Konkurrenceudsættelse i Fredensborg Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konkurrenceudsættelse i Fredensborg Kommune"

Transkript

1 Konkurrenceudsættelse i Fredensborg Kommune NOTAT Fredensborg Kommune står i de kommende år over for en række økonomiske udfordringer, som til stadighed vil stille krav om effektiviseringer i den kommunale opgavevaretagelse. Blandt paletten af effektiviseringsmuligheder er konkurrenceudsættelse, som kan medvirke til at sikre, at opgavevaretagelsen sker bedst og billigst. Fra: Center for Økonomi og Indkøb 10. april 2015 Begrebet konkurrenceudsættelse Konkurrenceudsættelse dækker bredt over: 1) Udbud af udbudspligtige varer, tjenesteydelser og bygge/anlægsopgaver i almindelighed 2) Udbud af ikke-udbudspligtige driftsopgaver, som alternativt varetages internt Under den første kategori hører eksempelvis kontorartikler, hardware, biler, vejsalt, it-systemer, rådgiverydelser, tolkeydelser og håndværkerydelser. Områderne er udbudspligtige, og udbud gennemføres i henhold til EU s udbudsdirektiv eller tilbudsloven. Under den anden kategori hører eksempelvis rengøring, kantinedrift, tandpleje, plejecenterdrift, vedligehold af grønne arealer, ejendomsdrift og lønadministration. Områderne er ikke udbudspligtige, hvis kommunen alternativt drifter opgaverne internt. Tre notater lægger til grund for nærværende sag Det første notat vedrører status på konkurrenceudsættelse i Fredensborg Kommune. Det andet notat vedrører muligheder og potentialer i forhold til en fortsat ambitiøs tilgang til udbud af udbudspligtige områder (kategori 1). Det tredje notat vedrører muligheder og potentialer i forhold til en mere ambitiøs tilgang til ikke-udbudspligtige områder (kategori 2), som illustreres ved andre kommuners erfaringer med konkurrenceudsættelse af interne driftsopgaver. Næste skridt Såfremt det i højere grad ønskes at bruge konkurrenceudsættelse af interne driftsopgaver som instrument til effektivisering, er næste skridt at gennemføre egentlige analyser af potentialet ved konkurrenceudsættelse af konkrete driftsopgaver, som i dag varetages internt. Administrationen opfordrer i givet fald til, at der udpeges et, to eller tre områder fra notat 3 til nærmere analyse. Rådhuset Egevangen 3 B DK-2980 Kokkedal Telefon

2 1. Status på konkurrenceudsættelse i Fredensborg Kommune Fredensborg Kommune har igennem de sidste år gennemført en lang række udbud af særligt de udbudspligtige områder (kategori 1), hvilket i 2014 har medført gevinster på 19 mio. kr., hvoraf de 9,8 mio. kr. er lagt i kassen. Den resterende del er forblevet i organisationen til nye prioriteringer. Kommunen vurderes at være relativt langt fremme i forhold til udbud af udbudspligtige områder og realisering af potentielle gevinster her fra, idet kommunen igennem en årrække har haft og gennemført en ambitiøs udbudsplan. Udbudsplanen for 2014 og 2015 er vedlagt som bilag. Fremadrettet er det dog stadig vigtigt at opretholde kadencen, idet kontrakter og vilkår ellers udvandes. Konkurrenceudsættelse af interne driftsopgaver Kommunen har ikke haft tradition for at konkurrenceudsætte interne driftsopgaver (kategori 2). Indenfor de sidste år har kommunen dog udbudt rengøring som et eksempel på en opgave, som formentlig alternativt i større omfang ville blive varetaget internt. Håndværkerydelser og vikarer til plejesektoren er ligeledes eksempler på opgaver, som har været udbudt, men som dog ikke tidligere har været varetaget internt i Fredensborg Kommune. Indikator for konkurrenceudsættelse Indikator for konkurrenceudsættelse (IKU) angiver, jf. Økonomi og Indenrigsministeriet, hvor stor en andel af de kommunale opgaver, der kan udbydes i fri konkurrence, som rent faktisk udbydes i fri konkurrence, uanset om opgaveløsningen i sidste ende er kommunal eller privat. Opgaveløsningen kan ende kommunalt, hvis kommunen afgiver kontrolbud og vinder kontrakten. IKU opgøres dog ud fra tekniske regnskabsoplysninger, hvortil lægges kommunernes oplysninger om eventuelle internt vundne udbud. IKU siger således i praksis ikke noget om, hvorvidt opgaverne rent faktisk har været konkurrenceudsat eller blot løses af private. IKU påvirkes dermed også af de private leverandørers priser således, at en stigning i priserne alt andet lige medfører en stigning i IKU. Ligeledes vil eksempelvis et højt forbrug af vikarbureauer alt andet lige påvirke IKU i opadgående retning. I Fredensborg Kommune er IKU på 27,4 pct. i 2013, hvilket skal sammenholdes med en gennemsnitlig IKU i 2013 på 25,9 pct. for alle landets kommuner. Tallet skal ligeledes sammenholdes med, at Fredensborg Kommune i 2009 havde en IKU på 29,1 pct. Kommunens relativ høje IKU sammenholdt med et meget begrænset antal udbud af driftsopgaver, som hovedsageligt begrænser sig til rengøring, kørsel, vikarer til plejesektoren og håndværkere, kan således indikere, at kommunen i høj grad anvender private leverandører til løsning af opgaver, som kunne løses internt - uden at disse har været konkurrenceudsat. Side 2 af 7

3 2. Muligheder og potentialer i forhold til en fortsat ambitiøs tilgang til udbud af udbudspligtige områder Fredensborg Kommune har, jf. notat 1, gennemført udbud og i flere tilfælde også genudbud af mange udbudspligtige områder (kategori 1), herunder særligt hyldevarer. De økonomiske gevinster må derfor - hvad angår genudbud af de mest almindelige udbudsområder - formodes at være ved at være udtømt. Det er dog vurderingen, at der endnu er potentiale for at realisere økonomiske gevinster ved eksempelvis at ændre udbudsformen, tilpasse serviceniveuaet eller udbyde opgaver, som allerede varetages eksternt, men som ikke har været udbudt. Eksempler på økonomiske gevinster ved udbud med ændrede metoder Ændret udbudsform: Håndværkerydelser har været udbudt og genudbudt ad flere omgange som en indbudt/begrænset licitation under tilbudsloven. Da udbudsformen blev ændret til et offentligt udbud under EU s udbudsdirektiv, var der en gevinst på 1,7 mio. kr. årligt, svarende til pct. af omsætningen på aftalerne. Den ændrede udbudsform medførte dog også, at færre lokale fik rammeaftaler som følge af den åbne og dermed større konkurrence. Tilpasning af serviceniveauet: Hjemmeplejebiler har som operationelt leasede hvidpladebiler været udbudt og genudbudt ad flere omgange som et offentligt udbud under tilbudsloven. Da hjemmeplejebilerne blev udbudt som finansielt leasede gulpladebiler i et dynamisk indkøbssystem under EU s udbudsdirektiv, var der en gevinst på kr. årligt, svarende til pct. af omsætningen. Udbud af opgaver, som varetages eksternt, men ikke har været udbudt: Vikarer til plejesektoren blev igennem flere år leveret af eksterne vikarbureauer efter individuelle aftaler. Da vikarydelsen blev udbudt som en samlet aftale, var der en gevinst på kr., svarende til 15 pct. af den daværende omsætning. Muligheder og potentialer Det vurderes, at der er yderligere økonomiske gevinster at hente ved at udbyde nye områder, som i forvejen løses eksternt, eller ved at ændre i udbudsform og/eller serviceniveau ved genudbud af allerede udbudte områder. Eksempler kunne være rådgivere på det tekniske område, psykologitjenester, socialkonsulenter, bosteder/opholdstilbud, madudbringning og gartnerydelser. Administrationen analyserer til stadighed potentialer og barrierer for nye udbudsområder og ændrede udbudsformer, og disse indarbejdes løbende i udbudsplanen. Side 3 af 7

4 3 Muligheder og potentialer i forhold til en mere ambitiøs tilgang til udbud af ikke-udbudspligtige områder Opgaver, som varetages internt i kommunen, er ikke-udbudspligtige (kategori 2), men på en række områder kan det vælges at konkurrenceudsætte opgavevaretagelsen. Det gælder eksempelvis på kantinedrift, kørsel, rengøring, tandpleje, plejehjemsdrift, lønadministration, it-drift og drift af grønne arealer. Konkurrenceudsættelse af interne driftsopgaver Kommunen udsætter en opgave for konkurrence ved at bede interesserede parter om at give tilbud på at løse opgaven. På baggrund af de opstillede kriterier, udvælges det bedste tilbud, og den pågældende leverandør skal derefter varetage opgaven. Konkurrenceudsættelse er ikke i sig selv ensbetydende med udlicitering, idet der kan afgives kontrolbud fra kommunen selv. I givet fald indgår dette i konkurrencen på lige fod med øvrige tilbud fra private leverandører. Målet er således ikke nødvendigvis, at private leverandører skal varetage en større del af de offentlige opgaver, men at det via konkurrenceudsættelse sikres, at de offentlige opgaver varetages bedst og billigst. Effekter af konkurrenceudsættelse I 2011 blev en forskningsoversigt offentliggjort. Den viste, at der kunne identificeres positive økonomiske gevinster af konkurrenceudsættelse på de tekniske områder, mens det var vanskeligt at konkludere noget på baggrund af de relativt få erfaringer med konkurrenceudsættelse af velfærdsydelser. På de tekniske områder blev der dokumenteret omkostningsbesparelser på 5-15 pct. En forskningsoversigt fra 2014 har dog hverken kunnet be- eller afkræfte konklusionen fra 2011 om besparelser på de tekniske områder, hvilket særligt skyldes en stor amerikansk undersøgelse af skolebusdrift. På velfærdsydelserne findes der fortsat ikke statistisk materiale for effekterne af konkurrenceudsættelse. DI s redegørelse 2015 om offentligt-privat samarbejde peger på, at hvis alle landets kommuner skabte konkurrence om deres opgaver i lige så høj grad som de ti kommuner, som konkurrenceudsætter mest, vil kommunerne til sammen kunne opnå en effektiviseringsgevinst på 4 mia. kr. Potentialet skal særligt findes inden for sociale opgaver, som i mange kommuner kun er konkurrenceudsat i meget begrænset omfang. Sociale opgaver omfatter dagtilbud til børn og unge, tilbud til ældre og handicappede samt børn og unge med særlige behov, revalidering samt arbejdsmarkedsforanstaltninger mv. Erfaringer i Fredensborg Kommune Fredensborg Kommune har begrænset erfaring med udbud af opgaver, som tidligere er blevet løst internt. Rengøring blev dog før 2006 varetaget som en Side 4 af 7

5 blanding af intern og ekstern opgaveløsning med flere forskellige leverandører og individuelt indgåede aftaler, men er siden blevet udbudt samlet med 3-4 års mellemrum. Det første udbud medførte en besparelse på 19 pct. af den oprindelige omsætning, men også de efterfølgende genudbud har givet relativt store økonomiske gevinster på hhv. 9 og 7 pct. Gevinsterne har i høj grad været opnået som følge af konkurrencen og i mindre grad som følge af servicetilpasninger. Netop servicetilpasninger kan alt andet lige være nemmere at implementere i forbindelse med et udbud, da udfærdigelsen af udbudsmaterialet forudsætter en stillingtagen til serviceniveau og krav. Det kan være en fordel ved ekstern frem for intern opgavevaretagelse. For øjeblikket gennemfører Fredenborg Kommune udbud af praktisk og personlig hjælp til hjemmeboende borgere, og det forventes, at udbuddet medfører en økonomisk gevinst i forhold til den nuværende løsning, hvor de private leverandører betales den samme pris som den kommunale hjemmepleje. Erfaringer i andre kommuner Andre kommuner har erfaringer med udbud af flere forskellige opgaver, som traditionelt løses internt. Eksemplerne nedenfor er fundet i Udbudsportalens dokumentationsdatabase og i DI s Kommunefakta cases. Udbud af hjemmepleje og plejecenter: Holbæk Kommune udbød i 2012 praktisk hjælp og personlig pleje i ét hjemmeplejedistrikt sammen med driften af ét plejecenter. Holbæk Kommune estimerede en årlig gevinst på 5 mio. kr. som følge af udbuddet. Udbud af vej og park: Frederikssund Kommune udbød i 2012 alle opgaver inden for park og vej i én stor aftale med virksomhedsoverdragelse af medarbejdere. Udbuddet medførte en årlig gevinst på 10 mio. kr., hvor halvdelen skyldtes harmonisering af serviceniveauet mellem de tidligere fire kommuner, og halvdelen skyldtes lavere priser som følge af udbuddet. Udbud af genoptræning: Viborg Kommune udbød i 2010 genoptræning efter sundhedslovens 140 til et antal private leverandører. Udbuddet medførte en årlig gevinst på kr. ud af en omsætning på 2 mio. kr. Udbud af løn- og personaleadministration: Frederiksberg Kommune udbød i 2003 og 2006 løn- og personaleadministration. Førstegangsudbuddet medførte en årlig gevinst på 1,7 mio. kr., og genudbuddet medførte yderligere en årlig gevinst på kr. Side 5 af 7

6 Udbud af ortodontisk visitation og behandling af børn og unge: Ringkøbing-Skjern Kommune udbød i 2009 ortodontisk visitation og behandling af børn og unge i én aftale. Udbuddet medførte en årlig gevinst på 1,7 mio. kr. Udover de økonomiske effekter som følge af udlicitering, kan der være både positive og negative kvalitets- og servicemæssige effekter for borgere og medarbejdere. Af positive effekter kan fremhæves en analyse fra CEPOS fra 2012, der viser, at medarbejdere i den kommunale hjemmepleje gennemsnitligt har et sygefravær på 16,1 dage, mens medarbejdere i den private hjemmepleje gennemsnitligt har et fravær på 7,8 dage. Ligeledes kan fremhæves antallet af borgere, der vælger privat hjemmehjælp til praktisk hjælp i hjemmet, som er stadigt stigende. Af negative effekter kan nævnes, at flere analyser indikerer, at udlicitering medfører ulemper for medarbejderne, som oplever at måtte arbejde hårdere for en lavere betaling efter opgaveoverdragelse til private leverandører. Muligheder og potentialer Jf. notat 1 har Fredensborg Kommune en IKU på 27,4 pct., hvilket betyder, at Fredensborg Kommune selv varetager 72,6 pct. af de opgaver, som potentielt kan konkurrenceudsættes. IKU er ligeledes opgjort fordelt på hovedkonti, og her fremgår det, at Fredensborg Kommune i højere grad end landsgennemsnittet selv varetager opgaverne på sundheds- og administrationsområdet. På området for sociale opgaver og beskæftigelse er IKU tilsvarende landsgennemsnittet. Alt andet lige kan IKU indikere, at der generelt men særligt på sundheds-, social-. beskæftigelses- og administrationsområdet er et økonomisk potentiale i yderligere konkurrenceudsættelse af interne driftsopgaver. Økonomiske gevinster forudsætter dog alt andet lige ofte øgede udgifter til administration, idet det fulde økonomiske potentiale kun indhentes ved løbende controlling og kontraktstyring. Såfremt det politisk ønskes at arbejde videre med mulighederne for at bruge konkurrenceudsættelse af interne driftsopgaver som instrument til effektivisering, opfordrer administrationen til, at der udpeges et mindre antal områder til nærmere analyse af potentialet ved konkurrenceudsættelse. Et sådant ønske bør - pga. det administrative ressourceforbrug til gennemførelse af analyser - i givet fald ledsages af en politisk vilje til at gennemføre udbud af områder, hvor analysen peger på et vist økonomisk potentiale forudsat, at der ikke kan peges på væsentlige negative effekter. Forslag til områder i Fredenssborg Kommune til nærmere analyse Administrationen foreslår følgende områder, som kunne være genstand for en egentlig analyse af potentialet ved konkurrenceudsættelse, men andre områder kan også være relevante. It-drift Lønadministration Side 6 af 7

7 Tandpleje Hjemmesygepleje Plejecenter Kantinedrift på rådhuset Cafédrift på plejecentre Madservice Daginstitution Betjentfunktion på rådhuset Genoptræning Facility management, f.eks. bygningsvedligehold Park og Vej (I Nordsjællands Park og Vej er det bestyrelsen, der træffer beslutning om et eventuelt udbud) Side 7 af 7

8 Hovedaftale Center for Form Prioritering Kvartal for opstart af arbejdet Begravelseshjælp Borgerservice Eget udbud 1. Tilstræbes opstartet K4 Optiske hjælpemidler Borgerservice Eget udbud 1. Tilstræbes opstartet K4 Tandprotetisk arbejde Borgerservice Eget udbud 1. Tilstræbes opstartet K4 Telefonsystem Borgerservice / Digitalisering og IT Eget udbud 1. Tilstræbes opstartet K2 Firewall Digitalisering og IT Eget udbud 1. Tilstræbes opstartet Smartphones - hvis tilslutning til SKI Forpligtende Digitalisering og IT IN udbud 1. Tilstræbes opstartet K1 Servere Digitalisering og IT SKI Forpligtende 1. Tilstræbes opstartet K1 Tablets Digitalisering og IT SKI Forpligtende 1. Tilstræbes opstartet K1 Tele og data Digitalisering og IT SKI forpligtende 1. Tilstræbes opstartet K1 It-tilbehør og toner Digitalisering og IT SKI Forpligtende 1. Tilstræbes opstartet K2 Multifunktionsmaskiner Digitalisering og IT SKI Forpligtende 1. Tilstræbes opstartet K3 Printere Digitalisering og IT SKI Forpligtende 1. Tilstræbes opstartet K3 Storage Digitalisering og IT SKI Forpligtende 1. Tilstræbes opstartet K3 Hardware Digitalisering og IT SKI Forpligtende 1. Tilstræbes opstartet K4 Remote Backup Digitalisering og IT Eget udbud 2. Forventes udskudt eller løst decentralt/eksternt IT-system "Find børnene" Familie, Unge & Integration + Skoler & Dagtilbud Eget udbud 2. Forventes udskudt eller løst decentralt/eksternt It-system Dialogportalen Familie, Unge & Integration + Skoler & Dagtilbud Eget udbud 2. Forventes udskudt eller løst decentralt/eksternt Socialkonsulenter til udsatte børn og unge Familie, unge og integration Eget udbud 1. Tilstræbes opstartet K2 IT-system på området for udsatte børn og unge Familie, Unge og Integration Kombit 2. Forventes udskudt eller løst decentralt/eksternt Jobcenterydelser og forløb Job og ydelse Eget udbud 1. Tilstræbes opstartet K1 Håndværkerydelser Kommunale Ejendomme og Arealer Eget udbud 1. Tilstræbes opstartet K1 Opsporing af fejlkoblinger på spildevandsnettet Kommunale Ejendomme og Arealer Eget udbud 1. Tilstræbes opstartet K1 Ventilationservice Kommunale Ejendomme og Arealer Eget udbud 1. Tilstræbes opstartet K1 Solcelleanlæg Kommunale Ejendomme og Arealer Eget udbud 3. Forventes udskudt eller løst decentralt/eksternt Indkøb af tandteknikerstole Kultur, Idræt og Sundhed Eget udbud 1. Tilstræbes opstartet K1 Lokalebookingsystem Kultur, Idræt og Sundhed Eget udbud 1. Tilstræbes opstartet K1 Klaverer til musikskolen Kultur, Idræt og Sundhed Eget udbud 1. Tilstræbes opstartet K4 Indkøb og klargøring af biblioteks- og skolebiblioteksbøger Kultur, Idræt og Sundhed Fællesudbud Gentofte 1. Tilstræbes opstartet K1 Byens Hus - brugerinddragelse og byggerådgiver Kultur, Idræt og Sundhed Eget udbud 2. Forventes udskudt eller løst decentralt/eksternt Gymnastikkens Hus - brugerinddragelse og byggerådgiver Kultur, Idræt og Sundhed Eget udbud 2. Forventes udskudt eller løst decentralt/eksternt Kunstgræsbaner - anlæg Karsemosegård og Fredensborg Kultur, Idræt og Sundhed Eget udbud 2. Forventes udskudt eller løst decentralt/eksternt Inventar til Humlebæk Idrætscenter Kultur, Idræt og Sundhed Eget udbud 3. Forventes udskudt eller løst decentralt/eksternt Beklædning til Park & Vej - Helsingør og Fredensborg Nordsjællands Park & Vej Eget udbud 1. Tilstræbes opstartet K1 Vejsalt Nordsjællands Park & Vej Eget udbud 1. Tilstræbes opstartet K Vejsalt Miniudbud Nordsjællands Park & Vej Miniudbud 1. Tilstræbes opstartet K2 Kaffemaskiner og kaffe Personale og HR Eget udbud 1. Tilstræbes opstartet K4 APV-system Personale og HR Eget udbud 4. Forventes udskudt eller løst decentralt/eksternt DIL - Diplomuddannelse i Ledelse Personale og HR Eget udbud 4. Forventes udskudt eller løst decentralt/eksternt Kursusadministrationssystem Personale og HR Eget udbud 4. Forventes udskudt eller løst decentralt/eksternt Ledertalentuddannelse Personale og HR Eget udbud 4. Forventes udskudt eller løst decentralt/eksternt Personalegodesystem Personale og HR Eget udbud 4. Forventes udskudt eller løst decentralt/eksternt Tværkommunal projektlederuddannelse Personale og HR Eget udbud 4. Forventes udskudt eller løst decentralt/eksternt Leverancer til LIFE Projekt Plan og Miljø Eget udbud 1. Tilstræbes opstartet K1 Svømmehal Politik og Strategi Evt. OPP 2. Forventes udskudt eller løst decentralt/eksternt K2 Brevpapir og kuverter med logoer Politik og Strategi Eget udbud 4. Forventes udskudt eller løst decentralt/eksternt K Layout og grafiske ydelser Politik og Strategi Eget udbud 4. Forventes udskudt eller løst decentralt/eksternt Hårde Hvidevarer Skoler og Dagtilbud Eget udbud 1. Tilstræbes opstartet K1 Møbler til daginstitutioner Skoler og Dagtilbud Eget udbud 1. Tilstræbes opstartet K1 Skolemøbler Skoler og Dagtilbud Eget Udbud 1. Tilstræbes opstartet K1 Udbud på sportsartikler, haleftersyn mv. Skoler og Dagtilbud Fællesudbud Gentofte 1. Tilstræbes opstartet K1 Indelegetøj Skoler og Dagtilbud Eget udbud 2. Forventes udskudt eller løst decentralt/eksternt K1 Institutionskøretøjer Skoler og Dagtilbud Eget udbud 2. Forventes udskudt eller løst decentralt/eksternt K1 Udelegetøj Skoler og Dagtilbud Eget udbud 2. Forventes udskudt eller løst decentralt/eksternt K1 System til booking af den matrikelløse skole Skoler og Dagtilbud Eget udbud 2. Forventes udskudt eller løst decentralt/eksternt Damprensning af legetøj Skoler og Dagtilbud Eget udbud 4. Forventes udskudt eller løst decentralt/eksternt Personkørsel Tværgående Movia udbud 1. Tilstræbes opstartet K2

9 Hovedaftale Center for Form Prioritering Kvartal for opstart af arbejdet Fersk konventionelt kød og pålæg Tværgående SKI 1. Tilstræbes opstartet K1 Kaffe og te Tværgående Eget udbud 4. Forventes udskudt eller løst decentralt/eksternt Køkkenredskaber og mindre husholdningsmaskiner Tværgående Eget udbud 4. Forventes udskudt eller løst decentralt/eksternt Bilpark Tværgående Eget udbud 1. Tilstræbes opstartet K1 Fisk og skalddyr Tværgående SKI 1. Tilstræbes opstartet K1 AV- og undervisningsudstyr Tværgående SKI Forpligtende 1. Tilstræbes opstartet K1 Byggematerialer Tværgående Eget udbud 2. Forventes udskudt eller løst decentralt/eksternt K1 Service og udstyr til kantiner og køkkener Tværgående Eget udbud 4. Forventes udskudt eller løst decentralt/eksternt Private leverandører af praktisk og personlig hjemmehjælp Ældre og Handicap Eget udbud 1. Tilstræbes opstartet K2 Omsorgsystem Ældre og Handicap Eget udbud 1. Tilstræbes opstartet K1 Rengøringssystem Ældre og Handicap Forhandling 1. Tilstræbes opstartet K1 Personlige hjælpemidler: Fodindlæg Ældre og Handicap IN udbud 1. Tilstræbes opstartet K1 Personlige hjælpemidler: Kompressionsstrømper Ældre og Handicap IN udbud 1. Tilstræbes opstartet K1 Personlige hjælpemidler: Ortopædiske sko Ældre og Handicap IN udbud 1. Tilstræbes opstartet K1 Stomi- og urologihjælpemidler Ældre og Handicap IN udbud 1. Tilstræbes opstartet K1 Sygeplejeartikler Ældre og Handicap IN udbud 1. Tilstræbes opstartet K1 It-system til opsporing og forebyggelse af sygdomme Ældre og Handicap Eget udbud 2. Forventes udskudt eller løst decentralt/eksternt K1 PDA'er til hjemmeplejen Ældre og Handicap Eget udbud 2. Forventes udskudt eller løst decentralt/eksternt K2 Personlige hjælpemidler: Brystproteser Ældre og Handicap Eget udbud 2. Forventes udskudt eller løst decentralt/eksternt K2 Madudbringning fra Lystholm Ældre og Handicap Eget udbud 3. Forventes udskudt eller løst decentralt/eksternt Daglige bankforretninger Økonomi & Indkøb Eget udbud 1. Tilstræbes opstartet K2 Forsikringsmægler Økonomi & Indkøb Eget udbud 1. Tilstræbes opstartet K2 KMD Monopolområde Økonomi og indkøb Kombit 1. Tilstræbes opstartet K1 Analyseopgaver Hovedaftale Center for Form Prioritering Kvartal for opstart af arbejdet Psykologitjenesteydelser, herunder coaching, psykologi mv Familie, Unge og Integration / HR og personale Foranalyse 4. Forventes udskudt eller løst decentralt/eksternt Inspektion af brandsikrings- og brandalarmanlæg Kommunale Ejendomme og Arealer Foranalyse 4. Forventes udskudt eller løst decentralt/eksternt Service på brandslukningsmateriale Kommunale Ejendomme og Arealer Foranalyse 4. Forventes udskudt eller løst decentralt/eksternt Vejbelysning Plan & Miljø Foranalyse 1. Tilstræbes opstartet K1 Landinspektører Plan & Miljø Foranalyse 2. Forventes udskudt eller løst decentralt/eksternt Vedligeholdelse af busstoppesteder Plan & Miljø Foranalyse 4. Forventes udskudt eller løst decentralt/eksternt Elektronisk byggesagsarkiv Plan og Miljø Foranalyse 4. Forventes udskudt eller løst decentralt/eksternt Rådgivningsydelser på det tekniske område Plan og Miljø / Kommunale Ejendomme og Arealer Foranalyse 3. Forventes udskudt eller løst decentralt/eksternt Turistbuskørsel Skoler og Dagtilbud Foranalyse 4. Forventes udskudt eller løst decentralt/eksternt Gardiner og solafskærmning Tværgående Foranalyse 4. Forventes udskudt eller løst decentralt/eksternt Juridisk rådgivning Tværgående Foranalyse 4. Forventes udskudt eller løst decentralt/eksternt Ledsagerordning Ældre & Handicap Foranalyse 3. Forventes udskudt eller løst decentralt/eksternt Flyttefirmaer Ældre og Handicap Foranalyse 4. Forventes udskudt eller løst decentralt/eksternt Indkøb af genoptræningsudstyr Ældre og Handicap Foranalyse 4. Forventes udskudt eller løst decentralt/eksternt Køb af pladser i botilbud og opholdssteder Ældre og Handicap Foranalyse 4. Forventes udskudt eller løst decentralt/eksternt

10 Hovedaftale Center for Form Prioritering Indsats A: Vi er projektleder B: Vi er Kvartal rådgiver C: Vi er ikke indblandet Tandprotetisk arbejde Borgerservice Eget udbud 0. Opstartet i 2014 A K1 Fodpleje - Helbredstillæg Borgerservice Eget udbud 1. Tilstræbes opstartet A K3 It-tilbehør og toner Digitalisering og IT Eget udbud 0. Opstartet i 2014 A K1 Hardware og it-tilbehør Digitalisering og IT SKI Forpligtende 0. Opstartet i 2014 A K1 Tablets Digitalisering og IT SKI Forpligtende 0. Opstartet i 2014 A K1 Multifunktionsmaskiner og printere Digitalisering og IT SKI Forpligtende 0. Opstartet i 2014 A K1 Standard Software Digitalisering og IT SKI Forpligtende 1. Tilstræbes opstartet A K4 Firewall Digitalisering og IT Eget udbud 4. Forventes udskudt eller løst decentralt/eksternt A IT-system "Find børnene" Familie og Unge / Skoler og Dagtilbud Eget udbud 0. Opstartet i 2014 A K1 Jobcenterydelser og forløb Job og Ydelse Kontraktgennemgang / In-house 3. Forventes udskudt eller løst decentralt/eksternt B? Elektriker-ydelser Kommunale Ejendomme Eget udbud 0. Opstartet i 2014 A K1 Gulv-ydelser Kommunale Ejendomme Eget udbud 0. Opstartet i 2014 A K1 Maler-ydelser Kommunale Ejendomme Eget udbud 0. Opstartet i 2014 A K1 Murer-ydelser Kommunale Ejendomme Eget udbud 0. Opstartet i 2014 A K1 Tømrer-ydelser Kommunale Ejendomme Eget udbud 0. Opstartet i 2014 A K1 Ventilationservice Kommunale Ejendomme Eget udbud 0. Opstartet i 2014 A K1 VVS-ydelser Kommunale Ejendomme Eget udbud 0. Opstartet i 2014 A K1 Vagtordning Kommunale Ejendomme Eget udbud 1. Tilstræbes opstartet A K1 Vinduespolering Kommunale Ejendomme Eget udbud 1. Tilstræbes opstartet B K1 Grafitti-afrensning Kommunale Ejendomme Eget udbud i IN-regi 1. Tilstræbes opstartet A K3 Elevatorservice Kommunale Ejendomme IN udbud 1. Tilstræbes opstartet B K4 Rensning af tagrender Kommunale Ejendomme Eget udbud 1. Tilstræbes opstartet A Passes ind Kloakservice Kommunale Ejendomme / Plan og Miljø Eget udbud 1. Tilstræbes opstartet A Passes ind IT-system til Nivå havn Kultur, Idræt og Sundhed Eget udbud 0. Opstartet i 2014 A K1 Udbud af Bibliotekssystem (IT) Kultur, Idræt og Sundhed Kombit udbud 0. Opstartet i 2014 A K1 Indkøb og klargøring af biblioteks-, men ikke taskebøger Kultur, Idræt og Sundhed SKI Forpligtende 0. Opstartet i 2014 A K1 Tidsskrifter Kultur, Idræt og Sundhed SKI Forpligtende 0. Opstartet i 2014 A K1 Gymnastikkens Hus - brugerinddragelse og byggerådgiver Kultur, Idræt og Sundhed Eget udbud 0. Opstartet i 2014 B K1 Specialtandpleje Kultur, Idræt og Sundhed Rådgivning 0. Opstartet i 2014 B K1 Lokalebookingsystem Kultur, Idræt og Sundhed Eget udbud 1. Tilstræbes opstartet B K3 Klaverer til musikskolen Kultur, Idræt og Sundhed Eget udbud 1. Tilstræbes opstartet B K4 Inventar til Humlebæk Idrætscenter Kultur, Idræt og Sundhed Eget udbud 1. Tilstræbes opstartet B Beklædning til Nordsjællands Park og Vej Nordsjællands Park og Vej Eget udbud 0. Opstartet i 2014 A K1 Vejsalt Nordsjællands Park og Vej Eget udbud i IN-regi 1. Tilstræbes opstartet A K1 Materiel-udlejning Nordsjællands Park og Vej Eget udbud 1. Tilstræbes opstartet A K3 Dæk Nordsjællands Park og Vej Eget udbud 3. Forventes udskudt eller løst decentralt/eksternt A Passes ind Kaffemaskiner og kaffe til rådhuset Personale og HR Forhandling 1. Tilstræbes opstartet B K1 Ledertalentuddannelse Personale og HR Eget udbud 1. Tilstræbes opstartet C Sundhedsforsikring Personale og HR Eget udbud 1. Tilstræbes opstartet C Vejbelysning Plan og Miljø Forhandling og udbud 0. Opstartet i 2014 A K1 LIFE Projekt Plan og Miljø Løbende rådgivning 0. Opstartet i 2014 A K1 Landinspektører Plan og Miljø Eget udbud 3. Forventes udskudt eller løst decentralt/eksternt A/B Passes ind Svømmehal Politik og Strategi OPP 1. Tilstræbes opstartet B Layout og grafiske ydelser Politik og Strategi Eget udbud 4. Forventes udskudt eller løst decentralt/eksternt A Passes ind It-system Digitalt elevplanssystem Skoler og Dagtilbud Eget udbud 0. Opstartet i 2014 A K1 Indelegetøj Skoler og Dagtilbud IN udbud 1. Tilstræbes opstartet A K1 Institutionskøretøjer Skoler og Dagtilbud IN udbud 1. Tilstræbes opstartet A K1 Udelegetøj Skoler og Dagtilbud IN udbud 1. Tilstræbes opstartet A K1 It-system Dagtilbud kommunikation Skoler og Dagtilbud Eget udbud 1. Tilstræbes opstartet B K1 Børnebleer Skoler og Dagtilbud Eget udbud i IN-regi 1. Tilstræbes opstartet A K3 Løbende indkøb af biler på dynamisk indkøbssystem Tværgående Eget udbud 0. Opstartet i 2014 A K1 Personkørsel Tværgående Movia udbud 0. Opstartet i 2014 A K1 Forbrugsartikler (hygiejneprodukter) Tværgående SKI Forpligtende 0. Opstartet i 2014 A K1 AV- og undervisningsudstyr Tværgående SKI Forpligtende 0. Opstartet i 2014 A K1 Dagligvarer til mindre enheder Tværgående Forhandling med henblik på senere udbud 1. Tilstræbes opstartet A K1

11 Hovedaftale Center for Form Prioritering Indsats A: Vi er projektleder B: Vi er Kvartal rådgiver C: Vi er ikke indblandet Byggematerialer Tværgående Forhandling med henblik på senere udbud 1. Tilstræbes opstartet A K1 Sportsrekvisitter Tværgående IN udbud 1. Tilstræbes opstartet A K1 Flyrejser og rejsebureau Tværgående SKI Frivillige 1. Tilstræbes opstartet A K1 Kaffe og te Tværgående IN udbud 1. Tilstræbes opstartet B K1 Drikkevarer til storkøkkener Tværgående SKI Forpligtende 1. Tilstræbes opstartet B K3 Fersk konventionelt kød og pålæg til storkøkkener Tværgående SKI Forpligtende 1. Tilstræbes opstartet B K3 Fødevarer til storkøkkener Tværgående SKI Forpligtende 1. Tilstræbes opstartet B K3 Kontormøbler Tværgående SKI Forpligtende 1. Tilstræbes opstartet B K4 Småbørnsudstyr Tværgående Eget udbud 3. Forventes udskudt eller løst decentralt/eksternt A Passes ind Frugtordning til decentrale enheder Tværgående Eget udbud 4. Forventes udskudt eller løst decentralt/eksternt A Passes ind Personlig og praktisk hjælp til borgere i eget hjem Ældre og Handicap Eget udbud 0. Opstartet i 2014 A K1 Stomihjælpemidler Ældre og Handicap IN udbud 0. Opstartet i 2014 A K1 Personlige hjælpemidler: Fodindlæg Ældre og Handicap IN udbud 0. Opstartet i 2014 A K1 Personlige hjælpemidler: Ortopædiske sko Ældre og Handicap IN udbud 0. Opstartet i 2014 A K1 Plejecenter i Humlebæk Ældre og Handicap Eget udbud 1. Tilstræbes opstartet B K1 Diabeteshjælpemidler Ældre og Handicap IN udbud 1. Tilstræbes opstartet B K1 Indkøbsordning til borgere i eget hjem - Frit valg Ældre og Handicap Eget udbud i IN-regi 1. Tilstræbes opstartet A K3 Tøjvask til borgere i eget hjem Ældre og Handicap Eget udbud i IN-regi 1. Tilstræbes opstartet A K3 Moppesystem Ældre og Handicap Eget udbud 1. Tilstræbes opstartet A K4 Madudbringning fra Lystholm Ældre og Handicap Eget udbud 1. Tilstræbes opstartet A Passes ind Personlige hjælpemidler: Kompressionsstrømper Ældre og Handicap IN udbud 1. Tilstræbes opstartet B Passes ind Indkøb af genoptræningsudstyr Ældre og Handicap Eget udbud 4. Forventes udskudt eller løst decentralt/eksternt A Passes ind Personlige hjælpemidler: Brystproteser Ældre og Handicap Eget udbud 4. Forventes udskudt eller løst decentralt/eksternt A Passes ind KMD Monopolområde Økonomi og Indkøb Kombit udbud 0. Opstartet i 2014 A K1 Forsikringer Økonomi og Indkøb Eget udbud 1. Tilstræbes opstartet B K1 Revision Økonomi og Indkøb Eget udbud 1. Tilstræbes opstartet A K2 Daglige bankforretninger Økonomi og Indkøb Eget udbud 1. Tilstræbes opstartet A K2 Kapitalforvaltning Økonomi og Indkøb Eget udbud 1. Tilstræbes opstartet A K2 It-system til indkøb & udbud - Udbudssystem Økonomi og Indkøb Forhandling 1. Tilstræbes opstartet A K4 Analyseopgaver Hovedaftale Center for Form Prioritering Indsats A: Vi er projektleder B: Vi er Kvartal rådgiver C: Vi er ikke indblandet Tandlægehjælp til kontanthjælpsmodtagere Borgerservice Foranalyse 1. Tilstræbes opstartet A K2 Socialkonsulenter til udsatte børn og unge under 18 år Familie og Unge Foranalyse 1. Tilstræbes opstartet A Passes ind Glarmester-ydelser Kommunale Ejendomme Foranalyse 3. Forventes udskudt eller løst decentralt/eksternt A Passes ind Psykologitjenesteydelser, herunder coaching, psykologi mv Personale og HR Egen foranalyse i IN-regi 0. Opstartet i 2014 A K1 Rådgivningsydelser på det tekniske område Plan og Miljø / Kommunale Ejendomme (Ingeniør, Arkitekter, teknisktegnere, projektledelse) Foranalyse 2. Forventes udskudt eller løst decentralt/eksternt A Passes ind Trykkeri Politik og Strategi Foranalyse 0. Opstartet i 2014 A K1 Hjemmeside og intranet Politik og Strategi Foranalyse 1. Tilstræbes opstartet A Passes ind

Bilag 1. Helsingør Kommunes løbende udbud

Bilag 1. Helsingør Kommunes løbende udbud Bilag 1. Helsingør Kommunes løbende udbud Dette bilag indeholder en oversigt over de løbende udbud af varer, tjenesteydelser, it samt bygge og anlæg i Helsingør Kommune, der forventes konkurrenceudsat

Læs mere

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse September 2012 Udvikling i kommunernes konkurrenceudsættelse At en opgave konkurrenceudsættes betyder ikke nødvendigvis, at opgaven udliciteres, men blot at den

Læs mere

Indkøb og konkurrenceudsættelse k - status og muligheder. Budgetseminar 25. juni 2015

Indkøb og konkurrenceudsættelse k - status og muligheder. Budgetseminar 25. juni 2015 Indkøb og konkurrenceudsættelse k - status og muligheder Budgetseminar 25. juni 2015 Indhold i oplæg Besparelser i budget 2015-2018 Konkurrenceudsættelse status og muligheder Siden sidst Oplæg til politiske

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse KØBENHAVN Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse VEJLE Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse ODDER Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse FREDERIKSBERG Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse SOLRØD Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 ODDER Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse KOLDING Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave.

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. (Pixie-udgaven er lavet på baggrund af rapport udarbejdet af Udbudsportalen i KL december 2013) Indledning: Den 1. april 2013

Læs mere

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Økonomidir. område Ramsherred 5 5700 Svendborg Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 21 34 76 I forhold til prisafprøvning/konkurrenceudsættelse peges der på, at der

Læs mere

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien Udbudsstrategi for Region Sjælland 2010-2013 1. Indledning I henhold til bestemmelserne i Regionslovens 33 skal Regionsrådet udarbejde en udbudsstrategi. Formålet med udbudsstrategien er at vurdere, på

Læs mere

Effekter ved kommunal konkurrenceudsættelse

Effekter ved kommunal konkurrenceudsættelse 23. april 2010 Effekter ved kommul konkurrenceudsættelse DI har gennemført en alyse af effekterne ved at konkurrenceudsætte kommule serviceopgaver. Alysen viser, at kommunerne i snit har sparet mellem

Læs mere

Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler. Appendiks 1: Spørgeskemaer og svarfordeling for kommunale og statslige indkøbere

Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler. Appendiks 1: Spørgeskemaer og svarfordeling for kommunale og statslige indkøbere Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler Appendiks 1: Spørgeskemaer og svarfordeling for kommunale og statslige indkøbere 2015 Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler Appendiks 1: Spørgeskemaer

Læs mere

Hvordan kan jeg blive leverandør. Temamøde i Favrskov Erhvervsråd den 13. maj 2009

Hvordan kan jeg blive leverandør. Temamøde i Favrskov Erhvervsråd den 13. maj 2009 Hvordan kan jeg blive leverandør til min egen kommune? Temamøde i Favrskov Erhvervsråd den 13. maj 2009 Indhold Fakta om kommunens indkøb Kommunal indkøbsanalyse - SKI Love og regler vedr. offentlig indkøb

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 ESBJERG Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi R A P P O R T Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017 Viden & Strategi Juni 2014 S i d e 2 1. Baggrund og formål med strategien for konkurrenceudsættelse

Læs mere

Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse

Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse Resume af beslutningsforslaget: Aarhus Kommune har konkurrenceudsat

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

Konsulentanalyse af det kommunale indkøb Ringsted Kommune

Konsulentanalyse af det kommunale indkøb Ringsted Kommune Konsulentanalyse af det kommunale indkøb Ringsted Kommune 7. marts 2011 Sammenfatning Potentiale Praksis Opmærksomhedspunkter Konsulentteamet har beregnet effektiviseringspotentialet samlet til 16,7 procent

Læs mere

Udbudsstrategi for kommunale driftsopgaver 2011-2013

Udbudsstrategi for kommunale driftsopgaver 2011-2013 Udbudsstrategi for kommunale driftsopgaver 2011-2013 Vedtaget af byrådet d. 24. januar 2011 1 Indhold 1. Indledning...3 1.1 Udbudsstrategiens afgrænsning...3 1.2 Strategiens indhold...3 2. Udbudsstrategien

Læs mere

FREDERIKSBERG 26,6 PCT. Konkurrenceudsættelse i Frederiksberg Kommune

FREDERIKSBERG 26,6 PCT. Konkurrenceudsættelse i Frederiksberg Kommune FREDERIKSBERG 68,4 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,3 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde

Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde Notat Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde Til: Produktivitetskommissionen Fra: Dansk Erhverv Offentligt-privat samarbejde styrker produktiviteten Det er Dansk Erhvervs

Læs mere

Vejviser til kommunerne: Frivillige og forpligtende indkøbsaftaler i SKI og Statens Indkøb

Vejviser til kommunerne: Frivillige og forpligtende indkøbsaftaler i SKI og Statens Indkøb KL/ Antivirus programmel RA 02.06 Standard software Udløber 31.03.2013. Kan ikke forlænges. oprindelig parter i Løber til 31.12.2011. Økonomistyrelsen har forlænget aftalen et år til udløb den 31.12.2012.

Læs mere

1. Hvordan stiller ovenstående lov- og regelsæt sig i forhold til typisk små lokale leverandører og hvad gør kommunen?

1. Hvordan stiller ovenstående lov- og regelsæt sig i forhold til typisk små lokale leverandører og hvad gør kommunen? Økonomi og Beskæftigelse Ejendomme og Indkøb Sagsnr. 51632 Brevid. 1146620 Ref. SEL Dir. tlf. 46 31 30 40 steene@roskilde.dk NOTAT: Regler og proces for offentlige indkøb 23. november 2010 Reglerne for

Læs mere

HORSENS. 85,7 MIO. KR. Så meget kan Horsens Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til:

HORSENS. 85,7 MIO. KR. Så meget kan Horsens Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til: HORSENS 85,7 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,7 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI. for udbud af. Kommunale Opgaver TÅRNBY KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI. for udbud af. Kommunale Opgaver TÅRNBY KOMMUNE Tårnby Kommune Kommunalbestyrelsen UDBUDSSTRATEGI for udbud af Kommunale Opgaver TÅRNBY KOMMUNE Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 21.12.2010 Udbudsstrategi 21122011.DOC Side 1 Tårnby Kommune Kommunalbestyrelsen

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Udbudspolitik Tiltrådt af Byrådet den 31. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Solrød Kommunes udbudspolitik... 2 2. Politiske mål... 2 3. Delegation

Læs mere

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Indhold 1 Indledning... 3 2 Organisering... 3 3 Indkøbsaftaler... 4 4 Udbud... 4 6 Overordnede mål... 6 7 IT... 8 8 Kontraktopfølgning... 9 9 Planlægning...

Læs mere

Udbudsstrategi for Silkeborg Kommune

Udbudsstrategi for Silkeborg Kommune 5. december 2011 Udbudsstrategi for Silkeborg Kommune Nærværende udbudsstrategi beskriver Silkeborg Kommunes strategi for anvendelse af konkurrenceudsættelse indenfor kommunens driftsområder. Strategien

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 December 2010 1 Baggrund: 1.1 Lovgrundlaget Kommuner og regioner skal udforme en udbudsstrategi inden udgangen af 2010, jf. styrelseslovens

Læs mere

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Initialer: peh Sag: 306-2010-23455 Dok.: 306-2010-289257 Oprettet: 14. december 2010 Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan

Læs mere

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune Indkøbsstrategi 2014-2017 Herning Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 Indsatsområder:... 3 2. Effektiv kontraktstyring... 4 2.1. E-handel (digitalisering af indkøbsprocessen)... 4 2.2. Fakturakontrol...

Læs mere

Notat. Middelfart Kommunes udbudsstrategi

Notat. Middelfart Kommunes udbudsstrategi Staben Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5012 Fax +45 8888 5501 Dato: 21. januar 2011 Sagsnr.: 201000628-5 Anne.HammershojBeck@middelfart.dk

Læs mere

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Charlotte Aagreen Økonomi D 4646 4477 E Chaa@lejre.dk Indkøbspolitik i Lejre Kommune Dato: 4. november 2010 J.nr.:

Læs mere

Notatet beskriver indledningsvist de ny regler for frit valg og udbud på ældreområdet.

Notatet beskriver indledningsvist de ny regler for frit valg og udbud på ældreområdet. BESLUTNINGSOPLÆG Potentialeafklaring på ældreområdet Dette notat er tænkt som et beslutningsoplæg til Kommunalbestyrelsen i Struer Kommune forud for udarbejdelsen af en potentialeafklaring på ældreområdet.

Læs mere

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Vejledning for udbud og indhentning af tilbud Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Indledning Denne vejledning har til formål at give svar på udbudsprocedurerne for bygge- og anlægsopgaver, samt

Læs mere

Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler. Appendiks 2: Spørgeskema og svarfordeling for virksomheder

Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler. Appendiks 2: Spørgeskema og svarfordeling for virksomheder Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler Appendiks 2: Spørgeskema og svarfordeling for virksomheder 2015 Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler Appendiks 2: Spørgeskema og svarfordeling for virksomheder

Læs mere

Øget kommunal service for de samme penge

Øget kommunal service for de samme penge Analysepapir, Februar 2010 Øget kommunal service for de samme penge Siden 2001 er de kommunale budgetter vokset langt hastigere end den samlede økonomi. Nu er kassen tom, og der bliver de næste år ikke

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

3. Markedsmodning på velfærdsområderne, invitation til et fælleskommunalt projekt (Hans Søie)

3. Markedsmodning på velfærdsområderne, invitation til et fælleskommunalt projekt (Hans Søie) SIDE 10/20 3. Markedsmodning på velfærdsområderne, invitation til et fælleskommunalt projekt (Hans Søie) Gæst: socialchef Jan Christensen, Holbæk Kommune Baggrund I regi af Udbudsportalen er der etableret

Læs mere

INDKØBSENHEDEN ÅRSRAPPORT 2011 INDKØB & UDBUD

INDKØBSENHEDEN ÅRSRAPPORT 2011 INDKØB & UDBUD INDKØBSENHEDEN ÅRSRAPPORT 2011 INDKØB & UDBUD Forord Offentlige indkøb er underlagt regler og love i henhold til tilbudsloven og EUdirektiverne. Reglerne skal sikre en åben og fair konkurrence blandt potentielle

Læs mere

25. september 2013 1. Status på Forpligtende Aftaler. E-kataloger i SKI

25. september 2013 1. Status på Forpligtende Aftaler. E-kataloger i SKI 25. september 2013 1 Status på Forpligtende Aftaler E-kataloger i SKI 25. september 2013 2 Aftaletyper fra SKI Frivillige og Forpligtende Varer (klassisk) Rådgivere IT/Tele Forpligtende aftaler 25. september

Læs mere

INDKØBSENHEDEN ÅRSRAPPORT 2012 INDKØB & UDBUD

INDKØBSENHEDEN ÅRSRAPPORT 2012 INDKØB & UDBUD INDKØBSENHEDEN ÅRSRAPPORT 2012 INDKØB & UDBUD Forord Offentlige indkøb er underlagt regler og love i henhold til tilbudsloven og EU-direktiverne. Reglerne skal sikre en åben og fair konkurrence blandt

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde i OmrådeUdvalg for Social, Sundheds og Kultur området

Referat fra ekstraordinært møde i OmrådeUdvalg for Social, Sundheds og Kultur området Referat fra ekstraordinært møde i OmrådeUdvalg for Social, Sundheds og Kultur området Dato: 17. september 2013 kl. 9.00-9.30 Mødested: Odder Rådhus, møderum 6 Mødelokalet er reserveret til formøde for

Læs mere

Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde

Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde OPS 4/0407-1200-0011 /CLV Begrænset udbud Et begrænset udbud er en udbudsform, hvor man som leverandør skal prækvalificeres, før man kan komme med et

Læs mere

Indhentning af tilbud på digital pasløsning

Indhentning af tilbud på digital pasløsning NOTAT Fra: Stefan Ising 17. september 2015 Indhentning af tilbud på digital pasløsning 1. Indledning Fredensborg Kommune inviterer interesserede tilbudsgivere til at afgive tilbud på en koncessionsaftale

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Økonomi- og Erhvervsudvalget Tillægsreferat Mødedato: Onsdag den 17. september 2014 Mødetidspunkt: 8:30 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M5/Rådhuset Torsten Nielsen, Nina Hygum, Per Møller Jensen, Mads Panny,

Læs mere

Offentlige indkøb Udbud under tærskelværdien og andre ikke EU-udbud

Offentlige indkøb Udbud under tærskelværdien og andre ikke EU-udbud Offentlige indkøb Udbud under tærskelværdien og andre ikke EU-udbud Statens & Kommunernes Indkøbs Service A/S udbud af Rammeaftale 17.17 Vikarydelser om levering af vikarydelser inden for sundhed & omsorgsområdet

Læs mere

Nye regler på fritvalgsområdet

Nye regler på fritvalgsområdet Nye regler på fritvalgsområdet Og mulighederne for at indhente en effektiviseringsgevinst Temadrøftelse i Faaborg-Midtfyn Kommune Den 11. februar 2014 1 Udbudsportalen i KL... Et fællesoffentligt initiativ

Læs mere

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd)

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Indledning og formål Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Viborg Kommunes udbudspolitik indeholder en kortftet

Læs mere

NOTAT: Modeller for udbud af dele af genoptræningsområdet

NOTAT: Modeller for udbud af dele af genoptræningsområdet Velfærdssekretariatet Sagsnr. 262484 Brevid. 1966841 NOTAT: Modeller for udbud af dele af genoptræningsområdet 3. september 2014 Sundheds- og Omsorgsudvalget behandlede den 10. juni 2014 analyse af genoptræningsområdet.

Læs mere

Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved konkurrenceudsættelse af Nordfyns Kommunes Vej og Park

Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved konkurrenceudsættelse af Nordfyns Kommunes Vej og Park Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved konkurrenceudsættelse af Nordfyns Kommunes Vej og Park Forfatter: Louise Rasmussen Revideret den 17-03-2015 Dokument nr. 480-2015-127465 Sags nr. 480-2015-70306

Læs mere

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide Bliv leverandør til det offentlige Miniguide INDLEDNING Denne miniguide indeholder vejledning i, hvad du skal huske når du vil byde på opgaver i Gribskov Kommune. Miniguiden indeholder nogle generelle

Læs mere

Udbud af sociale og sundhedsydelser udbud light

Udbud af sociale og sundhedsydelser udbud light Dansk Forening For Udbudsret 27. maj 2015 Udbud af sociale og sundhedsydelser udbud light Sune Troels Poulsen, advokat, partner, Andersen Partners 1 Social- og sundhed forpligtelser i forhold til borgerne

Læs mere

Totaløkonomi og lange kontrakter - Totaløkonomi i offentlige indkøb

Totaløkonomi og lange kontrakter - Totaløkonomi i offentlige indkøb 7. oktober 2014 1 Totaløkonomi og lange kontrakter - Totaløkonomi i offentlige indkøb Anja Piening, Chef for Jura og CSR Sandie Nøhr Nielsen, Udbudsjurist & TCO-ansvarlig 7. oktober 2014 2 SKI A/S en offentlig

Læs mere

Indkøbspolitik for Odsherred Kommune.

Indkøbspolitik for Odsherred Kommune. Projekt Indkøb Dok. Nr. 306-2010-192320 Indkøbspolitik for Odsherred Kommune. Baggrund Odsherred kommune forvalter med sine ca. 33.000 indbyggere et indkøbsbudget på over 400 mill kr. årligt. Odsherred

Læs mere

Notat vedr. eventuelt udbud af rengøring

Notat vedr. eventuelt udbud af rengøring Notat vedr. eventuelt udbud af rengøring Indhold Notat vedr. eventuelt udbud af rengøring... 1 1. Indledning... 1 2. Tal og fakta / baseline... 3 Nøgletal og økonomi... 3 Rengøringsstandard... 3 Organisering...

Læs mere

Notatet beskriver indledningsvist de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet.

Notatet beskriver indledningsvist de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet. BESLUTNINGSOPLÆG Potentialeafklaring på ældreområdet Dette notat er tænkt som et beslutningsoplæg til Kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune forud for udarbejdelsen af en potentialeafklaring på ældreområdet.

Læs mere

Udbudsregler og valg af lovprogram

Udbudsregler og valg af lovprogram Udbudsregler og valg af lovprogram Norddjurs Kommune har modtaget et uopfordret tilbud fra EG Kommuneinformation på køb af deres lovprogram og økonomiprogram, NIS. Norddjurs Kommune har i forvejen en kommunelicens

Læs mere

Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde

Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde Finansministeriet bestilte i begyndelsen af 2014 en rapport om offentlig-privat samarbejde. Formålet med rapporten blev drøftet i pressen i foråret 2014.

Læs mere

Udbuds- og indkøbsstrategi for perioden 2014-2017

Udbuds- og indkøbsstrategi for perioden 2014-2017 Udbuds- og indkøbsstrategi for perioden 2014-2017 Indledning Frederikssund Kommune ønsker at sikre, at kommunen opnår god kvalitet og effektivitet i den kommunale opgavevaretagelse. Strategien har til

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE Godkendt af Byrådet 21-06-2010 2 1. Udbudsstrategi Med henvisning til Bekendtgørelse fra Indenrigs- og Socialministeriet af 21. december

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

Erfaringer med konkurrence om offentlige opgaver overblik over eksisterende dokumentation af effekterne. Maj 2010

Erfaringer med konkurrence om offentlige opgaver overblik over eksisterende dokumentation af effekterne. Maj 2010 Erfaringer med konkurrence om offentlige opgaver overblik over eksisterende dokumentation af effekterne Maj 2010 UDBUDSRÅDET Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser 2 Denne vejledning, der er udarbejdet af DANVA og FRI, indeholder gode råd om, hvordan vandselskaber kan indkøbe

Læs mere

Åbent referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed Åbent referat fra ekstraordinært møde i Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Mandag den 5. januar 2015 Mødetidspunkt: 16:30-17:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 9, BCV Thyge

Læs mere

Bilag 2.2 Kompetencer, analyser og udbudsplan. Gør tanke til handling VIA University College

Bilag 2.2 Kompetencer, analyser og udbudsplan. Gør tanke til handling VIA University College Bilag 2.2 Kompetencer, analyser og udbudsplan Gør tanke til handling VIA University College Formål I dette notat findes anbefalinger til den samlede kreds af ansvarlige for indkøb på de 7 University Colleges

Læs mere

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 ... 4 MISSION... 4 VISION... 5 MÅLSÆTNINGER... 5 1. INDKØBSAFTALER... 6 2. INDKØBSFÆLLESSKAB... 6 KOMUDBUD... 6 SKI... 6 3. FAGGRUPPER/ARBEJDSGRUPPER... 6 4. KOMMUNALE

Læs mere

Virksomhedsoverdragelse

Virksomhedsoverdragelse Udbudsportalen.dk Virksomhedsoverdragelse - Vejledning til medarbejderne Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Når din arbejdsgiver virksomhedsoverdrager

Læs mere

Udklip fra KREVIs katalog "Inspiration til effektiviseringer 2011"

Udklip fra KREVIs katalog Inspiration til effektiviseringer 2011 Udklip fra KREVIs katalog "Inspiration til effektiviseringer 2011" Effektiviseringsforslagene i denne rapport er udvalgt blandt de i alt 581 ideer til effektivisering, KREVI har samlet i kataloget Inspiration

Læs mere

Udbudsstrategi 2014-2017 Udbud med omtanke

Udbudsstrategi 2014-2017 Udbud med omtanke Udbudsstrategi 2014-2017 Udbud med omtanke Udarbejdet af: Sagsnummer.: Version nr.: Jesper Kristian Bonde Dato: 17-02-2014 88.00.00-P22-1-14 [Version nr.] Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Udvikling

Læs mere

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed Sorø Kommune, den 1. maj 2011. Borgmesterens forord til indkøbspolitikken Med denne indkøbspolitik tager Sorø Kommune endnu et skridt hen imod at kunne høste alle de fordele, der ligger i at købe fælles

Læs mere

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS Udbudspolitik for FynBus Formål FynBus har den vision, at Den kollektive trafik skal set fra passagerernes synsvinkel være enkel, sammenhængende og konkurrencedygtig med andre

Læs mere

Tema den effektive indkøbsorganisation

Tema den effektive indkøbsorganisation Årsdage for offentlig indkøb Tema den effektive indkøbsorganisation Spor 3 indkøb i praksis 11.30-12.30 Compliance Tina Bjørnholt Udbuds- og indkøbschef, Viborg Kommune Oplæg om compliance Hvorfor er compliance

Læs mere

Udbud af offentlige opgaver giver økonomiske gevinster

Udbud af offentlige opgaver giver økonomiske gevinster Udbud af offentlige opgaver giver økonomiske gevinster AF MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF, CAND. SCIENT. ADM. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUMÉ Dansk Erhverv kan på baggrund af

Læs mere

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER 1 Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan konkurrenceudsættelse kan øge kvaliteten og effektiviteten i kommunens

Læs mere

Udlicitering - hvad og hvordan? Per Brøgger Jensen pbje@foa.dk 31329369

Udlicitering - hvad og hvordan? Per Brøgger Jensen pbje@foa.dk 31329369 Udlicitering - hvad og hvordan? Per Brøgger Jensen pbje@foa.dk 31329369 Program 1. Et overblik over processen og beslutninger ( tragten ) 2. Hvorfor taler de om det 3. Hvad taler de egentlig om 4. Hvad

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Godkendt af Byrådet den 26 juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Hvad og hvem er omfattet 3 2.1 Tærskelværdier ved udbud: 4 3. Indkøbs- og udbudsplan

Læs mere

Indkøbs- & udbudsstrategi. Udmøntning af indkøbs- & udbudspolitikken

Indkøbs- & udbudsstrategi. Udmøntning af indkøbs- & udbudspolitikken Indkøbs- & udbudsstrategi Udmøntning af indkøbs- & udbudspolitikken Godkendt af Byrådet den 26. maj 2014 1 Forord Fredensborg Kommune er en stor virksomhed med et bruttobudget på 3,8 mia. kr. og mere end

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ SALG TIL KOMMUNER

BLIV KLOGERE PÅ SALG TIL KOMMUNER BLIV KLOGERE PÅ SALG TIL KOMMUNER 4. oktober 2013 Odense Kommune 17.000 ansatte Budget 11 mia. kr. Indkøb 3,6 mia. kr. 11.000 leverandører 2.000 indkøbere Lovgivning EU- og nationale regler Udbudsdirektivet

Læs mere

De effektive kommuner Undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde 2010 og 2011

De effektive kommuner Undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde 2010 og 2011 Januar 2011 1 De effektive kommuner Undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde 2010 og 2011 Udarbejdet af KL s Afdeling for Økonomi og Administrationspolitik i forbindelse med Kommunal Økonomisk

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

Struer Kommunes Indkøbspolitik

Struer Kommunes Indkøbspolitik Struer Kommunes Indkøbspolitik Formål Det overordnede formål med Struer Kommunes Indkøbspolitik er at skabe rammerne for: at Struer Kommune som helhed kan købe sine varer og tjenesteydelser på de økonomisk

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Version 1.0, maj 2014 Denne vejledning til en lokal business case suppleres af følgende dokumenter: Instruktion til udfyldelse af business

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til Kommunaløkonomisk Forum 2013. 2 Reglerne for frit valg og udbud på ældreområdet er ved at blive ændret. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Guide til hushåndværker

Guide til hushåndværker Guide til hushåndværker 2 Guide til hushåndværker Trin for trin-guide For nogle afdelinger kan det være en rigtig god ide at indgå faste aftaler med en håndværker over længere tid, således at det er det

Læs mere

Introduktion til SKI og rammeaftaler på it-området? Hvor kan vi hjælpe jer? Jan Michelsen, direktør, SKI. 23. Januar 2013

Introduktion til SKI og rammeaftaler på it-området? Hvor kan vi hjælpe jer? Jan Michelsen, direktør, SKI. 23. Januar 2013 Introduktion til SKI og rammeaftaler på it-området? Hvor kan vi hjælpe jer? Jan Michelsen, direktør, SKI 23. Januar 2013 Formiddagens program Kl. 11.30 12.00: Om SKI Kort om SKI og tendenser inden for

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til informationsmøder om de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet den 23. okt. 2012 i København og den 25. oktober

Læs mere

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger Delopgave 1: Vurdering af de enkelte afdelingers procedure for regnskabsføring, økonomiopfølgning, ledelse og tilsyn, målsætninger samt produktivitet og effektivitet 1 Det anbefales, at der løbende foretages

Læs mere

HVORDAN BLIVER JEG LEVERANDØR TIL FREDERIKSBERG KOMMUNE?

HVORDAN BLIVER JEG LEVERANDØR TIL FREDERIKSBERG KOMMUNE? Bliv klogere på den kommunale indkøber HVORDAN BLIVER JEG LEVERANDØR TIL FREDERIKSBERG KOMMUNE? Eller én/flere af de øvrige 97 kommuner? Afdelingschef Adam Hey Udbud & Indkøb 30. aug. 2012 Tre temaer:

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Januar 2013 Indholdsfortegnelse Vurdering af en opgaves grænseoverskridende interesse... 3 Kontrakter uden grænseoverskridende interesse... 5 Eksempler på

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Annonceringspligten ved køb af bilag II B-tjenesteydelser er på vej til at blive ophævet. Læs om regelændringen og anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt.

Læs mere

Virksomhedsoverdragelse

Virksomhedsoverdragelse Udbudsportalen.dk Virksomhedsoverdragelse - Vejledning til kommunalpolitikere Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1

Læs mere

Program for intern overvågning for Samsø Spildevand A/S

Program for intern overvågning for Samsø Spildevand A/S Slagterivej 28 8305 Samsø Tlf: 40132557 E-mail: info@samsoespildevand.dk Hjemmeside: www.samsoespildevand.dk Program for intern overvågning for Samsø Spildevand A/S 1. Indledning Formålet med et internt

Læs mere