C. Den med Universitetet forbundne Legatmasse.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "C. Den med Universitetet forbundne Legatmasse."

Transkript

1 286 Økonomieke Anliggender Ligeledes bifaldt Ministeriet under s. D., efter Indstilling fra Konsitorium. at Konsistoriums Normalsilm for Fiuansaaret paa Grund af de betydelige Trykniugsudgifter ved et Program, maatte overskrides med 515 Kr. 60 O. mod fornoden Forklaring i Regnskabet. Under s I). bifaldt Ministeriet, efter Kvæstors Indstilling, at det paa Universitetets Jordebogs Udgiftskonto Litr. d Udgifter ved dets Landsbykirker uden for de egentlige Bygningsudgifter, for Fiuansaaret budgetterede Bclob af 2600 Kr. maatte overskrides med et lielob af 216 Kr. 64 O. mod fornoden Forklariug i Regnskabet. Grunden til Overskridelsen var væsentlig foranlediget ved betydelige Reguleringsarbejder paa Faxe Kirkegaard, som ved Kirkesynet vare fundne nodvendige, for saa vidt en Udvidelse af KirkegaarJen skulde undgaas. Det ved Reskript 8. Oktober 1883 anordnede kirkelige Raads Moder have ligesom i de foregaaende Aar været holdte i Konsistoriums Sal i Avgust Maaned Rigsdagens Aabningsmodo faudt i Oktober 1885 Sted i Universitetets Festsal. Universitetets Festsal har, som sædvaulig, været overladt Studenterforeningen og Cæcilia-Foreningen til Afholdelse af Koncerter. C. Den med Universitetet forbundne Legatmasse. l. Legat massens samlede Kapitalformue. Ikke rentebærende. Rentebærende. Kr. O. Tilsammen. Kr. ø. 1. Jauuar I88 > foroget med formindsket med , S4. 18 f ^ 600. l J { December l 600. l 600. i En Fortegnelse over samtlige med Universitetet (og Frue Kirke) forbundne Legater og Fonds med Angivelse af deres rentebærende Kapitalers Størrelse den 1. Januar 1884 lindes i Aarb. f S. 258 ft'. I 1885 ere nye Legater ikke tilkomne.

2 Den med Universitetet forbundne Legatmasse. 287 i Universitetet. Kr O. Rings Legat Eichels Legat Estrups Legat Fossiske Legat, Holbergs Legat Collegii Medicei Bikonto... Moltkes Legater: Afdeling VI, Reservefonden Mollers, Gundelach, Legat Neves, Gjertrud, Legat. Professorernes Enkekasse Rosenkrantz's Legat Rostgaards Legater: Konto VI til Legatkapitalens Fremvæxt Scheels Stiftelse Schionnings Legat Skeels Legats 1ste Bikonto Skeels Legats 2den Bikonto.. Smiths, J. L., Legat Stampes Legat til en juridisk Kandidat Steenstrups, Japetus, Legat Suhrs Legat Valkendorfs Kollegiums Kapital Wilkens' Legat Wissings Legat Frue Kirke. Kirkens extraordinære Bygningsfond Kirkens Fond af Hvidovre Kirkes Overskud... Kirkens Præsteboligers Kapital 700.» 2350.» 50.» 250.» 1550.» 450.» » 50.» 250.» » 200.» 50.» 300.»> 150. )> » 100. > 50. M 200.» n 400. n »> I alt Tilvæxt for ældre Legater og Fonds Dertil Tilvæxt for Legaternes Overskudsfond (jfr. om denne Aarbog f S. 264) 6«0.» I alt en Tilvæxt for den rentebærende Kapitalmasse af Afgang fra ældre Legater. Buchwalds Legat... Starcks (Dr.) Legat 100 Kr I Aaret 1885 er saaledes den rentebærende Kapitalmasse i alt voxet med '

3 288 Økonomiske Anliggender Forøgelsen af ældre Legater og Fonds er væsentlig bevirket ved fundatsmæssige Oplæg. Afgangen i Buchwalds og Starcks Legater hidrører fra Udbetalingen af Beløb. Rejsestipendier og bestaar kun i Uddrag af midlertidig frugtbargjorte Under Legaternes Kapitalmasse den 31. December 1885 vare de for Rejsestipendier opsamlede Renter indbefattede med efternævnte Beløb: for Buchwalds Legat 1138 Kr. 50 O., for Stampe9 Legat 2803 Kr. 63 O., for Starcks Legat 986 Kr For Moltkes Legater,.T. L. Smiths Legat og Professorernes Enkekasse gives der i det efterfølgende en særlig Oversigt over Indtægter og Udgifter. Den Legatfonden tilhorende Kapitalformue derunder.t. L. Smiths Legats Aktiver, om hvilke der i det følgende er givet særlig Oplysning indestod d 31. December 1885 i følgende Effekter: a. Aktiver, som særlig tilhøre visse bestemte Legater og Fonds: Kr. ø. Kgl. 4 pct. Obligationer i Statsgjælds Indskrivningsbeviser » Kjobenliavnske Husejer-Kreditkasse-Obligationer Østifternes Kreditforenings Obligationer Tyske Landejendoms Kreditforenings Obligationer Jyske Kjøbstads Kreditforenings Obligationer Østifternes Kreditkasses 4V* pct. Obligationer Nationalbankaktier Nationalbank-Obligationer a 6V2 pct Aktiver i det alm. Brandassurance-Kompagni for Varer og Effekter Russisk-engelske 5pCt. Obligationer 600. Gøteborg Stads Laans 5 pct. Obligation 200. Prioritets Obligationer å 4 pct Prioritets Obligationer a 4Vs pct Prioritets Obligationer å 5 pct Trinitatis Kirkes Gjæld til Frue Kirke a 4 pct pct. Bankhæftelses Obligationer og inden Linien: Frue Kirkes cederede Bankhæftelses Obligation paa 446 Kr b. Legater og Fonds fælles Obligationsniasse: 600 og Prioritets Obligationer a 4 pct » Tilsammen og Den foran, S. 286, staaende Tavle viser en samlet rentebærende Kapitalformue af 600 og hvoraf fremgaar, at den under litr. b. anførte fælles Obligationsmasse den 31. December 1885 havde et Aktiv-Overskud af fremkommet ved anteciperede Udlaan af den kontante Beholdning.

4 Den med Universitetet forbundne Legatmasse, 289 Foruden den rentebærende Kapitalmasse ejede Legatfonden ved Udgangen af Aaret 1885 en ikke rentebærende Formue (for saa vidt den ikke ved anteciperet Udlaan gjøres frugtbringende), som bestod af: Legatrenter, som endnu ikke ere udbetalte Bestyrerne Beløb, som ere deponerede af de paagjældende Bestyrere De til Oplæg indbetalte mindre Summer, som i Regelen forst oplægges, naar de for hvert Legat opvoxe til mindst 50 Kr., i alt Tilsammen Naar herfra drages det foranførte, ved anteciperede Udlaan fremkomne Aktiv-Overskud udgjorde den virkelige kontante Beholdning, hvoraf Legatfonden ingen Renter oppebar, ved Afslutningen af Regnskabet for 1885 kun Grev J. G. Moltkes Legater til Universitetet. Reglerne for Anvendelsen af Legatets Renter ere fastsatte ved Fundats af 7. Januar 1845, konfirmeret d. 28. s. M Efter disse, jfr Univ. Dir. Skrivelse af 19. April 1846, er Legatet i Universitetets Legathovedbog sondret i 6 forskjellige Afdelinger eller Konti, hver med sin særlige Bestemmelse, som nærmere er angivet i Aarb S Univeriitetets Aarbog. 37

5 290 Okonomiske Anliggender G. Til Oplysning om Anvendelsen al' de paa de enkelte Konti disponible Midler meddeles folgende Oversigt: Indtægt. Udgift. Beholdning ved Aarets Udgang. Hjemfaldet til Reservefonden. (Konto VI.) Konto l. Aarets Rente (-r- Administrationsgebyr) Konto II. Aarets Rente (-=- Administrationsgebyr) 2937 Kr , nemlig Konto III. Aarets Rente 400 Kr., nemlig Konto IV. Aarets Rente 400 Kr, nemlig Konto V. Naturhistoriske Boger, Aarets Rente Filologiske Bøger, Aarets Rente Historiske Boger, Aarets Rente Konto VI. Aarets Rente (-f- Administrationsgebyr) Reholdning fra 1884 Hjemfaldet, fra Konto I II ' III = - IV.... Kr. O Kr. O *) Z.M. 1G Z.M **) MM M.M M.M Z.M. M.M. Z.F. M.F n Z M M.M. 19!). U4 2T) i 800. i) il n » n 20 n )) 0 s r i Kr. O Kr. O. ' ***) > Kr. 58 O. Anm. Z.M = Zoologisk Museum, M.M. = Mineralogisk Museum. Z F. = Zoologiske Forelæsninger, M.F. Mineralogiske Forelæsninger 06 *) Heraf 400 Kr. som Refusion til Universitetet af en Del af Lønningen for Assistenten ved det zoologiske Museum. **) Heraf udredes H(K) Kr. som Refusion til Universitetet at en Del af Lønningen for en Konservator ved det zoologiske Museum. ***) Er Udgift til Kjøb af kgl. Obligationer.

6 Den med Universitetet forbundne Legatmasse. 291 Reservefonden, der d. 31. December 1884 udgjorde Kr. i rentebærende Effekter foruden kontant Beholdning 158 Kr , ejede d. 31. December Kr. i rentebærende Effekter og en kontant Beholdning 39 Kr J. L. Smiths L egat. I 1885 har Legatet haft følgende Indtægt: Renter og Udbytte af Kapitalformuen Kr Udgift: Udbetalte Stipendier a 1000 Kr. aarlig 6000 Kr.» 0. Udbetalte Stipendier a 600 Kr. aarlig 7800» Udbetalte Stipendier å 400 Kr. aarlig 5200» Administrationsgebyr til Universitetet Vederlag til Eforus Vedligeholdelse af Testators Gravsted Kr. - ø »> 10» Overskud Kr Legatet har saaledes haft en betydelig større Fremvæxt end den ved Fundatsens 7 foreskrevne af mindst 800 Kr. aarlig. Kapitalformuen i Tidsrummet 1. Januar 3 1. December Ikke rentebærende. Rentebærende. Kr. ø. * Tilsammen. 1. Januar forøget med December » Legatets rentebærende Formue indestod d. 31. December 1885 i følgende Effekter: Kgl. 4 pct Obligationer i Statsgjælds Indskrivningsbevis Kr» 0. Kjøbenhavnske Husejer-Kreditkasse-Obligationer.. 400» At overføre Kr.» 0. 37*

7 292 Økonomiske Anliggender Overført Kr.» 0. Nationalbankobligationer a 6V2 pct 4800» Nationalbankaktier 4800» Aktier i det alm. Brandassurancekompagni for Varer og Effekter 1200» Prioritets Obligationer å 4 1 '«pct 68700» do. do. a 4 pct Andel i den for Legater og Fonds fælles Obligationsmasse a 4 pct 4500» Kr. 19 ø. Om Uddelingen af Stipendier i 11. December 1885 og 11. Juni 1886 er givet Meddelelse foran S. ' Professorernes Enkekasse. Ind t ægte r. Henter af Kapitalformuen Geliejmeraad Scheels Legat Universitetsbogtrykker Schultz's Legat Medlemsbidrag Indskud fra et indtraadt Medlem 29 Kr. 03 ø. 5719» » 8326 Kr Udgifter. Udbetalte Pensioner til 11. Juni Kr til 11. Decbr Administrationsgebyr til Universitetet Refunderet Medlemsbidrag Udlaan mod Prioritetsobligation 250 > Beholdning Kr Ved Udgangen af 1885 ejede Enkekasssen: Kgl. 4 pct. Obligationer i Statsgjælds Indskrivningsbevis Kr. Prioritets Obligationer a 5 pct 9000 Prioritets Obligationer a 4Va pct Andel i den for Legater og Fonds fælles Obligationsniasse a 4 pct Kr.» 0

Aarbog. for. Kjøbenhavns Universitet, den polytekniske Læreanstalt og Kommunitetet, indeholdende. Meddelelser for de akademiske Aar , udgivet

Aarbog. for. Kjøbenhavns Universitet, den polytekniske Læreanstalt og Kommunitetet, indeholdende. Meddelelser for de akademiske Aar , udgivet Aarbog for Kjøbenhavns Universitet, den polytekniske Læreanstalt og Kommunitetet, indeholdende Meddelelser for de akademiske Aar 1864 71, udgivet efter Konsistoriums Foranstaltning af O. Groos, Professor.

Læs mere

C. Den med Universitetet forbundne Legatmasse.

C. Den med Universitetet forbundne Legatmasse. 258 Økonomiske Anliggender 1884 1885. C. Den med Universitetet forbundne Legatmasse. 1. Legatmassens samlede Kapitalformue. Ikke rentebærende. Rentebærende. Tilsammen. Kr. ø. Kr. ø. Kr. ø. 1. Januar 1884

Læs mere

B, Enkelte Foranstaltninger,

B, Enkelte Foranstaltninger, 1246 Universitetet 1903 1904. Anbringelse af Vinduer i en Bolig i Kjælderen) 5820 Kr.; til Hovedistandsættelse af Universitetets Bygning i St. Pederstræde (Auditoriernes Maling og Hvidtning m. m.) 2720

Læs mere

Det akademiske Legat- 0 Stipendievæsen.

Det akademiske Legat- 0 Stipendievæsen. 750 Universitetet 1888 1889. Ligeledes er gjennem det russiske Gesandtskab i Kjøbenhavn modtaget et medicinsk Skrift af Professor ved Universitetet i Moskov Mansouroff og fra Bologna et Exemplar af den

Læs mere

B. Enkelte Foranstaltninger. 1. Universitetets Landsbykirker. 354 økonomiske Anliggender

B. Enkelte Foranstaltninger. 1. Universitetets Landsbykirker. 354 økonomiske Anliggender 354 økonomiske Anliggender 1889 1890. og hvis Hovedbestanddel vilde blive Meddelelser om Good Templar Ordenens forskjellige Loger her i Landet og Udlandet og iøvrigt Oplysninger, der kunde have Interesse

Læs mere

XI. Ophævelse af Konsistoriums Patronat for Vor Frue Kirke.

XI. Ophævelse af Konsistoriums Patronat for Vor Frue Kirke. XI. Ophævelse af Konsistoriums Patronat for Vor Frue Kirke. (Journ. Nr. 331/1916.) Under 4. November 1016 tilskrev Kirkeministeriet Konsistorium saaledes:»i Henhold til Lov om Kirkers Bestyrelse m. m.

Læs mere

B, Enkelte Foranstaltninger,

B, Enkelte Foranstaltninger, Byggeforanstaltninger ved Universitetet og Kommunitetet. 627 3. Forinden Stemplingen iinder Sted, bliver et fuldstændigt Exemplar af Skriftet hvert Aar at afgive til Almanakkomiteen; 4. Alle Exemplarer

Læs mere

Ark No 28/1874. Vejle Amt, 17 Oktober 1874.

Ark No 28/1874. Vejle Amt, 17 Oktober 1874. Ark No 28/1874 Vejle Amt, 17 Oktober 1874. Indenrigsministeriet har under 15 d.m. tilskrevet Amtet saaledes: Efter Modtagelsen af den af Amtet under 30. Juni d.a, hertil indsendte Skrivelse hvor Vejle

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

LOVE LANDINSPEKTØRFORENINGEN. i912 FOR. Falkonerallé 11

LOVE LANDINSPEKTØRFORENINGEN. i912 FOR. Falkonerallé 11 LOVE FOR LANDINSPEKTØRFORENINGEN i912 F r e d e r i k s b e r g b o g t r y k k e r! Falkonerallé 11 A. F oreningens Form aal, 1. Foreningens Formaal er at varetage Landinspektørernes Interesser, at virke

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

VIII. Det akademiske Legat- og Stipendievæsen.

VIII. Det akademiske Legat- og Stipendievæsen. VIII. Det akademiske Legat- og Stipendievæsen. a. Valg af Eforer. Angaaende Stipendiebestyrelsens Medlemmer, se foran S. 2. Den 12. November 1930 valgte det filosofiske Fakultet Professor, Dr. phil. Holger

Læs mere

Landinspektørforeningen.

Landinspektørforeningen. LOVE for Landinspektørforeningen. & Jehny Lazarus, Ittfbenhay^ V. A. Foreningens Formaal. i- Foreningens Formaal er at varetage Landinspektørernes Interesser, at virke til Gavn for og Sammenhold i Standen,

Læs mere

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens Ark No 26/1880 Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens 17 19. 17 Ligningskommissionen bestaar af 9 Medlemmer. Den vælger selv sin Formand og Næstformand.

Læs mere

IV. Universitetets retsregler

IV. Universitetets retsregler IV. Universitetets retsregler A. Styrelsesregler Skrivelse af 16. juni 1978 fra Direktoratet for de videregående uddannelser vedrørende ændring af statuttens 68, stk. 1, sidste punktum og 70, stk. 2, således

Læs mere

F OTOKOP~ 5450 Otterup

F OTOKOP~ 5450 Otterup Søren Olesen. advokat F OTOKOP~ 5450 Otterup - i SØNDERSØ KOMMUNE C~. J 3~ FU1~DATS Til opfyldelse at bestemmelserne i. et at afdøde Valborg Mathilde Lassen og Jens Hansen Lassen, Rolighedsvej 16, 5400

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

FUNDATS. For. Dr. Rasmussen og Hustrus Legat

FUNDATS. For. Dr. Rasmussen og Hustrus Legat ADM0243E3210D esdhscan 20-11-2013 08:15 SEPBARCODE: 40UID Nikolay FUNDATS For Dr. Rasmussen og Hustrus Legat Den 24. maj 1945 oprettedes der fundats for Dr. Rasmussen og Hustrus Legat. Denne fundats blev

Læs mere

VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE

VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE 1. Fondslovændringen pr. 1. januar 1992 Ved lov nr. 350 af 6. juni 1991 som ændret ved lov nr. 187 af 23. marts

Læs mere

B. Enkelte Foranstaltninger.

B. Enkelte Foranstaltninger. Afleveringen af den gamle botaniske Have. 1.317 B. Enkelte Foranstaltninger. ]. Afleveringen af den sidste Rest af den gamle botaniske Have. Efter Afleveringen af de i Aarb. f. 1877 78 S. 479 83 omtalte

Læs mere

LOVE LANDINSPEKTØRFORENINGEN. KØBENHAVN FOR VEDTAGET PAA GENERALFORSAMLINGEN I KØBENHAVN DEN 12. AUGUST 1920.

LOVE LANDINSPEKTØRFORENINGEN. KØBENHAVN FOR VEDTAGET PAA GENERALFORSAMLINGEN I KØBENHAVN DEN 12. AUGUST 1920. LOVE FOR LANDINSPEKTØRFORENINGEN. VEDTAGET PAA GENERALFORSAMLINGEN I KØBENHAVN DEN 12. AUGUST 1920. KØBENHAVN FR. G. KNUDTZONS BOGTRYKKERI (i n d e h a v e r : o s c a r e n e v o l d s e n ) 886 1921

Læs mere

1. Tilkomne Legater ved Universitetet. a. Det Finneske Legat.

1. Tilkomne Legater ved Universitetet. a. Det Finneske Legat. 4 Hi Universitetet 1893 1894. deaux, Toulouse eller Paris, og som svarede til de Universitetsafgifter, der erlægges i et Universitetsaar. IX. Det akademiske Legat- os; Stipeiulievæsen. 1. Tilkomne Legater

Læs mere

Ark No 37/1876. Til Veile Byraad

Ark No 37/1876. Til Veile Byraad Ifølge Skrivelse fra Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet af 12te var Reguleringssummen for efternævnte Embeder ansatte saaledes for Tidsrummet fra 1 April 1876 til 31 Marts 1886: Veile Borgerskole

Læs mere

1876 Kjøbt Bøger hos Boghandler Jørgensen For Indbinding af Bøger do do Subskription af Skandin. Folkemagasin 1876 Ialt Udgift.

1876 Kjøbt Bøger hos Boghandler Jørgensen For Indbinding af Bøger do do Subskription af Skandin. Folkemagasin 1876 Ialt Udgift. Ark No 43/1879. Regnskab over Indtægter og Udgifter ved Vejle Borger - (tidligere Frie -) Skoles Børne- Bibliothek for 1876-77. 1876 Januar Indtægt Modtaget af Kæmnerkassen I alt Indtægt Kr Kr 40 Ø 40

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

III. Videnskabelige Samlinger og Anstalter. 1. Den botaniske Have.

III. Videnskabelige Samlinger og Anstalter. 1. Den botaniske Have. 144 Universitetet 1889 1890. 31 II t d. 18de April 1890. Universitetets Rektor, Professor Dr. tlieol. P. Madsen holdt Talen*). Indbydelsesskriftet indeholdt en Afhandling af Samme:»Det kirkelige Embede.

Læs mere

XII. Videnskabelige stipendier

XII. Videnskabelige stipendier XII. Videnskabelige stipendier 1. Legater uddelt af konsistorium: kr. 19/3 1974 De Liliendahlske legater 3.400,00 28/3 1974 Cand. teol. Jens Lomand Rasmussens rejselegat for akademikere 1.969,55 2/4 1974

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

VI. Akademiske Højtideligheder. VII. Universitetets videnskabelige Samlinger og Anstalter.

VI. Akademiske Højtideligheder. VII. Universitetets videnskabelige Samlinger og Anstalter. Akademiske Højtideligheder. VI. Akademiske Højtideligheder. Universitetets Aarsfest afholdtes Torsdag den 21. November 1907. Talen holdtes af Professor, Dr. H. G. Zeuthen. Indbydelsesskriftet indeholdt

Læs mere

G, A. Hagemanns Kollegium,

G, A. Hagemanns Kollegium, 410 Den polytekniske Læreanstalt 1910 1911. ger som disses Ejendom. Lever ingen af de nu nævnte Personer, afgives Kapitalen til et Legat til Stipendium for flittige, dygtige og ubemidlede Studerende ved

Læs mere

4.6. Afstemning af statuskonti mv.

4.6. Afstemning af statuskonti mv. 4.6. Afstemning af statuskonti mv. Retningslinjer for afstemning De enkelte centre skal iværksætte afstemningsprocedurer, der sikrer, at der løbende foretages afstemninger, kontroller og fejlrettelser

Læs mere

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse.

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Min. f. Handel, Industri og Søfart V. Fibiger. (Lov-Tid. A. 1945 af 12/10). 1. Bestemmelserne

Læs mere

Vedtægter. for SONNING-FONDEN

Vedtægter. for SONNING-FONDEN SONNING-FONDEN Vedtægter for SONNING-FONDEN SONNING-FONDEN Side 2 Præambel Ved testamente af 15. marts 1935 bestemte forfatteren, redaktør C.I. Sonning, at der for en del af hans efterladte formue skulle

Læs mere

XII. Videnskabelige stipendier

XII. Videnskabelige stipendier XII. Videnskabelige stipendier 1. Legater uddelt af konsistorium: kr. 18/12 1974 Hovråttsnotarie Gunnar Svenssons legat til studieophold v. Lunds universitet (2 portioner å 2.180,88 kr.) 4.361,76 1/4 1975

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 391-1908) Originalt emne Lønninger Pension Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. november 1908 2) Byrådsmødet den 1. april 1909 Uddrag fra byrådsmødet den 12. november

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

B, Enkelte Foranstaltninger,

B, Enkelte Foranstaltninger, Universitetsbygningens Forskjønneise. 321 B, Enkelte Foranstaltninger, I. Universitetsbygningens Forskjønneise. r ri L Restaureringen af Dekorationen i Universitetets Forlial og Korridorer, hvortil der

Læs mere

J.nr. 046147-0002 jhw. FUNDATS Maj 2011. for. Løvenholm Fonden 5827910.1

J.nr. 046147-0002 jhw. FUNDATS Maj 2011. for. Løvenholm Fonden 5827910.1 J.nr. 046147-0002 jhw FUNDATS Maj 2011 for Løvenholm Fonden Løvenholm Fonden er stiftet af godsejer, hofjægermester V.O. Uttental til Løvenholm og Gl. Estrup skovgods ved fundats konfirmeret den 23. december

Læs mere

VEDTÆGTER for foreningen Han Herred Havbåde

VEDTÆGTER for foreningen Han Herred Havbåde VEDTÆGTER for foreningen Han Herred Havbåde I. Navn, hjemsted og formål. 1 Han Herred Havbåde er en almennyttig forening med hjemsted i Jammerbugt Kommune. 2 Foreningen Han Herred Havbåde har til formål

Læs mere

Bilag 17. Økonomiudvalget (1.000 kr.)

Bilag 17. Økonomiudvalget (1.000 kr.) Økonomiudvalget (1.000 kr.) Grunde 3.373 3.373 Bygninger 709 3.423 Tekniske anlæg 45.056 38.849 Inventar 66.193 82.474 Aktiver under opførelse 16.481 25.044 Materielle anlægsaktiver 131.813 153.164 Immaterielle

Læs mere

Knud Højgaards Fond VEDTÆGT

Knud Højgaards Fond VEDTÆGT Knud Højgaards Fond VEDTÆGT VEDTÆGT for KNUD HØJGAARDS FOND 1. Stk. 1. Fondens navn er Knud Højgaards Fond. Fonden har hjemsted i Gentofte kommune. Navn og hjemsted: 2. Stk. 1. Fondens grundkapital er

Læs mere

B. Tilstand og Virksomhed.

B. Tilstand og Virksomhed. 180 Universitetet. 1881 1882. B. Tilstand og Virksomhed. I. Bestyrelse. Til Hektor for Rektoratsaaret 1881 82 valgte den akademiske Lærerforsamling den 14. Oktbr. 1881 Prof..T. P. Johnstrup. der tiltraadte

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Skovene Skovene i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

FUNDATS FOR HOLBÆK FONDEN

FUNDATS FOR HOLBÆK FONDEN Advokat Steen Marslew Sags nr. 800020.20.34 FUNDATS FOR HOLBÆK FONDEN 1 Navn Fondens navn er Holbæk Fonden. 2 - Hjemsted Fondens hjemsted er Holbæk kommune. 3 Stiftelse Fonden er stiftet den 17. november

Læs mere

F U N D A T S FOR INGENIØRFORENINGENS VIDENFORMIDLINGSFOND

F U N D A T S FOR INGENIØRFORENINGENS VIDENFORMIDLINGSFOND F U N D A T S FOR INGENIØRFORENINGENS VIDENFORMIDLINGSFOND I FONDENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Fondens navn, hjemsted (1) Fonden er stiftet af Teknisk Forlag A/S den 1. januar 1962, og fondens navn er

Læs mere

V. Besættelse af Skolelærerembedet i Gladsaxe.

V. Besættelse af Skolelærerembedet i Gladsaxe. Universitetets Almanakprivilegium. 931 til Universitetskvæsturen, ledsaget af Trykkeriets Attest om Oplagets Størrelse; 6. Alle Omkostninger afholdes af Udgiveren; 7. De Exemplarer, som ikke benyttes,

Læs mere

1.Ens afregning til alle andelshavere: Uanset mængden af mælk sikres leverandørerne samme pris per kande mælk.

1.Ens afregning til alle andelshavere: Uanset mængden af mælk sikres leverandørerne samme pris per kande mælk. Kontrakt for Hjedding Andelsmejeri 1882 Kilder Kildeintroduktion: Hjedding Andelsmejeri blev grundlagt i 1882 i Vestjylland og betegnes som Danmarks første andelsmejeri. Særligt i 1880'ernes sidste halvdel

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 98-1915) Originalt emne Den kommunale Fortsættelsesskole Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 27. maj

Læs mere

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn Se originalt dokument Stempel: 1 Krone og 65 Øre Litra B Nr. 1741 Jeg underskrevne erkjender herved at være skyldig til Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved

Læs mere

X. Det akademiske Legat- og Stipendievæsen.

X. Det akademiske Legat- og Stipendievæsen. Kommunitetsstipendiet og Regensbeneficiet 265 X. Det akademiske Legat- og Stipendievæsen.. Forandringer i Eforierne. Under. Febr. 88 fordelte Konsistorium de af afd. Prof. Schmidt bestyrede Legater saaledes:

Læs mere

VII. Universitetets videnskabelige Samlinger og Anstalter.

VII. Universitetets videnskabelige Samlinger og Anstalter. VII. Universitetets videnskabelige Samlinger og Anstalter. a. Raadighedssum til Afholdelse af særlige Udgifter for Universitetets Instituter. 1. Bevillingens ordinære Beløb. Paa Finansloven for 1940-41,

Læs mere

Fundats for G.E.C. Gads Fond

Fundats for G.E.C. Gads Fond Fundats for G.E.C. Gads Fond I. Fondens navn, grundlag og hjemsted 1. Fondens navn er G.E.C. Gads Fond. Fondens hjemsted og fondsbestyrelsens sæde er København. Fonden er oprettet af forlagsboghandler

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MUSEUMS CENTER BLÅVAND FONDEN

VEDTÆGTER FOR MUSEUMS CENTER BLÅVAND FONDEN VEDTÆGTER FOR MUSEUMS CENTER BLÅVAND FONDEN 1. Fondens navn og hjemsted 1.1. Fondens navn er Museumscenter Blåvand Fonden. 1.2. Fondens hjemsted er Varde Kommune. 2. Fondens stifter 2.1. Fonden er stiftet

Læs mere

108 Universitetet

108 Universitetet 108 Universitetet 1876 1877. VII. Det akademiske Legat- og Stipendievæsen. 1. Tilkomne Legater for studerende ved Universitetet. I det akademiske Aar 1876 77 er der tilkommet 2 Legater, nemlig Frøken Cathrine

Læs mere

Lov Nr. 259 af 1. Juni 1945 om Tillæg til Borgerlig Straffelov angaaende Forræderi og anden landsskadelig Virksomhed.

Lov Nr. 259 af 1. Juni 1945 om Tillæg til Borgerlig Straffelov angaaende Forræderi og anden landsskadelig Virksomhed. Lov Nr. 259 af 1. Juni 1945 om Tillæg til Borgerlig Straffelov angaaende Forræderi og anden landsskadelig Virksomhed. Justits-Min. Busch-Jensen. (Lov-Tid. A. 1945 af 1/6); jfr. Rigsdags-Tid. 1945: Folket.

Læs mere

Vedtægter for HEF Net A/S

Vedtægter for HEF Net A/S HEF Net A/S www.hefnet.dk hef@hef.dk PW/PW J.nr. 336479 v.3 22. september 2011 Vedtægter for HEF Net A/S HEF Net A/S, Over Bækken 6, 9000 Aalborg, Tlf. 9936 9936, CVR 24998231 1. Navn 1.1. Selskabets navn

Læs mere

Det drejer sig om 5 legater med en samlet fondskapital på ca kr.

Det drejer sig om 5 legater med en samlet fondskapital på ca kr. Notat Til: Social- og Sundhedsudvalget Fra: Byrådssekretariatet Legater i Furesø Kommune 1. Indledning Social- og Sundhedsudvalget besluttede på sit møde den 29. november 2007, at forvaltningen skulle

Læs mere

Bestyrelsen består af rektor, som er født formand, samt to medlemmer udpeget af lærerrådet. I øjeblikket er de to menige bestyrelsesposter ubesatte.

Bestyrelsen består af rektor, som er født formand, samt to medlemmer udpeget af lærerrådet. I øjeblikket er de to menige bestyrelsesposter ubesatte. SAGSFREMSTILLING Til Akademisk Råd Vedr. Nedlæggelse af DTU-administrerede fonde Fra Tobias Eskildsen, AFR/Policy 25. august 2014 TOES Nedlæggelse af DTU-administrerede fonde Indstilling Det indstilles,

Læs mere

Selvstændige legater under bestyrelse af Advokatsamfundets Understøttelsesfond Årsregnskab 2013

Selvstændige legater under bestyrelse af Advokatsamfundets Understøttelsesfond Årsregnskab 2013 Selvstændige legater under bestyrelse af Advokatsamfundets Understøttelsesfond Årsregnskab 2013 Indholdsfortegnelse Årsregnskab 2013 1-34 Bilagtilselvangivelsen 2013 1-10 Side Selvstændige legater under

Læs mere

VEDTÆGTER for foreningen. Vorupør Havbåde. Vorupør Havbåde er en almennyttig forening med hjemsted i Thisted Kommune.

VEDTÆGTER for foreningen. Vorupør Havbåde. Vorupør Havbåde er en almennyttig forening med hjemsted i Thisted Kommune. VEDTÆGTER for foreningen Vorupør Havbåde I Navn, hjemsted og formål 1 Vorupør Havbåde er en almennyttig forening med hjemsted i Thisted Kommune. 2 Foreningen Vorupør Havbåde har til formål at erhverve,

Læs mere

Ark No 29/1878. Til Byraadet.

Ark No 29/1878. Til Byraadet. Ark No 29/1878 Til Byraadet. I Anledning af Lærer H. Jensens Skrivelse af 13 April (som hermed tilbagesendes) tillader vi os at foreslaa. 1) at de 2 Beboelsesleiligheder som H. Jensen og H. Jørgensen jo

Læs mere

Bilag indholdsfortegnelse:

Bilag indholdsfortegnelse: 3 Bilag indholdsfortegnelse: 1. INVESTERINGSAFKAST I LD... 4 2. TILSKREVET AFKAST MEDLEMMERNES TOPLINJE OG BUNDLINJE... 4 3. INVESTERINGSAFKAST I LD VÆLGER... 5 4. AFKAST I PULJERNE... 5 4.1. Høje aktieafkast

Læs mere

1. Afgang og Udnævnelser. B. Tilstand og Virksomhed, I. Bestyrelse.

1. Afgang og Udnævnelser. B. Tilstand og Virksomhed, I. Bestyrelse. 106 Universitetet, 1895 1896. B. Tilstand og Virksomhed, I. Bestyrelse. Til Rektor for Rektoratsaaret 1895-96 valgte den akademiske Lærerforsamling den 17de Oktober 1895 Professor, Dr. phil. H. G. Zeuthen,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. AvfFonden. 1.3 AvfFonden er stiftet af Dansk Amtsvejingeniørforening, Porten Toft 35, 6760 Ribe.

V E D T Æ G T E R. for. AvfFonden. 1.3 AvfFonden er stiftet af Dansk Amtsvejingeniørforening, Porten Toft 35, 6760 Ribe. SelskabsAdvokaterne ApS Christian X s Alle 168, 1. sal DK- 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 45 33 10 51 J.nr. 1703 TW/VB V E D T Æ G T E R for AvfFonden 1 NAVN 1.1 Fondens navn er AvfFonden. 1.2 AvfFonden er en erhvervsdrivende

Læs mere

Vedtægter for Østjydsk Bank A/S A/S reg. nr. 917

Vedtægter for Østjydsk Bank A/S A/S reg. nr. 917 Vedtægter for Østjydsk Bank A/S A/S reg. nr. 917 Navn, hjemsted og formål 1 Bankens navn er: ØSTJYDSK BANK A/S Banken driver tillige virksomhed under binavnene: BANKEN FOR MARIAGER OG OMEGN A/S (Østjydsk

Læs mere

VIII. DET AKADEMISKE LEG A T- OG STIPENDIEVÆSEN. a. Valg af eforer m. v.

VIII. DET AKADEMISKE LEG A T- OG STIPENDIEVÆSEN. a. Valg af eforer m. v. VIII. DET AKADEMISKE LEG A T- OG STIPENDIEVÆSEN a. Valg af eforer m. v. Det rets- og statsvidenskabelige fakultet valgte den 2. december 1944 professor, dr. jur. Alf Ross til medlem af bestyrelsen for

Læs mere

LOVE FOR DEN DANSKE LANDINSPEKTØRFORENING.

LOVE FOR DEN DANSKE LANDINSPEKTØRFORENING. LOVE FOR DEN DANSKE LANDINSPEKTØRFORENING. VEDTAGET PAA GENERALFORSAMLINGEN I KØBENHAVN DEN 12. AUGUST 1920, REVIDERET DEN 3. AUGUST 1929 PAA GENERALFORSAMLINGEN I MARIBO. SILKEBORG EMIL STECHERS BOGTRYKKERI

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Trafik & Veje

V E D T Æ G T E R. for. Trafik & Veje Advokatfirmaet Bindslev & Kjeldsen ApS Frederik IX's Plads 6 DK-9640 Farsø tlf 98634004 fax 98631230 Aut. bobestyrer E-mail: advokat@bindslev-kjeldsen.dk Giro nr. 8 34 40 00 RKI autoriseret J.nr. 09-31743-F-AB-JF

Læs mere

Forandringer i Undervisnings- og Eksamensplaner i Beretningsaaret

Forandringer i Undervisnings- og Eksamensplaner i Beretningsaaret 248 Danmarks tekniske Højskole 1937 38. II. Forandringer i Undervisnings- og Eksamensplaner i Beretningsaaret 1937 38. Regler for Optagelse af polytekniske Eksaminander. Under 24. Juni 1938 tilskrev Højskolen

Læs mere

4. Den uårlige Eksamensafslutning.

4. Den uårlige Eksamensafslutning. 322 med de paagældende Faglærere supplerede sine Kundskaber i Matematik, Fysik og Kemi samt Tegning paa en saadan Maade, at Lærerne maatte formene, at han med Udbytte kunde deltage i 2. Dels Studiet. II.

Læs mere

VEDTÆGTER. for HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENINGS BONUSFOND. Navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENINGS BONUSFOND. Navn og hjemsted Bonusfonden VEDTÆGTER for HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENINGS BONUSFOND 1 Navn og hjemsted Fondens navn er Hærens Konstabel- og Korporalforenings Bonusfond, som har hjemsted i København. Fonden er en

Læs mere

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme CVR-nr. 11 66 31 41 Årsregnskab for 2015 Årsregnskabets godkendelse Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktørhardagsdato aflagt årsregnskabet

Læs mere

AARBOG FOR KØBENHAVNS UNIVERSITET, KOMMUNITETET OG DEN POLYTEKNISKE LÆREANSTALT INDEHOLDENDE MEDDELELSER FOR DET AKADEMISKE AAR UDGIVET

AARBOG FOR KØBENHAVNS UNIVERSITET, KOMMUNITETET OG DEN POLYTEKNISKE LÆREANSTALT INDEHOLDENDE MEDDELELSER FOR DET AKADEMISKE AAR UDGIVET AARBOG FOR KØBENHAVNS UNIVERSITET, KOMMUNITETET OG DEN POLYTEKNISKE LÆREANSTALT INDEHOLDENDE MEDDELELSER FOR DET AKADEMISKE AAR 1931-1932 UDGIVET EFTER KONSISTORIUMS FORANSTALTNING AF H. MUNCH s PETERSEN

Læs mere

Universitetets og den polytekniske Læreanstalts Forhold som Læreanstalter.

Universitetets og den polytekniske Læreanstalts Forhold som Læreanstalter. 279 For s to _A_fsm_it. Universitetets og den polytekniske Læreanstalts Forhold som Læreanstalter. i. Universitetet* A. Almindelige Bestemmelser og Forhandlinger samt Afgjørelser af enkelte Tilfælde. I.

Læs mere

Universitetets og Kommunitetets økonomiske Anliggender.

Universitetets og Kommunitetets økonomiske Anliggender. Andet Afsnit. Universitetets og Kommunitetets økonomiske Anliggender. I. Universitetskvæsturen. Under 24. September 1910 blev Kvæstor ved Universitetet og Sorø Akademi m. v. Karl G-oos udnævnt til Ridder

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Regnskabsvejledning for indtægtsregnskab

Regnskabsvejledning for indtægtsregnskab 1 Regnskabsvejledning for indtægtsregnskab Indtægtsregnskab Det følger af reglerne for værgemål, at værgen hvert år skal udarbejde et indtægtsregnskab for den person, der er under økonomisk værgemål. Se

Læs mere

UDKAST. Vedtægter. Filmtalent. for. Fonden. Navn og stifter. Fondens navn er Fonden Filmtalent. Fonden er stiftet af: Det Danske Filminstitut.

UDKAST. Vedtægter. Filmtalent. for. Fonden. Navn og stifter. Fondens navn er Fonden Filmtalent. Fonden er stiftet af: Det Danske Filminstitut. UDKAST Vedtægter for Fonden Filmtalent Navn og stifter 1 Fondens navn er Fonden Filmtalent. Fonden er stiftet af: Det Danske Filminstitut. Knud Foldschack Christian Dahlager Lulla Forchhammer Line Barfod

Læs mere

Bilag 1. J. nr. 93-100521-03 KG VEDTÆGT. for WILFRED OLUF CHRISTIANSEN

Bilag 1. J. nr. 93-100521-03 KG VEDTÆGT. for WILFRED OLUF CHRISTIANSEN Bilag 1 J. nr. 93-100521-03 KG. VEDTÆGT for WILFRED OLUF CHRISTIANSEN.. og hustru ESTHER JOHANNE ERIKA CHRISTIANSENs MINDELEGAT 1. Navn: Legatets navn er: WILFRED OLUF CHRISTIANSEN og hustru ESTHER JOHANNE

Læs mere

VEDTÆGTER. for KNUD OG DAGNY GAD ANDRESEN FONDEN

VEDTÆGTER. for KNUD OG DAGNY GAD ANDRESEN FONDEN VEDTÆGTER for KNUD OG DAGNY GAD ANDRESEN FONDEN VEDTÆGTER for KNUD OG DAGNY GAD ANDRESEN FONDEN 1 FONDETS NAVN OG HJEMSTED Fondets navn er KNUD OG DAGNY GAD ANDRESEN FONDEN 2 Fondets hjemsted er København

Læs mere

Sammenlignende Oversigt over Universitetets Økonomi paa Normalreglementets Tid og efter Finantsloven for

Sammenlignende Oversigt over Universitetets Økonomi paa Normalreglementets Tid og efter Finantsloven for Oversigt over Universitetets Okonomi. 383 Ved Ministeriets Skrivelse af 19. Juli 1

Læs mere

VEJLEDNING OM. stiftelse af en erhvervsdrivende fond

VEJLEDNING OM. stiftelse af en erhvervsdrivende fond VEJLEDNING OM stiftelse af en erhvervsdrivende fond UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Stiftelse... 2 2.1 Stiftere... 2 2.2 Vedtægt... 3 2.3 Erhvervsdrift... 5 3.

Læs mere

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Byrådssag 1871-52 Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Foranlediget af en under 14 de ds. modtagen Skrivelse fra Byfogedcentoiret, hvori jeg opfordres til uopholdeligen at indbetale Communeskat for 3 die Qvt.

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Den sociale fond for børn og unge CVR-nr. KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES

VEDTÆGTER. For. Den sociale fond for børn og unge CVR-nr. KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES VEDTÆGTER For Den sociale fond for børn og unge CVR-nr. KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES KROMANN REUMERT, ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5, DK- 2100 KØBENHAVN Ø, TELEFON +45 70 12 12 11 FAX +45 70 12 13 11

Læs mere

4 Kapitalen kan forøges ved arv, gave, samt ved henlæggelser til fondens kapital, jf. 5, stk. 2 og 6, stk. 2.

4 Kapitalen kan forøges ved arv, gave, samt ved henlæggelser til fondens kapital, jf. 5, stk. 2 og 6, stk. 2. FUNDATS FOR LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE OG UDGIVELSESFOND 1 Fondens stiftelse, navn og hjemsted Fondens navn er Landskabsarkitekternes Rejse og Udgivelsesfond. Stk. 2 Fondens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

1000 kr. 2013 2014 2015 2016 Forskydninger i likvide aktiver -4.000-5.000-12.000-21.000 Forskydninger i kortfristede

1000 kr. 2013 2014 2015 2016 Forskydninger i likvide aktiver -4.000-5.000-12.000-21.000 Forskydninger i kortfristede 1.000 kr. B udget B udget overs lag lø bende priser 2013 2014 2015 2016 Udgi ft 234.43 9 3 9.8 17 32. 822 23.82 6 Indtæ gt 57.28 5 5 7.2 85 57. 285 57.28 5 Refusion 235.99 1 4 2.3 97 42. 431 42.46 5 Nett

Læs mere

Fredensborg Kommunes Kunstfond. Fundats

Fredensborg Kommunes Kunstfond. Fundats Fredensborg Kommunes Kunstfond Fundats Indledning Nærværende fundats er oprindeligt vedtaget d. 28. oktober 2003 af Karlebo Kommunes byråd og senere ændret d. 5. december 2006 forud for sammenlægningen

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Andelsselskabet Hou Lystbådehavn A.m.b.A.

VEDTÆGTER. for. Andelsselskabet Hou Lystbådehavn A.m.b.A. VEDTÆGTER for Andelsselskabet Hou Lystbådehavn A.m.b.A. Navn og hjemsted 1. Selskabets navn er Andelsselskabet Hou Lystbådehavn A.m.b.A eller i forkortet form, Hou Lystbådehavn. Selskabets hjemsted er

Læs mere

Budgetforslag 2013-16 18. SOLT

Budgetforslag 2013-16 18. SOLT 18. 18. I Ølstykke Kommune blev skolerne og en grund i 2000 solgt for 297 mio. kr. Omkostningerne udgjorde tre mio. kr. I september 2004 blev indgået aftale vedr. Jørlunde Skole, der blev solgt for fem

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Hjørring Kommunes Sociale Legat

Hjørring Kommunes Sociale Legat Hjørring Kommunes Sociale Legat Renteindtægter 10.601,29 Udlodninger 18.900,00 Fondskat 500,00 Gebyrer 553,66 Årets underskud af driften -9.352,37 Årets underskud af driften disponeres således: Overført

Læs mere

I. Om Sogneraadene i Almindelighed, deres Myndighed, Forretningsførelse og Medlemmernes Pligter m. m.

I. Om Sogneraadene i Almindelighed, deres Myndighed, Forretningsførelse og Medlemmernes Pligter m. m. I. Om Sogneraadene i Almindelighed, deres Myndighed, Forretningsførelse og Medlemmernes Pligter m. m. Sogneraadene have Styrelsen af Sognekommunernes Anliggender efter de Regler og med de Begrændsningen

Læs mere

Påtale for overtrædelse af 8 i bekendtgørelse om overtagelsestilbud

Påtale for overtrædelse af 8 i bekendtgørelse om overtagelsestilbud Nordjyske Bank A/S c/o Plesner Att.: Advokat Thomas Holst Laursen Amerika Plads 37 2100 København Ø 12. november 2015 Ref. mbd J.nr. 6373-0051 Påtale for overtrædelse af 8 i bekendtgørelse om overtagelsestilbud

Læs mere

X. Videnskabelige stipendier

X. Videnskabelige stipendier X. Videnskabelige stipendier 1. Legater uddelt af Konsistorium: 13/4 Professor Ludwig Wimmer og hustrus legat 30.000,00 13/4 Cand. teol. Jens Lomand Rasmussens rejselegat 1.800,00 17/5 Det Finneske legat

Læs mere

OiZiiNliZSt'sl: Af / OiZitiLSc! b/ O L I K I K I ^ I O I L ^ KsbsnkAvn / dvpekikazsn

OiZiiNliZSt'sl: Af / OiZitiLSc! b/ O L I K I K I ^ I O I L ^ KsbsnkAvn / dvpekikazsn OiZiiNliZSt'sl: Af / OiZitiLSc! b/ O L I K I K I ^ I O I L ^ KsbsnkAvn / dvpekikazsn ?ot" Os)I/smnZSl' OM Os)^3v nsr OZ bk'uzs^srtizkscisr; SS vsniizle vvvwv.l

Læs mere

VIII. Universitetets og Kommunitetets økonomiske Anliggender.

VIII. Universitetets og Kommunitetets økonomiske Anliggender. VIII. Universitetets og Kommunitetets økonomiske Anliggender. A. Universitetskvæsturen. Med Udgangen af September Maaned 1920 fratraadte Kvæsturbud Lars Andersen paa Grund af Alder og Svagelighed sin Stilling

Læs mere