9-47 TRÆFORBINDELSER ' FOR BRÆDER, PLANKER OG TØMMER SAMLEDE OG ORDNEDE KJ0BENHAVN. I KONiMISSION HOS RUDOLPH KLEINS EFTERFØLGER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "9-47 TRÆFORBINDELSER ' FOR BRÆDER, PLANKER OG TØMMER SAMLEDE OG ORDNEDE KJ0BENHAVN. I KONiMISSION HOS RUDOLPH KLEINS EFTERFØLGER"

Transkript

1 EX.EMPLER.. TRÆFORBINDELSER ' f FOR BRÆDER, PLANKER OG TØMMER SAMLEDE OG ORDNEDE AF G. v. HUTH L.2ERER VED~DETTEKNISKESELSKAHSSKOLEe l KJØBENHAVN 24 '[l\\:ler ~led \letledende BEi\1ÆRI{NINGER KJ0BENHAVN I KONiMISSION HOS RUDOLPH KLEINS EFTERFØLGER I)AClIT & CROl'ES ETABLISSEMENT

2 F. FORORD. ORELIGGENDE Samling Træforbindelser er nærmest udarbejdet som Haandbog til Brug ved den første Undervisning Fagtegning for Tømrere, der af Hensyn til en eventuel Skærpelse af Fordringer"ne ved Svendeprøvens Aflæggelse, udentvivl vil komme til at -undergaaden Forandring, at der indføres smaa Konstruktionsopgaver, lig dem, der alt i nogle Aar benyttes ved den tekniske Skole i Kjøbenhavn, og hvis l--øsningnavnligt gaar ud" paa at bestemme og afbilde Træforbindel-, serne i paagjældende Konstruktion. Naar" Opgaver af nævnte Art hidtil ikke ere blevne almindelige, skyldes dette vistnoksavn~t af et Værk som omh-andlede, i hvilket der saavelkan søges Ideer til Opgaver, som til Løsning af disse. Med Hensyn til Va'get af de i Samlingen viste Exempler bemærkes, at dette væsentlig har tnaattet indskr~nkes til saadanne almindelige Tilfælde, hvor de -til "samme Forbindelse henhørende Træstykker have ens Dinlensioner. HvadV-alget af Benævnelserne for de forskjellige Forbindelser angaar, da har jeg bestræbt mig for at benytte de mest gængse, og hvor der findes flere, de lnest betegnende Udtryk, medens jeg for sjældnere forekommende Forbindelser, der ikke have havt Navn, efter Overenskomst med Fagmænd og andre Sagkyndige' har valgt Benævnelser,der bedst udtrykker det, der særligt er Kjendetegn for dem. Forbindelserne, der ikke ere tegnede i noget ensartet Maalestoksforhold, eje viste i alminde lig retvinklet Projectlon, og for at lette Eleven Forstaaelsen, saafremtmodeller ikke haves ved Haanden, tillige i axonom-etrisk Afbildning. Hermed anbefaler jeg Bogen, idet jeg haaber, at den -maa møde samme gunstige Modtagelse som mine tidligere udgivne Uddannelsesmic;ller for Bygningshaandværkere. For den Støtte, der fra,den ReiersenskeFondc er ydet mig til Bestridelse af Omkostning ved Bogens Trykning, tillader jeg mig herved at udtale- min ærbødige Tak. G. v. Huth Lærer ved.det tekniske Selskabs Skole- i Kjøbenllnvn.

3 Ė. INDLEDNING. NHVER Træk.onstrukt.. ion maa,.~.or at svare til sin Best..emmelse,oPfYld.e visse FO.rdrin.ger, blandt hvilke en solid Sammenføjning af Konstruktionens enkelte Dele er en af de væsentligste. Et saadant sammenføjet Parti kaldes en Træforbindelse, og kan olnfatte to eller flere Træ stykker. Træforbindelserkan være af højst forskjellig Beskaffenhed, idet derved deres Tildannelse ikke alene maa tages Hensyn til Træstykkernes ensartede ~lier uensartede Dimensioner og indbyrdes Stilling, men ogsaa. til de Kræfter, saasom.træk, Tryk og Vridning, der kan komme til at virke i Retning. af.træets Fibre eller paa tværs af disse. Paa vedføjede Tavler ses Exempler paa saadanne Træforbindelser, valgte navnlig blandt de Tilfælde hvor de to Stykker, som Inødes, have ens Dimensioner" Med Hensyn til,dimensionerne af Forbindelsernes Enkeltheder bemærkes,.at disse kunne varieres efter Træets Dimensioner, der i foreliggende Exemplernærmest ere tænkte Ctm. De valgte Exempler ere fordelte saaledes, at. Tavle I-Smed Fig viser Bræde- og Plankeforbindelser, hvorimod Tavle 9-24 med Fig viser Temmerforbindelser. Efter de sammenføjede Stykkers indbyrdes Stilling, og'den deraf betingede ydre Form ere disse Forbindelser ordned.e i følgende Hovedgrupper, nemlig: l. Længdeforbindelser, der finde Anvendelse, naar man kun ved Sammenføjning af to eller flere Stykker kan faa de fornødne Trælængde~ ses Tavle I for Brædder og Planker~ Tavle 9-13 for Tømmer" II. Breddeforbindelser, der anvendes, hvor der af Bræder eller. Planker, sjældnere af Tømmer, skal dannes Flader saasom Gulve, Lofter, Skillerum, Spundsvægge etc. ses Tavle 2 og 3 for Bræder og Planker. m. Bjælkers Fordobling og Forstærkning anvendes, naar der er Brug for Tømmer af større Tværdimension end det, der staar til Raadighed; ses Tavle 12 og 13 for Tømmer

4 IV. Tværforbindelser eller T-formede Sammenstød. Denne Gruppe olnfatter de Forbindelser, der dannes af to Stykker Træ, af hvilke det ene er gjennemgaaende og under en eller anden Vinkel anbringes paa tværs af det andet, der standser i Samlingsstedet, og saaledes faar Form af et T. Stykkerne have enten Sideflader i samme Plan, i hvilket Tilfælde de siges at være bindige, eller de have Sideflader i forskjellige, men med hinanden parallele Planer, og ere altsaaikke blndige. Bindige Forbindelser ses ~aa Tavle 4 og S for Brædder og Planker, Tavle for Tømmer..Ikke bindige.forbindelser ses Tavle 16 og 17 for Tømmer. v. Krydsninger eller korsformede Forbindelser. Disse omfatter saadanne Tilfælde, hvor to Stykker Træ under en eller anden Vinkel skal krydse eller.overskjære hinandeq. hvorved altsaa Forbindelsen faar ~"orm af et.kors. Ogsaaher skjælnes mellem bindige og ikke bindige Forbindelser; Exempler af sidstnævnte Art ere dog ikke medtagne for Bræders ogplankers Vedkommende. BindigeForbindelser..ses Tavle S for Brærler og Planker, Tavle 18 for Tømmer. Ikke bindige Forbindelser ses Tavle 19 for Tømmer. VL Hjørneforbindelser. I disse Forbindelser ende begge Stykkerne i Samlingspunktet. anden Vinkel og. ere enten bindige eller ikke bindige. Bindige Forbindelser ses Tavle 6-8 for Brreder og Planker, Tavle 20-2 I Ikke bindige Forbindelser "ses Tavle 22 for Tømmer. De mødes under en eller for Tømmer. Indenfor hver af nævnte 6 Hovedgrupper ere Forbindelserne ordnede i Henhold til Sammenføjningsmaadens Beskaffenhed. Særlige Forbindelser. paa Forbindelser, Hovedgrupper. -6-

5 FORTEGNELSE MED VEJLEDENDE BEMÆRKNINGER. Længdeforbindelser for Bræder og Planker. Tavle l. Stødforbindelser. Fig. I. Det lige Stød Lige Stød med Dybler. Sammentapning. Fig. 3. Fjedertap Almind-elig Slidstap.» -S- Tapudvexlingmed retvinklet Bryst do. :. skraat do. Fig. 7. Det lige Blad. Overbladning.» 8. Lige Blad med Gratkile og skraat Bryst.» 9. Hageblad med Fjedertapstyr og Kile.. ~aar Træstykker skal anbringes i Forlængelsen af hinanden, beror Valget af Sammenføj... ningsmaarlen paa, i hvilken Re~ning Stykkerne vil blive paavirkede. Stødet og Fjedertappen, Fig. 1-3 vil saaledes ikk~kunne benyttes til Sammenføjning. af Stykker, der ~dsættes for Længdetræk eller Sidetryk;.de egne sig nærmest kun i Tilfælde, hvor Stykkerne kan fastgjøres til andre Konstruktionsdele~ blandt andet til Gulve og Fodbræder. Tap.. og Bladforbindelserne, Fig. 4--9, modstaa Træk, ja vil endog kunne undvære en fast Understøttelse, navnlig gjælder dette Forbindelser som Fig. 8-9; stilles Forbindelserne paa Højkant, vil- de desuden kunne.yde Modstand mod lodret Tryk.~

6 Breddeforbindelser for Bræder og Planker. Tavle 2 og 3.. Sammenstrygning eller Sammenfugning. Alm. Sammenstrygning eller Fugning.. Fordyblet Sammenstrygning. Samrnenpløjning. Fig. 12. Pløjning med løse Fjedre i Not Pløjning med faste Fjedre. 14~ Amerikansk Pløjning. IS. Pløjning med Dobbeltfi.eder Dobbeltpløjning med Fjederudvexling. Revlesamling. Indskydning "SJaagratet Revle. Fig. 18. Overfalsning.. Almindelig Fals i -Fals.. Fig..19. Etpaa to. ~ 20. Et paa to i Not. Kantforskydning. Klinkforbindelser. Fig. 21. Almindelig Klinkbeklædning Overfalset Klinkbeklædning. 23. Notet Klinkbeklædning.» 24. Overfalset Klinkbeklædning med plan Inderside Dobbeltklinkbeklædning. De unclerfig viste Forbindelser anvendes baade tir vandrette og lodrette Flader " og i sidstnævnte Tilfælde. ~denhensyn til om Fugerne blive vandrette eller lodrette.. Forbindelserne Fig vil ligeledes-kunne anvendes.for Flader med vandret eller lodret.anbringelse; i sidstnævnte Tilfælde maa Brædernes Længderetning dog være lqdret, navnlig i fri Luft, for at forebygge at Regnvand trænger ind i Sammenføjningerne. Klinkforbindelserne Fig anvendes aldrig til vandrette Flader. Bedst egnede. sig til lodretteel1er stærkt hældende Flader, hvis ene Side vender ud mod det Fri og saaledeser udsat for Regn. Selvfølgelig maabrædernes Kanter her altid være vandrette, og selve Bræderne anl u,..n,:l~~ sclau~aes. at kan iøbe fra det ene Brædt ned over det nedenfor anbragte. Tavle 4 og s. Stykke,ne-- h~ve"bred~(jerne,: samme Plan.. '.. Overbladning. Almindeligt Blad. Blad indskudt paa Grat. -8-

7 Fig. 28. Svalehale-dannet Blad.... ~9. Skraat Svalehaleblad med Bryst- og Bladforsætning Skraat SvalehaJeblad med Bryst-Forsæ~ning. Fig. 35. Tavle 5 Overskramninger. med Stykkernes Breds,:der,: sal1tme.plan. Fig. 36. Almindelig Overskramning. 37. Overskramning med Gjæring~bryst_ Fig. 38. Sf)fkkernes Bredszaer danne V,:nkel medki1zanden. Højkantoverskramning ~ed. Styrebryst. Indtapninger. med Stykkernes Bredsz,aer i samme Plan~ Fig. 39. Tap med Gjæring. 40. J;ap med kontraskaaret Brystgjæring. Fig. 41. Fig. 42.

8 Overbladning. Fig. 43. Det lige Blad Blad med Gjæring.. ~ 45. Blad med Hjørnegjæring. Sammentapning. Fig.,46. Almindelig SHdstap Slidstap med Gjæring. 48. Forkilet og straffet Tap med Fjedertapstyr Skjult Tap med Gjæring. Stykkernl!s Bredstaer danne Vt:nkel med htnanden. Stødforbindelser. Fig. 50. Gjæringstød'lned løs Fjeder... 5l. Gjæringstød med Snitindskud. 5z~ Stutnpt Stød med Dybler.» 53. Overbladet Stød Overbladet Stød med Hjørnegjæring Stød med FJedertap Overbladet Stød med Fjedertap. Fig; 57. Slidstapfortanding. Sammentapning. Sammensinkning. Fig. 58. Almindelig Sinkning Sinkning lnedfjedertap HalvskJult Sinkning. 6 I. Skjult Sinkning.» 62. Sinkning med Gjæring. 63. Sinkning med.fal~nakke.» 64- Enkeltsl<raa Sinkning.» 65. Dobbeltskraa Sinkning. Ogsaad~ her omhandlede Forbindelser anvendes med Stykkernes Bredsider i lodrette saa- _ som i vandrette Stillinger. Med Hensyn til Sammensinkningerne paa Tavle 8 er følgende at bemærke: Derskjælnes mellem Hulsl:nker, med hvilke det'i den vandrette Billedplannedlagte Stykke Fig. 58, ses forsynet, og Tapsinker, der ses paa det ligeledes nedlagte Stykke T. Tapsinkerne,;;;,n.I'Uwo,"'"..;;;I først til, og nøjagtig efter disse tilridses da Hulsinkerne. Sædvanlig skjæres Tapsinkerne 0jelnaalog gives,størrelseeft~rskjøn, idet der dog altid begyndes o~ endes mede"n Fig. 58.er. etskema for.tilridsnitlgenaftapsinker, efter hvilk~dissesformog..., vil.. kunne bestemm'es, naarstykkernes. Bredde.mindst er to.gange Træets Tykkelse.. Dette _~.",,_ kan ogsaaanvencles for de skraasammensinkninger, Fig. 64 og 65, dog maa her anbefales '!"at Tapsinkerne gives samme Retning SOffi Træets Fibre og at Tappens- Midtlinje m gjøresparallej med de korte Sider i 'det med E betegnede Parallelogram, det viser Stykkets Endeflade i sand Størrelse. Denne Sammensinkningsmaade er ubetinget at foretrække for den, der almindeligst anvendes og hvor Træets Fibre i Tapsinkerne mere eller mindre overskjæres, -idet Snitretningen..gjøres saa godt som. vinkelret paa Endefladen

9 Slidstap med dobbeltskraat Bry~t. Tapudvexling med lige Bryst. ~. Tap med Underblad. Overbladninger. Fig. 73. Lige Blad med skraat Bryst.» 74, Lige Blad med skraat Bryst Skraat underskaaret Blad. 76. Skraat Blad med Vinkelstyr. :t 77. Lige Blad med Endet~p, skraat Bryst og Dobbeltkiler Forkilet lige Blad med kløftet Fjedertapstyr.» 79. Forsænket Svalehaleblad Lige Hageblad. 8 l. Lige Hageblad med skraat Bryst.» 82~ Forkilet Hageblad med skraat Bryst og,. 83. Den franske Laas.» 84. Halvskjult skraat Hageblad. 85. Forkilet skraat Hageblad med Tapstyr. :t 86. In.dlagt Hageblad tne.d D9bbeltforkilning. Fig. 87. Stykkerne t lodrette Sltll.,:nger. Stødforbindelser. Lige Stød med Jærndorn med Enderinge. Sammentapninger. Fig. 88. Slidstap filed skraat Bryst Kileformet Slidstap med Spænderinge~ tvtidtetap. Fig. 91. Lige Blad lned Spænderinge Aftrappet skraat Blad. Fi g

10 Tapforb.indelserne, Fig~ 6g-72,og Bladforbindelserne, Fig , egne sig ligeledes bedst, hvor Stykkerne kun ere udsatte for Tryk fra oven, og Sammenføjningen kan faa Understøttelse. Forbindelserne Fig. 70 og74 kræve ikke ubetinget Understøttelse, idet.brystfladernes skraastil I~ng mod hinanden i Forening med Trænaglerne, om end kun i ~indre Grad, vil byde Modstand mod lodret Tryk., Bladforbindelserne77-86 egne sig navnlig til Sammenføjning af Tømmer der udsættes for Træk. Den saakaldte.:tfranske Laasc, Fig. 83, kan nævnes som den mest fuldkomne af disse, idet den modstaar saavel Træk, Tryk og Forskydning. Ogsaa disse Forbinclelser maagives et fast Støttepunkt, dog vil ~agebladet Fig. 81,. samt 82 og 83, naar de stilles paa Højkant, i Satnmenligningmed de øvrige Forbindelser, bedst kunne undvære et saadant. LængdeforbindelserneFig.. 88, 8g, 9 I og 92 anvendes navnlig for Tømmer til høje Stilladser el1er'taarnspir, medens' de under Fig. 87, go og 93 viste, nærmest anvendes til Funderingspæle for store Dybder, idet de bedre taalenedramning. Disse Forbindelser maa kun udsættes for lodret Tryk; 'hyor Endetræ' støder sammen, kan man for at forhindre at Fibrene arbejde sig ind i hinanden, anbringe Blyplader ilnellem Endefladerne. Bjælkers Fordobling eller Forstærkning. Tav.IeI2 og 13. Fortanding. Tømmerstykkerne i. c;ie heromhandlede Forbindelser samholdes ved Skruebolte. Den skraa Fortanding benyttes kun for Tømmer i vandrette Stillinger og enten med eller uden Kiler. Anvendes ikke Kiler, indlægges Bly- eller Zinkplader for Enden af Tænderne for at forhindre, at disse 'presses ind i hinanden. Fig. 9Sviser Midterpartiet og' Endepartierne af en fortandet Drager. der er samlet af.~ Stykker af hvilke det un~erste ergjennemgaaende.maaden 'paahvilken den tijridses er. følgende: Som vist delesbver Bjælkes Højde, der for hvert Tømmer. 'y' stykke.' maa været/lo af Dragerens endelige Højde. i begge Ender og paa,midten i 6ligestore '". ;,'l)t:1e,og der trækkesparatlele Linjer' fra Punkterne S og 6 paa' Midten til Punkterne 4 0 g 5 i :;i :,.:).,,;.,,; ~ndeme~ Imenemdisse.~il\jerån1>ring.esT(enderne hv~indad- cog udadspringende Vinkler maa [,:.>;,',være rette. Under Tildannelsen gives den underliggende Bjælke en,j:3øjning' opad, hvis PiIlløjde ". ka~ gjøres 1/ 6 0 a'f Bjælkens Længde. Denne. ~øjning, der maabibeholdes, medens de fsverstliggende...e' '_".. Stykker anbringes o g indtil Skruebolteneere fast~jortet bidrager meget til Forøgelse af Dragerens Bæreævne. Tandlængden kan passende gjøres 1/~_1/10 (ca. I Meter) år Dragerens Længde., Den lige Fortanding, Fig. 96, egner sig kun til Tømmer i lodret Stilling, 'saasom til Dragerstolper. Ved Fortanding af Bjælker udnyttes ikke Træets fulde Dimensioner saa godt som ved de r "- '" øvrige viste Samlingsmaader med Dybler eller Kiler. -- 1% -

11 Fordyblingen, Fig. 97, egner sig knn for Dragere. 'Dyblerne maa tildannes af haardt Træ og anbringes med Fibrene i Bjælkens Længderetning. Dyblernes Bredde gjøreslig det halve af Dragerhøjden og gives undertiden Kileform. Forbindelserne, Fig. 98 og 99, egne sig kun,il Tømtner i lodrette Stillinger, saa som til. Dragersto1per. :-,:.,".~.';"'. _~:,,::,;~::,,_':'";:;;..:;. :~~:'::_. Afstanden mellem Dybler og Kiler kan gjøres' ens medafstandenmejlem Tænderne i fortandede Tavle Fig Stykkerne ere b-illdtge. Overbladning. Blad lned Kam. Trempelblad med Bærebryst. Svalehaleblad med Bærebryst. Skævt Svalehaleblad med Bærebryst. Skraat Svalehaleblad med Bærebryst. Dobbeltblad med Hæl. Fig Fig ~ 12 I. 122.» Overbladninger. Dobbeltblad med Bærebryst. Indtapninger.-- Sidetap med Blad. Indskudt dobbelt Sidefjedertap. Bloktap med Kam. Blok;:ap med Udsnit for Sidefjedertappe. Svalehaleforluet Bloktap, -,13 -,

12 Med Hensyn til Bladforbindelserne, Fig , og Tapforbindelserne, Fig. 106 og I 12, der ere forsynede med Bærebryst, bemærkes, at disse kun kan benyttes, hvor de bindige Sideflader skal være vandrette, da Bærebrystet ellers ikke kommer til sin Ret. BJadforbindelsen, Fig. IOS, egner sig nærm~st til Sammenføjning af Tagspær med Tagbjælke, saafremt. Taget skal springe frenl over Facadernuren. Tapforbindelserne, Fig og 110-'1 IS, der ere forsynede med Forsætning, egne. sig af Hensyn til denne kun i saadanne Tilfælde, hvor de bindige Sider faa lodret Stilling.. Kamforbindelserne, Fig , anvendes navnligt, hvor Tømret indtager vandrette Stil.,. linger; Bladforbindelserne, Fig.. 119, deriinod bedgt hvor Stykkerne faa lodret Stilling.' Forbindelserne, 'Fig. 120 og 124, benyttes især ved Sammenføjning af Blokvægge. Krydsninger eller korsformede Forbindelser for Tømmer. Tavle 18 og 19- Stykkerne b1:ndtge. Overskramninger. Fig Almindelig Overskramning. 126,. Overskramningmed Bærebryst. 127, Svalehaleformet Overskramning.» Skraa Overskramningmed Over- og Underforsætning. Indtapninger. Fig Diagonaltap med kontraskaaret Brystflade. ~ 130. Tap med Gjæring for Rundtømmer. Stykkerne t"kke bz"ndtge. Overkæmninger. Fig Dobbeltkam.» 13 2 Korskam eller Krydskam. :t 133. Skraa Dobbeltkam Kam med udvendigt Styrebryst Kam med ind og udvendigt Styrebryst. 136, Kam for Rundtømmer

13 Fig HJørneforbindelser for Tømmer. Tavle Stykkerne ere bin.dige. Overbladhinger:- Det lige Hjørneblad. ~_ Dobbeltskraat Hjørneblad~ Kamblad eller 140. Skjult Hjørnekamblad. Fig Slidstap. :.t 142 Halvskjult Hjørnetap,' Spærtap. :.t 143". Skjult Gæringstap. :.t 144. Straffet Tap med Forsætning: :.t 145. Dobbelt Slidstap. :.t 146. Straffet Tap med Falsnakke. :t 147. Sinkeslidstap. ~ Svalehaletap. Sf)'kkcrne.tÆke bindt'ge. Overkæmninger. Fig EnkeltHjørnekam. ~ 150. Dobbelt Hjørnekam. :.t IS I_ Overfalset Hjørnekam. Fig. 1,52. Blad med Fjederkam. Overbladninger. Sinkninger. Fig Salnmensinkning. med Fjedertap Dobbeltskraa Tapsinker. Af de her anførte Forbindelser anvendes de paatavle 20 under Fig. 132 og 139 og samtlige paa Tavle 22 kun med Stykkerne i vandrette Stillinger, alle øvrige derimod kan anvendes i hvilkensomhelst Stilling. Fig er Hjørneforbindelser for Blokvægge. 'Fig Tredelt Overskramning.» 156. i\lidtetap Vinkeltap.. Særlige. Forbindelser. Tavle 23 og 24. :t IS8. Dobbeltskraa Tap med Forsætning

14 Fig Styretapmed. Afsats og Forsætning.» Straffet Tap med Hæl Styretap lned Afsats Styretap med Bærebryst Klo med Bærebryst. ~ 164. DobbeltSaddelkam. Disse Forbindelser ere viste i de Stillinger i hvilke de bedst egne sig og mest anvendes. Forbindelserne, Fig , der navnlig benyttes til Hængværker, i hvilket. Tilfælde det i Figurerne lodret stillede Stykke bliver den øverste Ende af Hængesøjlen, maa paa forsvarlig Maade forsynes med Jærnbeslag.. Almindeligt. anbringes paa begge Sider afforbindeisenjærnskinner, som da forenes lned Skruebolte. Den, Fig. 164, viste Forbind else finder Anvendelse i Tagværker, hvor Spærene understøttes af vandret anbragte Tømmerstykker, saasom Aase- og Remstykker. &~

15 1. () n,... f.,r 1- -I I={-..:l 5 I.I I I i I I 1. ~ o I : r-~-~ o I o L..l, ~ r- Jd ---1 t-..ld -i I-./cl --4 : :--L [-;;;;;;;;J !1! I I,l 'I :: l' l, O,I l' 'f ~j :: l' I jl 1111 tt t', t O,l il II,I l t 11/1,l l! 1\1, ~ I f-l-nd-l t- 2- ~d. -1 t- 2- :.lid. ~ t I æ: ;L... j.:.~..?

16 _ ~_.::..._ _--: '.... '... " ~ l ~. n n -----_... _;...~--- t -1 I -----~-----~~--- *," - -'-;"" _._---~ ~---~-----~ ] 1

17 25...., ~--..., II==---~~ ~ :-...-._--- -' =-~-- --~~~~~~~~~~~=~~ r ~ ~

18 5(. r, f O I ~ 1 O 1l...:-I----~..._.-iiI 52..A8 _

19 r ~I---- t------"'--;r Ja f t tf.-- --rl-. " u _ -It------"---l

20 l~m_'h_aw...,"'"...~1jid... " D_l..;..l! ----'I 46.." o o t l ~ J 48. ~f: 1 - _ t---_...,..-_ =:'"2.--,,

21 Il li.. Il: \ *" ~----- \.(')

22 ~ ~.'\-....\.I. U (J.. '. t~ --" [JEE tti~>< ~ ~- IJ []

23 I "":$ l I. J I- l...~d-4 I \ il" I ~ l \., o i \\ '\ \ I-j.rlj-2d -f I; Ol I I l I

24 , t,.,,

25 11 o o o Cl o o o ti A,.- """"'-... l"1

26 ."

27 ,; 1 ~ '-I) I..._:-_-_-_--,_: L 0 :_-_-_-_ l.l L,-.J _1 -_. _,---.., l......

28

29 uu r ~"."",,,~ ;i? --~--./'./ t /,' 1./ Ø ~;F~/ Il './ f '~,,.- /', - "

30

31 (22..,,' "l I I, l I I _J._

32 {" ,. -1 ~ 125. : I I ---.,f : ~~.~,

33 , r l, t54~ l35.

34 ' !.,- L_' -~"'--l J.:-4- -<-.~.!:-...'_.i-... t-4t. t42. _:IR;'. 1

35 --r-- -t-'"-----_ ; o l t'- -1t

36

37 ,... A,) f#/' j L.~...! l l l l I, l f i I I l l I l l I I l l, f t J-..J- -,,-_.I t 'I rr ", ~- l I I I ~ -, I t l...' Iblt 75

38 l. 1 '-2 b.. -r- 1--r I! l l r l : 1 : I I I '-- I l ~-L-.L-_'_1-- --'

DE DANSKE STATSBANER BANEAFDELINGEN PALLAASEN DENS INDBYGNING OG VEDLIGEHOLDELSE KØBENHAVN S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI 1942

DE DANSKE STATSBANER BANEAFDELINGEN PALLAASEN DENS INDBYGNING OG VEDLIGEHOLDELSE KØBENHAVN S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI 1942 1 DE DANSKE STATSBANER BANEAFDELINGEN PALLAASEN DENS INDBYGNING OG VEDLIGEHOLDELSE KØBENHAVN S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI 1942 2 Forord til reproduktionen Dette er en gengivelse af en beskrivelse af pallåsen

Læs mere

USBYGNINGSLÆRE SNEDKERARBEJDE TILHØRER. KAARE KRISTEl'~ SEI\T ... . - I I I. BI N D. J u L. GJ E L L E R U p S F O R L.,., AG KØBE NH AV N 19 28

USBYGNINGSLÆRE SNEDKERARBEJDE TILHØRER. KAARE KRISTEl'~ SEI\T ... . - I I I. BI N D. J u L. GJ E L L E R U p S F O R L.,., AG KØBE NH AV N 19 28 ...~............. ~ Bøger for Bygningshaandværkere i KAARE KRISTEl'~ SEI\T. -. U D k 6l) ()d H. D. Einfeldt: Lærebog i Fysik. Denne Lærebog bringer Lærestof i Fysik i et saadant Omfang, som enhver Bygningshaandværker

Læs mere

Kl. 57 a - BESKRIVELSE MED TILHØRENDE TEGNING. DAN.lVlARK. 2s,01. PATENT Nr. 56524. VALSTS ELEKTROTECHNISK.Å FABRIKA,

Kl. 57 a - BESKRIVELSE MED TILHØRENDE TEGNING. DAN.lVlARK. 2s,01. PATENT Nr. 56524. VALSTS ELEKTROTECHNISK.Å FABRIKA, Kl. 57 a - 2s,01 DAN.lVlARK PATENT Nr. 56524. BESKRIVELSE MED TILHØRENDE TEGNING OFFENTLIGGJORT DEN 7. AUGUST 1939 AF DIREKTORATET FOR PATENT- OG VAREM.ÆRKEV.ÆSENlTIT. VALSTS ELEKTROTECHNISK.Å FABRIKA,

Læs mere

FAGETS TERMINOLOGI OG BYGNINGSUDTRYK tømmerværk og snedkerværk. Birgitte Tanderup Eybye. arkitekt maa, stud. ph.d.. Arkitektonisk Kulturarv

FAGETS TERMINOLOGI OG BYGNINGSUDTRYK tømmerværk og snedkerværk. Birgitte Tanderup Eybye. arkitekt maa, stud. ph.d.. Arkitektonisk Kulturarv FAGETS TERMINOLOGI OG BYGNINGSUDTRYK tømmerværk og snedkerværk Birgitte Tanderup Eybye. arkitekt maa, stud. ph.d.. Arkitektonisk Kulturarv FORELÆSNINGENS STRUKTUR TØMMERVÆRK Begrebsdefinition og grundlæggende

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Forblad. Ydervægges vanddamptransmission. Ellis ishøy. Tidsskrifter. Arkitekten 1941, Ugehæfte

Forblad. Ydervægges vanddamptransmission. Ellis ishøy. Tidsskrifter. Arkitekten 1941, Ugehæfte Forblad Ydervægges vanddamptransmission Ellis ishøy Tidsskrifter Arkitekten 1941, Ugehæfte 1941 Ydervægges Va11ddamptransmiss:i.011 Af Civiling eniør Fer :Brask Foruden den Fugtighed, der udefra tilføres

Læs mere

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes.

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Ved Forordningen af 18 Oktbr 1811 er der forsaavidt de i privat Eje overgaaede Kjøbstadjorder afhændes,

Læs mere

4. Søndag efter Hellig 3 Konger

4. Søndag efter Hellig 3 Konger En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Bacheloruddannelsen 1. år E15

Bacheloruddannelsen 1. år E15 Bacheloruddannelsen 1. år E15 2 v/jan Fugl 3 Projektionstegning Projek tion -en, -er (lat.pro jectio, til pro jicere-, kaste frem, af pro frem + jacere kaste; jf. Projekt, projektil, projektion) afbildning

Læs mere

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag Ark No 173/1893 Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober 1893. o Bilag Efter Modtagelsen af det ærede Byraads Skrivelse af 30. f.m. angaaende Anbringelsen

Læs mere

C 08 Bindende norm Side 1 af 6. Kobling

C 08 Bindende norm Side 1 af 6. Kobling Bindende norm Side 1 af 6 Denne standard gælder kun for materiel, der også i virkeligheden er udstyret med puffere. Denne standard skal ses i sammenhæng med standard C 07 Puffere og standard B 09 Afkoblingsrampe

Læs mere

~ ~ ~ ~ ~ ~ ca.22 ) Naturskifertag. Blikkenslagerarbeidet. --- --- --- T agvinduer af Støbejern eller Zink leveres og henlægges i det forlangte Antal.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ca.22 ) Naturskifertag. Blikkenslagerarbeidet. --- --- --- T agvinduer af Støbejern eller Zink leveres og henlægges i det forlangte Antal. Konstruktioner Tage Tagdækning Skifer og Kunstskifertage i 3 34 348 348.2 348.2 Blad l \ \ -\\ --- \ --- ---

Læs mere

Staalbuen teknisk set

Staalbuen teknisk set Fra BUEskydning 1948, nr 10, 11 og 12 Staalbuen teknisk set Af TOMAS BOLLE, Sandviken Fra vor Kollega hinsides Kattegat har vi haft den Glæde at modtage følgende meget interessante Artikel om det evige

Læs mere

Forblad. Kalk- og cementmørtel. H.P. Bonde. Tidsskrifter. Architekten, Afd B, 22 aug 1902

Forblad. Kalk- og cementmørtel. H.P. Bonde. Tidsskrifter. Architekten, Afd B, 22 aug 1902 Forblad Kalk- og cementmørtel H.P. Bonde Tidsskrifter Architekten, Afd B, 22 aug 1902 1902 KALK- OG CEMENTMØRTEL. "Architekten" af 8. August cl. A. findes en Artikel, betitlet: "En Sammenligning mellem

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om "Tidens politiske Opgave". d. 8. marts 1941 Meget tyder på, at de fleste fremtrædende politikere troede på et tysk nederlag og en britisk 5 sejr til

Læs mere

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens Ark No 26/1880 Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens 17 19. 17 Ligningskommissionen bestaar af 9 Medlemmer. Den vælger selv sin Formand og Næstformand.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Katedralskolen Marselisborg Skole Regulativer, Reglementer m m Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Vedtægter Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger.

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Ark No 68/1885 Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Skoleudvalget tillader sig at indstille at de tildeles. 1 Skp. S. Hansens Søn - Lars Hansen

Læs mere

Kom-i-gang vejledning opmålingsprogram

Kom-i-gang vejledning opmålingsprogram Kom-i-gang vejledning opmålingsprogram Billedprislisten Udarbejdet af EG Byg & Installation den 12. marts 2010 Opdateret den 18. februar 2011 Indholdsfortegnelse 1 Gulve... 3 1.1 Opmåling af gulvflade...

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Ark No 29/1878. Til Byraadet.

Ark No 29/1878. Til Byraadet. Ark No 29/1878 Til Byraadet. I Anledning af Lærer H. Jensens Skrivelse af 13 April (som hermed tilbagesendes) tillader vi os at foreslaa. 1) at de 2 Beboelsesleiligheder som H. Jensen og H. Jørgensen jo

Læs mere

Afskrift ad JK 97/MA 1910 ad 2' J.D. 2' B.D. Nr. 48-85 / 1913 Pakke 8 Dato 10/2 HOVEDPLAN. for ETABLERINGEN AF FÆSTNINGSOVERSVØMMELSEN KØBENHAVN

Afskrift ad JK 97/MA 1910 ad 2' J.D. 2' B.D. Nr. 48-85 / 1913 Pakke 8 Dato 10/2 HOVEDPLAN. for ETABLERINGEN AF FÆSTNINGSOVERSVØMMELSEN KØBENHAVN Afskrift ad JK 97/MA 1910 ad 2' J.D. 2' B.D. Nr. 48-85 / 1913 Pakke 8 Dato 10/2 Den kommanderende General 1' Generalkommandodistrikt København den 27/7 1910 Fortroligt D. Nr. 197 HOVEDPLAN for ETABLERINGEN

Læs mere

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

BRANNTAKSTPROTOKOLL - KOBBENES 1856 HANDELSSTEDET KOBBENÆS 1856. Hvorda

BRANNTAKSTPROTOKOLL - KOBBENES 1856 HANDELSSTEDET KOBBENÆS 1856. Hvorda 79 HANDELSSTEDET KOBBENÆS 1856 Aar 1856 den 23de Juni blev ved de almindelige Omtaxationsforretninger en saadan Forretning afholdt paa Handelsstedet Kobbenæs Mat No 8 over endeel derværende Handelsmand

Læs mere

Afsætning Skur / carport Tegningsmateriale og arbejdsvejledning side 1

Afsætning Skur / carport Tegningsmateriale og arbejdsvejledning side 1 Afsætning Tegningsmateriale og arbejdsvejledning side 1 Generel vejledning til afsætning af hjørner og vandret plan på grund Når du har sikret dig, at bygningens placering er i overensstemmelse med love,

Læs mere

KAN SONNES FRISE GENSKABES I NY FARVEPUDS?

KAN SONNES FRISE GENSKABES I NY FARVEPUDS? KAN SONNES FRISE GENSKABES I NY FARVEPUDS? A f Murerformand Hans Petersen. I de fem Aar, der har været arbejdet med Farvepuds paa Thorvaldsens Museums Gaardfaçade, har mange Mennesker spurgt: Kan man ogsaa

Læs mere

Tab.21. Fig.46. Tab.22. Fig.47.

Tab.21. Fig.46. Tab.22. Fig.47. Thomas Bugge "De første grunde til den rene eller abstrakte mathematik. Tredje og sidste Deel. Den oekonomiske og den militaire Landmaaling". Kiøbenhavn 1814. 61 Tab.21. Fig.37. Paa en afstukken Linie

Læs mere

Hvis du leder efter et billigt haveskur,

Hvis du leder efter et billigt haveskur, Den overdækkede hyggekrog giver skuret en ekstra dimension. Med plads til alle havens redskaber og en hyggekrog oven i købet overgår dette solide haveskur langt de skure, du kan købe dig til. Den solide

Læs mere

Lov om Lærlingeforholdet. (Indenrigsministeriet) Nr. 39.

Lov om Lærlingeforholdet. (Indenrigsministeriet) Nr. 39. 30 Marts. 1889 Lov om Lærlingeforholdet. (Indenrigsministeriet) Nr. 39. Vi Christian den Niende, osv., G. v.: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet følgende: Lov: 1. Enhver Læremester

Læs mere

Oversvømmelsens Etablering. Instruks for Betjeningen af Konstruktionerne ved Dæmningerne I og VI.

Oversvømmelsens Etablering. Instruks for Betjeningen af Konstruktionerne ved Dæmningerne I og VI. Oversvømmelsens Etablering Instruks for Betjeningen af Konstruktionerne ved Dæmningerne I og VI. Afskrift ved: John Damm Sørensen john (at) hovedpuden.dk Kilde: Rigsarkivet Personale. Kommandoet ved

Læs mere

Forblad. Murværk af teglsten og klinkerbetonsten. Ernst Ishøy. Tidsskrifter. Arkitekten 1941, Ugehæfte

Forblad. Murværk af teglsten og klinkerbetonsten. Ernst Ishøy. Tidsskrifter. Arkitekten 1941, Ugehæfte Forblad Murværk af teglsten og klinkerbetonsten Ernst Ishøy Tidsskrifter Arkitekten 1941, Ugehæfte 1941 Murværk af 'l'eg Isten og Klinkerbetonsten Af Civiling-eniøi :Ei nst Ishøy Civilingeniør Ernst Ishøy

Læs mere

Perspektiv. At illustrerer rumligt. Forsvindingspunkt Horisont

Perspektiv. At illustrerer rumligt. Forsvindingspunkt Horisont Rumlig afbildning For at illustrere en bygning eller et Rum, i et sprog der er til at forstå, for ikke byggefolk, kan det være en fordel at lave en gengivelse af virkeligheden. Perspektiv At illustrerer

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK

DET KONGELIGE BIBLIOTEK DET KONGELIGE BIBLIOTEK 130021858839 * Til Erindring om J ohan W ilhelm Krause, født den 23de September 1803, død den 25de Marts 1889. #» > Naade og Fred fra Gud vor Fader og den Herre Jesus Kristus være

Læs mere

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad Ark No 24/1876 Med Hensyn til at Skovfoged Smith til 1ste April d.a. skal fraflytte den ham hidtil overladte Tjenstebolig i Sønderskov, for at denne Bolig med tilliggende kan anvendes til Skole, blev det

Læs mere

Flokit. En ny Zeolith fra Island. Karen Callisen. Meddelelser fra Dansk geologisk Forening. Bd. 5. Nr. 9. 1917.

Flokit. En ny Zeolith fra Island. Karen Callisen. Meddelelser fra Dansk geologisk Forening. Bd. 5. Nr. 9. 1917. Flokit. En ny Zeolith fra Island. Af Karen Callisen. Meddelelser fra Dansk geologisk Forening. Bd. 5. Nr. 9. 1917. JDlandt de islandske Zeolither, som fra gammel Tid har været henlagt i Mineralogisk Museum

Læs mere

01441.00. Afgørelser- Reg. nr.: 01441.00. Fredningen vedrører: Nødebo Kirke. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01441.00. Afgørelser- Reg. nr.: 01441.00. Fredningen vedrører: Nødebo Kirke. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01441.00 Afgørelser- Reg. nr.: 01441.00 Fredningen vedrører: Nødebo Kirke la., Domme Taksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 01-12-1950 Kendelser Deklarationer ('\

Læs mere

Uddrag. Lovbestemmelserne om Skudsmaalsbøger.

Uddrag. Lovbestemmelserne om Skudsmaalsbøger. ( morfars skudsmålsbog 1906 ) Johannes Martin Jensen, født i Jordløse Sogn 1892, 25 Oktober døbt i Jordløse Sogn 1892, 4 December er konfirmeret i Jordløsr Kirke d. 30 September 1906 Jordløse d. 1 Oktober

Læs mere

Til 50mm hytter. Har du grunden, så har vi huset...

Til 50mm hytter. Har du grunden, så har vi huset... Montagevejledning Til 50mm hytter Bjælkehytter Bjælkehuse Træhuse Sommerhuse Fritidshuse Kolonihavehuse Jagthytter Anneks Campinghytter Redskabsrum Lysthuse Har du grunden, så har vi huset... Montagevejledning

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

TILLYKKE MED DERES NYE CARPORT. Lynge Carport 1.0 Tegningsmateriale og arbejdsvejledning Side 1 af 9

TILLYKKE MED DERES NYE CARPORT. Lynge Carport 1.0 Tegningsmateriale og arbejdsvejledning Side 1 af 9 Side 1 af 9 TILLYKKE MED DERES NYE CARPORT Inden byggeriet påbegyndes, anbefaler vi at der foretages kontrol af de leverede materialer i henhold til materialelisten. Side 2 af 9 PLANTEGNING Side 3 af 9

Læs mere

TILLYKKE MED DERES NYE DOBBELT CARPORT! Lynge Carport 2.0 Eksklusiv Tegningsmateriale og arbejdsvejledning Side 1 af 9

TILLYKKE MED DERES NYE DOBBELT CARPORT! Lynge Carport 2.0 Eksklusiv Tegningsmateriale og arbejdsvejledning Side 1 af 9 Side 1 af 9 TILLYKKE MED DERES NYE DOBBELT CARPORT! Denne eksklusive model er uden stolper i midten. Dette giver en meget enkelt og stilren carport og den øgede bredde og længde gør den ideel til familie

Læs mere

Forblad. Om lerindskud i bjælkelag. Henning Hansen. Tidsskrifter. Arkitekten 1932, Ugehæfte

Forblad. Om lerindskud i bjælkelag. Henning Hansen. Tidsskrifter. Arkitekten 1932, Ugehæfte Forblad Om lerindskud i bjælkelag Henning Hansen Tidsskrifter Arkitekten 1932, Ugehæfte 1932 OM LERINDSKUD I BJÆLKELAG Kære Monberg. Tak for Deres Svar, nærmere kommer vi vel ikke Tingene denne Gang. Som

Læs mere

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig.

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må

Læs mere

00365.00. Afgørelser - Reg. ~r.: 00365.00. Fredningen vedrører: Jomfruens Egede. Domme. Taksations kom m iss ionen.

00365.00. Afgørelser - Reg. ~r.: 00365.00. Fredningen vedrører: Jomfruens Egede. Domme. Taksations kom m iss ionen. 00365.00 Afgørelser - Reg. ~r.: 00365.00 Fredningen vedrører: Jomfruens Egede Domme Taksations kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 03-12-1932 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Ark No g/1887. Overretssagfører J. Damkier. Kjøbenhavn, den 13. April Til Byraadet Veile.

Ark No g/1887. Overretssagfører J. Damkier. Kjøbenhavn, den 13. April Til Byraadet Veile. Ark No g/1887 Overretssagfører J. Damkier Kjøbenhavn, den 13. April 1887. Til Byraadet Veile. I Forbindelse med min Skrivelse af Gaars Dato fremsender jeg hoslagt Deklaration med Hensyn til det Vandværk,

Læs mere

Forblad. Centralvarme og Ventilation. red. S. Winther Nielsen. Tidsskrifter. Arkitekten 1937, Ugehæfte

Forblad. Centralvarme og Ventilation. red. S. Winther Nielsen. Tidsskrifter. Arkitekten 1937, Ugehæfte Forblad Centralvarme og Ventilation red. S. Winther Nielsen Tidsskrifter Arkitekten 1937, Ugehæfte 1937 Centralvarme o g Ventilation Arkitekten har til Anmeldelse faaet tilsendt: Centralvarme og Ventilation,

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Nødvendigt værktøj Fundament Kontrol af pakkens indhold Kantramme og strøer Vægge Dør og vinduer Gavltrekant Tag Forankring af tag Gulv Overfladebehandling Vedligeholdelse

Læs mere

Montagevejledning. Til 70mm huse. Har du grunden, så har vi huset...

Montagevejledning. Til 70mm huse. Har du grunden, så har vi huset... Montagevejledning Til 70mm huse Bjælkehytter Bjælkehuse Træhuse Sommerhuse Fritidshuse Kolonihavehuse Jagthytter Anneks Campinghytter Redskabsrum Lysthuse Har du grunden, så har vi huset... Montagevejledning

Læs mere

Fortrolig. Oversvømmelsens etablering. Instruks for Lederen

Fortrolig. Oversvømmelsens etablering. Instruks for Lederen Fortrolig Oversvømmelsens etablering Instruks for Lederen Indholdsfortegnelse. Indledning Side 1. Kommandoets Formering - - 2. Kommandoets Inddeling - - 3. Uddeling af Ordrer, Afmarch - - 5. Lederens øvrige

Læs mere

Forblad. Bredflagede Differdinger Specialprofiler. Tidsskrifter. Architekten, 2 jan 1904

Forblad. Bredflagede Differdinger Specialprofiler. Tidsskrifter. Architekten, 2 jan 1904 Forblad Bredflagede Differdinger Specialprofiler - Tidsskrifter Architekten, 2 jan 1904 1904 BREDFLANGEDE DIFFERDINGER SPECIALPROflLER. E nhver, der i Aarenes Løb har haft med Staalbjælker at gøre, vil

Læs mere

Af: Kvindernes Underkuelse Stuart Mill

Af: Kvindernes Underkuelse Stuart Mill 5. Saa min Hu mon stande Til en Ven, en kjæk, Som med mig vil blande Blod og ikke Blæk; Som ei troløs svigter, Høres Fjendeskraal; Trofast Broderforbund! Det er Danmarks Maal. 6. Kroner Lykken Enden, Har

Læs mere

Du skal lave en tegning af bordet set lige på fra alle sider (fra langsiden, den korte side, fra oven og fra neden - 4 tegninger i alt).

Du skal lave en tegning af bordet set lige på fra alle sider (fra langsiden, den korte side, fra oven og fra neden - 4 tegninger i alt). Mit bord. Tegn det bord, du sidder ved. Du skal lave en tegning af bordet set lige på fra alle sider (fra langsiden, den korte side, fra oven og fra neden - 4 tegninger i alt). Tegningerne skal laves på

Læs mere

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m.

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. 10. December 1828. Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. Cancell. p. 216. C.T. p. 969). Gr. Kongen har bragt i

Læs mere

01403.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01403.00. Fredningen vedrører: Sigerslev Kirke. Domme. Taksations kom m ission en.

01403.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01403.00. Fredningen vedrører: Sigerslev Kirke. Domme. Taksations kom m ission en. 01403.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01403.00. Fredningen vedrører: Sigerslev Kirke Domme Taksations kom m ission en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-10-1950, 21-10-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

TILLYKKE MED DERES NYE CARPORT! Lynge Carport 2.1 Tegningsmateriale og arbejdsvejledning Side 1 af 11

TILLYKKE MED DERES NYE CARPORT! Lynge Carport 2.1 Tegningsmateriale og arbejdsvejledning Side 1 af 11 Side 1 af 11 TILLYKKE MED DERES NYE CARPORT! Inden byggeriet påbegyndes, anbefaler vi at der foretages kontrol af de leverede materialer i henhold til materialelisten. PLANTEGNING Lynge Carport 2.1 Side

Læs mere

Ark No 104/1893. Vaskeribygning m.v. til Sygehuset ved Vejle.

Ark No 104/1893. Vaskeribygning m.v. til Sygehuset ved Vejle. Vaskeribygning m.v. til Sygehuset ved Vejle. Afskrift Genpart. Det Kgl. Sundhedskollegium. Kjøbenhavn den 8 September 1888. Ved at tilbagesende det med det høje Indenrigsministeriums Skrivelse af 28 Juni

Læs mere

BRANNTAKSTPROTOKOLL - LYNGSEIDET 1856. BRANNTAKST FOR HANDELSSTEDET LYNGSEIDET Aar 1856. Hvorda.

BRANNTAKSTPROTOKOLL - LYNGSEIDET 1856. BRANNTAKST FOR HANDELSSTEDET LYNGSEIDET Aar 1856. Hvorda. BRANNTAKST FOR HANDELSSTEDET LYNGSEIDET Aar 1856. 66 Aar 1856 den 18de Juni blev under de almindelige Omtaxationsforretninger afholdt en saadan Forretning paa Handelsstedet Lyngseidet over Handelsmand

Læs mere

Ark No a/1885. Laurits Jørgensen Overretssagfører. Til Vejle Byraad.

Ark No a/1885. Laurits Jørgensen Overretssagfører. Til Vejle Byraad. Ark No a/1885 Laurits Jørgensen Overretssagfører Til Vejle Byraad. Efter at jeg har forholdt Hr Mazanti den med Byraadets ærede Skrivelse af 6 ds. af Hr Aarup givne Forklaring over Udstedelsen af Anvisingen

Læs mere

SmartWood Bjælkesystem Detaljer

SmartWood Bjælkesystem Detaljer SmartWood Bjælkesystem Detaljer Oversigt med positioner T-02 T-03 T-01 V-04 V-03 V-02 V-01 Detalje T-01 type A Detalje T-01 type B Detalje T-01 type C Detalje T-02 type A Detalje T-02 type B Detalje T-03

Læs mere

Monteringsanvisning for Snorudløb type 1

Monteringsanvisning for Snorudløb type 1 1.1 Montering af betjeningssnor på hjul Figur 1 Hvis betjeningssnor med hjul ikke er monteret på glasset gøres dette med en unbrako nøgle. Se efter at snorens længde er den rigtige til glassets højde.

Læs mere

Særlige Betingelser. Leveringen af Overbygninger til Aktieselskabet. De kjøbenhavnske Sporvejes Vogne i Kjøbenhavn

Særlige Betingelser. Leveringen af Overbygninger til Aktieselskabet. De kjøbenhavnske Sporvejes Vogne i Kjøbenhavn Særlige Betingelser For Leveringen af Overbygninger til Aktieselskabet De kjøbenhavnske Sporvejes Vogne i Kjøbenhavn - I. Vognkassen I almindelighed udføres denne efter vor tegning no. for siddepladser

Læs mere

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.2.1. Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv.

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.2.1. Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv. At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.2.1 Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv. November 2005 Erstatter december 2002 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder

Læs mere

Artikel 1. Denne Konvention omfatter følgende Farvande:

Artikel 1. Denne Konvention omfatter følgende Farvande: BKI nr 228 af 21/06/1933 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsmin., j.nr. 63.D.31. Senere ændringer til forskriften BKI nr 8 af 27/01/1986 BKI

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Afretter. Afretter. Fig. 1 Afretter Anvendelse At rette træet lige. At fjerne ujævnheder/skævheder, der naturligt er i materialet træ.

Afretter. Afretter. Fig. 1 Afretter Anvendelse At rette træet lige. At fjerne ujævnheder/skævheder, der naturligt er i materialet træ. Afretter Fig. 1 Afretter Anvendelse At rette træet lige. At fjerne ujævnheder/skævheder, der naturligt er i materialet træ. Opbygning På maskinen er der monteret et sideanslag, som kan indstilles sideværts

Læs mere

Juledag 1928 II overstreget

Juledag 1928 II overstreget En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 798-1919) Originalt emne Boligforhold Kommunale Beboelseshuse Uddrag fra byrådsmødet den 27. marts 1920 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 798-1919)

Læs mere

Forblad. Staalrørssituationen. Tidsskrifter. Arkitekten 1943, Ugehæfte

Forblad. Staalrørssituationen. Tidsskrifter. Arkitekten 1943, Ugehæfte Forblad Staalrørssituationen - Tidsskrifter Arkitekten 1943, Ugehæfte 1943 Staalrørssituationen Fra "Staalrørsudvalget af 1943", som er en Fællesrepræsentation \ for Elektricitetsbranchens, Ingeniørernes

Læs mere

Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte

Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte blive forelagt Lovgivningsmagten, da grundigt at tage Hensyn til, at en saadan Bane formentlig er aldeles unødvendig, da de Egne,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

Forblad. Husvampen. N.P.A Bauditz. Tidsskrifter. Architekten 1920

Forblad. Husvampen. N.P.A Bauditz. Tidsskrifter. Architekten 1920 Forblad Husvampen N.P.A Bauditz Tidsskrifter Architekten 1920 1920 HUBSVAMPEN Hussvampen (meruleus lacrymans) er vore Bygni.ngers farligste Fjende og det maa ovenikøbet siges, at den breder sig meget stærkt

Læs mere

Julens sande Evangelium er Daad

Julens sande Evangelium er Daad En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED.

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. 1878-17 Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. Da det bliver nødvendigt at foretage en Afhøring ad en Christian Christensen, som har boet her i Byen. Skal være født d. 5 April

Læs mere

VARIGHED: LANGT FORLØB. Byg EN NEM HULE. Gå ind på dr.dk/byg og find flere seje byggeprojekter.

VARIGHED: LANGT FORLØB. Byg EN NEM HULE. Gå ind på dr.dk/byg og find flere seje byggeprojekter. VARIGHED: LANGT FORLØB Byg EN NEM HULE Byg EN NEM HULE Varighed: Langt forløb Denne hule kan du bygge derhjemme, evt. sammen med en voksen. Husk at få hjælp af en voksen, når der skal bruges stiksav og

Læs mere

Overdækningen er bygget, så den passer til huset, fordi vi har brugt samme materiale og malet med samme farve.

Overdækningen er bygget, så den passer til huset, fordi vi har brugt samme materiale og malet med samme farve. LET SVÆRHEDSGRD: Opgaven er ikke svær. Du skal bare bruge vaterpas og tommestok flittigt. TIDSFORRUG: Selve arbejdet kan udføres på to enkelte arbejdsdage med flere dages mellemrum (tørretid for stolpebetonen).

Læs mere

Prædiken til 5. S.e. Paaske

Prædiken til 5. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Droske- og Kaperkørsel Foreninger Kørsel Regulativer, Reglementer m. m. Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Vognmandsforeninger Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Sammenholdet. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Sammenholdet. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Trin-for-trin-instruktioner Sådan bygger du et træhus i et træ

Trin-for-trin-instruktioner Sådan bygger du et træhus i et træ Trin-for-trin-instruktioner Sådan bygger du et træhus i et træ Valg af et træ Vælg et træ med den rigtige struktur, og sørg for, at det træ, du vælger, er sundt det er helt afgørende for, at du får et

Læs mere

10.2,4 RASTER 125, 75, ANVENDELSE side 1

10.2,4 RASTER 125, 75, ANVENDELSE side 1 10.2,4 RASTER 125, 75, ANVENDELSE side 1 ET EKSEMPEL PÅ RASTERS MANGESIDIGHED. RASTER er den ultimative formtype, når det gælder komplicerede forskallingsopgaver. Ingen anden formtype kommer op på siden

Læs mere

Konstruktion af SEGMENTBUE I MURVÆRK.

Konstruktion af SEGMENTBUE I MURVÆRK. Konstruktion af SEGMENTBUE I MURVÆRK. Murerviden.dk - 1 - RE Forudsætninger. Segmentbuens endepunkt i overkant sten Stander Overkant segmentbue i lejefuge Vederlag Pilhøjde Det er nødvendigt at kende visse

Læs mere

Elisabeth Grundtvig: Nutidens sædelige Lighedskrav

Elisabeth Grundtvig: Nutidens sædelige Lighedskrav lforedraget "Nutidens sædelige Lighedskrav" bokkede Elisabeth Grundtvig op om "handskemorqlen", der krævede seksuel ofholdenhed for begge køn inden giftermå\. {. Elisabeth Grundtvig: Nutidens sædelige

Læs mere

Tab.23. Fig.63 og Fig.64

Tab.23. Fig.63 og Fig.64 Thomas Bugge "De første grunde til den rene eller abstrakte mathematik. Tredje og sidste Deel. Den oekonomiske og den militaire Landmaaling". Kiøbenhavn 1814.. Fig.63 og Fig.64 76 Naar der gives en ret

Læs mere

KONSTRUKTION DET ØSTJYSKE BINDINGSVÆRK

KONSTRUKTION DET ØSTJYSKE BINDINGSVÆRK KONSTRUKTION DET ØSTJYSKE BINDINGSVÆRK VED AT SAMMENHOLDE DET GÆNGSE ØSTJYSKE BINDINGSVÆRK MED KONSTRUKTIONERNE PÅ HØRHAVE- GÅRDEN FÅR MAN EN IDE OM, HVORDAN GÅRDEN PASSER IND I TID OG STED. PÅ SAMME MÅDE

Læs mere

Praktisk Skibbyggerie.

Praktisk Skibbyggerie. D. H. Funch Underskibbygmester Praktisk Skibbyggerie. Et Forsøg Tredje Deel Kjøbenhavn. 1834 Om Klædningen udenbords Klædningens Forbinding udenbords Transskription af s. 187 194 Udført af Tom Rasmussen

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

Intraorale optagelser med vinkelhalveringsteknik

Intraorale optagelser med vinkelhalveringsteknik Intraorale optagelser med vinkelhalveringsteknik Praktisk vejledning Sektion for Oral Radiologi Hanne Hintze August 2013 Vinkelhalveringsteknik Er en intraoral teknik, der kan bruges til periapikale optagelser

Læs mere

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske Første opfordring til sabotage John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske radio BBC s udsendelser sendt til Danmark og på det danske sprog. Talen blev

Læs mere

DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD

DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD FO RDELINGSKO NTO RET P o sta d re sse : V O G N M A G E R G A D E 2 København K.( 1»LC. 19 3 $ Konto Ni.159981 E k s p e d itio n : K R O N P R IN S E S S E G A D E 2 0 DE.-!,

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

Ventura Kontorvægge. Teknisk manual

Ventura Kontorvægge. Teknisk manual Kontorvægge Teknisk manual - Generelt er til trods for det minimalistiske design en ægte flytbar kontorvæg på linie med andre produkter i Triplan systemet. er er en flytbar kontorvæg, der med en diskret

Læs mere

Trin-for-trin-instruktioner Byg hegnet selv

Trin-for-trin-instruktioner Byg hegnet selv Trin-for-trin-instruktioner Byg hegnet selv Typer af hegn Trådhegn Et trådhegn er ret hurtigt at opføre og nok ét af de billigste at vedligeholde. Gabioner (stenkister) Metalkurve fyldte med sten eller

Læs mere

Tørring. Materialelære. Friluftstørring og lagring. stabling:

Tørring. Materialelære. Friluftstørring og lagring. stabling: Tørring Friluftstørring og lagring Stabling Stabling af træ har overordentlig stor betydning for opnåelse af en god og ensartet ovntørring. Ved stablingen bør det tilstræbes at opbygge træstablen på en

Læs mere

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før]

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før] 0 Færdig på en weekend Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. Sværhedsgrad: LeT svært Du skal have målt op og bestilt pladerne, så du har alle

Læs mere

Poul Sveistrup. De københavnske Syerskers Tilfredshed.

Poul Sveistrup. De københavnske Syerskers Tilfredshed. Poul Sveistrup. De københavnske Syerskers Tilfredshed. Særtryk af Nationaløkonomisk Tidsskrift 1901 1 En Statistik over menneskelig Tilfredshed turde formentlig være noget nyt. Den kan ikke vente paa Forhaand

Læs mere