FOA Fag og Arbejde. Svendborg afdeling. Love for afdeling og sektorer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FOA Fag og Arbejde. Svendborg afdeling. Love for afdeling og sektorer"

Transkript

1 FOA Fag og Arbejde Svendborg afdeling Love for afdeling og sektorer

2 FOA Fag og Arbejde, Svendborg afdeling Møllergade Svendborg Tlf Fax Faglig afdeling Fax A-kassen adresse: URL: Åbningstider og telefontider: Mandag og onsdag Tirsdag Torsdag Fredag

3 1 NAVN OG HJEMSTED stk. 3 Afdelingens navn er FOA Fag og Arbejde, Svendborg Afdeling. Afdelingen har hjemsted i Svendborg Kommune. Afdelingen dækker følgende kommuner: Svendborg, Faaborg-Midtfyn, Langeland og Ærø, samt Region Syddanmark i samme geografiske område. 2 AFDELINGENS GRUNDLAG OG FORMÅL Stk. 1 Afdelingens grundlag er et menneskesyn, som bygger på demokrati, nærhed og tryghed, mangfoldighed, solidaritet og respekt. Medlemmerne er afdelingens vigtigste ressource. Det er medlemmernes engagement, deltagelse og aktivitet, der gør organisationen dynamisk og demokratisk, og som er med til at fremme og værne om fælles interesser. Det er samtidig fællesskabet og en række fælles værdier, der giver organisationen samlet kollektiv styrke. Organisationen bygger på åbenhed og tilgængelighed, ligesom strukturen bygger på en decentral tankegang. Afdelingens tillidsvalgte er de bånd, der binder organisationen sammen. Stk. 2 Afdelingens formål er: At organisere offentligt og privat ansatte, samt selvstændige indenfor afdelingens område. At påvirke samfundsudviklingen fagligt, politisk, økonomisk, socialt uddannelsesmæssigt, kulturelt og internationalt samt at fremme ligebehandlingen i samfundet til gavn for alle medlemmer. At udgøre den overordnede ramme for fællesskabet mellem medlem, arbejdsplads, de tillidsvalgte, afdeling og forbund. At indhente, prioritere og forhandle afdelingens overenskomstkrav. At bygge sin indsats på fælles værdier omkring en række indsatsområder, der omhandler tryghed og faglighed både individuelt og kollektivt. 3 MEDLEMMET Stk. 1 Som medlem har man ret til at blive hørt, inddraget, orienteret og være medbestemmende om egne forhold. Beslutninger, som har direkte indflydelse på dagligdagen, afgøres så vidt muligt af medlemmet selv under ansvar overfor, og i overensstemmelse med det forpligtende fællesskab, 3

4 Stk. 2 Stk. 3 Stk. 4 Stk. 5 Medlemmet har ret til at få understøttet fagligheden og fagets udvikling, og ret til indflydelse på de forhold, de aftaler og den overenskomst, der vedrører arbejdslivet. Alle medlemmer er valgbare og har stemmeret, indtil de fuldt ud overgår til offentlig pension. Det fælles løfte om service forpligter FOA Fag og Arbejde Svendborg til at yde den samme grundlæggende kvalitetsmæssige indsats til alle medlemmer. Medlemmer kan indbringe klager over sagsbehandling og afgørelser, som angår medlemmets individuelle, personlige rettigheder for Klageinstansen. Undtaget herfor er sager af politisk karakter eller sager der er omfattet af andre klagemuligheder. Retningslinierne for Klageinstansens virke fastsættes af hovedbestyrelsen. 4 MEDLEMSKAB Stk. 1 Som medlemmer optages alle der er beskæftiget eller er under uddannelse inden for afdelingens faglige område. Der er obligatorisk tilhørsforhold til den sektor, faggruppen tilhører. Man kan ikke optages som medlem af en sektor alene, uden at være medlem af FOA Fag og Arbejde. Stk. 2 Medlemmer i beskæftigelse er medlem i den afdeling, indenfor hvis område arbejdspladsen er beliggende, medmindre andet er aftalt eller besluttet af afdelingerne. Medemmer udenfor arbejdsmarkedet er medlem i den afdeling, hvortil deres bopælskommune henhører, medmindre andet er ønsket. 5 KONTINGENT Efter indmeldelse har medlemmet krav på et eksemplar af afdelingens og Forbundets love, samt et medlemsbevis. Afdelingsgeneralforsamlingen fastsætter et månedligt kontingent. Afdelingskontingentet kan automatisk pristalsreguleres. I kontingentet indgår desuden kontingent til FOA Fag og Arbejde, samt evt. kontingent som følge af medlemskab af FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse. Medlemskab af en klub kan tillige opkræves sammen med det øvrige kontingent. 4

5 stk. 3 stk. 4 Stk. 5 Stk. 6 Kontingentet forfalder månedsvis forud. Undlader et medlem at betale kontingent, medfører det sletning. De nærmere regler herom fastsættes af afdelingsbestyrelsen/forbundet. Medlemmerne har pligt til at meddele navne- og adresseændring samt ændring af arbejdssted. Medlemmerne hæfter alene med deres kontingent. Udmeldelse skal ske skriftligt fra medlemmets side med én måneds varsel til en måneds udgang. 6 AFDELINGSGENERALFORSAMLING Generalforsamlingen er afdelingens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes i Januar Kvartal. Generalforsamlingen indvarsles med 6 ugers varsel. Dagsordenen skal bekendtgøres samtidig med indvarslingen. Det skal af dagsordenen klart fremgå, hvilke poster der er på valg. Indvarslingen af generalforsamlingen sker ved annoncering af dagsorden m.m. i afdelingsbladet, samt ved avertering i fagbladet Fag og Arbejde. Desuden offentliggøres indkaldelsen på afdelingens hjemmeside. Indkomne forslag - herunder forslag til valg af formand og næstformand skal være afdelingen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen. Regnskabet og eventuelle forslag kan afhentes i afdelingen 14 dage før generalforsamlingen. stk. 3 Generalforsamlingens dagsorden skal mindst omfatte følgende punkter: Valg af 2 dirigenter, hvoraf mindst én vælges blandt FOAs medlemmer Godkendelse af forretningsorden Beretning Regnskab Kontingent Indkomne forslag Valg stk. 4 Generalforsamlingen træffer, efter indstilling fra bestyrelsen, beslutning om antallet af valgte, lønnede tillidsrepræsentanter i afdelingen. 5

6 stk. 5 Grundlønnen fastsættes på generalforsamlingen. Der nedsættes et lønudvalg, bestående af 1 person fra hver sektor, 2 personer fra afdelingsbestyrelsen, samt formand/næstformand. Lønudvalget forhandler ud fra lønpolitikken, funktions- og kvalifikationsløn med afdelingsbestyrelsen. Man vælges til lønudvalget for en 2-årig periode. Ved en lønnet valgts afgang i utide gælder følgende bestemmelser: I tilfælde af manglende genvalg, lægelig dokumenteret sygdom eller strukturændringer hvor en faglig valgt post nedlægges, udbetales der en fratrædelsesgodtgørelse svarende til 9 måneders løn. Ved fratrædelse til folkepension udbetales der resultatløn svarende til 3 måneders løn. Ved fratrædelse til efterløn eller ved død udbetales en godtgørelse svarende til 3 måneders løn. stk. 6 En ordinær valgperiode gælder for valgte lønnede: Nyvalg 2 år Genvalg 4 år Såfremt en lønnet valgt overgår til anden lønnet valgt post, går den valgte person, valgperioden ud første gang og derefter gælder valget for 4 år. stk. 7 Alle medlemmer er valgbare og kan opstille indtil de fuldt ud overgår til en offentlig pension. Valgte skal fratræde senest ved udgangen af den måned, de overgår til fuld pension. stk. 8 stk. 9 Valg af lønnede valgte i afdelingen sker ved almindelig stemmeflerhed. Stemmeafgivelse skal altid ske ved personligt fremmøde. Ved personvalg kan der, ved fremmøde i afdelingen i åbningstiden, skriftligt afgives stemme fra 4. hverdag før generalforsamlingen. Stemmeafgivelse i afdelingen afsluttes på generalforsamlingsdagen kl Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når mindst 10 % af medlemmerne indsender skriftlig begæring herom, med angivelse af 6

7 hvad der ønskes behandlet. Endvidere med angivelse af initiativtagerne. Initiativtagerne, eller disses stedfortrædere, har møde- og fremlæggelsespligt ved den ekstraordinære generalforsamling. En ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 14 dages varsel. Kun de emner, der er opført på dagsordenen kan behandles. Ved personvalg på én ekstra ordinær generalforsamling kan der ikke afgives stemme skriftligt, idet der kan opstilles på selve den ekstra ordinære generalforsamling. 7 AFDELINGSBESTYRELSEN Afdelingsbestyrelsens sammensætning: Formand der vælges på afdelingsgeneralforsamlingen. Næstformand der vælges på afdelingsgeneralforsamlingen. Sektorformænd og næstformanden i Social- og Sundhedssektoren, samt Yderligere 3 fra Social- og Sundhedssektoren og 1 fra hver af de øvrige sektorer undtaget kost- og servicesektoren, har sæde i afdelingsbestyrelsen. Der vælges på ungdomsgeneralforsamlingen 1 ungdomsrepræsentant til afdelingsbestyrelsen. Når en valgt afgår, skal bestyrelsen indstille til generalforsamlingen hvis der skal foretages ændringer. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, halvdelen lige år, anden halvdel ulige år. Afdelingsformand vælges på lige år. Afdelingsnæstformand vælges på ulige år. Der vælges på afdelingsgeneralforsamlingen 4 suppleanter, som 1., 2., 3. og 4. suppleant. Valgene gælder for 2 år ad gangen. Valgene er forskudt, således at suppleant vælges på ulige år og suppleant på lige år. På ungdomsgeneralforsamlingen vælges 1 ungdomssuppleant. stk. 3 Bestyrelsen er afdelingens øverste myndighed imellem generalforsamlingerne. 7

8 Formanden har på vegne af bestyrelsen den øverste administrative og politiske ledelse af afdelingen. stk. 4 Afdelingsbestyrelsen afholder som minimum bestyrelsesmøde 6 gange årligt. Bestyrelsesmøder ledes af formanden, i dennes fravær af næstformanden. stk. 5 stk. 6 Afdelingsbestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden. Daglig ledelse er afdelingens øverste ansættende myndighed. 8 SEKTORERNE Afdelingen opdeles i sektorer på basis af medlemmernes faggruppetilhørsforhold. Faggruppetilhørsforholdet fastsættes af hovedbestyrelsen. Hver faggruppe kan vælge en faggrupperepræsentant med arbejdspladstilknytning. Der vælges af og blandt medlemmerne tilhørende faggruppen. Afdelingen kan nedlægge eller sammenlægge afdelingssektorer efter behov. Et forslag om nedlæggelse/sammenlægning kræver tilslutning fra den/de berørte sektorgeneralforsamling/er i Svendborg afdeling. Genopretning af lokale sektorer kan besluttes af den berørte medlemsgruppe. Afdelingen er ansvarlig for, at et medlemsønske om genoprettelse af lokale sektorer behandles på et særskilt møde for de berørte medlemmer i afdelingen. stk. 3 Kompetencefordeling: Sektorerne har kompetence til under ansvar overfor afdelingsbestyrelsen at varetage: - Alle faglige sager indenfor sektorens område i overensstemmelse med generalforsamlingen og afdelingsbestyrelsens beslutninger. - De overenskomstspørgsmål som vedrører sektoren specielt. - Indhentning af specielle overenskomstkrav. - Faglige og organisatoriske tiltag indenfor sektorens område. - Områdets egne erhvervsfaglige uddannelser. - Elevarbejde. - Informationsarbejde overfor medlemmerne. 8

9 - Varetage medlemmernes faglige identitet og faglige udvikling. - Valg af faggrupperepræsentanter. Sektorerne skal: - Indstille vedrørende indgåelse og fornyelse til forhandlede overenskomster. - Indstille sager til faglig voldgift/arbejdsretten til afdelingens daglige ledelse. - Afgår en sektorvalgt i utide, kan sektorbestyrelsen med tre fjerdedele af stemmerne konstituere en efterfølger frem til næste ordinære generalforsamling, eller vælge at afholde ekstraordinær generalforsamling. stk. 4.0 Hver sektor ledes af en bestyrelse på 3-9 medlemmer, valgt af og iblandt sektorens medlemmer. Valget sker på sektorgeneralforsamlingen. Sektoren skal indstille antal bestyrelsesmedlemmer til afdelingsbestyrelsen. Der vælges 1-2 suppleanter til hver sektorbestyrelse. Sektorgeneralforsamlingerne finder altid sted før afdelingsgeneralforsamlingen. stk. 4.1 Social- og sundhedssektorformand samt Pædagogisk sektorformand vælges på ulige år. Næstformændene vælges på lige år. Teknik- og service sektorformand samt Kost- og servicesektorformand vælges på lige år. Næstformændene på ulige år. stk. 4.2 Valgene gælder for nyvalg 2 år, genvalg 4 år ad gangen, jævnfør 6 stk.6. stk. 4.3 Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, så mindstedelen vælges lige år, resten ulige år. Samt 1-2 suppleanter der vælges for 2 år ad gangen, 1 på lige år og 1 på ulige år. stk. 4.4 Det tilstræbes at repræsentationen af faggrupper bliver så bred som muligt. stk. 5 Sektorgeneralforsamlinger indvarsles med mindst 6 ugers varsel. Dagsorden skal bekendtgøres samtidig med indvarslingen. Det skal af dagsordenen klart fremgå, hvilke poster der er på valg. Den skal desuden indeholde mindst følgende punkter: Valg af dirigent. - Godkendelse af forretningsorden. - Beretning. - Indkomne forslag. - Valg. 9

10 Indvarslingen af sektorgeneralforsamlinger sker ved annoncering af dagsorden i afdelingsbladet, samt ved avertering i fagbladet Fag og Arbejde. Desuden offentliggøres indkaldelsen på afdelingens hjemmeside. Indkomne forslag herunder forslag til valg af sektorformand og sektornæstformand skal være i sektoren i hænde senest 3 uger før sektorgeneralforsamlingen. Stemmeafgivelse skal altid ske ved personligt fremmøde. Ved personvalg kan der, ved fremmøde i afdelingen i åbningstiden, skriftligt afgives stemme fra 4. hverdag før generalforsamlingen. Stemmeafgivelse i afdelingen afsluttes på generalforsamlingsdagen kl stk. 6 Sektorbestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden. Sektorbestyrelsen afholder som minimum bestyrelsesmøde 4 gange årligt. Stk. 7 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes når bestyrelsen finder det nødvendigt. 9 KLUBBER Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når mindst 10 % af medlemmerne indsender skriftlig begæring herom, med angivelse af hvad der ønskes behandlet. Endvidere med angivelse af initiativtagerne. Initiativtagerne, eller disses stedfortrædere, har møde- og fremlæggelsespligt ved den ekstraordinære generalforsamling. En ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 14 dages varsel. Kun de emner, der er opført på dagsordenen kan behandles. Ved personvalg på én ekstra ordinær generalforsamling kan der ikke afgives stemme skriftligt, idet der kan opstilles på selve den ekstra ordinære generalforsamling. Under afdelingen og under dennes sektorer kan der dannes klubber. En klub fastlægger selv sine vedtægter. Lovene må ikke stride mod afdelingslovene. En klub kan opkræve kontingent, jævnfør 5. 10

11 10 UNGDOMS-, SENIOR-, OG LEDERARBEJDE Ungdomsarbejde Forbundet afholder landsmøde for ungdomsmedlemmer. Der kan fra hver afdeling vælges én person til ungdomsnetværket (vælges på landsmødet), der skal rådgive og vejlede i ungdomspolitiske spørgsmål. Seniorarbejde Forbundet afholder landsmøde for seniorer. Hver afdeling kan deltage med 1-2 repræsentanter på landsmødet, hvor der vælges et fagligt udvalg, der kan rådgive og vejlede i seniorpolitiske spørgsmål. Stk. 3 Lederarbejdet Forbundet afholder årligt landsmøde for ledere, hvor afdelingens lederansvarlige og repræsentanter for lederne deltager. 11 KONGRES -, SEKTORKONGRES-, ÅRSMØDEDELTAGELSE M.V. Deltagelse i de i forbundslovene nævnte repræsentative organer følger bestemmelserne herom i forbundslovene. Kongresdelegerede vælges på afdelingsgeneralforsamlingen. Yderligere fastlæggelse af afdelingens og sektorernes regler for deltagelse vedtages af afdelingsbestyrelsen. 12 REGNSKABET Ansvaret for afdelingens regnskab påhviler bestyrelsen. Tegningsretten tilkommer formanden og næstformanden i forening. Desuden kan afdelingens bestyrelse godkende medarbejdere med prokura. Pantsætning, køb og salg af fast ejendom kræver bestyrelsens/ generalforsamlingens samtykke. stk. 3 Regnskabsåret følger kalenderåret. Bestyrelsen skal godkende et budget for det kommende år. 13 REVISION Afdelingens regnskaber skal revideres af en statsautoriseret revisor. Desuden vælger generalforsamlingen 2 kritiske bilagskontrollører og 2 suppleanter for 2 år ad gangen. De valgte bilagskontrollører kan 11

12 ikke være medlem af afdelingsbestyrelsen. 14 EKSKLUSION Ethvert medlem, som handler i strid med forbunds- eller afdelingslovene, eller som bevidst udviser illoyal optræden, kan ekskluderes. Eksklusionen kan ske på en afdelingsgeneralforsamling eller besluttes af hovedbestyrelsen. En eksklusion foretaget af en afdelingsgeneralforsamling skal godkendes af hovedbestyrelsen. Ekskluderede medlemmer fortaber deres medlemsrettigheder. 15 LOVÆNDRINGER Ændringer i gældende love kræver to tredjedele af de afgivne stemmer på en generalforsamling. 16 NEDLÆGGELSE ELLER UDMELDELSE En afdeling kan kun nedlægges som følge af en generalforsamlingsbeslutning med to tredjedele af de fremmødte stemmer på en generalforsamling. En afdeling kan sammenlægges eller ændres med almindeligt stemmeflertal, hvis det vedtages af to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages og højst 30 dages mellemrum. Bestemmelsen om to på hinanden følgende generalforsamlinger gælder dog ikke i forbindelse med sammenlægning af tidligere PMFog FOA-afdelinger. stk. 3 stk. 4 Afdelingen kan nedlægge eller sammenlægge afdelingssektorer efter behov. Et forslag om nedlæggelse/sammenlægning af sektorer kræver tilslutning fra den/de berørte sektorgeneralforsamlinger. En afdeling kan melde sig ud af forbundet med et års varsel, såfremt en generalforsamling vedtager dette med to tredjedele af de afgivne stemmer, og dette efterfølgende bekræftes af en urafstemning blandt afdelingens medlemmer - ligeledes med to tredjedele af de afgivne stemmer. 17 IKRAFTTRÆDEN Disse love er vedtaget på generalforsamlingen den 17. marts 2011 og træder hermed i kraft. 12

LOVE FOA FAG OG ARBEJDE

LOVE FOA FAG OG ARBEJDE 1 LOVE FOA FAG OG ARBEJDE 1 Navn og hjemsted Stk. 1 Afdelingens navn er FOA Fag og Arbejde - Sønderborg. Stk. 2 Afdelingen har hjemsted i Sønderborg. Stk. 3 Ingen bestemmelser i afdelingslovene må stride

Læs mere

LOVE FOA SØNDERJYLLAND

LOVE FOA SØNDERJYLLAND LOVE FOA SØNDERJYLLAND 1 Navn og hjemsted Afdelingens navn er FOA - Fag og Arbejde Sønderjylland, med hjemsted i Rødekro. Ingen bestemmelser i afdelingslovene må stride mod forbundslovene. 2 Formål Afdelingens

Læs mere

FOA Fag og Arbejde Bornholm

FOA Fag og Arbejde Bornholm Love side 1 1 Navn og hjemsted s Afdeling. I daglig tale FOA Bornholm. er medlem af Forbundet FOA Fag og Arbejde med hjemsted i København. har hjemsted i Bornholms Regionskommune. er medlem af LO Sektion

Læs mere

Love for FOA Fag og Arbejde i Holstebro Godkendt på afdelingens generalforsamling den 30. oktober 2008

Love for FOA Fag og Arbejde i Holstebro Godkendt på afdelingens generalforsamling den 30. oktober 2008 side 1 af 8 Love for FOA Fag og Arbejde i Holstebro Godkendt på afdelingens generalforsamling den 30. oktober 2008 1 Navn og hjemsted Afdelingens navn er FOA Fag og Arbejde, Holstebro. Stk.2 Afdelingen

Læs mere

Love for FOA Fag og Arbejde i Holstebro Godkendt på afdelingens generalforsamling den 29. oktober 2015

Love for FOA Fag og Arbejde i Holstebro Godkendt på afdelingens generalforsamling den 29. oktober 2015 side 1 af 8 Love for FOA Fag og Arbejde i Holstebro Godkendt på afdelingens generalforsamling den 29. oktober 2015 1 Navn og hjemsted Afdelingens navn er FOA Fag og Arbejde, Holstebro. Stk.2 Afdelingen

Læs mere

. 1. Afdelingens navn og hjemsted

. 1. Afdelingens navn og hjemsted 1 . 1. Afdelingens navn og hjemsted Stk. 1. Afdelingens navn er FOA - Fag og Arbejde Vendsyssel. Stk. 2. Afdelingen har hjemsted i Hjørring Kommune. Stk. 3. Afdelingen har kontorer i Hjørring og Brønderslev

Læs mere

KLUBVEDTÆGTER. Indhold: for medlemmer af. DANSK EL-FORBUND i EL-KLUB UGGERLY. Klubvedtægter. Forretningsorden for generalforsamling

KLUBVEDTÆGTER. Indhold: for medlemmer af. DANSK EL-FORBUND i EL-KLUB UGGERLY. Klubvedtægter. Forretningsorden for generalforsamling KLUBVEDTÆGTER for medlemmer af DANSK EL-FORBUND i EL-KLUB UGGERLY Indhold: Klubvedtægter Forretningsorden for generalforsamling Forretningsorden for bestyrelsen 1 Klubbens formål og virke Klubbens formål

Læs mere

FOA Social- og Sundhedsafdelingens love

FOA Social- og Sundhedsafdelingens love FOA Social- og Sundhedsafdelingens love - vedtaget på fagforeningens ekstraordinære ordinære generalforsamling den 30. marts 2016 1: Navn og hjemsted Fagforeningens navn er FOA Social- og Sundhedsafdelingen.

Læs mere

Vedtægter for. Holbæk Odsherred. Stiftet 1. januar 2005

Vedtægter for. Holbæk Odsherred. Stiftet 1. januar 2005 Vedtægter for Holbæk Odsherred Stiftet 1. januar 2005 Sidst ændret den 29-03-2016 1 Afdelingens navn og hjemsted Holbæk-Odsherred afdeling i Fagligt Fælles Forbund, der dækker Holbæk og Odsherred kommuner.

Læs mere

dej bera og ga f A OF

dej bera og ga f A OF F O A fag og arbejde 1 Afdelingslove for FOA Herning - Fag og Arbejde er udgivet af FOA - Fag og Arbejde Lay-out: Birgitte Rasmussen, FOA Herning Tryk: FOA s trykkeri Oplag: 300 eksemplarer Maj 2016 2

Læs mere

Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse

Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse Afsnit 1 Formål og hjemsted 1 A-kassens navn er FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse (FOAs A- kasse) FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse har

Læs mere

Love FOA Fag og Arbejde, Aalborg

Love FOA Fag og Arbejde, Aalborg Love FOA Fag og Arbejde, Aalborg 1: Navn og hjemsted og organisationstilknytning Afdelingens navn er FOA Fag og Arbejde, Aalborg. Afdelingen har hjemsted i Aalborg. Afdelingen er tilsluttet FOA Fag og

Læs mere

Randers AFDELINGSLOVE

Randers AFDELINGSLOVE Randers AFDELINGSLOVE Vedtaget på afdelingens Generalforsamling den 23. oktober 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn og Hjemsted 2. Afdelingens grundlag og formål. - Fælles værdier. - Afdelingens grundlag

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL VEDTÆGTER for Teleforeningen 1 Foreningens navn er: Teleforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Hvidovre Kommune. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 3 Foreningens formål er efter ansøgning til bestyrelsen at: Støtte

Læs mere

VEDTÆGTER. for Ungdommens Røde Kors

VEDTÆGTER. for Ungdommens Røde Kors VEDTÆGTER for Ungdommens Røde Kors 1 1. Organisationens navn er Ungdommens Røde Kors. 2. Organisationen har hjemsted i Frederiksberg Kommune eller Københavns Kommune. 3. Ungdommens Røde Kors er landsforeningen

Læs mere

LAVAS.dk. Landsforeningen for Vækstlags Scenekunst i Danmark VEDTÆGTER

LAVAS.dk. Landsforeningen for Vækstlags Scenekunst i Danmark VEDTÆGTER VEDTÆGTER Vedtægter. 1 - FORENINGENS NAVN, FORMÅL OG MEDLEMSKRAV Foreningens navn:. Landsforeningens formål: At fungere som et interessefællesskab og netværk for vækstlagsscenekunst i Danmark, der opfylder

Læs mere

KLUBVEDTÆGTER for lærlinge-medlemmer af DANSK EL-FORBUND i EL-LÆRLINGE-KLUB STRØM, EL-KØBING. Forslag

KLUBVEDTÆGTER for lærlinge-medlemmer af DANSK EL-FORBUND i EL-LÆRLINGE-KLUB STRØM, EL-KØBING. Forslag KLUBVEDTÆGTER for lærlinge-medlemmer af DANSK EL-FORBUND i EL-LÆRLINGE-KLUB STRØM, EL-KØBING Forslag Anvendes kun hvis der ikke i forvejen findes en klub på virksomheden Indhold: Klubvedtægter Forretningsorden

Læs mere

Århus afdeling. Love for afdelingen. Afdelingen har hjemsted i Århus Kommune. Der kan oprettes lokalkontorer efter behov.

Århus afdeling. Love for afdelingen. Afdelingen har hjemsted i Århus Kommune. Der kan oprettes lokalkontorer efter behov. Århus afdeling Love for afdelingen 1. Navn Afdelingens navn er FOA Fag og Arbejde, Århus afdeling. Afdelingen har hjemsted i Århus Kommune. Der kan oprettes lokalkontorer efter behov. 2. Formål Afdelingens

Læs mere

Vedtægter for Dansk Træforening. Foreningen er etableret ved fusion af Foreningen Danske Trælastimportører og Dansk Træhandlerforening.

Vedtægter for Dansk Træforening. Foreningen er etableret ved fusion af Foreningen Danske Trælastimportører og Dansk Træhandlerforening. Vedtægter for Dansk Træforening NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Dansk Træforening. 1 Foreningen er etableret ved fusion af Foreningen Danske Trælastimportører og Dansk Træhandlerforening. Foreningens

Læs mere

FOA NORDJÆLLAND AFDELINGSLOVE

FOA NORDJÆLLAND AFDELINGSLOVE FOA NORDJÆLLAND AFDELINGSLOVE 29. april 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. NAVN OG HJEMSTED... 3 2. FORMÅL... 3 3. MEDLEMSKAB... 4 4. KONTINGENT... 5 5. GENERALFORSAMLINGEN... 5 6. AFDELINGENS ÅRSMØDE OG TEMADAGE...

Læs mere

Vedtægter for fotorammenviborg.dk

Vedtægter for fotorammenviborg.dk Vedtægter for fotorammenviborg.dk Generelt: 1 Klubbens navn er fotorammenviborg.dk og er stiftet d. 16. januar 2012 2 Klubbens formål er at udvikle medlemmernes evner og interesse for fotografi. Klubben

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Junior Sejlklub

Vedtægter for Skanderborg Junior Sejlklub Vedtægter for Skanderborg Junior Sejlklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Skanderborg Junior Sejlklub er stiftet den 17. marts 1981 og har hjemsted i Skanderborg Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for. 4. Medlemskab. Som aktivt medlem kan optages enhver, der er godkendt af bestyrelsen.

Vedtægter for. 4. Medlemskab. Som aktivt medlem kan optages enhver, der er godkendt af bestyrelsen. Vedtægter for Vestlollands Bridge Klub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Vestlollands Bridge Klub og klubben er hjemmehørende i Lolland kommune. Klubben er stiftet den 15 maj 1963 2. Formål. Klubbens

Læs mere

Stk. 4, Love: Afdelingslovene skal være i overensstemmelse med de af forbundet vedtagne love

Stk. 4, Love: Afdelingslovene skal være i overensstemmelse med de af forbundet vedtagne love 1 Navn og hjemsted Stk. 1, Organisationens navn: Afdelingens navn er FOA Fag og Arbejde, Lillebælt afdeling. Stk. 2, Organisationens hjemsted: Afdelingens hjemsted er Middelfart Kommune. Stk. 3, Organisationens

Læs mere

3F Als - vedtægter. 1 Navn. Afdelingens navn: 3F Als (Fagligt Fælles Forbund Als afdeling) 2 Hjemsted. Afdelingens hjemsted er: Sønderborg Kommune

3F Als - vedtægter. 1 Navn. Afdelingens navn: 3F Als (Fagligt Fælles Forbund Als afdeling) 2 Hjemsted. Afdelingens hjemsted er: Sønderborg Kommune Forslag til generalforsamlingen 2015 Nuværende tekst (senest redigeret 6. marts 2014) Ny tekst Begrundelse 1 Navn Afdelingens navn: 3 F. Als 1 Navn Afdelingens navn: 3F Als (Fagligt Fælles Forbund Als

Læs mere

Vedtægter. for. Faglig Puls

Vedtægter. for. Faglig Puls Vedtægter for Faglig Puls 2014 VEDTÆGTER FOR AFDELINGEN Navn Afdelingens navn er: Faglig Puls under Faglig Puls landssammenslutning og tilsluttet Serviceforbundet. Faglig Puls har hjemsted i Hovedstadsområdet.

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Svømmeklub, SSK. Vedtaget på generalforsamlingen d. 2. marts 2010

Vedtægter for Svendborg Svømmeklub, SSK. Vedtaget på generalforsamlingen d. 2. marts 2010 Vedtægter for Svendborg Svømmeklub, SSK. Vedtaget på generalforsamlingen d. 2. marts 2010 1. Foreningens navn er Svendborg Svømme Klub i daglig tale SSK. Klubbens hjemsted er Svendborg kommune. 2. Foreningens

Læs mere

Love for Ledernes Hovedorganisation

Love for Ledernes Hovedorganisation Love for Ledernes Hovedorganisation 1. Navn 1.1 Organisationens navn er Ledernes Hovedorganisation med hjemsted i København. 2. Formål 2.1 Ledernes Hovedorganisation skal som en selvstændig og partipolitisk

Læs mere

Vedtægter for idrætsforeningen Lavia København

Vedtægter for idrætsforeningen Lavia København Vedtægter for idrætsforeningen Lavia København Oversigt: 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Idrætten 4 Medlemskab 5 Indmeldelse 6 Udmeldelse 7 Udelukkelse og eksklusion 8 Lavia Nyt 9 Generalforsamling 10 Ordinær

Læs mere

Vedtægter for Ejendomsfunktionærenes Fagforening Fyn

Vedtægter for Ejendomsfunktionærenes Fagforening Fyn Vedtægter for Ejendomsfunktionærenes Fagforening Fyn Formålsparagraf: Fagforeningens formål er i samvirke med Ejendoms- og Servicefunktionærernes Landssammenslutning og Serviceforbundet at søge alle, der

Læs mere

AFDELINGENS LOVE. FOA Fag og Arbejde Viborg

AFDELINGENS LOVE. FOA Fag og Arbejde Viborg AFDELINGENS LOVE FOA Fag og Arbejde Viborg INDHOLD 1 Navn og hjemsted 2 Afdelingens grundlag og formål 3 Medlemmet 4 Medlemskab 5 Kontingent 6 Generalforsamlingen 7 Afdelingsbestyrelsen 8 Sektorerne 9

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGE-UGGELØSE IDRÆTSFORENING

VEDTÆGTER FOR LYNGE-UGGELØSE IDRÆTSFORENING 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Lynge Uggeløse Idrætsforening, normalt forkortet til LUI. Foreningens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Det er foreningens formål at tilbyde

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS VANDSKIKLUB

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS VANDSKIKLUB VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS VANDSKIKLUB FORENINGENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Københavns Vandski Klub, i det følgende kaldet KHVK. Foreningen er medlem af Dansk Vandski Forbund. Dens

Læs mere

Vedtægter. Klubbens navn er Bording og Omegns Rideklub. Klubbens hjemsted er Ikast kommune.

Vedtægter. Klubbens navn er Bording og Omegns Rideklub. Klubbens hjemsted er Ikast kommune. Vedtægter 1. Navn og Hjemsted Klubbens navn er Bording og Omegns Rideklub Forkortelse BORK Klubbens hjemsted er Ikast kommune. 2. Formål Klubbens formål er at fremme interessen for ridesporten og at samle

Læs mere

FORENINGEN AF KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER

FORENINGEN AF KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER FORENINGEN AF KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER Vedtægter pr. 28. august 2009 Indhold: Kapitel I Foreningen Kapitel II Kredsene Kapitel III Vedtægterne Kapitel IV Overgangsbestemmelser Kapitel V Ikrafttrædelsestidspunkt

Læs mere

VEDTÆGTER. Red Barnet. Save the Children Denmark

VEDTÆGTER. Red Barnet. Save the Children Denmark VEDTÆGTER Red Barnet Save the Children Denmark Stiftet 14. marts 1945 NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED 1 Stk.1. Landsorganisationen Red Barnet, som blev stiftet den 14. marts 1945, er en selvejende institution.

Læs mere

SKAGEN SPORTSDYKKERKLUB SKAWDYK

SKAGEN SPORTSDYKKERKLUB SKAWDYK SKAGEN SPORTSDYKKERKLUB SKAWDYK Vedtægter vedtaget på generalforsamlingen d. 13.- 2.- 2009 1. NAVN OG HJEMSTED. Dykkerklubben, Skagen Sportsdykkerklub Skawdyk, der har hjemsted i Skagen, Frederikshavn

Læs mere

Foreningen.., der har hjemsted i kommune, er stiftet den dag/måned/år.

Foreningen.., der har hjemsted i kommune, er stiftet den dag/måned/år. Vedtægter for... 1: Navn og hjemsted Foreningen.., der har hjemsted i kommune, er stiftet den dag/måned/år. Foreningen er tilsluttet (Eventuel hovedforening), lokalunion samt Dansk BordTennis Union under

Læs mere

Vedtægter for Folkeligt Oplysnings Forbunds forening i. *Kommunerne Fredericia og Middelfart Side 1/5. Navn, formål og hjemsted

Vedtægter for Folkeligt Oplysnings Forbunds forening i. *Kommunerne Fredericia og Middelfart Side 1/5. Navn, formål og hjemsted Vedtægter for Folkeligt Oplysnings Forbunds forening i *Kommunerne Fredericia og Middelfart Side 1/5 1. Navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Folkeligt Oplysningsforbund Fredericia, Middelfart.

Læs mere

Unionshåndbog. Organisation. 205 Vedtægter for Dansk Motorflyver Union

Unionshåndbog. Organisation. 205 Vedtægter for Dansk Motorflyver Union Side nr.: 1 (6) Navn 205 Vedtægter for Dansk Motorflyver Union 1 Unionens navn er Dansk Motorflyver Union (DMU). Hjemsted 2 Hjemstedet for Dansk Motorflyver Union er sammenfaldende med den til enhver tid

Læs mere

Vedtægter for Sorø Golfklub

Vedtægter for Sorø Golfklub Vedtægter for Sorø Golfklub 1 Navn, hjemsted og formål 1.1 Klubbens navn er Sorø Golfklub. Klubbens hjemsted er Sorø kommune. 1.2 Klubbens formål er at forestå drift og udvikling af en golfbane med tilhørende

Læs mere

Vedtægter for Vejle BridgeCenter

Vedtægter for Vejle BridgeCenter Vedtægter for Vejle BridgeCenter 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er Vejle BridgeCenter og klubben er hjemmehørende i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 2. maj 2016. 2. Formål Klubbens formål er at

Læs mere

18 SEP 2013 VEDTÆGTER FOR RC TRUCKTEAM. Vedtægter

18 SEP 2013 VEDTÆGTER FOR RC TRUCKTEAM. Vedtægter Vedtægter 1. Foreningens navn Foreningens navn er RC TruckTeam 2. Hjemsted Foreningen har hjemsted i Roskilde Kommune. 3. Formål Foreningens formål er: At være samlingsstedet for børn og voksne, der har

Læs mere

Vedtægter for Hammel Gymnastik Forening (HGF)

Vedtægter for Hammel Gymnastik Forening (HGF) Vedtægter for Hammel Gymnastik Forening (HGF) Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Navn, formål og hjemsted... 3 2. Medlemsforhold.... 3 3. Kontingent... 4 4. Foreningens ledelse... 4 5. Generalforsamling...

Læs mere

Foreningen kan anvende navnet Maasaichild i internationale sammenhænge. At indsamle midler til driften af børnehjemmet Lengasti Children Center.

Foreningen kan anvende navnet Maasaichild i internationale sammenhænge. At indsamle midler til driften af børnehjemmet Lengasti Children Center. Vedtægter 1. Navn, hjemsted og stiftelse Foreningens navn er Masaibarn. Foreningen kan anvende navnet Maasaichild i internationale sammenhænge. Foreningens hjemsted er formandens adresse. Foreningen er

Læs mere

Vedtægter for Taastrup Fægteklub

Vedtægter for Taastrup Fægteklub Vedtægter for Taastrup Fægteklub 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er Taastrup Fægteklub. Klubben er stiftet 20. november 2015 og har hjemsted i Høje-Taastrup Kommune. 2. Foreningens formål Klubbens formål

Læs mere

Vedtægter for foreningen Nees Kirsebærlaug

Vedtægter for foreningen Nees Kirsebærlaug Vedtægter for foreningen Nees Kirsebærlaug 10 1: Foreningens navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Nees Kirsebærlaug. Stk. 2 Foreningen har hjemsted i Lemvig Kommune. 2: Foreningens formål og virke

Læs mere

Vedtaget på ordinær generalforsamling den 21.10.99

Vedtaget på ordinær generalforsamling den 21.10.99 1 Vedtaget på ordinær generalforsamling den 21.10.99 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er : PROSA/SAS. Foreningen af EDB-folk i SAS, Danmark. Foreningens hjemsted er København. 2. FORMÅL 1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Sejs-Svejbæk Idrætsforening

Vedtægter for Sejs-Svejbæk Idrætsforening Vedtægter for Sejs-Svejbæk Idrætsforening 1 Navn og hjemsted Foreningen Sejs-Svejbæk Idrætsforening (SSIF), der har hjemsted i Silkeborg Kommune, er stiftet april 1957. Foreningen er tilsluttet forskellige

Læs mere

Klubbens navn er Eurasier Klub Danmark (EKD). Klubben er stiftet den 9. september 2007.

Klubbens navn er Eurasier Klub Danmark (EKD). Klubben er stiftet den 9. september 2007. Eurasier Klub Danmark Stiftet den 9. september 2007 Samarbejdende med Dansk Kennel Klub Love for Eurasier Klub Danmark 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Eurasier Klub Danmark (EKD). Klubben er stiftet

Læs mere

Unionens formål er at arbejde for, at adventure race i Danmark kan udøves af de, der måtte ønske det, på det niveau de måtte ønske det.

Unionens formål er at arbejde for, at adventure race i Danmark kan udøves af de, der måtte ønske det, på det niveau de måtte ønske det. 1 UNIONEN OG DENS OPGAVER Unionens navn er Dansk Adventure Race Union og der benyttes forkortelsen DARU. Internationalt benyttes navnet Danish Adventure Race Union. Unionens hjemsted er Vejle Idrætshøjskole,

Læs mere

Vedtægter / klublove. For. Storkøbenhavns Rideklub (SKØR) CVR nr. 35488685

Vedtægter / klublove. For. Storkøbenhavns Rideklub (SKØR) CVR nr. 35488685 Vedtægter / klublove For Storkøbenhavns Rideklub (SKØR) CVR nr. 35488685 1. Klubbens navn er Storkøbenhavns Rideklub (SKØR) 2. Klubbens hjemsted er Egedal Kommune. 3. Medlemskab af Dansk Ride Forbund Storkøbenhavns

Læs mere

Vedtægter F.C. Hacilaro (FCH)

Vedtægter F.C. Hacilaro (FCH) Vedtægter F.C. Hacilaro (FCH) 1. Navn Foreningens navn er F.C Hacilaro, forkortet FCH. 2. Hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Ishøj kommune 3. Formål Klubbens formål er, at drive en fodboldklub og skabe

Læs mere

Love for DANSK FOLKEHJÆLP

Love for DANSK FOLKEHJÆLP Love for DANSK FOLKEHJÆLP INDHOLDSFORTEGNELSE 1 NAVN... 3 2 FORMÅL... 3 3 ÅRSMØDE... 3 4 ORGANISATIONSBESTYRELSEN... 4 5 DAGLIG LEDELSE... 5 6 ORGANISATIONENS REGNSKAB... 6 7 NEDLÆGGELSE... 6 8 AFDELINGER...

Læs mere

Vedtægter for Orø Bådelaug

Vedtægter for Orø Bådelaug 1 Sejlklubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Orø Bådelaug. Dens hjemsted er Holbæk Kommune. Vedtægter for Orø Bådelaug 2 Sejlklubbens formål Klubbens formål er at varetage medlemmernes interesser overfor

Læs mere

VEDTÆGTER for AFDELINGER I KALAALLIT RØDE KORSIAT

VEDTÆGTER for AFDELINGER I KALAALLIT RØDE KORSIAT VEDTÆGTER for AFDELINGER I KALAALLIT RØDE KORSIAT 1. AFDELING OG KOMMUNEKREDS 1. Afdelingen er en del af landsforeningen Kalaallit Røde Korsiat. 2. Er der flere afdelinger inden for en kommune, kan afdelingerne

Læs mere

Vedtægter for Østsalling Idrætsforening

Vedtægter for Østsalling Idrætsforening Vedtægter for Østsalling Idrætsforening 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Østsalling Idrætsforening, stiftet den 17. november 1969. Dens hjemsted er i Skive Kommune. 2. Formål Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for B52/Aalborg Fodbold Club

Vedtægter for B52/Aalborg Fodbold Club Vedtægter for B52/Aalborg Fodbold Club 1. Foreningens navn er B 52/Aalborg Fodbold Club. Foreningen er medlem af Jysk Boldspil Union under Dansk Boldspil Union under Dansk Idræts Forbund. 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Fredensborg Golf Club

Vedtægter for Fredensborg Golf Club Vedtægter for Fredensborg Golf Club 1. Klubbens navn er Fredensborg Golf Club, og dens hjemsted er Fredensborg Kommune. Klubbens formål er at skaffe sine medlemmer adgang til at spille på Fredensborg Golf

Læs mere

Standardvedtægter for nye DGI landsdelsforeninger i forbindelse med fusion med DDS landsdelsforeninger

Standardvedtægter for nye DGI landsdelsforeninger i forbindelse med fusion med DDS landsdelsforeninger Standardvedtægter for nye DGI landsdelsforeninger i forbindelse med fusion med DDS landsdelsforeninger 1 Navn og juridisk status Landsdelsforeningens navn er DGI [landsdel]. Stk. 2. DGI [landsdel] er en

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. Foreningen er en videreførelse af projektet Ud af røret af 1995 2 Foreningens hjemsted:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR CVR. 14 69 93 41

VEDTÆGTER FOR CVR. 14 69 93 41 VEDTÆGTER FOR CVR. 14 69 93 41 KAP. 1. NAVN, HJEMSTED, FORMÅL M.V. 1 Foreningens navn er: DANSK MODE & TEXTIL. Foreningen er en videreførelse af Dansk Textil & Beklædning og Textil- og Beklædningsindustrien.

Læs mere

Foreningen mod kæmpemøller på Abildgaards Jorde

Foreningen mod kæmpemøller på Abildgaards Jorde Vedtægter for Foreningen mod kæmpemøller på Abildgaards Jorde 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er: foreningen mod kæmpemøller på Abildgaards jorde i daglig tale FMK. Stk. 2: Foreningens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STIFTET DEN 12. 09. 2011

VEDTÆGTER FOR STIFTET DEN 12. 09. 2011 VEDTÆGTER FOR STIFTET DEN 12. 09. 2011 1 VEDTÆGTER Navn hjemsted og formål 1 Forenings navn er Niverød Tennis forkortet til NT og i det følgende kaldt NT. Foreningens hjemsted er Fredensborg Kommune. 2

Læs mere

Vedtægter for ADHD-foreningen

Vedtægter for ADHD-foreningen Vedtægter for ADHD-foreningen Præambel ADHD-foreningen arbejder for mennesker, der har udtalte vanskeligheder inden for områderne opmærksomhed og/eller aktivitetskontrol; ofte kombineret med problemer

Læs mere

Vedtægter for Klatreklub Nordsjælland

Vedtægter for Klatreklub Nordsjælland Vedtægter for Klatreklub Nordsjælland 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Klatreklub Nordsjælland, normalt forkortet til KkN. Foreningens hjemsted er Fredensborg kommune. 2 Foreningens formål

Læs mere

Minimumsvedtægter for afdelinger i LLO 2015

Minimumsvedtægter for afdelinger i LLO 2015 Minimumsvedtægter for afdelinger i LLO 2015 Minimumsvedtægter for afdelinger af Lejernes Landsorganisation Vedtaget på Lejernes Landsorganisations kongres 2015 I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Stk. 1. Afdelingens

Læs mere

Vedtægter for Børnenes Gokart Klub (BGK) pr. 29. februar 2016

Vedtægter for Børnenes Gokart Klub (BGK) pr. 29. februar 2016 Vedtægter for Børnenes Gokart Klub (BGK) pr. 29. februar 2016 Vedtægter for Børnenes Gokart Klub (BGK) 1 Foreningens navn og hjemsted. Stk. 1. Foreningens navn er Børnenes Gokart Klub (BGK). Foreningen

Læs mere

Silkeborg Lærerforening

Silkeborg Lærerforening Silkeborg Lærerforening Vedtægter for Silkeborg Lærerforening Danmarks Lærerforenings kreds 132 1. Navn Kredsens navn er Silkeborg Lærerforening. Den udgør kreds 132 af Danmarks Lærerforening og omfatter

Læs mere

1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Holbæk Svømme Klub, HSK. Den er stiftet den 13. oktober 1922, og dens hjemsted er Holbæk Kommune.

1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Holbæk Svømme Klub, HSK. Den er stiftet den 13. oktober 1922, og dens hjemsted er Holbæk Kommune. Navn, hjemsted og formål 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Holbæk Svømme Klub, HSK. Den er stiftet den 13. oktober 1922, og dens hjemsted er Holbæk Kommune. 2 Formål Det er klubbens formål at dyrke og

Læs mere

Vedtægter for Rørvig Friskole

Vedtægter for Rørvig Friskole Side 1 af 6 Vedtægter for Rørvig Friskole 1 Hjemsted og adresse m.v. 1.1. Rørvig Friskole er en selvejende, uafhængig virkende grundskole, oprettet den 1. august 1968. 2 Formål Rørvig Friskole har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for brancheforeningen Dansk Luftfart. Vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 25. maj 2010

Vedtægter for brancheforeningen Dansk Luftfart. Vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 25. maj 2010 Vedtægter for brancheforeningen Dansk Luftfart Vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 25. maj 2010 1 Navn og hjemsted Brancheforeningens navn er Dansk Luftfart (BDL). Foreningens engelske

Læs mere

Vedtægter for Studenterrådet ved Roskilde Universitet

Vedtægter for Studenterrådet ved Roskilde Universitet Vedtægter for Studenterrådet ved Roskilde Universitet Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Organisationens navn er Studenterrådet ved Roskilde Universitet (forkortet SR eller SR-RUC). Organisationen

Læs mere

Vedtægter. for. den selvejende boligorganisation. Køge Boligselskab

Vedtægter. for. den selvejende boligorganisation. Køge Boligselskab Vedtægter for den selvejende boligorganisation Køge Boligselskab Indholdsfortegnelse Kapitel I. Navn, hjemsted og formål... 1 Kapitel II. Organisationens ledelse... 2 4-10 Repræsentantskabet... 2-4 11-13

Læs mere

Version: 19.februar 2016 UDKAST TIL VEDTÆGTER FOR Stensballegård Golfklub

Version: 19.februar 2016 UDKAST TIL VEDTÆGTER FOR Stensballegård Golfklub Version: 19.februar 2016 UDKAST TIL VEDTÆGTER FOR Stensballegård Golfklub 1 - Navn og hjemsted Klubbens navn er Stensballegård Golfklub. Golfklubben har hjemsted i Horsens Kommune og er medlem af Dansk

Læs mere

Vedtægt for LOF s landsorganisation

Vedtægt for LOF s landsorganisation Vedtægt for LOF s landsorganisation Navn Forbundets navn er: LOF s landsorganisation, Liberalt Oplysnings Forbund. I daglig tale: LOF. Formål LOF har til formål, ud fra en liberal grundholdning, at skabe

Læs mere

VEDTÆGTER. KFUKs SOCIALE ARBEJDE. Niels Hemmingsens Gade 10, 2.sal. 1153 København K. 35 26 30 33 post@kfuksa.dk CVR nr.

VEDTÆGTER. KFUKs SOCIALE ARBEJDE. Niels Hemmingsens Gade 10, 2.sal. 1153 København K. 35 26 30 33 post@kfuksa.dk CVR nr. VEDTÆGTER KFUKs SOCIALE ARBEJDE Niels Hemmingsens Gade 10, 2.sal 1153 København K 35 26 30 33 post@kfuksa.dk CVR nr. 27 09 36 12 2015 1 1 Foreningens navn er KFUKs Sociale Arbejde. Foreningens hjemsted

Læs mere

LOVE. for Helsingør Roklub Stiftet 1883. Klubbens navn, hjemsted og formål.

LOVE. for Helsingør Roklub Stiftet 1883. Klubbens navn, hjemsted og formål. LOVE for Helsingør Roklub Stiftet 1883 1 Klubbens navn, hjemsted og formål. Klubbens navn er Helsingør Roklub" og dens hjemsted er Helsingør. Klubbens formål er at samle dyrkere og yndere af rosporten

Læs mere

Vedtægter for Fredericia Krisecenter. 2012.

Vedtægter for Fredericia Krisecenter. 2012. Fredericia Krisecenter Odinsvej 34 7000 Fredericia Tlf.75 92 38 48 Fax 75 93 57 15 fredericia@krise-center.dk Vedtægter for Fredericia Krisecenter. 2012. 1 Formål Den selvejende institution Fredericia

Læs mere

VEDTÆGTER for FREDERICIA SEJLKLUB

VEDTÆGTER for FREDERICIA SEJLKLUB VEDTÆGTER for FREDERICIA SEJLKLUB 2 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er FREDERICIA SEJLKLUB med hjemsted i Fredericia. Foreningen er stiftet den 19. maj 1900. Foreningens stander er hvid med tre blå

Læs mere

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer Hvor? Før Nu ændret til 4.5, foran stemmesedler Komma slettet 4.9 8. 12.1 13.1 4.9 9. 13.1 14.1 4.9 årsregnskab årsrapport 4.11 6, 7 & 8 7, 8 & 9 4.14 Intet punktum

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Antenne-, Satellit- og Kabel-tv brancheforeningen

Vedtægter for Antenne-, Satellit- og Kabel-tv brancheforeningen Vedtægter for Antenne-, Satellit- og Kabel-tv brancheforeningen 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er: Antenne-, Satellit- og Kabel-tv brancheforeningen (ASK) Foreningens hjemsted er Storkøbenhavn. 2.

Læs mere

Love for BADMINTON KØBENHAVN 1 Navn og hjemsted 2 Indordning i forbund 3 Formål 4 Opgaver 5 Indmeldelse 6 Udmeldelse 6 Udmeldelse

Love for BADMINTON KØBENHAVN 1 Navn og hjemsted 2 Indordning i forbund 3 Formål 4 Opgaver 5 Indmeldelse 6 Udmeldelse 6 Udmeldelse Love for BADMINTON KØBENHAVN 1 Navn og hjemsted Kredsens navn er BADMINTON KØBENHAVN. Dens hjemsted er Københavnsområdet. 2 Indordning i forbund Badminton København er medlem af BADMINTON DANMARK under

Læs mere

København Karateklub Mariendalsvej 57,1 2000 Frederiksberg. Vedtægter

København Karateklub Mariendalsvej 57,1 2000 Frederiksberg. Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er København Karateklub. Foreningen er hjemmehørende i Frederiksberg Kommune. 2 Foreningens formål. Formålet er at fremme udbredelsen af læren (teknik og

Læs mere

Bestyrelsens forlag til vedtægtsændringer for Antenneforeningen Aarhus. Generalforsamling: 20. marts 2012 5, 6, 7, 10

Bestyrelsens forlag til vedtægtsændringer for Antenneforeningen Aarhus. Generalforsamling: 20. marts 2012 5, 6, 7, 10 Bestyrelsens forlag til vedtægtsændringer for Antenneforeningen Aarhus Generalforsamling: 20. marts 2012 5, 6, 7, 10 5 Nuværende formulering: 5 1) Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KORTHAARKLUBBEN

VEDTÆGTER FOR KORTHAARKLUBBEN VEDTÆGTER FOR KORTHAARKLUBBEN Navn og hjemsted. 1. Klubbens navn er Korthaarklubben og er stiftet 22.05.1908. Stk. 2. Klubbens hjemsted er formandens adresse. Stk. 3. Klubben er en specialklub, der er

Læs mere

Vedtægter VALLØ GOLFKLUB

Vedtægter VALLØ GOLFKLUB MARTS 2014 Vedtægter for VALLØ GOLFKLUB Køgevej 87 4600 Køge Telefon: 56 29 00 14 E-mail: sekretariat@valloe-golfklub.dk Web: www.valloe-golfklub.dk I Vallø Golfklub arbejder vi for et åbent og imødekommende

Læs mere

Vedtægter for Danmarks Privatskoleforening. 3. Medlemskreds, udmeldelse og eksklusion

Vedtægter for Danmarks Privatskoleforening. 3. Medlemskreds, udmeldelse og eksklusion Vedtægter for Danmarks Privatskoleforening 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Danmarks Privatskoleforening, og den har hjemsted i Københavns Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningen har til formål

Læs mere

VEJLE JUDO KLUB Vedtægter

VEJLE JUDO KLUB Vedtægter 1. Klubbens navn og hjemsted. 1.1 Klubbens navn er Vejle Judo klub og er en sammenslutning af følgende klubber: Vejle Judo Klub, forkortet VJK. Vejle Shotokan Karate-do, forkortet VSK. Vejle Jiu-Jitsu

Læs mere

Vedtægter for Dansk Firmaidrætsforbund (Stiftet den 20. januar 1946) Opdateret december 2013.

Vedtægter for Dansk Firmaidrætsforbund (Stiftet den 20. januar 1946) Opdateret december 2013. Vedtægter for Dansk Firmaidrætsforbund (Stiftet den 20. januar 1946) Opdateret december 2013. 1. Navn 1.1. Forbundets navn er Dansk Firmaidrætsforbund (Firmaidrætten). 2. Formål 2.1. Dansk Firmaidrætsforbund

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

Vedtægter for Thyholm Idrætsforening.

Vedtægter for Thyholm Idrætsforening. Vedtægter for Thyholm Idrætsforening. 1 Foreningens navn er "Thyholm Idrætsforening". Foreningen er stiftet i 1931. Foreningen er hjemmehørende i Struer Kommune. Foreningens kendefarver er rød og hvid/sort.

Læs mere

Vedtægter for. Shotokan traditionel Karate Do Kyohan

Vedtægter for. Shotokan traditionel Karate Do Kyohan Vedtægter for Shotokan traditionel Karate Do Kyohan 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Shotokan traditionel Karate Do Kyohan. Klubben har hjemsted i Ishøj Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens

Læs mere

Vedtægter. for NYSKOVENS SPORTS RIDEKLUB

Vedtægter. for NYSKOVENS SPORTS RIDEKLUB Vedtægter for NYSKOVENS SPORTS RIDEKLUB STIFTET DEN 22. MARTS 1987 Vedtægter for NYSKOVENS SPORTSRIDEKLUB Stk.1 1. Klubbens navn er NYSKOVENS SPORTSRIDEKLUB, NSRK, og dens hjemsted er Solrød Kommune. Klubbens

Læs mere

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Lederne

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Lederne Maj 2016 Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Lederne 1 Navn og hjemsted Organisationens navn er Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Lederne. Organisationens hjemsted er København. 2 Formål

Læs mere

Klatreklubben Aapakaaq [ Sidst opdateret juni, 2011] Vedtægter for Klatreklubben Aapakaaq

Klatreklubben Aapakaaq [ Sidst opdateret juni, 2011] Vedtægter for Klatreklubben Aapakaaq Klatreklubben Aapakaaq [ Sidst opdateret juni, 2011] Vedtægter for Klatreklubben Aapakaaq 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Klatreklubben Aapakaaq. Dens hjemsted er Nuuk, Kommuneqarfik

Læs mere

Vedtægt for HADSUND ROKLUB

Vedtægt for HADSUND ROKLUB Vedtægt for HADSUND ROKLUB Roning En livsstil. 1 Gældende Love Forslag til ny vedtægt 1. Foreningens navn er Hadsund Roklub. Dens hjemsted er Hadsund i Mariagerfjord kommune. 2. Hadsund Roklubs formål

Læs mere

VEDTÆGTER. for DEN SELVEJENDE INSTITUTION. GIERSINGS REALSKOLE Nonnebakken 7, 5000 Odense C CVR-NR 40 33 34 28

VEDTÆGTER. for DEN SELVEJENDE INSTITUTION. GIERSINGS REALSKOLE Nonnebakken 7, 5000 Odense C CVR-NR 40 33 34 28 VEDTÆGTER for DEN SELVEJENDE INSTITUTION GIERSINGS REALSKOLE Nonnebakken 7, 5000 Odense C CVR-NR 40 33 34 28 1. Hjemsted og formål. Giersings Realskole er en selvejende institution med hjemsted i Odense

Læs mere

Vedtægt for Borup Kino

Vedtægt for Borup Kino Vedtægt for Borup Kino Side 1 af 11 8. februar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE: Side: 1 Navn og hjemsted 3 2 Formål 3 3 Medlemskab 4 4 Hæftelse 5 5 Foreningens ledelse 5 6 Bestyrelsen 6 7 Arbejdsgrupper 7 8 Administration

Læs mere