Strategi på demensområdet i Esbjerg Kommune. Sundhed & Omsorg. Marts 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategi på demensområdet i Esbjerg Kommune. Sundhed & Omsorg. Marts 2011"

Transkript

1 Strategi på demensområdet i Esbjerg Kommune Sundhed & Omsorg Marts 2011 Godkendt i Ledergruppen d. 29.marts 2011

2 1 Indhold 1. Forord Demens På forkant med udviklingen Vision Værdier Målgrupper Fokusområder Tidlig undersøgelse og diagnose En sammenhængende indsats Samvær og beskæftigelse Plejeboliger indrettet til demente Veluddannede medarbejdere Undgåelse af magtanvendelse Løbende udvikling Eksterne samarbejdspartnere Handlinger Borgerinformation Informationsmøder Cafétilbud Pårørendegrupper Daghjem og midlertidig ophold Daghjemstilbud Daghjemstilbud til yngre demente Midlertidige ophold Aflastning i hjemmet Aflastning med faste intervaller i midlertidig bolig Almindelig aflastning i midlertidig bolig Ferieophold Boliger for demente Boliger for alkoholdemente Demente i almindelige plejeboliger Gerontopsykiatrisk center i Esehuset: Medarbejdere Demensfaglig konsulent Demenskoordinatorer Teamledere Evaluering Eksterne samarbejdspartnere

3 - 3 -

4 1. Forord Demensstrategien er en ledelinje for fremtidens indsats på demensområdet i Esbjerg Kommune. Den er et værktøj, som fastsætter den overordnede vision og mål og fokusområder for det arbejde, som skal sikre, at borgere med demens får mulighed for at bevare og opretholde så god en livskvalitet som muligt. Strategien tager udgangspunkt i samarbejdsmodellen på demensområdet for Region Syddanmark og i Esbjerg Kommunes seniorpolitik og sundhedspolitik. 1.1 Demens Demens er en fælles betegnelse for en række hjernesygdomme, som svækker hukommelsen mere og mere i takt med, at sygdommen udvikler sig. Der forskes i at udvikle medicin, som kan helbrede eller afbøde virkningerne af demens, men der er endnu ikke entydigt positive resultater af medicinsk behandling. Både den demente og dennes pårørende påvirkes af sygdommen. Man anslår, at danskere lider af demens. Antallet af demente vil stige markant de næste 30 år af den simple grund, at vi bliver flere ældre, og forekomst af demens stiger med alderen. Derfor vil behovet for den kommunale indsats på demensområdet skulle udvikles og målrettes. 1.2 På forkant med udviklingen Esbjerg Kommune vil med demensstrategien være på forkant med udviklingen inden for de økonomiske rammer, som byrådet fastsætter. Det overordnede mål for arbejdet med demente borgere i Esbjerg Kommune er længst muligt at bevare og fastholde borgerens personlige identitet og færdigheder, familiære netværk og praktiske livssituation. Det skal ske ved tidlig og relevant støtte til borgere med demens og eventuelle pårørende. Den demente skal have mulighed for længst muligt at forblive i vante omgivelser, og samtidig skal familiens værdighed bevares. Har en borger symptomer på demens, er det vigtigt, at symptomerne bliver undersøgt og klarlagt, da det er afgørende for, at borgeren kan få den rette behandling og de rette tilbud. Det kræver, at borgerne har viden om demens og handlemuligheder. Oplysning og rådgivning om demens er derfor også vigtige elementer i den forebyggende indsats, som skal øge sundheden og egenomsorgen hos borgerne i kommunen. Indsatsen på demensområdet bygger på anerkendt viden og bedste praksis. Derfor vil demensstrategien også løbende blive udviklet i takt med, at vi opsamler ny viden og erfaringer

5 2 Vision Esbjerg Kommune vil skabe rammerne for, at borgere med demens på samme måde som andre borgere - får mulighed for at bevare og opretholde så god en livskvalitet som muligt. 2.1 Værdier Esbjerg Kommunes grundlæggende værdier for arbejdet med sundhed gælder også indsatsenpå demensområdet. Arbejdet med demensområdet baseres på: Respekt for borgeren Sundhedsfremme og forebyggelse skal tilpasses den enkelte borgers behov. Sundhed er et samfundsanliggende Esbjerg Kommune ønsker at skabe de bedst mulige rammer for det enkelte menneskes sunde liv, og ambitionen er at arbejde målrettet med sundhedsfremme og forebyggelse i form af oplysning og motivation. Handlekompetence Esbjerg Kommune giver borgerne mulighed for at opnå handlekompetencer, der gør den enkelte i stand til selv at tage vare på egen sundhed. Livskvalitet Esbjerg Kommune opfatter sundhed som en del af livskvaliteten. Mestring af egen livssituation er en forudsætning for at kunne til- eller fravælge sunde valg på et reelt grundlag. Borgere, der har brug for hjælp til at skabe dette overblik, skal have mulighed herfor i form af råd, støtte, træning og vejledning. 2.2 Målgrupper Demensstrategien retter sig mod: Borgere med demenssygdomme og andre gerontopsykiatriske diagnoser Borgere med symptomer på dette Deres pårørende og netværk. 3 Fokusområder Esbjerg Kommune sætter fokus på ni områder i demensstrategien: Tidlig undersøgelse og diagnose En sammenhængende indsats Ens serviceniveau til borgerne Samvær og beskæftigelse Plejeboliger egnet til demente Kompetente medarbejdere Undgå unødig brug af magtanvendelse Løbende udvikling Eksterne samarbejdspartnere Nedenfor er hvert fokusområde beskrevet

6 3.1 Tidlig undersøgelse og diagnose borgere med demenslignende symptomer skal sikres en tidlig lægefaglig og kvalificeret undersøgelse for at få stillet den korrekte diagnose, så en behandling kan sættes i gang. Behovet for en tidlig undersøgelse og diagnose er stort, fordi al erfaring viser, at den, der er ramt af en demenssygdom, hjælpes bedst, jo tidligere i sygdomsforløbet der sættes ind. Den rette diagnose og medicin kan betyde, at en demenssygdom udvikler sig langsommere end ellers. Dertil kommer, at mange med demenslignende symptomer ikke lider af en demenssygdom, men måske blot lider af sygdomme, som forholdsvis let kan kureres eller lindres. personalet kan observere demenssymptomer hos borgerne, og reagere på dem der er tæt samarbejde med praktiserende læger der er tæt samarbejde med geronto psykiatrisk team observere demenssymptomerne ved de forbyggende hjemmebesøg der findes oplysning og rådgivning bl.a. via pjece 3.2 En sammenhængende indsats borgere med demens og de pårørende skal sikres en sammenhængende indsats. Herunder den nødvendige, kvalificerede information og rådgivning om sygdommen og om Esbjerg Kommunes tilbud. Det siges ofte, at demens er de pårørendes sygdom. Det er nemlig ofte dem, der står med smerten. Demenssygdommen og de ledsagende personlighedsmæssige ændringer hos den demente vil opleves svært belastende for de pårørende. De vil ofte føle sig isolerede og være præget af skamfølelse og følelse af hjælpeløshed. Det er derfor vigtigt, at både den demente borger og de pårørende støttes, rådgives og vejledes, så de bedre kan klare hverdagen sammen. der er sammenhæng mellem de indsatser som behandlingssystemet tilbyder og plejen, træning og aktivitetstilbud m.m. der ydes rådgivning til de pårørende rådgivningen bygger på en faglig indsigt og forståelse for de problemer, der følger med, og opstår, når man lever i tæt kontakt med en, der lider af en demenssygdom de pårørende inddrages i et tæt samarbejde om den demente borger der etableres pårørendegrupper og andre netværk for pårørende, både ægtefæller og voksne børn, så de får mulighed for at møde andre i samme situation og drøfte hverdagen, dele oplevelser og udveksle erfaringer med ligestillede der etableres særskilte tilbud til pårørende til yngre borgere med demens - 6 -

7 3.3 Ens serviceniveau til borgerne borgere med demens og deres pårørende oplever et ensartet serviceniveau uanset borgerens bopæl En kvalificeret indsats med hjælp i hjemmet, tilbud om daghjem og aflastning samt støtte og rådgivning til pårørende vil udsætte behovet for en plejebolig. alle demente borgere, både hjemmeboende og borgere med ophold i plejebolig, kan få et målrettet aktivitetstilbud med udgangspunkt i borgernes individuelle behov. tilbuddet er egnet til at fastholde den dementes aktuelle fysiske og intellektuelle formåen i videst muligt omfang tilbuddet kan gives i en skærmet form, så der kan arbejdes i mindre grupper. omgivelserne er så imødekommende som muligt de demente er i trygge omgivelser 3.4 Samvær og beskæftigelse borgere med demens tilbydes samvær og beskæftigelse tilpasset behov og ressourcer uanset boform der i de kommunale tilbud indtænkes muligheder for de demente, med inddragelse af de pårørende i forbindelse med viden om Livshistorie og døgnrytme m.m. 3.5 Plejeboliger egnet til demente der er plejeboliger, som er egnede til den dementes behov. De fysiske rammer, inklusive udearealerne, skal i videst muligt omfang bidrage til at forebygge tvangsforanstaltninger. de fysiske rammer er trygge og hjemlige med mulighed for almindelige, dagligdags gøremål. der er mulighed for individuelt tilpassede aktiviteter plejeboligen, plejen og omsorgen forebygger behov for anvendelse af tvang

8 3.6 Kompetente medarbejdere de medarbejdere, som giver pleje og omsorg til demente, er kompetente til dette område. udnytte støtte og vejlederfunktionen hos den central demensfaglige konsulent hvert distrikt har mindst én demenskoordinator medarbejdere, som arbejder med den demente er fagligt og personligt kvalificeret til opgaven. 3.7 Undgå unødig brug af magtanvendelse al indsats tilrettelægges med henblik på mindsteindgrebsprincippet for øje, og undgå magtanvendelse, jvf servicelovens 82 omhandlende omsorgspligt og omhandlende magtanvendelse. (bilag 3,4,5,6,7,8,9) der ved overvejelser om etablering af særlige overvågningssystemer, alarmsystemer eller lignende i hvert enkelt tilfælde sker en grundig afvejning mellem borgerens krav på personlig frihed og den sikkerhed og forebyggelse af uheld og ulykker, som medarbejderne skal stå inde for. alle henvendelser om planlagte og etablerede overvågnings- og alarmsystemer, hvor den demente protesterer, sendes til behandling hos kommunens centrale demensfaglige konsulent. I de tilfælde hvor den demente samtykker indsendes besked til den demensfaglige konsulent. Det sker for at sikre ensartethed i brug af sådanne systemer i Esbjerg Kommune og for at undgå uhensigtsmæssige tiltag. den demensfaglige konsulent underviser to gange årligt alle nye medarbejdere i Esbjerg Kommune, som arbejder med demente. den demensfaglige konsulent og demenskoordinatorerne rådgiver og vejleder medarbejderne i socialpædagogiske tiltag efter behov 3.8 Løbende udvikling indsatsen for borgere med demens og deres pårørende løbende skal udvikles, og ressourcerne udnyttes optimalt. der opstilles mål og laves en sammenhængende evaluering og opsamling af erfaringer, hver gang der iværksættes en særlig foranstaltning for demente borgere og deres pårørende. erfaringsopsamlingen sker med henblik på kvalitetssikring og nødvendig tilretning af eksisterende funktioner indadtil i organisationen, men også med henblik på vidensformidling udadtil

9 3.9 Eksterne samarbejdspartnere Esbjerg Kommune skal være åben for etablering af samarbejde med eksterne, såvel private og frivillige instanser som offentlige myndigheder og institutioner. Samarbejdet kan omfatte fx erfaringsudveksling, vidensformidling,, og udvikling af mulige tiltag. Derfor vil Esbjerg Kommune have særlig fokus på: at have kontakt til Alzheimerforeningen at fastholde kontakt til og samarbejde med den lokale gerontopsykiatrisk afdeling og gerontopsykiatrisk team at udbygge samarbejdet med lægepraksis om den enkelte demente borger at sikre, at lægerne løbende holdes informeret om kommunens støttemuligheder på demensområdet at have tilbud om pårørendegrupper til demente. Grupperne kan efter behov bestå af henholdsvis ægtefæller/samboende/søskende til demente, børn af demente og pårørende til yngre demente 4 Handlinger For hvert fokusområde skal udarbejdes konkrete handleplaner. Arbejdet med handleplaner er en fortløbende proces. Her er opridset nogle af de handlinger, som forventes at indgå i handleplanerne. 4.1 Borgerinformation Informationsmøder Der holdes informationsmøder to gange årligt i offentligt rum for Esbjerg Kommunes borgere. Den demensfaglige konsulent er ansvarlig for møderne Cafétilbud Der skal analyseres på behov for etablering af et sted, hvor demente og pårørende kan mødes på uhøjtidelig vis, og hvor der gives mulighed for at tale åbent om sygdommen og få et frikvarter i hverdagen med andre i samme situation. Cafétilbuddet skal øge samarbejdet med de pårørende og udbrede kendskabet til demens. I tilknytning til caféen tilbydes også mulighed for individuel rådgivning. Cafe` kan etableres i samarbejde med frivillige fra ældresagen, vindrosen, Alzheimerforeningen, Esehuset mv.. Demensfaglig konsulent er tovholder Pårørendegrupper Der etableres pårørende grupper efter behov. Demenskoordinatoren i distriktet er ansvarlig

10 5 Daghjem og midlertidig ophold 5.1 Daghjemstilbud Der findes i dag daghjemstilbud i distrikter, som sikrer: at hjemmeboende borgere med demens tilbydes et relevant samværs- og aktivitetstilbud. at der kan oprettes specifikke tilbud efter behov, på tværs af distrikterne at daghjemstilbuddet tager udgangspunkt i den enkelte borgers fysiske og mentale ressourcer, så disse bevares og stimuleres bedst muligt. at give borgere med demens en værdig tilværelse ved at skabe en aktivitetsform, hvor de føler sig godt tilpas og oplever frihed at give borgere med demens et kvalificeret tilbud i et anerkendende, identitetsskabende og trygt miljø, hvor de føler sig godt tilpas at yde støtte og aflastning til evt. ægtefælle, så opgaven for denne bliver overskuelig at borgeren kan blive længere i eget hjem Daghjemstilbud til yngre demente Esbjerg Kommune oplever i øjeblikket ikke efterspørgsel efter daghjemstilbud for yngre demente. Tilbud skal forsøges dækket vha. servicelovens 97 ledsageordning eller 85 støttekontakttimer, i samarbejde med Borger & Arbejdsmarked. Opstår behovet for aktiviteter sammen med andre yngre demente, skal der tages stilling til oprettelse af et målrettet tilbud. For at komme i kontakt med denne gruppe borgere udfærdiges en pjece, som lægges på Esbjerg Kommunes hjemmeside, hos gerontopsykiatrisk ambulatorium og hos praktiserende læger, så der ikke er tvivl om, hvor borgeren eller pårørende kan henvende sig med henblik på vejledning. 5.2 Midlertidige ophold Der er og skal fortsat være mulighed for midlertidig ophold for demente borgere i trygge omgivelser. Målet med opholdet skal klart beskrives og udarbejdes i tæt samråd med den demente og de pårørende Aflastning i hjemmet (jf. servicelovens 107 og kvalitetsstandard for midlertidig bolig) Aflastning i hjemmet skal tilbyde: psykisk støtte til den demente og dennes pårørende i hjemmet aflastning af en samboende pårørende, så denne kan varetage opgaven med at have den demente hjemme længst muligt Aflastning med faste intervaller i midlertidig bolig Aflastning i midlertidig bolig skal: aflaste en samboende pårørende, så denne kan varetage opgaven med at have den demente hjemme længst muligt

11 give mulighed for døgnophold under plejehjemslignende forhold for at bryde isolation og få opbygget en overskuelig struktureret hverdag, så den demente kan vende hjem igen Almindelig aflastning i midlertidig bolig Almindelig aflastning skal: give mulighed for et akut ophold i midlertidig bolig, hvis øgede og ændrede tiltag i nuværende bolig er utilstrækkelige Ferieophold Ferieophold kan i sjældne tilfælde bevilges til demente borgere, hvis det vurderes at være nødvendigt at flytte borgeren til et bestemt botilbud. Tilbuddet gives, hvor dette er eneste mulighed for, at borgeren opnår fornemmelse af, hvordan det er at bo i en plejebolig, og på baggrund af dette kan tage stilling til en eventuel flytning. Erfaringen er ofte, at den demente ikke ønsker at flytte hjem igen, når han eller hun har oplevet følelsen af trygge og overskuelige rammer. Det er vigtigt, at den demente får personlige ejendele med i boligen, så den demente kan føle sig hjemme. 6 Boliger for demente Hvis et boligskift bliver nødvendigt, skal der være mulighed for at tilbyde den demente borger en anden bolig, som i indretning og placering tilgodeser den demente borgers behov. 6.1 Boliger for alkoholdemente Der findes boliger for alkoholdemente i Omsorg. De sidste år er der sket en stor tilgang af alkoholikere med en demensdiagnose. Borgerne kan ikke klare tilværelsen i en bolig uden fast personale tilknyttet. Deres tilstand er præget af dårlig ernæring, manglende egenomsorg, stort forbrug af alkohol og øget risiko for brandfare. Denne gruppe borgere og deres venner har ofte en adfærd, som skaber utryghed hos andre demente. Derfor har Esbjerg Kommune valgt, at disse borgere visiteres til et særligt tilbud Demente i almindelige plejeboliger Nogle borgere med en demensdiagnose har en adfærd, som ikke giver problemer i en almindelig plejebolig. Hvis det vurderes, at borgeren kan få tilgodeset de behov, han eller hun har, og ikke har en personlighed, der vurderes at ville give problemer, kan borgere med demensdiagnoser visiteres til almindelige plejeboliger. Ligeså kan borgere efter indflytning i almindelig plejebolig få en demensdiagnose, hvilket ikke betyder, at borgeren skal flytte Specialcenter for demens/gerontopsykiatri ESEHUSET Gerontopsykiatrien beskæftiger sig nu primært med demenssygdomme i udvikling, hvor adfærds- og kognitionsforstyrrelser er det primære problem, og affektive lidelser, som aldersdepression og mani kan forekomme.(kilde: Wikipedia, den frie encyklopædi)

12 De gerontopsykiatriske tilbud er samlet i specialcentret Esehuset og omfatter: borgere, som på grund af gerontopsykiatrisk sygdom har svært ved at skabe konstruktiv kontakt, og som er ude af stand til at klare deres hverdag. ældre borgere med svære psykiatriske sygdomme, der er så invalideret af deres sygdom, at de ikke længere kan klare deres hverdag i eget hjem eller botilbud. ældre borgere, som har afvigende, aggressiv, uhæmmet eller voldelig adfærd. ældre borgere, der er berettiget til en plejebolig, og har en demens lidelse eller adfærd, der ikke kan rummes i en almindelig plejebolig, demensbolig eller andet botilbud i Esbjerg Kommune. 7 Medarbejdere Det skal tilstræbes, at medarbejdere, der ansættes i boligformer eller aktivitetsforanstaltninger specielt egnet for demente borgere, har et særligt ønske om og særlige forudsætninger for dette arbejde. Med forudsætninger tænkes ikke på en bestemt faglig uddannelse, men personlig lyst og interesse for arbejdet med demente. Det er vigtigt, at medarbejdergruppen er bredt tværfagligt sammensat. Der afholdes løbende undervisning og opdatering på ny viden Alle medarbejdere i Sundhed & Omsorg modtager undervisning i demens ud fra den betragtning, at uanset om man arbejder i ude- eller indeteams, vil man komme i berøring med demente borgere. 7.1 Demensfaglig konsulent Kommunen skal have en demensfaglig konsulent med specialviden om demens og med en koordinerende og undervisende funktion i forhold til alt vedrørende demens. Denne specialist skal medvirke til udvikling, kvalitetssikring og langsigtet planlægning af mulige tiltag vedrørende demens. Den demensfaglige konsulent skal også varetage områdets myndighedsfunktion Demenskoordinatorer Alle Sundhed og Omsorg`s distrikter har minimum én demenskoordinator ansat, som bredt kan varetage den daglige rådgivning, vejledning og evt. undervisning til medarbejderne, de demente og deres pårørende i distriktet Teamledere Den enkelte teamleder i Omsorg, kan støtte og vejlede personalet ved komplekse opgaver hos demente. Stille krav om udfærdigelse af livshistorie, udarbejdelse af mål og handleplaner hos alle demente såvel i inde - som i udeteams, evt. i samarbejde med demenskoordinatoren. Indgå i komplekse opgaver hos demente borgere og pårørende.sikre tæt samarbejde mellem demenskoordinatorerne indbyrdes og med medarbejderne i inde- og udeteams

13 8 Evaluering Evalueringen af tiltag og tilbud til demente og deres pårørende bør ske ved den centralt ansatte demensfaglige konsulent, så der sikres specifik viden og erfaring på området, evt. også ved brug af tilfredshedsmålinger blandt borgere og medarbejdere. Når nye foranstaltninger startes, vil det være en god ide at inddrage den demensfaglige konsulent allerede fra starten. Udvikling af nye foranstaltninger kan evt. ske i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere i f.eks. regionen. Organisatorisk skal videns- og erfaringsopsamling placeres i Sundhed & Omsorg, Myndighed og Faglig Udvikling. Evalueringen skal bl.a. sikre: ensartethed og kvalitet i tilbuddene til de demente og deres pårørende en løbende udvikling af området, da det er et område, hvor vi ved, at der vil komme flere med diagnoserne. en ensartet vidensdeling, vidensopsamling og vidensfastholdelse i alle omsorgsdistrikter ledelsesmæssig fokus på dette område, så det arbejde, der er iværksat i forhold til demensstartegien, bliver implementeret i Esbjerg Kommune 9 Eksterne samarbejdspartnere Den demensfaglige konsulent eller demenskoordinatoren i et distrikt er ansvarlig for afholdelse af møder med pårørendegrupper. Når en demenskoordinator, den demensfaglige konsulent eller en teamleder udbreder kendskabet til demens til de frivillige organisationer og til netværk som købmænd, taxa og politi, kan vi være med til at øge forståelsen og accepten for den demente og dennes adfærd og herigennem styrke den dementes netværk i nærmiljøet. Esbjerg Kommune etablerer samarbejde med eksterne, såvel private og frivillige instanser som offentlige myndigheder og institutioner. På det privatorganisatoriske område skal der være opmærksomhed på kontakt til Alzheimerforeningen, aflastningstjenesten, besøgsvenner o. lign. På det offentlige område skal samarbejdet, som bliver beskrevet i samarbejdsmodel for demensområdet i Region Syddanmark, implementeres.(kilde: Region Syddanmark, Samarbejdsmodellen)

14 - 14 -

KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS

KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk 1 Indhold Indledning... 3 Kvalitetsstandard.

Læs mere

Demens Senior- og Socialforvaltningen April 2015 1

Demens Senior- og Socialforvaltningen April 2015 1 Demens Senior- og Socialforvaltningen April 2015 1 Dette er Kolding Kommunes informationspjece om demens. Pjecen er et supplement til pjecen Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune. Pjecen er

Læs mere

Demenspolitik. Hvad gør Furesø Kommune 2009-2016. Ældrepleje og aktiviteter. Ældrepleje og aktiviteter. Furesø Kommune Stiager 2 3500 Værløse

Demenspolitik. Hvad gør Furesø Kommune 2009-2016. Ældrepleje og aktiviteter. Ældrepleje og aktiviteter. Furesø Kommune Stiager 2 3500 Værløse Ældrepleje og aktiviteter Ældrepleje og aktiviteter Demenspolitik Hvad gør Furesø Kommune 2009-2016 Furesø Kommune Stiager 2 3500 Værløse Oplag: 200 Udgivet: Januar 2009 Redaktion: Susanne Jensen Billeder:

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

Demenspolitik Lejre Kommune.

Demenspolitik Lejre Kommune. Demenspolitik 2014 Demenspolitik Lejre Kommune. Forord Mellem 80-100.000 danskere er ramt af demens -- og tallet er stigende. Den samme udvikling ser vi i Lejre Kommune, hvor vi forventer en stigning af

Læs mere

Demenspolitik 2016-2019

Demenspolitik 2016-2019 Demenspolitik 2016-2019 1 Forord ved borgmester Skal udarbejdes. 2 Baggrund Helt særlige forhold gør sig gældende for borgere med demens. Demens er en kronisk og fremadskridende sygdom. Borgeren mister

Læs mere

Handleplan på demensområdet

Handleplan på demensområdet Handleplan på demensområdet Indledning Handleplanen på demensområdet er tænkt som retningsvisende i forhold til at udmønte den del af Sundhedsog Ældrepolitikken, som omhandler demensområdet. Handleplanen

Læs mere

DEMENSPOLITIK 2016-17

DEMENSPOLITIK 2016-17 DEMENSPOLITIK 2016-17 DEMENSPOLITIK THISTED KOMMUNE 2016-2017 Indledning... 2 Generel information omkring demens... 2 Vision... 4 Fokusområder... 6 Tidlig opsporing, udredning og afklaring... 6 Pleje-

Læs mere

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv Ældrepolitik Et værdigt ældreliv l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente,

Læs mere

Indledning. side 2. Demenskoordination i Svendborg Kommune..side 4. Demenspolitik i Svendborg Kommune...side 6

Indledning. side 2. Demenskoordination i Svendborg Kommune..side 4. Demenspolitik i Svendborg Kommune...side 6 Svendborg Kommune Myndighedsafdelingen Indhold Indledning. side 2 Demenskoordination i Svendborg Kommune..side 4 Demenspolitik i Svendborg Kommune....side 6 Målopfyldelse aktiviteter i 2009.side 8 Udviklingsmål

Læs mere

PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik

PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik Et godt liv på trods af en demenssygdom PLEJEOMRÅDET Demenspolitik Nr. 01 den 5. november 2009 1 Indledning. Voksen- og plejeudvalget har tilkendegivet et ønske/behov for en drøftelse af hele demensområdet,

Læs mere

Demenspolitik Jammerbugt Kommune

Demenspolitik Jammerbugt Kommune Demenspolitik Jammerbugt Kommune Udredning og diagnosticering - Der skal findes let tilgængelige informationer for alle borgere om demens og tidlige symptomer. - Alle borgere med demenssymptomer har ret

Læs mere

Demensstrategi 2016 2020

Demensstrategi 2016 2020 Demensstrategi 2016 2020 Forord Med nærværende Demensstrategi 2016-2020 ønsker vi at signalere, at vi tager demensudfordringen alvorligt og har ambitioner om at blive en demensvenlig kommune til gavn for

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 104. Daghjem for demente

Kvalitetsstandard. Serviceloven 104. Daghjem for demente Kvalitetsstandard Serviceloven 104 Daghjem for demente Godkendt i Byrådet den 29. januar 2013 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme den enkeltes muligheder

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ortved Plejecenter.

Læs mere

Demenspolitik 2016-2019

Demenspolitik 2016-2019 Demenspolitik 2016-2019 1 Forord ved borgmester Mange af os har oplevet ældre familiemedlemmer, som pludselig har svært at ved huske. Aftaler, datoer, gårsdagens oplevelser og samtaler kan forsvinde ud

Læs mere

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 Forord Antallet af mennesker med en demenssygdom i Danmark vil stige kraftigt i de kommende år. Næsten 200.000 danskere vil om 30 år lide af en demenssygdom, og

Læs mere

Demens Muligheder for hjælp, støtte og aktiviteter i Gladsaxe Kommune for demensramte og deres pårørende

Demens Muligheder for hjælp, støtte og aktiviteter i Gladsaxe Kommune for demensramte og deres pårørende gladsaxe.dk Relevante telefonnumre: Visitationen Telefon 39 57 55 53 Akutpladserne Træningcenter Gladsaxe Kildebakkegårds Allé 165 2860 Søborg Telefon 39 57 40 31 Egeklubben Telefon 39 57 46 86 gladsaxe.dk/seniorcenteregegaarden

Læs mere

Susanne Jensen. Demens- og Udviklingskonsulent

Susanne Jensen. Demens- og Udviklingskonsulent Status pa Demensomra det eftera r 2013 Susanne Jensen Demens- og Udviklingskonsulent 1 Indhold Baggrund... 3 Koordinering af den kommunale indsats... 4 Koordinering... 4 Tidlig opsporing... 5 Særlig støtte

Læs mere

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med 3. Hvilke aktiviteter indgår i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Vision og strategier for demensområdet i Mariagerfjord Kommune

Vision og strategier for demensområdet i Mariagerfjord Kommune Forslag til: J.nr. 27.00.00.G01-49-12 Vision og strategier for demensområdet i Mariagerfjord Kommune Mariagerfjord Kommune har længe haft fokus på demensområdet. Med visioner og pejlemærker for demensområdet

Læs mere

PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik Kvalitetsstandard Tiltag på demensområdet Budget 2010

PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik Kvalitetsstandard Tiltag på demensområdet Budget 2010 Et godt liv på trods af en demenssygdom. PLEJEOMRÅDET Demenspolitik Kvalitetsstandard Tiltag på demensområdet Budget 2010 Nr. 01 den 27. maj 2009 1 Indledning. Voksen- og plejeudvalget har tilkendegivet

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK Thisted Kommune

VÆRDIGHEDSPOLITIK Thisted Kommune VÆRDIGHEDSPOLITIK Thisted Kommune FORORD Thisted Kommune vil på Sundheds- og Ældreområdet sikre en hjælp og støtte, som er med til at fremme værdighed for kommunens borgere. Et fokus på værdighed hænger

Læs mere

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere Vi finder løsninger sammen Forord Det er en stor glæde at kunne præsentere Rødovre Kommunes første politik for udsatte borgere. Der skal være plads

Læs mere

Demenspolitik Thisted Kommune 2011 Indholdsfortegnelse

Demenspolitik Thisted Kommune 2011 Indholdsfortegnelse Demenspolitik 2012 Demenspolitik Thisted Kommune 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Generel information omkring demens... 2 Vision... 3 Fokusområder... 5 Udredning og afklaring... 5 Pleje- og omsorgstilbud...

Læs mere

DEMENS POLITIK

DEMENS POLITIK DEMENS POLITIK 2017-2020 1 DEMENSPOLITIKKEN Politikken omhandler 5 fokusområder med tilhørende mål og indsatser: Bedre sygdomsforløb for mennesker med demens Bedre støtte til pårørende Flere demensindrettede

Læs mere

Januar 2008 Revideret 4. april 2008 Godkendt i Byrådet den 17. april 2008. Demenspolitik

Januar 2008 Revideret 4. april 2008 Godkendt i Byrådet den 17. april 2008. Demenspolitik Januar 2008 Revideret 4. april 2008 Godkendt i Byrådet den 17. april 2008 Demenspolitik Demenspolitik for Kerteminde Kommune Indholdsfortegnelse Forord...1 Demens - vi har alle et ansvar...1 Hvad er Demens?...1

Læs mere

Demenspolitik i Vesthimmerlands Kommune

Demenspolitik i Vesthimmerlands Kommune Demenspolitik i Vesthimmerlands Kommune Godkendt af Byrådet februar 2008 Indholdsfortegnelse Forord 3 Værdigrundlag 4 Målsætning 4 Demens 4 Udredning og diagnosticering 5 Personalets uddannelse 6 Socialpædagogisk

Læs mere

Januar 2008 Revideret Dec. 2011 Redaktionel ændring Nov. 2012. Demenspolitik

Januar 2008 Revideret Dec. 2011 Redaktionel ændring Nov. 2012. Demenspolitik Januar 2008 Revideret Dec. 2011 Redaktionel ændring Nov. 2012 Demenspolitik Demenspolitik for Kerteminde Kommune Indholdsfortegnelse Fakta om demens...1 Demens - vi har alle et ansvar...1 Hvad er demens?...1

Læs mere

Demenspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 31. januar 2008 1

Demenspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 31. januar 2008 1 Demenspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 31. januar 28 1 Vision, Målsætning og Handlinger Vision I Stevns Kommune skal borgere med demens og deres pårørende have et værdigt liv. Målsætning

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere i Svendborg Kommune

Politik for socialt udsatte borgere i Svendborg Kommune Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Indhold Indledning 3-4 Grundprincipper 5-6 God sagsbehandling 7-8 Samspil mellem systemer 9-10 Bosætning 11-12 Forebyggelse og behandling

Læs mere

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet Ældrepolitik for Norddjurs Kommune ældreområdet Indledning Ældrepolitikken er fundamentet for arbejdet på ældreområdet. Den sætter rammerne for indsatsen på ældreområdet i Norddjurs Kommune og afspejler

Læs mere

Kvalitetsstandard for plejeboliger og midlertidigt ophold i Odense Kommune.

Kvalitetsstandard for plejeboliger og midlertidigt ophold i Odense Kommune. Den 25/10 2011 Jr. nr.: 2007/36556 Kvalitetsstandard for plejeboliger og midlertidigt ophold i Odense Kommune. Hvem kan få en plejebolig? Du kan få en plejebolig, hvis du har et stort behov for både støtte,

Læs mere

Varde kommune. Demensstrategi 2013-2017

Varde kommune. Demensstrategi 2013-2017 Varde kommune Demensstrategi 2013-2017 13/749 5686/13 Indholdsfortegnelse Demensstrategi 2013-2017... 2 Baggrund:... 2 Vision for demensstrategien i Varde Kommune... 3 Målgruppen:... 3 Vision:... 3 Demensstrategien

Læs mere

Ældrepolitik 04.05.14. Center for Ældre

Ældrepolitik 04.05.14. Center for Ældre Ældrepolitik 04.05.14 Center for Ældre Forord I de kommende år bliver vi flere ældre i kommunen. De ældre er i dag mere sunde og raske end nogensinde. Vi lever længere end tidligere, hvor levevilkårene

Læs mere

Demensområdet Kvalitetsstandard 2016

Demensområdet Kvalitetsstandard 2016 Demensområdet Kvalitetsstandard 2016 Hvis du har mistanke om at du, eller en du kender, har en demenssygdom, eller har symptomer på det, kan du kontakte kommunens demenskonsulent. Hvad er formålet? Hvad

Læs mere

Næstved / ældre-og værdighedspolitik 04.05.14/08.03.16

Næstved / ældre-og værdighedspolitik 04.05.14/08.03.16 Næstved / ældre-og værdighedspolitik 04.05.14/08.03.16 Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Vi er i dag mere sunde og raske og lever længere end tidligere. Det betyder, at mange af os er på arbejdsmarkedet

Læs mere

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Introduktion Greve Kommune bevilger socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85. Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk

Læs mere

Kvalitetsstandard: Skærmede boliger

Kvalitetsstandard: Skærmede boliger 2013 Kvalitetsstandard: Skærmede boliger Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 192. Lov om Almene Boliger 5,stk.2. Hvilke behov dækker ydelsen Skærmet bolig kan bevilges af kommunens visitator til

Læs mere

KOLDING KOMMUNES DEMENSSTRATEGI 2012-2018

KOLDING KOMMUNES DEMENSSTRATEGI 2012-2018 KOLDING KOMMUNES DEMENSSTRATEGI 2012-2018 l i v s k v a l i t et a fl a stn i n g a f på r ø r e n d e d e m e n s fa g l i g s p e c i a l e n h e d ko o r d i n e r et i n d s ats u n d e r s t ø tt

Læs mere

Ældre- og værdighedspolitik. Center for Ældre

Ældre- og værdighedspolitik. Center for Ældre Ældre- og værdighedspolitik 2016 Center for Ældre Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Vi er i dag mere sunde og raske og lever længere end tidligere. Det betyder, at mange af os er på arbejdsmarkedet

Læs mere

DEMENSPOLITIK NORDDJURS KOMMUNE 2013

DEMENSPOLITIK NORDDJURS KOMMUNE 2013 Sundhed og Omsorg DEMENSPOLITIK NORDDJURS KOMMUNE 2013 Redigeret: 09-10-2013 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk D E M E N S P O L I T I K I N O R D D J U R S K

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Titel Midlertidigt botilbud Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til

Læs mere

Handleplan for demensindsatsen i Københavns Kommune 2015-2018

Handleplan for demensindsatsen i Københavns Kommune 2015-2018 Handleplan for demensindsatsen i Københavns Kommune 2015-2018 Indledning Med Københavns Kommunes Ældrepolitik 2015-2018; Lev stærk hele livet, ønsker vi, at københavnerne skal leve et godt liv, hvor følelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang)

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 108 Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Godkendt i Socialudvalget

Læs mere

Demenspolitik Godkendt af Byrådet 13. november 2008

Demenspolitik Godkendt af Byrådet 13. november 2008 Demenspolitik Godkendt af Byrådet 13. november 2008 Demenspolitikkens indhold Indledning Forekomst Vision Overordnet mål i Faxe Kommune Indsatsområder: Information Tidlig indsats / udredning Tilbud til

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen Overordnet kvalitetsstandard 2015 Servicelovens 83 og 83a, 84 samt klippekort. Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dato: 7. april 2016 Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune (kolofon:) Værdighedspolitik for ældrepleje i Ballerup Kommune er udgivet af Ballerup Kommune

Læs mere

Rebild Kommune. Tilsyn på Ældreområdet i 2013

Rebild Kommune. Tilsyn på Ældreområdet i 2013 Rebild Kommune Tilsyn på Ældreområdet i 2013 Indledning Rebild Kommune har overdraget os opgaven med at udføre det lovpligtige kommunale tilsyn på Kommunens ældre- og plejecentre. Konkret drejer det sig

Læs mere

Kildebakken Plejecenter. Demensindsatser Retningsgivende for udviklingen af tilbud til demensramte borgere i Haderslev Kommune

Kildebakken Plejecenter. Demensindsatser Retningsgivende for udviklingen af tilbud til demensramte borgere i Haderslev Kommune Kildebakken Plejecenter Demensindsatser Retningsgivende for udviklingen af tilbud til demensramte borgere i Haderslev Kommune Demensindsatser i Haderslev Kommune Formål: Mellem 80 100.000 danskere rammes

Læs mere

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85 Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85 Servicelovens 85 paragraffens ordlyd Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller

Læs mere

Næstved Kommunes. Ældrepolitik - 1 -

Næstved Kommunes. Ældrepolitik - 1 - Næstved Kommunes Ældrepolitik - 1 - Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 1.1 ÆLDREOMRÅDET... 3 1.2 PROCES FOR ÆLDREPOLITIK... 3 2. OVERORDNEDE PEJLEMÆRKER FOR ÆLDREPOLITIKKEN... 4 2.1 MISSIONEN... 4

Læs mere

Når hukommelsen svigter Information om Demens

Når hukommelsen svigter Information om Demens Når hukommelsen svigter Information om Demens 2 3 Ingen bør stå alene med Demens I denne pjece får du information om hvad demens er, om undersøgelse, behandling og lindring, og hvad du kan gøre når der

Læs mere

Nis Peter Nissen Alzheimerforeningen 28. september 2009. Hjælp demente og pårørende Støt Alzheimerforeningen

Nis Peter Nissen Alzheimerforeningen 28. september 2009. Hjælp demente og pårørende Støt Alzheimerforeningen Alzheimerforeningen Baggrunden: 80.000 danskere har i dag Alzheimers eller en anden demenssygdom om 30 år vil antallet af demente være fordoblet Næsten 400.000 personer lever i dag som pårørende med demens

Læs mere

Tjekliste og anbefalinger ved etablering af socialpsykiatrisk akuttilbud. Socialstyrelsen

Tjekliste og anbefalinger ved etablering af socialpsykiatrisk akuttilbud. Socialstyrelsen Tjekliste og anbefalinger ved etablering af socialpsykiatrisk akuttilbud Socialstyrelsen Februar 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 01 Indledning 3 02 Planlægningsfasen 3 03 Opstartsfasen 5 04 Driftsfasen 7 01 Indledning

Læs mere

NOTAT. Sekretariat og Udvikling. Plejeboliger - borgerrettet kvalitetsstandard

NOTAT. Sekretariat og Udvikling. Plejeboliger - borgerrettet kvalitetsstandard NOTAT Social- og Sundhedsforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer 30-04-2014 2013-17740 2014-61101 Plejeboliger - borgerrettet kvalitetsstandard Sekretariat og Udvikling Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge

Læs mere

VærdigHedspolitik. sundhed & omsorg. stevns kommune 2016. om politikken

VærdigHedspolitik. sundhed & omsorg. stevns kommune 2016. om politikken stevns kommune 2016 VærdigHedspolitik om politikken I Værdighedpolitik 2016 beskriver vi de overordnede værdier, vi i Stevns Kommune arbejder efter for at støtte ældre medborgere i at opnå størst mulig

Læs mere

Kvalitetsstandard for aflastning på voksenområdet. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for aflastning på voksenområdet. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 13 Kvalitetsstandard for aflastning på voksenområdet Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet og

Læs mere

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 108 og lignende boformer (Støtte i boformer efter Almenboliglovens 115) Lovgrundlag

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende botilbud

Læs mere

Kvalitetsstandard. Holbølls Minde Centret og Cafe Aroma. Beskyttet beskæftigelse. Aktivitets- og samværstilbud. Lov om Social Service 103 og 104

Kvalitetsstandard. Holbølls Minde Centret og Cafe Aroma. Beskyttet beskæftigelse. Aktivitets- og samværstilbud. Lov om Social Service 103 og 104 Kvalitetsstandard Holbølls Minde Centret og Cafe Aroma Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Lov om Social Service 103 og 104 Marts 2011 1 Indhold Lovgrundlag 3 Holbølls Minde Centret de

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud 15. december 2015 Center for Handicap og Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. LOVGRUNDLAG... 3 2.1. FORMÅLET MED HJÆLPEN OG

Læs mere

Kvalitetsstandard. for. 109 i Lov om Social Service om krisecentertilbud til kvinder

Kvalitetsstandard. for. 109 i Lov om Social Service om krisecentertilbud til kvinder VOKSEN OG SUNDHED Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 Telefax: 76 29 38 78 voksenogsundhed@horsens.dk www. horsens.dk Dato: 26. maj 2009 KL-emnenr.:

Læs mere

Ældrepolitik. Brøndby Kommune

Ældrepolitik. Brøndby Kommune Ældrepolitik Brøndby Kommune Indholdsfortegnelse Forord... 3 Fremtidens udfordringer... 4 Et godt og aktivt ældreliv... 5 Det aktive ældreliv... 6 Dialog og medbestemmelse... 8 Behov for hjælp og omsorg...

Læs mere

Aflastning. Målgruppen er borgere og pårørende, som har behov for aflastning i hjemmet.

Aflastning. Målgruppen er borgere og pårørende, som har behov for aflastning i hjemmet. Aflastning n er borgere og pårørende, som har behov for aflastning i hjemmet. Formålet med aflastning er, at: aflaste den pårørende under dennes sygdom og ferie genvinde kræfter og derved kunne støtte

Læs mere

Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice

Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice Godkendt i Byrådet den 15. december 2015 Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger Buhl Foged Sagsnr. 27.36.00-P23-1-15

Læs mere

Indsatskatalog for boligområdet i Næstved Kommune 2016

Indsatskatalog for boligområdet i Næstved Kommune 2016 Indsatskatalog for boligområdet i Næstved Kommune 2016 1 Indhold Ældre og handicapegnet bolig....3 Omsorgsbolig...5 Plejebolig...8 Skærmede boliger / demensboliger....11 2 Kvalitetsstandard 1. Hvad er

Læs mere

Sammen om det gode liv

Sammen om det gode liv Sammen om det gode liv Silkeborg Kommune Værdighedspolitik 2016-2017 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Baggrund... 5 Borgeren er mester i eget liv... 6 Vision og mission... 7 Livskvalitet... 8 Selvbestemmelse...

Læs mere

Værdighedspolitik for Ældreområdet. Herlev Kommune

Værdighedspolitik for Ældreområdet. Herlev Kommune Værdighedspolitik for Ældreområdet Herlev Kommune Juni 2016 Forord Herlev Kommune kan her præsentere sin første Værdighedspolitik. Med Værdighedspolitikken fortsætter Herlev Kommune arbejdet med at udvikle

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune. Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00

Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune. Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Gødvad Plejecenter.

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 1 Forord Psykiatri- og misbrugspolitikken tager afsæt i fire politiske standpunkter, som hver især tilkendegiver de politiske holdninger

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2016 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN OK-CENTRET PRINSESSE BENEDIKTE SANKT NIKOLAJ VEJ 4 1953 FREDERIKSBERG C CENTERLEDER HELLE BAGGER [ Tilsynet er aflagt

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 24 Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2016 1 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Møllegården.

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse 60-15 om socialpædagogisk støtte - serviceniveau - kompensationsprincippet - efterprøvelse af kommunens skøn

Ankestyrelsens principafgørelse 60-15 om socialpædagogisk støtte - serviceniveau - kompensationsprincippet - efterprøvelse af kommunens skøn KEN nr 10597 af 25/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. november 2015 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2014-213-42137 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende

Psykiatri. INFORMATION til pårørende Psykiatri INFORMATION til pårørende VELKOMMEN Som pårørende til et menneske med psykisk sygdom er du en vigtig person både for patienten og for os som behandlere. For patienten er du en betydningsfuld

Læs mere

Guide til PowerPointpræsentationer

Guide til PowerPointpræsentationer Omsorg i MSO Guide til PowerPointpræsentationer i MSO Oplæg Temadrøftelse om Omsorgspolitikken Sundhed og Omsorgsudvalget Den 12. januar 2015 Omsorgspolitikken Omsorgspolitikken er vedtaget af Byrådet

Læs mere

Omsorg for personer med særlige behov som følge af demens

Omsorg for personer med særlige behov som følge af demens Omsorg for personer med særlige behov som følge af demens Baggrund Demens er en sygdom, der oftest rammer personer i alderen 60 år og opefter, og hvor antallet af personer med sygdommen stiger med alderen.

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER. Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER. Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne dækker ydelsen? Overordnet formål med indsatsen: 85 og 107 i

Læs mere

Når hukommelsen svigter - En pjece om Ballerup Kommunes tilbud

Når hukommelsen svigter - En pjece om Ballerup Kommunes tilbud Når hukommelsen svigter - En pjece om Ballerup Kommunes tilbud til demensramte borgere og deres pårørende Ballerup Kommune har en række tilbud til demensramte borgere og deres pårørende. Her i pjecen kan

Læs mere

Når hukommelsen svigter - En pjece om Ballerup Kommunes tilbud til demensramte borgere og deres pårørende

Når hukommelsen svigter - En pjece om Ballerup Kommunes tilbud til demensramte borgere og deres pårørende Vil du vide mere? Kommunens hjemmeside: www.ballerup.dk Demenslinien - telefonrådgivning: 5850 5850 Alzheimerforeningen: 3940 0488, www.alzheimer.dk www.videnscenterfordemens.dk Når hukommelsen svigter

Læs mere

Kvalitetsstandard for: Plejeboliger og Ældreboliger efter Lov om social service 108

Kvalitetsstandard for: Plejeboliger og Ældreboliger efter Lov om social service 108 Kvalitetsstandard for: Plejeboliger og Ældreboliger efter Lov om social service 108 Gældende fra 1/1-2009 1 Indholdsfortegnelse Side: 1. Principper og overordnede værdier... 3 2. Lolland Kommunes overordnede

Læs mere

Bostedet Welschsvej. V.F. Welschsvej 11, 13, 15 og 17, samt Sportsvej 6-8 7500 Holstebro

Bostedet Welschsvej. V.F. Welschsvej 11, 13, 15 og 17, samt Sportsvej 6-8 7500 Holstebro Bostedet Welschsvej V.F. Welschsvej 11, 13, 15 og 17, samt Sportsvej 6-8 7500 Holstebro Klinisk underviser er Kirsten Kienke Mikkelsen, tlf. 9611 4719. Klinisk undervisning på Bostedet Welschsvej foregår

Læs mere

Demenspolitik Sundhed og Omsorg April 2015 Billeder: colourbox.dk, shutterstock.com

Demenspolitik Sundhed og Omsorg April 2015 Billeder: colourbox.dk, shutterstock.com DEMENSPOLITIK Demenspolitik Sundhed og Omsorg April 2015 Billeder: colourbox.dk, shutterstock.com Indhold 1. Indledning... 4 2. Målgruppen... 5 3. Vision... 6 4. Etik...7 5. Indsatsområder...8 5.1. Tidlig

Læs mere

Et værdigt liv med demens DSR s forslagskatalog på demensområdet

Et værdigt liv med demens DSR s forslagskatalog på demensområdet Et værdigt liv med demens DSR s forslagskatalog på demensområdet Et værdigt liv med demens DSR s forslagskatalog på demensområdet Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-65 Foto: Lena Rønsholdt Copyright Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune. Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30

Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune. Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg på Højslev Ældrecenter. Generelt

Læs mere

Demensstrategi. Revideret den 19. januar 2017 Dokument nr Sags nr

Demensstrategi. Revideret den 19. januar 2017 Dokument nr Sags nr Demensstrategi Revideret den 19. januar 2017 Dokument nr. 480-2016-169551 Sags nr. 480-2015-102393 Indhold Forord...2 Demensvenlig kommune...3 Værdiudsagn i demensindsatsen...4 Handlingsplan...5 Nordfyns

Læs mere

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Socialudvalg

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Socialudvalg Aktiv Pleje type: Fagsekretariat/Stab Kommunen har en stor udfordring i forhold til, at antallet af ældre borgere er stigende, og der bliver flere ældre med behov for hjælp samtidig med, at der bliver

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Anmeldt tilsyn Den 3. februar 2011

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Anmeldt tilsyn Den 3. februar 2011 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Anmeldt tilsyn Den 3. februar 2011 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

demens sygdomme servicedeklaration

demens sygdomme servicedeklaration demens sygdomme servicedeklaration TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS- SYGDOMME OG DERES PÅRØRENDE Det er Guldborgsund Kommunes politik, at yde en kvalificeret og koordineret indsats på demensområdet. veluddannet

Læs mere

Kvalitetsstandard Bostøtte Serviceloven 85

Kvalitetsstandard Bostøtte Serviceloven 85 Kvalitetsstandard Bostøtte Serviceloven 85 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2. Hvilket behov dækker indsatsen 3. Hvad er formålet med indsatsen 4. Hvem kan modtage indsatsen, og hvilke kriterier indgår

Læs mere

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Marts 2013 Bilag 1 Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Del I Frederikssund Kommunes procedure samt overordnede principper Indholdsfortegnelse

Læs mere

Social- og Borgerservice. Projekt UDE-HOS. - En særlig socialpsykiatrisk 99 indsats i Frederikssund Kommune

Social- og Borgerservice. Projekt UDE-HOS. - En særlig socialpsykiatrisk 99 indsats i Frederikssund Kommune Social- og Borgerservice Projekt UDE-HOS - En særlig socialpsykiatrisk 99 indsats i Frederikssund Kommune Projekt UDE-HOS et særligt tilbud efter Servicelovens 99 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Kort

Læs mere

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet.

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. Dato 24.4.2013 Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. 1. Indledning Kvalitetsstandarder på området for voksenhandicap og socialpsykiatri i Tårnby Kommune

Læs mere

Høring vedrørende organisatoriske ændringer i lokalområderne.

Høring vedrørende organisatoriske ændringer i lokalområderne. Notat Den 17.02.09 Høring vedrørende organisatoriske ændringer i lokalområderne. fra: Tillidsrepræsentanter for ergoterapeuter og fysioterapeuter Århus Kommune Region Nord Sundhed og Omsorg Tillidsrepræsentanterne

Læs mere

01-01-2015 31-12-2015 Politisk udvalg: Socialudvalg

01-01-2015 31-12-2015 Politisk udvalg: Socialudvalg Demensområdet socialudvalget xx I fremtiden stiger antallet af personer med demens markant. Også forbruget af antidemens-medicin og de samfundsøkonomiske omkostninger af sygdommene forventes at stige.

Læs mere

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte.... 2 Forord...

Læs mere

2015-2018 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Sundhed og Omsorg

2015-2018 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Sundhed og Omsorg Handleplan for demensområdet 2015-2018???? Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Sundhed og Omsorg Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker med afsæt i et stærkt borgerperspektiv at være på forkant med de bedst mulige

Læs mere