Seneste opdateringer til IT-retten, 2. udgave: Tilføjelser mv.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Seneste opdateringer til IT-retten, 2. udgave: Tilføjelser mv."

Transkript

1 Seneste opdateringer til IT-retten, 2. udgave: Tilføjelser mv. s. 108 (afsnit 2.2.a): Til bemærkningerne på s. 108 om information og data kan henvises til Lee A. Bygrave i Festskrift til Peter Seipel (2006), s. 117 ff. s. 154 (afsnit 2.2.e): Til bemærkningerne på s. 154 forneden om UNIX-systemet kan nu også henvises til den dom, afsagt af en distriktsret i Utah den 10. august 2007, der omtales i rettelsesbladet nedenfor i bemærkningerne til s s. 183 (afsnit 4.1.e): Til omtalen på s. 183 af de særlige regler i særlovgivningen om it-sikkerhed, kan også henvises til 71, stk. 1, nr. 9, i lov om finansiel virksomhed, der pålægger en finansiel virksomhed at have betryggende kontrol- og sikringsforanstaltninger på it-området. s. 216 (afsnit 4.3.d): Vestre Landsrets kendelse af er nu trykt i U VLK. I tillæg til den praksis, der er anført på siden om det såkaldte systembevis, kan nu også henvises til U V, der antog, at et forsikringsselskab havde ført tilstrækkeligt bevis for, at en meddelelse om, at forsikringstageren ikke havde betalt rettidig præmie på en livsforsikring, var givet til en bank. Selskabet var ikke i besiddelse af en kopi af det pågældende brev og kunne heller ikke printe brevet ud fra sit it-system. Landsretten anerkendte imidlertid, at den tekniske udvikling havde medført, at kontormæssige rutiner bl.a. i forsikringssektoren nu overvejende tilrettelægges som it-løsninger og fandt derfor, at det var et lige så sikkert bevis for, at brevet var sendt fra [forsikringsselskabet], som en fysisk kopi af brevet havde været. I præmisserne henvises til en række nærmere oplysninger om det edb-program, der udstyrede forsikringsselskabets udsendelser af breve. Assurandør-societetet (nu Forsikring & Pension) har i øvrigt udtalt sig om forsikringsretlig praksis på dette område i det responsum, der er trykt i Forsikrings- og Erstatningsretlig Domssamling (FED) 1997, s. 1388, se ligeledes Østre Landsrets kendelse af 23. februar 2005, Østre Landsrets dom af 16. juni 2005, og Vestre Landsrets dom af 17. november Dommene er tilgængelige i online-udgaven af FED. s. 250 (afsnit 5.2.b): Til s. 250 bemærkes, at Foreningen (IT-Brancheforeningen) i marts 2006 skiftede navn til IT-Branchen. Foreningen har nu mere end 500 medlemmer. s. 269 (afsnit 5.3.f): I tilknytning til den retspraksis, der er anført s. 269 om retsvirkningerne af en branchestandard mv. kan nu henvises til dommen U V, der dømte et stilladsfirma for overtrædelse af arbejdsmiljøloven, uanset firmaet havde fulgt en branchevejledning på området. 1

2 s (afsnit 6.1.c): I tilknytning til den praksis, der er omtalt i petitafsnittet s kan nu henvises til EF-domstolens dom i sag C 418/01-IMS Health GmbH v NDC Health GmbH. s (afsnit 6.3.b): Problemstillingen om den ophavsretlige håndtering af de midlertidige eksemplarer, som udføres i forbindelse med it-anvendelsen, jf. bemærkningerne på s , er nu pådømt af Højesteret i U H. I denne sag fandtes et teleselskabs transmission af ulovligt fremstillede kopier af musikværker at indebære en midlertidig eksemplarfremstilling, jf. ophavsretsloven 11 a. Da denne fremstilling ikke skete på grundlag af et lovligt forlæg (en piratkopi), indebar transmissionen, at teleselskabet objektivt krænkede ophavsrettighederne og dermed foretog handlinger, som stred imod rettighedshavernes rettigheder. Betingelserne for at nedlægge fogedforbud var derfor opfyldt, uanset et sådant forbud alene kunne efterleves gennem en afbrydelse af internetforbindelsen, som også ville være til skade for retmæssige transmissioner. En lignende sag fandt sin afgørelse ved Københavns fogedrets kendelse af 25. oktober 2006 i sag F /2006 IFPI for en række pladeselskaber mod Tele2. Sagen drejede sig om den russiske internetside allofmp3.com, der stillede lydoptagelser (herunder danske) til rådighed for sine kunder mod en beskeden betaling, idet der ikke var indgået aftaler med rettighedshaverne. Danske brugere kunne blandt andet få adgang til denne hjemmeside via internetudbyderen Tele2. Kendelsen statuerer, at Tele2s tjeneste indebar en eksemplarfremstilling, der ikke havde lovlige formål. Tele2 blev derfor pålagt at foretage de nødvendige skridt til hindre adgangen til allofmp3.com. Se til de to kendelser Kim Frost i Lov & Data nr. 1/2007, s. 22 ff. s. 313 (afsnit 6.3.c): Til bemærkningen s. 313 under midten om musik på arbejdet kan nu henvises til Højesterets dom i U H, hvor en vognmandsforretning, der i sine biler og lokaler stillede radio- og TV-apparater, ikke ansås for at have fremført den musik, medarbejderne dermed anvendte, jf. ophavsretslovens 2, stk. 3, nr. 3. Højesteret bemærker, at den musikafspilning, der fandt sted i lastbiler, alene skete for en eller få ansatte og dermed ikke var offentlig. Det samme gjaldt for apparater i lokaler med mulighed for samtidig aflytning op til 40 ansatte. Dommen er endnu et udtryk for, at Højesteret i grænsetilfælde har valgt at prioritere brugerhensynet frem for rettighedshaverhensynet, når enerettens grænseområder skal fastlægges. Tendensen er modsat ved EF-domstolen, jf. dom af 7. december 2006 i sagen SGAE mod Raphael Hotels SA (C-306/05). Her fandtes et hotels visning af TV-signaler via apparater på de enkelte værelser at udgøre en overføring til almenheden, jf. Infosoc-direktivets art. 3, stk. 1, trods værelsernes private karakter for hotelgæsterne. s. 334 (afsnit 6.3.i): Til bemærkningerne s. 334 f. om erstatning for markedsforstyrrelse kan nu henvises til Højesterets dom i U H, som tilkendte en opfinder et sådant erstatningskrav. Højesteret fandt det tilstrækkelig sandsynliggjort, at krænkerens salg af de patenterede maskiner og det efterfølgende retlige opgør havde indebåret en sådan belastning af opfinderens position på markedet, at der var grundlag for at pålægge en sådan erstatning, der skønsmæssigt blev udmålt til kr. I sagen blev det ligeledes tilkendt opfinderen en erstatning for mistede licensindtægter på 3 mio. kr. 2

3 s. 401 (afsnit 7.4.h): Til omtalen i sidste afsnit om kildetekstlicenser kan nu henvises til Højesterets dom i U H, der blandt andet angik en uenighed om forståelsen af en licensaftale indgået mellem en leverandør og en kunde, der til sine kunder videresolgte leverandørens integrerede økonomi- og logistikprogram til sine aftagere. Kunden havde en kildetekstlicens, og leverandøren var bekendt med, at kunden videreførte denne kildetekstlicens til sine kunder. Da leverandøren først rejste krav om særskilt betaling for denne kildetekstlicens efter ca. 2 år, fandtes retten til at rejse et sådant krav bortfaldet ved passivitet. s. 416 f.: I tilslutning til omtalen af EF-domstolens afgørelser af 9. november 2004 kan nu også nævnes Sø- og Handelsrettens dom i U SH. Sagen angik lovligheden af en boligtjeneste, der fungerede ved hjælp af dybe links til ejendomsannoncer på ejendomsmægleres hjemmesider. Sø- og Handelsretten lagde til grund, at de af mæglerne udbudte ejendomme i home.dk-databasen måtte anses for tilvejebragt i en trinvis frembringelses- og udvælgelsesproces, sluttende med dataoverførslerne til home.dkdatabasen som udtryk for sagsøgerens endelige godkendelse af de således frembragte data som egnede til at indgå i præsentationen af de enkelte ejendomme på sagsøgerens hjemmeside. Under blandt andet disse omstændigheder fandt retten ikke, at databasen, hvis oprettelse i det væsentligste måtte anses for afledet af HOME-kædens hovedvirksomhed, var omfattet af databasebeskyttelsen i ophavsretslovens 71, stk. 1. s. 430 (afsnit 8.5.d): I tilslutning til omtalen af dommen i Newsbooster-sagen (U SH) kan nu også henvises til Sø- og Handelsrettens dom i U SH, der antog, at en boligsøgetjeneste, der ikke fremtoningsmæssigt lignede de boligtjenester, som et antal mæglere udbød på nettet (og hvortil boligsøgetjenesten linkede med dybe links) indebar en krænkelse af markedsføringslovens 1. s. 442 (afsnit 9.2.c): I afsnittet om beskyttelse af symboler og typografiske skrifttyper kan nu også henvises til Højesterets dom i U H. I denne sag blev der nedlagt forbud mod et bronzestøberis produktion af skrifttyper til brug for gravsten, idet der fandtes at foreligge en efterligning i strid mod god markedsføringsskik. Højesteret fandt det derimod ikke godtgjort, at bronzestøberierne havde ophavsret til skrifttyperne. s. 454 (afsnit 9.4.e): Bemærkningerne s. 454 om ophavsretlig tvangslicens kan suppleres med den konkurrenceretlige problemstilling, der foreligger, såfremt en part i medfør af konkurrenceretlige regler (herunder EF-traktatens artikel 82) bliver pålagt at indgå aftale med konkurrerende virksomheder. Se hertil Charlotte Friis Bach Ryhl i Festskrift til Claus Gulmann (2006), s. 423 ff. s. 460 (afsnit 9.5.b): Til omtalen af Linux-styresystemets udviklingshistorie kan nu føjes et juridisk kapitel efter at en distriktsret i Utah den 10. august 2007 afsagde kendelse i en sag anlagt af The SCO Group, Int. (tidligere Santa Cruz Operations Inc.) mod Novell Inc. Novell havde i 1993 købt rettighederne til UNIX-system V, Release 1, fra AT&T, der havde rettighederne hertil. I 1995 videresolgte Novell alle sine UNIX-rettigheder til SCO en 3

4 aftale der blev fulgt op med en yderligere overdragelsesaftale fra 2005, som gav Novell en ubegrænset licensret til de overdragne programmer mv. I perioden mellem 1985 og 1996 indgik IBM en række aftaler om levering af IT-systemer baseret på UNIX, Version V-softwaren. Nogle af disse aftaler var bygget på Open Source-licenser, hvor kunderne fik rådighed over kildeteksten. I 2003 varslede SCO i et brev til IBM, at man ville ophæve licensaftalen med IBM og dermed helt fratage IBM muligheden for at licensere UNIX-softwaren. Sagen kom dermed (blandt andet) til at handle om, hvem der var berettiget til at indgå licensaftale med slutbrugerne Novell eller SCO. På dette centrale punkt fandt retten, at Novell måtte anses for rettighedshaver til UNIX-softwaren, og at SCO derfor ikke havde beføjelse til at modsætte sig IBM s licensønske. s. 463 (afsnit 9.5.b): For nærmere en nærmere indføring i de retlige problemer ved Open Source-licenser henvises til IT- & Telestyrelsens vejledning herom af december 2006, tilgængelig fra s. 473 (afsnit 10.1.a): Til bemærkningerne midtfor på siden om muligheden for, at de øverste retsinstanser i de toneangivende jurisdiktioner vil stille andre krav til patenterbarhed end de, der i dag håndhæves ved patentmyndighederne i EU og USA, kan nu henvises til Supreme Court s afgørelse af 30. april 2007 i sagen KSR v Teleflex. Sagen drejede sig om et patent på en elektronisk sensor, der til afløsning af den traditionelle mekaniske mekanisme, der overfører kraft fra speederpedalen i en bil til motoren, gjorde brug af en computerkontrolleret anordning. Opfindelsens bestanddele var velkendte, men patentet var udstedt under henvisning til den opfindelseshøjde, der antoges at foreligge i og med kombinationen mellem disse kendte dele. Supreme Court fandt opfindelsen obvious og underkendte patentet. Også britiske domstole har vist sig skeptiske over for den administrative patentpraksis. I en dom afsagt den 27. oktober 2006 af Court of Appeal i sagen Aerotel Ltd. v Telco Holding m.fl. statueres en såkaldt 4-trins test, som siden er blevet fastholdt ved de britiske domstole. Testen stiller strengere krav til patenterbarheden af programrelaterede opfindelser end de, der følger af EPO s praksis. Sagen angik en række patenter, som drejede sig om indretningen af betalingstelefoner, og beskrev bl.a. hvordan forskellige data om telefonopkald mv. blev registreret og behandlet. I det omfattende votum, der er skrevet af Justice Jacob, gennemgås tidligere patentpraksis, herunder de på s. 482 ff. omtalte afgørelser fra den europæiske patentmyndighed. Dommen knæsætter en 4-trins test, hvorefter et patentkrav (1) skal fortolkes grundigt, idet (2) den specifikke opfindelsesrolle skal identificeres, hvorefter (3) det skal undersøges, om opfindelsen er patentudelukket. Først hvis svaret på disse spørgsmål er bekræftende skal det drøftes om (4) det hævdede bidrag i opfindelsen er teknisk. Dommen statuerede, at dette var tilfældet i den ene af de to sager, der var omfattet af appelbehandlingen men ikke i det andet tilfælde, hvor patentet derfor underkendtes. EPO s appelkammer har siden (i sag T0154/ af 5. november 2006) vendt sig stærkt mod den britiske afgørelse. s. 486 (afsnit 10.1.e): Nyere retspraksis fra CAFC antyder, at amerikansk patentpraksis i stigende grad vender sig imod patenter på rene forretningsmetoder. To nyere eksempler herpå er sagerne In re Stephen W. Comisky ( ) og In re Petrus A.C.M. Nuijten ( ). 4

5 s. 517 (afsnit 11.1.c): Se for en nærmere behandling af de spørgsmål, der knytter sig til varemærkekrænkelse via domænenavne, Kim Frost i Julebog fra Juridisk Institut ved CBS, 2005, s. 145 ff. s. 520 (afsnit 11.1.c): I tillæg til den praksis, der er omtalt på s. 520, kan nu også henvises til U SH, hvor et selskab der havde varemærkeregistreret ordmærket lån for annonce- og reklamevirksomhed ikke fik medhold i, at denne navneret gik forud for en gennemført lodtrækning vedrørende dette domæne. s. 542 (afsnit 11.4.e): Den i første afsnit omtalte sø- og handelsretsdom af 15. juni 2004 er nu stadfæstet ved Højesterets dom i U H. s. 546 (afsnit 11.5.b): I tillæg til dommene på s kan også henvises til U H om boersen.com. s. 567 (afsnit 12.2.b): I tillæg til den retspraksis, der er omtalt på siderne, kan også henvises til Den Svenska Högsta Domstolens dom i NJA Dommen kritiseres af Jens Andreasson i Svensk Juristtidning (SvJT) ff. s. 571 (afsnit 12.2.d): Til illustration af bemærkningerne på s. 571, sidste afsnit, om rettighedsforbehold kan nu henvises til U H, hvor Højesteret lod en parts passivitet i en situation, hvor licenstageren havde adgang til en kildetekst, få betydning for retserhvervelsen. s. 596 (afsnit 13.1.c): Med sundhedslovens 42a 42c, jf. lov nr. 431 af 8. maj 2007, er der blevet gennemført regler om indhentning af elektroniske helbredsoplysninger mv. i forbindelse med behandling af patienter. Kravet om samtykke er ophævet men afløst af en informationspligt, idet patienten har mulighed for at modsætte sig videregivelse. Endvidere er det bestemt, at ministeren kan fastsætte krav til og bindende standarder for EPJ-systemer. s. 603 ff. (afsnit 13.3.b): Den såkaldte artikel 29-gruppe vedrørende databeskyttelse har den 20. juni 2007 afgivet en omfattende udtalelse nr. 4/2007 om begrebet personoplysninger. s. 613 (afsnit 13.5.a): Det bestemthedsprincip der er omtalt midt for på siden, jf. persondatalovens 5, stk. 3, er genstand for nærmere behandling i Charlotte Bagger Tranbergs ph.d.-afhandling: Nødvendig behandling af personoplysninger (2007), se navnlig s. 102 ff., hvor også lovens regler om god databehandlingsskik og finalité-princippet omtales. s. 623 (afsnit 13.7.b): Til bemærkningerne s. 623 om adgangen til behandlingsindsigt ( egenaccess ) kan nu også henvises til udtalelsen fra Folketingets Ombudsmand i FOB Sundhedsstyrelsen havde nægtet en redaktør aktindsigt i et elektronisk regneark udarbejdet på grundlag af indberetninger fra embedslæger i forbindelse med disses plejehjemstilsyn. Afslaget var begrundet under henvisning til myndighedens interne 5

6 beslutningsproces, men efter en gennemgang af regnearket fandt ombudsmanden, at dette alene indeholdt en sammenstilling af de modtagne oplysninger, men ingen oplysninger om styrelsens interne overvejelser. På denne baggrund anbefalede ombudsmanden, at der alligevel blev meddelt aktindsigt ( meraktindsigt ). s. 626 (afsnit 13.8): I tillæg til den enkelte, der belyser strafudmålingen i sager om persondataloven, kan nu også henvises til U Ø, der pålagde et aktieselskab en bøde på kr. for offentliggørelse af to personers cpr.nr. på internettet. Se også U V, der tilkendte en person en tortgodtgørelse på kr. efter at den tidligere arbejdsgiver i strid med persondataloven havde offentliggjort personlige oplysninger om ham på sin hjemmeside. s. 631 (afsnit 13.9.d): Til litteraturlisten på s. 631 kan nu også føjes Charlotte Bagger Tranberg: Nødvendig behandling af personoplysninger (2007). s. 641 (afsnit 14.1.c): Den utrykte norske dom, der er omtalt på s. 641 i petitafsnittet er nu trykt i Rt s. 643 (afsnit 14.1.d): Til bemærkningerne s. 643 f. om overvågning af medarbejdernes og internet kan nu henvises til afgørelsen af 3. april 2007 fra Den Europæiske Mennesketsdomstol i sagen Copland vs United Kingdom. I denne sag fandtes overvågning af telefonsamtaler, og internetbrug uden forudgående orientering af medarbejderen at udgøre en indtrængen i privatlivets fred, der krænkede artikel 8 i Den Europæiske Menneskeretskonvention. Dommen fastslår også, at overvågning i nogle tilfælde kan være lovlig, når den tilgodeser legitime formål. s. 644 (afsnit 14.1.d): Reglerne om TV-overvågning er blevet ændret ved lov nr. 519 af 6. juni Lovændringen, der er baseret på forslaget i betænkning 1483/2006, udvider det område, hvorfra overvågning kan finde sted, idet flere typer af virksomheder får mulighed for at foretage TV-overvågning (pengeinstitutter, detailbutikker, hoteller mv.). I forbindelse med lovændringen er der også sket ændringer i persondataloven, idet det nu er slået fast, at TV-overvågning også omfattes af denne lovs regler. Loven trådte i kraft den 1. juli s. 653 (afsnit 14.3.d): Arbejdsskadestyrelsen har på et møde den 26. september 2006 i 3 konkrete tilfælde anerkendt museskader som erhvervssygdomme (se Arbejdsskadestyrelsens Praksis nr og ). En sådan anerkendelse er ligeledes lagt til grund ved retten i Holstebro den 31. juli 2007 (i sag BS /2005). s. 661 (afsnit 15.2.c): En detaljeret gennemgang af de oplysningsforpligtelser, den erhvervsdrivende bør iagttage ved markedsføring på hjemmesider, findes hos Thomas Munk Rasmussen & Peter Fogh Knudsen (2005) s (kap. 6-7). s. 667 f. (afsnit 15.3.a): I tilknytning til den omtalte retspraksis om straf for uopfordrede markedsføringshandlinger kan nu også henvises til U H, der idømte en virksomhed en bøde 6

7 på kr. for at have udsendt s og sms-beskeder i strid med forbuddet i markedsføringsloven. Derudover kan henvises til Højesterets dom i U H ( ), der i et niveau væsentligt under Forbrugerombudsmandens retningslinier idømte en spambøde på kr. Se i øvrigt om sanktionsproblemerne ved spam, Kim Frost i U 2006 B, s. 115 ff. s. 681 (afsnit 15.6.d): Til litteraturlisten om markedsføring i e-handel se i øvrigt Søren Sandfeld Jakobsen: Lærebog i elektronisk medieret (2006) s. 70 ff. s. 685 (afsnit 16.1.b): Til den retspraksis, der er gengivet i petitafsnittet på s. 685 føjer sig U VLK, der ikke ville tinglyse en kvitteringspåtegning, hvor underskriften var påført gennem indskanning, jf. TL 9, stk. 3. s. 686 (afsnit 16.2.a): I tilknytning til de bemærkninger, der er gjort s. 686 om særlige formkrav på bl.a. ansættelsesrettens område kan nu henvises til cirkulære nr af 2006 om elektroniske ansættelsesbeviser ifølge hvilket det er Beskæftigelsesministeriets vurdering, at loven ikke er til hinder for, at et ansættelsesbevis kan afleveres elektronisk, og at senere ændringer til det kan meddeles som elektroniske opdateringer, f.eks. pr. . Dette forudsætter blot, at elektronisk kommunikation er en naturlig kommunikationsform i virksomheden, og at det også er det i forhold til den enkelte lønmodtager. Rent praktisk betyder det, at lønmodtageren enten har sin egen pc eller naturligt i løbet af sin arbejdsdag checker sin konto, hvorved lønmodtageren vil blive bekendt med ændringer i ansættelsesbeviset. Cirkulæret følger herved en afgørelse af 13. maj 2006 fra Arbejdsmarkedets Ankenævn (j.nr ). s. 690 (afsnit 16.3.a): Til bemærkningerne s. 690 om formkrav i domstolsprocessen kan henvises til Lars Heuman i Festskrift til Peter Seipel (2006), s. 249 ff. s. 691 (afsnit 16.3.a): Til nærmere belysning af kravene om eftersendelse af det originale processkrift mv., kan nu også henvises til Højesterets kendelse i U HK, hvor kære til landsretten ansås for sket rettidigt, selv om det originale kæreskrift først blev modtaget 3 hverdage efter landsrettens modtagelse af kæreskriftet pr. telefax. s. 692 (afsnit 16.3.a): Til bemærkningerne på s. 692 om muligheden for at iværksætte anke via kan nu henvises til U V, som anerkendte en ankestævning fremsendt ved som fristafbrydende, idet det var en betingelse for at anse anken for rettidig, at en blev fulgt op af en original ankestævning. Når man læser denne praksis er det væsentligt at fastslå, at de almindelige krav til modtagelse inden for kontortids åbning gælder uafhængigt af muligheden for at gøre brug af elektronisk dokumentation. Således fandt Højesteret i U H, at en ankemeddelelse, der var indgået til Statsadvokatens kontor efter kontortids ophør, ikke var sket rettidigt. s. 697 (afsnit 16.3.b): Til omtalen af reglerne om blankettvang på s. 697 kan nu henvises til U VLK, der antog, at Domstolsstyrelsens krav til de blanketter, der anvendes ved betalingskrav fremsendt til Fogedretten, var opfyldt, selv om blanketten som følge af det anvendte 7

8 tekstbehandlingssystem (WordPerfect i stedet for Word) fremtrådte anderledes på enkelte punkter, herunder i skrifttype. Landsretten anførte blandt andet, at forskellene kun var ubetydelige (layoutmæssige), og at forskellene skyldtes tekniske forhold ved konvertering af blanketten fra Word til WordPerfect. s. 700 (afsnit 16.4.b): Til bemærkningerne i petitafsnittet s. 700 kan nu tilføjes, at en arbejdsgruppe under Teknologirådet i 2005 har fremlagt et antal anbefalinger, se rapporten Retssikkerhed og aktivt medborgerskab i digital forvaltning, Teknologirådets Rapporter 2005/13 (tilgængelig fra En række af rapportens anbefalinger (se f.eks om samtykke) tager sigte på gennemførelsen af eksisterende lovkrav (f.eks. i persondataloven), således at overholdelsen af disse krav bliver enklere og mere gennemsigtig. Der er ligeledes stillet forslag om implementering af muligheden for at borgeren kan udpege en digital rådgiver (pkt. 4.2.), om effektivisering af adgangen til indsigt i egne data (pkt. 4.5) og klagebehandling (pkt. 4.7). s. 717 (afsnit 16.6.e): Til oplysningerne i sidste afsnit om muligheden for at opbevare regnskabsmateriale i udlandet kan nu henvises til Erhvervsankenævnets kendelse af 19. juni 2006 (j.nr ), se Beretning 2006 s. 353 ff. I denne sag underkendte Erhvervsankenævnet tidligere praksis fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen om ikke at yde dispensation til opbevaring af regnskabsmateriale uden for de nordiske lande, med mindre der er adgang til at foretage umiddelbar terminalefterforskning fra Danmark. Under henvisning til, at det kun var den digitale dokumentation i form af databaser og sikkerhedsprocedurer, der blev opbevaret i udlandet (Tyskland), idet selve bilagsmaterialet blev opbevaret i fysisk form i Danmark, tillod ankenævnet den ansøgte dispensation. Ankenævnet bemærkede i den forbindelse, at det efter det oplyste er muligt at få adgang til denne dokumentation fra virksomhedens server i Danmark. s. 720 (afsnit 16.7.c): I tilknytning til bemærkningerne om retsplejelovens 190 kan nu også henvises til U Ø, der antog, at en parts manglende deltagelse i et telefonmøde ikke kunne tillægges udeblivelsesvirkning, da et telefonmøde ikke er et retsmøde i retsplejelovens forstand. s. 728 (afsnit 17.1.d): I omtalen i dette afsnit om internetleverandørens medvirkensansvar ved fildeling kan nu også henvises til en svensk byretsdom, omtalt i Lov & Data nr. 85 (marts 2006), s. 14. I denne dom, der er afsagt af Västmanlands Tingsrätt den 25. oktober 2005, blev en person, som ved hjælp af et fildelingsprogram havde gjort en fil tilgængelig i et netværk, idømt 80 dagbøder for ophavsretskrænkelse. s. 773 (afsnit 18.2.b): Den i petitafsnittet på s. 773 omtalte revisionsvejledning nr. 17 om revision af edbbaserede brugersystemer, er nu ophævet. s. 778 (afsnit 18.2.c): Ansvaret for digitale certifikattjenester er gjort til genstand for indgående disputatsarbejde af Rolf Riisnæs: Digitale sertifikater og sertifikattjenester roller, oppgaver og ansvar. En tillitsorientert tilnærming til sertifikatutstederens villedningsansvar (2007). 8

9 s. 793 (afsnit 18.3.e): I tilknytning til omtalen på s. 793 af erstatningsreglen i LBP 69 kan nu også henvises til Jan Kleineman i Festskrift til Peter Seipel (2006), s. 279 ff. s. 798 (afsnit 18.4.c): De på s. 798 omhandlede revisionsvejledninger er nu ophævet. I stedet anvender FSR nu de internationale revisionsprocesstandarder, jf. nærmere Lars Kiertzner: Revisionsprocesstandarder med fokus på centrale nyskabelser (2005), s. 103 ff. s. 819 (afsnit 19.2): I tilknytning til spørgsmålet om den aftaleretlige forpligtelses indtræden i elektronisk handel kan også henvises til Susanne Karstoft i U 2006B, s. 55 ff., der diskuterer, hvilke forpligtelser i henhold til e-handelsloven og forbrugeraftaleloven påhviler, når brugte løsøregenstande udbydes via elektroniske loppemarkeder. s. 822 (afsnit 19.2.a): Til bemærkningerne s. 822 om, hvorledes tilbud afgivet i forbindelse med e-handel skal fortolkes, kan nu også henvises til Jesper Rye Nielsen i Justitia 2005 nr. 6, s. 49 ff., der argumenterer for en tilpasset fortolkning af centrale aftalelovregler, så reklamer i højere grad anses for retligt forpligtende. s. 845 (afsnit 20.2.b): Til drøftelsen s. 845 ff. om købelovens anvendelse på programoverdragelser kan nu henvises til to nyere afgørelser fra amerikansk retspraksis, der antyder, at retsopfattelsen på området er ved at skifte, således at standardprogrammel ikke uden videre anses for omfattet af de køberetlige regler. Ved den ene afgørelse (i sagen Systems Unlimited, Inc. v. Cisco Systems) sondrede appelretten for 11th Circuit udtrykkeligt mellem de materielle dele af en overdragelse og de immaterielle (software-delen) og antog, at salg af de sidstnævnte dele ikke indebar sale of goods og derfor ikke var omfattet af reglerne om indirekte garantier. Den anden afgørelse er ikke køberetlig, men er en højesteretsdom i en patentkrænkelsessag mellem Microsoft og AT&T. Et af spørgsmålene var her, om Microsoft ved at forsyne sine kunder med disketter med den software, AT&T påstod, var patentkrænkende, kunne siges at have tilvejebragt components. Denne betragtning blev afvist af Supreme Court. s. 847 (afsnit 20.2.b): Til petitafsnittet foroven på s. 847 kan nu også henvises til Søren Sandfeld Jakobsen: Lærebog i elektronisk medieret (2006) s. 98 ff. s. 924 (afsnit 21.5.b): Til belysning af afgrænsningen mellem bestillingskøb og køb kan nu henvises til Vestre Landsrets dom i TBB V, som antog, at en aftale om levering og montage af paneler var løsørekøb og ikke entreprise. Materialeprisen udgjorde ca. 70 % af den samlede pris. s. 939 (afsnit 21.6.d): Bemærkninger på s. 939 forneden om muligheden for at videreoverdrage et edb-program i forbindelse med Facilities Management eller Outsourcing belyses ved Vestre Landsrets dom i U V. I en licensaftale var det bestemt, at brugeren ikke kunne overdrage licensen uden leverandørens skriftlige tilladelse. Da brugeren ønskede at outsource sin IT-drift opstod spørgsmålet, om dette indebar, at programmet overdrages. Landsretten lagde til grund, at en outsourcing indebar udskillelsen af en aktivitet til udførelse hos en 9

10 anden leverandør, og at forbuddet mod overdragelser var udtryk for leverandørens interesse i at kunne bevare en nær kontakt til sin kunde. Derfor indebar en outsourcing, som indebar drift i andet retligt regi og på en anden virksomhed, en overdragelse i strid med licensvilkårene. Klausulen fandtes i øvrigt ikke ugyldig i medfør af konkurrencelovens 6. s (afsnit 23.3.c): Til bemærkningerne s om, hvorledes konstateringsbeslutningen i K18 og K33, pkt. 12, stk. 3 skal rubriceres retligt, kan henvises til Anders Ørgaard: Voldgiftsaftalen (2006), s. 36. Til litteraturlisten: Søren Sandfeld Jakobsen: Lærebog i elektronisk medieret (2006). Thomas Munk Rasmussen & Peter Fogh Knudsen: E-handel praktisk jura for erhvervsdrivende (2005). Charlotte Bagger Tranberg: Nødvendig behandling af personoplysninger (2007). Rolf Riisnæs: Digitale sertifikater og sertifikattjenester roller, oppgaver og ansvar. En tillitsorientert tilnærming til sertifikatutstederens villedningsansvar, Fagbokforlaget, Oslo (2007). 10

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009 Sag 173/2008 HE-House A/S og HE-Biler ved Henning Mærsk-Møller (begge ved advokat Mads Berendt) mod Skandinavisk Motor Co. A/S (advokat Peter Schradieck)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015 Sag 144/2014 (2. afdeling) A A/S (advokat Thomas Bang) mod B (advokat K.L. Németh) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Roskilde den 13. januar

Læs mere

NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB?

NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB? 27. AUGUST 2013 NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB? En ny højesteretsdom har omgjort landsrettens afgørelse og fastslået, at der ikke

Læs mere

E-handel og ophavsret i lyset af Infopaq og Meltwater-sagerne

E-handel og ophavsret i lyset af Infopaq og Meltwater-sagerne E-handel og ophavsret i lyset af Infopaq og Meltwater-sagerne INFOPAQ - HVAD GÅR SLAGSMÅLET UD PÅ? Infopaqs indscanningsproces: Manuel registrering i elektronisk database Scanning af artikler TIFF-fil

Læs mere

udbydelse ved salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen

udbydelse ved salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen Salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen eller kommunalt ansatte Henstillet til indenrigsministeriet, at ministeriet gjorde samtlige kommunalbestyrelser og amtsråd samt hovedstadsrådet

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014 Sag 58/2014 Tivoli A/S (advokat Jens Jakob Bugge) mod Pressalit Group A/S (advokat Claus Barrett Christiansen) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger: 12-06- 2007 Ved brev af 20. august 2006 har De forespurgt om Tilsynets stilling til, at en kommunal forvaltning stiller krav om at foretage en lydoptagelse

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet via Forbrugerombudsmanden den 3. marts 2016.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet via Forbrugerombudsmanden den 3. marts 2016. København, den 23. juni 2016 Sagsnr. 2016-953/CHN 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [advokat A]. Klagens tema: [Klager] har klaget over, at [advokat A]

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 Sag 303/2007 (2. afdeling) Prestige Tool-Plast ved Jens Fenger Eriksen (selv) mod Bent Reipur (advokat Bjørn von Ryberg, beskikket) I tidligere instans er

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 30. november 2009 JOURNAL NR. RA-2009-131-0002 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER RIGSADVOKATEN

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. november 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. november 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. november 2013 Sag 187/2013 DR ved generaldirektør Maria Rørbye Rønn (advokat Peter Lambert) mod A (advokat Christian Harlang) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Gensidig hemmeligholdelsesaftale

Gensidig hemmeligholdelsesaftale Gensidig hemmeligholdelsesaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter samlet betegnet Parterne ) 1 Baggrund for hemmeligholdelsesaftalen I forbindelse med [beskriv her i hvilken anledning/hvorfor

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD VED AT FÅ EN AKTIVERINGSKODE OG INDTASTE DEN, SÅLEDES AT SOFTWAREPROGRAMLICENSEN AKTIVERES, OG TILKNYTTE EN HARDWARENØGLE ("DONGLE"),

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017 Sag 127/2016 og 128/2016 A (advokat Peter Schradieck) mod Teoplyy dom LRS (advokat Jakob Rosing) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG KENDELSE

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG KENDELSE - PBA UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG KENDELSE Afsagt den 11. december 2014 A-38-14 1) Fritz Hansen A/S 2) Louis Poulsen Lighting A/S 3) Carl Hansen & Søn Møbelfabrik A/S 4) Fredericia Furniture

Læs mere

TO NYE DOMME OM RETSHJÆLPSFORSIKRING

TO NYE DOMME OM RETSHJÆLPSFORSIKRING 21. APRIL 2010 TO NYE DOMME OM RETSHJÆLPSFORSIKRING I betragtning af, at retshjælpsforsikringen giver liv til tusindvis af retssager, er det paradoksalt, at der næsten ingen retssager føres om retshjælpsforsikringen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. januar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. januar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. januar 2017 Sag 107/2016 (2. afdeling) FTF som mandatar for BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund som mandatar for A (advokat Jakob Bjerre) mod Vallensbæk

Læs mere

INTRODUKTION TIL NYERE EU-DOMME

INTRODUKTION TIL NYERE EU-DOMME INTRODUKTION TIL NYERE EU-DOMME Marienlyst Seminar 2015 4. september 2015 Advokat Martin Dahl Pedersen, Kromann Reumert SUNDKROGSGADE 5, DK-2100 KØBENHAVN Ø CVR. NR: DK 62 60 67 11 LINKING C-466/12 Svensson

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014 Sag 291/2013 Tårnby Kommune (advokat René Offersen) mod Forenede Danske Motorejere som mandatar for A (advokat Lennart Fogh) I tidligere instanser

Læs mere

Titel: Ikke ret til dataudtræk fra logoplysninger vedrørende opslag i elektroniske patientjournaler

Titel: Ikke ret til dataudtræk fra logoplysninger vedrørende opslag i elektroniske patientjournaler 2016-49433 Titel: Ikke ret til dataudtræk fra logoplysninger vedrørende opslag i elektroniske patientjournaler På foranledning af en henvendelse fra en borger har Statsforvaltningen udtalt: Henvendelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016 Sag 72/2016 Advokat Dan Terkildsen (selv) mod Processelskabet af 28. august 2009 ApS (advokat Tage Siboni) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

Manglende offentliggørelse af praksisændring

Manglende offentliggørelse af praksisændring Manglende offentliggørelse af praksisændring Af en avisartikel fremgik at Udlændingeservice ikke havde offentliggjort sin praksisændring i sager om familiesammenføring. Ændringen betød at pensionister

Læs mere

Videreoverdragelse af software EU-Domstolens afgørelse i UsedSoft vs. Oracle (C-128/11)

Videreoverdragelse af software EU-Domstolens afgørelse i UsedSoft vs. Oracle (C-128/11) Videreoverdragelse af software EU-Domstolens afgørelse i UsedSoft vs. Oracle (C-128/11) Professor, dr.jur. Henrik Udsen henrik.udsen@jur.ku.dk Dias 1 UsedSoft-sagen - baggrund Brugere af Oracle programmel

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 300 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 4. februar 2008.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 300 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 4. februar 2008. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 300 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 12. marts 2008 Kontor: Politikontoret

Læs mere

FOB Afslag på aktindsigt i rapport udarbejdet som led i intern revision

FOB Afslag på aktindsigt i rapport udarbejdet som led i intern revision FOB 05.299 Afslag på aktindsigt i rapport udarbejdet som led i intern revision DR gav en journalist afslag på aktindsigt i en rapport udarbejdet af et revisionsfirma der udførte DR's interne revision.

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 17/2010

Rigsadvokaten Informerer Nr. 17/2010 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 1. december 2010 JOURNAL NR. RA-2010-131-0003 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER RIGSADVOKATEN

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

N O T A T om overenskomsters status i følgende situationer:

N O T A T om overenskomsters status i følgende situationer: Page 1 of 5 DANSK METAL Tele Afdeling 12 tele12.dk LIND & CADOVIUS Afdeling 12 kommentar: Notat af advokat Nicolai Westergaard af 27. maj 1999. Notatet er anerkendt af Dansk Industri i forbindelse med

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Ophavsretlige problemstillinger i forbindelse med Internettet

Ophavsretlige problemstillinger i forbindelse med Internettet Ophavsretlige problemstillinger i forbindelse med Internettet Indledning Værker Pensum: Immaterialret, 1. udg, Schovsbo og Rosenmeier Stort set alt hvad der findes på nettet, kan være omfattet af ophavsret.

Læs mere

Vestre Landsret Pressemeddelelse

Vestre Landsret Pressemeddelelse Vestre Landsret Pressemeddelelse PRESSEMEDDELELSE: Danica Pension frifundet i sager om gebyrer/omkostningsbidrag på pensioner Vestre Landsrets 10. afdeling har den 28. august 2008 afsagt dom i 3 sager,

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge.

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Karl Johannesen og Statsaut. ejendomsmægler MDE Jens Seidenfaden v/jens Seidenfaden Bakkedraget 3 7100 Vejle Nævnet har

Læs mere

EU-udbudsreglerne og pligten til at afvise tilbud med forbehold Ny Højesterets praksis

EU-udbudsreglerne og pligten til at afvise tilbud med forbehold Ny Højesterets praksis April 2011 Nyhedsbrev EU-udbudsreglerne og pligten til at afvise tilbud med forbehold Ny Højesterets praksis Højesterets dom af 5. april 2011 om udbud af anlægsentreprisen Amager Strandpark krænkelse af

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016 Sag 347/2011 A ønsker tilladelse til at indtræde i og videreføre sagen: A under konkurs A Holding A/S under konkurs A Ejendomme A/S under konkurs A A/S

Læs mere

Ophavsretsbeskyttelse af software

Ophavsretsbeskyttelse af software Ophavsretsbeskyttelse af software Lovgrundlag Ophavsretsloven - LBK nr 202 af 27/02/2010 med senere ændringer Harmoniseret Berner-konventionen Info-Soc-direktivet 2001/21/EF -> EU-domstolen er kompetent

Læs mere

HØJESTERETSDOM OM FORHOLDET MELLEM ADVOKAT OG RETSHJÆLPSFORSIKRING

HØJESTERETSDOM OM FORHOLDET MELLEM ADVOKAT OG RETSHJÆLPSFORSIKRING 17. JUNI 2010 HØJESTERETSDOM OM FORHOLDET MELLEM ADVOKAT OG RETSHJÆLPSFORSIKRING Højesteret har ved dom af 10. juni 2010 fastslået, at en advokat ikke kan kræve betaling af klientens forsikringsselskab

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT Retsudvalget 2011-12 L 6 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 24. oktober 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Rasmus Linding Sagsnr.: 2011-7002-0002 Dok.: 228365 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT om forslag

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. juni 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. juni 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. juni 2015 Sag 108/2015 Danerka Group ApS (advokat Johan Løje) mod 2B Scandinavia ApS (advokat Henrik Løbger) I tidligere instans er truffet afgørelse af Sø-

Læs mere

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737).

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). / Besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets

Læs mere

Journalisering af samlede svar førte til behandling af personoplysninger i strid med persondataloven.

Journalisering af samlede svar førte til behandling af personoplysninger i strid med persondataloven. 2015-32 Journalisering af samlede svar førte til behandling af personoplysninger i strid med persondataloven. Kommune burde derfor have adskilt sine svar 15. juni 2015 En mand havde en omfattende korrespondance

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 Sag 224/2010 (1. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Rederiforeningen af 2010 (tidligere Rederiforeningen for mindre Skibe) som mandatar for Esvagt

Læs mere

Formålet med vejledningen er at bistå primært offentlige institutioner, der ønsker at bruge, udvikle eller videredistribuere open source-software.

Formålet med vejledningen er at bistå primært offentlige institutioner, der ønsker at bruge, udvikle eller videredistribuere open source-software. Notat Høringsnotat høring om "Vejledning om offentlige myndigheders anskaffelse af open source-software - retlige forhold" Den 10. marts 2008 iværksatte en høring om "Vejledning om offentlige myndigheders

Læs mere

Kapitel 6 Lovudkast med bemærkninger 1. Lovudkast

Kapitel 6 Lovudkast med bemærkninger 1. Lovudkast Kapitel 6 Lovudkast med bemærkninger 1. Lovudkast Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven m.v. (Midlertidige afgørelser om forbud og påbud) Justitsministeriet 1 I lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E B026700B - JO UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E Afsagt den 7. juli 2016 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Anne Thalbitzer og John Larsen (kst.)). 10. afd. nr.

Læs mere

Internetretten anno 2012

Internetretten anno 2012 Internetretten anno 2012 Køberetlige spørgsmål Ansvar og ytringsfrihed Søren Sandfeld Jakobsen Professor, ph.d. Juridisk Institut 1 Køberetlige spørgsmål 2 Overblik Langt de fleste online-aftaler vedrører

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1130 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1130 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1130 Offentligt Spørgsmål nr. 1130 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: Ministeren bedes kommentere artiklen på TV2 s hjemmeside den 30. maj

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, John Tyrrestrup og Bjarne

Læs mere

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1 CIVILPROCES OMPRØVE S 2013 Opgave 1 Hansen importerede vin fra bl.a. Australien og solgte den fra to butikker én i København og én i Århus. Butikkerne reklamerede hvert år med en australsk uge i juni måned

Læs mere

Nyhedsbrev. Insolvens og Rekonstruktion. Den 20. august 2014

Nyhedsbrev. Insolvens og Rekonstruktion. Den 20. august 2014 Den 20. august 2014 Nyhedsbrev Insolvens og Rekonstruktion Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger mv. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 Sag 233/2016 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N og O kærer Østre Landsrets kendelse om afslag på beskikkelse af bistandsadvokat (advokat Brian

Læs mere

Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/ , jr. nr

Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/ , jr. nr - 1 Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/11 2013, jr. nr. 12-0192110 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten har ved en

Læs mere

Forvaltningsret Optagelser af møder mellem borger og myndighed

Forvaltningsret Optagelser af møder mellem borger og myndighed 2005-20-2. Forvaltningsret 1124.3 115.3. Optagelser af møder mellem borger og myndighed En borger klagede over myndighedernes afslag på at lade ham optage møder mellem myndighederne og ham på diktafon/båndoptager.

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. marts 2011 (J.nr. 2010-0022580)

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del Bilag 215 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del Bilag 215 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del Bilag 215 Offentligt Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Orientering om behandlingen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING 8. FEBRUAR 2011 PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING Østre Landsret har i en principiel dom taget stilling til, hvorvidt skadelidte, der uretmæssigt har fået udbetalt erstatning

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Sitet faciliterer brugernes mulighed for køb og salg af maskiner gennem annoncering og auktion på webstedet.

Sitet faciliterer brugernes mulighed for køb og salg af maskiner gennem annoncering og auktion på webstedet. BRUGERVILKÅR FOR AUKTION.MASKINBLADET.DK 1. JURIDISKE OPLYSNINGER Fagbladsgruppen A/S udbyder websitet Auktion.maskinbladet.dk. Fagbladsgruppen A/S s retningslinjer for anvendelse af websitet Auktion.maskinbladet.dk

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes beslutning af 6. november 2003 om tinglysning af tilslutningspligt

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes beslutning af 6. november 2003 om tinglysning af tilslutningspligt Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes beslutning af 6. november 2003 om tinglysning af tilslutningspligt De har ved brev af 9. april 2004 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013

Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013 - 1 06.11.2014-22 Vidneafhøring skattemedarbejder 20140527 TC/BD Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013 Af advokat (L) og advokat (H), cand.

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

UfR /2 H Taewoong. Højesteretsdommer Michael Rekling

UfR /2 H Taewoong. Højesteretsdommer Michael Rekling UfR 2016.1558/2 H Taewoong Højesteretsdommer Michael Rekling T s hovedanbringender til støtte for ugyldighed 1. Tilsidesættelse af kontradiktions- og forhandlingsprincippet (VL 37, stk. 2, nr. 1, litra

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM PANTHAVERS RETSSTIL- LING - FAL 54 - GROV UAGTSOMHED

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM PANTHAVERS RETSSTIL- LING - FAL 54 - GROV UAGTSOMHED 14. SEPTEMBER 2011 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM PANTHAVERS RETSSTIL- LING - FAL 54 - GROV UAGTSOMHED Østre Landsret har netop afgjort et principielt spørgsmål, der gennem nogen tid har været omtvistet: Kan

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 Sag 131/2007 (2. afdeling) Digital Marketing Support ApS og Anani Voulé (advokat Michael Elkiær Andersen for begge) mod Ministeriet for Videnskab, Teknologi

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne foreningen X klaget over indklagede.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne foreningen X klaget over indklagede. København, den 28. april 2014 J.nr. 2012-2520/JSC 6. advokkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advok A på vegne foreningen X klaget over indklagede. Sagens tema: Advok A har på vegne foreningen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017 Sag 164/2017 A (selv) mod B og C (advokat Bjarke Madsen for begge) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 21. afdeling den 27.

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG JF UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 20. november 2008 blev af retten i sagen U 5 07 Viasat Broadcasting UK Ltd. (Advokat Simon Evers Hjelmborg ved advokat Michael Honoré) mod Konkurrencerådet

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 Sag 248/2015 A kærer landsrettens afvisning af at behandle en kæresag om afslag på fri proces i en sag om forældremyndighed mv. (advokat Henrik Ehlers)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011 Sag 183/2009 (2. afdeling) Konkurrencerådet (kammeradvokaten ved advokat Jacob Pinborg) mod Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Peter Stig Jakobsen) Biintervenient

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Oprettelse af et procesbevillingsnævn m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet

Læs mere

Nyhedsbrev. Insolvens. 18. marts 2013

Nyhedsbrev. Insolvens. 18. marts 2013 18. marts 2013 Nyhedsbrev Insolvens Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens og Rekonstruktion kan

Læs mere

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT 8276900A - SF UDSKRJFT AF østre LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 20. maj 2009 af Østre Landsrets 11, afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Karsten Bo Knudsen og Jesper Penegaard (kst.)). I L afd. a.s.

Læs mere

Oversigt over bestemmelser i retsplejeloven om meddelelse af appeltilladelse

Oversigt over bestemmelser i retsplejeloven om meddelelse af appeltilladelse Oversigt over bestemmelser i retsplejeloven om meddelelse af appeltilladelse Civile sager 2. instans Anke 368, stk. 2, jf. stk. 1, 2. pkt. 368, stk. 8, jf. 371 (Sø- og Handelsrettens afgørelser) Straffesager

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012 Sag 213/2011 Lars-Emil Johansen (advokat Ole Spiermann, beskikket) for Puisi A/S under konkurs Sag 216/2011 Nikolaj Ludvigsen (advokat Claus V. Seidelin-Prip,

Læs mere

Nægtet aktindsigt i Finanstilsynets materiale vedr. spekulationsforbudet i bank- og sparekasseloven og i lov om forsikringsvirksomhed.

Nægtet aktindsigt i Finanstilsynets materiale vedr. spekulationsforbudet i bank- og sparekasseloven og i lov om forsikringsvirksomhed. Kendelse af 22. februar 1996. 95-93.584. Nægtet aktindsigt i Finanstilsynets materiale vedr. spekulationsforbudet i bank- og sparekasseloven og i lov om forsikringsvirksomhed. Bank- og sparekasselovens

Læs mere

Nørrebrogade 34-36 611-165363 LOM/hct DK-8000 Aarhus C 10.04.2013 Tel. + 45 7015 1000 Fax. + 45 72211781 mail@70151000.dk www.hjulmandkaptain.

Nørrebrogade 34-36 611-165363 LOM/hct DK-8000 Aarhus C 10.04.2013 Tel. + 45 7015 1000 Fax. + 45 72211781 mail@70151000.dk www.hjulmandkaptain. Hjulmand Kapta Nørrebrogade 34-36 611-165363 LOM/hct DK-8000 Aarhus C 10.04.2013 Tel. + 45 7015 1000 Fax. + 45 72211781 mail@70151000.dk www.hjulmandkaptain.dk HjulmandKaptain har 125 ansatte, heraf 48

Læs mere

Ombudsmanden mente endvidere, at reglerne burde have været kundgjort i Lovtidende.

Ombudsmanden mente endvidere, at reglerne burde have været kundgjort i Lovtidende. 2012-6 Regler om dokumenter, der ikke underskrives, skal fastsættes i bekendtgørelsesform Med hjemmel i skatteforvaltningsloven havde Skatteministeriet i en bekendtgørelse fastsat regler om digital kommunikation

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse

Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse En avis bragte en artikel om afskedigelse af to kommunale medarbejdere. Ifølge artiklen havde formanden for et af kommunens

Læs mere

Ændring til skade for klager

Ændring til skade for klager Ændring til skade for klager (Årsberetning 2004) Der er den 10. februar 2005 afsagt en principiel dom, som tager stilling til spørgsmålet om, hvorvidt Patientskadeankenævnet kan ændre til skade for klager.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 3. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 3. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 3. december 2015 Sag 137/2015 A og B (advokat Michael Lindquist for begge) mod Søholm Boligselskab ApS (selv) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. juni 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. juni 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. juni 2015 Sag 45/2015 Ernst & Young Godkendt Revisionsaktieselskab, statsautoriseret revisor A og statsautoriseret revisor B (advokat Georg Lett for alle) mod

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 21. september 2016 blev der i sag 328 2015-11752 AA BB mod CC DD Ejendomsmægler EE Ejendomsmæglervirksomhed FF afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 17. september 2015 har AA BB indbragt CC, DD ejendomsmæglervirksomheden

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. januar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. januar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. januar 2015 Sag 156/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Henrik Juel Halberg, beskikket) I tidligere instans er truffet beslutning af Østre Landsrets 18. afdeling

Læs mere

Vedtagelse af leveringsbetingelser herunder ejendomsforbehold

Vedtagelse af leveringsbetingelser herunder ejendomsforbehold Vedtagelse af leveringsbetingelser herunder ejendomsforbehold 1. Hvordan indgår man en gyldig aftale? Efter aftaleloven er såvel mundtlige som skriftlige aftaler bindende, så længe der er afgivet en med

Læs mere

Kontraktbilag. Kontraktvilkår om overholdelse af lovgivningen om etnisk ligestilling, ligebehandling og ikke-diskrimination mv.

Kontraktbilag. Kontraktvilkår om overholdelse af lovgivningen om etnisk ligestilling, ligebehandling og ikke-diskrimination mv. Bilag 5 Kontraktbilag Kontraktvilkår om overholdelse af lovgivningen om etnisk ligestilling, ligebehandling og ikke-diskrimination mv. 1. Parterne... 2 2. Formål med kontraktbilaget... 3 3. Overholdelse

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsudvalget 2012-13 FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 140 Offentligt (01) DET TALTE ORD GÆLDER Taleseddel til FOU samrådsspørgsmål Q vedr. Irak-retssagerne (operation Green Desert), forældelse

Læs mere

I fax af 4. december 2000 anmodede advokat C styrelsen om en fornyet stillingtagen i sagen og oplyste følgende om sagen:

I fax af 4. december 2000 anmodede advokat C styrelsen om en fornyet stillingtagen i sagen og oplyste følgende om sagen: Kendelse af 27. november 2001. 01-47.019 Ikke grundlag for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen til sletning af registreret selskabsnavn. Aktieselskabslovens 159 b, stk. 3. (Suzanne Helsteen, Finn Møller Kristensen

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0011 Bilag 18 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0011 Bilag 18 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0011 Bilag 18 Offentligt Folketinget Grønlandsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 21. marts 2016 Kontor: Databeskyttelseskontoret Sagsbeh: André

Læs mere

E har påstået erstatningskravet hjemvist til realitetsbehandling ved Statsadvokaten.

E har påstået erstatningskravet hjemvist til realitetsbehandling ved Statsadvokaten. D O M afsagt den 5. december 2013 Rettens nr. 11-3506/2013 Politiets nr. SA4-2010-521-0611 Erstatningssøgende E mod Anklagemyndigheden Denne sag er behandlet med domsmænd. E var i tiden fra den 15. februar

Læs mere

EF-Domstolen freder det nye tobaksreklamedirektiv

EF-Domstolen freder det nye tobaksreklamedirektiv Europaudvalget EU-note - E 26 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 16. januar 2007 EU-konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolen freder det nye tobaksreklamedirektiv

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 3. marts 2009 (J.nr. 2008-0017864) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Niels Bolt Jørgensen og Jan

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere