Opsamling Møde i Det Centrale Arbejdsmiljøudvalg 18. december Afbud: Steen Rersøe, Københavns Fængsler og Marianne Fæster Nielsen, Direktoratet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opsamling Møde i Det Centrale Arbejdsmiljøudvalg 18. december 2015. Afbud: Steen Rersøe, Københavns Fængsler og Marianne Fæster Nielsen, Direktoratet"

Transkript

1 Opsamling Møde i Det Centrale Arbejdsmiljøudvalg 18. december 2015 Mødedeltagere: Ole Hansen, (formand), Direktoratet Anne Marie Borggaard, Statsfængslet Midtjylland John Skinnebach-Larsen, Statsfængslet Østjylland Søren Helstrup, Anstalten ved Herstedvester Allan Kjær, som observatør for organisationerne Birte Haugaard Petersen (sekretær), Direktoratet Afbud: Steen Rersøe, Københavns Fængsler og Marianne Fæster Nielsen, Direktoratet Dagsorden: 1) Referat fra møde d. 28. august ) Generelt 3) Trivselsmåling og APV ) Organisering af arbejdsmiljøarbejdet 5) Årshjul 6) Årlig arbejdsmiljødrøftelse 7) Håndtering af passiv rygning i institutionerne 8) Vold og Trusler 9) Arbejdstilsynet 10) Sygefravær 11) Eventuelt Opsamling Ad 1 Referatet fra møde d. 28. august 2015 Referatet blev godkendt. Ad 2 Generelt Udlændingesituationen Regeringen har besluttet, at kriminalforsorgen lige nu skal kunne modtage 100 frihedsberøvede asylansøgere. I løbet at uge 6 skal vi kunne modtage 200. De skal sidde i Vridsløselille. Der er lagt en plan for at få tømt Vridsløselille. Nu er der kun behandlingsafdelingen tilbage. Der har været afholdt samtaler med alle ansatte. Der vil være plads til ca. 700 på Vridsløselille. Kærshovedgård overgår til at været et udrejsecenter for enlige, mens Sjælsmark bliver udrejsecenter for familier. Søren Helstrup bemærkede, at man skal være opmærksom på nye udfordringer med arbejdsmiljøet som følge af de ændrede opgaver. Personalet på Kærshovedgård er meget frustreret fordi det kom så pludseligt og uventet. Det er en helt anden opgave at gå blandt flygtninge, der ikke er frihedsberøvede end at gå blandt kriminelle. Midt- Nordjylland gennemfører et introduktionsforløb for alle ansatte på Kærshovedgård. Politiet er også interesseret i at deltage i introduktionsforløbet. Vi kender opgaven fra Ellebæk og Sjælsmark Der gennemføres også et udvekslingsforløb med Sjælsmark. 1

2 Søren Helstrup oplyste, at betjentene kan melde sig til at deltage i en rotationaordning mellem Ndr. Snede og Kærhovedgård. Det tegner ikke til, at der bliver problemer med at få personale. Søren Helstrup bemærkede, at medarbejderne fra Vridsløselille stadig er meget frustrerede fordi de ikke rigtig ved, hvad der skal ske og hvornår. Ole Hansen bemærkede, at det må vi nok alle vænne os til i et system, der er så meget i forandring som vores. Det er et vilkår man ikke kan ændre på. Søren Helstrup bemærkede, at personalet er tilfredse med den måde kriminalforsorgen har håndteret det på. Han foreslog, at der laves nogle supervisionsgrupper. Ole Hansen vil tage det op med Rasmus Andersen. På Herstedvester kører der allerede et system med supervision. Søren Helstrup bemærkede, at det startede som et pilotprojekt, men at det nu er fast. Det kan dog være svært at få folk til at møde op. Nu tager man det afdelingsvist, men drøfter at ændre det så det bliver et helt vagthold ad gangen. Ad. 3 Trivselsmåling og APV 2015 Ole Hansen gennemgik resultatet af trivselsmålingen. Trivselsmålingen giver et første indblik i, hvordan Kriminalforsorgens medarbejdere og organisationen som helhed er kommet igennem reorganiseringen samt, hvordan det er gået med de tiltag, som blev sat i gang ved sidste undersøgelse. Overordnet er resultat af trivselsmålingen godt. Der er fortsat en høj (87 procent) tilfredshed med at arbejde i Kriminalforsorgen, hvilket er det samme som i I betragtning af, at Kriminalforsorgen i de seneste to år trin for trin har gennemført en organisationsforandring, er det et meget godt resultat. Det viser, at vores organisation er robust og kan klare mange forandringer. Undersøgelsen viser, at det går godt med eksempelvis kollegastøtte og feedback, og at der er sket fremskridt inden for områder som tillid og troværdighed og oplevelsen af respekt og retfærdighed. Den sociale kapital er blevet bedre, selvom den stadig er under landsgennemsnittet. Undersøgelsen viser samtidig, at mange oplever, at der stilles større krav, at de har mindre indflydelse og, at der er mindre forudsigelighed og mindre rolleklarhed samt at ledelsen kunne være bedre til at prioritere trivsel. Flere søger væk, og færre vil anbefale kriminalforsorgen. Der er altså fortsat en del områder, hvor trivslen kunne være bedre og, hvor vi skal arbejde med at udvikle arbejdsmiljøet i Kriminalforsorgen. John Skinnebach-Larsen: Støtte til god ledelse er et centralt behov for bl.a. at understøtte rolleklarhed. Fx hvordan og hvornår gør jeg mit arbejde godt? Mellemlederne er stadig usikre på hvordan de skal agere. Når reorganiseringen er helt på plads er der behov for, at de også kan drive personaleledelse, at de kan vise retningen og lede en gruppe. Søren Helstrup: Et af de områder medarbejderen efterspørger i forbindelse med projektet om robusthed er konsekvent ledelse. 2

3 John Skinnebach-Larsen bemærkede, at der er stor frustration over, at ledelsen ikke altid viser retning og træffer afgørelser. Allan Kjær bemærkede, at dette er en unik chance for, at de nye ledere kan starte en dialogbaseret tilgang til ledelse. Det er vigtigt, at de ikke kun har fokus på drift, men også på trivslen. Det understreges af den mangel på involvering og indflydelse, som medarbejderne giver udtryk for i Trivselsmålingen. Ole Hansen bemærkede, at man kun kan løse sine opgaver, hvis man trives og har en god ledelse. Ledelsen skal ikke kun have fokus på driften, men også på personalet og trivslen. Supervision er et godt redskab, som man håber det kan lade sig gøre at skaffe midler til at gennemføre. Ole Hansen bemærkede, at det er vigtigt, at arbejdsmiljøorganisationen holder fokus på trivslen og dialogen om en god arbejdsplads. Arbejdsmiljøorganisationen får bemærkningerne til brug for det videre arbejde og vi stoler på, at de holder dem inden for arbejdsmiljøgruppen. Vi vil gerne have arbejdsmiljøorganisationen aktiveret i forhold til det fremtidige arbejde med et god arbejdsmiljø og en god trivsel i Kriminalforsorgen. Allan Kjær: Det er meget positivt, det vil give arbejdsmiljøorganisationen øget indhold i arbejdsmiljøarbejdet. Anne Marie Borggaard: Min erfaring er, at arbejdsmiljøorganisationen meget gerne vil have flere opgaver og mere ansvar. Ole Hansen bemærkede, at det har også mest været TR der har været i fokus. Vi skal have AMO mere med. Alle APV ansvarlige får koder til APV systemet i januar måned. Ad. 4. Årlig arbejdsmiljødrøftelse Hvad skal kriminalforsorgen have fokus på i 2016: 1. Få en god start på nye organisering af arbejdsmiljøarbejdet i med etableringen af de 24 institutioner 2. Indsatser som opfølgning på trivselsundersøgelsen Fokus på god ledelse Et af de områder, der fortsat vil være fokus på, er lederudviklingen. God ledelse er central for, at man som medarbejder oplever, at man involveres i og har indflydelse på sit arbejde, at rollerne er klare og tydelige og at der opleves en forudsigelighed gennem god ledelse og kommunikation. God ledelse har indflydelse på stress og sygefravær og ikke mindst på den enkeltes lyst til at fortsætte på arbejdspladsen. Social kapital Den sociale kapital viser, hvordan det står til med vores evne til at samarbejde og hvor gode vilkår faktorer som tillid og retfærdighed har det i Kriminalforsorgen. Hvis der er et tillidsfuldt samarbejde mellem ledere og medarbejdere og mellem kollegaer og hvis beslutninger og handlinger grundlæggende ses som retfærdige, så har det en stor effekt på trivslen i organisationen. Og det kan ses på den sociale kapital. Færre belastes af stress og udbrændthed, vi ser et lavere sygefravær og flere får lyst til at blive på 3

4 arbejdspladsen. Produktiviteten og kvaliteten af vores arbejde bliver også bedre, fordi vi finder løsninger i fællesskab. Ikke overraskende gør en høj grad af social kapital organisationen stærkere og bedre rustet til at klare de interne og eksterne udfordringer, som dukker op hen ad vejen. Der bliver der i 2016 gennemført et kursus for arbejdsmiljøorganisationen om kunsten at udvikle og fastholde den gode sociale kapital i institutionerne. Der gennemføres ligeledes et projekt om det tillidsfulde samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i de nye samarbejdsudvalg. Det giver rigtig god mening, at vi får drøftet det gode og tillidsfulde samarbejde set i lyset af reorganiseringen og de mange nye samarbejdsflader. Krænkende adfærd Kriminalforsorgen har nul tolerance i forhold til mobning og seksuel chikane. Mobning og seksuel chikane i Kriminalforsorgen ligger over landsgennemsnittet. Det skal der arbejdes med på alle niveauer. Der er desværre historier fra forskellige institutioner om både mobning af mearbejdere, ledere og kollegaer og om seksuel chikane. Det er helt klart en ledelsesopgave at gribe ind overfor begge dele. Men det er også et kulturspørgsmål, og derfor skal det i talesættes, hvad der er acceptabel adfærd og, hvad er ikke acceptabel adfærd. Indsatser som opfølgning på den fysiske APV er lokalt besluttede og forankrede. Ad. 5 Organisering af arbejdsmiljøarbejdet Ole Hansen: Som det fremgår af det udsendte notat beslutter hver institution selv, hvordan de vil organisere arbejdsmiljøarbejdet, men dog inden for nogle faste rammer. Den arbejdsmiljøkoordinator der vælges på hver institution, har sammen med institutionschefen ansvaret for at tilrettelægge arbejdsmiljøarbejdet på institutionen. Det er vigtigt for arbejdsmiljøet, at ledelsen på den enkelte institution tager ansvaret for udviklingen af arbejdsmiljøet. Birte opdaterer notatet og sender det med ud med referatet. Kontakt mellem CAU og OAMU John Skinnebach-Larsen har foreslået, at der oprettes en kontaktordning mhp. at støtte og udvikle kommunikationen mellem CAU og OAMU erne. Steen Rersøe og Søren Helstrup er kontaktpersoner for de to områder i det østlige Danmark. Anne Marie Borggaard og John Skinnebach-Larsen er kontaktpersoner for de to vestlige områder. Formålet med at kontaktpersonordningen er at sikre, at CAU får de nødvendige informationerne fra alle 4 områdearbejdsmiljøudvalg og at områdearbejdsmiljøudvalgene får de rette informationer fra CAU. Ad 6 Årshjul Koncern HR har nu i samarbejdet med en designer udarbejdet et årshjul for arbejdet i arbejdsmiljøorganisationen. Det ligger i 2 udgaver. Et som en plakat der kan hænges op på arbejdspladsen og et som et hjul, der lægges på intranettet. Det kommer til at fungere, så man fx kan klikke på et kvartal og så man kan se et kvartal ad gangen. 4

5 Der bliver desuden udarbejdet en opgavebeskrivelse, som passer til den nye struktur. Ad 7 Håndtering af passiv rygning i institutionerne Ole Hansen: Vi får en del påbud på indeklima i vores institutioner. Vi håndterer naturligvis påbuddene når vi får dem, men samtidig arbejder vi på at finde en permanent løsning for alle tjenestesteder. Det er et vilkår i kriminalforsorgen da de indsatte må ryge på deres celler. Det kan kun ændres ved lov. Enten ved kun at tillade rygning i det fri eller ved helt at forbyde rygning. Vi ser gerne, at der kommer en lovændring så rygning på cellerne ikke er tilladt. Det er et skisma mellem to lovgivninger. På den ene side må medarbejdere ikke udsættes for passiv rygning og på den anden side har de indsatte ret til at ryge på cellerne. Det er både medarbejdere og indsatte, der bliver generet af røgen. På Herstedvester er der en røgfri afdeling. Det giver nogle andre problemer. Fx gør det placeringen af indsatte mindre fleksibel. Både Sverige og Australien har et rygeforbud på fængslerne. CAU lægger vægt på, at problemerne med passiv rygning bliver løst ved lovgivning. Ad 8 Vold og Trusler Det ser umiddelbart ud som om, der ikke er sket de store udsving mellem 14 og 15. Som man kan se er der dog store forskelle mellem områderne. København er generelt kendt for at være gode til at indberette alt. Men vi ser også en støt stigning, som der måske er behov for at se på. Der bliver fra nogle sider rejst spørgsmål om registrering af vold og trusselsepisoder. Det skal understreges, at Kriminalforsorgen har en nul tolerancepolitik, hvor det meget klart står, at alle episoder skal anmeldes. Det er vigtigt, at alle episoder bliver anmeldt da bl.a. anmeldelserne danner grundlag for den forebyggende indsats. Underpartnerskab om vold og trusler - Der er nedsat et nyt underpartnerskab, specifikt målrettet nedbringelse af fysisk og psykisk vold mod ansatte. Som starter sit arbejde i starten af Underpartnerskabet er sammensat med deltagere fra områderne og direktoratet og med repræsentanter for både HR, sikkerhed, uddannelse og statistik/it. - Koncern-HR arbejder p.t. på at forbedre indberetningsmodul om vold og trusler, så det i højere grad kan understøtte Arbejdsmiljøorganisationens arbejde med identifikation, forebyggelse og håndtering af fysisk og psykisk vold. - I 2016 vil underpartnerskabet udvikle videre på forslag i katalog om nedbringelse af vold og trusler mod ansatte og desuden pege på yderligere indsatser, der kan implementeres på institutionerne og dermed bidrage til målet om en markant nedbringelse af omfanget af fysisk og psykisk vold. John Skinebach-Larsen bemærkede, at det er vigtigt at gøre det klart for lederne, at det både er fysisk og psykisk vold der skal indberettes. De undlader ofte at indberette psykisk vold. Vi skal være opmærksomme på, at vidnerne til den fysiske vold kan være ligeså påvirket, som dem det går ud over. Disse bør også registreres. Et eksempel er en episode, hvor en medarbejder blev holdt fanget, og to medarbejder befriede ham. Det var kun voldepisoden i forhold til den medarbejder, der var fanget, der blev registeret og ikke de to, der befriede vedkommende. Her burde alle 3 have været registeret. 5

6 Ledelsen vil åbenbart registrere så lidt som muligt fordi det er en del af deres resultatkontrakt, at der er få tilfælde af vold og trusler. Ole Hansen bemærkede, at hvis tilfældene af vold og trusler stiger, må ledelsen redegøre for, hvorfor der pludseligt er sket en stigning. Hvis forklaringen er, at de nu er begyndt at registrere mere end de gjorde før, vil det ikke komme dem til skade. Anne Marie Borggaard bemærkede at der bør samles op på dokumentationspraksis i forhold til fx provokerende indsatte, det vil kunne stoppe det bliver til voldsager. John Skinnebach-Larsen bemærkede, at det er vigtigt, at der er et klart beskrevet formål med dokumentationen, så alle ved hvorfor, der skal dokumenteres og hvad dokumentationen anvendes til. Ad 9 Arbejdstilsynet Antal grønne smileys i procent af afholdte besøg er faldet fra 42% i september til 37%. Tallet for 2014 var samlet set 37%. I 2014 fik vi 28 påbud 2015 har vi foreløbig fået 22, heraf 13 om indeklima. Antal rådgivningspåbud er steget fra 7 i 2014 til foreløbig 10 i 2015, heraf 9 om indeklima. Antal vejledninger er steget markant fra 4 til 16. Vi er den 3. december 2015 blevet varslet besøg på 15 institutioner i Der er udsendt en ny oversigt over afholdte besøg, varsler og uvarslede besøg På Møgelkær havde man forsøgsvist opsat transportable friskluftsmaskiner. Det havde man ikke så god erfaring med. Det er en dyr løsning, og der er for mange der forsøger at indstille maskinerne, så apparaterne kan ikke rigtig følge med. Men man kan fx bruge dem lokalt i celler med dårlig lugt. r 20dgå vold på arbejdspladsen Ad 10 Sygefravær Anders Carlsbæk, som er ny HR konsulent, og har sygefravær som område gennemgik den udsendte statistik. Det samlede gennemsnitlige sygefravær for Koncernen, ligger forsat på 17,3 dage, hvilket er en stigning på ca. 7 % fra Målsætningen om 13,7 dage for 2015 kan derfor ikke indfris. Udviklingen i langtidssygefraværet har, med undtagelse af Kriminalforsorgen Sjælland (11,4 dage), samlet set været stigende for alle områderne. Særligt Kriminalforsorgen Midt- og Nordjylland adskiller sig med en markant stigning på 4,1 dage til nu 11,3 dage (57 %). Denne stigning skal dog ses i lyset af, at Midt- og Nordjylland i 2014 havde et, for Kriminalforsorgen, relativt lavt langtidssygefravær på i snit 6,1 dage og nu er ligger på linje med Koncernens 11,1 langtidssygedage. Kriminalforsorgen Syddanmark har sammenlignet med de andre områder samlet set det højeste langtidssygefravær på 12 dage og Kriminalforsorgen Hovedstaden det laveste på 11.0 dage. Omvendt ligger Hovedstaden i top når det gælder korttidssygefraværet med 7,7 dage, efterfulgt af Sjælland (6,8 dage), Syddanmark (5,6) og Midt og Nordjylland (4,9). Anders Carlsbæk: Generelt er sygefraværet stigende. Målsætningen med 13,7 dag pr. medarbejder når vi ikke i år. Måltallet for næste år, bliver sandsynligvis tallet for i år minus 1 ½ dag, hvilket må anses som et mere realistisk tal at opfylde. I stedet for kun at snakke sygefravær skal vi også fremadrettet snakke om arbejdsmiljø og trivsel, således at sygefraværsindsatsen integreres bredt og indsatsen bliver mere fremadrettet. 6

7 I 2016 vil der være fokus på, at sygefraværshåndteringen og den forebyggende indsats bliver endnu mere systematisk og helhedsorienteret på tværs af alle de fire områder. Der skal bl.a. være fokus på, at sygefraværet håndteres i fællesskab og med involvering af de relevante ressourcer og kompetencer i områdernes arbejdsmiljøorganisation. Ad. 11 Eventuelt Ingen emner. Ad. 12 Næste møde Næste møde afholdes d.16. marts

trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune

trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune 1 2 Indhold trivsel er velvære og balance i hverdagen Indledning... 4 Hvad er trivsel?... 6 Grundlag for trivselspolitikken... 7 Ledelses- og administrative

Læs mere

Psykiatri. Arbejdsmiljøpolitik 2013 FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING. Arbejdsmiljøpolitik

Psykiatri. Arbejdsmiljøpolitik 2013 FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING. Arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljøpolitik 2013 Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljøpolitik for Region Hovedstadens Psykiatri Arbejdsmiljøpolitikken blev godkendt i Psyk-MED d. 24. august

Læs mere

LEVUK Trivselsundersøgelse og APV. 20. juni 2013

LEVUK Trivselsundersøgelse og APV. 20. juni 2013 LEVUK Trivselsundersøgelse og APV 20. juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Intro... 3 2. De seks guldkorn... 3 De 6 guldkorn... 3 3. Trivsel og det psykiske arbejdsmiljø på LEVUK... 5 Teknik i den gennemførte

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

Hedensted Kommune Totalrapport

Hedensted Kommune Totalrapport Hedensted Kommune Totalrapport Antal besvarelser: 51 Denne rapport indeholder besvarelser for 51 respondenter og undersøgelsen har en svarprocent på 81,. Undersøgelsen blev gennemført i perioden 18-11-2014-23-02-2015.

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Trivselsundersøgelse 2005. April 2005

Høje-Taastrup Kommune. Trivselsundersøgelse 2005. April 2005 Høje-Taastrup Kommune Trivselsundersøgelse 2005 April 2005 Trivselsundersøgelsen 2005 Hovedrapport Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Indledning... 6 3. Udførelse og udviklingsmuligheder i arbejdet...

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 2290 Inviterede 3817 Svarprocent 60% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6

Læs mere

Referat fra møde i Det Centrale Arbejdsmiljøudvalg 15. juni 2016 kl Direktoratet

Referat fra møde i Det Centrale Arbejdsmiljøudvalg 15. juni 2016 kl Direktoratet Referat fra møde i Det Centrale Arbejdsmiljøudvalg 15. juni 2016 kl. 10-12 Direktoratet Deltagere: Eva Worm, stedfortræder for Ole Hansen, Direktoratet Anne Marie Borggaard, Institution Skjern Å Mads Holgersen,

Læs mere

Formandens beretning 2015

Formandens beretning 2015 Formandens beretning 2015 Den skriftlige beretning er en fortælling om fortiden hvad der er sket. Den mundtlige beretning skal pege ind i fremtiden og de kommende opgaver. Men først OK 15. Det har været

Læs mere

Referat fra møde i Det Centrale Arbejdsmiljøudvalg 14. september 2016

Referat fra møde i Det Centrale Arbejdsmiljøudvalg 14. september 2016 Referat fra møde i Det Centrale Arbejdsmiljøudvalg 14. september 2016 Deltagere: Ole Hansen (formand), Direktoratet Mads Holgersen, Institution Vridsløselille Søren Helstrup, Institution Herstedvester

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for FAM Svendborg

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for FAM Svendborg August 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for FAM Svendborg Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan læses tabellerne

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Øre-, Næse- og Halskirurgisk Afdeling F

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Øre-, Næse- og Halskirurgisk Afdeling F August 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Øre-, Næse- og Halskirurgisk Afdeling F Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse...

Læs mere

2. maj 2011. Åbne fængsler '11. Kriminalforsorgen '11

2. maj 2011. Åbne fængsler '11. Kriminalforsorgen '11 2. maj Åbne fængsler '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den samme egenskab

Læs mere

Center For Ledelse og Personale 2012

Center For Ledelse og Personale 2012 Center For Ledelse og Personale 212 Trivsels og apv målingen 212 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Inspirationskatalog til arbejdsmiljøaktører. Et godt psykisk arbejdsmiljø når kollegaer skal inkluderes på arbejdspladsen

Inspirationskatalog til arbejdsmiljøaktører. Et godt psykisk arbejdsmiljø når kollegaer skal inkluderes på arbejdspladsen Inspirationskatalog til arbejdsmiljøaktører Et godt psykisk arbejdsmiljø når kollegaer skal inkluderes på arbejdspladsen Baggrunden for inspirationskataloget Som led i den politiske aftale fra marts 2011

Læs mere

Oplæg til gennemførelse af HSU s arbejdsmiljødrøftelse 2011 Sagsbehandler: Anette Tørning/Martin Dahl Nielsen

Oplæg til gennemførelse af HSU s arbejdsmiljødrøftelse 2011 Sagsbehandler: Anette Tørning/Martin Dahl Nielsen K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T HSU S A G S N O T A T 16. NOVEMBER 2011 Vedr.: Oplæg til gennemførelse af HSU s arbejdsmiljødrøftelse 2011 Sagsbehandler: Anette Tørning/Martin Dahl Nielsen Baggrund

Læs mere

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 200 VIA University College Afdelingsrapport for Medarbejdere afspændingspædagoguddannelsen i Randers Antal besvarelser: 9 Svarprocent VIA total 66,9% Rapporten

Læs mere

Arbejdspladsvurdering Kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø på Carolineskolen Resultater og handlingsplan

Arbejdspladsvurdering Kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø på Carolineskolen Resultater og handlingsplan Arbejdspladsvurdering Kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø på Carolineskolen Resultater og handlingsplan jun-10 Vi har i skoleåret 2009-2010 kortlagt det psykiske arbejdsmiljø på skolen på baggrund

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Terapi. Medarbejderrapport

Trivselsrapport. Børn og unge. Terapi. Medarbejderrapport 2015 Trivselsrapport Børn og unge Terapi Medarbejderrapport Terapi 2 Trivselsrapport 2015 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Velkommen til resultatet af trivselsundersøgelsen blandt medarbejderne i

Læs mere

Personalepolitisk regnskab. revideret oktober 2009

Personalepolitisk regnskab. revideret oktober 2009 Personalepolitisk regnskab revideret oktober 2009 Forord Dette er det første personalepolitiske regnskab i Lejerbo. Formålet med at lave et personalepolitisk regnskab er at lave et årligt still-billede

Læs mere

Resultater: HR-afdelingen

Resultater: HR-afdelingen Resultater: HR-afdelingen Følgende rapport indeholder resultater fra afdelingens besvarelse af APV spørgeskemaet. Følgende resultater er trukket 4. og 25. februar 2013. Et eventuelt spring i nummeringen

Læs mere

Personalepolitik for Holstebro Kommune

Personalepolitik for Holstebro Kommune Sundhed og trivsel Personalepolitik for Holstebro Kommune Politikken omfatter Sundhed og trivsel Arbejdsmiljø Sygefravær Stress Alkohol og rusmidler Vold, mobning og chikane Opgaveløsning og ressourcer

Læs mere

Politik til forebyggelse og håndtering af vold og trusler 2015. Psykiatri POLITIK TIL FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF VOLD OG TRUSLER

Politik til forebyggelse og håndtering af vold og trusler 2015. Psykiatri POLITIK TIL FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF VOLD OG TRUSLER Politik til forebyggelse og håndtering af vold og trusler 2015 Psykiatri POLITIK TIL FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF VOLD OG TRUSLER 2 INDLEDNING Forebyggelse og håndtering af konflikter samt vold og trusler

Læs mere

Skabelon til Dagsorden/Referater Til MED-møder

Skabelon til Dagsorden/Referater Til MED-møder Mødeinformation Mødedato: 5. januar 2016 Mødetid: Kl. 17-19 Mødested: Gyvelvej 3, Nakskov Deltagere: Mike Jepsen Ole Rasmussen Bettina Olsen Henrik Andersen Kjeld Saul Susi Søgaard Jette Petersen- Bach

Læs mere

BRK 2014. Sådan læses rapporten

BRK 2014. Sådan læses rapporten BRK 2014 Denne rapport sammenfatter resultaterne af BRK's trivselsmåling. Den omfatter BRK's standardspørgeskema om trivsel og psykisk arbejdsmiljø. Respondenter: 3203 Nogen svar: 29 Gennemført: 2500 Procent:

Læs mere

Social Kapital og Sygefravær Baggrund og forløbsbeskrivelse

Social Kapital og Sygefravær Baggrund og forløbsbeskrivelse Social Kapital og Sygefravær Baggrund og forløbsbeskrivelse Baggrund Det er veldokumenteret, at der er en klar sammenhæng mellem Sygefravær og Social Kapital. Derfor er det muligt at reducere Sygefravær

Læs mere

Delpolitik om Forebyggelse af uhensigtsmæssig adfærd

Delpolitik om Forebyggelse af uhensigtsmæssig adfærd Delpolitik om Forebyggelse af uhensigtsmæssig adfærd 1. Mål med politikken Delpolitik om forebyggelse af uhensigtsmæssig adfærd (herefter forebyggelsespolitikken) skal bidrage til at forebygge chikane,

Læs mere

Referat fra Møde i Det Centrale Arbejdsmiljøudvalg 13. december 2016

Referat fra Møde i Det Centrale Arbejdsmiljøudvalg 13. december 2016 Referat fra Møde i Det Centrale Arbejdsmiljøudvalg 13. december 2016 Deltagere: Ole Hansen (formand), Direktoratet Mads Holgersen, Institution Vridsløselille Søren Helstrup, Institution Herstedvester Henning

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

Brøndby Kommune. Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008

Brøndby Kommune. Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008 Brøndby Kommune Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008 Høj tilfredshed og stor fastholdelsesgrad drevet af glæde ved de nærmeste forhold ved arbejdet 1.950 medarbejdere deltog fin svarprocent på 75 totalt,

Læs mere

Job- og kravprofil. HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune

Job- og kravprofil. HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune Job- og kravprofil HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune Børn og Unge søger en forvaltningschef til at stå i spidsen for det strategiske arbejde med mennesker, kultur og samarbejde i hele

Læs mere

KOMMUNALT ANSATTE PSYKOLOGERS ARBEJDSVILKÅR. Fastholdelse, udvikling og ændringer Guide til dialogmøder på arbejdspladsen

KOMMUNALT ANSATTE PSYKOLOGERS ARBEJDSVILKÅR. Fastholdelse, udvikling og ændringer Guide til dialogmøder på arbejdspladsen KOMMUNALT ANSATTE PSYKOLOGERS ARBEJDSVILKÅR Fastholdelse, udvikling og ændringer Guide til dialogmøder på arbejdspladsen Kommunalt ansatte psykologers arbejdsvilkår SIDE 1 SIDE 2 Kommunalt ansatte psykologers

Læs mere

Resumé. Vold som Kommunikationsmiddel Socialt Udviklingscenter SUS

Resumé. Vold som Kommunikationsmiddel Socialt Udviklingscenter SUS 1 Resumé Undersøgelsen er gennemført som en spørgeskemaundersøgelse og omfatter studerende på sidste studieår inden for pædagoguddannelsen, social- og sundhedsassistentuddannelsen samt sygeplejeuddannelsen.

Læs mere

Øje for nærvær i Faxe Kommune april 20011 marts 2012. RådgiverALECTIA

Øje for nærvær i Faxe Kommune april 20011 marts 2012. RådgiverALECTIA Øje for nærvær i Faxe Kommune april 20011 marts 2012 RådgiverALECTIA - hvad vil vi i dag? Vi vil gerne give et bidrag til arbejdet med social kapital nærvær - på baggrund af de erfaringer vi indtil nu

Læs mere

Hvorfor er ledelse vigtig for psykisk arbejdsmiljø?

Hvorfor er ledelse vigtig for psykisk arbejdsmiljø? Hvorfor er ledelse vigtig for psykisk arbejdsmiljø? Arbejdsmiljø konference 2008 Anita Mac & Peter Hagedorn-Rasmussen Program Hvorfor er ledelse vigtigt? Ledelsesstrategier, det personlige lederskabs praksis

Læs mere

FOKUS PÅ ARBEJDSMILJØ Randers Ungdomsskole. Dialogredskab til ansatte i Randers Ungdomsskole

FOKUS PÅ ARBEJDSMILJØ Randers Ungdomsskole. Dialogredskab til ansatte i Randers Ungdomsskole FOKUS PÅ ARBEJDSMILJØ Randers Ungdomsskole Dialogredskab til ansatte i Randers Ungdomsskole FOKUS PÅ PSYKISK ARBEJDSMILJØ Det er vigtigt at have en løbende og konstruktiv dialog omkring det psykiske arbejdsmiljø

Læs mere

HÅNDVÆRKSRÅDETS SMV-KONJUNKTURVURDERING, JANUAR 2007

HÅNDVÆRKSRÅDETS SMV-KONJUNKTURVURDERING, JANUAR 2007 SMV-KONJUNKTURVURDERING JANUAR 2007 HÅNDVÆRKSRÅDETS SMV-KONJUNKTURVURDERING, JANUAR 2007 OM HÅNDVÆRKSRÅDET Håndværksrådet arbejder for at sikre små og mellemstore virksomheder de bedste betingelser for

Læs mere

Indledning Trivsel og Arbejdsmiljø i Syd

Indledning Trivsel og Arbejdsmiljø i Syd Indledning For at højne trivslen på de sociale centre i Region Syddanmark tilbydes hjælp fra en målrettet konsulentfunktion, som hedder Trivsel og Arbejdsmiljø i Syd. Trivsel og Arbejdsmiljø i Syd sigter

Læs mere

Tips til fremgangsmåder for indhentning af data om psykisk arbejdsmiljø i ovenstående branchegruppe

Tips til fremgangsmåder for indhentning af data om psykisk arbejdsmiljø i ovenstående branchegruppe Spørgeguide til praktiserende læger, speciallæger, tandlæger, kliniske tandteknikere, fysioterapeuter, fodterapeuter, kiropraktorer, alternative behandlere, praktiserende psykologer, jordemødre og dyrlæger

Læs mere

Delpolitik om Arbejdsmiljø i Gentofte Kommune

Delpolitik om Arbejdsmiljø i Gentofte Kommune Delpolitik om Arbejdsmiljø i Gentofte Kommune 1. Indledning 2. Formål Det er Gentofte Kommunes ambition, at vi i fællesskab fastholder og udvikler et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, hvor trivsel og

Læs mere

Bilag 1: Hovedpointer om resultater fra Trivselsundersøgelsen 2015

Bilag 1: Hovedpointer om resultater fra Trivselsundersøgelsen 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Center for Policy NOTAT 17-04-2015 Bilag 1: Hovedpointer om resultater fra Trivselsundersøgelsen 2015 Den overordnede udvikling i trivselsundersøgelsen er negativ. Der er et generelt

Læs mere

REGION SJÆLLANDS POLITIK FOR INDSATS MOD VOLD, TRUSLER, MOBNING OG CHIKANE

REGION SJÆLLANDS POLITIK FOR INDSATS MOD VOLD, TRUSLER, MOBNING OG CHIKANE REGION SJÆLLANDS POLITIK FOR INDSATS MOD VOLD, TRUSLER, MOBNING OG CHIKANE PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG RESPEKT Solrød Sorø Ringsted

Læs mere

Social kapital i praksis - 3BARs kortlægning. 14.00-15.15 Arbejdsmiljøkonferencen 2013 Viden, inspiration og netværk

Social kapital i praksis - 3BARs kortlægning. 14.00-15.15 Arbejdsmiljøkonferencen 2013 Viden, inspiration og netværk Social kapital i praksis - 3BARs kortlægning 14.00-15.15 Arbejdsmiljøkonferencen 2013 Viden, inspiration og netværk 3BAR, Kubix og RUC v/ Check in Ud på gulvet Find en workshopdeltager, du ikke kender

Læs mere

Overordnede retningslinjer for mobning og chikane

Overordnede retningslinjer for mobning og chikane Overordnede retningslinjer for mobning og chikane Allerød Kommune har udarbejdet rammepolitik for forebyggelse af vold, trusler, mobning og chikane. Disse overordnede retningslinjer er et supplement, der

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 1 Indholdsfortegnelse: 2 Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3 Nyvalgt/genvalgt 4 Uddannelse 5 Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 Arbejdsmiljøarbejdet 8 Arbejdsmiljøarbejdet i Mariagerfjord Lærerkreds

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 2006 Gurli Mortensen Erhvervspsykologi gurlimortensen@mail.dk AMI s korte skema

Læs mere

TRIVSELSRAPPORT BØRN OG UNGE

TRIVSELSRAPPORT BØRN OG UNGE 2011 TRVSELSRAPPORT BØRN OG UNGE Sct. Anna november 2011 0 NDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord... 2 2. Læsevejledning... 3 3. Overblik... 4 Kvantitative krav... 5 Arbejdstempo... 5 Følelsesmæssige krav... 6 ndflydelse...

Læs mere

Håndtering af krænkende adfærd i MTU. En ledervejledning

Håndtering af krænkende adfærd i MTU. En ledervejledning Håndtering af krænkende adfærd i MTU En ledervejledning Udarbejdet af Koncern HR, Vejle, Maj 2014 Indledning Hvis der er resultater i MTU en, som indikerer, at der foregår krænkende handlinger på arbejdspladsen,

Læs mere

R o b u s t h e d m e d f o k u s p å k u l t u r o g

R o b u s t h e d m e d f o k u s p å k u l t u r o g R o b u s t h e d m e d f o k u s p å k u l t u r o g Jeres værter Vibeke Mehlsen Mads Bab Moderniseringsprogrammet fra 1983 og efterfølgende forsøg på at tøjle bureaukratiet har giver markedsstyringen

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Haderslev Kommune Antal besvarelser: 141 TRIVSELSUNDERSØGELSE 213 Svarprocent: 75% Trivselsundersøgelse 213 SÅDAN LÆSER DU RAPPORTEN 1 Sådan læses rapporterne Resultatet af Trivselsundersøgelsen 213 for

Læs mere

Kommer du bagud med dit arbejde?

Kommer du bagud med dit arbejde? 1 1 1 1 1 Kommer du bagud med dit arbejde? 1 1 1 Har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Har du indflydelse på mængden af dit arbejde? 1 1 1 1 Har du stor indflydelse på beslutninger omkring dit arbejde?

Læs mere

TRIVSELSRAPPORT BØRN OG UNGE

TRIVSELSRAPPORT BØRN OG UNGE 2011 TRVSELSRAPPORT BØRN OG UNGE Bus november 2011 0 NDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord... 2 2. Læsevejledning... 3 3. Overblik... 4 Kvantitative krav... 5 Arbejdstempo... 5 Følelsesmæssige krav... 6 ndflydelse...

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2014

Brugerundersøgelsen 2014 Brugerundersøgelsen 2014 Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Februar 2015 1 Delrapport: Brugerundersøgelsen 2014 København og Nordsjælland Formålet med

Læs mere

SAMTALE OM KOST & MOTION

SAMTALE OM KOST & MOTION SAMTALE OM KOST & MOTION NÅR USUND LIVSSTIL, PÅVIRKER DIT ARBEJDSLIV Herning Kommune Arbejdsmiljøudvalget 2010 Samtale om Kost & Motion 1 VEJLEDNING TIL AT FORBEREDE SAMTALEN OM KOST & MOTION Den nødvendige

Læs mere

GODE INTRODUKTIONSFORLØB. HK/Kommunals Elevudvalgs anbefalinger til introduktion af nye kontorelever i kommuner og regioner. ELEV

GODE INTRODUKTIONSFORLØB. HK/Kommunals Elevudvalgs anbefalinger til introduktion af nye kontorelever i kommuner og regioner. ELEV GODE INTRODUKTIONSFORLØB HK/Kommunals Elevudvalgs anbefalinger til introduktion af nye kontorelever i kommuner og regioner. ELEV Godt begyndt... Det er vigtigt, at komme godt i gang på en ny arbejdsplads.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om stress

Det siger FOAs medlemmer om stress FOA Kampagne og Analyse 31. januar 2012 Det siger FOAs medlemmer om stress FOA har i juni 2012 undersøgt medlemmernes arbejdsmiljø, herunder stress. Dette notat belyser, hvor mange af medlemmerne, der

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 Roskilde Kommune Antal besvarelser: 4.559 Svarprocent: 85% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 FORORD OG INDHOLD 01 Denne rapport indeholder resultater fra Roskilde Kommunes trivselsundersøgelse, som blev gennemført

Læs mere

Arbejdspladsvurdering for Peder Lykke Skolen

Arbejdspladsvurdering for Peder Lykke Skolen Arbejdspladsvurdering for Peder Lykke Skolen Arbejdspladsvurderingen på Peder Lykke Skolen er vedtaget af skolens Sikkerhedsgruppe, som har valgt at benytte projektleder for Offensiv Strategi (BUF, Kontor

Læs mere

Undersøgelse af kommuners og regioners sygdomspolitik og praksis DISCUS A/S HOVEDKONKLUSIONER

Undersøgelse af kommuners og regioners sygdomspolitik og praksis DISCUS A/S HOVEDKONKLUSIONER HOVEDKONKLUSIONER Om sygefraværspolitikker Følgende konklusioner bygger på undersøgelsens kvalitative data fra dobbeltinterviews med 12 centrale personalechefer og 12 næstformænd i hovedmed: Alle 10 kommuner

Læs mere

Samlet metodebeskrivelse Anerkendende procesøvelser

Samlet metodebeskrivelse Anerkendende procesøvelser Samlet metodebeskrivelse Anerkendende procesøvelser Vælger I at bruge anerkendende procesøvelser i APVarbejdet, så arbejder I med arbejdsmiljøet ud fra en række positive, "dynamiske" øvelser igennem hele

Læs mere

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV AMI's Model beelser: Svarprocent: % FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV RESULTATER FORDELT PÅ 01 TEMAER Ikke relevant Total 4 8 14 49% Fysiske forhold 87 13 8% Ergonomiske forhold 78 22 Oplæring,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014 FORORD Baggrunden for undersøgelsen: Ifølge arbejdsmiljølovgivningen skal APV en på en arbejdsplads opdateres, når der sker store forandringer, som påvirker

Læs mere

Trivsel på regionernes arbejdspladser

Trivsel på regionernes arbejdspladser Trivsel på regionernes arbejdspladser Regionerne er blevet enige om at måle trivsel på arbejdspladserne. Med benchmarking for øje er der valgt otte spørgsmål fra Trivselmeter, hvilke stilles på alle regionernes

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Hobro Friskole. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: April 2014

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Hobro Friskole. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: April 2014 UMV Sådan! Her indsætter I skolens logo Undervisningsmiljøvurdering for Hobro Friskole Dato: 14-2-2013 Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: April 2014 UMV en indeholder de fire faser,

Læs mere

MTU og Psykisk APV 2012

MTU og Psykisk APV 2012 FREDERICIA KOMMUNE MTU og Psykisk APV 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 140 Inviterede 149 Svarprocent 94% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Resultater 7

Læs mere

Kompetenceudvikling af ledere, arbejdsmiljørådgivere og tillidsvalgte omkring udvikling af social kapital

Kompetenceudvikling af ledere, arbejdsmiljørådgivere og tillidsvalgte omkring udvikling af social kapital For kommuner Kompetenceudvikling af ledere, arbejdsmiljørådgivere og tillidsvalgte omkring udvikling af social kapital HVAD ER SOCIAL KAPITAL Social kapital er den værdi, der skabes i gode relationer.

Læs mere

Socialt kapitel i Region Syddanmark

Socialt kapitel i Region Syddanmark Socialt kapitel i Region Syddanmark Forord Region Syddanmark er en social ansvarlig arbejdsplads. Som den største arbejdsplads i regionen har vi et ansvar, overfor både de medarbejdere der er ansat og

Læs mere

Status på projekt Mening og Sundhed for 1. projektår maj 2013-maj 2014

Status på projekt Mening og Sundhed for 1. projektår maj 2013-maj 2014 Status på projekt Mening og Sundhed for 1. projektår maj 2013-maj 2014 Mening og Sundhed har netop afsluttet sit første projektår. Fra Kick-Off d. 21/5 2013 har projektet oplevet en stigende interesse;

Læs mere

Arbejdsmiljørepræsentant i DM. dm.dk

Arbejdsmiljørepræsentant i DM. dm.dk Arbejdsmiljørepræsentant i DM dm.dk 2 Tillykke med dit nye hverv og tak fordi du kaster dig ud i opgaven med at passe på dit og kollegernes arbejdsmiljø. For langt de fleste mennesker på arbejdsmarkedet

Læs mere

Social- og integrationsministerens tale ved samråd i Folketingets Socialudvalg den 26. januar 2012 (SOU alm. del samrådsspm. F)

Social- og integrationsministerens tale ved samråd i Folketingets Socialudvalg den 26. januar 2012 (SOU alm. del samrådsspm. F) Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 153 Offentligt Social- og integrationsministerens tale ved samråd i Folketingets Socialudvalg den 26. januar 2012 (SOU alm. del samrådsspm.

Læs mere

Fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen

Fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen Fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen Dette notat samler forskellige fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen. Seneste nyt februar 2010 er: Der er igen højt pres på Kriminalforsorgens kapacitet. Belægget

Læs mere

I nedenstående er der gennemført en analyse af sygefravær, samt en beskrivelse af de tiltag Holstebro Kommune gør for at nedbringe sygefravær.

I nedenstående er der gennemført en analyse af sygefravær, samt en beskrivelse af de tiltag Holstebro Kommune gør for at nedbringe sygefravær. Analyse og aktiviteter i relation til sygefravær Byrådet har på budgetseminaret i august 2012 fokus på sygefravær og mulighederne for at nedbringe sygefraværet til gavn for de sygemeldte og arbejdspladserne.

Læs mere

Jobfremgang på tværs af landet

Jobfremgang på tværs af landet 1K 2008 2K 2008 3K 2008 4K 2008 1K 2009 2K 2009 3K 2009 4K 2009 1K 2010 2K 2010 3K 2010 4K 2010 1K 2011 2K 2011 3K 2011 4K 2011 1K 2012 2K 2012 3K 2012 4K 2012 1K 2013 2K 2013 3K 2013 4K 2013 1K 2014 2K

Læs mere

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Frederiksberg kommune, voksenområdet Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Tilbuddets navn og adresse: Bakkegården Bakkegårdens Allé 18 1804 Frederiksberg - 38 21 39 60 gith01@frederiksberg.dk

Læs mere

Sygefravær er individuelt, men løsningerne er et fælles anliggende.

Sygefravær er individuelt, men løsningerne er et fælles anliggende. Sygefravær er individuelt, men løsningerne er et fælles anliggende. I denne powerpoint finder du som leder eller personaleansvarlig forskellige slides og øvelser, du kan bruge til at sætte spot på sygefraværet

Læs mere

Arbejdstilsynet aflægger besøg

Arbejdstilsynet aflægger besøg Arbejdstilsynet aflægger besøg Tilsynsbesøget - processkitse (Kilde AT) Hvad ønsker arbejdstilsynet at undersøge? I er varslet et risikobaseret tilsyn fra Arbejdstilsynet (AT). AT s opgave er at gennemgå

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV Svarprocent: 87,5% Antal besvarelser: 63 Søndervangsskolen

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV Svarprocent: 87,5% Antal besvarelser: 63 Søndervangsskolen TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 8 Svarprocent: 87,% Antal besvarelser: 6 Søndervangsskolen SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivsels og psykisk APV 8 i, der

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 beelser: 2.353 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 Svarprocent: 82% RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultaterne på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål,

Læs mere

Arbejdsmiljørapport 2014. Fonden Lænke-ambulatorierne i Danmark

Arbejdsmiljørapport 2014. Fonden Lænke-ambulatorierne i Danmark Arbejdsmiljørapport 2014 Fonden Lænke-ambulatorierne i Danmark Indhold Arbejdsmiljøorganisationen... 3 Medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen... 3 Aktiviteter for 2014... 3 Fraværshåndtering... 3 Beredskabsplaner...

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Sygehusapotek Fyn

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Sygehusapotek Fyn Juni 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Sygehusapotek Fyn Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 Guide til LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan læses tabellerne

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING IDRÆTSEFTERSKOLEN KLINTSØGAARD Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

Virksomheders indsats for et bedre psykisk arbejdsmiljø AM 2007 30/10-2007 Ole H. Sørensen og Jan Pejtersen

Virksomheders indsats for et bedre psykisk arbejdsmiljø AM 2007 30/10-2007 Ole H. Sørensen og Jan Pejtersen VIPS Virksomheders indsats for et bedre psykisk arbejdsmiljø AM 2007 30/10-2007 Ole H. Sørensen og Jan Pejtersen Formål At udvikle et viden om hvordan virksomheder kan gennemføre vellykkede forbedringer

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN

TRIVSELSUNDERSØGELSEN TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for Fritidsundervisning Antal inviterede: 8 Antal besvarelser: 4 Besvarelses procent: 50.00 % 01-10-2015 Den årlige trivselsundersøgelse

Læs mere

Virksomhedens sociale kapital 24-09-2014. Videncenter for arbejdsmiljø. Hvad er trivsel? Ledernes psykiske arbejdsmiljø. Socialpædagogerne Østjylland

Virksomhedens sociale kapital 24-09-2014. Videncenter for arbejdsmiljø. Hvad er trivsel? Ledernes psykiske arbejdsmiljø. Socialpædagogerne Østjylland Videncenter for arbejdsmiljø -en del af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Ledernes psykiske arbejdsmiljø Viden, inspiration og værktøjer Socialpædagogerne Østjylland Formidler forskningsbaseret

Læs mere

Resultatrapport Fremtidsskolen 2011

Resultatrapport Fremtidsskolen 2011 Resultatrapport Fremtidsskolen 2011 X-købing Kommune Sådan burde skolerne offentliggøre deres resultater Denne resultatrapport afspejler ikke virkeligheden. Fremtidsskolen er ikke nogen virkelig skole,

Læs mere

Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters ventetid for at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer maj 2015

Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters ventetid for at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer maj 2015 Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer 1 Ventetidsundersøgelse I sendte Dansk Psykolog Foreningen en undersøgelse om ventetider ud til

Læs mere

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har udviklet et nyt spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Dansk Psykosocialt Spørgeskema. I den forbindelse

Læs mere

Referat. Sted Lillevang. Dato og Tid 3. Juni kl. 12.30-14.30

Referat. Sted Lillevang. Dato og Tid 3. Juni kl. 12.30-14.30 Referat 2. arbejdsgruppemøde Furesø Kommune Sted Lillevang Dato og Tid 3. Juni kl. 12.30-14.30 Tilstede Lene, Projektleder Annika, hjemmeplejen Annelia, Sundheds og Ældrechef Marita, Plejecenter Lillevang

Læs mere

Arbejdspladsvurdering (APV) 2012 Nedsættelse af APV-koordinationsudvalg Sagsbehandler: Karen Boesen og Ingrid Skovsmose

Arbejdspladsvurdering (APV) 2012 Nedsættelse af APV-koordinationsudvalg Sagsbehandler: Karen Boesen og Ingrid Skovsmose K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T HSU AMKU S A G S N O T A T 16. NOVEMBER 2011 Vedr.: Arbejdspladsvurdering (APV) 2012 Nedsættelse af APV-koordinationsudvalg Sagsbehandler: Karen Boesen og Ingrid

Læs mere

Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Maj 2014 RAPPORT Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Udgivet af Socialpædagogerne, Maj 2014 ISBN: 978-87-89992-88-4

Læs mere

Børne- og Ungdomsforvaltningens. Godkendt af HovedMED den 17. december 2014 - Revideret august 2015

Børne- og Ungdomsforvaltningens. Godkendt af HovedMED den 17. december 2014 - Revideret august 2015 Børne- og Ungdomsforvaltningens SYGEFRAVÆRSPOLITIK Godkendt af HovedMED den 17. december 2014 - Revideret august 2015 Indhold Forord 3 Fire mål med sygefraværspolitikken 4 Målsætninger med sygefraværspolitikken

Læs mere

SPILLEREGLER FOR DET GODE SAMARBEJDE FOR ANSATTE OG FRIVILLIGE PÅ FLYGTNINGEOMRÅDET

SPILLEREGLER FOR DET GODE SAMARBEJDE FOR ANSATTE OG FRIVILLIGE PÅ FLYGTNINGEOMRÅDET SPILLEREGLER FOR DET GODE SAMARBEJDE FOR ANSATTE OG FRIVILLIGE PÅ FLYGTNINGEOMRÅDET Maj 2015 Visioner og beskrivelser af det gode samarbejde i snitfladen mellem frivillig og ansat Evalueres efter max 1½

Læs mere

Vær MED i en dans for alle ansatte! En pixi-udgave om medarbejdernes MED-indflydelse og MED-bestemmelse i Næstved Kommune

Vær MED i en dans for alle ansatte! En pixi-udgave om medarbejdernes MED-indflydelse og MED-bestemmelse i Næstved Kommune Vær MED i en dans for alle ansatte! En pixi-udgave om medarbejdernes MED-indflydelse og MED-bestemmelse i Næstved Kommune 1 Hvad er MED? 3 Hvad laver MED-organisationen? 4 4 niveauer i samarbejdet 6 Hvad

Læs mere

Lederforeningens forhandlingslogbog. - dit redskab til resultater ved den årlige lønforhandling

Lederforeningens forhandlingslogbog. - dit redskab til resultater ved den årlige lønforhandling Lederforeningens forhandlingslogbog - dit redskab til resultater ved den årlige lønforhandling Årlig lønforhandling en mulighed for dig, men bruger du den? Lederforeningen i DSR ønsker, at ledende sygeplejersker

Læs mere

Trivselspolitik for Støttecentret for Senhjerneskadede

Trivselspolitik for Støttecentret for Senhjerneskadede Social- og Sundhedsforvaltningen Støttecenter for Senhjerneskadede Trivsels for Støttecentret for Senhjerneskadede -Værdier, hensyn og arbejdstilrettelæggelse med henblik på at sikre trivsel og forebygge

Læs mere

Spørgsmålene er inden for rammerne: Arbejdsmiljø, privatliv og familieliv, helbred og velbefindende.

Spørgsmålene er inden for rammerne: Arbejdsmiljø, privatliv og familieliv, helbred og velbefindende. Arbejdsmiljøundersøgelse Arbejdspladsvurdering af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø (APV). Undersøgelsen er rettet mod hele medarbejderstaben (lærere, pedeller, rengøring og teknisk adm. personale),

Læs mere

SOCIALPÆDAGOGERNE I FREMTIDEN

SOCIALPÆDAGOGERNE I FREMTIDEN SOCIALPÆDAGOGERNE I FREMTIDEN PRÆSENTATION AF DE VIGTIGSTE POINTER FRA MEDLEMSKONFERENCEN PÅ KOLDKÆRGÅRD MANDAG DEN 14. SEPTEMBER 2015 2 Udgiver Socialpædagogerne Østjylland, november 2015 Oplag 300 stk.

Læs mere

Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked

Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Regeringen, maj 2 Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Regeringen, maj 2 Regeringen, maj 2 Et debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Publikationen kan

Læs mere