Konkurrenceudsættelse i Fredensborg Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konkurrenceudsættelse i Fredensborg Kommune"

Transkript

1 Konkurrenceudsættelse i Fredensborg Kommune NOTAT Fredensborg Kommune står i de kommende år over for en række økonomiske udfordringer, som til stadighed vil stille krav om effektiviseringer i den kommunale opgavevaretagelse. Blandt paletten af effektiviseringsmuligheder er konkurrenceudsættelse, som kan medvirke til at sikre, at opgavevaretagelsen sker bedst og billigst. Fra: Center for Økonomi og Indkøb 10. april 2015 Begrebet konkurrenceudsættelse Konkurrenceudsættelse dækker bredt over: 1) Udbud af udbudspligtige varer, tjenesteydelser og bygge/anlægsopgaver i almindelighed 2) Udbud af ikke-udbudspligtige driftsopgaver, som alternativt varetages internt Under den første kategori hører eksempelvis kontorartikler, hardware, biler, vejsalt, it-systemer, rådgiverydelser, tolkeydelser og håndværkerydelser. Områderne er udbudspligtige, og udbud gennemføres i henhold til EU s udbudsdirektiv eller tilbudsloven. Under den anden kategori hører eksempelvis rengøring, kantinedrift, tandpleje, plejecenterdrift, vedligehold af grønne arealer, ejendomsdrift og lønadministration. Områderne er ikke udbudspligtige, hvis kommunen alternativt drifter opgaverne internt. Tre notater lægger til grund for nærværende sag Det første notat vedrører status på konkurrenceudsættelse i Fredensborg Kommune. Det andet notat vedrører muligheder og potentialer i forhold til en fortsat ambitiøs tilgang til udbud af udbudspligtige områder (kategori 1). Det tredje notat vedrører muligheder og potentialer i forhold til en mere ambitiøs tilgang til ikke-udbudspligtige områder (kategori 2), som illustreres ved andre kommuners erfaringer med konkurrenceudsættelse af interne driftsopgaver. Næste skridt Såfremt det i højere grad ønskes at bruge konkurrenceudsættelse af interne driftsopgaver som instrument til effektivisering, er næste skridt at gennemføre egentlige analyser af potentialet ved konkurrenceudsættelse af konkrete driftsopgaver, som i dag varetages internt. Administrationen opfordrer i givet fald til, at der udpeges et, to eller tre områder fra notat 3 til nærmere analyse. Rådhuset Egevangen 3 B DK-2980 Kokkedal Telefon

2 1. Status på konkurrenceudsættelse i Fredensborg Kommune Fredensborg Kommune har igennem de sidste år gennemført en lang række udbud af særligt de udbudspligtige områder (kategori 1), hvilket i 2014 har medført gevinster på 19 mio. kr., hvoraf de 9,8 mio. kr. er lagt i kassen. Den resterende del er forblevet i organisationen til nye prioriteringer. Kommunen vurderes at være relativt langt fremme i forhold til udbud af udbudspligtige områder og realisering af potentielle gevinster her fra, idet kommunen igennem en årrække har haft og gennemført en ambitiøs udbudsplan. Udbudsplanen for 2014 og 2015 er vedlagt som bilag. Fremadrettet er det dog stadig vigtigt at opretholde kadencen, idet kontrakter og vilkår ellers udvandes. Konkurrenceudsættelse af interne driftsopgaver Kommunen har ikke haft tradition for at konkurrenceudsætte interne driftsopgaver (kategori 2). Indenfor de sidste år har kommunen dog udbudt rengøring som et eksempel på en opgave, som formentlig alternativt i større omfang ville blive varetaget internt. Håndværkerydelser og vikarer til plejesektoren er ligeledes eksempler på opgaver, som har været udbudt, men som dog ikke tidligere har været varetaget internt i Fredensborg Kommune. Indikator for konkurrenceudsættelse Indikator for konkurrenceudsættelse (IKU) angiver, jf. Økonomi og Indenrigsministeriet, hvor stor en andel af de kommunale opgaver, der kan udbydes i fri konkurrence, som rent faktisk udbydes i fri konkurrence, uanset om opgaveløsningen i sidste ende er kommunal eller privat. Opgaveløsningen kan ende kommunalt, hvis kommunen afgiver kontrolbud og vinder kontrakten. IKU opgøres dog ud fra tekniske regnskabsoplysninger, hvortil lægges kommunernes oplysninger om eventuelle internt vundne udbud. IKU siger således i praksis ikke noget om, hvorvidt opgaverne rent faktisk har været konkurrenceudsat eller blot løses af private. IKU påvirkes dermed også af de private leverandørers priser således, at en stigning i priserne alt andet lige medfører en stigning i IKU. Ligeledes vil eksempelvis et højt forbrug af vikarbureauer alt andet lige påvirke IKU i opadgående retning. I Fredensborg Kommune er IKU på 27,4 pct. i 2013, hvilket skal sammenholdes med en gennemsnitlig IKU i 2013 på 25,9 pct. for alle landets kommuner. Tallet skal ligeledes sammenholdes med, at Fredensborg Kommune i 2009 havde en IKU på 29,1 pct. Kommunens relativ høje IKU sammenholdt med et meget begrænset antal udbud af driftsopgaver, som hovedsageligt begrænser sig til rengøring, kørsel, vikarer til plejesektoren og håndværkere, kan således indikere, at kommunen i høj grad anvender private leverandører til løsning af opgaver, som kunne løses internt - uden at disse har været konkurrenceudsat. Side 2 af 7

3 2. Muligheder og potentialer i forhold til en fortsat ambitiøs tilgang til udbud af udbudspligtige områder Fredensborg Kommune har, jf. notat 1, gennemført udbud og i flere tilfælde også genudbud af mange udbudspligtige områder (kategori 1), herunder særligt hyldevarer. De økonomiske gevinster må derfor - hvad angår genudbud af de mest almindelige udbudsområder - formodes at være ved at være udtømt. Det er dog vurderingen, at der endnu er potentiale for at realisere økonomiske gevinster ved eksempelvis at ændre udbudsformen, tilpasse serviceniveuaet eller udbyde opgaver, som allerede varetages eksternt, men som ikke har været udbudt. Eksempler på økonomiske gevinster ved udbud med ændrede metoder Ændret udbudsform: Håndværkerydelser har været udbudt og genudbudt ad flere omgange som en indbudt/begrænset licitation under tilbudsloven. Da udbudsformen blev ændret til et offentligt udbud under EU s udbudsdirektiv, var der en gevinst på 1,7 mio. kr. årligt, svarende til pct. af omsætningen på aftalerne. Den ændrede udbudsform medførte dog også, at færre lokale fik rammeaftaler som følge af den åbne og dermed større konkurrence. Tilpasning af serviceniveauet: Hjemmeplejebiler har som operationelt leasede hvidpladebiler været udbudt og genudbudt ad flere omgange som et offentligt udbud under tilbudsloven. Da hjemmeplejebilerne blev udbudt som finansielt leasede gulpladebiler i et dynamisk indkøbssystem under EU s udbudsdirektiv, var der en gevinst på kr. årligt, svarende til pct. af omsætningen. Udbud af opgaver, som varetages eksternt, men ikke har været udbudt: Vikarer til plejesektoren blev igennem flere år leveret af eksterne vikarbureauer efter individuelle aftaler. Da vikarydelsen blev udbudt som en samlet aftale, var der en gevinst på kr., svarende til 15 pct. af den daværende omsætning. Muligheder og potentialer Det vurderes, at der er yderligere økonomiske gevinster at hente ved at udbyde nye områder, som i forvejen løses eksternt, eller ved at ændre i udbudsform og/eller serviceniveau ved genudbud af allerede udbudte områder. Eksempler kunne være rådgivere på det tekniske område, psykologitjenester, socialkonsulenter, bosteder/opholdstilbud, madudbringning og gartnerydelser. Administrationen analyserer til stadighed potentialer og barrierer for nye udbudsområder og ændrede udbudsformer, og disse indarbejdes løbende i udbudsplanen. Side 3 af 7

4 3 Muligheder og potentialer i forhold til en mere ambitiøs tilgang til udbud af ikke-udbudspligtige områder Opgaver, som varetages internt i kommunen, er ikke-udbudspligtige (kategori 2), men på en række områder kan det vælges at konkurrenceudsætte opgavevaretagelsen. Det gælder eksempelvis på kantinedrift, kørsel, rengøring, tandpleje, plejehjemsdrift, lønadministration, it-drift og drift af grønne arealer. Konkurrenceudsættelse af interne driftsopgaver Kommunen udsætter en opgave for konkurrence ved at bede interesserede parter om at give tilbud på at løse opgaven. På baggrund af de opstillede kriterier, udvælges det bedste tilbud, og den pågældende leverandør skal derefter varetage opgaven. Konkurrenceudsættelse er ikke i sig selv ensbetydende med udlicitering, idet der kan afgives kontrolbud fra kommunen selv. I givet fald indgår dette i konkurrencen på lige fod med øvrige tilbud fra private leverandører. Målet er således ikke nødvendigvis, at private leverandører skal varetage en større del af de offentlige opgaver, men at det via konkurrenceudsættelse sikres, at de offentlige opgaver varetages bedst og billigst. Effekter af konkurrenceudsættelse I 2011 blev en forskningsoversigt offentliggjort. Den viste, at der kunne identificeres positive økonomiske gevinster af konkurrenceudsættelse på de tekniske områder, mens det var vanskeligt at konkludere noget på baggrund af de relativt få erfaringer med konkurrenceudsættelse af velfærdsydelser. På de tekniske områder blev der dokumenteret omkostningsbesparelser på 5-15 pct. En forskningsoversigt fra 2014 har dog hverken kunnet be- eller afkræfte konklusionen fra 2011 om besparelser på de tekniske områder, hvilket særligt skyldes en stor amerikansk undersøgelse af skolebusdrift. På velfærdsydelserne findes der fortsat ikke statistisk materiale for effekterne af konkurrenceudsættelse. DI s redegørelse 2015 om offentligt-privat samarbejde peger på, at hvis alle landets kommuner skabte konkurrence om deres opgaver i lige så høj grad som de ti kommuner, som konkurrenceudsætter mest, vil kommunerne til sammen kunne opnå en effektiviseringsgevinst på 4 mia. kr. Potentialet skal særligt findes inden for sociale opgaver, som i mange kommuner kun er konkurrenceudsat i meget begrænset omfang. Sociale opgaver omfatter dagtilbud til børn og unge, tilbud til ældre og handicappede samt børn og unge med særlige behov, revalidering samt arbejdsmarkedsforanstaltninger mv. Erfaringer i Fredensborg Kommune Fredensborg Kommune har begrænset erfaring med udbud af opgaver, som tidligere er blevet løst internt. Rengøring blev dog før 2006 varetaget som en Side 4 af 7

5 blanding af intern og ekstern opgaveløsning med flere forskellige leverandører og individuelt indgåede aftaler, men er siden blevet udbudt samlet med 3-4 års mellemrum. Det første udbud medførte en besparelse på 19 pct. af den oprindelige omsætning, men også de efterfølgende genudbud har givet relativt store økonomiske gevinster på hhv. 9 og 7 pct. Gevinsterne har i høj grad været opnået som følge af konkurrencen og i mindre grad som følge af servicetilpasninger. Netop servicetilpasninger kan alt andet lige være nemmere at implementere i forbindelse med et udbud, da udfærdigelsen af udbudsmaterialet forudsætter en stillingtagen til serviceniveau og krav. Det kan være en fordel ved ekstern frem for intern opgavevaretagelse. For øjeblikket gennemfører Fredenborg Kommune udbud af praktisk og personlig hjælp til hjemmeboende borgere, og det forventes, at udbuddet medfører en økonomisk gevinst i forhold til den nuværende løsning, hvor de private leverandører betales den samme pris som den kommunale hjemmepleje. Erfaringer i andre kommuner Andre kommuner har erfaringer med udbud af flere forskellige opgaver, som traditionelt løses internt. Eksemplerne nedenfor er fundet i Udbudsportalens dokumentationsdatabase og i DI s Kommunefakta cases. Udbud af hjemmepleje og plejecenter: Holbæk Kommune udbød i 2012 praktisk hjælp og personlig pleje i ét hjemmeplejedistrikt sammen med driften af ét plejecenter. Holbæk Kommune estimerede en årlig gevinst på 5 mio. kr. som følge af udbuddet. Udbud af vej og park: Frederikssund Kommune udbød i 2012 alle opgaver inden for park og vej i én stor aftale med virksomhedsoverdragelse af medarbejdere. Udbuddet medførte en årlig gevinst på 10 mio. kr., hvor halvdelen skyldtes harmonisering af serviceniveauet mellem de tidligere fire kommuner, og halvdelen skyldtes lavere priser som følge af udbuddet. Udbud af genoptræning: Viborg Kommune udbød i 2010 genoptræning efter sundhedslovens 140 til et antal private leverandører. Udbuddet medførte en årlig gevinst på kr. ud af en omsætning på 2 mio. kr. Udbud af løn- og personaleadministration: Frederiksberg Kommune udbød i 2003 og 2006 løn- og personaleadministration. Førstegangsudbuddet medførte en årlig gevinst på 1,7 mio. kr., og genudbuddet medførte yderligere en årlig gevinst på kr. Side 5 af 7

6 Udbud af ortodontisk visitation og behandling af børn og unge: Ringkøbing-Skjern Kommune udbød i 2009 ortodontisk visitation og behandling af børn og unge i én aftale. Udbuddet medførte en årlig gevinst på 1,7 mio. kr. Udover de økonomiske effekter som følge af udlicitering, kan der være både positive og negative kvalitets- og servicemæssige effekter for borgere og medarbejdere. Af positive effekter kan fremhæves en analyse fra CEPOS fra 2012, der viser, at medarbejdere i den kommunale hjemmepleje gennemsnitligt har et sygefravær på 16,1 dage, mens medarbejdere i den private hjemmepleje gennemsnitligt har et fravær på 7,8 dage. Ligeledes kan fremhæves antallet af borgere, der vælger privat hjemmehjælp til praktisk hjælp i hjemmet, som er stadigt stigende. Af negative effekter kan nævnes, at flere analyser indikerer, at udlicitering medfører ulemper for medarbejderne, som oplever at måtte arbejde hårdere for en lavere betaling efter opgaveoverdragelse til private leverandører. Muligheder og potentialer Jf. notat 1 har Fredensborg Kommune en IKU på 27,4 pct., hvilket betyder, at Fredensborg Kommune selv varetager 72,6 pct. af de opgaver, som potentielt kan konkurrenceudsættes. IKU er ligeledes opgjort fordelt på hovedkonti, og her fremgår det, at Fredensborg Kommune i højere grad end landsgennemsnittet selv varetager opgaverne på sundheds- og administrationsområdet. På området for sociale opgaver og beskæftigelse er IKU tilsvarende landsgennemsnittet. Alt andet lige kan IKU indikere, at der generelt men særligt på sundheds-, social-. beskæftigelses- og administrationsområdet er et økonomisk potentiale i yderligere konkurrenceudsættelse af interne driftsopgaver. Økonomiske gevinster forudsætter dog alt andet lige ofte øgede udgifter til administration, idet det fulde økonomiske potentiale kun indhentes ved løbende controlling og kontraktstyring. Såfremt det politisk ønskes at arbejde videre med mulighederne for at bruge konkurrenceudsættelse af interne driftsopgaver som instrument til effektivisering, opfordrer administrationen til, at der udpeges et mindre antal områder til nærmere analyse af potentialet ved konkurrenceudsættelse. Et sådant ønske bør - pga. det administrative ressourceforbrug til gennemførelse af analyser - i givet fald ledsages af en politisk vilje til at gennemføre udbud af områder, hvor analysen peger på et vist økonomisk potentiale forudsat, at der ikke kan peges på væsentlige negative effekter. Forslag til områder i Fredenssborg Kommune til nærmere analyse Administrationen foreslår følgende områder, som kunne være genstand for en egentlig analyse af potentialet ved konkurrenceudsættelse, men andre områder kan også være relevante. It-drift Lønadministration Side 6 af 7

7 Tandpleje Hjemmesygepleje Plejecenter Kantinedrift på rådhuset Cafédrift på plejecentre Madservice Daginstitution Betjentfunktion på rådhuset Genoptræning Facility management, f.eks. bygningsvedligehold Park og Vej (I Nordsjællands Park og Vej er det bestyrelsen, der træffer beslutning om et eventuelt udbud) Side 7 af 7

8 Hovedaftale Center for Form Prioritering Kvartal for opstart af arbejdet Begravelseshjælp Borgerservice Eget udbud 1. Tilstræbes opstartet K4 Optiske hjælpemidler Borgerservice Eget udbud 1. Tilstræbes opstartet K4 Tandprotetisk arbejde Borgerservice Eget udbud 1. Tilstræbes opstartet K4 Telefonsystem Borgerservice / Digitalisering og IT Eget udbud 1. Tilstræbes opstartet K2 Firewall Digitalisering og IT Eget udbud 1. Tilstræbes opstartet Smartphones - hvis tilslutning til SKI Forpligtende Digitalisering og IT IN udbud 1. Tilstræbes opstartet K1 Servere Digitalisering og IT SKI Forpligtende 1. Tilstræbes opstartet K1 Tablets Digitalisering og IT SKI Forpligtende 1. Tilstræbes opstartet K1 Tele og data Digitalisering og IT SKI forpligtende 1. Tilstræbes opstartet K1 It-tilbehør og toner Digitalisering og IT SKI Forpligtende 1. Tilstræbes opstartet K2 Multifunktionsmaskiner Digitalisering og IT SKI Forpligtende 1. Tilstræbes opstartet K3 Printere Digitalisering og IT SKI Forpligtende 1. Tilstræbes opstartet K3 Storage Digitalisering og IT SKI Forpligtende 1. Tilstræbes opstartet K3 Hardware Digitalisering og IT SKI Forpligtende 1. Tilstræbes opstartet K4 Remote Backup Digitalisering og IT Eget udbud 2. Forventes udskudt eller løst decentralt/eksternt IT-system "Find børnene" Familie, Unge & Integration + Skoler & Dagtilbud Eget udbud 2. Forventes udskudt eller løst decentralt/eksternt It-system Dialogportalen Familie, Unge & Integration + Skoler & Dagtilbud Eget udbud 2. Forventes udskudt eller løst decentralt/eksternt Socialkonsulenter til udsatte børn og unge Familie, unge og integration Eget udbud 1. Tilstræbes opstartet K2 IT-system på området for udsatte børn og unge Familie, Unge og Integration Kombit 2. Forventes udskudt eller løst decentralt/eksternt Jobcenterydelser og forløb Job og ydelse Eget udbud 1. Tilstræbes opstartet K1 Håndværkerydelser Kommunale Ejendomme og Arealer Eget udbud 1. Tilstræbes opstartet K1 Opsporing af fejlkoblinger på spildevandsnettet Kommunale Ejendomme og Arealer Eget udbud 1. Tilstræbes opstartet K1 Ventilationservice Kommunale Ejendomme og Arealer Eget udbud 1. Tilstræbes opstartet K1 Solcelleanlæg Kommunale Ejendomme og Arealer Eget udbud 3. Forventes udskudt eller løst decentralt/eksternt Indkøb af tandteknikerstole Kultur, Idræt og Sundhed Eget udbud 1. Tilstræbes opstartet K1 Lokalebookingsystem Kultur, Idræt og Sundhed Eget udbud 1. Tilstræbes opstartet K1 Klaverer til musikskolen Kultur, Idræt og Sundhed Eget udbud 1. Tilstræbes opstartet K4 Indkøb og klargøring af biblioteks- og skolebiblioteksbøger Kultur, Idræt og Sundhed Fællesudbud Gentofte 1. Tilstræbes opstartet K1 Byens Hus - brugerinddragelse og byggerådgiver Kultur, Idræt og Sundhed Eget udbud 2. Forventes udskudt eller løst decentralt/eksternt Gymnastikkens Hus - brugerinddragelse og byggerådgiver Kultur, Idræt og Sundhed Eget udbud 2. Forventes udskudt eller løst decentralt/eksternt Kunstgræsbaner - anlæg Karsemosegård og Fredensborg Kultur, Idræt og Sundhed Eget udbud 2. Forventes udskudt eller løst decentralt/eksternt Inventar til Humlebæk Idrætscenter Kultur, Idræt og Sundhed Eget udbud 3. Forventes udskudt eller løst decentralt/eksternt Beklædning til Park & Vej - Helsingør og Fredensborg Nordsjællands Park & Vej Eget udbud 1. Tilstræbes opstartet K1 Vejsalt Nordsjællands Park & Vej Eget udbud 1. Tilstræbes opstartet K Vejsalt Miniudbud Nordsjællands Park & Vej Miniudbud 1. Tilstræbes opstartet K2 Kaffemaskiner og kaffe Personale og HR Eget udbud 1. Tilstræbes opstartet K4 APV-system Personale og HR Eget udbud 4. Forventes udskudt eller løst decentralt/eksternt DIL - Diplomuddannelse i Ledelse Personale og HR Eget udbud 4. Forventes udskudt eller løst decentralt/eksternt Kursusadministrationssystem Personale og HR Eget udbud 4. Forventes udskudt eller løst decentralt/eksternt Ledertalentuddannelse Personale og HR Eget udbud 4. Forventes udskudt eller løst decentralt/eksternt Personalegodesystem Personale og HR Eget udbud 4. Forventes udskudt eller løst decentralt/eksternt Tværkommunal projektlederuddannelse Personale og HR Eget udbud 4. Forventes udskudt eller løst decentralt/eksternt Leverancer til LIFE Projekt Plan og Miljø Eget udbud 1. Tilstræbes opstartet K1 Svømmehal Politik og Strategi Evt. OPP 2. Forventes udskudt eller løst decentralt/eksternt K2 Brevpapir og kuverter med logoer Politik og Strategi Eget udbud 4. Forventes udskudt eller løst decentralt/eksternt K Layout og grafiske ydelser Politik og Strategi Eget udbud 4. Forventes udskudt eller løst decentralt/eksternt Hårde Hvidevarer Skoler og Dagtilbud Eget udbud 1. Tilstræbes opstartet K1 Møbler til daginstitutioner Skoler og Dagtilbud Eget udbud 1. Tilstræbes opstartet K1 Skolemøbler Skoler og Dagtilbud Eget Udbud 1. Tilstræbes opstartet K1 Udbud på sportsartikler, haleftersyn mv. Skoler og Dagtilbud Fællesudbud Gentofte 1. Tilstræbes opstartet K1 Indelegetøj Skoler og Dagtilbud Eget udbud 2. Forventes udskudt eller løst decentralt/eksternt K1 Institutionskøretøjer Skoler og Dagtilbud Eget udbud 2. Forventes udskudt eller løst decentralt/eksternt K1 Udelegetøj Skoler og Dagtilbud Eget udbud 2. Forventes udskudt eller løst decentralt/eksternt K1 System til booking af den matrikelløse skole Skoler og Dagtilbud Eget udbud 2. Forventes udskudt eller løst decentralt/eksternt Damprensning af legetøj Skoler og Dagtilbud Eget udbud 4. Forventes udskudt eller løst decentralt/eksternt Personkørsel Tværgående Movia udbud 1. Tilstræbes opstartet K2

9 Hovedaftale Center for Form Prioritering Kvartal for opstart af arbejdet Fersk konventionelt kød og pålæg Tværgående SKI 1. Tilstræbes opstartet K1 Kaffe og te Tværgående Eget udbud 4. Forventes udskudt eller løst decentralt/eksternt Køkkenredskaber og mindre husholdningsmaskiner Tværgående Eget udbud 4. Forventes udskudt eller løst decentralt/eksternt Bilpark Tværgående Eget udbud 1. Tilstræbes opstartet K1 Fisk og skalddyr Tværgående SKI 1. Tilstræbes opstartet K1 AV- og undervisningsudstyr Tværgående SKI Forpligtende 1. Tilstræbes opstartet K1 Byggematerialer Tværgående Eget udbud 2. Forventes udskudt eller løst decentralt/eksternt K1 Service og udstyr til kantiner og køkkener Tværgående Eget udbud 4. Forventes udskudt eller løst decentralt/eksternt Private leverandører af praktisk og personlig hjemmehjælp Ældre og Handicap Eget udbud 1. Tilstræbes opstartet K2 Omsorgsystem Ældre og Handicap Eget udbud 1. Tilstræbes opstartet K1 Rengøringssystem Ældre og Handicap Forhandling 1. Tilstræbes opstartet K1 Personlige hjælpemidler: Fodindlæg Ældre og Handicap IN udbud 1. Tilstræbes opstartet K1 Personlige hjælpemidler: Kompressionsstrømper Ældre og Handicap IN udbud 1. Tilstræbes opstartet K1 Personlige hjælpemidler: Ortopædiske sko Ældre og Handicap IN udbud 1. Tilstræbes opstartet K1 Stomi- og urologihjælpemidler Ældre og Handicap IN udbud 1. Tilstræbes opstartet K1 Sygeplejeartikler Ældre og Handicap IN udbud 1. Tilstræbes opstartet K1 It-system til opsporing og forebyggelse af sygdomme Ældre og Handicap Eget udbud 2. Forventes udskudt eller løst decentralt/eksternt K1 PDA'er til hjemmeplejen Ældre og Handicap Eget udbud 2. Forventes udskudt eller løst decentralt/eksternt K2 Personlige hjælpemidler: Brystproteser Ældre og Handicap Eget udbud 2. Forventes udskudt eller løst decentralt/eksternt K2 Madudbringning fra Lystholm Ældre og Handicap Eget udbud 3. Forventes udskudt eller løst decentralt/eksternt Daglige bankforretninger Økonomi & Indkøb Eget udbud 1. Tilstræbes opstartet K2 Forsikringsmægler Økonomi & Indkøb Eget udbud 1. Tilstræbes opstartet K2 KMD Monopolområde Økonomi og indkøb Kombit 1. Tilstræbes opstartet K1 Analyseopgaver Hovedaftale Center for Form Prioritering Kvartal for opstart af arbejdet Psykologitjenesteydelser, herunder coaching, psykologi mv Familie, Unge og Integration / HR og personale Foranalyse 4. Forventes udskudt eller løst decentralt/eksternt Inspektion af brandsikrings- og brandalarmanlæg Kommunale Ejendomme og Arealer Foranalyse 4. Forventes udskudt eller løst decentralt/eksternt Service på brandslukningsmateriale Kommunale Ejendomme og Arealer Foranalyse 4. Forventes udskudt eller løst decentralt/eksternt Vejbelysning Plan & Miljø Foranalyse 1. Tilstræbes opstartet K1 Landinspektører Plan & Miljø Foranalyse 2. Forventes udskudt eller løst decentralt/eksternt Vedligeholdelse af busstoppesteder Plan & Miljø Foranalyse 4. Forventes udskudt eller løst decentralt/eksternt Elektronisk byggesagsarkiv Plan og Miljø Foranalyse 4. Forventes udskudt eller løst decentralt/eksternt Rådgivningsydelser på det tekniske område Plan og Miljø / Kommunale Ejendomme og Arealer Foranalyse 3. Forventes udskudt eller løst decentralt/eksternt Turistbuskørsel Skoler og Dagtilbud Foranalyse 4. Forventes udskudt eller løst decentralt/eksternt Gardiner og solafskærmning Tværgående Foranalyse 4. Forventes udskudt eller løst decentralt/eksternt Juridisk rådgivning Tværgående Foranalyse 4. Forventes udskudt eller løst decentralt/eksternt Ledsagerordning Ældre & Handicap Foranalyse 3. Forventes udskudt eller løst decentralt/eksternt Flyttefirmaer Ældre og Handicap Foranalyse 4. Forventes udskudt eller løst decentralt/eksternt Indkøb af genoptræningsudstyr Ældre og Handicap Foranalyse 4. Forventes udskudt eller løst decentralt/eksternt Køb af pladser i botilbud og opholdssteder Ældre og Handicap Foranalyse 4. Forventes udskudt eller løst decentralt/eksternt

10 Hovedaftale Center for Form Prioritering Indsats A: Vi er projektleder B: Vi er Kvartal rådgiver C: Vi er ikke indblandet Tandprotetisk arbejde Borgerservice Eget udbud 0. Opstartet i 2014 A K1 Fodpleje - Helbredstillæg Borgerservice Eget udbud 1. Tilstræbes opstartet A K3 It-tilbehør og toner Digitalisering og IT Eget udbud 0. Opstartet i 2014 A K1 Hardware og it-tilbehør Digitalisering og IT SKI Forpligtende 0. Opstartet i 2014 A K1 Tablets Digitalisering og IT SKI Forpligtende 0. Opstartet i 2014 A K1 Multifunktionsmaskiner og printere Digitalisering og IT SKI Forpligtende 0. Opstartet i 2014 A K1 Standard Software Digitalisering og IT SKI Forpligtende 1. Tilstræbes opstartet A K4 Firewall Digitalisering og IT Eget udbud 4. Forventes udskudt eller løst decentralt/eksternt A IT-system "Find børnene" Familie og Unge / Skoler og Dagtilbud Eget udbud 0. Opstartet i 2014 A K1 Jobcenterydelser og forløb Job og Ydelse Kontraktgennemgang / In-house 3. Forventes udskudt eller løst decentralt/eksternt B? Elektriker-ydelser Kommunale Ejendomme Eget udbud 0. Opstartet i 2014 A K1 Gulv-ydelser Kommunale Ejendomme Eget udbud 0. Opstartet i 2014 A K1 Maler-ydelser Kommunale Ejendomme Eget udbud 0. Opstartet i 2014 A K1 Murer-ydelser Kommunale Ejendomme Eget udbud 0. Opstartet i 2014 A K1 Tømrer-ydelser Kommunale Ejendomme Eget udbud 0. Opstartet i 2014 A K1 Ventilationservice Kommunale Ejendomme Eget udbud 0. Opstartet i 2014 A K1 VVS-ydelser Kommunale Ejendomme Eget udbud 0. Opstartet i 2014 A K1 Vagtordning Kommunale Ejendomme Eget udbud 1. Tilstræbes opstartet A K1 Vinduespolering Kommunale Ejendomme Eget udbud 1. Tilstræbes opstartet B K1 Grafitti-afrensning Kommunale Ejendomme Eget udbud i IN-regi 1. Tilstræbes opstartet A K3 Elevatorservice Kommunale Ejendomme IN udbud 1. Tilstræbes opstartet B K4 Rensning af tagrender Kommunale Ejendomme Eget udbud 1. Tilstræbes opstartet A Passes ind Kloakservice Kommunale Ejendomme / Plan og Miljø Eget udbud 1. Tilstræbes opstartet A Passes ind IT-system til Nivå havn Kultur, Idræt og Sundhed Eget udbud 0. Opstartet i 2014 A K1 Udbud af Bibliotekssystem (IT) Kultur, Idræt og Sundhed Kombit udbud 0. Opstartet i 2014 A K1 Indkøb og klargøring af biblioteks-, men ikke taskebøger Kultur, Idræt og Sundhed SKI Forpligtende 0. Opstartet i 2014 A K1 Tidsskrifter Kultur, Idræt og Sundhed SKI Forpligtende 0. Opstartet i 2014 A K1 Gymnastikkens Hus - brugerinddragelse og byggerådgiver Kultur, Idræt og Sundhed Eget udbud 0. Opstartet i 2014 B K1 Specialtandpleje Kultur, Idræt og Sundhed Rådgivning 0. Opstartet i 2014 B K1 Lokalebookingsystem Kultur, Idræt og Sundhed Eget udbud 1. Tilstræbes opstartet B K3 Klaverer til musikskolen Kultur, Idræt og Sundhed Eget udbud 1. Tilstræbes opstartet B K4 Inventar til Humlebæk Idrætscenter Kultur, Idræt og Sundhed Eget udbud 1. Tilstræbes opstartet B Beklædning til Nordsjællands Park og Vej Nordsjællands Park og Vej Eget udbud 0. Opstartet i 2014 A K1 Vejsalt Nordsjællands Park og Vej Eget udbud i IN-regi 1. Tilstræbes opstartet A K1 Materiel-udlejning Nordsjællands Park og Vej Eget udbud 1. Tilstræbes opstartet A K3 Dæk Nordsjællands Park og Vej Eget udbud 3. Forventes udskudt eller løst decentralt/eksternt A Passes ind Kaffemaskiner og kaffe til rådhuset Personale og HR Forhandling 1. Tilstræbes opstartet B K1 Ledertalentuddannelse Personale og HR Eget udbud 1. Tilstræbes opstartet C Sundhedsforsikring Personale og HR Eget udbud 1. Tilstræbes opstartet C Vejbelysning Plan og Miljø Forhandling og udbud 0. Opstartet i 2014 A K1 LIFE Projekt Plan og Miljø Løbende rådgivning 0. Opstartet i 2014 A K1 Landinspektører Plan og Miljø Eget udbud 3. Forventes udskudt eller løst decentralt/eksternt A/B Passes ind Svømmehal Politik og Strategi OPP 1. Tilstræbes opstartet B Layout og grafiske ydelser Politik og Strategi Eget udbud 4. Forventes udskudt eller løst decentralt/eksternt A Passes ind It-system Digitalt elevplanssystem Skoler og Dagtilbud Eget udbud 0. Opstartet i 2014 A K1 Indelegetøj Skoler og Dagtilbud IN udbud 1. Tilstræbes opstartet A K1 Institutionskøretøjer Skoler og Dagtilbud IN udbud 1. Tilstræbes opstartet A K1 Udelegetøj Skoler og Dagtilbud IN udbud 1. Tilstræbes opstartet A K1 It-system Dagtilbud kommunikation Skoler og Dagtilbud Eget udbud 1. Tilstræbes opstartet B K1 Børnebleer Skoler og Dagtilbud Eget udbud i IN-regi 1. Tilstræbes opstartet A K3 Løbende indkøb af biler på dynamisk indkøbssystem Tværgående Eget udbud 0. Opstartet i 2014 A K1 Personkørsel Tværgående Movia udbud 0. Opstartet i 2014 A K1 Forbrugsartikler (hygiejneprodukter) Tværgående SKI Forpligtende 0. Opstartet i 2014 A K1 AV- og undervisningsudstyr Tværgående SKI Forpligtende 0. Opstartet i 2014 A K1 Dagligvarer til mindre enheder Tværgående Forhandling med henblik på senere udbud 1. Tilstræbes opstartet A K1

11 Hovedaftale Center for Form Prioritering Indsats A: Vi er projektleder B: Vi er Kvartal rådgiver C: Vi er ikke indblandet Byggematerialer Tværgående Forhandling med henblik på senere udbud 1. Tilstræbes opstartet A K1 Sportsrekvisitter Tværgående IN udbud 1. Tilstræbes opstartet A K1 Flyrejser og rejsebureau Tværgående SKI Frivillige 1. Tilstræbes opstartet A K1 Kaffe og te Tværgående IN udbud 1. Tilstræbes opstartet B K1 Drikkevarer til storkøkkener Tværgående SKI Forpligtende 1. Tilstræbes opstartet B K3 Fersk konventionelt kød og pålæg til storkøkkener Tværgående SKI Forpligtende 1. Tilstræbes opstartet B K3 Fødevarer til storkøkkener Tværgående SKI Forpligtende 1. Tilstræbes opstartet B K3 Kontormøbler Tværgående SKI Forpligtende 1. Tilstræbes opstartet B K4 Småbørnsudstyr Tværgående Eget udbud 3. Forventes udskudt eller løst decentralt/eksternt A Passes ind Frugtordning til decentrale enheder Tværgående Eget udbud 4. Forventes udskudt eller løst decentralt/eksternt A Passes ind Personlig og praktisk hjælp til borgere i eget hjem Ældre og Handicap Eget udbud 0. Opstartet i 2014 A K1 Stomihjælpemidler Ældre og Handicap IN udbud 0. Opstartet i 2014 A K1 Personlige hjælpemidler: Fodindlæg Ældre og Handicap IN udbud 0. Opstartet i 2014 A K1 Personlige hjælpemidler: Ortopædiske sko Ældre og Handicap IN udbud 0. Opstartet i 2014 A K1 Plejecenter i Humlebæk Ældre og Handicap Eget udbud 1. Tilstræbes opstartet B K1 Diabeteshjælpemidler Ældre og Handicap IN udbud 1. Tilstræbes opstartet B K1 Indkøbsordning til borgere i eget hjem - Frit valg Ældre og Handicap Eget udbud i IN-regi 1. Tilstræbes opstartet A K3 Tøjvask til borgere i eget hjem Ældre og Handicap Eget udbud i IN-regi 1. Tilstræbes opstartet A K3 Moppesystem Ældre og Handicap Eget udbud 1. Tilstræbes opstartet A K4 Madudbringning fra Lystholm Ældre og Handicap Eget udbud 1. Tilstræbes opstartet A Passes ind Personlige hjælpemidler: Kompressionsstrømper Ældre og Handicap IN udbud 1. Tilstræbes opstartet B Passes ind Indkøb af genoptræningsudstyr Ældre og Handicap Eget udbud 4. Forventes udskudt eller løst decentralt/eksternt A Passes ind Personlige hjælpemidler: Brystproteser Ældre og Handicap Eget udbud 4. Forventes udskudt eller løst decentralt/eksternt A Passes ind KMD Monopolområde Økonomi og Indkøb Kombit udbud 0. Opstartet i 2014 A K1 Forsikringer Økonomi og Indkøb Eget udbud 1. Tilstræbes opstartet B K1 Revision Økonomi og Indkøb Eget udbud 1. Tilstræbes opstartet A K2 Daglige bankforretninger Økonomi og Indkøb Eget udbud 1. Tilstræbes opstartet A K2 Kapitalforvaltning Økonomi og Indkøb Eget udbud 1. Tilstræbes opstartet A K2 It-system til indkøb & udbud - Udbudssystem Økonomi og Indkøb Forhandling 1. Tilstræbes opstartet A K4 Analyseopgaver Hovedaftale Center for Form Prioritering Indsats A: Vi er projektleder B: Vi er Kvartal rådgiver C: Vi er ikke indblandet Tandlægehjælp til kontanthjælpsmodtagere Borgerservice Foranalyse 1. Tilstræbes opstartet A K2 Socialkonsulenter til udsatte børn og unge under 18 år Familie og Unge Foranalyse 1. Tilstræbes opstartet A Passes ind Glarmester-ydelser Kommunale Ejendomme Foranalyse 3. Forventes udskudt eller løst decentralt/eksternt A Passes ind Psykologitjenesteydelser, herunder coaching, psykologi mv Personale og HR Egen foranalyse i IN-regi 0. Opstartet i 2014 A K1 Rådgivningsydelser på det tekniske område Plan og Miljø / Kommunale Ejendomme (Ingeniør, Arkitekter, teknisktegnere, projektledelse) Foranalyse 2. Forventes udskudt eller løst decentralt/eksternt A Passes ind Trykkeri Politik og Strategi Foranalyse 0. Opstartet i 2014 A K1 Hjemmeside og intranet Politik og Strategi Foranalyse 1. Tilstræbes opstartet A Passes ind

Udbudsstrategi 2011-2013. Økonomisk Forvaltning December 2010

Udbudsstrategi 2011-2013. Økonomisk Forvaltning December 2010 Udbudsstrategi 2011-2013 Økonomisk Forvaltning December 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD... 1 2 UDBUDSSTRATEGIENS OMRÅDE... 2 3 KOMMUNEAFTALENS MÅL FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSE... 2 4 OVERORDNET MÅLSÆTNING...

Læs mere

Bilag 1. Helsingør Kommunes løbende udbud

Bilag 1. Helsingør Kommunes løbende udbud Bilag 1. Helsingør Kommunes løbende udbud Dette bilag indeholder en oversigt over de løbende udbud af varer, tjenesteydelser, it samt bygge og anlæg i Helsingør Kommune, der forventes konkurrenceudsat

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI 2011-13

UDBUDSSTRATEGI 2011-13 UDBUDSSTRATEGI 2011-13 STRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER (Tiltrådt af kommunalbestyrelsen den 29. november 2010) Udbud & Indkøb 1 1. Indledning Frederiksberg Kommune har tradition for at samarbejde

Læs mere

Indkøb og konkurrenceudsættelse k - status og muligheder. Budgetseminar 25. juni 2015

Indkøb og konkurrenceudsættelse k - status og muligheder. Budgetseminar 25. juni 2015 Indkøb og konkurrenceudsættelse k - status og muligheder Budgetseminar 25. juni 2015 Indhold i oplæg Besparelser i budget 2015-2018 Konkurrenceudsættelse status og muligheder Siden sidst Oplæg til politiske

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse HOLSTEBRO Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse BALLERUP Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 KØBENHAVN Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på

Læs mere

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse September 2012 Udvikling i kommunernes konkurrenceudsættelse At en opgave konkurrenceudsættes betyder ikke nødvendigvis, at opgaven udliciteres, men blot at den

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse VEJLE Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse BRØNDERSLEV Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse GULDBORGSUND Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Det fremgår af 62 i kommunestyrelsesloven og den tilhørende vejledning, at udbudsstrategien

Det fremgår af 62 i kommunestyrelsesloven og den tilhørende vejledning, at udbudsstrategien Udbudsstrategi for valgperioden 2010-2013 i Norddjurs Kommune Kommunalbestyrelsen har udarbejdet en udbudsstrategi, der blandt andet indeholder en oversigt over hvilke driftsområder, hvor det overvejes

Læs mere

UDBUD. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Retningslinjer for Udbud. varer og tjenesteydelser. Vedtaget af Økonomiudvalget den 1.

UDBUD. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Retningslinjer for Udbud. varer og tjenesteydelser. Vedtaget af Økonomiudvalget den 1. UDBUD i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for Udbud af varer og tjenesteydelser Vedtaget af Økonomiudvalget den 1. oktober 2015 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for retningslinjerne... 2 2. Hvem er

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE IKU 2012

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE IKU 2012 Fakta om konkurrenceudsættelse GRIBSKOV Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse KØBENHAVN Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Ledelsesinformation Aftaleloyalitet/compliance Kvartalsrapport 2. kvartal 2015

Ledelsesinformation Aftaleloyalitet/compliance Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 Ledelsesinformation Aftaleloyalitet/compliance Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 Side 1 af 6 Indledning Fællesudbud Sjælland (FUS) har i 2015 sat fokus på kommunernes anvendelse af FUS aftalerne. Indkøbsfællesskabet

Læs mere

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Økonomidir. område Ramsherred 5 5700 Svendborg Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 21 34 76 I forhold til prisafprøvning/konkurrenceudsættelse peges der på, at der

Læs mere

Næstved Kommune. Udbudsstrategi

Næstved Kommune. Udbudsstrategi Næstved Kommune Udbudsstrategi 2012-2013 Side 1 af 5 1. Sådan gennemføres udbud af kommunale driftsopgaver Udbudsstrategien angiver de indsatsområder, hvor Næstved Kommune påtænker at udbyde driftsopgaver

Læs mere

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave.

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. (Pixie-udgaven er lavet på baggrund af rapport udarbejdet af Udbudsportalen i KL december 2013) Indledning: Den 1. april 2013

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse FREDERIKSBERG Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på

Læs mere

Oversigt udbudsområder i Udbud

Oversigt udbudsområder i Udbud Oversigt udbudsområder i Udbud Udbudsområder Årstal Udbyder Status Ansvarlig Årlig omsætning Årlig gevinst Ny / genudbud Annoncer 2015 Egne udbud BN 2.600.000,00 130.000,00 Genudbud Arbejdstøj 2017 Egne

Læs mere

[Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune

[Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune [Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Formål med konkurrenceudsættelsespolitiken 3 3. Hvad og hvem er omfattet 5 3.1 Definition 5 4. Rammer

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse BORNHOLM Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Indkøbsteamet i ØA Styringsdialog med ØU 30. november 2015

Indkøbsteamet i ØA Styringsdialog med ØU 30. november 2015 Indkøbsteamet i ØA Styringsdialog med ØU 30. november 2015 Dagens Agenda 1. Hvem er Indkøbsteamet og hvad laver de? 2. Forpligtende SKI aftaler 3. Arbejds- og Sociale Klausuler 4. Indkøbspolitikken Hvem

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse ODDER Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse KØGE Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler. Appendiks 1: Spørgeskemaer og svarfordeling for kommunale og statslige indkøbere

Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler. Appendiks 1: Spørgeskemaer og svarfordeling for kommunale og statslige indkøbere Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler Appendiks 1: Spørgeskemaer og svarfordeling for kommunale og statslige indkøbere 2015 Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler Appendiks 1: Spørgeskemaer

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse AARHUS Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse AABENRAA Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 SYDDJURS Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse SOLRØD Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien Udbudsstrategi for Region Sjælland 2010-2013 1. Indledning I henhold til bestemmelserne i Regionslovens 33 skal Regionsrådet udarbejde en udbudsstrategi. Formålet med udbudsstrategien er at vurdere, på

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse KOLDING Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse

Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse Resume af beslutningsforslaget: Aarhus Kommune har konkurrenceudsat

Læs mere

Fællesudbud Sjælland Kommissorium for fællesudbud Sjælland 2015-2018

Fællesudbud Sjælland Kommissorium for fællesudbud Sjælland 2015-2018 Fællesudbud Sjælland Kommissorium for fællesudbud Sjælland 2015-2018 Kommissorium for Fællesudbud Sjælland 2015 18 Fællesudbud Sjælland (FUS) er et velfungerende udbudssamarbejde mellem 16 af de 17 kommuner

Læs mere

Effekter ved kommunal konkurrenceudsættelse

Effekter ved kommunal konkurrenceudsættelse 23. april 2010 Effekter ved kommul konkurrenceudsættelse DI har gennemført en alyse af effekterne ved at konkurrenceudsætte kommule serviceopgaver. Alysen viser, at kommunerne i snit har sparet mellem

Læs mere

18. juni 2014 1. INFO-møder for selvejende institutioner om anvendelse af rammeaftaler og indkøbsværktøjer i praksis

18. juni 2014 1. INFO-møder for selvejende institutioner om anvendelse af rammeaftaler og indkøbsværktøjer i praksis 18. juni 2014 1 INFO-møder for selvejende institutioner om anvendelse af rammeaftaler og indkøbsværktøjer i praksis 2 18. juni 2014 Dagens program 13.00-13.15 Velkomst 13.15-14.00 Institutionernes muligheder

Læs mere

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING Det gode udbud er forudsætningen for at give borgerne mest mulig kvalitet for skattekronerne. Et godt udbud indebærer blandt andet, at kommunen planlægger udbuddet

Læs mere

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde NOTAT Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde 1. Stigning i offentlig-privat samarbejde i kommunerne Siden kommunalreformen er anvendelsen af private leverandører i den kommunale

Læs mere

7. marts 2014 1. Forpligtende aftaler. Mickey Abben Johansen, kundepartner & Gudrun Klint, teamchef, SKI

7. marts 2014 1. Forpligtende aftaler. Mickey Abben Johansen, kundepartner & Gudrun Klint, teamchef, SKI 7. marts 2014 1 Forpligtende aftaler Mickey Abben Johansen, kundepartner & Gudrun Klint, teamchef, SKI 7. marts 2014 2 Forpligtende aftaler overordnet set SKI udbyder fra 2011-2015 en række fælleskommunale

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse KERTEMINDE Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 ODDER Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Hvordan kan jeg blive leverandør. Temamøde i Favrskov Erhvervsråd den 13. maj 2009

Hvordan kan jeg blive leverandør. Temamøde i Favrskov Erhvervsråd den 13. maj 2009 Hvordan kan jeg blive leverandør til min egen kommune? Temamøde i Favrskov Erhvervsråd den 13. maj 2009 Indhold Fakta om kommunens indkøb Kommunal indkøbsanalyse - SKI Love og regler vedr. offentlig indkøb

Læs mere

SE HVOR GOD DIN KOMMUNE ER TIL AT SÆTTE OPGAVER I KONKURRENCE

SE HVOR GOD DIN KOMMUNE ER TIL AT SÆTTE OPGAVER I KONKURRENCE SE HVOR GOD DIN KOMMUNE ER TIL AT SÆTTE OPGAVER I KONKURRENCE di.dk/kommunefakta Fakta om konkurrenceudsættelse ALBERTSLUND Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender

Læs mere

Oversigt udbudsområder i Udbud

Oversigt udbudsområder i Udbud Oversigt udbudsområder i Udbud Udbudsområder Årstal Udbyder Status Ansvarlig Årlig omsætning Gevinst Ny / genudbud Annoncer 2016 Egne udbud BN 2.600.000,00 130.000 Genudbud Arbejdstøj 2017 Egne udbud HØ

Læs mere

HELSINGØR. 60,3 MIO. KR. Så meget kan Helsingør Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til:

HELSINGØR. 60,3 MIO. KR. Så meget kan Helsingør Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til: HELSINGØR 60,3 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,6 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 FAXE Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Udbudsstrategi. Brøndby Kommune 2010-13 BRØNDBY KOMMUNE

Udbudsstrategi. Brøndby Kommune 2010-13 BRØNDBY KOMMUNE Udbudsstrategi Brøndby Kommune 2010-13 BRØNDBY KOMMUNE CENTRALFORVALTNINGEN PARK ALLÉ 160 2605 BRØNDBY TELEFON 43 28 28 28 MAIL CENTRAL@BRONDBY.DK WEB WWW.BRONDBY.DK REDAKTION ØKONOMIAFDELINGEN TRYK BRØNDBY

Læs mere

12. marts 2015 1. Velkommen til workshop om: Forpligtende aftaler

12. marts 2015 1. Velkommen til workshop om: Forpligtende aftaler 12. marts 2015 1 Velkommen til workshop om: Forpligtende aftaler 12. marts 2015 2 Forpligtende aftaler Kort status og debat 12. marts 2015 3 Agenda Status på de forpligtende aftaler Tilslutning Realisering

Læs mere

FREDERIKSBERG 26,6 PCT. Konkurrenceudsættelse i Frederiksberg Kommune

FREDERIKSBERG 26,6 PCT. Konkurrenceudsættelse i Frederiksberg Kommune FREDERIKSBERG 68,4 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,3 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi R A P P O R T Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017 Viden & Strategi Juni 2014 S i d e 2 1. Baggrund og formål med strategien for konkurrenceudsættelse

Læs mere

Udkast. Udbuds- og indkøbsstrategi. Frederikssund Kommune

Udkast. Udbuds- og indkøbsstrategi. Frederikssund Kommune Udkast Udbuds- og indkøbsstrategi Frederikssund Kommune for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2013 01-12-2010 1 Baggrund og lovgrundlag for etablering af Udbuds- og Indkøbsstrategi I henhold til

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Velkommen til SKI s Årsdage for offentligt indkøb februar i København 2. marts i Aarhus

Velkommen til SKI s Årsdage for offentligt indkøb februar i København 2. marts i Aarhus Velkommen til SKI s Årsdage for offentligt indkøb 2017 28. februar i København 2. marts i Aarhus Den gode kontrakt får først værdi, når den bliver brugt Udbudslov Compliance Implementering Transaktionsomkostninger

Læs mere

Udbudsstrategi 2010. Slagelse Kommune

Udbudsstrategi 2010. Slagelse Kommune Udbudsstrategi 2010 Slagelse Kommune Side 1 Baggrund og det lovmæssige grundlag Kommunestyrelseslovens 62 b fortæller, at Byrådet skal udarbejde en udbudsstrategi, som skal indeholde en vurdering af, på

Læs mere

BESPARELSESPOTENTIALET I HERNING KOMMUNE

BESPARELSESPOTENTIALET I HERNING KOMMUNE HERNING 60,2 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,5 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

VIBORG. 70,2 MIO. KR. Så meget kan Viborg Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til:

VIBORG. 70,2 MIO. KR. Så meget kan Viborg Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til: VIBORG 70,2 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,5 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

Revideret udbudsstrategi

Revideret udbudsstrategi Revideret udbudsstrategi 2010-2013 Udarbejdet af: Lis Christiansen / Marlene Møller Dato: 15-02-2012 Sagsnummer.: 00.15.00-G00-6-10 Version nr.: 02 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 6. marts 2012 Indledning

Læs mere

Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde

Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde Notat Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde Til: Produktivitetskommissionen Fra: Dansk Erhverv Offentligt-privat samarbejde styrker produktiviteten Det er Dansk Erhvervs

Læs mere

FAVRSKOV. 29,0 MIO. KR. Så meget kan Favrskov Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til:

FAVRSKOV. 29,0 MIO. KR. Så meget kan Favrskov Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til: FAVRSKOV 29,0 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,4 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune Indkøbsstrategi 2014-2017 Herning Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 Indsatsområder:... 3 2. Effektiv kontraktstyring... 4 2.1. E-handel (digitalisering af indkøbsprocessen)... 4 2.2. Fakturakontrol...

Læs mere

Den gode indkøbsorganisation

Den gode indkøbsorganisation KL s Dialogforum for it-leverandører og konsulenthuse 7. november 2016 Den gode indkøbsorganisation KL Dialogforum 7. November 2016 Rasmus Lund Kongsgaard Markedsdirektør SKI A/S SKI hvem er det nu vi

Læs mere

DYNAMISKE INDKØBSSYSTEMER - REGLER OG PRAKSIS

DYNAMISKE INDKØBSSYSTEMER - REGLER OG PRAKSIS DYNAMISKE INDKØBSSYSTEMER - REGLER OG PRAKSIS DYNAMISKE INDKØBSSYSTEMER For manden der kun har en hammer, begynder alt at ligne et søm. - Abraham Maslow PLACERING AF DYNAMISK INDKØB I RETTE KONTEKST! UDBUDSPROCEDURE

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK 28,3 PCT. Konkurrenceudsættelse i Lyngby-Taarbæk Kommune

LYNGBY-TAARBÆK 28,3 PCT. Konkurrenceudsættelse i Lyngby-Taarbæk Kommune LYNGBY-TAARBÆK 51,9 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,4 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

HILLERØD. 22,6 MIO. KR. Så meget kan Hillerød Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til:

HILLERØD. 22,6 MIO. KR. Så meget kan Hillerød Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til: HILLERØD 22,6 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,3 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

MARIAGERFJORD 22,4 PCT. Konkurrenceudsættelse i Mariagerfjord Kommune

MARIAGERFJORD 22,4 PCT. Konkurrenceudsættelse i Mariagerfjord Kommune MARIAGERFJORD 36,8 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,6 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNE JANUAR 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Formål med indkøbs- og udbudspolitikken... 4 3. Principper for udbud og indkøb...

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

HERNING. 60,2 MIO. KR. Så meget kan Herning Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til:

HERNING. 60,2 MIO. KR. Så meget kan Herning Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til: HERNING 60,2 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,5 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

Forslag 91. Borgmesterens Afdelings udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om Mere konkurrenceudsættelse i Aarhus Kommune

Forslag 91. Borgmesterens Afdelings udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om Mere konkurrenceudsættelse i Aarhus Kommune Udtalelse Forslag 91. Borgmesterens Afdelings udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om Mere konkurrenceudsættelse i Aarhus Kommune Resume af beslutningsforslaget: Aarhus Kommune har konkurrenceudsat

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse IKAST-BRANDE Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

HØJE-TAASTRUP 25,9 PCT. Konkurrenceudsættelse i Høje-Taastrup Kommune

HØJE-TAASTRUP 25,9 PCT. Konkurrenceudsættelse i Høje-Taastrup Kommune HØJE-TAASTRUP 38,1 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,5 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

SORØ. 21,6 MIO. KR. Så meget kan Sorø Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til: 25,7 PCT.

SORØ. 21,6 MIO. KR. Så meget kan Sorø Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til: 25,7 PCT. SORØ 21,6 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,5 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

FREDERICIA 38,4 MIO. KR.

FREDERICIA 38,4 MIO. KR. FREDERICIA 38,4 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,5 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 NORDFYNS Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på

Læs mere

ODENSE. 111,5 MIO. KR. Så meget kan Odense Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til:

ODENSE. 111,5 MIO. KR. Så meget kan Odense Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til: ODENSE 111,5 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,4 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

BALLERUP. 41,0 MIO. KR. Så meget kan Ballerup Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til:

BALLERUP. 41,0 MIO. KR. Så meget kan Ballerup Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til: BALLERUP 41,0 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,5 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

KOLDING. 57,7 MIO. KR. Så meget kan Kolding Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til:

KOLDING. 57,7 MIO. KR. Så meget kan Kolding Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til: KOLDING 57,7 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,4 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 LYNGBY-TAARBÆK STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 LYNGBY-TAARBÆK STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 LYNGBY-TAARBÆK Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind

Læs mere

HVIDOVRE. 49,4 MIO. KR. Så meget kan Hvidovre Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til:

HVIDOVRE. 49,4 MIO. KR. Så meget kan Hvidovre Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til: HVIDOVRE 49,4 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,6 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

HJØRRING. 54,2 MIO. KR. Så meget kan Hjørring Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til:

HJØRRING. 54,2 MIO. KR. Så meget kan Hjørring Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til: HJØRRING 54,2 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,6 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

KØGE. 29,6 MIO. KR. Så meget kan Køge Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til: 30,1 PCT.

KØGE. 29,6 MIO. KR. Så meget kan Køge Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til: 30,1 PCT. KØGE 29,6 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,3 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

RANDERS. 64,4 MIO. KR. Så meget kan Randers Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til:

RANDERS. 64,4 MIO. KR. Så meget kan Randers Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til: RANDERS 64,4 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,5 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

HOLSTEBRO. 27,7 MIO. KR. Så meget kan Holstebro Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til:

HOLSTEBRO. 27,7 MIO. KR. Så meget kan Holstebro Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til: HOLSTEBRO 27,7 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,3 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

HORSENS. 85,7 MIO. KR. Så meget kan Horsens Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til:

HORSENS. 85,7 MIO. KR. Så meget kan Horsens Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til: HORSENS 85,7 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,7 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

BRØNDERSLEV 25,8 PCT. Konkurrenceudsættelse i Brønderslev Kommune

BRØNDERSLEV 25,8 PCT. Konkurrenceudsættelse i Brønderslev Kommune BRØNDERSLEV 25,8 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,5 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

KØBENHAVN 362,4 MIO. KR.

KØBENHAVN 362,4 MIO. KR. KØBENHAVN 362,4 MIO. KR. Så meget kan s Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,4 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

SKI-aftale Tilslutning Bemærkninger 50.05. Ja Biblioteksbøger 50.06 Tidsskrifter

SKI-aftale Tilslutning Bemærkninger 50.05. Ja Biblioteksbøger 50.06 Tidsskrifter 50.05 Biblioteksbøger 50.06 Tidsskrifter Kommunen bruger knap 0,5 mio. kr. om året fordelt på 11 leverandører på aviser og tidsskrifter. 50.10 Kopi og print Det er umiddelbart en fejl, at kommunen ikke

Læs mere

Afsluttede udbud Opnåede besparelse. Besparelser tilgået kassen

Afsluttede udbud Opnåede besparelse. Besparelser tilgået kassen Forkortelser: SKI: Statens og Kommunernes Indkøbsservice. IN: Indkøbsfællesskab Nordsjælland. Afsluttede udbud 2012-2013 Kommunalbestyrelsen har besluttet, at besparelser opnået gennem udbud som hovedregel

Læs mere

KOMMUNERNE LØSER FÅ KON- KURRENCEUDSATTE OPGAVER

KOMMUNERNE LØSER FÅ KON- KURRENCEUDSATTE OPGAVER Organisation for erhvervslivet April 2010 KOMMUNERNE LØSER FÅ KON- KURRENCEUDSATTE OPGAVER AFCHEFKONSULENTPETERBAYKIRKEGAARD,PBKI@DI.DK Kommunerne har blot vundet opgaver for 0,3 mia. kr. ud af konkurrenceudsatte

Læs mere

POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD

POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD FORORD 2 1 INDKØB OG UDBUD 3 2 BAGGRUND, FORMÅL OG MÅL 3 3 POLITIK, STRATEGIER OG RETNINGSLINJER 4 4 GENERELLE KRAV TIL INDKØB OG UDBUD 5 5 KRAV TIL REBILD KOMMUNES LEVERANDØRER

Læs mere

DRAGØR. 10,9 MIO. KR. Så meget kan Dragør Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til:

DRAGØR. 10,9 MIO. KR. Så meget kan Dragør Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til: DRAGØR 10,9 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,4 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

JAMMERBUGT 10,0 MIO. KR. Hvorfor konkurrence? 0,2 Konkurrenceudsættelse i Jammerbugt Kommune Fokus på kvalitet 35,1 PCT. 33,6

JAMMERBUGT 10,0 MIO. KR. Hvorfor konkurrence? 0,2 Konkurrenceudsættelse i Jammerbugt Kommune Fokus på kvalitet 35,1 PCT. 33,6 JAMMERBUGT 10,0 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,2 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

FURESØ. 26,7 MIO. KR. Så meget kan Furesø Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til:

FURESØ. 26,7 MIO. KR. Så meget kan Furesø Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til: FURESØ 26,7 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,3 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

Konsulentanalyse af det kommunale indkøb Ringsted Kommune

Konsulentanalyse af det kommunale indkøb Ringsted Kommune Konsulentanalyse af det kommunale indkøb Ringsted Kommune 7. marts 2011 Sammenfatning Potentiale Praksis Opmærksomhedspunkter Konsulentteamet har beregnet effektiviseringspotentialet samlet til 16,7 procent

Læs mere

BORNHOLM 22,3 PCT. En nedsættelse af kommuneskatten med 0,8 procentpoint. Årlige lønomkostninger for 101 skolelærere

BORNHOLM 22,3 PCT. En nedsættelse af kommuneskatten med 0,8 procentpoint. Årlige lønomkostninger for 101 skolelærere BORNHOLM 46,9 MIO. KR. Så meget kan Regionskommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,8 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 ESBJERG Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING Det gode udbud er forudsætningen for at give borgerne mest mulig kvalitet for skattekronerne. Et godt udbud indebærer blandt andet, at regionen planlægger udbuddet

Læs mere

FREDERIKSHAVN 20,9 PCT.

FREDERIKSHAVN 20,9 PCT. FREDERIKSHAVN 63,4 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,7 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

THISTED. 35,3 MIO. KR. Så meget kan Thisted Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til:

THISTED. 35,3 MIO. KR. Så meget kan Thisted Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til: THISTED 35,3 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,6 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere