Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold"

Transkript

1 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Region Midtjylland, Hospitalsenheden Vest, Regionshospitalet Holstebro, Lungemedicinsk afdeling. Sengeafsnit M2 og dagafsnit M2-D1 og M2-D2. Samarbejdsrelationer, herunder bl.a. tværfaglige og tværsektorielle Lungemedicinsk afdeling omfatter et sengeafsnit M2 og 2 dagsafsnit M2D1 og M2D2. Hele lungemedicinsk afdeling er fysisk placeret på samme etage. Afsnit M2 har tæt samarbejde med lungemedicinsk dagafsnit omkring den ambulante funktion for følgende områder; - udredning lungecancer - forundersøgelse og kontrol af patienter med astma, KOL, fibrose m.fl. - allergiudredning - udredning og behandling af søvnapnøe I forhold til patientforløb for mennesker med kronisk sygdom, har afsnit M2 samarbejdsrelationer med ergoterapeuter, fysioterapeuter, KOL- og ilt-sygeplejerske. Ligeledes har vi et tæt tværfagligt samarbejde med geriatrisk team og palliativ team Desuden har vi tværsektorielt samarbejde med primær sektor blandt andet i forbindelse med planlægning af udskrivelse. Andre aktuelle samarbejdspartnere er bl.a. øvrige medicinske afdelinger, Billeddiagnostisk afdeling, Klinisk Biokemisk afdeling og Ernæringsenheden Patientkategorier/borgerkategorier Afsnit M2 har plads til 26 patienter, hvor af 1 plads er en akutplads reserveret til NIV (non invasiv ventilation)- behandling af KOL-patienter. Hyppigst forekommende patientkategorier i afsnittet er patienter med KOL, lungecancer, pneumoni og lungeabces. Typiske patientforløb er kroniske eller maligne forløb. Det er fortrinsvis ældre mennesker, + 60 år, der indlægges i afsnittet. Revideret Marts 2015 Side 1 af 9

2 Beskrivelse af sygeplejefaglige forhold Centrale kliniske sygeplejefaglige problemstillinger Centrale sygeplejefaglige områder i afsnit M2 er sygepleje til kroniske og akutte lungepatienter. Disse patientforløb omfatter problemstillinger, der knytter sig pleje og behandling til patienter med lungecancer på alle stadier fra udredning til terminal og palliativ behandling, samt pleje og behandling til kroniske KOL-patienter med gentagne indlæggelser. Følgende problemstillinger/patientsituationer vil give et indblik i de aspekter ved den medicinske sygepleje, der er mulighed for at studere i afsnittet. Mennesker med kronisk lungesygdom, som har mange gentagne indlæggelser bag sig, og som har et nedsat funktionsniveau i forhold til helt basale behov, ex. mobilisering, varetagelse af personlig hygiejne, ernæring og respiration. Akut opstået respiratorisk forværring hos patienter med i forvejen nedsat lungefunktion, ledsaget af angst, øgede sekretproblemer, nedsat ilt- og kuldioxidudveksling og deraf følgende nedsat funktionsniveau. Betændelsestilstand i lungerne ledsaget af temperaturforhøjelse, problemer med elektrolytbalancen, alment utilpashed, smerter ved vejrtrækning og ofte øget produktion af sejt og purulent ekspektorat. Kronisk lungesyge patienter og patienter med lungecancer, der har så dårlig lungestatus, at de allerede er eller bliver permanente iltbrugere. Uhelbredelige syge og aldrende patienter, hvor døden er nært forestående og sammen med deres pårørende oplever angst, smerter, frustration og magtesløshed i forskellig grad. Patienter i cancerudredningsforløb. Patienter med diagnosticeret lungecancer, der indlægges p.gr.a. progression i sygdommen i form af pleuraexudat, dyspnøe, smerter og/eller kvalme og opkastning. Patienter, hvis sygdom er forværret i en sådan grad, at de ikke længere kan yde tilstrækkelig egenomsorg til at klare sig selv i hjemmet og hvor det er nødvendigt med hjælp fra primær sektor og/eller behov for anden bolig. Akut opstået respiratorisk forværring hos patienter med KOL hvor der er behov for assisteret NIV- behandling,(non invasiv ventilation). Typiske kliniske sygeplejeopgaver De kliniske studier på Lungemedicinsk Afdeling på retter sig mod klinisk sygepleje, relateret til patienter, med komplekse akutte og kroniske sygdomme indenfor det lungemedicinske speciale samt disses sociale netværk. Ligeledes omfatter studiet sygeplejerskens koordinerende og ledende opgaver, samt kvalitetsudvikling. Typiske sygeplejeopgaver veksler mellem sygepleje til den kroniske syge patient, den akut dårlige patient, den alvorlige syge patient samt den terminale og palliative patient. Som studerende på er der mulighed for at fordybe sig og opnå selvstændighed indenfor nogle af de for afdelingen specifikke sygeplejeopgaver. Revideret Marts 2015 Side 2 af 9

3 Sygeplejeopgaver i lungemedicinsk afdeling beskrives i det følgende i forhold til sygeplejerskens virksomhedsfelt (jvf. BEK nr.29 af 24/01/2008) at udføre, at formidle, at lede og at udvikle sygepleje; At udføre sygepleje: identificere, planlægge, udføre og evaluere sygepleje i komplekse lungemedicinske patientsituationer, i samarbejde med patient/pårørende identificere psykosociale forhold der kan have betydning for sygeplejen og handle i relation hertil modtage elektive og akutte patienter i afsnittet varetage grundlæggende og specielle sygeplejeopgaver knyttet til patienter i lungemedicinske patientforløb; pneumothorax, pleuraexudat og pleuradrænage, patienter i palliative og terminale forløb, patienter med exacerbation i kronisk obstruktiv lungesygdom medvirke ved undersøgelser knyttet til udredningsforløb for lungecancer; bronkoskopi og grovnålsbiopsi af lungevæv dispensere og administrer medicin til udvalgte patienter administrere væsketerapi samt medvirke ved transfusioner anlægge perifer intravenøs adgang, udføre arteriepunktur, udføre lungefunktionsundersøgelse udføre sygeplejehandlinger på baggrund af viden fra nationale og lokale strategier, standarder, metoder, kliniske retningslinjer etc. At formidle sygepleje: bidrage i forhold til tværfaglige samarbejde, i det omfang det er aktuelt for det enkelte patientforløb Kende og anvende fagsprog samt beherske skriftlig og mundtlig kommunikation med såvel patienter, pårørende og fagprofessionelle Vejlede og informere patienter og pårørende omkring lungemedicinske områder og problemstillinger, herunder sundhedsfremme og forebyggelse Planlægge og udføre undervisning til patienter og personale(bl.a seminar) Fremlægge og videregive patientforløb til andre samarbejdspartnere, ex. Overflytning til anden afdeling/sygehus, KOL-konference, sygeplejekonference etc. At administrere/lede sygepleje: anvende EPJ i forhold til planlægning og dokumentation af sygeplejen inddrage tværfaglige samarbejdspartnere i det omfang det er aktuelt for det enkelte patientforløb. planlægge og tilrettelægge sammenhængende patientforløb i samarbejde med patient/pårørende og læge. viser ansvar i forhold til planlægning af aktuelle patientforløb med henblik på kontinuitet, sammenhæng i forløbet, samfundsøkonomi og organisatoriske overvejelser. planlægge og prioritere sygepleje i forhold til egen kompetence samt afsnittets rammer og vilkår. uddelegere sygeplejeopgaver til øvrigt plejepersonale lede sygeplejekonferencer føle ansvar og medvirke i forhold til indberetning utilsigtede hændelser/patientsikkerhed At udvikle sygepleje: reflekterer over og forholde sig kritisk til den sygepleje, der ydes i afsnittet og bidrage Revideret Marts 2015 Side 3 af 9

4 med praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden identificere sygeplejefaglige udviklingsbehov deltage i udviklingstiltag i afsnittet reflekterer over og forholde sig kritisk til egen udført sygepleje i forhold til læring og udvikling af egen fagidentitet Typiske patientforløb/borgerforløb Patienter med KOL og patienter med lungecancer udgør tilsammen hovedparten af indlagte patienter. Sygeplejeopgaverne er meget forskellige og veksler mellem sygepleje til den kroniske syge patient, den akut dårlige patient, den alvorlige syge patient og den terminale og palliative patient. Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL). Mennesker med en KOL-diagnose indlægges ofte i forbindelse med en opblussen i deres kroniske sygdom i form af en luftvejsinfektion. I gennemsnit er indlæggelse omkring 1 uge. Beskrivelse af et KOL-patientforløb. Kvinde 69 år, gift og har 3 børn. Bor med rask ægtefælle, der er pensioneret. De bor i eget hus med have. Pt. har været indlagt 2 gange tidligere pga. forværring i sin kroniske lungesygdom. Pt. bliver funktionsdyspnøsk ved mindste anstrengelse, har nuværende brug for 1 l O2/min. Hele døgnet. Har ikke hjemmeilt. Er af egen læge sat i behandling med bronkodilaterende og forebyggende behandling for sin lungesygdom. Pt. har feber, 38,2, og store mængder sejt purulent ekspektorat. Pt. får lungefysioterapi 3 gange dagligt. Pt. er tynd, vejer 47 kg og måler 165 cm. Har nedsat appetit og spiser ganske små portioner. Får hjælp til bad, kan delvis selv klare påklædning med pauser undervejs. Går med rollator til og fra toilet. Har tynd og skrøbelig hud med mange små blå mærker. Pt. bliver angst og bange når hun får anfald med lufthunger. Har indtil nuværende ikke deltaget i rehabilitering eller andre kommunale tilbud i forhold til mennesker med kronisk sygdom. Lungecancer. I afsnittet indlægges mennesker med allerede diagnosticeret lungecancer eller mennesker med symptomer der foranlediger et udredningsforløb for lungecancer. Mennesker med diagnosticeret cancer, kan undervejs i sygdomsforløbet, fra udredning til det terminale stadie og døden er nært forestående, have behov for indlæggelse i situationer, hvor der opstår symptomer eller problematikker, som ikke kan løses i hjemmet/egen læge /hjemmesygeplejerske eller ambulant. Indlæggelsestiden for disse patienter er meget varierende. Beskrivelse af patient med lungecancer. Mand 67 år indlægges pga. kvalme og opkastning, er afkræftet og meget træt. Har smerter i begge hofter. Pt. har for 4 måneder siden fået konstateret lungecancer med knoglemetastaser. Har netop afsluttet palliativ stråleterapi på onkologisk afdeling Århus Sygehus. Har kontakt med palliativt team i forhold til smertebehandling. Revideret Marts 2015 Side 4 af 9

5 Bliver forpustet ved bevægelse, men har pæn og rolig respiration i hvile. Ligger det meste af tiden i sengen. Er gift og bor sammen med rask ægtefælle i eget hus. Har 2 døtre og 5 børnebørn. 1 datter er bosiddende i nærheden og 1 bor på Sjælland. Har netop afviklet eget firma til datter og svigersøn. Pt. er indimellem trist og modløs. Har svært ved at tale med ægtefælle og børn om sin sygdom og at han måske snart skal dø. Ved samtale med plejepersonale er patient meget åben omkring hele sin situation. Hustru har talt med personalet angående hospice, men har ikke talt med sin mand om denne mulighed. Sygeplejemetoder Bl.a. anvendes følgende kliniske sygeplejemetoder i forhold til udøvelse af sygepleje i afsnit M2; - Sygeplejeprocessen - Virgina Hendersons behovsteori/ sundhedsstyrelsens minimums datasæt - TOKS (tidlig opsporing af kritisk sygdom, blodtryk, puls, temperatur, saturation og respirationsfrekvens) - MRC-score (dyspnøe score) - Ernæringsscreening - Tryksårsscreening - Faldscreening - Det kliniske blik - Hygiejniske principper - EPJ (elektronisk patientjournal) - Principper for dispensering og administration af medicin Aktuelle sygeplejefaglige udviklings- og forskningsområder Sygeplejefaglig udvikling i lungemedicinsk afdeling, er en fortløbende proces. Aktuelle områder er følgende; Implementering af nye standarder og instrukser med udgangspunkt i Den Danske Kvalitetsmodel Implementering og videreudvikling af EPJ Desuden arbejder vi i afdelingen med følgende udviklingsområder; Patientsikkerhed, behandling af utilsigtede hændelser Patientinddragelse og sammenhængende patientforløb Revideret Marts 2015 Side 5 af 9

6 Beskrivelse af uddannelsesmæssige forhold Undervisningens organisering, herunder vejlednings- og evalueringstilbud Uddannelsesopgaven i afsnit M2 varetages af daglige vejledere og klinisk vejleder. Omkring planlægning, varetagelse og udvikling af vejledning har den kliniske vejleder desuden tæt samarbejde med uddannelsesansvarlige sygeplejerske i HEV (hospitalsenheden Vest). Den kliniske vejleder er i samarbejde med den sygeplejestuderende, ansvarlig for tilrettelæggelse af den kliniske periode. Udgangspunktet for planlægning af kliniske studier er den studerendes individuelle studieplan. Den individuelle studieplan udarbejdes på baggrund af beskrevne læringsudbytte for pågældende modul, afsnittets studietilbud samt den studerendes faglige og personlige erfaringer. Undervisningen organiseres og planlægges ud fra målrettede læringssituationer knyttet til kliniske patientsituationer, individuelle patientforløb samt sygeplejefaglige områder og problemstillinger. Vi opfordrer den studerende til at planlægge forskellige fokusområder fra uge til uge. I de enkelte situationer vil der forekomme oplevelser eller problemstillinger, som kunne være relevant at gøre til genstand for yderligere fordybelse. Fordybelse i et aktuelt emne/tema kan evt. afrundes i et forum for refleksion. Der benyttes både formelle og uformelle refleksions processer i den kliniske undervisning. Der er fastlagt midtvejsdrøftelse og yderligere status og evaluering planlægges efter såvel studerendes og klinisk vejleders behov. Drøftelserne skifter mellem individuelle samtaler og sammen med øvrige studerende. Der er mulighed for at arrangere studiebesøg i forhold til afsnittets samarbejdspartnere. Dette aftales med klinisk vejleder. Den kliniske vejledning (kliniske vejleder) er normeret til 6 timer pr. studerende pr. uge og omfatter såvel den direkte som den indirekte vejledning (administrative opgaver, div. møder, erfamøder, temadage). Kliniske studier tilrettelægges i samarbejde mellem den studerende og klinisk vejleder. Det er ofte daglige vejledere, dvs. anden klinisk erfaren personale end klinisk vejleder, der varetager den daglige vejledning. Klinisk vejleder er ansvarlig for den overordnede organisering og planlægning af klinikforløbet, samt refleksioner og evalueringssamtaler. Ved interne kliniske prøver deltager klinisk vejleder som eksaminator. Alle dage i klinikken anses som dage, hvor den studerende studerer sygepleje. Dog kan den enkelte studerende have behov for at fordybe sig yderligere i et emne/problemstilling og har derfor brug for studiedage, hvor vedkommende ikke er til stede i afsnittet. Dette aftales individuelt med den kliniske vejleder. Afsnittet er desuden uddannelsessted for social- og sundhedsassistentelever. Der vil også være mulighed for at møde fysioterapeut-, ergoterapeut- og medicinstuderende i afsnittet og således være mulighed for at indgå i samarbejde med andre uddannelsessøgende på tværs af faggrupper. Ved interne kliniske prøver er klinisk vejleder eksaminator i delprøve 1 og 2. Klinisk sygeplejelærer eksaminator i delprøve 2. Den kliniske prøve afvikles i henhold til kriterier beskrevet i modulbeskrivelsen for modul 12. På afsnittet er et studierum, hvor der er adgang til computere. Her har den studerende Revideret Marts 2015 Side 6 af 9

7 mulighed for at trække sig tilbage og fordybe sig. Der findes specialerelevant litteratur i afsnittet som den studerende kan anvende og låne med hjem. Der er udarbejdet en pensumliste for modul 12 som sendes med velkomstbrev til den studerende. Oversigt kliniske studier: Aktiviteter i afsnittet Uge 1 2 Introduktion, kendskab til afdelingens rytme, rutiner og samarbejdspartnere. Startdrøftelse Uge 3-4 Fordybelse i specialet Afholdelse af Planlagt studieaktivitet (1) seminar. Uge 5-6 Fordybelse i specialet Midtvejssamtale Fælles refleksion Uge 3 Torsdag Udgangspunkt i praksisbeskrivelser Uge 5-6. Som uge 3 Uge 7-8 Fortsat fordybelse i specialet Planlagt studieaktivitet (2) udvikling af klinisk sygepleje Uge 9-10 Fortsat fordybelse i specialet Slutevaluering Klinisk prøve Forventninger til den studerende Der forventes at den studerende er studieaktiv. Det vil sige, at vedkommende; har forberedt sig til det kommende studie i klinisk praksis i relation til faglige og personlige forudsætninger, modulbeskrivelse og læringsudbytte for pågældende modul samt læst generel klinisk studieplan og studietilbud i afsnit M2 udarbejder individuel klinisk studieplan samt anvender studieredskabet e-portfolie i forhold til refleksion, planlægning og dokumentation af studieaktiviteter. Viser initiativ og ansvarlighed i forhold til overholdelse af aftaler gennemfører planlagt og fastlagt studieaktivitet viser engagement, initiativ, ansvarlighed, mod og vilje til fortsat faglig og personlig udvikling i forhold til egen uddannelse. er opsøgende i forhold til studietilbud, vejledning og evaluering. deltager i fælles refleksion for modul 12 studerende opgiver og får godkendt selvvalgt litteratur (dokumenteret i e-portfolie) Revideret Marts 2015 Side 7 af 9

8 Kliniske vejlederes sygeplejefaglige og pædagogiske kvalifikationer Uddannet sygeplejerske i Ansat på lungemedicinsk afdeling Holstebro Sygehus 1993 og fungeret som klinisk vejleder siden Klinisk vejlederuddannelse 2003 Sygeplejefaglig diplomuddannelse Master i Sundhedsantropologi 2013 Har desuden deltaget i kursus og temadage med klinisk og/eller pædagogisk indhold. Krav vedrørende klinisk pensum Klinisk pensum er sider (30 50 sider/ects-point). Pensumliste sendes til studerende umiddelbart før opstart i kliniske studier og forventes inddraget i den studerendes forberedelse til klinikken samt fordybelse i aktuelle sygeplejefaglige områder i afsnittet. Bestemmelser vedrørende studerendes studieaktivitet og bedømmelser Der forventes at studerendes fremmøde i afsnittet gennemsnitlig er minimum 30 timer pr. uge. For at få godkendt den kliniske undervisningsperiode og indstille sig til klinisk prøve skal den studerende deltage i den planlagte og kliniske undervisning svarende til 30 timer pr uge. Såfremt den studerende har mindre deltagelse end svarende til 30 timer, afgør den kliniske vejleder på baggrund af den studerendes øvrige studieaktivitet jfr. Forventning til den studerende, om den studerende kan indstilles til klinisk prøve. Hvis den studerende mod forventning ikke vurderes som studieaktiv, kontaktes den kliniske sygeplejelærer og studievejlederen med henblik på afklaring af, hvorledes den studerende kan opfylde kravene om at være studieaktiv og dermed retten til at blive indstillet til klinisk prøve. Gennemførelse af fastlagt og planlagt studieaktivitet er en forudsætning for indstilling til klinisk prøve. Planlagt studieaktivitet (1): afholdelse af seminar Afholdes uge 4 i klinikforløbet. Afvikles i henhold til kriterier beskrevet i Modulbeskrivelse, bilag 2. Den kliniske vejleder giver mundtlig evaluering og dokumenterer at formålet for studieaktiviteten er opfyldt i studerendes individuelle studieplan (e-portfolie). Den studerende laver en skriftlig evaluering i sin e-portfolie. Planlagt studieaktivitet (2): Udvikling af klinisk sygepleje Afholdes i uge 7 i klinikforløbet. Afvikles i henhold til kriterier beskrevet i Modulbeskrivelse, bilag 3. Den kliniske vejleder giver mundtlig evaluering og dokumenterer at formålet for Revideret Marts 2015 Side 8 af 9

9 studieaktiviteten er opfyldt i studerendes individuelle studieplan (e-portfolie). Den studerende laver en skriftlig evaluering i sin e-portfolie. Klinisk prøve: afvikles i henhold til kriterier beskrevet i Modulbeskrivelse. Dog gøres den studerende bekendt med valget af patienter senest kl dag før afvikling af første delprøve. Studerende på har mulighed for at planlægge studieaktiviteter i aften- og weekendvagter. Ved sygdom eller anden årsag til pludselig fravær kontaktes afdelingen Udarbejdet af: revideret marts 2015 Lungemedicinsk afdeling, afsnit M2, Regionshospitalet Holstebro Klinisk vejleder Bodil Elmegård Afdelingssygeplejerske Henny Færge Godkendt den: Uddannelsesleder Lisbeth Sørensen i Holstebro Revideret Marts 2015 Side 9 af 9

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Region Midtjylland, Hospitalsenheden Vest, Regionshospitalet Holstebro, Lungemedicinsk afdeling. Sengeafsnit M2 og dagafsnit

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Regionshospitalet Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Region Midtjylland, Regions Hospitalsenheden Vest, Regionshospitalet. Øre-Næse- Hals sengeafsnit. Afsnittet

Læs mere

Generel klinisk studieplan M2 Lungemedicinsk afsnit Regionshospitalet Holstebro HEV Modul 6

Generel klinisk studieplan M2 Lungemedicinsk afsnit Regionshospitalet Holstebro HEV Modul 6 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Region Midtjylland, Hospitalsenheden Vest, Regionshospitalet Holstebro, Lungemedicinsk afdeling. Sengeafsnit M2 og dagafsnit

Læs mere

Generel klinisk studieplan M2 Lungemedicinsk sengeafsnit, Regionshospitalet Holstebro, HEV Modul 4

Generel klinisk studieplan M2 Lungemedicinsk sengeafsnit, Regionshospitalet Holstebro, HEV Modul 4 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Region Midtjylland, Hospitalsenheden Vest, Regionshospitalet Holstebro, Lungemedicinsk afdeling. Sengeafsnit M2 og dagafsnit

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering P7 er den største medicinske afdeling på Regionshospitalet. Afdelingen er en intern medicinsk afdeling med plads til 40

Læs mere

Udenfor afsnittet samarbejdes med radiologisk afdeling, medicinske ambulatorier, desuden samarbejdes med afdelinger i Århus, Viborg og Randers.

Udenfor afsnittet samarbejdes med radiologisk afdeling, medicinske ambulatorier, desuden samarbejdes med afdelinger i Århus, Viborg og Randers. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Medicinsk sengeafsnit 1, Lungeteam I Medicinsk sengeafsnit 1 modtages der Hjerte og lunge medicinske visiterede patienter.

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering P7 er den største medicinske afdeling på Regionshospitalet. Afdelingen er en intern medicinsk afdeling med plads til 40

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Klinik Medicin

Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Klinik Medicin Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Klinik Medicin Maj 2015 Indholdsfortegnelse 1. Syn på læring og overordnet tilrettelæggelse...

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Medicinsk-kardiologisk afd. A består af sengeafsnit A220, akut hjerteafsnit AHA, medicinsk visitationsafsnit MVA, hjerte-

Læs mere

Generel klinisk studieplan Undervisningssted: Center Møllevang Område Nord, Randers Kommune. Modul 4

Generel klinisk studieplan Undervisningssted: Center Møllevang Område Nord, Randers Kommune. Modul 4 Område Nord, Kommune Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Kommune har ca. 95.000 indbyggere. Af de 95.000 bliver ca. 7.000 serviceret af ældreområdet fordelt

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Infektionsmedicinsk afdeling Q modtager studerende i sengeafsnit Q1 og Q2 samt Q-ambulatorium, og består desuden af et

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Århus Universitetshospital, Risskov hører under Psykiatri og Social Midtjylland. Yderligere oplysning om psykiatrien i

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb. Gastromedicinsk afsnit 03-5

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb. Gastromedicinsk afsnit 03-5 Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb Gastromedicinsk afsnit 03-5 1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Præsentation af det kliniske undervisningssted: Gastromedicinsk

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester For Lungemedicinsk sengeafsnit M13, RH Viborg, HE Midt Sidst revideret: August 2017 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en

Læs mere

Afsnitsprofil Hæmatologisk sengeafsnit A130H Vejle Sygehus

Afsnitsprofil Hæmatologisk sengeafsnit A130H Vejle Sygehus Afsnitsprofil Hæmatologisk sengeafsnit A130H Vejle Sygehus Oktober 2014 Indholdsfortegnelse Organisation S. 4 Afdelingsledelsen S. 4 Afsnitsledelsen S. 4 Organisationsplan for Hæmatologisk afsnit S. 4

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan For modul 5

Generel Klinisk Studieplan For modul 5 Generel Klinisk Studieplan For modul 5 Klinisk uddannelsessted: Ortopædkirurgisk afdeling, Regionshospitalet Herning Adresse: Gl. Landevej 61 Kontaktperson: Klinisk vejleder Anette Sønderby E-mail: bas7@ringamt.dk

Læs mere

Generel klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

Generel klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens Modul 6 Uddannelsessted: Bofællesskabet Malteriet Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Horsens Kommune har ca. 80.000 indbyggere. Af de 80.000 bliver ca. 5.000

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan for modul 11 For Afsnit M2. Lungemedicinsk afdeling

Generel Klinisk Studieplan for modul 11 For Afsnit M2. Lungemedicinsk afdeling Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Generel Klinisk Studieplan for modul 11 For Afsnit M2. Lungemedicinsk afdeling Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Infektionsmedicinsk afdeling Q modtager studerende i sengeafsnit Q1 og Q2 samt Q-ambulatorium. Afdelingen består desuden

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Undervisningssted: M3, Regionshospitalet Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Region Midtjylland, Hospitalsenheden Vest, Regionshospitalet, Medicinsk afdeling,

Læs mere

Ældreområdet. Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12

Ældreområdet. Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12 Ældreområdet Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12 Klinisk undervisningssted Ældreområdet Hjemme Sygeplejen Billund Kommune Adresse Nygade 29 7200 Grindsted Telefon Teamleder Ann

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Region Sjælland Udarbejdet af: Ansvarlig klinisk underviser Dorthe Tange Medicinsk afd. 13 25/5 2011 Indholdsfortegnelse: 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold.

Læs mere

Generel klinisk studieplan Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus Anæstesiologisk Intensiv Afdeling I, Afsnit 20, 30 og 40

Generel klinisk studieplan Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus Anæstesiologisk Intensiv Afdeling I, Afsnit 20, 30 og 40 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Anæstesiologisk- Intensiv Afdeling I består af 4 intensive afsnit (10, 20, 30 og 40), hjerteopvågningsafsnit 50, 2 observationsafsnit

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afdeling P, Århus Sygehus, Tage-Hansens Gade, er en kirurgisk afdeling med speciale i mave-tarm sygdomme og endokrine

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Telefon til afdeling : 7918 2671 Telefon til uddannelseskonsulent: 7818 3537 Uddannelseskonsulent Klinisk vejleder Lunge

Læs mere

BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB

BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB Region Sjælland Psykiatrien Vest Psykiatrisk Akut Modtagelse (PAM) Fælledvej indgang 42 4200 Slagelse Tlf. 58 55 93

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Sclerosehospitalet i Ry er 1 af 2 Sclerosehospitaler i Danmark. De har en fælles bestyrelse og samarbejder tæt sammen

Læs mere

Generel klinisk studieplan Undervisningssted: Områdecenter Tirsdalen Område Syd, Randers Kommune. Modul 4

Generel klinisk studieplan Undervisningssted: Områdecenter Tirsdalen Område Syd, Randers Kommune. Modul 4 Område Syd, Kommune Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Kommune har ca. 95.000 indbyggere. Af de 95.000 bliver ca. 7.000 serviceret af ældreområdet fordelt

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Hold September 2014 Forår 2015 Revideret marts 2015. 1 Indhold Modul 4 - Grundlæggende klinisk virksomhed... 3 Klinisk

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Akutafsnittet er organisatorisk set, en del af Sundhed og Omsorg i Struer kommune. Sundhed og Omsorg består desuden af

Læs mere

Hæmodialyseafdelingen er en satellitafdeling af dialyseafdelingen på Aarhus Universitetshospital (AUH) Skejby i Region Midt.

Hæmodialyseafdelingen er en satellitafdeling af dialyseafdelingen på Aarhus Universitetshospital (AUH) Skejby i Region Midt. Hospitalsenheden Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Hæmodialyseafdelingen på Hospitalsenheden Hæmodialyseafdelingen er en satellitafdeling af dialyseafdelingen

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Fælleskirurgisk afdeling 100 Sydvestjysk Sygehus Grindsted Engparken 1 7200 Grindsted Tlf.nr: 7918 9100 Indholdsfortegnelse: 1. Præsentation

Læs mere

Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed

Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje. BEK

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er en afdeling med landsdelsfunktion. Afdelingen modtager endvidere patienter med intern medicinske sygdomme fra lokalområdet.

Læs mere

Modul 11 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 11 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afsnit Y5 er et sengeafsnit, der modtager patienter med maligne gynækologiske lidelser. Afsnittet er et døgnafsnit og

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering hører under Region Midtjylland. Almenpsykiatrien er opdelt i en række afdelinger: Affektiv Afdeling, der består af sengeafsnittene

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan

Generel Klinisk Studieplan Generel Klinisk Studieplan For modul 1. Ortopædkirurgisk afdeling, K 2. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Ortopædkirurgisk afdeling K 2, er organisatorisk

Læs mere

Generel klinisk studieplan Favrskov Kommune Plejecenter Skaghøj, Korttidsafsnittet. Modul 4. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Generel klinisk studieplan Favrskov Kommune Plejecenter Skaghøj, Korttidsafsnittet. Modul 4. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Korttidsafsnittet (KTA) fungerer som en selvstændig enhed som er fysisk er placeret på plejecenteret Skaghøj, Favrskov

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Hjemme- og Sygeplejen i Odder er en del af s Ældreservice. I Ældreservice er Hjemme- og Sygeplejen integreret med både

Læs mere

I tilknytning til lokalcentrene findes Aarhus Kommunes pleje og ældreboliger.

I tilknytning til lokalcentrene findes Aarhus Kommunes pleje og ældreboliger. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering har 37 lokalcentre, organiseret i 9 geografiske områder under Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg (MSO)., dækker

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Korttidsafsnittene er tilknyttet ældreområdet i. Ældreområdet i ledes af en ældrechef og er opdelt i 2 hjemmeplejedistrikter

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse for social og sundhedsassistentelever. Lungemedicinsk afd. 651 tlf. 79 18 31 31.

Praktikstedsbeskrivelse for social og sundhedsassistentelever. Lungemedicinsk afd. 651 tlf. 79 18 31 31. Praktikstedsbeskrivelse for social og sundhedsassistentelever. Lungemedicinsk afd. 651 tlf. 79 18 31 31. Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg Finsensgade 35, 6700 Esbjerg, tlf. 79 18 20 00. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Nefrologisk Ambulatorium 244 Finsensgade 35, 6700 Esbjerg Telefon 79 18 22 58 E-mail Udannelseskonsulent Klinisk vejleder

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for bostøtte i eget hjem i består af 4 centre i hhv. Syd, Nord, Vest og Centrum, der har fælles ledelse ved centerleder

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Telefon til afdeling 263: 79 18 27 84 Telefon til uddannelses og udviklingssygeplejerske 78 18 35 37 Øre Næse Hals ambulatorium

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Lungemedicinsk afdeling består af følgende 6 afsnit: Lungemedicinsk afdeling B6 er 7-døgnsafsnit Lungemedicinsk afdeling

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Afdeling 300, Neurorehabiliteringen Grindsted Engparken 1, 7200 Grindsted Klinisk sygeplejelærer Klinisk vejleder Malene.Dreier@svs.regionsyddanmark.dk

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester. For Karkirurgisk Afsnit, RH Viborg, HE Midt

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester. For Karkirurgisk Afsnit, RH Viborg, HE Midt Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester For Karkirurgisk Afsnit, RH Viborg, HE Midt Udarbejdet: Juni 2017 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er fysisk placeret på. Reumatologi er et internt medicinsk grenspeciale, som varetager forebyggelse, diagnostik, behandling,

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Telefon til afdeling 261: 79 18 21 57 Telefon til uddannelses og udviklingssygeplejerske 78 18 35 37 Uddannelses og udviklingssygeplejerske

Læs mere

Klinikmappe modul 6. Klinikperiode:

Klinikmappe modul 6. Klinikperiode: Klinikmappe modul 6 Klinikperiode: 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord....side 1 Modul 6 i Gentofte Kommune..side 2 Studieplan... side 3 Læringsudbytte.....side 4 Undervisningsplan...side 5 Forord Materialet

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester For ambulatorium for mave/tarmsygdomme, RH Viborg, HE Midt Udarbejdet: Juni 2017 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er en afdeling med landsdelsfunktion. Afdelingen modtager endvidere patienter med intern medicinske sygdomme fra lokalområdet.

Læs mere

Generel klinisk studieplan. Daghospitalet Viborg. Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Generel klinisk studieplan. Daghospitalet Viborg. Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Daghospitalet Viborg Søndersøparken 1, kld. Daghospitalet Skive Kompagnigade 11B 8800 Viborg 7800 Skive Daghospitalet

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse. for. Social-og sundhedsassistentelever

Praktikstedsbeskrivelse. for. Social-og sundhedsassistentelever Praktikstedsbeskrivelse for Social-og sundhedsassistentelever Neurorehabiliteringen Engparken 1 7200 Grindsted Tlf.nr: 7918 9400 Indholdsfortegnelse 1. Præsentation af Neurorehabiliteringen 2. 2. Ledelse

Læs mere

Generel klinisk studieplan. på Hospitalsenheden Horsens. Afdeling; Hæmodialysen Modul 12

Generel klinisk studieplan. på Hospitalsenheden Horsens. Afdeling; Hæmodialysen Modul 12 Udfold dit talent VIA University College Dato: 12. februar 2015 Generel klinisk studieplan Hospitalsenheden Horsens Afdeling; Hæmodialysen Modul 12 Med denne generelle kliniske studieplan vil vi gerne

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er en afdeling med landsdelsfunktion. Afdelingen modtager endvidere patienter med intern medicinske sygdomme fra lokalområdet.

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering, AUH Hjertecentret, består af Voksenintensiv (3 grupper), Børneintensiv, Hjerteopvågning, Opvågning (lunge, kar, urologi),

Læs mere

Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed

Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Grundlæggende klinisk virksomhed Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Modulet

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Region Midtjylland, Regions Hospitalsenheden Vest, Regionshospitalet Holstebro. Øre-Næse- Hals sengeafsnit Afsnittet er

Læs mere

Generel klinisk studieplan Undervisningssted: Barselsafsnittet P2, Hospitalsenheden Horsens

Generel klinisk studieplan Undervisningssted: Barselsafsnittet P2, Hospitalsenheden Horsens Undervisningssted: Barselsafsnittet P2, Hospitalsenheden Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Barselsafsnittet er en del af Kvindeafdelingen på Hospitalsenheden.

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 3. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 3. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 3. semester Akut Sengeafsnit, ASA Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61, 7400 Herning Tlf: 78432000 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan

Læs mere

Generel klinisk studieplan

Generel klinisk studieplan Udfold dit talent VIA University College Dato: 12. februar 2015 Generel klinisk studieplan Hospitalsenheden Horsens Barselsafsnit Modul 11 Med denne generelle kliniske studieplan vil vi gerne byde dig

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 04/2016 - Modul 11 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Plastikkirurgisk Afdeling Z ligger på, Nørrebrogade, bygning 9, 2. sal. Afdelingen er en del af Abdomialcenteret. Afdelingen

Læs mere

Mulige læresituationer på modul 2.1

Mulige læresituationer på modul 2.1 Sydvestjysk Sygehus Mulige læresituationer på modul 2.1 FAM Observation, refleksion og deltagelse i 32 timer Der skal under forløbet udarbejdes en praksisbeskrivelse (praksisbeskrivelsen skal anvendes

Læs mere

Modul 12 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 12 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afsnit Y5 er en del af Gynækologisk- Obstetrisk afdeling Y på Århus Universitetshospital, Skejby. Afsnit Y5 er et kombineret

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter sig mod klinisk sygepleje relateret til patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme. Modulet retter

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan for modul 6, Medicinsk Dagafsnit og Ambulatorium samt Hjertemedicinsk dagafsnit, Regionshospitalet Holstebro

Generel Klinisk Studieplan for modul 6, Medicinsk Dagafsnit og Ambulatorium samt Hjertemedicinsk dagafsnit, Regionshospitalet Holstebro Regionshospitalet Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Medicinsk dagafsnit og ambulatorium Regionshospitalet, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland Samarbejdsrelationer,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Fagprofil - sygeplejerske.

Fagprofil - sygeplejerske. Odder Kommune. Fagprofil - sygeplejerske. For sygeplejersker ansat ved Odder Kommunes Ældreservice. I Odder Ældreservice arbejder medarbejderne ud fra: en rehabiliterende tilgang. en sundhedsfremmende

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester. For Klinik for Gigt- og Bindevævssygdomme RH Silkeborg, HE Midt

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester. For Klinik for Gigt- og Bindevævssygdomme RH Silkeborg, HE Midt Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester For Klinik for Gigt- og Bindevævssygdomme RH Silkeborg, HE Midt Udarbejdet: Juni 2017 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig

Læs mere

Den daglige sygeplejefaglige ledelse varetages af en afdelingssygeplejerske og en souschef.

Den daglige sygeplejefaglige ledelse varetages af en afdelingssygeplejerske og en souschef. Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Afdeling Viborg September 2011 Generel Klinisk Studieplan Modul 1: Sygepleje, fag og profession Nyre- og infektionsmedicinsk afsnit M13-1

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afsnit M2 er organisatorisk placeret under Region Midtjylland, Aarhus Universitets Hospital, Risskov, Afdeling M. Afdeling

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og af kliniske undervisningsforløb på Neonatalafsnittet på Holbæk Sygehus. 1.0. Organisatoriske og

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og af kliniske undervisningsforløb på Neonatalafsnittet på Holbæk Sygehus. 1.0. Organisatoriske og Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og af kliniske undervisningsforløb på Neonatalafsnittet på Holbæk Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold. Neonatalafsnittet (08-3) er et

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Infektionsmedicinsk Afdeling Q foretager udredning og behandling af patienter med infektionsmedicinske sygdomme. Afdelingen

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Plejeboligerne Bronzealdervej i Odder Kommune er en del af Odder Kommunes Ældreservice. Bronzealdervej er en plejeboligenhed

Læs mere

Til sygeplejestuderende på Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse. Beskrivelse af klinisk uddannelsessted

Til sygeplejestuderende på Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse. Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Til sygeplejestuderende på Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse. Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Sygehus: Afsnit: Næstved Sygehus Lungemedicinsk afsnit Kontaktperson: Mødetid: Marianne Linda Møller

Læs mere

2. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde. Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje

2. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde. Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje 2. praktik Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje Præstationsstandard: Rutineret niveau Eleven kan planlægge og gennemføre en

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Telefon til ortopædkirurgisk amb: 7918 2320 Telefon til Uddannelses og udviklingssygeplejerske: 7818 3537 Uddannelses

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Telefon til afdeling : 7918 2671 Telefon til uddannelseskonsulent: 7818 3575 Uddannelseskonsulent Lunge medicinsk Ambulatorium

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Regionshospitalet Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Neonatalafsnit C4 er akut modtageafsnit med plads til 10 nyfødte børn. Afsnittet har 4 familiestuer.

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Fenrishus er en specialpædagogisk døgninstitution under, beliggende Fenrisvej 37, 8210 Århus V. Tlf.: 87 28 88 00. Der

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Region Midtjylland, Hospitalsenheden Vest, Medicinsk Center, Hæmatologisk afdeling. Sengeafsnit M1 og hæmatologisk dagafsnit

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Reumatologisk Afdeling U er fysisk placeret på, Nørrebrogade. Reumatologi er et internt medicinsk grenspeciale, som varetager

Læs mere

SYGEPLEJESTUDERENDE MODUL 8

SYGEPLEJESTUDERENDE MODUL 8 SYGEPLEJESTUDERENDE MODUL 8 PSYKISK SYGE PATIENTER/BORGERE OG UDSATTE GRUPPER Indhold 1. PRÆSENTATION AF ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN (ÆHF) 2 1.1 REHABILITERINGSFORLØB I ÆHF 3 1.2 FORLØB SINDSLIDELSE

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Onkologisk Sengeafsnit er placeret i Onkologihuset ved Regionshospitalet Herning, Hospitalsenheden Vest i Region Midtjylland.

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse for Social- og sundhedsassistentelever Medicinsk Afdeling 242

Praktikstedsbeskrivelse for Social- og sundhedsassistentelever Medicinsk Afdeling 242 Praktikstedsbeskrivelse for Social- og sundhedsassistentelever Medicinsk Afdeling 242 Kardiologisk og nefrologisk afdeling Sydvestjysk Sygehus, Finsensgade 35, 6700 Esbjerg Kontakt: Uddannelseskonsulent

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er en afdeling med landsdelsfunktion. Afdelingen modtager endvidere patienter med intern medicinske sygdomme fra lokalområdet.

Læs mere

Neurologisk afdeling 652 Sydvestjysk Sygehus

Neurologisk afdeling 652 Sydvestjysk Sygehus Neurologisk afdeling 652 Sydvestjysk Sygehus Sygeplejestuderende på Modul 2 1.kliniske periode. Sygepleje, Anatomi & fysiologi Sundheds- og sygdomsbegreber : Hygiejne: Forskellige sundheds- og sygdomsopfattelser.

Læs mere

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6 Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6 - Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Hold S12S Februar 2014 Februar 2014 Indholdsfortegnelse 1 Tema

Læs mere

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Kompleks klinisk virksomhed Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter

Læs mere

Geriatrisk Team er et sundhedsfagligt team med læger, sygeplejersker og terapeuter tilknyttet. Målgruppen er ældre mennesker med flere sygdomme.

Geriatrisk Team er et sundhedsfagligt team med læger, sygeplejersker og terapeuter tilknyttet. Målgruppen er ældre mennesker med flere sygdomme. 4. Hospitalsenheden Horsens-Brædstrup 4.1. Geriatrisk Team 4.2. Palliativt Team 4.3. Iltsygeplejerske 4.4. KOL Case manager 4.5. Gerontopsykiatrisk Team 18. januar 2013 GERIATISK TEAM Teamets funktion/

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Psykoseteam, Vejle

Praktikstedsbeskrivelse Psykoseteam, Vejle Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse Psykoseteam, Vejle kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle Under overskrift Maj 2014 1

Læs mere

for sosu-elever i 1. praktikperiode på Sydvestjysk Sygehus Finsensgade 35 6700 Esbjerg Akut Kirurgisk Modtagelse

for sosu-elever i 1. praktikperiode på Sydvestjysk Sygehus Finsensgade 35 6700 Esbjerg Akut Kirurgisk Modtagelse Praktikstedsbeskrivelse for sosu-elever i 1. praktikperiode på Finsensgade 35 6700 Esbjerg 79 18 21 31 1 1. Præsentation af modtager ortopædkirurgiske, parenkymkirurgiske, gynækologiske og urologiske patienter.

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 2. semester For Lungemedicinsk afsnit, RH Viborg, HE Midt Sidst revideret: Marts 2017 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation

Læs mere

Beskrivelse af klinisk undervisningssted. Lungemedicinsk Afdeling 651

Beskrivelse af klinisk undervisningssted. Lungemedicinsk Afdeling 651 Beskrivelse af klinisk undervisningssted. Lungemedicinsk Afdeling 651 Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg Finsensgade 35, 6700 Esbjerg, 79182000 1 Klinisk undervisningssted SVS - Lungemedicinsk Afdeling 651 Adresse

Læs mere

Generel klinisk studieplan Aarhus Kommune Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Det Opsøgende Team.

Generel klinisk studieplan Aarhus Kommune Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Det Opsøgende Team. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering hører under driftsområdet for. Teamet er organiseret i Socialforvaltningen, som er en del af Social- og Beskæftigelsesforvaltningen

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afsnit for lungesygdomme er en del af medicinsk afdeling i. Den daglige sygeplejefaglige ledelse varetages af en afdelingssygeplejerske

Læs mere