Susanne Jensen. Demens- og Udviklingskonsulent

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Susanne Jensen. Demens- og Udviklingskonsulent"

Transkript

1 Status pa Demensomra det eftera r 2013 Susanne Jensen Demens- og Udviklingskonsulent 1

2 Indhold Baggrund... 3 Koordinering af den kommunale indsats... 4 Koordinering... 4 Tidlig opsporing... 5 Særlig støtte til personer med demens... 6 Dagtilbuddet Solbjerghaven... 6 Dagtilbuddet Lillevang... 6 Cafe for borgere med demens inde på livet... 7 Hjemmebesøg/vejledningssamtale når diagnosen er stillet... 7 Patient/pårørendeundervisning... 8 Aflastning... 8 Plejebolig... 8 Voksen-handicap og demens... 9 Støtte til pårørende Pårørendegrupper Samtalegrupper Undervisning for pårørende Rådgivning og vejledning Aflastning af pårørende Personale ansat på Ældreområdet Personale med særlig viden og funktion på demensområdet Personalets viden om demens Fremtiden Bilag 1: Forløbsprogram Bilag 2: organisering af demens i Furesø

3 Status pa demensomra det eftera r 2013 Baggrund Demenspolitikken blev vedtaget i 2009 og ved budgetforliget samme år, fik Sundheds- og Ældreafdelingen tilført midler målrettet demente med særlige behov. Antallet af borgere med demens i Furesø kommune er stigende idet risikoen for at få en demenssygdom stiger med alderen. I 2011 beregnede Nationalt Videns center for Demens, i kommunerne. I Furesø kommune havde 593 borgere en demenssygdom og det blev vurderet, at der i 2015 vil være 684 borgere med demens. Demenspolitikkens vision er, at støtte til borgere med demens ydes som en forebyggende og helhedsorienteret indsats omkring borgeren selv og dennes pårørende og bygger på ny anerkendt viden. I 2010 blev forløbsprogrammet for demens i Region Hovedstaden godkendt. Forløbsprogrammet beskriver opgavefordeling mellem hospital, praktiserende læger og kommune, hvor Furesø Kommune er forpligtet til at opfylde en række minimumskrav. Implementeringen af forløbsprogrammet er forsinket idet, regionens forhandlinger med de praktiserende læger, om deres rolle først blev afklaret i foråret Furesø Kommune opfylder alle minimumskrav, og de fleste anbefalede indsatser. Indsatser der indgår i Forløbsprogrammet beskrives i forhold til de fire indsatsområder, og som oversigt i bilag Status på Demensområdet beskrives ud fra de fire indsatsområder i Demenspolitikken: Koordinering af den kommunale indsats Særlig støtte til personer med demens Støtte til pårørende Personale ansat på Ældreområdet. Fremtiden. 3

4 Koordinering af den kommunale indsats Demenspolitikken beskrev hvad vi ville opnå: Der skal være sammenhæng i indsatsen på demensområdet, så alle involverede oplever, at der er kontinuitet imellem de forskellige tilbud. Der skal være et samarbejde på tværs af kommunens tilbud, der sikrer en helhedsorienteret og forebyggende støtte. Borgerne skal opleve, at der er en medarbejder, der har ansvaret for opfølgning i forhold til den enkelte person med demens. Status Støtte til borgere med demens involverer mange forskellige indsatser alt efter den enkeltes situation, herunder også støtte til pårørende og udvikling af den samlede kommunale indsats. Den enkelte borger og deres pårørende, kan f.eks. modtage støtte fra både hjemmepleje, hjemmesygepleje, visiteret dagtilbud, visitation mm. Med den store vækst af antallet af borgere med demens, er der valgt en strategi, hvor eksisterende tilbud/ydelser udvikles, så støtte til borgere med demens indgår som en del af de normale ydelser. Alle ydelser skal jvf. kvalitetsstandarder ydes i forhold til den enkeltes situation og i forhold til hvilke ressourcer, handicap og behov den enkelte har. Dermed kan støtten til borgere med demens leveres indenfor nuværende rammer men det har krævet/og kræver fortsat koordinering, viden og udvikling af eksisterende tilbud. Koordinering For borgere med demens gælder, at der er et øget behov for koordinering idet borgerne ikke selv pga. deres kognitive problemer er i stand til dette. Der er samtidig et øget behov for råd og vejledning af pårørende i forhold til den konkrete situation. Den samlede støtte koordineres af de personaler, der i forvejen har kontakt til den enkelte borger, ligesom det er fagpersoner, borgeren har kendskab til, der giver råd og vejledning i dagligdagen. Det betyder for den enkelte, at det er færre fagpersoner, der er involveret. Hvilken fagperson/faggruppe der giver råd og vejledning er afhængig af den enkeltes samlede situation. Borgeren får så få besøg som muligt. F.eks. får de ikke besøg af både Visitator og Demenskonsulent. Der er 2 visitatorer, med demensfunktion, så de også kan varetage vejledning under visitationsbesøg, hvor der visiteres ydelser og koordineres. Borgere med demens er forskellige. De er forskellige steder i sygdomsforløbet, har forskellige behov og problemstillinger, og dette er afgørende for, hvor meget og hvordan behovet er for koordinering. Hvis en borger har komplekse forhold, er der mindst én personale med særlig 4

5 funktion på demensområdet tilknyttet borgeren. Princippet er, ved komplekse forhold omkring en borger med demens, skal der være en fagperson med specialviden og funktion på demensområdet tilknyttet den enkelte borger. I alle afdelinger og områder, der yder pleje og omsorg til personer med demens, er der udannet personale med specialviden på demensområdet. De har funktion både i forhold til borgerne, skal medvirke til vidensdeling med kolleger og indgår i Demensfagligt Forum i Furesø Kommune. Demensfagligt Forum består af alle ansatte med særlig funktion på demensområdet i Furesø kommune. De skal medvirke til vidensdeling, så borgerne møder personale med høj faglig viden og medvirke til udviklingen af demensarbejdet på tværs for alle borgere i Furesø. Det er bl.a. Demensfagligt forum, der står for etablering og drift af demenscafé på Skovgården. Herudover medvirker Demensfagligt Forum til, at der samarbejdes på tværs mellem alle afdelinger/områder, så borgerne oplever sammenhæng. Tidlig opsporing Et vigtigt element i den samlede indsats er tidlig opsporing. At få stillet diagnosen tidligt giver den enkelte større mulighed for evt. medicinsk behandling og ikke mindst mulighed for selv at medvirke aktivt omkring egen situation. Ved mistanke om demens, skal borgeren kontakte egen praktiserende læge. Denne skal henvise til undersøgelse på hukommelsesklinikken på Herlev hospital. Furesø kommune medvirker til tidlig opsporing både i form at informationskampagner /materiale om demens og ved direkte kontakt med borgere. Ved informationskampagner/materialer er formålet at borgerne skal have viden om, at demens er en sygdom, kontakt lægen ved mistanke, og der er forskellige muligheder for støtte. Sundhedsstyrelsen har i sommeren 2013 kørt en landsdækkende kampagne Demens er noget vi taler om. I Furesø taler vi om demens hele året, og benytter nu sloganet i materiale. Informationsaktiviteter: Deltagelse i Sundhedsdag Farum bymidte hvert år i august Åbne informationsmøder om demens på aktivitetscentre 1-2 gange om året. Oplæg om demens i forskellige forum. F.eks. Ældresagen, pensionistforeninger mm Pjecer om kommunens tilbud samt oplysninger på hjemmeside 5

6 Særlig støtte til personer med demens Demenspolitikken beskrev hvad vi ville opnå: Personer med demens, der bor hjemme, skal tilbydes støtte, sociale dagtilbud og aflastningsophold Der skal være forskellige tilbud både dagtilbud og tilbud om plejebolig. Tilbuddene skal tilgodese de forskellige behov, der kan opstå som følge af en demenssygdom. Pleje og omsorg skal ydes ud fra socialpædagogiske principper. Status At være aktiv både socialt og fysisk er en vigtig faktor også for borgere med en demenssygdom. Aktivitet er med til at modvirke social isolation og er med at forsinke de problemer borgerne kan opleve som følge af demenssygdom. Furesø kommune vægter dette i den samlede indsats for borgere. Både når der er mistanke om og når diagnose er stillet og uanset hvor i sygdomsforløbet den enkelte er. Ved kontakt til alle borgere med demens eller mistanke om dette sættes der fokus på at være aktiv og motivere til deltagelse. Både på aktivitetscentrene Skovgården og Gedevasevang, hvis de er tidligt i forløbet og til visiteret dagtilbud Solbjerghaven og Lillevang, hvis de har behov for personalestøtte. Dagtilbuddet Solbjerghaven Dagtilbuddet har 8 pladser, hvor alle har en demenssygdom. Indholdet i dagen tilrettelægges i samarbejde mellem personale og daghjemsgæsterne med forskellige aktiviteter, udflugter mm. Dagtilbuddet Lillevang Dagtilbuddet Lillevang, har de sidste år arbejdet med, at give individuelt tilpassede tilbud, hvor de tilgodeser, de forskellige behov borgerne har, uanset diagnoser og årsag til de kommer på dagtilbud. Der kommer dagligt 40 gæster i dagtilbuddet og i alt 85 om ugen. Dagtilbuddet fungerer også som aflastning af pårørende i dagtimerne. i 2013 har dagtilbuddet arbejdet med de fysiske rammer, så de store lokaler kan anvendes af flere små grupper samtidig, uden de forstyrrer hinanden. Når en borger visiteres og starter på dagtilbuddet bliver de tilknyttet en kontaktperson, og sammen laver de en plan for hvilke aktiviteter/ grupper borgerne skal deltage i, ud fra ønsker, behov og formåen. Dagligdagen er tilrettelagt, så der er mange mindre grupper, og den enkelte 6

7 borger deltager i forskellige grupper. Der er f.eks. samværsgrupper hvor nogle er stærkt hukommelsessvækket, grupper for mænd, bage aktivitet, spil, sang. Man kan deltage i flere grupper samme dag f.eks. samværsgruppe om formiddagen og bage om eftermiddagen. Hver dag er der gymnastik, gåture og som noget nyt startes i august et løbehold, for de der har lidt bedre fysik. Ud over aktiviteter i grupper, er der nu etableret mere åbne tilbud samtidig. Formålet med disse tilbud er, at give fælles oplevelser og samvær for både daghjemsgæsterne og deres pårørende hvor de er blandt ligesindede. Tilbuddene er også åbne, for de, der bor på plejecentret og deres pårørende. Aktiviteter: Tirsdags- og torsdagscafé med udvidet åbningstid om eftermiddagen til kl. 18 Fredagsrock Samtalegruppe for pårørende og fællesspisning. Cafe for borgere med demens inde på livet 30. september 2013 kl starter et nyt tilbud på Aktivitetscentret Skovgården. Caféen er et åbent tilbud hvor personer med demens og deres pårørende kan møde ligesindede, tale sammen om løst og fast, og hygge sig. Tilbuddet etableres og afholdes af den samlede gruppe af personale med specialfunktion på demensområdet, og der vil altid være personale tilstede, der kan svare på spørgsmål mm. Herefter vil der være café-tilbud den sidste mandag i måneden (dog ikke december) Hjemmebesøg/vejledningssamtale når diagnosen er stillet Furesø kommune tilbyder et hjemmebesøg til alle borgere, der får stillet en demensdiagnose. Formålet med hjemmebesøget er, at give råd og vejledning i forhold til den konkrete situation. Der er fokus på, hvordan borgeren og familien kan tackle hverdagen og information om forskellige tilbud. Besøget indgår i Forløbsprogram for demens. Hjemmebesøget foretages af kommunens visitatorer med specialfunktion. Dette betyder for borgeren, at evt. hjælp kan visiteres i samme besøg og borgeren skal forholde sig til færre fagpersoner. Ved hjemmebesøg vurderer visitator, om der er behov for opfølgning og evt. kontakt med Demenskonsulent eller andre tiltag. 7

8 Patient/pårørendeundervisning - samarbejde med Hukommelsesklinikken og klyngekommunerne: I foråret 2013 er der gennemført et pilotprojekt i samarbejde mellem klyngekommunerne og hukommelsesklinikken Herlev hospital. En gruppe ny diagnosticerede patienter med demens har sammen med deres pårørende deltaget i et fælles undervisningsforløb. Målet var, at både den der har demens og deres pårørende skulle have viden og redskaber til at tackle hverdagen og have mulighed for samvær med ligestillede. Fra Furesø Kommune deltog 5 patienter og deres pårørende. Furesø kommune har indgået aftale med klyngekommunerne og Herlev Hospital, om at tilbud om Patient/pårørendeundervisning til ny diagnosticerede skal være et fast tilbud til borgere fra Furesø med deltagelse af Demensfagligt personale fra Furesø 2 gange om året. Aflastning Borgere med demens, kan i perioder have behov for et døgnaflastningsophold. Det kan f.eks. være i situationer, hvor ægtefælle er stærkt belastet af at være omsorgsgiver hele døgnet, eller efter udskrivelse fra f.eks. hospital, hvor den enkelte ikke er klar til at komme hjem og bo alene. Døgnaflastning foregår på Rehab og kan være akut eller hvor ægtefæller planlægger at skulle på ferie og derfor i god tid kan søge om aflastningsophold til den syge. I 2012 blev gruppe 1 på Rehab indrettet, så det i højere grad tilgodeser, at det er her borgere med demens er på aflastning eller genoptræningsophold. En anden mulighed for aflastning, er at hjemmeplejen i nogle timer er til stede i borgerens eget hjem, mens ægtefælle deltager i en aktivitet uden for hjemmet. Ligesom dagtilbud også kan visiteres som aflastning og ved behov mulighed for ekstra dage. Plejebolig I 2012 var plejehjemsharmoniseringen fuldt implementeret, hvilket betyder at alle plejehjem yder omsorg og pleje til alle beboere med demens og komplekse behov. Baggrunden for harmoniseringen af plejehjemmene var, at der er sket en stigning i antallet af plejehjemsbeboere med demens og andre komplekse behov. Andelen af beboere med demens er fortsat stigende og samtidig er beboerne længere i demensforløbet allerede ved indflytning i plejebolig og har flere komplekse behov. Siden 2011 har personalet hvert år i ugerne 6 og 39 screenet beboerne på plejehjemmene i forhold til udad reagerende adfærd og særlige behov som følge af dette. I 2011 blev det vurderet, at 28 % af beboerne havde særlige behov. I 2012 faldt antallet til 15 % i foråret og 9 % i efteråret. Ved screening i foråret 2013 var det faldet til 8 %. Flere forskellige initiativer er årsag til dette. 8

9 Der er ved plejehjemsharmoniseringen oprettet en økonomisk pulje, hvor plejecentrene kan få dækket udgifter til beboere med særlige komplekse behov. Der er på alle plejehjem personale med særlig viden og funktion på demensområdet. I alt 6 personer: Socialpsykiatrisk Demensteam medarbejdere (SPDT). De arbejder sammen med plejepersonalet om at yde pleje og omsorg til borgere med særlige behov. De medvirker til udvikling, vidensdeling og læring i praksis. De støtter plejepersonalet, når borgere har særlige behov, f.eks. borgere med en udad reagerende adfærd, og i fællesskab tilrettelægges plejen, så problematikkerne mindskes. Der er i årene arbejdet med, at pleje og omsorg skal tilrettelægges og ydes ud fra socialpædagogiske principper. Plejen tilrettelægges individuelt og mindsker de problematikker personer med demens oplever i hverdagen. Hvis en plejehjembeboer har særlige problemstillinger udarbejder SPDT-medarbejderne sammen med plejepersonalet en socialpædagogisk analyse og handleplan, der har til formål, at mindske de problemer borgeren oplever. Der har ikke siden plejehjemsharmoniseringen og iværksættelse af de forskellige tiltag på demensområdet været borgere med demens, hvis behov ikke kunne dækkes på plejehjemmene. Der har ikke været behov for, at borgere med demens skulle visiteres eller flytte til specialinstitution i andet regi. Voksen-handicap og demens Ikke kun ældre borgere får en demenssygdom, også yngre kan få en demenssygdom. Denne gruppe er blandet og har forskellige udfordringer. I 2013 er der sat fokus på, hvordan støtte til yngre med kognitive og dementielle problemstillinger kan tilgodeses. Denne gruppe består af borgere der har forskellige problemer og behov og som samtidig har dementielle problemstillinger i forhold til nedsat hukommelse, manglende overblik og problemer i forhold til at få hverdagen til at fungere. I samarbejde mellem Hjemmevejledere og Hjerneskadekoordinator arbejdes med hvordan støtten til voksne hjemmeboende borgere med kognitive problemer kan udvikles, i forhold til viden om borgernes kognitive funktionsniveau. Udviklingshæmmede udgør en særlig gruppe på voksen-handicap området i forhold til demens. Borgere med Downs Syndrom kan udvikle Alzheimer allerede i 40 års alderen, ligesom andre grupper af udviklingshæmmede kan få en demenssygdom tidligt. I Bofællesskabet Langkærgård arbejdes med denne problematik. Alle medarbejdere har deltaget i intern undervisning og to personaler har deltaget i undervisning via Nationalt videns Center for Demens. Hertil kommer at der er en række yngre, der har været en del ar arbejdsmarkedet, der tidligt får en demensdiagnose. Dette stiller særlige krav til den samlede indsats og tilbud. F.eks. kan ægtefælle fortsat være på arbejdsmarkedet. I disse situationer hvor en yngre med demens har behov for et visiteret dagtilbud, kan det være nødvendigt med udvidet åbningstider i dagtilbud, 9

10 kørselsordning mm. En anden problematik der er opstået er, at der kan være hjemmeboende børn, hvor der er behov for en samlet indsats. 10

11 Støtte til pårørende Demenspolitikken beskrev hvad vi ville opnå: Pårørende skal være vigtige samarbejdspartnere, der inddrages aktivt. Pårørende skal have forskellige muligheder og tilbud om støtte og vejledning. Dette skal tilbydes aktivt. Der skal tilbydes aflastning til pårørende. Status At være pårørende til en person med demenssygdom kendetegnes ofte ved, at rollerne byttes om. Den raske ægtefælle eller de voksne børn oplever at de bliver nødsaget til at blive involveret og tage ansvar den syge tidligere har taget. Specielt ægtefæller der bor sammen med en person med demens oplever belastning. Samarbejdet med pårørende prioriteres højt og indgår i alle sammenhænge. Herudover er der faste tilbud om støtte til pårørende. Pårørendegrupper Samtalegrupper Der er fast minimum to aktive grupper, hvor pårørende har mulighed for at tale med andre i samme situation. Grupperne ledes af Demenskonsulent og Demensvisitator, der sikrer dynamikken i gruppen. Formålet med grupperne er, at de pårørende får støtte og værktøjer til at tackle de udfordringer de møder i dagligdagen, og mulighed for at danne netværk med andre i samme situation. Et vigtigt element er, at deltagerne indbyrdes støtter hinanden og demensfagligt personale giver viden i forhold til de konkrete problemstillinger der fylder hos deltagerne, og hjælper til at komme videre. Der har været forskelige målgrupper og gruppesammensætninger. Der har været grupper kun for ægtefæller, grupper kun for voksne børn og blandede grupper. Deltagerantallet i de enkelte grupper har minimum været 6 og når deltagerantallet er 10 lukkes for nye deltagere i en periode indtil der igen er plads. Gennem de seneste tre år, har 55 pårørende deltaget i pårørendegruppe. Der er aktuelt to grupper, der begge er for ægtefæller og samlevende. Én gruppe mødes på Aktivitetscentret Gedevasevang og én gruppe mødes på Rådhuset i Værløse. Grupperne mødes ca. hver 6. uge kl , hvor det er muligt at personen med demens er på visiteret dagtilbud. 11

12 Undervisning for pårørende Undervisning er et tilbud hvor pårørende kan få viden om demens og værktøjer til at tackle dagligdagen. Undervisningen er for alle former for pårørende, både ægtefæller, voksne børn, børnebørn og alle andre, der har tæt tilknytning til en person med demens. De har alle tilknytning til Furesø kommune enten bor de selv i kommunen eller deres familie med demens bor i kommunen. Undervisningen består af fire moduler a 2 timer, hvor emnerne er: Hvad er demens, hverdagen med demens, hverdagens jura og kommunikation/at være pårørende. Undervisningen tager afsæt i deltagernes situation med oplæg og dialog. Demenskonsulent underviser alle gange. Der tilbydes undervisningsforløb to gange om året. Forår og efterår, og afholdes i tidsrummet kl af hensyn til pårørende, der er på arbejdsmarkedet. De sidste tre år, har der været afholdt 6 undervisningsforløb hvor deltagerantallet har været mellem 10 og 17. Rådgivning og vejledning Rådgivning og vejledning indgår som element i den samlede støtte til borgere med demens og gives af personale der har kontakt med borgeren og personale med specielfunktion på demensområdet. Hvis der opstår problemstillinger, der kræver særlig rådgivning eller de pårørende har yderligere spørgsmål er der mulighed for samtale med Demenskonsulenten. Alle har mulighed for at kontakte Demenskonsulenten, ligesom øvrigt personale kan formidle kontakt til Demenskonsulent. Der er mulighed for rådgivning enten via telefon, mail eller personlig samtale. Det kan f.eks. vedrøre spørgsmål om behov for værge, hvornår skal en person med demens på plejehjem, eller hjælp til at tackle et konkret problem. Aflastning af pårørende Der er flere muligheder for aflastning, hvilken der gives afhænger af den konkrete situation. Der er mulighed for aflastning i dagtimerne på de visiterede dagtilbud Solbjerghaven og Lillevang. Hvis der opstår behov for døgnaflastning, er der mulighed for dette på Rehab. Hvis behovet opstår som følge af, at den raske skal deltage i aktivitet uden for hjemmet i flere dage kan der søges om aflastningsophold, hvis den syge ikke kan være alene. Opholdets længde vurderes i hver enkelt situation dog max. 3 uger. Det er også muligt at søge om aflastningsophold, hvis den raske er belastet af den samlede situation. Ved visitation af hjælp i hjemmet, kan det samtidig indgå, at praktisk hjælp bevilges som aflastning af den raske i forhold til en konkret vurdering af den samlede situation i hjemmet. 12

13 Personale ansat på Ældreområdet Demenspolitikken beskrev hvad vi ville opnå: Personale ansat i ældreplejen skal have kendskab til demens Personale skal løbende tilføres viden og have mulighed for at trække på specialviden Der skal være ressourcepersoner med øget viden om demens Personalet skal arbejde ud fra socialpædagogiske principper i arbejdet med demens Personalet i specialtilbud, skal have faglig viden svarende til visitationskriterier, der gælder for tilbuddet. Status Der er valgt en strategi til opkvalificering af personalet, der baserer sig på læring i forhold til praksis. Der er prioriteret, at der skal være personale med høj demensfagligviden i afdelinger og områder, så alle personaler har tæt kontakt til specialister. Personale med særlig viden og funktion på demensområdet Personale med specialviden og funktion på demensområdet har dokumenteret viden i form af diplommoduler, Demenskoordinatoruddannelse eller faglig fordybelse i demens 4 ugers AMU. Denar samtidig deltaget i et internt undervisningsforløb med henblik på at kunne medvirke til vidensdeling og læring hos kolleger. Fordeling af personale med speciel viden og funktion på demensområdet: Demenskonsulent Visitationen: 2 Hjemmeplejen: 4 Hjemmesygeplejen: 2 Plejecentrene: 6 Genoptræningscentret: 1 Aktivitetscenter Skovgården: 1 Personalets viden om demens Der har været forskellige tiltag både på plejecentre og hjemmepleje. 13

14 Personale med særlig funktion har medvirket til læring hos kolleger. Både gennem vidensdeling med kolleger i forhold til konkrete problemstillinger og undervisning. Der har været forskellige tilbud om intern undervisning i de enkelte plejecentre og f.eks. hjemmeplejeområder. Nogle er afholdt af egne demenspersonaler og f.eks. Ryetbo har afholdt undervisningsforløb med eksterne undervisere. Når Demenspersonalet underviser i egne afdelinger/områder er det i emner, der er relevant for de enkelte afdelinger i forhold til borgere og opgaver. Alle elever og studerende indenfor sundhedsområdet modtager undervisning i demens som en del af deres praktik i Furesø kommune. Undervisningen afholdes af SPDT-personalet på plejecentrene og Demenskonsulent. Nationalt videns Center for demens har udviklet en gratis demensapp til plejepersonale. Denne app er installeret på alle I-phones og I-pads i hjemmepleje og hjemmesygepleje, så alle har hurtig adgang til viden, når de er hos en borger eller ved faglig sparring med kolleger. De samlede tiltag medvirker til, at personalet har let adgang til demensviden og kontinuerligt får viden i forhold til aktuelle borgere og problematikker og hvor de skal anvende denne viden konkret i praksis og de opnår konkret kompetence i forhold til deres arbejde med borgere med demens. 14

15 Fremtiden Det stigende antal af borgere med demens medfører fortsat behov for udvikling af pleje og omsorg for personer med demens. Hvordan der kan støttes op om, både personen selv og pårørende. Den valgte strategi, har betydet, at der er iværksat mange tiltag og der er sket en udvikling af eksisterende tilbud indenfor den økonomiske ramme. Det øgede antal personer sammen med nye grupper kræver en fortsat udvikling med henblik på at dække de forskellige behov borgerne har og hermed øget fleksibilitet. Aktivitetscentre og visiterede dagtilbud har en vigtig funktion i forhold til forebyggelse og støtte til personer med demens og som aflastning af pårørende. Samtidig viser nyeste forskning af fysisk aktivitet, hvor pulsen kommer op har en gavnlig effekt. Der er allerede i dag stor fokus på at motivere personer til at være aktive, men det øgede antal borgere der har behov kræver, at tilbuddene udvikles med mere fleksibilitet i åbningstider og indhold. At være yngre med demens (under 65 år) giver særlige udfordringer. De oplever det vanskeligt at være en del af de almindelige sociale tilbud, da de ikke anser sig som målgruppen, og har svært ved at se sig sammen med gamle. Furesø Kommune har i dag kontakt til en mindre gruppe hjemmeboende og det forventes, at antallet stiger de nærmeste år. Der skal rettes fokus mod, hvordan de særlige behov hos denne gruppe kan tilgodeses. Også gruppen af udviklingshæmmede, der udvikler demens er stigende pga. den stigende levealder. Dette stiller krav til fortsat fokus på, hvordan støtten skal udvikles i forhold til denne gruppe sammen med personale og eksisterende tilbud på området. I 2014 sættes særlig fokus på koordineringen af indsatsen for borgere i eget hjem, der har en demenssygdom. Det stigende antal borgere med demens og borgere med svær demens, der bliver boende i eget hjem og ikke flytter på plejehjem øger behovet for koordinering. Forløbsprogrammet for demens indebærer, at alle, der har en demensdiagnose, og som modtager pleje og omsorg skal have en koordineret indsats og dette indgår samtidig som en del af borgerplanen. Udgifter til det øgede fokus afholdes indenfor midler, der er afsat til demente med særlige behov. Et nyt tiltag, der starter allerede i efteråret d. 30/9 2013, er en åben Café på Skovgården for mennesker der har demens indenfor livet. Et tilbud, hvor man kan være sammen med ligesindede. Tilbuddet er etableret og drives af kommunens personale, der har særlig funktion på demensområdet, og der vil altid være personale tilstede til at svare på spørgsmål mm. Tanken er, at cafégæsterne skal selv være med til at udvikle tilbuddet. Dette er blot en start. Det øgede antal af borgere med demens og deres behov for støtte kræver at eksisterende tilbud udvikles og der tænkes på nye måder til, hvordan støtten kan ydes. Det forventes at ved at udvikle tilbud, kræver det ikke yderligere økonomi i forhold til den samlede støtte for borgere med demens. 15

16 Bilag 1: Forløbsprogram Sundhedsfaglige og sociale indsatser Kontakt ved kommunal demenskoordinator/visitator til alle ny diagnosticerede med henblik på vejledning om sociale tilbud Furesø Kommune Minimum Udredning - hospital Praktiserende læger Information om tilbud til pårørende Udpegning af forløbskoordinatorer Minimum Minimum Minimum Minimum Information om tilbud til Minimum Minimum Minimum pårørende Indledende diagnosticering og Minimum stratificering Op følgende diagnosticering og Minimum stratificering Udpegning af tovholder Minimum Minimum Information og rådgivning om diagnose og tilbud til ny Minimum diagnosticeret patient med pårørende Standardiseret Sundhedsfaglig behandling og opfølgning af Minimum Minimum patienter med demensdiagnose Indsatser rettet mod urolige eller adfærdsforstyrrede patienter med Anbefales Minimum Minimum demens Regelmæssigt udbudte Anbefales Anbefales undervisningstilbud til patienter og pårørende Regelmæssig kontakt med henblik på vurdering af behov for Anbefales social indsats ved kommunal demenskoordinator Indsatser rettet mod yngre demente, udviklingshæmmede og Anbefales Anbefales Anbefales demente fra etniske minoriteter Indsatser rettet mod de pårørende efter den dementes død Anbefales 16

17 Bilag 2: organisering af demens i Furesø Demenskonsulent Demensfaglig Back-up Komplekse / komplicerede Borgere eget hjem Plejehjembeboere Visitationen / Forebyggende besøg Plejepersonale hjemmepleje/ dagtilbud/ Genoptræning RP- demens Hjemmeplejen SocialPsykiatrisk Demens-Team Komplekse Demenssygeplejerske Komplekse Fordeling af personale med specialfunktion på demensområdet: Demenskonsulent. Center for Social og Sundhed Visitationen: 2 visitatorer Hjemmeplejen: 4 Sosuassistenter /Sosuhjælpere Hjemmesygeplejen: 2 Hjemmesygeplejesker Plejecentrene: 6 Social Psykiatrisk Demens Team medarbejdere Genoptræningscentret: 1 Terapeut Aktivitetscenter Skovgården: 1 Sosuassistent 17

Omsorg for personer med særlige behov som følge af demens

Omsorg for personer med særlige behov som følge af demens Omsorg for personer med særlige behov som følge af demens Baggrund Demens er en sygdom, der oftest rammer personer i alderen 60 år og opefter, og hvor antallet af personer med sygdommen stiger med alderen.

Læs mere

Demenspolitik. Hvad gør Furesø Kommune 2009-2016. Ældrepleje og aktiviteter. Ældrepleje og aktiviteter. Furesø Kommune Stiager 2 3500 Værløse

Demenspolitik. Hvad gør Furesø Kommune 2009-2016. Ældrepleje og aktiviteter. Ældrepleje og aktiviteter. Furesø Kommune Stiager 2 3500 Værløse Ældrepleje og aktiviteter Ældrepleje og aktiviteter Demenspolitik Hvad gør Furesø Kommune 2009-2016 Furesø Kommune Stiager 2 3500 Værløse Oplag: 200 Udgivet: Januar 2009 Redaktion: Susanne Jensen Billeder:

Læs mere

DEMENSPOLITIK 2016-17

DEMENSPOLITIK 2016-17 DEMENSPOLITIK 2016-17 DEMENSPOLITIK THISTED KOMMUNE 2016-2017 Indledning... 2 Generel information omkring demens... 2 Vision... 4 Fokusområder... 6 Tidlig opsporing, udredning og afklaring... 6 Pleje-

Læs mere

PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik Kvalitetsstandard Tiltag på demensområdet Budget 2010

PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik Kvalitetsstandard Tiltag på demensområdet Budget 2010 Et godt liv på trods af en demenssygdom. PLEJEOMRÅDET Demenspolitik Kvalitetsstandard Tiltag på demensområdet Budget 2010 Nr. 01 den 27. maj 2009 1 Indledning. Voksen- og plejeudvalget har tilkendegivet

Læs mere

Demenspolitik Thisted Kommune 2011 Indholdsfortegnelse

Demenspolitik Thisted Kommune 2011 Indholdsfortegnelse Demenspolitik 2012 Demenspolitik Thisted Kommune 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Generel information omkring demens... 2 Vision... 3 Fokusområder... 5 Udredning og afklaring... 5 Pleje- og omsorgstilbud...

Læs mere

Demens Muligheder for hjælp, støtte og aktiviteter i Gladsaxe Kommune for demensramte og deres pårørende

Demens Muligheder for hjælp, støtte og aktiviteter i Gladsaxe Kommune for demensramte og deres pårørende gladsaxe.dk Relevante telefonnumre: Visitationen Telefon 39 57 55 53 Akutpladserne Træningcenter Gladsaxe Kildebakkegårds Allé 165 2860 Søborg Telefon 39 57 40 31 Egeklubben Telefon 39 57 46 86 gladsaxe.dk/seniorcenteregegaarden

Læs mere

PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik

PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik Et godt liv på trods af en demenssygdom PLEJEOMRÅDET Demenspolitik Nr. 01 den 5. november 2009 1 Indledning. Voksen- og plejeudvalget har tilkendegivet et ønske/behov for en drøftelse af hele demensområdet,

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Sundhed og Omsorg ønsker at fortsætte og fremme implementeringsprocessen, som er iværksat i forbindelse med En Borger Et Forløb.

Sundhed og Omsorg ønsker at fortsætte og fremme implementeringsprocessen, som er iværksat i forbindelse med En Borger Et Forløb. Notat Dato: 19. august 2014 Kopi til: Emne: Kort beskrivelse af initiativer i ansøgning til puljen til løft af ældreområdet 2015 1. Styrket rehabiliteringsindsats En borger Et forløb (fortsat fra 2014)

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 104. Daghjem for demente

Kvalitetsstandard. Serviceloven 104. Daghjem for demente Kvalitetsstandard Serviceloven 104 Daghjem for demente Godkendt i Byrådet den 29. januar 2013 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme den enkeltes muligheder

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. årligt til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede beløb udgør

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T FINANSLOVSAFTALEN 2014 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede

Læs mere

Demenspolitik Jammerbugt Kommune

Demenspolitik Jammerbugt Kommune Demenspolitik Jammerbugt Kommune Udredning og diagnosticering - Der skal findes let tilgængelige informationer for alle borgere om demens og tidlige symptomer. - Alle borgere med demenssymptomer har ret

Læs mere

KOLDING KOMMUNES DEMENSSTRATEGI 2012-2018

KOLDING KOMMUNES DEMENSSTRATEGI 2012-2018 KOLDING KOMMUNES DEMENSSTRATEGI 2012-2018 l i v s k v a l i t et a fl a stn i n g a f på r ø r e n d e d e m e n s fa g l i g s p e c i a l e n h e d ko o r d i n e r et i n d s ats u n d e r s t ø tt

Læs mere

Katalog med indsatser til Ældrepulje 2015

Katalog med indsatser til Ældrepulje 2015 Katalog med er til Ældrepulje 2015 Det er muligt at søge ift. følgende emner: 1. Styrket rehabiliterings- og genoptrænings 2. Bedre praktisk hjælp og personlig pleje 3. Bedre forhold for de svageste ældre

Læs mere

Henvendelse om daghjem sker til visitationsenheden.

Henvendelse om daghjem sker til visitationsenheden. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 15.december 2015 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.5.1 DAGHJEM Hvem kan få hjælp? Hjælpen ydes efter principperne for hverdagsrehabilitering, der har

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Social-, Børne- og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen se under vejledninger

Læs mere

Indledning. side 2. Demenskoordination i Svendborg Kommune..side 4. Demenspolitik i Svendborg Kommune...side 6

Indledning. side 2. Demenskoordination i Svendborg Kommune..side 4. Demenspolitik i Svendborg Kommune...side 6 Svendborg Kommune Myndighedsafdelingen Indhold Indledning. side 2 Demenskoordination i Svendborg Kommune..side 4 Demenspolitik i Svendborg Kommune....side 6 Målopfyldelse aktiviteter i 2009.side 8 Udviklingsmål

Læs mere

Strategi på demensområdet i Esbjerg Kommune. Sundhed & Omsorg. Marts 2011

Strategi på demensområdet i Esbjerg Kommune. Sundhed & Omsorg. Marts 2011 Strategi på demensområdet i Esbjerg Kommune Sundhed & Omsorg Marts 2011 Godkendt i Ledergruppen d. 29.marts 2011 1 Indhold 1. Forord... - 4-1.1 Demens... - 4-1.2 På forkant med udviklingen... - 4-2 Vision...

Læs mere

Vision og strategier for demensområdet i Mariagerfjord Kommune

Vision og strategier for demensområdet i Mariagerfjord Kommune Forslag til: J.nr. 27.00.00.G01-49-12 Vision og strategier for demensområdet i Mariagerfjord Kommune Mariagerfjord Kommune har længe haft fokus på demensområdet. Med visioner og pejlemærker for demensområdet

Læs mere

Ældre- og Handicapudvalget

Ældre- og Handicapudvalget Ældre- og Handicapudvalget Plejeboligerne er oprettet til ældre og handicappede med et stort behov for pleje, omsorg og tilsyn døgnet rundt. Personer med demens eller afvigende adfærd kan visiteres til

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS

KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk 1 Indhold Indledning... 3 Kvalitetsstandard.

Læs mere

Borgere med demens NOTAT

Borgere med demens NOTAT Borgere med demens I Handleplan for Ældre 2011-2015 præsenteres seks temaer, som alle skal understøtte den overordnende vision for ældreområdet om et aktivt og sundt (ældre) liv med muligheder og ansvar.

Læs mere

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Socialudvalg

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Socialudvalg Aktiv Pleje type: Fagsekretariat/Stab Kommunen har en stor udfordring i forhold til, at antallet af ældre borgere er stigende, og der bliver flere ældre med behov for hjælp samtidig med, at der bliver

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-401 x Styrkelse af behandlingstilbud tæt på borgeren Politikområde 401 Ældre et omhandler en styrkelse af de interne ressourcer til behandlingstilbud tæt på borgerne i Favrskov Kommune. Det forslås,

Læs mere

Aflastning. Målgruppen er borgere og pårørende, som har behov for aflastning i hjemmet.

Aflastning. Målgruppen er borgere og pårørende, som har behov for aflastning i hjemmet. Aflastning n er borgere og pårørende, som har behov for aflastning i hjemmet. Formålet med aflastning er, at: aflaste den pårørende under dennes sygdom og ferie genvinde kræfter og derved kunne støtte

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Den 21/8-2013 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Lovgrundlag Lov om social service 83 Her står, at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig hjælp og pleje og

Læs mere

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dato: 7. april 2016 Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune (kolofon:) Værdighedspolitik for ældrepleje i Ballerup Kommune er udgivet af Ballerup Kommune

Læs mere

BILAG 1. Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper

BILAG 1. Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper BILAG 1 Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper Almindelige somatiske plejeboliger Tryghedsboliger Ældreboliger Specialiserede pladser målrettet

Læs mere

Opsummering af fokusområder for demensindsatsen i Gladsaxe Kommune 2015 og 2016:

Opsummering af fokusområder for demensindsatsen i Gladsaxe Kommune 2015 og 2016: GLADSAXE KOMMUNE Trænings- og Plejeafdelingen Demensindsatsen til kvalitetsstandarderne NOTAT Dato: 25. marts 2015 Af: Charlotte Holm Opsummering af fokusområder for demensindsatsen i Gladsaxe Kommune

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Den 1/1 2011 Jr. nr.: 2006/04953 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Lovgrundlag Lov om social service 83 Her står, at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp Information om hjemmehjælp Marts 2012 Social- og Sundhedsforvaltningen 1 Indledning Denne pjece er for dig, der ønsker at søge - eller modtager hjemmehjælp i Herlev Kommune. Du finder information om, hvordan

Læs mere

Når hukommelsen svigter - En pjece om Ballerup Kommunes tilbud

Når hukommelsen svigter - En pjece om Ballerup Kommunes tilbud Når hukommelsen svigter - En pjece om Ballerup Kommunes tilbud til demensramte borgere og deres pårørende Ballerup Kommune har en række tilbud til demensramte borgere og deres pårørende. Her i pjecen kan

Læs mere

Handleplan på demensområdet

Handleplan på demensområdet Handleplan på demensområdet Indledning Handleplanen på demensområdet er tænkt som retningsvisende i forhold til at udmønte den del af Sundhedsog Ældrepolitikken, som omhandler demensområdet. Handleplanen

Læs mere

Når hukommelsen svigter - En pjece om Ballerup Kommunes tilbud til demensramte borgere og deres pårørende

Når hukommelsen svigter - En pjece om Ballerup Kommunes tilbud til demensramte borgere og deres pårørende Vil du vide mere? Kommunens hjemmeside: www.ballerup.dk Demenslinien - telefonrådgivning: 5850 5850 Alzheimerforeningen: 3940 0488, www.alzheimer.dk www.videnscenterfordemens.dk Når hukommelsen svigter

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen Overordnet kvalitetsstandard 2015 Servicelovens 83 og 83a, 84 samt klippekort. Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

Demensområdet. Svendborg Kommune Årsrapport 2015. Myndighedsafdelingen Demenskonsulenterne Charlotte Gehring Karoline Raundahl Louise Damgaard

Demensområdet. Svendborg Kommune Årsrapport 2015. Myndighedsafdelingen Demenskonsulenterne Charlotte Gehring Karoline Raundahl Louise Damgaard Demensområdet Svendborg Kommune Årsrapport 2015 Myndighedsafdelingen Demenskonsulenterne Charlotte Gehring Karoline Raundahl Louise Damgaard Side 1 af 15 Indhold 1.1 Indledning side 3 1.2 Fremskrivning

Læs mere

Pulje til løft af den kommunale indsats på ældreområdet, 2014

Pulje til løft af den kommunale indsats på ældreområdet, 2014 Pulje til løft af den kommunale indsats på ældreområdet, 2014 Der er i forbindelse med finansloven for 2014 afsat en pulje til løft af den kommunale indsats på ældreområdet. I henhold til denne søges der

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2013

Plejebolig Kvalitetsstandard 2013 Plejebolig Kvalitetsstandard 2013 Du kan blive visiteret til en plejebolig, hvis du på grund af væsentlig nedsat funktionsevne har brug for hjælp og støtte hele døgnet. Hvad er formålet? Hvad tilbydes

Læs mere

Demenspolitik i Vesthimmerlands Kommune

Demenspolitik i Vesthimmerlands Kommune Demenspolitik i Vesthimmerlands Kommune Godkendt af Byrådet februar 2008 Indholdsfortegnelse Forord 3 Værdigrundlag 4 Målsætning 4 Demens 4 Udredning og diagnosticering 5 Personalets uddannelse 6 Socialpædagogisk

Læs mere

Projekt 6 Demensindsatsen

Projekt 6 Demensindsatsen SOLRØD KOMMUNE NOTAT Emne: Til: Projekt 6 Demensindsatsen Social-, sundheds- og fritidsudvalget Dato: 17-02-16 Sagsbeh.: Kate Lis Espe Sagsnr.: Projekt 6 Demensindsatsen Finanslovsaftalen for 2014 indeholdt

Læs mere

Næstved Kommunes. Ældrepolitik - 1 -

Næstved Kommunes. Ældrepolitik - 1 - Næstved Kommunes Ældrepolitik - 1 - Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 1.1 ÆLDREOMRÅDET... 3 1.2 PROCES FOR ÆLDREPOLITIK... 3 2. OVERORDNEDE PEJLEMÆRKER FOR ÆLDREPOLITIKKEN... 4 2.1 MISSIONEN... 4

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ortved Plejecenter.

Læs mere

Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice

Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice Godkendt i Byrådet den 15. december 2015 Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger Buhl Foged Sagsnr. 27.36.00-P23-1-15

Læs mere

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD TRÆNING LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Første skoledag 0 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune. Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00

Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune. Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Gødvad Plejecenter.

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

Demensstrategi 2016 2020

Demensstrategi 2016 2020 Demensstrategi 2016 2020 Forord Med nærværende Demensstrategi 2016-2020 ønsker vi at signalere, at vi tager demensudfordringen alvorligt og har ambitioner om at blive en demensvenlig kommune til gavn for

Læs mere

Samsø Kommune arbejder ud fra værdierne: Ordentlighed Anerkendelse Tillid Tydelighed. Værdighedspolitik

Samsø Kommune arbejder ud fra værdierne: Ordentlighed Anerkendelse Tillid Tydelighed. Værdighedspolitik INDSATSER PRINCIPPER OVERORDNET POLITIK Godkendt af Samsø Kommunes kommunalbestyrelse 26.4.2016 Værdighedspolitik I Samsø Kommune ønsker vi, at alle borgere skal have mulighed for en værdig alderdom. For

Læs mere

Rebild Kommune. Tilsyn på Ældreområdet i 2013

Rebild Kommune. Tilsyn på Ældreområdet i 2013 Rebild Kommune Tilsyn på Ældreområdet i 2013 Indledning Rebild Kommune har overdraget os opgaven med at udføre det lovpligtige kommunale tilsyn på Kommunens ældre- og plejecentre. Konkret drejer det sig

Læs mere

Demenspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 31. januar 2008 1

Demenspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 31. januar 2008 1 Demenspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 31. januar 28 1 Vision, Målsætning og Handlinger Vision I Stevns Kommune skal borgere med demens og deres pårørende have et værdigt liv. Målsætning

Læs mere

Udviklingen indenfor sygeplejeydelser:

Udviklingen indenfor sygeplejeydelser: Udviklingen indenfor sygeplejeydelser: Den kommunale sygepleje i disse år får nye og mere komplekse pleje- og behandlingsopgaver, og som det fremgår af Læringsinformationen fra opfølgningen på kerneopgaven,

Læs mere

Kvalitetsstandard for Hjemmesygepleje

Kvalitetsstandard for Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard for Hjemmesygepleje 2007 Hvad er hjemmesygepleje? Funktionsområde. Hjemmesygeplejens funktionsområde er at fremme sundhed, forebygge sygdom, behandle, lindre og rehabilitere. Formålet.

Læs mere

Indsatser finansieret af værdighedspuljen

Indsatser finansieret af værdighedspuljen Indsatser finansieret af værdighedspuljen Indsatsbeskrivelse 2016 2017 2018 2019. Styrkelse af kvaliteten i den midlertidige indsats 1 stilling á 32 timer/uge Den nuværende Centersygepleje blev finansieret

Læs mere

Når hukommelsen svigter Information om Demens

Når hukommelsen svigter Information om Demens Når hukommelsen svigter Information om Demens 2 3 Ingen bør stå alene med Demens I denne pjece får du information om hvad demens er, om undersøgelse, behandling og lindring, og hvad du kan gøre når der

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune. Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30

Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune. Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg på Højslev Ældrecenter. Generelt

Læs mere

Status på handlekatalog til realisering af Seniorpolitikken 2010-2013

Status på handlekatalog til realisering af Seniorpolitikken 2010-2013 Status på handlekatalog til realisering af Seniorpolitikken 2010-2013 Demensområdet Handling hvilken indsats iværksættes? Tidlig opsporing og indsats. Materiale udarbejdes til rådgivning og vejledning:

Læs mere

Nis Peter Nissen Alzheimerforeningen 28. september 2009. Hjælp demente og pårørende Støt Alzheimerforeningen

Nis Peter Nissen Alzheimerforeningen 28. september 2009. Hjælp demente og pårørende Støt Alzheimerforeningen Alzheimerforeningen Baggrunden: 80.000 danskere har i dag Alzheimers eller en anden demenssygdom om 30 år vil antallet af demente være fordoblet Næsten 400.000 personer lever i dag som pårørende med demens

Læs mere

27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU

27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU Status på pulje til løft af ældreområdet 27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Norddjurs Kommune har modtaget midler fra den statslige pulje til løft af ældreområdet på 8,1 mio.

Læs mere

Værdighedspolitik for Ældreområdet. Herlev Kommune

Værdighedspolitik for Ældreområdet. Herlev Kommune Værdighedspolitik for Ældreområdet Herlev Kommune Juni 2016 Forord Herlev Kommune kan her præsentere sin første Værdighedspolitik. Med Værdighedspolitikken fortsætter Herlev Kommune arbejdet med at udvikle

Læs mere

Udmøntningsinitiativer om Værdighed (Høring)

Udmøntningsinitiativer om Værdighed (Høring) Indledning I dette bilag findes de initiativer, som Social- og Sundhedsudvalget har peget på skal igangsættes via Værdighedspuljen for 2016. Forslagene styrker/understøtter dels igangværende indsatser,

Læs mere

Værdighedspuljen - indsatser 2016

Værdighedspuljen - indsatser 2016 Værdighedspuljen - indsatser 2016 Sagsnummer: 16/256 Sagsansvarlig: MEGE Beslutningstema: I forlængelse af vedtagelsen af den reviderede ældrepolitik og herunder også værdighedspolitikken, skal Social-

Læs mere

Fakta om Ballerup Kommune?

Fakta om Ballerup Kommune? Vivi Abben, september 2009 Fakta om Ballerup Kommune? Praktikstedsbeskrivelsen indeholder en kort beskrivelse af Ballerup Kommunes ældre- og handicappleje. Ballerup blev i 2004 og 2005 blevet nomineret

Læs mere

Tak for det tilsendte link fra Ældre og Sundhed vedrørende udfærdigelsen af velfærdspolitikken (første udkast regner jeg med).

Tak for det tilsendte link fra Ældre og Sundhed vedrørende udfærdigelsen af velfærdspolitikken (første udkast regner jeg med). Oversigt over høringssvar modtaget af Ældre- og Sundhed. 1. Hanne Davidsen 2. Ældre Sagen Allerød 3. Venstre Allerød 4. Elsie W. Andersen Kære Dorthe Jay Allerød den 10. marts 2016 Tak for det tilsendte

Læs mere

I det følgende gives seks anbefalinger til politikerne, som vil medvirke til at forebygge og reducere forekomsten af underernæring.

I det følgende gives seks anbefalinger til politikerne, som vil medvirke til at forebygge og reducere forekomsten af underernæring. Forum for Underernærings anbefalinger til reduktion af underernæring: Underernæring 1 blandt ældre og patienter 2 er et betydeligt problem for den enkelte og koster samfundet mia. af kr. årligt. En indsats

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 BRØNDBY KOMMUNE 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Visitationskriterier... 4 Serviceniveau og

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Erhvervet hjerneskade og kommunikation. jf. Lov om specialundervisning for voksne

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Erhvervet hjerneskade og kommunikation. jf. Lov om specialundervisning for voksne Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Erhvervet hjerneskade og kommunikation jf. Lov om specialundervisning for voksne Politisk godkendt januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag...

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER. Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER. Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne dækker ydelsen? Overordnet formål med indsatsen: 85 og 107 i

Læs mere

Varde kommune. Demensstrategi 2013-2017

Varde kommune. Demensstrategi 2013-2017 Varde kommune Demensstrategi 2013-2017 13/749 5686/13 Indholdsfortegnelse Demensstrategi 2013-2017... 2 Baggrund:... 2 Vision for demensstrategien i Varde Kommune... 3 Målgruppen:... 3 Vision:... 3 Demensstrategien

Læs mere

Demenspolitik Godkendt af Byrådet 13. november 2008

Demenspolitik Godkendt af Byrådet 13. november 2008 Demenspolitik Godkendt af Byrådet 13. november 2008 Demenspolitikkens indhold Indledning Forekomst Vision Overordnet mål i Faxe Kommune Indsatsområder: Information Tidlig indsats / udredning Tilbud til

Læs mere

SOS Demens Samspil om Sygdom Demens. Projektleder - Michael Sorgenfri H. Pedersen

SOS Demens Samspil om Sygdom Demens. Projektleder - Michael Sorgenfri H. Pedersen SOS Demens Samspil om Sygdom Demens Før man starter et projekt - Skal man sørge for, at der er ressourcer nok! Økonomi: Tid: Det har vi 1.000.000 kr. årligt + midler fra Socialministeriets pulje for Udvikling

Læs mere

Faglig ramme om fælles gravidteam for sårbare gravide. 1. Baggrund. Bilag til samarbejdsaftale om fælles gravid team for sårbare gravide

Faglig ramme om fælles gravidteam for sårbare gravide. 1. Baggrund. Bilag til samarbejdsaftale om fælles gravid team for sårbare gravide Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Bilag til samarbejdsaftale om fælles gravid team for sårbare gravide Faglig

Læs mere

Politikområdet Ældre. Regnskabsresultat

Politikområdet Ældre. Regnskabsresultat Politikområdet Ældre Regnskabsresultat Regnskabet for politikområdet viser en forbrugsprocent på 97,8%. Mindreforbruget, der udgør 14,8 mio. kr., er fremkommet på følgende måde: Driften viser et mindre

Læs mere

GENSTART TRIVSEL EFTER ERHVERVET HJERNESKADE

GENSTART TRIVSEL EFTER ERHVERVET HJERNESKADE GENSTART TRIVSEL EFTER ERHVERVET HJERNESKADE GENSTART I NORDDJURS KOMMUNE DU STÅR NU MED EN BROCHURE, DER BESKRIVER NORDDJURS KOMMUNES INDSATS I FORHOLD TIL ERHVERVET HJERNESKADE. VI VIL I NORDDJURS KOMMUNE

Læs mere

uljen til løft af ældreområdet Udbygning af eksisterende indsats/ ny indsats

uljen til løft af ældreområdet Udbygning af eksisterende indsats/ ny indsats Puljen til løft af ældreområdet Udbygning af eksisterende indsats/ ny indsats Styrket rehabilitering- Status i VK Formål løn udgift udgift revision andre og genoptræningsindsats indsats formidling udgift

Læs mere

Ældre Borgere med anden baggrund end dansk.

Ældre Borgere med anden baggrund end dansk. Ældre Borgere med anden baggrund end dansk. Byrådet har ved budgetforliget for 2015 besluttet, at der skal laves en undersøgelse af, plejebehov og plejemuligheder i forhold til ældre med anden etnisk baggrund

Læs mere

Herunder følger en beskrivelse af de samlede indsatser, der er gennemført, samt planlagte indsatser overfor småtspisende ældre.

Herunder følger en beskrivelse af de samlede indsatser, der er gennemført, samt planlagte indsatser overfor småtspisende ældre. Status på indsatsen til småtspisende ældre i Frederiksberg Kommune Baggrund Vægttab og lav vægt har alvorlige konsekvenser for ældres fysiske, psykiske og sociale funktionsevne. Forekomsten af dårlig ernæringstilstand

Læs mere

NOTAT. Integration mellem Hjemmesygeplejen og Tværfagligt Akutteam

NOTAT. Integration mellem Hjemmesygeplejen og Tværfagligt Akutteam Integration mellem Hjemmesygeplejen og Tværfagligt Akutteam Baggrund ÆOH er blevet bedt om at redefinere Tværfagligt Akutteam og samtidig se på et oplæg til en akutsygeplejefunktion i den nuværende organisation,

Læs mere

Furesø Kommune Sundheds- og Ældreafdelingen Kvalitetsstandard for Sygepleje. Kvalitetsstandard for sygepleje i Furesø Kommune

Furesø Kommune Sundheds- og Ældreafdelingen Kvalitetsstandard for Sygepleje. Kvalitetsstandard for sygepleje i Furesø Kommune Kvalitetsstandard for sygepleje i Furesø Kommune 1 20-01-2014 Indhold Hvad er hjemmesygepleje?... 3 Hvad er formålet?... 3 Servicemål for Hjemmesygeplejen i Furesø Kommune?... 3 Hvordan henvises borgere

Læs mere

Visitationskriterier til. plejehjem plejebolig ældrebolig. Ny Holstebro Kommune

Visitationskriterier til. plejehjem plejebolig ældrebolig. Ny Holstebro Kommune Visitationskriterier til plejehjem plejebolig ældrebolig Ny Holstebro Kommune Social- og sundhedsforvaltningen December 2006 Revideret efter Social- og sundhedsudvalgets beslutning den 27.02.2007 2 Kriterier

Læs mere

2015-2018 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Sundhed og Omsorg

2015-2018 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Sundhed og Omsorg Handleplan for demensområdet 2015-2018???? Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Sundhed og Omsorg Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker med afsæt i et stærkt borgerperspektiv at være på forkant med de bedst mulige

Læs mere

Til medarbejdere. Nyhedsbrev projekt Aktivt Seniorliv juni 2012 KOLDING KOMMUNE

Til medarbejdere. Nyhedsbrev projekt Aktivt Seniorliv juni 2012 KOLDING KOMMUNE Til medarbejdere Nyhedsbrev projekt Aktivt Seniorliv juni 2012 KOLDING KOMMUNE Aktivt seniorliv Der er sket meget siden startskuddet for projekt Aktivt seniorliv i starten af året 2011. Styrk din hverdag

Læs mere

Det handler om respekt

Det handler om respekt Værdighed Det handler om respekt Livskvalitet Selvbestemmelse Høj kvalitet og sammenhæng i plejen Mad og ernæring En værdig død At være afhængig af hjælp, fordi man er blevet ældre, bør aldrig betyde tab

Læs mere

KULTUR OG SUNDHED SYGEPLEJERSKE- PROFIL

KULTUR OG SUNDHED SYGEPLEJERSKE- PROFIL KULTUR OG SUNDHED SYGEPLEJERSKE- PROFIL Sygeplejerskens unikke funktion er at bistå den enkelte, syg eller rask, med at udføre aktiviteter til fremme eller genvindelse af sundheden eller til en fredelig

Læs mere

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU Nr. Tekst Anslået beløb (1000 kr) 2016 2017 2018 2019 1a* Robotstøvsuger -212-363 -363-363 1b* Rengøring hver 4. uge, borgere

Læs mere

Demensteam i Kolding Kommune. Senior- og Sundhedsforvaltningen

Demensteam i Kolding Kommune. Senior- og Sundhedsforvaltningen Demensteam i Danmark Tal fra Kolding kommune 88 519 indbyggere statistisk er der 1180 borgere med demens i ca. 400 af disse er kendt af demenskonsulent og bor i eget hjem i 2020 vil der være 1537 demente

Læs mere

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2013 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...

Læs mere

Bofællesskabsydelsen kan ikke erstatte det individuelle målrettede arbejde.

Bofællesskabsydelsen kan ikke erstatte det individuelle målrettede arbejde. Beskrivelse af bofællesskabsydelser Bofællesskabsydelsen gives i Bofællesskaberne i Hvidovre, som tillæg til den individuelle indsats ifølge servicelovens 85. Bofællesskabsydelser beskriver en indsats,

Læs mere

Bilag 7: Supplerende aftale mellem Aalborg Kommune og Region Nordjylland vedr. kommunale tilbud og henvendelsesmuligheder

Bilag 7: Supplerende aftale mellem Aalborg Kommune og Region Nordjylland vedr. kommunale tilbud og henvendelsesmuligheder Bilag 7: Supplerende aftale mellem Aalborg Kommune og Region Nordjylland vedr. kommunale tilbud og henvendelsesmuligheder Beskrivelse af det/de kommunale tilbud til voksne med sindslidelse. ÆH Handicapafdelingen

Læs mere

Demenspolitik 2016-2019

Demenspolitik 2016-2019 Demenspolitik 2016-2019 1 Forord ved borgmester Skal udarbejdes. 2 Baggrund Helt særlige forhold gør sig gældende for borgere med demens. Demens er en kronisk og fremadskridende sygdom. Borgeren mister

Læs mere

Beskrivelse af indsats i forbindelse med Ældre milliarden for 2015

Beskrivelse af indsats i forbindelse med Ældre milliarden for 2015 Indsatsens kaldenavn: Øget bevilling til kørsel til aktivitetstilbud Indsatsen vedrører: Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Under titel: Styrke rehabiliteringsindsatsen, styrke genoptræningsindsatsen

Læs mere

Ældrepuljen. 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats NOTAT

Ældrepuljen. 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats NOTAT Ældrepuljen I 2014 og 2015 fik kommunerne tilført ekstra midler til Ældreområdet, i form af ældrepuljen. Frederikssund Kommune har i 2015 modtaget 8,6 mio. kr. fra Ældrepuljen. Anvendelsen af midlerne

Læs mere

Pulje til løft af ældreområdet - bilag

Pulje til løft af ældreområdet - bilag Pulje til løft af ældreområdet - bilag 1. Forebyggelse/rehabilitering 4.579.800 a. Træning i eget hjem 310.000 b. Vedligeholdende træning på center 700.000 c. Gåtur med hjemmeboende borgere (træning, netværk,

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende botilbud

Læs mere

Ældre- og værdighedspolitik. Center for Ældre

Ældre- og værdighedspolitik. Center for Ældre Ældre- og værdighedspolitik 2016 Center for Ældre Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Vi er i dag mere sunde og raske og lever længere end tidligere. Det betyder, at mange af os er på arbejdsmarkedet

Læs mere

Demensstrategi

Demensstrategi Demensstrategi 2016 2020 Baggrund Odder Kommune ønsker med demensstrategien at imødegå de udfordringer, der følger med et stigende antal borgere med demenssygdomme. Samtidig ønsker vi at gøre det med stor

Læs mere

Demensområdet Kvalitetsstandard 2016

Demensområdet Kvalitetsstandard 2016 Demensområdet Kvalitetsstandard 2016 Hvis du har mistanke om at du, eller en du kender, har en demenssygdom, eller har symptomer på det, kan du kontakte kommunens demenskonsulent. Hvad er formålet? Hvad

Læs mere

Ydelseskatalog Bocenter for Unge og Voksne med Særlige Behov Lov om Social Service 108. Ydelseskatalog

Ydelseskatalog Bocenter for Unge og Voksne med Særlige Behov Lov om Social Service 108. Ydelseskatalog Ydelseskatalog Boligerne på Skovstien 2-6 Lov om almene boliger 108 Indhold Indledning... 1... 2 Formål... 2 Målgruppe... 2 Døgntakst... 2 Visitering... 2 Bocentrets rammer... 3 Individuel plan... 3 Handleplansmøder...

Læs mere

Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010

Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010 Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010 Indledning Middelfart Kommune har overdraget os opgaven med at udføre de lovpligtige kommunale tilsyn med tilbud til kommunens brugere. Konkret

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 Indledning Vi har på vegne af Næstved Kommune aflagt tilsynsbesøg på Symfonien. Generelt er formålet

Læs mere