Seneste opdateringer til IT-retten, 2. udgave: Tilføjelser mv.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Seneste opdateringer til IT-retten, 2. udgave: Tilføjelser mv."

Transkript

1 Seneste opdateringer til IT-retten, 2. udgave: Tilføjelser mv. s. 108 (afsnit 2.2.a): Til bemærkningerne på s. 108 om information og data kan henvises til Lee A. Bygrave i Festskrift til Peter Seipel (2006), s. 117 ff. s. 154 (afsnit 2.2.e): Til bemærkningerne på s. 154 forneden om UNIX-systemet kan nu også henvises til den dom, afsagt af en distriktsret i Utah den 10. august 2007, der omtales i rettelsesbladet nedenfor i bemærkningerne til s s. 183 (afsnit 4.1.e): Til omtalen på s. 183 af de særlige regler i særlovgivningen om it-sikkerhed, kan også henvises til 71, stk. 1, nr. 9, i lov om finansiel virksomhed, der pålægger en finansiel virksomhed at have betryggende kontrol- og sikringsforanstaltninger på it-området. s. 216 (afsnit 4.3.d): Vestre Landsrets kendelse af er nu trykt i U VLK. I tillæg til den praksis, der er anført på siden om det såkaldte systembevis, kan nu også henvises til U V, der antog, at et forsikringsselskab havde ført tilstrækkeligt bevis for, at en meddelelse om, at forsikringstageren ikke havde betalt rettidig præmie på en livsforsikring, var givet til en bank. Selskabet var ikke i besiddelse af en kopi af det pågældende brev og kunne heller ikke printe brevet ud fra sit it-system. Landsretten anerkendte imidlertid, at den tekniske udvikling havde medført, at kontormæssige rutiner bl.a. i forsikringssektoren nu overvejende tilrettelægges som it-løsninger og fandt derfor, at det var et lige så sikkert bevis for, at brevet var sendt fra [forsikringsselskabet], som en fysisk kopi af brevet havde været. I præmisserne henvises til en række nærmere oplysninger om det edb-program, der udstyrede forsikringsselskabets udsendelser af breve. Assurandør-societetet (nu Forsikring & Pension) har i øvrigt udtalt sig om forsikringsretlig praksis på dette område i det responsum, der er trykt i Forsikrings- og Erstatningsretlig Domssamling (FED) 1997, s. 1388, se ligeledes Østre Landsrets kendelse af 23. februar 2005, Østre Landsrets dom af 16. juni 2005, og Vestre Landsrets dom af 17. november Dommene er tilgængelige i online-udgaven af FED. s. 250 (afsnit 5.2.b): Til s. 250 bemærkes, at Foreningen (IT-Brancheforeningen) i marts 2006 skiftede navn til IT-Branchen. Foreningen har nu mere end 500 medlemmer. s. 269 (afsnit 5.3.f): I tilknytning til den retspraksis, der er anført s. 269 om retsvirkningerne af en branchestandard mv. kan nu henvises til dommen U V, der dømte et stilladsfirma for overtrædelse af arbejdsmiljøloven, uanset firmaet havde fulgt en branchevejledning på området. 1

2 s (afsnit 6.1.c): I tilknytning til den praksis, der er omtalt i petitafsnittet s kan nu henvises til EF-domstolens dom i sag C 418/01-IMS Health GmbH v NDC Health GmbH. s (afsnit 6.3.b): Problemstillingen om den ophavsretlige håndtering af de midlertidige eksemplarer, som udføres i forbindelse med it-anvendelsen, jf. bemærkningerne på s , er nu pådømt af Højesteret i U H. I denne sag fandtes et teleselskabs transmission af ulovligt fremstillede kopier af musikværker at indebære en midlertidig eksemplarfremstilling, jf. ophavsretsloven 11 a. Da denne fremstilling ikke skete på grundlag af et lovligt forlæg (en piratkopi), indebar transmissionen, at teleselskabet objektivt krænkede ophavsrettighederne og dermed foretog handlinger, som stred imod rettighedshavernes rettigheder. Betingelserne for at nedlægge fogedforbud var derfor opfyldt, uanset et sådant forbud alene kunne efterleves gennem en afbrydelse af internetforbindelsen, som også ville være til skade for retmæssige transmissioner. En lignende sag fandt sin afgørelse ved Københavns fogedrets kendelse af 25. oktober 2006 i sag F /2006 IFPI for en række pladeselskaber mod Tele2. Sagen drejede sig om den russiske internetside allofmp3.com, der stillede lydoptagelser (herunder danske) til rådighed for sine kunder mod en beskeden betaling, idet der ikke var indgået aftaler med rettighedshaverne. Danske brugere kunne blandt andet få adgang til denne hjemmeside via internetudbyderen Tele2. Kendelsen statuerer, at Tele2s tjeneste indebar en eksemplarfremstilling, der ikke havde lovlige formål. Tele2 blev derfor pålagt at foretage de nødvendige skridt til hindre adgangen til allofmp3.com. Se til de to kendelser Kim Frost i Lov & Data nr. 1/2007, s. 22 ff. s. 313 (afsnit 6.3.c): Til bemærkningen s. 313 under midten om musik på arbejdet kan nu henvises til Højesterets dom i U H, hvor en vognmandsforretning, der i sine biler og lokaler stillede radio- og TV-apparater, ikke ansås for at have fremført den musik, medarbejderne dermed anvendte, jf. ophavsretslovens 2, stk. 3, nr. 3. Højesteret bemærker, at den musikafspilning, der fandt sted i lastbiler, alene skete for en eller få ansatte og dermed ikke var offentlig. Det samme gjaldt for apparater i lokaler med mulighed for samtidig aflytning op til 40 ansatte. Dommen er endnu et udtryk for, at Højesteret i grænsetilfælde har valgt at prioritere brugerhensynet frem for rettighedshaverhensynet, når enerettens grænseområder skal fastlægges. Tendensen er modsat ved EF-domstolen, jf. dom af 7. december 2006 i sagen SGAE mod Raphael Hotels SA (C-306/05). Her fandtes et hotels visning af TV-signaler via apparater på de enkelte værelser at udgøre en overføring til almenheden, jf. Infosoc-direktivets art. 3, stk. 1, trods værelsernes private karakter for hotelgæsterne. s. 334 (afsnit 6.3.i): Til bemærkningerne s. 334 f. om erstatning for markedsforstyrrelse kan nu henvises til Højesterets dom i U H, som tilkendte en opfinder et sådant erstatningskrav. Højesteret fandt det tilstrækkelig sandsynliggjort, at krænkerens salg af de patenterede maskiner og det efterfølgende retlige opgør havde indebåret en sådan belastning af opfinderens position på markedet, at der var grundlag for at pålægge en sådan erstatning, der skønsmæssigt blev udmålt til kr. I sagen blev det ligeledes tilkendt opfinderen en erstatning for mistede licensindtægter på 3 mio. kr. 2

3 s. 401 (afsnit 7.4.h): Til omtalen i sidste afsnit om kildetekstlicenser kan nu henvises til Højesterets dom i U H, der blandt andet angik en uenighed om forståelsen af en licensaftale indgået mellem en leverandør og en kunde, der til sine kunder videresolgte leverandørens integrerede økonomi- og logistikprogram til sine aftagere. Kunden havde en kildetekstlicens, og leverandøren var bekendt med, at kunden videreførte denne kildetekstlicens til sine kunder. Da leverandøren først rejste krav om særskilt betaling for denne kildetekstlicens efter ca. 2 år, fandtes retten til at rejse et sådant krav bortfaldet ved passivitet. s. 416 f.: I tilslutning til omtalen af EF-domstolens afgørelser af 9. november 2004 kan nu også nævnes Sø- og Handelsrettens dom i U SH. Sagen angik lovligheden af en boligtjeneste, der fungerede ved hjælp af dybe links til ejendomsannoncer på ejendomsmægleres hjemmesider. Sø- og Handelsretten lagde til grund, at de af mæglerne udbudte ejendomme i home.dk-databasen måtte anses for tilvejebragt i en trinvis frembringelses- og udvælgelsesproces, sluttende med dataoverførslerne til home.dkdatabasen som udtryk for sagsøgerens endelige godkendelse af de således frembragte data som egnede til at indgå i præsentationen af de enkelte ejendomme på sagsøgerens hjemmeside. Under blandt andet disse omstændigheder fandt retten ikke, at databasen, hvis oprettelse i det væsentligste måtte anses for afledet af HOME-kædens hovedvirksomhed, var omfattet af databasebeskyttelsen i ophavsretslovens 71, stk. 1. s. 430 (afsnit 8.5.d): I tilslutning til omtalen af dommen i Newsbooster-sagen (U SH) kan nu også henvises til Sø- og Handelsrettens dom i U SH, der antog, at en boligsøgetjeneste, der ikke fremtoningsmæssigt lignede de boligtjenester, som et antal mæglere udbød på nettet (og hvortil boligsøgetjenesten linkede med dybe links) indebar en krænkelse af markedsføringslovens 1. s. 442 (afsnit 9.2.c): I afsnittet om beskyttelse af symboler og typografiske skrifttyper kan nu også henvises til Højesterets dom i U H. I denne sag blev der nedlagt forbud mod et bronzestøberis produktion af skrifttyper til brug for gravsten, idet der fandtes at foreligge en efterligning i strid mod god markedsføringsskik. Højesteret fandt det derimod ikke godtgjort, at bronzestøberierne havde ophavsret til skrifttyperne. s. 454 (afsnit 9.4.e): Bemærkningerne s. 454 om ophavsretlig tvangslicens kan suppleres med den konkurrenceretlige problemstilling, der foreligger, såfremt en part i medfør af konkurrenceretlige regler (herunder EF-traktatens artikel 82) bliver pålagt at indgå aftale med konkurrerende virksomheder. Se hertil Charlotte Friis Bach Ryhl i Festskrift til Claus Gulmann (2006), s. 423 ff. s. 460 (afsnit 9.5.b): Til omtalen af Linux-styresystemets udviklingshistorie kan nu føjes et juridisk kapitel efter at en distriktsret i Utah den 10. august 2007 afsagde kendelse i en sag anlagt af The SCO Group, Int. (tidligere Santa Cruz Operations Inc.) mod Novell Inc. Novell havde i 1993 købt rettighederne til UNIX-system V, Release 1, fra AT&T, der havde rettighederne hertil. I 1995 videresolgte Novell alle sine UNIX-rettigheder til SCO en 3

4 aftale der blev fulgt op med en yderligere overdragelsesaftale fra 2005, som gav Novell en ubegrænset licensret til de overdragne programmer mv. I perioden mellem 1985 og 1996 indgik IBM en række aftaler om levering af IT-systemer baseret på UNIX, Version V-softwaren. Nogle af disse aftaler var bygget på Open Source-licenser, hvor kunderne fik rådighed over kildeteksten. I 2003 varslede SCO i et brev til IBM, at man ville ophæve licensaftalen med IBM og dermed helt fratage IBM muligheden for at licensere UNIX-softwaren. Sagen kom dermed (blandt andet) til at handle om, hvem der var berettiget til at indgå licensaftale med slutbrugerne Novell eller SCO. På dette centrale punkt fandt retten, at Novell måtte anses for rettighedshaver til UNIX-softwaren, og at SCO derfor ikke havde beføjelse til at modsætte sig IBM s licensønske. s. 463 (afsnit 9.5.b): For nærmere en nærmere indføring i de retlige problemer ved Open Source-licenser henvises til IT- & Telestyrelsens vejledning herom af december 2006, tilgængelig fra s. 473 (afsnit 10.1.a): Til bemærkningerne midtfor på siden om muligheden for, at de øverste retsinstanser i de toneangivende jurisdiktioner vil stille andre krav til patenterbarhed end de, der i dag håndhæves ved patentmyndighederne i EU og USA, kan nu henvises til Supreme Court s afgørelse af 30. april 2007 i sagen KSR v Teleflex. Sagen drejede sig om et patent på en elektronisk sensor, der til afløsning af den traditionelle mekaniske mekanisme, der overfører kraft fra speederpedalen i en bil til motoren, gjorde brug af en computerkontrolleret anordning. Opfindelsens bestanddele var velkendte, men patentet var udstedt under henvisning til den opfindelseshøjde, der antoges at foreligge i og med kombinationen mellem disse kendte dele. Supreme Court fandt opfindelsen obvious og underkendte patentet. Også britiske domstole har vist sig skeptiske over for den administrative patentpraksis. I en dom afsagt den 27. oktober 2006 af Court of Appeal i sagen Aerotel Ltd. v Telco Holding m.fl. statueres en såkaldt 4-trins test, som siden er blevet fastholdt ved de britiske domstole. Testen stiller strengere krav til patenterbarheden af programrelaterede opfindelser end de, der følger af EPO s praksis. Sagen angik en række patenter, som drejede sig om indretningen af betalingstelefoner, og beskrev bl.a. hvordan forskellige data om telefonopkald mv. blev registreret og behandlet. I det omfattende votum, der er skrevet af Justice Jacob, gennemgås tidligere patentpraksis, herunder de på s. 482 ff. omtalte afgørelser fra den europæiske patentmyndighed. Dommen knæsætter en 4-trins test, hvorefter et patentkrav (1) skal fortolkes grundigt, idet (2) den specifikke opfindelsesrolle skal identificeres, hvorefter (3) det skal undersøges, om opfindelsen er patentudelukket. Først hvis svaret på disse spørgsmål er bekræftende skal det drøftes om (4) det hævdede bidrag i opfindelsen er teknisk. Dommen statuerede, at dette var tilfældet i den ene af de to sager, der var omfattet af appelbehandlingen men ikke i det andet tilfælde, hvor patentet derfor underkendtes. EPO s appelkammer har siden (i sag T0154/ af 5. november 2006) vendt sig stærkt mod den britiske afgørelse. s. 486 (afsnit 10.1.e): Nyere retspraksis fra CAFC antyder, at amerikansk patentpraksis i stigende grad vender sig imod patenter på rene forretningsmetoder. To nyere eksempler herpå er sagerne In re Stephen W. Comisky ( ) og In re Petrus A.C.M. Nuijten ( ). 4

5 s. 517 (afsnit 11.1.c): Se for en nærmere behandling af de spørgsmål, der knytter sig til varemærkekrænkelse via domænenavne, Kim Frost i Julebog fra Juridisk Institut ved CBS, 2005, s. 145 ff. s. 520 (afsnit 11.1.c): I tillæg til den praksis, der er omtalt på s. 520, kan nu også henvises til U SH, hvor et selskab der havde varemærkeregistreret ordmærket lån for annonce- og reklamevirksomhed ikke fik medhold i, at denne navneret gik forud for en gennemført lodtrækning vedrørende dette domæne. s. 542 (afsnit 11.4.e): Den i første afsnit omtalte sø- og handelsretsdom af 15. juni 2004 er nu stadfæstet ved Højesterets dom i U H. s. 546 (afsnit 11.5.b): I tillæg til dommene på s kan også henvises til U H om boersen.com. s. 567 (afsnit 12.2.b): I tillæg til den retspraksis, der er omtalt på siderne, kan også henvises til Den Svenska Högsta Domstolens dom i NJA Dommen kritiseres af Jens Andreasson i Svensk Juristtidning (SvJT) ff. s. 571 (afsnit 12.2.d): Til illustration af bemærkningerne på s. 571, sidste afsnit, om rettighedsforbehold kan nu henvises til U H, hvor Højesteret lod en parts passivitet i en situation, hvor licenstageren havde adgang til en kildetekst, få betydning for retserhvervelsen. s. 596 (afsnit 13.1.c): Med sundhedslovens 42a 42c, jf. lov nr. 431 af 8. maj 2007, er der blevet gennemført regler om indhentning af elektroniske helbredsoplysninger mv. i forbindelse med behandling af patienter. Kravet om samtykke er ophævet men afløst af en informationspligt, idet patienten har mulighed for at modsætte sig videregivelse. Endvidere er det bestemt, at ministeren kan fastsætte krav til og bindende standarder for EPJ-systemer. s. 603 ff. (afsnit 13.3.b): Den såkaldte artikel 29-gruppe vedrørende databeskyttelse har den 20. juni 2007 afgivet en omfattende udtalelse nr. 4/2007 om begrebet personoplysninger. s. 613 (afsnit 13.5.a): Det bestemthedsprincip der er omtalt midt for på siden, jf. persondatalovens 5, stk. 3, er genstand for nærmere behandling i Charlotte Bagger Tranbergs ph.d.-afhandling: Nødvendig behandling af personoplysninger (2007), se navnlig s. 102 ff., hvor også lovens regler om god databehandlingsskik og finalité-princippet omtales. s. 623 (afsnit 13.7.b): Til bemærkningerne s. 623 om adgangen til behandlingsindsigt ( egenaccess ) kan nu også henvises til udtalelsen fra Folketingets Ombudsmand i FOB Sundhedsstyrelsen havde nægtet en redaktør aktindsigt i et elektronisk regneark udarbejdet på grundlag af indberetninger fra embedslæger i forbindelse med disses plejehjemstilsyn. Afslaget var begrundet under henvisning til myndighedens interne 5

6 beslutningsproces, men efter en gennemgang af regnearket fandt ombudsmanden, at dette alene indeholdt en sammenstilling af de modtagne oplysninger, men ingen oplysninger om styrelsens interne overvejelser. På denne baggrund anbefalede ombudsmanden, at der alligevel blev meddelt aktindsigt ( meraktindsigt ). s. 626 (afsnit 13.8): I tillæg til den enkelte, der belyser strafudmålingen i sager om persondataloven, kan nu også henvises til U Ø, der pålagde et aktieselskab en bøde på kr. for offentliggørelse af to personers cpr.nr. på internettet. Se også U V, der tilkendte en person en tortgodtgørelse på kr. efter at den tidligere arbejdsgiver i strid med persondataloven havde offentliggjort personlige oplysninger om ham på sin hjemmeside. s. 631 (afsnit 13.9.d): Til litteraturlisten på s. 631 kan nu også føjes Charlotte Bagger Tranberg: Nødvendig behandling af personoplysninger (2007). s. 641 (afsnit 14.1.c): Den utrykte norske dom, der er omtalt på s. 641 i petitafsnittet er nu trykt i Rt s. 643 (afsnit 14.1.d): Til bemærkningerne s. 643 f. om overvågning af medarbejdernes og internet kan nu henvises til afgørelsen af 3. april 2007 fra Den Europæiske Mennesketsdomstol i sagen Copland vs United Kingdom. I denne sag fandtes overvågning af telefonsamtaler, og internetbrug uden forudgående orientering af medarbejderen at udgøre en indtrængen i privatlivets fred, der krænkede artikel 8 i Den Europæiske Menneskeretskonvention. Dommen fastslår også, at overvågning i nogle tilfælde kan være lovlig, når den tilgodeser legitime formål. s. 644 (afsnit 14.1.d): Reglerne om TV-overvågning er blevet ændret ved lov nr. 519 af 6. juni Lovændringen, der er baseret på forslaget i betænkning 1483/2006, udvider det område, hvorfra overvågning kan finde sted, idet flere typer af virksomheder får mulighed for at foretage TV-overvågning (pengeinstitutter, detailbutikker, hoteller mv.). I forbindelse med lovændringen er der også sket ændringer i persondataloven, idet det nu er slået fast, at TV-overvågning også omfattes af denne lovs regler. Loven trådte i kraft den 1. juli s. 653 (afsnit 14.3.d): Arbejdsskadestyrelsen har på et møde den 26. september 2006 i 3 konkrete tilfælde anerkendt museskader som erhvervssygdomme (se Arbejdsskadestyrelsens Praksis nr og ). En sådan anerkendelse er ligeledes lagt til grund ved retten i Holstebro den 31. juli 2007 (i sag BS /2005). s. 661 (afsnit 15.2.c): En detaljeret gennemgang af de oplysningsforpligtelser, den erhvervsdrivende bør iagttage ved markedsføring på hjemmesider, findes hos Thomas Munk Rasmussen & Peter Fogh Knudsen (2005) s (kap. 6-7). s. 667 f. (afsnit 15.3.a): I tilknytning til den omtalte retspraksis om straf for uopfordrede markedsføringshandlinger kan nu også henvises til U H, der idømte en virksomhed en bøde 6

7 på kr. for at have udsendt s og sms-beskeder i strid med forbuddet i markedsføringsloven. Derudover kan henvises til Højesterets dom i U H ( ), der i et niveau væsentligt under Forbrugerombudsmandens retningslinier idømte en spambøde på kr. Se i øvrigt om sanktionsproblemerne ved spam, Kim Frost i U 2006 B, s. 115 ff. s. 681 (afsnit 15.6.d): Til litteraturlisten om markedsføring i e-handel se i øvrigt Søren Sandfeld Jakobsen: Lærebog i elektronisk medieret (2006) s. 70 ff. s. 685 (afsnit 16.1.b): Til den retspraksis, der er gengivet i petitafsnittet på s. 685 føjer sig U VLK, der ikke ville tinglyse en kvitteringspåtegning, hvor underskriften var påført gennem indskanning, jf. TL 9, stk. 3. s. 686 (afsnit 16.2.a): I tilknytning til de bemærkninger, der er gjort s. 686 om særlige formkrav på bl.a. ansættelsesrettens område kan nu henvises til cirkulære nr af 2006 om elektroniske ansættelsesbeviser ifølge hvilket det er Beskæftigelsesministeriets vurdering, at loven ikke er til hinder for, at et ansættelsesbevis kan afleveres elektronisk, og at senere ændringer til det kan meddeles som elektroniske opdateringer, f.eks. pr. . Dette forudsætter blot, at elektronisk kommunikation er en naturlig kommunikationsform i virksomheden, og at det også er det i forhold til den enkelte lønmodtager. Rent praktisk betyder det, at lønmodtageren enten har sin egen pc eller naturligt i løbet af sin arbejdsdag checker sin konto, hvorved lønmodtageren vil blive bekendt med ændringer i ansættelsesbeviset. Cirkulæret følger herved en afgørelse af 13. maj 2006 fra Arbejdsmarkedets Ankenævn (j.nr ). s. 690 (afsnit 16.3.a): Til bemærkningerne s. 690 om formkrav i domstolsprocessen kan henvises til Lars Heuman i Festskrift til Peter Seipel (2006), s. 249 ff. s. 691 (afsnit 16.3.a): Til nærmere belysning af kravene om eftersendelse af det originale processkrift mv., kan nu også henvises til Højesterets kendelse i U HK, hvor kære til landsretten ansås for sket rettidigt, selv om det originale kæreskrift først blev modtaget 3 hverdage efter landsrettens modtagelse af kæreskriftet pr. telefax. s. 692 (afsnit 16.3.a): Til bemærkningerne på s. 692 om muligheden for at iværksætte anke via kan nu henvises til U V, som anerkendte en ankestævning fremsendt ved som fristafbrydende, idet det var en betingelse for at anse anken for rettidig, at en blev fulgt op af en original ankestævning. Når man læser denne praksis er det væsentligt at fastslå, at de almindelige krav til modtagelse inden for kontortids åbning gælder uafhængigt af muligheden for at gøre brug af elektronisk dokumentation. Således fandt Højesteret i U H, at en ankemeddelelse, der var indgået til Statsadvokatens kontor efter kontortids ophør, ikke var sket rettidigt. s. 697 (afsnit 16.3.b): Til omtalen af reglerne om blankettvang på s. 697 kan nu henvises til U VLK, der antog, at Domstolsstyrelsens krav til de blanketter, der anvendes ved betalingskrav fremsendt til Fogedretten, var opfyldt, selv om blanketten som følge af det anvendte 7

8 tekstbehandlingssystem (WordPerfect i stedet for Word) fremtrådte anderledes på enkelte punkter, herunder i skrifttype. Landsretten anførte blandt andet, at forskellene kun var ubetydelige (layoutmæssige), og at forskellene skyldtes tekniske forhold ved konvertering af blanketten fra Word til WordPerfect. s. 700 (afsnit 16.4.b): Til bemærkningerne i petitafsnittet s. 700 kan nu tilføjes, at en arbejdsgruppe under Teknologirådet i 2005 har fremlagt et antal anbefalinger, se rapporten Retssikkerhed og aktivt medborgerskab i digital forvaltning, Teknologirådets Rapporter 2005/13 (tilgængelig fra En række af rapportens anbefalinger (se f.eks om samtykke) tager sigte på gennemførelsen af eksisterende lovkrav (f.eks. i persondataloven), således at overholdelsen af disse krav bliver enklere og mere gennemsigtig. Der er ligeledes stillet forslag om implementering af muligheden for at borgeren kan udpege en digital rådgiver (pkt. 4.2.), om effektivisering af adgangen til indsigt i egne data (pkt. 4.5) og klagebehandling (pkt. 4.7). s. 717 (afsnit 16.6.e): Til oplysningerne i sidste afsnit om muligheden for at opbevare regnskabsmateriale i udlandet kan nu henvises til Erhvervsankenævnets kendelse af 19. juni 2006 (j.nr ), se Beretning 2006 s. 353 ff. I denne sag underkendte Erhvervsankenævnet tidligere praksis fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen om ikke at yde dispensation til opbevaring af regnskabsmateriale uden for de nordiske lande, med mindre der er adgang til at foretage umiddelbar terminalefterforskning fra Danmark. Under henvisning til, at det kun var den digitale dokumentation i form af databaser og sikkerhedsprocedurer, der blev opbevaret i udlandet (Tyskland), idet selve bilagsmaterialet blev opbevaret i fysisk form i Danmark, tillod ankenævnet den ansøgte dispensation. Ankenævnet bemærkede i den forbindelse, at det efter det oplyste er muligt at få adgang til denne dokumentation fra virksomhedens server i Danmark. s. 720 (afsnit 16.7.c): I tilknytning til bemærkningerne om retsplejelovens 190 kan nu også henvises til U Ø, der antog, at en parts manglende deltagelse i et telefonmøde ikke kunne tillægges udeblivelsesvirkning, da et telefonmøde ikke er et retsmøde i retsplejelovens forstand. s. 728 (afsnit 17.1.d): I omtalen i dette afsnit om internetleverandørens medvirkensansvar ved fildeling kan nu også henvises til en svensk byretsdom, omtalt i Lov & Data nr. 85 (marts 2006), s. 14. I denne dom, der er afsagt af Västmanlands Tingsrätt den 25. oktober 2005, blev en person, som ved hjælp af et fildelingsprogram havde gjort en fil tilgængelig i et netværk, idømt 80 dagbøder for ophavsretskrænkelse. s. 773 (afsnit 18.2.b): Den i petitafsnittet på s. 773 omtalte revisionsvejledning nr. 17 om revision af edbbaserede brugersystemer, er nu ophævet. s. 778 (afsnit 18.2.c): Ansvaret for digitale certifikattjenester er gjort til genstand for indgående disputatsarbejde af Rolf Riisnæs: Digitale sertifikater og sertifikattjenester roller, oppgaver og ansvar. En tillitsorientert tilnærming til sertifikatutstederens villedningsansvar (2007). 8

9 s. 793 (afsnit 18.3.e): I tilknytning til omtalen på s. 793 af erstatningsreglen i LBP 69 kan nu også henvises til Jan Kleineman i Festskrift til Peter Seipel (2006), s. 279 ff. s. 798 (afsnit 18.4.c): De på s. 798 omhandlede revisionsvejledninger er nu ophævet. I stedet anvender FSR nu de internationale revisionsprocesstandarder, jf. nærmere Lars Kiertzner: Revisionsprocesstandarder med fokus på centrale nyskabelser (2005), s. 103 ff. s. 819 (afsnit 19.2): I tilknytning til spørgsmålet om den aftaleretlige forpligtelses indtræden i elektronisk handel kan også henvises til Susanne Karstoft i U 2006B, s. 55 ff., der diskuterer, hvilke forpligtelser i henhold til e-handelsloven og forbrugeraftaleloven påhviler, når brugte løsøregenstande udbydes via elektroniske loppemarkeder. s. 822 (afsnit 19.2.a): Til bemærkningerne s. 822 om, hvorledes tilbud afgivet i forbindelse med e-handel skal fortolkes, kan nu også henvises til Jesper Rye Nielsen i Justitia 2005 nr. 6, s. 49 ff., der argumenterer for en tilpasset fortolkning af centrale aftalelovregler, så reklamer i højere grad anses for retligt forpligtende. s. 845 (afsnit 20.2.b): Til drøftelsen s. 845 ff. om købelovens anvendelse på programoverdragelser kan nu henvises til to nyere afgørelser fra amerikansk retspraksis, der antyder, at retsopfattelsen på området er ved at skifte, således at standardprogrammel ikke uden videre anses for omfattet af de køberetlige regler. Ved den ene afgørelse (i sagen Systems Unlimited, Inc. v. Cisco Systems) sondrede appelretten for 11th Circuit udtrykkeligt mellem de materielle dele af en overdragelse og de immaterielle (software-delen) og antog, at salg af de sidstnævnte dele ikke indebar sale of goods og derfor ikke var omfattet af reglerne om indirekte garantier. Den anden afgørelse er ikke køberetlig, men er en højesteretsdom i en patentkrænkelsessag mellem Microsoft og AT&T. Et af spørgsmålene var her, om Microsoft ved at forsyne sine kunder med disketter med den software, AT&T påstod, var patentkrænkende, kunne siges at have tilvejebragt components. Denne betragtning blev afvist af Supreme Court. s. 847 (afsnit 20.2.b): Til petitafsnittet foroven på s. 847 kan nu også henvises til Søren Sandfeld Jakobsen: Lærebog i elektronisk medieret (2006) s. 98 ff. s. 924 (afsnit 21.5.b): Til belysning af afgrænsningen mellem bestillingskøb og køb kan nu henvises til Vestre Landsrets dom i TBB V, som antog, at en aftale om levering og montage af paneler var løsørekøb og ikke entreprise. Materialeprisen udgjorde ca. 70 % af den samlede pris. s. 939 (afsnit 21.6.d): Bemærkninger på s. 939 forneden om muligheden for at videreoverdrage et edb-program i forbindelse med Facilities Management eller Outsourcing belyses ved Vestre Landsrets dom i U V. I en licensaftale var det bestemt, at brugeren ikke kunne overdrage licensen uden leverandørens skriftlige tilladelse. Da brugeren ønskede at outsource sin IT-drift opstod spørgsmålet, om dette indebar, at programmet overdrages. Landsretten lagde til grund, at en outsourcing indebar udskillelsen af en aktivitet til udførelse hos en 9

10 anden leverandør, og at forbuddet mod overdragelser var udtryk for leverandørens interesse i at kunne bevare en nær kontakt til sin kunde. Derfor indebar en outsourcing, som indebar drift i andet retligt regi og på en anden virksomhed, en overdragelse i strid med licensvilkårene. Klausulen fandtes i øvrigt ikke ugyldig i medfør af konkurrencelovens 6. s (afsnit 23.3.c): Til bemærkningerne s om, hvorledes konstateringsbeslutningen i K18 og K33, pkt. 12, stk. 3 skal rubriceres retligt, kan henvises til Anders Ørgaard: Voldgiftsaftalen (2006), s. 36. Til litteraturlisten: Søren Sandfeld Jakobsen: Lærebog i elektronisk medieret (2006). Thomas Munk Rasmussen & Peter Fogh Knudsen: E-handel praktisk jura for erhvervsdrivende (2005). Charlotte Bagger Tranberg: Nødvendig behandling af personoplysninger (2007). Rolf Riisnæs: Digitale sertifikater og sertifikattjenester roller, oppgaver og ansvar. En tillitsorientert tilnærming til sertifikatutstederens villedningsansvar, Fagbokforlaget, Oslo (2007). 10

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009 Sag 173/2008 HE-House A/S og HE-Biler ved Henning Mærsk-Møller (begge ved advokat Mads Berendt) mod Skandinavisk Motor Co. A/S (advokat Peter Schradieck)

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG KENDELSE

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG KENDELSE - PBA UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG KENDELSE Afsagt den 11. december 2014 A-38-14 1) Fritz Hansen A/S 2) Louis Poulsen Lighting A/S 3) Carl Hansen & Søn Møbelfabrik A/S 4) Fredericia Furniture

Læs mere

E-handel og ophavsret i lyset af Infopaq og Meltwater-sagerne

E-handel og ophavsret i lyset af Infopaq og Meltwater-sagerne E-handel og ophavsret i lyset af Infopaq og Meltwater-sagerne INFOPAQ - HVAD GÅR SLAGSMÅLET UD PÅ? Infopaqs indscanningsproces: Manuel registrering i elektronisk database Scanning af artikler TIFF-fil

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Ophavsretlige problemstillinger i forbindelse med Internettet

Ophavsretlige problemstillinger i forbindelse med Internettet Ophavsretlige problemstillinger i forbindelse med Internettet Indledning Værker Pensum: Immaterialret, 1. udg, Schovsbo og Rosenmeier Stort set alt hvad der findes på nettet, kan være omfattet af ophavsret.

Læs mere

Videreoverdragelse af software EU-Domstolens afgørelse i UsedSoft vs. Oracle (C-128/11)

Videreoverdragelse af software EU-Domstolens afgørelse i UsedSoft vs. Oracle (C-128/11) Videreoverdragelse af software EU-Domstolens afgørelse i UsedSoft vs. Oracle (C-128/11) Professor, dr.jur. Henrik Udsen henrik.udsen@jur.ku.dk Dias 1 UsedSoft-sagen - baggrund Brugere af Oracle programmel

Læs mere

Formålet med vejledningen er at bistå primært offentlige institutioner, der ønsker at bruge, udvikle eller videredistribuere open source-software.

Formålet med vejledningen er at bistå primært offentlige institutioner, der ønsker at bruge, udvikle eller videredistribuere open source-software. Notat Høringsnotat høring om "Vejledning om offentlige myndigheders anskaffelse af open source-software - retlige forhold" Den 10. marts 2008 iværksatte en høring om "Vejledning om offentlige myndigheders

Læs mere

Internetretten anno 2012

Internetretten anno 2012 Internetretten anno 2012 Køberetlige spørgsmål Ansvar og ytringsfrihed Søren Sandfeld Jakobsen Professor, ph.d. Juridisk Institut 1 Køberetlige spørgsmål 2 Overblik Langt de fleste online-aftaler vedrører

Læs mere

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, John Tyrrestrup og Bjarne

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 Sag 131/2007 (2. afdeling) Digital Marketing Support ApS og Anani Voulé (advokat Michael Elkiær Andersen for begge) mod Ministeriet for Videnskab, Teknologi

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

Vestre Landsret Pressemeddelelse

Vestre Landsret Pressemeddelelse Vestre Landsret Pressemeddelelse PRESSEMEDDELELSE: Danica Pension frifundet i sager om gebyrer/omkostningsbidrag på pensioner Vestre Landsrets 10. afdeling har den 28. august 2008 afsagt dom i 3 sager,

Læs mere

Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013

Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013 - 1 06.11.2014-22 Vidneafhøring skattemedarbejder 20140527 TC/BD Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013 Af advokat (L) og advokat (H), cand.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

N O T A T om overenskomsters status i følgende situationer:

N O T A T om overenskomsters status i følgende situationer: Page 1 of 5 DANSK METAL Tele Afdeling 12 tele12.dk LIND & CADOVIUS Afdeling 12 kommentar: Notat af advokat Nicolai Westergaard af 27. maj 1999. Notatet er anerkendt af Dansk Industri i forbindelse med

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge.

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Karl Johannesen og Statsaut. ejendomsmægler MDE Jens Seidenfaden v/jens Seidenfaden Bakkedraget 3 7100 Vejle Nævnet har

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1 CIVILPROCES OMPRØVE S 2013 Opgave 1 Hansen importerede vin fra bl.a. Australien og solgte den fra to butikker én i København og én i Århus. Butikkerne reklamerede hvert år med en australsk uge i juni måned

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 Sag 74/2012 Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Peter Stig Jakobsen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Spørgsmål 3 Medvirken til krænkelser på internettet

Spørgsmål 3 Medvirken til krænkelser på internettet Indledning Værker Spørgsmål 3 Medvirken til krænkelser på internettet Pensum: IT-retten, 2. udg. kap. 17 Stort set alt hvad der findes på nettet, kan være omfattet af ophavsret. 1 Litterære Stort set alle

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Vejledning 29. januar 2007

Vejledning 29. januar 2007 Vejledning 29. januar 2007 Vejledning om anvendelse af mobiltelefoner, notebooks mv. i retslokaler 1 Indledning...2 1.1 Baggrund...2 1.2 Vejledningens udformning...2 2 Generelt om brug af mobiltelefoner,

Læs mere

Notat om billeder på internettet

Notat om billeder på internettet Notat om billeder på internettet Må man kopiere billeder fra internettet herunder tage en kopi af et foto fx, og bearbejde det, når der ikke står noget om copyright eller lignende på dette foto? Grafik

Læs mere

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet 1 af 6 2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 16. maj 2000 i sag 99-193.956, Viborg Asfaltfabrik I/S (advokat Karen Dyekjær-Hansen)

Læs mere

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT 8276900A - SF UDSKRJFT AF østre LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 20. maj 2009 af Østre Landsrets 11, afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Karsten Bo Knudsen og Jesper Penegaard (kst.)). I L afd. a.s.

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen

Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Ole Andersen-dommen EU-domstolen afsagde dom den 12. oktober 2010 i sagen C-499/08 Ole Andersen.

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til.

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til. LICENSAFTALE FOR AGROSOFT A/S' SOFTWARE 1. Licensens omfang AgroSoft A/S (herefter kaldet AgroSoft) giver hermed licenstager en ikke- overdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til de(t) leverede program(mer)

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

Selve resultatet af undersøgelsen:

Selve resultatet af undersøgelsen: Retslægerådet og domspraksis Undersøgelse af 776 E-sager, der er forelagt Retslægerådet til udtalelse i perioden fra den 20. august 2007 til den 19. august 2008 Formål med undersøgelsen: Det fremgår af

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

Nyhedsbrev. Insolvens. 18. marts 2013

Nyhedsbrev. Insolvens. 18. marts 2013 18. marts 2013 Nyhedsbrev Insolvens Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens og Rekonstruktion kan

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. juni 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. juni 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. juni 2015 Sag 45/2015 Ernst & Young Godkendt Revisionsaktieselskab, statsautoriseret revisor A og statsautoriseret revisor B (advokat Georg Lett for alle) mod

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune 2014-212824 Statsforvaltningens brev til Odense Kommune Dato: 0 9-0 6-2015 Henvendelse vedrørende Odense Kommunes afgørelse om afslag på aktindsigt i specifikationer i borgmester Anker Boyes telefonregning

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Sociale Medier Udfordringer og muligheder

Sociale Medier Udfordringer og muligheder Sociale Medier Udfordringer og muligheder Dagens juridiske emner Må man som arbejdsgiver benytte sig af facebook, LinkedIn og Twitter og læse profilerne og opdateringer på mulige jobansøgere? Må man begrænse

Læs mere

Internetblokering og betalingsblokering i den nye spillelov

Internetblokering og betalingsblokering i den nye spillelov 9. december 2010 Nyhedsbrev IP & Technology Internetblokering og betalingsblokering i den nye spillelov Et næsten enigt Folketing vedtog den 4. juni 2010 en lovpakke bestående af fire love, som når, de

Læs mere

Regler og lovgivning Direct Mail

Regler og lovgivning Direct Mail Regler og lovgivning Direct Mail Hvornår har man tilsagn og må sende et nyhedsbrev, og ikke mindst hvad må det indeholde? Og hvilke krav er der til opbevaring og dokumentation af disse tilsagn? Dette dokument

Læs mere

2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold

2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold Indhold 1 "Rigtige" direktører har ikke privilegeret lønkrav 2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold 3 Mere om handicapbegrebet 1 "Rigtige" direktører har ikke privilegeret

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) Klager: Orango ApS Nymøllevej 10 4690 Haslev Indklagede: Peter Veileborg Pinievangen 14 3400 Allerød Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG B3409000- HBJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG Den 10. marts 2015 satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 42, København. Som dommere fungerede landsdommerne Katja Høegh, Linde Jensen og

Læs mere

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet:

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet: Kendelse af 28. oktober 1998. 98-35.914. Spørgsmål om, hvorvidt en pensionskasse måtte være medejer af en nærmere bestemt erhvervsvirksomhed. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 5. (Holger Dock, Suzanne

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 12. december 2007 EF-Domstolen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011 Sag 183/2009 (2. afdeling) Konkurrencerådet (kammeradvokaten ved advokat Jacob Pinborg) mod Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Peter Stig Jakobsen) Biintervenient

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. oktober 2014 Sag 85/2013 (2. afdeling) A, Glerup Teknik ApS, Glerup Polen ApS og GIPO Sp. z.o.o. (advokat Hanne Weywardt for alle) mod JW Industri A/S (advokat Arne

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Nørrebrogade 34-36 611-165363 LOM/hct DK-8000 Aarhus C 10.04.2013 Tel. + 45 7015 1000 Fax. + 45 72211781 mail@70151000.dk www.hjulmandkaptain.

Nørrebrogade 34-36 611-165363 LOM/hct DK-8000 Aarhus C 10.04.2013 Tel. + 45 7015 1000 Fax. + 45 72211781 mail@70151000.dk www.hjulmandkaptain. Hjulmand Kapta Nørrebrogade 34-36 611-165363 LOM/hct DK-8000 Aarhus C 10.04.2013 Tel. + 45 7015 1000 Fax. + 45 72211781 mail@70151000.dk www.hjulmandkaptain.dk HjulmandKaptain har 125 ansatte, heraf 48

Læs mere

ØSTRE LANDSRETS DOMBOG

ØSTRE LANDSRETS DOMBOG B1932002 - JRH UDS~FT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 1. februar 2002 af østre Landsrets 9. afdeling (landsdommerne Teilmann l Lodberg og Steen Mejer Hansen (kst.)). 9. afd. nr. B-1932-00: Advok

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 Sag 26/2013 (2. afdeling) Rambøll Grønland A/S (advokat Claus Berg) mod Avannaa Arkitekter og Planlæggere ApS under konkurs (advokat Niels Hansen Damm)

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213)

Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213) Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213) Mellem [Kommunens navn] [Adresse] [Postnr. og by] CVR. nr. (herefter benævnt Samarbejdsparten ) og CBS - Dept. of International Business Communication IBC DanCAST

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak v/advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 Ganløse 3660 Stenløse og Home Erhverv Sjælland A/S v/advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 Sag 151/2007 (1. afdeling) Nordjysk Lift A/S (advokat Henrik Hougaard) mod VMC Pitzner A/S (advokat K.L. Németh) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 Sag 177/2010 (1. afdeling) Synbra Danmark A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instans

Læs mere

ÅBNINGSUNDERRETNING GRUPPESØGSMÅLET

ÅBNINGSUNDERRETNING GRUPPESØGSMÅLET ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET Foreningen Amagerinvestor c/o Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3. sal 1160 København K. Cvr-nr. 34677042 mod 1) Finansiel Stabilitet A/S Kalvebod Brygge 43 1560

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 270/2012 (2. afdeling) 2840 Incorporated ApS (advokat Michael Elkiær Andersen) mod G-Star Denmark (advokat Morten Schwartz Nielsen) I tidligere instanser

Læs mere

Big Data i fremtidens persondataret

Big Data i fremtidens persondataret Big Data i fremtidens persondataret Charlotte Bagger Tranberg, persondataspecialist, ph.d. Den 2. oktober 2013 2 Udnyttelse af Big Data i den offentlige sektor Den offentlige sektor har adgang til store

Læs mere

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt.

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt. VEJLE DE N DE UDT AL E L SE Juli 2014 Byggeri og energieffektivitet Lovliggørelse af ulovligt byggeri Byggeri, der er ulovligt udført, skal lovliggøres. Udgangspunktet er, at der skal ske retlig lovliggørelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning 1. Formål Det elektroniske mærke skal fremme, at erhvervsdrivende udviser god skik ved handel og markedsføring på internettet eller i tilsvarende

Læs mere

Jan Trzaskowski !"#$%$$%

Jan Trzaskowski !#$%$$% Jan Trzaskowski!"#$%$$% & Internetjura 280-289 Direktivet om urimelige kontraktvilkår (Direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993) Direktivet om vildledende reklame (direktiv 97/55/EF af 6. oktober 1997 og direktiv

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven Til samtlige kommuner, regioner og ministerier (underliggende myndigheder og institutioner bedes venligst orienteret) 28. juni 2007 Orientering til offentlige myndigheder om de nye regler i persondataloven

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 31/2011 (2. afdeling) Forenede Danske Motorejere som mandatar for Bente Haugaard-Christensen og Freddy Haugaard-Christensen (advokat Lennart Fogh)

Læs mere

Loven om TV-overvågning med kommentarer

Loven om TV-overvågning med kommentarer Loven om TV-overvågning med kommentarer Folketinget vedtog 1. juni 2010 en ændring af Lov om tv-overvågning, som udvider adgangen til tvovervågning for boligorganisationer og idrætsanlæg- se side 4. Lovens

Læs mere

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3.

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Dato: 3. april 2014 Sag: FO-14/02776-1 Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Problemstilling En erhvervsdrivende skal kunne dokumentere, at faktiske forhold, der oplyses om i markedsføringen,

Læs mere

Aftale om anvendelse af e-nettet

Aftale om anvendelse af e-nettet - i det følgende benævnt 'Aftalen', mellem e-nettet a/s Pilestræde 58, 2. sal 1112 København K cvr nr. 21270776 og Virksomhed Adresse By cvr nr. - i det følgende benævnt 'Kunden' og sammen med 'e-nettet

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

Oversigt over de retlige problemer ved efterforskning af mistanke om forsikringssvindel. 1. Baggrund

Oversigt over de retlige problemer ved efterforskning af mistanke om forsikringssvindel. 1. Baggrund P R O F E S S O R, D R. J U R. M A D S B R Y D E A N D E R S E N Oversigt over de retlige problemer ved efterforskning af mistanke om forsikringssvindel 10. JUNI 2010 I 1. Baggrund Efter opdrag fra Forsikring

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021720 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 12. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021720 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 12. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021720 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 12. august 2011 K E N D E L S E Falck Danmark A/S (advokat Christina Heiberg-Grevy, Hellerup) mod Brand

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 295/2013 (1. afdeling) A (advokat Ole Olsen, beskikket) mod Europark A/S (advokat Carsten Eriksen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

Udgivet af DANSK ERHVERV

Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Internet og e-mail 2008 gode råd om INTERNET OG E-MAIL Udgivet af DANSK ERHVERV Læs i denne pjece om: Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Retningslinjer 3 3. Privat brug af Internet og e-mail

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER

VILKÅR OG BETINGELSER VILKÅR OG BETINGELSER Nedenstående vilkår og betingelser er gældende ved enhver form for besøg på nærværende internet domæne samt ved køb og salg af produkter omfattet af nærværende internet site. Vilkårene

Læs mere

To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund.

To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund. 2011 4-1 Partshøring af naboer inden byggetilladelse To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund.

Læs mere

Juridiske aspekter af mobil e-handel

Juridiske aspekter af mobil e-handel Juridiske aspekter af mobil e-handel Jan Trzaskowski, juridisk konsulent IBC konference om billing den 12. december 2001 2 Kendetegn ved mobil e-handel Lille skærm Personlig - identifikation Mange unge

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 7. november 2012 (J.nr. 2012-0026847) Afslag på

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 Sag 356/2012 Ejendomsselskabet X-gade ApS (advokat Carsten Led-Jensen) mod A (advokat Jesper Bang) og B (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instanser

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 29. november 2013 T-9-13 1) DuPont Nutrition Biosciences ApS 2) Danisco US Inc. (Advokat Nicolai Lindgreen for begge) mod Novozymes A/S (Advokat Sture

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

It-retlig opdatering Netværk for it-kontraktret

It-retlig opdatering Netværk for it-kontraktret It-retlig opdatering Netværk for it-kontraktret Professor, dr.jur. Henrik Udsen henrik.udsen@jur.ku.dk Dias 1 Videreoverdragelse af SW-licenser generaladvokatens forslag til afgørelse i sag C- 128/11 Dias

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ 2005-0002361 (Kirsten Thorup, Thomas Jensen og Niels Sørensen) 30. september 2005 K E N D E L S E Løgten murer- og entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012 Sag 188/2009 (1. afdeling) Teru DK A/S (advokat Jens Lund Mosbek) mod Ligebehandlingsnævnet som mandatar for A (kammeradvokaten ved advokat Kim Holst)

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

Beskyttelsen af edb-programmer

Beskyttelsen af edb-programmer Indledning Beskyttelsen af edb-programmer Definition af edb-program Pensum: Immaterialret, 1. udg, Schovsbo og Rosenmeier En række instruktioner eller oplysninger, fikseret i en hvilken som helst form

Læs mere