Demensområdet. Svendborg Kommune Årsrapport Myndighedsafdelingen Demenskonsulenterne Charlotte Gehring Karoline Raundahl Louise Damgaard

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Demensområdet. Svendborg Kommune Årsrapport 2015. Myndighedsafdelingen Demenskonsulenterne Charlotte Gehring Karoline Raundahl Louise Damgaard"

Transkript

1 Demensområdet Svendborg Kommune Årsrapport 2015 Myndighedsafdelingen Demenskonsulenterne Charlotte Gehring Karoline Raundahl Louise Damgaard Side 1 af 15

2 Indhold 1.1 Indledning side Fremskrivning af demens i Svendborg kommune side Demensby i Svendborg Kommune side Ny Demenspolitik i Svendborg Kommune side Ny Pjece om Råd og Vejledning side Organisering af demensområdet side Demenskonsulentens overordnede opgaver side Medarbejdernes kompetencer side Indsatser i 2015 side Udviklingsmål indsatser i 2016 side 15 Side 2 af 15

3 1.1 Indledning Formålet med årsrapporten er at beskrive demensområdet i Svendborg Kommune og give læseren et indblik i de forskellige opgaver, aktiviteter og fremtidige mål for udvikling på demensområdet. Demens er en fællesbetegnelse for en række sygdomme, der svækker hjernens funktioner. Det viser sig først og fremmest ved nedsat hukommelse, men også andre mentale færdigheder rammes, så evnen til at fungere i dagligdagen nedsættes i takt med sygdommens udvikling. På landsplan anslås det, at ca danskere har en demenssygdom. Fremskrivningerne tyder på, at der om 30 år vil være ca. dobbelt så mange mennesker med en demenssygdom. I Danmark er demenssygdomme den 5. hyppigste dødsårsag, og der findes ingen helbredelsesmuligheder. (Nationalt Videnscenter for demens, december 2015). Næsten mennesker, svarende til ca. hver 10. dansker, lever i dag som pårørende til et menneske med demens. Beregninger viser, at sygdommen i dag koster samfundet ca. 24 milliarder kroner om året. (Nationalt Videnscenter for demens, december 2015). I 2015 har der i Svendborg Kommune været ekstra fokus på demensområdet. Med en ny demenspolitik vil Svendborg gå i spidsen for at skabe et demensvenligt samfund, som kan rumme mangfoldighed og opleves som trygt og inkluderende for borgere med demens. Borgere med demens og deres nærmeste skal tilbydes den rette støtte og hjælp og mødes med værdierne værdighed, tryghed og selvbestemmelse blev også året, hvor Byrådet afsatte midler til en demensby, som skal etableres i løbet af Demensbyen er en by i byen, hvor mennesker med demens kan leve med deres sygdom med værdighed, tryghed og livskvalitet. De positive resultater fra demensbyen skal være med til at udvikle demensområdet generelt i kommunen. Udover demenspolitikken tager demensarbejdet i Svendborg Kommune udgangspunkt i Samarbejdsaftalen på demensområdet i Region Syddanmark, godkendt i august Samarbejdsaftalen er en aftale mellem praksisudvalget, den regionale demensindsats og regionens 22 kommuner. Formålet med aftalen er at sætte fokus på en klar arbejdsdeling og sektorovergange i demensindsatsen i Region Syddanmark, og sikre regionens borgere et ensartet tilbud uanset bopæl. Side 3 af 15

4 National Handlingsplan for demensindsatsen, udgivet af Socialministeriet i Handlingsplanen har til formål at sikre Det gode Demensforløb. Der er afsat midler til en ny plan, som skal udkomme i Målsætningerne i den nye handlingsplan stemmer godt overens med den nye demenspolitik i Svendborg Kommune. Nationale kliniske retningslinier, udgivet af Sundhedsstyrelsen i Retningslinjen skal bidrage til en evidensbaseret indsats af ensartet høj kvalitet på tværs af sektorer og faggrupper. Retningslinjen dækker forskellige faser i patientforløbet, herunder udredning, diagnostik, ikkefarmakologiske indsatser, farmakologisk behandling samt indsatser målrettet pårørende. Byrådet i Svendborg Kommune har valgt at fastholde de midler, der i 2014 blev givet som et til løft til ældreområdet 2014 (også kaldet Ældremilliarden). Dette har betydet, at Svendborg Kommune har styrket indsatsen på demensområdet, dels ved en opnormering af demenskonsulentfunktionen, og dels ved etablering af træningstilbud for personer med demens. Desuden er der afsat midler til afløsning og aflastning af pårørende i eget hjem og visitering til gåture. På plejecentrene har midlerne givet mulighed for opnormering i eftermiddagstimerne på demensenhederne. Side 4 af 15

5 1.2 Fremskrivning af demens i Svendborg Kommune Fremskrivning af ældrebefolkning (60+ årige) Mænd med demens Kvinder med demens I alt Svendborg Kommune Antal Mænd med demens Kvinder med demens (Nationalt videnscenter for demens, 2014) Side 5 af 15

6 2.1 Demensby i Svendborg Kommune I efteråret 2014 var en lille gruppe fra ældreområdet på besøg i Demenslandsbyen i Holland og med inspiration herfra blev visionen om en Demensby i Svendborg født. I maj 2015 besluttede Social og Sundhedsudvalget at Ældreområdet skulle undersøge muligheder og omkostninger for etablering af en demensby på et eksisterende plejecenter i Svendborg Kommune. Bryghuset blev udpeget, idet det har nogle oplagte fordele i forhold til at omdanne stedet til demensby, f.eks. god størrelse på i alt 125 boliger, hvoraf 42 boliger i forvejen er demensboliger. Desuden er Bryghuset centralt placeret i Svendborg by og i kommunen som helhed, og der er gode tilgangsmuligheder med bil eller offentlige transportmidler. Bryghuset har allerede et levende udemiljø og i tilknytning til Bryghuset findes en fri byggegrund, som ved inddragelse i projektet kan give endnu flere muligheder for et levende udemiljø som park, nyttehave mv. I september 2015 bevilgede Byrådet midler til etablering af demensbyen på Bryghuset. Bryghuset Svendborg Demensby skal omdannes til at huse bl.a. café, butik, frisør, kulturcafé, træningsrum mv. og stedet skal danne rammer for et rigt foreningsliv. Udearealerne skal indeholde inviterende aktiviteter på torvet og i haven som f.eks. nyttehave, campingvogn, drivhus, dyrehold, mandeværksted og plejecentret skal afgrænses så beboerne kan færdes frit uden at blive væk i området. Processen med omdannelse af stedet til demensby inkluderer personalet på tværs, og aktuelt er der nedsat arbejdsgrupper, som bl.a. beskæftiger sig med formidling, byggesagen, overgang og ejerskab samt indretning af byen. I foråret 2016 forventes selve processen med den konkrete indretning at begynde og såfremt lokalplan godkendes, forventes indvielse i efteråret Ny Demenspolitik i Svendborg Kommune I løbet af 2015 er der udarbejdet en ny demenspolitik i Svendborg Kommune. Kommunen ønsker at sætte fokus på demensområdet og gå i spidsen for at skabe et demensvenligt samfund. Demenspolitikken er udarbejdet på baggrund af en bred inddragelse af borgere, medarbejdere, samarbejdspartnere og frivillige. Ved en borgerdag i Midtbyhallen, hvor journalist Anders Agger holdt oplæg om demens, samt via Kommunens hjemmeside, har det været muligt at give sine synspunkter og indspark til politikken. I styregruppen for demenspolitikken har der siddet repræsentanter fra Alzheimerforeningen, Nationalt Videnscenter for demens, Ældrerådet, Dansk Sygeplejeråd, FOA, Social og Sundhedsskolen og medarbejdere i Kommunen. Under styregruppen har der været nedsat 3 arbejdsgrupper, der hver især har Side 6 af 15

7 haft fokus på; tilgang og viden om demens, fysiske rammer og tilbud på demensområdet. Målgruppen for demenspolitikken: Mennesker med demens og demenslignende symptomer samt deres pårørende Medarbejdere i Svendborg Kommune Samarbejdspartnere, herunder frivillige Visioner for demenspolitikken: Visionerne i politikken er, at ingen skal opleve at de står alene med en demenssygdom, at Svendborg Kommune vil bidrage til at skabe er demensvenligt samfund og at kompetenceniveauet blandt medarbejdere skal være højt og tage udgangspunkt i ny forskning og udvikling på demensområdet. Fokusområder i Demenspolitikken: Støtte og rådgivning i hjemmet Aktiviteter Pleje og omsorg Boliger Information og vejledning Kompetenceudvikling Demenspolitikken i Svendborg Kommune har været i politisk høring og er trådt i kraft per Den kan findes på Kommunens hjemmeside. 2.3 Ny pjece Råd og Vejledning I forbindelse med udgivelsen af den ny Demenspolitik udarbejder demenskonsulenterne i 2016 en ny pjece: Råd og vejledning om demens. Pjece kommer til at indeholde råd og vejledning til mennesker med demens og deres pårørende samt et overblik over aktuelle tilbud i Svendborg Kommune: hjemmebesøg af demenskonsulent med henblik på støtte, vejledning, undervisning og iværksættelse af eventuelle tiltag under hele sygdomsforløbet hjemmehjælp i form af praktisk bistand og/eller personlig pleje efter behov. Det tilstræbes, at der tilknyttes så få kontaktpersoner som muligt hjemmesygepleje efter behov Side 7 af 15

8 afløsning/aflastning i hjemmet efter en individuel og konkret vurdering af den samlede situation i hjemmet gæsteophold i et af kommunens plejecentre i en afgrænset periode træningstilbud til borgere med demens, hvor træningen er tilrettelagt ud fra den enkeltes fysiske og kognitive funktionsniveau deltagelse i et aktivitetscenter i dagtimerne deltagelse i demensdagcenter, hvor aktiviteterne er tilrettet borgere med moderat demens deltagelse i Demenscafé drevet af Ældre Sagen vejledning og støtte til etablering af frivillig besøgsven vejledning og støtte til pårørende i forhold til deltagelse i grupper for pårørende samt informationsmøder plejebolig, hvor såvel de fysiske rammer som pleje, omsorg og aktiviteter er tilrettet borgere med demens. Ved indflytning i plejebolig sikres kontinuitet og sammenhæng gennem et tæt samarbejde mellem kontaktpersonerne i hjemmet og personalet i plejeenheden Borgere med demens og deres pårørende møder som hovedregel personale, som har uddannelse i demens 3.1 Organisering af demensområdet i Svendborg Kommune Der er på demensområdet nedsat en tværfaglig arbejdsgruppe, der har til opgave at udvikle demensområdet i Svendborg Kommune for såvel borgere som medarbejdere. Demens- Udviklings- og Koordineringsgruppen (DUK), er repræsenteret af sektionsledere fra hjemmeplejen og plejecentrene, en repræsentant fra hjælpemiddelafdelingen og de trænende terapeuter samt kommunens tre demenskonsulenter. Repræsentanter fra DUK deltager årligt i Demensdagene i København og Årsmøde for demenskoordinatorer i Danmark. Indholdet i disse seminarer er seneste forskning på demensområdet, nyt lovstof, pleje- og omsorgsmæssige projekter m.v. Her hentes bl.a. viden og inspiration til planlægning og afvikling af Demensdagene i Svendborg Kommune samt øvrige temadage for medarbejdere og pårørende. Der er ansat 3 demenskonsulenter, 1 fuldtidsansat og 2 på hver 34 timer/uge. Demenskonsulenterne er organiseret i Myndighedsafdelingen. Det er demenskonsulenternes ansvar at koordinere den samlede indsats på demensområdet i Svendborg Kommune. Demenskonsulenterne arbejder i tæt samarbejde med sektionsledere og øvrige medarbejdere fra hjemmepleje, plejecentre, dagcentre, Socialfagligt Center Side 8 af 15

9 samt terapeuter i relation til udvikling/uddannelse, implementering og opgaveløsninger. 3.2 Demenskonsulentens overordnede opgaver Det er demenskonsulentens opgave at være medvirkende til, at Svendborg Kommunes Demenspolitik udmøntes i praksis. Det være sig overfor den demente borger, dennes familie, medarbejderne i ældreområdet samt relevante samarbejdspartere. Det er demenskonsulentens opgave at tage initiativer til udvikling og igangsættelse af tiltag på demensområdet til gavn for demente borgere, pårørende, personale og til samfundet i øvrigt. Demenskonsulenten skal sikre implementering af Samarbejdsaftalen på Demensområdet og medvirke til fortsat udvikling i demensnetværket. Demenskonsulenten er myndighedsperson på Lov om Magtanvendelse, i Svendborg, Ærø- og Langeland Kommune, og skal sikre at ny lovgivning implementeres. Demenskonsulenten skal være vidensperson for det øvrige plejepersonale på demensområdet og rådgive, vejlede og supervisere i komplekse plejeforløb. Demenskonsulenten skal være kontaktperson for henvendelser udefra, fra demente borgere og deres pårørende, fra praktiserende læger, Gerontopsykiatrisk team og Demensklinikken SHF/OUH m.v. Borgerrelaterede opgaver Demenskonsulenten skal stå til rådighed med råd og vejledning på demensområdet ved henvendelser fra borgere, pårørende, naboer m.v. Demenskonsulenten skal i henhold til samarbejdsaftalen besøge samtlige personer, der får stillet en demensdiagnose. Konsulenten besøger også borgere med demenssymptomer som ikke er udredt, men som har behov for støtte og vejledning. Opfølgende hjemmebesøg aftales med borger og pårørende efter behov, og intervallet vil være afhængig af kompleksiteten og den enkelte families situation. Vi oplever, at denne faglige støtte, vejledning og koordinering er medvirkende til at sikre kvalitet i indsatsen. Side 9 af 15

10 Demenskonsulenten skal fungere som konsulent for visitator m.fl. og deltage i hjemmebesøg sammen med øvrige fagpersoner. Demenskonsulenten skal visitere og anvise demente borgere til demensbolig eller evt. ældrebolig. Antal borgere med demens tilknyttet demenskonsulenterne Antallet af demente borgere som er tilknyttet demenskonsulenterne i Svendborg Kommune har igennem årerne været støt stigende, og tendensen ser ud til at fortsætte i årene fremover. I 2013 var 422 borgere tilknyttet konsulenterne, i 2014 var antallet steget til 465 borgere, og i 2015 er 492 borgere tilknyttet konsulenterne (se graf). Demente tilknyttet demenskonsulenter i Svendborg Kommune Side 10 af 15

11 3.3 Medarbejdernes kompetencer Der tilstræbes høj faglighed og tværfagligt samarbejde i demensindsatsen. Demenskonsulenterne er uddannede sygeplejersker med relevant videreuddannelse samt diplomuddannelse i demens. Der er udarbejdet en kompetenceplan, som skitserer krav til uddannelse samt ansvars- og kompetenceområder i relation til borgere med demens. I kompetenceplanen fremgår det, at sygeplejersker i Svendborg Kommune har gennemført et opkvalificeringsforløb i demens. Social- og sundhedspersonalet i hjemmeplejen har minimum 1 uges uddannelse i demens. Personalet på demensdagcentre samt i demensboliger har minimum 3 ugers uddannelse i demens. Derudover er der udvalgt nøglepersoner i alle sektioner, som yderligere har gennemført 3 ugers uddannelse i demens, hvilket vil sige i alt 6 ugers uddannelse. Som yderligere opkvalificering udbydes uddannelse i neuropædagogik og øvrige relevante emner. 4.1 Indsatser i 2015 Uddannelse i demens for medarbejdere i ældreplejen Der har i 2015 været i alt 110 medarbejdere på demenskursus. Der har desværre ikke været tilmeldinger nok til Nøglepersonsuddannelsen i I 2015 har vi i samarbejde med SOSU Fyn udviklet og afviklet 3 dages kurser for social- og sundhedshjælpere og assistenter i neuropædagogik. Kurserne har været med fokus på yderligere overbygning, og der har været god tilslutning og fine tilbagemeldinger. Der blev afholdt to kurser og i alt 40 personer deltog. To medarbejdere fra hvert af kommunens demensafsnit blev i 2015 uddannet i Beroligende behandlingsmetoder til borgere med udafreagerende adfærd, ved fysioterapeut Marlene Jul Houmann. 20 medarbejdere deltog og tilbagemeldingerne var meget positive. Efterfølgende har flere demensafsnit efteruddannet flere personaler i metoden. Side 11 af 15

12 Temaeftermiddag for borgere i Svendborg Kommune Temaeftermiddag for borgere i Svendborg Kommune blev i 2015 kombineret med temadag for personalet til én fælles temaeftermiddag i Midtbyhallen vedrørende Ny Demenspolitik. Eftermiddagen blev indledt af et oplæg af tvjournalisten Anders Agger, som fortalte om en udsendelse fra serien Indefra, hvor han mødte Tove, som har en demenssygdom. Derefter var der forskellige stande vedr. Ny Demenspolitik, hvor borgere og personale kunne debattere eller fremlægge ønsker til politikken. Til temadagen deltog ca. 100 personer. I efteråret 2015 blev der afviklet et undervisningsforløb på 2 eftermiddage for pårørende til mennesker med demens. Undervisningsforløbet var tilrettelagt i samarbejde med Demensklinikken på OUH. Her deltog 70 borgere, og der var meget positive tilbagemeldinger fra deltagerne. Smagsprøver på aktivt seniorliv Borgere i Svendborg Kommune var i august 2015 inviteret til en temaeftermiddag Smag på et aktivt seniorliv på torvet i Svendborg. På temadagen kunne borgere se en vifte af muligheder fra aktivitetshuse til senioridræt, frivilligt arbejde, kommunens tilbud og meget mere. Demenskonsulenterne var repræsenteret med en stand på denne dag. Klæd dig på til fremtiden Svendborg Kommune inviterede i januar og i august 2015 borgere på +65 år til temaeftermiddagen Klæd dig på til fremtiden med fokus på de muligheder der er i Svendborg Kommune for et aktivt seniorliv. Demenskonsulenterne var repræsenteret med en stand på denne dag. Videreudvikling af træningstilbud til personer med moderat demens Flere forskningsresultater har vist, at træning af funktionsevne og ergoterapeutisk indsats har en positiv virkning på borgere med demens og deres evne til egenomsorg, adfærd, psykiske symptomer og livskvalitet bedres. Forskning har endvidere vist, at daglig intensiv træning kan bidrage til at forebygge og mindske demenssygdommens fysiske og kognitive svækkelse og dermed begrænse risici for følgesygdomme. I Svendborg Kommune har vi i 2014 etableret to nye træningstilbud til mennesker med demens i let til moderat grad. I 2015 blev der etableret et tredje hold grundet stor tilslutning og venteliste. Side 12 af 15

13 Hold 1 tilbydes til personer med let demens og består af fysisk træning 1 gang ugentligt ved fysioterapeut. Efter træningen er der socialt samvær, hvor der er mulighed for at drøfte fælles udfordringer i hverdagen. Hold 2 og hold 3 tilbydes til personer med moderat demens og består af fysisk og kognitiv træning 2 gange ugentligt ved fysioterapeut og ergoterapeut. Udbyttet evalueres løbende og tilbagemeldingerne fra begge hold er meget positive. Tilslutningen til hold 1 har været svingende og terapeuterne og demenskonsulenterne skal i 2016 vurdere om der skal foretages justeringer eller ændringer i konceptet for hold 1. Pårørendegrupper Der er en stigning i antallet af yngre mennesker, der får konstateret demens. Ægtefæller til yngre mennesker med demens oplever ofte andre udfordringer i forhold til mestring og trives ikke i de eksisterende pårørendegrupper, hvor deltagerne er ældre. På baggrund heraf blev der i maj 2014 etableret en ny pårørendegruppe. En gruppe for yngre ægtefæller til mennesker med demens. Der er i alt 3 pårørendegrupper i kommunen, hvoraf de to er målrettet ægtefæller til mennesker med demens og den tredje er målrettet voksne børn af mennesker med demens. Møderne i de 3 pårørendegrupper planlægges og afholdes af fagpersoner med erfaring i arbejdet med personer med demens og deres pårørende, og demenskonsulenterne oplever, at der er god kvalitet i pårørendearbejdet. Åbent hus i demensdagcentrene I anledning af den internationale Alzheimers Dag i September afholdtes Åbent Hus i de to demensdagcentre, Aldersroklubben og Byparken 17C. Arrangementerne var velbesøgte. Musik projekt I 2015 har Svendborg Kommune i samarbejde med en musiklærer afviklet musikprojekt på et træningshold og på et af kommunens dagcentre for mennesker med demens. Et spændende projekt med samspil, rytme, musik og sang. Dagcenteret arbejder videre med musik efter projektets ophør, og et andet dagcenter har valgt at opstarte et tilsvarende projekt i Side 13 af 15

14 Frivillige I samarbejde med Ældre Sagen afholdes Café Forglemmigej for mennesker med demens og deres pårørende. Demens Caféen holder åbent en søndag i hver måned. Formålet er at skabe rum og samvær med andre demensramte og deres pårørende. Side 14 af 15

15 5.1 Udviklingsmål indsatser i 2016 Implementering af ny demenspolitik Ny pjece; Råd og vejledning om demens Arrangere og afholde 2 demensdage for medarbejdere Udvikle ny sygeplejerskeuddannelse i demens i samråd med Regionen Uddannelse i neuropædagogik - opfølgning Forskning i samråd med SDU og UCL i den kommende demensby Demensrejsehold fra Socialstyrelsen i 4 sektioner Input til den ny nationale handlingsplan for demens 2025 i Danmark ved Socialministeriet Poster på demensdagene i København vedr. demensbyen Undervisningsrække for medarbejdere i magtanvendelse Teater om demens i samarbejde med AOF Undervisning af eksterne samarbejdspartnere Side 15 af 15

Demensområdet Svendborg Kommune Årsrapport 2013

Demensområdet Svendborg Kommune Årsrapport 2013 Demensområdet Svendborg Kommune Årsrapport 2013 Myndighedsafdelingen Demenskonsulenterne Charlotte Gehring Karoline Raundahl Side 1 af 21 Indhold Indledning. side 3 Fremskrivning af demens i Svendborg

Læs mere

Indledning. side 2. Demenskoordination i Svendborg Kommune..side 4. Demenspolitik i Svendborg Kommune...side 6

Indledning. side 2. Demenskoordination i Svendborg Kommune..side 4. Demenspolitik i Svendborg Kommune...side 6 Svendborg Kommune Myndighedsafdelingen Indhold Indledning. side 2 Demenskoordination i Svendborg Kommune..side 4 Demenspolitik i Svendborg Kommune....side 6 Målopfyldelse aktiviteter i 2009.side 8 Udviklingsmål

Læs mere

Demensområdet. Svendborg Kommune Årsrapport Foto: Træningholdet demens

Demensområdet. Svendborg Kommune Årsrapport Foto: Træningholdet demens Demensområdet Svendborg Kommune Årsrapport 2014 Foto: Træningholdet demens Myndighedsafdelingen Demenskonsulenterne Charlotte Gehring Karoline Raundahl Louise Damgaard Side 1 af 13 Indhold 1.1 Indledning

Læs mere

DEMENSPOLITIK 2016-17

DEMENSPOLITIK 2016-17 DEMENSPOLITIK 2016-17 DEMENSPOLITIK THISTED KOMMUNE 2016-2017 Indledning... 2 Generel information omkring demens... 2 Vision... 4 Fokusområder... 6 Tidlig opsporing, udredning og afklaring... 6 Pleje-

Læs mere

Demenspolitik Thisted Kommune 2011 Indholdsfortegnelse

Demenspolitik Thisted Kommune 2011 Indholdsfortegnelse Demenspolitik 2012 Demenspolitik Thisted Kommune 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Generel information omkring demens... 2 Vision... 3 Fokusområder... 5 Udredning og afklaring... 5 Pleje- og omsorgstilbud...

Læs mere

Hvad er demens? (Kilde: Nationalt Videnscenter for demens) Foto: colourbox. Forsidefoto: Rico Bergholdt Hansen, Ambrosius Ege, Tåsinge

Hvad er demens? (Kilde: Nationalt Videnscenter for demens) Foto: colourbox. Forsidefoto: Rico Bergholdt Hansen, Ambrosius Ege, Tåsinge Demenspolitik 1 Hvad er demens? Demens er en fællesbetegnelse for en række sygdomme, der svækker hjernens funktioner. Det viser sig først og fremmest ved dårlig hukommelse, men også andre mentale færdigheder

Læs mere

Råd og vejledning om demens

Råd og vejledning om demens Råd og vejledning om demens Råd og vejledning om demens Denne pjece indeholder råd og vejledning til mennesker med demens og deres pårørende. Har De udover det beskrevne i denne pjece behov for hjælp,

Læs mere

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 Forord Antallet af mennesker med en demenssygdom i Danmark vil stige kraftigt i de kommende år. Næsten 200.000 danskere vil om 30 år lide af en demenssygdom, og

Læs mere

Sundhed og Omsorg ønsker at fortsætte og fremme implementeringsprocessen, som er iværksat i forbindelse med En Borger Et Forløb.

Sundhed og Omsorg ønsker at fortsætte og fremme implementeringsprocessen, som er iværksat i forbindelse med En Borger Et Forløb. Notat Dato: 19. august 2014 Kopi til: Emne: Kort beskrivelse af initiativer i ansøgning til puljen til løft af ældreområdet 2015 1. Styrket rehabiliteringsindsats En borger Et forløb (fortsat fra 2014)

Læs mere

Katalog med indsatser til Ældrepulje 2015

Katalog med indsatser til Ældrepulje 2015 Katalog med er til Ældrepulje 2015 Det er muligt at søge ift. følgende emner: 1. Styrket rehabiliterings- og genoptrænings 2. Bedre praktisk hjælp og personlig pleje 3. Bedre forhold for de svageste ældre

Læs mere

Demensområdet Svendborg Kommune Årsrapport 2012

Demensområdet Svendborg Kommune Årsrapport 2012 Demensområdet Svendborg Kommune Årsrapport 2012 Myndighedsafdelingen Demenskonsulenterne Lisbeth Drasbek Karoline Raundahl Side 1 af 18 Svendborg Kommune Myndighedsafdelingen Indhold Indledning. side 3

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

Susanne Jensen. Demens- og Udviklingskonsulent

Susanne Jensen. Demens- og Udviklingskonsulent Status pa Demensomra det eftera r 2013 Susanne Jensen Demens- og Udviklingskonsulent 1 Indhold Baggrund... 3 Koordinering af den kommunale indsats... 4 Koordinering... 4 Tidlig opsporing... 5 Særlig støtte

Læs mere

Opsummering af fokusområder for demensindsatsen i Gladsaxe Kommune 2015 og 2016:

Opsummering af fokusområder for demensindsatsen i Gladsaxe Kommune 2015 og 2016: GLADSAXE KOMMUNE Trænings- og Plejeafdelingen Demensindsatsen til kvalitetsstandarderne NOTAT Dato: 25. marts 2015 Af: Charlotte Holm Opsummering af fokusområder for demensindsatsen i Gladsaxe Kommune

Læs mere

Demensstrategi 2016 2020

Demensstrategi 2016 2020 Demensstrategi 2016 2020 Forord Med nærværende Demensstrategi 2016-2020 ønsker vi at signalere, at vi tager demensudfordringen alvorligt og har ambitioner om at blive en demensvenlig kommune til gavn for

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. årligt til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede beløb udgør

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Omsorg for personer med særlige behov som følge af demens

Omsorg for personer med særlige behov som følge af demens Omsorg for personer med særlige behov som følge af demens Baggrund Demens er en sygdom, der oftest rammer personer i alderen 60 år og opefter, og hvor antallet af personer med sygdommen stiger med alderen.

Læs mere

2015-2018 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Sundhed og Omsorg

2015-2018 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Sundhed og Omsorg Handleplan for demensområdet 2015-2018???? Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Sundhed og Omsorg Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker med afsæt i et stærkt borgerperspektiv at være på forkant med de bedst mulige

Læs mere

Borgere med demens NOTAT

Borgere med demens NOTAT Borgere med demens I Handleplan for Ældre 2011-2015 præsenteres seks temaer, som alle skal understøtte den overordnende vision for ældreområdet om et aktivt og sundt (ældre) liv med muligheder og ansvar.

Læs mere

Demens Muligheder for hjælp, støtte og aktiviteter i Gladsaxe Kommune for demensramte og deres pårørende

Demens Muligheder for hjælp, støtte og aktiviteter i Gladsaxe Kommune for demensramte og deres pårørende gladsaxe.dk Relevante telefonnumre: Visitationen Telefon 39 57 55 53 Akutpladserne Træningcenter Gladsaxe Kildebakkegårds Allé 165 2860 Søborg Telefon 39 57 40 31 Egeklubben Telefon 39 57 46 86 gladsaxe.dk/seniorcenteregegaarden

Læs mere

Varde kommune. Demensstrategi 2013-2017

Varde kommune. Demensstrategi 2013-2017 Varde kommune Demensstrategi 2013-2017 13/749 5686/13 Indholdsfortegnelse Demensstrategi 2013-2017... 2 Baggrund:... 2 Vision for demensstrategien i Varde Kommune... 3 Målgruppen:... 3 Vision:... 3 Demensstrategien

Læs mere

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Socialudvalg

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Socialudvalg Aktiv Pleje type: Fagsekretariat/Stab Kommunen har en stor udfordring i forhold til, at antallet af ældre borgere er stigende, og der bliver flere ældre med behov for hjælp samtidig med, at der bliver

Læs mere

Ansøgning om økonomisk tilskud fra pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011 2014

Ansøgning om økonomisk tilskud fra pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011 2014 Ansøgning om økonomisk tilskud fra pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011 2014 Ansøger: Kommune, forvaltning og afdeling Projektejer Nordfyns

Læs mere

Budget 2016 Udvalget for Social og Sundhed

Budget 2016 Udvalget for Social og Sundhed 1. Etablering af demensby på eksisterende plejecenter Byen i byen. 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 Flytning af områdekontor 200 Etablering af P-pladser 1.100 Tilkørselsforhold 300 Indretning af butikker+indgang

Læs mere

Nis Peter Nissen Alzheimerforeningen 28. september 2009. Hjælp demente og pårørende Støt Alzheimerforeningen

Nis Peter Nissen Alzheimerforeningen 28. september 2009. Hjælp demente og pårørende Støt Alzheimerforeningen Alzheimerforeningen Baggrunden: 80.000 danskere har i dag Alzheimers eller en anden demenssygdom om 30 år vil antallet af demente være fordoblet Næsten 400.000 personer lever i dag som pårørende med demens

Læs mere

Demenspolitik Godkendt af Byrådet 13. november 2008

Demenspolitik Godkendt af Byrådet 13. november 2008 Demenspolitik Godkendt af Byrådet 13. november 2008 Demenspolitikkens indhold Indledning Forekomst Vision Overordnet mål i Faxe Kommune Indsatsområder: Information Tidlig indsats / udredning Tilbud til

Læs mere

PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik

PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik Et godt liv på trods af en demenssygdom PLEJEOMRÅDET Demenspolitik Nr. 01 den 5. november 2009 1 Indledning. Voksen- og plejeudvalget har tilkendegivet et ønske/behov for en drøftelse af hele demensområdet,

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Institution: Blomsterengen Nr. Målsætning Handleplan (indikator/aktivitet/handling) Direktionens mål. Sygefraværet på Institutionens MED udvalg udarbejder en Blomsterengen fastholdes handleplan, der sikrer

Læs mere

Handleplan på demensområdet

Handleplan på demensområdet Handleplan på demensområdet Indledning Handleplanen på demensområdet er tænkt som retningsvisende i forhold til at udmønte den del af Sundhedsog Ældrepolitikken, som omhandler demensområdet. Handleplanen

Læs mere

SOS Demens Samspil om Sygdom Demens. Projektleder - Michael Sorgenfri H. Pedersen

SOS Demens Samspil om Sygdom Demens. Projektleder - Michael Sorgenfri H. Pedersen SOS Demens Samspil om Sygdom Demens Før man starter et projekt - Skal man sørge for, at der er ressourcer nok! Økonomi: Tid: Det har vi 1.000.000 kr. årligt + midler fra Socialministeriets pulje for Udvikling

Læs mere

Demensteam i Kolding Kommune. Senior- og Sundhedsforvaltningen

Demensteam i Kolding Kommune. Senior- og Sundhedsforvaltningen Demensteam i Danmark Tal fra Kolding kommune 88 519 indbyggere statistisk er der 1180 borgere med demens i ca. 400 af disse er kendt af demenskonsulent og bor i eget hjem i 2020 vil der være 1537 demente

Læs mere

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD TRÆNING LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Første skoledag 0 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Demenspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 31. januar 2008 1

Demenspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 31. januar 2008 1 Demenspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 31. januar 28 1 Vision, Målsætning og Handlinger Vision I Stevns Kommune skal borgere med demens og deres pårørende have et værdigt liv. Målsætning

Læs mere

Demenspolitik 2016-2019

Demenspolitik 2016-2019 Demenspolitik 2016-2019 1 Forord ved borgmester Skal udarbejdes. 2 Baggrund Helt særlige forhold gør sig gældende for borgere med demens. Demens er en kronisk og fremadskridende sygdom. Borgeren mister

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS

KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk 1 Indhold Indledning... 3 Kvalitetsstandard.

Læs mere

BILAG 1. Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper

BILAG 1. Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper BILAG 1 Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper Almindelige somatiske plejeboliger Tryghedsboliger Ældreboliger Specialiserede pladser målrettet

Læs mere

Projekt 6 Demensindsatsen

Projekt 6 Demensindsatsen SOLRØD KOMMUNE NOTAT Emne: Til: Projekt 6 Demensindsatsen Social-, sundheds- og fritidsudvalget Dato: 17-02-16 Sagsbeh.: Kate Lis Espe Sagsnr.: Projekt 6 Demensindsatsen Finanslovsaftalen for 2014 indeholdt

Læs mere

Strategi på demensområdet i Esbjerg Kommune. Sundhed & Omsorg. Marts 2011

Strategi på demensområdet i Esbjerg Kommune. Sundhed & Omsorg. Marts 2011 Strategi på demensområdet i Esbjerg Kommune Sundhed & Omsorg Marts 2011 Godkendt i Ledergruppen d. 29.marts 2011 1 Indhold 1. Forord... - 4-1.1 Demens... - 4-1.2 På forkant med udviklingen... - 4-2 Vision...

Læs mere

Til medarbejdere. Nyhedsbrev projekt Aktivt Seniorliv juni 2012 KOLDING KOMMUNE

Til medarbejdere. Nyhedsbrev projekt Aktivt Seniorliv juni 2012 KOLDING KOMMUNE Til medarbejdere Nyhedsbrev projekt Aktivt Seniorliv juni 2012 KOLDING KOMMUNE Aktivt seniorliv Der er sket meget siden startskuddet for projekt Aktivt seniorliv i starten af året 2011. Styrk din hverdag

Læs mere

PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik Kvalitetsstandard Tiltag på demensområdet Budget 2010

PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik Kvalitetsstandard Tiltag på demensområdet Budget 2010 Et godt liv på trods af en demenssygdom. PLEJEOMRÅDET Demenspolitik Kvalitetsstandard Tiltag på demensområdet Budget 2010 Nr. 01 den 27. maj 2009 1 Indledning. Voksen- og plejeudvalget har tilkendegivet

Læs mere

Udmøntningsinitiativer om Værdighed (Høring)

Udmøntningsinitiativer om Værdighed (Høring) Indledning I dette bilag findes de initiativer, som Social- og Sundhedsudvalget har peget på skal igangsættes via Værdighedspuljen for 2016. Forslagene styrker/understøtter dels igangværende indsatser,

Læs mere

DEMENS POLITIK

DEMENS POLITIK DEMENS POLITIK 2017-2020 1 DEMENSPOLITIKKEN Politikken omhandler 5 fokusområder med tilhørende mål og indsatser: Bedre sygdomsforløb for mennesker med demens Bedre støtte til pårørende Flere demensindrettede

Læs mere

Demenspolitik. Hvad gør Furesø Kommune 2009-2016. Ældrepleje og aktiviteter. Ældrepleje og aktiviteter. Furesø Kommune Stiager 2 3500 Værløse

Demenspolitik. Hvad gør Furesø Kommune 2009-2016. Ældrepleje og aktiviteter. Ældrepleje og aktiviteter. Furesø Kommune Stiager 2 3500 Værløse Ældrepleje og aktiviteter Ældrepleje og aktiviteter Demenspolitik Hvad gør Furesø Kommune 2009-2016 Furesø Kommune Stiager 2 3500 Værløse Oplag: 200 Udgivet: Januar 2009 Redaktion: Susanne Jensen Billeder:

Læs mere

Demenspolitik Lejre Kommune.

Demenspolitik Lejre Kommune. Demenspolitik 2014 Demenspolitik Lejre Kommune. Forord Mellem 80-100.000 danskere er ramt af demens -- og tallet er stigende. Den samme udvikling ser vi i Lejre Kommune, hvor vi forventer en stigning af

Læs mere

Status på Handleplan for demensindsatsen i Københavns Kommune 2015-2018 til Sundheds- og Omsorgsudvalget

Status på Handleplan for demensindsatsen i Københavns Kommune 2015-2018 til Sundheds- og Omsorgsudvalget KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Omsorg NOTAT Status på Handleplan for demensindsatsen i Københavns Kommune 2015-2018 til Sundheds- og Omsorgsudvalget Den 21. maj 2015 godkendte

Læs mere

Næstved Kommunes. Ældrepolitik - 1 -

Næstved Kommunes. Ældrepolitik - 1 - Næstved Kommunes Ældrepolitik - 1 - Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 1.1 ÆLDREOMRÅDET... 3 1.2 PROCES FOR ÆLDREPOLITIK... 3 2. OVERORDNEDE PEJLEMÆRKER FOR ÆLDREPOLITIKKEN... 4 2.1 MISSIONEN... 4

Læs mere

Handleplan for demensindsatsen i Københavns Kommune 2015-2018

Handleplan for demensindsatsen i Københavns Kommune 2015-2018 Handleplan for demensindsatsen i Københavns Kommune 2015-2018 Indledning Med Københavns Kommunes Ældrepolitik 2015-2018; Lev stærk hele livet, ønsker vi, at københavnerne skal leve et godt liv, hvor følelsen

Læs mere

Samsø Kommune arbejder ud fra værdierne: Ordentlighed Anerkendelse Tillid Tydelighed. Værdighedspolitik

Samsø Kommune arbejder ud fra værdierne: Ordentlighed Anerkendelse Tillid Tydelighed. Værdighedspolitik INDSATSER PRINCIPPER OVERORDNET POLITIK Godkendt af Samsø Kommunes kommunalbestyrelse 26.4.2016 Værdighedspolitik I Samsø Kommune ønsker vi, at alle borgere skal have mulighed for en værdig alderdom. For

Læs mere

Herunder følger en beskrivelse af de samlede indsatser, der er gennemført, samt planlagte indsatser overfor småtspisende ældre.

Herunder følger en beskrivelse af de samlede indsatser, der er gennemført, samt planlagte indsatser overfor småtspisende ældre. Status på indsatsen til småtspisende ældre i Frederiksberg Kommune Baggrund Vægttab og lav vægt har alvorlige konsekvenser for ældres fysiske, psykiske og sociale funktionsevne. Forekomsten af dårlig ernæringstilstand

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T FINANSLOVSAFTALEN 2014 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede

Læs mere

www.faidh.dk Samarbejdspartnere

www.faidh.dk Samarbejdspartnere www.faidh.dk Om os En selvejende institution med 28 års erfaring med at tilbyde Idræt for ALLE, der kan dyrke motion i dagtimerne uanset forudsætninger. Består af to projekter samt Idræt i dagtimerne.

Læs mere

Rebild Kommune. Tilsyn på Ældreområdet i 2013

Rebild Kommune. Tilsyn på Ældreområdet i 2013 Rebild Kommune Tilsyn på Ældreområdet i 2013 Indledning Rebild Kommune har overdraget os opgaven med at udføre det lovpligtige kommunale tilsyn på Kommunens ældre- og plejecentre. Konkret drejer det sig

Læs mere

Pleje opfølgning på indsatsområder 2013

Pleje opfølgning på indsatsområder 2013 Pleje opfølgning på indsatsområder 2013 1. Ydelser til borgerne 1.1 Fredericia Former Fremtiden - Længst muligt i eget liv vers. 3.0 Visionen for Længst muligt i eget liv version 3,0 er: En kommune med

Læs mere

Indsatser finansieret af værdighedspuljen

Indsatser finansieret af værdighedspuljen Indsatser finansieret af værdighedspuljen Indsatsbeskrivelse 2016 2017 2018 2019. Styrkelse af kvaliteten i den midlertidige indsats 1 stilling á 32 timer/uge Den nuværende Centersygepleje blev finansieret

Læs mere

KOLDING KOMMUNES DEMENSSTRATEGI 2012-2018

KOLDING KOMMUNES DEMENSSTRATEGI 2012-2018 KOLDING KOMMUNES DEMENSSTRATEGI 2012-2018 l i v s k v a l i t et a fl a stn i n g a f på r ø r e n d e d e m e n s fa g l i g s p e c i a l e n h e d ko o r d i n e r et i n d s ats u n d e r s t ø tt

Læs mere

Vision og strategier for demensområdet i Mariagerfjord Kommune

Vision og strategier for demensområdet i Mariagerfjord Kommune Forslag til: J.nr. 27.00.00.G01-49-12 Vision og strategier for demensområdet i Mariagerfjord Kommune Mariagerfjord Kommune har længe haft fokus på demensområdet. Med visioner og pejlemærker for demensområdet

Læs mere

Demenspolitik 2016-2019

Demenspolitik 2016-2019 Demenspolitik 2016-2019 1 Forord ved borgmester Mange af os har oplevet ældre familiemedlemmer, som pludselig har svært at ved huske. Aftaler, datoer, gårsdagens oplevelser og samtaler kan forsvinde ud

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Den 1/1 2011 Jr. nr.: 2006/04953 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Lovgrundlag Lov om social service 83 Her står, at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig

Læs mere

Fastholdelse af funktionsniveau hos ældre i hjemmeplejen i Svendborg Kommune

Fastholdelse af funktionsniveau hos ældre i hjemmeplejen i Svendborg Kommune Baggrund Som et led i udmøntningen af Sundhedspolitikken har Sundheds- og Forebyggelsesudvalget besluttet at sætte særligt fokus på Fastholdelse af funktionsniveau hos ældre. Begrebet funktionsniveau skal

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Den 21/8-2013 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Lovgrundlag Lov om social service 83 Her står, at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig hjælp og pleje og

Læs mere

27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU

27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU Status på pulje til løft af ældreområdet 27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Norddjurs Kommune har modtaget midler fra den statslige pulje til løft af ældreområdet på 8,1 mio.

Læs mere

Fysisk træning og meningsfuld behandling til alle med en demenssygdom

Fysisk træning og meningsfuld behandling til alle med en demenssygdom Kommunevalg 2013 sæt demens på dagsordenen Fysisk træning og meningsfuld behandling til alle med en demenssygdom I mange kommuner forhindres mennesker med en demenssygdom i at deltage i rehabiliterende

Læs mere

R A P P O R T. Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune.

R A P P O R T. Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune. R A P P O R T Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune. Sundhed og Omsorg Faglig drift og udvikling 2017 S i d e 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Indledning side 3 2. Definition af den

Læs mere

Indsatskatalog for boligområdet i Næstved Kommune 2016

Indsatskatalog for boligområdet i Næstved Kommune 2016 Indsatskatalog for boligområdet i Næstved Kommune 2016 1 Indhold Ældre og handicapegnet bolig....3 Omsorgsbolig...5 Plejebolig...8 Skærmede boliger / demensboliger....11 2 Kvalitetsstandard 1. Hvad er

Læs mere

Demenspolitik i Vesthimmerlands Kommune

Demenspolitik i Vesthimmerlands Kommune Demenspolitik i Vesthimmerlands Kommune Godkendt af Byrådet februar 2008 Indholdsfortegnelse Forord 3 Værdigrundlag 4 Målsætning 4 Demens 4 Udredning og diagnosticering 5 Personalets uddannelse 6 Socialpædagogisk

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Social-, Børne- og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen se under vejledninger

Læs mere

Demensstrategi

Demensstrategi Demensstrategi 2016 2020 Baggrund Odder Kommune ønsker med demensstrategien at imødegå de udfordringer, der følger med et stigende antal borgere med demenssygdomme. Samtidig ønsker vi at gøre det med stor

Læs mere

Orientering om plejecentrene i Langeland Kommune 2015

Orientering om plejecentrene i Langeland Kommune 2015 Orientering om plejecentrene i Langeland Kommune 2015 Generelt for plejecentrene Af de faste boliger på plejecentrene er der demenspladser og almindelige pladser. Demenspladserne er for de beboere, der

Læs mere

Råd og vejledning om DEMENS

Råd og vejledning om DEMENS Råd og vejledning om DEMENS Råd og vejledning om demens Denne pjece indeholder råd og vejledning til mennesker med demens og deres pårørende. Har De udover det beskrevne i denne pjece behov for hjælp,

Læs mere

Et værdigt liv med demens DSR s forslagskatalog på demensområdet

Et værdigt liv med demens DSR s forslagskatalog på demensområdet Et værdigt liv med demens DSR s forslagskatalog på demensområdet Et værdigt liv med demens DSR s forslagskatalog på demensområdet Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-65 Foto: Lena Rønsholdt Copyright Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

Evaluering af Nordfyns Kommunes Faldprojektet 2007.

Evaluering af Nordfyns Kommunes Faldprojektet 2007. Evaluering af Nordfyns Kommunes Faldprojektet 2007. Indhold : 1. Kort om projektet. 2. Konklusion 3. Målopfyldelse, skematisk 4. Beskrivelse af forløbet 5. Evaluering af indsatsen på plejecentrene og i

Læs mere

Tak for det tilsendte link fra Ældre og Sundhed vedrørende udfærdigelsen af velfærdspolitikken (første udkast regner jeg med).

Tak for det tilsendte link fra Ældre og Sundhed vedrørende udfærdigelsen af velfærdspolitikken (første udkast regner jeg med). Oversigt over høringssvar modtaget af Ældre- og Sundhed. 1. Hanne Davidsen 2. Ældre Sagen Allerød 3. Venstre Allerød 4. Elsie W. Andersen Kære Dorthe Jay Allerød den 10. marts 2016 Tak for det tilsendte

Læs mere

Økonomi og Indenrigsministeriet Slotholmsgade 10 12 1216 København K København, den 8. april 2013

Økonomi og Indenrigsministeriet Slotholmsgade 10 12 1216 København K København, den 8. april 2013 Økonomi og Indenrigsministeriet Slotholmsgade 10 12 1216 København K København, den 8. april 2013 Vedr.: Høringssvar om rapport fra udvalget om evaluering af kommunalreformen Alzheimerforeningen takker

Læs mere

Kvalitet og kompetencer i demensindsatsen

Kvalitet og kompetencer i demensindsatsen Kvalitet og kompetencer i demensindsatsen Gunhild Waldemar Nationalt Videnscenter for Demens National handlingsplan for demens Overordnede mål 2025 1. Danmark skal være et demensvenligt land, hvor mennesker

Læs mere

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv Ældrepolitik Et værdigt ældreliv l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente,

Læs mere

Ældre- og værdighedspolitik. Center for Ældre

Ældre- og værdighedspolitik. Center for Ældre Ældre- og værdighedspolitik 2016 Center for Ældre Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Vi er i dag mere sunde og raske og lever længere end tidligere. Det betyder, at mange af os er på arbejdsmarkedet

Læs mere

Projektinitieringsdokument for Strategi for demensområdet Projektleder Projektejer Styregruppeformand

Projektinitieringsdokument for Strategi for demensområdet Projektleder Projektejer Styregruppeformand Projektinitieringsdokument for Strategi for demensområdet 2015-2020 Projektleder Projektejer Styregruppeformand PID Træning og aktivitetschef Hanne Brusgaard Petersen Chefgruppen Ældre Sundhed Ældrechef

Læs mere

DEMENSPOLITIK NORDDJURS KOMMUNE 2013

DEMENSPOLITIK NORDDJURS KOMMUNE 2013 Sundhed og Omsorg DEMENSPOLITIK NORDDJURS KOMMUNE 2013 Redigeret: 09-10-2013 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk D E M E N S P O L I T I K I N O R D D J U R S K

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ortved Plejecenter.

Læs mere

SOCIAL-SUNDHED. Demens. Guide til kompetence udvikling

SOCIAL-SUNDHED. Demens. Guide til kompetence udvikling SOCIAL-SUNDHED Demens Guide til kompetence udvikling Indhold Forord 3 6 veje til mere viden om demens 4 AMU-uddannelser 5 Sammensatte AMU-forløb 7 Særlige efteruddannelsesforløb tilpasset den enkelte kommune

Læs mere

Forord [2] Med venlig hilsen. Hanne Andersen, Formand for Ældrerådet

Forord [2] Med venlig hilsen. Hanne Andersen, Formand for Ældrerådet ÆLDRERÅDET ÅRSBERETNING 2015 Forord I 2015 har et af de store omdrejningspunkter for ældrerådsarbejdet været anvendelse af midlerne fra Ældremilliarden. I Ældrerådet har vi debatteret en lang række forslag

Læs mere

Sorø Kommune fremsender hermed ansøgning bilagt projektbeskrivelse til puljen vedr. forløbsprogrammer.

Sorø Kommune fremsender hermed ansøgning bilagt projektbeskrivelse til puljen vedr. forløbsprogrammer. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Kontoret for Regional Sundhed Att. Lone Vicki Petersen Sorø Kommune Fagcenter Sundhed Rådhusvej 8 4180 Sorø T 5787 6000 F 5787 7100 soroekom@soroe.dk www.soroe.dk

Læs mere

Udsyn mod fremtidens velfærd

Udsyn mod fremtidens velfærd Pleje og Omsorg Udsyn mod fremtidens velfærd Demensstrategi for 2014 2018 - konkretisering Side 1 af 8 Indhold Indledning... 3 Formålet med demensstrategien 2014-2018... 4 Strategiske temaer... 4... 5

Læs mere

Næstved / ældre-og værdighedspolitik 04.05.14/08.03.16

Næstved / ældre-og værdighedspolitik 04.05.14/08.03.16 Næstved / ældre-og værdighedspolitik 04.05.14/08.03.16 Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Vi er i dag mere sunde og raske og lever længere end tidligere. Det betyder, at mange af os er på arbejdsmarkedet

Læs mere

Klinisk undervisning for ergoterapeutstuderende i Sundhedsafdelingen, sektion Trænende Terapeuter Svendborg Kommune

Klinisk undervisning for ergoterapeutstuderende i Sundhedsafdelingen, sektion Trænende Terapeuter Svendborg Kommune Klinisk undervisning for ergoterapeutstuderende i Sundhedsafdelingen, sektion Trænende Terapeuter Svendborg Kommune Trænende Terapeuter Svinget 14, 2.sal 5700 Svendborg Tlf. 6223 4040 e-mail : traening@svendborg.dk

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 Indledning Vi har på vegne af Næstved Kommune aflagt tilsynsbesøg på Symfonien. Generelt er formålet

Læs mere

VærdigHedspolitik. sundhed & omsorg. stevns kommune 2016. om politikken

VærdigHedspolitik. sundhed & omsorg. stevns kommune 2016. om politikken stevns kommune 2016 VærdigHedspolitik om politikken I Værdighedpolitik 2016 beskriver vi de overordnede værdier, vi i Stevns Kommune arbejder efter for at støtte ældre medborgere i at opnå størst mulig

Læs mere

Ældre- og Handicapudvalget

Ældre- og Handicapudvalget Ældre- og Handicapudvalget Plejeboligerne er oprettet til ældre og handicappede med et stort behov for pleje, omsorg og tilsyn døgnet rundt. Personer med demens eller afvigende adfærd kan visiteres til

Læs mere

Kommuner vil skabe bedre indsats for demensramte og pårørende

Kommuner vil skabe bedre indsats for demensramte og pårørende Kommuner vil skabe bedre indsats for demensramte og pårørende Statsministeren efterlyser et skarpere fokus på demens og den lokale indsats for demente og deres pårørende. Nu går syv kommuner sammen for

Læs mere

Når hukommelsen svigter - En pjece om Ballerup Kommunes tilbud

Når hukommelsen svigter - En pjece om Ballerup Kommunes tilbud Når hukommelsen svigter - En pjece om Ballerup Kommunes tilbud til demensramte borgere og deres pårørende Ballerup Kommune har en række tilbud til demensramte borgere og deres pårørende. Her i pjecen kan

Læs mere

01-01-2015 31-12-2015 Politisk udvalg: Socialudvalg

01-01-2015 31-12-2015 Politisk udvalg: Socialudvalg Demensområdet socialudvalget xx I fremtiden stiger antallet af personer med demens markant. Også forbruget af antidemens-medicin og de samfundsøkonomiske omkostninger af sygdommene forventes at stige.

Læs mere

Når hukommelsen svigter - En pjece om Ballerup Kommunes tilbud til demensramte borgere og deres pårørende

Når hukommelsen svigter - En pjece om Ballerup Kommunes tilbud til demensramte borgere og deres pårørende Vil du vide mere? Kommunens hjemmeside: www.ballerup.dk Demenslinien - telefonrådgivning: 5850 5850 Alzheimerforeningen: 3940 0488, www.alzheimer.dk www.videnscenterfordemens.dk Når hukommelsen svigter

Læs mere

Kildebakken Plejecenter. Demensindsatser Retningsgivende for udviklingen af tilbud til demensramte borgere i Haderslev Kommune

Kildebakken Plejecenter. Demensindsatser Retningsgivende for udviklingen af tilbud til demensramte borgere i Haderslev Kommune Kildebakken Plejecenter Demensindsatser Retningsgivende for udviklingen af tilbud til demensramte borgere i Haderslev Kommune Demensindsatser i Haderslev Kommune Formål: Mellem 80 100.000 danskere rammes

Læs mere

Høring vedrørende organisatoriske ændringer i lokalområderne.

Høring vedrørende organisatoriske ændringer i lokalområderne. Notat Den 17.02.09 Høring vedrørende organisatoriske ændringer i lokalområderne. fra: Tillidsrepræsentanter for ergoterapeuter og fysioterapeuter Århus Kommune Region Nord Sundhed og Omsorg Tillidsrepræsentanterne

Læs mere

GENSTART TRIVSEL EFTER ERHVERVET HJERNESKADE

GENSTART TRIVSEL EFTER ERHVERVET HJERNESKADE GENSTART TRIVSEL EFTER ERHVERVET HJERNESKADE GENSTART I NORDDJURS KOMMUNE DU STÅR NU MED EN BROCHURE, DER BESKRIVER NORDDJURS KOMMUNES INDSATS I FORHOLD TIL ERHVERVET HJERNESKADE. VI VIL I NORDDJURS KOMMUNE

Læs mere

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter 18-12-2012 Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter I udmøntningsplanen for den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient fremgår

Læs mere

Kvalitetsstandard for: Visitering til plejebolig somatiske og lettere demente

Kvalitetsstandard for: Visitering til plejebolig somatiske og lettere demente Kvalitetsstandard for: Visitering til plejebolig somatiske og lettere demente Indhold Beskrivelse 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Serviceloven 192 og Lov om Almene Ældreboliger 5 2. Hvilket behov dækker

Læs mere

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dato: 7. april 2016 Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune (kolofon:) Værdighedspolitik for ældrepleje i Ballerup Kommune er udgivet af Ballerup Kommune

Læs mere

Rehabilitering Backstage

Rehabilitering Backstage Programmet: Kort præsentation af Randers 1. AKT: Strategisk niveau for rehabilitering Strategisk niveau for rehabilitering i Randers Kommune, Pejlemærker/kommissoriet om rehabilitering 2. AKT: Hjælpemiddelvisitation

Læs mere