Helsingør Kommune. Nordsjællands Brandvæsen Klostermosevej 106 C 3000 Helsingør Telefon:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Helsingør Kommune. Nordsjællands Brandvæsen Klostermosevej 106 C 3000 Helsingør Telefon: 49281717 E-mail: beredskab@helsingor.dk"

Transkript

1 Helsingør Kommune Nordsjællands Brandvæsen Klostermosevej 106 C 3000 Helsingør Telefon: Projektledere: Chris Christensen og David Pepke Kvalitetssikring: Beredskabschef Niels Mørup Redigeres af: Centerchefen for Teknik, Miljø og Klima i samarbejde med beredskabschefen som følge af regn, højvande eller ledningsbrud

2 Helsingør Kommune som følge af regn, højvande eller ledningsbrud. Version: 2.1 November 2011 Redigeret: marts 2013, maj 2014 er forelagt: Bestyrelsen for Forsyning Helsingør d. 3. november 2011 Teknisk Udvalg d. 1. december 2011 Ejendoms- og Miljøudvalget d. 7. december 2011 Beredskabskommissionen d. 14. december

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning Organisation Før regnen/oversvømmelsen Under regnen/oversvømmelsen Efter regnen/oversvømmelsen Revision og afprøvning af planen Bilag 1: Materielliste, Forsyning Helsingør Bilag 2: Liste over relevante kontaktpersoner Bilag 3: Oversigtskort over kendte oversvømmelseslokationer

4 1 Indledning Beredskabsplanen har til formål at give et samlet overblik over tilgængelige ressourcer, således at man i en oversvømmelsessituation kan skabe overblik og prioritere, samt koordinere kommunens samlede indsats mod oversvømmelser. Beredskabsplanen er udarbejdet af Nordsjællands Brandvæsen i samarbejde med Center for Teknik og Miljø og Forsyning Helsingør. Lovgrundlag Udgangspunktet for kommunens beredskab er det såkaldte sektoransvar, som beskrevet i Beredskabslovens kapitel 5, 24-28, Lovbekendtgørelse nr. 660 af 10/06/2009. Sektoransvaret betyder, at den myndighed, virksomhed eller institution, der til daglig har ansvaret for et område, også har ansvaret ved ekstraordinære hændelser, større ulykker og katastrofer. Det vil sige, at kommunen har ansvaret for at opretholde og videreføre dens funktioner i tilfælde af, at der indtræffer en ekstraordinær hændelse. Alle selskaber, afdelinger og institutioner skal udarbejde en plan for eget beredskab. Sammenhæng mellem niveau I, II og III-beredskabsplaner Helsingør Kommunes overordnede niveau I-beredskabsplan beskriver de overordnede rammer for kommunens beredskab. Niveau I-planen fokuserer på store, ekstraordinære og tværgående hændelser, som kræver aktivering af det øverste niveau af Helsingør Kommunes beredskab. Niveau I-planen understøttes af: Niveau II-planer, som er delberedskabsplaner for de enkelte forvaltningsområder. Disse planer fokuserer på hændelser, som det enkelte forvaltningsområde skal kunne håndtere. Niveau III-planer, som er beredskabsplaner for konkrete objekter eller hændelser, som håndteres decentralt. Denne beredskabsplan for oversvømmelser som følge af regn, højvande og ledningsbrud er således som udgangspunkt en Niveau III-plan. 4

5 2 Organisation Beredskabsplanen er illustreret ved diagrammet i figur 1. Diagrammet beskrives nærmere i beredskabsplanen. 1 Varsel Varsling DMI Borgerhenvendelse Nabokommuner Politi Falck Forsyning Helsingør Nordsjællands Park & Vej Center for Teknik, Miljø og Klima (Nordsjællands Brandvæsen Før Afsnit 3 (før regn, højvande eller ledningsbrud) Stab etableres Forsyning Helsingør (leder), Center for Teknik, Miljø og Klima, Nordsjællands Park & Vej, Nordsjællands Brandvæsen Opgavetyper: A4, B1 Under Afsnit 4 (under regn, højvande eller ledningsbrud) Stab etableres Nordsjællands Brandvæsen (leder), Forsyning Helsingør, Center for Teknik, Miljø og Klima Nordsjællands Park & Vej Opgavetyper: A1, A2, B1, B2 Efter Afsnit 5 (efter regn, højvande eller ledningsbrud) Stab etableres Center for Teknik, Miljø og Klima (leder), Forsyning Helsingør, Nordsjællands Park & Vej Opgavetyper: A3, B1, B2, B3, A4 Opgavetyper A1 = Akut indsats A2 = Afhjælpende indsats A3 = Oprydning A4 = Forebyggelse B1 = Orientering til borgerne, presse, chefer, politi, nabokommuner, borgmester og formænd B2 = Dokumentation B3 = Sags- og myndighedsarbejde Figur 1. Diagram for beredskab ved oversvømmelse 5

6 3 Før regnen/oversvømmelsen Varsel Varsel om ekstrem regn kan komme på følgende måder: 1. Varsel fra DMI om ekstrem regn indgår til Forsyning Helsingør (Døgnvagt), til Nordsjællands Park og Vej (dagtimer) eller til Center for Teknik, Miljø og Klima (dagtimer). 2. Opkald fra borger. 3. Henvendelse fra en anden kommune, eksempelvis Fredensborg, Hillerød eller Gribskov Kommune, fordi der er oversvømmelsesproblemer hos dem. 4. Pumpevarsel til døgnvagt på Forsyning Helsingør. Et varsel om højvande skal vurderes i forhold til tilstanden i vandløb, søer og hav samt om jorden er vandmættet. Vurdering og krisestab Den person, som modtager varslet vurderer i samråd med sin chef om: 1. varsel giver anledning til at drøfte risiko med andre parter, herunder: Centerchef, Teknik, Miljø og Klima Vandchef, Forsyning Helsingør Vagthavende indsatsleder. Nordsjællands Brandvæsen 2. varsel giver anledning til at samle en krisestab bestående af: Centerchef, Teknik, Miljø og Klima Vandchef, Forsyning Helsingør Viceberedskabschef, Nordsjællands Brandvæsen Liste over kontaktpersoner findes i bilag 2. 6

7 Krisestab ved oversvømmelse: Forsyning Helsingør Morten Timmermann Charly Dahlsen Center for Teknik og Miljø Centerchef, Regin Nordentoft / Nordsjællands Brandvæsen Viceberedskabschef Claus Larsen / Nordsjællands Park og Vej Driftsleder Preben Berg Nielsen / Overordnet krisestab: Helsingør Rådhus Borgmester, Benedikte Kiær / Kommunaldirektør, Bjarne Pedersen / Direktør Lars Rich / Kommunikationsansvarlig, Faglig koordinator, Center for Politik og Organisation, Edda Heinskou / Centerchef - vakant Beredskabschef, Niels Mørup / Borgmester, Udvalgsformand for Teknik-, Miljø,- og Klimaudvalget og Kommunaldirektør inddrages efter behov også i forhold til den eksterne kommunikation med berørte borgere og pressen. Den kommunikationsansvarlige medarbejder inddrages hver gang i forhold til vurdering af behov for kommunikation med grundejere og presse m.fl. Hertil overvejes om den overordnede krisestab skal indkaldes overordnet kriseplan findes på Kilden. 2 Figur 2. Krisestab og bemanding. 7

8 Eksempler på aktionpoints 4. Før regnen/oversvømmelsen Krisestaben kan bl.a. overveje, men ikke begrænset hertil, om følgende aktiviteter sættes i gang: 1. at kritiske nedløbsbrønde/vejbrønde i tunneler, lavninger og i de kendte oversvømmelsestruede områder (bilag 3) gennemgås og oprenses om nødvendigt - herunder også tømning af sandfang i vejbrønde (Ansvarlig: Park og Vej). A4 2. at riste i vandløb renses og grøfter renses (Ansvarlig: For de kommunale vandløb er Natur og Vand (åmænd) ansvarlig og for øvrige riste og grøfter på offentlig vej er Park og Vej ansvarlige). A4 3. om der skal tages kontakt til grundejere i de områder, hvor vejene og vandløbene er private, for at oplyse grundejerne om at de har pligt til at vedligeholde vandløb, vejbrønde og riste. Det betyder, at grundejerne skal sørge for at brøndene er oprensede og ristene er frie for blade og grene. A4 4. at pumperne skal køres ud til de oversvømmelsestruede områder. (Ansvarlig: Park og Vej vedr. deres pumpe). Forsyning Helsingør vil være behjælpelige i det omfang de kan og med det udstyr de har. Vil evt. kunne afhente/låne udstyr hos andre forsyninger. A4 5. at de fyldte sandsække skal køres ud til de oversvømmelsestruede områder. Fyldte sandsække ligger klar til afhentning på adressen: Driftscenter Sindshvile, Kongevejen 425, 3490 Kvistgård (Ansvarlig: Park og Vej). 6. at der skal indkaldes yderligere mandskab til beredskabet fra Forsyning Helsingør, Center for Teknik og Miljø og Nordsjællands Brandvæsen. Krisestaben kan beslutte at indkalde eksterne ressourcer. A4 7. krisestaben skal sørge for at kommunens hjemmeside viser varsel fra DMI om nedbør. Forsiden på kommunens hjemmeside skal vise et link til DMI s hjemmeside med varselsvurderingen. B1 8. om varsel giver anledning til at sende medarbejdere ud til områder, der tidligere har været oversvømmet, for at vurdere på stedet, om der skal i værksættes aktiviteter eller om udviklingen skal følges nærmere. A4 9. at der indkaldes det nødvendige specialist-mandskab - GIS, web mm. B1, B2, B3 Opgavetyper A1 = Akut indsats A2 = Afhjælpende indsats A3 = Oprydning A4 = Forebyggelse B1 = Orientering til borgerne, presse, chefer, politi, nabokommuner, borgmester og formænd B2 = Dokumentation B3 = Sags- og myndighedsarbejde 8

9 4 Under regnen/oversvømmelsen Krisestaben er nu nedsat. Staben holder rent fysisk til stede hos Helsingør Rens, Færgevej 5, 3000 Helsingør. Krisestaben har følgende opgaver: 1. Staben foretager en løbende vurdering af situationen. Områder, der historisk har været oversvømmet ved ekstrem regn fremgår af bilag 3. A1, A2 2. Staben prioriterer og koordinerer den afhjælpende indsats, herunder fordeling af mandskab og materiel. Disponibelt materiel og mandskab fremgår af bilag 2. A1 3. Staben har bemyndigelse til at indkalde yderligere medarbejdere. A1 4. Staben skal løbende markere de oversvømmede ejendomme på et digitalt kort (GIS arbejdsområde) for at forsøge at skabe et overblik over omfanget af oversvømmelser og kommunikerer dette overblik til personalet i marken. A1, A4. 5. Staben/Forsyning Helsingør skal vurdere, om der skal indkaldes ekstra personale til at besvare telefonen ved henvendelser fra borgere og til opdatering af information på forsyningens hjemmeside. B1 6. Staben opretter en melding på kommunens hjemmeside, hvor der står Oversvømmelser og med et link til varsel fra DMI s hjemmeside ligesom det vises på Forsyning Helsingørs hjemmeside. B1 7. Staben sikrer den nødvendige information til de berørte borgere og orienterer det politiske niveau, herunder opfordrer borgerne til at tage kontakt til deres forsikringsselskab mht. genhusning/overnatning. B1, B2 8. Staben uddelegerer opgaven med at samle dokumentation fx fotos. B2 9. Staben sørger for at Center for Teknik og Miljø, Forsyning Helsingør, og Nordsjællands Brandvæsen skriver en log over udførte aktiviteter under oversvømmelsen. B2 10. Staben beslutter, hvem der skal stå for kommunikationen med de berørte borgere på stedet, pressen, de officielle udmeldinger m.m. Målet er at sikre en entydig og klar udmelding og dialog. B1 Såfremt Nordsjællands Politi har valgt at etablere den operative stab, kan krisestaben rette henvendelse hertil, hvis der er behov for ekstra ressourcer udover de ressourcer, som kommunen selv råder over. Den operative stab fordeler de rekvirerede ressourcer til kommunerne i politikredsen efter en prioritering af de indkomne opgaver. Opgavetyper A1 = Akut indsats A2 = Afhjælpende indsats A3 = Oprydning A4 = Forebyggelse B1 = Orientering til borgerne, presse, chefer, politi, nabokommuner, borgmester og formænd B2 = Dokumentation B3 = Sags- og myndighedsarbejde 9

10 5 Efter regnen/oversvømmelsen Krisestaben har følgende opgaver: 1. Senest et døgn - dog senest første hverdag efter afslutningen af hændelsen samles krisestaben til evaluering af hændelsesforløbet, herunder for at træffe beslutning om den videre information til politikere, borgere, pressen m.v. A3, B1 2. Staben sikrer den nødvendige dokumentation for den videre myndighedsbehandling. B2, B3 3. Staben og den kommunikationsansvarlige beslutter om borgmesteren, udvalgsformanden og evt. andre skal besøge de berørte områder og tale med de berørte borgere. B1 4. Staben sørger for den nødvendige oprydning, herunder at sandsække lægges tilbage i depot, at kloakdæksler lægges på plads, at slanger og pumper tages hjem m.m. A3 5. Staben udarbejder dokumentation til evt. erstatningssager. B2 6. Staben færdiggør overblikket med markering af oversvømmede ejendomme på GISarbejdsområdet. B3 Opgavetyper A1 = Akut indsats A2 = Afhjælpende indsats A3 = Oprydning A4 = Forebyggelse B1 = Orientering til borgerne, presse, chefer, politi, nabokommuner, borgmester og formænd B2 = Dokumentation B3 = Sags- og myndighedsarbejde Debriefing og erfaringsopsamling Hver gang beredskabsplanen har været i brug, skal der sikres et debrief og en erfaringsopsamling med henblik på optimering af planen. Det foreslås, at en debriefformular oprettes og anvendes, således at der opnås en ensretning og kvalitetssikring i debriefen. Centerchef, Teknik og Miljø har ansvaret for debrief i samarbejde med beredskabschefen. 10

11 6 Revision og afprøvning af planen Ansvarlig for afprøvning, evaluering, revision og vedligeholdelse af planen er Centerchef, Teknik og Miljø i samarbejde med Beredskabschefen. 11

12 Bilag 1: Materielliste, Forsyning Helsingør Helsingør Rens Færgevej 5, 3000 Helsingør, Døgnvagten Spildevand, Forsyning Helsingør Vagtbil, Toyota Rav 4 2 Tilsynsbil, Peugot Bipper 1 El-truck, for pallelager og tunge løft 1 Trailer, totalvægt 950 kg, last 700 kg 1 Trailer, totalvægt 750kg L 475 med presenning 1 Generator, lille model 4kW v benzin 1 Generator 9,4 kwm v benzin 2 Honda pumper 90m3/h benzin 1 Container til opbevaring af kemikalier i mindre omfang 2 Peugeot kranbil/hejs under 3500 kg 1 Slamsuger 1 minislamsuger 1 Tv-bil Kan bruges som info station og lille møde med internet. 1 Spulebil med 750 liter vand tank Slanger 2-3-4# slanger i sandcontainerrum Sydkystens Rens Strandvejen 338 A, 3060 Espergærde Døgnvagten Spildevand, Forsyning Helsingør Peugeot partner Nordkystens Rens 1 Nordre Strandvej 300, 3100 Hornbæk Døgnvagten Spildevand, Forsyning Helsingør Trailer totalvægt 950 kg, last 700 kg 12

13 1 Peugeot partner Rør samt trykslanger med kloakkobling findes på Nordkystens renseanlæg Pumpestationer og bygværker Døgnvagten Spildevand, Forsyning Helsingør Færgevej 5, 3000 Helsingør 5260 Kloakdriften Energivej 25, 3000 Helsingør Døgnvagten Spildevand, Forsyning Helsingør Minigraver 5 tons 1 Minigraver 3 tons 1 Gummilæsser 3 Kloakbiler over 3500 kg 2 stk med hejs 1 stk. med lille kran o,35 tons. 1 Lastvogn m/25 tons kran 1 Tilsynsbil, Peugeot partner 3 Trailer til minigraver Trailer med db hjul og tip lad. Nordsjællands Brandvæsen Klostermosevej 106 C, 3000 Helsingør Vagthavende Indsatsleder - 2 Pumpe, 1200 l/min Yderligere 3 på lager af samme type 2 Lænsepumpe 600 l/min 5 Elektrisk dykpumpe l/min 15 Frivillig mandskab Nordsjællands Park og Vej Kongevejen 425 C, 3490 Kvistgård 1 Pumpe, membran Til strøm 3" udtag 2 Pumpe, små entrepreneur 230V 10 kg 2" 200 l/min 1 Pumpe, benzin 28 kg, 3" 1000 l/min 1 Pumpe, stor 2800 l/min På anhænger 1 Slanger og skiltemateriel På flaklad 1 Sandsække På flaklad 1 Generator 1 x udtag 5.1 ampere 1 x udtag 10 ampere 1 MAN Lastbil 10 ton 3.5 ton kran 1 SCANIA Lastbil 18 ton 14.5 ton kran 1 SCANIA Lastbil 18 ton 15.5 ton kran 1 MAN Lastbil 24 ton 12 ton kran 1 Volvo Lastbil 24 ton 16.5 ton kran For adgang til Park og Vejs materiel kontaktes (inden for normal arbejdstid) Driftsleder Preben Berg Nielsen, tlf eller Formand Kenneth Lauritzen, tlf

14 14

15 Bilag 2: Liste over relevante kontaktpersoner Titel Navn Telefon Forsyning Helsingør Haderslevvej 25, 3000 Helsingør Morten Timmermann Vandchef Produktionsleder Charly Dahlsen Procestekniker Tom Cronwall Pumpetekniker Henrik Meyn Sørensen Teamkoordinator Hans Aage Frausing Center for Teknik og Miljø Mørdrupvej 15, 3060 Espergærde Centerchef Regin Nordentoft Biolog Andreas Jarløv Busch Områdeleder Annemarie Westh Jepsen Nordsjællands Park & Vej Park og Vej Chef Niels Christian Kofoed Driftsleder Preben Berg Nielsen Formand Kenneth Lauritzen Nordsjællands Brandvæsen Klostermosevej 106c, 3000 Helsingør Vagthavende Indsatsleder Helsingør Kommune Stedfortræder: Vagthavende indsatsleder Fredensborg Kommune Beredskabschef Niels Mørup Viceberedskabschef Claus Larsen Center for Politik og Organisation Stengade 59, 3000 Helsingør Faglig Koordinator Edda Heinskou

16 Bilag 3: Oversigtskort over kendte oversvømmelseslokationer (S ) 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

Delplan for Teknik & Miljø

Delplan for Teknik & Miljø Delplan for Hedensted Kommune 2013 Forord... 3 Opbygning af kommunens samlede beredskabsplan.... 4 1. Indledning... 5 1.1 Formål... 5 1.2 Opgaver for... 5 1.3 Ansvar... 5 1.4 Delplan for s gyldighedsområde...

Læs mere

Fælles beredskabsplan for oversvømmelser, Usserød Å

Fælles beredskabsplan for oversvømmelser, Usserød Å Fælles beredskabsplan for oversvømmelser, Usserød Å Rudersdal Kommune Hørsholm Kommune Fredensborg Kommune Version 3 oktober 2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 FØR: Forebyggende beredskab...

Læs mere

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune 2014-2017 Direktionen Indledning Silkeborg Kommune har ansvaret for at drive en række kritiske funktioner med direkte påvirkning af borgere og virksomheder.

Læs mere

Aarhus Kommune Plan for Beredskab og Fortsat Drift Opdateret 15. januar 2014. Aarhus Kommune Plan for Beredskab og Fortsat Drift

Aarhus Kommune Plan for Beredskab og Fortsat Drift Opdateret 15. januar 2014. Aarhus Kommune Plan for Beredskab og Fortsat Drift Aarhus Kommune Plan for Beredskab og Fortsat Drift 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 0 INDLEDNING... 3 0.1 FORORD AF BEREDSKABSCHEF I AARHUS KOMMUNE... 3 0.2 FORMÅL MED AARHUS KOMMUNES PLAN FOR BEREDSKAB OG FORTSAT

Læs mere

Planen skal være kendt af alle, der forventes at skulle yde en indsats i forbindelse med beredskabet.

Planen skal være kendt af alle, der forventes at skulle yde en indsats i forbindelse med beredskabet. Beredskabsplan for Vandforsyning Roskilde Kommune Vedtaget 12. september 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Anvendelse og formål... 3 1.2 Godkendelse/orientering... 3 Revision... 3 Øvelser...

Læs mere

Halsnæs Varme A/S. Beredskabsplan for Halsnæs Varme A/S

Halsnæs Varme A/S. Beredskabsplan for Halsnæs Varme A/S Halsnæs Varme A/S Beredskabsplan for Halsnæs Varme A/S 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Oversigt... 5 Hændelsen/indledende analyse... 6 Kategorisering af hændelsen... 7 Alarmeringsplan:...

Læs mere

BEREDSKABSPLAN. KRISTRUP VANDVÆRK a.m.b.a. 28. april 2015. - rent vand i 100 år

BEREDSKABSPLAN. KRISTRUP VANDVÆRK a.m.b.a. 28. april 2015. - rent vand i 100 år BEREDSKABSPLAN KRISTRUP VANDVÆRK a.m.b.a. 28. april 2015 - rent vand i 100 år Indholdsfortegnelse Indledning 1 1.1 Formål 1 1.2 Lovgrundlag 1 1.3 Beskrivelse af Kristrup Vandværk a.m.b.a. 1 1.4 Placering

Læs mere

Beredskabsplan for Kulturværftet. Niveau III

Beredskabsplan for Kulturværftet. Niveau III Beredskabsplan for Kulturværftet Niveau III December 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Sammenhæng mellem niveau I, II og III-beredskabsplaner... 3 1.3 Opbygning... 4 1.4 Kommunikation

Læs mere

Beredskabsplan for Plejehjemmet Falkenberg Niveau III

Beredskabsplan for Plejehjemmet Falkenberg Niveau III Center for Sundhed og Omsorg www.plejehjemmetfalkenberg.dk Beredskabsplan for Plejehjemmet Falkenberg Niveau III Revideret juni 2015 Grundlæggende udarbejdet i 2013 Beredskabsplanen er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Indsatsplaner. Ringkøbing-Skjern kommune - Sags. nr. 2009010603a Undersag - Indsatsplaner - rev. 01.06.2009 1

Indsatsplaner. Ringkøbing-Skjern kommune - Sags. nr. 2009010603a Undersag - Indsatsplaner - rev. 01.06.2009 1 B E R E D S K A B S P L A N 2009 2012 Indsatsplaner 2008 Ringkøbing-Skjern kommune - Sags. nr. 2009010603a Undersag - Indsatsplaner - rev. 01.06.2009 1 Indholdfortegnelse Indholdfortegnelse... 1 Indsatsplan

Læs mere

Emne: Beredskabsplan for vandværker

Emne: Beredskabsplan for vandværker Vejledning nr. 300 05/2008 Gammelt nr. 29 Emne: Beredskabsplan for vandværker Denne vejledning er tænkt som hjælp til vandværkerne, når de skal i gang med at udarbejde beredskabsplaner. Den beskriver meget

Læs mere

Fælles vagtcentral for redningsberedskaber på Sjælland

Fælles vagtcentral for redningsberedskaber på Sjælland Fælles vagtcentral for redningsberedskaber på Sjælland Undersøgelse af forskellige modeller for fælles vagtcentral KKR S J Æ L L A N D 2 INDHOLD... INDHOLD... 2 1. Resume og anbefalinger... 4 1.1. Fordelene

Læs mere

Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013

Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013 Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013 April 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning...4 2 Regler for dimensioneringsprocessen...5 3 Sammenfattende

Læs mere

Beredskabsplan for Langesø Vandværk.

Beredskabsplan for Langesø Vandværk. Beredskabsplan for Langesø Vandværk. Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner... s. 2 2. Alarmering.. s. 2 3. Generel ansvarsfordeling. s. 2 4. Alarmplan... s. 3 5. Organisering. s. 4 6. Telefonliste

Læs mere

SUNDHEDS- BEREDSKABSPLAN FOR TÅRNBY KOMMUNE

SUNDHEDS- BEREDSKABSPLAN FOR TÅRNBY KOMMUNE SUNDHEDS- BEREDSKABSPLAN FOR TÅRNBY KOMMUNE 1 jpf Indholdsfortegnelse: 1. Om beredskabsplanen Lovgrundlag side 4 Definition side 4 Formål side 5 Opgaver side 5 Proces side 5 Sundhedsberedskabsplanens ramme

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune Plan for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune september 2011 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL OG BAGGRUND...3 2. RISIKOPROFIL AF RINGSTED KOMMUNE...4 3. FREMTIDIGT SERVICENIVEAU FOR RINGSTED

Læs mere

Beredskabets indsats i forbindelse med orkanen 8. januar 2005 En tværgående erfaringsopsamling

Beredskabets indsats i forbindelse med orkanen 8. januar 2005 En tværgående erfaringsopsamling Beredskabsstyrelsen Oktober 2005 Beredskabets indsats i forbindelse med orkanen 8. januar 2005 En tværgående erfaringsopsamling Beredskabets indsats i forbindelse med orkanen 8. januar 2005 En tværgående

Læs mere

HÅNDBOG OM SUNDHEDSBEREDSKAB

HÅNDBOG OM SUNDHEDSBEREDSKAB HÅNDBOG OM SUNDHEDSBEREDSKAB - en vejledning i sundhedsberedskabsplanlægning 2007 2. udgave Håndbog om sundhedsberedskab en vejledning i sundhedsberedskabsplanlægning Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67

Læs mere

National Sårbarhedsrapport 2008

National Sårbarhedsrapport 2008 National Sårbarhedsrapport 2008 National Sårbarhedsrapport 2008 National Sårbarhedsrapport 2008 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60 60 E-mail: brs@brs.dk

Læs mere

Rapport (udkast) Udvikling af stabsledelse

Rapport (udkast) Udvikling af stabsledelse Rapport (udkast) Udvikling af stabsledelse Juni 2004 Udvikling af stabsledelse 2. udgave Januar 2005 Udgivet af Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød ISBN: 87-91133-96-3 Rapporten kan hentes på

Læs mere

Klimatilpasnings- og miljøstrategi for Usserød Å Del 2 - Indsatskatalog. Rudersdal Kommune Hørsholm Kommune Fredensborg Kommune

Klimatilpasnings- og miljøstrategi for Usserød Å Del 2 - Indsatskatalog. Rudersdal Kommune Hørsholm Kommune Fredensborg Kommune Klimatilpasnings- og miljøstrategi for Usserød Å Del 2 - katalog Rudersdal Kommune Hørsholm Kommune Fredensborg Kommune Marts 2011 Marts 2011 Udarbejdet af NIRAS A/S i samarbejde med Birgit Paludan. Forfattere:

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE AKUT MILJØ-BEREDSKABSPLAN 2012. TEKNISK FORVALTNING Plan, Byg og Miljø afdelingen Thor Sandersen Amager Landevej 76, 2770 Kastrup

TÅRNBY KOMMUNE AKUT MILJØ-BEREDSKABSPLAN 2012. TEKNISK FORVALTNING Plan, Byg og Miljø afdelingen Thor Sandersen Amager Landevej 76, 2770 Kastrup TÅRNBY KOMMUNE AKUT MILJØ-BEREDSKABSPLAN 2012 TEKNISK FORVALTNING Plan, Byg og Miljø afdelingen Thor Sandersen Amager Landevej 76, 2770 Kastrup INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...2 VEDLIGEHOLDELSE AF BEREDSKABSPLAN...

Læs mere

Oplæg til fælleskommunalt 60 selskab mellem beredskaberne i Gribskov, Hillerød, Halsnæs, Furesø, Egedal og Frederikssund Kommuner

Oplæg til fælleskommunalt 60 selskab mellem beredskaberne i Gribskov, Hillerød, Halsnæs, Furesø, Egedal og Frederikssund Kommuner Oplæg til fælleskommunalt 60 selskab mellem beredskaberne i Gribskov, Hillerød, Halsnæs, Furesø, Egedal og Frederikssund Kommuner Oplæg af 16. marts 2015 Vedlagt er bilag 1-4 INDHOLD 1. Indledning... 3

Læs mere

Beredskabsplan for spildevand

Beredskabsplan for spildevand Beredskabsplan for spildevand Usserød Renseanlæg inkl. forsyningens kloakopland Normal drift Unormal Driftssituation Akut uheld Krise Info til bestyrelsen Hørsholm 22-01-2015 Håndværkersvinget 2, 2970

Læs mere

Gørløse Vandværk I/S

Gørløse Vandværk I/S Gørløse Vandværk I/S B e r e d s k a b s p l a n 13.08.2014 Version 02 1. RETTELSESBLAD... 2. FORDELINGSLISTE... 3. INDLEDNING... 4. ORGANISERING... 5. ALARMERING: EXTERN ASSISTANCE... 6. ALARMERINGSPLAN:

Læs mere

Referat Økonomiudvalget 2014-2017

Referat Økonomiudvalget 2014-2017 Referat Økonomiudvalget 2014-2017 Mødedato: Mandag den 08. december 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:30 Sluttidspunkt: Kl. 20:20 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær

Læs mere

Beredskabsplan For Tved Vandværk

Beredskabsplan For Tved Vandværk Beredskabsplan For Tved Vandværk Beredskabsplanen vers 4 jan 2014 2 Indhold: 2: Indholdsfortegnelse. 3: Beredskabsplanen generelt. 4: Generel handling i beredskabssituationer. 5: Handlingsplan ved forurening

Læs mere

BRANDVÆSEN. Flyvebåd med blåt blink Side 17-19. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR. 1 Februar 2013

BRANDVÆSEN. Flyvebåd med blåt blink Side 17-19. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR. 1 Februar 2013 NR. 1 Februar 2013 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Flyvebåd med blåt blink Side 17-19 BRANDVÆSEN NR. 1 Februar 2013 11. ÅRGANG ISSN1603-0362 Udgiver Foreningen af Kommunale

Læs mere

Oplæg til beslutning vedrørende etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen.

Oplæg til beslutning vedrørende etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen. Bilag 1 Oplæg til beslutning vedrørende etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen. 19.9.2014 1 FORORD Denne rapport er udarbejdet med

Læs mere