Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Etape 1, Stigsborg Havnefront, Nørresundby Midtby (med miljørapport) (2.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Etape 1, Stigsborg Havnefront, Nørresundby Midtby (med miljørapport) (2."

Transkript

1 Punkt 4. Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Etape 1, Stigsborg Havnefront, Nørresundby Midtby (med miljørapport) (2. forelæggelse) By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender Kommuneplantillæg endeligt uden ændringer. Lokalplan endeligt med ændringer jf. bilagene "Rettelser til Lokalplan Bilag 1" og "Rettelser til Lokalplan Bilag 2". Sagen blev udsat op By- og Landskabsudvalgets møde den 5. december 2019 (punkt 3). Per Clausen var fraværende. Administrativ bemærkning: Siden den 5. december 2019 har By- og Landskabsforvaltningen arbejdet videre med sagen, hvilket har resulteret i nogle ændringer til indstillingen. For det første er indstillingen ændret fra at byrådet godkender Kommuneplantillæg endeligt med ændringer til at byrådet godkender Kommuneplantillæg endeligt uden ændringer. Dette skyldes, at Byog Landskabsforvaltningen ikke længere anbefaler at hæve etageantallet for kommuneplanramme 1.2.D11 (herunder byggefelt B8) fra 6 til 7. For det andet anbefaler By- og Landskabsforvaltningen nogle ændringer i rettelserne til Lokalplan indenfor bestemmelserne om fællesanlæg, byggeretter, højde, stueetagens placering ift. terræn, altangange, altaner, vejspærringer, cykelparkering og trafikstøj. Disse fremgår af bilaget "Rettelser til Lokalplan Bilag 2", hvor ændringerne er beskrevet. For de nævnte punkter erstatter "Rettelser til Lokalplan Bilag 2" de rettelser, der er beskrevet i "Rettelser til Lokalplan Bilag 1", som fremlagt på By- og Landsskabsudvalgets møde den 5. december En stor del af ændringerne beskrevet i "Rettelser til Lokalplan Bilag 1" anbefales uændret og er således ikke ændret. Forslag til ændringer i lokalplan Sideløbende med den offentlige høring af lokalplanen og efter By- og Landsskabsudvalgets møde den 5. december 2019 er der foregået projektdialog med Stigsborg P/S og kommende bygherrer. Det har givet anledning til rettelser og præciseringer. Disse fremgår af bilagene Rettelser til Lokalplan Bilag 1 og "Rettelser til Lokalplan Bilag 2". De væsentligste rettelser omhandler: Krav om rækkehuse fjernes. (Bilag 1). Krav om fællesanlæg omformuleres, så det samlede krav til fællesanlæg i stedet fastsættes til m². (Bilag 2). Etagearealet for byggefelterne C3 og C4 øges med samlet set 350 m², og etagehøjden for den vestlige ende af byggefeltet C4 øges fra 4-5 etager til 5-6 etager, på baggrund af projektdialog. (Bilag 1). Etagearealet for byggefelterne B6 og B8 øges med samlet set m², og etagehøjde øges på udvalgte steder. Ændringerne skyldes, at grundarealet af B8 blev udvidet ifm. lokalplanforslaget, og at parkeringen på byggefelterne rykkede "over jorden". Bilparkeringen for det aktuelle projekt er opgjort til samlet set m². Der har ikke været taget tilstrækkeligt højde for dette i lokalplanforslaget. (Bilag 2). Møde den kl Side 1 af 14

2 Mulighed for at markere øverste etage ("taget") med en murkrone. (Bilag 1). Bredden af altangange udvides fra 2,0 m til 2,5 m, med mulighed for at udkrage op til 0,5 m fra facaden. (Bilag 1). Krav om, at min. 25% af tagene indenfor hvert byggefelt skal have en hældning, er skiftet ud med konkrete udpegninger af byggefelter og strækninger på kort, hvor tage skal have en hældning. (Bilag 1). Mulighed for parkeringsdæk i stueetagen på byggefelter B14 og B16 er tilføjet, dog maks. 50 pladser i alt, idet det forudsættes, at lokalgaden fastholdes som shares space. (Bilag 1). Der laves konsekvensrettelser i lokalplanens redegørelse og tilhørende miljørapport. Der foretages en række ændringer i lokalplanens bestemmelser om bl.a. bebyggelsens udseende, og etagearealet øges på enkelte byggefelter, men set i forhold til lokalplanens størrelse og rummelighed, som fastsætter de overordnede rammer for cirka etagemeter byggeri, er der samlet set tale om mindre ændringer. Der ændres ikke på strukturen i bydelen eller i lokalplanens formål. Der er derfor ikke gennemført en fornyet høring i henhold til Lov om planlægning. Byudviklingsselskabet Stigsborg P/S har som grundejer haft mulighed for at udtale sig om rettelser. Magistraten anbefaler indstillingen. Lasse P. N. Olsen kan ikke anbefale indstillingen. Beslutning: Enhedslistens byrådsgruppe har stillet følgende ændringsforslag: "Muligheden for parkeringsdæk i stueetagen på byggefelterne B14 og B16 udgår." For ændringsforslaget stemte 2 (Enhedslisten). Imod stemte 26. Ændringsforslaget var herefter ikke godkendt. For indstillingen stemte 26. Imod stemte 2 (Enhedslisten). Indstillingen var herefter godkendt. Anne Honoré Østergaard, Lars Peter Frisk og Vibeke Gamst var fraværende. Møde den kl Side 2 af 14

3 Sagsbeskrivelse Fakta om planerne Kommuneplantillæg og lokalplan omfatter 1. etape af Stigsborg Havnefront et ca. 32,5 ha stort område, hvoraf størstedelen tidligere har været gødningsfabrikken Kemiras område. Lokalplanen fastsætter de overordnede rammer for byomdannelsen fra fabriksområde til cirka etagemeter ny by, herunder et nyt Børne- og Ungeunivers (integreret skole, børnehave og vuggestue). I runde tal er der plads til nye boliger, svarende til beboere. Hertil kommer erhverv, butikker, plejehjem, park, byrum mv. Lokalplanen giver kun byggeret til de første fire byggefelter, svarende til ca. 430 boliger. Lokalplanen forudsætter, at der vedtages opfølgende lokalplantillæg, før der kan bygges på de øvrige byggefelter. Tidsplan Udviklingsstrategi og -plan for 1. etape Der har været afholdt borgermøder den 6. april 2016, den 3. november 2016 og den 23. marts 2017, hvor borgere har fået lejlighed til at høre om planerne og stille spørgsmål. godkendte udviklingsstrategien for Stigsborg Havnefront og udviklingsplanen for 1. etape i møde den 27. marts 2017 (punkt 5). Parkeringsstrategi og -norm Parkeringsstrategi og -norm godkendt af By- og Landskabsudvalget i mødet den 4. oktober 2018 (punkt 2). Godkendelse af planforslag til offentlig høring By- og Landskabsudvalgets møde den 5. september 2019 (punkt 4) Magistratens møde den 16. september 2019 (punkt 2) s møde den 23. september 2019 (punkt 4). Forslagene har været offentliggjort i perioden 24. september til og med 19. november Borgermøde Der har været afholdt borgermøde om planerne den 29. oktober 2019 i By- og Landskabsforvaltningen, Stigsborg Brygge 5. Link til digitale planer Lokalplan Kommuneplantillæg Møde den kl Side 3 af 14

4 Oversigtskort Formål og baggrund Stigsborg Havnefront skal udvikles til en ny bydel omkring Aalborgs bycentrum, som i de senere år har gennemgået en omfattende udvikling. I 2016 afholdte Aalborg Kommune og Aalborg Havn A/S et parallelopdrag, hvor tre tværfaglige rådgiverhold udarbejdede forslag til udviklingsstrategi og -plan for udviklingen af Stigsborg Havnefront. Aalborg Byråd godkendte den 27. marts 2017 (punkt 5) udviklingsstrategien og en mere konkret udviklingsplan for Stigsborg Havnefront Etape 1. Udviklingen af Stigsborg Havnefront er opdelt i tre etaper. Etape 1 er den centrale ubebyggede del af området. Etape 2 er den vestligste del, hvor Hedegaard Agro ligger, og Etape 3 er den østligste del, hvor Nørresundby Boldklubs træningsbaner tidligere lå. Udviklingen af hele Stigsborg Havnefront forventes at vare år. Møde den kl Side 4 af 14

5 Dette kommuneplantillæg og lokalplan ligger i forlængelse af den godkendte udviklingsplan og omfatter Etape 1 på nær et mindre areal, som er omfattet af Lokalplan en boliglokalplan, som blev godkendt af byrådet i møde den 22. oktober 2018 (punkt 3). Kommuneplantillæggets indhold Der udpeges et nyt bydelscenter for butikker på Stigsborg Havnefront med mulighed for m² butikker. Udpegningen af et nyt bydelscenter for butikker sker i sammenhæng med kommuneplanens mål om lokal forsyning med dagligvarer. En række retningslinjer for kystzonen tilpasses, og en udpegning af en økologisk forbindelse langs Limfjorden fjernes, som en konsekvens af en kystfremrykning og de valgte løsninger til håndtering af forurening af jord og vand. For at sikre sammenhængende forbindelser gennem hele Stigsborg Havnefront, og koblinger til den øvrige by, optages planlagte stiforbindelser f.eks. langs havnefronten og Syrestien i kommuneplanen som stireservationer. I både lokalplan og kommuneplantillæg sikres reservation til brolandinger, så en evt. kommende ny cykel- og gangbro over Limfjorden kan etableres på et senere tidspunkt. Endelig tilpasses kommuneplanens rammer. Hele området er i den eksisterende kommuneplan udlagt til blandet bolig og erhverv med mulighed for bebyggelse i 4 etager og en gennemsnitlig bebyggelsesprocent på 60 inkl. parken. Ændringen i den aktuelle planlægning består i, at der skabes mulighed for op til 7 etager og en bebyggelsesstruktur, som fastsættes i den enkelte lokalplan. Derudover ændres anvendelsen for Stigsparken til rekreativt område, og anvendelse for Børne- og Ungeuniverset til offentlige formål. Ændringerne er i overensstemmelse med udviklingsplanen for etape 1, som byrådet godkendte i Lokalplanens indhold Lokalplanen er udarbejdet som en blanding af en rammelokalplan og en traditionel byggeretsgivende lokalplan. En rammelokalplan er en lokalplan, hvor der fastsættes principper og overordnede bestemmelser for et område. En rammelokalplan indeholder normalt ikke byggeretsgivende bestemmelser, men skal følges op af en ny detaljeret lokalplan, inden lokalplanpligtigt byggeri kan etableres. Møde den kl Side 5 af 14

6 Ved at udarbejde en rammelokalplan for hele Etape 1 af Stigsborg-området bliver det muligt at fastsætte principper og rammer for hele området for derved at sikre, at der skabes en helhed og bærende principper for alle delområder og byggefelter. Det gælder både i forhold til arkitektur, fællesanlæg og -løsninger, såsom vej- og stibetjening, parkering og håndtering af regnvand. Denne lokalplan regulerer og giver byggeret til etablering af alt det "mellem husene ; gader, stier, byrum, beplantning, terrænændringer, håndtering af regnvand (LAR) mv. Derudover regulerer lokalplanen bebyggelsesstruktur, anvendelser, arkitektur, parkering mv. for alle byggefelter i lokalplanen, men lokalplanen giver kun byggeret for byggefelterne C3, C4, B6, B8 og B17 (eksisterende bygning), se kort. Der kan kun opføres lokalplanpligtigt byggeri på øvrige byggefelter efter vedtagelse af en ny byggeretsgivende lokalplan eller et lokalplantillæg. Møde den kl Side 6 af 14

7 Tanken er, at der efterfølgende skal laves byggeretsgivende lokalplantillæg for et eller flere byggefelter, herunder Børne- og Ungeuniverset. Disse lokalplantillæg bør følge denne rammelokalplans bestemmelser om bebyggelsens placering, udseende, ubebyggede arealer mv. Omfanget af den enkelte bebyggelse og evt. tillægsbestemmelser reguleres i det byggeretsgivende lokalplantillæg. Hovedprincipperne i lokalplan er: Etablering af en ny ca. 15 ha stor bypark på den mest forurenede del af det tidligere fabriksområde. En fremrykning af kystlinjen op til 100 m ud i Limfjorden, primært for at sikre fjorden mod forurening og bl.a. sikre badekvalitet. Placering af et Børne- og Ungeunivers centralt ved fjord og park. Bebyggelsen har det klassiske brokvarter med karréer som inspirationskilde, men med et twist af variation og mangfoldighed. Arkitekturen henter inspiration i den klassiske bys detaljering med klart opfattelige vandrette skel, der markerer en base, en hovedfacade og et tag. En teglby med kantzoner mellem bygninger og gaderum. Oplevelsen af en grøn by med principper for beplantning og træer i byrum, på veje og gader, på promenader samt grønne facader og grønne gårdrum. En bydel med fokus på bæredygtig mobilitet, dvs. en høj grad af cykel, gang og kollektiv trafik. Fokus på samlet parkeringsstrategi med 2-3 store fælles p-huse som rygrad. Håndtering af regnvand som LAR (lokal afledning af regnvand). Ophævelse af lokalplan/byplanvedtægt En del af lokalplanområdet er omfattet af den eksisterende Lokalplan , som dækker den kommunale administrationsbygning på Stigsborg Brygge 5 og arealerne umiddelbart vest og øst herfor. Lokalplan ophæves i sin helhed i forbindelse med byrådets endelige godkendelse af denne lokalplan. En mindre del af lokalplanområdet er omfattet af dele af den eksisterende Lokalplan Boliger ved Digmannsvej, som byrådet godkendte den 22. oktober 2018 (punkt 3). Den del af Lokalplan , som er omfattet af denne lokalplan (vejareal), ophæves i forbindelse med byrådets endelige godkendelse af denne lokalplan. Navngivning af ny vej I forbindelse med 1. forelæggelse af planerne godkendte By- og Landskabsudvalget nye vej- og pladsnavne som vist på kortet. Derudover blev Stigsparken godkendt som navn på den nye bypark. Området kobler sig til den eksisterende by og veje bl.a. ved at forlænge Stigsborg Brygge, Limfjordsvej og Mølndalsvej. Disse vejforlængelser fastholder eksisterende navne. Møde den kl Side 7 af 14

8 Miljøvurdering af planer Miljørapporten har været i offentlig høring sammen med planerne. I forbindelse med den endelige godkendelse af planerne er der lavet en sammenfattende redegørelse, jf. Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), som indsættes i miljørapporten efter byrådets godkendelse af planerne: Integrering af miljøhensyn i planen: De naturmæssige værdier forringes i første omgang, da det er nødvendigt at foretage en generel terrænhævning i lokalplanområdet af hensyn til forureningshåndtering og klimabeskyttelse. Derved mistes visse eksisterende naturkvaliteter, men disse søges genetableret i Stigsparken og den nye bydels byrum. Derudover fastlægges lokalplanbestemmelser til sikring af høj biodiversitet i gader og byrum. De landskabelige værdier påvirkes ligeledes væsentligt, da terrænhævningen og kystfremrykningen ud i Limfjorden skaber et nyt landskab. Terrænhævning tilpasses det eksisterende terræn ved overgange, så der skabes en harmonisk landskabs- og byoplevelse. Kystfremrykningsanlægget udformes respektfuldt ift. helhedsoplevelsen af fjord- og kystlandskab samt de rekreative muligheder. Møde den kl Side 8 af 14

9 De arkitektoniske og kulturhistoriske værdier er integreret i planlægningen gennem bestemmelser i lokalplanen, som søger at sikre høj arkitektonisk kvalitet i en bydel, der er tydeligt inspireret af den klassiske by i materialevalg og detaljering. Der lægges desuden stor vægt på at skabe grønne og levende byrum. Fysiske og mentale kulturhistoriske spor søges bevaret - herunder eksempelvis via banestien, syrebeholderen, Syrens Bådelaug og navngivning af gader/byrum. Befolkningens levevilkår og materielle goder er tilgodeset i planlægningen ved, at bydelen indrettes med bæredygtig mobilitet som styrende designparameter bl.a. i form af et højt prioriteret stinet og mulighed for at få dækket dagliglivets behov i nærmiljøet (skole, børnepasning, indkøb mm.). Menneskers sundhed bl.a. i form af støj fra virksomheder og trafik er håndteret i lokalplanen gennem miljøbestemmelser. Bl.a. skal etablering af boliger på arealet mellem Hedegaard og Stigsborg Brygge 5 afvente, at den miljøbelastende aktivitet lukker ned. Derudover skal støjafskærmning i facade og vinduer mod trafikerede veje etableres i nødvendigt omfang med henblik på at sikre et tilfredsstillende indendørs støjniveau. Der sikres mulighed for at udlufte boligen uden støjbelastning, og opholds- og soverum orienteres desuden i videst muligt omfang mod gårdsiden. Trafiksikkerheden er et særligt vigtigt fokusområde i kraft af skolen og ønsket om at gøre det attraktivt at bevæge sig til fods og på cykel. Trafiksikkerhedshensyn er blandt andet indarbejdet med hævede flader, stier i eget trace, brede cykelstier og fortove samt god struktur på den potentielt kaotiske afleveringssituation i morgentimerne ved skolen. Regnvand afledes via synlige grønne regnvandsløsninger, som samtidig sikrer rensning af vejvand før afledning til fjorden. Den tidligere Kemiragrund er stærkt forurenet blandt andet med arsen, som ved kontakt udgør en sundhedsrisiko for mennesker. De mest forurenede arealer bebygges ikke, men omdannes til park efter en terrænhævning og overdækning med uforurenet jord i en tykkelse, som eliminerer risikoen for, at forurenet grundvand kan forurene den rene jord - selv ved et fremtidig højere grundvandsspejl på op til 1,2 m. Det værst forurenede kisaskedepot spunses med henblik på at bremse mest mulig udsivning til Limfjorden. Ved en fremrykning af kysten overdækkes desuden eksisterende forurenet bundsediment, og der sikres en større vanddybde og dermed fortyndingsgrad langs kystlinjen. Det forventes, at der med de skitserede løsninger kan opnås badevandskvalitet i fjorden. Klimatilpasning er integreret i lokalplanen med bestemmelser, der skal sikre mod skader i forbindelse med fremtidig stigende vandstand i fjorden og ekstreme vejrforhold - herunder stormflod og skybrud. Det søges håndteret med en klimasikret minimumskote for bebyggelse og ved indretning af gård- og gaderum som midlertidige magasiner for ekstreme regnhændelser. Der skal etableres et samlet system for lokal håndtering og afledning af regnvand. Behandling af udtalelser indkommet i offentlighedsfasen: Der er indsendt bemærkninger i offentlighedsfasen, som handler om det omkringliggende vejnet med fokus på vejadgang til lokalplanområdet og gennemkørende trafik på en specifik vej. Der er ikke kigget på disse specifikke forhold i miljørapporten. Det er forhold, som reguleres gennem vejloven, og som bliver håndteret gennem et igangværende projekt om mobilitetsplan og sikker skolevej til Stigsborg Havnefront. De præcise løsninger kendes ikke på nuværende tidspunkt. Derudover er der kommet en bemærkning, som handler om bæredygtig byudvikling, hvor bl.a. DGNBcertificeringer, cirkulære materialevalg, urban gardening og lokal afledning af regnvand bliver nævnt. Etape 1 af Stigsborg Havnefront har en ambitiøs strategi vedrørende synlige grønne regnvandsløsninger. Bydelens gader og byrum skal således udformes, så de opsamler og renser vejvand i regnbede, inden det ledes til fjorden. Målet er en bydel, hvor regnvandet ses som en kvalitet og bidrager til biodiversitet, mikroklima og oplevelsesrigdom. Byudviklingsselskabet Stigsborg P/S, som udvikler området, arbejder med bæredygtig byudvikling på forskellige niveauer, men der er ikke aktuelle planer om få hele bydelen DGNB-certificeret. Det er op til de enkelte bygherrer, om de ønsker DGNB-certificeringer for de enkelte byggerier. Aalborg Kommune vil sørge for, at Børne- og Ungeuniverset bliver DGNB-certificeret. Valg af plan ud fra de behandlede alternativer: Planlægningen er valgt frem for 0-alternativet, fordi den giver mulighed for omdannelse af et tidligere industriområde til blandet by i overensstemmelse med Aalborg Kommunes Planstrategi. Lokalplanområdet får desuden et mere grønt præg, og bliver mere åbent mod den omkringliggende by. Overvågning af væsentlige miljøpåvirkninger af planen: De væsentlige miljøpåvirkninger vil fremover blive behandlet i forbindelse med byggesagsbehandlingen, hvor lokalplanens bestemmelser danner grundlag for, at miljøpåvirkningerne afbødes som beskrevet Møde den kl Side 9 af 14

10 ovenfor. Overvågning af trafikstøj sker via Aalborg Kommunes regelmæssige kortlægning af støjen fra vejtrafik, som gennemføres hvert 5. år. De valgte anlægs- og beplantningsløsninger i Stigsparken kvalitetssikres miljømæssigt via 8-tilladelse til miljøfølsom anvendelse, og der iværksættes herefter et overvågningsprogram med henblik på at eliminere risiko for, at underliggende jordforurening kan udgøre en fremtidig sundhedsrisiko i brugen af området. I forlængelse af kystfremrykning og spunsning af kisaskedepot skal der iværksættes et program til overvågning af badevandskvaliteten i fjorden. Økonomi Den bebyggelige del af lokalplanen er ejet af byudviklingsselskabet Stigsborg P/S, som Aalborg Kommune ejer 49% af, mens et konsortium bestående af PFA Ejendomme A/S og A. Enggaard A/S ejer 51%. Stigsborg P/S kan sælge byggefelter og dermed sikre indtægter i selskabet. Bestyrelsen i selskabet godkender udlodning til ejerne, og i forlængelse heraf kan Aalborg Kommune forvente at få indtægter. godkendte i mødet den 9. oktober 2017 (punkt 19) en samarbejdsaftale i forbindelse med stiftelsen af udviklingsselskabet. Som en del af samarbejdsaftalen har Aalborg Kommune forpligtiget sig til etablering af en række anlægsprojekter bl.a. håndtering af jordforurening, anlæg af park og opgradering af den omkringliggende infrastruktur, herunder anlæg af ny vejforbindelse fra Stigsborg-området til Borgmestersvinget/Nørresundbygrenen. Disse anlægsprojekter vil indgå som en del af byrådets kommende budgetdrøftelser over en årrække. Jf. samarbejdsaftalen står byudviklingsselskabet Stigsborg P/S for byggemodning af arealet, herunder anlæg af interne veje. Enkelte veje og byrum får dog så vigtig en offentlig funktion, at de skal overtages af Aalborg Kommune som kommuneveje, jf. vejloven. Det gælder f.eks. Stigsborg Bygade, der bliver skolevej. På nuværende tidspunkt undersøges det, hvilke veje og anlæg, som kommunen skal overtage driften af. Indsigelser og bemærkninger Der er modtaget følgende henvendelser: 1. Henrik Wulff 2. Vejdirektoratet 3. Familien Winther, Stigsborgvej 1, Nørresundby 4. Ane Lyngø på vegne af 36 beboere i Dronningensgade, Nørresundby 5. Morten Lyngø, Dronningensgade 45, Nørresundby. Henvendelserne er behandlet i rækkefølge nedenfor. 1. Bemærkning fra Henrik Wulff vedrørende bæredygtig byudvikling. Med udgangspunkt i Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi, argumenterer Henrik Wulff for, at den nye bydel på Stigsborg Brygge er det oplagte sted at vise, hvordan man kan udvikle en helt ny cirkulær og bæredygtig bydel. Kravene til det fremtidige byggeri bør bl.a. omhandle DGNB-certificeringer, cirkulære materialevalg, urban gardening og lokal afledning af regnvand, som nogle af tingene. Svar: Taget til efterretning. Byudviklingsselskabet Stigsborg P/S, som udvikler området, arbejder med bæredygtig byudvikling, og har bl.a. udarbejdet et indsatskatalog for bæredygtig og smart Stigsborg med udgangspunkt i FN s 17 verdensmål. Stigsborg P/S har ikke aktuelle planer om at få hele bydelen DGNB-certificeret. Det er op til de enkelte bygherrer, om de ønsker DGNB-certificeringer for de enkelte byggerier. Aalborg Kommune vil sørge for, at Børne- og Ungeuniverset bliver DGNB-certificeret. Etape 1 af Stigsborg Havnefront har en ambitiøs strategi vedrørende synlige grønne regnvandsløsninger. Bydelens gader og byrum skal således udformes, så de opsamler og renser vejvand i regnbede, inden det ledes til fjorden. Målet er en bydel, hvor regnvandet ses som en kvalitet og bidrager til biodiversitet, mikroklima og oplevelsesrigdom. Der lægges desuden stor vægt på at skabe grønne og levende byrum og gårdrum. 2. Indsigelse fra Vejdirektoratet vedrørende ny vejtilslutning til Nørresundbygrenen og støj fra E45. Møde den kl Side 10 af 14

11 Vejdirektoratet er bekendt med planerne om at etablere en ny vejforbindelse mellem det nye fire-benede kryds, som giver vejadgang ind i lokalplanområdet, til Borgmestersvinget/Nørresundbygrenen, således at Stigsborg får sin "egen" motorvejsafkørsel. Vejdirektoratet gør ikke indsigelse mod etableringen af en ny vejtilslutning til Nørresundbygrenen, men gør opmærksom på, at vejtilslutningen forudsætter Vejdirektoratets godkendelse som vejmyndighed for statsvejen, og Vejdirektoratet forudsætter i øvrigt, at anlægsarbejderne er uden økonomiske konsekvenser for Vejdirektoratet. Vejdirektoratet gør desuden opmærksom på, at det er Aalborg Kommune, som planmyndighed, der er ansvarlig for, at der er indarbejdet den nødvendige støjbeskyttelse i såvel lokalplanforslaget som i de tilladelser, der senere gives på grundlag af lokalplanen. Der kan ikke, hverken nu eller senere, stilles krav til Vejdirektoratet som vejmyndighed for statsvejen E45. Svar: Imødekommet. Aalborg Kommune har haft en indledende dialog med Vejdirektoratet om den nye vejforbindelse og er klar over, at det kræver Vejdirektoratets godkendelse. Den nye vejforbindelse er en forudsætning for, at hele Etape 1 af Stigsborg Havnefront kan realiseres, uden sammenbrud på det eksisterende vejnet i Nørresundby. Følgende tilføjes som nyt afsnit i lokalplanens redegørelse under Anden lovgivning : Vejtilslutning til statsvej Nørresundbygrenen: Det er en forudsætning for realiseringen af hele Etage 1 af Stigsborg Havnefront, at der etableres en ny vejforbindelse mellem det nye fire-benede kryds ved Engvej/Stigsborg Bygade/Stigsborgvej, som giver vejadgang ind i lokalplanområdet, til Nørresundbygrenen. Vejtilslutningen til Nørresundbygrenen forudsætter Vejdirektoratets godkendelse som vejmyndighed for statsvejen. En godkendelse i henhold til vejloven forudsættes at ske på grundlag af et detailprojekt, hvor vejtilslutningen vil blive analyseret og fastlagt i detaljer på en måde, som ikke skaber væsentlige nye kapacitetsmæssige begrænsninger for trafikafviklingen på motorvejen i og omkring Limfjordstunnelen. Ift. støj ligger den nærmeste del af Stigsparken cirka 350 m fra E45, mens det nærmeste byggefelt ligger cirka 575 m fra E45. Det vurderes på den baggrund ikke, at lokalplanområdet vil blive belastet væsentligt med støj fra motorvejen. Den væsentligste trafikstøj vil komme fra de interne fordelingsveje Stigsborg Brygge og Stigsborg Bygade. Der er redegjort for dette i miljørapporten, og lokalplanen indeholder bestemmelser, som refererer til de vejledende støjgrænser fra trafikstøj. På nuværende tidspunkt er der ikke lavet konkrete planer for Etape 3 af Stigsborg Havnefront (Nørresundby Boldklubs tidligere baner øst for Etape 1). Dette område ligger betydeligt tættere på motorvejen og betyder, at der højest sandsynligt skal laves støjreducerende tiltag, inden der kan bygges på Etape 3. Dette håndteres i forbindelse med planlægningen for Etape 3 på et senere tidspunkt. 3. Indsigelse fra Familien Winther, Stigsborgvej 1, Nørresundby vedrørende vejadgang og etablering af nyt fire-benet kryds ved Engvej/Stigsborgvej/Stigsborg Bygade. Familien påpeger, at med omlægning af Engvej og etablering af det nye fire-benede kryds, som skal give vedadgang ind i Stigsborg-området, kommer de til at have veje på tre sider af grunden. De gør indsigelse mod, at både lokalplansforslaget og i kommuneplanstillægget indeholder skitser, der illustrerer det firebenede kryds, men ikke nærmere beskrivelser eller tegninger af krydsets udformning. Mener ikke, at der er planmæssigt grundlag for en vejadgang fra Engvej, da denne vejstrækning ligger udenfor lokalplanens område. Endelig er det deres vurdering, at deres grund og de omkringliggende boliger ved krydset ved Engvej vil blive støjpåvirkede med op til over 68 db, hvilket er en markant overskridelse af grænseværdierne. Svar: Ikke imødekommet. Kommuneplanen er primært styrende i forhold til kommunens egen planlægning på et overordnet niveau. Det omtalte fire-benede kryds ved Engvej/Stigsborgvej/Stigsborg Bygade og en ny vej fra krydset til Nørresundbygrenen er med streger indtegnet som arealreservationer i retningslinje 13.1 Veje i Kommuneplantillæg Formålet med arealreservationer er at sikre, at der ikke gennemføres Møde den kl Side 11 af 14

12 planlægning eller gives tilladelser, som hindrer mulighederne for at realisere disse vejanlæg. Arealreservationer af denne type er altid overordnede uden et konkret vejprojekt. Vejadgang er et centralt element i alle lokalplaner, og de fleste lokalplaner har vejadgang fra en trafikvej eller fordelingsvej. Realisering af lokalplaner kræver ofte, at der laves trafikale tiltag på trafikvejen eller fordelingsvejen f.eks. etablering af kryds eller ombygning med svingbaner. Det er dog meget sjældent, at dette er en del af lokalplanen, da sådanne ombygninger reguleres af vejloven. Nogle gange ledsages lokalplanen af en frivillig udbygningsaftale, hvor de trafikale tiltag er beskrevet i kombination med en aftale om fordeling af udgifter. Der er ikke lavet en frivillig udbygningsaftale i forbindelse med Lokalplan Etape 1, Stigsborg Havnefront, Nørresundby Midtby, da der allerede foreligger en aftale mellem grundejer (byudviklingsselskabet Stigsborg P/S) og Aalborg Kommune om fordeling af udgifterne. På nuværende tidspunkt er der ikke lavet et vejprojekt for hverken det fire-benede kryds eller den nye vej til Nørresundbygrenen. Disse anlæg etableres først, når det er nødvendigt, og når der er afsat kommunale anlægsmidler hertil. I første omgang udarbejdes skitseprojekt for begge projekter, og først herefter vil vi kunne svare på detaljer omkring projekterne. Når der er udarbejdet skitseprojekt tages stilling til, hvorvidt naboer påvirkes i så høj grad, at de høres efter forvaltningslovens bestemmelser. Når der etableres nye veje, eller sker en udvidelse eller større ændringer af eksisterende veje, skal vejmyndigheden altid undersøge de støjmæssige konsekvenser for de eksisterende boliger, som bliver berørt. I praksis betyder det, at man skal sikre, at nye veje ikke belaster eksisterende boliger udover de vejledende støjgrænser. Det kan evt. betyde etablering af støjreducerende tiltag f.eks. en støjskærm. Når der godkendes planer for byudvikling, er den afledte virkning på trafikbelastning på eksisterende veje udenfor området, og den deraf afledte ændring i trafikstøjen fra disse veje, er ikke omfattet af en handlepligt. Der arbejdes løbende på problemer i kommunen med trafikstøj i de kommunale trafikstøjhandleplaner gennem initiativer såsom støjdæmpende vejbelægninger samt at fremme brugen af cykel og kollektiv transport, som alternativer til bilen. 4. Indsigelse fra Ane Lyngø på vegne af 36 beboere i Dronningensgade, Nørresundby vedrørende vejlukning af Dronningensgade. Beboerne finder projekt Stigsborg Havnefront interessant, men frygter, at Dronningensgade kommer til at blive brugt til afviklingen af trafikken til og fra den nye bydel i kraft af sin udformning og placering. Beboerne ønsker med indsigelsen, at Aalborg Kommune tager stilling til trafikbegrænsning i form af, at Dronningensgade ændres til lukket gade i den ene ende eller halvvejs i gaden, og refererer i den sammenhæng til et længere sagsforløb. Svar: Taget til efterretning. Dronningensgade ligger udenfor kommuneplantillægget og lokalplanens afgrænsning, og gaden er heller ikke behandlet i miljørapportens afsnit om trafik. Som beskrevet i miljørapporten og lokalplanens redegørelse forudsætter realiseringen af Stigsborg Havnefront betydelige trafikale ændringer i områderne omkring Stigsborg både på kort og længere sigt. Det gælder både sikring af biltrafikken og kobling af Stigsborg til den omkringliggende by med cykel- og gangstier. Derfor skal der bl.a. etableres nye veje og stier, ombygges kryds og sikres krydsningsmuligheder for bløde trafikanter. Kun få af de trafikale tiltag f.eks. ombygning af kryds kendes på nuværende tidspunkt, men ikke i detaljen. De fleste trafikale tiltag kendes ikke på nuværende tidspunkt og er først nødvendige efterhånden, som Stigsborg Havnefront realiseres. På den baggrund er der igangsat et arbejde i By- og Landskabsforvaltningen om udarbejdelse af en samlet mobilitetsplan for Stigsborg og sikker skolevej til det kommende Børne- og Ungeunivers på Stigsborg. Vejlukninger i områderne omkring Stigsborg, bl.a. Dronningensgade, er et af de trafikale tiltag, der undersøges. Der kan ikke siges noget endeligt på nuværende tidspunkt. Møde den kl Side 12 af 14

13 Realiseringen af mobilitetsplanen og sikker skolevej med trafikale tiltag forudsætter kommunale anlægsmidler. 5. Indsigelse fra Morten Lyngø, Dronningensgade 45, Nørresundby vedrørende etablering af idræts- og sportsfaciliteter på Stigsborg. Ønsker at der etableres hal- og idrætsfaciliteter bl.a. for at understøtte bæredygtighed og bevægelse for børnene i det kommende Børne- og Ungeunivers, og mener ikke, at byens eksisterende hal- og idrætsfaciliteter har ledig kapacitet. Svar: Taget til efterretning. By- og Landskabsforvaltningen er i gang med at lave en plan for Stigsparken, der skal fastlægge funktioner og design. Dette arbejde er endnu ikke færdigt, men det er planen, at der skal etableres boldbaner og et skateranlæg ifm. Stigsparken. Sideløbende kører en indledende visionsproces for det kommende Børne- og Ungeunivers. Det er tanken, at bygningen skal rumme arealer til idræt og bevægelse, men ikke nødvendigvis en standard idrætshal (20x40 meter). Udgangspunktet er, at budgettet på 310 mio. kr. skal gå til at etablere faciliteter, der er nødvendige for dagtilbud og skole i Børne- og Ungeuniverset. En idrætshal for bydelen ligger således udover denne økonomiske ramme, men faciliteterne i Børne- og Ungeuniverset kan benyttes af fritidslivet efter kl. 16 på hverdage og i weekender, som vi kender det fra andre kommunale skolehaller. Hverken kommuneplantillæg eller lokalplan reserverer arealer eller byggefelter til en idrætshal, men begrænser omvendt heller ikke placering af en evt. kommende idrætshal. Der er lavet indledende studier, der viser, at en idrætshal principielt godt kan placeres på byggefeltet sammen med Børne- og Ungeuniverset, men også på et andet byggefelt f.eks. ovenpå en dagligvarebutik. Der er ikke afsat kommunale anlægsmidler til en idrætshal på Stigsborg på nuværende tidspunkt. Møde den kl Side 13 af 14

14 Bilag: Kommuneplantillæg for Stigsborg Havnefront, Etape 1 - rettet Forslag til Lokalplan Etape 1, Stigsborg Havnefront, Nørresundby Midtby Rettelser til Lokalplan Bilag 1 Rettelser til Lokalplan Bilag 2 Samlet pdf af bemærkninger Miljørapport Møde den kl Side 14 af 14

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Etape 1, Stigsborg Havnefront, Nørresundby Midtby (med miljørapport) (1.

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Etape 1, Stigsborg Havnefront, Nørresundby Midtby (med miljørapport) (1. Punkt 4. Godkendelse af Kommuneplantillæg 1.049 og Lokalplan 1-2-118 Etape 1, Stigsborg Havnefront, Nørresundby Midtby (med miljørapport) (1. forelæggelse) 2018-059528 By- og Landskabsforvaltningen indstiller,

Læs mere

Godkendelse af Lokalplan , Bolig og erhverv, Gartnervej, Skalborg (2. forelæggelse)

Godkendelse af Lokalplan , Bolig og erhverv, Gartnervej, Skalborg (2. forelæggelse) Punkt 7. Godkendelse af Lokalplan 3-6-108, Bolig og erhverv, Gartnervej, Skalborg (2. forelæggelse) 2016-002821 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender Lokalplan 3-6-108 endeligt

Læs mere

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan boliger ved Digmannsvej, Stigsborg Havnefront, Nørresundby Midtby (2.

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan boliger ved Digmannsvej, Stigsborg Havnefront, Nørresundby Midtby (2. Punkt 7. Godkendelse af Kommuneplantillæg 1.043 og Lokalplan 1-2-116 boliger ved Digmannsvej, Stigsborg Havnefront, Nørresundby Midtby (2. forelæggelse) 2017-032709 By- og Landskabsforvaltningen indstiller,

Læs mere

Godkendelse af Lokalplan Boliger, omdannelse af Hals Camping, Hals (2. forelæggelse)

Godkendelse af Lokalplan Boliger, omdannelse af Hals Camping, Hals (2. forelæggelse) Punkt 3. Godkendelse af Lokalplan 9-4-105 Boliger, omdannelse af Hals Camping, Hals (2. forelæggelse) 2017-058987 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender Lokalplan 9-4-105 endeligt

Læs mere

Godkendelse af Lokalplan Boliger, omdannelse af Hals Camping, Hals (1. forelæggelse)

Godkendelse af Lokalplan Boliger, omdannelse af Hals Camping, Hals (1. forelæggelse) Punkt 5. Godkendelse af Lokalplan 9-4-105 Boliger, omdannelse af Hals Camping, Hals (1. forelæggelse) 2017-058987 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender forslag til Lokalplan 9-4-105.

Læs mere

Godkendelse af Lokalplan Boligområde ved Skagen Beton, Klarupvej, Klarup (2. forelæggelse)

Godkendelse af Lokalplan Boligområde ved Skagen Beton, Klarupvej, Klarup (2. forelæggelse) Punkt 8. Godkendelse af Lokalplan 7-1-108 Boligområde ved Skagen Beton, Klarupvej, Klarup (2. forelæggelse) 2015-058353 By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender Lokalplan 7-1-108 endeligt

Læs mere

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger, Alfred Nobels Vej og James Tobins Allé, Universitetsområdet (2.

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger, Alfred Nobels Vej og James Tobins Allé, Universitetsområdet (2. Punkt 7. Godkendelse af Kommuneplantillæg 4.057 og Lokalplan 4-4-117 Boliger, Alfred Nobels Vej og James Tobins Allé, Universitetsområdet (2. forelæggelse) 2017-041843 By- og Landskabsforvaltningen indstiller,

Læs mere

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Centerområde, Nøhr Sørensens Vej, Grønlandskvarteret (2. forelæggelse)

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Centerområde, Nøhr Sørensens Vej, Grønlandskvarteret (2. forelæggelse) Punkt 9. Godkendelse af Kommuneplantillæg 4.051 og Lokalplan 4-2-115 Centerområde, Nøhr Sørensens Vej, Grønlandskvarteret (2. forelæggelse) 2016-015115 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet

Læs mere

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger, Kong Minos Vej, Gug (med miljørapport) (2. forelæggelse)

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger, Kong Minos Vej, Gug (med miljørapport) (2. forelæggelse) Punkt 3. Godkendelse af Kommuneplantillæg 4.055 og Lokalplan 4-3-105 Boliger, Kong Minos Vej, Gug (med miljørapport) (2. forelæggelse) 2016-008444 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender

Læs mere

Godkendelse af lokalplan Boliger og Erhverv, Lodsholmvej, Klarup (2. forelæggelse)

Godkendelse af lokalplan Boliger og Erhverv, Lodsholmvej, Klarup (2. forelæggelse) Punkt 8. Godkendelse af lokalplan 7-1-110 Boliger og Erhverv, Lodsholmvej, Klarup (2. forelæggelse) 2016-069294 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender Lokalplan 7-1-110 endeligt

Læs mere

Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig

Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. oktober 2017 Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan

Læs mere

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Aalborg Midtby, Karolinelund. Park og børnehave. (1. forelæggelse)

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Aalborg Midtby, Karolinelund. Park og børnehave. (1. forelæggelse) Punkt 6. Godkendelse af Kommuneplantillæg 1.032 og Lokalplan 1-1-124. Aalborg Midtby, Karolinelund. Park og børnehave. (1. forelæggelse) 2015-013222 By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte forslag.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte forslag. Punkt 14. Godkendelse af kommuneplantillæg 1.040 og Lokalplan 1-1-117 (med Miljørapport) Centerområde, Budolfi Plads, Vingårdsgade, Aalborg Midtby (1. forelæggelse) 2015-016996 By- og Landskabsudvalget

Læs mere

Aalborg Øst, Smedegård, Blåkildevej, Boliger. Kommuneplantillæg 4.025, Lokalplan og Redegørelse for bæredygtighed (2. forelæggelse).

Aalborg Øst, Smedegård, Blåkildevej, Boliger. Kommuneplantillæg 4.025, Lokalplan og Redegørelse for bæredygtighed (2. forelæggelse). Punkt 19. Aalborg Øst, Smedegård, Blåkildevej, Boliger. Kommuneplantillæg 4.025, Lokalplan 4-6-104 og Redegørelse for bæredygtighed (2. forelæggelse). 2013-20369. By- og Landskabsudvalget indstiller, at

Læs mere

Sammenfattende miljøredegørelse. til lokalplan nr. 399A for et område til detailhandel ved Gl. Århusvej i Viborg

Sammenfattende miljøredegørelse. til lokalplan nr. 399A for et område til detailhandel ved Gl. Århusvej i Viborg Sammenfattende miljøredegørelse til lokalplan nr. 399A for et område til detailhandel ved Gl. Århusvej i Viborg Indhold I forbindelse med Byrådets endelige vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 399A

Læs mere

Godkendelse af kommuneplantillæg og lokalplan Boliger, Bygaden 28, Hasseris (2. forelæggelse)

Godkendelse af kommuneplantillæg og lokalplan Boliger, Bygaden 28, Hasseris (2. forelæggelse) Punkt 5. Godkendelse af kommuneplantillæg 3.029 og lokalplan 3-3-114 Boliger, Bygaden 28, Hasseris (2. forelæggelse) 2017-037562 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender Kommuneplantillæg

Læs mere

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger, Porthusgade, Vestbyen (2. behandling)

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger, Porthusgade, Vestbyen (2. behandling) Punkt 6. Godkendelse af kommuneplantillæg 1.046 og Lokalplan 1-3-119 Boliger, Porthusgade, Vestbyen (2. behandling) 2017-027562 By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender Kommuneplantillæg

Læs mere

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger, Saltumvej, Smedegård (2. forelæggelse)

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger, Saltumvej, Smedegård (2. forelæggelse) Punkt 3. Godkendelse af Kommuneplantillæg 4.063 og Lokalplan 4-6-107 Boliger, Saltumvej, Smedegård (2. forelæggelse) 2018-058125 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender Kommuneplantillæg

Læs mere

Godkendelse af Lokalplan Boliger, Lundevej, Nibe (2. forelæggelse)

Godkendelse af Lokalplan Boliger, Lundevej, Nibe (2. forelæggelse) Punkt 22. Godkendelse af Lokalplan 10-1-112 Boliger, Lundevej, Nibe (2. forelæggelse) 2017-026379 By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender Lokalplan 10-1-112 endeligt uden ændringer. Mariann

Læs mere

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan Bolig og erhverv, Hobrovej/Nibevej, Skalborg (1. forelæggelse)

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan Bolig og erhverv, Hobrovej/Nibevej, Skalborg (1. forelæggelse) Punkt 8. Godkendelse af kommuneplantillæg 3.026 og Lokalplan 3-6-110 Bolig og erhverv, Hobrovej/Nibevej, Skalborg (1. forelæggelse) 2016-051135 By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender

Læs mere

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan , Erhverv og butik, City Syd (med miljørapport) (2. forelæggelse)

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan , Erhverv og butik, City Syd (med miljørapport) (2. forelæggelse) Punkt 4. Godkendelse af Kommuneplantillæg 3.030 og Lokalplan 3-6-112, Erhverv og butik, City Syd (med miljørapport) (2. forelæggelse) 2018-031739 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender

Læs mere

Godkendelse af kommuneplantillæg Byudviklingsplan for Hals med miljørapport (1. forelæggelse)

Godkendelse af kommuneplantillæg Byudviklingsplan for Hals med miljørapport (1. forelæggelse) Punkt 5. Godkendelse af kommuneplantillæg 9.015 Byudviklingsplan for Hals med miljørapport (1. forelæggelse) 2016-053895 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender forslag til Kommuneplantillæg

Læs mere

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger, erhverv m.m., Eternitten, Grønlandskvarteret (2.

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger, erhverv m.m., Eternitten, Grønlandskvarteret (2. Punkt 8. Godkendelse af kommuneplantillæg 4.046 og Lokalplan 4-2-113 Boliger, erhverv m.m., Eternitten, Grønlandskvarteret (2. forelæggelse) 2014-43132 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet

Læs mere

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Erhverv m.m., Lufthavnsvej og Thistedvej, Lindholm (2. forelæggelse)

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Erhverv m.m., Lufthavnsvej og Thistedvej, Lindholm (2. forelæggelse) Punkt 7. Godkendelse af Kommuneplantillæg 2.016 og Lokalplan 2-4-106 Erhverv m.m., Lufthavnsvej og Thistedvej, Lindholm (2. forelæggelse) 2016-002310 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet

Læs mere

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Bolig og erhverv, Gammel Gugvej, Grønlandskvarteret (1. forelæggelse)

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Bolig og erhverv, Gammel Gugvej, Grønlandskvarteret (1. forelæggelse) Punkt 4. Godkendelse af Kommuneplantillæg 4.060 og Lokalplan 4-2-117 Bolig og erhverv, Gammel Gugvej, Grønlandskvarteret (1. forelæggelse) 2018-004929 By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender

Læs mere

Godkendelse af lokalplan Spritfabrikkens omdannelse, Strandvejen og Vestre Havnepromenade, Vestbyen - med miljørapport

Godkendelse af lokalplan Spritfabrikkens omdannelse, Strandvejen og Vestre Havnepromenade, Vestbyen - med miljørapport Punkt 2. Godkendelse af lokalplan 1-3-113 Spritfabrikkens omdannelse, Strandvejen og Vestre Havnepromenade, Vestbyen - med miljørapport 2013-33911 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender

Læs mere

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan , Boliger, Overby Bakke, Stae, Landområde Hals (1. forelæggelse)

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan , Boliger, Overby Bakke, Stae, Landområde Hals (1. forelæggelse) Punkt 9. Godkendelse af Kommuneplantillæg 9.016 og Lokalplan 9-6-108, Boliger, Overby Bakke, Stae, Landområde Hals (1. forelæggelse) 2017-012310 By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender

Læs mere

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger, øst for Hålsvej, Fjellerad (2. forelæggelse)

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger, øst for Hålsvej, Fjellerad (2. forelæggelse) Punkt 7. Godkendelse af Kommuneplantillæg 7.010 og Lokalplan 7-5-101 Boliger, øst for Hålsvej, Fjellerad (2. forelæggelse) 2015-044736 By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender Kommuneplantillæg

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 3. Gug Boldklub, Gug, Kommuneplantillæg 4.029, Lokalplan 4-3-102, Redegørelse for bæredygtighed samt ophævelse af Lokalplan 03-003, Vissegård, Idrætsanlæg (2. forelæggelse). 2012-36189. By- og Landskabsudvalget

Læs mere

SAMMENFATTENDE MILJØREDEGØRELSE

SAMMENFATTENDE MILJØREDEGØRELSE MARTS 2017 HORSENS KOMMUNE SAMMENFATTENDE MILJØREDEGØRELSE V/ ENDELIG VEDTAGELSE AF KOMMUNEPLANTILLÆG 2013-22 OG RAMMELOKALPLAN 2016-1, NORDHAVNEN, HORSENS SAMMENFATTENDE MILJØREDEGØRELSE KP-TILLÆG 2013-22

Læs mere

Godkendelse af Kommuneplantillæg og lokalplan Boliger, Søndergade, Nibe (2. forelæggelse)

Godkendelse af Kommuneplantillæg og lokalplan Boliger, Søndergade, Nibe (2. forelæggelse) Punkt 12. Godkendelse af Kommuneplantillæg 10.015 og lokalplan 10-1-114 Boliger, Søndergade, Nibe (2. forelæggelse) 2018-031729 By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender Kommuneplantillæg

Læs mere

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger, Kaj Birksteds Vej, Vadum (2. forelæggelse)

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger, Kaj Birksteds Vej, Vadum (2. forelæggelse) Punkt 5. Godkendelse af Kommuneplantillæg 5.025 og Lokalplan 5-1-104 Boliger, Kaj Birksteds Vej, Vadum (2. forelæggelse) 2015-051258 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender Kommuneplantillæg

Læs mere

Sønder Tranders, Sønder Tranders Bygade, Boliger. Lokalplan (2. forelæggelse)

Sønder Tranders, Sønder Tranders Bygade, Boliger. Lokalplan (2. forelæggelse) Punkt 8. Sønder Tranders, Sønder Tranders Bygade, Boliger. Lokalplan 4-10-101 (2. forelæggelse) 2014-18977 By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte plan endeligt. Ændringer

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

Væsentligste indhold Administrationens bemærkninger Forslag til ændringer af lokalplanen

Væsentligste indhold Administrationens bemærkninger Forslag til ændringer af lokalplanen 1 Februar 2017 Oversigt over høringssvar til Lokalplan 44 Boliger ved Kongeskrænten og kommuneplantillæg 8 Høringssvar nr. Afsender: Navn og adresse Væsentligste indhold Administrationens bemærkninger

Læs mere

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan , Erhverv og Butikker, Fiskene 10, City Syd, Skalborg (1. forelæggelse)

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan , Erhverv og Butikker, Fiskene 10, City Syd, Skalborg (1. forelæggelse) Punkt 13. Godkendelse af kommuneplantillæg 3.030 og Lokalplan 3-6-112, Erhverv og Butikker, Fiskene 10, City Syd, Skalborg (1. forelæggelse) 2018-031739 By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet

Læs mere

By- og Landskabsudvalget Møde den kl Side 1 af 5. Punkt

By- og Landskabsudvalget Møde den kl Side 1 af 5. Punkt Punkt 5. Godkendelse af Kommuneplantillæg 4.059 og Lokalplan 4-4-118 Blandet bolig, erhverv, uddannelse mm., Fredrik Bajers Vej, Universitetsområdet (1. forelæggelse) 2017-045884 By- og Landskabsforvaltningen

Læs mere

Sammenfattende redegørelse. LEGO P-hus og arkade

Sammenfattende redegørelse. LEGO P-hus og arkade 17. august 2015 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 2 2 INTEGRERING AF MILJØHENSYN 2 3 MILJØRAPPORTENS BETYDNING FOR PLANERNES UDFORMNING 2 4 OFFENTLIGHEDSFASEN BETYDNING FOR PLANERNE UDFORMNING

Læs mere

Godkendelse af lokalplan Boliger, Fyrkildevej, Smedegård (2. forelæggelse)

Godkendelse af lokalplan Boliger, Fyrkildevej, Smedegård (2. forelæggelse) Punkt 6. Godkendelse af lokalplan 4-6-106 Boliger, Fyrkildevej, Smedegård (2. forelæggelse) 2016-020160 By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender lokalplan 4-6-106 endeligt med nedenstående

Læs mere

Godkendelse af Lokalplan Boliger og Erhverv, Koldsmindevej, Nibe (2. forelæggelse)

Godkendelse af Lokalplan Boliger og Erhverv, Koldsmindevej, Nibe (2. forelæggelse) Punkt 10. Godkendelse af Lokalplan 10-1-108 Boliger og Erhverv, Koldsmindevej, Nibe (2. forelæggelse) 2015-049598 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender Lokalplan 10-1-108 endeligt

Læs mere

Godkendelse af lokalplan , tillæg til lokalplan Godsbanearealet, Aalborg Midtby (2. forelæggelse)

Godkendelse af lokalplan , tillæg til lokalplan Godsbanearealet, Aalborg Midtby (2. forelæggelse) Punkt 8. Godkendelse af lokalplan 1-1-128, tillæg til lokalplan 1-1-110 Godsbanearealet, Aalborg Midtby (2. forelæggelse) 2016-011484 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender Lokalplan

Læs mere

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan , Boliger ved Digmannsvej, Stigsborg Havnefront (2. forelæggelse)

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan , Boliger ved Digmannsvej, Stigsborg Havnefront (2. forelæggelse) Punkt 3. Godkendelse af Kommuneplantillæg 1.043 og Lokalplan 1-2-116, Boliger ved Digmannsvej, Stigsborg Havnefront (2. forelæggelse) 2017-032709 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender

Læs mere

SAMMENFATTENDE MILJØREDEGØRELSE

SAMMENFATTENDE MILJØREDEGØRELSE MARTS 2017 HORSENS KOMMUNE SAMMENFATTENDE MILJØREDEGØRELSE V/ ENDELIG VEDTAGELSE AF LOKALPLAN 2016-23, BLANDET BOLIG OG ERHVERV NOPAGRUNDEN OG JERNLAGERET, NORDHAVNEN, HORSENS SAMMENFATTENDE MILJØREDEGØRELSE

Læs mere

By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 4. Aalborg Midtby, Kjellerupsgade 12 og 14 "Symfonien", Boliger og erhverv. Kommuneplantillæg 1.022, Lokalplan 1-1-115 og Redegørelse for bæredygtighed (2. forelæggelse). 2012-43473. By- og Landskabsforvaltningen

Læs mere

Sammenfattende miljøredegørelse

Sammenfattende miljøredegørelse Sammenfattende miljøredegørelse til lokalplan nr. 340 for et rådhus ved Prinsens Allé i Viborg og tillæg nr. 5/2008 til Kommuneplan 2006 Rammebestemmelser for Viborg Kommune Sammenfattende miljøredegørelse

Læs mere

Godkendelse af annullering af Kommuneplantillæg og Lokalplan Vindmølleområde ved Øster Hassing Kær, landområde Hals (2.

Godkendelse af annullering af Kommuneplantillæg og Lokalplan Vindmølleområde ved Øster Hassing Kær, landområde Hals (2. Punkt 17. Godkendelse af annullering af Kommuneplantillæg 9.012 og Lokalplan 9-6-105. Vindmølleområde ved Øster Hassing Kær, landområde Hals (2. forelæggelse) 2014-18303 By- og Landskabsudvalget indstiller,

Læs mere

Loge og boliger, Hasserisgade 18, Vestbyen

Loge og boliger, Hasserisgade 18, Vestbyen 1-3-123 Loge og boliger, Hasserisgade 18, Vestbyen Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Baggrund 2 Området 3 Eksisterende planforhold 6 Projektet 7 Til lokalplanforslaget 8 Anbefaling 10 Startredegørelse

Læs mere

Godkendelse af Kommuneplantillæg og lokalplan Pleje- og ældreboliger, Bonnesensgade, Ø-gadekvarteret (2.

Godkendelse af Kommuneplantillæg og lokalplan Pleje- og ældreboliger, Bonnesensgade, Ø-gadekvarteret (2. Punkt 5. Godkendelse af Kommuneplantillæg 1.048 og lokalplan 1-4-112 Pleje- og ældreboliger, Bonnesensgade, Ø-gadekvarteret (2. forelæggelse) 2018-071111 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet

Læs mere

Boliger ved Lindholm Nærbanevej, Nørresundby, Lokalplan og Redegørelse for bæredygtighed (2. forelæggelse).

Boliger ved Lindholm Nærbanevej, Nørresundby, Lokalplan og Redegørelse for bæredygtighed (2. forelæggelse). Punkt 7. Boliger ved Lindholm Nærbanevej, Nørresundby, Lokalplan 1-2-110 og Redegørelse for bæredygtighed (2. forelæggelse). 2012-34304. Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte

Læs mere

Godkendelse af kommuneplantillæg og lokalplan Boliger, Bygaden 28, Hasseris (1. forelæggelse)

Godkendelse af kommuneplantillæg og lokalplan Boliger, Bygaden 28, Hasseris (1. forelæggelse) Punkt 9. Godkendelse af kommuneplantillæg 3.029 og lokalplan 3-3-114 Boliger, Bygaden 28, Hasseris (1. forelæggelse) 2017-037562 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender forslag til

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 11. City Syd, syd for Vægten, Erhverv og Butikker. Kommuneplantillæg 3.012, Lokalplan 3-6-107 samt delvis ophævelse af lokalplan 05-028, Aalborg City Syd, sydvestlige del (2. forelæggelse). 2010-30893.

Læs mere

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan AKV - Kartoffelmelsfabrikken Vendsyssel, Gravsholtvej, Langholt (2.

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan AKV - Kartoffelmelsfabrikken Vendsyssel, Gravsholtvej, Langholt (2. Punkt 5. Godkendelse af kommuneplantillæg 5.023 og Lokalplan 5-9-108 AKV - Kartoffelmelsfabrikken Vendsyssel, Gravsholtvej, Langholt (2. forelæggelse) 2016-017963 By- og Landskabsudvalget indstiller, at

Læs mere

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved.

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Projektet omfatter bebyggelse i 3 etager i den sydlige del af ejendommen og rummer et mindre

Læs mere

MILJØRAPPORT HILLERØD KOMMUNE. LOKALPLAN NR 448 for Milnersvej 43 og 45 i Hillerød TILLÆG NR. 12 TIL KOMMUNEPLAN 2017 MILJØVURDERING AF BY OG MILJØ

MILJØRAPPORT HILLERØD KOMMUNE. LOKALPLAN NR 448 for Milnersvej 43 og 45 i Hillerød TILLÆG NR. 12 TIL KOMMUNEPLAN 2017 MILJØVURDERING AF BY OG MILJØ MILJØRAPPORT MILJØVURDERING AF LOKALPLAN NR 448 for Milnersvej 43 og 45 i Hillerød TILLÆG NR. 12 TIL KOMMUNEPLAN 2017 HILLERØD KOMMUNE BY OG MILJØ Lov om Miljøvurdering Lov om miljøvurdering af planer

Læs mere

Før der kan opføres byggeri i Det Høje C, skal der udarbejdes en byggeretsgivende lokalplan for arealet.

Før der kan opføres byggeri i Det Høje C, skal der udarbejdes en byggeretsgivende lokalplan for arealet. 11- punktprogram for Det Høje C 1. Lokalplanens baggrund Som led i udviklingen af Musicon, og fordi der nu igen er gang i især boligbyggeriet, er det blevet aktuelt for kommunen at udbyde arealer i Det

Læs mere

Prioritering af ansøgning om lokalplan og kommuneplantillæg for boliger ved Åvangsvej, Holbæk. Dennis Granell

Prioritering af ansøgning om lokalplan og kommuneplantillæg for boliger ved Åvangsvej, Holbæk. Dennis Granell HOLBÆK KOMMUNE Dato: Sagsb.: 9. august.2019 Jorra Bilag Prioritering af ansøgning om lokalplan og kommuneplantillæg for boliger ved Åvangsvej, Holbæk Dato for modtagelse af ansøgning 9. juli 2019 Ansøger/rådgiver

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Forslag til tillæg 1.015, udvidelse af Hotel Hvide Hus Den 22. august 2011 er et forslag

Læs mere

Startredegørelse for forslag til Lokalplan Området omkring sundhedshuset

Startredegørelse for forslag til Lokalplan Området omkring sundhedshuset Startredegørelse for forslag til Lokalplan 1.154 Området omkring sundhedshuset Oversigt over kommuneplanrammer Oversigtskort Området omfatter ejendommen matr.nr. 81id og ejendommen matr.nr. 81ok. Ejendommen

Læs mere

HØJHUS HERNING+ Indkaldelse af idéer og forslag HERNING + til arbejdet med planlægningen af en op til 78 meter høj bygning på Sygehusgrunden i Herning

HØJHUS HERNING+ Indkaldelse af idéer og forslag HERNING + til arbejdet med planlægningen af en op til 78 meter høj bygning på Sygehusgrunden i Herning HERNING + 78 meter 55 meter FORELØBIG ILLUSTRATION HØJHUS HERNING+ Indkaldelse af idéer og forslag til arbejdet med planlægningen af en op til 78 meter høj bygning på Sygehusgrunden i Herning 16. maj 2019

Læs mere

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Tillæg nr. 38 til Rammeområde 72.T1 Solfangeranlæg og Kølkær Varmecentral nord for Kølkær. Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte bindende

Læs mere

Godkendelse af lokalplan Spritfabrikkens omdannelse, Strandvejen og Vestre Havnepromenade, Vestbyen - med miljørapport (1.

Godkendelse af lokalplan Spritfabrikkens omdannelse, Strandvejen og Vestre Havnepromenade, Vestbyen - med miljørapport (1. Punkt 4. Godkendelse af lokalplan 1-3-113 Spritfabrikkens omdannelse, Strandvejen og Vestre Havnepromenade, Vestbyen - med miljørapport (1. forelæggelse) 2013-33911 By- og Landskabsudvalget indstiller,

Læs mere

Sammenfattende redegørelse

Sammenfattende redegørelse Sammenfattende redegørelse Miljøvurdering af forslag til Lokalplan 261 for et område ved Grøndalsvej Oktober 2018 Revideret efter Kommunalbestyrelsens behandling d. 24. oktober 2018 2 Indhold Indledning...

Læs mere

Lokalplan 1077, Arkitektskole på Godsbanen - Endelig

Lokalplan 1077, Arkitektskole på Godsbanen - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 3. april 2018 Lokalplan 1077, Arkitektskole på Godsbanen - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 1077, Arkitektskole

Læs mere

Miljøvurdering af lokalplan Screeningsafgørelse om miljøvurderingspligt

Miljøvurdering af lokalplan Screeningsafgørelse om miljøvurderingspligt Miljøvurdering af lokalplan Screeningsafgørelse om miljøvurderingspligt Lokalplanforslag nr. 657 I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (Lov nr. 448

Læs mere

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 21. november 2014 Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 977, Boligområde ved Dollerupvej,

Læs mere

Godkendelse af lokalplan Spritfabrikkens omdannelse, Strandvejen og Vestre Havnepromenade, Vestbyen - med miljørapport (1.

Godkendelse af lokalplan Spritfabrikkens omdannelse, Strandvejen og Vestre Havnepromenade, Vestbyen - med miljørapport (1. Punkt 4. Godkendelse af lokalplan 1-3-113 Spritfabrikkens omdannelse, Strandvejen og Vestre Havnepromenade, Vestbyen - med miljørapport (1. forelæggelse) 2013-33911 By- og Landskabsudvalget indstiller,

Læs mere

Sønder Tranders. Kommuneplantillæg (2. forelæggelse)

Sønder Tranders. Kommuneplantillæg (2. forelæggelse) Punkt 7. Sønder Tranders. Kommuneplantillæg 4.035 (2. forelæggelse) 2015-002673 By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte plan endeligt. Ændringer i planen I forhold til det

Læs mere

1. offentlighedsfase Marina City Ny lystbådehavn og bydel ved Marina Syd i Kolding

1. offentlighedsfase Marina City Ny lystbådehavn og bydel ved Marina Syd i Kolding 1. offentlighedsfase Marina City Ny lystbådehavn og bydel ved Marina Syd i Kolding Kom med idéer og forslag til miljørapport og planforslag fra den 22. marts 2017 til den 19. april 2017 Kolding Kommune

Læs mere

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger og kontorer, Sankelmarksgade-Bleggårdsgangen, Aalborg Midtby (2.

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger og kontorer, Sankelmarksgade-Bleggårdsgangen, Aalborg Midtby (2. Punkt 4. Godkendelse af Kommuneplantillæg 1.033 og Lokalplan 1-1-123 Boliger og kontorer, Sankelmarksgade-Bleggårdsgangen, Aalborg Midtby (2. forelæggelse) 2014-38628 By- og Landskabsforvaltningen indstiller,

Læs mere

Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 1014, Blandet byområde i Gellerup Nord og Tillæg nr. 78 til Kommuneplan 2013.

Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 1014, Blandet byområde i Gellerup Nord og Tillæg nr. 78 til Kommuneplan 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. maj 2016 Lokalplan 1014, Blandet byområde i Gellerup - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 1014, Blandet byområde

Læs mere

Debatoplæg Ny planlægning for en del af Laanshøj

Debatoplæg Ny planlægning for en del af Laanshøj Debatoplæg Ny planlægning for en del af Laanshøj www.furesoe.dk/hoering OBS: Ny høringsfrist den 11. marts 2016 Ny planlægning for den sydlige og sydøstlige del af Laanshøj Furesø Kommune igangsætter en

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 4.063 for et område ved Saltumvej Aalborg Byråd godkendte den XX. måned 20XX et

Læs mere

Forslag til. Kommuneplantillæg nr. 010. - for et byomdannelsesområde beliggende ved Kochsvej, Lundebjergvej og Falkenborgvej.

Forslag til. Kommuneplantillæg nr. 010. - for et byomdannelsesområde beliggende ved Kochsvej, Lundebjergvej og Falkenborgvej. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 010 - for et byomdannelsesområde beliggende ved Kochsvej, Lundebjergvej og Falkenborgvej. Offentligt fremlagt i perioden den 11. november 2008 til og med den 6. januar

Læs mere

Kommuneplantillæg 2/ For forlængelse af Firskovvej

Kommuneplantillæg 2/ For forlængelse af Firskovvej Kommuneplantillæg 2/2017 - For forlængelse af Firskovvej Kommuneplantillæg 2/2017 - For forlængelse af Firskovvej Baggrund Det er forudsat i lovbemærkningerne til lov nr. 765 af 26/02/14 om anlæg af letbane

Læs mere

Debatoplæg om KRAFT. Oplevelsescenter ved Ringkøbing

Debatoplæg om KRAFT. Oplevelsescenter ved Ringkøbing Debatoplæg om KRAFT Oplevelsescenter ved Ringkøbing Debatoplæg om Miljørapport, Lokalplan nr. 403 og Tillæg nr. 66 til Kommuneplan 2013-2025 for Ringkøbing-Skjern Kommune Debatperiode: fra den 20. april

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 5. Aalborg Midtby, hjørnegrunden Rendsburggade/Nyhavnsgade, Ungdomsboliger. Kommuneplantillæg 1.025 for området ved Musikkens Hus og Lokalplan 1-1-118 (2. forelæggelse). 2013-33915. By- og Landskabsudvalget

Læs mere

Sammenfattende miljøredegørelse

Sammenfattende miljøredegørelse 19. marts 2012 Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 33-002 for Boligområde mellem golfbanen og Sensommervej i Resenbro I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplan 33-002 for boligområde

Læs mere

Godkendelse af Lokalplan Nyt behandlingscenter, Hammer Bakker, Storemosevej, Vodskov (1. forelæggelse)

Godkendelse af Lokalplan Nyt behandlingscenter, Hammer Bakker, Storemosevej, Vodskov (1. forelæggelse) Punkt 8. Godkendelse af Lokalplan 5-2-111 Nyt behandlingscenter, Hammer Bakker, Storemosevej, Vodskov (1. forelæggelse) 2017-033647 By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender forslag til

Læs mere

UDKAST SAMMENFATTENDE MILJØREDEGØRELSE

UDKAST SAMMENFATTENDE MILJØREDEGØRELSE SAMMENFATTENDE MILJØREDEGØRELSE TIL TILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN 2013-25 FOR HOLBÆK KOMMUNE OG LOKALPLAN 6.13 FOR ET AFFALDSHÅND- TERINGSANLÆG OG ET SOLENERGIANLÆG VED AUDEBO UDKAST VÆKST OG BÆREDYGTIGHED

Læs mere

Godkendelse af Lokalplan Boliger, Østre Havnepromenade, Ø-gadekvarteret (1. forelæggelse)

Godkendelse af Lokalplan Boliger, Østre Havnepromenade, Ø-gadekvarteret (1. forelæggelse) Punkt 6. Godkendelse af Lokalplan 1-4-114 Boliger, Østre Havnepromenade, Ø-gadekvarteret (1. forelæggelse) 2019-004838 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender forslag til Lokalplan

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1

KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1 KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1 Kort Kort 1: Den tidligere udstrækning af den økologiske forbindelse

Læs mere

Lokalplan 1047, Byområde ved Søren Frichs Vej - Endelig

Lokalplan 1047, Byområde ved Søren Frichs Vej - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 21. februar 2017 Lokalplan 1047, Byområde ved Søren Frichs Vej - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 1047 - Byområde

Læs mere

Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag

Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag VVM for udvikling af Kvickly-grunden i Horsens til byområde for butikker og boliger mv. 1. Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 2. maj Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 2. maj Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 2. maj 2007 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 785, Blandet bolig- og erhvervsområde

Læs mere

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger, Forchhammersvej, Hobrovejkvarteret (2. forelæggelse)

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger, Forchhammersvej, Hobrovejkvarteret (2. forelæggelse) Punkt 4. Godkendelse af Kommuneplantillæg 3.023 og Lokalplan 3-2-106 Boliger, Forchhammersvej, Hobrovejkvarteret (2. forelæggelse) 2015-019780 By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 1.037 for et område ved Østergade i Nørresundby Aalborg Byråd godkendte den 11.

Læs mere

Område ved Ortenvej i Varde TILLÆG 16

Område ved Ortenvej i Varde TILLÆG 16 23.02.O07 Område ved Ortenvej i Varde TILLÆG 16 RAMMEOMRÅDE 23.02.O07 KOMMUNEPLAN 2017 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Byrådet fremlægger hermed Forslag til tillæg 16 til Kommuneplan 2017, Varde Kommune i

Læs mere

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan (med Miljørapport), Vindmøller, Nørrekær Enge II, Landområde Nibe (1.

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan (med Miljørapport), Vindmøller, Nørrekær Enge II, Landområde Nibe (1. Punkt 2. Godkendelse af kommuneplantillæg 10.014 og Lokalplan 10-7-103 (med Miljørapport), Vindmøller, Nørrekær Enge II, Landområde Nibe (1. forelæggelse) 2014-2818 By- og Landskabsforvaltningen indstiller,

Læs mere

Ændringerne vurderes ikke at være i strid med lokalplanens principper og kræver derfor ikke fornyet høring i henhold til Lov om planlægning.

Ændringerne vurderes ikke at være i strid med lokalplanens principper og kræver derfor ikke fornyet høring i henhold til Lov om planlægning. Punkt 5. Godkendelse af kommuneplantillæg 1.028 og Lokalplan 1-1-116 Blandet bolig- og erhvervsområde, karreen mellem Løkkegade og Kjellerups Torv, Aalborg Midtby (2. forelæggelse) 2013-11493 By- og Landskabsforvaltningen

Læs mere

Kommuneplantillæg for boliger ved Griegsvej i Frejlev og Lokalplan , Boliger, Griegsvej, Frejlev (2. forelæggelse).

Kommuneplantillæg for boliger ved Griegsvej i Frejlev og Lokalplan , Boliger, Griegsvej, Frejlev (2. forelæggelse). Punkt 4. Kommuneplantillæg 6.013 for boliger ved Griegsvej i Frejlev og Lokalplan 6-3- 103, Boliger, Griegsvej, Frejlev (2. forelæggelse). 2010-47938. Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at byrådet godkender

Læs mere

Prioritering af ansøgning om lokalplan og kommuneplantillæg for boliger og institutionsformål på ejendommen Roskildevej 264, Vipperød

Prioritering af ansøgning om lokalplan og kommuneplantillæg for boliger og institutionsformål på ejendommen Roskildevej 264, Vipperød HOLBÆK KOMMUNE Dato: Sagsb.: 9. august.2019 Jørgen Rasmussen Prioritering af ansøgning om lokalplan og kommuneplantillæg for boliger og institutionsformål på ejendommen Roskildevej 264, Vipperød Bilag

Læs mere

Godkendelse af lokalplan Boliger m.m. ved Nyhavnsgade og Beddingen, Østre Havn, Ø-gadekvarteret (2. forelæggelse)

Godkendelse af lokalplan Boliger m.m. ved Nyhavnsgade og Beddingen, Østre Havn, Ø-gadekvarteret (2. forelæggelse) Punkt 8. Godkendelse af lokalplan 1-4-108 Boliger m.m. ved Nyhavnsgade og Beddingen, Østre Havn, Ø-gadekvarteret (2. forelæggelse) 2013-50422 By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte

Læs mere

Dagsorden. Aalborg Byråd. Mødet den kl Mødelokale 142, Stigsborg Brygge 5

Dagsorden. Aalborg Byråd. Mødet den kl Mødelokale 142, Stigsborg Brygge 5 Dagsorden AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Mødet den 05.09.2019 kl. 08.30 Mødelokale 142, Stigsborg Brygge 5 Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse og gennemgang af dagsorden 1 2 Drøftelse af Budgetoplæg 2020-23

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan 303

Tillæg nr. 1 til lokalplan 303 Tillæg nr. 1 til lokalplan 303 Erhvervsområde og offentligt område til erhvervsuddannelsescenter i Erritsø ved Snaremosevej Oktober 2017 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan og et tillæg til lokalplan?

Læs mere

Forslag til. Kommuneplantillæg nr Boligområde ved Vestervangen i Tommerup Vest

Forslag til. Kommuneplantillæg nr Boligområde ved Vestervangen i Tommerup Vest Forslag til Kommuneplantillæg nr. 25 - Boligområde ved Vestervangen i Tommerup Vest Forslag til kommuneplantillæg Forslag til tillæg nr. 25 til Kommuneplan 2013-2025 er fremlagt fra den xx.xx 2017 til

Læs mere

Borgermøde 15. januar :00 21:00 Vodskov Kultur & Idrætscenter, Brorsonsvej 3B, Vodskov

Borgermøde 15. januar :00 21:00 Vodskov Kultur & Idrætscenter, Brorsonsvej 3B, Vodskov Borgermøde 15. januar 2018 19:00 21:00 Vodskov Kultur & Idrætscenter, Brorsonsvej 3B, Vodskov 19:00 Velkomst v/rådmand Hans Henrik Henriksen 19:10 Vodskov Samråd v/ Peter Lindholt 19:20 Byudviklingsplan

Læs mere

Indstilling. Lokalplan 997, Ceres-området ved Thorvaldsensgade - Endelig. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 3.

Indstilling. Lokalplan 997, Ceres-området ved Thorvaldsensgade - Endelig. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 3. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 3. august 2015 Lokalplan 997, Ceres-området ved Thorvaldsensgade - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 997, Ceresområdet

Læs mere

Godkendelse af lokalplan Boliger, Gammel Viborgvej, Svenstrup (2. forelæggelse)

Godkendelse af lokalplan Boliger, Gammel Viborgvej, Svenstrup (2. forelæggelse) Punkt 17. Godkendelse af lokalplan 6-1-108 Boliger, Gammel Viborgvej, Svenstrup (2. forelæggelse) 2015-062397 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender Lokalplan 6-1-108 endeligt uden

Læs mere