Randers AFDELINGSLOVE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Randers AFDELINGSLOVE"

Transkript

1 Randers AFDELINGSLOVE Vedtaget på afdelingens Generalforsamling den 23. oktober 2012

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn og Hjemsted 2. Afdelingens grundlag og formål. - Fælles værdier. - Afdelingens grundlag Stk Afdelingens formål 3. Medlemmet. - Demokrati og medindflydelse. - Ret til udvikling Stk Interessevaretagelse Medlemskab Stk Optagelse Stk Udmeldelse Stk Kontingent Stk Valgbarhed og stemmeret Stk Serviceløfter Stk Klageinstanser 0. Eksklusion 1. Medlemspligt 4. Generalforsamling. - Øverste myndighed. - Indvarsling Stk Forslag Stk Dagsorden Stk Brevafstemning Stk Personvalg Stk Ekstraordinær generalforsamling 5. Afdelingsbestyrelsen. - Afdelingsbestyrelsen. - Kongres Stk Politisk ledelse Stk Konstituering af afdelingsformand/afdelingsnæstformand Stk Konstituering af sektorformand/sektornæstformand 6. Vilkår for valgte lønnede. - Aflønning. - Afgang Stk Honorarer og anden løn Stk Afgang i utide

3 Stk Stk Død Fratræden ved pensionsalder 7. Samarbejde 8. Sektor- og faggruppedannelse. Antal af sektorer. Valg Stk. 3. Nedlæggelse/sammenlægning Stk. 4. Sektorårsmøde Stk Kompetence 9. Faggrupper. Ansvar og kompetence. - Faggruppeopdeling 10. Klubarbejde. Klubdannelse. - Øvrige klubber 11. Administration og økonomi. Overordnet ansvar. Daglig administrativ ledelse Stk. 3. Kontingent Stk. 4. Medlemshæftelse Stk. 5. Regnskabsansvarlig Stk. 6. Tegningsret Stk. 7. Revisor Stk Forvaltning af fast ejendom 12. Lovændringer 13. Afdelingsnedlæggelse 14. Ikrafttræden Protokollat nr. 1 Overgangsprotokollat

4 1. NAVN OG HJEMSTED FOA Fag og Arbejde Randers er hjemmehørende i Randers Kommune, med kontorer i Randers og Grenaa. Afdelingen dækker geografisk Favrskov, Norddjurs, Randers og Syddjurs kommuner. Afdelingen er medlem af forbundet FOA Fag og Arbejde med hjemsted i København. 2. AFDELINGENS GRUNDLAG OG FORMÅL Fælles værdier Afdelingen bygger sin indsats på fælles værdier omkring forskellige indsatsområder, der er fastlagt på henholdsvis kongressen, afdelingens generalforsamling og i afdelingsbestyrelsen. Afdelingens grundlag Afdelingens grundlag er et menneskesyn, som bygger på demokrati, nærhed og tryghed, mangfoldighed, solidaritet og respekt. Medlemmerne er afdelingens vigtigste ressource, og det er medlemmernes engagement, deltagelse og aktivitet, der gør organisationen dynamisk og demokratisk, og som er med til at fremme og værne om fælles interesser. Det er samtidig fællesskabet og en række fælles værdier, der giver organisationen samlet kollektiv styrke. Organisationen bygger på åbenhed og tilgængelighed, ligesom strukturen bygger på en decentral tankegang. Afdelingens tillidsvalgte er de bånd, der binder organisationen sammen. Stk. 3 Afdelingens formål Afdelingens formål er: At organisere offentligt og privat ansatte inden for afdelingens område At virke i fællesskab for et samfund præget af omtanke, sammenhold og solidaritet At udgøre den overordnede ramme for fællesskabet mellem medlem, arbejdsplads, de tillidsvalgte, sektorer, afdeling og forbund At indhente, prioritere og videreformidle overenskomstkrav til forbundet At arbejde med tryghed og faglighed både individuelt og kollektivt At skabe de bedst mulige rammer for medlemmernes arbejdsvilkår

5 3. MEDLEMMET Demokrati og medindflydelse Målet er det fælles faglige demokrati og dermed medlemmets indflydelse som skal være så direkte som muligt overalt i organisationen. Som medlem har man ret til at blive hørt, inddraget, orienteret og være medbestemmende om egne forhold. Beslutninger, som har direkte indflydelse på dagligdagen, afgøres så vidt muligt af medlemmet selv under ansvar over for og i overensstemmelse med det forpligtende fællesskab. Medlemsrettighederne udgør en central del af det forpligtende fællesskab, som afdeling og sektorer udgør. Ret til udvikling Alle medlemmer skal gives mulighed for at øve indflydelse og deltage direkte eller indirekte i kollektive processer, beslutninger og valg i FOA. Medlemmet har ret til at få understøttet fagligheden og fagets udvikling og ret til indflydelse på de forhold, de aftaler og den overenskomst, der vedrører arbejdslivet. Stk. 3 Interessevaretagelse Medlemmernes interessevaretagelse er således udgangspunktet for såvel afdelingens som sektorernes arbejde. Medlemskab Stk. 4 Optagelse Som medlemmer optages alle, der er beskæftiget, under uddannelse eller i øvrigt omfattet af afdelingens faglige område. Medlemsrettigheder er gældende fra indmeldelsestidspunktet. Stk. 5 Udmeldelse Kan kun ske skriftligt med mindst 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Stk. 6 Kontingent Kontingent betales månedsvis forud. Restance medfører sletning i lighed med arbejdsløshedslovens bestemmelser. Medlemmerne hæfter alene med deres kontingent.

6 Stk. 7 Valgbarhed og stemmeret Alle medlemmer er valgbare og har stemmeret, indtil de ophører i beskæftigelse og fuldt ud overgår til en offentlig pension. Medlemmer der betaler pensionistkontingent har kun stemmeret i pensionistklubben. Stk. 8 Serviceløfter Afdelingen forpligter sig til at yde den samme grundlæggende kvalitetsmæssige indsats over for sektorer og medlemmer i forhold til serviceløfterne, der er vedtaget på afdelingens generalforsamling og af kongressen. De fælles vedtagne serviceløfter er bindende i forhold til sektorerne. Som medlem har man krav på at få en ensartet minimumsservice, uanset hvilken sektor man tilhører. Afdelingsbestyrelsen fastlægger arbejdsdelingen med de fælles serviceløfter mellem sektorer og afdeling. Stk. 9 Klageinstanser Medlemmer kan indbringe klager over sagsbehandling og afgørelser, som angår medlemmets individuelle, personlige rettigheder for Klageinstansen. Undtaget herfor er sager af politisk karakter eller sager, der er omfattet af andre klagemuligheder. Retningslinjerne for Klageinstansens virke fastsættes af hovedbestyrelsen. 0 Eksklusion Ethvert medlem, som handler i strid med afdelingslovene, eller som bevidst udviser illoyal optræden, kan ekskluderes. Eksklusionen kan ske på afdelingens generalforsamling. En eksklusion kan altid indbringes for forbundets hovedbestyrelse. Vedkommende skal have underretning herom, 14 dage forinden afgørelsen træffes, ligesom den pågældende har ret til at møde på generalforsamlingen og føre sin sag. Ekskluderede medlemmer fortaber deres medlemsrettigheder. 1 Medlemspligt Medlemmerne har pligt til at meddele navn og adresseændring samt ændring af arbejdssted, stilling og eventuel faggruppe til afdelingen.

7 4. GENERALFORSAMLING Øverste myndighed Afdelingens øverste myndighed er generalforsamlingen. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i 2. halvår. Medlemmer og inviterede gæster, der kan legitimere sig har adgang til generalforsamlingen. Indvarsling Medlemmerne modtager indkaldelse og dagsorden til ordinær generalforsamling med mindst 30 kalenderdages varsel. Det skal af dagsordenen klart fremgå, hvem der er på valg, og om de, der besidder posterne, modtager genvalg. Dagsorden offentliggøres på afdelingens hjemmeside og kan hentes i afdelingen, 8 kalenderdage førend generalforsamlingen. Stk. 3 Forslag Forslag, herunder forslag til personvalg, skal være afdelingen i hænde senest 14 kalenderdage forud for generalforsamlingen. Forslag kan efterfølgende stilles af afdelingsbestyrelsen. Forslag skal være underskrevet med navn og medlems/personnummer. Er forslagsstiller eller en repræsentant for denne ikke til stede under generalforsamlingen, kan forslaget ikke behandles eller sættes til afstemning. Stk. 4 Dagsorden På den ordinære generalforsamling skal der mindst behandles følgende dagsorden: Beretning - Fagpolitiske indsatsområder - Regnskab/budget - Fastsættelse af kontingent - Indkomne forslag - Valg

8 Medlemmer kan se eller hente en kopi af det foregående års regnskab på afdelingskontoret efter 1. juni. På generalforsamlingen føres protokol over den førte debat, konklusioner og de vedtagne beslutninger. Kopi af protokollen ligger til gennemsyn på afdelingens kontorer. Stk. 5 Brevafstemning Medlemmer, der på grund af tjenstlige forhold er forhindret i at deltage i ordi nære og ekstraordinære generalforsamlinger, kan, ved forelæggelse af dokumentation fra arbejdsgive ren, stemme pr. brev til personvalg. Medlemmer med fast bopæl på Anholt kan ligeledes stemme pr. brev ved per sonvalg. Brevafstemning kan ske ved henvendelse til afdelingen 12 kalenderdage før generalforsamlingen og skal være afdelingen i hænde senest dagen før generalforsamlingens afholdelse. Stk. 6 Personvalg Generalforsamlingen vælger: Afdelingsformand (valgperiode 3 år) Afdelingsnæstformand (valgperiode 3 år) 2 faglige sekretærer (valgperiode 3 år) 2 bilagskontrollanter og 2 suppleanter for disse (valgperiode 2 år), de her valgte kan ikke være medlemmer af afdelings- eller sektorbestyrelse En fanebærer og en fanebærersuppleant (valgperiode 2 år) Ved personvalg kræves over halvdelen af de afgivne stemmer. For at opnå valg skal man opnå mindst halvdelen af de afgivne gyldige stemmer, medmindre kun 1 kandidat er bragt i forslag. Navne på generalforsamlingsvalgte samt valgåret kan ses på afdelingens hjemmeside. Stk. 7 Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med mindst 8 kalenderdages varsel af bestyrelsen, med angivelse af en skriftligt motiveret dagsorden herfor. Den ekstraordinære generalforsamling kan kun behandle denne dagsorden. Såfremt mindst 50 medlemmer skriftligt begærer det, skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling i henhold til ovennævnte regler om denne.

9 Medlemmer, der begærer ekstraordinær generalforsamling, fremlægger baggrunden herfor på den ekstraordinære generalforsamling ved en ordfører. 25 af medlemmerne, der har begæret generalforsamlingen, skal være til stede. 5. AFDELINGSBESTYRELSEN Afdelingsbestyrelsen Afdelingsbestyrelsen er afdelingens øverste politiske myndighed mellem generalforsamlingerne. Afdelingsbestyrelsen består af formand, næstformand, 2 faglige sekretærer, fire sektorformænd og otte sektorrepræsentanter. Tilforordnede er en repræsentant for FOA Ungdom i Randers, formanden for Pensionist- og efterlønsklubben og lederen af FOA Randers a-kasse. Kongres Delegerede til forbundets kongres er afdelingsbestyrelsen. Overskydende kongresdelegerede pladser fordeles herefter imellem Social- og sundhedssektoren og Pædagogisk sektor. Ved forfald og såfremt sektoren har en delegeret plads via en central sektorbestyrelsespost, vælger den pågældende sektor en erstatning. Stk. 3 Politisk ledelse Afdelingens politiske ledelse består af formand, næstformand og de 4 sektorformænd samt generalforsamlingsvalgte faglige sekretærer. Afdelingsbestyrelsen fastlægger politisk ledelses kompetence, hvorefter politisk ledelse skal udarbejde forretningsorden for sit virke, ligesom den skal komme med forslag til forretningsorden for afdelingsbestyrelsen til dennes vedtagelse. Stk. 4 Konstituering af afdelingsformand/afdelingsnæstformand Afgår en afdelingsformand eller næstformand i utide, kan afdelingsbestyrel sen med tre fjerdedele af stemmerne tage de nødvendige beslutninger om at konstituere til førstkommende ordinære afdelingsgeneralforsamling. Kan der ikke opnås enighed om konstituering af afdelingsformand og afdelings næstformand, indkaldes der til ekstraordinær afdelingsgeneralforsamling.

10 Øvrige politiske poster, der bliver ledige i utide, og hvortil der ikke er valgt suppleant, står ubesat til førstkommende ordinære generalforsamling. Stk. 5 Konstituering af sektorformand/sektornæstformand Hvis en sektorformand eller en sektornæstformand afgår i utide, kan sektorbestyrelsen med tre fjerdedele af stemmerne tage de nødvendige beslutninger om at konstituere til førstkommende ordinære sektorårsmøde. Kan der ikke opnås enighed om konstituering af sektorformand eller sektornæstformand, indkaldes der til ekstraordinært sektorårsmøde i den pågældende sektor. 6. Vilkår for valgte lønnede Aflønning Afdelingens generalforsamling fastsætter, efter indstilling fra afdelingsbestyrelsen, aflønning og pension af de politisk valgte, der er lønnede i afdelingen. Herudover reguleres lønnen for de politisk valgte i generalforsamlingsperioden med de for det kommunale arbejdsmarked aftalte reguleringer. Afgang Når generalforsamlings- og sektorvalgte lønnede politikere afgår, skal afdelingsbestyrelsen, inden eventuelt nyvalg foretages, vurdere, om vilkårene for den lønnede politiske post skal ændres. Stk. 3 Honorarer og anden løn De lønnede afdelings- og sektorvalgte kan ikke beklæde andre lønnede tillidshverv eller andet lønarbejde uden afdelingsbestyrelsens godkendelse. De lønnede afdelings- og sektorvalgte kan endvidere ikke oppebære ekstra indkomster i form af honorarer m.v. fra lønnede hverv, der knytter sig til tillidshverv i afdelingen, uden afdelingsbestyrelsens godkendelse. Ekstra indkomster i form af honorarer m.v. fra lønnede hverv, der knytter sig til tillidshverv i afdelingen, tilfalder afdelingen. Afdelingsbestyrelsen fastsætter nærmere regler herfor, herunder en minimumsgrænse. Afdelingsbestyrelsen skal én gang årligt have en opgørelse over, hvilke hverv den enkelte afdelings- eller sektorvalgte beklæder, og hvilke beløb der i den forbindelse tilfalder afdelingen.

11 Stk. 4 Afgang i utide Ved afgang i utide på grund af lægeligt dokumenteret sygdom eller ved manglende genvalg udbetales en fratrædelsesgodtgørelse svarende til 6 måneders løn. Ved fratræden i forbindelse med overgang til efterløn eller pension udbetales en fratrædelsesgodtgørelse svarende til 3 måneders løn. Ved fratræden som følge af ændring i strukturen etableres en fratrædelsesordning, som skal godkendes af generalforsamlingen. Stk. 5 Død I tilfælde af død i valgperioden udbetales der 3 måneders løn til de efterladte. Stk. 6 Fratræden ved pensionsalder Valgte lønnede skal fratræde ved udgangen af den måned, hvor de opnår folkepensionsalder. 7. SAMARBEJDE Afdelingen skal i samarbejde med de øvrige afdelinger inden for regionen organisere et samarbejde, der sikrer de ansatte tryghed og faglighed gennem bl.a. en fælles repræsentation i forhandlingssammenhæng samt elevservicering og elevarbejde. 8. SEKTOR- OG FAGGRUPPEDANNELSE Antal af sektorer Afdelingens faggrupper er samlet i 4 sektorer: Social- og sundhedssektoren Pædagogisk sektor Kost- og servicesektoren Teknik- og servicesektoren Medlemmerne er obligatorisk medlem i den sektor, de fagligt tilhører. Valg Sektorårsmøderne vælger sektorformand og sektornæstformand og eventuelle faglige sekretærer.

12 Valget gælder for 3 år. Øvrige valgte vælges for 2 år. Sektorårsmøderne vælger en sektorbestyrelse og suppleanter samt vedtager egne vedtægter. Sektorens vedtægter skal godkendes af afdelingsbestyrelsen. Sektorårsmøderne vælger hver 2 repræsentanter og 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen. Suppleanter er ikke personlige. Sektornæstformanden er obligatorisk suppleant for sektorformanden til afdelingsbestyrelsen. Stk. 3 Nedlæggelse/sammenlægning Afdelingens generalforsamling kan nedlægge en sektor og sammenlægge sektorer efter indstilling fra de berørte sektorers årsmøder. Stk. 4 Sektorårsmøde Ordinært sektorårsmøde afholdes en gang årligt i 1. halvår. Stk. 5 Kompetence Sektorerne har kompetence til under ansvar over for afdelingsgeneralforsamlingen og afdelingens bestyrelse at varetage: Faglige og organisatoriske tiltag i henhold til afdelingens grundlag og formål ( 2), inden for sektorens områder, herunder udvikling af fagligheden og udvikling af arbejdspladserne i samarbejde med faggrupperne At forhandle og afslutte alle faglige sager inden for sektorens område i overensstemmelse med generalforsamlingens og afdelingsbestyrelsens beslutninger De overenskomstspørgsmål som vedrører sektoren specielt Indhentning af specielle overenskomstkrav Sektorens egne erhvervsfaglige uddannelser, herunder elevarbejde, efter- og videreuddannelse samt strategier for kvalifikations- og kompetenceudvikling Information og kommunikation inden for sektorens områder Sektoren indstiller sektorbudget til afdelingsbestyrelsen i sammenhæng med afdelingens budgetlægning

13 9. FAGGRUPPER Ansvar og kompetence Sektorerne har det overordnede ansvar for arbejdet med faggrupperne. Faggrupperne har kompetence til at træffe beslutning om forhold, der alene angår den enkelte faggruppe. Faggruppeopdeling Udgangspunktet for faggruppeopdelingen er landsdækkende overenskomstgrupper. 10. KLUBARBEJDE Klubdannelse Under afdelingen og dennes sektorer kan der dannes klubber. Afdelingen og sektorerne skal tage initiativ til, at der dannes de fornødne klub ber. Øvrige klubber Udover de sektorrettede klubber kan der oprettes klub for efterlønnere og pensionister. Der kan endvidere oprettes klub for unge under 30 år. 11. ADMINISTRATION OG ØKONOMI Overordnet ansvar Afdelingsbestyrelsen har ansvaret for det fælles overordnede administrative og teknologiske grundlag. Daglig administrativ ledelse Afdelingsformanden er afdelingens øverste administrative leder, under ansvar overfor afdelingsbestyrelsen. Politisk ledelse er øverste ansættende myndighed for afdelingens lønnede personale, og er ansvarlig for overenskomstforholdene med afdelingens personalegrupper inden for de af afdelingsbestyrelsen fastsatte rammer og indgåede tiltrædelseserklæringer.

14 Stk. 3 Kontingent Afdelingskontingentet fastsættes af generalforsamlingen. I kontingentets størrelse indgår afdelingens afregning af kontingent til forbund og a-kasse. Afdelingsbestyrelsen kan opkræve ude fra kommende stigninger til forbund og a-kasse. Imellem generalforsamlingerne kan afdelingsbestyrelsen regulere kontingentsatserne i henhold til nettoprisindekset. Det samlede kontingent oprundes til hele kroner. Hvert år i juli kvartal fremlægger politisk ledelse i afdelingsbestyrelsen forslag til budget for det kommende år. Afdelingsbestyrelsen fremlægger rammebudget til generalforsamlingens godkendelse. Regnskabet for det foregående år skal forelægges afdelingsbestyrelsen inden udgangen af april kvartal i revideret form. Årsregnskabet fremlægges i revideret stand på den ordinære generalforsamling til godkendelse. Stk. 4 Medlemshæftelse Medlemmerne hæfter kun for afdelingens forpligtelser med kontingentet. Stk. 5 Regnskabsansvarlig Afdelingsformanden er den øverst ansvarlige for regnskabet. Stk. 6 Tegningsret Tegningsret tilkommer formand og næstformand. Desuden kan politisk ledelse tillægge andre politisk valgte og medarbejdere en tegningsret. Ved dispositioner udover kr kræves underskrift af to i forening. Bevillinger over kr kræver afdelingsbestyrelsens godkendelse, såfremt udgiften ikke er omfattet af det vedtagne budget. Stk. 7 Revisor Afdelingsbestyrelsen skal vælge en statsautoriseret revisor.

15 Stk. 8 Forvaltning af fast ejendom Køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræver generalforsamlingens godkendelse. 12. LOVÆNDRINGER Ændringer i lovene og de dertil hørende protokollater kan kun foretages af generalforsamlingen. Lovene kan ændres med to tredjedele af de afgivne stemmer. Protokollaterne kan ændres med almindeligt flertal. 13. AFDELINGSNEDLÆGGELSE Afdelingen kan kun nedlægges som følge af en generalforsamlingsbeslutning med to tredjedele af de fremmødte stemmer på en generalforsamling. Beslutningen herom skal efterfølgende godkendes af hovedbestyrelsen. En afdeling kan kun udmelde sig af forbundet med 1 års varsel, såfremt afdelingens øverste myndighed vedtager dette med to tredjedele af de afgivne stemmer, og dette efterfølgende bekræftes af en urafstemning blandt afdelingens medlemmer ligeledes med to tredjedele af de afgivne stemmer. 14. IKRAFTTRÆDEN Således vedtaget den 23. oktober 2012 på den ordinære generalforsamling i FOA Fag og Arbejde Randers. Protokollat nr. 1 Overgangsprotokollat Gældende til 1. april Personvalg Antallet af generalforsamlingsvalgte faglige sekretærer reduceres senest i 2013 til 2. Når der sker en naturlig afgang, genbesættes posten ikke. 5 Afdelingsbestyrelsens sammensætning Den nye afdelingsbestyrelse valgt efter denne lov 5 træder i funktion den 1. april Nuværende generalforsamlingsvalgte afdelingsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter, der er valgt i henhold til de gamle love 4 stk. 8, og som skulle

16 på valg ved generalforsamlingen 2012 får forlænget nuværende valgperiode frem til 31. marts Generalforsamlingsvalgte afdelingsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter, der er valgt i henhold til de gamle love 4 stk. 8, og som skulle på valg ved generalforsamlingen 2013 får afkortet nuværende valgperiode, så den slutter 31. marts Med henvisning til en del af beslutningen på den ekstraordinære generalforsamling 30. oktober 2007 er følgende gældende frem til generalforsamlingen i 2012: Det på den stiftende generalforsamling torsdag den 19. maj 2005 godkendte sammenlægningsprotokollat PMF Djursland og FOA Randers ophæves på følgende vilkår: At Bente Schmidt Klausen og Susanne T. Bregendal med Pia Kristensen som suppleant har sæde i afdelingsbestyrelsen til afdelingens generalforsamling i At afgang fra de 2 bestyrelsesposter i perioden kun kan suppleres med Pia Kristensen. Ved afgang herudover bortfalder posten. 8 Sektor- og faggruppedannelse Sektorårsmøderne vælger hver 2 repræsentanter og 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen. De første valg finder sted på sektorårsmøderne i 2013, de 2 repræsentanter vælges for henholdsvis 1 og 2 år, ligeledes på suppleantposterne.

FOA Fag og Arbejde. Svendborg afdeling. Love for afdeling og sektorer

FOA Fag og Arbejde. Svendborg afdeling. Love for afdeling og sektorer FOA Fag og Arbejde Svendborg afdeling Love for afdeling og sektorer FOA Fag og Arbejde, Svendborg afdeling Møllergade 56 5700 Svendborg Tlf. 4697 2727 Fax. 4697 2718 Faglig afdeling Fax. 4697 2719 A-kassen

Læs mere

Århus afdeling. Love for afdelingen. Afdelingen har hjemsted i Århus Kommune. Der kan oprettes lokalkontorer efter behov.

Århus afdeling. Love for afdelingen. Afdelingen har hjemsted i Århus Kommune. Der kan oprettes lokalkontorer efter behov. Århus afdeling Love for afdelingen 1. Navn Afdelingens navn er FOA Fag og Arbejde, Århus afdeling. Afdelingen har hjemsted i Århus Kommune. Der kan oprettes lokalkontorer efter behov. 2. Formål Afdelingens

Læs mere

. 1. Afdelingens navn og hjemsted

. 1. Afdelingens navn og hjemsted 1 . 1. Afdelingens navn og hjemsted Stk. 1. Afdelingens navn er FOA - Fag og Arbejde Vendsyssel. Stk. 2. Afdelingen har hjemsted i Hjørring Kommune. Stk. 3. Afdelingen har kontorer i Hjørring og Brønderslev

Læs mere

FOA Social- og Sundhedsafdelingens love

FOA Social- og Sundhedsafdelingens love FOA Social- og Sundhedsafdelingens love - vedtaget på fagforeningens ekstraordinære ordinære generalforsamling den 30. marts 2016 1: Navn og hjemsted Fagforeningens navn er FOA Social- og Sundhedsafdelingen.

Læs mere

FOA Fag og Arbejde Bornholm

FOA Fag og Arbejde Bornholm Love side 1 1 Navn og hjemsted s Afdeling. I daglig tale FOA Bornholm. er medlem af Forbundet FOA Fag og Arbejde med hjemsted i København. har hjemsted i Bornholms Regionskommune. er medlem af LO Sektion

Læs mere

LOVE FOA FAG OG ARBEJDE

LOVE FOA FAG OG ARBEJDE 1 LOVE FOA FAG OG ARBEJDE 1 Navn og hjemsted Stk. 1 Afdelingens navn er FOA Fag og Arbejde - Sønderborg. Stk. 2 Afdelingen har hjemsted i Sønderborg. Stk. 3 Ingen bestemmelser i afdelingslovene må stride

Læs mere

Love for FOA Fag og Arbejde i Holstebro Godkendt på afdelingens generalforsamling den 30. oktober 2008

Love for FOA Fag og Arbejde i Holstebro Godkendt på afdelingens generalforsamling den 30. oktober 2008 side 1 af 8 Love for FOA Fag og Arbejde i Holstebro Godkendt på afdelingens generalforsamling den 30. oktober 2008 1 Navn og hjemsted Afdelingens navn er FOA Fag og Arbejde, Holstebro. Stk.2 Afdelingen

Læs mere

Love for FOA Fag og Arbejde i Holstebro Godkendt på afdelingens generalforsamling den 29. oktober 2015

Love for FOA Fag og Arbejde i Holstebro Godkendt på afdelingens generalforsamling den 29. oktober 2015 side 1 af 8 Love for FOA Fag og Arbejde i Holstebro Godkendt på afdelingens generalforsamling den 29. oktober 2015 1 Navn og hjemsted Afdelingens navn er FOA Fag og Arbejde, Holstebro. Stk.2 Afdelingen

Læs mere

RANDERS AFDELING 15. ÅRGANG NR. 6A/2007

RANDERS AFDELING 15. ÅRGANG NR. 6A/2007 RANDERS AFDELING 15. ÅRGANG NR. 6A/2007 2 Udgives af: FOA Fag og Arbejde Randers afdeling Redaktionsudvalg: Allan Hørsted (ansvarshavende) Karen Sørensen, redaktør Kontaktpersoner i sektorerne: Social-

Læs mere

FOA NORDJÆLLAND AFDELINGSLOVE

FOA NORDJÆLLAND AFDELINGSLOVE FOA NORDJÆLLAND AFDELINGSLOVE 29. april 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. NAVN OG HJEMSTED... 3 2. FORMÅL... 3 3. MEDLEMSKAB... 4 4. KONTINGENT... 5 5. GENERALFORSAMLINGEN... 5 6. AFDELINGENS ÅRSMØDE OG TEMADAGE...

Læs mere

Love FOA Fag og Arbejde, Aalborg

Love FOA Fag og Arbejde, Aalborg Love FOA Fag og Arbejde, Aalborg 1: Navn og hjemsted og organisationstilknytning Afdelingens navn er FOA Fag og Arbejde, Aalborg. Afdelingen har hjemsted i Aalborg. Afdelingen er tilsluttet FOA Fag og

Læs mere

Stk. 4, Love: Afdelingslovene skal være i overensstemmelse med de af forbundet vedtagne love

Stk. 4, Love: Afdelingslovene skal være i overensstemmelse med de af forbundet vedtagne love 1 Navn og hjemsted Stk. 1, Organisationens navn: Afdelingens navn er FOA Fag og Arbejde, Lillebælt afdeling. Stk. 2, Organisationens hjemsted: Afdelingens hjemsted er Middelfart Kommune. Stk. 3, Organisationens

Læs mere

LOVE FOA SØNDERJYLLAND

LOVE FOA SØNDERJYLLAND LOVE FOA SØNDERJYLLAND 1 Navn og hjemsted Afdelingens navn er FOA - Fag og Arbejde Sønderjylland, med hjemsted i Rødekro. Ingen bestemmelser i afdelingslovene må stride mod forbundslovene. 2 Formål Afdelingens

Læs mere

dej bera og ga f A OF

dej bera og ga f A OF F O A fag og arbejde 1 Afdelingslove for FOA Herning - Fag og Arbejde er udgivet af FOA - Fag og Arbejde Lay-out: Birgitte Rasmussen, FOA Herning Tryk: FOA s trykkeri Oplag: 300 eksemplarer Maj 2016 2

Læs mere

AFDELINGENS LOVE. FOA Fag og Arbejde Viborg

AFDELINGENS LOVE. FOA Fag og Arbejde Viborg AFDELINGENS LOVE FOA Fag og Arbejde Viborg INDHOLD 1 Navn og hjemsted 2 Afdelingens grundlag og formål 3 Medlemmet 4 Medlemskab 5 Kontingent 6 Generalforsamlingen 7 Afdelingsbestyrelsen 8 Sektorerne 9

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Favrskov Lærerforening

Vedtægter for Favrskov Lærerforening Vedtægter for Favrskov Lærerforening 1 Hjemsted Kredsens navn er Favrskov Lærerforening. Den udgør kreds 137 af Danmarks Lærerforening. Kredsen har hjemsted i Favrskov kommune. 2 Formål Kredsens formål

Læs mere

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn.

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 FYN Hjemsted: Fyn og Øerne 2. Medlemskab af organisationer

Læs mere

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Frederikshavn Blackhawks Floorball Stiftelsesdato: 2. Klubbens hjemsted: Klubben er hjemmehørende i Frederikshavn Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. Foreningen er en videreførelse af projektet Ud af røret af 1995 2 Foreningens hjemsted:

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A.

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. 1 Foreningens navn Foreningens navn er Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. (forkortet FBL) 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er Brejning Strand

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter for Hjallerup Jagtforening

Vedtægter for Hjallerup Jagtforening Vedtægter for Hjallerup Jagtforening 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Hjallerup Jagtforening 1.2. Foreningens hjemsted er Brønderslev kommune. 2. Forholdet til Danmarks Jægerforbund 2.1. Foreningen

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969.

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. Klejtrup Boldklub Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Klejtrup Boldklub. Dens hjemsted er Viborg Kommune. 2. Klubbens formål. Klubbens

Læs mere

Vedtægter for støtteforeningen Selam Støtteforening. 1. Foreningens navn og hjemsted

Vedtægter for støtteforeningen Selam Støtteforening. 1. Foreningens navn og hjemsted Vedtægter for støtteforeningen Selam Støtteforening 1. Foreningens navn og hjemsted Selam støtteforening har hjemsted i Århus Kommune, Elmegårdsvej 1, 8361 Hasselager, C/O Selam Friskole. 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for SIND - Landsforeningen for psykisk sundhed

Vedtægter for SIND - Landsforeningen for psykisk sundhed SIND Landsforeningen for psykisk sundhed Blekinge Boulevard 2 2630 Taastrup Tlf.: 35 24 07 50 www.sind.dk Vedtægter for SIND - Landsforeningen for psykisk sundhed September 2015 1. Navn, hjemsted og organisationstilknytning.

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtægter for. Søften Gymnastikforening 8382 Hinnerup

Vedtægter for. Søften Gymnastikforening 8382 Hinnerup Vedtægter for 8382 Hinnerup Side 1 af 6 sider Vedtægter for 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er, (SGF). Foreningen er stiftet i 1903 i Søften. Foreningen har hjemsted i Søften i Favrskov kommune. 2.

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

Klublove. Social- og Sundhedsassistentklubben Århus

Klublove. Social- og Sundhedsassistentklubben Århus 1 Klubbens navn Klublove Social- og Sundhedsassistentklubben Århus Klubbens navn er Social og sundhedsassistentklubben i Århus 2 Formål At medvirke til at løse opgaver i forhold til medlemmerne efter regler,

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol

Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol (Godkendt på Studenterrådet Metropols stiftende generalforsamling d. 8. oktober 2009, senest ændret på ordinær generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. 3. MEDLEMMER. Som medlem kan optages enhver person, som kan tilslutte sig AFS Interkulturs formål.

VEDTÆGTER FOR. 3. MEDLEMMER. Som medlem kan optages enhver person, som kan tilslutte sig AFS Interkulturs formål. VEDTÆGTER FOR 1. NAVN. Foreningens navn er AFS Interkultur. 2. FORMÅL. Foreningen er en frivillig non-profit ungdomsudvekslingsorganisation, og dens formål er at arbejde for fred. Gennem interkulturel

Læs mere

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter For Talentspejderne i Randers Kommune ( Lokalforeningen ) 1. Navn, adresse og stiftelsesdato 1.1. Lokalforeningens navn er Talentspejderne

Læs mere

Vedtægter for. Holbæk Odsherred. Stiftet 1. januar 2005

Vedtægter for. Holbæk Odsherred. Stiftet 1. januar 2005 Vedtægter for Holbæk Odsherred Stiftet 1. januar 2005 Sidst ændret den 29-03-2016 1 Afdelingens navn og hjemsted Holbæk-Odsherred afdeling i Fagligt Fælles Forbund, der dækker Holbæk og Odsherred kommuner.

Læs mere

Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015

Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015 Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015 Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... 1 2 Formål... 1 3 Medlemskab... 1 4 Indmeldelse... 1 5 Udmeldelse... 1 6 Kontingent... 2 7 Restance... 2

Læs mere

VEDTÆGTER DANSKE KREDS

VEDTÆGTER DANSKE KREDS VEDTÆGTER DANSKE KREDS 1 Navn og hjemsted 1.1 Kredsens navn er Danske Kreds, Den faglige organisation i Danske Bankkoncernen. Dens hjemsted er København. 1.2 Danske Kreds er tilsluttet Finansforbundet

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

VEDTÆGTER DANSKE KREDS

VEDTÆGTER DANSKE KREDS VEDTÆGTER DANSKE KREDS 1 Navn og hjemsted 1.1 Kredsens navn er Danske Kreds, Den faglige organisation i Danske Bankkoncernen. Dens hjemsted er København. 1.2 Danske Kreds er tilsluttet Finansforbundet

Læs mere

Vedtægter for PROSA/STAT

Vedtægter for PROSA/STAT Vedtægter for PROSA/STAT 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er PROSA/STAT. Stk. 2. Foreningens hjemsted er København. Vedtaget på generalforsamlingen 5. november 1994 Revideret: Generalforsamlingen 25.

Læs mere

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 1 Navn og hjemsted Foreningen Sejs-Svejbæk Idrætsforening (SSIF), der har hjemsted i Silkeborg Kommune, er stiftet

Læs mere

Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles

Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS). Stiftet den 08.05.2013.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GREVE SKYTTEFORENING

VEDTÆGTER FOR GREVE SKYTTEFORENING VEDTÆGTER FOR GREVE SKYTTEFORENING Side 1 Vedtægter for Greve Skytteforening 1 Foreningens navn er Greve Skytteforening. Foreningens hjemsted er Greve kommune. Foreningen er stiftet den 7. marts 1902.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS

VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS 1 NAVN. Stk. 1 Kredsen har navnet Næstved Lærerkreds og udgør kreds nr. 61 af Danmarks Lærerforening, omfattende Næstved Kommune. 2 FORMÅL Stk. 1 Kredsens formål er inden

Læs mere

18. årgang nr. 6/2010. Generalforsamling. den 26. oktober 2010 på Jydegården

18. årgang nr. 6/2010. Generalforsamling. den 26. oktober 2010 på Jydegården Randers Afdeling 18. årgang nr. 6/2010 Generalforsamling den 26. oktober 2010 på Jydegården foa-netværket 3 Forslag til FORRETNINGSORDEN på afdelingens generalforsamling 1. Generalforsamlingen vælger dirigenter

Læs mere

Forbundet af Offentligt Ansatte. Forbunds. Love. 2. ordinære kongres. Vedtaget på

Forbundet af Offentligt Ansatte. Forbunds. Love. 2. ordinære kongres. Vedtaget på Forbundet af Offentligt Ansatte Forbunds Love Vedtaget på 2. ordinære kongres oktober 2000 Forbunds Love Vedtaget på 2. ordinære kongres oktober 2000 F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T

Læs mere

Vedtægter for HK/Sjælland.

Vedtægter for HK/Sjælland. Vedtægter for HK/Sjælland. Afsnit 1 - Navn og formål. 1. Stk. 1. Foreningens navn er HK Danmark, Sjælland afdeling (HK/Sjælland) med afdelingssektorerne HK/Handel, HK/kommunal, HK/Stat og HK/Privat, hjemmehørende

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

VEDTÆGTER DMF. 1. Navn

VEDTÆGTER DMF. 1. Navn VEDTÆGTER DMF 1. Navn 1.1. Forbundets navn er Dansk Motions Forbund (DMF). 2. Formål 2.1. Forbundets formål er på almennyttigt grundlag at udbrede interessen for, i den frie natur, at udøve utvunget samvær

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for. Indhold 1... 2. hjemsted, Navn og. Hovedbestyrelsen,

Vedtægter for. Indhold 1... 2. hjemsted, Navn og. Hovedbestyrelsen, Vedt ægt erf or Fr i efunk t i onær er Vedtægter for Frie Funktionærer Indhold Navn og hjemsted, 1... 2 Formål, 2... 2 Medlemmer, 3... 2 Medlemsrettigheder og pligter, 4-7... 3 Regionsvedtægt, 8-9... 3

Læs mere

Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk.

Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk. Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk. 1. Foreningens navn. Foreningens navn er: Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk (L.F.D.B.). Foreningens formål er at arbejde for fælles regler

Læs mere

02.1 Foreningen er tilsluttet Danmarks Jægerforbund, hvis vedtægter er bindende for foreningen og går forud for disse vedtægter.

02.1 Foreningen er tilsluttet Danmarks Jægerforbund, hvis vedtægter er bindende for foreningen og går forud for disse vedtægter. VEDTÆGTER for SÆBY OG OMEGNS JAGTFORENING (stiftet den 24. april 1933) Under DANMARKS JÆGERFORBUND 01.0 Foreningens navn er Sæby og Omegns Jagtforening med hjemsted i Frederikshavn og Sæby gammel Kommune.

Læs mere

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Odder - Skanderborg Foreningens hjemsted er Odder kommune. Foreningen er dannet ved

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Ringe Boldklub RB 27 - Bestyrelsens forslag til nye vedtægter

Ringe Boldklub RB 27 - Bestyrelsens forslag til nye vedtægter 1. Foreningens navn er RINGE BOLDKLUB. Stiftet den 24. juni 1927. Hjemsted i Faaborg-Midtfyn Kommune. 1. Foreningens navn er RINGE BOLDKLUB. Stiftet den 24. juni 1927. Hjemsted i Ringe kommune. 2. Foreningens

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter. for. Horsens Frisørlaug

Vedtægter. for. Horsens Frisørlaug Vedtægter for Horsens Frisørlaug 2 1.1 Laugets navn er: Horsens frisørlaug 1. Navn, formål og hjemsted 1.2 Laugets formål er at varetage laugsmedlemmernes interesser i økonomisk og faglig henseende, samt

Læs mere

Forbundslove. Vedtaget på stiftelseskongressen januar 2005

Forbundslove. Vedtaget på stiftelseskongressen januar 2005 Forbundslove Vedtaget på stiftelseskongressen januar 2005 Vedtaget på stiftelseskongressen januar 2005 1. Navn Forbundets navn er FOA Fag og Arbejde. Forbundet har hjemsted i København. Forbundets medlemskab

Læs mere

Hedens Golfklub februar 2017

Hedens Golfklub februar 2017 Hedens Golfklub februar 2017 1 Klubbens navn er Hedens Golfklub og dens hjemsted er, Resenfeldevej 26, Grønhøj i Viborg kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan

Læs mere

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse.

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse. VEDTÆGTER FOR: Norsminde Sejlklub 1 KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er Norsminde Sejlklub. Dens hjemsted er Odder kommune. Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private

Læs mere

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012 Navn og formål 1 Foreningens navn er Jægerspris Sejlklub, forkortet JSK. Foreningen er hjemmehørende i Frederikssund Kommune. 2 Jægerspris Sejlklub har som formål at være ramme om et fællesskab af sejl-

Læs mere

FC Grenaa, som er stiftet den , er hjemmehørende i Grenaa, Norddjurs Kommune.

FC Grenaa, som er stiftet den , er hjemmehørende i Grenaa, Norddjurs Kommune. VEDTÆGTER FOR FC GRENAA 1 FORENINGENS NAVN: FC Grenaa, som er stiftet den 5.11.1973, er hjemmehørende i Grenaa, Norddjurs Kommune. 2 FORMÅL: Stk. 1: FC Grenaa har som formål at fremme den almene interesse

Læs mere

Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne

Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne Maj 2016 Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne. Foreningens hjemsted er København. Foreningen

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL VEDTÆGTER for Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er: Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst.

Læs mere

Foreningen Ulstrup IF er stiftet den og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune.

Foreningen Ulstrup IF er stiftet den og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune. Ulstrup IF 1: NAVN OG HJEMSTED. Foreningen Ulstrup IF er stiftet den 15.06.2010 og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune. 2: FORMÅL. Foreningens formål er, med udgangspunkt i afdelingerne, at skabe

Læs mere

Vedtægter for Syddjurs Sportsrideklub

Vedtægter for Syddjurs Sportsrideklub Vedtægter for Syddjurs Sportsrideklub Syddjurs Sportsrideklub Møllevej 6 8420 knebel info@syddjurssportsrideklub.dk 1 Foreningen Syddjurs Sportsrideklub er stiftet den 18. oktober 2006. og har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Lærerkreds Nord

Vedtægter for Lærerkreds Nord Vedtægter for Lærerkreds Nord Kredsens navn og hjemsted 1 Kredsens navn er Lærerkreds Nord. Kredsen dækker Hjørring, Frederikshavn og Læsø kommuner. Den udgør kreds 159 af Danmarks Lærerforening. Kredsens

Læs mere

Vedtægter for Jels Idrætsforening

Vedtægter for Jels Idrætsforening Vedtægter for Jels Idrætsforening Stiftet den 18. juni 1965. Vedtægterne er revideret d. 12. december 1988, d. 31. januar 1991, d. 27. februar 1992, d. 24. marts 1994 og d. 13. marts 2012. 1 Navn og hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER for Fyens Stifts Menighedsrådsforening Fyens Stifts Menighedsrådsforening

VEDTÆGTER for Fyens Stifts Menighedsrådsforening Fyens Stifts Menighedsrådsforening VEDTÆGTER for Fyens Stifts Menighedsrådsforening Fyens Stifts Menighedsrådsforening Foreningens navn og formål 1. Fyens Stifts Menighedsrådsforening ( i det følgende kaldet foreningen ) virker i tilslutning

Læs mere

Vedtægt for LOF s landsorganisation

Vedtægt for LOF s landsorganisation Vedtægt for LOF s landsorganisation Navn Forbundets navn er: LOF s landsorganisation, Liberalt Oplysnings Forbund. I daglig tale: LOF. Formål LOF har til formål, ud fra en liberal grundholdning, at skabe

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben.

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben. Vedtægter 1. Navn og tilhørsforhold Stk.1. Klubbens navn er AC TAP klubben ved Aarhus Universitet. Klubben har hjemsted ved Aarhus Universitet. 2. Medlemskab af organisation og formål Klubben er en arbejdspladsklub

Læs mere

Vedtægter for Viborg Firmaidræt

Vedtægter for Viborg Firmaidræt Vedtægter for Viborg Firmaidræt 1. Foreningens navn: Foreningens navn er Viborg Firmaidræt (VFI). Stiftet den 10. maj 1950. 2. Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 3. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Stilling Idrætsforening.

Vedtægter for Stilling Idrætsforening. Vedtægter for Stilling Idrætsforening. 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er STILLING IDRÆTSFORENING. Aktiviteter i foreningen drives tillige under navnet SIF. Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS)

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) 1. Navn Kredsens navn er Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS). Kredsen er en virksomhedskreds under Finansforbundet i henhold til denne organisations

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ØHAVETS LÆRERKREDS Ærø Svendborg - Langeland

VEDTÆGTER FOR ØHAVETS LÆRERKREDS Ærø Svendborg - Langeland VEDTÆGTER FOR ØHAVETS LÆRERKREDS Ærø Svendborg - Langeland 2014 1 1 Lærerkredsen udgør kreds 86 af Danmarks Lærerforening og omfatter Ærø, Langeland og Svendborg kommuner. Kredsen har hjemsted i Svendborg.

Læs mere

DANSK FOLKEBÅDSKLUB KLUBBENS LOVE

DANSK FOLKEBÅDSKLUB KLUBBENS LOVE Navn og formål 1 Klubbens navn er Dansk Folkebådsklub, forkortet DFK. Klubben er ikke knyttet til et geografisk hjemsted, men afholder årlige generalforsamlinger, hvor bestyrelsen skønner, der gives mulighed

Læs mere

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse:

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse: Vedtægter for Christiansbjerg Idrætsforening Indholdsfortegnelse: 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskab 4 Indmeldelse 5 Udmeldelse 6 Kontingent 7 Restance 8 Udelukkelse og eksklusion 9 Ordinær generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Skolelederforeningens vedtægter pr

Skolelederforeningens vedtægter pr Skolelederforeningens vedtægter pr. 21.10.2015 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Skolelederforeningen. Foreningen har hjemsted i København 2. Formål Skolelederforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

i. At fremme og støtte gennemførelsen af forbundets formålsparagraf.

i. At fremme og støtte gennemførelsen af forbundets formålsparagraf. Vedtægter 1 1 Navn og hjemstedskommune Navn: 3F Odense Industri Hjemstedskommune: Odense 2 Afdelingens formål a. At organisere alle industriarbejdere, der er beskæftiget indenfor tilknyttede industrivirksomheder,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

Vedtægter for Badmintonklubben abc Aalborg. Stiftet den 3. oktober 1958

Vedtægter for Badmintonklubben abc Aalborg. Stiftet den 3. oktober 1958 Vedtægter for Badmintonklubben abc Aalborg Stiftet den 3. oktober 1958 Vedtægter Badmintonklubben abc Aalborg 1 KLUBBENS NAVN Stk. 1 Foreningens navn er Badmintonklubben abc Aalborg (herefter benævnt klubben).

Læs mere

Vedtægter for HK Luftfart SAS 13. september 2016

Vedtægter for HK Luftfart SAS 13. september 2016 Vedtægter for HK Luftfart SAS 13. september 2016 Kastrup 2016 1 Indhold 1. NAVN..... 4 2. OPTAGELSESBETINGELSER... 4 3. FORMÅL... 4 STK. 2. Faglige opgaver... 4 STK. 3. Organisatoriske opgaver... 4 4.

Læs mere

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB Vedtægter for SKAGEN HAVKAJAKKLUB 1. Navn, hjemsted og formål. Klubbens navn er Skagen Havkajkklub. Hjemsted er Skagen by, Frederikshavn Kommune. Klubben er stiftet den 12. september 2009 og har til formål

Læs mere

Fløng-Hedehusene Idræts Vedtægter

Fløng-Hedehusene Idræts Vedtægter 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Fløng-Hedehusene Idræt, forkortet FHI. FHI er hjemmehørende i Høje-Taastrup Kommune. FHI s lokalområde er Hedehusene og Fløng. 2. Formål. FHI vil styrke medlemmers

Læs mere

Vedtægter for F.C Hjallese

Vedtægter for F.C Hjallese Vedtægter for F.C Hjallese 1 Navn og hjemsted Forenings navn er F.C Hjallese 2003. Foreningen er stiftet den 18-12 2002. Foreningens hjemsted er i Hjallese sogn, Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Brønderslev familie og Firma Idræt

Vedtægter for Brønderslev familie og Firma Idræt Vedtægter for Brønderslev familie og Firma Idræt 1. Foreningens navn: Foreningens navn er Brønderslev Familie og Firma Idræt. Initialer: BFFI. Stiftelses år: 24. marts 1952 2. Foreningens hjemsted: Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

VEDTÆGTER For TMS Ringsted Håndbold

VEDTÆGTER For TMS Ringsted Håndbold 210-15966 VEDTÆGTER For TMS Ringsted Håndbold 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er TMS Ringsted Håndbold. Den er stiftet den 1. september 2000 og er hjemmehørende i Ringsted Kommune. Pr.

Læs mere

Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Generalforsamlingen d. 26. april 2014

Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Generalforsamlingen d. 26. april 2014 Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Generalforsamlingen d. 26. april 2014 Indhold: Side 2 1. Navn og hjemsted (Indsat afdelingens data) Side 3 2. Afdelingens formål Side 2 3. Opbygning og kompetencefordeling

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

Vedtægter. Side 1 af 7

Vedtægter. Side 1 af 7 Vedtægter Side 1 af 7 1 Navn og juridisk status Landsdelsforeningens navn er DGI Nordjylland Stk. 2. DGI Nordjylland er en forening og en selvstændig juridisk enhed. Stk. 3. Landsdelsforeningen er en sammenslutning

Læs mere