HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009"

Transkript

1 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009 Sag 173/2008 HE-House A/S og HE-Biler ved Henning Mærsk-Møller (begge ved advokat Mads Berendt) mod Skandinavisk Motor Co. A/S (advokat Peter Schradieck) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten i København den 11. juni 2007 og af Østre Landsrets 20. afdeling den 1. februar Procesbevillingsnævnet har den 31. marts 2008 meddelt tilladelse til, at landsrettens kendelse indbringes for Højesteret. I påkendelsen har deltaget 5 dommere: Per Sørensen, Peter Blok, Per Walsøe, Asbjørn Jensen og Poul Dahl Jensen. Påstande Kærende, HE-House A/S og HE-Biler ved Henning Mærsk-Møller, har nedlagt påstand om, at fogedforbudsforretningen nægtes fremme. Indkærede, Skandinavisk Motor Co. A/S, har påstået stadfæstelse. Anbringender HE-House A/S og HE-Biler ved Henning Mærsk-Møller (HE-House) har som nyt anbringende for Højesteret anført, at HE-Houses anvendelse af Skandinavisk Motor Co. A/S (SMC s)

2 - 2 - varemærker som registrerede søgeord hos internetsøgemaskiner og internetopslagsværker ikke er erhvervsmæssig brug af disse varemærker, jf. varemærkelovens 4. Allerede af den grund er det udelukket, at HE-House krænker SMC s varemærker. HE-House har nærmere anført, at det registrerede søgeords funktion og formål ikke er at være en del af en reklame eller annonce søgeordsreklame men alene at frembringe en bestemt søgeordsreklame i den rette kontekst. Det registrerede søgeord fungerer herved blot som assistent til søgemaskinens software, således at søgemaskinen ved, hvornår og i hvilken kontekst reklamen skal vises. Det registrerede søgeord bruges ikke til visning for internetbrugeren, men tjener alene det praktiske formål at sørge for, at den ønskede reklame vises. Den frembragte reklame er således et resultat af en stille samtale mellem søgemaskinen og den computer, der ligger inde med reklamen. Brugen af et varemærke som søgeord skal derfor ikke anses som udnyttelse af varemærkets funktion som angivelse af oprindelse, idet søgeordet ikke anvendes offentligt eller over for en unavngiven adressat, men kun som et internt link til det firma, der har placeret en reklame på søgemaskinen. HE-House har endvidere anført, at såfremt HE-Houses benyttelse af SMC s varemærker som registrerede søgeord anses for at være erhvervsmæssig brug i henhold til varemærkelovens 4, er denne brug berettiget efter varemærkelovens 5, nr. 3, idet brugen er nødvendig, loyal og i overensstemmelse med god markedsføringsskik. HE-House benytter således alene SMC s varemærker til at gøre opmærksom på, hvilke varer og tjenesteydelser HE-House sælger. Det sker uden, at der hermed gives indtryk af, at der består en erhvervsmæssig forbindelse mellem HE-House og SMC, jf. herved EF-domstolens fortolkning af varemærkedirektivets artikel 6 (varemærkelovens 5) i dom af 23. februar 1999 i sag C-63/97 (BMW-dommen). Landsretten har ikke anvendt præmisserne i EF-domstolens dom af 17. marts 2005 i sag C- 228/03 (Gillette-dommen) korrekt i den foreliggende sag, hvor de faktiske omstændigheder er væsentligt anderledes. EF-domstolens bemærkninger om nødvendighed i Gillette-dommen vedrører alene den situation, hvor brugeren af varemærket benytter dette i forbindelse med salg af produkter, der ikke hidrører fra varemærkeindehaveren. Gillette-dommens fortolkning

3 - 3 - af nødvendighedskravet i varemærkedirektivets artikel 6 (varemærkelovens 5) knytter sig således alene til anvendelsen af et produkt, der ikke i forvejen bærer det benyttede varemærke. SMC har anført bl.a., at HE-Houses registrering af SMC s varemærker som søgeord hos internetsøgemaskiner og internetopslagsværker med henblik på at frembringe oplysninger om HE-Houses virksomhed (keyword advertising) udgør erhvervsmæssig brug af disse varemærker i henhold til varemærkeloven. Det er for fortolkningen af udtrykket erhvervsmæssig brug i varemærkelovens 4 uden betydning, om varemærket anvendes direkte af annoncøren i en reklame, eller om annoncøren i dette tilfælde HE-House registrerer varemærket som søgeord, idet der ved denne registrering under alle omstændigheder sker en aktiv, erhvervsmæssig anvendelse af tredjemands varemærke. Hertil kommer, at HE-Houses keyword advertising klart er kommerciel og sker i reklameøjemed, jf. varemærkelovens 4, stk. 3, nr. 4, idet den utvivlsomt sker med henblik på at fremme HE-Houses afsætning af sine varer og tjenesteydelser. Annoncering på internettet udgør en mere aggressiv og direkte form for reklame end annoncering i trykte medier. Det som søgeord indtastede varemærke fremgår af søgeresultatsiden, og varemærket ses således i kontekst med den udløste reklame for HE-Houses virksomhed. Der er således ikke tale om nogen stille samtale mellem søgemaskinen/internetopslagsværket og den computer, der ligger inde med reklamen. SMC har endvidere anført, at varemærkelovens 5, nr. 3 som er en undtagelsesbestemmelse ikke giver HE-House adgang til at foretage registrering og brug af SMC s varemærker som søgeord hos internetsøgemaskiner og internetopslagsværker. SMC nyder også efter varemærkelovens 5 en udvidet beskyttelse som følge af det tidligere længerevarende samarbejdsforhold med HE-House. HE-House har foretaget en massiv registrering og brug af SMC s beskyttede varemærker for at gøre omverdenen opmærksom på, at HE-House sælger og servicerer Skoda-biler. Dette er hverken nødvendigt, loyalt eller i overensstemmelse med god markedsføringsskik, idet HE- House har rig mulighed for på anden og mere loyal måde at gøre opmærksom herpå. Pro-

4 - 4 - blemstillingen i den foreliggende sag er i øvrigt ikke identisk med den, der forelå i BMWdommen, der angik brug af varemærker i annoncer i trykte medier. Brugen af tredjemands varemærker i fysiske medier kan ikke sammenlignes med brugen i elektroniske medier, hvor der sker en helt anden anvendelse og eksponering af tredjemands varemærker. Det følger desuden af Gillette-dommen, at adgangen til at anvende tredjemands varemærker skal fortolkes indskrænkende, og at kun den helt nødvendige brug af sådanne varemærker er tilladt efter varemærkelovens 5, nr. 3. Det er også på den baggrund oplagt, at HE-Houses massive brug af SMC s beskyttede varemærker som registrerede søgeord ikke er tilladt i henhold til varemærkelovens 5, nr. 3. Højesterets begrundelse og resultat Spørgsmålet om forbud mod at benytte betegnelsen Skoda Salg & Service i kombination med en grøn farve (SMC s påstande 1 og 3) HE-Houses anvendelse af en grøn farve i forbindelse med betegnelsen Skoda Salg & Service medfører en øget risiko for, at forbrugerne får det indtryk, at HE-House er autoriseret forhandler og reparatør af Skoda biler. Samtidig er anvendelse af en grøn farve ikke nødvendig for, at HE-House kan oplyse om, at det driver virksomhed med forhandling og reparation af Skoda biler. Med disse bemærkninger og i øvrigt at de grunde, der er anført af landsretten, stadfæster Højesteret landsrettens kendelse for så vidt angår SMC s påstande 1 og 3. Spørgsmålet om forbud mod HE-Houses registrering af SMC s varemærker som søgeord hos søgetjenester og opslagsværker på internettet (SMC s påstande 2 og 4) Disse påstande angår det forhold, at HE-House har ladet varemærket Skoda og andre varemærker tilhørende SMC registrere som søgeord hos en række søgetjenester og opslagsværker på internettet, således at søgning på det pågældende varemærke udløser en reklame for HE- Houses virksomhed og/eller en henvisning til dennes hjemmesider. Spørgsmålet, om en sådan registrering som søgeord udgør en krænkelse af SMC s varemærker, beror på en fortolkning af varemærkelovens 4 og 5, nr. 3, idet der må tages stilling til, om der er tale om er-

5 - 5 - hvervsmæssig brug af varemærkerne i den forstand, hvori dette udtryk anvendes i lovens 4, og hvis dette spørgsmål besvares bekræftende tages stilling til, om denne brug er tilladt efter 5, nr. 3. Da varemærkelovens bestemmelser gennemfører de tilsvarende bestemmelser i artikel 5 og artikel 6, stk. 1, litra c, i EU s varemærkedirektiv (direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988), er der tale om fortolkningsspørgsmål, som skal afgøres af EF-domstolen, og der verserer sager, som angår i hvert fald det førstnævnte spørgsmål. Højesteret finder ikke grundlag for at udsætte fogedforbudssagen med henblik på at afvente EF-domstolens afgørelser i de verserende sager og/eller med henblik på at forelægge spørgsmål for Domstolen, idet en sådan udsættelse ikke ville harmonere med et fogedforbuds karakter af et foreløbigt retsmiddel. 4 dommere Per Sørensen, Peter Blok, Per Walsøe og Asbjørn Jensen udtaler herefter: Vi finder, at de nævnte spørgsmål om fortolkningen af varemærkelovens 4 og 5, nr. 3 (varemærkedirektivets artikel 5 og artikel 6, stk. 1, litra c) giver anledning til en sådan tvivl, at det ikke kan anses for sandsynliggjort, at HE-House har krænket SMC s varemærker ved at lade disse registrere som søgeord. Det kan heller ikke anses for sandsynliggjort, at HE-House har overtrådt markedsføringslovens 1. Betingelsen i retsplejelovens 642, nr. 1, for at nedlægge fogedforbud er herefter ikke opfyldt, og vi stemmer derfor for, at SMC s påstande 2 og 4 ikke tages til følge. Dommer Poul Dahl Jensen udtaler: Registreringen af Skoda Auto A/S varemærker som søgeord hos en række søgetjenester og opslagsværker på internettet indebærer, at HE-House gør brug af varemærkerne som et væsentligt element i sin markedsføring over for potentielle kunder i konkurrencen med varemærkeindehaveren og virksomheder, der har en forretningsmæssig forbindelse med varemærkeindehaveren. Selv om det kan give anledning til tvivl, om en sådan brug krænker Skodas varemærkeret, finder jeg det dog tilstrækkeligt sandsynliggjort, at brugen udgør en sådan krænkelse. Betingelserne efter retsplejelovens 642 for at nedlægge forbud mod HE-Houses

6 - 6 - brug af Skodas varemærker som søgeord er herefter opfyldt, og jeg stemmer derfor for at stadfæste landsrettens kendelse for så vidt angår SMC s påstande 2 og 4. Afgørelsen træffes efter stemmeflertallet. Thi bestemmes: Landsrettens kendelse stadfæstes for så vidt angår forbuddet mod at benytte betegnelsen Skoda Salg & Service i kombination med en grøn farve, og for så vidt angår pålægget om at fjerne og nedtage skiltning i form af klistermærker/bannere på HE-Houses ejendom indeholdende betegnelsen Skoda Salg & Service (påstandene 1 og 3). I øvrigt tages begæringen om fogedforbud ikke til følge.

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013 Sag 292/2012 Tryg Forsikring A/S (advokat Frank Bøggild) mod Repono Holding AB og Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag (advokat Lisbet Andersen for

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013 Sag 25/2012 (2. afdeling) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Peter Giersing) mod 1) Det Faglige Hus 2) Fagforeningen Danmark 3) Det Faglige Hus - A-kasse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

Kendetegnsretlig analyse af søgeordsbaseret reklame med primært fokus på Google AdWords.docx

Kendetegnsretlig analyse af søgeordsbaseret reklame med primært fokus på Google AdWords.docx Kendetegnsretlig analyse af søgeordsbaseret reklame med primært fokus på Google AdWords.docx af MILLE RUDBECK-THOMSEN Nærværende specialeafhandling omhandler den kendetegnsretlige regulering af søgeordsbaseret

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om markedsføring

Bekendtgørelse af lov om markedsføring Bekendtgørelse af lov om markedsføring Herved bekendtgøres lov om markedsføring, jf. lovbekendtgørelse nr. 545 af 1. juli 1999 med de ændringer, der følger af 1 i lov nr. 164 af 15. marts 2000 og 2 i lov

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. marts 2015 Sag 17/2010 (1. afdeling) East Scandic A/S (advokat Johnny Petersen) mod Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (advokat Hans Henrik Skjødt) I tidligere

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - KMJ UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 17. november 2010 V-101-08 Billedbutikken Odense ApS (advokat Claus Barrett Christiansen v/advokatfuldmægtig Louise Mühlbach) mod Pixelpartner

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. marts 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. marts 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. marts 2013 Sag 97/2007 (1. afdeling) Infopaq International A/S (advokat Asger Heine Jensen) mod Danske Dagblades Forening (advokat Martin Dahl Pedersen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015 Sag 220/2014 Anklagemyndigheden mod T1 (Advokat A) og T2 (Advokat B) T1 og T2 kærer Østre Landsrets kendelse om at tilbagekalde beskikkelsen af enten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 Sag 11/2010 Pantebrevsselskabet af 2. juni 2009 A/S (advokat Jakob Stilling) mod Scandinavian Securities ApS (advokat Sv. Falk-Rønne) I tidligere

Læs mere

I den af Erhvervsankenævnet fra Finanstilsynet indhentede redegørelse og indstilling af 29. januar 1998 har

I den af Erhvervsankenævnet fra Finanstilsynet indhentede redegørelse og indstilling af 29. januar 1998 har Kendelse af 31. august 1998. 97-220.383. Forsikringsselskab måtte ikke benytte ordet "banken" i sit navn. Bank- og sparekasselovens 2. (Suzanne Helsteen, Finn Møller Kristensen, Christen Sørensen, Kjelde

Læs mere

E-handel og varemærkeret i lyset af bl.a. Google AdWords og ebay-sagerne

E-handel og varemærkeret i lyset af bl.a. Google AdWords og ebay-sagerne E-handel og varemærkeret i lyset af bl.a. Google AdWords og ebay-sagerne Advokat, Head of Trademarks, Lisbet Andersen, Bech-Bruun 7. december 2011 Oversigt 1. Søgeordsbaseret reklamering 2. Lovgrundlaget

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån Kendelse af 19. marts 2010 (J.nr. 2009-0019011) Pengeinstitut påbudt at ændre principper for rentefastsættelse på visse lån samt at slette formulering i pengeinstituttets almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet 1 af 6 2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 16. maj 2000 i sag 99-193.956, Viborg Asfaltfabrik I/S (advokat Karen Dyekjær-Hansen)

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM Afsagt den 21. januar 2010 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, direktør Peter G.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 Sag 68/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Finn Bachmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 9. april

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 9. oktober 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 9. oktober 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 9. oktober 2013 Sag 44/2013 A og B (advokat Jakob Dalsgaard-Hansen for begge, beskikket) mod Realkredit Danmark A/S (advokat Hanne Bruun Jacobsen) I tidligere instanser

Læs mere

Finanstilsynet finder endvidere, at K s udstedelse af obligationer udgør en væsentlig del af selskabets drift, jf. FIL 7, stk. 3, 3. pkt.

Finanstilsynet finder endvidere, at K s udstedelse af obligationer udgør en væsentlig del af selskabets drift, jf. FIL 7, stk. 3, 3. pkt. ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 17. september 2008 (J.nr. 2007-0012183).

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 270/2012 (2. afdeling) 2840 Incorporated ApS (advokat Michael Elkiær Andersen) mod G-Star Denmark (advokat Morten Schwartz Nielsen) I tidligere instanser

Læs mere

DOM. Sagens spørgsmål er, om sagsøgeren, TIVOLI A/S registrerede rettigheder til mærket TI-

DOM. Sagens spørgsmål er, om sagsøgeren, TIVOLI A/S registrerede rettigheder til mærket TI- - KMJ UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 12. maj 2010 V-23-09 TIVOLI A/S (Advokat Jens Jakob Bugge) mod Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Advokat Charlotte Kunckel) Indledning

Læs mere

Lov om markedsføring

Lov om markedsføring Lov om markedsføring Sammenskrivning Lovbekendtgørelse nr. 699 af 17. juli 2000 18 i lov nr. 428 af 6. juni 2002 4 i lov nr. 450 af 10. juni 2003 God markedsføringsskik 1. Loven gælder i privat erhvervsvirksomhed

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1033003 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 26. august 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Tine Vuust, B. Tegldal og Anders Raagaard (kst.)). 20. afd. nr. B-1033-14:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013 Sag 132/2011 (2. afdeling) Post Danmark A/S (advokat Frank Bøggild) mod Forbrugerombudsmanden (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, John Tyrrestrup og Bjarne

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. januar 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. januar 2012 Sag 288/2009 (2. afdeling) Ladbrokes Betting & Gaming Ltd. (advokat Lars Karnøe) mod Danske Spil A/S (advokat Frank Bøggild)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 30. marts 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 30. marts 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 30. marts 2011 Sag 136/2009 (1. afdeling) A og B (advokat Hans Boserup for begge) mod Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1152 Klager: Kim Egegaard Ordrupvej 90, 4. 2920 Charlottenlund Indklagede: Denis Eg Maribovej 215 4900 Nakskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

TV 2 SPORT A/S Jenagade 22 2300 København S. Klage over produktplacering i NFL-programmer sendt på TV 2 SPORT

TV 2 SPORT A/S Jenagade 22 2300 København S. Klage over produktplacering i NFL-programmer sendt på TV 2 SPORT TV 2 SPORT A/S Jenagade 22 2300 København S Radio- og tv-nævnet 2. juli 2012 Sagsnr: 2012-000227 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand.jur. mma@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3335 Klage over produktplacering

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. juni 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. juni 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. juni 2015 Sag 45/2015 Ernst & Young Godkendt Revisionsaktieselskab, statsautoriseret revisor A og statsautoriseret revisor B (advokat Georg Lett for alle) mod

Læs mere