BentRasmusse. Sveb alle-viskinge Fjernvarmeselskab A. M. B.A. Frederiksberg 1 d, 4470 Sveb alle. Regnskab for iret Ole P's Eftf.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BentRasmusse. Sveb alle-viskinge Fjernvarmeselskab A. M. B.A. Frederiksberg 1 d, 4470 Sveb alle. Regnskab for iret 20101201. Ole P's Eftf."

Transkript

1 Ole P's Eftf. BentRasmusse Registreret Revisor FRR Sveb alle-viskinge Fjernvarmeselskab A. M. B.A. Frederiksberg 1 d, 4470 Sveb alle Regnskab for iret regnskabsar Skolevej 8b Jerstev. Tlf Fax Mai[:

2 2. INDHOLDSFORTEGNELSE Bestyrelsens beretn ing Bestyrelsens pateg n ing RevisionspAtegning Anvendte reg nskabsprincipper Resultatopgorelse Balance - aktiver Balance - passiver Note

3 J. BESTYRELSENS BERETNING FOR Et varmemessigt fantastisk Ar med historiens storste overskud. For Svebolle-Viskinge Fjernvarmeselskab blev varmearet 201U116ret, hvor der endnu en gang er opneet et pent overskud pa regnskabet. lkke blot et lille overskud, men et udisponeret overskud pa kr. Graddagetallet, som normalt ligger pa ca. 3036, blev i dette varmear 3162, tet pa sidste 6rs. Nu har vi haft to pa hinanden folgende Ar med stort graddagetal, hvilket jo selvfolgelig har en meget positiv indvirkning pa 6rets resultat. Hvor vi i flere af de tidligere 6r har haft en del afvigelser i regnskabet er der, i modsetning til sidste ir, en god balance mellem ekstra udgifter til brandsel og oget varmesalg. Som noget nyt har vi i Ar en ekstra indtegt pa regnskabet. Det er den motivationsafgift, der skal betales af dem, som ikke afkaler fjernvarmevandet 25 grader, som vi, efter droftelser med Dansk Fjernvarme, har sat grensen til. Der opkreves ca kr. pa grundlag denne nye tarif. Vi har brugt en smule mere rapsoli end budgetlagt, men det skyldes den lidt langtrukne idriftsettelse af den nye fliskedel. Men stadig er det i den mindre malestok med kun i ekstra forbrug. Forbruget af rapsolie forventes nesten helt at forsvinde, nar vi nu har alle vores ovrige kedler oppe at kore. Vi har dog lagt en lille reserve ind i det kommende Ars budget. SA er der en stor driftstabsdekning fra forsikringen pa grund af sidste 6rs havari pa losseplads gaskedlen. Her har vi lagt kr. ind, men disse er dog endnu ikke godkendt af forsikringen, som det ogsa kan ses af revisorens bemerkninger i regnskabet. Samlet har vi haft en ekstra udgift pi brendsel pi kr. og har samtidig solgt for kr. mere varme, hvilket afspejler den gode balance mellem brendselsomkostninger og varmesalget. Vi ser igen i Ar, at ledningstabet er vesentligt lavere end mange tidligere Ar. En af Arsagerne' er det nye udstyr, vi kobte sidste Ar, men ogsa det ogede vinterforbrug har stor betydning, Arets resultat er meget tilfredsstillende for bestyrelsen. Kommende Ars priser er fastholdt pa varmen, men steget med 2% pa den faste afgift.

4 4. BESTYRELSENS PATEGNING Bestyrelsen har dags dato aflagt Arsregnskab for 2Q1Ql11 for Svebolle-Viskinge Fjernvarmeselskab A.M.B.A Vi anser, at irsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Arsregnskabet indstilles generalforsamlingens godkendelse. Svebolle. den Ole Glahn Godkendt pa selskabets ordinere generalforsamling den DIRIGENT:

5 5. DEN UAFHANGIGE REVISORS PATEGNING Til selskabets overste myndighed Vi har revideret drsregnskabet for Svebslle-Viskinge Fjernvarmeselskab A.M.B.A. for regnskabsdret 1. juli juni 2011, omfattende ledelsespategning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgorelse, balance og noter. Ledelsens ansvar for Arsregnskabet Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflagge et drsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med relevant lovgivning. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflegge et drsregnskab, der giver et retvisende billede uden vesentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmessig regnskabspraksis og udovelse af regnskabsmessige som er rimeligefter omstendighederne. Revisors ansvar og den udforte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om Arsregnskabet pa grundlag af vores revision. Vi har udfort vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder at vi lever op til etiske krav samt planlegger og udforerevisionen med henblik pa at opni hoj grad af sikkerhed for, at 6rsregnskabet ikke indeholder vesentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnd revisionsbevis for de belsb og oplysninger, der er anfart i rirsregnskabet. De valgte handlinger afhenger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for vasentlig fejlinformation i Arsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejerevisor interne kontroller, der er relevante for selskabets udarbejdelse og afleggelse af et drsregnskab der giver et retvisende billede, med henblik pi at udforme revisionshandlinger, der er passend efter omstendighederne, men ikke med det formdl at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udsvede regnskabsmessige skon er rimelige samt en vurdering af den samlede presentation af 6rsregnskabet. Vi har gennemlest bestyrelsens beretning og sammenholdt den med irsregnskabet med henblik pa at konstatere, om der er overensstemmelse. Vi har ikke fundet forhold i beretningen, der giver anledning til bemerkninger. Det er vores opfattelse, det opniede revisionsbevis er tilstrekkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, Arsrregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2011 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabs6ret 1. juli juni 2011i overensstemmelse med relevant lovgivning. Supplerende oplysninger Uden at det har pdvirket vores konklusion, henleder vi opmarksomheden pa tilgodehavende erstatning vedrorende gasanleg pa kr. 728,503,00. Erstatningen er endnu ikke godkendt af forsikringsselskabet og er derfor beheftet med usikkerhed. Jerslev den, BENT RASMUSSEN Registreret Revisor FRR

6 ANVENDTE REGNSKABSPRI NCIPPER. Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med varmeforsyningsloven. NETTOOMSATNING. Faktureret omsetning af periodens afsluttede varmesalg anvendesom indtegtskriterium. ANLAGSAKTIVER. Aktiverne verdiansattes til anskaffelsespris med tilleg af kurstab ved finansiering samt med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Fjernvarmeanleg: I henhold til varmeforsyningsloven skal anlegsaktiver vere afskrevet 100% i lobet af 30 Ar. Det er tilladt at gore afskrivningsperioden kortere, dog aldrig korter end 5 Ar. Inden for disse rammer af varmeforsyningsloven, er der valgt at lade de akkumulerede afskrivninger vere storre end eller lig med de foretagne akkumulerede afdrag pa de optagne lan, samt geld ved kob af gasanleg, saledes at der dels sikres balance pa driftsresultatet og samtidigt skabes likviditetsmessig dekning for afdragene. Regnskabsmessigt behandles indekseringen af obligationsrestgelden saledesom en andel af de foretagne totale afskrivninger. Driftsmidler: Afskrives lineert over 10 Ar. Anskaffelser under kr, er udgiftsfort. KOMMUNEKREDITFOREN I NGSLAN : LAnene optages til den kontante/indekserede restgald pa statustidspunktet.

7 7. FOR TIDEN 1. JULI 2O1O TIL 30. JUNI Note,2g_ry0' Omsetning: Abonnementindtegter Ekstraopkravning Salg af varme MwH (11.400) Gebyrer m.v. Afgift for darlig afkoling Regulering vedrorende sidste ir INDTAGTER IALT ,58 0, , , KR i,;la:too.:i il::ils!::irir/r:l- ill.l;fl.i236:, t t'i6r876,.. ^^.i 2A I 46 re,n : t: :::t u u : :i::: 9...: Brendselsudgifter Personaleudgifter Drift og vedligeholdelse Adm i n istrationsomkostn i nger Ejendommens drift DRIFTSUDGIFTER I ALT , , , ':. g.zga;1 o7q 606 i:::,,: :=r ::,:::::= := 5/V..:..:::a::::];a:...:a:. ::::::-:!:=:6F:::l: Arets resultat disponere saledes: Anvendt til afdrag pa langfristet driftsfinansiering Hensatil afvikling af kortfristet driftsfinansiering i henhold til budget Anvendt til inddekning af underskud i 2008/09 Hensat til reetablering vedrorende gasanleg Hensat til skrotning Overskuder fremfsres KR :.:.'$-.,1t:.j;J- 6 7 RESULTAT FOR FINANSIERINGSUDGIFTER F i n a n sie ri n gsu d g ifte r Finansieringsindtegter OVERSKUD AFSKRIVNI NGER Afskrivninger AReTs RESULTAT , ,50 379, , ,65 KR ,75 = t'.,,4,7::,1i"- t 'i:t.a:is , ,00 0, , , KR

8 Ole P's Eftf, Registreret Revisor FRR 8. BALANCE PR.30. JUNI AKTIVER. Note 8 Materielle anlegsaktiver: Fjernvarmeanleg Driftsmidler ANLAGSAKTIVER IALT , KR Beholdninger: Brandselslager Fjernvarmeunits m.v. Reservedele , , I 10 Tilgodehavender: Tilgodehavende moms Erstatning vedrorende gasanleg Debitorer Pe riod eafg rensn i n gsp oste r Varmeafregning 2il0 11 Verdipapirer Likvide beholdninger OMSATNINGSAKTIVER I ALT , , , , KR AKTIVER IALT KR ,90

9 BALANCE PR. 30. JUNI PASSIVER. Note Egenkapital: I ndskud fra andelshavere 11 Overfort af Arets overskud EGENKAPITAL I ALT , KR ,37 itpr.p,.4.g i ry,,,:t:,::.i: 'i!- 16, -6_308 A.isi i Hensat til skrotning Hensat til renovering af flisanleg Hensat til reetablering vedrorende gasanleg Hensat til tab pa debitorer HENSATTELSER I ALT , , KR ii*i: ";lir l,ur,:.,i::.,:,r97n.,fii;:iffiietl1;, ;, '.:':r'. 40.:: KommuneKredit KommuneKredit KommuneKredit KommuneKredit KommuneKredit Restgeld gasanleg LANGFRISTET GALD Afdrag pa langfristet geld i Bankgeld mv. Skyldig A-skat og AM-bidrag Skyldige feriepenge Skyldig moms Skyldige omkostninger og byggeudgifter Varmeafregn ing I Indbetalt depositum Pe riod eafg re n sn i n gsposte r KORTFRISTET GALD , , , , :::::::::::::::::i::::::::: : KR ,:=.3.2i502,'= re , ,06 ' ,00.- Lt : ,63.:.:.:.:.:::.-:.:.::.:!+3 ::::l:::::::::::::,::::: : 0,00 ;i...,t,uo, ,65rffiffiie 131,869,25 r:#ir:ft708:j tlf..i1.11i t:ii.]t;..ttr : a aaa: aa : aa::::::::a a::: :::tt:::t tt ::uu:::uuuh::::::l 5.610,00 : v : 1.101,300,00 KR ,52 L,i'; 263'' ===:== ::ttttt t:::ttaalta'ttt;l,j,'{i,'ffi{t' t- GALD I ALT PASSIVER IALT : :::::::t:::::::::: : :l KR s2,n l][f.i t iti."".=t',9 lll;:".:.u '": KR ,90 i'fi.w6fl :::::::::a:ia:a:::4..:l,.4:::: Efterfolgende noter 1-13 er en integrerende del af regnskabet.

10 10. Note i?sg9llpr: i '1.000 ki'. 1 Brendselsudgifter: FLlS. Beholdning pr. 1. juli 2010 Ksb i regnskabsaret AskehAndtering , t, '+, -Beholdning pr. 30. juni , FYRINGSOLIE 0,00 RAPSOLIE: Beholdning pr. 1. juli 2010 Kob i regnskabsiret - Beholdning pr. 30. juni 2011 ARESA ANLEG: Beholdning pr. 1. juli 2010 Kab af spaner Askeh6ndtering Beholdning pr. 30. juni 2011 Driftstabserstatning Elforbrug Personaleudgifter: Lonninger incl. AM-bidrag Heraf mu ltimed iebeskatn ing Udgifter til vagtord ning ATP m.v. rige pe rsona leud g ifte r Korselsgodtgorelse Pensionsudgifter Feriepengeforpligtelser, regulering - Overfort til byggeregnskab Lonrefusion , , ,240, , , ,00 687,853, ,60, -,'i,ag;e., , ,97 KR , , , , , ,68 0, , , , t f,''',r{+",,'r i1 1:::::t:::::::1::::t:::::::::::::tt:1:::l n ',rilhsdii, T:M,';,.),,i -, '3.793 # KR

11 11. Note Drift og vedligeholdelse: Vedligeholdelser: Gasanleg Ledningsnet Forbrugere Diverse , , , i]iii :z-tq,,,gnrq"=-. ry ;1..,.,. iil^.:".;; qn i :::l:aaaa::::=a::: ::::: t:: AR : : : v v : ; llt tr,,,.= o? ::::::,::::::::j 40 Ad m i n istratio nsom kostn i n ger: Annoncer, reklame og tryksager Bestyrelseshonorar Diater EDB-udgifter Forsikringer Fragt, porto og gebyrer Incassoudgifter Kontingenter Kontorartikler Kursusudgifter Modeudgifter og generalforsamling Representation Revision og regnskabsmessig assistance Sm6anskaffelser Tab pa debitorer Forogelse af hensettelse Telefon og telefax Va rebilens d riftsud g ifter , , , , , , , , , , , , , , , , , ,36 KR iii riiiiirilstg IITTTTTTE Ejendommens drift: Ejendomsskatter m.v. Forsikringer Leje af jord Vandafgift m,v. Vedligeholdelse af plads m.v. Fi nans ieri n gsud g ifte r: Bankgeld KommuneKredit , , , , KR ,43 ryry ,77 -,- ', :73'':ttiiizi KR ,50, r:'i',315 " ffi

12 12. Note i#b. $ 1,*::g.0S,ki:..: 7 Finansieringsindtagter: Aktieudbytte Bank- og sparekasseindestdender Debitorer 233,12 146,29 0,00 KR Materielle an legsaktiver: Samlet anskaffelsessum pr. 1172O1O Afgang i6ret Tilgang i6ret Tilslutningsbidrag Samlet anskaffelsessum pr. 3Ql62011 Afskrivning pr Reg nskabsa rets afskrivn i n ger Samlede afskrivninger pr. 30/62011 Bogfort verdi pr Afskrivninger i alt: Fjernvarmeanleg Indeksering af indekslan Driftsmidler Fiernvarmeanleq , , ,92 0, , , ,64 Driftsmidler ,30 0, ,665, , ,10 78,850, , ,61 ln ::::::: IL A t' a:a::::::::-= :::::::d:a:]f:aa::::::,, J1f;,COZ, ;,-rd.:.je ry ;;;.;,;.i,,',:;:;-,; ; 'r.t:::: '"t l;,',:,,.::: 1l;;;ftgLg.;.: ::l:,:..aaa:::.::a:':.' +:'' :a KR Verdipapirer: 127 stk. aktier i Nordea (anskaffelsespris) Dansk Fjernvarmeforenings EDB-selskab AmbA (anskaffelsespris) 2.708, KR Likvide beholdninger: Sparekassen Sjelland: Nr Nr ,000, KR ,92

13 Note Ole P's Eftf, Registreret Revisor FRR 11 Overfort resultat: Gamle underskud til afvikling: Saldo pr Afvikling ifolge aftale med energitilsynet Opsparet overskud: Saldo pr Overf art ifo lge resu ltatd isponeri ng , , , , i?.p;e$ffi ;i;i,o-0rojka;l. :.. ' i ;t.'. -^^^ *t.zoz..a,:a;aaaaaaaaa:.:4... :,=: ; fi ' i :11.4r+"i'r 't '''-247 : : :aa:aa,:a:,::a:a.:=,:::,.:;:.:., ',1:.,r.;,$$$,.: KR ,37 i:::.:=-. -::r3-0 i - r "; 12 KommuneKredit: Restgeld pr. 1. juli 2010 Indeksering Afdrag Afdrag , ,61-61,697,80 =- i:,::-. ' :'r :' :.=:,i'il 616 :::::: : :::::::::aj:a::::: : ::: ::::: :::: ta/ :::: i::::::::::::::::,.:,.:,::,., tr,.-;cvi, ,57,:lL,rr -,:. : i+:,tf;1.idbg, ,92 :aa:a:a::a:a::::::a:a:.::= : a:::::l ::::::::: a:tt:::: a6 :':'.':: -92 KR Restgeld pr. 1. juli 2010 Afdrag Afdrag Restgald pr. 1. juli 2010 Afdrag Afdrag , , KR : 973 ' '' : :::a:1:a:.... :iiffi NAA,i::.:.: ,11ilili#i.iilw, l:::::::::::::::::::::::, ,01.: i3.53i ', -1_963, KR l Restgeld pr. 1. juli 2010 Afdrag Afdrag , , , KR ,00 : 1.499, l:r.*'- : ''-107 l

14 Ole P's Eftf, Registreret Revisor FRR 14. Note 12 KommuneKredit: LAn optaget i Aret Afdrag , KR Bankgald mv. Nordea, nr Byggekredit, Kommune Kredit , ,27 KR , l9BNlm

Svebølle Vandværk a.m.b.a.

Svebølle Vandværk a.m.b.a. Svebølle Vandværk a.m.b.a. Regnskab for året 2013 HvidehekRevisoren 2. REGNSKABSPRINCIPPER. Arsregnskabet er aflagt i overstemmelse med vandv rkets vedt@gter. Den anvendte regnskabspraksis er i hovedtrek

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Resultatbudget 2011 og 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

I/S ABJERG VANDVf,RK. Arsregnskab for 2009. c/o kasserer Torben Skaaning. Falkenborgvej 40. 3600 Frederikssund

I/S ABJERG VANDVf,RK. Arsregnskab for 2009. c/o kasserer Torben Skaaning. Falkenborgvej 40. 3600 Frederikssund o I/S ABJERG VANDVf,RK c/o kasserer Torben Skaaning Falkenborgvej 4 36 Frederikssund Arsregnskab for 29 I/S Abjerg Vandvark Den uafhangige revisors petegning Til interessenterne i I/S Abierg Vandvark Pttegning

Læs mere

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128 Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007 Cvr.nr. 41160128 Ordinær generalforsamling afholdes på Roslev Kro torsdag den 27. september 2007 kl.

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. www.primarevision.dk GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Resultatbudget 2015 og 2016 Godkendt på

Læs mere

Mørke Fjernvarmeselskab A.M.B.A CVR-nr. 35 58 09 13

Mørke Fjernvarmeselskab A.M.B.A CVR-nr. 35 58 09 13 KVIST & JENSEN AS STATSAUTORISEREDE REVISORER Søndergade 34 8370 Hadsten Telefon 86 98 34 33 CVRnr. 76 48 73 16 www.kvistjensen.dk hadsten@kvistjensen.dk Mørke Fjernvarmeselskab A.M.B.A CVR-nr. 35 58 09

Læs mere

Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2010. Dirigent. Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup

Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2010. Dirigent. Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup CVR-nr. 10 87 78 14 INTERN ÅRSRAPPORT 1. oktober 2009 til 30. september 2010 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2010 Dirigent

Læs mere

ANDELSSELSKABET BELLINGE VEST VANDVÆRK 5250 ODENSE SV ÅRSREGNSKAB 2009

ANDELSSELSKABET BELLINGE VEST VANDVÆRK 5250 ODENSE SV ÅRSREGNSKAB 2009 II. ~ VH Revision Registrerede Revisorer ApS FRR ANDELSSELSKABET BELLINGE VEST VANDVÆRK 5250 ODENSE SV ÅRSREGNSKAB 2009 Børstenbindervej 12B Tlf. 66 15 4960 Medlem af 5230 Odense M Fax 66 15 49 32 DanRevi

Læs mere

6-B. Side 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Side. Selskabsoplysninger 2. Påtegninger. Ledelsespåtegning. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4-5

6-B. Side 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Side. Selskabsoplysninger 2. Påtegninger. Ledelsespåtegning. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4-5 PINDSTRUP VARMEVÆRK A.m.b.A. BRUNMOSEVEJ 3 A, PINDSTRUP ARSRAPPORT 1. JULl2013 TIL 30. JUNI2014 Arsrapporten er fremlagt og godkendt på varmeværkets ordinære generalforsamling. Pindstrup, den I 2014. Dirigent:

Læs mere

JÆGERSPRIS KRAFTVARME A.M.B.A. ------------------------------ HÅNDVÆRKERVEJ 9 --------------- 3630 JÆGERSPRIS --------------- CVR-NR.

JÆGERSPRIS KRAFTVARME A.M.B.A. ------------------------------ HÅNDVÆRKERVEJ 9 --------------- 3630 JÆGERSPRIS --------------- CVR-NR. JÆGERSPRIS KRAFTVARME A.M.B.A. ------------------------------ HÅNDVÆRKERVEJ 9 --------------- 3630 JÆGERSPRIS --------------- CVR-NR. 18155141 Årsrapport for perioden 1. juli 2007 til 30. juni 2008 Godkendt

Læs mere

t4ci :1 71 1 c!i1 Registrerede Revisorer FRR Tifi 57561400 Fax: 57526749 E-mail: info@skovborevision.dk PerKristiansen Ba*gÆrdsvej 54B 4140 Borup

t4ci :1 71 1 c!i1 Registrerede Revisorer FRR Tifi 57561400 Fax: 57526749 E-mail: info@skovborevision.dk PerKristiansen Ba*gÆrdsvej 54B 4140 Borup 4r i :Tu t4ci :1 71 1 c!i1 PerKristiansen Ba*gÆrdsvej 54B 4140 Borup Tifi 57561400 Fax: 57526749 Email: info@skovborevision.dk Registrerede Revisorer FRR Borup Varmevrk A.m.b.a. Bekg rdsvej 16 4140 Borup

Læs mere

VESTERVIG FJERNVARMESELSKAB A.m.b.A CVR-nr. 63 19 51 11. Årsrapport. 2012/2013 (48. regnskabsår)

VESTERVIG FJERNVARMESELSKAB A.m.b.A CVR-nr. 63 19 51 11. Årsrapport. 2012/2013 (48. regnskabsår) 0 0 VESTERVIG FJERNVARMESELSKAB A.m.b.A CVR-nr. 63 19 51 11 Årsrapport 2012/2013 (48. regnskabsår) Resultatbudget 2013/2014 Indhold Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19 CVR-nr. 20 65 25 19 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om selskabet 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

And elsb oligfo renin gen Lillegrund 2-4. Arsrapport for 2007108

And elsb oligfo renin gen Lillegrund 2-4. Arsrapport for 2007108 And elsb oligfo renin gen Lillegrund 2-4 Arsrapport for 2718 Godkendt pi den ordinrre generalforsamling den I 28 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen I Bestyrelses- og administratorpitegning

Læs mere

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14 Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. juni 31. maj 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

Fjernvarme A.m.b.a. Arsrapport for 2013/14. CVR-nr. 28 03 26 17. pwc

Fjernvarme A.m.b.a. Arsrapport for 2013/14. CVR-nr. 28 03 26 17. pwc Fjernvarme A.m.b.a. Arsrapport for 2013/14 CVR-nr. 28 03 26 17 pwc Indholdsfortegnelse Side er Ledelsespategning 1 Den uafhaengige revisors pategning 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 4 Ledelsesberetning

Læs mere

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412 Årsrapport

Læs mere

IBDO DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010/11. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11 2011

IBDO DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010/11. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11 2011 Tlf: 96701800 nykoebingm@bdo.dk www.bdo.dk B Statsautoriseret revisionsaktieselskab Strandvejen 25 DK-7900 Nykøbing Mors CVR-nr. 20222670 DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPRT 2010/11 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Bredebro Varmeværk A.m.b.a CVR nr. 22 92 72 13 Årsrapport 2012/13 Storegade 45A, 6780 Skærbæk Tlf.: (+45) 7475 1800, Fax: (+45) 7475 1348 e-mail: skaerbaek@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup. CVR-nr. 10 87 78 14. INTERN ÅRSRAPPORT 1.oktober 2011 til 30.

Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup. CVR-nr. 10 87 78 14. INTERN ÅRSRAPPORT 1.oktober 2011 til 30. Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup CVR-nr. 10 87 78 14 INTERN ÅRSRAPPORT 1.oktober 2011 til 30. september 2012 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2012 Dirigent

Læs mere

Christiansfeld Fjernvarmeselskab Å.m.b.a.

Christiansfeld Fjernvarmeselskab Å.m.b.a. Tlf: 745241 41 haderslev@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Jomfrustien 27, Box 391 DK-6100 Haderslev CVR-nr. 20 22 26 70 Christiansfeld Fjernvarmeselskab Å.m.b.a. Årsrapport

Læs mere

GLAMSBJERG FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14

GLAMSBJERG FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 GLAMSBJERG FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

OUTRUP VARMEVÆRKAMBA ÅRSRAPPORTFOR 2013/14

OUTRUP VARMEVÆRKAMBA ÅRSRAPPORTFOR 2013/14 Tlf: 75 22 47 00 varde@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Kræmmergade 7 DK 68DD Varde CVR nr. 20222670 revisionsaktieselskab OUTRUP VARMEVÆRKAMBA ÅRSRAPPORTFOR 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

Gårdlauget Sølvtorvet. Foreløbigt budget for året 2013 INDTÆGTER

Gårdlauget Sølvtorvet. Foreløbigt budget for året 2013 INDTÆGTER 10 Gårdlauget Sølvtorvet Foreløbigt budget for året 2013 INDTÆGTER Gårdlaugetskontingent - medlemmer Renteindtægter Indtægter i alt 374.700 kr. 375.700 El-forbrug Forsikring Anskaffelser til gården Gård-

Læs mere

Nordfyns Vandværk Amba

Nordfyns Vandværk Amba Nordfyns Vandværk Amba Agernæsvej 48, 545 Otterup CVR nr. 587 1718 Administrations adresse: Thygesensvej 2, 545 Otterup Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 21 Årsrapporten er godkendt på generalforsamlingen,

Læs mere

GENPART ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2008

GENPART ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2008 GENPART ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2008 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

pwc værka.m.b.a. Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 40 40 23 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012

pwc værka.m.b.a. Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 40 40 23 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Fjernvarme- Fensmark værka.m.b.a. Årsrapport for 211/12 CVR-nr. 4 4 23 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 212 Dirigent pwc Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere