forsikringstagerens* ret til at opsige forsikringen gælder ikke, når der udelukkende er tale om indeksregulering. 8 Ret til besigtigelse Bornholms Brandforsikring har ret til at foretage besigtigelse af forsikringsstedet for at vurdere risikoforholdene. 9 Flytning og risikoændring A Af hensyn til prisen og de vilkår, der gælder for forsikringen, skal Bornholms Brandforsikring have besked hvis: 1. fritidshusets tagbeklædning ændres 2. fritidshuset anvendes til andet end beboelse B Når Bornholms Brandforsikring har fået besked. Når vi har fået besked tager vi stilling til, om og på hvilke vilkår forsikringen kan fortsætte. C Hvis Bornholms Brandforsikring ikke får besked. Hvis vi ikke får besked om ændringer, risikerer sikrede* at miste retten til erstatning helt eller delvist. Husk også at give besked til Bornholms Brandforsikring, hvis forsikrings tagerens* helårsadresse ændres. (Den adresse, hvor du er tilmeldt folkeregistret). 8

9 10 Ejerskifte Hvis fritidshuset sælges, skal det straks meddeles Bornholms Brandforsikring. 11 Hvis skaden sker 12 Hvis skaden også er dækket i et andet selskab A Skade skal anmeldes hurtigt Sker der en skade, skal det hurtigst muligt anmeldes til Bornholms Brandforsikring. Er der tale om indbrudstyveri, forsøg på det eller hærværk* skal dette straks anmeldes til politiet. Skaden kan anmeldes via www. bornholmsbrand.dk. B Skade skal afværges eller begrænses Afværgelse eller begrænsning af en skade skal altid forsøges. Bornholms Brandforsikring kan træffe foranstaltninger med samme formål. Er der købt tilsvarende forsikring hos andet selskab mod samme risiko, og dette selskab har taget forbehold om, at dækningen falder bort eller indskrænkes, hvis forsikring tillige er købt hos andet selskab, gælder C Udbedring af skade skal aftales med Bornholms Brandforsikring Udbedring af skade, nedrivning, fjernelse eller destruktion af det beskadigede må kun ske efter aftale med Bornholms Brandforsikring. Foreløbig udbedring må foretages, hvis den er nødvendig for at afværge alvorligere følger, men eventuelt udskiftede dele skal opbevares, indtil skadesagen er afsluttet. samme forbehold for denne forsikring. Denne bestemmelse vedrører udelukkende det indbyrdes forhold mellem selskaberne, som således betaler erstatningen i fællesskab. 13 Krig, natur katastrofer og atomskader Forsikringen dækker ikke skade, som direkte eller indirekte er en følge af: A Krig mv. Krig, krigslignende handlinger, neutralitetskrænkelse, borgerkrig, oprør, borgerlige uroligheder eller terrorhandlinger. B Naturkatastrofer Jordskælv eller andre naturkatastrofer i Danmark inkl. Færøerne og Grønland. C Atomenergi mv. Udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter. 9

10 Fritidshusforsikring/indbo 14 Ankenævn A Klagemulighed Er der opstået uenighed mellem sikrede* og Bornholms Brandforsikring om forsikringsforholdet, og har en ny skriftlig henvendelse til selskabet ikke givet et tilfredsstillende resultat, kan sikrede* klage til: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V Tlf.: mellem kl. 10 og 13. B Sådan kan der klages Sikrede* skal sende klagen til Ankenævnet på et særligt klageskema og betale et mindre gebyr. Gebyret bliver betalt tilbage, hvis sikrede* får helt eller delvist medhold i klagen, hvis klagen bliver afvist, eller hvis klageren selv tilbagekalder klagen. Klageskema og girokort til betaling af gebyr kan fås hos: 1. Bornholms Brandforsikring 2. Ankenævnet for Forsikring Lovgivning Dansk lovgivning, blandt andet lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed, danner grundlag for forsikringsaftalen. 10

11 Lejerskade (det fremgår af policen hvis denne dækning er tegnet) 16 Hvad omfatter forsikringen Forsikringen omfatter skade forvoldt af lejere, som er anvist enten gennem et udlejningsbureau eller gennem en lejekontrakt med depositum. 17 Hvilke skader er dækket A Skade, hvor lejere kommer til at ødelægge ting ved et uheld. B Hærværk på indbo forvoldt af lejere. C Tyveri af indbo begået af lejere. D Huslejetab, som udlejer kunne få, hvis fritidshuset bliver ubeboeligt som følge af en skade, og det kan dokumenteres ved en lejekontrakt, at huset skulle have været udlejet i den pågældende periode, dog højst 1 år. 18 Særlige erstatnings regler Ved skader forvoldt af lejere gælder en særlig selvrisiko, se punkt 6 11

12 Hvilket ting omfatter forsikringen og hvad er dækket 19 Hvilke ting omfatter forsik ringen, og hvilke skader er dækket A Det har vi beskrevet i Oversigt over indboforsikringens dækning, som er en del af vilkårene. Her kan du se, hvilke ting der er omfattet af forsikringen, hvilke skader den dækker samt de undtagelser og be græns ninger, der gælder for forsikringen. B Til venstre i oversigten - ud for den lodrette pil - står hvilke ting der er omfattet af forsikringen, og hvilke den ikke omfatter. C I de vandrette felter - ud for øverste vandrette pil - står de skade typer, forsikringen dækker, og neden under - ud for nederste vandrette pil - nævnes de undtagelser og begrænsninger, der gælder for de enkelte skadetyper. 12

13 20. Dækningsskema Oversigt over indboforsikringens dækning Forsikringen dækker 1. Brand* (Ildsvåde) samt lynnedslag*, eksplo sion*, smeltning af brandimprægnerede ting, pludselig til sodning fra opvarmning, nedstyrtning af eller fra fly, brandslukningsskader og bortkomst under brand. 2. Kortslutning Skader på maskiner og apparater som følge af kortslutning i disse. Se vilkårenes pkt. 21. D Indbrudstyveri Tyveri fra forsvarligt låst* bygning, opholdsrum eller lokale. A Forsikringen omfatter ikke: 1. ting, der fast hører til helårsboligen. 2. penge, pengerepræsentativer, værdipapirer, mønt- og frimærkesamlinger, guld, sølv (herunder bestik), platin, perler, ædelstene og smykker. 3. ting, der fast hører til i båd, campingvogn eller motorkøretøj, der er indrettet til beboelse. 4. motorkøretøjer, campingvogne, både og fly samt dele og tilbehør til disse, der ikke direkte er nævnt i oversigten. 5. ting, der opmagasineres uden for helårsboligen. Forsikringen omfatter de ting, der er nævnt her, og som fast hører til fritidshuset, hvis de sikrede ejer dem eller har risikoen for dem, ved lån eller leje. Forsikringen dækker ikke 1. svidning, overophedning eller smelt ning, fx på grund af gløder fra to baksrygning, pejs eller andet. 2. brandskade på ting, der med vilje udsættes for ild eller varme fx ved strygning, medmindre skaden skyldes mekanisk eller teknisk svigt. 3. skade ved lynnedslag, når der ikke på forsikringsstedet kan påvises skade på bygningsdel eller løsøre, der er en direkte følge af elektrisk varme- eller kraftpåvirkning i forbindelse med lynstrømmens afledning til jord. Forsikringen dækker ikke 1. skade på nedslidte eller udtjente ting. 2. skade, som dækkes af garanti. 3. skade, der skyldes mangelfuld ved ligeholdelse eller fejlbetjening. 4. skade, der skyldes fejlmontering eller fejlkonstruktion, når årsagen er de sikredes forsømmelse. 5. beløb under 944 kr. Beløbet er fastsat i 2009 og indeksreguleres. 6. skade, der er dækket af anden forsikring. Forsikringen dækker ikke 1. i hotelværelse, kahyt eller togkupé, hvis det ikke kan konstateres, at låse, døre el. vinduer er brudt op, se dog kolonne 4, Simpelt tyveri. 2 tyveri fra biler, campingvogne, telte, både eller fly, se dog kolonne 5. Simpelt tyveri. B Privat indbo, fødevarer, personlige ejendele, barnevogne og haveredskaber (også motoriserede). Brand eller forkulning af vasketøj i vaskemaskine er dækket, når skaden skyldes mekanisk eller teknisk svigt. Kun husholdningsmaskiner og hobbyværktøj med tilbehør. Højst 5% af forsikringssummen ved indbrud i udhuse og garager. C Særligt indbo Antikviteter, malerier, kunst genstande, ægte tæpper, ure, foto- og filmudstyr, kikkerter, musik instrumenter, radio-, grammofon-, forstærker-, båndoptager-, video- og tv-udstyr (herunder plader, bånd og kassetter), pelsværk, skind, våben, vin og spiritus. Kun radio-, grammofon-, forstærker-, båndoptager-, video-, og tvudstyr. Højst 25% af forsikringssummen. Forsikringen dækker ikke i udhuse og garager. D Cykler. Husk vi dækker kun, hvis du kan give os stelnummeret. Se vilkårenes pkt. 21.D.2 E Knallerter F Kanoer, kajakker og andre både indtil 5 m s længde med tilbehør (påhængsmotor dog højst 5 hk), når de befinder sig på ejendommen. Dækket Ikke dækket 13

14 Hvilket ting omfatter forsikringen og hvad er dækket 4. Simpelt tyveri Tyveri uden for bygning eller fra bygning, opholdsrum eller lokale, der ikke var forsvarlig låst. 5. Simpelt tyveri Tyveri fra biler, private både og fly samt beboede campingvogne og telte. 6. Ran, røveri og overfald Ran er tyveri, der sker åbenlyst, fx tasketyveri. Det er en forudsætning for dækningen, at den sikrede eller andre ser eller mærker tyveriet, og med det samme råber om hjælp. 7. Hærværk Skade, der laves med vilje. De forsikrede ting er dækket hele året, når de er i en forsvarlig låst bygning. Ellers er hærværk kun dækket, når fritidshuset er beboet. Røveri er tyveri, hvor tyven bruger vold eller truer med straks at bruge vold. Forsikringen dækker ikke 1. glemte, tabte eller forlagte ting. 2. tyveri begået af de sikrede eller deres medhjælp. 3. når huset er ubeboet, udlånt eller udlejet. 4 tyveri, hvis de sikrede har udvist grov uagtsomhed. Forsikringen dækker ikke 1. glemte, tabte eller forlagte ting. 2. tyveri begået af de sikrede eller deres medhjælp. 3. tyveri fra bil, campingvogn, telt, privat båd eller fly, der ikke var lukket og forsvarligt låst. Vi dækker dog tyveri fra tagbagagebærer. 4. hvis der ikke kan konstateres, at lås, dør, vindue e.l. er brudt op. 5. tyveri, hvis de sikrede har udvist grov uagtsomhed. Forsikringen dækker ikke hvis skaden er lavet af de sikrede eller af personer, der havde lov til at gå ind på de sikredes private område. Højst 10% af forsikringssummen. I udhuse og garager dog højst 2% Højst 10% af forsikringssummen. For udvendig bagage på biler dog højst 2% Højst 5% af forsikringssummen 1. i udhuse og garager. 2. uden for bygning. Højst 10% af forsikringssummen. Forsikringen dækker ikke i udhuse og garager. Højst 5% af forsikringssummen, men kun hvis det stjålne lå i et låst bagagerum og ikke var synligt udefra. Ikke hærværk 1. i udhuse og garager 2. uden for bygning. Højst 10% af forsikringssummen og kun hvis cyklen var låst. Højst 10% af forsikringssummen og kun hvis cyklen var låst. Kun inden for ejendommens område. Højst 10% af forsikringssummen. Årer, sejl, mast, påhængsmotor og andet udstyr dækkes ikke. Højst 10% af forsikringssummen Årer, sejl, mast, påhængsmotor og andet udstyr dækkes ikke. Kun hærværk på både, der befinder sig i bygning. 14 Dækket

15 8. Færdselsuheld 9. Udstrømning af væsker Udstrømning af vand, olie eller andre væsker, der sker tilfældigt og pludseligt fra installationer, akvarier eller andre beholdere med et rumindhold på 20 l eller derover (altså ikke udsivning eller dryp). Tagrender og nedløbsrør be trag tes ikke som installa tioner. 10. Storm* og oversvømmelse Stormskade samt oversvømmelse som følge af voldsomt sky-* eller tøbrud*, når vandet ikke kan få normalt afløb. 11. Strømafbrydelse Skade som følge af tilfældig strømafbrydelse. Forsikringen dækker ikke 1. flyttegods eller ting der transporteres mod betaling. 2. færdselsuheld, hvor et trafikmiddel* ikke er indblandet. Forsikringen dækker ikke 1. skade som følge af frostsprængning der ikke skyldes tilfældigt svigt i varmeforsyningen. 2. skade som følge af opstigning af grund- eller kloakvand, medmindre det skyldes et voldsomt skyeller tøbrud. 3. skade som følge af bygge- og reparationsarbejder. Forsikringen dækker ikke 1. skade som følge af oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb, medmindre den skyldes teknisk svigt (fx i en grundvandspumpe). 2. skade som følge af nedbør, der kommer ind gennem utætheder eller åbninger, når skaden ikke er en umiddelbar følge af pludselig skade på bygningen. Forsikringen dækker ikke 1. skade som dækkes af garanti. 2. skade, der skyldes, at en af de sikrede har afbrudt strømmen. 3. skade, der skyldes slid, mangelfuld vedligeholdelse, fejlmontering eller fejlkonstruktion, når årsagen er de sikredes forsømmelse. Kun fødevarer i køle- og fryseanlæg og med højst 2% af forsikringssummen. Ikke dækket 15

16 Erstatningsregler 21 Hvordan erstatter vi skaderne 16 A Reparation Vi betaler for en reparation, der sætter de beskadigede ting i væsent lig samme stand som før skaden. B Værdiforringelse* I stedet for eller i forbindelse med reparation kan vi erstatte værdi forringelsen. C Totalskade 1. Hvis en ting er beskadiget så meget, at en reparation efter vort skøn ikke kan betale sig, eller er tingen stjålet, erstatter vi skaden ved at betale eller levere tilsvarende ting. 2. Hvis skaden opgøres som total, tilhører de erstattede ting os. 3. Nyværdi*. For ting, der er købt som nye inden for det sidste år før skaden, betaler vi, hvad det koster at købe nye ting svarende til de beskadigede på det tidspunkt, vi betaler erstatningen. I stedet for at betale kan vi dog vælge at give nye ting svarende til de beskadigede. 4. Dagsværdi. For ting der er mere end 1 år gamle, kan vi trække et rimeligt beløb fra nyværdien for værdiforringelse som følge af alder, brug, mode, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder. I stedet for at betale kan vi dog vælge at give ting (even tuelt brugte) svarende til de beskadigede. D Særlige erstatningsregler For kortslutningsskader, skader på cykler, film- og båndoptagelser, manuskripter o.l. gælder følgende særlige regler: 1. Kortslutningsskade. a. Hvis en kortslutning medfører totalskade på husholdningsmaskiner, hobbyværktøj, radio-, grammofon-, forstærker-, båndoptager-, video- og tv-udstyr, betaler vi nyværdien (se under totalskade) eller giver nye ting svarende til de beskadigede, hvis skaden sker i de første 2 år efter anskaffelsen. Derefter erstattes med følgende procenter af nyværdien: Genstandens alder indtil 3 år 80% 4 år 60% 5 år 40% 6 år 20% Efter det 6. år dækker forsikringen ikke. b. Vi betaler for reparation efter tilsvarende regler. Det er derfor alderen på de nævnte ting - ikke den udskiftede del - der er bestemmende for beregning af erstatningen. c. Der betales ikke erstatning, hvis beløbet efter den nævnte afskrivning er under 944 kr. Beløbet er fastsat i 2009 og indeksreguleres. 2. Cykler. a. Bornholms Brandforsikring dækker tyveri af cykler, der er låst med en fastmonteret og godkendt lås*. Alle fastmonterede låse, der er varedeklareret (D.V.N. mærket), er godkendte. Oplysning om andre godkendte låse fås hos Bornholms Brandforsikring. b. Det er også en forudsætning for dækningen, at Bornholms Brandforsikring får cyklens stelnummer, og sammen med skadeanmeldelsen modtager et bevis fra sælgeren med oplysning om, hvilken dato låsen er købt. c. Kravet om, at låsen er godkendt, gælder ikke for børnecykler med en hjuldiameter på 12 tommer eller derunder. d. Totalskade på cykler erstattes med et beløb svarende til følgende procenter af nyværdien. Cyklens alder indtil 1 år 100% 2 år 90% 3 år 81% 4 år 73% 5 år 66% 6 år 59% 7 år 53% 8 år 48% 9 år 43% 10 år 39% 11 år 35% 12 år 31% 13 år 28% 14 år 25% 15 år 22% 16 år 19% 17 år 16% 18 år 13% derefter 10% e. Hvis det kan dokumenteres, at cyklen er købt brugt og fuldstændig istandsat, beregnes erstatningen fra det tidspunkt, den er købt. Ved beregningen bruges de nævnte procenter af det beløb, man kan købe en tilsvarende brugt cykel for, på det tidspunkt skaden opgøres. 3. Film- og båndoptagelser, manuskripter o.l. Hvis der sker skade på private film- og båndoptagelser, manuskripter o.l., betaler vi højst, hvad det koster at købe det tilsvarende råmateriale.

17 22 Udgifter til redning og oprydning A Ud over den dækning der fremgår af oversigten og ud over forsikringssummen, dækker vi også, hvis der sker skade på det forsikrede i forbindelse med forsvarlige forsøg på at hindre truende skade på personer eller andres dyr eller ting. B I forbindelse med en skade, der er dækket af forsikringen, betaler vi endvidere rimelige og nødvendige 1. udgifter til redning og bevaring af det forsikrede samt til oprydning efter skaden. 2. merudgifter til ud- og indflytning og opmagasinering i højst 1 år, mens skaden repareres. 23 Forsikrings sum - under forsikring Forsikringssummen, incl. eventuel senere indeksregulering, skal altid være tilstrækkelig til at dække værdien af det forsikrede. Hvis værdien af de forsikrede ting overstiger forsikringssummen, er der tale om underforsikring. De steder i dækningsskemaet, hvor der står anført en procentsats, vil skaden blive erstattet fuldt ud inden for den angivne procentsats, selv om der er tale om underforsikring. Erstatningen for skader på de forsikrede ting kan ikke overstige de aftalte forsikringssummer med senere indeksregulering. B Hvis værdien af det forsikrede overstiger den gældende forsikringssum på skadetidspunktet, medfører det, selv ved en partiel skade, at erstatningen nedsættes, fx: Forsikringssum x skade Indboets reelle værdi = erstatningen 17

18 Ordforklaring Brand Ved brand forstås ildsvåde, der indebærer en løssluppen flammedannende ild, som har evnen til at brede sig ved egen kraft, og som har et større omfang. Svide og glødeskader og skader forårsaget af stikflammer, hvor tingene ikke selvstændigt bryder i brand, er således ikke dækket. Eksplosion En pludselig og hurtigt forløbende kemisk proces, hvor der udvikles stærk varme og sker en voldsom rumfangsforøgelse af reagerende stoffer. Forsikringstager Ved forsikringstager forstås den, der har indgået aftalen med Bornholms Brandforsikring. Forsvarligt låst Ved forsvarligt låst forstås som minimum, at døre og andre indgangsåbninger er låst, og at vinduer og lignende er lukkede og tilhaspede, når boligen er forladt. Godkendt lås Det er alle DVN (Dansk Varefakta Nævn) godkendte låse. Det fremgår af låsebeviset, om låsen er DVN-godkendt. Kortslutning Ved kortslutning forstås forbindelse mellem elførende dele eller mellem elførende del og stel/jord, der udløser en strøm, som er væsentlig større end den normale driftsstrøm. Lynnedslag Ved lynnedslag forstås, at lynet er slået ned direkte i det forsikrede eller i den bygning, hvor tingene befinder sig. Lynnedslag foreligger, når der på forsikringsstedet kan påvises skade på bygningsdel eller løsøre, der er en direkte følge af elektrisk varme- eller kraftpåvirkning i forbindelse med lynstrømmens afledning til jord. Nyværdi Ved nyværdi forstås købsprisen på skadetidspunktet af en ny genstand magen til den beskadigede eller stjålne. Selvrisiko Selvrisiko er den del af erstatningen, du selv skal betale, hvis du får en skade. Hvis du fx har en selvrisiko på kr. og har en skade på kr., får du 950 kr. i erstatning. Sikrede Med sikrede menes alle de personer, forsikringen gælder for. Skybrud Usædvanligt store vandmængder, der falder med en intensitet på over 15 mm på 30 minutter eller, når vandmængden er så stor, at den ikke kan få normalt afløb gennem i øvrigt utilstoppede afløb. Storm Storm foreligger ved vindstyrke 8 svarende til en vindhastighed på 17,2 m/sek. Trafikmiddel Motordrevne køretøjer omfattet af færdselsloven (fx biler, knallerter, motorcykler og traktorer), to hjulede cykler med hjuldiameter over 12 tommer, to- og tre hjulede cykler med stelnummer, hestevogne, øvrige offentlige trafikmidler, invalidekøretøjer. Tøbrud Store mængder smeltevand, der er fremkommet som følge af temperaturstigning på adskillig grader over frysepunktet ved brat omslag i vejret. Smeltevandsmængden er så stor, at den ikke kan få normalt afløb gennem i øvrigt utilstoppede afløb. Værdiforringelse Ved værdiforringelse forstås, at der kan gøres fradrag på grund af 1. alder (fx for tøj og tæpper, der har en vis levetid) 2. brug (fx for ting, der kræver vedligeholdelse og som normalt udskiftes p.g.a. slid) 3. nedsat anvendelighed (fx for mode og teknik) samt 4. andre omstændigheder (fx hvis tingen i forvejen er beskadiget). 18

19

20 Bornholms Brandforsikring A/S CVR-nr Tornegade Rønne Telefon Internet Formula A/S 09.08

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer Fællesvilkår Erhvervsforsikringer 6499-1 September 2002 Indhold 1 Hvem er sikret 4 2 Hvor dækkes 4 3 Forsikringens betaling 4 4 Indeksregulering 5 5 Selvrisiko 5 6 Moms 5 7 Opsigelse og ændring af forsikringen

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Du skal give besked til Securator A/S, Borgergade 28, 7323 Give, telefon 70 22 07 30, e-mail info@securator.dk

Du skal give besked til Securator A/S, Borgergade 28, 7323 Give, telefon 70 22 07 30, e-mail info@securator.dk Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer DF20900-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Danske Forsikring A/S, i det følgende kaldet Danske Forsikring. Personoplysninger mv. Som kunde har

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed 1 Drivhusforsikring Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser En forsikring som giver dig tryghed Tillykke med din drivhusforsikring hos Dansk Glasforsikring. Her kan du læse relevant information

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Vi gør opmærksom på, at fortrydelsesfristen for visse FullCare forsikringer er udvidet til 30 dage. Se nærmere på din police.

Vi gør opmærksom på, at fortrydelsesfristen for visse FullCare forsikringer er udvidet til 30 dage. Se nærmere på din police. Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Vilkår for Tophjælp privat

Vilkår for Tophjælp privat Vilkår for Tophjælp privat DF20098-2 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01 Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Fællesbetingelser for ERHVERV Indholdsfortegnelse: 1 Lovgivning m.v. 2 Ved skadetilfælde 2.1 Anmeldelse af skade 2.2 Afværgelse af skade 2.3 Udbedring

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN

PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Forsikringen omfatter følgende

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring Forsikringsvilkår for Hundeforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring Betingelser Privat ansvarsforsikring Privat ansvarsforsikring Nr 8074 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Almindelige bestemmelser 1 Sikrede 3 2 Geografisk område 3 3 Flytning 3 4 Anmeldelse af skade 3 5 Anden

Læs mere

Vilkår for Tophjælp bil

Vilkår for Tophjælp bil Vilkår for Tophjælp bil 6677-3 Januar 2011 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Vilkår for Hund 5346-2 Oktober 2006

Vilkår for Hund 5346-2 Oktober 2006 Vilkår for Hund 5346-2 Oktober 2006 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

DANSK GLASFORSIKRING A/S

DANSK GLASFORSIKRING A/S Drivhusforsikring 2015 Vær godt dækket ind PAVILLON DANMARK i samarbejde med DANSK GLASFORSIKRING A/S 1 Dette får du En forsikring som giver dig tryghed Når man investerer i et flot nyt drivhus, er det

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Vilkår for Traktorer og Motorredskaber

Vilkår for Traktorer og Motorredskaber Vilkår for Traktorer og Motorredskaber 5586-11 Januar 2011 Andre oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det vil typisk

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Læs mere

Vilkår for. Tophjælp bil

Vilkår for. Tophjælp bil Vilkår for Tophjælp bil DF20123-1 Januar 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

6637-3 August 2014. Vilkår for campingvogne

6637-3 August 2014. Vilkår for campingvogne 6637-3 August 2014 Vilkår for campingvogne Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for ampingvogne 6637-3 August 2014 2 Fortrydelsesret (Gælder alene for private forbrugerforsikringer) Du har ret til at fortryde

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1

Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1 SELVRISIKOFORSIKRING Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 GLASFORSIKRING OG LÅNEBIL Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

DF20150-4 Januar 2014 VILKÅR FOR HJEMFORSIKRING

DF20150-4 Januar 2014 VILKÅR FOR HJEMFORSIKRING DF20150-4 Januar 2014 VILKÅR FOR HJEMFORSIKRING Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Påhængsvognsforsikring. Campingvogne, trailere og teltvogne Forsikringsbetingelser

Påhængsvognsforsikring. Campingvogne, trailere og teltvogne Forsikringsbetingelser Påhængsvognsforsikring Campingvogne, trailere og teltvogne Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser PÅH-3 Gældende fra 01.08.2014 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 7914 Gælder fra 01.10.1991 TJM 90357-8 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale Vilkår for Kollektiv ulykke UL200811 1 Januar 2009 Forsikringsaftale Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.m.b.A, DLG Service og Tryg. Hvor det er muligt, vil DLG A.m.b.A og DLG Service

Læs mere

Campingvognsforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-501

Campingvognsforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-501 Forsikringsbetingelser Campingvognsforsikring Version 20-501 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Campingvogns/trailerforsikring Forsikringsbetingelse nr. 2.082014 Forsikringens omfang fremgår af policens forside. Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Læs mere

6671-2 Marts 2014 Vilkår for Hjemforsikring Ung

6671-2 Marts 2014 Vilkår for Hjemforsikring Ung 6671-2 Marts 2014 Vilkår for Hjemforsikring Ung Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Hjemforsikring Ung 6671-2 Marts 2014 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

Securator PowerCare Forsikring Basis. Fortrydelsesret

Securator PowerCare Forsikring Basis. Fortrydelsesret Securator PowerCare Forsikring Basis Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Securator udgøres af forsikringsbeviset og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning, herunder

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER April 2013 Version 13:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres

Læs mere

Securator POWER Care Forsikring. Fortrydelsesret

Securator POWER Care Forsikring. Fortrydelsesret Securator POWER Care Forsikring Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Securator udgøres af forsikringsbeviset og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning, herunder Lov

Læs mere

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49.

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Vilkår for Olieforureningsforsikring i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning....3 2. Hvem er sikret....3 3. Hvad

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

6671-1 Februar 2013 Vilkår for Hjemforsikring Ung

6671-1 Februar 2013 Vilkår for Hjemforsikring Ung 6671-1 Februar 2013 Vilkår for Hjemforsikring Ung Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Hjemforsikring Ung 6671-1 Februar 2013 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

Vilkår for. Familieforsikring

Vilkår for. Familieforsikring Vilkår for Familieforsikring 05-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Knallertforsikring. 5 Vejr og vind. Hvad omfatter kaskodækningen? 6 6. Slitage. 1 Skader på knallerten. 7 Naturkatastrofer o.lign.

Knallertforsikring. 5 Vejr og vind. Hvad omfatter kaskodækningen? 6 6. Slitage. 1 Skader på knallerten. 7 Naturkatastrofer o.lign. Knallertforsikring Forsikringsbetingelser Kaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police) For kaskodækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Privatsikring Knallertforsikring.

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Vilkår for. Familieforsikring

Vilkår for. Familieforsikring Vilkår for Familieforsikring 05-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

DF20021-3 December 2013. vilkår for fritidshus

DF20021-3 December 2013. vilkår for fritidshus DF20021-3 December 2013 vilkår for fritidshus Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Alka Trailerforsikring

Alka Trailerforsikring Alka Trailerforsikring Forsikringsbetingelser Nr. TF-01 gældende fra november 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for bilforsikring

Forsikringsbetingelser for bilforsikring Forsikringsbetingelser for bilforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby privat@kommuneforsikring.dk CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 www.kommuneforsikring.dk

Læs mere

December 2000. Vilkår for. Ejerskifteforsikring. Tornegade 8 3700 Rønne Telefon 56 93 00 00 Fax 56 93 00 02 www.bornholmsbrand.dk

December 2000. Vilkår for. Ejerskifteforsikring. Tornegade 8 3700 Rønne Telefon 56 93 00 00 Fax 56 93 00 02 www.bornholmsbrand.dk December 2000 Vilkår for Ejerskifteforsikring Tornegade 8 3700 Rønne Telefon 56 93 00 00 Fax 56 93 00 02 www.bornholmsbrand.dk Ejerskifteforsikring Forsikringen har kun gyldighed for ejendomme, der er

Læs mere

Betingelser. Alm. Brand Kortspær. Nr. KSM 1506 (MasterCard Gold/Platinum) Alm Brand BANK

Betingelser. Alm. Brand Kortspær. Nr. KSM 1506 (MasterCard Gold/Platinum) Alm Brand BANK Alm Brand BANK Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 7 3 Alm. Brand Kortspær Betingelser Nr. KSM 1506 (MasterCard Gold/Platinum) Indholdsfortegnelse Side 2 af 7 1 Fællesbestemmelser

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FAMILIEFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FAMILIEFORSIKRING FAMILIEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FAMILIEFORSIKRING 1. FÆLLESBESTEMMELSER Hvilke personer dækker forsikringen? 1.1 Forsikringstageren og dennes husstand. Til husstanden regnes de familiemedlemmer,

Læs mere

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn Betingelser for professionel ansvarsforsikring for bilsyn Indholdsfortegnelse 1 Hvem er sikret...2 2 Definitioner...2 2.1 Forsikringssum...2 2.2 Erstatningskrav rejst...2 3 Hvem er dækket...2 4 Hvad er

Læs mere

Indboforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Indboforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Indboforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang. 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor dækker forsikringen? Ansvarsforsikring

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Codan Knallertforsikring.

Læs mere

Vilkår for. Fritidshusløsøreforsikring

Vilkår for. Fritidshusløsøreforsikring Vilkår for Fritidshusløsøreforsikring December 1992 FRITIDSHUSLØSØRE Siderne fra 1 til 7 (begge incl.) omhandler de vilkår, der er gældende for fritidshusløsøreforsikringen. De generelle vilkår om præmiebetaling,

Læs mere

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring Vilkår for Køle- og dybfrostforsikring 3389-6 Oktober 2002 Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret ved forsikringsaftaler Fortrydelsesret Efter kapitel 4 a i lov om visse forbrugeraftaler,

Læs mere

Ansvarsforsikring for Dansk Golf Unions medlemmer

Ansvarsforsikring for Dansk Golf Unions medlemmer Ansvarsforsikring for Dansk Golf Unions medlemmer FÆLLESBETINGELSER 1. Lovregler, værneting og lovvalg 1.1 For forsikringen gælder Lov om forsikringsaftaler. 1.2 Tvister vedrørende forsikringsaftalen afgøres

Læs mere

Fællesbetingelser. Forsikringsbetingelser. Version Privat 01

Fællesbetingelser. Forsikringsbetingelser. Version Privat 01 Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser Version Privat 01 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING EJERSKIFTEFORSIKRING Pkt. 4 5 6 7 8 9 0 4 5 Tekst Sikret Forsikringens dækningsomfang Hvilke forhold er dækket Undtagelser fra dækningen Ulovlighedsdækning Hvorledes beregnes erstatningen Selvrisiko Regres

Læs mere

Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE

Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Vilkår for Tophjælp camping- eller påhængsvogn

Vilkår for Tophjælp camping- eller påhængsvogn Vilkår for Tophjælp camping- eller påhængsvogn 6467-4 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen.

Læs mere

Betingelser. Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus. Nr. 5315. Byggeforsikring

Betingelser. Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus. Nr. 5315. Byggeforsikring Betingelser Byggeforsikring Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus Nr 5315 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 1 Sikrede 3 2 Risikoforandring og ejerskifte 3 3 Anmeldelse af

Læs mere

Kombineret landbrug Entreprise forsikring

Kombineret landbrug Entreprise forsikring Vilkår for Kombineret landbrug Entreprise forsikring 5888-2 April 1990 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Kombineret landbrug Entrepriseforsikring 5888-2 April 1990 NemKonto Topdanmark benytter NemKonto-systemet

Læs mere

Hundeforsikring Hundeansvar og hundesyge Forsikringsbetingelser nr. 0006

Hundeforsikring Hundeansvar og hundesyge Forsikringsbetingelser nr. 0006 Hundeforsikring Hundeansvar og hundesyge Forsikringsbetingelser nr. 0006 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler 6606-5 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har

Læs mere

Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT

Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT Udflytternes Forsikring Frederiksborg Brand Stevns Brand Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lofo.dk Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler

Læs mere

Bofællesskabsforsikring B1.112012

Bofællesskabsforsikring B1.112012 Bofællesskabsforsikring B1.112012 Grundlaget for forsikringsaftalen og regulering af forholdt mellem parterne er dansk lov, herunder Lov om forsikringsaftaler. 1. SIKRET EFTER DENNE POLICE ER Forsikringstageren

Læs mere

50UNIK FAMILIEFORSIKRING

50UNIK FAMILIEFORSIKRING PRIVAT 50UNIK FAMILIEFORSIKRING Indbo- og ansvarsforsikring til dig over 50 år 01 1 Privat HVAD ER EN 50UNIK FAMILIEFORSIKRING? Hvem er dækket? 50unik Familieforsikring er en indbo- og ansvarsforsikring,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER Betingelser for knallert/eu-knallert FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Forsikringen omfatter en af følgende dækninger, når det fremgår af policen: A. Ansvarsforsikring

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Knallertforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1

Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af kvittering (girokort), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Campingvogn / Camplet / Trailer

Forsikringsvilkår. for. Campingvogn / Camplet / Trailer Forsikringsvilkår for Campingvogn / Camplet / Trailer Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079

Læs mere

FAMILIEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. Marts 2012 Version 12:1

FAMILIEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. Marts 2012 Version 12:1 FAMILIEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Marts 2012 Version 12:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres i Danmark

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER A/S Gammelgårdsvej 20 DK-4000 Roskilde Telefon +45 70 70 75 76 info@fodan.dk CVR nr. 36 42 83 68 INDHOLDSFORTEGNELSE A: SÅDAN DÆKKER FORSIKRINGEN 1: Hvem er sikret 2: Hvor dækker

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang. 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor gælder forsikringen? 3. Hvilke skader

Læs mere

6655-1 April 2015. Hjælp ved FEJLTANKNING

6655-1 April 2015. Hjælp ved FEJLTANKNING 6655-1 April 2015 Hjælp ved FEJLTANKNING Topdanmark Forsikring A/S Hjælp ved fejltankning 6655-1 April 2015 2 Indholdsfortegnelse Et par ord om Hjælp ved fejltankning.... 3 Hvis du får brug for hjælp...

Læs mere

Forsikringsbetingelser. Afbestillingsforsikring. 0107 Familieforsikring

Forsikringsbetingelser. Afbestillingsforsikring. 0107 Familieforsikring Afbestillingsforsikring 007 Familieforsikring Pkt. 4 5 6 7 8 9 0 Tekst Sikrede Hvilke typer rejser er dækket Geografisk område Forsikringssum Forsikringsperiode Dækningsomfang Undtagelser Særlige forhold

Læs mere

6757-1 Februar 2015. vilkår for motorcykel standard

6757-1 Februar 2015. vilkår for motorcykel standard 6757-1 Februar 2015 vilkår for motorcykel standard Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Motorcykel standard 6757-1 Februar 2015 2 Fortrydelsesret (Gælder alene for private forbrugerforsikringer) Du har

Læs mere

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

Camping-teltvognforsikring. Version 1105003

Camping-teltvognforsikring. Version 1105003 Camping-teltvognforsikring Version 1105003 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-17 Side 6 Kaskodækning Afsnit 18-23 Side 7 Branddækning Afsnit 24-28 Side

Læs mere

DF20399-1 Februar 2015. vilkår for motorcykel elite

DF20399-1 Februar 2015. vilkår for motorcykel elite DF20399-1 Februar 2015 vilkår for motorcykel elite Danske Forsikring A/S Vilkår for Motorcykler elite DF20399-1 Februar 2015 2 Fortrydelsesret (Gælder alene for private forbrugerforsikringer) Du har ret

Læs mere