Konkurrenceudsættelse i Fredensborg Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konkurrenceudsættelse i Fredensborg Kommune"

Transkript

1 Konkurrenceudsættelse i Fredensborg Kommune NOTAT Fredensborg Kommune står i de kommende år over for en række økonomiske udfordringer, som til stadighed vil stille krav om effektiviseringer i den kommunale opgavevaretagelse. Blandt paletten af effektiviseringsmuligheder er konkurrenceudsættelse, som kan medvirke til at sikre, at opgavevaretagelsen sker bedst og billigst. Fra: Center for Økonomi og Indkøb 10. april 2015 Begrebet konkurrenceudsættelse Konkurrenceudsættelse dækker bredt over: 1) Udbud af udbudspligtige varer, tjenesteydelser og bygge/anlægsopgaver i almindelighed 2) Udbud af ikke-udbudspligtige driftsopgaver, som alternativt varetages internt Under den første kategori hører eksempelvis kontorartikler, hardware, biler, vejsalt, it-systemer, rådgiverydelser, tolkeydelser og håndværkerydelser. Områderne er udbudspligtige, og udbud gennemføres i henhold til EU s udbudsdirektiv eller tilbudsloven. Under den anden kategori hører eksempelvis rengøring, kantinedrift, tandpleje, plejecenterdrift, vedligehold af grønne arealer, ejendomsdrift og lønadministration. Områderne er ikke udbudspligtige, hvis kommunen alternativt drifter opgaverne internt. Tre notater lægger til grund for nærværende sag Det første notat vedrører status på konkurrenceudsættelse i Fredensborg Kommune. Det andet notat vedrører muligheder og potentialer i forhold til en fortsat ambitiøs tilgang til udbud af udbudspligtige områder (kategori 1). Det tredje notat vedrører muligheder og potentialer i forhold til en mere ambitiøs tilgang til ikke-udbudspligtige områder (kategori 2), som illustreres ved andre kommuners erfaringer med konkurrenceudsættelse af interne driftsopgaver. Næste skridt Såfremt det i højere grad ønskes at bruge konkurrenceudsættelse af interne driftsopgaver som instrument til effektivisering, er næste skridt at gennemføre egentlige analyser af potentialet ved konkurrenceudsættelse af konkrete driftsopgaver, som i dag varetages internt. Administrationen opfordrer i givet fald til, at der udpeges et, to eller tre områder fra notat 3 til nærmere analyse. Rådhuset Egevangen 3 B DK-2980 Kokkedal Telefon

2 1. Status på konkurrenceudsættelse i Fredensborg Kommune Fredensborg Kommune har igennem de sidste år gennemført en lang række udbud af særligt de udbudspligtige områder (kategori 1), hvilket i 2014 har medført gevinster på 19 mio. kr., hvoraf de 9,8 mio. kr. er lagt i kassen. Den resterende del er forblevet i organisationen til nye prioriteringer. Kommunen vurderes at være relativt langt fremme i forhold til udbud af udbudspligtige områder og realisering af potentielle gevinster her fra, idet kommunen igennem en årrække har haft og gennemført en ambitiøs udbudsplan. Udbudsplanen for 2014 og 2015 er vedlagt som bilag. Fremadrettet er det dog stadig vigtigt at opretholde kadencen, idet kontrakter og vilkår ellers udvandes. Konkurrenceudsættelse af interne driftsopgaver Kommunen har ikke haft tradition for at konkurrenceudsætte interne driftsopgaver (kategori 2). Indenfor de sidste år har kommunen dog udbudt rengøring som et eksempel på en opgave, som formentlig alternativt i større omfang ville blive varetaget internt. Håndværkerydelser og vikarer til plejesektoren er ligeledes eksempler på opgaver, som har været udbudt, men som dog ikke tidligere har været varetaget internt i Fredensborg Kommune. Indikator for konkurrenceudsættelse Indikator for konkurrenceudsættelse (IKU) angiver, jf. Økonomi og Indenrigsministeriet, hvor stor en andel af de kommunale opgaver, der kan udbydes i fri konkurrence, som rent faktisk udbydes i fri konkurrence, uanset om opgaveløsningen i sidste ende er kommunal eller privat. Opgaveløsningen kan ende kommunalt, hvis kommunen afgiver kontrolbud og vinder kontrakten. IKU opgøres dog ud fra tekniske regnskabsoplysninger, hvortil lægges kommunernes oplysninger om eventuelle internt vundne udbud. IKU siger således i praksis ikke noget om, hvorvidt opgaverne rent faktisk har været konkurrenceudsat eller blot løses af private. IKU påvirkes dermed også af de private leverandørers priser således, at en stigning i priserne alt andet lige medfører en stigning i IKU. Ligeledes vil eksempelvis et højt forbrug af vikarbureauer alt andet lige påvirke IKU i opadgående retning. I Fredensborg Kommune er IKU på 27,4 pct. i 2013, hvilket skal sammenholdes med en gennemsnitlig IKU i 2013 på 25,9 pct. for alle landets kommuner. Tallet skal ligeledes sammenholdes med, at Fredensborg Kommune i 2009 havde en IKU på 29,1 pct. Kommunens relativ høje IKU sammenholdt med et meget begrænset antal udbud af driftsopgaver, som hovedsageligt begrænser sig til rengøring, kørsel, vikarer til plejesektoren og håndværkere, kan således indikere, at kommunen i høj grad anvender private leverandører til løsning af opgaver, som kunne løses internt - uden at disse har været konkurrenceudsat. Side 2 af 7

3 2. Muligheder og potentialer i forhold til en fortsat ambitiøs tilgang til udbud af udbudspligtige områder Fredensborg Kommune har, jf. notat 1, gennemført udbud og i flere tilfælde også genudbud af mange udbudspligtige områder (kategori 1), herunder særligt hyldevarer. De økonomiske gevinster må derfor - hvad angår genudbud af de mest almindelige udbudsområder - formodes at være ved at være udtømt. Det er dog vurderingen, at der endnu er potentiale for at realisere økonomiske gevinster ved eksempelvis at ændre udbudsformen, tilpasse serviceniveuaet eller udbyde opgaver, som allerede varetages eksternt, men som ikke har været udbudt. Eksempler på økonomiske gevinster ved udbud med ændrede metoder Ændret udbudsform: Håndværkerydelser har været udbudt og genudbudt ad flere omgange som en indbudt/begrænset licitation under tilbudsloven. Da udbudsformen blev ændret til et offentligt udbud under EU s udbudsdirektiv, var der en gevinst på 1,7 mio. kr. årligt, svarende til pct. af omsætningen på aftalerne. Den ændrede udbudsform medførte dog også, at færre lokale fik rammeaftaler som følge af den åbne og dermed større konkurrence. Tilpasning af serviceniveauet: Hjemmeplejebiler har som operationelt leasede hvidpladebiler været udbudt og genudbudt ad flere omgange som et offentligt udbud under tilbudsloven. Da hjemmeplejebilerne blev udbudt som finansielt leasede gulpladebiler i et dynamisk indkøbssystem under EU s udbudsdirektiv, var der en gevinst på kr. årligt, svarende til pct. af omsætningen. Udbud af opgaver, som varetages eksternt, men ikke har været udbudt: Vikarer til plejesektoren blev igennem flere år leveret af eksterne vikarbureauer efter individuelle aftaler. Da vikarydelsen blev udbudt som en samlet aftale, var der en gevinst på kr., svarende til 15 pct. af den daværende omsætning. Muligheder og potentialer Det vurderes, at der er yderligere økonomiske gevinster at hente ved at udbyde nye områder, som i forvejen løses eksternt, eller ved at ændre i udbudsform og/eller serviceniveau ved genudbud af allerede udbudte områder. Eksempler kunne være rådgivere på det tekniske område, psykologitjenester, socialkonsulenter, bosteder/opholdstilbud, madudbringning og gartnerydelser. Administrationen analyserer til stadighed potentialer og barrierer for nye udbudsområder og ændrede udbudsformer, og disse indarbejdes løbende i udbudsplanen. Side 3 af 7

4 3 Muligheder og potentialer i forhold til en mere ambitiøs tilgang til udbud af ikke-udbudspligtige områder Opgaver, som varetages internt i kommunen, er ikke-udbudspligtige (kategori 2), men på en række områder kan det vælges at konkurrenceudsætte opgavevaretagelsen. Det gælder eksempelvis på kantinedrift, kørsel, rengøring, tandpleje, plejehjemsdrift, lønadministration, it-drift og drift af grønne arealer. Konkurrenceudsættelse af interne driftsopgaver Kommunen udsætter en opgave for konkurrence ved at bede interesserede parter om at give tilbud på at løse opgaven. På baggrund af de opstillede kriterier, udvælges det bedste tilbud, og den pågældende leverandør skal derefter varetage opgaven. Konkurrenceudsættelse er ikke i sig selv ensbetydende med udlicitering, idet der kan afgives kontrolbud fra kommunen selv. I givet fald indgår dette i konkurrencen på lige fod med øvrige tilbud fra private leverandører. Målet er således ikke nødvendigvis, at private leverandører skal varetage en større del af de offentlige opgaver, men at det via konkurrenceudsættelse sikres, at de offentlige opgaver varetages bedst og billigst. Effekter af konkurrenceudsættelse I 2011 blev en forskningsoversigt offentliggjort. Den viste, at der kunne identificeres positive økonomiske gevinster af konkurrenceudsættelse på de tekniske områder, mens det var vanskeligt at konkludere noget på baggrund af de relativt få erfaringer med konkurrenceudsættelse af velfærdsydelser. På de tekniske områder blev der dokumenteret omkostningsbesparelser på 5-15 pct. En forskningsoversigt fra 2014 har dog hverken kunnet be- eller afkræfte konklusionen fra 2011 om besparelser på de tekniske områder, hvilket særligt skyldes en stor amerikansk undersøgelse af skolebusdrift. På velfærdsydelserne findes der fortsat ikke statistisk materiale for effekterne af konkurrenceudsættelse. DI s redegørelse 2015 om offentligt-privat samarbejde peger på, at hvis alle landets kommuner skabte konkurrence om deres opgaver i lige så høj grad som de ti kommuner, som konkurrenceudsætter mest, vil kommunerne til sammen kunne opnå en effektiviseringsgevinst på 4 mia. kr. Potentialet skal særligt findes inden for sociale opgaver, som i mange kommuner kun er konkurrenceudsat i meget begrænset omfang. Sociale opgaver omfatter dagtilbud til børn og unge, tilbud til ældre og handicappede samt børn og unge med særlige behov, revalidering samt arbejdsmarkedsforanstaltninger mv. Erfaringer i Fredensborg Kommune Fredensborg Kommune har begrænset erfaring med udbud af opgaver, som tidligere er blevet løst internt. Rengøring blev dog før 2006 varetaget som en Side 4 af 7

5 blanding af intern og ekstern opgaveløsning med flere forskellige leverandører og individuelt indgåede aftaler, men er siden blevet udbudt samlet med 3-4 års mellemrum. Det første udbud medførte en besparelse på 19 pct. af den oprindelige omsætning, men også de efterfølgende genudbud har givet relativt store økonomiske gevinster på hhv. 9 og 7 pct. Gevinsterne har i høj grad været opnået som følge af konkurrencen og i mindre grad som følge af servicetilpasninger. Netop servicetilpasninger kan alt andet lige være nemmere at implementere i forbindelse med et udbud, da udfærdigelsen af udbudsmaterialet forudsætter en stillingtagen til serviceniveau og krav. Det kan være en fordel ved ekstern frem for intern opgavevaretagelse. For øjeblikket gennemfører Fredenborg Kommune udbud af praktisk og personlig hjælp til hjemmeboende borgere, og det forventes, at udbuddet medfører en økonomisk gevinst i forhold til den nuværende løsning, hvor de private leverandører betales den samme pris som den kommunale hjemmepleje. Erfaringer i andre kommuner Andre kommuner har erfaringer med udbud af flere forskellige opgaver, som traditionelt løses internt. Eksemplerne nedenfor er fundet i Udbudsportalens dokumentationsdatabase og i DI s Kommunefakta cases. Udbud af hjemmepleje og plejecenter: Holbæk Kommune udbød i 2012 praktisk hjælp og personlig pleje i ét hjemmeplejedistrikt sammen med driften af ét plejecenter. Holbæk Kommune estimerede en årlig gevinst på 5 mio. kr. som følge af udbuddet. Udbud af vej og park: Frederikssund Kommune udbød i 2012 alle opgaver inden for park og vej i én stor aftale med virksomhedsoverdragelse af medarbejdere. Udbuddet medførte en årlig gevinst på 10 mio. kr., hvor halvdelen skyldtes harmonisering af serviceniveauet mellem de tidligere fire kommuner, og halvdelen skyldtes lavere priser som følge af udbuddet. Udbud af genoptræning: Viborg Kommune udbød i 2010 genoptræning efter sundhedslovens 140 til et antal private leverandører. Udbuddet medførte en årlig gevinst på kr. ud af en omsætning på 2 mio. kr. Udbud af løn- og personaleadministration: Frederiksberg Kommune udbød i 2003 og 2006 løn- og personaleadministration. Førstegangsudbuddet medførte en årlig gevinst på 1,7 mio. kr., og genudbuddet medførte yderligere en årlig gevinst på kr. Side 5 af 7

6 Udbud af ortodontisk visitation og behandling af børn og unge: Ringkøbing-Skjern Kommune udbød i 2009 ortodontisk visitation og behandling af børn og unge i én aftale. Udbuddet medførte en årlig gevinst på 1,7 mio. kr. Udover de økonomiske effekter som følge af udlicitering, kan der være både positive og negative kvalitets- og servicemæssige effekter for borgere og medarbejdere. Af positive effekter kan fremhæves en analyse fra CEPOS fra 2012, der viser, at medarbejdere i den kommunale hjemmepleje gennemsnitligt har et sygefravær på 16,1 dage, mens medarbejdere i den private hjemmepleje gennemsnitligt har et fravær på 7,8 dage. Ligeledes kan fremhæves antallet af borgere, der vælger privat hjemmehjælp til praktisk hjælp i hjemmet, som er stadigt stigende. Af negative effekter kan nævnes, at flere analyser indikerer, at udlicitering medfører ulemper for medarbejderne, som oplever at måtte arbejde hårdere for en lavere betaling efter opgaveoverdragelse til private leverandører. Muligheder og potentialer Jf. notat 1 har Fredensborg Kommune en IKU på 27,4 pct., hvilket betyder, at Fredensborg Kommune selv varetager 72,6 pct. af de opgaver, som potentielt kan konkurrenceudsættes. IKU er ligeledes opgjort fordelt på hovedkonti, og her fremgår det, at Fredensborg Kommune i højere grad end landsgennemsnittet selv varetager opgaverne på sundheds- og administrationsområdet. På området for sociale opgaver og beskæftigelse er IKU tilsvarende landsgennemsnittet. Alt andet lige kan IKU indikere, at der generelt men særligt på sundheds-, social-. beskæftigelses- og administrationsområdet er et økonomisk potentiale i yderligere konkurrenceudsættelse af interne driftsopgaver. Økonomiske gevinster forudsætter dog alt andet lige ofte øgede udgifter til administration, idet det fulde økonomiske potentiale kun indhentes ved løbende controlling og kontraktstyring. Såfremt det politisk ønskes at arbejde videre med mulighederne for at bruge konkurrenceudsættelse af interne driftsopgaver som instrument til effektivisering, opfordrer administrationen til, at der udpeges et mindre antal områder til nærmere analyse af potentialet ved konkurrenceudsættelse. Et sådant ønske bør - pga. det administrative ressourceforbrug til gennemførelse af analyser - i givet fald ledsages af en politisk vilje til at gennemføre udbud af områder, hvor analysen peger på et vist økonomisk potentiale forudsat, at der ikke kan peges på væsentlige negative effekter. Forslag til områder i Fredenssborg Kommune til nærmere analyse Administrationen foreslår følgende områder, som kunne være genstand for en egentlig analyse af potentialet ved konkurrenceudsættelse, men andre områder kan også være relevante. It-drift Lønadministration Side 6 af 7

7 Tandpleje Hjemmesygepleje Plejecenter Kantinedrift på rådhuset Cafédrift på plejecentre Madservice Daginstitution Betjentfunktion på rådhuset Genoptræning Facility management, f.eks. bygningsvedligehold Park og Vej (I Nordsjællands Park og Vej er det bestyrelsen, der træffer beslutning om et eventuelt udbud) Side 7 af 7

8 Hovedaftale Center for Form Prioritering Kvartal for opstart af arbejdet Begravelseshjælp Borgerservice Eget udbud 1. Tilstræbes opstartet K4 Optiske hjælpemidler Borgerservice Eget udbud 1. Tilstræbes opstartet K4 Tandprotetisk arbejde Borgerservice Eget udbud 1. Tilstræbes opstartet K4 Telefonsystem Borgerservice / Digitalisering og IT Eget udbud 1. Tilstræbes opstartet K2 Firewall Digitalisering og IT Eget udbud 1. Tilstræbes opstartet Smartphones - hvis tilslutning til SKI Forpligtende Digitalisering og IT IN udbud 1. Tilstræbes opstartet K1 Servere Digitalisering og IT SKI Forpligtende 1. Tilstræbes opstartet K1 Tablets Digitalisering og IT SKI Forpligtende 1. Tilstræbes opstartet K1 Tele og data Digitalisering og IT SKI forpligtende 1. Tilstræbes opstartet K1 It-tilbehør og toner Digitalisering og IT SKI Forpligtende 1. Tilstræbes opstartet K2 Multifunktionsmaskiner Digitalisering og IT SKI Forpligtende 1. Tilstræbes opstartet K3 Printere Digitalisering og IT SKI Forpligtende 1. Tilstræbes opstartet K3 Storage Digitalisering og IT SKI Forpligtende 1. Tilstræbes opstartet K3 Hardware Digitalisering og IT SKI Forpligtende 1. Tilstræbes opstartet K4 Remote Backup Digitalisering og IT Eget udbud 2. Forventes udskudt eller løst decentralt/eksternt IT-system "Find børnene" Familie, Unge & Integration + Skoler & Dagtilbud Eget udbud 2. Forventes udskudt eller løst decentralt/eksternt It-system Dialogportalen Familie, Unge & Integration + Skoler & Dagtilbud Eget udbud 2. Forventes udskudt eller løst decentralt/eksternt Socialkonsulenter til udsatte børn og unge Familie, unge og integration Eget udbud 1. Tilstræbes opstartet K2 IT-system på området for udsatte børn og unge Familie, Unge og Integration Kombit 2. Forventes udskudt eller løst decentralt/eksternt Jobcenterydelser og forløb Job og ydelse Eget udbud 1. Tilstræbes opstartet K1 Håndværkerydelser Kommunale Ejendomme og Arealer Eget udbud 1. Tilstræbes opstartet K1 Opsporing af fejlkoblinger på spildevandsnettet Kommunale Ejendomme og Arealer Eget udbud 1. Tilstræbes opstartet K1 Ventilationservice Kommunale Ejendomme og Arealer Eget udbud 1. Tilstræbes opstartet K1 Solcelleanlæg Kommunale Ejendomme og Arealer Eget udbud 3. Forventes udskudt eller løst decentralt/eksternt Indkøb af tandteknikerstole Kultur, Idræt og Sundhed Eget udbud 1. Tilstræbes opstartet K1 Lokalebookingsystem Kultur, Idræt og Sundhed Eget udbud 1. Tilstræbes opstartet K1 Klaverer til musikskolen Kultur, Idræt og Sundhed Eget udbud 1. Tilstræbes opstartet K4 Indkøb og klargøring af biblioteks- og skolebiblioteksbøger Kultur, Idræt og Sundhed Fællesudbud Gentofte 1. Tilstræbes opstartet K1 Byens Hus - brugerinddragelse og byggerådgiver Kultur, Idræt og Sundhed Eget udbud 2. Forventes udskudt eller løst decentralt/eksternt Gymnastikkens Hus - brugerinddragelse og byggerådgiver Kultur, Idræt og Sundhed Eget udbud 2. Forventes udskudt eller løst decentralt/eksternt Kunstgræsbaner - anlæg Karsemosegård og Fredensborg Kultur, Idræt og Sundhed Eget udbud 2. Forventes udskudt eller løst decentralt/eksternt Inventar til Humlebæk Idrætscenter Kultur, Idræt og Sundhed Eget udbud 3. Forventes udskudt eller løst decentralt/eksternt Beklædning til Park & Vej - Helsingør og Fredensborg Nordsjællands Park & Vej Eget udbud 1. Tilstræbes opstartet K1 Vejsalt Nordsjællands Park & Vej Eget udbud 1. Tilstræbes opstartet K Vejsalt Miniudbud Nordsjællands Park & Vej Miniudbud 1. Tilstræbes opstartet K2 Kaffemaskiner og kaffe Personale og HR Eget udbud 1. Tilstræbes opstartet K4 APV-system Personale og HR Eget udbud 4. Forventes udskudt eller løst decentralt/eksternt DIL - Diplomuddannelse i Ledelse Personale og HR Eget udbud 4. Forventes udskudt eller løst decentralt/eksternt Kursusadministrationssystem Personale og HR Eget udbud 4. Forventes udskudt eller løst decentralt/eksternt Ledertalentuddannelse Personale og HR Eget udbud 4. Forventes udskudt eller løst decentralt/eksternt Personalegodesystem Personale og HR Eget udbud 4. Forventes udskudt eller løst decentralt/eksternt Tværkommunal projektlederuddannelse Personale og HR Eget udbud 4. Forventes udskudt eller løst decentralt/eksternt Leverancer til LIFE Projekt Plan og Miljø Eget udbud 1. Tilstræbes opstartet K1 Svømmehal Politik og Strategi Evt. OPP 2. Forventes udskudt eller løst decentralt/eksternt K2 Brevpapir og kuverter med logoer Politik og Strategi Eget udbud 4. Forventes udskudt eller løst decentralt/eksternt K Layout og grafiske ydelser Politik og Strategi Eget udbud 4. Forventes udskudt eller løst decentralt/eksternt Hårde Hvidevarer Skoler og Dagtilbud Eget udbud 1. Tilstræbes opstartet K1 Møbler til daginstitutioner Skoler og Dagtilbud Eget udbud 1. Tilstræbes opstartet K1 Skolemøbler Skoler og Dagtilbud Eget Udbud 1. Tilstræbes opstartet K1 Udbud på sportsartikler, haleftersyn mv. Skoler og Dagtilbud Fællesudbud Gentofte 1. Tilstræbes opstartet K1 Indelegetøj Skoler og Dagtilbud Eget udbud 2. Forventes udskudt eller løst decentralt/eksternt K1 Institutionskøretøjer Skoler og Dagtilbud Eget udbud 2. Forventes udskudt eller løst decentralt/eksternt K1 Udelegetøj Skoler og Dagtilbud Eget udbud 2. Forventes udskudt eller løst decentralt/eksternt K1 System til booking af den matrikelløse skole Skoler og Dagtilbud Eget udbud 2. Forventes udskudt eller løst decentralt/eksternt Damprensning af legetøj Skoler og Dagtilbud Eget udbud 4. Forventes udskudt eller løst decentralt/eksternt Personkørsel Tværgående Movia udbud 1. Tilstræbes opstartet K2

9 Hovedaftale Center for Form Prioritering Kvartal for opstart af arbejdet Fersk konventionelt kød og pålæg Tværgående SKI 1. Tilstræbes opstartet K1 Kaffe og te Tværgående Eget udbud 4. Forventes udskudt eller løst decentralt/eksternt Køkkenredskaber og mindre husholdningsmaskiner Tværgående Eget udbud 4. Forventes udskudt eller løst decentralt/eksternt Bilpark Tværgående Eget udbud 1. Tilstræbes opstartet K1 Fisk og skalddyr Tværgående SKI 1. Tilstræbes opstartet K1 AV- og undervisningsudstyr Tværgående SKI Forpligtende 1. Tilstræbes opstartet K1 Byggematerialer Tværgående Eget udbud 2. Forventes udskudt eller løst decentralt/eksternt K1 Service og udstyr til kantiner og køkkener Tværgående Eget udbud 4. Forventes udskudt eller løst decentralt/eksternt Private leverandører af praktisk og personlig hjemmehjælp Ældre og Handicap Eget udbud 1. Tilstræbes opstartet K2 Omsorgsystem Ældre og Handicap Eget udbud 1. Tilstræbes opstartet K1 Rengøringssystem Ældre og Handicap Forhandling 1. Tilstræbes opstartet K1 Personlige hjælpemidler: Fodindlæg Ældre og Handicap IN udbud 1. Tilstræbes opstartet K1 Personlige hjælpemidler: Kompressionsstrømper Ældre og Handicap IN udbud 1. Tilstræbes opstartet K1 Personlige hjælpemidler: Ortopædiske sko Ældre og Handicap IN udbud 1. Tilstræbes opstartet K1 Stomi- og urologihjælpemidler Ældre og Handicap IN udbud 1. Tilstræbes opstartet K1 Sygeplejeartikler Ældre og Handicap IN udbud 1. Tilstræbes opstartet K1 It-system til opsporing og forebyggelse af sygdomme Ældre og Handicap Eget udbud 2. Forventes udskudt eller løst decentralt/eksternt K1 PDA'er til hjemmeplejen Ældre og Handicap Eget udbud 2. Forventes udskudt eller løst decentralt/eksternt K2 Personlige hjælpemidler: Brystproteser Ældre og Handicap Eget udbud 2. Forventes udskudt eller løst decentralt/eksternt K2 Madudbringning fra Lystholm Ældre og Handicap Eget udbud 3. Forventes udskudt eller løst decentralt/eksternt Daglige bankforretninger Økonomi & Indkøb Eget udbud 1. Tilstræbes opstartet K2 Forsikringsmægler Økonomi & Indkøb Eget udbud 1. Tilstræbes opstartet K2 KMD Monopolområde Økonomi og indkøb Kombit 1. Tilstræbes opstartet K1 Analyseopgaver Hovedaftale Center for Form Prioritering Kvartal for opstart af arbejdet Psykologitjenesteydelser, herunder coaching, psykologi mv Familie, Unge og Integration / HR og personale Foranalyse 4. Forventes udskudt eller løst decentralt/eksternt Inspektion af brandsikrings- og brandalarmanlæg Kommunale Ejendomme og Arealer Foranalyse 4. Forventes udskudt eller løst decentralt/eksternt Service på brandslukningsmateriale Kommunale Ejendomme og Arealer Foranalyse 4. Forventes udskudt eller løst decentralt/eksternt Vejbelysning Plan & Miljø Foranalyse 1. Tilstræbes opstartet K1 Landinspektører Plan & Miljø Foranalyse 2. Forventes udskudt eller løst decentralt/eksternt Vedligeholdelse af busstoppesteder Plan & Miljø Foranalyse 4. Forventes udskudt eller løst decentralt/eksternt Elektronisk byggesagsarkiv Plan og Miljø Foranalyse 4. Forventes udskudt eller løst decentralt/eksternt Rådgivningsydelser på det tekniske område Plan og Miljø / Kommunale Ejendomme og Arealer Foranalyse 3. Forventes udskudt eller løst decentralt/eksternt Turistbuskørsel Skoler og Dagtilbud Foranalyse 4. Forventes udskudt eller løst decentralt/eksternt Gardiner og solafskærmning Tværgående Foranalyse 4. Forventes udskudt eller løst decentralt/eksternt Juridisk rådgivning Tværgående Foranalyse 4. Forventes udskudt eller løst decentralt/eksternt Ledsagerordning Ældre & Handicap Foranalyse 3. Forventes udskudt eller løst decentralt/eksternt Flyttefirmaer Ældre og Handicap Foranalyse 4. Forventes udskudt eller løst decentralt/eksternt Indkøb af genoptræningsudstyr Ældre og Handicap Foranalyse 4. Forventes udskudt eller løst decentralt/eksternt Køb af pladser i botilbud og opholdssteder Ældre og Handicap Foranalyse 4. Forventes udskudt eller løst decentralt/eksternt

10 Hovedaftale Center for Form Prioritering Indsats A: Vi er projektleder B: Vi er Kvartal rådgiver C: Vi er ikke indblandet Tandprotetisk arbejde Borgerservice Eget udbud 0. Opstartet i 2014 A K1 Fodpleje - Helbredstillæg Borgerservice Eget udbud 1. Tilstræbes opstartet A K3 It-tilbehør og toner Digitalisering og IT Eget udbud 0. Opstartet i 2014 A K1 Hardware og it-tilbehør Digitalisering og IT SKI Forpligtende 0. Opstartet i 2014 A K1 Tablets Digitalisering og IT SKI Forpligtende 0. Opstartet i 2014 A K1 Multifunktionsmaskiner og printere Digitalisering og IT SKI Forpligtende 0. Opstartet i 2014 A K1 Standard Software Digitalisering og IT SKI Forpligtende 1. Tilstræbes opstartet A K4 Firewall Digitalisering og IT Eget udbud 4. Forventes udskudt eller løst decentralt/eksternt A IT-system "Find børnene" Familie og Unge / Skoler og Dagtilbud Eget udbud 0. Opstartet i 2014 A K1 Jobcenterydelser og forløb Job og Ydelse Kontraktgennemgang / In-house 3. Forventes udskudt eller løst decentralt/eksternt B? Elektriker-ydelser Kommunale Ejendomme Eget udbud 0. Opstartet i 2014 A K1 Gulv-ydelser Kommunale Ejendomme Eget udbud 0. Opstartet i 2014 A K1 Maler-ydelser Kommunale Ejendomme Eget udbud 0. Opstartet i 2014 A K1 Murer-ydelser Kommunale Ejendomme Eget udbud 0. Opstartet i 2014 A K1 Tømrer-ydelser Kommunale Ejendomme Eget udbud 0. Opstartet i 2014 A K1 Ventilationservice Kommunale Ejendomme Eget udbud 0. Opstartet i 2014 A K1 VVS-ydelser Kommunale Ejendomme Eget udbud 0. Opstartet i 2014 A K1 Vagtordning Kommunale Ejendomme Eget udbud 1. Tilstræbes opstartet A K1 Vinduespolering Kommunale Ejendomme Eget udbud 1. Tilstræbes opstartet B K1 Grafitti-afrensning Kommunale Ejendomme Eget udbud i IN-regi 1. Tilstræbes opstartet A K3 Elevatorservice Kommunale Ejendomme IN udbud 1. Tilstræbes opstartet B K4 Rensning af tagrender Kommunale Ejendomme Eget udbud 1. Tilstræbes opstartet A Passes ind Kloakservice Kommunale Ejendomme / Plan og Miljø Eget udbud 1. Tilstræbes opstartet A Passes ind IT-system til Nivå havn Kultur, Idræt og Sundhed Eget udbud 0. Opstartet i 2014 A K1 Udbud af Bibliotekssystem (IT) Kultur, Idræt og Sundhed Kombit udbud 0. Opstartet i 2014 A K1 Indkøb og klargøring af biblioteks-, men ikke taskebøger Kultur, Idræt og Sundhed SKI Forpligtende 0. Opstartet i 2014 A K1 Tidsskrifter Kultur, Idræt og Sundhed SKI Forpligtende 0. Opstartet i 2014 A K1 Gymnastikkens Hus - brugerinddragelse og byggerådgiver Kultur, Idræt og Sundhed Eget udbud 0. Opstartet i 2014 B K1 Specialtandpleje Kultur, Idræt og Sundhed Rådgivning 0. Opstartet i 2014 B K1 Lokalebookingsystem Kultur, Idræt og Sundhed Eget udbud 1. Tilstræbes opstartet B K3 Klaverer til musikskolen Kultur, Idræt og Sundhed Eget udbud 1. Tilstræbes opstartet B K4 Inventar til Humlebæk Idrætscenter Kultur, Idræt og Sundhed Eget udbud 1. Tilstræbes opstartet B Beklædning til Nordsjællands Park og Vej Nordsjællands Park og Vej Eget udbud 0. Opstartet i 2014 A K1 Vejsalt Nordsjællands Park og Vej Eget udbud i IN-regi 1. Tilstræbes opstartet A K1 Materiel-udlejning Nordsjællands Park og Vej Eget udbud 1. Tilstræbes opstartet A K3 Dæk Nordsjællands Park og Vej Eget udbud 3. Forventes udskudt eller løst decentralt/eksternt A Passes ind Kaffemaskiner og kaffe til rådhuset Personale og HR Forhandling 1. Tilstræbes opstartet B K1 Ledertalentuddannelse Personale og HR Eget udbud 1. Tilstræbes opstartet C Sundhedsforsikring Personale og HR Eget udbud 1. Tilstræbes opstartet C Vejbelysning Plan og Miljø Forhandling og udbud 0. Opstartet i 2014 A K1 LIFE Projekt Plan og Miljø Løbende rådgivning 0. Opstartet i 2014 A K1 Landinspektører Plan og Miljø Eget udbud 3. Forventes udskudt eller løst decentralt/eksternt A/B Passes ind Svømmehal Politik og Strategi OPP 1. Tilstræbes opstartet B Layout og grafiske ydelser Politik og Strategi Eget udbud 4. Forventes udskudt eller løst decentralt/eksternt A Passes ind It-system Digitalt elevplanssystem Skoler og Dagtilbud Eget udbud 0. Opstartet i 2014 A K1 Indelegetøj Skoler og Dagtilbud IN udbud 1. Tilstræbes opstartet A K1 Institutionskøretøjer Skoler og Dagtilbud IN udbud 1. Tilstræbes opstartet A K1 Udelegetøj Skoler og Dagtilbud IN udbud 1. Tilstræbes opstartet A K1 It-system Dagtilbud kommunikation Skoler og Dagtilbud Eget udbud 1. Tilstræbes opstartet B K1 Børnebleer Skoler og Dagtilbud Eget udbud i IN-regi 1. Tilstræbes opstartet A K3 Løbende indkøb af biler på dynamisk indkøbssystem Tværgående Eget udbud 0. Opstartet i 2014 A K1 Personkørsel Tværgående Movia udbud 0. Opstartet i 2014 A K1 Forbrugsartikler (hygiejneprodukter) Tværgående SKI Forpligtende 0. Opstartet i 2014 A K1 AV- og undervisningsudstyr Tværgående SKI Forpligtende 0. Opstartet i 2014 A K1 Dagligvarer til mindre enheder Tværgående Forhandling med henblik på senere udbud 1. Tilstræbes opstartet A K1

11 Hovedaftale Center for Form Prioritering Indsats A: Vi er projektleder B: Vi er Kvartal rådgiver C: Vi er ikke indblandet Byggematerialer Tværgående Forhandling med henblik på senere udbud 1. Tilstræbes opstartet A K1 Sportsrekvisitter Tværgående IN udbud 1. Tilstræbes opstartet A K1 Flyrejser og rejsebureau Tværgående SKI Frivillige 1. Tilstræbes opstartet A K1 Kaffe og te Tværgående IN udbud 1. Tilstræbes opstartet B K1 Drikkevarer til storkøkkener Tværgående SKI Forpligtende 1. Tilstræbes opstartet B K3 Fersk konventionelt kød og pålæg til storkøkkener Tværgående SKI Forpligtende 1. Tilstræbes opstartet B K3 Fødevarer til storkøkkener Tværgående SKI Forpligtende 1. Tilstræbes opstartet B K3 Kontormøbler Tværgående SKI Forpligtende 1. Tilstræbes opstartet B K4 Småbørnsudstyr Tværgående Eget udbud 3. Forventes udskudt eller løst decentralt/eksternt A Passes ind Frugtordning til decentrale enheder Tværgående Eget udbud 4. Forventes udskudt eller løst decentralt/eksternt A Passes ind Personlig og praktisk hjælp til borgere i eget hjem Ældre og Handicap Eget udbud 0. Opstartet i 2014 A K1 Stomihjælpemidler Ældre og Handicap IN udbud 0. Opstartet i 2014 A K1 Personlige hjælpemidler: Fodindlæg Ældre og Handicap IN udbud 0. Opstartet i 2014 A K1 Personlige hjælpemidler: Ortopædiske sko Ældre og Handicap IN udbud 0. Opstartet i 2014 A K1 Plejecenter i Humlebæk Ældre og Handicap Eget udbud 1. Tilstræbes opstartet B K1 Diabeteshjælpemidler Ældre og Handicap IN udbud 1. Tilstræbes opstartet B K1 Indkøbsordning til borgere i eget hjem - Frit valg Ældre og Handicap Eget udbud i IN-regi 1. Tilstræbes opstartet A K3 Tøjvask til borgere i eget hjem Ældre og Handicap Eget udbud i IN-regi 1. Tilstræbes opstartet A K3 Moppesystem Ældre og Handicap Eget udbud 1. Tilstræbes opstartet A K4 Madudbringning fra Lystholm Ældre og Handicap Eget udbud 1. Tilstræbes opstartet A Passes ind Personlige hjælpemidler: Kompressionsstrømper Ældre og Handicap IN udbud 1. Tilstræbes opstartet B Passes ind Indkøb af genoptræningsudstyr Ældre og Handicap Eget udbud 4. Forventes udskudt eller løst decentralt/eksternt A Passes ind Personlige hjælpemidler: Brystproteser Ældre og Handicap Eget udbud 4. Forventes udskudt eller løst decentralt/eksternt A Passes ind KMD Monopolområde Økonomi og Indkøb Kombit udbud 0. Opstartet i 2014 A K1 Forsikringer Økonomi og Indkøb Eget udbud 1. Tilstræbes opstartet B K1 Revision Økonomi og Indkøb Eget udbud 1. Tilstræbes opstartet A K2 Daglige bankforretninger Økonomi og Indkøb Eget udbud 1. Tilstræbes opstartet A K2 Kapitalforvaltning Økonomi og Indkøb Eget udbud 1. Tilstræbes opstartet A K2 It-system til indkøb & udbud - Udbudssystem Økonomi og Indkøb Forhandling 1. Tilstræbes opstartet A K4 Analyseopgaver Hovedaftale Center for Form Prioritering Indsats A: Vi er projektleder B: Vi er Kvartal rådgiver C: Vi er ikke indblandet Tandlægehjælp til kontanthjælpsmodtagere Borgerservice Foranalyse 1. Tilstræbes opstartet A K2 Socialkonsulenter til udsatte børn og unge under 18 år Familie og Unge Foranalyse 1. Tilstræbes opstartet A Passes ind Glarmester-ydelser Kommunale Ejendomme Foranalyse 3. Forventes udskudt eller løst decentralt/eksternt A Passes ind Psykologitjenesteydelser, herunder coaching, psykologi mv Personale og HR Egen foranalyse i IN-regi 0. Opstartet i 2014 A K1 Rådgivningsydelser på det tekniske område Plan og Miljø / Kommunale Ejendomme (Ingeniør, Arkitekter, teknisktegnere, projektledelse) Foranalyse 2. Forventes udskudt eller løst decentralt/eksternt A Passes ind Trykkeri Politik og Strategi Foranalyse 0. Opstartet i 2014 A K1 Hjemmeside og intranet Politik og Strategi Foranalyse 1. Tilstræbes opstartet A Passes ind

Erfaringer med konkurrence om offentlige opgaver overblik over eksisterende dokumentation af effekterne. Maj 2010

Erfaringer med konkurrence om offentlige opgaver overblik over eksisterende dokumentation af effekterne. Maj 2010 Erfaringer med konkurrence om offentlige opgaver overblik over eksisterende dokumentation af effekterne Maj 2010 UDBUDSRÅDET Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

BUDGETANALYSE INDKØB. Juli 2011

BUDGETANALYSE INDKØB. Juli 2011 BUDGETANALYSE INDKØB Juli 2011 Indhold 1. Introduktion... 1 1.1 Resumé... 1 1.2 Baggrund og formål... 2 2. Love og regler om udbud... 3 2.1 Tønder Kommunes indkøbspolitik... 5 2.2 Opsummering... 5 3. Business

Læs mere

strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011

strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011 strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011 strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011 Forord Danmark er et velstående land, men den danske

Læs mere

Udklip fra KREVIs katalog "Inspiration til effektiviseringer 2011"

Udklip fra KREVIs katalog Inspiration til effektiviseringer 2011 Udklip fra KREVIs katalog "Inspiration til effektiviseringer 2011" Effektiviseringsforslagene i denne rapport er udvalgt blandt de i alt 581 ideer til effektivisering, KREVI har samlet i kataloget Inspiration

Læs mere

ANALYSE. EFFEKTERne AF KONKURRENCE OM KOMMUNAL RENGØRING

ANALYSE. EFFEKTERne AF KONKURRENCE OM KOMMUNAL RENGØRING ANALYSE EFFEKTERne AF KONKURRENCE OM KOMMUNAL RENGØRING 2012 Titel: Analyse af effekterne af konkurrence om kommunal rengøring Kapitel 1 er udarbejdet af sekretariatet for Udbudsrådet. Kapitel 2-5 og bilagene

Læs mere

Januar 2013. Foranalyse af stordriftspotentiale i kommunerne

Januar 2013. Foranalyse af stordriftspotentiale i kommunerne Januar 2013 Foranalyse af stordriftspotentiale i kommunerne Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Sikringsområdet 5 3. Madservice 16 4. It-drift 28 Kontakt Spørgsmål til denne rapport indhold kan stilles

Læs mere

Indkøbs- & udbudsstrategi. Udmøntning af indkøbs- & udbudspolitikken

Indkøbs- & udbudsstrategi. Udmøntning af indkøbs- & udbudspolitikken Indkøbs- & udbudsstrategi Udmøntning af indkøbs- & udbudspolitikken Godkendt af Byrådet den 26. maj 2014 1 Forord Fredensborg Kommune er en stor virksomhed med et bruttobudget på 3,8 mia. kr. og mere end

Læs mere

Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 ESBJERG Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde

Analyse af offentlig-privat samarbejde Analyse af offentlig-privat samarbejde RAPPORT December 2014 www.quartzco.com COPENHAGEN STOCKHOLM OSLO Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Wergelandsveien 21 2200 Copenhagen N 111 45 Stockholm 0167 Oslo Denmark

Læs mere

VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE

VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE fremtiden starter her... VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE FORORD Vi har som samfund muligheden for at skabe en ny dansk styrkeposition. Alliancer

Læs mere

Udbudsstrategi Udbudspolitik 2010-2013

Udbudsstrategi Udbudspolitik 2010-2013 Udbudsstrategi Udbudspolitik 2010-2013 Vejen Kommune 1 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Fotos: Vejen Kommune, Udarbejdelse: Udvikling & Erhverv, Vejen

Læs mere

Center for Borgerservice

Center for Borgerservice Præsentation er borgerens indgang til Egedal Kommune og består af Borgerkontakt, Den Tværfaglige Myndighed og Bibliotekerne. Borgerkontakt er kommunens fysiske indgang via en butik og omstilling, hvor

Læs mere

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner 7. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indledning 6 Projektets fremgangsmåde og tilrettelæggelse 7 Læsevejledning 7 1.

Læs mere

Bedste praksis for brug af rammeaftaler. - en håndbog om rammeaftaler for indkøb

Bedste praksis for brug af rammeaftaler. - en håndbog om rammeaftaler for indkøb Bedste praksis for brug af rammeaftaler - en håndbog om rammeaftaler for indkøb Juni 2011 1 Bedste praksis for brug af rammeaftaler - en håndbog om rammeaftaler for indkøbere Juni 2011 UDBUDSRÅDET Udbudsrådet

Læs mere

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål...

Læs mere

Udbud og udlicitering i Københavns Kommune

Udbud og udlicitering i Københavns Kommune Evaluering af Udbud og udlicitering i Københavns Kommune Gennemført for Københavns Kommune og Københavns og Frederiksbergs Fællesrepræsentation December 2001 Inger-Marie Wiegman, Dorte Kira Nielsen, Jon

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Offentligt indkøb af videnrådgivning

Offentligt indkøb af videnrådgivning Offentligt indkøb af videnrådgivning gode råd til at mindske transaktionsomkostninger ved udbud af videnrådgivning foreningen af offentlige indkøbere Udgivet af: DI Videnrådgiverne og Foreningen af offentlige

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

De effektive kommuner Undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde 2014 og 2015

De effektive kommuner Undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde 2014 og 2015 1 De effektive kommuner Undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde 2014 og 2015 Udarbejdet af KL s Økonomiske Sekretariat i forbindelse med Kommunaløkonomisk Forum 2015 2 De effektive kommuner

Læs mere

Status for offentlig konkurrence 2014. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.

Status for offentlig konkurrence 2014. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst. Status for offentlig konkurrence 2014 Status for offentlig konkurrence 2014 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Online ISBN 978-87-7029-592-5

Læs mere

ANALYSE ENErgirENovEriNgEr Af kommunale bygninger 2012

ANALYSE ENErgirENovEriNgEr Af kommunale bygninger 2012 ANALYSE Energirenoveringer af kommunale bygninger 2012 Titel: Energirenoveringer af kommunale bygninger Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line 978-87-7029-515-4 Udbudsrådet Carl Jacobsensvej

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse KØBENHAVN Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Vejledningspakke udbud af plejecentre

Vejledningspakke udbud af plejecentre Udbudsportalen.dk Vejledningspakke udbud af plejecentre Februar 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 1.1 INTRODUKTION OG

Læs mere

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

Evaluering af Århus Kommunes indkøbspolitik og indførelsen af e-handel

Evaluering af Århus Kommunes indkøbspolitik og indførelsen af e-handel Bilag 1. Evaluering af Århus Kommunes indkøbspolitik og indførelsen af e-handel - udarbejdet på baggrund af de hidtidige erfaringer siden vedtagelsen af indstillingerne vedr. indførelse af e-handel i Århus

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG: Omkostningseffektivisering

INSPIRATIONSKATALOG: Omkostningseffektivisering INSPIRATIONSKATALOG: Omkostningseffektivisering Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Hvad er omkostningseffektivisering?... 4 2. Det kommunale indkøb som et forbrugstræ... 6 3. Værktøjer til at effektivisere

Læs mere

Kend din kommune Assens

Kend din kommune Assens Kend din kommune Assens Kend din kommune Assens I forbindelse med fagudvalgenes evaluering af budgetprocessen i 2014 blev der fremsat ønske om, at have en mere politisk rettet drøftelse af budgettet i

Læs mere

Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde

Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde Notat Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde Til: Produktivitetskommissionen Fra: Dansk Erhverv Offentligt-privat samarbejde styrker produktiviteten Det er Dansk Erhvervs

Læs mere

offentlig-privat samarbejde analyserapport 6

offentlig-privat samarbejde analyserapport 6 offentlig-privat samarbejde analyserapport 6 Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere