Oversigt (indholdsfortegnelse)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigt (indholdsfortegnelse)"

Transkript

1 BEK nr 1567 af 20/12/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: Skatteministeriet Senere ændringer til forskriften Lovgivning forskriften vedrører LBK nr 804 af 29/06/2007 LBK nr 1276 af 24/10/2007 Links til EU direktiver, jf. note L0037 Yderligere dokumenter: Forskrifter, som implementerer EU direktiv 31999L0037 Alle cirkulærer, vejledninger m.v. til denne bekendtgørelse Afgørelser truffet i henhold til denne retsforskrift Beretninger fra ombudsmanden, der anvender denne retsforskrift Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Administrationen af Centralregisteret for Motorkøretøjer Kapitel 2 Typer af køretøjer, der skal registreres Kapitel 3 Veterankøretøj Kapitel 4 Tilknytning her til landet Kapitel 5 Registrering i udlandet mv. Kapitel 6 Brug her i landet af et udenlandsk køretøj Kapitel 7 Krav mv. til et udenlandsk køretøj, der bruges her i landet Kapitel 8 Bevis for registrering i udlandet mv. Kapitel 9 Registreringsgrundlaget Kapitel 10 Registreringsattest mv. Kapitel 11 Tidsbegrænset eller midlertidig registrering Kapitel 12 Ændring af registrerede oplysninger Kapitel 13 Nummerpladen Kapitel 14 Særlige nummerplader mv. Kapitel 15 Betaling Kapitel 16 Kontrol mv. Kapitel 17 Straf Kapitel 18 Ikrafttræden Bilag 1 Bilag 2

2 Den fulde tekst Bekendtgørelse om registrering af køretøjer mv. 1) Efter 72, 73, stk. 1, 73 a, 73 b, 75, stk. 3, 76, 88 a, stk. 1, 118, stk. 8, 124 q og 134 b i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 24. oktober 2007, og 22, stk. 1, i registreringafgiftsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 804 af 29. juni 2007, som ændret ved 1 i lov nr af 19. december 2007, fastsættes: Terminologi 1. I denne bekendtgørelse bruges betegnelsen»registrering«eller afledninger heraf som en samlebetegnelse for indregistrering og omregistrering af et køretøj. Stk. 2. I denne bekendtgørelse bruges betegnelsen»færdselslovens område«om vej her i landet, som benyttes til almindelig færdsel af en eller flere færdselsarter, jf. 1 i færdselsloven. Stk. 3. I denne bekendtgørelse bruges betegnelsen»offentlig vej«om veje, gader, broer og pladser, der er åbne for almindelig færdsel, og som administreres af stat eller kommune efter lov om offentlige veje, jf. 1 i loven. Stk. 4. I denne bekendtgørelse bruges betegnelsen»ejer«af et køretøj eller afledninger heraf såvel om tilfælde, hvor der kun er én ejer af køretøjet, som om tilfælde, hvor der er flere ejere af køretøjet. Dette gælder dog ikke 7, 9 og 10. Tilsvarende gælder betegnelsen»bruger«af et køretøj. Begrebet»en bruger«er defineret i 39. Stk. 5. I denne bekendtgørelse bruges betegnelsen»her i landet«om Kongeriget Danmark, bortset fra Færøerne og Grønland. Stk. 6. I denne bekendtgørelse bruges betegnelsen»udenlandsk køretøj«eller afledninger heraf om et køretøj, der er registreret af en kompetent myndighed i en anden stat, på Færøerne eller på Grønland og forsynet med nummerplader. Betegnelsen bruges også om et køretøj, der ikke er registreret og forsynet med nummerplader, hvis køretøjets ejer eller bruger har en sådan tilknytning til en anden stat, Færøerne eller Grønland, at køretøjer ikke skal registreres her i landet. Stk. 7. I denne bekendtgørelse anvendes betegnelsen»wienerkonventionen«om Wienerkonventionen af 8. november 1969 om vejtrafik. I bilag 2 til denne bekendtgørelse er der en oversigt over de stater, der har tiltrådt Wienerkonventionen. Stk. 8. I denne bekendtgørelse anvendes betegnelsen»eu/eøs-stat«om en stat, der enten er medlem af EU eller deltager i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Det er i dag de 27 EU-medlemsstater samt Island, Liechtenstein og Norge. Stk. 9. I denne bekendtgørelse bruges betegnelsen»registreringsattest«eller afledninger heraf om den samlede registreringsattest. Består registreringsattesten således af to dele, omfatter begrebet begge dele af attesten. Afsnit I Registrering Kapitel 1 Administrationen af Centralregisteret for Motorkøretøjer 2. SKAT forvalter Centralregisteret for Motorkøretøjer (CRM3). Stk. 2. SKAT kan dispensere fra kapitel 4, og 59, stk. 1, når særlige grunde taler derfor. Stk. 3. SKAT kan fastsætte nærmere regler for forvaltningen af Centralregisteret for Motorkøretøjer, herunder udforme blanketter til brug i forbindelse med administrationen af registeret. Stk. 4. SKAT kan slette registrerede oplysninger om et køretøj tolv år efter, at køretøjet er afregistreret, hvis køretøjet ikke inden da er indregistreret på ny. Kapitel 2 Typer af køretøjer, der skal registreres 3. Følgende typer af køretøjer skal registreres i Centralregisteret for Motorkøretøjer og forsynes med nummerplader, før de tages i brug på færdselslovens område: 1) Motorkøretøj. 2) Traktor, jf. dog stk. 2. 3) Knallert, jf. dog stk. 3. 4) Påhængs- eller sættevogn til et køretøj, der skal registreres. 5) Campingvogn.

3 6) Andet påhængsredskab end campingvogn, der tilkobles et motorkøretøj, hvis påhængsredskabets konstruktion gør det muligt at trække det med en større hastighed end 30 km/t. Stk. 2. En traktor som nævnt i 74 i færdselsloven skal ikke registres. En traktor som nævnt i 75 i færdselsloven skal registreres som godkendt og forsynes med nummerplade, før traktoren tages i brug på færdselslovens område. Stk. 3. En lille knallert skal kun registreres, hvis den er erhvervet som fabriksny den 1. juli 2006 eller senere. En invalideknallert skal ikke registreres. 4. Et motorredskab, der er indrettet og benyttes til befordring af gods, der ikke er nødvendigt for motorredskabets funktion, skal registreres i Centralregisteret for Motorkøretøjer og forsynes med nummerplader, før det tages i brug på færdselslovens område. Et sådant motorredskab kan dog uden registrering bruges på privat område, herunder privat vej, der ikke har karakter af privat fællesvej, samt i ubetydeligt omfang på privat fællesvej og offentlig vej, f.eks. ved at krydse vejen. Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1, 1. pkt., gælder ikke: 1) Et motorredskab, der er bestemt til at føres af en gående. 2) En minitruck, i det omfang den kun bruges på privat område, herunder privat vej samt i ubetydeligt omfang på offentlig vej, f.eks. ved at krydse vejen.en minitruck er defineret i 1 i bekendtgørelse om klassifikation og anvendelse af visse mindre motordrevne køretøjer som motorredskaber (minitruck). 3) En gaffeltruck.en gaffeltruck er et lastbærende og lastløftende køretøj, hvis egenvægt fungerer som kontravægt for lasten. 5. SKAT kan fritage et køretøj for registrering, hvis køretøjet ganske overvejende skal anvendes uden for offentlig vej. Ved en registreringsfritagelse fastsættes det område, hvor køretøjet må anvendes. Stk. 2. SKAT kan efter aftale med Færdselsstyrelsen fastsætte yderligere vilkår om køretøjets indretning, udstyr, benyttelse og synspligt. Kapitel 3 Veterankøretøj 6. Et køretøj, der er registreret første gang for mere end 35 år siden og underkastet periodisk syn, jf. 55, stk. 1-3, i bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, kan registreres til veterankørsel. Stk. 2. Et køretøj, der er registreret til veterankørsel, må kun benyttes lejlighedsvis. Køretøjet må ikke bruges til erhvervsmæssig personbefordring, transport af farligt gods, udrykningskørsel eller udlejning uden fører. Kapitel 4 Tilknytning her til landet Bopæl eller hjemsted 7. Et køretøj af en type, der skal registreres efter kapitel 2, registreres kun i Centralregisteret for Motorkøretøjer, hvis køretøjet har en ejer med bopæl eller hjemsted her i landet, jf. dog stk. 2 og 3. Stk. 2. Selv om en ejer af køretøjet har bopæl eller hjemsted her i landet, skal der ikke ske registrering i Centralregisteret for Motorkøretøjer, hvis der er en bruger af køretøjet, og brugeren ikke har bopæl eller hjemsted her i landet, jf. 13. Stk. 3. Selv om ingen ejer af køretøjet har bopæl eller hjemsted her i landet, skal der ske registrering i Centralregisteret for Motorkøretøjer, hvis der er en bruger af køretøjet, og denne har bopæl eller hjemsted her i landet. 8. Med bopæl for en fysisk person sidestilles, at den pågældende har opholdt sig her i landet i et år eller, hvis den pågældende har opholdt sig her i afbrudte perioder, at vedkommende inden for de sidste 24 måneder har været her i landet i tilsammen 365 dage. Stk. 2. Med hjemsted for en virksomhed sidestilles et fast driftssted. Fraflytning 9. Hvis en registreret ejer eller bruger af et køretøj opgiver sin bopæl eller sit hjemsted her i landet, skal køretøjet afregistreres eller omregistreres til en ny ejer, respektive en ny bruger, hvis den fraflyttende har været afgørende for registreringen i Centralregisteret for Motorkøretøjer efter 7. Stk. 2. Dette gælder dog ikke, hvis den pågældende kun tager ophold i en anden stat, på Færøerne eller på Grønland i mindre end 185 dage. Tilflytning 10. Hvis en ejer eller bruger af et udenlandsk køretøj, der skal registreres efter kapitel 2, etablerer bopæl eller hjemsted her i landet, skal køretøjet registreres i Centralregisteret for Motorkøretøjer inden 14 dage efter tilflytningen, hvis køretøjet bruges på færdselslovens område. Kapitel 5 Registrering i udlandet mv.

4 11. Et udenlandsk køretøj kan ikke samtidigt være registreret med nummerplader i Centralregisteret for Motorkøretøjer. 12. Hvis ejer eller bruger af et motorkøretøj, der skal registreres efter kapitel 2, har en sådan tilknytning til en anden stat, Færøerne eller Grønland (hjemland), at køretøjet ikke skal registreres i Centralregisteret for Motorkøretøjer, jf. kapitel 4, skal køretøjet være registreret af en kompetent myndighed i den pågældende stat mv., før køretøjet tages i brug på færdselslovens område. Stk. 2. Det samme gælder et påhængskøretøj til et motorkøretøj, hvis påhængskøretøjet har en tilladt totalvægt over 750 kg, og påhængskøretøjets ejer eller bruger har bopæl eller hjemsted i en stat, der har ratificeret Wienerkonventionen. Hvis ejer eller bruger har bopæl eller hjemsted i en stat, der ikke har ratificeret Wienerkonventionen, behøver køretøjet ikke være registreret, uanset køretøjets vægt. Stk. 3. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse på et motorredskab, en traktor eller et påhængskøretøj til et motorredskab eller en traktor, hvis køretøjet skal registreres i ejer eller brugers hjemland. Stk. 4. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse på en knallert, jf. 28, med en konstruktivt bestemt maksimal hastighed på over 30 km i timen. Kapitel 6 Brug her i landet af et udenlandsk køretøj 13. En person med bopæl her i landet må ikke føre et udenlandsk motorkøretøj på færdselslovens område, medmindre kørslen sker som nævnt i Vare- eller lastbil 14. Et udenlandsk motorkøretøj, der udelukkende er beregnet og indrettet til godstransport, må i følgende tilfælde føres på færdselslovens område af en person, der har bopæl her i landet, hvis køretøjet er registreret til en virksomhed, der ikke er etableret her i landet: 1) Kørslen alene udføres i virksomhedernes interesse som godstransport for fremmed regning i overensstemmelse med Rådets forordning om adgang til markedet for vejgodstransport i Fællesskabet, som udføres fra eller til en medlemsstats område eller gennem en eller flere medlemsstaters områder (881/92/EØF), herunder cabotagekørsel i overensstemmelse med Rådets forordning om betingelserne for transportvirksomheders adgang til at udføre intern vejgodstransport i en medlemsstat, hvor de ikke er hjemmehørende (3118/93/EØF). 2) Kørslen er godstransport i overensstemmelse med bilag II i Rådets forordning om adgang til markedet for vejgodstransport i Fællesskabet, som udføres fra eller til en medlemsstats område eller gennem en eller flere medlemsstaters områder (881/92/EØF), herunder cabotagekørsel i overensstemmelse med punkt 4 i samme bilag. Bus 15. Et udenlandsk motorkøretøj, der er indrettet til befordring af flere end 9 personer, føreren medregnet, må i følgende tilfælde føres på færdselslovens område af en person, der har bopæl her i landet, hvis køretøjet er registreret til en virksomhed, der ikke er etableret her i landet: 1) Kørslen alene udføres i virksomhedens interesse som erhvervsmæssig personbefordring, jf. Rådets forordning om fælles regler for international personbefordring med bus (684/92/EØF), herunder cabotagekørsel, jf. Rådets forordning om betingelserne for transportvirksomheders adgang til at udføre personbefordring ad vej i en medlemsstat, hvor de ikke er hjemmehørende (12/98/EF). 2) Kørslen er personbefordring for egen regning i overensstemmelse med Rådets forordning om fælles regler for international personbefordring med bus (684/92/EØF), jf. bekendtgørelsen om buskørsel. Stk. 2. Stk. 1, nr. 2, finder tilsvarende anvendelse, hvis motorkøretøjet er registreret til en sammenslutning, der ikke arbejder med gevinst for øje, og som ikke er etableret her i landet. Værkstedskørsel mv. 16. En person med bopæl her i landet, der er beskæftiget i et automobilfirma, en automobilservicestation, et automobiludlejningsfirma, et automobilværksted, et hotel, en motororganisation, et rederi, et redningskorps, et parkeringsanlæg, et skibsmæglerfirma, et speditionsfirma, en synsvirksomhed eller en omsynsvirksomhed, må føre et udenlandsk motorkøretøj på færdselslovens område, hvis kørslen alene finder sted i forbindelse med køretøjets afhentning, udbringning, afprøvning, parkering, klargøring, afskibning eller hjemtransport. Stk. 2. Tilsvarende gælder en offentligt ansat, i det omfang kørslen er nødvendig til kontrol af køretøjet. Taxa 17. En person med bopæl her i landet må føre et udenlandsk motorkøretøj, der er registreret til taxikørsel i den pågældende stat mv. Stk. 2. Køretøjet må på færdselslovens område kun bruges til erhvervsmæssig personbefordring. Stk. 3. Det er en forudsætning for kørslen, at SKAT har fritaget køretøjet for afgift efter registreringsafgiftsloven. Fritagelsen skal medbringes under kørsel på færdselslovens område og på forlangende vises til politiet eller SKAT. Firmabil - Lønmodtagere

5 18. En herboende arbejdstager, der får stillet et udenlandsk motorkøretøj til rådighed af en virksomhed med hjemsted eller fast forretningssted i en anden EU/EØS-stat, må føre køretøjet på færdselslovens område. Stk. 2. Det er en forudsætning for kørslen, at SKAT har fritaget køretøjet for afgift efter registreringsafgiftsloven. Køretøjet må alene føres af den person, som er omfattet af fritagelsen, eller af en person, der hører til den pågældendes husstand. Stk. 3. Fritagelsen skal medbringes under kørsel på færdselslovens område og på forlangende vises til politiet eller SKAT. Erhvervsdrivende 19. En herboende selvstændig erhvervsdrivende, der er etableret eller udfører tjenesteydelser i en anden EU/EØS-stat, og i den forbindelse anvender et udenlandsk motorkøretøj til brug for udførelsen af denne selvstændige erhvervsvirksomhed i en anden EU/EØS-stat, må føre køretøjet på færdselslovens område. Stk , stk. 2 og 3, finder tilsvarende anvendelse. Kørsel overvejende uden for landets grænser 20. SKAT kan tillade, at en person med bopæl her i landet fører et udenlandsk køretøj, der ganske overvejende anvendes uden for landets grænser, på færdselslovens område, hvis der i øvrigt foreligger særlige grunde til ikke at kræve køretøjet registreret her i landet. Stk. 2. Tilladelse kan kun meddeles til privat kørsel. Tilladelse til erhvervsmæssig kørsel kan dog gives til: 1) Kørsel med et køretøj, der er særligt indrettet til demonstrationskørsel, til kørsel med dette formål. Tilladelsen kan gives i indtil 60 dage inden for 12 måneder. 2) Importører og forhandlere i forbindelse med demonstration for forhandlere og presse af en ny køretøjsmodel, der er stillet til rådighed af fabrikanten eller dennes repræsentant, hvis ansøgeren ikke råder over et tilsvarende registreret eller uregistreret køretøj her i landet. Tilladelse kan gives i indtil 30 dage for hver ny køretøjsmodel. 3) Journalister med motorstof som hovedområde til prøvekørsel af en ny model, der er stillet til rådighed af importøren, forhandleren, fabrikanten eller dennes repræsentant. Tilladelsen gives i indtil 14 dage for hver ny køretøjsmodel. Stk. 2. Tilladelsen skal medbringes under kørsel på færdselslovens område og på forlangende vises til politiet eller SKAT. Kørsel i transit eller i forbindelse med havari 21. SKAT kan tillade, at en person med bopæl her i landet fører et udenlandsk køretøj på færdselslovens område i følgende tilfælde: 1) Køretøjet køres i transit direkte fra indførselsstedet til udførselsstedet. 2) Køretøjet i henhold til en forsikringsaftale er stillet til rådighed for den pågældende person, efter at vedkommendes eget køretøj er havareret i forbindelse med kørsel uden for landet, og køretøjet køres direkte fra grænsen til bopælen og videre til afleveringsstedet. Stk. 2. Tilladelsen skal medbringes under kørsel på færdselslovens område og på forlangende vises til politiet eller SKAT. Kapitel 7 Krav mv. til et udenlandsk køretøj, der bruges her i landet Forsikring 22. Et udenlandsk motordrevet køretøj og et påhængskøretøj dertil må kun bruges på færdselslovens område, hvis der i overensstemmelse med færdselsloven er tegnet en ansvarsforsikring for køretøjet. Stk. 2. Forsikringspligten anses uden videre for opfyldt for køretøjer, der er registreret i en EU/EØS-stat, Monaco, San Marino, Schweiz, Andorra, Kroatien eller Færøerne. For køretøjer, der er registreret i en anden stat, skal føreren være i besiddelse af gyldigt internationalt grønt forsikringskort eller af en grænseforsikringspolice udstedt af Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring. Forsikringsdokumentet skal være underskrevet og udvise, at lovpligtig ansvarsforsikring er i kraft, og at forsikringens gyldighedsområde er de stater, der er medlem af EU/EØS. Tekniske krav 23. Et udenlandsk motorkøretøj eller et udenlandsk påhængskøretøj til et motorkøretøj må bruges på færdselslovens område, hvis køretøjet som minimum opfylder de tekniske krav, der følger af Wienerkonventionen, anneks 5, og dette kapitel i øvrigt. Stk. 2. Har køretøjets ejer eller bruger bopæl eller hjemsted i en stat, der ikke har ratificeret Wienerkonventionen, skal køretøjet som minimum opfylde de tekniske krav, der følger af den internationale færdselskonvention af 19. december 1949, jf. bekendtgørelse nr. 7 af 2. marts 1949, og dette kapitel i øvrigt. Stk. 3. Der kan i anden lovgivning mv. være fastsat krav, der skal være opfyldt, før et udenlandsk køretøj tages i brug på færdselslovens område. 24. Et udenlandsk køretøj skal overholde reglerne i bekendtgørelse om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk, bortset fra bestemmelserne i 2, stk. 4, 11, stk. 2, og 16, stk. 2. Stk. 2. En sættevogn kan dog overskride de længdebegrænsninger, der er fastsat i den i stk. 1 nævnte bekendtgørelse, såfremt den samlede længde af sættevognstoget ikke overstiger 15,50 m.

6 25. Et udenlandsk køretøj med forlygter med asymmetrisk nærlys, der er indstillet til venstrekørsel, må kun benyttes her i landet, såfremt den sektorformede del af lygteglasset, hvorfra de asymmetriske stråler udgår, tildækkes, eller lygterne omstilles til højrekørsel. 26. Færdselslovens regler om tilkobling af påhængskøretøj og sidevogn finder tilsvarende anvendelse på et udenlandsk køretøj. Stk. 2. En udenlandsk motorcykel eller cykel må dog være tilkoblet en sidevogn, der er anbragt til venstre for motorcyklen, respektive cyklen. 27. Et udenlandsk motorredskab, traktor og påhængskøretøj til et motorredskab eller en traktor må bruges på færdselslovens område, hvis køretøjet opfylder de krav, der følger af dette kapitel og af bekendtgørelse om indretning og udstyr for traktorer og motorredskaber m.v. 28. Som knallert anses alene et køretøj, der opfylder betingelserne i færdselslovens 2, nr. 6. Opfylder en udenlandsk knallert ikke disse betingelser, skal den betragtes som motorcykel. Stk. 2. En udenlandsk knallert med en konstruktiv bestemt maksimal hastighed på over 30 km i timen skal opfylde de krav, der gælder for motorcykler. Stk. 3. En udenlandsk knallert med en konstruktiv bestemt maksimal hastighed på højst 30 km i timen skal overholde kravene i 31, nr. 2-6, og 32, stk. 1, nr. 1 og 2, i bekendtgørelse om køretøjers indretning og udstyr. Knallerten skal desuden være forsynet med en rød bagudrettet refleksanordning og et identifikationsmærke, der angiver cylindervolumen, og mærket»cm«. 29. En udenlandsk cykel skal være forsynet med: 1) Bremse, som kan bremse cyklen på en sikker, hurtig og virksom måde. 2) Rød refleksanordning, som kan ses bagfra. 3) Sådanne anordninger, at cyklen fortil kan vise et hvidt eller gulligt lys og bagtil et rødt lys. 4) En klart lydende klokke, som skal være anbragt på styret. Cyklen må ikke være forsynet med andet signalapparat. Kapitel 8 Bevis for registrering i udlandet mv. Registreringsnummer 30. En udenlandsk bil skal både foran og bag på være forsynet med et registreringsnummer. Har bilens ejer eller bruger bopæl eller hjemsted i en stat, der ikke har ratificeret Wienerkonventionen, stilles der kun krav om, at bilen bag på er forsynet med et registreringsnummer. Stk. 2. En udenlandsk motorcykel skal være forsynet med et registreringsnummer bag på. Stk. 3. Et udenlandsk påhængskøretøj, der efter 12 skal være registret, før det tages i brug på færdselslovens område, skal være forsynet med et registreringsnummer bag på. Skal påhængskøretøjet ikke være registret efter 12, skal køretøjet bag på enten vise det trækkende køretøjs registreringsnummer eller påhængskøretøjets eget registreringsnummer. Stk. 4. Registreringsnummeret skal bestå af arabiske tal eller latinske bogstaver. Hvis andre tal eller bogstaver benyttes, skal de gentages med arabiske tal, respektive latinske bogstaver. Stk. 5. Registreringsnummeret skal være læseligt i normalt dagslys i en afstand af 40 meter. Har bilens ejer eller bruger bopæl eller hjemsted i en stat, der ikke har ratificeret Wienerkonventionen, nedsættes afstanden til 20 meter. Stk. 6. Registreringsnummeret kan enten være anbragt på en særlig plade (nummerplade) eller være fastgjort til eller malet på selve køretøjet. I begge tilfælde skal det være anbragt i lodret eller næsten lodret stilling og i et plan, der er vinkelret på køretøjets længdeakse. Stk. 7. Bestemmelserne i stk. 1-6 finder tilsvarende anvendelse på udenlandsk knallert, motorredskab, traktor og påhængskøretøj til et motorredskab eller en traktor, hvis køretøjet efter 12 skal være registret, før det tages i brug på færdselslovens område. Registreringsattest 31. Som registreringsattest betegnes et dokument, der er udstedt af den kompetente myndighed i den pågældende stat, på Færøerne eller på Grønland som bevis for, at køretøjet er registreret. Stk. 2. Registreringsattesten for et påhængskøretøj kan bestå i, at påhængskøretøjet er anført i registreringsattesten for det trækkende køretøj. Stk. 3. For køretøjer, der er registreret i en EU/EØS-stat, gælder Rådets direktiv om registreringsdokumenter for motorkøretøjer (1999/37/EF). Attesten skal dog som minimum opfylde de krav, der følger af stk. 4. Stk. 4. Er køretøjet ikke registret i en EU/EØS-stat, skal registreringsattesten være skrevet med latinske bogstaver og arabiske tal, og oplyse om: 1) Køretøjets registreringsnummer, mærke, stelnummer, datoen for første registrering eller produktionsåret samt navn og adresse på attestens indehaver. 2) Attestens gyldighedstid, hvis attesten er tidsbegrænset. 3) Køretøjets totalvægt, hvis køretøjet er beregnet til godstransport og registreret i en stat, der har ratificeret Wienerkonventionen.

7 Stk. 5. For køretøjer, der er registreret i en stat, der ikke er medlem af EU/EØS, ligestilles et kørecertifikat, der er udstedt i henhold til den internationale konvention af 24. april 1926 om kørsel med motorkøretøjer, med en registreringsattest, såfremt certifikatet er udstedt inden for det seneste år. Stk. 6. Registreringsattesten skal medbringes under kørsel på færdselslovens område og på forlangende vises til politiet eller SKAT. Stk. 7. Bestemmelserne i stk. 1-6 finder tilsvarende anvendelse på udenlandsk knallert, motorredskab, traktor og påhængskøretøj til et motorredskab eller en traktor, hvis køretøjet efter 12 skal være registret, før det tages i brug på færdselslovens område. Landekendingsmærke 32. Et udenlandsk motorkøretøj og et udenlandsk påhængskøretøj til et motorkøretøj skal bag på være forsynet med registreringslandets landekendingsmærke. Stk. 2. Et påhængskøretøj til et udenlandsk motorkøretøj skal, hvis påhængskøretøjet ikke er registreret, bag på være forsynet med det trækkende køretøjs landekendingsmærke. Stk. 3. Landekendingsmærket skal bestå af mindst eet og højst tre latinske bogstaver, der er malet med sort på en hvid elliptisk bund, jf. dog stk. 6. Bogstaverne skal være mindst 80 mm høje og stregbredden mindst 10 mm. Stk. 4. Ellipsen på et landekendingsmærke til en motorcykel skal være på mindst 175x115 mm. På landekendingsmærket til andre motorkøretøjer og påhængskøretøjer hertil skal ellipsen være mindst 240x145 mm, hvis mærket består af tre bogstaver. Dimensionerne kan nedsættes til 175x115 mm, hvis mærket består af et eller to bogstaver. Stk. 5. Landekendingsmærket skal være anbragt med vandret hovedakse i overensstemmelse med reglen i 30, stk. 6. Dog kan ellipsen anbringes med lodret hovedakse, såfremt landekendingsmærket kun består af eet bogstav. Stk. 6. For køretøjer, der er registreret i en EU/EØS-stat, gælder EU-nummerpladen som landekendingsmærke, jf. Rådets forordning om gensidig anerkendelse af registreringslandets kendingsbogstaver for motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil ved kørsel inden for Fællesskabet (2411/98/EF). Nordiske køretøjer med prøveskilte 33. Kravet om registrering anses for opfyldt for: 1) Norske køretøjer, der kan benyttes i Norge på»prøvekjennemerke«. 2) Svenske køretøjer, der kan benyttes i Sverige på grundlag af»saluvagnslicens«. 3) Finske køretøjer, der kan benyttes i Finland med»provnummerskyltar«. Stk. 2. Som bevis for tilladelsen gælder: 1) Norge:»prøvekjennemerke«sammen med»vognkort«for»årsprøvekjennemerke«eller»kjøreseddel«for»dagsprøvekjennemerke«i original. 2) Sverige:»saluvagnsskyltar«. 3) Finland:»provnummerskyltar«sammen med et bevis for retten til at anvende sådanne nummerplader. Nordiske køretøjer med tilladelse til midlertidig brug 34. Krav om registrering anses for opfyldt for køretøjer, for hvilke der i Norge, Sverige eller Finland er meddelt tilladelse til midlertidig brug, og som enten ikke er registreret i hjemlandet, eller som er midlertidigt registreret i hjemlandet. Sådanne køretøjer vil kunne benyttes her i landet i den periode, tilladelsen gælder. Stk. 2. Som bevis for tilladelsen gælder: 1) Norge:»vognkort«og tilsvarende nummerplade for særlig registrering. 2) Sverige:»turistvagnslicens«og»turistvagnskylt«, bevis for»exportvagnsregistrering«og»exportvagnsskylt«sammen med»besiktningsinstrument«eller»interimslicens«og»interimsskylt«. 3) Finland:»interimistisk registreringsbevis«og tilsvarende nummerplade eller»interimsintyg«og tilsvarende»sf-skylt«. Kapitel 9 Registreringsgrundlaget Anmeldelse til registrering 35. Anmeldelse af et køretøj til registrering i Centralregisteret for Motorkøretøjer sker til SKAT. Stk. 2. Anmeldelse kan kun ske på en blanket, der er godkendt af SKAT. Med anmeldelsen skal følge det registreringsgrundlag, der er nævnt i Alene ejeren af et køretøj kan anmelde køretøjet til registrering, jf. dog stk. 3. Stk. 2. Anmeldelsen kan ske efter fuldmagt fra køretøjets ejer. Den, der er i besiddelse af registreringsattesten for køretøjet, anses for bemyndiget af ejeren til at anmelde køretøjet til registrering. Stk. 3. Ved registreringen sker der ikke en egentlig prøvelse af det civilretlige ejerforhold til køretøjet. Er eller har køretøjet tidligere været registreret, men er registreringsattesten bortkommen, sker der en prøvelse af, om anmelderen afleder sin ret til at disponere over køretøjet fra den senest registrerede ejer. 37. I anmeldelsen skal der oplyses om ejerens fulde navn, CPR-nummer eller CVR-nummer og adresse. Sker anmeldelsen efter fuldmagt, skal disse identifikationsoplysninger tillige gives om den befuldmægtigede.

8 Stk. 2. Som adressen for en fysisk person angives det sted, hvor den pågældende har bopæl efter lov om det centrale personregister. Har den pågældende ikke en sådan bopæl, angives det sted, hvor den pågældende har fast ophold efter lov om det centrale personregister. Stk. 3. Som adressen for en juridisk person angives det sted, hvor den pågældende har hjemsted her i landet. Har den pågældende ikke et sådant hjemsted, angives det sted, hvor den pågældende har adresse her i landet. Registrering af en bruger af køretøjet 38. Hvis en fysisk eller juridisk person, der er forskellig fra den registrerede ejer af et køretøj, varigt har rådighed over køretøjet, skal den pågældende registreres som bruger af køretøjet. Stk. 2. En rådighed anses i denne sammenhæng for varig, hvis rådigheden er aftalt til at vare mere end 6 måneder. Stk. 3. Ved registrering af en bruger finder 38 tilsvarende anvendelse. Tidligere registrering 39. Hvis et brugt køretøj skal registreres i Centralregisteret for Motorkøretøjer, og køretøjet senest har været registreret i Centralregisteret for Motorkøretøjer, skal registreringsattesten for denne registrering afleveres til SKAT ved anmeldelsen til registrering. Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke, hvis betingelserne efter 59 for at få erstattet registreringsattesten er opfyldt. Stk. 3. Hvis køretøjet er afregistreret fra Centralregisteret for Motorkøretøjer, skal registreringsattesten være forsynet med påtegning herom, eller der skal forevises en kvittering for at nummerpladen er afleveret. 40. Hvis et brugt køretøj skal indregistreres i Centralregisteret for Motorkøretøjer, og køretøjet senest har været registreret efter reglerne for forsvarets eller Beredskabsstyrelsens køretøjer, skal bevis for denne registrering forevises for SKAT ved anmeldelsen til registrering. 41. Hvis et køretøj er indført brugt fra en EU/EØS-stat, Færøerne eller Grønland, skal den seneste udenlandske registreringsattest afleveres til SKAT ved anmeldelse af køretøjet til indregistrering i Centralregisteret for Motorkøretøjer. Stk. 2. Erklærer anmelderen over for SKAT, at registreringsattesten eller dele deraf er bortkommen eller inddraget, skal der forevises andet bevis for køretøjets seneste udenlandske registrering, og den kompetente myndighed i den stat, hvor køretøjet senest har været registreret, skal skriftligt eller elektronisk bekræfte, at anmelderen har ret til at indregistrere køretøjet i en anden af de stater mv., der er nævnt i stk. 1. Erklærer anmelderen, at køretøjet ikke tidligere har været registeret, skal der fremlægges bevis herfor. Stk. 3. Hvis køretøjet er forsynet med nummerplader, skal disse afleveres til SKAT. 42. Hvis et køretøj er indført brugt fra en stat uden for EU/EØS, Færøerne eller Grønland, skal den seneste udenlandske registreringsattest afleveres til SKAT ved anmeldelse af køretøjet til indregistrering i Centralregisteret for Motorkøretøjer. Stk. 2. Erklærer anmelderen over for SKAT, at registreringsattesten eller dele deraf er bortkommen eller inddraget, skal der fremlægges andet bevis for køretøjets seneste udenlandske registrering. Erklærer anmelderen, at køretøjet ikke tidligere har været registret, skal der fremlægges bevis herfor. Stk. 3. Hvis køretøjet er forsynet med nummerplader, skal disse afleveres til SKAT. Forskriftsmæssig stand 43. Et køretøj, der skal godkendes efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, skal registreres med denne godkendelse, før køretøjet tages i brug på færdselslovens område. Stk. 2. Hvis et registreret køretøjs indretning, udstyr, art, brug eller tilkobling af køretøj ændres, og ændringen skal godkendes efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, skal ændringen anmeldelse til registrering, før køretøjet tages i brug med ændringen på færdselslovens område. Stk. 3. Stk. 1 og 2 omfatter alle typer af godkendelser efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, herunder godkendelse af et køretøj ved syn af køretøjet. Stk. 4. For et fabriksnyt, standardtypegodkendt eller anmeldt EF-typegodkendt køretøj, der ikke skal synes, skal der afleveres en typeattest, der er i overensstemmelse med de krav, der stilles i bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer. Stk. 5. For andre køretøjer, der skal synes, skal anmeldelsesblanketten være forsynet med en godkendelsespåtegning fra en godkendt syns- eller omsynsvirksomhed. Godkendelsen kan i indtil 1 år danne grundlag for anmeldelse til registrering til den anvendelse, hvortil køretøjet er godkendt. Stk. 6. For biler, der anmeldes til registrering til synsfri sammenkobling uden godkendelse, og som efter bekendtgørelse om synsfri sammenkobling af bil og påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på højst kg kan registreres uden godkendelse hertil, skal der ved anmeldelsen afleveres en erklæring i overensstemmelse med bekendtgørelsen om synsfri sammenkobling af bil og påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på højst kg. Stk. 7. For et køretøj, der er underkastet periodisk syn, og som ikke skal synes, skal der afleveres dokumentation for seneste syn og godkendelse. Ansvarsforsikring 44. Et motordrevet køretøj kan kun registreres, hvis der i overensstemmelse med færdselsloven er tegnet en ansvarsforsikring for køretøjet. Registreringsafgift

9 45. Tolddokument som bevis for berigtigelse af eller fritagelse for registreringsafgift skal afleveres i de tilfælde, der er nævnt i 46 og 47. Stk. 2. Tolddokument kræves dog ikke for: 1) Bil som nævnt i 2, stk. 1, nr. 7, i registreringsafgiftsloven. 2) Motorkøretøj, der hovedsagelig er indrettet til og udelukkende registreres som trækkraft for andet afgiftsfrit køretøj. 3) Ambulance eller rustvogn. 4) Egentligt brandslukningskøretøj. 5) Køretøj, der anvendes til buskørsel, herunder rutekørsel i henhold til lov om buskørsel, hvis tilladelse til buskørsel, herunder rutekørsel forevises ved anmeldelsen. 6) Traktor. 7) Knallert. 8) Påhængs- eller sættevogn, der utvivlsomt er konstrueret udelukkende til godstransport. 9) Campingvogn eller andet registreringspligtigt påhængsredskab. 10) Motorredskab. 46. Hvis et køretøj ikke tidligere har været registreret her i landet eller senest har været registreret efter de særlige regler om forsvarets og redningsberedskabets køretøjer, gælder følgende: 1) For køretøjer, der skal berigtiges med fuld registreringsafgift, og lastbiler med tilladt totalvægt på ikke over 4 tons, skal der afleveres a) afgiftsattest (dvs. attest om, at registreringsafgift er berigtiget), eller b) toldcertifikat (dvs. erklæring fra anmelderen om, at køretøjet tilhører de nævnte kategorier, ledsaget af dokumentation for at anmelderens virksomhed er registreret i henhold til registreringsafgiftslovens 14). 2) For alle andre køretøjer skal der afleveres toldattest (dvs. attest om, at der ikke af hensyn til reglerne om registreringsafgift er noget til hinder for køretøjets registrering for den pågældende ejer eller bruger). 47. Hvis køretøjet er eller tidligere har været registreret her i landet, skal der afleveres toldattest, hvis forevisning heraf ved ændring af registrering er foreskrevet i registreringsattesten, eller køretøjet ønskes registreret til anden art eller anvendelse end hidtil, og ændringen ikke åbenbart er uden betydning for beregning af registreringsafgiften. 48. Ved anmeldelse af en bil som nævnt i 5 i registreringsafgiftsloven, der allerede er registreret i Centralregisteret for Motorkøretøjer, til omregistrering til en ny tilladt totalvægt, skal der fremlægges bevis for den betalte registreringsafgift, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Bevis som nævnt i stk. 1 skal ikke fremlægges, hvis bilens tilladte totalvægt ændres inden for et af følgende intervaller. 1) 2) 3) 4) Godskørsel 49. Et motorkøretøj eller vogntog, der anvendes til godskørsel for fremmed regning, hvortil der efter lov om godskørsel kræves tilladelse, skal anmeldes til registrering heraf. Tilladelsen til godskørsel skal forevises ved anmeldelsen. Firmakørsel 50. Et køretøj, der efter lov om godskørsel skal anmeldes til firmakørsel, skal anmeldes til registrering heraf. Stk. 2. Køretøjets registreringsattest forsynes med påtegning om, at køretøjet (vogntoget) er anmeldt som firmakøretøj. Registreringsattesten gælder herefter som bevis for anmeldelsen. Stk. 3. Registreringsattesten skal medbringes under kørsel på færdselslovens område og på forlangende vises til politiet. Buskørsel 51. Et køretøj, som anvendes til erhvervsmæssig personbefordring, hvortil der efter lov om buskørsel kræves tilladelse, skal anmeldes til registrering heraf (buskørsel). Tilladelsen til buskørsel skal forevises ved anmeldelsen. Stk. 2. Køretøjets registreringsattest eller kopi heraf skal medbringes under kørsel på færdselslovens område og på forlangende vises til politiet. 52. Et køretøj, som udlejes eller udlånes til personbefordring, hvortil der efter lov om buskørsel kræves tilladelse, skal anmeldes til registrering heraf. Tilladelsen til udlejning skal forevises ved anmeldelsen. Taxikørsel og lign. 53. Et køretøj, der skal anvendes til erhvervsmæssig personbefordring (taxikørsel eller sygetransport), hvortil der efter lov om taxikørsel mv. kræves tilladelse, skal anmeldes til registrering heraf. Tilladelsen til taxikørsel mv. skal forevises ved anmeldelsen. Stk. 2. Tilladelsen skal være udstedt til en person, der er eller samtidig registreres i Centralregisteret for Motorkøretøjer som ejer eller bruger af køretøjet. Udrykningskørsel

10 54. Et køretøj, der skal anvendes til udrykningskørsel, hvortil der kræves en tilladelse, skal anmeldes til registrering heraf. Tilladelse til udrykningskørsel skal forevises ved anmeldelsen. Stk. 2. Udrykningstilladelse skal dog ikke forevises, såfremt køretøjet tilhører: 1) Politi eller det kommunale redningsberedskab. 2) Indsatsledere, der af kommunalbestyrelsen er udpeget til at varetage ledelsen af den tekniske indsats på et skadessted. Kapitel 10 Registreringsattest mv. Kvittering for anmeldelse til registrering 55. Anmeldes et køretøj til registrering, udsteder SKAT en kvittering for anmeldelsen til anmelderen, medmindre anmeldelsen umiddelbart afvises. Kvitteringen gælder her i landet som bevis for, at køretøjet er registreret foreløbigt, indtil den egentlige registreringsattest kan udstedes. Stk. 2. Endvidere udleverer SKAT nummerplader til køretøjet, hvis køretøjet ikke er registreret, eller hvis det er registreret, men skal have andre nummerplader end hidtil. Afvisning 56. Konstaterer SKAT før udstedelse af en registreringsattest, at betingelserne for registreringen ikke er til stede, afvises køretøjet fra registrering. Stk. 2. Skyldes afvisningen, at køretøjet ikke svarer til en typeattest eller en erklæring om synsfri sammenkobling, giver SKAT typeattesten eller erklæringen en påtegning herom, og underretter Færdselsstyrelsen derom. Skyldes afvisningen, at køretøjet urigtigt er anmeldt som standardtypegodkendt, underretter SKAT Færdselsstyrelsen derom. Stk. 3. Hvis der er udleveret nummerplader, inddrages disse af politiet efter anmodning fra SKAT tilligemed kvitteringen for anmeldelsen til registrering, jf. 55. Dato for første registrering 57. Hvis et køretøj første gang er registreret i en anden stat, på Færøerne eller Grønland, eller registret efter de regler, der gælder for forsvarets og Beredskabsstyrelsens køretøjer, registreres datoen for denne første registrering som køretøjets første registrering. Kan denne dato ikke oplyses, anføres det fabrikationsår, som synsvirksomheden har angivet på anmeldelsesblanketten. Stk. 2. For et køretøj, der ikke er fabriksnyt, men som ikke tidligere har været registreret, anføres det fabrikationsår, som synsvirksomheden har angivet på anmeldelsesblanketten. Det samme gælder for et køretøj, der er fremstillet ved genopbygning af et ældre køretøj under sådanne omstændigheder, at der skal betales ny registreringsafgift. Stk. 3. Anvendes et køretøjs fabrikationsår, anses køretøjet for registreret første gang ved udgangen af fabrikationsåret. Registreringsattest 58. SKAT udsteder en attest for registrering af et køretøj i Centralregisteret for Motorkøretøjer. Stk. 2. Attesten udfærdiges i to dele (Del I og Del II) i overensstemmelse med Rådets direktiv om registreringsdokumenter for motorkøretøjer (1999/37/EF). Ved en tidsbegrænset registrering som nævnt i 60 udstedes en tidsbegrænset registreringsattest, der kun består af en del (Del I). Stk. 3. SKAT sender registreringsattesten til køretøjets ejer. Er køretøjet registreret med flere ejere, sendes attesten til den ejer, der ved registreringen er anført som adressat for registreringsattesten. Erstatningsattest 59. SKAT udsteder en erstatning for en registreringsattest, der er beskadiget, bortkommen eller ikke kan fremskaffes, hvis en af følgende betingelser er opfyldt: 1) Den, der er registreret som ejer af køretøjet, afgiver en skriftlig erklæring om, at den originale attest helt eller delvis er bortkommen, eller afleverer den originale registreringsattest i beskadiget stand. 2) Den, der ifølge udskrift af fogedbog, dombog eller lignende er ejer af køretøjet, uden at dette fremgår af registeret, sandsynliggør, at den originale registreringsattest ikke kan fremskaffes. 3) Den, der ifølge skriftlig erklæring fra den registrerede ejer nu er blevet ejer af køretøjet, sandsynliggør, at den originale registreringsattest ikke kan fremskaffes. Stk. 2. Er det kun en del af registreringsattesten, der mangler, skal den resterende del af registreringsattesten afleveres sammen med anmodningen om en erstatningsattest. Stk. 3. Erstatningsattesten sendes til den registrerede ejer, jf. 58, stk. 3. Kapitel 11 Tidsbegrænset eller midlertidig registrering

11 Umiddelbar kørsel til udlandet 60. SKAT kan i forbindelse med en foreløbig registrering, jf. 55, udstede en tidsbegrænset registreringsattest (DEL I), hvis: 1) Den registrerede ejer eller bruger af køretøjet ønsker at anvende køretøjet i udlandet, inden den ordinære registreringsattest kan udstedes. 2) Registreringsattesten er bortkommen, og den registrerede ejer eller bruger af køretøjet ønsker at anvende køretøjet i udlandet, inden en erstatningsattest kan udstedes. Stk. 2. Tidsbegrænsningen fastsættes efter formålet med kørslen; dog højst til 4 uger. Registrering på grænsenummerplader 61. SKAT kan tillade, at et nyt køretøj, der er købt her i landet, og et brugt køretøj, der senest har været registreret her i landet med andet end grænsenummerplader, registreres tidsbegrænset med grænsenummerplader. Stk. 2. Tidsbegrænsningen bestemmes efter formålet med kørslen og den tid, der forløber inden køretøjet eventuelt kan registreres på bestemmelsesstedet. Stk. 3. En tilladelse kan gives i følgende tilfælde, jf. stk. 4, eventuelt på vilkår: 1) Hvis køretøjet ønskes registreret til en, der ikke har bopæl eller hjemsted her i landet, til brug i udlandet, og køretøjet skal køre over grænsen. Tilladelse til kørsel på færdselslovens område kan gives for højst 24 timer og i forlængelse heraf til kørsel i udlandet i højst et år. 2) Hvis en, der ikke har bopæl eller hjemsted her i landet, agter at bruge køretøjet under et midlertidigt ophold her i landet. Tilladelse til kørsel på færdselslovens område kan højst gives for et år og i forlængelse heraf til kørsel i udlandet i yderligere højst et år. 3) Hvis en, der har bopæl eller hjemsted her i landet, i forbindelse med udvandring eller ophold af længere varighed i udlandet (mindst 6 måneder) agter at medtage og anvende køretøjet i udlandet. Tilladelse til kørsel på færdselslovens område kan højst gives for 21 dage forud for udrejsen og i forlængelse heraf til kørsel i udlandet i højst et år. Er den pågældende udrejst forud for registreringstidspunktet, kan tilladelsen til kørsel i Danmark dog højst gives for 24 timer i forbindelse med afhentning af køretøjet. Stk. 4. En tilladelse efter stk. 3 må for køretøjer, der er underkastet periodisk syn efter synsbekendtgørelsens 55, stk. 1, højst gives indtil 1 år fra sidste godkendelsesdato eller fra 1. registreringsdato, 55, stk. 2, højst gives indtil 2 år fra sidste godkendelsesdato eller fra 1. registreringsdato, og 55, stk. 3, højst gives indtil 2 år fra sidste godkendelsesdato eller 4 år fra 1. registreringsdato. Stk. 5. Hvis ansøgeren opfylder betingelserne for at få køretøjet registret på grænsenummerplader, udsteder SKAT en tidsbegrænset registreringsattest. Stk. 6. Syn af et køretøj, der ønskes registreret på grænseplader, sker efter 71 i bekendtgørelsen af godkendelse og syn af køretøjer. Er køretøjet godkendt efter denne bestemmelse, anføres dette på registreringsattesten. Stk. 7. SKAT kan forlænge en tilladelse, der er givet for en periode, der er kortere end den maksimale periode efter stk. 3 og 4 for kørsel på færdselslovens område, respektive i udlandet. Summen af den oprindelige periode og forlængelsen kan ikke overstige den i stk. 3 og 4 nævnte maksimale periode. Anmodning om forlængelse skal indgives inden udløbet af den første periode. Imødekommes anmodningen, udstedes en ny tidsbegrænset registreringsattest. Stk. 8. SKAT kan tillade, at en person, der ikke har bopæl her i landet, bruger et motorkøretøj, der er registreret efter stk. 3, nr. 1 eller 2, men hver tilladelsen til kørsel her i landet er udløben, på færdselslovens område i op til 5 uger yderligere, hvis forholdene i særlig grad taler derfor (feriekørsel). Midlertidig godkendelse i en synsvirksomhed 62. Hvis et køretøj er meddelt en midlertidig godkendelse af en synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, kan køretøjet registreres i Centralregisteret for Motorkøretøjer, hvis køretøjet i øvrigt opfylder betingelserne for at blive registreret. Det anføres på registreringsattesten og i registeret, at godkendelsen er midlertidig. Stk. 2. Hvis Færdselsstyrelsen imødekommer dispensationsansøgningen, kan køretøjet registreres endeligt. Hvis Færdselsstyrelsen afslår dispensationsansøgningen, bortfalder registreringen. Kapitel 12 Ændring af registrerede oplysninger Ny ejer eller bruger 63. Hvis et registreret køretøj skifter ejer eller bruger, har ejeren (den nye ejer) pligt til at sikre, at køretøjet omregistreres snarest muligt og senest 3 uger efter ejer- eller brugerskiftet, medmindre køretøjet afregistreres forinden. 64. Hvis en registrerede ejer af et køretøj afgår ved døden, har boet efter den afdøde pligt til at afmelde køretøjet senest 6 måneder efter dødsfaldet, medmindre der forinden sker anmeldelse af en ny ejer af køretøjet i stedet for afdøde. Stk. 2. Tilsvarende gælder, hvis en registreret bruger af et køretøj afgår ved døden. 65. Hvis et registreret køretøj, der er forsynet med ønskenummerplader, skifter ejer, har den hidtidige ejer pligt til at sikre, at køretøjet afregistreres snarest muligt og senest 3 uger efter ejerskiftet.

12 Stk. 2. I de tilfælde, der er nævnt i 124 m, stk. 2, i færdselsloven, kan køretøjet dog registreres med ny ejer uden afregistrering. Andre ændringer af registrerede oplysninger 66. Sker der andre ændringer end nævnt i af registrerede oplysninger om et køretøj, og fremgår oplysningen af registreringsattesten, skal dette meddeles til SKAT. Afmelding fra registrering 67. Afmelding af et køretøj sker ved aflevering af køretøjets nummerplader til SKAT. Stk. 2. Modtager SKAT nummerpladerne til et køretøj, afregistreres køretøjet i Centralregisteret for Motorkøretøjer. Stk. 3. SKAT kan afmelde et køretøj fra registrering, hvis den registrerede ejer erklærer, at køretøjets nummerplader er bortkomne eller inddragne. Afsnit II Nummerplader mv. Kapitel 13 Nummerpladen 68. Et køretøj, der registreres i Centralregisteret for Motorkøretøjer, skal føre en eller flere nummerplader med køretøjets registreringsnummer. Stk. 2. Der må kun bruges en nummerplade, der er udleveret af SKAT eller politiet. Stk. 3. Nummerpladen tilhører staten. Et køretøjs registrerede ejer har ansvaret for, at nummerpladen med køretøjets registreringsnummer afleveres til SKAT, når køretøjet afregistreres eller skal afregistreres, eksempelvis ved udløb af en tidsbegrænset registrering eller ved omregistrering med et nyt registreringsnummer. Det samme gælder, hvis nummerpladen beskadiges, jf. 73. Stk. 4. Hvis den registrerede ejer erklærer, at en nummerplade er bortkommen, skal SKAT anmode politiet om at lade nummerpladen efterlyse. Stk. 5. En nummerplade, der er inddraget af politiet, skal afleveres til SKAT. Det samme gælder en nummerplade, der findes som hittegods. Stk. 6. SKAT udsteder en kvittering for en modtagen nummerplade til den, der indleverer pladen. 69. Nummerpladen er af rektangulær eller kvadratisk type. Stk. 2. Nummerpladen har, bortset fra nummerplader som nævnt i stk. 4, et registreringsnummer, der består af to latinske bogstaver efterfulgt af et til fem arabiske tal. Stk. 3. SKAT kan inddele registreringsnumre i serier efter køretøjers art eller anvendelse. Stk. 4. SKAT kan udstede: 1) En dansk grænsenummerplade, jf ) En nordisk grænsenummerplade, jf ) En ønskenummerplade, jf ) En historisk korrekt nummerplade, jf ) Et prøveskilt (fast prøveskilt), jf. stk. 5. 6) Et prøvemærke, jf. stk. 6. Stk. 5. SKAT kan udstede en særlige nummerplade (prøveskilt) til midlertidig eller lejlighedsvis brug af køretøjer, jf Stk. 6. SKAT kan udstede et særligt mærke (prøvemærke) i stedet for et prøveskilt, jf Et prøvemærke har ikke et egentligt registreringsnummer, men blot et løbenummer. 70. Med de undtagelser, der følger af stk. 2-4, skal et køretøj føre to nummerplader. Den ene nummerplade monteres foran og den anden bag på køretøjet. Stk. 2. En motorcykel, en knallert og et påhængskøretøj skal kun føre én nummerplade. Nummerpladen monteres bag på køretøjet. Nummerpladen må ikke monteres på siden af køretøjet. Stk. 3. En godkendt traktor skal kun føre én nummerplade. Nummerpladen monteres foran på traktoren. Stk. 4. Hvis den bagerste nummerplade er helt eller delvis dækket af gods eller lignende, skal køretøjet føre en ekstra nummerplade. Den skal monteres bag på godset eller på en særlig anordning, så nummerpladen umiddelbart kan læses. En bestilt ekstra nummerplade skal afhentes senest 3 måneder efter, at bestillingen er afgivet. Er nummerpladen ikke afhentet inden fristens udløb, destrueres nummerpladen. 71. Nummerpladen monteres således, at den er synlig og let læselig. Stk. 2. Nummerpladen monteres i en lodret eller næsten lodret stilling og i et plan, der er vinkelret på køretøjets længdeakse. Stk. 3. Hvis der bruges skruer ved monteringen, må de ikke anbringes på en sådan måde, at nummerpladens læselighed nedsættes. Skruehovedet skal være dækket af en hætte i samme farve som nummerpladen. Der må ikke anvendes pynteskruer.

13 Stk. 4. Nummerpladens udformning må ikke ændres. Nummerpladen må ikke påføres mærkater eller anden information eller udsmykning. Nummerpladen må ikke forsynes med rammer eller indfatninger, der dækker nogen del af pladen, bortset fra den del af pladen, der er uden for den opprægede kant. Stk. 5. Nummerpladen skal holdes ren, så den umiddelbart kan læses. Stk. 6. Den bagerste nummerplade skal være belyst i lygtetændingstiden. Efterligninger mv. 72. Nummerpladen må ikke efterlignes eller anvendes uberettiget. Stk. 2. På et køretøj må der ikke anbringes sådanne plader eller påskrifter, der ved deres ydre form, indhold eller den måde, hvorpå de er anbragt, kan forveksles med de plader eller påskrifter, der er påbudt eller tilladt. Erstatningsnummerplade 73. Hvis en nummerplade bortkommer, bliver ulæselig ved beskadigelse eller på anden måde ubrugbar, må køretøjet ikke bruges på færdselslovens område. Køretøjet skal enten afregistreres eller omregistreres med et nyt registreringsnummer, medmindre der bestilles en ny tilsvarende nummerplade til erstatning for den bortkomne eller beskadigede nummerplade (erstatningsnummerplade), jf. dog stk. 3 og 4. Stk. 2. En beskadiget nummerplade skal afleveres til SKAT. Stk. 3. En erstatningsnummerplade leveres ikke i følgende tilfælde, medmindre den skal erstatte en ønskenummerplade eller en historisk korrekt nummerplade: 1) Hvis nummerpladen til en motorcykel, en knallert, en godkendt traktor eller et påhængskøretøj skal erstattes. 2) Hvis begge nummerplader til en bil, en registreret traktor eller et motorredskab skal erstattes. 3) Hvis en nummerplade til en bil, en registreret traktor eller et motorredskab skal erstattes, og der inden for de sidste 2 år er leveret en erstatningsplade til køretøjet. 4) Hvis den nummerplade, der skal erstattes, har et forældet registreringsnummer eller en forældet nummerplade, jf. bl.a Stk. 4. Hvis betingelserne for levering af en erstatningsnummerplade er opfyldt, køretøjet har to emaljerede nummerplader, og det kun er den ene nummerplade, der er bortkommet eller beskadiget, erstattes begge nummerplader med almindelige nummerplader. 74. Ved bestilling af en erstatningsnummerplade udleverer SKAT uden betaling et prøvemærke til benyttelse, indtil erstatningsnummerpladen kan leveres, jf. 84, stk. 2. Stk. 2. Hvis køretøjet har én brugbar nummerplade, kan SKAT dog i stedet for skriftligt tillade, at køretøjet fortsat benyttes på vilkår, at den brugbare nummerplade anbringes bag på køretøjet. Tilladelsen skal være tidsbegrænset, medbringes under kørsel og på forlangende forevises for politiet eller SKAT. Stk. 3. En bestilt erstatningsnummerplade skal afhentes senest 3 måneder efter, at bestillingen er afgivet. Er nummerpladen ikke afhentet inden fristens udløb, destrueres nummerpladen og køretøjet afregistreres, efter forudgående varsel af den registrerede ejer af køretøjet. Stk. 4. Hvis en bortkommen nummerplade findes, efter levering af en erstatningsnummerplade, skal enten den fundne nummerplade eller erstatningsnummerpladen afleveres til SKAT. Kapitel 14 Særlige nummerplader mv. Ønskenummer 75. SKAT kan tillade brug af et ønskenummer på nummerpladen (ønskenummerplade). Stk. 2. Ønskenummeret skal bestå af mindst to og højst syv latinske bogstaver eller arabiske tal. Et ønskenummer må ikke være egnet til at vække anstød eller medføre ulempe for nogen. Stk. 3. Hvis flere ansøger om samme nummer, tildeles nummeret den, som SKAT først har modtaget en ansøgning fra. Stk. 4. Nummerpladen udleveres samtidig med, at køretøjet registreres med ønskenummeret. Registrering skal ske senest 6 måneder efter, at ansøgningen er imødekommet. Er registrering ikke sket inden fristens udløb, fortabes retten til ønskenummeret, og nummerpladen destrueres efter forudgående varsel af den, der har søgt om ønskenummeret. Stk. 5. Retten til et ønskenummer kan ikke overdrages. Ønskenummerpladen kan dog inden for rettighedsperioden overføres til et andet køretøj, som registreres til den, der har retten til at anvende ønskenummeret. Stk. 6. Retten til et ønskenummer gælder i 8 år, regnet fra den første registrering af et køretøj med ønskenummeret (rettighedsperioden). Stk. 7. Retten til et ønskenummer kan forlænges med en ny periode på 8 år mod betaling. Ansøgning om forlængelse modtages tidligst 3 måneder før rettighedsperiodens udløb. Stk. 8. Ønskes retten til at anvende ønskenummeret ikke forlænget, skal ønskenummerpladen afleveres til SKAT senest ved rettighedsperiodens udløb. Samtidig skal køretøjet afregistreres eller omregistreres med et nyt registreringsnummer. Stk. 9. Indtil et år efter rettighedsperiodens udløb har den tidligere rettighedsindehaver ret til at generhverve ønskenummeret for en ny periode på 8 år mod betaling. Historisk korrekte nummerplader

14 76. SKAT kan tillade brug af en historisk korrekt nummerplade på et køretøj, der er registreret første gang før den 1. april En historisk korrekt nummerplade er en nummerplade af en type og med et registreringsnummer fra før den 1. april Stk. 2. En historisk korrekt nummerplade forsynes med geografisk korrekte kendingsbogstaver. Bogstaverne angives af Motorhistorisk Samråd i det omfang, bogstaverne angiver et bestemt område af landet. Stk. 3. Nummerpladen udleveres samtidig med, at køretøjet registreres med det historisk korrekte registreringsnummer. Registrering skal ske senest 6 måneder efter, at ansøgningen er imødekommet. Er registrering ikke sket inden fristens udløb, destrueres nummerpladen. Stk. 4. En historisk korrekt nummerplade følger køretøjet. Afregistreres køretøjet, eller omregistreres køretøjet med et nyt registreringsnummer, skal nummerpladen afleveres til SKAT. Skilte til diplomater og konsuler 77. Medlemmer af det herværende diplomatiske korps kan føre et ovalt hvidt skilt med påskriften CD på deres motorkøretøjer. Stk. 2. Fremmede staters udsendte konsuler kan føre et ovalt hvidt skilt med påskriften CC på deres motorkøretøjer. Stk. 3. Et CD-skilt udleveres af SKAT. Skiltet skal afleveres til SKAT efter brug. Stk. 4. Det registreres i Centralregisteret for Motorkøretøjer, hvilket køretøj et CD-skilt udleveres til. Prøveskilte 78. SKAT kan udlevere nummerplader i form af prøveskilte (faste prøveskilte) til erhvervsdrivende fysiske eller juridiske personer, der vedvarende og i et ikke uvæsentligt omfang har brug for skiltene i deres erhverv til kørsel som nævnt i Stk. 2. Prøveskilt udleveres kun, hvis modtageren har tegnet ansvarsforsikring for kørsel med prøveskiltet efter reglerne i bekendtgørelse om ansvarsforsikring af motordrevne køretøjer mv. Stk. 3. Et prøveskilt udleveres for en periode på 5 år. Stk. 4. Udlevering af et prøveskilt registreres i Centralregisteret for Motorkøretøjer. SKAT udsteder en attest herfor. Stk. 5. Retten til et prøveskilt kan ikke overdrages. Stk. 6. SKAT kan inddrage en tilladelse til brug af et prøveskilt, hvis skiltet bruges i strid med reglerne i 79-82, eller hvis rettighedsindehaveren i øvrigt ophører med at opfylde betingelserne i stk Prøveskilte må kun bruges til midlertidig eller lejlighedsvis kørsel på færdselslovens område med et køretøj af en type, der skal registreres efter kapitel 2, men som ikke er registreret, jf. dog stk. 2, nr. 2. Stk. 2. Prøveskilte må kun bruges til kørsel til følgende formål: 1) Afprøvning og indstilling af et nyt køretøj, eller kørselsprøve i anledning af reparation af køretøjer, men ikke til tilkørsel af nye eller istandsatte køretøjer. 2) Kørsel, der er nødvendig i forbindelse med registrering eller ændring af registrering, hvorved køretøjet skal forsynes med nye nummerplader. De aftagne gamle nummerplader eller de udleverede nye nummerplader skal medbringes i køretøjet. 3) Demonstration af et køretøj for en forhandler eller dennes personale. 4) Demonstration eller prøve af et køretøj i anledning af salg.kørslen må kun finde sted efter forudgående anmodning i hvert enkelt tilfælde fra en eventuel køber af et køretøj af den pågældende type. Dette gælder dog ikke, hvis der er betalt registreringsafgift af køretøjet efter reglerne for person eller varebil, og dokumentation herfor medbringes under kørslen. 5) Afhentning eller udbringning af et køretøj i anledning af reparation eller salg. 6) Kørsel, der er nødvendig i forbindelse med registrering eller godkendelse af køretøjet. 7) Overførsel af et køretøj til anden forhandler, andet udsalgs- eller udstillingssted eller lager. Et demonstrationssted, der ikke benyttes til almindelig færdsel, hvor køretøjet præsenteres for publikum i salgsøjemed, f.eks. en væddeløbsbane eller dyrskueplads, sidestilles med overførsel til et udstillingssted. 8) Kørsel her i landet med et køretøj, der indføres af en person, der har bopæl eller hjemsted her i landet. Sådan kørsel må kun finde sted fra grænsen eller havnen direkte til det sted, hvor køretøjet skal registreres, eller hvor den, der indfører køretøjet, har bopæl eller hjemsted, forretning eller værksted. 9) Optagelse af fotografier eller film af et køretøj. Sådan kørsel må kun foretages af en fabrikant eller importør af køretøjer fremstillet i udlandet, og alene for at fremstille reklamemateriale for køretøjet. 10) Kortvarig kørsel i optog i forbindelse med åbning af salg af lodsedler til velgørende eller almennyttige formål, eller i forbindelse med en lokal børnehjælpsdag, dyrskue og lignende arrangementer. Sådan kørsel må kun foretages efter tilladelse fra politiet i hvert enkelt tilfælde. Stk. 3. Prøveskilte må ikke bruges på køretøjer, der bruges til befordring af gods eller personer, der er uvedkommende for formålet med kørslen, jf. stk Prøveskilte må ikke bruges på køretøjer, der er farlige for færdselssikkerheden. Stk. 2. Prøveskilte kan bruges på et motordrevet køretøj, der er registreret uden tilkoblingsanordning, hvis køretøjet er forsynet med en tilkoblingsanordning, og køretøjet kun bruges sammen med et tilkoblet køretøj til et af de formål, der er nævnt i 79, stk. 2. Stk. 3. Prøveskilte kan bruges til kørsel med blokvogn eller mobilkran til de formål, der er nævnt i 79, stk. 2, nr. 1, 5 og Et prøveskilt må, med de undtagelser der følger af stk. 2 og 3, kun bruges af den, der har fået udleveret prøveskiltet efter 78, og de hos denne ansatte.

15 Stk. 2. Ved demonstrationskørsel som nævnt i 79, stk. 2, nr. 3 og 4, med et køretøj, der ikke kan medføre passagerer, kan køretøjet med prøveskilte udlånes til forhandleren og dennes personale eller den interesserede køber, dennes pårørende og personer, der bistår køberen med at bedømme køretøjet, til afprøvning for et kortere tidsrum inden for den nærmeste omegn. Stk. 3. Ved demonstrationskørsel som nævnt i 79, stk. 2, nr. 3 og 4, med et køretøj, der kan medføre passagerer, kan køretøjet føres af de personer, som er nævnt i stk. 2, 1. pkt., hvis prøveskilteindehaveren eller en ansat hos denne befinder sig i køretøjet under kørslen. Køretøjet kan endvidere udlånes til selvstændig afprøvning eller demonstrationskørsel, hvis kørslens varighed ikke overstiger 3 timer, og der under kørslen medbringes dokumentation for, at udlånet ikke overstiger 3 timer. Denne dokumentation kan alene ske på en blanket, der er godkendt af SKAT. Udfyldte blanketter skal opbevares af prøveskilteindehaveren i mindst 3 måneder efter, at kørslen har fundet sted. 82. Et prøveskilt udleveres til enten bil eller motorcykel. Stk. 2. Prøveskilte til bil bruges tillige ved kørsel med traktor, motorredskab og påhængskøretøj. Hvis prøveskilte bruges til et påhængskøretøj, skal det ene skilt monteres bag på påhængskøretøjet. Stk. 3. Prøveskilt til motorcykel bruges tillige ved kørsel med knallert. Prøvemærker 83. SKAT kan udlevere et prøvemærke til en fysisk eller juridisk person, der ikke vedvarende og i væsentligt omfang har brug for et prøveskilt, til kørsel som nævnt i Stk. 2. SKAT kan dog tillade brug af prøvemærker til kørsel med: 1) Veterankøretøj, jf. 6, der udelukkende skal bruges af tekniskhistoriske grunde. 2) Køretøj, der deltager i arrangerede motorløb på baner eller ruter, der er godkendt af politiet. Køretøjet skal inden for de sidste 2 år være godkendt efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer med dispensation for biler beregnet til motorløb. Prøvemærket udleveres til den, der skal deltage i motorløbet, og som foreviser den nævnte dokumentation. 84. SKAT udsteder en attest om tilladelse til brug af et prøvemærke med oplysning om formålet med brugen og vilkår for brugen. Attesten skal medbringes under kørsel på færdselslovens område og på forlangende vises til politiet eller SKAT. Stk. 2. En tilladelse kan ikke have en gyldighed på mere end 14 dage bortset fra det tilfælde, der er nævnt i 74, hvor tilladelsen kan gives for op til 3 måneder. Et prøvemærke må ikke benyttes efter udløbet af tilladelsen. Stk. 3. SKAT tegner en ansvarsforsikring for brug af prøvemærker her i landet. 85. Et prøvemærke er af selvklæbende plastfolie. På prøvemærket er der angivet et løbenummer og prøvemærkets gyldighedsperiode. Stk. 2. Et prøvemærke udleveres tidligst 5 dage før gyldighedsperiodens begyndelse. Stk. 3. Et prøvemærke skal ikke afleveres efter brug. Afsnit III Betalinger, kontrol, klage, straf mv. Kapitel 15 Betaling 86. Betaling efter færdselsloven sker kontant, jf. dog stk. 2, ved anmeldelsen til registrering, respektive ved bestilling af en nummerplade mv. Stk. 2. Betaling kan ske med penge, betalingskort eller check. 87. Betaling, der er sket ved bestilling af en nummerplade mv., tilbagebetales ikke, hvis det bestilte ikke afhentes til tiden. Stk. 2. Ønskes en bestilt nummerplade bragt ud, skal forsendelsesomkostningerne betales ved bestillingen. 88. Betaling for et prøvemærke beregnes for mærkets gyldighedsperiode, jf. 84, stk For personer med handicap, som opfylder betingelserne for at der kan ydes støtte til erhvervelse af motorkøretøj efter 99 i lov om social service, eller forskrifter udstedt i medfør af denne bestemmelse, finder færdselslovens 124 j om betaling for nummerplader ikke anvendelse. Stk. 2. Ved anmeldelse til registrering forevises afgørelsen om støtten eller kopi heraf sammen med anmeldelsesblanketten. Kapitel 16 Kontrol mv. Inddragelse af nummerplader 90. Hvis det efter registreringen i Centralregisteret for Motorkøretøjer konstateres, at registreringsgrundlaget ikke har været i orden, kan SKAT bestemme, at køretøjets registreringsattest og nummerplader skal inddrages ved politiets foranstaltning. 91. Hvis ejeren eller brugeren af et registreret køretøj har pligt til at om- eller afregistrere køretøjet efter denne bekendtgørelse, og opfyldes denne pligt ikke, kan politiet inddrage køretøjets nummerplader.

16 Stk. 2. SKAT kan, når særlige grunde taler derfor, afregistrere et køretøj, selv om køretøjets nummerplade ikke er afleveret. I så fald skal SKAT anmode politiet om at lade nummerpladerne efterlyse. 92. Det registreres i Centralregisteret for Motorkøretøjer, om et køretøj, der er indkaldt til periodisk syn, er fremstillet og godkendt rettidigt. Stk. 2. Hvis et køretøj, der er indkaldt til syn, ikke fremstilles eller godkendes ved syn eller omsyn inden fristens udløb, og køretøjet ikke er afregistreret, kan politiet inddrage køretøjets nummerplader. Stk. 3. Hvis et køretøj får synsresultatet»køretøjet er ikke godkendt«, og køretøjet ikke er afregistreret, skal politiet inddrage køretøjets nummerplader. Stk. 4. Pladeinddragelse efter stk. 2 eller 3 sker på grundlag af registreringerne i Centralregisteret for Motorkøretøjer, medmindre det bevises, at køretøjet er godkendt eller der er givet tilladelse til omsyn med en frist, der endnu ikke er udløbet. International udveksling af oplysninger 93. Hvis et køretøj senest har været registreret i en anden EU/EØS-stat, på Færøerne eller på Grønland, opbevarer SKAT registreringsattesten i mindst seks måneder, jf. 41. Stk. 2. SKAT giver inden for en frist på to måneder den kompetente myndighed i den stat mv., der har udstedt registreringsattesten, underretning om registreringen her i landet. SKAT sender registreringsattesten til den pågældende myndighed, hvis denne anmoder herom senest seks måneder efter at registreringsattesten er afleveret. 94. SKAT kan indgå aftale med vedkommende registreringsmyndighed i en anden stat, på Færøerne eller på Grønland om, at SKAT underretter myndigheden, hvis der sker registrering her i landet af et køretøj, der senest har været registreret i den pågældende stat mv. Stk. 2. En sådan aftale kan kun indgås, hvis den pågældende registreringsmyndighed i den anden stat forpligter sig til på tilsvarende måde at underrette SKAT, hvis et køretøj registreres i den pågældende stat mv., og køretøjet senest har været registreret her i landet. Udenlandske køretøjer 95. Et udenlandsk køretøj, der ikke opfylder reglerne i denne bekendtgørelse, må ikke bruges på færdselslovens område. Stk. 2. SKAT afgør spørgsmål om brug af et udenlandsk køretøj på færdselslovens område. Stk. 3. Politiet bistår SKAT med kontrollen med brug af udenlandske køretøjer på færdselslovens område. Nordiske grænsenummerplader mv. 96. SKAT kan tillade, at et udenlandsk køretøj, der ikke er registreret i en EU/EØS-stat, på Færøerne eller på Grønland, og som ikke opfylder betingelserne i 30-32, registreres tidsbegrænset på nordiske grænsenummerplader. Stk. 2. Tidsbegrænsningen kan ikke overstige et år. Registreringsattesten skal medbringes under kørsel på færdselslovens område og på forlangende vises til politiet eller SKAT. Stk. 3. Registrering kan gøres betinget af, at køretøjet godkendes af en synsvirksomhed. 97. Hvis et køretøj, der er forsynet med dansk, finsk, norsk eller svensk midlertidig køretilladelse (registreringsattest) og tilsvarende grænsenummerplader, kører fra Danmark til et andet område end Finland, Norge eller Sverige, skal nummerpladerne og attesten afleveres til politiet eller SKAT på udkørselsstedet fra Danmark. Stk. 2. Politiet, respektive SKAT, kontrollerer, at tilladelsen ikke er forældet, og sender nummerpladerne og registreringsattesten til den myndighed, der har udstedt dem. Klage 98. Afgørelser truffet af SKAT efter denne bekendtgørelse kan påklages til Skatteministeriet, jf. dog stk. 2. Klage skal ske inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Stk. 2. Der kan ikke klages over afgørelser truffet af SKAT efter Kapitel 17 Straf 99. Med bøde straffes den, der overtræder 3 og 4, jf. kapitlerne 4 og 5, 6, stk. 2, 13, jf , 22-34, 36, stk. 1 og 2, 43, 49-54, 63-66, 68, stk. 3, 70-72, 73, stk. 1 og 2, 74, stk. 4, 75, stk. 8, 76, stk. 4, 79-81, 84, stk. 2, og 95, stk. 1. Stk. 2. På samme måde straffes efter færdselslovens 118, stk. 1, nr. 2 og 3, den, der tilsidesætter vilkår for en tilladelse i henhold til bekendtgørelsen eller undlader at efterkomme forbud eller påbud, der er meddelt i henhold til bekendtgørelsen. Kapitel 18 Ikrafttræden 100. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2008.

17 Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr af 11. november 2005 om registrering af køretøjer mv. og bekendtgørelse nr. 880 af 23. august 2004 om benyttelse af udenlandske køretøjer i Danmark Godkendte traktorer og sidevogne, der er forsynet med nummerplader af den tidligere anvendte cirkulære type, kan fortsat anvende disse. Stk. 2. Køretøjer med nummerplader med enkelt bogstav kan fortsat anvende disse. Stk. 3. I de tilfælde, der er nævnt i stk. 1 og 2, leveres erstatningsnummerplader ikke, jf. 73 og For køretøjer, der er registreret før den 5. december 2005, kan registreringsattesten, mod betaling efter reglerne i færdselsloven for udstedelse af en genpart af registreringsattesten, ombyttes til en registreringsattest i to dele Indehavere af et fast prøveskilt, der er udleveret før bekendtgørelsens ikrafttræden, skal have fornyet retten til prøveskiltet. Stk. 2. Rettighedsfornyelsen skal ske inden udgangen af kalenderåret SKAT kontakter den enkelte rettighedsindehaver, når fornyelsen skal ske. Rettighedsfornyelsen påbegyndes først i Stk. 3. Ved rettighedsfornyelsen finder 78 anvendelse. Stk. 4. SKAT kan fastsætte nærmere regler for gennemførelsen af rettighedsfornyelsen. Skatteministeriet, den 20. december 2007 Kristian Jensen / Lene Skov Henningsen Følgende lande har ratificeret Wienerkonventionen: Bilag 1 Albanien Bahamaøerne Bahrain Belarus Belgien Bosnien og Herzegovina Brasilien Bulgarien Côte d Ivoire Cuba Danmark Den Centralafrikanske Republik Den Demokratiske Republik Congo Estland

18 Filippinerne Finland Frankrig Georgien Grækenland Guineau Iran Israel Italien Kazakstan Kroatien Kuwait Letland Litauen Luxembourg Makedonien Marokko Moldova Monaco Mongoliet Niger Norge Pakistan Polen Republikken Congo

19 Rumænien Rusland San Marino Schweiz Senegal Serbien og Montenegro Seychellerne Slovakiet Slovenien Sydafrika Sverige Tadjikistan Tjekkiet Tyrkmenistan Tyskland Ukraine Ungarn Uruguay Uzbekistan Zimbabwe Østrig Indholdsfortegnelse Bilag 2

20 Terminologi Afsnit I Registrering Kapitel 1 Ansvaret for Centralregisteret for Motorkøretøjer Kapitel 2 Typer af køretøjer, der skal registreres Kapitel 3 Veterankøretøj Kapitel 4 Tilknytning her til landet Kapitel 5 Registrering i udlandet mv. Kapitel 6 Brug her i landet af et udenlandsk køretøj Kapitel 7 Krav mv. til et udenlandsk køretøj, der bruges her i landet Kapitel 8 Bevis for registrering i udlandet m.v. Kapitel 9 Registreringsgrundlaget Kapitel 10 Registreringsattest Kapitel 11 Tidsbegrænset eller midlertidig registrering Kapitel 12 Ændring af registrerede oplysninger Afsnit II Nummerplader mv. Kapitel 13 Nummerpladen Kapitel 14 Særlige nummerplader mv. Afsnit III Betaling, kontrol, klage, straf mv.

Bekendtgørelse om registrering af køretøjer 1)

Bekendtgørelse om registrering af køretøjer 1) BEK nr 1315 af 09/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 14-1022400 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1908 af 29/12/2015 Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer

Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer UDKAST af 9. november 2015 J.nr.TS2060604-8 Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer I medfør af 70, stk. 4, og 118, stk. 7, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr.1386 af 11. december 2013, fastsættes

Læs mere

DU KAN FINDE EN VEJLEDNING TIL HVORDAN DU SKAL UDFYLDE BLANKETTEN PÅ BAGSIDEN AF DEN SIDSTE SIDE

DU KAN FINDE EN VEJLEDNING TIL HVORDAN DU SKAL UDFYLDE BLANKETTEN PÅ BAGSIDEN AF DEN SIDSTE SIDE DU AN FINDE EN VEJLEDNING TIL HVORDAN DU SAL UDFYLDE BLANETTEN PÅ BAGSIDEN AF DEN SIDSTE SIDE Anmeldelse til SYN og/eller REGISTRERING af motorkøretøjer mv. SAT Ejerskifte og/eller brugerskifte Alm. registrering

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring: UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser) 1 I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering af køretøjer i Grønland

Bekendtgørelse om registrering af køretøjer i Grønland BEK nr 573 af 31/05/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 08-0198006 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om registrering

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering af køretøjer 1)

Bekendtgørelse om registrering af køretøjer 1) Skatteministeriet J.nr. 2017-547 Bekendtgørelse om registrering af køretøjer 1) I medfør af 1, stk. 3, 2, stk. 2-4, 5, 6, stk. 2, 7, stk. 2-6 og 8, 14, stk. 2 og 3, 15, stk. 5, 17, stk. 2, og 20, stk.

Læs mere

Taksatorprocesser version 5

Taksatorprocesser version 5 Taksatorprocesser version 5 01.01.2016 Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 Fax 41 91 91 92 fp@forsikringogpension.dk www.forsikringogpension.dk Birger Bruun Jensen Chefkonsulent Dir. 41

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering af køretøjer mv. 1)

Bekendtgørelse om registrering af køretøjer mv. 1) BEK nr 20 af 15/01/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0251898 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1273 af 31/10/2013

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1)

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1) BEK nr 99 af 29/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-802-0067 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om godkendelse

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om særtransport 1

UDKAST. Bekendtgørelse om særtransport 1 1 Færdselsstyrelsen 15. februar 2007 UDKAST Bekendtgørelse om særtransport 1 I medfør af 43, stk. 7, 68, stk. 1, 69, stk. 2, 70, stk. 3, 82, stk. 4, 84, stk. 1, 85, stk. 1, 86, stk. 2, og 118, stk. 8,

Læs mere

Fra Lovtidende A 1962 Indhold

Fra Lovtidende A 1962 Indhold Fra Lovtidende A 1962 Indhold Side 21. febr. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse nr. 42 af 26. februar 1958 om registrering af... 1 26. marts... 2 28. marts... 3 31. aug.... 4 17. sept.... 6 Fra

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel Lovforslag nr. L 58 Folketinget 2013-14 Fremsat den 31. oktober 2013 af transportministeren (Pia Olsen Dyhr) Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser)

Læs mere

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til genanvendelse af dæk

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til genanvendelse af dæk BEK nr 1485 af 25/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7021-00009 Senere ændringer

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 40-kørsel for godkendte eller registrerede traktorer og motorredskaber 1

Udkast. Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 40-kørsel for godkendte eller registrerede traktorer og motorredskaber 1 Udkast Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 40-kørsel for godkendte eller registrerede traktorer og motorredskaber 1 I medfør af 43, stk. 12, og 118, stk. 8, 1. pkt., i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om krav til lastbiler og busser i kommunalt fastlagte miljøzoner m.v. 1)

Bekendtgørelse om krav til lastbiler og busser i kommunalt fastlagte miljøzoner m.v. 1) BEK nr 700 af 24/06/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-52520-00002 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del Bilag 27 Offentligt Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse 1. Lovforslagets formål 2. Lovforslagets indhold 3. Forbud mod visse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven Lovforslag nr. L 39 Folketinget 2011-12 Fremsat den 23. november 2011 af transportministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Forbud mod visse konstruktive ændringer,

Læs mere

Bekendtgørelse om cyklers indretning og udstyr m.v. 1)

Bekendtgørelse om cyklers indretning og udstyr m.v. 1) Bekendtgørelse om cyklers indretning og udstyr m.v. 1) I medfør af 50, stk. 2-3, 68, stk. 1 og 2, 70, stk. 3, 83, 84, stk. 1, 85, stk. 1 og 118, stk. 5, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 735 af

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-kørsel med campingvogn og andet registreringspligtigt påhængskøretøj til bil 1

UDKAST. Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-kørsel med campingvogn og andet registreringspligtigt påhængskøretøj til bil 1 Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-kørsel med campingvogn og andet registreringspligtigt påhængskøretøj til bil 1 I medfør af 43, stk. 11, og 118, stk. 8, 1. pkt., i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Taksatorprocesser version 4

Taksatorprocesser version 4 Taksatorprocesser version 4 18.12.2013 Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 Fax 41 91 91 92 fp@forsikringogpension.dk www.forsikringogpension.dk Birger Bruun Jensen Chefkonsulent Dir. 41

Læs mere

Information om den nye registreringsattest

Information om den nye registreringsattest 2003-4400-16/ MT 3298-info DATAAFDELINGEN Sekretariatet Information om den nye registreringsattest Den 5. december 2005 tager Rigspolitiet en ny registreringsattest i brug. Den nye registreringsattest

Læs mere

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til nyttiggørelse af dæk

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til nyttiggørelse af dæk BEK nr 148 af 16/02/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 27-02-2009 Miljøministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Gebyrpligt Kapitel 2 Tilskud til indsamling af dæk Kapitel 3 Administrative

Læs mere

Bekendtgørelse om Tivolitog. Indhold

Bekendtgørelse om Tivolitog. Indhold Bekendtgørelse om Tivolitog Indhold Afsnit 1: Politiets meddelse og tilladelse Side 3 Afsnit 2: Synsvirksomhedens godkendelse. Side 4 Afsnit 3: Tivolitogets anvendelse. Side 5 Afsnit 4 Straf, betaling

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-busser på motorvej

UDKAST. Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-busser på motorvej Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-busser på motorvej 28. juni 213 I medfør af 43, stk. 10 og 118, stk. 7, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1055 af 9. november 2012, som ændret ved lov

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-busser på motorvej

Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-busser på motorvej BEK nr 986 af 07/08/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS20000-00019 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Ny særtransportbekendtgørelse pr. 1. januar 2015.

Ny særtransportbekendtgørelse pr. 1. januar 2015. Nr.: 1987 Dato: 18.12.2014 Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. Ny særtransportbekendtgørelse pr. 1. januar 2015. Baggrund. Den 1. januar 2015 træder ny bekendtgørelse om særtransport i kraft.

Læs mere

2008/1 LSF 24 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016. Fremsat den 8. oktober 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2008/1 LSF 24 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016. Fremsat den 8. oktober 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2008/1 LSF 24 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-511-0091 Fremsat den 8. oktober 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-kørsel med campingvogn og andet registreringspligtigt påhængskøretøj til bil 1)

Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-kørsel med campingvogn og andet registreringspligtigt påhængskøretøj til bil 1) BEK nr 458 af 12/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transport- og Bygningsmin., Trafik- og Byggestyrelsen, j.nr. TS20000-00068

Læs mere

Fra Lovtidende A. 1958 Indhold

Fra Lovtidende A. 1958 Indhold Fra Lovtidende A. 1958 Indhold Side 26. febr. Bekendtgørelse om registrering af motorkøretøjer m. v.... 1 28. nov. Bekendtgørelse om ændring i bekendtgørelse af motorkøretøjer m. v.... 20 Fra Lovtidende

Læs mere

I medfør af 1, stk. 5, 4, stk. 3, 4 e og 8, stk. 3, i lov om landinspektørvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 680 af 17. juni 2013, fastsættes:

I medfør af 1, stk. 5, 4, stk. 3, 4 e og 8, stk. 3, i lov om landinspektørvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 680 af 17. juni 2013, fastsættes: BEK nr 703 af 17/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Geodatastyrelsen, j.nr. KMS-301-00013 Senere ændringer til forskriften BEK nr 63

Læs mere

Det er ikke gratis at overtræde færdselsloven Men hvad koster det

Det er ikke gratis at overtræde færdselsloven Men hvad koster det Det er ikke gratis at overtræde færdselsloven Men hvad koster det? P 669 (01/06) 1 BØDETABEL I tabellen er anført Rigsadvokatens vejledende bødetakster for en række af de mest almindelige over trædelser.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om buskørsel 1)

Bekendtgørelse af lov om buskørsel 1) LBK nr 1050 af 12/11/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2015 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS2010100-00006 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven 2012/1 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-801-0009 Fremsat den 13. marts 2013 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1987L0402 DA 01.01.2007 006.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 25. juni 1987 om styrtsikre frontmonterede førerværn

Læs mere

UDKAST. 1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

UDKAST. 1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv UDKAST Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet vedrørende udøvelse af erhverv efter offshoresikkerhedsloven 1 I medfør af 50, stk. 4, 50 a, 50 b, 50 c, 50

Læs mere

Bekendtgørelse om offentlige forlystelser

Bekendtgørelse om offentlige forlystelser BEK nr 502 af 17/06/2005 Gældende Offentliggørelsesdato: 28-06-2005 Justitsministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 1326 af 14/12/2005 BEK nr 646 af 26/06/2009 BEK nr 1382 af 17/12/2009 BEK

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af personer der beskæftiger sig med aflivning af dyr og dermed forbundne aktiviteter på slagteri 1)

Bekendtgørelse om uddannelse af personer der beskæftiger sig med aflivning af dyr og dermed forbundne aktiviteter på slagteri 1) BEK nr 1424 af 03/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

Fra Lovtidende A 1966 Indhold

Fra Lovtidende A 1966 Indhold Fra Lovtidende A 1966 Indhold Side 24. marts Bekendtgørelse om registrering af motorkøretøjer... 1 27. juni Bekendtgørelse om kørsel med blokvogn... 15 26. sept. Bekendtgørelse om udvidelse af centralregisteret

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven med flere love

Lov om ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven med flere love Lov om ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven med flere love (Afskaffelse af de facto-flygtningebegrebet, effektivisering af asylsagsbehandlingen, skærpede betingelser for meddelelse af tidsubegrænset

Læs mere

Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer 1)

Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer 1) BEK nr 485 af 25/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transport- og Bygningsmin., Trafik- og Byggestyrelsen, j.nr. TS2060604-8

Læs mere

Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune

Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune XX.XX 2010 (UDKAST) Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune Teknik og Miljø Side 2 Standsning og parkering. I medfør af færdselslovens 28 stk. 3, 3. pkt. 92, stk.

Læs mere

L 171 Forslag til lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. (registreringsafgiftsloven).

L 171 Forslag til lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. (registreringsafgiftsloven). Page 1 of 10 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 171 Forslag til lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. (registreringsafgiftsloven).

Læs mere

3. august 2006 EM 2006/47. Forslag. til. (Spirituskørsel, alderskrav til førere af snescootere i byområder, selepligt mv.)

3. august 2006 EM 2006/47. Forslag. til. (Spirituskørsel, alderskrav til førere af snescootere i byområder, selepligt mv.) 3. august 2006 EM 2006/47 Dok.: MKO40577 Forslag til Lov om ændring af færdselsloven for Grønland (Spirituskørsel, alderskrav til førere af snescootere i byområder, selepligt mv.) 1 I færdselslov for Grønland

Læs mere

Hermed bekendtgøres lov om afgift efter brændstofforbrug m.v. for visse person- og varebiler (brændstofforbrugsafgiftsloven),

Hermed bekendtgøres lov om afgift efter brændstofforbrug m.v. for visse person- og varebiler (brændstofforbrugsafgiftsloven), LBK nr 40 af 16/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 14-0036162 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1503 af 23/12/2014 LOV

Læs mere

Bekendtgørelse om mærkning og registrering af hunde 1)

Bekendtgørelse om mærkning og registrering af hunde 1) BEK nr 22 af 07/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

Ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven (L 22 og L 24)

Ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven (L 22 og L 24) Page 1 of 5 Ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven (L 22 og L 24) Dato for 18 dec 2008 11:14 offentliggørelse Til Sagsnummer 08-129094 Resumé virksomheder, der er registreret efter registreringsafgiftsloven

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr. 177 af 25. februar 2013 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport

Vejledning til bekendtgørelse nr. 177 af 25. februar 2013 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport Marts 2013 Vejledning til bekendtgørelse nr. 177 af 25. februar 2013 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport Indhold: 0. Indledende bemærkninger 0.1 EU-regler 0.2 Danske regler

Læs mere

I medfør af 169 i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014, som ændret ved lov nr. 129 af 16. februar 2016, fastsættes:

I medfør af 169 i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014, som ændret ved lov nr. 129 af 16. februar 2016, fastsættes: BEK nr 882 af 28/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1600757 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

U D K A S T. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

U D K A S T. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret 2012-5209 / lth 15. november 2013 U D K A S T Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser

Læs mere

Bekendtgørelse om køretøjers indretning og udstyr m.v. (* 1)

Bekendtgørelse om køretøjers indretning og udstyr m.v. (* 1) Bekendtgørelse om køretøjers indretning og udstyr m.v. (* 1) I henhold til 35, stk. 1,2 og 4, 68, stk. 1, 70, stk. 3, og 118, stk. 3, i færdselslov nr. 287 af 10. juni 1976 fastsættes: Kapitel 1. Bestemmelser

Læs mere

MEDARBEJDERE I UDLANDET

MEDARBEJDERE I UDLANDET MEDARBEJDERE I UDLANDET > En vejledning til virksomheder om social sikring ved udstationering og arbejde i flere lande inden for EU/EØS Denne vejledning gennemgår social sikringsreglerne ved udstationering

Læs mere

Vejledning. - om regler om indbetaling af ATP-bidrag, når et ansættelsesforhold har udenlandske elementer

Vejledning. - om regler om indbetaling af ATP-bidrag, når et ansættelsesforhold har udenlandske elementer Vejledning - om regler om indbetaling af ATP-bidrag, når et ansættelsesforhold har udenlandske elementer 1 Indhold 1. Indledning... 4 2. Introduktion til internationale regler om social sikring... 4 2.1.

Læs mere

Bekendtgørelse om offentlige boksekampe 1)

Bekendtgørelse om offentlige boksekampe 1) BEK nr 188 af 05/03/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-900-0022 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1 Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1 I medfør af 37, stk. 4, 41, 41a, 41b, 74, 74a, 76 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 1072 af

Læs mere

fastsat ved internationale konventioner om oprettelse af disse organer eller ved aftaler om hjemsted.

fastsat ved internationale konventioner om oprettelse af disse organer eller ved aftaler om hjemsted. Til lovforslag nr. L 12 Folketinget 2011-12 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 22. marts 2012 Forslag til Lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, opkrævningsloven, lov om offentligt

Læs mere

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. Standardtypegodkendelse for tunge køretøjer

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. Standardtypegodkendelse for tunge køretøjer FÆRDSELSSTYRELSEN Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. Dato Medd. nr. J. nr. 10.10.08 1922 FS350-000004 Standardtypegodkendelse for tunge køretøjer Færdselsstyrelsen har den 9. oktober 2008

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 12, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr. 877 af 8. juli 2015 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport

Vejledning til bekendtgørelse nr. 877 af 8. juli 2015 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport Juli 2015 Vejledning til bekendtgørelse nr. 877 af 8. juli 2015 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport Indhold 0. Indledende bemærkninger... 4 0.1 EU-regler... 4 0.2 Danske

Læs mere

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. Det meddeles hermed, at Færdselsstyrelsen har udstedt to ændringsbekendtgørelser:

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. Det meddeles hermed, at Færdselsstyrelsen har udstedt to ændringsbekendtgørelser: FÆRDSELSSTYRELSEN Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. Dato Medd. nr. 16.11.2004 1840 J. nr. 2004-5030-91 Nye krav til sovebusser m.v. Det meddeles hermed, at Færdselsstyrelsen har udstedt

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 13.6.2003 KOM(2003) 350 endelig 2003/0122 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Rådets direktiv 92/24/EØF om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og ungdomsskoleloven 1)

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og ungdomsskoleloven 1) Retsudvalget REU alm. del - Bilag 273 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 19. januar 2009 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2008-801-0027 Dok.: EHL40599 Udkast til Forslag til Lov om

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering af design

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering af design BEK nr 1099 af 20/11/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Patent- og Varemærkestyrelsen, j.nr. 07/836 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Dansk Internationalt Skibsregister

Bekendtgørelse af lov om Dansk Internationalt Skibsregister LBK nr 68 af 17/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2013017462 Senere ændringer til

Læs mere

Taksatorprocesser version 7

Taksatorprocesser version 7 Taksatorprocesser version 7 13.11.2017 Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf.: 41 91 91 91 Fax: 41 91 91 92 fp@forsikringogpension.dk www.forsikringogpension.dk Birger Bruun Jensen Chefkonsulent Dir.

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer 1)

Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer 1) BEK nr 516 af 01/06/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 14. juli 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Trafikmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS20000-15 Senere ændringer til forskriften BEK nr 548

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser MOTORCYKELFORSIKRING VERSION 20-201 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Motorcykelforsikring

Læs mere

Bekendtgørelse om køreuddannelse til kategorier omfattet af direktiv 2006/126/EF om kørekort

Bekendtgørelse om køreuddannelse til kategorier omfattet af direktiv 2006/126/EF om kørekort BEK nr 1056 af 08/11/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 29. august 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2011-802-0004 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER 1. ANVENDELSE 1. Disse forretningsbetingelser (herefter Betingelserne ) finder anvendelse på aftaler indgået mellem Quickimport ApS, CVR-nr. 33 86 87 23 (herefter Quick ) og kunden

Læs mere

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for nordiske statsborgere i henhold til 3, stk. 3, i lov om dansk indfødsret, jf. bekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 af lov om dansk indfødsret Erklæringen

Læs mere

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven LBK nr 1820 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-8224 Senere ændringer til forskriften LOV

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1)

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1) BEK nr 1563 af 20/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 7. juli 2015 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2006-802-0039 Senere ændringer til forskriften BEK nr 957 af 26/09/2012

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering m.v. af fondsaktiver i en værdipapircentral

Bekendtgørelse om registrering m.v. af fondsaktiver i en værdipapircentral Bekendtgørelse nr. 925 af 17. oktober 1996 Bekendtgørelse om registrering m.v. af fondsaktiver i en værdipapircentral I medfør af 55, stk. 4, 65, stk. 1 og 2, 72, stk. 1, 75, stk. 3, og 76, stk. 3, i lov

Læs mere

2011/1 LSF 122 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016. Fremsat den 28. marts 2012 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen) Forslag.

2011/1 LSF 122 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016. Fremsat den 28. marts 2012 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen) Forslag. 2011/1 LSF 122 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skatteministeriet, j.nr. 2011-511-0075 Fremsat den 28. marts 2012 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen)

Læs mere

Forslag. Lov om elektroniske cigaretter m.v. 1)2)

Forslag. Lov om elektroniske cigaretter m.v. 1)2) Til lovforslag nr. L 144 Folketinget 2015-16 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. maj 2016 Forslag til Lov om elektroniske cigaretter m.v. 1)2) Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner

Læs mere

Bekendtgørelse af færdselsloven

Bekendtgørelse af færdselsloven 8. oktober 2014 Henrik Bjerring Poulsen Vej og ejendodm Uddrag af LBK nr 1386 af 11/12/2013 Vej og ejendom har indsat de ændringer der følger af lov nr. 169 af 26/02/2014, hvor de tidligere bestemmelser

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.3.2015 COM(2015) 103 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og De Forenede Arabiske Emirater om visumfritagelse

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 4. december 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 4. december 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 4. december 2010 1. december 2010. Nr. 1326. Bekendtgørelse af lov om fremme af besparelser i energiforbruget 1) Herved bekendtgøres lov nr. 450 af 31. maj 2000 om fremme

Læs mere

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120),

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120), P7_TA-PROV(2011)0448 Dæk til motorkøretøjer og påhængskøretøjer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 25. oktober 2011 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om dæk til

Læs mere

Bekendtgørelse om ikrafttræden af den reviderede konvention mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om arv og dødsboskifte

Bekendtgørelse om ikrafttræden af den reviderede konvention mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om arv og dødsboskifte BEK nr 976 af 26/08/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2011-773-0001 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

E 42 Motorvej Angiver en vejstrækning, hvor de særlige regler gælder om kørsel på mo- torvej samt til- og frakørselsvej til motorvej.

E 42 Motorvej Angiver en vejstrækning, hvor de særlige regler gælder om kørsel på mo- torvej samt til- og frakørselsvej til motorvej. E 42 Motorvej Angiver en vejstrækning, hvor de særlige regler gælder om kørsel på mo- torvej samt til- og frakørselsvej til motorvej. E 43 Motortrafikvej Angiver en vejstrækning, hvor de særlige regler

Læs mere

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed BEK nr 837 af 14/08/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2012-0032241 Senere ændringer

Læs mere

1) er myndig og ikke er under værgemål efter værgemålslovens 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens

1) er myndig og ikke er under værgemål efter værgemålslovens 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens BEK nr 63 af 18/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Geodatastyrelsen, j.nr. KMS-301-00035

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej eller indre vandveje af farligt gods RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

I medfør af 19 i lov om psykologer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 229 af 8. marts 2012, som ændret ved lov nr. 190 af 27. februar 2017, fastsættes:

I medfør af 19 i lov om psykologer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 229 af 8. marts 2012, som ændret ved lov nr. 190 af 27. februar 2017, fastsættes: BEK nr 568 af 19/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. december 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2016-1465 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

TUR s krankonference 2010 Indlæg fra Arbejdstilsynet

TUR s krankonference 2010 Indlæg fra Arbejdstilsynet TUR s krankonference 2010 Indlæg fra Arbejdstilsynet v. chefkonsulent Anders Mortensen Arbejdsmiljøfagligt Center Indhold: Ændring af førercertifikatbekendtgørelsen Revision af censorvejledningerne Afgrænsning

Læs mere

Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr

Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr I medfør af 68, stk. 1, og 118, stk. 8, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1047 af 24. oktober 2011, samt efter bemyndigelse

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold Familieret J.nr. 2014-8249 Npwi 20. marts 2015 Udkast til Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant I medfør af 25 i anordning

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark Arbejdsdirektoratet November 2008 Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. DEN DANSKE ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING...3 3. A-KASSERNE...4 4. HVORDAN BLIVER JEG MEDLEM AF EN

Læs mere

Lov om ændring af lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love LOV nr 1386 af 21/12/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 22. august 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-511-0042 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1051 af 02/09/2010

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om godkendelse og syn af køretøjer

Bekendtgørelse af lov om godkendelse og syn af køretøjer LBK nr 959 af 24/09/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2017 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2010-273 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om udstyr i skibe 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om udstyr i skibe 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om udstyr i skibe 1) I medfør af 3, stk. 1, nr. 1 og nr. 6, 4, stk. 1, og 32, stk. 8, i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 72 af 17. januar 2014, som sat i

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering og drift af dyrekirkegårde 1)

Bekendtgørelse om registrering og drift af dyrekirkegårde 1) Page 1 of 5 Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst Bekendtgørelse om registrering og drift af dyrekirkegårde 1) I medfør af 44, stk. 1, 45, og 70, stk. 3 og 5 i lov nr. 432 af 9. juni 2004 om hold

Læs mere

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for nordiske statsborgere i henhold til 3, stk. 2, i lov om dansk indfødsret, jf. bekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 af lov om dansk indfødsret med senere

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Civilafdelingen Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Dato: 25. november 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-802-0067 Dok.: 1347437 I medfør af 56 a, 66,

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde

Kapitel 1 Anvendelsesområde Bekendtgørelse for Færøerne om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som psykolog samt til anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer I medfør af 19 i lov om psykologer m.v. som

Læs mere

KOMMISSIONENS DIREKTIV 98/90/EF af 30. november 1998 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 70/387/EØF vedrørende

KOMMISSIONENS DIREKTIV 98/90/EF af 30. november 1998 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 70/387/EØF vedrørende L 337/29 KOMMISSIONENS DIREKTIV 98/90/EF af 30. november 1998 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 70/387/EØF vedrørende døre i motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil (EØS-relevant

Læs mere

Kørekortmanual Journal TS2100100-00009 Dato 11. februar 2016. Kørekortmanual. Færdselsstyrelsen er en del af Trafik- og Byggestyrelsen

Kørekortmanual Journal TS2100100-00009 Dato 11. februar 2016. Kørekortmanual. Færdselsstyrelsen er en del af Trafik- og Byggestyrelsen Journal TS2100100-00009 Kørekortmanual Færdselsstyrelsen er en del af Trafik- og Byggestyrelsen Indhold Kapitel 1. Indledning...10 Kapitel 2. Generelle krav ved behandling af ansøgning om kørekort...11

Læs mere

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE Kongeriget Danmarks regering og Republikken Filippinernes regering, som ønsker at styrke de gensidige relationer mellem

Læs mere

2013 Udgivet den 21. marts 2013. 15. marts 2013. Nr. 292. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort

2013 Udgivet den 21. marts 2013. 15. marts 2013. Nr. 292. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort Lovtidende A 2013 Udgivet den 21. marts 2013 15. marts 2013. Nr. 292. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort 1 I bekendtgørelse nr. 12 af 10. januar 2013 om kørekort foretages følgende

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere