Baggrundsnotat for å-turismeprojekt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Baggrundsnotat for å-turismeprojekt"

Transkript

1 Baggrundsnotat for å-turismeprojekt Herning Kommune har besluttet at afsætte i alt 5 millioner, i budget år 2016 og 2017, til udvikling af turismen langs Skjern Å og Karup Å. Der er på nuværende tidspunkt fordelt 1 million til medfinansiering af et forsknings- og formidlingsprojekt ansøgt af Dansk Center for Vildlaks i Innovationsfonden, samt kr. til deltagelse i et samarbejdsprojekt med Ringkøbing-Skjern Kommune og Ikast-Brande Kommune om bortskræmning af Skarv. Notatet indeholder baggrundsanalyser og argumenter for, hvor potentialet i et åturismeprojekt er størst. Det er bygget op ved at forskellige aktiviteter, som kan findes i forbindelse med åerne, gennemgås med en kort beskrivelse og en vurdering af potentialet. Følgende aktiviteter er medtaget i dette notat: Laksefiskeri (Skjern Å) Havørredfiskeri (Karup Å og Skjern Å) Øvrige fiseprodukter Kanoturisme Cykelturisme langs åerne Vandre- og rideturisme er ikke medtaget i denne vurdering. Der er vedlagt en skitseoversigt af de tre åsystemer; Skjern Å, Karup Å og Storåen se næste side. Sidst i baggrundnotatet (s. 7) er projekter af lignende karakter listet, som kan tænkes at samarbejde med projektet eller hente erfaringer ind til projektet. Ligeledes er der foretaget en målgruppevurdering af lystfiskermålgruppen (s. 8). 1

2 Billede Error! Main Document Only.: Skitsetegning af de tre å-systemer; Skjern å (grøn), Karup Å (rød) og Storå (blå) 2

3 Laksfiskeri (Skjern Å). Laksen er i fremgang i Skjern Å og i 2015 blev der i alt fanget 1456 laks. En stærk årsag til fremgangen er bæredygtighedstanken omkring laksefiskeriet. Denne er vigtig at holde fast i fremadrettet, for at bevare det attraktive lakseprodukt. Derfor hænger lakse- og vandløbspleje tæt sammen med muligheden for udvikling af en øget turisme for laksefiskeriet. Laksens har en særegen egenskab i at den altid vender tilbage til det vandløb, hvori den er født, for at gyde. Derfor er der et klart incitament for at få så mange laks til at gyde i vores vandløb. Eksempler på konkrete tiltag for at fremme laksebestanden er udlægning af gydegrus og fjernelse af spærringer, for at øge kvaliteten og størrelsen af vandløbene. Dansk Center for Vildlaks arbejder målrettet for at fremme bestanden af vildlaks, hvor kernen af arbejdet er bevarelse og ophjælpning af hjemmehørende stammer af laksefisk. Forsknings- og formidlingsprojeket ansøgt af DCV i Innovationsfonden skal øge vidensgrundlaget for at fremme laksebestande og understøtte deres arbejde. DCV s arbejde løber derfor parallelt med Herning Kommune projekt om at udnytte turismepotentialet. Laksefiskeriet er styret gennem kvoter, og der må i alt hjemtages 420 laks fordelt i to grupper afhængig af størrelse. Herefter må der kun praktiseres catch & release (fangst og genudsæt). Der må hjemtages 1 laks pr. person pr. år, så længe kvoten ikke er opbrugt. Det samme gælder havørreden i Skjern Å. Alle laks og havørreder, der fanges, skal registreres på Laksekontingent, fiskekort og fisketegn skal betales inden fiskeriet påbegyndes. Fiskeriet er overvejende organiseret og administreret gennem foreninger i samarbejde med de private lodsejere. Fiskeriet er reguleret gennem Bekendtgørelse om særlige fiskeriregler for Skjern Å vandsystem. Potentiale: Samlet set er laksefiskeriet i Skjern å i Danmarks klasse med potentiale til international klasse. Der kommer i dag lystfiskerturister fra hele Europa for at fange den store laks når fiskesæsonen starter i april. Højsæsonerne for laksefiskeriet er forår og efterår, og sæsonerne starter og slutter tidligere i Danmark, end i for eksempel Sverige og Norge. Der var i 2013 ca lystfiskere, som samlet set havde fiskedage ved Skjern Å, svarende til et gennemsnit på 7 årlige fiskedage ved Skjern Å (Jørgensen, 2014). Den gennemsnitlige Skjern Å-lystfisker bruger kr. årligt på sit Skjern Å-lystfiskeri, primært fordelt på køb af grej (34 %), forplejning (19 %) og transport (29 %). Dette forbrug ligger markant over gennemsnittet for danske lystfiskere, som kun bruger ca kr. på sin hobby. For hver forbrugskategori er det vurderet, hvor stor en andel af forbruget der sker lokalt, og herudfra kan estimeres, at 53,5 % af forbruget (3.930 kr.) fra hver lystfisker, foretages i lokalområdet omkring Skjern Å. Ud over den direkte økonomiske gevinst, kan der opstå andre positive gevinster i form af attraktionsværdi, bosætning, sociale effekter og miljømæssige effekter (Jørgensen, 2014). Der er lavet beregning ved en fordobling af opgangslaks fra 4000 i dag til 8000 laks (se tabel 1). Forudsætningen ved en fordobling af laksopgangen vil give 50% flere lystfiskere, men da lystfiskerne er følsomme overfor crowding er det estimeret at hver lystfisker øger antallet af fiskedage ved Skjern Å med 1, 5 dag (Jørgensen, 2014). Tabel 1: Tabel 1 Lokaløkonomisk værdi af et forbedret fiskeri (mod.e. Jørgensen, 2014, s. 9) Skjern Å- fiskeriet Antal lystfiskere Skjern Å fiske-dage/ Skjern Å fiske-dage, Lokal værditilvæks Arbejdsplads er 1 I 2013 betalte det obligatoriske laksekontingent, som er en betingelse for at få adgang til laksefiskeriet i Skjern Å. 3

4 Kvalitet som nu (opgang: ca laks) Forbedret kvalitet (opgang: ca laks) person/år totalt t ,8 millioner kr , ,4 millioner kr. 6,2 11,3 Der ses en positiv betalingsvillighed mellem antallet af opgangslaks og prisen på fiskekortene. Dog er der også her forbehold crowding, som har en negativ effekt på betalingsvilligheden på fiskekort (Jørgensen, 2014). Det sandsynligt, at der kan komme endnu flere strækninger med laksefiskeri i fremtiden i takt med, at der restaureres gydeområder, og vandringsmulighederne til flere områder bliver forbedret. Dette vil alt andet lige skabe mindre trængsel blandt lystfiskere, og dermed en endnu større værdiforøgelse. Ud fra en fiskeribiologisk betragtning, vil flere laks i fremtiden kunne give anledning til at justere forvaltningen. For eksempel kan fiskesæsonen forlænges, eller der fastsættes en relativt større kvote end i dag, hvor denne er fastsat til % af opgangen. Øges bestanden til f.eks opgangslaks, vil denne kunne bære en kvote på ca. 20 % af bestanden, eller laks, altså ca. fire gange større end i dag (Jørgensen, 2014) Vurdering fra Task force lystfiskerturisme Task force om lystfiskerturisme (Naturerhverv, 2015) har vurderet det samlede laksefiskeri i Vestjyllands åer samt i Gudenåen. De har vurderet laksefiskeriet som lystfiskerdestination efter 5 kriterier. Produkt: Laksefiskeri har sin primære sæson i foråret og sekundærer sæson i efteråret 2. Bestanden er i vækst, men ikke geografisk defineret. Service: Fragmenteret og differentieret. Båret af enkelte private aktører og lokale turistbureauer. Ingen initiativer, som tilstræber at favne den potentielle turists fulde køb og oplevelse. Guideservice eksisterer, men uden certificering el. koordinering. Den enkelte gæst må selv arrangere tur/rejse. Digital: Enkelte turistbureauer og Skjern Å Sammenslutningen tilstræber en fuld kommunikation om fiskeriet, bl.a. fisketegn, fangster, kvoter etc. Link-jungle (Naturerhverv, 2015). Der findes dog ingen samlet platform i dag. Management: Spredt blandt foreninger, myndigheder og overnatningssteder. Organiseringsgrad kan fokuseres i et el. flere forpligtende samarbejder mellem relevante kommuner. Ved Gudenåen er indsatsen organiseret bl.a. i VisitGudenaaen, men stadig i opstartsfase 2 Sæsonen for laksefiskeri i Skjern Å er fra d. 16. april til og med d. 15. oktober 4

5 Markedsføring: Intet rent destinationsfokus. Ingen aktører har tilsyneladende incitament til en bred profilering og håndtering af området som en afgrænset destination med målrettede produkter. Meget omtale er båret af enkelte trofæfangster og (foreløbig) nyhedsværdi. Særlige udfordringer: Laksebestandene er i høj grad stadig skrøbelige og sårbare, og kun bestanden i Skjern Å er tæt på at have opnået det, som kaldes gunstig bevaringsstatus i Habitatdirektivet. Og dette officielle mål ligger langt under bestandenes fulde potentiale. Trusler som skarv-prædation, utilsigtet bifangst i garn og ruser, ulovlig hjemtagelse og salg bør adresseres med henblik på at øge den vilde reproduktion og dermed det socioøkonomiske potentiale. Havørredfiskeriet (Karup Å og Skjern Å) Havørredefiskeriet i Karup Å er af høj kvalitet, og den del af Karup Å, som gennemstrømmer Herning Kommune regnes blandt noget af åens bedste fiskevand. Fangstrapporterne fortæller, at i dag hjemtages ca. 75 % af de ørreder, der fanges. Der indrapporteres skønsmæssigt ca.2/3 dele af den samlede fangst ved åen. I 2015 blev der indrapporteret fangst af havørreder - heraf er 628 stk. genudsat. Vægten af de hjemtagne fisk er i alt 5,357 tons. Totalt blev fanget en samlet vægt på ca. 7,209 ton (fanget + genudsat), som kan ganges med 1/3 (2,403 ton). Skønnet total fangst i 2015 er 3250 fisk med en samlet vægt på 9,6 tons havørreder. Det er den største mængde havørreder fanget i et europæisk vandløb i Der er for havørredefiskeriet i Karup Å ingen kvoter (som på laksefiskeriet i Skjern Å), da bestanden ikke er truet (Karup Å sammenslutningen, 2015). Havørredfiskeriet ved Karup Å er unik. Der fanges ikke alene mange havørreder, men havørrederne i Karup Å er, fra naturens side, genetisk disponeret til at blive betydeligt store. Det vil sige, at havørreder, i den størrelse og det antal, som fanges i Karup Å, ikke ses andre steder i Europa, og kun få andre steder i verden (Karup Å sammenslutningen, 2015). Havørredfiskeriet i Karup Å er styret og administreret gennem lystfiskerforeningerne i samarbejde med de private lodsejere - ligesom ved Skjern Å. Havørredefiskeriet i Skjern Å har i 2015 oplevet en kæmpe fremgang i antal fangede havørreder på i alt 1397 (mod 579 stk. i 1999) (DCV, 2015). Potentialet: Havørredfiskeriet i Karup Å, er ligesom Laksefiskeriet i Skjern Å, i Danmarksklasse med potentiale til international klasse. Der er plads til flere lystfiskere langs åen, uden at naturoplevelsen spoleres, og bestanden af havørreder er tilstrækkelig robust til, at alle fangede havørreder kan hjemtages, hvis lystfiskeren ønsker det. Ligeledes med et øget fisketryk vil en regulering, som det fx ses ved Skjern Å, være unødvendig (Karup Å sammenslutningen, 2015). Det er stadig afgørende, at der tænkes bæredygtigt, for at undgå en overfiskning af havørreden. Der er ikke lavet en lokaløkonomisk værdiberegning af havørredefiskeriet, derfor kendes det eksakte potentiale ikke. Evaluering fra Havørred Fyn (2015) viser, at der er skabt 38 årsværk, en lokal omsætning på millioner kr. og minimum overnatninger fra havørred turister. Der er nervøsitet fra Karup Å sammenslutningen, at der ved en fælles markedsføring med Skjern Å kan Karup Å drukne. Dette forhold skal medregnes i et samlet projekt. 5

6 Vurdering fra Task force lystfiskerturisme Task force om Lystfiskerturisme (Naturerhverv, 2015) har ikke vurderet Karup Å som lystfiskerdestination, men betegner den som en bobler. Dette betyder, at destinationen i højere grad skal udvikles efter de 5 kriterier (Produkt, service, digital, management og markedsføring) for at kunne blive en succes. Andre fiskearter og muligheder Der findes i åerne andre fiskearter, som fanges af lystfiskere, som eksempelvis Stalling. Disse arter har ikke sammen tiltrækningskraft overfor lystfiskerturister, som laksen og havørreden. De er dog et fint supplement til de to øvrige fiskearter, og kan betyde, at varieteten af fiskemuligheder øges, når først lystfiskerturisterne er trukket til området. Samtidig er put n take søer en fint supplement til lystfiskerne, som også skal tænkes ind i projektet. Kanoturisme: Det er kun de større vandløbssystemer som Skjern å, Karup å og Storå hvor der er egentlig sejlads med udlejning. Det er også tilladt at sejle på en række andre vandløb, men der er ingen udlejning af kanoer. For Skjern Å system må der p.t. udlejes 50/65 erhvervsmæssige kanoer til sejlads på Skjern å. Derudover er der mulighed for sejlads i egen kano (25 stk. gæstemærker pr. dag) og dertil komme lodsejernes sejlads i egen kano. Vi er ved at udvikle et bookings- og registreringssystem for sejlads på Skjern å hvor der fremover skal registreres hvor mange kanoer der udlejes, antal af købte gæstemærker, antal lodsejermærker og hvor man sejler den pågældende dag. På Karup å er der 12 stk. udlejningskanoer og Hessellund Camping står for udlejningen af disse/registrerer sejladsen. Kanosejllads er i dag reguleret gennem Bekendtgørelse om ikkeerhvervsmæssig sejlads på Skive og Karup Å med sidevandløb og søer. På Storåen (i Herning Kommune) er der 25 stk. udlejningskanoer og 15 stk. gæstemærker og det er VisitHerning, der står for udlejning af kanoerne/registrering af sejladsen. Potentiale: De to erhvervsmæssige udlejere af kanoer på Skjern å, Åskov Kanofart og Skjern å kanofart. Kommunerne langs Skjern å lægger op til et nyt tillægsregulativ for sejlads på Skjern Å, hvor antallet af udlejningskanoer skal stige fra 50/65 til 75 stk. Samtidig skal der etableres et nyt bookings og registreringsystem, som skal gøre det lettere at rekvirere et gæstemærke/lodsejermærke til sejlads på åen i egen kano. Der er ikke lavet nogle beregninger for kanoturisme og potentialerne. Det vurderes, at potentialet for en øget kanoturisme er begrænset. Det anbefales derfor, at der i første omgang ikke gøres yderligere end beskrevet ovenfor, da potentialet er ukendt, men vurderes som begrænset. Dette også med det begrundelse at en øget kanofærdsel, end den der er beskrevet, kan påvirke lystfiskerturismen. 6

7 Cykelturisme langs åerne VisitDenmark (2013) har foretaget en analyse af cykelturismen i Danmark. Der foretages årligt 12,8 mio. overnatninger, hvoraf 29% af dem er i Region Midtjylland. Cykelturisterne er domineret af tyskere (40%) og Hollændere (35%). Danskerne udgør 21%. En gennemsnitlig dansk cykelturist bruger ca. 392 kr. pr døgn og har gennemsnitlig 11 overnatninger, mens en udenlandsk turist bruger 455 kr. pr døgn, og har i gennemsnit 10 overnatninger. Cykelturisterne overnatter typisk i feriehuse eller på campingpladser. Potentiale: Der ligger et potentiale i at udvikle på cykelturismen. Der er fine synergier i at bruge åerne som trækplaster for cykelturister, og det vurderes, at lystfiskerturisme og cykelturisme kan supplere hinanden. Dette støttes af VisitDenmark (2015), som viser at 32% af cykelturisterne har lystfiskeri som aktivitet. Det anbefales derfor, at der på sigt udvikles på cykelturismen langs åerne, og at det kobles sammen med Herning Cykler projektet. Det anbefales, at der inden arbejdet laves en kortlægning af huller for at udbygge cykelturisme, samt at private lodsejere inddrages. Der kan med fordel hentes inspiration fra Naturturisme Fyn, som har haft stor succes med at udvikle kano og kajakturisme langs kysten i samarbejde med private lodsejere. Lignende projekter. Erfaringer fra projekter af lignende karakter kan hentes fra: Naturturisme (det sydfynske øhav): Naturturisme I/S vil i samarbejde med relevante parter udvikle oplevelser og aktiviteter til turister og lokalbefolkningen i Det Sydfynske Øhav. Oplevelserne tager udgangspunkt i områdets store potentialer indenfor natur og kulturarv. Oplevelserne er aktive og med plads til fordybelse, leg og læring (Naturturisme, 2016). Fishing Zealand: Det er et samarbejde mellem Danmarks Sportsfiskerforbund, syv sjællandske kommuner, turistråd, private partnere og virksomheder samt frivillige og foreninger. Projektet har fokus på at fremme bæredygtigt fiskeri (Fishing Zealand, 2016) HavørredFyn. Projekterne har stor succes i dag, hvor der skabes stor opmærksomhed på området og tiltrækker mange turister. Eksempelvis har HavørredFyn skabt 38 årsværk og genereret overnatninger fra havørredturister (HavørredFyn, 2015). DCV s Forsknings- og formidlingsprojektet som er støttet af Innovationsfonden, Ringkøbing-Skjern Kommune og Herning Kommune om at fremme bestanden af vildlaks. Mikroturismeprojektet i Herning Kommune (behandlet på ØKE d. 8. december 2014 pkt. 381) med fokus på netværk og understøttelse af små erhverv i relation til turisme. Der har været indledende dialog med disse projekter, som fortsættes igennem projektet. Projektforløbet om åturisme skal afdække om samme potentialer findes i Herning Kommune. 7

8 Målgruppevurdering for lystfiskerturisme: Cowi (2014) har segmenteret danske lystfiskere i 5 segmenter (Se tabel 2). Tabel 2: De fem lystfiskertyper (mod. e. Jørgensen, 2014 s. 13) Andel af lystfiskertyper Andel af alle lystfiskere Lystfisker i naturen 30 % Ud for at fange fisk 24 % Hyggefiskeri med venner og familie 24 % På fisketur når solen skinner 13 % Det aktive lystfiskerliv 9 % Gruppen af lystfiskere, som besøger Skjern Å i dag, har et højt forbrug set ift. den gennemsnitslige danske lystfisker, og må vurderes af afspejler lystfiskertyperne; lystfisker i naturen og Det aktive Lystfiskerliv (Cowi, 2014). Det er begge typer, som har en positiv betalingsvillighed for bedre naturoplevelser og bedre fiskevandskvalitet, herunder fangstmuligheder. De ønsker ikke nem adgang til fiskestederne, da for mange lystfiskere samme sted ødelægger oplevelser. Derfor understøtter dette de forbehold om crowding, der er taget ved i Jørgensen (2014) ift. en stigning i lystfiskere. Det anbefales derfor, at der tages udgangspunkt i det eksklusive produkt, som findes i dag, og dermed de lystfiskertyper, der besøger åerne i dag. Cowi (2014) beskriver desuden, at de tyske lystfiskere er meget aktive og seriøse lystfiskere med høje kvalitetskrav dette underbygger et fokus på det eksklusive produkt. Vi har ikke samme data fra Karup Å, men det antages, at vi kan overføre samme viden, da havørredfiskeriet også har en høj kvalitet, og er et eksklusivt produkt. Et projekt om åturisme anbefales derfor, at underbygger det eksklusive produkt, som findes i dag og målrette indsatsen på de mere inkarnerede lystfiskere. Det er forventeligt, at derved ved en øget markedsføring tiltrækkes andre grupper af lystfiskere, og andre typer turiset til åerne, og derfor skal den overordnede planlægning have fokus på at skille lystfiskerne og de generelle turister, så der skabes gode oplevelser for alle. 8

9 Kildeliste Cowi (2014): DCV (2015): Fishing Zealand (2016): Havørred Fyn (2015): Lystfiskeri i Danmark Hevm? Hvor meget? Hvordan, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, 1. udgave. Personlig kommentar, Gert Holdensgaard, Administrerende Direktør, tlf: , Fishing Zealand et stort samarbejdsprojekt. Hentet fra hjemmesiden: Havørred Fyn Strategi , Havørred Fyn, Odense Kommune, Jørgensen, J. J., Rønnest, A. K., Ladenburg, J., Aarestrup, K., Skov, C. & Koed, A. (2014): Den lokaløkonomiske værdi af laksefiskeriet i Skjern Å, DTU Aquarapport nr Tilgængelig på internettet: Karup Å Sammenslutningen (2015): Personlig kommentar, Søren Borg Nielsen, mobil , Naturerhverv (2015): Rapport fra Task force om lystfiskerturisme, Naturerhvev, Task force om lystfiskerturisme. Naturturisme (2016): Oplevelser i verdensklasse. Hentet fra hjemmesiden: VisitDenmark (2013): Cykelturister i Danmark. Turistprofil, VisitDenmark, Viden og Analyse. 9

Krafttak for Laksen i. Danmark

Krafttak for Laksen i. Danmark Krafttak for Laksen i Historie. Tiltag. Udfordringer. Forvaltning. Målsætninger. Danmark Danmarks Center for Vildlaks Hvem arbejder med laksen i Danmark? Naturstyrelsen Overordnet ansvar laksen i Danmark!

Læs mere

Lokaløkonomiske effekter af det udsætningsbaserede laksefiskeri i Gudenåen

Lokaløkonomiske effekter af det udsætningsbaserede laksefiskeri i Gudenåen Gudenå sammenslutningen, generalforsamling 2013 Lokaløkonomiske effekter af det udsætningsbaserede laksefiskeri i Gudenåen Indhold Om lystfiskeri og samfundsøkonomi Undersøgelsens resultater Kan vi øge

Læs mere

Miljøudvalget 2013-14 L 44 Bilag 1 Offentligt

Miljøudvalget 2013-14 L 44 Bilag 1 Offentligt Miljøudvalget 2013-14 L 44 Bilag 1 Offentligt Notat - Vurdering af den socioøkonomiske værdi af havørred- og laksefiskeriet i Gudenåen under forudsætning af gennemførelse af Model 4 C og Model 7, Miljøministeriet

Læs mere

Stort fokus på laksefiskeriet

Stort fokus på laksefiskeriet Stort fokus på laksefiskeriet Turisme, udsætninger, hvilken vej skal vi? Hvorfor er opgangen i Skjern Å stagneret? Uklart vand skæmmer Skjern Å, hvorfor? Lystfiskerfangede laks 1500 1000 500 0 Laksefiskeriet

Læs mere

Klik for at redigere titeltypografi i masteren

Klik for at redigere titeltypografi i masteren Den Store Nationale Konference for Natur- og Miljøområdet Lystfiskerne som samarbejdspartnere og deres bidrag til samskabelse titeltypografi i 14-06-2017 Kaare Manniche Ebert, biolog i Danmarks Sportsfiskerforbund

Læs mere

Roskilde Kommune. Fishing Zealand er startet som et samarbejde mellem Danmarks Sportsfiskerforbund,

Roskilde Kommune. Fishing Zealand er startet som et samarbejde mellem Danmarks Sportsfiskerforbund, Roskilde Kommune Valdemarsgade 43 Postboks 200 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk Sagsnr.: 11/11437 Dokumentnr.: 37607/13 Sagsbehandler: Paul Debois Dir. 55 36 24 12 E-mail: pde@vordingborg.dk

Læs mere

Anbefalinger til udvikling af lystfiskerturismen i Herning Kommune

Anbefalinger til udvikling af lystfiskerturismen i Herning Kommune Anbefalinger til udvikling af lystfiskerturismen i Herning Kommune Herning Kommune som attraktiv lystfiskerdestination Flotte laks, af oprindelig stamme, i Skjern Å, og meget store havørreder i Karup Å,

Læs mere

Karup Å ved Karup Kirke

Karup Å ved Karup Kirke Karup Å ved Karup Kirke Fiskearter: havørred, bækørred, regnbueørred. Fisketid: fra 1. marts til og med 31. oktober. Fiskeret: Lystfiskerforeningen af 1926. Der må fiskes på den nordøstlige side af Karup

Læs mere

Til Frederikssund Kommune. En kort introduktion til Fishing Zealand. Baggrund:

Til Frederikssund Kommune. En kort introduktion til Fishing Zealand. Baggrund: Til Frederikssund Kommune En kort introduktion til Fishing Zealand. Baggrund: Rapporten Samfundsøkonomisk betydning af lystfiskeri i Danmark, Fødevareministeriet 2010 understreger, at lystfiskerne genererer

Læs mere

Aktiv tematurisme i Region Syddanmark TEMAVÆRKSTED PÅ WORKSHOP D. 3. DECEMBER 2014 FACILTATOR: PETER KVISTGAARD, PH.D.

Aktiv tematurisme i Region Syddanmark TEMAVÆRKSTED PÅ WORKSHOP D. 3. DECEMBER 2014 FACILTATOR: PETER KVISTGAARD, PH.D. Aktiv tematurisme i Region Syddanmark TEMAVÆRKSTED PÅ WORKSHOP D. 3. DECEMBER 2014 FACILTATOR: PETER KVISTGAARD, PH.D. Lidt baggrund 03/12/14 Peter Kvistgaard 2 Program Introduktion til værksted Præsentation

Læs mere

Arternes kamp i Skjern Å!

Arternes kamp i Skjern Å! Arternes kamp i Skjern Å Foto: Scanpix. Området omkring Ringkøbing Fjord og Skjern Å ligger centralt på skarvens rute, når fuglene trækker nord og syd på om for- og efteråret. Skarven har tidligere været

Læs mere

Til Halsnæs Kommune. En kort introduktion til Fishing Zealand. Baggrund:

Til Halsnæs Kommune. En kort introduktion til Fishing Zealand. Baggrund: Til Halsnæs Kommune En kort introduktion til Fishing Zealand. Baggrund: Rapporten Samfundsøkonomisk betydning af lystfiskeri i Danmark, Fødevareministeriet 2010 understreger, at lystfiskerne genererer

Læs mere

Klik for at redigere titeltypografi i masteren

Klik for at redigere titeltypografi i masteren Envina Fagmøde Skarrild, den 1. november 2016 Samfundsøkonomiske gevinster ved større fiskebestande titeltypografi i undertiteltypografien i 06-11-2016 Kaare Manniche Ebert, biolog i Danmarks Sportsfiskerforbund

Læs mere

Status for laksen i Danmark -siden 2004. Anders Koed, DTU Aqua, Sektion for Ferskvandsfiskeri og -økologi

Status for laksen i Danmark -siden 2004. Anders Koed, DTU Aqua, Sektion for Ferskvandsfiskeri og -økologi Status for laksen i Danmark -siden 2004 Anders Koed, DTU Aqua, Sektion for Ferskvandsfiskeri og -økologi Indhold 1. Indledning 2. Historisk udvikling af laksebestanden indtil 2004 3. Udvikling efter National

Læs mere

Karup Å ved Karup Kirke

Karup Å ved Karup Kirke 2014 Karup Å ved Karup Kirke Fiskearter: havørred, bækørred, regnbueørred. Fisketid: fra 1. marts til og med 31. oktober. Fiskeret: Lystfiskerforeningen af 1926. Der må fiskes på den nordøstlige side af

Læs mere

Opgangen af laks i Skjern Å 2011

Opgangen af laks i Skjern Å 2011 Opgangen af laks i Skjern Å 2011 Niels Jepsen & Anders Koed, DTU Aqua Resume Opgangen af laks i Skjern Å blev i 2011 estimeret til 4176 laks. Sidste undersøgelse i 2008 viste en opgang på 3099 laks. Indledning

Læs mere

VSF Fangstrapport for 2014

VSF Fangstrapport for 2014 Vejle, d. 19. nov. 2014 VSF Fangstrapport for 2014 1 Generelt... 1 2 Oversigt... 1 3 Havørred... 2 3.1 Vejle Å... 3 3.2 Rohden Å... 6 3.3 Øvrige åer... 7 3.4 Analyse af smolt-årgange... 7 4 Laks... 9 5

Læs mere

Uddybende bilag vedr. projektet: OPI Vækst i lystfisketurisme. 1. Faktuelle oplysninger: J.nr. 15/47355 Projektnavn OPI Vækst i lystfisketurisme

Uddybende bilag vedr. projektet: OPI Vækst i lystfisketurisme. 1. Faktuelle oplysninger: J.nr. 15/47355 Projektnavn OPI Vækst i lystfisketurisme Uddybende bilag vedr. projektet: OPI Vækst i lystfisketurisme 1. Faktuelle oplysninger: J.nr. 15/47355 Projektnavn OPI Vækst i lystfisketurisme Ansøger OPENING A/S Adresse Nørrebrogade 24 Postnummer og

Læs mere

Den socioøkonomiske værdi af lys4iskeri på Sjælland

Den socioøkonomiske værdi af lys4iskeri på Sjælland Den socioøkonomiske værdi af lys4iskeri på Sjælland Socioøkonomisk værdi = Betydningen af lys,iskeri på Sjælland for Sjælland - - - Facts om lys,iskeri i Danmark/Sjælland ( hvor meget, hvordan, hvem )

Læs mere

På cykel i Danmark. Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark

På cykel i Danmark. Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark På cykel i Danmark Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark Definition af cykelturisten Hvad er definitionen på en international cykelturist i Danmark? Er det den tyske familiefar, der har cyklen bag

Læs mere

Arrangementer Havørred-premiere ved Karup Å Tid: Sted: Lær dit fiskevand at kende Råsted Lilleå Tid: Sted: Klassiske laksefluer Tid:

Arrangementer Havørred-premiere ved Karup Å Tid: Sted: Lær dit fiskevand at kende Råsted Lilleå Tid: Sted: Klassiske laksefluer Tid: Der vil være fremvisning af old timer fluebindingsfilm, PowerPoint-show med fluebindingsmaterialer fra eksotiske fugle, klassikske fiskebøger og materialer, samt almindelig whisky-hygge. Deltagergebyret,

Læs mere

Cykelturismens økonomiske betydning

Cykelturismens økonomiske betydning Cykelturismens økonomiske betydning - for Danmark 2008 - Af Ditte Møller Munch/Temaprojektleder Aktiv Danmark Indhold Definition af en cykelturist Turistomsætning og døgnforbrug for cykelturister Overnatningsform

Læs mere

Brede å Lystfiskerforening

Brede å Lystfiskerforening Å Bredden marts 2015 Brede å Lystfiskerforening Mølleparken 251 6240 Løgumkloster Tlf.: 74 74 44 36 30 68 70 36 E-mail.: brede-aa@brede-aa.dk Hjemmeside.: www.brede-aa.dk Velkommen til en ny sæson. Den

Læs mere

Foto: Danmark i vandkanten. Overnatningstal jan. til dec. 2015 KERTEMINDE KOMMUNE

Foto: Danmark i vandkanten. Overnatningstal jan. til dec. 2015 KERTEMINDE KOMMUNE Foto: Danmark i vandkanten Overnatningstal jan. til dec. 2015 KERTEMINDE KOMMUNE Destination Kerteminde Haven ved Havet Turistsæsonen så i begyndelsen af 2015 ikke ud til at blive et turist-år pga. ustabilt

Læs mere

Godt nyt fra Havørred Sjælland Danmarks Sportsfiskerforbund kræver stop for salg af havørred og laks

Godt nyt fra Havørred Sjælland Danmarks Sportsfiskerforbund kræver stop for salg af havørred og laks Nyhedsbrev Nyhedsbrev 4 // 2011 Indeks side 2 Landsdelsmøder om medlemsadministration og nyt byggeri Ser på nyt medlems- og kasserersystem Indeks side 3 Godt nyt fra Havørred Sjælland Danmarks Sportsfiskerforbund

Læs mere

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 N O T A T Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 Kort før nytår offentliggjorde VisitDenmark rapporten Tre forretningsområder i dansk turisme Kystferie, Storbyferie og Mødeturisme, der for første

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Vingsted, den 6. januar, 2014.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Vingsted, den 6. januar, 2014. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Vingsted, den 6. januar, 2014. Vedrørende: Høring angående revision af bekendtgørelsen om fredningsbælter

Læs mere

Hvorfor er brakvandet så vigtigt?

Hvorfor er brakvandet så vigtigt? Hvorfor er brakvandet så vigtigt? Hvad er problemet?! Bestandene kan blive slået ud i situationer med stor indtrængen af saltvand! De er udsatte for overfiskeri af garn og ruseredskaber! Anden predation

Læs mere

JAGT & GAMEFAIR. Jagt - fiskeri - hunde - heste - outdoor

JAGT & GAMEFAIR. Jagt - fiskeri - hunde - heste - outdoor JAGT & GAMEFAIR Jagt - fiskeri - hunde - heste - outdoor 20. & 2 aug. 2 1. 016 kl. 10-17 Målrettet strategi på at øge besøgstal med 40% og forventer op mod 7.000 besøgende. Enestående og imponerende trofæudstilling.

Læs mere

Den lokaløkonomiske værdi af laksefiskeriet i Skjern Å

Den lokaløkonomiske værdi af laksefiskeriet i Skjern Å Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 03, 2015 Den lokaløkonomiske værdi af laksefiskeriet i Skjern Å Jordal-Jørgensen, Jørgen; Rønnest, Arne Kvist; Ladenburg, Jakob; Aarestrup, Kim; Skov, Christian; Koed,

Læs mere

Det socioøkonomiske potentiale for

Det socioøkonomiske potentiale for Det socioøkonomiske potentiale for lystfiskeri og lystfiskerturisme i Danmark Carl Henrik Marcussen Center for Regional- og Turismeforskning, CRT, www.crt.dk Indlæg på temadag på Hotel Søpark, Maribo,

Læs mere

Dansk Amatørfiskerforening Dansk Fritidsfiskerforbund Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark

Dansk Amatørfiskerforening Dansk Fritidsfiskerforbund Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark Dansk Amatørfiskerforening Dansk Fritidsfiskerforbund Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark Idé- og Visionskatalog for fremtidens rekreative lyst- og fritidsfiskeri 10. november 2014 De tre landsdækkende

Læs mere

Havørredbestanden giver hvert år anledning til mange diskussioner blandt medlemmerne af Vejle Sportsfiskerforening (VSF):

Havørredbestanden giver hvert år anledning til mange diskussioner blandt medlemmerne af Vejle Sportsfiskerforening (VSF): Vejle Sportsfiskerforening Buldalen 13 7100 Vejle Vejle, d. 13. april 2013 Havørredbestanden i Vejle Å. 1 Indledning Havørredbestanden giver hvert år anledning til mange diskussioner blandt medlemmerne

Læs mere

Klik for at redigere titeltypografi i masteren

Klik for at redigere titeltypografi i masteren Hva kjennetegner en attraktiv sportsfiskedestinasjon - set med en danskers øjne? titeltypografi i undertiteltypografien i Hardangerfjordseminaret 8.- 9. maj 2015 Miljøkonsulent Lars Brinch Thýgesen, DSF

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan. I Lysets Land. For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. PIXI-UDGAVE revideret september 2010

Naturen+ Handlingsplan. I Lysets Land. For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. PIXI-UDGAVE revideret september 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI-UDGAVE revideret september 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision

Læs mere

DCV Danmarks Center for Vildlaks

DCV Danmarks Center for Vildlaks DCV Danmarks Center for Vildlaks Aktivitetsrapport 2015 Danmarks Center for Vildlaks Aktivitetsrapport 2015 Forord Denne aktivitetsrapport er ment som information om Danmarks Center for Vildlaks (DCV)

Læs mere

Naturgenopretning i Gudenåen. - Standpladser til laks og havørreder ved Ulstrup i Favrskov Kommune -

Naturgenopretning i Gudenåen. - Standpladser til laks og havørreder ved Ulstrup i Favrskov Kommune - Naturgenopretning i Gudenåen - Standpladser til laks og havørreder ved Ulstrup i Favrskov Kommune - Naturgenopretning i Gudenåen - Standpladser til laks og havørreder ved Ulstrup i Favrskov Kommune 2011,

Læs mere

Laksen i Danmark Udvikling og strategi for genopbygning af danske laksebestande!

Laksen i Danmark Udvikling og strategi for genopbygning af danske laksebestande! Laksen i Danmark Udvikling og strategi for genopbygning af danske laksebestande! Søren Larsen, Danmarks Center for Vildlaks, (Arbejde) Skjern Å Sammenslutningen og Dansk Laksefond, (Fritid) Laksefangster!

Læs mere

Regler og kortmaterialer gældende for: Dagkort - Zone 5: Grindsted Å, Ansager Å, Grene Å og Omme Å

Regler og kortmaterialer gældende for: Dagkort - Zone 5: Grindsted Å, Ansager Å, Grene Å og Omme Å Regler og kortmaterialer gældende for: Dagkort - Zone 5: Grindsted Å, Ansager Å, Grene Å og Omme Å Regler for fiskeri på zone 5 Obligatorisk indrapportering af fangst - Fra sæsonen 2015 skal alle fangster

Læs mere

Indstilling. Plan for sejlads og fiskeri. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten nik og Miljø. Den 8. maj 2008. Natur og Miljø

Indstilling. Plan for sejlads og fiskeri. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten nik og Miljø. Den 8. maj 2008. Natur og Miljø Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten nik og Miljø Den 8. maj 2008 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune 1. Resume Byrådet kan via vandløbsloven fastsætte nærmere bestemmelser om sejlads på

Læs mere

Agenda. Hvem er vi, og hvorfor er vi her sammen Vores syn på sagen/situationen Nogle af myterne Tange Sø lige nu En løsning til fremtiden

Agenda. Hvem er vi, og hvorfor er vi her sammen Vores syn på sagen/situationen Nogle af myterne Tange Sø lige nu En løsning til fremtiden Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 269 Offentligt Agenda Hvem er vi, og hvorfor er vi her sammen Vores syn på sagen/situationen Nogle af myterne Tange Sø lige nu En løsning til fremtiden Hvem og hvorfor

Læs mere

9.3 millioner danske overnatninger. 2008 blev dermed endnu et rekordår for danske campingovernatninger

9.3 millioner danske overnatninger. 2008 blev dermed endnu et rekordår for danske campingovernatninger 1. Hovedlinjerne 2008 2. Tal for overnatninger 3. Forbrug og omsætning 4. Beskæftigelse 5. Campingpladser regionalt / lokalt 1. Hovedlinjerne 2008 På trods af den finansielle og økonomiske krise, der for

Læs mere

Tal omkring autocamperturismen.

Tal omkring autocamperturismen. Tal omkring autocamperturismen. 1 INTRODUKTION AF AUTOCAMPERRÅDET Autocamperrådet er stiftet 11. december 2010. Autocamperrådets medlemmer er DK-Autocam og Dansk Autocamper Forening. Andre foreninger,

Læs mere

Brede å Lystfiskerforening

Brede å Lystfiskerforening Å Bredden August 2015 Nr. 100 Brede å Lystfiskerforening Mølleparken 251 6240 Løgumkloster Tlf.: 74 74 44 36 30 68 70 36 E-mail.: brede-aa@brede-aa.dk Hjemmeside.: www.brede-aa.dk Ny starter efteråretssæsonen

Læs mere

Fangster af laks 2010-2015

Fangster af laks 2010-2015 GENERALFORSAMLING FOR 2015 Den 23. februar 2016 kl.19:00 på Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55. Ca. 90 medlemmer fremmødt. Dagsorden: 1 Valg af dirigent. (Erik Nielsen) 2 Formandens beretning. (Tommy Lykke

Læs mere

Fat cykelstyret. Panorama projektets spørgeundersøgelse blandt 400 turister på cykel, juli 2013

Fat cykelstyret. Panorama projektets spørgeundersøgelse blandt 400 turister på cykel, juli 2013 Fat cykelstyret Panorama projektets spørgeundersøgelse blandt 400 turister på cykel, juli 2013 Indledning Denne præsentation er en grafisk fremstilling af de regionale data fra Panorama projektets spørgeundersøgelse.

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Laks Havørred Bækørred* Stalling Snæbel Ål Helt Gedde Mindstemål 40 cm 40 cm 30 cm

Laks Havørred Bækørred* Stalling Snæbel Ål Helt Gedde Mindstemål 40 cm 40 cm 30 cm Regler og kortmaterialer gældende for: VSF Junior og senior årskort Regler for fiskeri på zone 1-4 samt zone 6 Obligatorisk indrapportering af fangst - Fra sæsonen 2015 skal alle fangster af laks, havørred,

Læs mere

Sammenfatning Generelle udfordringer ved forvaltning af fiskebestand Grødeskæring Gydeforhold og skjulesteder

Sammenfatning Generelle udfordringer ved forvaltning af fiskebestand Grødeskæring Gydeforhold og skjulesteder Sammenfatning Generelle udfordringer ved forvaltning af fiskebestand Udfordringer og behov er forskellige afhængig af, hvor man er i Søhøjlandet eller vandløbene i henholdsvis nedre og øvre Gudenå, men

Læs mere

Fiskeri i vandløb med bestande af laks

Fiskeri i vandløb med bestande af laks NOTAT Til NaturErhvervstyrelsen (Fødevareministeriet), Naturstyrelsen (Miljøministeriet) og fiskeriberettigede (grundejere og lystfiskerforeninger) Vedr. Ens regler for fiskeri i alle danske laksevandløb

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar september 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Campinganalyse 2006. En gennemgang af campingsæsonen 2006 med særligt henblik på overnatninger, beskæftigelse, omsætning og investeringer

Campinganalyse 2006. En gennemgang af campingsæsonen 2006 med særligt henblik på overnatninger, beskæftigelse, omsætning og investeringer Campinganalyse 2006 En gennemgang af campingsæsonen 2006 med særligt henblik på overnatninger, beskæftigelse, omsætning og investeringer Campingrådet juni 2007 1 Dansk camping 2006 1. Sammenfatning Dansk

Læs mere

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere

Klik for at redigere titeltypografi i masteren

Klik for at redigere titeltypografi i masteren Kaare Manniche Ebert Biolog i Danmarks Sportsfiskerforbund Fevik, den 23. marts 2017 Forvaltning af havørrederne i Danmark titeltypografi i undertiteltypografien i 28-03-2017 1 Dansk-nordisk ordbog Lystfiskeri

Læs mere

Læring. - Målgruppeprofil 2012

Læring. - Målgruppeprofil 2012 Sjov, Leg og Læring - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Børnene i familien Side 15 Overnatninger

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-juli 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juli

Læs mere

LYSTFISKERNE/TYSKLAND

LYSTFISKERNE/TYSKLAND LYSTFISKERNE/TYSKLAND Lystfiskerne Alder: 30 59 år Typisk gruppestørrelse: 2 Volumen: 6.000.000 Hjemland: Tyskland Motiver Baggrund for ferie: Natur Kultur Sol og strand Hvad får målgruppen til at komme

Læs mere

Lystfiskerturisme En del af en visionær plan om udvikling af åturismen i Herning Kommune Markedsføring

Lystfiskerturisme En del af en visionær plan om udvikling af åturismen i Herning Kommune Markedsføring Lystfiskerturisme 2016 - En del af en visionær plan om udvikling af åturismen i Herning Kommune Markedsføring Gør det lækkert for lystfiskerne Lokalforankring Vækst inden for erhvervs- og turismeområdet

Læs mere

Kompensation for tab vedrørende laks større end 72 cm

Kompensation for tab vedrørende laks større end 72 cm Kompensation for tab vedrørende laks større end 72 cm Foreløbig vejledning - 5. oktober 2005 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Kompensation for tab

Læs mere

Forslag til. model for partnerskab for drift af turistservice

Forslag til. model for partnerskab for drift af turistservice Forslag til model for partnerskab for drift af turistservice 9. juni 2010 Indhold: 1. Turismen i Hjørring Kommune...2 2. Partnerskab med lokale turismeoperatører...4 3. Model for partnerskab...5 4. Økonomi...7

Læs mere

Danmarks Sportsfiskerforbund. Kommissorium for Fishing Zealand. Version: [15.januar 2013]

Danmarks Sportsfiskerforbund. Kommissorium for Fishing Zealand. Version: [15.januar 2013] Danmarks Sportsfiskerforbund Kommissorium for Fishing Zealand Version: [15.januar 2013] Ændringsdato Kort beskrivelse af ændringerne Version Forfatter 1. Indledning Vi har i Danmark et fantastisk vandmiljø

Læs mere

VELKOMMEN TIL VISITSONDERJYLLAND.DK

VELKOMMEN TIL VISITSONDERJYLLAND.DK VELKOMMEN TIL VISITSONDERJYLLAND.DK INTRODUKTION Den 01.07.2014 gik visitsonderjylland.dk i luften Portalen indeholder bookbare produkter fra hele Sønderjylland: Oplevelser: 35 Overnatning: Mere end 700

Læs mere

Fishing Zealand. Møde i Faxe Kommunes Naturråd. d. 22. april 2014

Fishing Zealand. Møde i Faxe Kommunes Naturråd. d. 22. april 2014 Fishing Zealand Møde i Faxe Kommunes Naturråd d. 22. april 2014 Paul Debois Chefkonsulent, Vordingborg Kommune ( tovholder ) Sekretær for Fishing Zealand Formål Den bærende ide for Fishing Zealand projektet

Læs mere

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.2. April Maj Juni -34. årg. 2013 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm 64433334/23

Læs mere

Den Europæiske Socialfond 0 kr. 0 kr. Den Europæiske Regionalfond 3.881.875,50 kr. 0 kr. Regionale erhvervsudviklingsmidler 0 kr. 0 kr.

Den Europæiske Socialfond 0 kr. 0 kr. Den Europæiske Regionalfond 3.881.875,50 kr. 0 kr. Regionale erhvervsudviklingsmidler 0 kr. 0 kr. Bilag 22d Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Den Europæiske Socialfond 0 kr. 0 kr. Den Europæiske Regionalfond 3.881.875,50 kr. 0 kr. Regionale erhvervsudviklingsmidler 0 kr. 0 kr. Indstillet

Læs mere

Åturisme i Herning Kommune

Åturisme i Herning Kommune Åturisme i Herning Kommune Rapport indeholdende: 1. Evaluering af Åturismeprojektet 2016 2. Uddybende gennemgang af anbefalinger til udvikling af lystfiskerturismen i Herning Kommune Udarbejdet december

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-juni 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: august 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni 2016

Læs mere

Turismepolitik 2009-2013 for Lemvig Kommune

Turismepolitik 2009-2013 for Lemvig Kommune Turismepolitik 2009-2013 for Lemvig Kommune "Turismen i Lemvig kommune er et vigtigt indsatsområde for kommunen og dens udvikling indenfor erhvervsudvikling, bosætning, kultur og uddannelse" Lemvig Kommune

Læs mere

# Endelig kigges der på Aarhus image som mødeby blandt danske virksomheder# # Kildegrundlag. Indhold. Forord

# Endelig kigges der på Aarhus image som mødeby blandt danske virksomheder# # Kildegrundlag. Indhold. Forord Erhvervsturisme Aarhus som møde og konference by! VisitDenmark, februar 204 For VisitAarhus Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 www.visitdenmark.dk/analyse VisitDenmark,

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-maj 2016 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juli 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: maj 2016

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juli 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juli

Læs mere

Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening

Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening Strategiplan mellem Lemvig Kommune og Lemvig Thyborøn Turistforening Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening Denne strategiplan er blevet til i en

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Hals... 2 Turismeforbrug... 2 Samfundsøkonomiske

Læs mere

Hvordan får vi flere campingturister til Region Syddanmark? 3. december 2014. Kristian Holmgaard Bernth Helle Nysted Andersen Manto

Hvordan får vi flere campingturister til Region Syddanmark? 3. december 2014. Kristian Holmgaard Bernth Helle Nysted Andersen Manto Hvordan får vi flere campingturister til Region Syddanmark? 3. december 2014 Kristian Holmgaard Bernth Helle Nysted Andersen Manto Agenda 1. Velkomst Præsentationer bordet rundt 2. Nyeste viden Hvordan

Læs mere

Udviklingsrådet. Strategi Lystfiskerturisme Assens Kommune

Udviklingsrådet. Strategi Lystfiskerturisme Assens Kommune Udviklingsrådet Strategi Lystfiskerturisme Assens Kommune Assens Kommune byder på mange unikke fiskesteder. Langs kysten omkring Assens er der fine fiskepladser for eksempel Aborg, Sønderby Klint, halvøen

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-august 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere

For som det hændte, så gav det allerede efter to timers fiskeri pote at følge anvisningerne. Vi startede

For som det hændte, så gav det allerede efter to timers fiskeri pote at følge anvisningerne. Vi startede 22.-25. marts 2012: Flotte havørreder fra Møn Det er ved at være en tradition, at vi tager på en forårstur for at fiske efter havørred i fremmed vand. I år var valget faldet på Møn, der i mange artikler

Læs mere

Fiskesteder. Herning Kommunes fiskepladser

Fiskesteder. Herning Kommunes fiskepladser Fiskesteder Herning Kommunes fiskepladser = ÅStrækning = Søbred = Her er særlig regler 1.... Haderis Å 2.... Vegen Å 3.... Præstbjerg Sø 4.... Herningsholm Å 5.... Fuglsang Sø 6.... Holing Sø 7.... Gødstrup

Læs mere

Fangstjournaler fra Lystfiskere Fortid og fremtid

Fangstjournaler fra Lystfiskere Fortid og fremtid Fangstjournaler fra Lystfiskere Fortid og fremtid Christian Skov og Teunis Jansen DTU Aqua Sektion for Ferskvandsfiskeri og Økologi, Silkeborg Fangstjournaler fra Lystfiskere 1. Hvem er jeg og DTU Aqua?

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Lystfiskeri i Danmark Hvem? Hvor meget? Hvordan? Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Lystfiskeri i Danmark Hvem? Hvor meget? Hvordan? Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Lystfiskeri i Danmark Hvem? Hvor meget? Hvordan? Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Marts 2010 Lystfiskeri i Danmark Udgivet af: Ministeriet for

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar 2016 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: marts 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: Januar 2016

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-september 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: november 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Institut for Akvatiske Ressourcer

Institut for Akvatiske Ressourcer Bilag C 1 Danmarks Tekniske Universitet Institut for Akvatiske Ressourcer Dato: 18.09.2008 Ref.: JGS/CRS 01 J.nr.: 2002-31-0020 Notat vedrørende beregning af rusefiskeres fangstindsats og mulighed for

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-november 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: januar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: november

Læs mere

Status for turisterhvervet

Status for turisterhvervet Status for turisterhvervet Indhold Indledning 3 Oversigt over udvalgte nøgletal 4 1. Turisterhvervets samlede betydning for økonomien 5 1.1 Turisternes forbrug 5 1.2 Turismeforbruget fordelt på overnatningstype

Læs mere

Erhvervspartnerskabernes arbejde med kystturisme ved Peter Sørensen, Østdansk Turisme Poul Fejer Christiansen, Campingrådet

Erhvervspartnerskabernes arbejde med kystturisme ved Peter Sørensen, Østdansk Turisme Poul Fejer Christiansen, Campingrådet Erhvervspartnerskabernes arbejde med kystturisme ved Peter Sørensen, Østdansk Turisme Poul Fejer Christiansen, Campingrådet Idéen om erhvervspartnerskaberne fødes i Vores Rejse - den fælles strategi for

Læs mere

KURS MOD VÆKST I KYST- OG NATURTURISMEv

KURS MOD VÆKST I KYST- OG NATURTURISMEv KURS MOD VÆKST I KYST- OG NATURTURISMEv HVORFOR v TURISME I v DANMARK? v Kystturismen 43,2 mia. Omsætning turismen i DK 91,1 mia kr. Kystturismen overnatninger 34,6 mio. Overnatninger i DK 49,1 mio. Kystturisme

Læs mere

Skarvbortskræmning ved Skjern Å. Thomas Mosgaard, Biolog ved Ringkøbing-Skjern Kommune

Skarvbortskræmning ved Skjern Å. Thomas Mosgaard, Biolog ved Ringkøbing-Skjern Kommune Skarvbortskræmning ved Skjern Å Skarvbortskræmning ved Skjern Å Hvorfor ønsker vi at bortskræmme skarverne? Økonomien bag projektet. Bortskræmningsaktiviteter: koordinering og foreløbige resultater. Baggrunden

Læs mere

Indhold: 1. Indledning

Indhold: 1. Indledning Vedrørende: Konsekvenser af det større antal flygtninge i Randers Kommune Sagsnavn: Udfordringer på integrationsområdet 20142015 Sagsnummer: 15.00.00G0113114 Skrevet af: Troels Rasmussen Email: troels.rasmussen@randers.dk

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2012/1 LSF 204 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 9. april 2013 af Christian Juhl (EL), Jørgen Arbo-Bæhr (EL) og Finn Sørensen (EL) Forslag til Lov

Læs mere

Notat. Evaluering 2015 og forslag til indsatser 2016

Notat. Evaluering 2015 og forslag til indsatser 2016 Notat Sags id. 24.10.00-G01-1-15 Den 15. december 2015 oltyj Status for Faaborg-Midtfyns turismeservice - Evaluering 2015 og forslag til indsatser 2016 Notatet omhandler alene kommunens lokale turismeservice.

Læs mere

Destinationsmonitor. Januar til april 2016. VisitDenmark, februar 2016 Viden & Analyse

Destinationsmonitor. Januar til april 2016. VisitDenmark, februar 2016 Viden & Analyse Destinationsmonitor Januar til april 2016 VisitDenmark, februar 2016 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: juni 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Digital synlighed for turismeaktører i Holstebro Kommune

Digital synlighed for turismeaktører i Holstebro Kommune Digital synlighed for turismeaktører i Holstebro Kommune Indledning Indholdsfortegnelse Det er vigtigt at kommunikere med turisterne online. Google og sociale medier er en del af turisternes hverdag. De

Læs mere

Kontrolgruppens Årsberetning 2015

Kontrolgruppens Årsberetning 2015 Kontrolgruppens Årsberetning 2015 Kontrolgruppens årsberetning beskriver Kontrolgruppens indsatsområder og resultater for 2015 samt forventninger til 2016. INDLEDNING OG FORMÅL Kontrolgruppen blev oprettet

Læs mere

Analyse af Halsnæs kommunes feriehusudlejningspotentiale

Analyse af Halsnæs kommunes feriehusudlejningspotentiale Udarbejdet af konsulent Søren Damstrup På opdrag af Halsnæs Turistråd Afleveret 11. september 2014 Analyse af Halsnæs kommunes feriehusudlejningspotentiale Indledning Nærværende analyse er baseret på data

Læs mere

Fiskesteder. Herning Kommunes fiskepladser

Fiskesteder. Herning Kommunes fiskepladser Fiskesteder Herning Kommunes fiskepladser rev. feb. 2015 = ÅStrækning = Søbred = Her er særlig regler 1.... Haderis Å 2.... Vegen Å 3.... Præstbjerg Sø 4.... Herningsholm Å 5.... Fuglsang Sø 6.... Holing

Læs mere

Turismerelaterede arbejdspladser

Turismerelaterede arbejdspladser TURISMEN I RANDERS Hovedkonklusioner 1 Der er forholdsvist få turismerelaterede arbejdspladser i Randers Kommune Dog er etableringsraten for iværksætteri højest i denne branche Overnatningsraten er faldet

Læs mere

Stallingen en spændende laksefisk

Stallingen en spændende laksefisk Stallingen en spændende laksefisk Jan Nielsen, biolog/cand. scient Fiskeplejekonsulent Mobiltlf. 21 68 56 43 Mail: janie@aqua.dtu.dk Vor es rådgivning: http://www.fiskepleje.dk/raadgivning.aspx Hvad er

Læs mere

Plads til alle NATUR- OG MILJØPOLITIK 2015

Plads til alle NATUR- OG MILJØPOLITIK 2015 Plads til alle NATUR- OG MILJØPOLITIK 2015 Natur- og miljøpolitik 2015 // Plads til alle Side 3 Indhold Visionen... 7 Strategisporene... 8 Naturen skal benyttes og beskyttes... 10 Planer og programmer

Læs mere