FINANSIERINGSINSTRUMENTER TIL EU'S TRANSPORTINFRASTRUKTUR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FINANSIERINGSINSTRUMENTER TIL EU'S TRANSPORTINFRASTRUKTUR"

Transkript

1 GENERALDIREKTORATET FOR INTERNE POLITIKKER TEMAAFDELING B: STRUKTUR- OG SAMHØRIGHEDSPOLITIK TRANSPORT OG TURISME FINANSIERINGSINSTRUMENTER TIL EU'S TRANSPORTINFRASTRUKTUR SAMMENDRAG Resumé Undersøgelsen giver et overblik over de vigtigste nuværende og fremtidige finansieringsinstrumenter og -kilder til EU's transportinfrastruktur navnlig til TEN- T. Desuden indeholder den en mere analytisk diskussion af disse instrumenter i forhold til ændringer i den underliggende politiske ramme. IP/B/TRAN/FWC/ /LOT4/C2/SC PE DA

2 Dette dokument er bestilt af Europa-Parlamentets Transport- og Turismeudvalg. FORFATTERE CE Delft - Huib van Essen, Linda Brinke ITS Leeds - Robert Bain, Nigel Smith TEPR - Ian Skinner ANSVARLIG ADMINISTRATOR Kathrin Maria Rudolf Europa-Parlamentet Temaafdeling B: Struktur- og Samhørighedspolitik B-1047 Bruxelles REDAKTIONEL BISTAND Nóra Révész SPROGUDGAVER Original: EN. Sammendrag: BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, HU, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, SV. OM REDAKTØREN Skriv til følgende -adresse for at kontakte temaafdelingen eller abonnere på dens månedlige nyhedsbrev: Redaktionen afsluttet i juni Bruxelles, Den Europæiske Union, Dette dokument er tilgængeligt på internettet på: ANSVARSFRASKRIVELSE De synspunkter, der gives udtryk for i dette dokument, er udelukkende forfatterens ansvar og afspejler ikke nødvendigvis Europa-Parlamentets officielle holdning. Eftertryk og oversættelse til ikkekommercielle formål er tilladt, forudsat at kilden angives, og udgiveren underrettes på forhånd og tilsendes et eksemplar.

3 Finansieringsinstrumenter til EU's transportinfrastruktur SAMMENDRAG De transeuropæiske transportnet (TEN-T) udgør en hjørnesten i EU's transportpolitik. Den nuværende FFR udløber i 2013, og i denne forbindelse forelagde Kommissionen i oktober 2011 forslag til en revision af TEN-T-politikken og regionalpolitikken. For at få et overblik af de mest vigtige nuværende og fremtidige finansieringsinstrumenter og -kilder til EU's transportinfrastruktur, navnlig til TEN-T, har Parlamentets Transport- og Turismeudvalg bestilt denne undersøgelse. Gennemgangen af TEN-T-politikken I gennemgangen af den eksisterende TEN-T-politik konkluderede Kommissionen, at mange af de vigtigste projekter (prioriterede projekter) var forsinkede. En af grundene til dette er utilstrækkelig projektfinansiering. Hidtil har TEN-T-politikken resulteret i et kludetæppe af dårligt forbundne nationale projekter frem for et fuldt ud sammenkoblet paneuropæisk net. Der bør derfor tages mere hensyn til grænseoverskridende forbindelser, intermodal integration og forbedret interoperabilitet. Kommissionens forslag og finansieringen af TEN-T Kommissionens forslag 1 behandler disse spørgsmål på forskellige måder. Først og fremmest er der blevet etableret et netværk med to lag, der består af et hovednet, som sammenkobler alle de vigtige økonomiske agglomerationer og de vigtige havne og lufthavne og et bredere samlet net, som omfatter alle de vigtige internationale transportforbindelser. Herudover bør der prioriteres projekter, som fremmer grænseoverskridende forbindelser og bidrager til klimamålene. I hvidbogen fra 2011 om transport omtales ambitionen om at færdiggøre de transeuropæiske transportnet (TEN-T) i 2050 og hovednettet inden udgangen af Kommissionen har anslået, at færdiggørelsen af TEN-T kræver investeringer på ca. 500 mia. EUR inden 2020, hvoraf omkring 250 mia. EUR skal investeres i hovednettet (COM(2011)665/3). I forventes de samlede investeringer i TEN-T at være på 390 mia. EUR, hvor de andre (nationale) midler udgør den største andel, nemlig 73 % (285 mia. EUR). De resterende 27 % (105 mia. EUR) finansieres med EU-midler og af EIB. Budgettet for den nyligt foreslåede Connecting Europe-facilitet (CEF-Transport) er næsten fire gange højere end budgettet for det nuværende TEN-T-program, nemlig 31,7 mia. EUR i forhold til 8 mia. EUR. Denne forhøjelse skyldes delvist, at 10 mia. EUR af Samhørighedsfondens budget er afsat til CEF, hvorved TEN-T-nettet prioriteres i forhold til andre typer af transportinfrastruktur i støtteberettigede lande. Endvidere ønsker Kommissionen at opfordre private investorer som f.eks. institutionelle investorer til at investere i TEN-T-projekter. Forslaget til initiativet for projektobligationer er blevet udarbejdet for at fremme dette, idet den kan forbedre kreditvurderingen af projekter ved, at der stilles garantier. Dette indebærer, at noget af projektrisikoen overdrages til EIB, som modtager et fast bidrag fra TEN-T-programmet på 230 mio. EUR i pilotfasen ( ). Dette gøres for at rette op på markedssvigt: Der nævnes utilstrækkelig likviditet i 1 Disse forslag omfatter forslaget om revision af TEN-T-retningslinjerne, CEF-forslaget og forslaget til Samhørighedsfonden, se kapitel 2.2 og 3 for et overblik over alle de relevante forslag og EU-dokumenter. 3

4 Temaafdeling B: Struktur- og Samhørighedspolitik markedet og risikoaversion, men det er tvivlsomt, hvorvidt der er tale om reelle markedssvigt. Kommissionen forventer, at initiativet for projektobligationer skaber en løftestangseffekt på gange Kommissionens bidrag, selv om der er usikkerhed omkring det præcise omfang af "løftestangseffekten" (SEC(2011)1237). Anvendelsen af offentlig-private partnerskaber (OPP'er) fortjener også opmærksomhed. OPP'er er en måde til at strukturere et projekt og tiltrække midler fra den private sektor. Selv om de i stigende grad er populære, er OPP'er ikke en samlet patentløsning, idet de seneste OPP'er har udvist blandede resultater. Nogle er blevet økonomisk uholdbare ofte som følge af meget lavere trafikmængder end forventet. Anvendelsen af OPP'er er særdeles fordelagtig, hvis et projekt giver mulighed for byggevirksomheden at vælge udformningen og byggeriet. OPP'er kræver altid god rådgivning i forbindelse med indkøb og bør ikke vedtages for at fjerne projekter fra balancen, som det er sket tidligere. Der bør tages særlig hensyn til OPP'er, der er baseret på adgang og/eller resultatrelaterede betalingsmekanismer. Strategisk og operationel tilnærmelse af EU-midler Mens TEN-T-programmet hovedsagelig finansierer infrastruktur for jernbaner og indre vandveje, vedrører omkring halvdelen af den meget større CF og ERFU-bevilling vejinfrastrukturen. Selv om dette er en logisk følge af de forskellige mål for de forskellige EU-fonde og er i overensstemmelse med den multimodale karakter af det samlede net, er der en risiko for en yderligere fastlåsning for vejtransporten, og det vil gøre det vanskeligere at nå de meget ambitiøse mål om modalskift i hvidbogen om transport fra I Kommissionens forslag tilnærmes målsætningerne og de fastsatte prioriteter for de forskellige instrumenter bedre end tidligere. Øremærkningen af 10 mia. EUR fra CF til CEF og de forudgående betingelser i Samhørighedspolitikken vil bidrage til en forbedret strategisk tilnærmelse. Herudover vil CEF-forslaget gøre det muligt at opnå samfinansieringssatser, som er 10 procentpoint højere for projekter, der bidrager til CO 2 - reduktionen eller forbedring af de grænseoverskridende forbindelser. Det vil dog være afgørende at fastsætte passende kriterier for vurdering af disse målsætninger. Endvidere selv om den samlede politiske pakke har til formål at bidrage til CO 2 -reduktionen og modalskift, er den potentielle størrelse af bidraget fra de nye TEN-T-forslag til at nå disse mål ikke blevet anslået. Spørgsmål, som fortjener opmærksomhed ud fra et driftsmæssigt synspunkt, er projektdefinition og -forberedelse. Endvidere er det vanskeligt at håndtere koordineringen af ansøgningen om tilskud med udbudsprocessen, navnlig for OPP-projekter. Forudgående betingelser, der har til formål at bidrage til kapacitetsopbygning, den yderligere anvendelse af EPEC og JASPERS og øget koordinering mellem JASPERS og centralt forvaltede fonde, kunne bidrage til at overkomme hindringer. Politiske anbefalinger Etablering af den korrekte ramme er nødvendig, men ikke en tilstrækkelig betingelse for at gennemføre de rette projekter på stedet. De kriterier og mekanismer, der vil blive anvendt til at prioritere projekter, fortjener særlig opmærksomhed. Hidtil har vurderingen af de økonomiske og klimapåvirkninger af TEN-T-projekter ikke altid været effektiv. Dette kunne forbedres ved strengere bindende krav til kvantificering af de økonomiske nettovirkninger (cost-benefit-analyse) og klimapåvirkninger (kulstofklassifikation) såvel som til den underliggende modelberegning af trafik. Desuden kunne validering af uafhængige organer 4

5 Finansieringsinstrumenter til EU's transportinfrastruktur (fortrinsvis fra de medlemsstater, der ikke har nogen interesse i projektet) og certificering af trafikmodeller sikre uafhængige, videnskabeligt holdbare og mere gennemsigtige vurderingsprocedurer. Det bør sikres, at identiske trafikprognoser anvendes i de økonomiske konsekvensanalyser og klimakonsekvensanalyser. Resultatet af disse vurderinger kunne danne grundlag for prioriteringen af de forskellige projekter og/eller for afgørelser om samfinansieringssatsen. Brugerafgifter og internalisering af eksterne omkostninger kan spille en central rolle ved at optimere udnyttelse af infrastrukturen, øge indtægter, der kan bruges til (kryds-) finansiering af ny infrastruktur, og som bidrager til at engagere private investorer. I henhold til de nuværende CF-/ EFRU-finansieringsregler, fratrækkes provenuet fra brugerafgifter fra det samlede projektbeløb, der er berettiget til samfinansiering. På denne måde tilskynder de nuværende regler ikke til at anvende brugerafgifter og favoriserer indirekte vejinfrastruktur, fordi EU-medlemsstaterne er forpligtet til at gøre brug af brugerafgifter til jernbaneinfrastrukturen, hvilket ikke er tilfældet for veje og indre vandveje. Sammenhængen mellem de forskellige målsætninger kunne styrkes ved specifikt at kræve anvendelse af brugerafgifter i udvælgelseskriterierne for projekter eller i hvert fald for nogle typer af projekter. Brugerafgifter kan også tages med i betragtning i prioriteringen af EU-midler eller ved at differentiere de maksimale samfinansieringssatser i forhold til nettoindvirkningen på drivhusgasser. På denne måde kan TEN-T-politikken også bidrage til hvidbogens målsætning om fuldstændig internalisering af de eksterne omkostninger. Med hensyn til innovative instrumenter konkluderer vi, at de generelt kan bidrage til at lukke finansieringskløften og mindske den økonomiske byrde for den offentlige sektor. Projekterne kunne drage fordel af private investorers finansielle disciplin. Det er dog nødvendigt med konsolidering, strømlining og standardisering af de forskellige innovative finansielle instrumenter er dog nødvendig. Et mindre ressourceintensivt scenarie Erfaringen har vist, at det er meget svært at samle tilstrækkelige midler til storstilede transportinfrastrukturinvesteringer, og under de nuværende forhold kan dette være en endnu større udfordring. Hvis enten offentlige eller private investeringer derfor ligger under, hvad der var forudset i forslagene, kan der være behov for at overveje et alternativt scenarie eller en plan B. En sådan plan B kunne betyde, at der i tilfælde af utilstrækkelige ressourcer og muligvis lavere økonomiske vækstrater, vil være behov for yderligere prioritering inden for de foruddefinerede net. Resultaterne af en forbedret og helt uafhængig cost-benefit-analyse og kulstofklassifikation kunne anvendes som grundlag for dette. Andre elementer i et sådant scenarie kunne være et øget fokus på brugerafgifter og intelligente transportsystemer for at sikre, at den disponible infrastrukturkapacitet bruges mere effektivt. Det anbefales, at der foretages en yderligere uddybning i denne retning af de nuværende forslag fra Kommissionen. 5

Forbedring af konceptet om motorveje til søs

Forbedring af konceptet om motorveje til søs GENERALDIREKTORATET FOR INTERNE POLITIKKER TEMAAFDELING B: STRUKTUR- OG SAMHØRIGHEDSPOLITIK TRANSPORT OG TURISME Forbedring af konceptet om motorveje til søs SAMMENDRAG Resumé Dette studie giver et overblik

Læs mere

FORSKNING FOR CULT-UDVALGET EUROPÆISKE KULTURINSTITUTTER I UDLANDET

FORSKNING FOR CULT-UDVALGET EUROPÆISKE KULTURINSTITUTTER I UDLANDET GENERALDIREKTORATET FOR INTERNE POLITIKKER TEMAAFDELING B: STRUKTUR- OG SAMHØRIGHEDSPOLITIK KULTUR OG UDDANNELSE FORSKNING FOR CULT-UDVALGET EUROPÆISKE KULTURINSTITUTTER I UDLANDET SAMMENDRAG Resumé Formålet

Læs mere

Asiatisk organiseret kriminalitet i Den Europæiske Union

Asiatisk organiseret kriminalitet i Den Europæiske Union GENERALDIREKTORATET FOR INTERNE POLITIKKER TEMAAFDELING C: BORGERNES RETTIGHEDER OG KONSTITUTIONELLE ANLIGGENDER BORGERNES RETTIGHEDER OG RETLIGE OG INDRE ANLIGGENDER Asiatisk organiseret kriminalitet

Læs mere

Byers rolle i samhørighedspolitikken

Byers rolle i samhørighedspolitikken GENERALDIREKTORATET FOR INTERNE POLITIKKER TEMAAFDELING B: STRUKTUR- OG SAMHØRIGHEDSPOLITIK REGIONALUDVIKLING Byers rolle i samhørighedspolitikken 2014-2020 SAMMENDRAG Resumé Byområder er en vigtig faktor

Læs mere

Rådets rammeafgørelse om bekæmpelse af organiseret kriminalitet: Hvad kan der gøres for at styrke EUlovgivningen

Rådets rammeafgørelse om bekæmpelse af organiseret kriminalitet: Hvad kan der gøres for at styrke EUlovgivningen GENERALDIREKTORATET FOR INTERNE POLITIKKER TEMAAFDELING C: BORGERNES RETTIGHEDER OG KONSTITUTIONELLE ANLIGGENDER BORGERNES RETTIGHEDER OG RETLIGE OG INDRE ANLIGGENDER Rådets rammeafgørelse om bekæmpelse

Læs mere

FORSKNING FOR CULT-UDVALGET - MINDRETALSSPROG OG UDDANNELSE: BEDSTE PRAKSIS OG FALDGRUBER

FORSKNING FOR CULT-UDVALGET - MINDRETALSSPROG OG UDDANNELSE: BEDSTE PRAKSIS OG FALDGRUBER GENERALDIREKTORATET FOR INTERNE POLITIKKER TEMAAFDELING B: STRUKTUR- OG SAMHØRIGHEDSPOLITIK KULTUR OG UDDANNELSE FORSKNING FOR CULT-UDVALGET - MINDRETALSSPROG OG UDDANNELSE: BEDSTE PRAKSIS OG FALDGRUBER

Læs mere

REVISION AF DE VEDTAGNE PARTNERSKABSAFT

REVISION AF DE VEDTAGNE PARTNERSKABSAFT GENERALDIREKTORATET FOR INTERNE POLITIKKER TEMAAFDELING B: STRUKTUR- OG SAMHØRIGHEDSPOLITIK REGIONALUDVIKLING REVISION AF DE VEDTAGNE PARTNERSKABSAFT SAMMENDRAG Resumé Dette studie er en omfattende analyse

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE Europa-Parlamentet 2014-2019 Transport- og Turismeudvalget 2015/XXXX(BUD) 23.6.2015 UDKAST TIL UDTALELSE fra Transport- og Turismeudvalget til Budgetudvalget om Den Europæiske Unions almindelige budget

Læs mere

SIKKERHEDEN AF LUFTFRAGT FRA TREDJELANDE

SIKKERHEDEN AF LUFTFRAGT FRA TREDJELANDE GENERALDIREKTORATET FOR INTERNE POLITIKKER TEMAAFDELING B: STRUKTUR- OG SAMHØRIGHEDSPOLITIK TRANSPORT OG TURISME SIKKERHEDEN AF LUFTFRAGT FRA TREDJELANDE SAMMENDRAG Resumé I denne rapport gennemgås EU-lovgivningen

Læs mere

LÆRERUDDANNELSE: STATUS OG UDSIGTER FOR UDDANNELSE AF GRUNDSKOLELÆRERE I EUROPA

LÆRERUDDANNELSE: STATUS OG UDSIGTER FOR UDDANNELSE AF GRUNDSKOLELÆRERE I EUROPA GENERALDIREKTORATET FOR INTERNE POLITIKKER TEMAAFDELING B: STRUKTUR- OG SAMHØRIGHEDSPOLITIK KULTUR OG UDDANNELSE LÆRERUDDANNELSE: STATUS OG UDSIGTER FOR UDDANNELSE AF GRUNDSKOLELÆRERE I EUROPA UNDERSØGELSE

Læs mere

OVERSIGT OVER OG EVALUERING AF HÅNDHÆVELSEN AF EU'S SOCIALLOVGIVNING INDEN FOR SEKTOREN FOR ERHVERVSMÆSSIG VEJTRANSPORT

OVERSIGT OVER OG EVALUERING AF HÅNDHÆVELSEN AF EU'S SOCIALLOVGIVNING INDEN FOR SEKTOREN FOR ERHVERVSMÆSSIG VEJTRANSPORT GENERALDIREKTORATET FOR INTERNE POLITIKKER TEMAAFDELING B: STRUKTUR- OG SAMHØRIGHEDSPOLITIK TRANSPORT OG TURISME OVERSIGT OVER OG EVALUERING AF HÅNDHÆVELSEN AF EU'S SOCIALLOVGIVNING INDEN FOR SEKTOREN

Læs mere

DET EUROPÆISKE NET AF CYKELRUTER EUROVELO

DET EUROPÆISKE NET AF CYKELRUTER EUROVELO GENERALDIREKTORATET FOR INTERNE POLITIKKER TEMAAFDELING B: STRUKTUR- OG SAMHØRIGHEDSPOLITIK TRANSPORT OG TURISME DET EUROPÆISKE NET AF CYKELRUTER EUROVELO SAMMENFATNING Resumé I denne opdatering af rapporten

Læs mere

EUROPÆISKE KULTURHOVEDSTÆDER LANGTIDSVIRKNINGER

EUROPÆISKE KULTURHOVEDSTÆDER LANGTIDSVIRKNINGER GENERALDIREKTORATET FOR INTERNE POLITIKKER TEMAAFDELING B: STRUKTUR- OG SAMHØRIGHEDSPOLITIK KULTUR OG UDDANNELSE EUROPÆISKE KULTURHOVEDSTÆDER LANGTIDSVIRKNINGER RESUMÉ IP/B/CULT/IC/2012-082 November 2013

Læs mere

GENNEMFØRELSE AF SAMHØRIGHEDSPOLITIKKEN : MEDLEMSSTATERNES FORBEREDELSER OG ADMINISTRATIVE KAPACITET

GENNEMFØRELSE AF SAMHØRIGHEDSPOLITIKKEN : MEDLEMSSTATERNES FORBEREDELSER OG ADMINISTRATIVE KAPACITET GENERALDIREKTORATET FOR INTERNE POLITIKKER TEMAAFDELING B: STRUKTUR- OG SAMHØRIGHEDSPOLITIK REGIONALUDVIKLING GENNEMFØRELSE AF SAMHØRIGHEDSPOLITIKKEN 2014-2020: MEDLEMSSTATERNES FORBEREDELSER OG ADMINISTRATIVE

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. februar 2017 (OR. en) 6693/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 28. februar 2017 til: delegationerne TRANS 82 MAR 47 FIN

Læs mere

Planer for integreret bytransport og samhørighedspolitik

Planer for integreret bytransport og samhørighedspolitik GENERALDIREKTORATET FOR INTERNE POLITIKKER TEMAAFDELING B: STRUKTUR- OG SAMHØRIGHEDSPOLITIK REGIONALUDVIKLING Planer for integreret bytransport og samhørighedspolitik SAMMENFATTENDE RAPPORT Resumé Denne

Læs mere

Hvilket retsgrundlag for familieret? Vejen frem

Hvilket retsgrundlag for familieret? Vejen frem GENERALDIREKTORATET FOR INTERNE POLITIKKER TEMAAFDELING C: BORGERNES RETTIGHEDER OG KONSTITUTIONELLE ANLIGGENDER RETLIGE ANLIGGENDER Hvilket retsgrundlag for familieret? Vejen frem NOTAT PE 462.498 DA

Læs mere

EU s nye Transportpolitik og dens potentialer, muligheder og perspektiver for Taulov Transportcenter

EU s nye Transportpolitik og dens potentialer, muligheder og perspektiver for Taulov Transportcenter EU s nye Transportpolitik og dens potentialer, muligheder og perspektiver for Taulov Transportcenter Præsentation ved Kent Bentzen Formand for FDT Foreningen af Danske Transportcentre Vicepræsident for

Læs mere

ERASMUS FOR ALLE ( )

ERASMUS FOR ALLE ( ) GENERALDIREKTORATET FOR INTERNE POLITIKKER TEMAAFDELING B: STRUKTUR- OG SAMHØRIGHEDSPOLITIK KULTUR OG UDDANNELSE ERASMUS FOR ALLE (2014-2020) SAMMENDRAG Resumé Det foreslåede Erasmus for Alle-program (2014-2020)

Læs mere

ADGANGSKRAV OG -EKSAMENER TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSE I EUROPA: EN SAMMENLIGNING

ADGANGSKRAV OG -EKSAMENER TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSE I EUROPA: EN SAMMENLIGNING GENERALDIREKTORATET FOR INTERNE POLITIKKER TEMAAFDELING B: STRUKTUR- OG SAMHØRIGHEDSPOLITIK KULTUR OG UDDANNELSE ADGANGSKRAV OG -EKSAMENER TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSE I EUROPA: EN SAMMENLIGNING SAMMENDRAG

Læs mere

FORMIDLINGEN AF EU TIL BORGERNE: STATUS OG FREMTIDSUDSIGTER

FORMIDLINGEN AF EU TIL BORGERNE: STATUS OG FREMTIDSUDSIGTER GENERALDIREKTORATET FOR INTERNE POLITIKKER TEMAAFDELING B: STRUKTUR- OG SAMHØRIGHEDSPOLITIK KULTUR OG UDDANNELSE FORMIDLINGEN AF EU TIL BORGERNE: STATUS OG FREMTIDSUDSIGTER SAMMENDRAG Resumé Denne undersøgelse

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 2015/0009(COD) 3.3.2015 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter til Budgetudvalget

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Transport- og Turismeudvalget 2014/2040(BUD) 8.7.2014 UDKAST TIL UDTALELSE fra Transport- og Turismeudvalget til Budgetudvalget om Den Europæiske Unions almindelige budget

Læs mere

Toldsamarbejde inden for området for frihed, sikkerhed og retfærdighed;

Toldsamarbejde inden for området for frihed, sikkerhed og retfærdighed; GENERALDIREKTORATET FOR INTERNE POLITIKKER TEMAAFDELING C: BORGERNES RETTIGHEDER OG KONSTITUTIONELLE ANLIGGENDER BORGERNES RETTIGHEDER OG RETLIGE OG INDRE ANLIGGENDER Toldsamarbejde inden for området for

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.8.2018 COM(2018) 568 final 2018/0299 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1316/2013 for så vidt angår Det Forenede

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 5. maj 2015 Juncker: EU-budget skal mobilisere

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 1.2.2017 2016/0275(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed til Budgetudvalget

Læs mere

GENERALDIREKTORATET FOR INTERNE POLITIKKER TEMAAFDELING C: BORGERNES RETTIGHEDER OG KONSTITUTIONELLE ANLIGGENDER

GENERALDIREKTORATET FOR INTERNE POLITIKKER TEMAAFDELING C: BORGERNES RETTIGHEDER OG KONSTITUTIONELLE ANLIGGENDER GENERALDIREKTORATET FOR INTERNE POLITIKKER TEMAAFDELING C: BORGERNES RETTIGHEDER OG KONSTITUTIONELLE ANLIGGENDER BORGERNES RETTIGHEDER OG RETLIGE OG INDRE ANLIGGENDER Eurojusts fremtid UNDERSØGELSE Resumé

Læs mere

FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 4 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2012 SAMLET OVERSIGT OVER INDTÆGTER

FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 4 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2012 SAMLET OVERSIGT OVER INDTÆGTER EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.6.2012 COM(2012) 340 final FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 4 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2012 SAMLET OVERSIGT OVER INDTÆGTER OVERSIGT OVER UDGIFTER EFTER SEKTION

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Regionaludviklingsudvalget ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Regionaludviklingsudvalget ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Regionaludviklingsudvalget 2009 17.1.2005 ARBEJDSDOKUMENT om forslag til Rådets forordning om oprettelse af Samhørighedsfonden (KOM(2004)0494-2004/0166(AVC)) Regionaludviklingsudvalget

Læs mere

En sammenlignende undersøgelse af EU-medlemsstaternes retlige rammer for surrogatmoderskab

En sammenlignende undersøgelse af EU-medlemsstaternes retlige rammer for surrogatmoderskab GENERALDIREKTORATET FOR INTERNE POLITIKKER TEMAAFDELING C: BORGERNES RETTIGHEDER OG KONSTITUTIONELLE ANLIGGENDER RETLIGE ANLIGGENDER En sammenlignende undersøgelse af EU-medlemsstaternes retlige rammer

Læs mere

TURISME BASERET PÅ INDUSTRIARV OG LANDBOTURISME I EUROPA

TURISME BASERET PÅ INDUSTRIARV OG LANDBOTURISME I EUROPA GENERALDIREKTORATET FOR INTERNE POLITIKKER TEMAAFDELING B: STRUKTUR- OG SAMHØRIGHEDSPOLITIK TRANSPORT OG TURISME TURISME BASERET PÅ INDUSTRIARV OG LANDBOTURISME I EUROPA SAMMENDRAG Resumé Denne rapport

Læs mere

15053/17 pfw/top/hsm 1 DGE 2A

15053/17 pfw/top/hsm 1 DGE 2A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. november 2017 (OR. en) 15053/17 TRANS 525 RAPPORT fra: til: Generalsekretariatet for Rådet Rådet Tidl. dok. nr.: 13972/17 Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner

Læs mere

VIRKNINGERNE AF EN EVENTUEL UDVIDELSE PÅ EU-PLAN AF SVOVLEMISSIONSKONTROLOMRÅDER TIL HELE EU'S KYSTLINJE

VIRKNINGERNE AF EN EVENTUEL UDVIDELSE PÅ EU-PLAN AF SVOVLEMISSIONSKONTROLOMRÅDER TIL HELE EU'S KYSTLINJE GENERALDIREKTORATET FOR INTERNE POLITIKKER TEMAAFDELING B: STRUKTUR- OG SAMHØRIGHEDSPOLITIK TRANSPORT OG TURISME VIRKNINGERNE AF EN EVENTUEL UDVIDELSE PÅ EU-PLAN AF SVOVLEMISSIONSKONTROLOMRÅDER TIL HELE

Læs mere

Et blik på Den Europæiske Investeringsbank

Et blik på Den Europæiske Investeringsbank Et blik på Den Europæiske Investeringsbank Som EU s bank stiller vi finansiering og ekspertise til rådighed til sunde og bæredygtige investeringsprojekter i EU og den øvrige verden. Vi er ejet af EU s

Læs mere

SAMHØRIGHEDSPOLITIK 2014-2020

SAMHØRIGHEDSPOLITIK 2014-2020 FINANSIELLE INSTRUMENTER I SAMHØRIGHEDSPOLITIK 2014-2020 SAMHØRIGHEDSPOLITIK 2014-2020 Rådet for Den Europæiske Union godkendte formelt de nye regler og den nye lovgivning vedrørende næste runde af EU

Læs mere

Et blik på Den Europæiske Investeringsbank

Et blik på Den Europæiske Investeringsbank Et blik på Den Europæiske Investeringsbank Som EU s bank stiller vi finansiering og ekspertise til rådighed til sunde og bæredygtige investeringsprojekter i EU og den øvrige verden. Vi er ejet af EU s

Læs mere

Regler vedrørende Den Europæiske Hav- og Fiskerifond på grund af Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen

Regler vedrørende Den Europæiske Hav- og Fiskerifond på grund af Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen 8.3.2019 A8-0009/ 001-024 ÆNDRINGSFORSLAG 001-024 af Transport- og Turismeudvalget Betænkning Karima Delli A8-0009/2019 Regler vedrørende Den Europæiske Hav- og Fiskerifond på grund af Det Forenede Kongeriges

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2015/0009(COD) 6.3.2015 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til Budgetudvalget

Læs mere

Hvorfor anvendes mægling ikke oftere som middel til alternativ konfliktløsning?

Hvorfor anvendes mægling ikke oftere som middel til alternativ konfliktløsning? GENERALDIREKTORATET FOR INTERNE POLITIKKER TEMAAFDELING C: BORGERNES RETTIGHEDER OG KONSTITUTIONELLE ANLIGGENDER RETLIGE ANLIGGENDER Hvorfor anvendes mægling ikke oftere som middel til alternativ konfliktløsning?

Læs mere

EUROPÆISK HISTORISK HUKOMMELSE POLITIKKER, UDFORDRINGER OG PERSPEKTIVER

EUROPÆISK HISTORISK HUKOMMELSE POLITIKKER, UDFORDRINGER OG PERSPEKTIVER GENERALDIREKTORATET FOR INTERNE POLITIKKER TEMAAFDELING B: STRUKTUR- OG SAMHØRIGHEDSPOLITIK KULTUR OG UDDANNELSE EUROPÆISK HISTORISK HUKOMMELSE POLITIKKER, UDFORDRINGER OG PERSPEKTIVER NOTAT Resumé: Dette

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.6.2016 COM(2016) 414 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET med en vurdering som krævet i artikel 24, stk. 3, og artikel 120, stk. 3, tredje

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT. DA Forenet i mangfoldighed DA om EIB's eksterne mandat. Budgetudvalget. Ordfører: Ivailo Kalfin

ARBEJDSDOKUMENT. DA Forenet i mangfoldighed DA om EIB's eksterne mandat. Budgetudvalget. Ordfører: Ivailo Kalfin EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetudvalget 15.9.2010 ARBEJDSDOKUMENT om EIB's eksterne mandat Budgetudvalget Ordfører: Ivailo Kalfin DT\830408.doc PE448.826v01-00 Forenet i mangfoldighed Perspektiv og

Læs mere

Haagkonventionen af 13. januar 2000 om international beskyttelse af voksne

Haagkonventionen af 13. januar 2000 om international beskyttelse af voksne GENERALDIREKTORATET FOR INTERNE POLITIKKER TEMAAFDELING C: BORGERNES RETTIGHEDER OG KONSTITUTIONELLE ANLIGGENDER RETLIGE ANLIGGENDER Haagkonventionen af 13. januar 2000 om international beskyttelse af

Læs mere

UDVIKLING OG GENNEMFØRELSE AF CABOTAGEKØRSEL I EU

UDVIKLING OG GENNEMFØRELSE AF CABOTAGEKØRSEL I EU GENERALDIREKTORATET FOR INTERNE POLITIKKER TEMAAFDELING B: STRUKTUR- OG SAMHØRIGHEDSPOLITIK TRANSPORT OG TURISME UDVIKLING OG GENNEMFØRELSE AF CABOTAGEKØRSEL I EU UNDERSØGELSE Resumé Undersøgelsen indeholder

Læs mere

7586/10 la/ub/bh/la/fh/an 1 DG G LIMITE DA

7586/10 la/ub/bh/la/fh/an 1 DG G LIMITE DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 16. marts 2010 (17.03) (OR. en) 7586/10 ECOFIN 166 COMPET 94 ENV 177 EDUC 49 RECH 95 SOC 198 POLGEN 36 FØLGESKRIVELSE fra: Generalsekretariatet for Rådet til:

Læs mere

DA Forenet i mangfoldighed DA A8-0482/3. Ændringsforslag. Sven Giegold, Jordi Solé, Tilly Metz, Bas Eickhout for Verts/ALE-Gruppen

DA Forenet i mangfoldighed DA A8-0482/3. Ændringsforslag. Sven Giegold, Jordi Solé, Tilly Metz, Bas Eickhout for Verts/ALE-Gruppen 10.1.2019 A8-0482/3 3 Betragtning 13 a (ny) (13a) InvestEU-programmet bør sætte de borgere og lokalsamfund, der ønsker at investere i et mere bæredygtigt og kulstoffattigt samfund, herunder energiomstilling,

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.3.2018 SWD(2018) 53 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE. Resumé af konsekvensanalysen. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE. Resumé af konsekvensanalysen. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.10.2011 SEK(2011) 1263 endelig ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE Resumé af konsekvensanalysen Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2013 SWD(2013) 252 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.3.2017 COM(2017) 136 final 2017/0060 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om ændring af direktiv 2010/40/EU for så vidt angår perioden for vedtagelse

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

DA Forenet i mangfoldighed DA. Ændringsforslag. Gilles Lebreton for ENF-Gruppen

DA Forenet i mangfoldighed DA. Ændringsforslag. Gilles Lebreton for ENF-Gruppen 12.4.2018 A8-0105/7 7 Punkt 5 5. bemærker, at Parlamentets endelige bevillinger for 2016 beløb sig til i alt 1 838 613 983 EUR eller 19,39 % af udgiftsområde V i den flerårige finansielle ramme (FFR) 8,

Læs mere

2. Baggrund Forslaget til forordning blev modtaget i engelsk sprogversion den 19. oktober 2011. Dansk sprogversion forelå den 26. oktober 2011.

2. Baggrund Forslaget til forordning blev modtaget i engelsk sprogversion den 19. oktober 2011. Dansk sprogversion forelå den 26. oktober 2011. Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0659 Bilag 1 Offentligt Notat 22. november 2011 INT/AKJ Grund- og nærhedsnotat om Kommissionens forslag til Europa- Parlamentets og Rådets forordning om ændring af afgørelse

Læs mere

Budgetkontroludvalget ARBEJDSDOKUMENT

Budgetkontroludvalget ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 009-04 Budgetkontroludvalget 8.8.0 ARBEJDSDOKUMENT om Hercule III-programmet til fremme af aktioner til beskyttelse af Den Europæiske Unions finansielle interesser [DEL ] Budgetkontroludvalget

Læs mere

Livet i grænseoverskridende situationer inden for EU

Livet i grænseoverskridende situationer inden for EU GENERALDIREKTORATET FOR INTERNE POLITIKKER TEMAAFDELING C: BORGERNES RETTIGHEDER OG KONSTITUTIONELLE ANLIGGENDER RETLIGE ANLIGGENDER Livet i grænseoverskridende situationer inden for EU En sammenlignende

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. juni 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. juni 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. juni 2016 (OR. en) 10747/16 FORSLAG fra: modtaget: 28. juni 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: FSTR 38 FC 32 REGIO 47 SOC 439 EMPL 291 BUDGET 22 AGRISTR

Læs mere

VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave. NAIADES II Et handlingsprogram til støtte af transport ad indre vandveje

VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave. NAIADES II Et handlingsprogram til støtte af transport ad indre vandveje Europa-Parlamentet 204-209 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(209)03 NAIADES II Et handlingsprogram til støtte af transport ad indre vandveje Europa-Parlamentets beslutning af 4. februar 209

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. oktober 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. oktober 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. oktober 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0253 (NLE) 12927/17 FORSLAG fra: modtaget: 5. oktober 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: AELE 64 EEE 35

Læs mere

Lovvalg for grænseoverskridende trafikulykker: Rom II, Haagerkonventionen og motorkøretøjsforsikringsdirektivet

Lovvalg for grænseoverskridende trafikulykker: Rom II, Haagerkonventionen og motorkøretøjsforsikringsdirektivet GENERALDIREKTORATET FOR INTERNE POLITIKKER TEMAAFDELING C: BORGERNES RETTIGHEDER OG KONSTITUTIONELLE ANLIGGENDER RETLIGE ANLIGGENDER Lovvalg for grænseoverskridende trafikulykker: Rom II, Haagerkonventionen

Læs mere

INDKALDELSE AF FORSLAG EACEA/13/2019 Initiativet EU-bistandsfrivillige. Teknisk bistand til sendeorganisationer

INDKALDELSE AF FORSLAG EACEA/13/2019 Initiativet EU-bistandsfrivillige. Teknisk bistand til sendeorganisationer Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur INDKALDELSE AF FORSLAG EACEA/13/2019 Initiativet EU-bistandsfrivillige Teknisk bistand til sendeorganisationer Kapacitetsopbygning med

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG - Del 1 104-331

ÆNDRINGSFORSLAG - Del 1 104-331 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Transport- og Turismeudvalget Udvalget om Industri, Forskning og Energi 10.10.2012 2011/0302(COD) ÆNDRINGSFORSLAG - Del 1 104-331 Udkast til betænkning Adina-Ioana Vălean,

Læs mere

7. Forordning om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Samhørighedsfonden KOM(2018) 372 final

7. Forordning om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Samhørighedsfonden KOM(2018) 372 final Europaudvalget 2018 Rådsmøde 3663 - almindelige anliggender Bilag 2 Offentligt Samlenotat 7. Forordning om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Samhørighedsfonden KOM(2018) 372 final 1. Resumé

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.5.2017 COM(2017) 245 final 2017/0098 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.4.2018 SWD(2018) 87 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Forslag om ændring af direktiv 2004/37/EF

Læs mere

fremgang med ESIF finansieringsinstrumenter Samhørighedsfonden Finansieringsinstrumenter

fremgang med ESIF finansieringsinstrumenter Samhørighedsfonden Finansieringsinstrumenter fremgang med ESIF finansieringsinstrumenter Samhørighedsfonden 2 , medfinansieret af Samhørighedsfonden, er en bæredygtig og effektiv måde at investere i at styrke den økonomiske, sociale og territoriale

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. september 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. september 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. september 2015 (OR. en) 12313/15 ADD 6 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 23. september 2015 til: JAI 685 ASIM 93 FRONT 196 RELEX 741 CADREFIN 58 ENFOPOL 261

Læs mere

EU S STRUKTURFONDE FOR PERIODEN EFTER 2020

EU S STRUKTURFONDE FOR PERIODEN EFTER 2020 HOLDNINGSPAPIR STRUKTURFONDE HOLDNINGSPAPIR EU S STRUKTURFONDE FOR PERIODEN EFTER 2020 KL S HOLDNINGSPAPIR EU's STRUKTURFONDE Side 2 af 6 BAGGRUND Nærværende papir beskriver KL's holdning til fremtidens

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.12.2016 COM(2016) 784 final 2016/0388 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

DA Forenet i mangfoldighed DA A8-0358/23. Ændringsforslag. Jordi Solé, Helga Trüpel for Verts/ALE-Gruppen

DA Forenet i mangfoldighed DA A8-0358/23. Ændringsforslag. Jordi Solé, Helga Trüpel for Verts/ALE-Gruppen 8.11.2018 A8-0358/23 23 2018/0166R(APP) Henvisning 9 a (ny) der henviser til EU's kollektive forpligtelse til at nå målet om at anvende 0,7 % af bruttonationalindkomsten (BNI) på officiel udviklingsbistand

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.11.2014 COM(2014) 704 final 2014/0332 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 om gennemførelse af afgørelse 2007/436/EF,

Læs mere

ET KREATIVT EUROPA ( ) Et kulturdelprogram. Indkaldelse af forslag:

ET KREATIVT EUROPA ( ) Et kulturdelprogram. Indkaldelse af forslag: ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Et kulturdelprogram Indkaldelse af forslag: Indkaldelse af forslag EACEA 34/2018: Støtte til europæiske samarbejdsprojekter 2019 FORBEHOLD: Denne indkaldelse af forslag er

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.12.2016 COM(2016) 783 final 2016/0387 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK

DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK Den Europæiske Investeringsbank (EIB) tilbyder langsigtet finansiering af projekter med henblik på at fremme EU's mål. Den støtter projekter både i og uden for EU. Dens

Læs mere

Forslag til en. ændring af et kommissionsforslag COM(2012) 496 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til en. ændring af et kommissionsforslag COM(2012) 496 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Strasbourg, den 12.3.2013 COM(2013) 146 final 2011/0276 (COD) Forslag til en ændring af et kommissionsforslag COM(2012) 496 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fælles bestemmelser

Læs mere

Erhvervsudvalget ERU alm. del Bilag 194 Offentligt

Erhvervsudvalget ERU alm. del Bilag 194 Offentligt Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 194 Offentligt Europaudvalget, Udvalget for Videnskab og Teknologi, Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere

Læs mere

7875/17 js/top/bh 1 DGG 2B

7875/17 js/top/bh 1 DGG 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 6. april 2017 (OR. en) 7875/17 NOTE fra: til: Tidl. dok. nr.: 15792/2016 Komm. dok. nr.: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet De Faste Repræsentanters Komité/Rådet

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.5.2017 COM(2017) 244 final 2017/0097 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 26.7.2015 2015/0000(BUD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed til Budgetudvalget

Læs mere

Bruxelles, den 16. februar 2012 (17.02) (OR. en) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 6436/12. Inte rinstitutionel sag: 2011/0438 (COD)

Bruxelles, den 16. februar 2012 (17.02) (OR. en) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 6436/12. Inte rinstitutionel sag: 2011/0438 (COD) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 16. februar 2012 (17.02) (OR. en) Inte rinstitutionel sag: 2011/0438 (COD) 6436/12 MAP 12 MI 91 CODEC 364 NOTE fra: til: Vedr.: generalsekretariatet/formandskabet

Læs mere

SAMHØRIGHEDSPOLITIK

SAMHØRIGHEDSPOLITIK SIKRING AF SAMHØRIGHEDSPOLITIKKENS SYNLIGHED: INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSREGLER 2014-2020 SAMHØRIGHEDSPOLITIK 2014-2020 Rådet for Den Europæiske Union godkendte formelt de nye regler og den nye lovgivning

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.5.2016 COM(2016) 299 final 2016/0153 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 6.12.2012 2012/2286(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 (PE500.404v01-00) om Den Europæiske Investeringsbanks årsberetning for 2011 (2012/2286(INI)) AM\921157.doc

Læs mere

REDUKTION AF STØJFORURENING FRA JERNBANER

REDUKTION AF STØJFORURENING FRA JERNBANER GENERALDIREKTORATET FOR INTERNE POLITIKKER TEMAAFDELING B: STRUKTUR- OG SAMHØRIGHEDSPOLITIK TRANSPORT OG TURISME REDUKTION AF STØJFORURENING FRA JERNBANER UNDERSØGELSE Sammenfatning Resumé 12 mio. EU-borgere

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE RÅD, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE RÅD, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA- KOMMISSIONEN Strasbourg, den 25.10.2016 COM(2016) 710 final ANNEX 2 BILAG til MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE RÅD, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE

Læs mere

VEJBELÆGNING I EU: ØKONOMISKE OG SIKKERHEDSMÆSSIGE INDVIRKNINGER PÅ GRUND AF MANGLENDE REGELMÆSSIG VEDLIGEHOLDELSE AF VEJE

VEJBELÆGNING I EU: ØKONOMISKE OG SIKKERHEDSMÆSSIGE INDVIRKNINGER PÅ GRUND AF MANGLENDE REGELMÆSSIG VEDLIGEHOLDELSE AF VEJE GENERALDIREKTORATET FOR INTERNE POLITIKKER TEMAAFDELING B: STRUKTUR- OG SAMHØRIGHEDSPOLITIK TRANSPORT OG TURISME VEJBELÆGNING I EU: ØKONOMISKE OG SIKKERHEDSMÆSSIGE INDVIRKNINGER PÅ GRUND AF MANGLENDE REGELMÆSSIG

Læs mere

BILAG. til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

BILAG. til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.3.2017 COM(2017) 112 final ANNEXES 1 to 9 BILAG til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om medlemsstaternes anvendelse af Rådets direktiv 95/50/EF

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE. Ledsagedokument til

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE. Ledsagedokument til KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 10.01.2008 SEK(2008) 24 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE Ledsagedokument til Rapport om konsekvensanalysen af forslag, der tager

Læs mere

8035/17 jn/lma/hsm 1 DG E - 1C

8035/17 jn/lma/hsm 1 DG E - 1C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. maj 2017 (OR. en) 8035/17 JEUN 48 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet Tidl. dok. nr.: 7679/17 JEUN 39 Vedr.: De Faste Repræsentanters Komité/Rådet

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.9.2012 COM(2012) 549 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FEMTE FINANSBERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA- PARLAMENTET OG RÅDET OM DEN

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 202 final 2015/0105 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

Faktablad 3 HVAD VIL PENGENE BLIVE BRUGT PÅ?

Faktablad 3 HVAD VIL PENGENE BLIVE BRUGT PÅ? Faktablad 3 HVAD VIL PENGENE BLIVE BRUGT PÅ? Investeringsplanen for Europa er en pakke med foranstaltninger, der skal sætte gang i offentlige og private investeringer i realøkonomien på mindst 315 mia.

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.6.2011 KOM(2011) 358 endelig Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold

Læs mere

BILAG. til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET

BILAG. til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.7.2017 COM(2017) 404 final ANNEX 1 BILAG til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET Sammendrag af de årlige gennemførelsesrapporter for de operationelle

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. juni 2019 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. juni 2019 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. juni 2019 (OR. en) 9892/19 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet De Faste Repræsentanters Komité/Rådet ENV 525 CLIMA 152 AGRI 283 PECHE 269 ECOFIN

Læs mere

Den Europæiske Investeringsbank er Den Europæiske Unions långiver. Vi hjælper økonomien, skaber arbejdspladser og fremmer lighed.

Den Europæiske Investeringsbank er Den Europæiske Unions långiver. Vi hjælper økonomien, skaber arbejdspladser og fremmer lighed. Et blik på EIB 2019 1 Den Europæiske Investeringsbank er Den Europæiske Unions långiver. Vi er verdens største multilaterale långiver og den største udbyder af klimafinansiering. Vi hjælper økonomien,

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Konsolideret lovgivningsdokument 23.10.2018 EP-PE_TC1-COD(2018)0265 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 23. oktober 2018 med henblik på vedtagelse

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 29.5.2012 2011/0299(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til Udvalget om

Læs mere

10049/19 jb/js/ag/ef 1 ECOMP.2B

10049/19 jb/js/ag/ef 1 ECOMP.2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. juni 2019 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2018/0196(COD) 10049/19 NOTE fra: til: formandskabet De Faste Repræsentanters Komité/Rådet FSTR 106 REGIO 142

Læs mere