KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge."

Transkript

1 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Karl Johannesen og Statsaut. ejendomsmægler MDE Jens Seidenfaden v/jens Seidenfaden Bakkedraget Vejle Nævnet har modtaget klagen den 24. februar Klagen angår spørgsmålet, om de indklagede skal betale erstatning til klager som følge af, at klager ved dom blev dømt til at betale erstatning til køber på grund af mangler ved den af klager solgte ideelle anpart af en fast ejendom. Sagens nærmere omstændigheder er følgende: Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge. Den 28. juni 2001 udfærdigede indklagede en formidlingsaftale, som klager underskrev den 9. juli 2001.

2 2 Samme dag underskrev klager bilaget Tilbud om betaling af halvdelen af forsikringspræmie. Det fremgik heraf bl.a.: [ ] [ ] [ ] [ ] Den 17. juli 2001 sendte forsikringsselskabet et udvidet ejerskifteforsikringstilbud til indklagede. Det fremgik af tilbuddet, at dette skulle accepteres af køber før overtagelsesdagen eller evt. før dispositionsdagen, såfremt denne lå forud. En interesseret køber underskrev en købsaftale den 24. juli 2001 om køb af den ideelle anpart med overtagelsesdag den 1. september Klager underskrev købsaftalen den 25. juli Det fremgik af købsaftalen bl.a.: [ ]

3 3 [ ] [ ] [ ] Det til købsaftalen hørende bilag Tilstandsrapport og forsikringsoplysning var ligeledes underskrevet af køber og klager. Det fremgik heraf bl.a.: [ ]

4 4 [ ] Det fremgik af salgsprovenu af 24. juli 2001 udleveret til klager, at udgift til ejerskifteforsikring udgjorde kr. Den 26. juli 2001 skrev indklagede til bl.a. køber og købers advokat: [ ] [ ]

5 5 [ ] Køber og klager underskrev skøde henholdsvis den 23. august 2001 og den 30. august Det fremgik af skødet bl.a.: Overdragelsen er omfattet af lov nr. 391 af om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. i henseende til tilstandsrapport, oplysning om ejerskifteforsikring, oplysning om retsvirkningerne heraf samt om fortrydelsesret. Køber har modtaget kopi af den af Codan Forsikring A/S den udarbejdede tilstandsrapport. Ligeledes har køber modtaget kopi af det af Codan Forsikring A/S den udarbejdede tilbud på ejerskifteforsikring. Der fremgik ikke yderligere vedrørende ejerskifteforsikring af skødet. Der blev udarbejdet en refusionsopgørelse med skæringsdag den 1. september Det fremgik ikke heraf, om klager betalte for en halv ejerskifteforsikring. Køber tegnede en ejerskifteforsikring. Køber videresolgte nogle år senere den ideelle anpart med overtagelsesdag den 6. november Denne køber videresolgte med overtagelsesdag den 1. oktober 2006 den ideelle anpart til en tredje køber. I forbindelse med denne købers erhvervelse opstod en sag om mangler ved den ideelle anpart. Den 25. april 2007 blev der lavet en syn- og skønsrapport for den ideelle anpart. Det fremgik heraf, at der blev konstateret mangler ved de elektriske installationer og indretningen af badeværelset.

6 6 Der blev den 7. september 2007 besvaret supplerende spørgsmål til skønstemaet, som angik priser på de forskellige handelstidspunkter. Den 12. juni 2008 skrev klagers advokat til byretten bl.a.: Jeg skal anmode Retten om, uanset, at hovedforhandlingen er afsluttet at tillade, at vedlagte bilag i medfør af retsplejelovens 363, stk. 1, litra 3, medtages, nemlig - tilbud om betaling af halvdelen af forsikringspræmie af 9. juli 2001, som jeg har modtaget fra Home i Vejle. Formålet med bilaget er bortvejre enhver tvivl om, hvorvidt sælger har afgivet tilbud om betaling af halv ejerskifteforsikring.[ ] Det fremgår af sagen, at købsaftalen indgået mellem klager og køber ikke blev fremlagt under retssagen. Bilaget Tilbud om betaling af halvdelen af forsikringspræmien blev fremlagt. Den 30. juni 2008 afsagde byretten dom i sag om mangler ved den ideelle anpart. Sagen var anlagt af den seneste køber mod den ejer, som havde solgt til ham. Denne ejer adciterede sin sælger, og denne sælger adciterede klager, som havde solgt den ideelle anpart til ham. Det fremgik af dommen bl.a.: [ ]

7 7

8 8 [ ] [ ]

9 9

10 10

11 11 [ ] Den 20. august 2008 afsagde Vestre Landsret kendelse om ændring af byrettens omkostningsafgørelse således bl.a.: [ ]

12 12 [ ] Klager har bl.a. anført: Indklagede skal betale erstatning til klager. Indklagede er erstatningsansvarlig på grund af den manglende fremlæggelse over for køber af skriftligt tilbud om betaling af halvdelen om forsikringspræmie fra klager. Da dette tilbud ikke blev forelagt for køber, er klager blevet dømt til at betale i alt ,26 til køber. Beløbet svarer til udbedringsudgiften i forbindelse med

13 13 vådrumssikring af badeværelse i henhold til syn- og skønsrapporten ,26 kr. samt sagens omkostninger med kr. Hertil kommer renter af ,26 kr. Det var et krav i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom, at der skulle foreligge et skriftligt tilbud om betaling af halvdelen af forsikringspræmien. Der foreligger et sådant tilbud, men der foreligger ikke nogen form for skriftlig kvittering for, at køber har modtaget tilbuddet. Der opstod senere problemer med lejligheden, og den senere ejer anlagde sag mod de tidligere ejere af den ideelle anpart. Til støtte for klagers påstand skal det anføres, at den eneste grund til, at klager blev dømt til at betale det påstævnte beløb, var, at indklagede havde undladt at sikre sig dokumentation for, at køber havde modtaget det pågældende tilbud om betaling af halvdelen af forsikringspræmien. Da klager ikke var i stand til at løfte sin bevisbyrde under retssagen, var konsekvensen, at klager led et tab svarende til ovennævnte. Det gøres gældende, at indklagede har begået en professionel fejl ved at undlade at sikre sig det i loven krævede bevis, hvorfor klager som følge heraf har lidt et tab svarende til påstanden. Køber havde tegnet en forsikring, men anmeldelsesfristen var udløbet, før skaden blev konstateret. Der var ikke tale om en ejerskifteforsikring. De indklagede har bl.a. anført: De indklagede bestrider at være erstatningsansvarlig. Af købsaftalen fremgik det Køber har fra sælger i særskilt bilag modtaget sælgers uigenkaldelige løfte om at betale halvdelen af den præmie, der fremgår af ovennævnte forsikringstilbud fra Codan. Det fremgik videre af brev af 26. juli 2001 sendt til alle parter, herunder klager, køber og dennes advokat Ønsker køber at tegne udvidet ejerskifteforsikring, betaler sælger halvdelen af 5 årig præmie jfr. tilbud fra Codan (bilag). Beløbet bedes medtaget på refusionsopgørelsen. og videre Ønsker Køber at tegne udvidet Køberforsikring skal det ske senest den Af købsaftalens side 1a fremgik bl.a., at: Medvirkende mægler anbefaler køber via Codan Forsikring at tilkøbe et tillæg til BasisKøberforsikringen. Desuden fremgik det, at køber havde underskrevet bilaget Tilstandsrapport og forsikringsoplysning.

14 14 Der var i købsaftalen taget forbehold for købers advokats godkendelse. Det var således købers advokat, der skulle godkende og skrive skødet. Bestemmelsen i skødet, hvorefter overdragelsen var omfattet af lov nr. 391 af om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. i henseende til tilstandsrapport, oplysning om ejerskifteforsikring, oplysning om retsvirkningerne heraf samt om fortrydelsesret, kunne kun udformes sådan, hvis man var bekendt med klagers tilsagn om betaling af halv forsikringspræmie. Advokaten havde formentlig ikke skrevet dette, hvis han ikke betragtede betingelserne som opfyldt, herunder tilbud om ejerskifteforsikring, som også var fremsendt ved brevet af 26. juli 2001 og inden for godkendelsesfristen. Såvel køber som købers rådgiver har altså været bekendt med sælgers accept af at betale for halvdelen af forsikringen, og køber har med sin underskrift på købsaftalen kvitteret for modtagelse af bilaget. At der ikke blev tegnet ejerskifteforsikring, var alene købers afgørelse. Havde den været tegnet, er indklagede sikker på, at advokaten havde medtaget denne i refusionsopgørelsen, som blev udarbejdet efter, at fristen for tegning var udløbet. Det fremgår af salgsprovenuet, at der var indregnet kr. til betaling af halvdelen af ejerskifteforsikringspræmien på kr. Indklagede er forundret over, at klagers advokat ikke i forbindelse med retssagen fremlagde købsaftalen som bevis for, at køber modtog klagers tilbud om betaling af halv ejerskifteforsikringspræmie. Der blev tegnet sælgeransvarsforsikring, ligesom der blev tegnet basiskøberforsikring. Nævnet udtaler: Det fremgik af den på handelstidspunktet gældende lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom 2, stk. 1: Har køberen fra sælgeren modtaget en rapport om bygningernes fysiske tilstand (en tilstandsrapport) og oplysning om ejerskifteforsikring, jf. 4 og 5, kan køberen ikke over for sælgeren påberåbe sig, at en bygnings fysiske tilstand er mangelfuld, jf. dog stk Det fremgik videre af stk. 3: Fremlægger sælgeren tilbud på ejerskifteforsikring jf. 5, gælder stk. 1 kun, hvis sælgeren inden det i stk. 2 nævnte tidspunkt ved et skriftligt og bindende løfte har forpligtet sig til at indbetale et beløb til køberen svarende til mindst halvdelen af den tilbudte samlede præmie for den pågældende forsikring, som opfylder de i 5 nævnte betingelser. Køber har ved sin underskrivelse af købsaftalen skrevet under på, at han fra klager i

15 15 særskilt bilag har modtaget sælgers uigenkaldelige løfte om betaling af halvdelen af den præmie, som fremgik af forsikringstilbuddet fra Codan. Nævnet lægger herefter til grund, at køber har modtaget dette bilag, og kan på denne baggrund ikke pålægge indklagede at betale erstatning til klager. Nævnet bemærker, at købsaftalen angiveligt ikke har været fremlagt i retssagen. Konklusion: Klagen tages ikke til følge. Kendelsen offentliggøres, jf. nævnets vedtægter 22, stk. 1. Forbrugerens navn anonymiseres ved offentliggørelsen, jf. nævnets vedtægter 22, stk. 2. P.N.V. Lone Kerrn-Jespersen formand

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Martin Skovbæk Johansen og Michael Stryz Solrød Strandvej 84 2680 Solrød Strand Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og kontaktede indklagede og 2 andre ejendomsmæglere for at få en vurdering af ejendommen.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og kontaktede indklagede og 2 andre ejendomsmæglere for at få en vurdering af ejendommen. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Jørgen Bjørke Jernbanevej 8B 2800 Lyngby Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager, som

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager ønskede at købe. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Nobel Fredskovhellet 10, 2. th. 3400 Hillerød Nævnet har modtaget klagen den 29. august 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår endvidere, om indklagede skal erstatte klagerne udgifter til tilstandsrapport, energimærke og tilbud på ejerskifteforsikring.

KENDELSE. Sagen angår endvidere, om indklagede skal erstatte klagerne udgifter til tilstandsrapport, energimærke og tilbud på ejerskifteforsikring. 1 København, den 4. februar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Frands-Christian Laursen v/adv. Jan Allan Svendsen St. Kongensgade 49 1022 København K. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal fortabe sit salær

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0007 li. København, den 11. oktober 2012 KENDELSE. ctr. EDC Blåvand ApS Blåvandvej 23 6857 Blåvand

Klagerne. J.nr. 2012-0007 li. København, den 11. oktober 2012 KENDELSE. ctr. EDC Blåvand ApS Blåvandvej 23 6857 Blåvand 1 København, den 11. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Blåvand ApS Blåvandvej 23 6857 Blåvand Nævnet har modtaget klagen den 18. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 11. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede skal erstatte klagers udgift til tilslutning til offentlig kloak.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede skal erstatte klagers udgift til tilslutning til offentlig kloak. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Ole K. Jørgensen Maribovej 141 4900 Nakskov Nævnet har modtaget klagen den 23. februar 2010. Klagen angår spørgsmålet,

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. Det fremgår af sagen, at sælger var et dødsbo.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. Det fremgår af sagen, at sælger var et dødsbo. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Estate Mæglerne Ole Moestrup A/S v/ Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 12. juni 2012. Klagen angår

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Åløkken ApS v/ advokat Lars Høj Andersson Hunderupvej 71, Boks 1311 5100 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 14. april 2010. Klagen

Læs mere

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ]

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ] 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/ Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 19. september 2012. Klagen angår

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Jakob Kyhl Østergade 15 8450 Hammel Nævnet har modtaget klagen den 2. december 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. De indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Bent Kohls og Jacob Carstensen Nytorv 2 8800 Viborg Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede er erstatningsansvarlige

Læs mere

Klager. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov

Klager. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav på salær med mere i forbindelse

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 26. oktober 2009 KENDELSE Klager ctr. Manja Conrad Torvegade 7B. 1 7100 Vejle Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet mangelfulde oplysninger til køber vedrørende en kommende

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet et salgsprovenu forkert.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet et salgsprovenu forkert. 1 København, den 12. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Adelgade 1, st. th. 9500 Hobro Nævnet har modtaget klagen den 31. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0082 UL/bib. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Jørgen Klode Københavnsvej 152 4000 Roskilde

Klager. J.nr. 2011-0082 UL/bib. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Jørgen Klode Københavnsvej 152 4000 Roskilde 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Jørgen Klode Københavnsvej 152 4000 Roskilde Nævnet har modtaget klagen den 6. maj 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt klager har krav på

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0122 UL/bib. København, den 25. januar 2011 KENDELSE. ctr. Noel Svend Kristian Skaarup Dyrlundsvej 12 4600 Køge

Klager. J.nr. 2010-0122 UL/bib. København, den 25. januar 2011 KENDELSE. ctr. Noel Svend Kristian Skaarup Dyrlundsvej 12 4600 Køge 1 København, den 25. januar 2011 KENDELSE Klager ctr. Noel Svend Kristian Skaarup Dyrlundsvej 12 4600 Køge Nævnet har modtaget klagen den 20. maj 2010. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede i købsaftalen

Læs mere

KENDELSE. Klager havde en ejerlejlighed, som klager ønskede at sælge. Der var tale om en projektlejlighed, som klager kun havde beboet kortere tid.

KENDELSE. Klager havde en ejerlejlighed, som klager ønskede at sælge. Der var tale om en projektlejlighed, som klager kun havde beboet kortere tid. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Peter Norvig v/advokat Kristian Dreyer Gammel Strand 44 1202 København K Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg til en kontantpris på kr. 1.125.000,00, som klagerne var interesserede i at erhverve.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg til en kontantpris på kr. 1.125.000,00, som klagerne var interesserede i at erhverve. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Tøt Jensen Søndergade 15 6650 Brørup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne som

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og rettede derfor henvendelse til indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og rettede derfor henvendelse til indklagede. 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Jørgen Hedegaard Madsen Strandvejen 55, Lønstrup 9800 Hjørring Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

KENDELSE. Klager og indklagede indgik den 9. oktober 2007 en formidlingsaftale om salg af klagers ejerlejlighed for en periode på 6 måneder.

KENDELSE. Klager og indklagede indgik den 9. oktober 2007 en formidlingsaftale om salg af klagers ejerlejlighed for en periode på 6 måneder. 1 København, den 3. december 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Steen Johansen Store Torv, 1. sal Rosengårdscentret 5220 Odense SØ Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav på

Læs mere

Ejendommen er kun i 3 plan hvilket giver en god nærhed i ejendommen mellem beboerne. Hver opgang er opdelt som ideelle anparter.

Ejendommen er kun i 3 plan hvilket giver en god nærhed i ejendommen mellem beboerne. Hver opgang er opdelt som ideelle anparter. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens Bjerregaard og Jens Saugstrup Vesterbrogade 43 1620 København V Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede skal

Læs mere

Sælger bekræfter ved sin underskrift, at have modtaget kopi af salgsbudget og underskrevet formidlingsaftale.

Sælger bekræfter ved sin underskrift, at have modtaget kopi af salgsbudget og underskrevet formidlingsaftale. 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Lone Bülow Gram Søborg Hovedgade 14 2860 Søborg Sagen angår spørgsmålet, om der mellem parterne er indgået en gyldig

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt de indklagede har krav på vederlag som krævet i forbindelse med et hurtigt salg.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt de indklagede har krav på vederlag som krævet i forbindelse med et hurtigt salg. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Louise Lillelund og Claus Andersen Stengade 66 3000 Helsingør Nævnet har modtaget klagen den 4. juni 2012. Klagen angår

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Lone Bøegh Henriksen A/S Søborg Hovedgade 87 2860 Søborg Nævnet har modtaget klagen den 21. maj 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0027 AQ/li. København, den 29. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2012-0027 AQ/li. København, den 29. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 29. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Dan Bendtsen v/tryg Professionelt Ansvar Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 8. februar 2012.

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Maivi Herup Jagtvej 76 2200 København N Nævnet har modtaget klagen den 21. december 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klager. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Dorthe og Per Enemark Søndre Allé 1 4600 Køge

Klager. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Dorthe og Per Enemark Søndre Allé 1 4600 Køge 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Dorthe og Per Enemark Søndre Allé 1 4600 Køge Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede skal betale erstatning til

Læs mere