9-47 TRÆFORBINDELSER ' FOR BRÆDER, PLANKER OG TØMMER SAMLEDE OG ORDNEDE KJ0BENHAVN. I KONiMISSION HOS RUDOLPH KLEINS EFTERFØLGER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "9-47 TRÆFORBINDELSER ' FOR BRÆDER, PLANKER OG TØMMER SAMLEDE OG ORDNEDE KJ0BENHAVN. I KONiMISSION HOS RUDOLPH KLEINS EFTERFØLGER"

Transkript

1 EX.EMPLER.. TRÆFORBINDELSER ' f FOR BRÆDER, PLANKER OG TØMMER SAMLEDE OG ORDNEDE AF G. v. HUTH L.2ERER VED~DETTEKNISKESELSKAHSSKOLEe l KJØBENHAVN 24 '[l\\:ler ~led \letledende BEi\1ÆRI{NINGER KJ0BENHAVN I KONiMISSION HOS RUDOLPH KLEINS EFTERFØLGER I)AClIT & CROl'ES ETABLISSEMENT

2 F. FORORD. ORELIGGENDE Samling Træforbindelser er nærmest udarbejdet som Haandbog til Brug ved den første Undervisning Fagtegning for Tømrere, der af Hensyn til en eventuel Skærpelse af Fordringer"ne ved Svendeprøvens Aflæggelse, udentvivl vil komme til at -undergaaden Forandring, at der indføres smaa Konstruktionsopgaver, lig dem, der alt i nogle Aar benyttes ved den tekniske Skole i Kjøbenhavn, og hvis l--øsningnavnligt gaar ud" paa at bestemme og afbilde Træforbindel-, serne i paagjældende Konstruktion. Naar" Opgaver af nævnte Art hidtil ikke ere blevne almindelige, skyldes dette vistnoksavn~t af et Værk som omh-andlede, i hvilket der saavelkan søges Ideer til Opgaver, som til Løsning af disse. Med Hensyn til Va'get af de i Samlingen viste Exempler bemærkes, at dette væsentlig har tnaattet indskr~nkes til saadanne almindelige Tilfælde, hvor de -til "samme Forbindelse henhørende Træstykker have ens Dinlensioner. HvadV-alget af Benævnelserne for de forskjellige Forbindelser angaar, da har jeg bestræbt mig for at benytte de mest gængse, og hvor der findes flere, de lnest betegnende Udtryk, medens jeg for sjældnere forekommende Forbindelser, der ikke have havt Navn, efter Overenskomst med Fagmænd og andre Sagkyndige' har valgt Benævnelser,der bedst udtrykker det, der særligt er Kjendetegn for dem. Forbindelserne, der ikke ere tegnede i noget ensartet Maalestoksforhold, eje viste i alminde lig retvinklet Projectlon, og for at lette Eleven Forstaaelsen, saafremtmodeller ikke haves ved Haanden, tillige i axonom-etrisk Afbildning. Hermed anbefaler jeg Bogen, idet jeg haaber, at den -maa møde samme gunstige Modtagelse som mine tidligere udgivne Uddannelsesmic;ller for Bygningshaandværkere. For den Støtte, der fra,den ReiersenskeFondc er ydet mig til Bestridelse af Omkostning ved Bogens Trykning, tillader jeg mig herved at udtale- min ærbødige Tak. G. v. Huth Lærer ved.det tekniske Selskabs Skole- i Kjøbenllnvn.

3 Ė. INDLEDNING. NHVER Træk.onstrukt.. ion maa,.~.or at svare til sin Best..emmelse,oPfYld.e visse FO.rdrin.ger, blandt hvilke en solid Sammenføjning af Konstruktionens enkelte Dele er en af de væsentligste. Et saadant sammenføjet Parti kaldes en Træforbindelse, og kan olnfatte to eller flere Træ stykker. Træforbindelserkan være af højst forskjellig Beskaffenhed, idet derved deres Tildannelse ikke alene maa tages Hensyn til Træstykkernes ensartede ~lier uensartede Dimensioner og indbyrdes Stilling, men ogsaa. til de Kræfter, saasom.træk, Tryk og Vridning, der kan komme til at virke i Retning. af.træets Fibre eller paa tværs af disse. Paa vedføjede Tavler ses Exempler paa saadanne Træforbindelser, valgte navnlig blandt de Tilfælde hvor de to Stykker, som Inødes, have ens Dimensioner" Med Hensyn til,dimensionerne af Forbindelsernes Enkeltheder bemærkes,.at disse kunne varieres efter Træets Dimensioner, der i foreliggende Exemplernærmest ere tænkte Ctm. De valgte Exempler ere fordelte saaledes, at. Tavle I-Smed Fig viser Bræde- og Plankeforbindelser, hvorimod Tavle 9-24 med Fig viser Temmerforbindelser. Efter de sammenføjede Stykkers indbyrdes Stilling, og'den deraf betingede ydre Form ere disse Forbindelser ordned.e i følgende Hovedgrupper, nemlig: l. Længdeforbindelser, der finde Anvendelse, naar man kun ved Sammenføjning af to eller flere Stykker kan faa de fornødne Trælængde~ ses Tavle I for Brædder og Planker~ Tavle 9-13 for Tømmer" II. Breddeforbindelser, der anvendes, hvor der af Bræder eller. Planker, sjældnere af Tømmer, skal dannes Flader saasom Gulve, Lofter, Skillerum, Spundsvægge etc. ses Tavle 2 og 3 for Bræder og Planker. m. Bjælkers Fordobling og Forstærkning anvendes, naar der er Brug for Tømmer af større Tværdimension end det, der staar til Raadighed; ses Tavle 12 og 13 for Tømmer

4 IV. Tværforbindelser eller T-formede Sammenstød. Denne Gruppe olnfatter de Forbindelser, der dannes af to Stykker Træ, af hvilke det ene er gjennemgaaende og under en eller anden Vinkel anbringes paa tværs af det andet, der standser i Samlingsstedet, og saaledes faar Form af et T. Stykkerne have enten Sideflader i samme Plan, i hvilket Tilfælde de siges at være bindige, eller de have Sideflader i forskjellige, men med hinanden parallele Planer, og ere altsaaikke blndige. Bindige Forbindelser ses ~aa Tavle 4 og S for Brædder og Planker, Tavle for Tømmer..Ikke bindige.forbindelser ses Tavle 16 og 17 for Tømmer. v. Krydsninger eller korsformede Forbindelser. Disse omfatter saadanne Tilfælde, hvor to Stykker Træ under en eller anden Vinkel skal krydse eller.overskjære hinandeq. hvorved altsaa Forbindelsen faar ~"orm af et.kors. Ogsaaher skjælnes mellem bindige og ikke bindige Forbindelser; Exempler af sidstnævnte Art ere dog ikke medtagne for Bræders ogplankers Vedkommende. BindigeForbindelser..ses Tavle S for Brærler og Planker, Tavle 18 for Tømmer. Ikke bindige Forbindelser ses Tavle 19 for Tømmer. VL Hjørneforbindelser. I disse Forbindelser ende begge Stykkerne i Samlingspunktet. anden Vinkel og. ere enten bindige eller ikke bindige. Bindige Forbindelser ses Tavle 6-8 for Brreder og Planker, Tavle 20-2 I Ikke bindige Forbindelser "ses Tavle 22 for Tømmer. De mødes under en eller for Tømmer. Indenfor hver af nævnte 6 Hovedgrupper ere Forbindelserne ordnede i Henhold til Sammenføjningsmaadens Beskaffenhed. Særlige Forbindelser. paa Forbindelser, Hovedgrupper. -6-

5 FORTEGNELSE MED VEJLEDENDE BEMÆRKNINGER. Længdeforbindelser for Bræder og Planker. Tavle l. Stødforbindelser. Fig. I. Det lige Stød Lige Stød med Dybler. Sammentapning. Fig. 3. Fjedertap Almind-elig Slidstap.» -S- Tapudvexlingmed retvinklet Bryst do. :. skraat do. Fig. 7. Det lige Blad. Overbladning.» 8. Lige Blad med Gratkile og skraat Bryst.» 9. Hageblad med Fjedertapstyr og Kile.. ~aar Træstykker skal anbringes i Forlængelsen af hinanden, beror Valget af Sammenføj... ningsmaarlen paa, i hvilken Re~ning Stykkerne vil blive paavirkede. Stødet og Fjedertappen, Fig. 1-3 vil saaledes ikk~kunne benyttes til Sammenføjning. af Stykker, der ~dsættes for Længdetræk eller Sidetryk;.de egne sig nærmest kun i Tilfælde, hvor Stykkerne kan fastgjøres til andre Konstruktionsdele~ blandt andet til Gulve og Fodbræder. Tap.. og Bladforbindelserne, Fig. 4--9, modstaa Træk, ja vil endog kunne undvære en fast Understøttelse, navnlig gjælder dette Forbindelser som Fig. 8-9; stilles Forbindelserne paa Højkant, vil- de desuden kunne.yde Modstand mod lodret Tryk.~

6 Breddeforbindelser for Bræder og Planker. Tavle 2 og 3.. Sammenstrygning eller Sammenfugning. Alm. Sammenstrygning eller Fugning.. Fordyblet Sammenstrygning. Samrnenpløjning. Fig. 12. Pløjning med løse Fjedre i Not Pløjning med faste Fjedre. 14~ Amerikansk Pløjning. IS. Pløjning med Dobbeltfi.eder Dobbeltpløjning med Fjederudvexling. Revlesamling. Indskydning "SJaagratet Revle. Fig. 18. Overfalsning.. Almindelig Fals i -Fals.. Fig..19. Etpaa to. ~ 20. Et paa to i Not. Kantforskydning. Klinkforbindelser. Fig. 21. Almindelig Klinkbeklædning Overfalset Klinkbeklædning. 23. Notet Klinkbeklædning.» 24. Overfalset Klinkbeklædning med plan Inderside Dobbeltklinkbeklædning. De unclerfig viste Forbindelser anvendes baade tir vandrette og lodrette Flader " og i sidstnævnte Tilfælde. ~denhensyn til om Fugerne blive vandrette eller lodrette.. Forbindelserne Fig vil ligeledes-kunne anvendes.for Flader med vandret eller lodret.anbringelse; i sidstnævnte Tilfælde maa Brædernes Længderetning dog være lqdret, navnlig i fri Luft, for at forebygge at Regnvand trænger ind i Sammenføjningerne. Klinkforbindelserne Fig anvendes aldrig til vandrette Flader. Bedst egnede. sig til lodretteel1er stærkt hældende Flader, hvis ene Side vender ud mod det Fri og saaledeser udsat for Regn. Selvfølgelig maabrædernes Kanter her altid være vandrette, og selve Bræderne anl u,..n,:l~~ sclau~aes. at kan iøbe fra det ene Brædt ned over det nedenfor anbragte. Tavle 4 og s. Stykke,ne-- h~ve"bred~(jerne,: samme Plan.. '.. Overbladning. Almindeligt Blad. Blad indskudt paa Grat. -8-

7 Fig. 28. Svalehale-dannet Blad.... ~9. Skraat Svalehaleblad med Bryst- og Bladforsætning Skraat SvalehaJeblad med Bryst-Forsæ~ning. Fig. 35. Tavle 5 Overskramninger. med Stykkernes Breds,:der,: sal1tme.plan. Fig. 36. Almindelig Overskramning. 37. Overskramning med Gjæring~bryst_ Fig. 38. Sf)fkkernes Bredszaer danne V,:nkel medki1zanden. Højkantoverskramning ~ed. Styrebryst. Indtapninger. med Stykkernes Bredsz,aer i samme Plan~ Fig. 39. Tap med Gjæring. 40. J;ap med kontraskaaret Brystgjæring. Fig. 41. Fig. 42.

8 Overbladning. Fig. 43. Det lige Blad Blad med Gjæring.. ~ 45. Blad med Hjørnegjæring. Sammentapning. Fig.,46. Almindelig SHdstap Slidstap med Gjæring. 48. Forkilet og straffet Tap med Fjedertapstyr Skjult Tap med Gjæring. Stykkernl!s Bredstaer danne Vt:nkel med htnanden. Stødforbindelser. Fig. 50. Gjæringstød'lned løs Fjeder... 5l. Gjæringstød med Snitindskud. 5z~ Stutnpt Stød med Dybler.» 53. Overbladet Stød Overbladet Stød med Hjørnegjæring Stød med FJedertap Overbladet Stød med Fjedertap. Fig; 57. Slidstapfortanding. Sammentapning. Sammensinkning. Fig. 58. Almindelig Sinkning Sinkning lnedfjedertap HalvskJult Sinkning. 6 I. Skjult Sinkning.» 62. Sinkning med Gjæring. 63. Sinkning med.fal~nakke.» 64- Enkeltsl<raa Sinkning.» 65. Dobbeltskraa Sinkning. Ogsaad~ her omhandlede Forbindelser anvendes med Stykkernes Bredsider i lodrette saa- _ som i vandrette Stillinger. Med Hensyn til Sammensinkningerne paa Tavle 8 er følgende at bemærke: Derskjælnes mellem Hulsl:nker, med hvilke det'i den vandrette Billedplannedlagte Stykke Fig. 58, ses forsynet, og Tapsinker, der ses paa det ligeledes nedlagte Stykke T. Tapsinkerne,;;;,n.I'Uwo,"'"..;;;I først til, og nøjagtig efter disse tilridses da Hulsinkerne. Sædvanlig skjæres Tapsinkerne 0jelnaalog gives,størrelseeft~rskjøn, idet der dog altid begyndes o~ endes mede"n Fig. 58.er. etskema for.tilridsnitlgenaftapsinker, efter hvilk~dissesformog..., vil.. kunne bestemm'es, naarstykkernes. Bredde.mindst er to.gange Træets Tykkelse.. Dette _~.",,_ kan ogsaaanvencles for de skraasammensinkninger, Fig. 64 og 65, dog maa her anbefales '!"at Tapsinkerne gives samme Retning SOffi Træets Fibre og at Tappens- Midtlinje m gjøresparallej med de korte Sider i 'det med E betegnede Parallelogram, det viser Stykkets Endeflade i sand Størrelse. Denne Sammensinkningsmaade er ubetinget at foretrække for den, der almindeligst anvendes og hvor Træets Fibre i Tapsinkerne mere eller mindre overskjæres, -idet Snitretningen..gjøres saa godt som. vinkelret paa Endefladen

9 Slidstap med dobbeltskraat Bry~t. Tapudvexling med lige Bryst. ~. Tap med Underblad. Overbladninger. Fig. 73. Lige Blad med skraat Bryst.» 74, Lige Blad med skraat Bryst Skraat underskaaret Blad. 76. Skraat Blad med Vinkelstyr. :t 77. Lige Blad med Endet~p, skraat Bryst og Dobbeltkiler Forkilet lige Blad med kløftet Fjedertapstyr.» 79. Forsænket Svalehaleblad Lige Hageblad. 8 l. Lige Hageblad med skraat Bryst.» 82~ Forkilet Hageblad med skraat Bryst og,. 83. Den franske Laas.» 84. Halvskjult skraat Hageblad. 85. Forkilet skraat Hageblad med Tapstyr. :t 86. In.dlagt Hageblad tne.d D9bbeltforkilning. Fig. 87. Stykkerne t lodrette Sltll.,:nger. Stødforbindelser. Lige Stød med Jærndorn med Enderinge. Sammentapninger. Fig. 88. Slidstap filed skraat Bryst Kileformet Slidstap med Spænderinge~ tvtidtetap. Fig. 91. Lige Blad lned Spænderinge Aftrappet skraat Blad. Fi g

10 Tapforb.indelserne, Fig~ 6g-72,og Bladforbindelserne, Fig , egne sig ligeledes bedst, hvor Stykkerne kun ere udsatte for Tryk fra oven, og Sammenføjningen kan faa Understøttelse. Forbindelserne Fig. 70 og74 kræve ikke ubetinget Understøttelse, idet.brystfladernes skraastil I~ng mod hinanden i Forening med Trænaglerne, om end kun i ~indre Grad, vil byde Modstand mod lodret Tryk., Bladforbindelserne77-86 egne sig navnlig til Sammenføjning af Tømmer der udsættes for Træk. Den saakaldte.:tfranske Laasc, Fig. 83, kan nævnes som den mest fuldkomne af disse, idet den modstaar saavel Træk, Tryk og Forskydning. Ogsaa disse Forbinclelser maagives et fast Støttepunkt, dog vil ~agebladet Fig. 81,. samt 82 og 83, naar de stilles paa Højkant, i Satnmenligningmed de øvrige Forbindelser, bedst kunne undvære et saadant. LængdeforbindelserneFig.. 88, 8g, 9 I og 92 anvendes navnlig for Tømmer til høje Stilladser el1er'taarnspir, medens' de under Fig. 87, go og 93 viste, nærmest anvendes til Funderingspæle for store Dybder, idet de bedre taalenedramning. Disse Forbindelser maa kun udsættes for lodret Tryk; 'hyor Endetræ' støder sammen, kan man for at forhindre at Fibrene arbejde sig ind i hinanden, anbringe Blyplader ilnellem Endefladerne. Bjælkers Fordobling eller Forstærkning. Tav.IeI2 og 13. Fortanding. Tømmerstykkerne i. c;ie heromhandlede Forbindelser samholdes ved Skruebolte. Den skraa Fortanding benyttes kun for Tømmer i vandrette Stillinger og enten med eller uden Kiler. Anvendes ikke Kiler, indlægges Bly- eller Zinkplader for Enden af Tænderne for at forhindre, at disse 'presses ind i hinanden. Fig. 9Sviser Midterpartiet og' Endepartierne af en fortandet Drager. der er samlet af.~ Stykker af hvilke det un~erste ergjennemgaaende.maaden 'paahvilken den tijridses er. følgende: Som vist delesbver Bjælkes Højde, der for hvert Tømmer. 'y' stykke.' maa været/lo af Dragerens endelige Højde. i begge Ender og paa,midten i 6ligestore '". ;,'l)t:1e,og der trækkesparatlele Linjer' fra Punkterne S og 6 paa' Midten til Punkterne 4 0 g 5 i :;i :,.:).,,;.,,; ~ndeme~ Imenemdisse.~il\jerån1>ring.esT(enderne hv~indad- cog udadspringende Vinkler maa [,:.>;,',være rette. Under Tildannelsen gives den underliggende Bjælke en,j:3øjning' opad, hvis PiIlløjde ". ka~ gjøres 1/ 6 0 a'f Bjælkens Længde. Denne. ~øjning, der maabibeholdes, medens de fsverstliggende...e' '_".. Stykker anbringes o g indtil Skruebolteneere fast~jortet bidrager meget til Forøgelse af Dragerens Bæreævne. Tandlængden kan passende gjøres 1/~_1/10 (ca. I Meter) år Dragerens Længde., Den lige Fortanding, Fig. 96, egner sig kun til Tømmer i lodret Stilling, 'saasom til Dragerstolper. Ved Fortanding af Bjælker udnyttes ikke Træets fulde Dimensioner saa godt som ved de r "- '" øvrige viste Samlingsmaader med Dybler eller Kiler. -- 1% -

11 Fordyblingen, Fig. 97, egner sig knn for Dragere. 'Dyblerne maa tildannes af haardt Træ og anbringes med Fibrene i Bjælkens Længderetning. Dyblernes Bredde gjøreslig det halve af Dragerhøjden og gives undertiden Kileform. Forbindelserne, Fig. 98 og 99, egne sig kun,il Tømtner i lodrette Stillinger, saa som til. Dragersto1per. :-,:.,".~.';"'. _~:,,::,;~::,,_':'";:;;..:;. :~~:'::_. Afstanden mellem Dybler og Kiler kan gjøres' ens medafstandenmejlem Tænderne i fortandede Tavle Fig Stykkerne ere b-illdtge. Overbladning. Blad lned Kam. Trempelblad med Bærebryst. Svalehaleblad med Bærebryst. Skævt Svalehaleblad med Bærebryst. Skraat Svalehaleblad med Bærebryst. Dobbeltblad med Hæl. Fig Fig ~ 12 I. 122.» Overbladninger. Dobbeltblad med Bærebryst. Indtapninger.-- Sidetap med Blad. Indskudt dobbelt Sidefjedertap. Bloktap med Kam. Blok;:ap med Udsnit for Sidefjedertappe. Svalehaleforluet Bloktap, -,13 -,

12 Med Hensyn til Bladforbindelserne, Fig , og Tapforbindelserne, Fig. 106 og I 12, der ere forsynede med Bærebryst, bemærkes, at disse kun kan benyttes, hvor de bindige Sideflader skal være vandrette, da Bærebrystet ellers ikke kommer til sin Ret. BJadforbindelsen, Fig. IOS, egner sig nærm~st til Sammenføjning af Tagspær med Tagbjælke, saafremt. Taget skal springe frenl over Facadernuren. Tapforbindelserne, Fig og 110-'1 IS, der ere forsynede med Forsætning, egne. sig af Hensyn til denne kun i saadanne Tilfælde, hvor de bindige Sider faa lodret Stilling.. Kamforbindelserne, Fig , anvendes navnligt, hvor Tømret indtager vandrette Stil.,. linger; Bladforbindelserne, Fig.. 119, deriinod bedgt hvor Stykkerne faa lodret Stilling.' Forbindelserne, 'Fig. 120 og 124, benyttes især ved Sammenføjning af Blokvægge. Krydsninger eller korsformede Forbindelser for Tømmer. Tavle 18 og 19- Stykkerne b1:ndtge. Overskramninger. Fig Almindelig Overskramning. 126,. Overskramningmed Bærebryst. 127, Svalehaleformet Overskramning.» Skraa Overskramningmed Over- og Underforsætning. Indtapninger. Fig Diagonaltap med kontraskaaret Brystflade. ~ 130. Tap med Gjæring for Rundtømmer. Stykkerne t"kke bz"ndtge. Overkæmninger. Fig Dobbeltkam.» 13 2 Korskam eller Krydskam. :t 133. Skraa Dobbeltkam Kam med udvendigt Styrebryst Kam med ind og udvendigt Styrebryst. 136, Kam for Rundtømmer

13 Fig HJørneforbindelser for Tømmer. Tavle Stykkerne ere bin.dige. Overbladhinger:- Det lige Hjørneblad. ~_ Dobbeltskraat Hjørneblad~ Kamblad eller 140. Skjult Hjørnekamblad. Fig Slidstap. :.t 142 Halvskjult Hjørnetap,' Spærtap. :.t 143". Skjult Gæringstap. :.t 144. Straffet Tap med Forsætning: :.t 145. Dobbelt Slidstap. :.t 146. Straffet Tap med Falsnakke. :t 147. Sinkeslidstap. ~ Svalehaletap. Sf)'kkcrne.tÆke bindt'ge. Overkæmninger. Fig EnkeltHjørnekam. ~ 150. Dobbelt Hjørnekam. :.t IS I_ Overfalset Hjørnekam. Fig. 1,52. Blad med Fjederkam. Overbladninger. Sinkninger. Fig Salnmensinkning. med Fjedertap Dobbeltskraa Tapsinker. Af de her anførte Forbindelser anvendes de paatavle 20 under Fig. 132 og 139 og samtlige paa Tavle 22 kun med Stykkerne i vandrette Stillinger, alle øvrige derimod kan anvendes i hvilkensomhelst Stilling. Fig er Hjørneforbindelser for Blokvægge. 'Fig Tredelt Overskramning.» 156. i\lidtetap Vinkeltap.. Særlige. Forbindelser. Tavle 23 og 24. :t IS8. Dobbeltskraa Tap med Forsætning

14 Fig Styretapmed. Afsats og Forsætning.» Straffet Tap med Hæl Styretap lned Afsats Styretap med Bærebryst Klo med Bærebryst. ~ 164. DobbeltSaddelkam. Disse Forbindelser ere viste i de Stillinger i hvilke de bedst egne sig og mest anvendes. Forbindelserne, Fig , der navnlig benyttes til Hængværker, i hvilket. Tilfælde det i Figurerne lodret stillede Stykke bliver den øverste Ende af Hængesøjlen, maa paa forsvarlig Maade forsynes med Jærnbeslag.. Almindeligt. anbringes paa begge Sider afforbindeisenjærnskinner, som da forenes lned Skruebolte. Den, Fig. 164, viste Forbind else finder Anvendelse i Tagværker, hvor Spærene understøttes af vandret anbragte Tømmerstykker, saasom Aase- og Remstykker. &~

15 1. () n,... f.,r 1- -I I={-..:l 5 I.I I I i I I 1. ~ o I : r-~-~ o I o L..l, ~ r- Jd ---1 t-..ld -i I-./cl --4 : :--L [-;;;;;;;;J !1! I I,l 'I :: l' l, O,I l' 'f ~j :: l' I jl 1111 tt t', t O,l il II,I l t 11/1,l l! 1\1, ~ I f-l-nd-l t- 2- ~d. -1 t- 2- :.lid. ~ t I æ: ;L... j.:.~..?

16 _ ~_.::..._ _--: '.... '... " ~ l ~. n n -----_... _;...~--- t -1 I -----~-----~~--- *," - -'-;"" _._---~ ~---~-----~ ] 1

17 25...., ~--..., II==---~~ ~ :-...-._--- -' =-~-- --~~~~~~~~~~~=~~ r ~ ~

18 5(. r, f O I ~ 1 O 1l...:-I----~..._.-iiI 52..A8 _

19 r ~I---- t------"'--;r Ja f t tf.-- --rl-. " u _ -It------"---l

20 l~m_'h_aw...,"'"...~1jid... " D_l..;..l! ----'I 46.." o o t l ~ J 48. ~f: 1 - _ t---_...,..-_ =:'"2.--,,

21 Il li.. Il: \ *" ~----- \.(')

22 ~ ~.'\-....\.I. U (J.. '. t~ --" [JEE tti~>< ~ ~- IJ []

23 I "":$ l I. J I- l...~d-4 I \ il" I ~ l \., o i \\ '\ \ I-j.rlj-2d -f I; Ol I I l I

24 , t,.,,

25 11 o o o Cl o o o ti A,.- """"'-... l"1

26 ."

27 ,; 1 ~ '-I) I..._:-_-_-_--,_: L 0 :_-_-_-_ l.l L,-.J _1 -_. _,---.., l......

28

29 uu r ~"."",,,~ ;i? --~--./'./ t /,' 1./ Ø ~;F~/ Il './ f '~,,.- /', - "

30

31 (22..,,' "l I I, l I I _J._

32 {" ,. -1 ~ 125. : I I ---.,f : ~~.~,

33 , r l, t54~ l35.

34 ' !.,- L_' -~"'--l J.:-4- -<-.~.!:-...'_.i-... t-4t. t42. _:IR;'. 1

35 --r-- -t-'"-----_ ; o l t'- -1t

36

37 ,... A,) f#/' j L.~...! l l l l I, l f i I I l l I l l I I l l, f t J-..J- -,,-_.I t 'I rr ", ~- l I I I ~ -, I t l...' Iblt 75

38 l. 1 '-2 b.. -r- 1--r I! l l r l : 1 : I I I '-- I l ~-L-.L-_'_1-- --'

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før]

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før] 0 Færdig på en weekend Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. Sværhedsgrad: LeT svært Du skal have målt op og bestilt pladerne, så du har alle

Læs mere

Perspektiv. At illustrerer rumligt. Forsvindingspunkt Horisont

Perspektiv. At illustrerer rumligt. Forsvindingspunkt Horisont Rumlig afbildning For at illustrere en bygning eller et Rum, i et sprog der er til at forstå, for ikke byggefolk, kan det være en fordel at lave en gengivelse af virkeligheden. Perspektiv At illustrerer

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 Sag 68/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Finn Bachmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 9. april

Læs mere

Side 52 8. 8. Skattepligtig er saaledes navnlig den Indtægt, som vedkommende Skatteyder

Side 52 8. 8. Skattepligtig er saaledes navnlig den Indtægt, som vedkommende Skatteyder Side 51 7 6 Skattepligtig i en Kommune er: a) Enhver, som i Kommunen har haft fast Bopæl, om han end i en Deel af Aaret har Bopæl i en anden Kommune i Kongeriget, naar den Tid, i hvilken han er fraværende,

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

BRANNTAKSTPROTOKOLL - DYPVIK 1867 GAARDEN DYBVIG 1867. gens Afholdelse med Opnævnelses og Tilsigelses-Paategning, hvilken bliver at indtages saal.

BRANNTAKSTPROTOKOLL - DYPVIK 1867 GAARDEN DYBVIG 1867. gens Afholdelse med Opnævnelses og Tilsigelses-Paategning, hvilken bliver at indtages saal. 158 GAARDEN DYBVIG 1867 Aar 1867 den l9de August blev en Om-Brandtaxationsforretning ifølge Departementets Forlangende afholdt paa Gaarden Dybvig Mat No 1 Løbe No 198 i Lyngens Thinglag over der derværende

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Nødvendigt værktøj Fundament Kontrol af pakkens indhold Kantramme og strøer Vægge Dør og vinduer Gavltrekant Tag Forankring af tag Gulv Overfladebehandling Vedligeholdelse

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Santex Udestue 81 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende

Santex Udestue 81 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Santex Udestue 81 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning for Santex Udestue 81, med Synlig

Læs mere

XX. Anstalter, Stiftelser og Selskaber, hvis Formaal have Interesse for de Sogneraadene underlagte Forhold. *)

XX. Anstalter, Stiftelser og Selskaber, hvis Formaal have Interesse for de Sogneraadene underlagte Forhold. *) XX. Anstalter, Stiftelser og Selskaber, hvis Formaal have Interesse for de Sogneraadene underlagte Forhold. *) *) De i nærværende Afsnit indrykkede Oplysninger om de forskjellige Anstalter m. v. ere for

Læs mere

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen Geometri

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen Geometri Tip til. runde af - Geometri, Kirsten Rosenkilde. Tip til. runde af Geometri Her er nogle centrale principper om og strategier for hvordan man løser geometriopgaver. et er ikke en særlig teoretisk indføring,

Læs mere

geometri trin 1 brikkerne til regning & matematik preben bernitt

geometri trin 1 brikkerne til regning & matematik preben bernitt brikkerne til regning & matematik geometri trin 1 preben bernitt brikkerne til regning & matematik geometri, trin 1 ISBN: 978-87-92488-15-2 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk Kopiering er

Læs mere

DEN moderne Stor-Københavner fødes saa at sige med Telefon.

DEN moderne Stor-Københavner fødes saa at sige med Telefon. TELEFONEN DEN moderne Stor-Københavner fødes saa at sige med Telefon. Den er et Led i hans Tilværelse, en Nødvendighed i hans Liv baade Dag og Nat. Gennem Telefonen fortælles hans første Pip til Slægt

Læs mere

Kirsten Isager, perspektivkasse 1. Forudsætninger: øjet står 2 m foran rummet og rummet bliver 1,5 m dybt, men skal se ud som om det er 3,85 m dybt:

Kirsten Isager, perspektivkasse 1. Forudsætninger: øjet står 2 m foran rummet og rummet bliver 1,5 m dybt, men skal se ud som om det er 3,85 m dybt: Kirsten Isager, perspektivkasse 1 Projektopgave nr 2: Geoetri, Perspektivkasse. uet skal være et snydeperspektiv. Først tager vi ålene i det virkelige ålestoksforhold. Forudsætninger: øjet står 2 foran

Læs mere

VARIGHED: LANGT FORLØB. Byg EN NEM HULE. Gå ind på dr.dk/byg og find flere seje byggeprojekter.

VARIGHED: LANGT FORLØB. Byg EN NEM HULE. Gå ind på dr.dk/byg og find flere seje byggeprojekter. VARIGHED: LANGT FORLØB Byg EN NEM HULE Byg EN NEM HULE Varighed: Langt forløb Denne hule kan du bygge derhjemme, evt. sammen med en voksen. Husk at få hjælp af en voksen, når der skal bruges stiksav og

Læs mere

Noget om arbejderbevægelsens historie

Noget om arbejderbevægelsens historie Noget om arbejderbevægelsens historie Lønarbejde Løn = prisen på varen arbejdskraft Lønarbejde Løn = prisen på varen arbejdskraft En fagforening er en sammenslutning af sælgere, med det formål at (forsøge

Læs mere

Kriegers Flak Idefasen - Projektområde. Oversigt over detailkort

Kriegers Flak Idefasen - Projektområde. Oversigt over detailkort Kort nr. 1 Kort nr. 2 Kort nr. 3 Kort nr. 4 Kort nr. 5 Kort nr. 6 Kort nr. 7 Kort nr. 8 Kort nr. 9 Kort nr. 1 Kort nr. 11 i 1. offentlighedsfase (). Kort nr. 12 Kilometers 1 -. Oversigt over detailkort

Læs mere

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning for Santex Udestue 80-86,

Læs mere

Monteringsanvisning for Snorudløb type 1

Monteringsanvisning for Snorudløb type 1 1.1 Montering af betjeningssnor på hjul Figur 1 Hvis betjeningssnor med hjul ikke er monteret på glasset gøres dette med en unbrako nøgle. Se efter at snorens længde er den rigtige til glassets højde.

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning Produktbeskrivelse -&Montagevejledning 2011 Patentanmeldt Malskærvej 3, Gylling info@bsbyggeservice.dk Produktbeskrivelse Produkt BS FALSEN er den energi rigtige type fals til vindues- og døråbninger i

Læs mere

Atter en Besværing over offentlige Fruentimres Nærgaaenhed Det er paafaldende at see, hvorledes Antallet af logerende og ledigtliggende Fruentimre stedse alt mere og mere tiltager i Hovedstaden; men det

Læs mere

Regler for Bordtenniskampe, dvs. materialer, borde, bat osv.

Regler for Bordtenniskampe, dvs. materialer, borde, bat osv. ITTF's Bordtennislove I dette dokument finder du den danske bordtennis unions oversættelse af ITTF's bordtennislove. Her kan du finde alt om, hvilke regler der er når man spiller en bordtenniskamp. ---

Læs mere

Stor styrke og lav vægt

Stor styrke og lav vægt Stor styrke og lav vægt MONTERINGSANVISNING BESKRIVELSE Murer- og reparationsstillads klasse 6/3 P6 er en nyudvikling inden for stilladser. Det er stærkt - det er sikkert og det er let. P står for Paschal

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat.

Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat. Omtale 1/3 (fuldt gengivet) Nykøbing finansielle Stilling. Borgmesteren oprullede et mørkt Billede af Kommunens Økonomi og foreslår sluttelig

Læs mere

Tidsskrift. for. Landøkonomi. Udgivet. J. c. I a C O U r. 8de Bind. Kjøbenhavn. Forlagt af J. H. Schubothes Boghandel. 1889.

Tidsskrift. for. Landøkonomi. Udgivet. J. c. I a C O U r. 8de Bind. Kjøbenhavn. Forlagt af J. H. Schubothes Boghandel. 1889. Tidsskrift for Landøkonomi. Udgivet af J. c. a C O U r. te Række. 8de Bind. Kjøbenhavn. Forlagt af J. H. Schubothes Boghandel. 1889. 76 77 Prøver fra de respektive Forsøgspareeller, ledsagede af udfyldt

Læs mere

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 3 Lineære funktioner En vigtig type funktioner at studere er de såkaldte lineære funktioner. Vi skal udlede en række egenskaber

Læs mere

Er dit hus stormfast?

Er dit hus stormfast? Er dit hus stormfast? Undersøgelser har vist, at nyere parcelhuse kan have så alvorlige fejl og mangler, at en orkanagtig storm i værste fald kan medføre store skader. Det drejer sig om huse med let tag

Læs mere

Højisolerede funderingselementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på

Højisolerede funderingselementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede funderingselementer Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede funderingselementer Da der blev indført nye og strammere Regler for varmetab i BR10, blev det unægteligt vanskeligere

Læs mere

Murprojekteringsrapport

Murprojekteringsrapport Side 1 af 6 Dato: Specifikke forudsætninger Væggen er udført af: Murværk Væggens (regningsmæssige) dimensioner: Længde = 6,000 m Højde = 2,800 m Tykkelse = 108 mm Understøtningsforhold og evt. randmomenter

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Monteringsanvisning. Santex E-line. Skydepartier. Udv. karmbredde/-højde = mål på rammeudskæring Tolerance bredde: Tolerance højde:

Monteringsanvisning. Santex E-line. Skydepartier. Udv. karmbredde/-højde = mål på rammeudskæring Tolerance bredde: Tolerance højde: Monteringsanvisning Santex E-line Skydepartier Udv. karmbredde/-højde = mål på rammeudskæring Tolerance bredde: +5 5 mm Tolerance højde: +7 7 mm Tjek altid at du har modtaget det rigtige antal komponenter,

Læs mere

HAVEVENN E N. En kortfattet, praktisk Vejledning. saavel i. i en mindre Have. Stephan Myeland, Direktør for Havebrugshøjskolen»VUvorde«.

HAVEVENN E N. En kortfattet, praktisk Vejledning. saavel i. i en mindre Have. Stephan Myeland, Direktør for Havebrugshøjskolen»VUvorde«. HAVEVENN E N. En kortfattet, praktisk Vejledning saavel i Blomster- som Wien- og Frittavejfrtninpi i en mindre Have. Af Stephan Myeland, Direktør for Havebrugshøjskolen»VUvorde«. Anden f o r ø g e'd e

Læs mere

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND Skema for mænd. Ansøgning Til DEN SØNDERJYDSKE FOND Holmens Kanal 16II, København K. I Sønderjylland indsendes Ansøgningen gennem vedkommende Amtskomité Journal Nr. 66 1. Andragerens fulde Navn? (stavet

Læs mere

LLZ DESIGN. Skabeloner og stencils

LLZ DESIGN. Skabeloner og stencils DANSK DESIGN LLZ DESIGN Skabeloner og stencils Kataloget er din inspiration til de mange skabeloner, der findes. Du kan bruge skabelonerne kreativt, dekorativt, samt i dit erhverv. Til at lave vægdekorationer,

Læs mere

Den ældste beskrivelse af en jakobsstav (o.1340)

Den ældste beskrivelse af en jakobsstav (o.1340) Den ældste beskrivelse af en jakobsstav (o.1340) af Ivan Tafteberg Jakobsen Jakobsstaven er opfundet af den jødiske lærde Levi ben Gerson, også kendt under navnet Gersonides eller Leo de Balneolis, der

Læs mere

Vejledning til bedømmelse af murerfagets svendeprøve

Vejledning til bedømmelse af murerfagets svendeprøve DET FAGLIGE FÆLLESUDVALG FOR MURER-, STENHUGGER- OG STUKKATURFAGET TIL SKOLEN OG DET LOKALE UDDANNELSESUDVALG Vejledning til bedømmelse af murerfagets svendeprøve Vejledningen er en generel vejledning

Læs mere

Lillevilla + 5 Opstillingsvejledning

Lillevilla + 5 Opstillingsvejledning Kontroleret af: Vigtigt! Gem denne samlevejledning. Garantinummer: Lillevilla + Opstillingsvejledning 2,0 m Finland 2, m BEMÆRK! Opgiv venligst den garantinummer, der er limet fast på pakken og på samlevejledningen,

Læs mere

Stærk. tømrerløsning. Nye flotte tagrender på en weekend. Gør det selv og spar over 8000,-

Stærk. tømrerløsning. Nye flotte tagrender på en weekend. Gør det selv og spar over 8000,- Gør det selv og spar over 8000,- LET SVÆRT SVÆRHEDSGRAD: Ved du, hvordan du betjener din overfræser, er der ingen problemer i jobbet her. Øv dig evt. på en stump plade i forvejen. TIDSFORBRUG: Du skulle

Læs mere

Jurist-og Økonomforbundets Forlag SEPTEMBERFORLIGET 100 ÅR

Jurist-og Økonomforbundets Forlag SEPTEMBERFORLIGET 100 ÅR Jurist-og Økonomforbundets Forlag SEPTEMBERFORLIGET 100 ÅR ISBN 87-574-9041-4 Septemberforliget 100 år Redigeret af Marie-Louise Andreasen Jens Kristiansen Ruth Nielsen Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Læs mere

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Af arkitekt MAA Jan Arnt I efteråret 2006 skete der oversvømmelse af en villa på Søbækvej 1A. Dette uheld var årsag til, at offentligheden

Læs mere

Store termoruder og andre problemer med vinduer

Store termoruder og andre problemer med vinduer Store termoruder og andre problemer med vinduer Revnede termoruder: Termiske revner Kantskader fra produktion eller montage Svigt i opklodsning af ruden Svigt i montage af karme Konstruktive forhold i

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

RAADETS DIREKTIV af 8. november 1990 om aendring, navnlig med hensyn til ansvarsforsikring for motorkoeretoejer, af direktiv 73/239/EOEF og direktiv

RAADETS DIREKTIV af 8. november 1990 om aendring, navnlig med hensyn til ansvarsforsikring for motorkoeretoejer, af direktiv 73/239/EOEF og direktiv RAADETS DIREKTIV af 8. november 1990 om aendring, navnlig med hensyn til ansvarsforsikring for motorkoeretoejer, af direktiv 73/239/EOEF og direktiv 88/357/EOEF, som begge angaar samordning af love og

Læs mere

SHELTER MATERIALEFORBRUG:

SHELTER MATERIALEFORBRUG: GØR-DET-SUPER SHELTER SUPERWOOD SIDE 1 GØR-DET-SUPER Her finder du vejledning til noget, som vil vække jubel i hele familien - som legehus for de mindre børn - som samlingspunkt for de større børn med

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. september 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. september 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. september 2015 Sag 143/2014 (1. afdeling) Boet efter A, Boet efter B og C (advokat Dorthe Østerby for alle, beskikket) mod D (advokat Paul Björn, beskikket) I tidligere

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER pdc/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for EPS sektionen under Plastindustrien udført dette projekt vedrørende anvendelse af trykfast

Læs mere

Hver, som han kan det for Guds Ansigt

Hver, som han kan det for Guds Ansigt Hver, som han kan det for Guds Ansigt En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj

Læs mere

LÆGGEVEJLEDNINGER - CHAUSSÉSTEN.

LÆGGEVEJLEDNINGER - CHAUSSÉSTEN. LÆGGEVEJLEDNINGER - CHAUSSÉSTEN. Belægningen anvendes i dag mest til parkeringspladser, torve, overkørsler, korte vejstrækninger i bykerner og private anlæg m.v. Brolægning af chaussésten laves med retvinklede,

Læs mere

Nykøbing 1930 fra Holbæk Amts Venstreblad. Et jubilerende Ægtepar Økonom Nielsen og Hustru, Nykøbing Sygehus.

Nykøbing 1930 fra Holbæk Amts Venstreblad. Et jubilerende Ægtepar Økonom Nielsen og Hustru, Nykøbing Sygehus. Omtale 14/10 (fuldt gengivet) 80 Aar i morgen I Morgen, den 15. Oktober runder Malermester A. Jørgensen, Nykøbing, et særligt spidst Hjørne, idet han fylder 80 Aar. Og nægtes kan det ikke, at Aarene bar

Læs mere

Dilatationsfuger En nødvendighed

Dilatationsfuger En nødvendighed Dilatationsfuger En nødvendighed En bekymrende stor del af Teknologisk instituts besigtigelser handler om revner i formuren, der opstår, fordi muren ikke har tilstrækkelig mulighed for at arbejde (dilatationsrevner).

Læs mere

Bør Kristendommen afskaffes

Bør Kristendommen afskaffes Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11

KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11 KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11 Arbejder i jeres lejligheder. Byggeriet skrider hastigt frem, og håndværkerne skal snart i gang med arbejderne indvendigt i din lejlighed og ude på altanen. Du bliver

Læs mere

Kildeopgave om ophævelse af slavehandlen. foto. Baggrund. Hvad skal I lære? Sådan gør du. Opsamling. Kilde

Kildeopgave om ophævelse af slavehandlen. foto. Baggrund. Hvad skal I lære? Sådan gør du. Opsamling. Kilde Historiefaget.dk: Kildeopgave om ophævelse af slavehandlen Kildeopgave om ophævelse af slavehandlen foto Kildekritiske spørgsmål til forordning om negerhandelen af 16. marts 1792. (50 minutter i 7.-9.

Læs mere

ARKITEKT MAA PETER RASMUSSEN SKALSBYVEJ 4 4735 MERN 5593 9325 PR-ARKITEKTERNE@MAIL.DK

ARKITEKT MAA PETER RASMUSSEN SKALSBYVEJ 4 4735 MERN 5593 9325 PR-ARKITEKTERNE@MAIL.DK Markeringer viser maksimal placering af franske altaner i køkken og opholdsrum anført med positionsnummer 01-26, godkendt jænfør principiel tilladelse af 17. januar 2008 fra Københavns Kommune, Center

Læs mere

ønsker tillykke med din nye port som du selv ønsker at montere. For at få et godt resultat, følg denne Monterings og brugervejledning

ønsker tillykke med din nye port som du selv ønsker at montere. For at få et godt resultat, følg denne Monterings og brugervejledning Nordisk Port Import ønsker tillykke med din nye port som du selv ønsker at montere. For at få et godt resultat, følg denne Monterings og brugervejledning Læs denne vejledning igennem inden du starter Vigtige

Læs mere

Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2. Undervisningsplaner etc. fortsat

Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2. Undervisningsplaner etc. fortsat Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2 Undervisningsplaner etc. fortsat Brovst Skole. 1. En Lærer 2-3 2 Klasser fælles for Drenge og Piger. Eet Lokale 4 Ferieplan

Læs mere

Installation Regn- og

Installation Regn- og Installation Regn- og Installation af Uponor kloakrørssystem PVC skal udføres i henhold til nedenstående Uponor-vejledning. 1. Ved afkortning af rør anvendes en fintandet sav eller en rørskærer. Røret

Læs mere

Første Forsøgsrække. Side 1

Første Forsøgsrække. Side 1 Efter Hr. Telegrafdirektørens Paalæg skal jeg herved tillade mig at afgive Beretning om de Forsøg, som Statstelegrafvæsenet i Efteraaret 1898 og Foraaret 1899 har ladet foretage med Telegrafering uden

Læs mere

Chr. Bjørn Petersen Ingeniør & entreprenør København Stockholm Hovedkontor: Grønningen 15

Chr. Bjørn Petersen Ingeniør & entreprenør København Stockholm Hovedkontor: Grønningen 15 Moderne Fyrtaarne i Danmark Chr. Bjørn Petersen Ingeniør & entreprenør København Stockholm Hovedkontor: Grønningen 15 MODERNE FYRTAARNE I DANMARK Medens Fyrtaarne i Almindelighed bygges paa land eller

Læs mere

BRIEF NA 0041382. liitféffiiiibiié:

BRIEF NA 0041382. liitféffiiiibiié: BRIEF NA 0041382 liitféffiiiibiié: RUE KIRKES SPIR BETÆNKNING 'afgiven af det den 2. DECEMBER 1910 NEDSATTE UDVALG KØBENHAVN I KOMMISSION HOS BRØDRENE SALMONSEN A/S TRYKT HOS J. H. SCHULTZ A/S 19tt .

Læs mere

BYG DIN EGEN SHELTER I BAGHAVEN: Og kom helt tæt på naturen. 28 Tekst og foto Geert Mørk. Tegning: Christian Raun

BYG DIN EGEN SHELTER I BAGHAVEN: Og kom helt tæt på naturen. 28 Tekst og foto Geert Mørk. Tegning: Christian Raun BY DIN EEN SHELTER I BAHAVEN: Og kom helt tæt på naturen 28 Tekst og foto eert Mørk. Tegning: Christian Raun ør Det Selv 12/2003 Shelter betyder beskyttelse, og det er lige præcis, hvad du opnår, hvis

Læs mere

BORDTENNIS INTERNATIONALE SPILLEREGLER MED TILLÆG UDARBEJDET AF BTE-BORDTENNISEXPERTERNE

BORDTENNIS INTERNATIONALE SPILLEREGLER MED TILLÆG UDARBEJDET AF BTE-BORDTENNISEXPERTERNE BORDTENNIS INTERNATIONALE SPILLEREGLER MED TILLÆG UDARBEJDET AF BTE-BORDTENNISEXPERTERNE 30. MAJ 2002 2 TILLÆG TIL DE INTERNATIONALE SPILLEREGLER OMFATTER: 2.11.1. a) og b) ET SÆT 2.13.3. a) og b) VALG

Læs mere

Den kompetente eud-elev Præsentation af ph.d.-projekt om det pædagogiske møde mellem elever og lærere på eud

Den kompetente eud-elev Præsentation af ph.d.-projekt om det pædagogiske møde mellem elever og lærere på eud Den kompetente eud-elev Præsentation af ph.d.-projekt om det pædagogiske møde mellem elever og lærere på eud Ph.d.-stipendiat, Arnt Vestergaard Louw (arl@dpu.dk) Center for Ungdomsforskning (CeFU), Institut

Læs mere

Julehjerter med motiver

Julehjerter med motiver Julehjerter med motiver Torben Mogensen 18. december 2012 Resumé Jeg har i mange år moret mig med at lave julehjerter med motiver, og er blevet spurgt om, hvordan man gør. Så det vil jeg forsøge at forklare

Læs mere

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen.

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. 1 Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. er en rækkehusbebyggelse med 4431 boliger, opført 1977-1979. Bebyggelsesplanen er fastlagt i byplanvedtægt nr. 11. endvidere er området

Læs mere

Freja H0 Modeltog. Absalonsgade 19-8600 Silkeborg www.freja-modeltog.dk. Vejledning til færgegalgen for færgeklappen med jernbanesporet

Freja H0 Modeltog. Absalonsgade 19-8600 Silkeborg www.freja-modeltog.dk. Vejledning til færgegalgen for færgeklappen med jernbanesporet Freja H0 Modeltog Absalonsgade 19-8600 Silkeborg www.freja-modeltog.dk Vejledning til færgegalgen for færgeklappen med jernbanesporet Færgegalgens ætsede plade Øverste ætsning Glyngøre Mors og nederste

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

Oversigt. funktioner og koordinatsystemer

Oversigt. funktioner og koordinatsystemer Et koordinatsystem er et diagramsystem, der har to akser, en vandret akse og en lodret akse - den vandrette kaldes x-aksen, og den lodrette kaldes y-aksen. (2,4) (5,6) (8,6) Et punkt skrives altid som

Læs mere

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne U D R = 2 min R mid R ln R min mid R R ln R + R ( R R )( R R )( R R ) min mid min R max min max min max mid mid R max max R ln R mid max Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig

Læs mere

Der er generelt lagt vægt på at bevare udtrykket fra de originale vinduespartier, både for så vidt angår karm, ramme og post.

Der er generelt lagt vægt på at bevare udtrykket fra de originale vinduespartier, både for så vidt angår karm, ramme og post. A/B Gersonshus Side 1 af 9 Emne: Retningslinjer for vinduer Udfærdiget af TSK Indledning: For at sikre et fremtidigt arkitektonisk ensartet udtryk af facaderne på bebyggelsen, er det besluttet, at udstede

Læs mere

8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering. 8.5 Tagafvanding

8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering. 8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering I Bygningsreglementet (BR 95) kap. 7. stk. 4 står der om tagvand: Tage skal have en sådan hældning, at regn og smeltevand fra sne, på forsvarlig måde kan løbe af. Tagvand

Læs mere

flad fals tagsten piano

flad fals tagsten piano flad fals tagsten piano B y g g e m a t e r i a l e r s i d e n 1 9 0 7 A S MEYER HOLSEN producerer Piano på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 150 år. Produktionen

Læs mere

Byg din fladskærm. ind i væggen. Flot ser den ud, den nye fladskærm,

Byg din fladskærm. ind i væggen. Flot ser den ud, den nye fladskærm, Byg din fladskærm ind i væggen Lad dit fladskærms-tv sidde helt i plan med væggen, og skjul samtidig alle ledninger fra tv et til spillemaskiner, optagere og stikkontakt. lot ser den ud, den nye fladskærm,

Læs mere

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue.

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Væg på baghave siden og front siden. Plantegning 1 sal.

Læs mere

Kompendium i faget. Matematik. Tømrerafdelingen. 2. Hovedforløb. Y = ax 2 + bx + c. (x,y) Svendborg Erhvervsskole Tømrerafdelingen Niels Mark Aagaard

Kompendium i faget. Matematik. Tømrerafdelingen. 2. Hovedforløb. Y = ax 2 + bx + c. (x,y) Svendborg Erhvervsskole Tømrerafdelingen Niels Mark Aagaard Kompendium i faget Matematik Tømrerafdelingen 2. Hovedforløb. Y Y = ax 2 + bx + c (x,y) X Svendborg Erhvervsskole Tømrerafdelingen Niels Mark Aagaard Indholdsfortegnelse for H2: Undervisningens indhold...

Læs mere

Rådets direktiv 93/104/EF af 23. november 1993 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden

Rådets direktiv 93/104/EF af 23. november 1993 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden Rådets direktiv 93/104/EF af 23. november 1993 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden EF-Tidende nr. L 307 af 13/12/1993 s. 0018-0024 RAADET FOR DEN EUROPAEISKE UNION HAR

Læs mere

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk Manual Smart Trykluft passepartout maskine Version 1 dk Oversat af Lista Bella April 2011 Indholds fortegnelse. Klargøring 3 Montering på gulvstativ (Tilkøb) 4 Oversigt Smart mat-cutter 7 Montering væghængt

Læs mere

Rettelsesblad. Revision nr. 1 / 2007 til Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen?

Rettelsesblad. Revision nr. 1 / 2007 til Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Rettelsesblad Revision nr. 1 / 2007 til Beton in situ, elementer og montage Elementer af letklinkerbeton Tolerancer og kontrolmetoder Tolerancer og overfladespecifikationer Murerfaget Tømrer / Træelementer

Læs mere

Veludført Træhåndværk

Veludført Træhåndværk 1 Udvendige beklædninger Veludført Træhåndværk Udvendige beklædninger 1 Vi samler byggeri, anlæg og industri Træsektionen i Dansk Byggeri 3. udgave Juni 2008 Træsektionen i Dansk Byggeri Postboks 2125

Læs mere

Fremlagt i Comissionen 4. Juni 1868

Fremlagt i Comissionen 4. Juni 1868 Fremlagt i Comissionen 4. Juni 1868 Oversigtsbilleder Udskrift af den for den ved Allerhøieste Rescript af 20de Marts 1868 anordnede Commission til yderligere Undersøgelse og Paakjendelse af en Sag mod

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12/IV/2006 K (2006) 1502 endelig KOMMISSIONENS BESLUTNING af 12/IV/2006 om ændring af Kommissionens beslutning K(2005) 1452 endelig af 26. maj

Læs mere

Et Bethlehem uden Stjerner

Et Bethlehem uden Stjerner Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

1. Kræfter. 2. Gravitationskræfter

1. Kræfter. 2. Gravitationskræfter 1 M1 Isaac Newton 1. Kræfter Vi vil starte med at se på kræfter. Vi ved fra vores hverdag, at der i mange daglige situationer optræder kræfter. Skal man fx. cykle op ad en bakke, bliver man nødt til at

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/76/EF af 13. juli 2009 om støjniveauet i ørehøjde for førere af landbrugs- og skovbrugshjultraktorer

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/76/EF af 13. juli 2009 om støjniveauet i ørehøjde for førere af landbrugs- og skovbrugshjultraktorer L 201/18 Den Europæiske Unions Tidende 1.8.2009 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/76/EF af 13. juli 2009 om støjniveauet i ørehøjde for førere af landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (kodificeret

Læs mere

Charles Christian Kjær blev født i København den 25. august 1838 og døde den 10. april 1897. Han var grundlægger af vinfirmaet Kjær og Sommerfeldt.

Charles Christian Kjær blev født i København den 25. august 1838 og døde den 10. april 1897. Han var grundlægger af vinfirmaet Kjær og Sommerfeldt. Charles Christian Kjær blev født i København den 25. august 1838 og døde den 10. april 1897. Han var grundlægger af vinfirmaet Kjær og Sommerfeldt. Charles Kjær skrev dagbog i årene 1853-1854, dvs. også

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING FOR

MONTERINGSVEJLEDNING FOR MONTERINGSVEJLEDNING FOR Stenfacade StenfacadeQuader 1200 og stenfacadecross er udført i calsiumfri pvcplast. Under produktionen tilsættes naturlige stengranulater til kunststoffet og forener sig med dette.

Læs mere

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven.

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven. Mål!-væg Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjee i haven. 1 Indledning Målvæggen er klassikeren for alle fodboldfans. Vi viser dig en model i stabil Birk-multiplex, som kan adskilles

Læs mere

RC Mammutblok. rc-beton.dk

RC Mammutblok. rc-beton.dk RC Mammutblok rc-beton.dk RC MAMMUTBLOK RC Mammutblok er næste generations præisolerede fundamentsblok, hvor der er tænkt på arbejdsmiljø, energi optimering og arbejdstid. Blokkene kan anvendes til stort

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13107

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13107 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13107 Besigtigelse d. 10. oktober 2013. Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig : (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Norsk Folkemuseum, Arkiv 1001-03: Husmannsminner Kopi finnes ved Opplandsarkivet avd. Maihaugen, A-00220: Husmannsberetninger

Norsk Folkemuseum, Arkiv 1001-03: Husmannsminner Kopi finnes ved Opplandsarkivet avd. Maihaugen, A-00220: Husmannsberetninger Det er ingen beretning fra Sel, men noen dokumenter som gir innsyn i en situasjon som kunne oppstå for husmenn. Jo Hansson Urdalsliden Forklaring af Jo Hansson Urddalsliden. ( 95 Aar gammel ). Min fader

Læs mere

Kierkegaard som coach

Kierkegaard som coach Kierkegaard som coach Pia Søltoft, Ph.d. Leder af Søren Kierkegaard Forskningscenteret Dias 1 Lidt Fakta om Kierkegaard 1813-1855 31 værker, 40 mindre artikler Ca. 38 tykke notesbøger Pseudonymer Opbyggelige

Læs mere

KJØBENHAVNS PORCELAINSHANDLER FORENING 23. JANUAR

KJØBENHAVNS PORCELAINSHANDLER FORENING 23. JANUAR KJØBENHAVNS OG PORCELAINSHANDLER FORENING 23. JANUAR 1872 1922 1 ET MINDESKRIFT KJØBENHAVNS GLAS- OG P O RCELAINS HANDLER FORENING I ANLEDNING AF DENS 50 AARS JUBILÆUM VED C. V. KJÆR OG VILH. HOLM KØBENHAVN

Læs mere

Fjerde Afdeling. Om Sundhedsforanstaltninger, samt om Arv og Skifte. ----------------------- Andet Kapitel. Om Arv. 1 Om Arv ifølge Loven.

Fjerde Afdeling. Om Sundhedsforanstaltninger, samt om Arv og Skifte. ----------------------- Andet Kapitel. Om Arv. 1 Om Arv ifølge Loven. Fjerde Afdeling. Om Sundhedsforanstaltninger, samt om Arv og Skifte. ----------------------- Andet Kapitel. Om Arv. 1 Om Arv ifølge Loven. Allerede ved Forordn, af 21de Mai 1845 gjordes betydelige Forandringer

Læs mere

Lov om Disciplin i Handelsskibe og om Søfolks Forseelser, Forbrydelser samt Forhyring m. v.

Lov om Disciplin i Handelsskibe og om Søfolks Forseelser, Forbrydelser samt Forhyring m. v. 23 Febr. 1866 Lov om Disciplin i Handelsskibe og om Søfolks Forseelser, Forbrydelser samt Forhyring m. v. (Indenrigsministeriet). Vi Christian den Niende osv., G. v.: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort

Læs mere