Møde i formandskabet for FUHA

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Møde i formandskabet for FUHA"

Transkript

1 Vibeke Freilev, Danske Regioner, Simon Heidemann, TL, næstformand, Lotte Meilstrup, FOA, 2. næstformand cc. John Steffensen, sekretariatet Møde i formandskabet for FUHA Dato: 26. april 2012 Sagsbehandler: kgt Som aftalt indkaldes hermed til møde i formandskabet for FUHA. Mødet afholdes Mandag den 7. maj 2012 kl ca i SEVU, Ny Vestergade 17, 3. th., 1471 Kbh. K Dagsorden og mødebilag er vedheftet. Vh. Karen Therkildsen Uddannelseskonsulent

2 Punkt 1, bilag 1 Udvalg: FUHA formandskab Dato: 7. maj 2012 kl Emne: Forslag til dagsorden Baggrund: Dagsorden er udarbejdet i hht. til årsplanen i samarbejde med formanden Indstilling: Til godkendelse Bemærkninger: 1) Godkendelse af dagsorden 2) Godkendelse af referat Bilag 2.1: Indstillingsnotat Bilag 2.2: Referat fra møde i formandskabet den 27. okt ) Nedlæggelse af trin 1 er godkendt Bilag 3.1: Indstillingsnotat Bilag 3.2: Brev fra Ministeriet for Børn og Undervisning 4) Godkendelse af ændringer i audiologispecialet Bilag 4.1: Indstillingsnotat Bilag 4.2: Forslag til ændringer i audiospecialet 5) Godkendelse af revideret uddannelsesordning, audio og neuro Bilag 5.1: Indstillingsnotat Bilag 5.2: Forslag til revideret uddannelsesordning for begge specialer Bilag 5.3: Nuværende uddannelsesordning med ændringer 6) Forberedelse af fællesmøde med LUU Bilag 6.1: Indstillingsnotat 7) Godkendelse af årsregnskab 2011 Bilag 7.1: Indstillingsnotat Bilag 7.2: Årsregnskab ) Meddelelser Bilag 8.1: Indstillingsnotat Bilag 8.2: Optagne elevers uddannelsesmæssige baggrund Bilag 8.3: Breve til klinikker mv. med opfordring til at ansætte elever 9) Evt.

3 Punkt 2, bilag 1 Udvalg: FUHA formandskab Dato: 7. maj 2012 kl Emne: Godkendelse af referat fra møde den 7. dec Baggrund: Referatet har været udsendt til skriftlig kommentering. Indstilling: Det indstilles, at referatet godkendes med den indkomne præcisering. Det indstilles, at efterspurgte supplerende informationer om grundforløbselever tages til efterretning. Bemærkninger: FOA fremsendte flg. ønske om præcisering af punkt 7) Sekretariatet udarbejder et oplæg om økonomien, som parterne herefter vurderer og fra hver side kontakter KTO, så det sikres, at forespørgsel om budgetudvidelsen (40.000) kommer på KTO-dagsordenen. Præciseringen er indføjet i referatet. Under pkt. 5) bad formandskabet sekretariatet undersøge, hvordan interessen for de to specialer fordelte sig blandt grundforløbselever. Skolen oplyser, at en sådan fordeling ændrer sig løbende og ikke opgøres statistisk, men skolen anslår, at fordelingen audio/neuro er ca %. Skolen oplyser, at der er tiltagende søgning/interesse for neurospecialet. Skolen har tidligere orienteret FUHA om, at der planlagdes udbud af grundforløbshold på afdelingen i Vejle. Disse planer er skrinlagte. Skolen oplyser, at den ikke har elektroniske data om grundforløbselevernes tidligere skoleuddannelse. Se i stedet sekretariatets udarbejdede statistik over hovedforløbselevernes uddannelsesmæssige baggrund under dagsordenens punkt 8) Meddelelser. Sekretariatet er ved at indhente oplysninger om interessen for neurofysiologispecialet blandt bioanalytikerstuderende.

4 Referat Udvalg: FUHA formandskab Dato: 27. okt kl Emne: Referat Tilstede: Dorte Jeppesen, Danske Regioner, Simon Heidemann, TL, næstformand, Lotte Meilstrup, FOA, 2.næstformand John Steffensen, sekretariatsleder Karen Therkildsen, konsulent (ref.) Forslag til dagsorden: 1) Godkendelse af dagsorden 2) Godkendelse af referat 3) Status vedr. AMU for hospitalstekniske assistenter 4) Censorudtalelser og eksamenskarakterer ) Statistik optag og gennemførelse ) Årsplan ) Forslag til budget ) Meddelelser 9) Evt. Ad 1) Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt Ad 2) Godkendelse af referat Der var indkommet bemærkninger fra Lotte Meilstrup vedr. pkt 3) Efteruddannelsesmuligheder for hospitalstekniske assistenter. Lotte ønskede tilføjet at, hvis det er muligt at hive enkelte uddannelser ud af en FBK - fx de nyudviklede HTA-AMUuddannelser - så er det ok at SDU får udbuddet. Hvis dette ikke er muligt, ønskes en ny FKB til det hospitalstekniske område. Sekretariatet bedes undersøge dette. Referatet blev godkendt med den ønskede ændring. Ad 3) Status vedr. AMU for hospitalstekniske assistenter FUHA har modtaget et tilbud fra EPOS, der gerne vil samarbejde med FUHA om udvikling af AMU-tilbud til hospitalstekniske assistenter mod et passende vederlag. EPOS foreslår, at FUHA og EPOS nedsætter en fælles arbejdsgruppe, der ser på mulighederne. Arbejdsgruppens opgave skal være at sikre målgruppen og arbejdspladserne beskrevet i den kommende revision af FKB en Sundheds- og sygeplejeopgaver i sy-

5 gehusvæsenet. Ligeledes skal de tilhørende arbejdsmarkedsrelevante kompetencer (TAK er) beskrives, og der skal udvikles de første uddannelsesmål. Endvidere kan valgfri specialefag fra HTA-uddannelsen tilkobles FKB en og udbydes på AMU-vilkår. Vedr. godkendelse til udbud af AMU-uddannelser for HTA kunne sekretariatet oplyse, at Uddannelsesstyrelsen anbefaler, at EPOS henvender sig med et ønske om at tilføje målgruppen i FKB en Sundheds- og sygeplejeopgaver i sygehusvæsenet, og med et ønske om at Syddansk Erhvervsskole (SDE) får en udbudsgodkendelse til de uddannelser, der udvikles målrettet HTA. En sådan godkendelse til dele af en FKB er en (sjældent brugt) mulighed i flg. AMU-loven 16, stk 1. Formandskabet besluttede at nedsætte en gruppe bestående af repræsentanter fra TL, FOA, SDE og sekretariatet. Kommissoriet for arbejdsgruppen skulle være at komme med forslag til jobfunktioner og arbejdsmarkedsrelevante kompetencer (til FKB en) samt forslag til mål for en AMU-uddannelse til hvert speciale til drøftelse på fællesmøde med LUU sommeren De endelige forslag til FKB, TAK og mål forelægges til godkendelse på formandskabsmøde i efteråret Herefter forestår godkendelse i EPOS og Undervisningsministeriet. Såfremt alt går planmæssigt, vil det første udbud kunne være klart foråret Sekretariatet udarbejder forslag til kommissorium for arbejdsgruppen til godkendelse på næste FUHA-møde. Planen forudsætter at parterne finder de økonomiske midler, se senere under punktet om Budget Ad 4) Censorudtalelser og eksamenskarakterer 2011 FUHA besluttede for et årstid siden, på baggrund af en klage over eksamen fra en censor, at bede censorerne udtale sig om kvaliteten og anvendeligheden af de opgaver, som skolen stiller til afsluttende prøve. Den første eksamen, siden denne beslutning blev taget, er blevet gennemført i august Til mødet lå bilag med sammenskrivning af censorudtalelser og et bilag med karakterliste fra eksamen august Censorerne er udbredt tilfredse med opgaverne og finder dem bedre end tidligere, og anvendelige til at vurdere elevernes kompetencer. De afgivne karakterer ved eksamen 2011 viser større spredning end tidligere på audio-området. Formandskabet glædede sig meget over udviklingen og vurderede, at den indførte procedure har virket efter hensigten. Formandskabet besluttede, at takke LUU for samarbejdet, og at proceduren fortsættes fremover som en del af udvalgets kvalitetsovervågningsarbejde.

6 Ad 5) Statistik optag og gennemførelse En gang årligt forelægges formandskabet statistik for optag og gennemførelse på uddannelsens specialer Set over perioden er optaget nogenlunde stabilt på neuro-specialet, om end der er sket er fald i Formanden mente, at interessen for neurofysiologiassistenter var faldende i Østdanmark, mens Vestdanmark forsat var interesseret Optaget på audio-specialet er ligeledes faldende. Det mærkes, at Dansk HøreCenter ikke længere optager elever. Det faldende optag understreger behovet for de særlige indsatser for at finde flere praktiksteder, som udvalget besluttede på sidste møde. Formandskabet bad sekretariatet forhøre sig på SDE om hvordan grundforløbselevernes ønsker fordeler sig på de to specialer og på UC erne om, hvordan søgningen er til bio-analytikeruddannelsens speciale til neuro-området. Endvidere blev det foreslået at udvalget indgår i en dialog med skolen om hvordan det faglige miljø kan opretholdes, på uddannelser med så lille et optag. Ad 6) Årsplan 2012 Sekretariatet havde udarbejdet et forslag til årsplanen med udgangspunkt i de drøftelser, der havde præget udvalgets møder hen over året: Uddannelsesordningen revideres med virkning fra 1. sept Udvikling af AMU-efteruddannelsestilbud for færdige HTA er Indsats for at finde flere praktikpladser, herunder breve til godkendte og ikke-godkendte praktiksteder Konference for praktiksteder Audio: Revision af Uddannelsesordning med fokus på reduktion af faget engelsk og konvertering af tiden til fagligt fag. Koordinering med neuro. Prioritering og udvikling af det første AMU-udbud Neuro: Koordinering af ændringer i fagene i Uddannelsesordning med audio Prioritering og udvikling af det første AMU-udbud Det besluttedes, at sekretariatet udarbejder forslag til brev til praktikken med opfordring til at ansætte flere elever til godkendelse på næste møde. Ligeledes drøftes formål og økonomi for en konference for praktiksteder på næste møde. Ad 7) Forslag til budget 2012

7 Der var udsendt en budgetopfølgning pr. 30. september 2011 samt et forslag til budget Budgetopfølgningen viser, at der må forventes et underskud i 2011 på godt kr. Der er desuden brug for min kr. til arbejdet med udvikling af AMU-mål til målgruppen fra 2012 og frem. Formandskabet besluttede at søge KTO-samarbejdet om en årlig budgetudvidelse på kr. pr. år til etablering og drift af et AMU-tilbud til hospitalstekniske assistenter. Sekretariatet udarbejder et oplæg om økonomien, som parterne herefter vurderer og fra hver side kontakter KTO, så det sikres, at forespørgsel om budgetudvidelsen (40.000) kommer på KTO-dagsordenen. Ad 8) Meddelelser Formanden oplyste, at en organisationsændring i Region Hovedstaden muligvis kunne medføre, at der vil ske en udskiftning på formandsposten i FUHA-udvalget. Ad 9) Evt. Intet at referere.

8 Punkt 3, bilag 1 Udvalg: FUHA formandskab Dato: 7. maj 2012 kl Emne: Nedlæggelse af trin 1 er godkendt Baggrund: FUHA indsendte i foråret 2011brev til ministeriet med begrundet anmodning om nedlæggelse af trin 1 på audiologispecialet, audiometrist. Indstilling: Det indstilles, at udvalget tager godkendelse til efterretning Bemærkninger: På møde i REU (Rådet for de erhvervsfaglige erhvervsuddannelser) indstilledes en række korte uddannelser, her iblandt audiometristuddannelsen til nedlæggelse. Endelig godkendelse af Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang sundhed, omsorg og pædagogik med de ændringer, som nedlæggelse af audiometristuddannelsen medfører, afventer godkendelse af en række ændringer i de øvrige uddannelser i indgangen.

9 Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse Ny Vestergade 17, 3. sal 1471 København K Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal København K Tlf Fax CVR nr Svar på ansøgning om nedlæggelse af trin i uddannelsen til hospitalsteknisk assistent Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse har med brev dateret den 16. marts 2011 og 11. november 2011 ansøgt om nedlæggelse af trin 1 audiometristuddannelsen i uddannelsen til hospitalsteknisk assistent. 28. februar 2012 Sags nr.: K.391 På baggrund af en samlet vurdering med hovedvægt på det oplyste om manglende modsvar på arbejdsmarkedet har børne- og undervisningsministeren besluttet at imødekomme ansøgningen. Uddannelsesbekendtgørelsen vil blive ændret i overensstemmelse med beslutningen. Indtil dette er sket, kan der fortsat indgås uddannelsesaftaler om trin 1 i uddannelsen. Med venlig hilsen Birgit Gotenborg Kontorchef Direkte tlf

10 Punkt 4, bilag 1 Udvalg: FUHA formandskab Dato: 7. maj 2012 kl Emne: Godkendelse af forslag til ændringer i audiopecialet Baggrund: På møde i FUHA den 9. febr. drøftedes arbejdsgruppens forslag til ændringer i audio-specialet og der udestod færdigredigering af et par fag. Arbejdsgruppen har nu fremsendt deres endelige forslag til ændringer. Arbejdsgruppens forslag er godkendt i LUU Indstilling: Det indstilles, at formandskabet godkender arbejdsgruppens forslag til ændringer Bemærkninger: Til orientering vedlægges tidligere godkendte ændringer til neurospecialet.

11 Ændringer til audiologispecialet, godkendt af LUU Indeholder sidste tekniske og faglige redigeringer af tidligere indsendte fagbeskrivelser Indeholder praktikmål tilrettet i hht. krav for godkendelse af praktiksted Fagrelevant audiologisk engelsk Vejledende varighed Rutineret 1 uge 1. Eleven kan anvende engelsk fagsprog i en faglig samtale. 2. Eleven kan anvende audiologiske fagudtryk, indenfor det tekniske område, anatomi/fysiologi og sygdomslære. 3. Eleven kan anvende sproget i arbejdsmæssige såvel som faglige sammenhænge. 4. Eleven kan udvælge, fastholde og redegøre for det væsentligste i en læst, set og hørt faglig engelsk tekst herunder relevant informationssøgning. Audiometri Vejledende varighed Avanceret 3,5 uge 1. Eleven kan forklare brugen af de forskellige audiologiske test/prøver og undersøgelser og deres sammenhæng. 2. Eleven kan vurdere et undersøgelsesresultat samt begrunde og udføre supplerende undersøgelser. 3. Eleven kan forklare hvordan man foretager en vestibulære undersøgelse og kan reagere på undersøgelsesresultatet. 4. Eleven kan vurdere og reagere på undersøgelsesresultater og patientens/klientens anamnese mhp. behov for akustisk behandling. Øvrige rammer Fagligt udvalg anbefaler, at der indgår patientcases i undervisningen.

12 Høreapparat Vejledende varighed Rutineret 2,0 uge 1. Eleven kan forklare om høreapparaters opbygning (form og funktion) og om ørepropper og deres akustiske betydning. 2. Eleven kan forklare forskellen mellem analog og digital samt lineær og ulineær signalbehandling. 3. Eleven kan aflæse høreapparatets ydelse i kurver (I/O, knæpunkt, gain/frq, output/frq). 4. Eleven kan forklare teknikken bag trådløse hørehjælpemidler. 5. Eleven har kendskab til specielle høreapparattyper (fx CI, BAHA). Høreapparattilpasning Vejledende varighed Avanceret 1 uge 1. Eleven kan anvende viden om høreapparater til at udvælge relevante høreapparater, BTE/ITE/RITE. 2. Eleven kan anvende viden om lydbehandling (fx støjreduktion og frekvenskomprimering) til udvælgelse af høreapparater. 3. Eleven kan tilpasse et høreapparat ud fra såvel måleresultater som patientens/klientens ønsker og høreproblemer. 4. Eleven kender til objektiv verification/kvalitetskontrol (fx IGmåling, Coupler) 5. Eleven kan forklare lydsignaler, herunder frekvenser, lydstyrker samt kompression/ekspansion. Øvrige rammer Fagligt udvalg anbefaler at der indgår patientcases I undervisningen. Nye valgfrie specialefag: Avanceret høreapparatteknik. Vejledende varighed Avanceret 0,5 uge 1. Eleven kan vælge og anvende apparater fra forskellige producenter ud fra kendskab til deres features 2. Eleven kan teste forskellige høreapparater, herunder verificere at ændringer også skal ses i koblermålinger i høreapparatet. 3. Eleven kan udføre objektiv verifikation i form af REM- målinger. 4. Eleven kan forklare konsekvenser ved valg af forskellige signalbehandlingsstrategier/features ud fra den principielle funktion af denne. 5. Eleven kender til SPL-audiometri og fordelene ved denne.

13 Den private høreklink (Virksomhedskendskab) Rutineret Vejledende 1,0 uge varighed 1. Eleven kan redegøre for grundlæggende mekanismer i en privat høreklinik. 2. Eleven kan redegøre for den lovgivning (herunder registerlov, lov om social service, lovpligtig forsikring), der ligger til grund for høreklinikkens virke. 3. Eleven kender til forbrugerreaktioner og kan forholde sig til fagetiske problemstillinger. Ørepropteknik (nyt i hht. EU-krav) Rutineret Vejledende 0,5 uge varighed 1. Eleven kan vurdere de anatomiske og fysiologiske egenskaber ved klientens øre for at kunne udvælge og fremstille en øreprop. 2. Eleven kan tage aftryk af øret og bearbejde aftrykket. 3. Eleven kender forskellige aftryksmaterialer og aftryksteknikker. Iværksætteri og innovation Vejledende varighed F-niveau 1,0 at eleven: 1) får kendskab til innovations- og iværksætter- og selvstændighedsbegrebet, 2) kan gøre rede for etableringsforhold, herunder for virksomhedens daglige drift, finansieringsmuligheder, og for vilkår ved virksomhedens ophør, 3) kan gøre rede for forskellige organisatoriske principper i virksomheden, herunder for beslutningsprocesser og samarbejdsformer på forskellige niveauer og 4) opnår indsigt i dansk erhvervsstruktur og dens forskydninger, herunder sådanne som helt eller delvist følger af internationale forhold.

14 Praktikmål et med praktikuddannelsen er, at eleven opnår rutine og udvikler personlige og faglige færdigheder i relation til uddannelsens kompetenceområder. Der er nedenstående mål for praktikuddannelsen, opdelt på de to specialer. Der lægges vægt på, at tilrettelæggelsen og vejledningen understøtter elevens udvikling af personlige kompetencer som led i udvikling af erhvervsfaglig kompetence. Audiologispecialet: For begge spor gælder, at 1. Eleven kan foretage høreapparattilpasning 2. Eleven kan gennemføre undersøgelsesforløb 3. Eleven kan begrunde og foretage hensigtsmæssig valg af høreapparat 4. Eleven kan vejlede og servicere patienter/kunder i valg og brug af høreapparat 5. Eleven kan selvstændigt foretage tone- og taleaudiometriske undersøgelser og kan vurdere behovet for ekstra undersøgelser i samarbejde med fagrelevante medarbejdere 6. Eleven kan selvstændigt foretage tympanometriske undersøgelser og refleksmåling 7. Eleven kan anvende brugen af stemmegaffel-test 8. Eleven kan anvende psykoakustiske tests med tonestimuli 9. Eleven kan anvende psykoakustiske test med talestimuli 10. Eleven kan anvende maskering 11. Eleven kan anvende impedans audiometri For elever, der har uddannelsesaftale på det offentlige spor, gælder desuden at 1. Eleven kan gennemføre audiovisuelle tests 2. Eleven kan gennemføre tekniske målinger (2cc eller Coupler) og REMmålinger 3. Eleven kan gennemføre børneaudiologiske undersøgelser 4. Eleven kan gennemføre otoakustiske emissioner (OAE) 5. Eleven kan gennemføre otoneurologiske undersøgelser 6. Eleven kan gennemføre audioelektrofysiologiske undersøgelser For elever, der har uddannelsesaftale på det private spor gælder desuden at: 1. Eleven kan forestå fejlfinding og udskiftning af standardelementer 2. Eleven kan gennemføre REM-målinger 3. Eleven kan forestå daglig administration og fakturering 4. Eleven kan medvirke ved salg og markedsføring

15 RETTELSER TIL EKSISTERENDE FAG. Fagene har været delt i to niveauer, hvoraf det ene skulle nås på trin 1 og det andet på trin 2. Fagene er nu sammenskrevet og eleverne skal kun til én prøve i faget. Patologi Varighed Rutineret 1,5 uge 1. Eleven kender til forskellige former for hørenedsættelse, dvs. hørenedsættelse opstået på baggrund af sygdom i ydre øre, øregang, mellemøre og indre øre samt i hørebaner (konduktive og perceptive lidelser). 2. Eleven kender til årsager til kongenitte hørenedsættelsesformer og deres udvikling 3. Eleven kender til erhvervsbetingede høretab og disses udvikling. 4. Eleven kender til andre erhvervede høretab, f.eks. som følge af infektioner, indtagelse af ototoxiske stoffer, lægemiddel- interaktioner og bivirkninger. 5. Eleven kender til arvelige høretab. 6. Eleven kender til hørenedsættelse forårsaget af påvirkninger i foster- og neonatalperioden 7. Eleven kan anvende de latinske fagtermer inden for området. Ørets anatomi og fysiologi Vejledende Rutineret 2,5 uger varighed 1. Eleven kan foretage høreundersøgelser på en patient/kunde ud fra sin viden om ørets anatomi og fysiologi samt symptomer ved sygelige tilstande. 2. Eleven kan beskrive det ydre øre, den ydre øregang, trommehinden, mellemøre og indre øre herunder anatomiske kendetegn, størrelse, form og opbygning, også ved brug af latinske betegnelser. 3. Eleven kan forklare nervecellers og nervesystemets opbygning, herunder nerveforbindelserne mellem det indre øre og CNS, transmission af lyd fra omgivelserne til CNS med brug af korrekte anatomiske termer. 4. Eleven kan forklare funktionen af balanceorganet med brug af korrekte anatomiske termer. 5. Eleven kan forklare organismens øvrige sanser i generelle træk.

16 Ændringer i neurospecialet, FUHA 2012 Valgfri specialefag godkendt på FUHA-møde juni 2011 Der er foretaget en teknisk redigering af taxonomi for fagene Billeddannende undersøgelser Rutineret Vejledende varighed 0,5 uge 1. Eleven kender principper for brug af ultralyd i forbindelse med diagnostik og udredning af neurologiske sygdomme, fx karpaltunnelsyndrom og apoplexia cerebi/tci. 2. Eleven kender principper for udførelse af CT-scanning 3. Eleven kander principper for udførelse af MR-scanning 4. Eleven kender principper for udførelse af PET/SPECT scanning Undervisningen bør baseres på patientcases, således at det bliver så praksisnært som muligt. Elektrofysiologisk udredning af patienter med kompressionsneuropati/ polyneuropati. Rutineret Vejledende varighed 1 uge 1. Eleven kender forskellige former for neuropati (kompressionsneuropati/polyneuropati) og de typiske elektrofysiologiske fund, der karakteriserer neuropatien. 2. Eleven kender neurofysiologiske karakteristika ved specielle neuropatier, herunder polyradikulitis og hereditiære neuropatier. 3. Eleven ved hvordan der udføres nerveledningsundersøgelser (NLU) med overfladeteknik, herunder kender og forstår principperne ved undersøgelse af de mest almindelige sensoriske og motoriske nerver på arme og ben. 4. Eleven kender det apparatur, der anvendes til NLU, herunder kendskab til den tekniske opsætning af motorisk og sensorisk NLU. 5. Eleven kender fejlkilder og muligheder for fejldiagnostik ved NLU.

17 Undersøgelser af det autonome nervesystem. Rutineret Vejledende varighed ½ uge 1. Eleven kender opbygningen og funktionen af det autonome nervesystem. 2. Eleven kan forklare hvorfor undersøgelsen kan være indiceret ved visse lidelser i det somatiske nervesystem. 3. Eleven kender forskellige undersøgelsesmetoder og deres værdi. 4. Eleven kan forklare karakteristika ved forskellige abnorme svar. 5. Eleven kender fremtidsperspektiver for undersøgelser af det autonome nervesystem, herunder tidlig diagnosticering af andre lidelser fx diabetes.

18 Punkt 5, bilag 1 Udvalg: FUHA formandskab Dato: 7. maj 2012 kl Emne: Revideret uddannelsesordning til godkendelse Baggrund: På møde mellem FUHA og LUU sidste sommer godkendtes en række mindre ændringer til neurospecialet. Ændringerne medførte behov for at ændre fag i audiospecialet. Ændringer i begge specialer er nu godkendte (dagsordens punkt 4))og indarbejdet i vedlagte forslag til revideret uddannelsesordning Indstilling: Det indstilles, at formandskabet godkender forslag til revideret uddannelsesordning Bemærkninger: Uddannelsesordningen består af to dele: - En tekstdel, der indeholder reglerne for undervisningen (ud over de regler der står i loven og bekendtgørelsen) - En fagdel, der indeholder målene for de enkelte fag Vedlagt er uddannelsesordningen i to versioner. - En version, hvoraf fremgår alle ændringer i forhold til nuværende uddannelsesordning - En version, der viser den reviderede uddannelsesordning Procedure: Ændringer til uddannelsesordningen er godkendt i LUU. Forslag til ny uddannelsesordning sendes d.d. til FUHAs medlemmer til evt. kommentering forud for møde i formandskabet. Når Formandskabet har godkendt uddannelsesordningen skal den - Til legalitetskontrol i Ministeriet for børn og undervisning - I høring på Syddansk Erhvervsskole mhp. vurdering af om revisionen har økonomiske konsekvenser for skolen. Evt. bemærkninger herfra sendes til skriftlig høring i formandskabet, hvorefter uddannelsesordningen er endelig godkendt. Afslutningsvist indskrives uddannelsesordningen i uddannelsesadministration.dk og uddannelsesordningen er udstedt.

19 Udstedelsesdato: 15. juli Uddannelsesordning for uddannelsen til Hospitalsteknisk assistentuddannelse Udstedt af det faglige udvalg for Hospitalstekniskassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. xx149 af 25/02/2011 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang Sundhed, omsorg og pædagogik. Uddannelsesordning er udstedt i forlængelse af udstedelse af bekendtgørelse nr af 16. november 2010 om grundfag og centralt udarbejdede valgfag i erhvervsuddannelserne, som træder i kraft den 1. juli Denne ændring i bekendtgørelsen har kun medført en mindre ændring i uddannelsesordningen bekendtgørelsens bilag 2, Hospitalsteknisk assistentuddannelse, som denne tekst vedrører, nemlig at det valgfri specialefag i Erhvervsøkonomi har en varighed af 2 uger mod tidligere 1 2. Denne uddannelsesordning indeholder ændringer som følge af nedlæggelse af trin1, audiometristuddannelsen i audiospecialet og en ajourføring af uddannelsen i forhold til udviklingen på jobområdet Ændring af områdefag: Engelsk er reduceret fra 2 uger til 1 uge. Der er flg. ændringer i audio-specialet: - Trin 1, audiometrist er nedlagt og en række fag, der var opdelt på trin 1 og 2 er samlet til et fag - nye specialefag: fagrelevant audiologisk engelsk 1 uge, Høreapparat 2 uger er sammenfattet af høreapparat og høreapparatteknik, Tinnitus/svimmelhed og balanceforstyrrelser er ændret fra valgfrit specialefag til bundet specialefag - nye valgfrie specialefag: Avanceret høreapparatteknik ½ uge, Den private høreklinik (virksomhedskendskab) 1 uge, Ørepropteknik ½ uge, Iværksætteri og innovation, F-niveau 1 uge. Fagene Erhvervsøkonomi og Salg og Service er udgået. - praktikmålene er opdateret i forhold til afdelinger og klinikkers behov - enkelte faglige mål i enkelte fag er ajourført og sprogligt korrigeret Der er flg. ændringer i neuro-specialet: - diagnostisk strategi er flyttet fra valgfrit til bundet specialefag - nye valgfri specialefag: Billeddannende undersøgelser ½ uge, Undersøgelse af det autonome nervesystem ½ uge, Elektrofysiologisk udredning og Nerveledningsundersøgelser er ændret fra to fag af ½ uge til ét fag på 1 uge benævnt Elekrofysiologisk udredning af patienter med kompressionsneuropati/polyneuropati, - enkelte faglige mål i enkelte fag er ajourført og sprogligt korrigeret Formateret: Punkttegn + : 1 + Justeret: 0,63 cm + Indrykning: 1,27 cm Formateret: Punkttegn + : 1 + Justeret: 0,63 cm + Indrykning: 1,27 cm Til bilagets pkt 1-Uddannelsens formål og opdeling Formålet med uddannelsen er, at eleven gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår kompetence som hospitalsteknisk assistent: neurofysiologiassistent, audiometrist og eller audiologiassistent, se bilag 21 til bekendtgørelse for nærmere uddybning. Side 1

20 Til bilag pkt 2 - Uddannelsens varighed og struktur m.v. 2.1 Uddannelsen varer 2 år og 6 måneder, trin 1 til audiometrist varer 1 år og 6 måneder. Trin 1 som audiometrist er kun mulig at opnå inden for audiologiområdet. Uddannelsen omfatter et obligatorisk grundforløb på 20 uger og et hovedforløb, der veksler mellem skoleundervisning og praktikuddannelse. 2.2 Model for uddannelsens struktur: Audiometrist, samlet uddannelsestid: 1 år og 6 måneder Evt. praktik Grundforløb Evt. praktik Skole Praktik Skole 20 uger Ca.2 mdr. 9 uger Ca.4½ mdr. 9 uger Praktik Ca.5 mdr. Audiologi- og neurofysiologiassistent, samlet uddannelsestid: 2 år og 6 måneder. Evt. praktiktid forud for første skoleperiode afhænger af tidspunktet for indgåelse af uddannelsesaftale. Evt. praktik Grundforløb Evt.Praktik Skole Praktik Skole Praktik Skole Praktik Skole 20 uger Ca. 6 uger 9 uger Ca. 18 uger 9 uger Ca uger Ca.18 2 uger uger uger Evt. rest praktik Til kapitel 3 Kompetencemål forud for skoleundervisningen i hovedforløbet. Se punkt 3 i bilag 2 til bekendtgørelsen Til kapitel 4 Kompetencemål for hovedforløbet Se punkt 4 i bilag 2 til bekendtgørelsen. Eleven opnår sin samlede erhvervsfaglige kompetence gennem undervisning i og aktiv tilegnelse af målene for områdefag, grundfag, valgfri spcialfag og valgfag samt målene for praktikuddannelsen. Oversigtsskemaer Det fremgår af de følgende oversigtsskemaer, hvilke undervisningsfag og hvilke praktikmål, der indgår i uddannelsen, herunder hvilket eller hvilke kompetencemål, det pågældende fag/praktikmål understøtter. Formateret: Skrifttype: Kursiv Formateret: Skrifttype: Kursiv Nærmere beskrivelse af indholdet i de enkelte fag findes i denne uddannelsesordnings udvidede del med fagtilknytninger I tilrettelæggelse af fagene lægges vægt på at understøtte elevens udvikling af personlige kompetencer som led i udviklingen af erhvervsfaglig kompetence. Side 2

21 Tabel 1 Fagenes bidrag til kompetencemålene - skoledelen af hovedforløbet Faget bidrager til følgende kompetencemål: Præstationsniveau for faget Vejledende tid (uger) Alle trin og Begge specialer Speiale Grundfag 2 uger 1,4,9,11,12,13,1 4,15 Fagrelevant psykologi, Kommunikation og etik 3 Fagrelevant engelsk Specialefag Bundne specialefag Specialet Audiologiassistent Rutineret 1,5 X Rutineret 1,0 X 6, 7 Fysik F 2,0 X Områdefag Præstationsstandard 3,5 4,5 uger 1,9,10,11, 12,13 Sygdomslære og patientdokumen-tation Rutineret 1,0 X Præstationsstandard Præstationsstandard 10,5 uger/14,5 15,5 uger Trin 1 Audiometrist Trin 2 Audiologi assistent 10,5 uger 15,5 4, uger 1,2,4,6,11,13, Audiometri Avanceret 3,5 X X 16 1,6,7,9,10,12, Høreapparat Avanceret 2,0 X X 13,16 4,9,13,15,19,20, Patologi Rutineret 1,5 X X 21 3 Fagrelevant Rutineret 1,0 X audiologisk engelsk 5,6,7 Teknik, audiologi Rutineret 1,0 X X 3,17 Ørets anatomi Avanceret 2,5 X X og fysiologi 1,2,4,6 Diagnostisk strategi Rutineret 0,5 X X Side 3

22 1,4,6,11,13,16, 20,21 Tinnitus/Svimmelhed /balanceforstyrr elser Rutineret 0,5 Obligatorisk fag i stedet for valgfrit specialefag 5 Specialerelevant Rutineret 2,0 X X informationsteknologi, audiologi 1,2,4,6,11,13 Audiometri 2 Avanceret 1,0 Lægges sammen til 1 fag X 1,2,4,6,9,10,13, 18,20,21 Høreapparat Tilpasning 1,6,7 Høreapparat Teknik 4,9,13,15, 19,20,21 Avanceret 1,0 X Avanceret 1,0 Slettes/lægges sammen med høreapparat Patologi 2 Rutineret 0,5 Lægges sammen til 1 fag X X X 17 Ørets anatomi og fysiologi 2 Avanceret 0,5 Lægges sammen til 1 fag X 1, 2, 3, 4,5, 6, 9, 10,13,14, 15, 22, 23, 25 1, 2, 3, 4,5, 6,9, 11, 13,15,24 1,2,4,6,7, 8,9, 10,13,22, 23, 25, 26 1, 2, 3, 11, 12, 22, 23, 24, 25, 26 Specialet Neurofysiologi- Aassistent Elektroencephalografi (EEG) Evoked potentials (EP) Elektromyografi (EMG) og elektroneurografi (ENG) Nervesystemets anatomi 14,5 15,5uger Neurofysiologiassistent Avanceret 2,5 X Avanceret 1,5 X Avanceret 2,0 X Avanceret 2,0 X 3,22 Neurofysiologi Avanceret 1,0 X Formateret: Centreret Formateret: Centreret Formateret: Centreret Formateret: Centreret Formateret: Centreret 1, 3,4, 13, 14, 22,23 Neurologi og specialerettet farmakologi Avanceret 2,5 X Formateret: Centreret 1,2, 4, 5,6,7,11, 13, 23,24,25,26 Teknik, neurofysiologi Rutineret 1,0 X Formateret: Centreret Side 4

Indkaldelse til fælles møde mellem det lokale uddannelsesudvalg og FUHA

Indkaldelse til fælles møde mellem det lokale uddannelsesudvalg og FUHA Til FUHA Ane Allermann, Danske Regioner, formand Erik Jensen, TL, næstformand Heidi Leen, FOA, 2. næstformand Lene Nielsen, FOA xx, Danske Regioner, audio (afbud) Randi Wetke, Danske Regioner, audio Jesper

Læs mere

Møde i formandskabet for FUHA

Møde i formandskabet for FUHA Dorte Jeppesen, Danske Regioner, Simon Heidemann, TL, næstformand, Lotte Meilstrup, FOA, 2. næstformand cc. John Steffensen, sekretariatet Møde i formandskabet for FUHA Dato: 10. okt. 2011 Sagsbehandler:

Læs mere

Møde i formandskabet for FUHA

Møde i formandskabet for FUHA Dorte Jeppesen, Danske Regioner, Simon Heidemann, TL, næstformand, Lotte Meilstrup, FOA, 2. næstformand cc. John Steffensen, sekretariatet Møde i formandskabet for FUHA Dato: 9. marts 2011 Sagsbehandler:

Læs mere

Baggrund: Forslag til dagsorden er udarbejdet i hht. årsplanen og aftalt med formanden

Baggrund: Forslag til dagsorden er udarbejdet i hht. årsplanen og aftalt med formanden Punkt 1, bilag 1 Udvalg: FUHA formandskab Dato: 10. juni 2011 kl. 13 14.30 Emne: Forslag til dagsorden Baggrund: Forslag til dagsorden er udarbejdet i hht. årsplanen og aftalt med formanden Indstilling:

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 30. juni 2009 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU Nordsjælland 1.1 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 1.2 Overordnet bedømmelsesplan 1.3

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Januar 2014. LUP Lokal undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelserne Trin 1 og Trin 2. Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg

Januar 2014. LUP Lokal undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelserne Trin 1 og Trin 2. Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Januar 2014 LUP Lokal undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelserne Trin 1 og Trin 2 Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Indholdsfortegnelse 1. Generelt om Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg

Læs mere

Lokal undervisningsplan. Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2.

Lokal undervisningsplan. Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2. Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2. Indholdsfortegnelse 1. Generelt for skolen... 2 1.1. Praktiske oplysninger... 2 1.2. Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser...

Læs mere

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedelsesdato: 16. april 2008 Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedt af det faglige udvalg for Pædagogisk Grunduddannelse og Social- og Sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Info bog RENGØRINGSTEKNIKER & SERvIcEaSSISTENT

Info bog RENGØRINGSTEKNIKER & SERvIcEaSSISTENT Infobog RENGØRINGSTEKNIKER & serviceassistent Det er vigtigt at udvikle og fastholde virksomhedens ansatte. Giv dem en praktisk og bred uddannelse, der løfter både personen og virksomheden. Hvad er en

Læs mere

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 2. oktober 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN. Bygningsmaler. Hovedforløbet

LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN. Bygningsmaler. Hovedforløbet LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN Bygningsmaler Hovedforløbet Lokal undervisningsplan Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole Uddannelse Bekendtgørelse nr. Alle bekendtgørelser og vejledninger kan læses

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for Den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse Den kliniske tandteknikerassistent

Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse Den kliniske tandteknikerassistent Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse Den kliniske tandteknikerassistent I. Grundlag for uddannelsen... 3 A. Idéen... 3 B. Lovgrundlag... 3 C. Administration... 3 D. Samarbejdsaftaler m.m.... 3 1.

Læs mere

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Dato: 28.2.2012 Udkast til uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen.

Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen. Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen. En arbejdsbeskrivelse af Kaspar Liebst Bundgaard og Michael Jensen Ifølge lovgivningen 1 på erhvervsuddannelsesområdet,

Læs mere

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Trin 1 og trin 2. Generelle del

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Trin 1 og trin 2. Generelle del Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 og trin 2 Generelle del LUU Nov. 2012 Rev. Juni 2014 Bjergparken Bjerggade 4 M DK-6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 Telefax 73 33 43 01 www.sosu-syd.dk

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU

Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU Udarbejdet i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1.8 2014 1 Revideret juli 2014 og ikrafttrædelse 1.8 2014 Generelle oplysninger

Læs mere

Merkantile grundforløb

Merkantile grundforløb Merkantile grundforløb Følgende erhvervsuddannelser er henført til denne indgang: 1) Detailhandelsuddannelse med specialer 2) Finansuddannelsen 3) Generel kontoruddannelse. 4) Handelsuddannelse med specialer

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter Marts 2013 Revideret 16. april 2013 1 Den lokale undervisningsplan refererer og henviser til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 149 bekendtgørelse

Læs mere

Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog

Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog Pædagoguddannelsen på UCC er tilrettelagt i overensstemmelse med gældende bekendtgørelse. Studieordningen er udarbejdet med det formål

Læs mere

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent UDDANNELSESBOG Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1. Velkommen 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6

Læs mere

Lokal undervisningsplan. Kontoruddannelsen med specialerne Administration og Offentlig administration

Lokal undervisningsplan. Kontoruddannelsen med specialerne Administration og Offentlig administration Lokal undervisningsplan Kontoruddannelsen med specialerne Administration og Offentlig administration 2013/2014 Forord Denne undervisningsplan beskriver undervisningen i den merkantile erhvervsuddannelse

Læs mere

Uddannelsesordning for Kontoruddannelse med specialer

Uddannelsesordning for Kontoruddannelse med specialer Uddannelsesordning for Kontoruddannelse med specialer Udstedelsesdato: Den 1. januar 2011 Udstedt af det Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 1435 af 15. december 2010

Læs mere

Sammenhæng mellem skole og praktik

Sammenhæng mellem skole og praktik Sammenhæng mellem skole og praktik Evaluering af skolers og virksomheders arbejde med at understøtte sammenhæng i tekniske erhvervsuddannelsers hovedforløb Sammenhæng mellem skole og praktik Evaluering

Læs mere

Forslag. Lov om uddannelsen til pædagog. (professionsbachelor)

Forslag. Lov om uddannelsen til pædagog. (professionsbachelor) Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 64 Offentligt Udkast af 2. november 2005 Fremsat den {FREMSAT} af Bertel Haarder Forslag til Lov om uddannelsen til pædagog (professionsbachelor) Kapitel 1 Formål

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 30. juni 2008 Serviceassistent Udstedt af Det Faglige Udvalg for Serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 145 af 29/02/2008 om

Læs mere

1.1. Formål... 6. 1.2. Omfang... 6. 1.3. Mål for læringsudbytte... 6. 1.4. Titel... 7

1.1. Formål... 6. 1.2. Omfang... 6. 1.3. Mål for læringsudbytte... 6. 1.4. Titel... 7 INDHOLD 1.1. Formål... 6 1.2. Omfang... 6 1.3. Mål for læringsudbytte... 6 1.4. Titel... 7 3.1 Læringsmål og indhold for de obligatoriske uddannelseselementer på 1. semester... 9 3.1.1 Samfund (5 ETCS)...

Læs mere