E-handel og ophavsret i lyset af Infopaq og Meltwater-sagerne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "E-handel og ophavsret i lyset af Infopaq og Meltwater-sagerne"

Transkript

1 E-handel og ophavsret i lyset af Infopaq og Meltwater-sagerne

2 INFOPAQ - HVAD GÅR SLAGSMÅLET UD PÅ? Infopaqs indscanningsproces: Manuel registrering i elektronisk database Scanning af artikler TIFF-fil (1) Omdannelse via OCR-scanner til tekstfil (2) Lagring af søgeord + 5 ord før og 5 ord efter (3) Udprint af følgeseddel med de 11 ord (4)

3 JURAEN Infosoc-direktivet: Artikel 2: Medlemsstaterne indfører en eneret til at tillade eller forbyde direkte eller indirekte, midlertidig eller permanent reproduktion på en hvilken som helst måde og i en hvilken som helst form, helt eller delvis: a) for ophavsmænd for så vidt angår deres værker

4 JURAEN (INFOSOC-DIREKTIVET) Artikel 5, stk. 1: 1. Midlertidige reproduktionshandlinger efter artikel 2, som er flygtige eller tilfældige, som udgør en integrerende og væsentlig del af en teknisk proces, og som udelukkende har til formål at muliggøre a) en mellemmands transmission i et netværk mellem tredjemænd, eller b) en lovlig brug af et værk eller en anden frembringelse, og som ikke har selvstændig økonomisk værdi, er undtaget fra den i artikel 2 nævnte ret til reproduktion.

5 JURAEN (INFOSOC-DIREKTIVET) Artikel 5, stk. 5: Undtagelser og indskrænkninger efter stk. 1, 2, 3 og 4 må kun anvendes i visse specielle tilfælde, der ikke strider mod den normale udnyttelse af værket eller andre frembringelser og ikke indebærer urimelig skade for rettighedshaverens legitime interesser.

6 HVAD ER DER SKET? I sommeren 2005 bliver DDF bekendt med Infopaqs indscanning. Herefter drøftelser mellem parterne. 4. november 2005 meddeler DDF, at man vil indlede fogedforbudssag mod Infopaq. 7. november 2005 anerkendelsessøgsmål fra Infopaq mod DDF ved Østre Landsret. Principalt 1-4, subsidiært 1-3. Flytning af indscanningsaktivitet til Sverige. DDF indleder fogedforbudssag i Sverige. Infopaq flytter aktivitet til Norge. 28. marts 2006 fogedforbud i Sverige. 5. juni 2006 stadfæstelse. Østre Landsret afslår forelæggelse for EF-domstolen.

7 Østre Landsrets dom af 14. februar 2007 Fremgangsmåden omfattet af eneretten i ophavsretslovens 2. Landsretten finder ikke, at denne eksemplarfremstilling efter sin karakter er omfattet af ophavsretslovens 11a om lovlig midlertidig eksemplarfremstilling, som skal fortolkes i overensstemmelse med infosoc-direktivets artikel 5, stk. 1.

8 Østre Landsrets dom af 14. februar 2007 Landsretten lagde vægt på: at lagringerne hverken kan anses for flygtige eller tilfældige i bestemmelsens forstand at i hvert fald lagringer som følge af indscanning ikke udgør en integreret eller integrerende del af en teknisk proces selve indscanningsprocessen ikke udgør en lovlig brug, men derimod en krænkelse af rettighedsindehavernes eneret i kommercielt øjemed indscanningsprocessen (må) antages at have væsentlig økonomisk betydning for sagsøgeren henset til mulighederne for rationalisering af sagsøgerens interne arbejdsproces, ligesom digital udnyttelse må antages at have en betydelig økonomisk værdi for sagsøgtes medlemmer, herunder i form af licensindtægter. (Mine markeringer).

9 SVERIGE 1. instans (justifikationssag): 2-1 afgørelse i Infopaqs favør: Alle tre dommere dog enige om, at 3 og 4 ikke krænkende, da 11 ord ej værkshøjde. Majoriteten finder herefter, at 1 og 2 er i overensstemmelse med 11a. Sagen er anket og afventer EU-Domstolens afgørelse i den danske sag.

10 TILBAGE TIL DANMARK - HØJESTERET Forelæggelse af 13 spørgsmål: 1. Delvis reproduktion 2. Artikel 5, stk Artikel 5, stk. 5.

11 EU-DOMSTOLENS DOM AF 16. JULI 2009 Delvis reproduktion (3 og 4)? (Ubestridt 1 og 2 reproduktion) Det EU-retlige originalitetskrav: ophavsmanden egen intellektuelle frembringelse. Dele af et værk beskyttet, såfremt de som sådanne er et led i hele værkets originalitet. Delene, der reproduceres, er ophavsretligt beskyttede, hvis de indeholder nogle af de elementer, der er udtryk for ophavsmandens egen intellektuelle frembringelse.. Ubestridt at avisartikler er beskyttede litterære værker. højt beskyttelsesniveau, de handlinger, der er omfattet af reproduktionsretten, defineres bredt, beskyttelse skal således have en vid udstrækning.

12 ET PRAKTISK EKSEMPEL TDC PLAY

13 EU-DOMSTOLEN Uddrag på 11 ord kan udgøre en delvis reproduktion såfremt - hvilket det tilkommer den forelæggende ret at efterprøve et sådant uddrag indeholder et element af værket, der i sig selv udtrykker ophavsmandens egen intellektuelle frembringelse. Infopaqs proces gør det muligt at gengive flere uddrag fra de beskyttede værker søgeord optræder flere gange og ved flere søgeord: den omhandlede proces øger sandsynligheden for, at Infopaq udfører delvise reproduktioner.. en sammenlægning af disse uddrag kan føre til en skabelse af større afsnit, der er egnet til at reflektere det berørte værks originalitet, idet de indeholder en række elementer, der kan udtrykke ophavsmandens egen intellektuelle frembringelse

14 EF-DOMSTOLEN Flygtig? Undtagelser skal fortolkes indskrænkende også i lys af tretrins-testen. Kun flygtig, såfremt handling begrænset til det tidsrum, der er nødvendigt for en korrekt udførelse af den omhandlede tekniske proces, idet det forudsættes, at denne proces forløber automatisk i den forstand, at den automatisk tilintetgør denne handling uden en fysisk persons medvirken, så snart dens funktion bestående i at muliggøre udførelsen af en sådan proces er opfyldt.

15 EF-DOMSTOLEN 1 og 2: kan ikke udelukkes 3: Det tilkommer den forelæggende ret at efterprøve, om filens tilintetgørelse afhænger af, hvad brugeren af reproduktionen bestemmer, og om der foreligger en risiko for, at denne fil fortsat opbevares, efter at den har opfyldt sin funktion vedrørende gennemførelsen af den pågældende tekniske proces. 4: nej tilintetgørelsen (afhænger) udelukkende af, hvad der bestemmes af brugeren af denne proces, og der er på ingen måde nogen sikkerhed for, at han vil skille sig af med den, hvilket indebærer, at der er en risiko for, at den pågældende reproduktion består i en længere periode afhængigt af brugerens behov. Hovedkonklusion: Krav om tilladelse

16 HVAD NU? Ny forelæggelse for EU-Domstolen 16. juni 2010 i lys af subsidiær påstand vedrørende og vi venter stadig.

17 MELTWATER NLA v Meltwater UK Court of Appeal 27. juli 2011 Nyhedsmonotoreringstjeneste rettet mod søgeord på mediers websites med (a) hyperlink til hver relevant artikel, (b) artiklens overskrift, (c) indledende ord i artiklen efter overskrift og (d) afsnit fra artikel hvor søgeord optræder med gengivelse af ord før og efter søgeordet

18 MELTWATER Konklusion: Avisers overskrifter kan i sig selv være litterære værker Ofte vil et søgeord gå igen en række gange i samme artikel og den samlede kopierede del vil derfor være væsentlig Ej vurdering af konkrete kopierede afsnit, men om Meltwaters metode ud fra en generel sandsynlighedsvurdering vil indebære kopiering af væsentlige dele af artiklerne svaret er ja! Opfylder ikke kravene til midlertidig kopiering menneskelig involvering ved access og beslutning vedrørende længde på lagringsperiode. Formål med kopi er at slutbruger kan tilgå den ikke mellemliggende teknisk proces.

19 KONTAKT Martin Dahl Pedersen, Partner Tel.: Mobil:

Lånereglerne og konsumptionsreglerne

Lånereglerne og konsumptionsreglerne Lånereglerne og konsumptionsreglerne Indledning Hvad beskyttes? Pensum: Immaterialret, 1. udg, Schovsbo og Rosenmeier Litterære og kunstneriske værker nyder ophavsretlig beskyttelse. Kravene for at udgøre

Læs mere

Spørgsmål 1 Ophavsretlig beskyttelse af edb-programmer Eksemplarfremstillingsretten

Spørgsmål 1 Ophavsretlig beskyttelse af edb-programmer Eksemplarfremstillingsretten Spørgsmål 1 Ophavsretlig beskyttelse af edb-programmer Eksemplarfremstillingsretten Indledning Retsgrundlag Pensum: IT-retten, 2. udg. Udg.pkt.: Edb-programmer kan ikke patenteres, jf. patentlovens 1,

Læs mere

Notat om billeder på internettet

Notat om billeder på internettet Notat om billeder på internettet Må man kopiere billeder fra internettet herunder tage en kopi af et foto fx, og bearbejde det, når der ikke står noget om copyright eller lignende på dette foto? Grafik

Læs mere

Digitale værker i ophavsretten

Digitale værker i ophavsretten Digitale værker i ophavsretten Louise Yde Frank Jurist- og Økonomforbundets Forlag Digitale værker i ophavsretten Louise Yde Frank Digitale værker i ophavsretten Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014

Læs mere

Erstatning pålagt for oprettelse af direkte links til ulovligt tilgængeliggjorte musiknumre på internettet.

Erstatning pålagt for oprettelse af direkte links til ulovligt tilgængeliggjorte musiknumre på internettet. U.2001.1572V Erstatning pålagt for oprettelse af direkte links til ulovligt tilgængeliggjorte musiknumre på internettet. Den dengang 15-årige A oprettede i 1998 en hjemmeside på internettet med direkte

Læs mere

Ophavsretlige problemstillinger i forbindelse med Internettet

Ophavsretlige problemstillinger i forbindelse med Internettet Ophavsretlige problemstillinger i forbindelse med Internettet Indledning Værker Pensum: Immaterialret, 1. udg, Schovsbo og Rosenmeier Stort set alt hvad der findes på nettet, kan være omfattet af ophavsret.

Læs mere

3. REVIDEREDE UDGAVE. Center for Teknologistøttet Uddannelse. Hvad må jeg? ophavsret i teknologistøttet uddannelse. ved advokat Hanne Bender

3. REVIDEREDE UDGAVE. Center for Teknologistøttet Uddannelse. Hvad må jeg? ophavsret i teknologistøttet uddannelse. ved advokat Hanne Bender 3. REVIDEREDE UDGAVE Center for Teknologistøttet Uddannelse Hvad må jeg? ophavsret i teknologistøttet uddannelse ved advokat Hanne Bender Hvad må jeg? Ophavsret i teknologistøttet uddannelse 3. reviderede

Læs mere

Ophavsretten på biblioteket

Ophavsretten på biblioteket BIBLIOTEKSSTYRELSEN Ophavsretten på biblioteket BS BIBLIOTEKSSTYRELSEN 2002 B I B L I OT E K S S T Y R E L S E N Ophavsretten på biblioteket Biblioteksstyrelsen 2002 1 Ophavsretten på Biblioteket 2. reviderede

Læs mere

God citatskik og plagiat i tekster. vejledende retningslinjer

God citatskik og plagiat i tekster. vejledende retningslinjer God citatskik og plagiat i tekster vejledende retningslinjer 3 INDHOLD En vejledning for praktikere.................... 5 God citatskik.................................. 7 Reglerne........................................

Læs mere

Rapport fra møderækken om håndhævelse af ophavsretten på internettet.

Rapport fra møderækken om håndhævelse af ophavsretten på internettet. Rapport fra møderækken om håndhævelse af ophavsretten på internettet. Kulturministeriet 25. juni 2009 Jour.nr.: 2004-16736-214 23. juni 2009 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund... side 3 2. Møderækkens formål

Læs mere

L 17 (som fremsat): Forslag til lov om bevissikring ved krænkelse af immaterialrettigheder

L 17 (som fremsat): Forslag til lov om bevissikring ved krænkelse af immaterialrettigheder L 17 (som fremsat): Forslag til lov om bevissikring ved krænkelse af immaterialrettigheder m.v. Fremsat den 4. oktober 2000 af justitsministeren (Frank Jensen) Forslag til lov om bevissikring ved krænkelse

Læs mere

Spørgsmål 3 Medvirken til krænkelser på internettet

Spørgsmål 3 Medvirken til krænkelser på internettet Indledning Værker Spørgsmål 3 Medvirken til krænkelser på internettet Pensum: IT-retten, 2. udg. kap. 17 Stort set alt hvad der findes på nettet, kan være omfattet af ophavsret. 1 Litterære Stort set alle

Læs mere

Kommunedatas aftale med Københavns Kommune

Kommunedatas aftale med Københavns Kommune 1 af 11 06-08-2012 15:28 Kommunedatas aftale med Københavns Kommune Jnr.: 2:8032-51, 2:801-120/hhk Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har modtaget en anmeldelse fra Kommunedata

Læs mere

Formidleransvaret for brugergenereret indhold på internettet. Liability for user-generated content on the internet

Formidleransvaret for brugergenereret indhold på internettet. Liability for user-generated content on the internet Formidleransvaret for brugergenereret indhold på internettet Liability for user-generated content on the internet Af Johannes Hessellund Specialet beskæftiger sig med hostingansvaret efter EHL 16 for formidlere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. februar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. februar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. februar 2014 Sag 118/2012 (1. afdeling) HSH Nordbank AG, Copenhagen Branch (advokat Arne Møllin Ottosen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes

Læs mere

Beskyttelsen af edb-programmer

Beskyttelsen af edb-programmer Indledning Beskyttelsen af edb-programmer Definition af edb-program Pensum: Immaterialret, 1. udg, Schovsbo og Rosenmeier En række instruktioner eller oplysninger, fikseret i en hvilken som helst form

Læs mere

ÅRET DER GIK 2012 DOMME, AFGØRELSER OG KENDELSER INDENFOR MEDIE- OG ENTERTAINMENTRET

ÅRET DER GIK 2012 DOMME, AFGØRELSER OG KENDELSER INDENFOR MEDIE- OG ENTERTAINMENTRET ÅRET DER GIK 2012 DOMME, AFGØRELSER OG KENDELSER INDENFOR MEDIE- OG ENTERTAINMENTRET BIRGITTE KREJSAGER, STUDIELEKTOR/PH.D.- STIPENDIAT JURIDISK INSTITUT, AAU BEMÆRKELSESVÆRDIGE OPHAVSRETLIGE EU-DOMME

Læs mere

Icom Data overtog domænenavnet i IP-RET. Højesterets første domænenavnsafgørelse AKTUEL

Icom Data overtog domænenavnet i IP-RET. Højesterets første domænenavnsafgørelse AKTUEL AKTUEL IP-RET EN ORIENTERING FRA PLESNER SVANE GRØNBORG OM AKTUELLE IP-RETTIGHEDER JUNI 2004 Højesterets første domænenavnsafgørelse Af advokat dr. jur. Per Håkon Schmidt og advokatfuldmægtig Jesper Lykkesfeldt

Læs mere

UfR. 15. august 2012. Visning af kopimøbler. Af advokat Peter Schønning

UfR. 15. august 2012. Visning af kopimøbler. Af advokat Peter Schønning UfR 15. august 2012 Visning af kopimøbler Af advokat Peter Schønning Resumé: Artiklen behandler spørgsmålet om offentlig visning af kopimøbler importeret fra bl.a. Storbritannien. Forfatteren konkluderer,

Læs mere

Retningslinjer om offentliggørelse af brugeranmeldelser, 1. maj 2015

Retningslinjer om offentliggørelse af brugeranmeldelser, 1. maj 2015 Afsnit X XXXXXXXX Retningslinjer om offentliggørelse af brugeranmeldelser, 1. maj 2015 Retningslinjer 2015 RETNINGSLINJER OM OFFENTLIGGØRELSE AF BRUGERANMELDELSER, 1. MAJ 2015 Maj 2015 Retningslinjer udarbejdet

Læs mere

Materialesamling Ny materialesamling 25-10-2010

Materialesamling Ny materialesamling 25-10-2010 Indholdsfortegnelse U.2001.1572V Erstatning pålagt for oprettelse af direkte links til u... (dom) 1 U.2001.1572V Erstatning pålagt for oprettelse af direkte links til ulovligt tilgoengeliggjorte musiknumre

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.02.2002 KOM(2002) 92 endelig 2002/0047 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om computer-implementerede opfindelsers patenterbarhed

Læs mere

Pressen, personoplysninger og databaser

Pressen, personoplysninger og databaser Pressen, personoplysninger og databaser Af STEN SCHAUMBURG-MÜLLER, lektor, ph.d. ved Juridisk Institut, Afdelingen for Retslære, Aarhus Universitet Behandling af personoplysninger indgår som en helt nødvendig

Læs mere

Har du styr på rettighederne?

Har du styr på rettighederne? Har du styr på rettighederne? Det skal være en god og sjov oplevelse at spille teater, og har du styr på rettighederne, er I godt på vej. Hvad må man, når man spiller teater i skolen? Og hvad må man ikke?

Læs mere

FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET OKTOBER 2002

FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET OKTOBER 2002 AKTUEL FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET OKTOBER 2002 EN ORIENTERING FRA PLESNER SVANE GRØNBORG OM AKTUEL FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET TOTALHARMONISERING AF PRODUKTANSVAR PRODUKTANSVARSLOVENS 10 - EN BESTEMMELSE

Læs mere

IP Update, Q1 IP & Technology

IP Update, Q1 IP & Technology Den 8. maj 2014 Nyhedsbrev IP Update, Q1 IP & Technology Nyhedsbrevet omhandler et udpluk af de lovgivningsmæssige tiltag samt afgørelser, der har været på det IP- og IT-retlige område i perioden 1. januar

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 23. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 23. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 23. juni 2011 Sag 317/2009 (2. afdeling) Nikolaj Ærtebjerg (advokat Arvid Andersen) mod MACH ApS (advokat Jens Lund Mosbek) I tidligere instans er afsagt dom af Østre

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 474 Klager: Musikshoppen ApS Slotsgade 4 4800 Nykøbing F Indklagede: TL Nordic A/S Rungsted Strandvej 76a 2960 Rungsted Kyst v/ advokat Christian Harboe Wissum Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere