Møde i formandskabet for FUHA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Møde i formandskabet for FUHA"

Transkript

1 Vibeke Freilev, Danske Regioner, Simon Heidemann, TL, næstformand, Lotte Meilstrup, FOA, 2. næstformand cc. John Steffensen, sekretariatet Møde i formandskabet for FUHA Dato: 26. april 2012 Sagsbehandler: kgt Som aftalt indkaldes hermed til møde i formandskabet for FUHA. Mødet afholdes Mandag den 7. maj 2012 kl ca i SEVU, Ny Vestergade 17, 3. th., 1471 Kbh. K Dagsorden og mødebilag er vedheftet. Vh. Karen Therkildsen Uddannelseskonsulent

2 Punkt 1, bilag 1 Udvalg: FUHA formandskab Dato: 7. maj 2012 kl Emne: Forslag til dagsorden Baggrund: Dagsorden er udarbejdet i hht. til årsplanen i samarbejde med formanden Indstilling: Til godkendelse Bemærkninger: 1) Godkendelse af dagsorden 2) Godkendelse af referat Bilag 2.1: Indstillingsnotat Bilag 2.2: Referat fra møde i formandskabet den 27. okt ) Nedlæggelse af trin 1 er godkendt Bilag 3.1: Indstillingsnotat Bilag 3.2: Brev fra Ministeriet for Børn og Undervisning 4) Godkendelse af ændringer i audiologispecialet Bilag 4.1: Indstillingsnotat Bilag 4.2: Forslag til ændringer i audiospecialet 5) Godkendelse af revideret uddannelsesordning, audio og neuro Bilag 5.1: Indstillingsnotat Bilag 5.2: Forslag til revideret uddannelsesordning for begge specialer Bilag 5.3: Nuværende uddannelsesordning med ændringer 6) Forberedelse af fællesmøde med LUU Bilag 6.1: Indstillingsnotat 7) Godkendelse af årsregnskab 2011 Bilag 7.1: Indstillingsnotat Bilag 7.2: Årsregnskab ) Meddelelser Bilag 8.1: Indstillingsnotat Bilag 8.2: Optagne elevers uddannelsesmæssige baggrund Bilag 8.3: Breve til klinikker mv. med opfordring til at ansætte elever 9) Evt.

3 Punkt 2, bilag 1 Udvalg: FUHA formandskab Dato: 7. maj 2012 kl Emne: Godkendelse af referat fra møde den 7. dec Baggrund: Referatet har været udsendt til skriftlig kommentering. Indstilling: Det indstilles, at referatet godkendes med den indkomne præcisering. Det indstilles, at efterspurgte supplerende informationer om grundforløbselever tages til efterretning. Bemærkninger: FOA fremsendte flg. ønske om præcisering af punkt 7) Sekretariatet udarbejder et oplæg om økonomien, som parterne herefter vurderer og fra hver side kontakter KTO, så det sikres, at forespørgsel om budgetudvidelsen (40.000) kommer på KTO-dagsordenen. Præciseringen er indføjet i referatet. Under pkt. 5) bad formandskabet sekretariatet undersøge, hvordan interessen for de to specialer fordelte sig blandt grundforløbselever. Skolen oplyser, at en sådan fordeling ændrer sig løbende og ikke opgøres statistisk, men skolen anslår, at fordelingen audio/neuro er ca %. Skolen oplyser, at der er tiltagende søgning/interesse for neurospecialet. Skolen har tidligere orienteret FUHA om, at der planlagdes udbud af grundforløbshold på afdelingen i Vejle. Disse planer er skrinlagte. Skolen oplyser, at den ikke har elektroniske data om grundforløbselevernes tidligere skoleuddannelse. Se i stedet sekretariatets udarbejdede statistik over hovedforløbselevernes uddannelsesmæssige baggrund under dagsordenens punkt 8) Meddelelser. Sekretariatet er ved at indhente oplysninger om interessen for neurofysiologispecialet blandt bioanalytikerstuderende.

4 Referat Udvalg: FUHA formandskab Dato: 27. okt kl Emne: Referat Tilstede: Dorte Jeppesen, Danske Regioner, Simon Heidemann, TL, næstformand, Lotte Meilstrup, FOA, 2.næstformand John Steffensen, sekretariatsleder Karen Therkildsen, konsulent (ref.) Forslag til dagsorden: 1) Godkendelse af dagsorden 2) Godkendelse af referat 3) Status vedr. AMU for hospitalstekniske assistenter 4) Censorudtalelser og eksamenskarakterer ) Statistik optag og gennemførelse ) Årsplan ) Forslag til budget ) Meddelelser 9) Evt. Ad 1) Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt Ad 2) Godkendelse af referat Der var indkommet bemærkninger fra Lotte Meilstrup vedr. pkt 3) Efteruddannelsesmuligheder for hospitalstekniske assistenter. Lotte ønskede tilføjet at, hvis det er muligt at hive enkelte uddannelser ud af en FBK - fx de nyudviklede HTA-AMUuddannelser - så er det ok at SDU får udbuddet. Hvis dette ikke er muligt, ønskes en ny FKB til det hospitalstekniske område. Sekretariatet bedes undersøge dette. Referatet blev godkendt med den ønskede ændring. Ad 3) Status vedr. AMU for hospitalstekniske assistenter FUHA har modtaget et tilbud fra EPOS, der gerne vil samarbejde med FUHA om udvikling af AMU-tilbud til hospitalstekniske assistenter mod et passende vederlag. EPOS foreslår, at FUHA og EPOS nedsætter en fælles arbejdsgruppe, der ser på mulighederne. Arbejdsgruppens opgave skal være at sikre målgruppen og arbejdspladserne beskrevet i den kommende revision af FKB en Sundheds- og sygeplejeopgaver i sy-

5 gehusvæsenet. Ligeledes skal de tilhørende arbejdsmarkedsrelevante kompetencer (TAK er) beskrives, og der skal udvikles de første uddannelsesmål. Endvidere kan valgfri specialefag fra HTA-uddannelsen tilkobles FKB en og udbydes på AMU-vilkår. Vedr. godkendelse til udbud af AMU-uddannelser for HTA kunne sekretariatet oplyse, at Uddannelsesstyrelsen anbefaler, at EPOS henvender sig med et ønske om at tilføje målgruppen i FKB en Sundheds- og sygeplejeopgaver i sygehusvæsenet, og med et ønske om at Syddansk Erhvervsskole (SDE) får en udbudsgodkendelse til de uddannelser, der udvikles målrettet HTA. En sådan godkendelse til dele af en FKB er en (sjældent brugt) mulighed i flg. AMU-loven 16, stk 1. Formandskabet besluttede at nedsætte en gruppe bestående af repræsentanter fra TL, FOA, SDE og sekretariatet. Kommissoriet for arbejdsgruppen skulle være at komme med forslag til jobfunktioner og arbejdsmarkedsrelevante kompetencer (til FKB en) samt forslag til mål for en AMU-uddannelse til hvert speciale til drøftelse på fællesmøde med LUU sommeren De endelige forslag til FKB, TAK og mål forelægges til godkendelse på formandskabsmøde i efteråret Herefter forestår godkendelse i EPOS og Undervisningsministeriet. Såfremt alt går planmæssigt, vil det første udbud kunne være klart foråret Sekretariatet udarbejder forslag til kommissorium for arbejdsgruppen til godkendelse på næste FUHA-møde. Planen forudsætter at parterne finder de økonomiske midler, se senere under punktet om Budget Ad 4) Censorudtalelser og eksamenskarakterer 2011 FUHA besluttede for et årstid siden, på baggrund af en klage over eksamen fra en censor, at bede censorerne udtale sig om kvaliteten og anvendeligheden af de opgaver, som skolen stiller til afsluttende prøve. Den første eksamen, siden denne beslutning blev taget, er blevet gennemført i august Til mødet lå bilag med sammenskrivning af censorudtalelser og et bilag med karakterliste fra eksamen august Censorerne er udbredt tilfredse med opgaverne og finder dem bedre end tidligere, og anvendelige til at vurdere elevernes kompetencer. De afgivne karakterer ved eksamen 2011 viser større spredning end tidligere på audio-området. Formandskabet glædede sig meget over udviklingen og vurderede, at den indførte procedure har virket efter hensigten. Formandskabet besluttede, at takke LUU for samarbejdet, og at proceduren fortsættes fremover som en del af udvalgets kvalitetsovervågningsarbejde.

6 Ad 5) Statistik optag og gennemførelse En gang årligt forelægges formandskabet statistik for optag og gennemførelse på uddannelsens specialer Set over perioden er optaget nogenlunde stabilt på neuro-specialet, om end der er sket er fald i Formanden mente, at interessen for neurofysiologiassistenter var faldende i Østdanmark, mens Vestdanmark forsat var interesseret Optaget på audio-specialet er ligeledes faldende. Det mærkes, at Dansk HøreCenter ikke længere optager elever. Det faldende optag understreger behovet for de særlige indsatser for at finde flere praktiksteder, som udvalget besluttede på sidste møde. Formandskabet bad sekretariatet forhøre sig på SDE om hvordan grundforløbselevernes ønsker fordeler sig på de to specialer og på UC erne om, hvordan søgningen er til bio-analytikeruddannelsens speciale til neuro-området. Endvidere blev det foreslået at udvalget indgår i en dialog med skolen om hvordan det faglige miljø kan opretholdes, på uddannelser med så lille et optag. Ad 6) Årsplan 2012 Sekretariatet havde udarbejdet et forslag til årsplanen med udgangspunkt i de drøftelser, der havde præget udvalgets møder hen over året: Uddannelsesordningen revideres med virkning fra 1. sept Udvikling af AMU-efteruddannelsestilbud for færdige HTA er Indsats for at finde flere praktikpladser, herunder breve til godkendte og ikke-godkendte praktiksteder Konference for praktiksteder Audio: Revision af Uddannelsesordning med fokus på reduktion af faget engelsk og konvertering af tiden til fagligt fag. Koordinering med neuro. Prioritering og udvikling af det første AMU-udbud Neuro: Koordinering af ændringer i fagene i Uddannelsesordning med audio Prioritering og udvikling af det første AMU-udbud Det besluttedes, at sekretariatet udarbejder forslag til brev til praktikken med opfordring til at ansætte flere elever til godkendelse på næste møde. Ligeledes drøftes formål og økonomi for en konference for praktiksteder på næste møde. Ad 7) Forslag til budget 2012

7 Der var udsendt en budgetopfølgning pr. 30. september 2011 samt et forslag til budget Budgetopfølgningen viser, at der må forventes et underskud i 2011 på godt kr. Der er desuden brug for min kr. til arbejdet med udvikling af AMU-mål til målgruppen fra 2012 og frem. Formandskabet besluttede at søge KTO-samarbejdet om en årlig budgetudvidelse på kr. pr. år til etablering og drift af et AMU-tilbud til hospitalstekniske assistenter. Sekretariatet udarbejder et oplæg om økonomien, som parterne herefter vurderer og fra hver side kontakter KTO, så det sikres, at forespørgsel om budgetudvidelsen (40.000) kommer på KTO-dagsordenen. Ad 8) Meddelelser Formanden oplyste, at en organisationsændring i Region Hovedstaden muligvis kunne medføre, at der vil ske en udskiftning på formandsposten i FUHA-udvalget. Ad 9) Evt. Intet at referere.

8 Punkt 3, bilag 1 Udvalg: FUHA formandskab Dato: 7. maj 2012 kl Emne: Nedlæggelse af trin 1 er godkendt Baggrund: FUHA indsendte i foråret 2011brev til ministeriet med begrundet anmodning om nedlæggelse af trin 1 på audiologispecialet, audiometrist. Indstilling: Det indstilles, at udvalget tager godkendelse til efterretning Bemærkninger: På møde i REU (Rådet for de erhvervsfaglige erhvervsuddannelser) indstilledes en række korte uddannelser, her iblandt audiometristuddannelsen til nedlæggelse. Endelig godkendelse af Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang sundhed, omsorg og pædagogik med de ændringer, som nedlæggelse af audiometristuddannelsen medfører, afventer godkendelse af en række ændringer i de øvrige uddannelser i indgangen.

9 Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse Ny Vestergade 17, 3. sal 1471 København K Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal København K Tlf Fax CVR nr Svar på ansøgning om nedlæggelse af trin i uddannelsen til hospitalsteknisk assistent Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse har med brev dateret den 16. marts 2011 og 11. november 2011 ansøgt om nedlæggelse af trin 1 audiometristuddannelsen i uddannelsen til hospitalsteknisk assistent. 28. februar 2012 Sags nr.: K.391 På baggrund af en samlet vurdering med hovedvægt på det oplyste om manglende modsvar på arbejdsmarkedet har børne- og undervisningsministeren besluttet at imødekomme ansøgningen. Uddannelsesbekendtgørelsen vil blive ændret i overensstemmelse med beslutningen. Indtil dette er sket, kan der fortsat indgås uddannelsesaftaler om trin 1 i uddannelsen. Med venlig hilsen Birgit Gotenborg Kontorchef Direkte tlf

10 Punkt 4, bilag 1 Udvalg: FUHA formandskab Dato: 7. maj 2012 kl Emne: Godkendelse af forslag til ændringer i audiopecialet Baggrund: På møde i FUHA den 9. febr. drøftedes arbejdsgruppens forslag til ændringer i audio-specialet og der udestod færdigredigering af et par fag. Arbejdsgruppen har nu fremsendt deres endelige forslag til ændringer. Arbejdsgruppens forslag er godkendt i LUU Indstilling: Det indstilles, at formandskabet godkender arbejdsgruppens forslag til ændringer Bemærkninger: Til orientering vedlægges tidligere godkendte ændringer til neurospecialet.

11 Ændringer til audiologispecialet, godkendt af LUU Indeholder sidste tekniske og faglige redigeringer af tidligere indsendte fagbeskrivelser Indeholder praktikmål tilrettet i hht. krav for godkendelse af praktiksted Fagrelevant audiologisk engelsk Vejledende varighed Rutineret 1 uge 1. Eleven kan anvende engelsk fagsprog i en faglig samtale. 2. Eleven kan anvende audiologiske fagudtryk, indenfor det tekniske område, anatomi/fysiologi og sygdomslære. 3. Eleven kan anvende sproget i arbejdsmæssige såvel som faglige sammenhænge. 4. Eleven kan udvælge, fastholde og redegøre for det væsentligste i en læst, set og hørt faglig engelsk tekst herunder relevant informationssøgning. Audiometri Vejledende varighed Avanceret 3,5 uge 1. Eleven kan forklare brugen af de forskellige audiologiske test/prøver og undersøgelser og deres sammenhæng. 2. Eleven kan vurdere et undersøgelsesresultat samt begrunde og udføre supplerende undersøgelser. 3. Eleven kan forklare hvordan man foretager en vestibulære undersøgelse og kan reagere på undersøgelsesresultatet. 4. Eleven kan vurdere og reagere på undersøgelsesresultater og patientens/klientens anamnese mhp. behov for akustisk behandling. Øvrige rammer Fagligt udvalg anbefaler, at der indgår patientcases i undervisningen.

12 Høreapparat Vejledende varighed Rutineret 2,0 uge 1. Eleven kan forklare om høreapparaters opbygning (form og funktion) og om ørepropper og deres akustiske betydning. 2. Eleven kan forklare forskellen mellem analog og digital samt lineær og ulineær signalbehandling. 3. Eleven kan aflæse høreapparatets ydelse i kurver (I/O, knæpunkt, gain/frq, output/frq). 4. Eleven kan forklare teknikken bag trådløse hørehjælpemidler. 5. Eleven har kendskab til specielle høreapparattyper (fx CI, BAHA). Høreapparattilpasning Vejledende varighed Avanceret 1 uge 1. Eleven kan anvende viden om høreapparater til at udvælge relevante høreapparater, BTE/ITE/RITE. 2. Eleven kan anvende viden om lydbehandling (fx støjreduktion og frekvenskomprimering) til udvælgelse af høreapparater. 3. Eleven kan tilpasse et høreapparat ud fra såvel måleresultater som patientens/klientens ønsker og høreproblemer. 4. Eleven kender til objektiv verification/kvalitetskontrol (fx IGmåling, Coupler) 5. Eleven kan forklare lydsignaler, herunder frekvenser, lydstyrker samt kompression/ekspansion. Øvrige rammer Fagligt udvalg anbefaler at der indgår patientcases I undervisningen. Nye valgfrie specialefag: Avanceret høreapparatteknik. Vejledende varighed Avanceret 0,5 uge 1. Eleven kan vælge og anvende apparater fra forskellige producenter ud fra kendskab til deres features 2. Eleven kan teste forskellige høreapparater, herunder verificere at ændringer også skal ses i koblermålinger i høreapparatet. 3. Eleven kan udføre objektiv verifikation i form af REM- målinger. 4. Eleven kan forklare konsekvenser ved valg af forskellige signalbehandlingsstrategier/features ud fra den principielle funktion af denne. 5. Eleven kender til SPL-audiometri og fordelene ved denne.

13 Den private høreklink (Virksomhedskendskab) Rutineret Vejledende 1,0 uge varighed 1. Eleven kan redegøre for grundlæggende mekanismer i en privat høreklinik. 2. Eleven kan redegøre for den lovgivning (herunder registerlov, lov om social service, lovpligtig forsikring), der ligger til grund for høreklinikkens virke. 3. Eleven kender til forbrugerreaktioner og kan forholde sig til fagetiske problemstillinger. Ørepropteknik (nyt i hht. EU-krav) Rutineret Vejledende 0,5 uge varighed 1. Eleven kan vurdere de anatomiske og fysiologiske egenskaber ved klientens øre for at kunne udvælge og fremstille en øreprop. 2. Eleven kan tage aftryk af øret og bearbejde aftrykket. 3. Eleven kender forskellige aftryksmaterialer og aftryksteknikker. Iværksætteri og innovation Vejledende varighed F-niveau 1,0 at eleven: 1) får kendskab til innovations- og iværksætter- og selvstændighedsbegrebet, 2) kan gøre rede for etableringsforhold, herunder for virksomhedens daglige drift, finansieringsmuligheder, og for vilkår ved virksomhedens ophør, 3) kan gøre rede for forskellige organisatoriske principper i virksomheden, herunder for beslutningsprocesser og samarbejdsformer på forskellige niveauer og 4) opnår indsigt i dansk erhvervsstruktur og dens forskydninger, herunder sådanne som helt eller delvist følger af internationale forhold.

14 Praktikmål et med praktikuddannelsen er, at eleven opnår rutine og udvikler personlige og faglige færdigheder i relation til uddannelsens kompetenceområder. Der er nedenstående mål for praktikuddannelsen, opdelt på de to specialer. Der lægges vægt på, at tilrettelæggelsen og vejledningen understøtter elevens udvikling af personlige kompetencer som led i udvikling af erhvervsfaglig kompetence. Audiologispecialet: For begge spor gælder, at 1. Eleven kan foretage høreapparattilpasning 2. Eleven kan gennemføre undersøgelsesforløb 3. Eleven kan begrunde og foretage hensigtsmæssig valg af høreapparat 4. Eleven kan vejlede og servicere patienter/kunder i valg og brug af høreapparat 5. Eleven kan selvstændigt foretage tone- og taleaudiometriske undersøgelser og kan vurdere behovet for ekstra undersøgelser i samarbejde med fagrelevante medarbejdere 6. Eleven kan selvstændigt foretage tympanometriske undersøgelser og refleksmåling 7. Eleven kan anvende brugen af stemmegaffel-test 8. Eleven kan anvende psykoakustiske tests med tonestimuli 9. Eleven kan anvende psykoakustiske test med talestimuli 10. Eleven kan anvende maskering 11. Eleven kan anvende impedans audiometri For elever, der har uddannelsesaftale på det offentlige spor, gælder desuden at 1. Eleven kan gennemføre audiovisuelle tests 2. Eleven kan gennemføre tekniske målinger (2cc eller Coupler) og REMmålinger 3. Eleven kan gennemføre børneaudiologiske undersøgelser 4. Eleven kan gennemføre otoakustiske emissioner (OAE) 5. Eleven kan gennemføre otoneurologiske undersøgelser 6. Eleven kan gennemføre audioelektrofysiologiske undersøgelser For elever, der har uddannelsesaftale på det private spor gælder desuden at: 1. Eleven kan forestå fejlfinding og udskiftning af standardelementer 2. Eleven kan gennemføre REM-målinger 3. Eleven kan forestå daglig administration og fakturering 4. Eleven kan medvirke ved salg og markedsføring

15 RETTELSER TIL EKSISTERENDE FAG. Fagene har været delt i to niveauer, hvoraf det ene skulle nås på trin 1 og det andet på trin 2. Fagene er nu sammenskrevet og eleverne skal kun til én prøve i faget. Patologi Varighed Rutineret 1,5 uge 1. Eleven kender til forskellige former for hørenedsættelse, dvs. hørenedsættelse opstået på baggrund af sygdom i ydre øre, øregang, mellemøre og indre øre samt i hørebaner (konduktive og perceptive lidelser). 2. Eleven kender til årsager til kongenitte hørenedsættelsesformer og deres udvikling 3. Eleven kender til erhvervsbetingede høretab og disses udvikling. 4. Eleven kender til andre erhvervede høretab, f.eks. som følge af infektioner, indtagelse af ototoxiske stoffer, lægemiddel- interaktioner og bivirkninger. 5. Eleven kender til arvelige høretab. 6. Eleven kender til hørenedsættelse forårsaget af påvirkninger i foster- og neonatalperioden 7. Eleven kan anvende de latinske fagtermer inden for området. Ørets anatomi og fysiologi Vejledende Rutineret 2,5 uger varighed 1. Eleven kan foretage høreundersøgelser på en patient/kunde ud fra sin viden om ørets anatomi og fysiologi samt symptomer ved sygelige tilstande. 2. Eleven kan beskrive det ydre øre, den ydre øregang, trommehinden, mellemøre og indre øre herunder anatomiske kendetegn, størrelse, form og opbygning, også ved brug af latinske betegnelser. 3. Eleven kan forklare nervecellers og nervesystemets opbygning, herunder nerveforbindelserne mellem det indre øre og CNS, transmission af lyd fra omgivelserne til CNS med brug af korrekte anatomiske termer. 4. Eleven kan forklare funktionen af balanceorganet med brug af korrekte anatomiske termer. 5. Eleven kan forklare organismens øvrige sanser i generelle træk.

16 Ændringer i neurospecialet, FUHA 2012 Valgfri specialefag godkendt på FUHA-møde juni 2011 Der er foretaget en teknisk redigering af taxonomi for fagene Billeddannende undersøgelser Rutineret Vejledende varighed 0,5 uge 1. Eleven kender principper for brug af ultralyd i forbindelse med diagnostik og udredning af neurologiske sygdomme, fx karpaltunnelsyndrom og apoplexia cerebi/tci. 2. Eleven kender principper for udførelse af CT-scanning 3. Eleven kander principper for udførelse af MR-scanning 4. Eleven kender principper for udførelse af PET/SPECT scanning Undervisningen bør baseres på patientcases, således at det bliver så praksisnært som muligt. Elektrofysiologisk udredning af patienter med kompressionsneuropati/ polyneuropati. Rutineret Vejledende varighed 1 uge 1. Eleven kender forskellige former for neuropati (kompressionsneuropati/polyneuropati) og de typiske elektrofysiologiske fund, der karakteriserer neuropatien. 2. Eleven kender neurofysiologiske karakteristika ved specielle neuropatier, herunder polyradikulitis og hereditiære neuropatier. 3. Eleven ved hvordan der udføres nerveledningsundersøgelser (NLU) med overfladeteknik, herunder kender og forstår principperne ved undersøgelse af de mest almindelige sensoriske og motoriske nerver på arme og ben. 4. Eleven kender det apparatur, der anvendes til NLU, herunder kendskab til den tekniske opsætning af motorisk og sensorisk NLU. 5. Eleven kender fejlkilder og muligheder for fejldiagnostik ved NLU.

17 Undersøgelser af det autonome nervesystem. Rutineret Vejledende varighed ½ uge 1. Eleven kender opbygningen og funktionen af det autonome nervesystem. 2. Eleven kan forklare hvorfor undersøgelsen kan være indiceret ved visse lidelser i det somatiske nervesystem. 3. Eleven kender forskellige undersøgelsesmetoder og deres værdi. 4. Eleven kan forklare karakteristika ved forskellige abnorme svar. 5. Eleven kender fremtidsperspektiver for undersøgelser af det autonome nervesystem, herunder tidlig diagnosticering af andre lidelser fx diabetes.

18 Punkt 5, bilag 1 Udvalg: FUHA formandskab Dato: 7. maj 2012 kl Emne: Revideret uddannelsesordning til godkendelse Baggrund: På møde mellem FUHA og LUU sidste sommer godkendtes en række mindre ændringer til neurospecialet. Ændringerne medførte behov for at ændre fag i audiospecialet. Ændringer i begge specialer er nu godkendte (dagsordens punkt 4))og indarbejdet i vedlagte forslag til revideret uddannelsesordning Indstilling: Det indstilles, at formandskabet godkender forslag til revideret uddannelsesordning Bemærkninger: Uddannelsesordningen består af to dele: - En tekstdel, der indeholder reglerne for undervisningen (ud over de regler der står i loven og bekendtgørelsen) - En fagdel, der indeholder målene for de enkelte fag Vedlagt er uddannelsesordningen i to versioner. - En version, hvoraf fremgår alle ændringer i forhold til nuværende uddannelsesordning - En version, der viser den reviderede uddannelsesordning Procedure: Ændringer til uddannelsesordningen er godkendt i LUU. Forslag til ny uddannelsesordning sendes d.d. til FUHAs medlemmer til evt. kommentering forud for møde i formandskabet. Når Formandskabet har godkendt uddannelsesordningen skal den - Til legalitetskontrol i Ministeriet for børn og undervisning - I høring på Syddansk Erhvervsskole mhp. vurdering af om revisionen har økonomiske konsekvenser for skolen. Evt. bemærkninger herfra sendes til skriftlig høring i formandskabet, hvorefter uddannelsesordningen er endelig godkendt. Afslutningsvist indskrives uddannelsesordningen i uddannelsesadministration.dk og uddannelsesordningen er udstedt.

19 Udstedelsesdato: 15. juli Uddannelsesordning for uddannelsen til Hospitalsteknisk assistentuddannelse Udstedt af det faglige udvalg for Hospitalstekniskassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. xx149 af 25/02/2011 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang Sundhed, omsorg og pædagogik. Uddannelsesordning er udstedt i forlængelse af udstedelse af bekendtgørelse nr af 16. november 2010 om grundfag og centralt udarbejdede valgfag i erhvervsuddannelserne, som træder i kraft den 1. juli Denne ændring i bekendtgørelsen har kun medført en mindre ændring i uddannelsesordningen bekendtgørelsens bilag 2, Hospitalsteknisk assistentuddannelse, som denne tekst vedrører, nemlig at det valgfri specialefag i Erhvervsøkonomi har en varighed af 2 uger mod tidligere 1 2. Denne uddannelsesordning indeholder ændringer som følge af nedlæggelse af trin1, audiometristuddannelsen i audiospecialet og en ajourføring af uddannelsen i forhold til udviklingen på jobområdet Ændring af områdefag: Engelsk er reduceret fra 2 uger til 1 uge. Der er flg. ændringer i audio-specialet: - Trin 1, audiometrist er nedlagt og en række fag, der var opdelt på trin 1 og 2 er samlet til et fag - nye specialefag: fagrelevant audiologisk engelsk 1 uge, Høreapparat 2 uger er sammenfattet af høreapparat og høreapparatteknik, Tinnitus/svimmelhed og balanceforstyrrelser er ændret fra valgfrit specialefag til bundet specialefag - nye valgfrie specialefag: Avanceret høreapparatteknik ½ uge, Den private høreklinik (virksomhedskendskab) 1 uge, Ørepropteknik ½ uge, Iværksætteri og innovation, F-niveau 1 uge. Fagene Erhvervsøkonomi og Salg og Service er udgået. - praktikmålene er opdateret i forhold til afdelinger og klinikkers behov - enkelte faglige mål i enkelte fag er ajourført og sprogligt korrigeret Der er flg. ændringer i neuro-specialet: - diagnostisk strategi er flyttet fra valgfrit til bundet specialefag - nye valgfri specialefag: Billeddannende undersøgelser ½ uge, Undersøgelse af det autonome nervesystem ½ uge, Elektrofysiologisk udredning og Nerveledningsundersøgelser er ændret fra to fag af ½ uge til ét fag på 1 uge benævnt Elekrofysiologisk udredning af patienter med kompressionsneuropati/polyneuropati, - enkelte faglige mål i enkelte fag er ajourført og sprogligt korrigeret Formateret: Punkttegn + : 1 + Justeret: 0,63 cm + Indrykning: 1,27 cm Formateret: Punkttegn + : 1 + Justeret: 0,63 cm + Indrykning: 1,27 cm Til bilagets pkt 1-Uddannelsens formål og opdeling Formålet med uddannelsen er, at eleven gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår kompetence som hospitalsteknisk assistent: neurofysiologiassistent, audiometrist og eller audiologiassistent, se bilag 21 til bekendtgørelse for nærmere uddybning. Side 1

20 Til bilag pkt 2 - Uddannelsens varighed og struktur m.v. 2.1 Uddannelsen varer 2 år og 6 måneder, trin 1 til audiometrist varer 1 år og 6 måneder. Trin 1 som audiometrist er kun mulig at opnå inden for audiologiområdet. Uddannelsen omfatter et obligatorisk grundforløb på 20 uger og et hovedforløb, der veksler mellem skoleundervisning og praktikuddannelse. 2.2 Model for uddannelsens struktur: Audiometrist, samlet uddannelsestid: 1 år og 6 måneder Evt. praktik Grundforløb Evt. praktik Skole Praktik Skole 20 uger Ca.2 mdr. 9 uger Ca.4½ mdr. 9 uger Praktik Ca.5 mdr. Audiologi- og neurofysiologiassistent, samlet uddannelsestid: 2 år og 6 måneder. Evt. praktiktid forud for første skoleperiode afhænger af tidspunktet for indgåelse af uddannelsesaftale. Evt. praktik Grundforløb Evt.Praktik Skole Praktik Skole Praktik Skole Praktik Skole 20 uger Ca. 6 uger 9 uger Ca. 18 uger 9 uger Ca uger Ca.18 2 uger uger uger Evt. rest praktik Til kapitel 3 Kompetencemål forud for skoleundervisningen i hovedforløbet. Se punkt 3 i bilag 2 til bekendtgørelsen Til kapitel 4 Kompetencemål for hovedforløbet Se punkt 4 i bilag 2 til bekendtgørelsen. Eleven opnår sin samlede erhvervsfaglige kompetence gennem undervisning i og aktiv tilegnelse af målene for områdefag, grundfag, valgfri spcialfag og valgfag samt målene for praktikuddannelsen. Oversigtsskemaer Det fremgår af de følgende oversigtsskemaer, hvilke undervisningsfag og hvilke praktikmål, der indgår i uddannelsen, herunder hvilket eller hvilke kompetencemål, det pågældende fag/praktikmål understøtter. Formateret: Skrifttype: Kursiv Formateret: Skrifttype: Kursiv Nærmere beskrivelse af indholdet i de enkelte fag findes i denne uddannelsesordnings udvidede del med fagtilknytninger I tilrettelæggelse af fagene lægges vægt på at understøtte elevens udvikling af personlige kompetencer som led i udviklingen af erhvervsfaglig kompetence. Side 2

21 Tabel 1 Fagenes bidrag til kompetencemålene - skoledelen af hovedforløbet Faget bidrager til følgende kompetencemål: Præstationsniveau for faget Vejledende tid (uger) Alle trin og Begge specialer Speiale Grundfag 2 uger 1,4,9,11,12,13,1 4,15 Fagrelevant psykologi, Kommunikation og etik 3 Fagrelevant engelsk Specialefag Bundne specialefag Specialet Audiologiassistent Rutineret 1,5 X Rutineret 1,0 X 6, 7 Fysik F 2,0 X Områdefag Præstationsstandard 3,5 4,5 uger 1,9,10,11, 12,13 Sygdomslære og patientdokumen-tation Rutineret 1,0 X Præstationsstandard Præstationsstandard 10,5 uger/14,5 15,5 uger Trin 1 Audiometrist Trin 2 Audiologi assistent 10,5 uger 15,5 4, uger 1,2,4,6,11,13, Audiometri Avanceret 3,5 X X 16 1,6,7,9,10,12, Høreapparat Avanceret 2,0 X X 13,16 4,9,13,15,19,20, Patologi Rutineret 1,5 X X 21 3 Fagrelevant Rutineret 1,0 X audiologisk engelsk 5,6,7 Teknik, audiologi Rutineret 1,0 X X 3,17 Ørets anatomi Avanceret 2,5 X X og fysiologi 1,2,4,6 Diagnostisk strategi Rutineret 0,5 X X Side 3

22 1,4,6,11,13,16, 20,21 Tinnitus/Svimmelhed /balanceforstyrr elser Rutineret 0,5 Obligatorisk fag i stedet for valgfrit specialefag 5 Specialerelevant Rutineret 2,0 X X informationsteknologi, audiologi 1,2,4,6,11,13 Audiometri 2 Avanceret 1,0 Lægges sammen til 1 fag X 1,2,4,6,9,10,13, 18,20,21 Høreapparat Tilpasning 1,6,7 Høreapparat Teknik 4,9,13,15, 19,20,21 Avanceret 1,0 X Avanceret 1,0 Slettes/lægges sammen med høreapparat Patologi 2 Rutineret 0,5 Lægges sammen til 1 fag X X X 17 Ørets anatomi og fysiologi 2 Avanceret 0,5 Lægges sammen til 1 fag X 1, 2, 3, 4,5, 6, 9, 10,13,14, 15, 22, 23, 25 1, 2, 3, 4,5, 6,9, 11, 13,15,24 1,2,4,6,7, 8,9, 10,13,22, 23, 25, 26 1, 2, 3, 11, 12, 22, 23, 24, 25, 26 Specialet Neurofysiologi- Aassistent Elektroencephalografi (EEG) Evoked potentials (EP) Elektromyografi (EMG) og elektroneurografi (ENG) Nervesystemets anatomi 14,5 15,5uger Neurofysiologiassistent Avanceret 2,5 X Avanceret 1,5 X Avanceret 2,0 X Avanceret 2,0 X 3,22 Neurofysiologi Avanceret 1,0 X Formateret: Centreret Formateret: Centreret Formateret: Centreret Formateret: Centreret Formateret: Centreret 1, 3,4, 13, 14, 22,23 Neurologi og specialerettet farmakologi Avanceret 2,5 X Formateret: Centreret 1,2, 4, 5,6,7,11, 13, 23,24,25,26 Teknik, neurofysiologi Rutineret 1,0 X Formateret: Centreret Side 4

Uddannelsesordning for uddannelsen til Hospitalsteknisk assistentuddannelse

Uddannelsesordning for uddannelsen til Hospitalsteknisk assistentuddannelse Udstedelsesdato: 15. juli 2012 Uddannelsesordning for uddannelsen til Hospitalsteknisk assistentuddannelse Udstedt af det faglige udvalg for Hospitalstekniskassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Møde om eksamen og censorudtalelser, audiologiassistentuddannelsen

Møde om eksamen og censorudtalelser, audiologiassistentuddannelsen Til censorer for audiologiassistentuddannelsen 2012 Overlæger Kristian Otto Nielsen, Sygehus Sønderjylland Jørgen Hedegaard Jensen, Gentofte hospital Audiologiassistenter Gitte Nykjær Andersen, Odense

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Hospitalsteknisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til Hospitalsteknisk assistent Udstedelsesdato: 23. juni 2008 Uddannelsesordning for uddannelsen til Hospitalsteknisk assistent Udstedt af det faglige udvalg for Hospitalstekniskassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Hospitalsteknisk assistentuddannelse

Uddannelsesordning for uddannelsen til Hospitalsteknisk assistentuddannelse Udstedelsesdato: 15. juli 2012 Uddannelsesordning for uddannelsen til Hospitalsteknisk assistentuddannelse Udstedt af det faglige udvalg for Hospitalstekniskassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning, hospitalsteknisk assistent, fagdel 2012

Uddannelsesordning, hospitalsteknisk assistent, fagdel 2012 Uddannelsesordning, hospitalsteknisk assistent, fagdel 2012 For at opnå kompetencemålene, der er fælles for alle elever i hovedforløbet, gennemgår eleverne følgende skolefag og praktikmål: Grundfag Der

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Hospitalsteknisk assistentuddannelse

Uddannelsesordning for uddannelsen til Hospitalsteknisk assistentuddannelse Udstedelsesdato: 1. april 2014 Uddannelsesordning for uddannelsen til Hospitalsteknisk assistentuddannelse Udstedt af det faglige udvalg for Hospitalstekniskassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Møde i formandskabet for FUHA

Møde i formandskabet for FUHA Dorte Jeppesen, Danske Regioner, Simon Heidemann, TL, næstformand, Lotte Meilstrup, FOA, 2. næstformand cc. John Steffensen, sekretariatet Møde i formandskabet for FUHA Dato: 10. okt. 2011 Sagsbehandler:

Læs mere

Uddannelsesordning for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse

Uddannelsesordning for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse Uddannelsesordning for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse (FUHA) i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Adresser... 3. Skolekalender... 4. Retningslinjer for den praktiske del... 5. Overordnede praktikmål og retningslinjer... 6. Anvendelse af Logbog...

Adresser... 3. Skolekalender... 4. Retningslinjer for den praktiske del... 5. Overordnede praktikmål og retningslinjer... 6. Anvendelse af Logbog... Adresser... 3 Skolekalender... 4 Retningslinjer for den praktiske del... 5 Overordnede praktikmål og retningslinjer... 6 Anvendelse af... 7 Praktikvejledning 1. praktikperiode... 8 Praktikerklæring 1.

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Møde i formandskabet for FUHA

Møde i formandskabet for FUHA Vibeke Freilev, Danske Regioner, Birgitte Grum-Schwensen, bgs@tl.dktl, næstformand, Lotte Meilstrup, FOA, næstformand cc. John Steffensen, sekretariatet Møde i formandskabet for FUHA Dato: 1. marts 2013

Læs mere

Retningslinier for oplæring i den praktiske del af hospitalsteknisk assistentuddannelse med speciale i audiologi, offentlige praktiksteder

Retningslinier for oplæring i den praktiske del af hospitalsteknisk assistentuddannelse med speciale i audiologi, offentlige praktiksteder I den første praktikperiode skal eleven orienteres om de arbejdsopgaver, som forekommer under audiometrist eller audiologiassistentuddannelsen, og under instruktion beskæftiges med enkle arbejdsfunktioner.

Læs mere

Indkaldelse til fælles møde mellem det lokale uddannelsesudvalg og FUHA

Indkaldelse til fælles møde mellem det lokale uddannelsesudvalg og FUHA Til FUHA Vibeke Freilev, Danske Regioner, formand Simon Heidemann, TL, næstformand Lotte Meilstrup, FOA, næstformand Lene Nielsen, FOA Gitte Nykjær Andersen, Danske Regioner, audio Randi Wetke, Danske

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til hospitalsteknisk assistent

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til hospitalsteknisk assistent BEK nr 293 af 23/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.72T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1635 af

Læs mere

Referat. Dato: 12. september 2014 kl. 9.30 15.00. Referat fra mødet. Tilstede:

Referat. Dato: 12. september 2014 kl. 9.30 15.00. Referat fra mødet. Tilstede: Referat Udvalg: FUHA og LUU Dato: 12. september 2014 kl. 9.30 15.00 Emne: Referat fra mødet Tilstede: FUHA Vibeke Freilev, Danske Regioner, formand Lotte Meilstrup, FOA, næstformand Tove Rygaard, FOA Gitte

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Udstedelsesdato: 15/7 011 Udstedt af det faglige udvalg for Film og tv produktionsuddannelsen bekendtgørelse nr.157 af 3/ 011 uddannelserne i indgangen

Læs mere

Indkaldelse til møde i FUHA den 2. februar 2009

Indkaldelse til møde i FUHA den 2. februar 2009 Til Per Kristian Jansen, formand, Danske Regioner Anne Dalhberg, Teknisk Landsforbund Heidi Leen, FOA Lene Nielsen, FOA Michael Bille, Danske Regioner Randi Wetke, Danske Regioner (afbud) Lotte Meilstrup,

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 2. april 2008 Frisør Udstedt af det faglige udvalg for frisøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 136 af 28.2.2008 om uddannelserne i den

Læs mere

Indkaldelse til fælles møde mellem det lokale uddannelsesudvalg og FUHA

Indkaldelse til fælles møde mellem det lokale uddannelsesudvalg og FUHA Til FUHA Ane Allermann, Danske Regioner, formand Erik Jensen, TL, næstformand Heidi Leen, FOA, 2. næstformand Lene Nielsen, FOA xx, Danske Regioner, audio (afbud) Randi Wetke, Danske Regioner, audio Jesper

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 9. juni 2011 Receptionist Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Udviklingsredegørelse 2011 for erhvervsuddannelsen til hospitalsteknisk assistent

Udviklingsredegørelse 2011 for erhvervsuddannelsen til hospitalsteknisk assistent Det faglige udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelsen Sept. 2010 Udviklingsredegørelse 2011 for erhvervsuddannelsen til hospitalsteknisk assistent Nøgletal 2007 2008 2009 Igangværende uddannelsesaftaler

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedelsesdato: den 15. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/04/2013

Læs mere

Møde i formandskabet for FUHA

Møde i formandskabet for FUHA Vibeke Freilev, Danske Regioner, Martin Ungermann Bichel, næstformand, Lotte Meilstrup, FOA, næstformand cc. John Steffensen, sekretariatet Møde i formandskabet for FUHA Dato: 3. december 2014 Sagsbehandler:

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Frontline PC supporter Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til. tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 20. maj 2008 tjener Udstedt af Det faglige Udvalg for Tjeneruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008 om uddannelserne i

Læs mere

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedelsesdato: 1. september 2008 Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedt af det Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr. 149 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato 24. februar 200 Ernæringsassistent Udstedt af det faglige udvalg for ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør Det faglige udvalg for isoleringsfaget Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 16. juni 2008 Teknisk isolatør Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen teknisk isolering i henhold til

Læs mere

Møde i formandskabet for FUHA

Møde i formandskabet for FUHA Vibeke Freilev, Danske Regioner, Birgitte Grum-Schwensen, næstformand, Lotte Meilstrup, FOA, næstformand cc. John Steffensen, sekretariatet Møde i formandskabet for FUHA Dato: 19. juni 2014 Sagsbehandler:

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 2. april 2008 Kosmetiker Udstedt af det faglige udvalg for kosmetiker-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 136 af 28.02.2008 om uddannelserne

Læs mere

Adresser... 3. Skolekalender... 4. Retningslinjer for den praktiske del... 5. Overordnede praktikmål og retningslinjer... 8. Anvendelse af Logbog...

Adresser... 3. Skolekalender... 4. Retningslinjer for den praktiske del... 5. Overordnede praktikmål og retningslinjer... 8. Anvendelse af Logbog... Adresser... 3 Skolekalender... 4 Retningslinjer for den praktiske del... 5 Overordnede praktikmål og retningslinjer... 8 Anvendelse af... 9 Praktikvejledning 1. praktikperiode... 10 Praktikerklæring 1.

Læs mere

Uddannelsesordning for film- og tvproduktionsuddannelsen

Uddannelsesordning for film- og tvproduktionsuddannelsen Uddannelsesordning for film- og tvproduktionsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 013 Udstedt af Billedmediernes Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til hospitalsteknisk assistent

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til hospitalsteknisk assistent BEK nr 1635 af 15/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Ansøgningsskema til brug for godkendelse af offentligt praktiksted

Ansøgningsskema til brug for godkendelse af offentligt praktiksted for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse, audiologispecialet. audiometrist og audiologiassistent Består af: Ansøgningsskema til udfyldelse Bilag 1: Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet Bilag

Læs mere

Møde i formandskabet for FUHA

Møde i formandskabet for FUHA Helle Nørtoft Laursen, Danske Regioner, Simon Heidemann, TL, næstformand, Lotte Meilstrup, FOA, 2. næstformand cc. John Steffensen, sekretariatet Møde i formandskabet for FUHA Dato: 30. sept. 2010 Sagsbehandler:

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker

Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker Udstedelsesdato: 7. juni 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Struktør-, Brolægger- og Byggeuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. 346 af 27.3.2013om

Læs mere

Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse

Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse Udstedelsesdato: Den 1. januar 2011 Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse Udstedt af det Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 1435 af 15. december 2010 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Hospitalsteknisk assistentuddannelse

Uddannelsesordning for uddannelsen til Hospitalsteknisk assistentuddannelse Udstedelsesdato: 20. maj 2008 Uddannelsesordning for uddannelsen til Hospitalsteknisk assistentuddannelse Udstedt af det faglige udvalg for Hospitalstekniskassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Hospitalsteknisk Assistentuddannelse

Uddannelsesordning for uddannelsen til Hospitalsteknisk Assistentuddannelse 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Hospitalsteknisk Assistentuddannelse Udstedt af det faglige udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse (FUHA) i henhold

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til hospitalsteknisk assistent

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til hospitalsteknisk assistent Det faglige udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelsen September 2013 Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til hospitalsteknisk assistent Nøgletal 2010 2011 2012 Igangværende uddannelsesaftaler

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Udstedelsesdato: 19. juni 2008 Udstedt af det faglige udvalg for skorstensfejer-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 144 af 29. februar 2008

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Anlægsgartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Anlægsgartner Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 13. juni 2008. Anlægsgartner Udstedt af det faglige uddannelsesudvalg for uddannelsen anlægsgartner

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for kosmetiker uddannelsen i henhold til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 378 af 8. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: juni 2014 Laboratorietandtekniker Udstedt af Tandteknikerfagets Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne

Læs mere

Adresser Skolekalender Retningslinjer for den praktiske del Overordnede praktikmål og retningslinjer Anvendelse af Logbog...

Adresser Skolekalender Retningslinjer for den praktiske del Overordnede praktikmål og retningslinjer Anvendelse af Logbog... Adresser... 3 Skolekalender... 4 Retningslinjer for den praktiske del... 5 Overordnede praktikmål og retningslinjer... 8 Anvendelse af... 9 Praktikvejledning 1. praktikperiode... 10 Praktikerklæring 1.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Februar 2014 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 9. juni 2011 Tjener Udstedt af Det faglige Udvalg for Tjeneruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne i

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Veterinærsygeplejerske

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Veterinærsygeplejerske Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 01/06/2008 Udstedt af det faglige udvalg for veterinærsygeplejeuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 146 af 29/02/2008 om uddannelserne i

Læs mere

Det faglige udvalg for isoleringsfaget

Det faglige udvalg for isoleringsfaget Det faglige udvalg for isoleringsfaget Udstedelsesdato: 21. juni 2012 Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk isolatør Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen teknisk isolering i henhold til

Læs mere

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af Billedmediernes Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion

Læs mere

Referat fra møde i Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse tirsdag den 12. juni 2007

Referat fra møde i Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse tirsdag den 12. juni 2007 Referat fra møde i Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse tirsdag den 12. juni 2007 Næste møde i fagligt udvalg er den 18. september. Bemærk temamøde fra kl. 10-14. Deltagere: Peder Ring,

Læs mere

Adresser. Elev CPR-nr. Adresse. Praktiksted Afdeling Adresse. Tlf. Praktikansvarlig Mail tlf.: Praktikvejleder Mail tlf.:

Adresser. Elev CPR-nr. Adresse. Praktiksted Afdeling Adresse. Tlf. Praktikansvarlig Mail tlf.: Praktikvejleder Mail tlf.: Adresser 3 Skolekalender 4 Retningslinjer for den praktiske del af hospitalsteknisk assistentuddannelse med speciale i audiologi (offentlig klinik) 5 Retningslinjer for den praktiske del af hospitalsteknisk

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 557 af 28. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedelsesdato 5. juli 0 Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedt af Fagligt Udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 39 om uddannelserne i den

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Automatik og procesuddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Automatik og procesuddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. januar 20 Automatik og procesuddannelsen Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 138 af 28/02/2008 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen Udstedelsesdato: 16. maj 2008 Udstedt af det faglige udvalg for beklædning i henhold til bekendtgørelse nr. 151 af 04/03/2008 om

Læs mere

Møde i formandskabet for FUHA

Møde i formandskabet for FUHA Ane Allermann, Danske Regioner, formand Erik Jensen, TL, næstformand Heidi Leen, FOA, 2. næstformand cc. Lotte Meilstrup, FOA John Steffensen, sekretariatet Møde i formandskabet for FUHA Dato: 9. marts

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 30. juni 2008 Serviceassistent Udstedt af Det Faglige Udvalg for Serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 145 af 29/02/2008 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Hotel- og fritidsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Hotel- og fritidsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 8. juni 2009 Hotel- og fritidsassistent Udstedt af Det faglige Udvalg for Hotel- og fritidsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Ansøgningsskema til brug for godkendelse af praktiksted for Hospitalsteknisk assistentuddannelse, neurologispecialet

Ansøgningsskema til brug for godkendelse af praktiksted for Hospitalsteknisk assistentuddannelse, neurologispecialet Ansøgningsskema til brug for godkendelse af praktiksted for Hospitalsteknisk assistentuddannelse, neurologispecialet Består af: Ansøgningsskema til udfyldelse Bilag 1. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet

Læs mere

Møde i formandskabet for FUHA

Møde i formandskabet for FUHA Vibeke Freilev, Danske Regioner, Svend Solvig, TL, næstformand, Lotte Meilstrup, FOA, næstformand cc. John Steffensen, sekretariatet Møde i formandskabet for FUHA Dato: 23. november 2012 Sagsbehandler:

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Dyrepasser

Uddannelsesordning for uddannelsen til Dyrepasser Undervisningsministeriet den 21. september 2011 Sagsnr. 108.534.021 Udstedelsesdato: 25. maj 2012 Uddannelsesordning for uddannelsen til Dyrepasser Udstedt af Fællesudvalget for Landbrugsuddannelser i

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Væksthusgartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til Væksthusgartner Uddannelsesordning for uddannelsen til Væksthusgartner Udstedelsesdato: 24. maj 2012 Udstedt af Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 11/04/2012 om uddannelserne

Læs mere

Møde i formandskabet for FUHA

Møde i formandskabet for FUHA Ane Allermann, Danske Regioner, formand Erik Jensen, TL, næstformand, Lotte Meilstrup FOA, 2. næstformand cc. Jacob Møller Jørgensen; Danske Regioner Simon Heideman, TL, kommende næstformand John Steffensen,

Læs mere

Revision af Social- og sundhedsuddannelsen. Nanna Højlund Temadag FOA Sønderborg 10. September 2012

Revision af Social- og sundhedsuddannelsen. Nanna Højlund Temadag FOA Sønderborg 10. September 2012 Revision af Social- og sundhedsuddannelsen Nanna Højlund Temadag FOA Sønderborg 10. September 2012 Mit oplæg Hvad er en erhvervsuddannelse og hvordan er den styret? Generelt om revision af social- og sundhedsuddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen

Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen Udstedelsesdato: 5. juni 2013 Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen Udstedt af Fællesudvalget for landbrugsuddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 11/04/2012 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til hospitalsteknisk assistent

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til hospitalsteknisk assistent Det faglige udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelsen September 2012 Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til hospitalsteknisk assistent Nøgletal 2009 2010 2011 Igangværende uddannelsesaftaler

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Elektronikoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2014 Elektronikoperatør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 454 af 08/05/2014 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Indkaldelse til møde i FUHA

Indkaldelse til møde i FUHA Til FUHA Vibeke Freilev, Danske Regioner, formand Birgitte Grum-Schwensen, TL, næstformand Lotte Meilstrup, FOA, næstformand Lene Nielsen, FOA Gitte Nykjær Andersen, Danske Regioner, audio Troels Reinholdt

Læs mere

Indkaldelse til fælles møde mellem det lokale uddannelsesudvalg og FUHA

Indkaldelse til fælles møde mellem det lokale uddannelsesudvalg og FUHA Til FUHA Vibeke Freilev, Danske Regioner, formand Birgitte Grum-Schwensen, TL, næstformand Lotte Meilstrup, FOA, næstformand Tove Rygaard, FOA Gitte Nykjær Andersen, Danske Regioner, audio Troels Reinholdt

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist

Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist Udstedt af det faglige udvalg for bolig og ortopædi den 1.4.2008 i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang Produktion

Læs mere

Referat fra møde i FUHA Ny Vestergade 17, 3.th Tirsdag den 17. nov. 2009 kl. 10.00 ca. 14.30

Referat fra møde i FUHA Ny Vestergade 17, 3.th Tirsdag den 17. nov. 2009 kl. 10.00 ca. 14.30 Referat fra møde i FUHA Ny Vestergade 17, 3.th Tirsdag den 17. nov. 2009 kl. 10.00 ca. 14.30 Tilstede: Ane Allermann, formand, Danske Regioner Erik Jensen, næstformand, Teknisk Landsforbund Heidi Leen,

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: 21. maj 2008 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008 om uddannelserne

Læs mere

Revision af Social- og sundhedsuddannelsen. Nanna Højlund Temadag FOA Nordsjælland og FOA Frederikssund April 2012

Revision af Social- og sundhedsuddannelsen. Nanna Højlund Temadag FOA Nordsjælland og FOA Frederikssund April 2012 Revision af Social- og sundhedsuddannelsen Nanna Højlund Temadag FOA Nordsjælland og FOA Frederikssund April 2012 Mit oplæg (ca. 1½ t) Hvad er en erhvervsuddannelse og hvordan er den styret? Generelt om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 8. juni 2009 Gastronom Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker Udstedt af det faglige udvalg for mediegrafikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 462 af 14. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Greenkeeper

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Greenkeeper Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 16. juni 2008. Greenkeeper Udstedt af det faglige uddannelsesudvalg for uddannelsen greenkeeper

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato:28.03.2008 Skibsmekaniker Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser for skibsmekanikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktionsgartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktionsgartner Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktionsgartner Udstedelsesdato: 24. maj 2012 Udstedt af Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 11/04/2012 om uddannelserne

Læs mere

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til receptionist

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til receptionist Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til receptionist Uddannelsen til receptionist er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan at der efter grundforløbet skiftes mellem skoleundervisning

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen elektronik og svagstrøm

Uddannelsesordning for uddannelsen elektronik og svagstrøm praktik 0 uger praktik 0 uger praktik 0 uger praktik 0 uger praktik 5 uger 5 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger Uddannelsesordning for uddannelsen elektronik og svagstrøm

Læs mere

Referat. Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 10.00 til 12.00. Emne: Referat fra mødet. Tilstede

Referat. Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 10.00 til 12.00. Emne: Referat fra mødet. Tilstede Referat Udvalg: PASS Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 10.00 til 12.00 Emne: Referat fra mødet Tilstede Nanna Højlund, FOA, formand Ursula Dybmose, KL, næstformand Lotte Meilstrup, FOA Jette Hovedskov,

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør Det faglige udvalg for isoleringsfaget Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2011 Teknisk isolatør Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen teknisk isolering i henhold

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Bygningsmaler

Uddannelsesordning for uddannelsen til Bygningsmaler Udstedelsesdato: 1. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til Bygningsmaler Udstedt af det faglige udvalg for bygningsmaleruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 346 af 27.3.2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Udkast til referat af møde fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse, den 18. september 2006, kl. 10 12, EPOS

Udkast til referat af møde fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse, den 18. september 2006, kl. 10 12, EPOS Udkast til referat af møde fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse, den 18. september 2006, kl. 10 12, EPOS Til stede: Peder Ring, Danske Regioner Per Hvenegaard, TL Birgit Andersen, H:S

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fitnessinstruktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fitnessinstruktør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr. xxx om uddannelsen

Læs mere

Rev. 0108 2006/AT. Hospitalsteknisk Assistent. Neurofysiologi. Odense Tekniske Skole. Navn: Hospital: LOGBOG

Rev. 0108 2006/AT. Hospitalsteknisk Assistent. Neurofysiologi. Odense Tekniske Skole. Navn: Hospital: LOGBOG Rev. 0108 2006/AT Hospitalsteknisk Assistent Odense Tekniske Skole Neurofysiologi Navn: Hospital: LOGBOG Indholdsfortegnelse:... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Adresser:...3 Skolekalender...4 Retningslinier

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Udstedelsesdato: 8.03.008 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for flymekanikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 134 af 8/0/008 om

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse gældende fra september 2013 1 Indholdsfortegnelse Indhold BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I

Læs mere

Referat. Dato: Tirsdag den 23. november 2010 kl Emne: Referat fra mødet i den 23.11

Referat. Dato: Tirsdag den 23. november 2010 kl Emne: Referat fra mødet i den 23.11 Referat Udvalg: PASS-udvalget Dato: Tirsdag den 23. november 2010 kl. 13-15 Emne: Referat fra mødet i den 23.11 Til stede Nanna Højlund, FOA, formand Ursula Dybmose, KL, næstformand Helle Nørtoft Laursen,

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Serviceassistent Udstedt af Det Faglige Udvalg for Serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 25/02/2011 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt

Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt Udstedt af det faglige udvalg for Vagt- og Sikkerhedsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 297 af 24.03.2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 493 af 22. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen

Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for cykel- og motorcykeluddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere