MEDARBEJDERE I UDLANDET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MEDARBEJDERE I UDLANDET"

Transkript

1 MEDARBEJDERE I UDLANDET > En vejledning til virksomheder om social sikring ved udstationering og arbejde i flere lande inden for EU/EØS Denne vejledning gennemgår social sikringsreglerne ved udstationering af medarbejdere inden for EU/EØS og forklarer herunder, hvad social sikring og udstationering er i denne sammenhæng. Når en medarbejder skal arbejde midlertidigt i udlandet for en dansk virksomhed, vil medarbejderen som udgangspunkt blive udstationeret. Det giver en række udfordringer for den udstationerende virksomhed blandet andet i forhold til, hvor virksomheden skal betale sociale sikringsbidrag. EU/EØS-udstationeringsreglerne om social sikring bestemmer, hvor virksomheden skal betale sociale sikringsbidrag. EU/EØS reglerne sikrer, at virksomheden kun betaler sociale sikringsbidrag i ét land. Det kan blive dyrt, hvis virksomheden enten betaler sociale sikringsbidrag i flere lande (uden at behøve det) eller ikke betaler til det land, hvor medarbejderen retmæssigt skal være social sikret. Derfor vil denne vejledning gøre det klart for virksomheden, hvor de skal indbetale sociale sikringsbidrag. Vejledningen tager ikke stilling til, hvor medarbejderen er skattepligtig. Derfor kan denne vejledning ikke lægges til grund for vurderinger af, hvilket land medarbejderen skal betale skat til. Reglerne om social sikring regulerer alene medarbejderens ret til sociale ydelser, og til hvilket land virksomheden skal betale sociale sikringsbidrag. Kontaktinformationer Udbetaling Danmark tlf.: Mail: Dansk Industri tlf.: Mail: Forfattere Daida Hadzic, Udbetaling Danmark Christian Scharling, Dansk Industri Mette Engelbrecht, Dansk Industri 1

2 INDHOLD Hvad er social sikring?....3 Hvad er udstationering?....3 Hvordan ansøger man i praksis om at bevare social sikring i Danmark?....3 Hvor lang tid kan medarbejderen være socialt sikret i Danmark?....4 Hvordan ansøges der om fortsat social sikring i Danmark?....4 Forskellen på lokal ansættelse og udstationering....4 Hvilke krav er der til virksomheden, for at virksomheden kan fortsætte med at betale sociale sikringsbidrag i Danmark?....5 Hvilke krav er der til medarbejderen, for at virksomheden kan fortsætte med at betale sociale sikringsbidrag til Danmark?....5 Hvor lang tid kan medarbejderen være i Danmark under en udstationering, før der skal indgives en ny ansøgning om social sikring, fordi der er tale om en ny udstationering?....5 Hvor skal der betales sociale sikringsbidrag, hvis medarbejderen arbejder i flere lande?....5 Hvad er grænsegængere, og hvordan indvirker det på social sikring?....6 Hvad betyder Øresundsaftalen for medarbejdere med bopæl i Sverige?....6 Hvordan kan medarbejderen forblive social sikret ved udstationering til lande uden for EU/EØS?....7 Vær opmærksom på nationale personalejuridiske regler....8 Skat & social sikring....8 Kan tredjelands statsborgere være social sikret under udstationering til et andet EU/EØS-land?

3 Hvad er social sikring? Social sikring er eksempelvis ydelser som sygesikring, sygehusbehandling, sygedagpenge og barsel samt sociale pensioner som folkepension og førtidspension. I Danmark er sociale sikringsordninger finansieret gennem medarbejderens og virksomhedens skat og ATP. I udlandet er det derimod ofte virksomhedsbetalte sociale sikringsbidrag eller virksomhedsbetalte forsikringer, der dækker udgifterne til social sikring. Det kan derfor være fordelagtigt for virksomheden, at medarbejderen bevarer sin sociale sikring i Danmark, og virksomheden dermed ikke skal indbetale til udenlandske sociale sikringsordninger. Det er muligt, at udstationerede medarbejdere kan bevare social sikring i Danmark for en begrænset periode. Hvad er udstationering? Der er tale om udstationering, når en dansk virksomhed udsender en allerede ansat medarbejder til et andet EU/ EØS-land for en tidsbegrænset periode. Ved udstationering skal medarbejderen dermed stadig være ansat i og arbejde for den danske virksomheds regning. Hvis medarbejderen bliver ansat af en udenlandsk virksomhed vil medarbejderen ikke være udstationeret efter EU/EØS-regler om social sikring, men i stedet være lokalansat og derfor omfattet af social sikring i arbejdslandet. For at afgøre om en medarbejder kan bevare retten til social sikring i Danmark skal medarbejderen eller virksomheden indgive en ansøgning herom til Udbetaling Danmark, International Social Sikring. Hvis ansøgningen godkendes, vil Udbetaling Danmark med afgørelsen udstede en EU/EØS attest om dansk social sikring kaldet Attest A1. Attest A1 er et bevis over for udenlandske myndigheder om, at medarbejderen er social sikret i Danmark under udstationeringen, og at hverken medarbejderen eller virksomheden kan opkræves betaling af sociale sikringsbidrag i andre lande end Danmark i den pågældende periode. Der er ingen nedre tidsgrænse for, hvornår der er tale om udstationering. Det betyder, at en medarbejder der udrejser én dag for virksomheden til et andet EU/EØSland også er at betragte som udstationeret og kan søge afgørelse om social sikring og Attest A1. Hvis medarbejderen forventes at have enkelte arbejdsdage i udlandet i løbet af året, da er der ikke tale om en udstationering men om arbejde i flere lande. I denne situation skal der ikke ansøges om social sikring for hver enkelt arbejdsdag i udlandet, men for en længere periode, dog højest ét år ad gangen (se mere i spørgsmålet om arbejde i flere lande ). Hvordan ansøger man i praksis om at bevare social sikring i Danmark? Det er Udbetaling Danmark der afgør om en medarbejder kan være fortsat social sikret i Danmark. Ved udstationering til EU/EØS-lande skal enten medarbejderen eller virksomheden indsende en ansøgning om social sikring. For virksomheden skal dette gøres gennem virk.dk Ansøgningen skal indgives digitalt. Hvis medarbejderen skal være udstationeret til et andet EU-land over en længere periode, dog makismalt to år, skal ansøgningen ledsages af medarbejderens udstationeringsaftale, der bekræfter at medarbejderen skal udstationeres over en længere periode. Skal medarbejderen arbejde i flere lande er der som udgangspunkt ikke noget krav om dokumentation for arbejdet i udlandet. Ansøgningen skal helst sendes inden medarbejderen udrejser, men kan indgives efterfølgende. Der er ingen regler om forældelse for efterfølgende ansøgning. Derfor kan den indgives efter medarbejderen har arbejdet i udlandet. Medarbejderen mister således ikke retten til social sikring i Danmark, hvis medarbejderen eller virksomheden glemmer at indgive ansøgning for den periode medarbejderen er udstationeret for virksomheden. Det må dog anbefales, at der søges om social sikring før medarbejderen udrejser, fordi attest A1 ved kontrol i arbejdslandet er dokumentation for, hvor medarbejderen er retmæssigt socialt sikret. Attest A1 beviser således over for de udenlandske myndigheder, at medarbejderen er omfattet af dansk social sikring under sit arbejde i udlandet, og at virksomheden ikke skal betale sociale sikringsbidrag til udlandet, fordi virksomheden betaler til Danmark. Hvis medarbejde- 3

4 HELT KORT: Hvor lang tid kan en medarbejder være social sikret ved arbejde i udlandet? Hovedregel: Maksimalt 24 måneder til et land. Undtagelse 1: Ansøgning om en forlængelse af den eksisterende udstationering tilladelse med op til 12 måneder ekstra (36 måneder i alt). Ansøgning om forlængelse skal indgives inden ophør af udstationeringen. Undtagelse 2: Ansøgning om en ny udstationering i op til 24 måneder til et andet land kan indgives. Hvis den nye udstationering er til samme land som den første udstationering, er den nye først mulig efter to måneders afbrud. Det betyder, at det er et krav, at medarbejderen efter 24 måneder skal bo og arbejde i Danmark i mindst to måneder. ren henvender sig til de danske myndigheder, er det tilstrækkeligt at vise afgørelsesbrevet som er modtaget sammen med attesten. Hvor lang tid kan medarbejderen være socialt sikret i Danmark? Dansk social sikring i forbindelse med udstationering er kun en mulighed for en begrænset periode. Medarbejderen kan som udgangspunkt bevare retten til social sikring i Danmark under udstationeringen i to år, med mulighed for forlængelse i yderligere ét år, sammenlagt i alt tre år. Dog, hvis medarbejderen hjemsendes under eller efter de første to år (i ikke mindre end to måneder), kan der ansøges om en ny udstationeringsperiode på to år mere. Derfor kan en medarbejder maksimalt udstationeres i fire år og samtidig bevare sin social sikring i Danmark. Hvordan ansøges der om fortsat social sikring i Danmark? Det er Udbetaling Danmark der afgør, om en medarbejder er social sikret i Danmark og dermed, hvor virksomheden skal betale sociale sikringsbidrag. Der er flere betingelser der skal være opfyldte både i forhold til virksomheden og i forhold til medarbejderen, hvis en medarbejder skal være fortsat social sikret i Danmark. En ansøgning udfyldes af enten medarbejderen eller virksomheden og indsendes til Udbetaling Danmark. Det er et krav for danske virksomheder at ansøge via den digitale indberetning på virk.dk. Hvis ansøgningen godkendes, vil Udbetaling Danmark med afgørelsen udstede en attest A1 som bevis over for udenlandske myndigheder, at hverken virksomheden eller medarbejderen kan pålægges betaling af sociale bidrag i andre lande end Danmark. Forskellen på lokal ansættelse og udstationering Medarbejderen kan kun forblive under dansk social sikring, hvis virksomheden udstationerer medarbejderen. Hvis virksomheden lokalansætter medarbejderen, er det derfor kun udlandets socialsikringsregler der gælder. Det betyder, at sociale sikringsbidrag skal betales i udlandet. Det anbefales, at virksomheden søger rådgivning i arbejdslandet om de lokale sociale sikringsforhold, før der udarbejdes og underskrives en ansættelseskontrakt med medarbejderen i udlandet. Da virksomheder automatisk skal betale til udlandets sociale sikringsordninger ved lokalansættelse, bliver dette ikke berørt yderligere i vejledningen. 4

5 Hvilke krav er der til virksomheden, for at virksomheden kan fortsætte med at betale sociale sikringsbidrag i Danmark? Det er et krav, at virksomheden normalt udøver sin virksomhed i Danmark og i øvrigt har væsentlige dele af sine aktiviteter i Danmark. Kravene om væsentlige aktiviteter vurderes ud fra en række objektive kriterier blandt andet: > > Hjemstedet for den udstationerende virksomhed og dens administration; > > Antal medarbejdere den udstationerende virksomhed beskæftiger i Danmark og i udstationeringslandet hvis virksomheden kun har administrative medarbejdere, og ikke andre medarbejdertyper i Danmark, udelukker det i sig selv virksomheden fra at anvende reglerne om udstationering; > > Den udstationerende virksomheds omsætning i Danmark og i det land hvortil medarbejderen er udstationeret i løbet af en passende periode (f.eks. vil en omsætning på cirka 25 pct. i Danmark være tilstrækkeligt for at betingelsen er opfyldt); > > Hvor lang tid virksomheden har været etableret og har haft aktivitet i Danmark. OBS: En omsætning i Danmark og antal ansatte som arbejder i Danmark som udgør mindst 25 pct. af den samlede aktivitet vil være afgørende for, om virksomheden har tilstrækkelig aktivitet i Danmark. Hvis aktiviteten er på under 25 pct., vil Udbetaling Danmark vurdere konkret om 25 pct.-betingelsen kan fraviges. Hvilke krav er der til medarbejderen, for at virksomheden kan fortsætte med at betale sociale sikringsbidrag til Danmark? Medarbejderen skal inden udstationeringen have været omfattet af dansk social sikring samt være EU/ EØS-statsborger. Det er også et krav, at medarbejderen ikke må erstatte en anden udstationeret medarbejder. Derudover skal medarbejderen under hele udstationeringsperioden have en tilknytning til virksomheden. I vurderingen af tilknytning vil der blive lagt vægt på: > > Hvem der har ansvar for ansættelsen; > > At kontrakten er gældende i hele udstationeringsperioden for de parter, der var med til at udarbejde den; > > At det kun er den udstationerende virksomhed og ikke andre virksomheder, der har beføjelse til at opsige ansættelseskontrakten (opsigelse); > > At medarbejderen er udsendt på den udstationerende virksomheds regning. Desuden skal medarbejderens tilknytning være større til Danmark end til udstationeringslandet. Hvor lang tid kan medarbejderen være i Danmark under en udstationering, før der skal indgives en ny ansøgning om social sikring, fordi der er tale om en ny udstationering? Medarbejderens udstationering kan blive afbrudt midlertidigt på grund af f.eks. ferie, sygdom eller uddannelsesperioder hos virksomheden i Danmark. Hvis afbruddet er længere end to måneder, skal der igen ansøges om fortsat social sikring i Danmark, hvis medarbejderen skal udstationeres igen. Hvis afbruddet er kortere end to måneder, skal man ikke søge om en ny afgørelse, da den forudgående stadig gælder. Hvor skal der betales sociale sikringsbidrag, hvis medarbejderen arbejder i flere lande? For medarbejdere der har bopæl i Danmark og som hovedregel arbejder i Danmark, men også arbejder i andre lande flere gange om året af kortere varighed, er det en mulighed at ansøge om social sikring i Danmark for op til ét år ad gangen. Arbejde i andre lande er således også udenlandsrejser af 1 2 dages varighed for f.eks. at afholde møder eller deltage i arbejdsrelaterede kurser. Det er en forudsætning, at man inden indgivelse af ansøgningen har en formodning for, hvilke lande medarbejderen vil rejse til. Har medarbejderen oplyst flere lande end de lande som medarbejderen inden for et år når at rejse til, skal Udbetaling Danmark efterfølgende have besked om ændringerne. 5

6 HELT KORT: Hovedregler for arbejde i flere lande 1: En medarbejder der arbejder i to eller flere lande er som udgangspunkt omfattet af reglerne i bopælslandet, hvis medarbejderen arbejder mere end 25 pct. af den samlede arbejdstid der. 2: Hvis medarbejderen ikke arbejder mere end 25 pct. af den samlede arbejdstid i bopælslandet vil medarbejderen være social sikret i det land, hvor virksomheden er beliggende, hvis der også udføres arbejde der. Det er ikke et krav at kende perioderne for opholdet i udlandet. Det er heller ikke et krav at kende de adresser, hvor medarbejderen skal arbejde. Har virksomheden en medarbejder der igennem længere tid har rejst flere gange i udlandet og endnu ikke har indgivet ansøgningsformular attest A1 for perioderne i udlandet, er det en mulighed at indgive ansøgningen efterfølgende. Medarbejderen mister ikke sin ret til sociale ydelser i Danmark, hvis medarbejderen glemmer at indgive ansøgningen om attest A1. Virksomheden skal være opmærksom på, at medarbejderen vil være social sikret i bopælslandet, hvis medarbejderen tager andet arbejde for en anden virksomhed i et andet land end Danmark. Det har især betydning for de medarbejdere der bor uden for Danmark men arbejder her i landet. Denne gruppe af medarbejdere kaldes også grænsegængere (se mere under spørgsmålene om grænsegængerne). DI anbefaler at virksomheden aftaler med medarbejderen i ansættelseskontrakten, at medarbejderen ikke må tage andet arbejde uden virksomhedens skriftlige samtykke, og såfremt medarbejderen tager andet arbejdet uden dette samtykke, vil det anses som et brud på ansættelseskontrakten, der kan medføre opsigelse eller bortvisning. Virksomheden skal som hovedregel betale sociale sikringsbidrag i det land, hvor medarbejderen arbejder. For grænsegængere betyder det, at virksomheden skal betale sociale bidrag for medarbejderen efter danske regler, når medarbejderen kun arbejder her i landet. Hvis medarbejderen arbejder både i Danmark og andre lande, herunder også i sit bopælsland, kan virksomheden blive opkrævet betaling af sociale sikringsbidrag i både Danmark og i bopælslandet. I denne situation er hovedreglen, at det er medarbejderens bopælsland, der afgør hvor sociale sikringsbidrag skal betales. Her gælder også, at sociale sikringsbidrag kun betales i ét land for en given arbejdsperiode for den pågældende medarbejder. Det kan få stor økonomisk betydning for virksomheden, da de sociale udgifter i Danmark og andre lande er meget forskellige. Hvis virksomheden bliver pålagt dobbeltbetaling af sociale sikringsbidrag, skal virksomheden kontakte Udbetaling Danmark. DI anbefaler, at virksomheden skriver i ansættelseskontrakten, at medarbejderen ikke må tage andet arbejde i bopælslandet eller andre lande uden virksomhedens accept, og at virksomheden har ret til erstatning for udgifter til social sikring, hvis medarbejderen får andet arbejde i udlandet, og virksomheden derfor bliver forpligtet til at betale sociale sikringsbidrag til bopælslandet. Hvad er grænsegængere, og hvordan indvirker det på social sikring? Grænsegængere er medarbejdere, der bor i udlandet (typisk Tyskland, Sverige eller Polen) og arbejder i Danmark. For grænsegængere gælder der særlige regler om social sikring, hvilket også kan få stor betydning for virksomheden. Hvad betyder Øresundsaftalen for medarbejdere med bopæl i Sverige? Der er mellem Sverige og Danmark aftalt, at der kan søges dispensation fra de almindelige regler for social sikring. Det betyder, at medarbejdere kan arbejde op til 50 pct. af den samlede arbejdstid i Sverige, før virksom- 6

7 HELT KORT: Hvor skal virksomheden betale sociale bidrag? Hovedregel: Til det land hvor medarbejderen er socialt sikret. Det vil som udgangspunkt være det land, hvor medarbejderen arbejder. Undtagelse 1: Undtagelse 2: Undtagelse 3: Undtagelse 4: (Udstationering) Ved udstationering i op til 2 år til et andet EU/EØS-land kan medarbejderen bevare sin ret til social sikring i det land medarbejderen normalt arbejder i, under forudsætning af at alle betingelser efter EU/EØS reglerne er opfyldte. (Arbejde i flere lande) Medarbejdere der bor i et andet EU/EØS-land og som arbejder i to eller flere lande for en dansk virksomhed er omfattet af social sikring i bopælslandet, hvis de arbejder mindst 25 pct. af deres arbejdstid der. Hvis de arbejder mindre end 25 pct. i bopælslandet, vil de være omfattet i det land, hvor virksomheden er beliggende. Det vil dog altid være en god ide at ansøge herom i medarbejderens bopælsland. (Øresundsaftalen) Medarbejdere der arbejder for en virksomhed med beliggenhed i Danmark og har bopæl i Sverige, der arbejder mellem 25 pct. og 50 pct. af arbejdstiden i Sverige for virksomheden i Danmark og resten af tiden arbejder de i Danmark, kan efter ansøgning til Udbetaling Danmark være social sikret i Danmark. Ved udstationering i op til 3 år til et andet EU/EØS-land kan medarbejderen bevare sin ret til social sikring i det land medarbejderen normalt arbejder i, under forudsætning af at alle betingelser efter EU/EØS-reglerne er opfyldte. Ansøgning om denne aftale om dansk social sikring skal indgives til Udbetaling Danmark hurtigst muligt og inden ophør af udstationeringen. heden bliver forpligtet til at betale sociale sikringsbidrag der. Det samme gælder for medarbejdere i svenske virksomheder med bopæl i Danmark. Det er vigtigt, at virksomheden og medarbejderen søger dispensation ved Udbetaling Danmark for de ansatte, som bor i Sverige og arbejder mellem 25 pct. og 50 pct. af arbejdstiden i Sverige og resten af tiden arbejder i Danmark. Hvis der er enkeltstående, tilfældige og uforudsete tjeneste rejser til andre lande kan Øresundsaftalen stadig indgås. Disse eventuelle enkeltstående tjenesterejser behandles efterfølgende, når de opstår som enkeltstående udsendelser. Hvis det viser sig, at arbejde i andre lande ud over Danmark og Sverige får et mønster og omfang som er substantielt, så kan man ikke længere omfattes af en Øresundsaftale. Det er således ikke muligt både at blive omfattet af Øresundsaftalen og ansøge om arbejde i flere lande, da forudsætningen for Øresundsaftalen er, at medarbejderen umiddelbart kun arbejder i Sverige og Danmark. Hvordan kan medarbejderen forblive social sikret ved udstationering til lande uden for EU/ EØS? Danmark har indgået aftaler (konventioner) med en række lande uden for EU/EØS (tredjelande) om social sikring ved udstationering. Alle disse aftaler er forskellige og omfatter typisk kun medarbejderens ret til dansk folkepension og ATP Livslang Pension, mens medarbejderen arbejder i udlandet. Det vil sige, at virksomheden bliver fritaget for at betale til pligtige sociale pensionsbidrag i det pågældende land. Der kan findes en liste over, hvilke lande Danmark har sociale sikringsaftaler med, og hvor meget aftalerne dækker på borger.dk. 7

8 Ved udstationering til et land som ligger uden for EU/ EØS, er det udstationeringslandets regler, som er afgørende for, om virksomheden og medarbejderen skal følge arbejdslandets regler om social sikring. Derfor bør virksomheden søge lokal rådgivning om, hvilke regler der gælder i arbejdslandet, og hvilke regler der skal være opfyldte, når medarbejderen er udstationeret. Vær opmærksom på nationale personalejuridiske regler Der kan være visse minimumsvilkår i udstationeringslandet, som ikke kan fra viges f.eks. regler om maksimal arbejdstid og mindste antal betalte feriedage pr. år. Medarbejdere udstationeret til lande inden for EU/EØS er omfattet af landets implementering af udstationeringsdirektivet. Virksomheden vil derfor, uanset hvilken lovgivning der er gældende, være forpligtet til at sikre, at medarbejderen som minimum får de arbejds- og ansættelsesvilkår, der er fastsat ved lov og/eller alment gældende kollektive aftaler i det land, hvor medarbejderen arbejder på følgende områder: > > Maksimal arbejdstid og minimal hviletid; > > Mindste antal betalte feriedage pr. år; > > Mindsteløn, herunder overtidsbetaling; dette gælder ikke for erhvervstilknyttede tillægspensionsordninger; > > Betingelserne for at stille arbejdstagere til rådighed, især via vikarbureauer; > > Sikkerhed, sundhed og hygiejne på arbejdspladsen; > > Beskyttelsesforanstaltninger med hensyn til arbejdsog ansættelsesvilkår for gravide kvinder og kvinder, der lige har født, samt for børn og unge; > > Ligebehandling af mænd og kvinder samt andre bestemmelser vedrørende ikke-forskelsbehandling. Virksomheden bør altid undersøge reglerne i det land, hvor medarbejderen skal arbejde. Se mere om ansættelsesvilkår og kontrakter i forbindelse med udstationering på di.dk. Skat & social sikring Skat og social sikring har ikke nødvendigvis noget med hinanden at gøre. En medarbejder kan således godt være fuldt skattepligtig i udlandet, men stadig være social sikret i Danmark. Det er således også SKAT der træffer afgørelse om skattepligt til Danmark, mens Udbetaling Danmark tager stilling til om medarbejderen kan være fortsat social sikret i Danmark. Vi anbefaler derfor at kontakte SKAT for rådgivning om skatteforhold ved udstationering eller lokalansættelse i udlandet. Kan tredjelands statsborgere være social sikret under udstationering til et andet EU/EØS-land? Hvis en medarbejder med statsborgerskab fra et land uden for EU/EØS bliver udstationeret til et andet nordisk land (Sverige, Norge, Finland eller Island) kan medarbejderen indgive ansøgning om en Attest A1 og modtage en afgørelse om fortsat social sikring i Danmark, hvis medarbejderen i øvrigt opfylder betingelserne. Hvis medarbejderen skal udstationeres til et andet EU/ EØS-land, der ikke er et af de nordiske lande, kan medarbejderen ikke være fortsat socialt sikret i Danmark. Virksomheden skal i så fald betale sociale sikringsbidrag for tredjelandsmedarbejdere, hvis EU/EØS-arbejdslandet kræver det. Hvis virksomheden betaler sociale sikringsbidrag til et andet EU/EØS-land, skal virksomheden ikke også betale sociale sikringsbidrag for den pågældende medarbejder i Danmark. Medarbejderen mister dog ikke sin ret til danske sociale sikringsydelser ved arbejde i et andet EU/EØS-land, når medarbejderen kommer tilbage til Danmark. Her vil medarbejderen igen blive omfattet af dansk social sikring, hvis vedkommende i øvrigt opfylder betingelserne. Det er således muligt, at udstationere tredjelandsmedarbejdere inden for EU/EØS. Det bør dog undersøges, hvilke opholds- og arbejdstilladelser der skal indhentes for at medarbejderen arbejder lovligt i arbejdslandet. Det er også vigtigt at undersøge, hvilke forsikringer der bør tegnes for, at medarbejderen er tilstrækkeligt sikret i arbejdslandet især i tilfælde af akut opstået sygdom eller personskade. 8

Vejledning. - om regler om indbetaling af ATP-bidrag, når et ansættelsesforhold har udenlandske elementer

Vejledning. - om regler om indbetaling af ATP-bidrag, når et ansættelsesforhold har udenlandske elementer Vejledning - om regler om indbetaling af ATP-bidrag, når et ansættelsesforhold har udenlandske elementer 1 Indhold 1. Indledning... 4 2. Introduktion til internationale regler om social sikring... 4 2.1.

Læs mere

Vejledning om optjening og udbetaling af feriepenge under ophold i udlandet

Vejledning om optjening og udbetaling af feriepenge under ophold i udlandet Vejledning om optjening og udbetaling af feriepenge under ophold i udlandet Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og udbetaling af feriepenge under ophold i udlandet. Optjening af feriepenge

Læs mere

lã=~í=î êé=~êäéàçëä ëüéçëñçêëáâêéí=á=bõp==

lã=~í=î êé=~êäéàçëä ëüéçëñçêëáâêéí=á=bõp== Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde i et andet EØS-land 3. Overførsel af forsikrings- og arbejdsperioder

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS og på Færøerne 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde

Læs mere

Social sikring under arbejde i udlandet. Arbejde i et andet land

Social sikring under arbejde i udlandet. Arbejde i et andet land Social sikring under arbejde i udlandet Arbejde i et andet land Indledning I denne pjece omtales nogle af de regler, der gælder for social sikring under arbejde i udlandet. I nogle situationer er en person,

Læs mere

[indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet virksomheden) [indsæt navn] [indsæt adresse]

[indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet virksomheden) [indsæt navn] [indsæt adresse] Mellem undertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer]

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark Arbejdsdirektoratet November 2008 Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. DEN DANSKE ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING...3 3. A-KASSERNE...4 4. HVORDAN BLIVER JEG MEDLEM AF EN

Læs mere

VEJLEDNING OM OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG FILIPPINERNE OM SOCIAL SIKRING

VEJLEDNING OM OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG FILIPPINERNE OM SOCIAL SIKRING VEJLEDNING OM OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG FILIPPINERNE OM SOCIAL SIKRING INDHOLD pkt. INDLEDNING 1. KAPITEL I ALMINDELIGE BESTEMMELSER DEFINITIONER Område 2. Statsborger 3. Lovgivning 4. Forsikringsperiode

Læs mere

Nyhedsbrev. om international social sikring. Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring.

Nyhedsbrev. om international social sikring. Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring. Nyhedsbrev om international social sikring Nr. 2, september 2008 Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring. I dette nummer er bl.a. informationer

Læs mere

Om at få efterløn i udlandet

Om at få efterløn i udlandet Om at få efterløn i udlandet Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: Eva Hansen og Mette Wiederholt Pedersen Illustration: Bob Katzenlson Dato: December 2011 Overvejer du at tage til udlandet

Læs mere

Udstationering af arbejdstagere Spørgsmål om en udstationerende virksomhed

Udstationering af arbejdstagere Spørgsmål om en udstationerende virksomhed I. Generelle spørgsmål (artikel 1 og 2) I.2. Spørgsmål om den udstationerende virksomhed Udstationering af arbejdstagere Spørgsmål om en udstationerende virksomhed 1. 1. 1 Hvem anses efter national lovgivning

Læs mere

Skat ved udstationering og indstationering. Side 1

Skat ved udstationering og indstationering. Side 1 Skat ved udstationering og indstationering Side 1 Ansættelsesretten regulerer forholdet mellem arbejdsgiveren og arbejdstageren. Skatteretten regulerer forholdet mellem person og skattemyndighed. Regelsættene

Læs mere

6. Overvejelser i forhold til at indføre eller styrke optjeningsprincipper

6. Overvejelser i forhold til at indføre eller styrke optjeningsprincipper 6. Overvejelser i forhold til at indføre eller styrke optjeningsprincipper Med en universel velfærdsmodel er Danmark mere udsat end mange andre lande i forhold til globaliseringen og migration. Ind- og

Læs mere

Information om tilskud til Privat børnepasning

Information om tilskud til Privat børnepasning Information om tilskud til Privat børnepasning Børn- og Skoleforvaltningen Juni 2007 Forældre, som bor i Kerteminde Kommune kan få tilskud til privat børnepasning af børn i aldersgruppen fra 24 uger til

Læs mere

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion Kort om sygedagpenge og refusion A - Løn under sygdom/refusion Funktionærer har krav på fuld løn under sygdom. Fuld løn inkluderer sædvanlige løntillæg og provision, men ikke overarbejdsbetaling, uanset

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE Mellem [virksomhedens navn] [virksomhedens adresse] [virksomhedens cvr.nr.] [virksomhedens telefonnummer og mailadresse] (herefter kaldet Virksomheden ) og [lederens navn]

Læs mere

ARBEJDE I UDLANDET 2011 Særligt om udlandsansættelse

ARBEJDE I UDLANDET 2011 Særligt om udlandsansættelse ARBEJDE I UDLANDET 2011 Særligt om udlandsansættelse Indhold: 1. Ansættelsesvilkår 2. Lønforhold 3. Ophør 4. Tjekliste ved udlandsansættelse 1. Ansættelsesvilkår I Danmark er de fleste ingeniørers arbejdsvilkår

Læs mere

EØS-rEglErnE og medlemskab

EØS-rEglErnE og medlemskab EØS-reglerne og medlemskab I denne pjece finder du de overordnede regler for arbejde og ophold i EØS-lande og øvrige udland. Pjecen er ikke udtømmende. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM. [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet "Virksomheden")

ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM. [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet Virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet "Virksomheden") OG [Medarbejderens navn og adresse] (herefter kaldet "Medarbejderen") (herefter tilsammen kaldet "Parterne")

Læs mere

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Tillægsvejledning for danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Indledning Denne vejledning er til danske private arbejdsgivere, der har ansatte i udlandet og på danske skibe.

Læs mere

Udenlandsk indkomst og personfradrag

Udenlandsk indkomst og personfradrag - 1 06.13.2014-08 (20140222) Personfradrag udl. indkomst Udenlandsk indkomst og personfradrag Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Efter en henvendelse fra EU-Kommissionen har SKAT ændret praksis

Læs mere

Om efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet

Om efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet Om efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet A-kassen LH 4. udgave, december 2015 Indhold Side 1. Forord 3 2. Lande og områder i EØS 3 3. Efterløn ved bopæl og ophold i andet EØS-land 3

Læs mere

Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås

Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås Denne vejledning beskriver de forhold, som skal fremgå af ansættelseskontrakten og de forhold, som

Læs mere

Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring.

Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring. Nr. 2, oktober 2007 Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring. I dette nummer er der under emnet Sygehjælp informationer om: - Syge(for)sikring af

Læs mere

1. Dækningsområde Denne aftale omfatter rammevilkår for kortvarige udstationeringer til udlandet, inkl. Færøerne og Grønland.

1. Dækningsområde Denne aftale omfatter rammevilkår for kortvarige udstationeringer til udlandet, inkl. Færøerne og Grønland. Lokalaftale nr. 11.E Redigeret 2013 Rammevilkår for kortvarige udstationeringer Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse med tilpasning af Landsoverenskomst mellem Tele Danmark

Læs mere

ANSØGNING OM REFUSION efter reglerne om det blå EU-sygesikringskort Når du har haft udgifter til behandling i et EU/EØS-land eller Schweiz

ANSØGNING OM REFUSION efter reglerne om det blå EU-sygesikringskort Når du har haft udgifter til behandling i et EU/EØS-land eller Schweiz ANSØGNING OM REFUSION efter reglerne om det blå EU-sygesikringskort Når du har haft udgifter til behandling i et EU/EØS-land eller Schweiz Læs vejledningen, inden du udfylder ansøgningen. Hvis flere i

Læs mere

Social sikring under arbejde i udlandet. Arbejde i flere EØS-lande

Social sikring under arbejde i udlandet. Arbejde i flere EØS-lande Social sikring under arbejde i udlandet Arbejde i flere EØS-lande 2 Indledning I denne pjece omtales nogle af de regler, der gælder for social sikring under arbejde i udlandet. Denne pjece omtaler de regler,

Læs mere

Om at få fleksydelse. April 2007. (Senest opdateret november 2010)

Om at få fleksydelse. April 2007. (Senest opdateret november 2010) April 2007 (Senest opdateret november 2010) INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. HVAD ER FLEKSYDELSESORDNINGEN?... 3 3. SÅDAN BEHANDLES DIN SAG... 3 4. BETINGELSER FOR AT VÆRE MED I FLEKSYDELSESORDNINGEN... 4

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2014

SKATTEFRI REJSE 2014 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 KRAV TIL ARBEJDSGIVEREN VED UDBETALING AF BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 9 5 REJSEGODTGØRELSE...10

Læs mere

Ansættelseskontrakt for funktionærer

Ansættelseskontrakt for funktionærer Ansættelseskontrakt for funktionærer 1. Undertegnede virksomhed (navn, adresse): Ansætter herved (navn, adresse): 2. Arbejdsstedets beliggenhed: Adresse: Se pkt. 1, første afsnit. 3. Som (stillingsbetegnelse/jobbeskrivelse):

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

Om at få fleksibel efterløn

Om at få fleksibel efterløn Om at få fleksibel efterløn Arbejdsdirektoratet Maj 2003 Denne pjece beskriver i hovedpunkter den fleksible efterløn for medlemmer af en a- kasse, der fylder 60 år den 1. juli 1999 eller senere. Hvis du

Læs mere

Social sikring under arbejde i udlandet. Udsendte lønmodtagere mfl. til lande uden for EØS

Social sikring under arbejde i udlandet. Udsendte lønmodtagere mfl. til lande uden for EØS Social sikring under arbejde i udlandet Udsendte lønmodtagere mfl. til lande uden for EØS Indledning I denne pjece omtales nogle af de regler, der gælder for social sikring under arbejde i udlandet. I

Læs mere

Læs vejledningen, inden du udfylder ansøgningen. Hvis flere i din familie har fået behandling, skal du udfylde én ansøgning for hver af jer.

Læs vejledningen, inden du udfylder ansøgningen. Hvis flere i din familie har fået behandling, skal du udfylde én ansøgning for hver af jer. ANSØGNING OM REFUSION efter de danske regler som implementerer patientmobilitetsdirektivet - når du har haft udgifter til sygehusbehandling i et EU/EØS-land Læs vejledningen, inden du udfylder ansøgningen.

Læs mere

Social sikring for vandrende arbejdstagere. Daida Hadzic September, 2016

Social sikring for vandrende arbejdstagere. Daida Hadzic September, 2016 Social sikring for vandrende arbejdstagere Daida Hadzic September, 2016 MÅL AT GENNEMGÅ GRUNDLÆGGENDE INTERNATIONALE REGLER OM SOCIAL SIKRING FOR ARBEJDSTAGERE I EØS- LANDE OG SCHWEIZ 2 Program Introduktion

Læs mere

Vejledning til Design denmark Dansk Erhvervs Standardkontrakt for funktionærer

Vejledning til Design denmark Dansk Erhvervs Standardkontrakt for funktionærer Vejledning til Design denmark Dansk Erhvervs Standardkontrakt for funktionærer Ansættelseskontrakt for funktionærer er udarbejdet med henblik på opfyldelse af betingelserne i Lov om arbejdsgiverens pligt

Læs mere

Regionernes Lønnings- og Takstnævn

Regionernes Lønnings- og Takstnævn Side 1 Regionernes Lønnings- og Takstnævn Januar 2009 AFTALE OM ARBEJDSGIVERENS PLIGT TIL AT UNDERRETTE ARBEJDS- TAGEREN OM VILKÅRENE FOR ANSÆTTELSESFORHOLDET (ANSÆTTEL- SESBREVE) EF s ministerråd vedtog

Læs mere

Om at få fleksibel efterløn

Om at få fleksibel efterløn Om at få fleksibel efterløn Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen Juni 11999 Denne pjece beskriver i hovedpunkter den nye fleksible efterløn for medlemmer af en a-kasse, der fylder 60 år den 1. juli

Læs mere

På job i udlandet A-kasse-muligheder for medlemskab, dagpenge og efterløn

På job i udlandet A-kasse-muligheder for medlemskab, dagpenge og efterløn På job i udlandet A-kasse-muligheder for medlemskab, dagpenge og efterløn A-kassen LH 6. udgave, december 2015 Indhold 2 Side 1. Arbejdsløshedsforsikring i Danmark... 4 1.1 Optagelse i en dansk arbejdsløshedskasse...

Læs mere

Pjece om fleksydelse. Udgivet af

Pjece om fleksydelse. Udgivet af Pjece om fleksydelse Udgivet af KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelse- og Integrationsforvaltningen Ydelsesservice Postboks 431 2500 Valby Tlf.: 82 56 40 00 Fax. 82 56 40 10 Version 1 Februar 2014 HVORNÅR KAN

Læs mere

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM Kommunala Arbeiðsgevarafelagið og Tandlægeforeningen 2015 2017 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 1 2 AFGRÆNSNING... 1 3 MÅNEDSLØNNEDE...

Læs mere

Vejledning til standardansættelseskontrakt mellem en Pro/Golfklub og en Assistent

Vejledning til standardansættelseskontrakt mellem en Pro/Golfklub og en Assistent Vejledning til standardansættelseskontrakt mellem en Pro/Golfklub og en Assistent Denne vejledning omfatter generelle retningslinjer til den af PGA og DGU udarbejdede standardansættelseskontrakt for golftræner

Læs mere

HALLO NORDEN NORDISKE GRÆNSEHINDRINGER

HALLO NORDEN NORDISKE GRÆNSEHINDRINGER Hallo Norden HALLO NORDEN NORDISKE GRÆNSEHINDRINGER Præsentation af Hallo Norden på seminaret Færøerne og Norden - muligheder, rettigheder, hindringer Torsdag 18. november 2010. HALLO NORDEN Hallo Norden

Læs mere

SE-nr.: Og medunderskrevne medarbejder (fulde navn): CPR-nr.: ANSÆTTELSESKONTRAKT VED ARBEJDET I UDLANDET (EKSEMPEL) Undertegnede arbejdsgiver (navn):

SE-nr.: Og medunderskrevne medarbejder (fulde navn): CPR-nr.: ANSÆTTELSESKONTRAKT VED ARBEJDET I UDLANDET (EKSEMPEL) Undertegnede arbejdsgiver (navn): ANSÆTTELSESKONTRAKT VED ARBEJDET I UDLANDET (EKSEMPEL) Kontrakt for arbejdere, der udsendes af danske virksomheder til arbejde i udlandet i indtil 1. år Undertegnede arbejdsgiver (navn): SE-nr.: Og medunderskrevne

Læs mere

Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse

Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse Børnepasningsorlov Januar 2005 FORORD 2 Både ansatte, selvstændige og ledige kan stadig få børnepasningsorlov, hvis barnet er født inden den 27. marts

Læs mere

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse Arbejdstagers navn og adresse Oplyses ved henvendelse Beslutningsdato Personnummer Du tilbydes ansættelse hos Navn Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel

Læs mere

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne 1 Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Lønbestemmelse... 3 3 Pension... 3 4 Arbejdstid...

Læs mere

Direktørkontrakt. med kommentarer. Maskinmestrenes Forening

Direktørkontrakt. med kommentarer. Maskinmestrenes Forening Direktørkontrakt med kommentarer Maskinmestrenes Forening Denne direktørkontrakt er udarbejdet af Maskinmestrenes Forening med udgangspunkt i lov nr. 392 af 22. juni 1993 om arbejdsgivernes pligt til at

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget for Andragender 16.12.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Vedr.: Andragende 0895/2011 af Anthony Webb, britisk statsborger, om afslag på ydelse til arbejdssøgende i henhold

Læs mere

Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen

Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen Nedenfor kan du finde "Spørgsmål og Svar" på mange af de områder, hvor vi erfaringsmæssigt ved, at man kan komme i tvivl om forsikringsbetingelserne. 1 Tegning

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

ANSØGNING OM REFUSION efter reglerne om det blå EU-sygesikringskort Når du har haft udgifter til behandling i et EU/EØS-land eller Schweiz

ANSØGNING OM REFUSION efter reglerne om det blå EU-sygesikringskort Når du har haft udgifter til behandling i et EU/EØS-land eller Schweiz ANSØGNING OM REFUSION efter reglerne om det blå EU-sygesikringskort Når du har haft udgifter til behandling i et EU/EØS-land eller Schweiz Læs vejledningen, inden du udfylder ansøgningen. Hvis flere i

Læs mere

I den forbindelse er der en række betingelser, som AF skal sørge for er opfyldt og dokumenteret på de enkelte sager.

I den forbindelse er der en række betingelser, som AF skal sørge for er opfyldt og dokumenteret på de enkelte sager. Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. april 2005 sag nr. 05-207-91 Til AF-regionerne Intern instruks til AF om administration af løntilskudsordningen i forhold til forsikrede ledige 1. Baggrund Private og offentlige

Læs mere

Hvorfor har vi brug for denne vejledning? 5. En kort oversigt over bestemmelserne 5 DEL I: UDSTATIONERING AF ARBEJDSTAGERE 6

Hvorfor har vi brug for denne vejledning? 5. En kort oversigt over bestemmelserne 5 DEL I: UDSTATIONERING AF ARBEJDSTAGERE 6 August 2012 2/32 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 5 Hvorfor har vi brug for denne vejledning? 5 En kort oversigt over bestemmelserne 5 DEL I: UDSTATIONERING AF ARBEJDSTAGERE 6 1. Hvilken social sikringsordning

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret. i EØS

Om at være arbejdsløshedsforsikret. i EØS Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen November 1999 Landene i den Europæiske Union har indgået en aftale om at samarbejde med en række andre europæiske lande

Læs mere

Retningslinier for praktikanter på de danske repræsentationer i udlandet

Retningslinier for praktikanter på de danske repræsentationer i udlandet PER j.nr. 3.Q.3750.c. Retningslinier for praktikanter på de danske repræsentationer i udlandet Indholdsfortegnelse: I. Praktikanter... 1 1. Hvad er en praktikant, og hvem kan komme i praktik... 1 Hvad

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

Ansættelseskontrakt for højskolelærere

Ansættelseskontrakt for højskolelærere Folkehøjskolernes Forening i Danmark og Højskolernes Lærerforening Ansættelseskontrakt for højskolelærere 1. Parterne Undertegnede højskole (som er arbejdsstedet) Navn Adresse CVR Telefon ansætter herved

Læs mere

Protokollat om ph.d.-stipendiater

Protokollat om ph.d.-stipendiater Bilag 5 Protokollat om ph.d.-stipendiater Dette bilag indeholder: I. Protokollat om ph.d.-stipendiater Dette protokollat omfatter ph.d.-studerende med kandidatgrad, som i forbindelse med indskrivning ved

Læs mere

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født før 1956

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født før 1956 FLEKSIBEL EFTERLØN For personer, der er født før 1956 Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter og gælder for personer født før 1956. Denne pjece er ikke udtømmende. Hvis du har

Læs mere

Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen 1 Februar 2000

Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen 1 Februar 2000 Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen Februar 1 2000 Alle lønmodtagere har ret til ferie og feriepenge Alle lønmodtagere i Danmark optjener ret til ferie og feriepenge. Hvor meget

Læs mere

1. Sygehjælp EU-sygesikringsbeviser

1. Sygehjælp EU-sygesikringsbeviser Nr. 1, april 2006 Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring. I dette nummer er der nyt om EUsygesikringsbeviser, E126 til Sverige og dokumentation

Læs mere

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. oktober 2015

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. oktober 2015 LØNNINGER pr. 1. oktober 2015 KL, Kbh. og Frb. kommuner Kost & Ernæringsforbundet Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter

Læs mere

01-06-2015. Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret)

01-06-2015. Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret) 01-06-2015 Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret) Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. NØDVENDIG OG BEHOVSBESTEMT BEHANDLING.. 3 3. BEHANDLING AF

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring: UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser) 1 I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

Læs mere

Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956

Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956 Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956 Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter og gælder for personer født før 1956. Denne pjece er ikke udtømmende. Hvis du har

Læs mere

Retningslinjer for tjenesterejser og. befordringsgodtgørelse samt repræsentation. (Afsnit 7 - Bogføringsprocessen) Bilag 11

Retningslinjer for tjenesterejser og. befordringsgodtgørelse samt repræsentation. (Afsnit 7 - Bogføringsprocessen) Bilag 11 Retningslinjer for tjenesterejser og befordringsgodtgørelse samt repræsentation. (Afsnit 7 - Bogføringsprocessen) Bilag 11 Forelagt revisionen: 2012 Godkendt af direktionen: 13. juni 2012 Mindre korrektioner:

Læs mere

Fællesskabsbestemmelserne om social sikring

Fællesskabsbestemmelserne om social sikring Fællesskabsbestemmelserne om social sikring Deres rettigheder, hvis De flytter inden for Den Europæiske Union Beskæftigelse sociale anliggender Social sikring og social integration Europa-Kommissionen

Læs mere

Ansøgning om tilskud til behandling i EU/EØS-lande efter de danske regler, der implementerer patientmobilitetsdirektivet

Ansøgning om tilskud til behandling i EU/EØS-lande efter de danske regler, der implementerer patientmobilitetsdirektivet Region Hovedstaden Center for Sundhed Enhed for Sundhedsjura Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Ansøgning om tilskud til behandling i EU/EØS-lande efter de danske regler, der implementerer patientmobilitetsdirektivet

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE EFTERLØN, REGLER OG FOLKEPENSIONSALDER Årgang Efterlønsalder, folkepensionsalder og periode med

Læs mere

Protokollat om Handels- og Transportbranchens Udviklings- og Samarbejdsfond

Protokollat om Handels- og Transportbranchens Udviklings- og Samarbejdsfond Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af vikaroverenskomsten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes af

Læs mere

Lov om ændring af ferieloven

Lov om ændring af ferieloven Lov om ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) LOV nr. 1200 af 27/12/2003 (Gældende) Lov om ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde

Læs mere

Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP

Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP A-kassen LH 8. udgave, december 2015 A-kassen LH 8. udgave, december 2015 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset, det guldrandede papir

Læs mere

Personalejura og Arbejdsgiverrollen. LUP Personalejura, 20. okober 2009 Skarrildhus

Personalejura og Arbejdsgiverrollen. LUP Personalejura, 20. okober 2009 Skarrildhus Personalejura og Arbejdsgiverrollen Program Arbejdsretlige regler Ansættelse, løn og kontrakter Sygdom Barsel Ferie Samarbejdsvanskeligheder Advarsel, opsigelse, bortvisning PLA Stiftet 1. januar 2003

Læs mere

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE Kongeriget Danmarks regering og Republikken Filippinernes regering, som ønsker at styrke de gensidige relationer mellem

Læs mere

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Europa-Parlamentet 2014-2019 Retsudvalget 19.5.2016 BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Om: Begrundet udtalelse fra den polske Sejm om forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2013 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Sverige GLOBAL. IDA Landerapport 2015. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

Sverige GLOBAL. IDA Landerapport 2015. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 2015 Sverige IDA Landerapport 2015 GLOBAL Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge

Læs mere

På job i udlandet A-kasse muligheder for medlemskab, dagpenge og efterløn

På job i udlandet A-kasse muligheder for medlemskab, dagpenge og efterløn På job i udlandet A-kasse muligheder for medlemskab, dagpenge og efterløn Ledernes arbejdsløshedskasse 5. udgave, februar 2014 Indhold Side Arbejdsløshedsforsikring i Danmark... 4 Optagelse i en dansk

Læs mere

VEJLEDNING OM OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG INDIEN OM SOCIAL SIKRING

VEJLEDNING OM OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG INDIEN OM SOCIAL SIKRING VEJLEDNING OM OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG INDIEN OM SOCIAL SIKRING Pensionsstyrelsens vejledning af 5. april 2011 International Social Sikring, j.nr. 93-00033-11 INDHOLD pkt. INDLEDNING 1. ALMINDELIGE

Læs mere

Du skal betale boligstøtte tilbage, fordi indkomsten sidste år har været højere, end du har oplyst.

Du skal betale boligstøtte tilbage, fordi indkomsten sidste år har været højere, end du har oplyst. Side 1 af 5 Tilbagebetaling af boligstøtte Du har fået et brev fra Udbetaling Danmark, hvis du skal betale boligstøtte tilbage. Her på siden kan du læse mere om, hvorfor du skal betale boligstøtte tilbage,

Læs mere

Den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister. - få tilskud til en ekstra alderspension

Den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister. - få tilskud til en ekstra alderspension Den Supplerende for førtidspensionister - få tilskud til en ekstra alderspension 1 Den Supplerende - en ordning der betaler sig Godt 60.000 førtidspensionister er tilmeldt den Supplerende. Det er der god

Læs mere

Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere

Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere Forord 3F s transportgruppe har i løbet af 2005 gennemført en lang række medlemsmøder over hele landet med temaet De nye arbejdstidsregler. Langt over

Læs mere

Vejledning om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel

Vejledning om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret 2013-4392 bgn 18. november 2013 Udkast til Vejledning om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel (Til

Læs mere

sikring og støtte ved sygdom

sikring og støtte ved sygdom sikring og støtte ved sygdom regler om sygedagpenge Sygedagpenge Tilmeld dig vores nyhedsbrev på dsa.dk og få spændende nyt om job og karriere I DSA arbejder vi under mottoet Din sikkerhed altid. Med det

Læs mere

N O T A T. Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0128 Bilag 2 Offentligt

N O T A T. Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0128 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0128 Bilag 2 Offentligt N O T A T Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg om forslag til ændring af direktiv 96/71/EF af 16. december 1996 om udstationering

Læs mere

Orienteringsbrev til kommunerne nr. 13/07

Orienteringsbrev til kommunerne nr. 13/07 Orienteringsbrev til kommunerne nr. 13/07 22. august 2007 Erstatter orienteringsbrev nr. 09/07 Til samtlige kommuner Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed 1 of 14 21/09/2010 12:30 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Område og begreber mv. Selvforskyldt ledighed ved udeblivelse fra samtaler eller aktiviteter,

Læs mere

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD til behandling i EU/EØS-lande efter de danske regler, der implementerer patientmobilitetsdirektivet

ANSØGNING OM TILSKUD til behandling i EU/EØS-lande efter de danske regler, der implementerer patientmobilitetsdirektivet ANSØGNING OM TILSKUD til behandling i EU/EØS-lande efter de danske regler, der implementerer patientmobilitetsdirektivet 1) Personoplysninger Navn CPR-nummer Adresse Postnummer og by Telefonnummer E-mail

Læs mere

Europa-Parlamentet OG Rådets Direktiv 96/71/EF af 16. december 1996 om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser

Europa-Parlamentet OG Rådets Direktiv 96/71/EF af 16. december 1996 om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser Europa-Parlamentet OG Rådets Direktiv 96/71/EF af 16. december 1996 om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser EF-Tidende nr. L 018 af 21/01/1997 s. 0001-0006 EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Job i Sverige. Øresunddirekt viser vej til det svenske arbejdsmarked

Job i Sverige. Øresunddirekt viser vej til det svenske arbejdsmarked Job i Sverige Øresunddirekt viser vej til det svenske arbejdsmarked 1 VELKOMMEN TIL EN VERDEN AF NYE MULIGHEDER Overvejer du at søge arbejde i Sverige? Eller har du allerede fundet et job på den anden

Læs mere

Tjenestemandsansættelse En tjenestemand kan som udgangspunkt afskediges med 3 måneders varsel.

Tjenestemandsansættelse En tjenestemand kan som udgangspunkt afskediges med 3 måneders varsel. Bilag 1 Beskrivelse af de fire ansættelsesformer De forskellige ansættelsesformer Herunder følger en beskrivelse af de fire forskellige ansættelsesformer. Beskrivelserne har særligt fokus på afskedigelse.

Læs mere

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for nordiske statsborgere i henhold til 3, stk. 2, i lov om dansk indfødsret, jf. bekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 af lov om dansk indfødsret med senere

Læs mere

Udfordringer ved brug af vikarer

Udfordringer ved brug af vikarer Udfordringer ved brug af vikarer Brug af vikarer bliver mere og mere udbredt, da det hjælper virksomhederne med at imødekomme behovet for fleksibel arbejdskraft. Det giver dog udfordringer og spørgsmål

Læs mere

Ulønnet virke som træner/-instruktør

Ulønnet virke som træner/-instruktør Standardkontrakt Ulønnet virke som træner/-instruktør Januar 2013 Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger Vingsted Skovvej 1 7100 Vejle Tlf.: 79 40 40 40/mail: info@dgi.dk DGI KONTRAKT OM VIRKE SOM FRIVILLIG,

Læs mere

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Mini-udgave industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye

Læs mere

Social sikring under arbejde i udlandet. Udsendt til midlertidigt arbejde i andet EØS-land

Social sikring under arbejde i udlandet. Udsendt til midlertidigt arbejde i andet EØS-land Social sikring under arbejde i udlandet Udsendt til midlertidigt arbejde i andet EØS-land 2 Indledning I denne pjece omtales nogle af de regler, der gælder for social sikring under arbejde i udlandet.

Læs mere

Dine rettigheder på Amager Bakke

Dine rettigheder på Amager Bakke Dine rettigheder på Amager Bakke Foto: Justin Hummerston Kom godt i gang Under byggeriet af Amager Bakke følger alle virksomheder den danske lovgivning og de danske overenskomstaftaler om løn og sikre

Læs mere