Brugerundersøgelsen 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugerundersøgelsen 2014"

Transkript

1 Brugerundersøgelsen 2014 Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Februar

2 Delrapport: Brugerundersøgelsen 2014 København og Nordsjælland Formålet med Brugerundersøgelsen 2014 er at få viden om afsoningsmiljøet i Kriminalforsorgens institutioner. Dette er gjort ved at lade indsatte i fængsler og arresthuse deltage i en spørgeskemaundersøgelse i november 2014, hvor de indsatte har vurderet rammerne for og forhold under deres ophold. Den viden, som Kriminalforsorgen får fra en brugerundersøgelse, kan anvendes både centralt og lokalt. Fra et centralt perspektiv kan en brugerundersøgelse belyse de indsattes vurdering af institutionsforholdene på tværs af Kriminalforsorgens institutioner. De indsattes tilbagemeldinger kan eksempelvis anvendes som en indikator for, hvordan udbuddet af uddannelses- og behandlingstilbud vurderes og vedkommende for forskellige grupper af indsatte, ligesom man eksempelvis kan sammenligne de indsattes vurdering af afsoningsmiljøet over tid. På et lokalt niveau kan resultaterne fra en brugerundersøgelse anvendes til eksempelvis at identificere afdelinger, hvor relationer mellem indsatte og ansatte synes særligt velfungerende eller, hvor en given indsats modtages og vurderes mere tilfredsstillende end på andre sammenlignelige afdelinger. Herefter kan den indsamlede viden bruges som udgangspunkt for at undersøge forholdene yderligere og/eller justere forhold, dér hvor det er muligt. Brugerundersøgelsen 2014 er en opfølgning på Brugerundersøgelsen 2013, således at det er muligt at sammenligne de indsattes besvarelser over tid. Det er dermed anden gang, at Kriminalforsorgen gennemfører en så omfattende brugerundersøgelse, hvor samtlige indsatte har haft mulighed for at deltage. Foruden at give en brugbar temperaturmåling på tilfredsheden blandt de indsatte, er brugerundersøgelsen 2014 således en videreudvikling af konceptet med at vurdere de indsattes tilfredshed i Kriminalforsorgen. Hovedparten af de spørgsmål, der blev stillet i 2013 er gentaget i Samtidig er en række nye spørgsmål om børneansvarlige og de indsattes anmeldelsestilbøjelighed blevet tilføjet ligesom flere spørgsmål om de indsattes forhold til medindsatte og personalet. 2

3 Læsevejledning... 4 Resultater fra spørgeskemaundersøgelsen... 5 Svarprocent og bortfald... 5 Køn, alder og etnicitet... 6 Modtagelse og indsættelse... 8 Beskæftigelse... 9 Fritid, mad og indkøb Familie, venner og besøgsforhold Kontakt til offentlige myndigheder Rettigheder og inddragelse Indretning og faciliteter Forholdet til personalet Generelle vurderinger af personalegrupper Forholdet til medindsatte Udsathed, anmeldelse og tryghed Udsathed fra medindsatte Anmeldelse af overgreb fra medindsatte Anmeldelsestilbøjelighed overgreb fra indsatte Udsathed fra personalet Anmeldelse af overgreb fra personalet Anmeldelsestilbøjelighed overgreb fra personalet Tryghed Gener på institutionen Generel tilfredshed

4 Læsevejledning Der er tale om en beskrivende delrapport, hvor de indsattes svar er gengivet. Delrapporten indeholder ikke analyser af sammenhænge mellem hvilke grupper af indsatte, der er mere eller mindre (u)tilfredse med forhold i institutionen. Resultaterne kan således ikke bruges til at forklare, hvorfor de indsatte svarer, som de nu engang gør. Det er op til den enkelte institution selv at vurdere de indsattes svar, eventuelt inddrage de indsatte heri og afgøre, hvor der skal følges op jævnfør vejledningen for resultatkontrakten Der er udarbejdet en delrapport for hvert fængsel og fire delrapporter for arresthusene i hvert kriminalforsorgsområde. I delrapporterne for fængslerne kan nogle resultater læses på afdelingsniveau. Delrapporterne for arresthusene vil være opdelt på de enkelte arresthuse i de fire kriminalforsorgsområder. Delrapporten er hovedsageligt bygget op omkring tabeller, der viser svarfordelinger. De enkelte resultater er således ikke kommenteret undervejs i delrapporten. I de fleste af tabellerne vil svarkategorier være slået sammen. Andelen af indsatte, der har svaret meget tilfreds er f.eks. lagt sammen med andelen af indsatte, der har svaret tilfreds. Resultaterne opgøres som udgangspunkt på afdelingsniveau og helt overordnet for det enkelte fængsel. Andelen af indsatte, der har angivet ved ikke/ikke, vil også fremgå af tabellerne. Dette indikerer, at ikke alle spørgsmål har været lige e for de indsatte. Der kan f.eks. være varetægtsarrestanter, for hvem fælles opholdsrum ikke er noget, de har haft en mening om, fordi de ikke har haft adgang hertil. Andre indsatte kan have valgt at svare ved ikke/ikke på spørgsmålet om, hvorvidt de er tilfredse med psykiateren, fordi de ikke har mødt vedkommende. Det er vigtigt at understrege, at der er tale om en undersøgelse af de indsattes oplevelser samt deres holdninger og vurderinger. Der er altså tale om en undersøgelse af subjektive forhold. Er der blandt de indsatte f.eks. hed med en bestemt personalegruppe, er der ikke ensbetydende med, at denne personalegruppe udfører sit arbejde dårligt. Det kan i lige så høj grad skyldes, at der træffes, for nogle indsatte, upopulære men rigtige beslutninger til gavn for flertallet af de indsatte. Som læser skal man være varsom med at fortage direkte sammenligninger på tværs af afdelingerne. Er andelen af e indsatte større i afdeling A end i afdeling B, er der ikke ensbetydende med, at personalet gør et dårligere arbejde i afdeling A. Det kan skyldes en lang række andre forhold, f.eks. at gruppen af indsatte ikke er ens i de to afdelinger. 4

5 Resultater fra spørgeskemaundersøgelsen I det følgende vil der være en gennemgang af de indsattes besvarelser opdelt på en række områder. Der er spørgsmål, hvor de indsatte har kunnet svare enten i høj grad, i nogen grad, i ringe grad, slet ikke eller ved ikke/ikke. Der er ligeledes spørgsmål, hvor svarmulighederne har været meget tilfreds, tilfreds,, meget eller ved ikke/ikke. De fleste steder er tabellerne opdelt arresthusvis: 1) Hillerød 2) Rønne 3) Frederikssund 4) Helsingør Svarprocent og bortfald Svarprocenten er opgjort på baggrund af, hvor mange udfyldte spørgeskemaer, der er modtaget fra den enkelte institution i forhold til, hvad gennemsnitsbelægget har været i den uge, hvor spørgeskemaundersøgelse er gennemført. Spørgeskemaer, der bærer præg af at være mangelfuldt besvaret, indgår ikke i undersøgelsesmaterialet. Lav svarprocent og en høj andel af ved ikke-besvarelser er forhold, som læseren bør være særligt opmærksom på. Og det stiller særlige krav til tolkningen af resultaterne og det videre arbejde med de indsattes tilfredshed. En lav svarprocent kan skyldes flere ting. Der kan f.eks. være indsatte, der ikke kan besvare spørgeskemaet på grund af manglende læse- og/eller sprogkundskaber. Spørgeskemaet er oversat til engelsk, polsk, rumænsk, litauisk samt arabisk. Der er indsatte, der ikke kan læse nogen af ovennævnte sprog, og der har været indsatte uden læsekundskaber på eget sprog. Andelen af udenlandske statsborgere er gengivet i tabel 1. At svarprocenten er lav betyder ikke, at resultaterne er ubrugelige for den enkelte institution. Det er dog et forhold, der er værd at holde sig for øje, når resultaterne vurderes i forhold til, hvorvidt de indsattes svar på undersøgelsestidspunktet repræsenterer alle indsatte i institutionen. En lav svarprocent betyder, at få indsattes positive eller negative tilkendegivelser kan betyde ekstraordinært meget for det samlede resultat for institutionen/afdelingen. I et arresthus eller på en afdeling, hvor kun 10 indsatte har svaret, vil en enkelt indsat således tælle som 10 procent af de indsatte. Dermed vil en enkelt indsats svar have relativ stor betydning for, om den enkelte afdeling eller arresthus scorer lavt eller højt på en tilfredshedsskala. I tabel 1 er svarprocenten for denne delrapport angivet. 5

6 Tabel 1. Antal indsatte, svarprocent og andel udenlandske statsborgere for de enkelte arresthuse (pct.) Institution/Afdeling Andel udenlandske statsborgere blandt indsatte Antal indsatte (gennemsnitsbelæg) Deltagende (gennemsnitsbelæg) 1 indsatte 2 Svarprocent Hillerød 19,4 38 % % Rønne 5,7 18 % 4 70 % Frederikssund % 9 47 % Helsingør 59,9 45 % % i alt % % Køn, alder og etnicitet Tabel 2. Køn (pct.) Fordeling blandt deltagere i spørgeskemaundersøgelsen Fordeling blandt samtlige indsatte i undersøgelsesugen Antal Procent Procent Kvinder 0 0 % 1 % Mænd % 99 % i alt % 100 % Tabel 3. Alder (pct.) Fordeling blandt deltagere i spørgeskemaundersøgelsen Fordeling blandt samtlige indsatte i undersøgelsesugen Antal Procent Procent år 5 7 % 11 % år % 45 % år % 25 % år % 15 % 51 år eller ældre 4 6 % 5 % København og Nordsjælland i % 100 % alt Uoplyst 1 I undersøgelsen er de indsatte blevet spurgt om, hvor de selv er født, og hvor deres forældre er født. På den baggrund har det været muligt at bestemme, om de enten er etniske danskere, indvandrere eller efterkommere. 3 I gruppen af indvandrere indgår også udlændinge uden fast bopæl i Danmark f.eks. turister. 1 Indsatte uden statsborgerskab i Danmark, Grønland eller Færøerne. 2 Deltagere i undersøgelsen omfatter respondenter, der som minimum har besvaret ét spørgsmål, der handler om, hvor tilfredse de er med et forhold på institutionen eller i hvilken grad de oplever tilstedeværelsen af et forhold på institutionen. 6

7 Tabel 4. Etnisk baggrund (pct.) Antal Procent Dansk baggrund % Efterkommer af indvandrere 9 7 % Indvandrer % København og Nordsjælland i alt % 3 Der er her gået ud fra den definition, som Danmarks Statistik anvender ved afgrænsning af danskere, indvandrere og efterkommere. Etniske danskere er født i Danmark og har mindst én forælder, der ligeledes er født i Danmark. Indvandrere er født uden for Danmark, og mindst én af deres forældre er født uden for Danmark. Efterkommere er født i Danmark af forældre, der er født i udlandet. Hvis en ung ikke har svaret på, om han eller hun er født i Danmark, men begge forældre er født i Danmark, så er vedkommende registreret som dansker. Hvis begge forældre er født i udlandet, er vedkommende registreret som efterkommer. 7

8 Modtagelse og indsættelse Tabel 5. Indsattes vurdering af fængselsbetjentenes imødekommenhed ved indsættelse. Fordelt på arresthuse (pct.) Var fængselsbetjentene imødekommende ved din indsættelse? I høj grad/ I nogen grad I mindre grad/slet ikke Ved ikke/ ikke Hillerød 64 % 36 % 0 % 100 % Frederikssund 25 % 75 % 0 % 100 % Helsingør 79 % 19 % 2 % 100 % 71 % 28 % 1 % 100 % Tabel 6. Indsattes vurdering af oplysninger om behandling og beskæftigelse ved indsættelse. Fordelt på arresthuse (pct.) Fik du de oplysninger om behandling og beskæftigelse, som I høj grad/ I I mindre grad/slet Ved ikke/ ikke nogen grad ikke du havde behov for? Hillerød 58 % 42 % 0 % 100 % Rønne 25 % 50 % 25 % 100 % Frederikssund 38 % 63 % 0 % 100 % Helsingør 50 % 50 % 0 % 100 % 48 % 50 % 2 % 100 % Tabel 7. Indsattes generelle vurdering af oplysninger om forholdene på institutionen ved indsættelse. Fordelt på arresthuse (pct.) Fik du generelt de oplysninger om I høj grad/ I I mindre Ved ikke/ forholdene i fængslet eller arresthuset, som du havde behov for? nogen grad grad/slet ikke ikke Hillerød 58 % 42 % 0 % 100 % Rønne 50 % 50 % 0 % 100 % Frederikssund 25 % 75 % 0 % 100 % Helsingør 48 % 52 % 0 % 100 % København og Nordsjælland i 47 % 53 % 0 % 100 % alt (pct.) København og Nordsjælland i alt (antal)

9 Beskæftigelse Tabel 8. Indsattes samlede vurdering af beskæftigelse på institutionen. Fordelt på arresthuse (pct.) I høj grad/ I I mindre grad/slet Ved ikke/ ikke nogen grad ikke Synes du samlet set, at det, du beskæftiger dig med her, er meningsfuldt? Hillerød 43 % 50 % 7 % 100 % Rønne 50 % 0 % 50 % 100 % Frederikssund 25 % 75 % 0 % 100 % Helsingør 45 % 40 % 14 % 100 % 43 % 44 % 13 % 100 % Tabel 9. Indsattes vurdering af mulighederne for arbejde på institutionen. Fordelt på arresthuse (pct.) Opfyldes dine ønsker for I høj grad/ I nogen grad grad/slet ikke arbejde? Hillerød 50 % 36 % 14 % 100 % Rønne 25 % 25 % 50 % 100 % Frederikssund 38 % 63 % 0 % 100 % Helsingør 46 % 44 % 10 % 100 % 45 % 43 % 12 % 100 % Tabel 10. Indsattes vurdering af mulighederne for uddannelse på institutionen. Fordelt på arresthuse (pct.) Opfyldes dine ønsker for I høj grad/ I nogen grad grad/slet ikke uddannelse? Hillerød 15 % 62 % 23 % 100 % Rønne 25 % 0 % 75 % 100 % Frederikssund 13 % 88 % 0 % 100 % Helsingør 23 % 44 % 33 % 100 % 20 % 50 % 30 % 100 %

10 Tabel 11. Indsattes vurdering af mulighederne for misbrugsbehandling på institutionen. Fordelt på arresthuse (pct.) Opfyldes dine ønsker for I høj grad/ I nogen grad grad/slet ikke misbrugsbehandling? Hillerød 33 % 25 % 42 % 100 % Rønne 25 % 0 % 75 % 100 % Frederikssund 50 % 25 % 25 % 100 % Helsingør 21 % 10 % 69 % 100 % 27 % 14 % 59 % 100 % Tabel 12. Indsattes vurdering af mulighederne for anden behandling på institutionen. Fordelt på arresthuse (pct.) Opfyldes dine ønsker for anden behandling (for eksempel det kognitive færdighedsprogram eller anger management)? I høj grad/ I nogen grad I mindre grad/slet ikke Ved ikke/ ikke Hillerød 0 % 36 % 64 % 100 % Rønne 0 % 0 % 100 % 100 % Frederikssund 0 % 75 % 25 % 100 % Helsingør 15 % 26 % 59 % 100 % 10 % 32 % 58 % 100 %

11 Fritid, mad og indkøb Tabel 13. Indsattes vurdering af mulighederne for at træne og dyrke sport på institutionen. Fordelt på arresthuse (pct.) Hvor tilfreds er du med mulighederne for at træne og dyrke sport? Meget tilfreds/tilfreds Utilfreds/Meget Ved ikke/ ikke Hillerød 36 % 57 % 7 % 100 % Rønne 25 % 75 % 0 % 100 % Frederikssund 25 % 75 % 0 % 100 % Helsingør 19 % 72 % 9 % 100 % 23 % 70 % 7 % 100 % Tabel 14. Indsattes vurdering af mulighederne for at aktivere sig i fritiden på institutionen. Fordelt på arresthuse (pct.) Hvor tilfreds er du med de Meget tilfreds/tilfreds Utilfreds/Meget Ved ikke/ ikke muligheder, du generelt har for at aktivere dig i din fritid? Hillerød 36 % 57 % 7 % 100 % Rønne 25 % 75 % 0 % 100 % Frederikssund 25 % 75 % 0 % 100 % Helsingør 26 % 67 % 7 % 100 % 28 % 66 % 6 % 100 % Tabel 15. Indsattes vurdering af udvalget af varer i institutionens butik. Fordelt på arresthuse (pct.) Meget tilfreds/tilfreds Utilfreds/Meget Ved ikke Hvor tilfreds er du med udvalget af varer i fængslet eller arresthusets butik? Hillerød 50 % 43 % 7 % 100 % Rønne 75 % 25 % 0 % 100 % Frederikssund 50 % 50 % 0 % 100 % Helsingør 56 % 42 % 2 % 100 % 55 % 42 % 3 % 100 %

12 Tabel 16. Indsattes vurdering af priserne på varer i institutionens butik. Fordelt på arresthuse (pct.) Meget tilfreds/tilfreds Utilfreds/Meget Ved ikke Hvor tilfreds er du med prisen på varerne i fængslet eller arresthusets butik? Hillerød 21 % 71 % 7 % 100 % Frederikssund 63 % 38 % 0 % 100 % Helsingør 22 % 76 % 2 % 100 % 31 % 66 % 3 % 100 % Tabel 17. Indsattes vurdering af kvaliteten af maden på institutionen. Fordelt på arresthuse (pct.) Hvor tilfreds er du med Meget tilfreds/tilfreds ingen butik Utilfreds/Meget Ved ikke/ der er kvaliteten af maden? Hillerød 14 % 86 % 0 % 100 % Rønne 75 % 25 % 0 % 100 % Frederikssund 13 % 88 % 0 % 100 % Helsingør 28 % 70 % 2 % 100 % 26 % 72 % 1 % 100 % Tabel 18. Indsattes vurdering af størrelsen på madportionerne på institutionen. Fordelt på arresthuse (pct.) Hvor tilfreds er du med Meget tilfreds/tilfreds Utilfreds/Meget Ved ikke størrelsen på portionerne? Hillerød 43 % 57 % 0 % 100 % Rønne 67 % 33 % 0 % 100 % Frederikssund 13 % 88 % 0 % 100 % Helsingør 45 % 50 % 5 % 100 % 42 % 55 % 3 % 100 %

13 Familie, venner og besøgsforhold Tabel 19. Indsattes vurdering af personalets støtte og hjælp i forhold til børn. Fordelt på arresthuse (pct.) I høj grad/ I nogen grad grad/slet ikke Giver personalet dig den støtte og hjælp, du har behov for i forhold til dine børn eller stedbørn? Hillerød 0 % 83 % 17 % 100 % Frederikssund 50 % 25 % 25 % 100 % Helsingør 26 % 42 % 32 % 100 % 27 % 47 % 27 % 100 % Tabel 20. Indsattes vurdering af besøgsforholdene. Antallet af besøg. Fordelt på arresthuse (pct.) Meget tilfreds/tilfreds Hvor tilfreds er du med det antal gange om ugen, du kan få besøg? Hillerød 54 % 38 % 8 % 100 % Frederikssund 25 % 63 % 13 % 100 % Helsingør 24 % 64 % 12 % 100 % 34 % 55 % 10 % 100 % Tabel 21. Indsattes vurdering af besøgsforholdene. Længden af besøgstider. Fordelt på arresthuse (pct.) Hvor tilfreds er du med Meget tilfreds/tilfreds længden af besøgstiderne? Hillerød 29 % 57 % 14 % 100 % Rønne 75 % 0 % 25 % 100 % Frederikssund 13 % 75 % 13 % 100 % Helsingør 26 % 60 % 14 % 100 % 28 % 58 % 14 % 100 %

14 Tabel 22. Indsattes vurdering af besøgsforholdene. Pårørendes rejsetid. Fordelt på arresthuse (pct.) Meget tilfreds/tilfreds Hvor tilfreds er du med rejsetiden til fængslet for dine børn, familie, kæreste, venner? Hillerød 43 % 43 % 14 % 100 % Rønne 75 % 0 % 25 % 100 % Frederikssund 13 % 75 % 13 % 100 % Helsingør 40 % 45 % 14 % 100 % Hvor tilfreds er du med indretningen og faciliteterne, der hvor du får besøg? 40 % 46 % 15 % 100 % Tabel 23. Indsattes vurdering af besøgsforholdene. Besøgsfaciliteter. Fordelt på arresthuse (pct.) Meget tilfreds/tilfreds Hillerød 50 % 29 % 21 % 100 % Frederikssund 13 % 75 % 13 % 100 % Helsingør 37 % 46 % 17 % 100 % Hvor tilfreds er du med mulighederne for at have kontakt til dine børn, familie, kæreste, venner via telefon? 40 % 43 % 16 % 100 % Tabel 24. Indsattes vurdering af kontaktforholdene via telefon. Fordelt på arresthuse (pct.) Meget tilfreds/tilfreds Ved ikke/ikke Utilfreds/Meget Hillerød 29 % 50 % 21 % 100 % Rønne 50 % 50 % 0 % 100 % Frederikssund 25 % 63 % 13 % 100 % Helsingør 12 % 79 % 10 % 100 % 19 % 69 % 12 % 100 %

15 Tabel 25. Indsattes vurdering af kontaktforholdene via brev. Fordelt på arresthuse (pct.) Meget tilfreds/tilfreds Hvor tilfreds er du med mulighederne for at have kontakt til dine børn, familie, kæreste, venner via brev? Hillerød 21 % 50 % 29 % 100 % Frederikssund 63 % 38 % 0 % 100 % Helsingør 33 % 51 % 16 % 100 % 38 % 46 % 16 % 100 % Tabel 26. Indsattes vurdering af kontaktforholdene via internet. Fordelt på arresthuse (pct.) Meget tilfreds/tilfreds Hvor tilfreds er du med mulighederne for at have kontakt til dine børn, familie, kæreste, venner via internet? Hillerød 7 % 57 % 36 % 100 % Rønne 0 % 0 % 100 % 100 % Frederikssund 0 % 88 % 13 % 100 % Helsingør 5 % 69 % 26 % 100 % 4 % 65 % 31 % 100 %

16 Kontakt til offentlige myndigheder Tabel 27. Indsattes vurdering af mulighederne for at bruge internettet til at have kontakt til offentlige myndigheder. Fordelt på arresthuse (pct.) Har du mulighed for at bruge internettet, når du skal have kontakt til offentlige myndigheder? I høj grad/ I nogen grad I mindre grad/slet ikke Ved ikke/ ikke Hillerød 8 % 46 % 46 % 100 % Rønne 25 % 25 % 50 % 100 % Frederikssund 0 % 88 % 13 % 100 % Helsingør 0 % 78 % 22 % 100 % 3 % 70 % 27 % 100 % Tabel 28. Indsattes vurdering af mulighederne for at få hjælp til at bruge internettet. Fordelt på arresthuse (pct.) Har du mulighed for at få hjælp til at bruge internettet, når du skal have kontakt til offentlige myndigheder? I høj grad/ I nogen grad I mindre grad/slet ikke Ved ikke/ ikke Hillerød 8 % 38 % 54 % 100 % Rønne 0 % 25 % 75 % 100 % Frederikssund 13 % 75 % 13 % 100 % Helsingør 10 % 60 % 30 % 100 % 9 % 55 % 35 % 100 %

17 Rettigheder og inddragelse Tabel 29. Indsattes vurdering af svartid på anmodningssedler. Fordelt på arresthuse (pct.) Meget tilfreds/tilfreds Hvor tilfreds er du med den tid der går, fra du afleverer en anmodningsseddel, til du får svar? Hillerød 50 % 36 % 14 % 100 % Rønne 50 % 50 % 0 % 100 % Frederikssund 50 % 50 % 0 % 100 % Helsingør 60 % 29 % 12 % 100 % Hvor tilfreds er du med den forklaring, du får på afslag på anmodninger? 56 % 34 % 10 % 100 % Tabel 30. Indsattes vurdering af forklaring på afslag på anmodninger. Fordelt på arresthuse (pct.) Meget tilfreds/tilfreds Hillerød 43 % 36 % 21 % 100 % Rønne 50 % 0 % 50 % 100 % Frederikssund 38 % 63 % 0 % 100 % Helsingør 26 % 36 % 38 % 100 % 32 % 37 % 31 % 100 % Tabel 31. Indsattes vurdering af information på afdelingen. Fordelt på arresthuse (pct.) I høj grad/ I nogen grad grad/slet ikke Får du information om vigtige ting på afdelingen, der påvirker din hverdag? Hillerød 31 % 46 % 23 % 100 % Rønne 25 % 25 % 50 % 100 % Frederikssund 63 % 38 % 0 % 100 % Helsingør 41 % 39 % 20 % 100 % 41 % 39 % 20 % 100 %

18 Tabel 32. Indsattes vurdering af beslutningerne, der bliver truffet om dem. Fordelt på arresthuse (pct.) Forstår du de beslutninger, I høj grad/ I nogen grad grad/slet ikke der bliver taget om dig her? Hillerød 50 % 36 % 14 % 100 % Frederikssund 63 % 38 % 0 % 100 % Helsingør 44 % 41 % 15 % 100 % 51 % 37 % 12 % 100 % Tabel 33. Indsattes vurdering af inddragelse i handleplansarbejdet. Fordelt på arresthuse (pct.) Er du med til at lave din I høj grad/ I nogen grad grad/slet ikke handleplan? Hillerød 7 % 43 % 50 % 100 % Rønne 50 % 50 % 0 % 100 % Frederikssund 38 % 38 % 25 % 100 % Helsingør 36 % 24 % 40 % 100 % 31 % 31 % 38 % 100 % Tabel 34. Indsattes vurdering af, hvorvidt personalet lytter til de indsattes mening. Fordelt på arresthuse (pct.) Synes du, at personalet lytter til din mening? I høj grad/ I nogen grad grad/slet ikke Hillerød 43 % 43 % 14 % 100 % Rønne 75 % 0 % 25 % 100 % Frederikssund 63 % 38 % 0 % 100 % Helsingør 69 % 21 % 10 % 100 % 63 % 26 % 10 % 100 %

19 Tabel 35. Indsattes vurdering af talsmandsordningen. Fordelt på arresthuse (pct.) Er du tilfreds med talsmandsordningen? I høj grad/ I nogen grad grad/slet ikke Hillerød 31 % 38 % 31 % 100 % Rønne 0 % 0 % 100 % 100 % Frederikssund 25 % 63 % 13 % 100 % Helsingør 36 % 23 % 41 % 100 % 31 % 30 % 39 % 100 % Tabel 36. Indsattes vurdering af muligheder for at praktisere religion. Fordelt på arresthuse (pct.) I høj grad/ I nogen I mindre grad/slet Ved ikke/ ikke grad ikke Har du mulighed for at praktisere din religion, hvis du gerne vil? Hillerød 21 % 29 % 50 % 100 % Rønne 0 % 0 % 100 % 100 % Frederikssund 29 % 43 % 29 % 100 % Helsingør 38 % 19 % 43 % 100 % 31 % 22 % 46 % 100 %

20 Indretning og faciliteter Tabel 37. Indsattes vurdering af indretningen af cellen på institutionen. Fordelt på arresthuse (pct.) Hvor tilfreds er du med Meget tilfreds/tilfreds indretningen af cellen? Hillerød 64 % 36 % 0 % 100 % Frederikssund 50 % 50 % 0 % 100 % Helsingør 79 % 21 % 0 % 100 % 74 % 26 % 0 % 100 % Tabel 38. Indsattes vurdering af de fælles opholdsrum på institutionen. Fordelt på arresthuse (pct.) Meget tilfreds/tilfreds Hvor tilfreds er du med de fælles opholdsrum på din afdeling? Hillerød 21 % 71 % 7 % 100 % Rønne 75 % 0 % 25 % 100 % Frederikssund 13 % 88 % 0 % 100 % Helsingør 50 % 40 % 10 % 100 % 41 % 50 % 9 % 100 % Tabel 39. Indsattes vurdering af badeforholdene på institutionen. Fordelt på arresthuse (pct.) Meget tilfreds/tilfreds Hvor tilfreds er du med badeforholdene på din afdeling? Hillerød 79 % 21 % 0 % 100 % Frederikssund 38 % 63 % 0 % 100 % Helsingør 69 % 31 % 0 % 100 % 69 % 31 % 0 % 100 %

21 Tabel 40. Indsattes vurdering af toiletforholdene på institutionen. Fordelt på arresthuse (pct.) Meget tilfreds/tilfreds Hvor tilfreds er du med toiletforholdene på din afdeling? Hillerød 43 % 57 % 0 % 100 % Frederikssund 75 % 25 % 0 % 100 % Helsingør 86 % 7 % 7 % 100 % 76 % 19 % 4 % 100 % Tabel 41. Indsattes vurdering af de udendørs områder på institutionen. Fordelt på arresthuse (pct.) Meget tilfreds/tilfreds Hvor tilfreds er du med de udendørs områder på din afdeling? Hillerød 14 % 79 % 7 % 100 % Rønne 50 % 25 % 25 % 100 % Frederikssund 25 % 75 % 0 % 100 % Helsingør 21 % 74 % 5 % 100 % 22 % 72 % 6 % 100 %

22 Forholdet til personalet Tabel 42. Indsattes vurdering af kontaktperson. Fordelt på arresthuse (pct.) I høj grad/ I nogen grad grad/slet I mindre ikke Har du god kontakt til den fængselsbetjent, der er din kontaktperson? Ved ikke/ ikke Hillerød 36 % 43 % 21 % 100 % Rønne 75 % 0 % 25 % 100 % Frederikssund 25 % 63 % 13 % 100 % Helsingør 67 % 24 % 10 % 100 % Har du generelt god kontakt til fængselsbetjentene på din afdeling? 56 % 31 % 13 % 100 % Tabel 43. Indsattes generelle vurdering af fængselsbetjentene på afdelingen. Fordelt på arresthuse (pct.) I høj grad/ I nogen grad grad/slet ikke Hillerød 64 % 29 % 7 % 100 % Frederikssund 75 % 25 % 0 % 100 % Helsingør 93 % 7 % 0 % 100 % Modtager du hjælp fra fængselsbetjentene, når du har brug for det? 85 % 13 % 1 % 100 % Tabel 44. Indsattes vurdering af hjælp fra fængselsbetjentene. Fordelt på arresthuse (pct.) I høj grad/ I nogen grad grad/slet ikke Hillerød 71 % 29 % 0 % 100 % Frederikssund 63 % 38 % 0 % 100 % Helsingør 86 % 10 % 5 % 100 % 81 % 16 % 3 % 100 %

23 Tabel 45. Indsattes vurdering af fængselsbetjentenes måde at tale med de indsatte på. Fordelt på arresthuse (pct.) Er du tilfreds med måden, I høj grad/ I nogen grad grad/slet ikke fængselsbetjentene taler med de indsatte på? Hillerød 64 % 36 % 0 % 100 % Frederikssund 50 % 50 % 0 % 100 % Helsingør 86 % 14 % 0 % 100 % 78 % 22 % 0 % 100 % Tabel 46. Indsattes vurdering af adgangen til andet personale end fængselsbetjentene. Fordelt på faggrupper (pct.) Har du muligheder for at I høj grad/ I I mindre grad/slet Ved ikke/ ikke tale med/blive set af en nogen grad ikke Socialrådgiver 57 % 24 % 19 % 100 % Sygeplejerske 50 % 41 % 9 % 100 % Læge 56 % 43 % 1 % 100 % Psykolog 21 % 34 % 45 % 100 % Psykiater 21 % 37 % 43 % 100 % Religiøs forkynder 35 % 28 % 37 % 100 % Uddannelsesvejleder 27 % 37 % 36 % 100 % 23

24 Generelle vurderinger af personalegrupper Tabel 47. Indsattes vurdering af fængselsbetjente på institutionen. Fordelt på arresthuse (pct.) Meget tilfreds/tilfreds Hvor tilfreds er du alt i alt med fængselsbetjentene her? Hillerød 71 % 21 % 7 % 100 % Frederikssund 75 % 25 % 0 % 100 % Helsingør 86 % 10 % 5 % 100 % 82 % 13 % 4 % 100 % Tabel 48. Indsattes vurdering af socialrådgiver på institutionen. Fordelt på arresthuse (pct.) Hvor tilfreds er du alt i alt Meget tilfreds/tilfreds med socialrådgiveren her? Hillerød 50 % 36 % 14 % 100 % Rønne 25 % 0 % 75 % 100 % Frederikssund 50 % 38 % 13 % 100 % Helsingør 50 % 29 % 21 % 100 % 49 % 29 % 22 % 100 % Tabel 49. Indsattes vurdering af læge på institutionen. Fordelt på arresthuse (pct.) Hvor tilfreds er du alt i alt Meget tilfreds/tilfreds med lægen her? Hillerød 64 % 29 % 7 % 100 % Rønne 0 % 75 % 25 % 100 % Frederikssund 25 % 63 % 13 % 100 % Helsingør 40 % 45 % 14 % 100 % 41 % 46 % 13 % 100 %

25 Tabel 50. Indsattes vurdering af sygeplejerske på institutionen. Fordelt på arresthuse (pct.) Hvor tilfreds er du alt i alt Meget tilfreds/tilfreds med sygeplejersken her? Hillerød 21 % 36 % 43 % 100 % Rønne 0 % 0 % 100 % 100 % Frederikssund 13 % 13 % 75 % 100 % Helsingør 48 % 36 % 17 % 100 % 35 % 31 % 34 % 100 % Tabel 51. Indsattes vurdering af psykolog på institutionen. Fordelt på arresthuse (pct.) Hvor tilfreds er du alt i alt Meget tilfreds/tilfreds med psykologen her? Hillerød 14 % 29 % 57 % 100 % Rønne 25 % 0 % 75 % 100 % Frederikssund 0 % 25 % 75 % 100 % Helsingør 20 % 10 % 70 % 100 % 17 % 15 % 68 % 100 % Tabel 52. Indsattes vurdering af psykiater på institutionen. Fordelt på arresthuse (pct.) Hvor tilfreds er du alt i alt Meget tilfreds/tilfreds med psykiateren her? Hillerød 14 % 29 % 57 % 100 % Rønne 25 % 0 % 75 % 100 % Frederikssund 0 % 25 % 75 % 100 % Helsingør 18 % 13 % 70 % 100 % 15 % 17 % 68 % 100 %

26 Tabel 53. Indsattes vurdering af religiøs forkynder på institutionen. Fordelt på arresthuse (pct.) Meget tilfreds/tilfreds Hvor tilfreds er du alt i alt med den religiøse forkynder (f.eks. præst og imam) her? Hillerød 14 % 29 % 57 % 100 % Rønne 50 % 0 % 50 % 100 % Frederikssund 38 % 13 % 50 % 100 % Helsingør 24 % 15 % 61 % 100 % 25 % 16 % 58 % 100 % Tabel 54. Indsattes vurdering af værkmester på institutionen. Fordelt på arresthuse (pct.) Hvor tilfreds er du alt i alt Meget tilfreds/tilfreds med værkmesteren her? Hillerød 64 % 14 % 21 % 100 % Rønne 25 % 0 % 75 % 100 % Frederikssund 50 % 13 % 38 % 100 % Helsingør 40 % 31 % 29 % 100 % 46 % 24 % 31 % 100 % Tabel 55. Indsattes vurdering af lærer på institutionen. Fordelt på arresthuse (pct.) Hvor tilfreds er du alt i alt Meget tilfreds/tilfreds med læreren her? Hillerød 62 % 15 % 23 % 100 % Rønne 75 % 0 % 25 % 100 % Frederikssund 63 % 0 % 38 % 100 % Helsingør 38 % 17 % 45 % 100 % 48 % 13 % 39 % 100 %

27 Tabel 56. Indsattes vurdering af behandler på institutionen. Fordelt på arresthuse (pct.) Hvor tilfreds er du alt i alt Meget tilfreds/tilfreds med behandleren her? Hillerød 36 % 21 % 43 % 100 % Rønne 50 % 0 % 50 % 100 % Frederikssund 75 % 0 % 25 % 100 % Helsingør 22 % 15 % 63 % 100 % 33 % 13 % 54 % 100 % Tabel 57. Indsattes vurdering af uddannelsesvejleder. Fordelt på arresthuse (pct.) Meget tilfreds/tilfreds Utilfreds/Meget Hvor tilfreds er du alt i alt med uddannelsesvejleder her? Ved ikke/ikke Hillerød 14 % 36 % 50 % 100 % Rønne 25 % 0 % 75 % 100 % Frederikssund 0 % 25 % 75 % 100 % Helsingør 21 % 19 % 60 % 100 % 18 % 22 % 60 % 100 % Forholdet til medindsatte Tabel 58. Indsattes generelle vurdering af kontakten til de andre indsatte. Fordelt på arresthuse (pct.) Har du generelt god kontakt I høj grad/ I nogen grad grad/slet ikke til de andre indsatte? Hillerød 86 % 7 % 7 % 100 % Frederikssund 88 % 13 % 0 % 100 % Helsingør 91 % 5 % 5 % 100 % 90 % 6 % 4 % 100 %

28 Tabel 59. Indsattes vurdering af hjælp fra andre indsatte. Fordelt på arresthuse (pct.) I høj grad/ I nogen grad grad/slet ikke Modtager du hjælp fra de andre indsatte, når du har brug for det? Hillerød 50 % 36 % 14 % 100 % Rønne 75 % 0 % 25 % 100 % Frederikssund 88 % 13 % 0 % 100 % Helsingør 79 % 9 % 12 % 100 % Er du tilfreds med måden, de indsatte taler til hinanden på? 74 % 14 % 12 % 100 % Tabel 60. Indsattes vurdering af indsattes måde at tale til hinanden på. Fordelt på arresthuse (pct.) I høj grad/ I nogen grad grad/slet ikke Hillerød 64 % 29 % 7 % 100 % Rønne 75 % 25 % 0 % 100 % Frederikssund 75 % 13 % 13 % 100 % Helsingør 79 % 14 % 7 % 100 % 75 % 17 % 7 % 100 % Tabel 61. Indsattes vurdering af sandsynligheden for at blive kaldt stikker. Fordelt på arresthuse (pct.) I høj grad/ I nogen grad grad/slet ikke Kan du tale alene med en fængselsbetjent uden at blive kaldt stikker? Hillerød 57 % 7 % 36 % 100 % Frederikssund 63 % 25 % 13 % 100 % Helsingør 79 % 10 % 12 % 100 % 74 % 10 % 16 % 100 %

29 Udsathed, anmeldelse og tryghed Udsathed fra medindsatte Tabel 62. Indsattes oplevelse af mobning fra medindsatte. Fordelt på arresthuse (pct.) Aldrig Sjældent/Nogle Ved ikke gange/ofte Er du under denne indsættelse i dette fængsel eller arresthus blevet udsat for mobning? Hillerød 54 % 23 % 23 % 100 % Rønne 75 % 25 % 0 % 100 % Frederikssund 38 % 63 % 0 % 100 % Helsingør 80 % 17 % 2 % 100 % Er du under denne indsættelse i dette fængsel eller arresthus blevet udsat for trusler? 70 % 24 % 6 % 100 % Tabel 63. Indsattes oplevelse af trusler fra medindsatte. Fordelt på arresthuse (pct.) Aldrig Sjældent/Nogle Ved ikke gange/ofte Hillerød 62 % 31 % 8 % 100 % Rønne 75 % 0 % 25 % 100 % Frederikssund 63 % 38 % 0 % 100 % Helsingør 74 % 21 % 5 % 100 % Er du under denne indsættelse i dette fængsel eller arresthus blevet udsat for vold? 70 % 24 % 6 % 100 % Tabel 64. Indsattes oplevelse af vold fra medindsatte. Fordelt på arresthuse (pct.) Aldrig Sjældent/Nogle Ved ikke gange/ofte Hillerød 77 % 15 % 8 % 100 % Rønne 75 % 0 % 25 % 100 % Frederikssund 88 % 13 % 0 % 100 % Helsingør 83 % 15 % 2 % 100 % 82 % 14 % 5 % 100 %

30 Tabel 65. Indsattes oplevelse af seksuel chikane fra medindsatte. Fordelt på arresthuse (pct.) Aldrig Sjældent/Nogle Ved ikke gange/ofte Er du under denne indsættelse i dette fængsel eller arresthus blevet udsat for seksuel chikane? Hillerød 92 % 0 % 8 % 100 % Rønne 75 % 0 % 25 % 100 % Frederikssund 88 % 13 % 0 % 100 % Helsingør 95 % 2 % 2 % 100 % 92 % 3 % 5 % 100 % Tabel 66. Indsattes oplevelse af seksuelle overgreb fra medindsatte. Fordelt på arresthuse (pct.) Aldrig Sjældent/Nogle Ved ikke gange/ofte Er du under denne indsættelse i dette fængsel eller arresthus blevet udsat for seksuelle overgreb? Hillerød 92 % 0 % 8 % 100 % Rønne 75 % 0 % 25 % 100 % Frederikssund 88 % 13 % 0 % 100 % Helsingør 95 % 2 % 2 % 100 % Anmeldelse af overgreb fra medindsatte 92 % 3 % 5 % 100 % Tabel 67. Indsattes erfaringer med at anmelde mobning, trusler, vold og andre overgreb fra medindsatte. Fordelt på typer af overgreb(pct.) Har du meldt det til personalet eller andre? det Kun noget af Ja Nej (pct.) (antal) Mobning 11 % 11 % 78 % 100 % 9 Trusler 14 % 14 % 71 % 100 % 7 Vold 0 % 25 % 75 % 100 % 4 Seksuel chikane 0 % 50 % 50 % 100 % 2 Seksuelle overgreb 0 % 50 % 50 % 100 % 2 30

31 Anmeldelsestilbøjelighed overgreb fra indsatte Tabel 68. Indsattes tilbøjelighed til at anmelde overfald og trusler. Fordelt på arresthuse (pct.) Helt enig/enig Uenig/helt uenig Ved ikke Hvis jeg bliver overfaldet eller truet af en anden indsat, vil jeg melde det til personalet Hillerød 21 % 64 % 14 % 100 % Rønne 0 % 75 % 25 % 100 % Frederikssund 63 % 25 % 13 % 100 % Helsingør 31 % 50 % 19 % 100 % København og Nordsjælland i alt (pct.) København og Nordsjælland i alt (antal) 31 % 51 % 18 % 100 % Tabel 69. Indsattes opfattelse af, hvorvidt en anmeldelse fører til, at man som indsat bliver kaldt stikker. Fordelt på arresthuse (pct.) Hvis jeg melder et overfald, vil jeg blive kaldt stikker Helt enig/enig Uenig/helt uenig Ved ikke Hillerød 64 % 7 % 29 % 100 % Frederikssund 75 % 25 % 0 % 100 % Helsingør 81 % 5 % 14 % 100 % København og Nordsjælland i 78 % 7 % 15 % 100 % alt (pct.) København og Nordsjælland i alt (antal) Tabel 70. Indsattes opfattelse af, hvorvidt de vil gå i frivillig isolation, hvis de bliver truet af andre indsatte. Fordelt på arresthuse (pct.) Hvis jeg var truet af andre indsatte, ville jeg foretrække frivillig Helt enig/enig Uenig/helt uenig Ved ikke isolation" Hillerød 29 % 43 % 29 % 100 % Rønne 0 % 75 % 25 % 100 % Frederikssund 38 % 50 % 13 % 100 % Helsingør 29 % 56 % 15 % 100 % København og Nordsjælland i 28 % 54 % 18 % 100 % alt (pct.) København og Nordsjælland i alt (antal)

32 Udsathed fra personalet Tabel 71. Indsattes oplevelse af mobning fra personalet. Fordelt på arresthuse (pct.) Aldrig Sjældent/Nogle Ved ikke gange/ofte Er du under denne indsættelse i dette fængsel eller arresthus blevet udsat for mobning fra personalet? Hillerød 77 % 23 % 0 % 100 % Rønne 75 % 0 % 25 % 100 % Frederikssund 71 % 29 % 0 % 100 % Helsingør 88 % 8 % 5 % 100 % Er du under denne indsættelse i dette fængsel eller arresthus blevet udsat for trusler fra personalet? 83 % 13 % 5 % 100 % Tabel 72. Indsattes oplevelse af trusler fra personalet. Fordelt på arresthuse (pct.) Aldrig Sjældent/Nogle Ved ikke gange/ofte Hillerød 100 % 0 % 0 % 100 % Frederikssund 63 % 38 % 0 % 100 % Helsingør 88 % 10 % 3 % 100 % Er du under denne indsættelse i dette fængsel eller arresthus blevet udsat for vold fra personalet? 88 % 11 % 2 % 100 % Tabel 73. Indsattes oplevelse af vold fra personalet. Fordelt på arresthuse (pct.) Aldrig Sjældent/Nogle Ved ikke gange/ofte Hillerød 100 % 0 % 0 % 100 % Frederikssund 88 % 13 % 0 % 100 % Helsingør 93 % 5 % 3 % 100 % 94 % 5 % 2 % 100 %

33 Tabel 74. Indsattes oplevelse af seksuel chikane fra personalet. Fordelt på arresthuse (pct.) Aldrig Sjældent/Nogle Ved ikke gange/ofte Er du under denne indsættelse i dette fængsel eller arresthus blevet udsat for seksuel chikane fra personalet? Hillerød 100 % 0 % 0 % 100 % Rønne 75 % 0 % 25 % 100 % Frederikssund 88 % 13 % 0 % 100 % Helsingør 93 % 5 % 3 % 100 % Er du under denne indsættelse i dette fængsel eller arresthus blevet udsat for seksuelle overgreb fra personalet? 92 % 5 % 3 % 100 % Tabel 75. Indsattes oplevelse af seksuelle overgreb fra personalet. Fordelt på arresthuse (pct.) Aldrig Sjældent/Nogle Ved ikke gange/ofte Hillerød 100 % 0 % 0 % 100 % Rønne 75 % 0 % 25 % 100 % Frederikssund 88 % 13 % 0 % 100 % Helsingør 95 % 3 % 3 % 100 % 94 % 3 % 3 % 100 % Anmeldelse af overgreb fra personalet Tabel 76. Indsattes erfaringer med at anmelde mobning, trusler, vold og andre overgreb fra personalet. Fordelt på typer af overgreb (pct.) Har du meldt det til personalet eller andre? det Kun noget af Ja Nej (pct.) (antal) Mobning 0 % 20 % 80 % 100 % 5 Trusler 17 % 0 % 83 % 100 % 6 Vold 0 % 0 % 100 % 100 % 3 Seksuel chikane 0 % 0 % 100 % 100 % 3 Seksuelle overgreb 0 % 0 % 100 % 100 % 2 33

34 Anmeldelsestilbøjelighed overgreb fra personalet Tabel 77. Indsattes tilbøjelighed til at anmelde overfald og trusler fra personalet. Fordelt på arresthuse (pct.) Hvis jeg bliver overfaldet eller truet af en fra personalet, vil jeg melde det Helt enig/enig Uenig/helt uenig Ved ikke Hillerød 36 % 43 % 21 % 100 % Rønne 50 % 25 % 25 % 100 % Frederikssund 75 % 13 % 13 % 100 % Helsingør 55 % 36 % 10 % 100 % København og Nordsjælland i alt (pct.) København og Nordsjælland i alt (antal) 53 % 34 % 13 % 100 % Tabel 78. Indsattes tilbøjelighed til at anmelde overfald og trusler fra personalet II. Fordelt på arresthuse (pct.) Hvis en af de andre indsatte bliver overfaldet eller truet af en fra personalet, vil jeg melde det Helt enig/enig Uenig/helt uenig Ved ikke Hillerød 31 % 46 % 23 % 100 % Rønne 50 % 25 % 25 % 100 % Frederikssund 63 % 13 % 25 % 100 % Helsingør 50 % 38 % 12 % 100 % København og Nordsjælland i alt (pct.) København og Nordsjælland i alt (antal) 48 % 36 % 16 % 100 % Tryghed Tabel 79. Indsattes vurdering af tryghed i cellen. Fordelt på arresthuse (pct.) Føler du dig tryg i din celle? I høj grad/ I nogen grad grad/slet ikke Hillerød 86 % 14 % 0 % 100 % Frederikssund 75 % 25 % 0 % 100 % Helsingør 93 % 5 % 2 % 100 % 90 % 9 % 1 % 100 %

35 Tabel 80. Indsattes vurdering af tryghed på de fælles områder indendørs. Fordelt på arresthuse (pct.) I høj grad/ I nogen grad grad/slet ikke Føler du dig tryg i de fælles opholdsrum på din afdeling? Hillerød 85 % 8 % 8 % 100 % Frederikssund 75 % 25 % 0 % 100 % Helsingør 90 % 5 % 5 % 100 % 88 % 7 % 4 % 100 % Tabel 81. Indsattes vurdering af tryghed på de fælles områder udendørs. Fordelt på arresthuse (pct.) I høj grad/ I I mindre grad/slet Ved ikke/ ikke nogen grad ikke Føler du dig tryg på gårdtur eller på de fælles områder udenfor? Hillerød 79 % 14 % 7 % 100 % Frederikssund 75 % 25 % 0 % 100 % Helsingør 90 % 7 % 2 % 100 % 87 % 10 % 3 % 100 % Tabel 82. Indsattes vurdering af den generelle tryghed på institutionen. Fordelt på arresthuse (pct.) Føler du dig generelt tryg i I høj grad/ I nogen grad grad/slet ikke fængslet eller i arresthuset? Hillerød 79 % 14 % 7 % 100 % Frederikssund 63 % 25 % 13 % 100 % Helsingør 95 % 5 % 0 % 100 % 88 % 9 % 3 % 100 %

36 Gener på institutionen Tabel 83. Indsattes vurdering af gener fra andres tobaksrøg. Fordelt på arresthuse (pct.) I høj grad/ I I mindre grad/slet Ved ikke/ ikke nogen grad ikke Er du generet af andres brug af tobaksrøg i fængslet eller i arresthuset? Hillerød 7 % 86 % 7 % 100 % Rønne 0 % 100 % 0 % 100 % Frederikssund 38 % 63 % 0 % 100 % Helsingør 14 % 81 % 5 % 100 % 15 % 81 % 4 % 100 % Tabel 84. Indsattes vurdering af gener fra andres brug af rusmidler. Fordelt på arresthuse (pct.) I høj grad/ I I mindre grad/slet Ved ikke/ ikke nogen grad ikke Er du generet af andres brug af rusmidler i fængslet eller i arresthuset? Hillerød 21 % 71 % 7 % 100 % Rønne 0 % 100 % 0 % 100 % Frederikssund 13 % 75 % 13 % 100 % Helsingør 2 % 80 % 17 % 100 % 7 % 79 % 13 % 100 % Tabel 85. Indsattes vurdering af gener fra andres adfærd. Fordelt på arresthuse (pct.) I høj grad/ I I mindre grad/slet Ved ikke/ ikke nogen grad ikke Er du generet af andres adfærd i fængslet eller i arresthuset? Hillerød 57 % 36 % 7 % 100 % Rønne 50 % 50 % 0 % 100 % Frederikssund 63 % 38 % 0 % 100 % Helsingør 29 % 60 % 12 % 100 % 40 % 51 % 9 % 100 %

37 Generel tilfredshed Tabel 86. Indsattes generelle tilfredshed. Fordelt på arresthuse (pct.) Meget tilfreds Hvor tilfreds er du alt i alt med forholdene i dette fængsel eller arresthus? Tilfreds Utilfreds Meget Ved ikke/ikke Hillerød 21 % 36 % 14 % 21 % 7 % 100 % Rønne 0 % 100 % 0 % 0 % 0 % 100 % Frederikssund 13 % 25 % 50 % 13 % 0 % 100 % Helsingør 20 % 55 % 8 % 15 % 3 % 100 % 18 % 50 % 14 % 15 % 3 % 100 %

Brugerundersøgelsen 2013

Brugerundersøgelsen 2013 Brugerundersøgelsen 2013 Statsfængslet i Ringe Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Februar 2014 Delrapport: Brugerundersøgelsen 2013 Statsfængslet i Ringe

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2013

Brugerundersøgelsen 2013 Brugerundersøgelsen 2013 Københavns Fængsler Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Februar 2014 Delrapport: Brugerundersøgelsen 2013 Københavns Fængsler

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2015

Brugerundersøgelsen 2015 Brugerundersøgelsen 2015 Omme Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncern Resocialisering Analyse og Evaluering Januar 2016 1 Delrapport: Brugerundersøgelsen 2015 Omme Formålet

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2014

Brugerundersøgelsen 2014 Brugerundersøgelsen 2014 Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Februar 2015 1 Delrapport: Brugerundersøgelsen 2014 Formålet med Brugerundersøgelsen 2014

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2015

Brugerundersøgelsen 2015 Brugerundersøgelsen 2015 Arresthusene i Hovedstaden Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Koncern Resocialisering Analyse og Evaluering Januar 2016 1 Delrapport: Brugerundersøgelsen 2015 Arresthusene

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2015

Brugerundersøgelsen 2015 Brugerundersøgelsen 2015 Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncern Resocialisering Analyse og Evaluering Januar 2016 1 Delrapport: Brugerundersøgelsen 2015 Formålet med Brugerundersøgelsen

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2015

Brugerundersøgelsen 2015 Brugerundersøgelsen 2015 Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncern Resocialisering Analyse og Evaluering Januar 2016 1 Delrapport: Brugerundersøgelsen 2015 Formålet med Brugerundersøgelsen

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2014

Brugerundersøgelsen 2014 Brugerundersøgelsen 2014 Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Februar 2015 1 Delrapport: Brugerundersøgelsen 2014 Formålet med Brugerundersøgelsen 2014

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2015

Brugerundersøgelsen 2015 Brugerundersøgelsen 2015 Arresthusene i Midt- og Nordjylland Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Koncern Resocialisering Analyse og Evaluering Januar 2016 1 Delrapport: Brugerundersøgelsen 2015 Arresthusene

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2013

Brugerundersøgelsen 2013 Brugerundersøgelsen 2013 Statsfængslet Østjylland Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Februar 2014 Delrapport: Brugerundersøgelsen 2013 Statsfængslet

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2013

Brugerundersøgelsen 2013 Brugerundersøgelsen 2013 Statsfængslet ved Sønder Omme Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Februar 2014 Delrapport: Brugerundersøgelsen 2013 Statsfængslet

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2013

Brugerundersøgelsen 2013 Brugerundersøgelsen 2013 Statsfængslet Møgelkær Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Februar 2014 Delrapport: Brugerundersøgelsen 2013 Statsfængslet Møgelkær

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2013

Brugerundersøgelsen 2013 Brugerundersøgelsen 2013 Statsfængslet i Nyborg Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Februar 2014 Delrapport: Brugerundersøgelsen 2013 Statsfængslet i

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2013

Brugerundersøgelsen 2013 Brugerundersøgelsen 2013 Statsfængslet Midtjylland Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Februar 2014 Delrapport: Brugerundersøgelsen 2013 Statsfængslet

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2013

Brugerundersøgelsen 2013 Brugerundersøgelsen 2013 Statsfængslet Renbæk Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Februar 2014 Delrapport: Brugerundersøgelsen 2013 Statsfængslet Renbæk

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2013

Brugerundersøgelsen 2013 Brugerundersøgelsen 2013 Arrestembedet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Februar 2014 Delrapport: Brugerundersøgelsen

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2013

Brugerundersøgelsen 2013 Brugerundersøgelsen 2013 Indsatte i fængsler og arresthuse Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Marts 2014 1 Indhold Brugerundersøgelsen 2013... Læsevejledning...

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2015

Brugerundersøgelsen 2015 Brugerundersøgelsen 2015 Holdninger og vurderinger blandt indsatte i fængsler og arresthuse Samlet rapport Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncern Resocialisering Analyse og

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2014

Brugerundersøgelsen 2014 Brugerundersøgelsen 2014 Kriminalforsorgen Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret December 2014 Delrapport: Brugerundersøgelsen 2014 Kriminalforsorgen I

Læs mere

Brugerundersøgelsen Indsattes holdninger og vurderinger af mulighederne for beskæftigelse i fængsler og arresthuse

Brugerundersøgelsen Indsattes holdninger og vurderinger af mulighederne for beskæftigelse i fængsler og arresthuse Brugerundersøgelsen 2014 Indsattes holdninger og vurderinger af mulighederne for beskæftigelse i fængsler og arresthuse Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncern Resocialisering

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2015

Brugerundersøgelsen 2015 Brugerundersøgelsen 2015 Klienters holdninger og vurderinger af at være i tilsyn under Kriminalforsorgen Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncern Resocialisering Analyse og Evaluering

Læs mere

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 30. juni 2011 Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 1. Indledning I perioden fra 7. juni til 21. juni 2011 fik de personer der har modtaget sygedagpenge hos Silkeborg Kommune

Læs mere

Indsattes tryghed og risikofaktorer

Indsattes tryghed og risikofaktorer Indsattes tryghed og risikofaktorer Af Christian Klement, Jonas Markus Lindstad og Natalia Bien Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncern Resocialisering Analyse og Evaluering Maj 2017 Indsattes tryghed

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center 1 Indhold Samlet opsummering...4 Indledning...6 Undersøgelsesmetode...6 Læsevejledning...8 Del-rapport

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2014

Brugerundersøgelsen 2014 Brugerundersøgelsen 2014 Holdninger og vurderinger blandt indsatte forældre i fængsler og arresthuse Børneansvarligordningen Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncern Resocialisering

Læs mere

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015 Analyse, HR og Udvikling Baggrund og metode...2 Svarprocent...2 Hvem har svaret?...2 Personlig hjælp...3 Praktisk hjælp...3 Madservice...4 Praktiske forhold omkring

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse sundersøgelse Fredericia Dagtilbud Fredericia 2012 Antal besvarelser: 121 Svarprocent: 53,30% Side 1 ud af 16 sider Introduktion Fredericia kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Forældretilfredshed 2015

Forældretilfredshed 2015 Antal svar: 23, svarprocent: 77% INFORMATION OM UNDERSØGELSEN Forældretilfredshed 2015 er et samarbejde mellem Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og konsulentvirksomheden SURVIO. Formålet er

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 2290 Inviterede 3817 Svarprocent 60% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6

Læs mere

Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg

Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg Indholdsfortegnelse: Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg INDLEDNING... 2 SVARPROCENT... 2 MÅLGRUPPE... 2 Tabel 1: Målgruppefordeling... 3 Figur 1: Målgruppefordeling...

Læs mere

Forældretilfredshed 2013

Forældretilfredshed 2013 Antal svar: 51, svarprocent: 75% INFORMATION OM UNDERSØGELSEN Forældretilfredshed 2013 er et samarbejde mellem Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og konsulentvirksomheden SURVIO. Formålet er

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2014 Hjemmeplejen Del 1 Landsdækkende spørgsmål

Brugertilfredshedsundersøgelse 2014 Hjemmeplejen Del 1 Landsdækkende spørgsmål Brugertilfredshedsundersøgelse 2014 Hjemmeplejen Del 1 Landsdækkende spørgsmål 1 Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger B. Foged. Sagsnr.: 27.36.00-P05-2-14 Dato: 23.01.15

Læs mere

Motivation og valg af uddannelse. - blandt nyuddannede SOSU'er i 2004. Horsens. Fastholdelse og rekruttering af social- og sundhedhjælpere

Motivation og valg af uddannelse. - blandt nyuddannede SOSU'er i 2004. Horsens. Fastholdelse og rekruttering af social- og sundhedhjælpere Motivation og valg af uddannelse - blandt nyuddannede SOSU'er i 2004 Horsens Fastholdelse og rekruttering af social- og sundhedhjælpere Skolebesøg 2004 I løbet af 2004 besøgte Arbejdsmiljøinstituttet (AMI)

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 VANGDALEN BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 190 FÆLLESKONTORET RANDERSEGNENS

Læs mere

Gladsaxe Kommune Borgerservice. Tilfredshedsundersøgelse 2008. December 2008

Gladsaxe Kommune Borgerservice. Tilfredshedsundersøgelse 2008. December 2008 Borgerservice Tilfredshedsundersøgelse 2008 December 2008 Indhold Slide nr. 3 Konklusioner 4 9 Tilfredshed alt i alt 11-13 Godt ved besøget og gode råd til Borgerservice 14 15 Henvendelse i Borgerservice

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 Nordfyns Kommune beelser: 1.241 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 Svarprocent: 67% RESULTATER PÅ TEMAER 01 Nedenfor fremgår resultaterne på undersøgelsens temaer. Hvert af temaerne er sammensat af flere enkeltspørgsmål,

Læs mere

Center for Sundhed og Velfærd. Tilfredshedsundersøgelse. Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig

Center for Sundhed og Velfærd. Tilfredshedsundersøgelse. Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig Center for Sundhed og Velfærd Tilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig Efteråret 2014 Indhold SAMMENFATNING... 3 TILFREDSHED MED HJEMMEPLEJEN...

Læs mere

Trivselsmåling. Nordfyns kommune. Totalrapport. Antal besvarelser: 1304

Trivselsmåling. Nordfyns kommune. Totalrapport. Antal besvarelser: 1304 Nordfyns kommune Totalrapport Antal besvarelser: 1304 Denne rapport har i alt 1304 respondenter. Svarprocenten for den samlede trivselsmåling for Nordfyns Kommune er på52,9%. Undersøgelsen blev gennemført

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 1 1. Forord... 1 2.

Læs mere

Beboerne har ordet Rapport for Granhøjen 2012

Beboerne har ordet Rapport for Granhøjen 2012 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Beboerne har ordet Rapport for Granhøjen 2012 Beboerne har ordet Rapport for botilbuddet Granhøjen Rapporten og undersøgelsen

Læs mere

Trivsel og social baggrund

Trivsel og social baggrund Trivsel og social baggrund Den nationale trivselsmåling i grundskolen, 2015 Elevernes trivsel præsenteres i fire indikatorer - social trivsel, faglig trivsel, støtte og inspiration samt ro og orden. Eleverne

Læs mere

Bilag 1: Hovedpointer om resultater fra Trivselsundersøgelsen 2015

Bilag 1: Hovedpointer om resultater fra Trivselsundersøgelsen 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Center for Policy NOTAT 17-04-2015 Bilag 1: Hovedpointer om resultater fra Trivselsundersøgelsen 2015 Den overordnede udvikling i trivselsundersøgelsen er negativ. Der er et generelt

Læs mere

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Sammenfatning...4 Samlet tilfredshed...5 Samlet tilfredshed på tværs af institutionerne...6 Barnets

Læs mere

MTU og Psykisk APV 2012

MTU og Psykisk APV 2012 FREDERICIA KOMMUNE MTU og Psykisk APV 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 140 Inviterede 149 Svarprocent 94% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Resultater 7

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Brugertilfredshedsundersøgelse beboere i plejebolig 2015 Totalundersøgelse Antal beelser: 471 Svarprocent: 51,64% Frederiksberg 2015 Side 1 ud af 15 sider Introduktion Frederiksberg

Læs mere

Fodlænkeafsoneres holdninger og vurderinger af at afsone med fodlænke

Fodlænkeafsoneres holdninger og vurderinger af at afsone med fodlænke Fodlænkeafsoneres holdninger og vurderinger af at afsone med fodlænke Brugerundersøgelsen 2015 Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncern Resocialisering Analyse og Evaluering

Læs mere

Center For Ledelse og Personale 2012

Center For Ledelse og Personale 2012 Center For Ledelse og Personale 212 Trivsels og apv målingen 212 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

Kommer du bagud med dit arbejde?

Kommer du bagud med dit arbejde? 1 1 1 1 1 Kommer du bagud med dit arbejde? 1 1 1 Har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Har du indflydelse på mængden af dit arbejde? 1 1 1 1 Har du stor indflydelse på beslutninger omkring dit arbejde?

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 SJÆLLANDSGADEKVARTERET BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 190 FÆLLESKONTORET

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Skole og Kultur. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Skole og Kultur. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 12 - Skole og Kultur Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 14 Maj 14 Svarprocent: 91% (5 besvarelser ud af 55 mulige) Netværksrapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet. Unges lån og opsparing. Public

Penge- og Pensionspanelet. Unges lån og opsparing. Public Penge- og Pensionspanelet Resultaterne og spørgsmålene i undersøgelsen om unges lån og opsparing, må ikke eftergøres uden udtrykkelig aftale med Penge- og Pensionspanelet. 2 Om undersøgelsen Undersøgelsen

Læs mere

Spørgeskema. Det er vigtigt, at alle etiske regler overholdes, når man bruger skemaet:

Spørgeskema. Det er vigtigt, at alle etiske regler overholdes, når man bruger skemaet: Spørgeskema Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering og kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Når medarbejderne har udfyldt spørgeskemaerne, samles skemaerne

Læs mere

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland 25. marts 2008 Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland Næsten en ud af ti er utilfreds med udviklingsmulighederne hvor de bor Nogle virksomheder mangler arbejdskraft,

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Forbundet af Offentligt Ansatte Medlemsundersøgelse om Ny Løn. Februar 2003

Forbundet af Offentligt Ansatte Medlemsundersøgelse om Ny Løn. Februar 2003 Forbundet af Offentligt Ansatte Medlemsundersøgelse om Ny Løn Februar 2003 Forbundet af Offentligt Ansatte Medlemsundersøgelse om Ny Løn Februar 2003 Indhold Side Resumé... 1 1. Indledning... 5 1.1.

Læs mere

Undersøgelse om produktsøgning

Undersøgelse om produktsøgning Undersøgelse om produktsøgning Tabelrapport 24.09.2013 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Knæ-Ambulatoriet Ortopædkirurgisk afdeling Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014 Borgerpanelundersøgelse Kommunikation og information Januar 2014 Strategi og Analyse, januar 2014 1 Indhold Metode og resultater... 3 Hovedresultater... 4 Information fra BRK til borgerne... 5 Nyheder

Læs mere

Roskilde Kommune. Trivselsundersøgelse 2013/2014. Resultat for: Roskilde Kommune - Total. Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent:

Roskilde Kommune. Trivselsundersøgelse 2013/2014. Resultat for: Roskilde Kommune - Total. Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: Trivselsundersøgelse 2013/2014 Resultat for: Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: - Total 5536 4762 86% INDHOLDSFORTEGNELSE Resultater - - Total INDHOLD Information om undersøgelsen Overblik

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe.

Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe. Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe. I april/maj 2008 gennemførte skolen for femte gang en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres pension

Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA Kampagne og Analyse 5. januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA har i perioden 28. oktober 2008 til 6. november 2008 gennemført et rundspørge om pension via forbundets elektroniske

Læs mere

Rapport vedrørende. etniske minoriteter i Vestre Fængsel. Januar 2007

Rapport vedrørende. etniske minoriteter i Vestre Fængsel. Januar 2007 Rapport vedrørende etniske minoriteter i Vestre Fængsel Januar 2007 Ved Sigrid Ingeborg Knap og Hans Monrad Graunbøl 1 1. Introduktion Denne rapport om etniske minoriteter på KF, Vestre Fængsel er en del

Læs mere

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006 Gæste-dagplejen Dagplejen Odder Kommune Brugerundersøgelse 2006 Undersøgelsen af gæstedagplejeordningen er sat i gang på initiativ af bestyrelsen Odder Kommunale Dagpleje og er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 214 Maj 214 : ADHD Svarprocent: 68% (13 besvarelser ud af 19 mulige) Netværksrapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er,

Læs mere

CPR-opgørelse af medarbejderstabens oprindelse

CPR-opgørelse af medarbejderstabens oprindelse CPR-opgørelse af medarbejderstabens oprindelse Vejledning til arbejdsgivere om mulighederne for at anvende CPR oplysninger til en opgørelse over medarbejderes oprindelse. Hvorfor en vejledning om CPR-opgørelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Knæ- og sår-ambulatoriet Center for planlagt kirurgi Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Hovedrapport. Brugerundersøgelse om hjemmehjælp 2014

Hovedrapport. Brugerundersøgelse om hjemmehjælp 2014 Hovedrapport Brugerundersøgelse om hjemmehjælp 1 Om rapporten Dette er hovedrapporten til undersøgelsen. Heri vil resultaterne fra Esbjerg Kommune blive sammenlignet med resultaterne fra den tidligere

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2011

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2011 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 11 Marts 11 Svarprocent: 73% (151 besvarelser ud af 7 mulige) Skolerapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

Sammenligningsniveau 1: Landsplan - Klassetrin ( Alle ) - Antal besvarelser: 30603

Sammenligningsniveau 1: Landsplan - Klassetrin ( Alle ) - Antal besvarelser: 30603 RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Ungeprofilundersøgelsen 2015 - Fredericia GRUNDLAG

Læs mere

Jeg noterede mig i opfølgningsrapporten det oplyste og anførte at jeg afventede direktoratets tilbagemelding.

Jeg noterede mig i opfølgningsrapporten det oplyste og anførte at jeg afventede direktoratets tilbagemelding. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. maj 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 8. februar 2001 af Statsfængslet Renbæk. I rapporten bad jeg om underretning mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL ELEVER I 6.-9. KLASSE DER GÅR I KLUB. Anvendelse af spørgeskemaet

SPØRGESKEMA TIL ELEVER I 6.-9. KLASSE DER GÅR I KLUB. Anvendelse af spørgeskemaet SPØRGESKEMA TIL ELEVER I 6.-9. KLASSE DER GÅR I KLUB Anvendelse af spørgeskemaet I forbindelse med Pilotprojekt om sammenlignelige brugerhedsundersøgelser på skoleområdet, gennemfører Rambøll Management

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2011

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2011 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 11 Marts 11 Svarprocent: 89% (7 besvarelser ud af 79 mulige) Skolerapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

Klientundersøgelsen 2011

Klientundersøgelsen 2011 Klientundersøgelsen 2011 Delrapport om unge klienter Af Susanne Clausen Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret December 2013 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Baggrund for rapporten...

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2012

FORÆLDRETILFREDSHED 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Antal besvarelser: 317 Svarprocent: 80% FORÆLDRETILFREDSHED 2012 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN Lyngby-Taarbæk Kommune har i perioden november-december 2012 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Ad punkt 2.2 Cellerne

Ad punkt 2.2 Cellerne 1/6 Den 27. december 2007 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 2. oktober 2007 af Arresthuset i Ringkøbing. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold. Jeg modtog

Læs mere

Lokal rapport Næsbjerg Skole - Forældre til elever i 0.-9. klasse - 2014. Side 1 ud af 16 sider

Lokal rapport Næsbjerg Skole - Forældre til elever i 0.-9. klasse - 2014. Side 1 ud af 16 sider Side 1 ud af 16 sider INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 RAPPORTENS OPBYGNING... 4 DEN SAMLEDE TILFREDSHED... 5 DE FEM HØJESTE OG DE FEM LAVESTE VURDERINGER... 6 STØRSTE FORSKELLE FRA KOMMUNENS GENNEMSNIT...

Læs mere

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt

Læs mere

AFTENSKOLERNES ROLLE FOR PSYKISK SÅRBARE BORGERE

AFTENSKOLERNES ROLLE FOR PSYKISK SÅRBARE BORGERE Folkeoplysning i forandring II 23.-24. maj 2016 Chefanalytiker Henriette Bjerrum Foto: Dorte Vester, Dalgas Skolen AFTENSKOLERNES ROLLE FOR PSYKISK SÅRBARE BORGERE Baggrunden for fokus på mental sundhed

Læs mere

REKRUTTERING BLANDT VIRKSOMHEDER MED FORGÆVES REKRUTTERINGER, FORÅRET 2013. 1. Indledning. 2. Analysedesign

REKRUTTERING BLANDT VIRKSOMHEDER MED FORGÆVES REKRUTTERINGER, FORÅRET 2013. 1. Indledning. 2. Analysedesign REKRUTTERING BLANDT VIRKSOMHEDER MED FORGÆVES REKRUTTERINGER, FORÅRET 2013 Dato 2013-06-10 1. Indledning Arbejdsmarkedsstyrelsen (AMS) har bedt Rambøll gennemføre en tillægssurvey til styrelsens ordinære

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen

NaturErhvervstyrelsen NaturErhvervstyrelsen Kundetilfredshedsundersøgelse juni 2015 894 respondenter 14. Juni 2015 til 13. juli 2015 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen... 3-6 Hovedkonklusioner... 7-10 Gennemgang af resultater

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge FOA Kampagne og Analyse Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge Juli 2011 FOA undersøgte i juni 2011 medlemmernes oplevelse af arbejdet med psykisk syge og deres oplevelse udviklingen

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2012

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2012 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 12 Maj 12 Svarprocent: % (44 besvarelser ud af 56 mulige) Skolerapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter Patienters oplevelser i Region Nordjylland 202 Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.60 indlagte og 7.589 ambulante patienter Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Nordjylland Enheden

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i

Læs mere

Odder Fælles Skolevæsen April 2014

Odder Fælles Skolevæsen April 2014 Odder Fælles Skolevæsen April 04 Totalrapport Dokumentnr.: 77-04-5087 side Indhold.0 Indledning... 4.0 Opsamling på undersøgelsens resultater... 5. Styrkepositioner ved undersøgelsen... 5. Uviklingsområder...

Læs mere

Spørgsmålene er inden for rammerne: Arbejdsmiljø, privatliv og familieliv, helbred og velbefindende.

Spørgsmålene er inden for rammerne: Arbejdsmiljø, privatliv og familieliv, helbred og velbefindende. Arbejdsmiljøundersøgelse Arbejdspladsvurdering af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø (APV). Undersøgelsen er rettet mod hele medarbejderstaben (lærere, pedeller, rengøring og teknisk adm. personale),

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse På området for voksne med sindslidelse og udsatte voksne - efteråret 2011 Bostøtte, bofællesskaber og boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N De pårørende har ordet Landsrapport Den landsdækkende pårørendeundersøgelse på regionale botilbud for voksne personer med handicap,

Læs mere

Forældretilfredshed 2016

Forældretilfredshed 2016 Forældretilfredshed 016 Antal svar: 5, svarprocent: 79% INFORMATION OM UNDERSØGELSEN Forældretilfredshed 016 er et samarbejde mellem Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og konsulentvirksomheden

Læs mere

Gennemgang af søgekøen

Gennemgang af søgekøen Gennemgang af søgekøen Af Kontor for Analyse og Administration Som en del af udmøntningen af vækstpakken 2014 blev det besluttet at igangsætte en kvalitativ gennemgang af søgekøen, hvor erhvervsskolerne

Læs mere

Brøndby Kommune. Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008

Brøndby Kommune. Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008 Brøndby Kommune Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008 Høj tilfredshed og stor fastholdelsesgrad drevet af glæde ved de nærmeste forhold ved arbejdet 1.950 medarbejdere deltog fin svarprocent på 75 totalt,

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April 2015. Etnicitet og statsborgerskab

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April 2015. Etnicitet og statsborgerskab Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik April 2015 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to forskellige opgørelser, én om etnisk

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering Mariagerfjord Kulturskole 2012 - Resultater

Undervisningsmiljøvurdering Mariagerfjord Kulturskole 2012 - Resultater Undervisningsmiljøvurdering Mariagerfjord Kulturskole 2012 - Resultater Det elektroniske spørgeskema blev i januar 2012 oploadet på Kulturskolens hjemmeside og sendt via mail til samtlige elever. I alt

Læs mere

2. maj 2011. Åbne fængsler '11. Kriminalforsorgen '11

2. maj 2011. Åbne fængsler '11. Kriminalforsorgen '11 2. maj Åbne fængsler '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den samme egenskab

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Medicinsk Ambulatorium, Herning Medicinsk Afdeling (Herning/Ringkøbing) Hospitalsenheden

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i

Læs mere