dej bera og ga f A OF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "dej bera og ga f A OF"

Transkript

1 F O A fag og arbejde 1

2 Afdelingslove for FOA Herning - Fag og Arbejde er udgivet af FOA - Fag og Arbejde Lay-out: Birgitte Rasmussen, FOA Herning Tryk: FOA s trykkeri Oplag: 300 eksemplarer Maj

3 Indholdsfortegnelse: Organisationens navn og geografiske dækning Formål Et fælles værdisæt Medlemskab Kontingent Ordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling Afgang i utide Løn, pension med videre FOA Herning - Fag og Arbejdes bestyrelse Koordinationsudvalg Sektorer Seniorklub Kongres og Sektorårsmødedeltagelse Overenskomster og lokalaftaler Regnskab Revision Eksklusion Lovændringer Nedlæggelse og udmeldelse Afdelingssammenlægning eller - ændring Ikrafttræden Side 4 Side 4 Side 6 Side 9 Side 10 Side 11 Side 16 Side 16 Side 17 Side 18 Side 20 Side 20 Side 27 Side 28 Side 28 Side 28 Side 29 Side 30 Side 31 Side 31 Side 32 Side 32 Side 33 3

4 FOA Herning Love 1 ORGANISATIONENS NAVN OG GEOGRA- FISKE DÆKNING Stk. 1 FOA Herning - Fag og Arbejde. Stk. 2 FOA Herning - Fag og Arbejde er medlem af Forbundet FOA - Fag og Arbejde med hjemsted i København. Stk. 3 FOA Herning - Fag og Arbejde dækker geografisk Ikast-Brande, Herning og Ringkøbing- Skjern Kommuner. Der er kontorer i Herning og Ringkøbing. 2 FORMÅL Stk. 1 Afdelingens grundlag er et menneskesyn, som bygger på demokrati, nærhed, tryghed, mangfoldighed, solidaritet og respekt. 4

5 Det er medlemmernes engagement, deltagelse og aktivitet, der gør organisationen dynamisk og demokratisk, samt er med til at fremme og værne om fælles interesser. Det er samtidig fællesskabet og en række fælles værdier, der giver organisationen samlet kollektiv styrke. Organisationen bygger på åbenhed og tilgængelighed, ligesom strukturen bygger på en decentral tankegang. Afdelingens tillidsvalgte er de bånd, der binder organisationen sammen. Stk. 2 FOA Herning - Fag og Arbejdes vigtigste ressource er medlemmerne. De er grundstenen for hele FOA Herning - Fag og Arbejdes aktivitet. FOA Herning - Fag og Arbejdes formål er: At organisere offentligt og privat ansatte inden for FOA Herning - Fag og Arbejdes Område At skabe bedst mulige rammer for medlemmernes arbejdsvilkår 5

6 At være et rummeligt fællesskab med plads til forskellighed og mangfoldighed, som skal afspejle sig i de demokratiske organer At påvirke samfundsudviklingen fagligt, politisk, økonomisk, socialt, kulturelt og internationalt, herunder fremme ligebehandling til gavn for medlemmerne At styrke og støtte FOA Herning - Fag og Arbejdes tillidsvalgte At virke i fællesskab for et samfund præget af omtanke, sammenhold og solidaritet 3 ET FÆLLES VÆRDISÆT Stk. 1 Målet er det fælles faglige demokrati og dermed medlemmets indflydelse som skal være så direkte som muligt overalt i organisationen. Som medlem har man ret til at blive hørt, inddraget, orienteret og være medbestemmende om egne forhold. Beslutninger som har direkte indflydelse på dagligdagen afgøres så vidt muligt af med- 6

7 lemmet selv under ansvar overfor og i overensstemmelse med det forpligtende fællesskab. Medlemsrettighederne udgør en central del af det forpligtigende fællesskab, som afdelinger og forbund udgør. Stk. 2 Alle medlemmer skal gives mulighed for at øve indflydelse og deltage direkte eller indirekte i kollektive processer, beslutninger og valg i FOA Fag og Arbejde. Medlemmet har ret til at få understøttet fagligheden og fagets udvikling, og ret til indflydelse på de forhold, de aftaler og den overenskomst, der vedrører deres arbejde. Stk. 3 FOA Herning - Fag og Arbejde bygger sin indsats på fælles værdier omkring indsatsområder, der omhandler tryghed og faglighed. Tryghed gælder i forhold til: Løn og ansættelse 7

8 Arbejdsmiljø og forebyggelse Sygdom og arbejdsskade Beskæftigelse og fastholdelse Faglighed handler om: Faglig identitet og faglig anerkendelse Uddannelse og kompetenceudvikling Arbejdspladsens udvikling Medlemmer kan indbringe klager over sagsbehandling og afgørelser, som angår medlemmets individuelle, personlige rettigheder for klageinstansen. Undtaget herfor er sager af politisk karakter eller sager, der er omfattet af andre klageinstanser. Retningslinjer for klageinstansen er fastsat af FOA s Hovedbestyrelse. Stk. 4 FOA Herning Fag og Arbejde yder ikke støtte til politiske partier. 8

9 4 MEDLEMSKAB Stk. 1 Som medlemmer optages alle, der er beskæftiget eller er under uddannelse inden for Forbundets faglige område, og som samtidig er beskæftiget på en arbejdsplads inden for FOA Herning - Fag og Arbejdes geografiske område. Stk. 2 Ved indmeldelse har medlemmet krav på et eksemplar af FOA Herning - Fag og Arbejdes og Forbundets love. Medlemskabet er først gyldigt når der er betalt kontingent. Stk. 3 Medlemmerne har pligt til at meddele navneog adresseændring, samt ændring af stillingsbetegnelse og arbejdssted. Stk. 4 Udmeldelse skal ske skriftligt fra medlemmets side med en måneds varsel til en måneds udgang. 9

10 Stk. 5 Overflytning til et andet forbund sker ved begæring fra medlemmet, fortrinsvis til en måneds udgang. Overflytning til en anden FOA afdeling sker i henhold til Forbundets love. Stk. 6 Medlemmer, der forlader arbejdsmarkedet og overgår til folkepension, kan fortsætte deres medlemskab, idet de dog ikke er valgbare og ikke har stemmeret med undtagelse af valg til seniorklubben. 5 KONTINGENT Stk. 1 Til at bestride FOA Herning - Fag og Arbejdes administration og øvrige udgifter betaler medlemmerne et månedligt kontingent, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen. FOA Herning - Fag og Arbejdes kontingent reguleres i henhold til nettoprisindekset fra januar måned året før. 10

11 I kontingentets størrelse indgår ikke FOA Herning - Fag og Arbejdes medlemsafregning af kontingent over for Forbundet og dennes arbejdsløshedskasse. Udefrakommende stigninger til Forbund og A-kasse reguleres i henhold til såvel Hovedbestyrelsens som Folketingets beslutninger. Det samlede kontingentbeløb oprundes altid til nærmeste hele antal kroner. Stk. 2 Kontingentet betales månedsvis forud. Restancer medfører slettelse i overensstemmelse med de i Forbundet fastsatte bestemmelser. Stk. 3 Medlemmerne hæfter alene med deres kontingent. 6 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stk. 1 Generalforsamlingen er FOA Herning - Fag og Arbejdes øverste myndighed. 11

12 Stk. 2 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts/april måned. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 6 ugers varsel. Dagsordenen gøres tilgængelig for samtlige medlemmer senest 8 dage før generalforsamlingen. Ved indkaldelsen til generalforsamlingen skal det oplyses, hvem der er på valg, og om de, der besidder posterne, modtager genvalg. Stk. 3 Dagsordenen på den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende: Valg af dirigenter Godkendelse af forretningsorden Godkendelse af dagsorden Beretning Regnskab Budget Indkomne forslag Valg 12

13 Fremtidigt virke Stk. 4 På FOA Herning - Fag og Arbejdes generalforsamling aflægges bestyrelsens beretning for det udførte arbejde i den forløbne periode. Stk. 5 Det reviderede regnskab og budget fremægges til godkendelse. Kopi af regnskab og budgetforslag kan afhentes på et af FOA Herning - Fag og Arbejdes kontorer eller tilsendes efter begæring 8 kalenderdage før generalforsamlingen. Stk. 6 Indkomne forslag herunder forslag til valg af formand, næstformand og faglige sekretærer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være FOA Herning - Fag og Arbejde i hænde senest 28 kalenderdage før generalforsamlingens afholdelse med en kort skriftlig motivering. FOA Herning - Fag 13

14 og Arbejdes bestyrelse kan fremsætte forslag med et kortere varsel. Forslag kan afhentes på et af FOA Herning - Fag og Arbejdes kontorer eller tilsendes efter begæring 8 kalenderdage før generalforsamlingen. Stk. 7 På generalforsamlingen tages referat over vedtagne beslutninger. Generalforsamlingsreferatet underskrives af dirigenterne og formanden. Stk. 8 FOA Herning - Fag og Arbejdes bestyrelse er FOA Herning - Fag og Arbejdes øverste politiske myndighed mellem generalforsamlingerne. Stk. 9 Generalforsamlingen vælger FOA Herning - Fag og Arbejdes daglige ledelse bestående af formand og næstformand. Formanden er øverst politisk og administrati- 14

15 ve ansvarlige. Stk. 10 Generalforsamlingen træffer beslutning om antallet af faglige sekretærer efter indstilling fra FOA Herning - Fag og Arbejdes bestyrelse. Stk. 11 Alle valg er 3 årige. Generalforsamlingsvalgte skal afgå ved udgangen af den måned, hvor folkepensionsalderen indtræder. Stk. 12 Der vælges 2 bilagskontrollanter samt 2 suppleanter for disse. Alle vælges for 1 år af gangen. Stk. 13 FOA Herning - Fag og Arbejdes Afdelingsbestyrelse vælger, en statsautoriseret/ registreret revisor, der skal revidere FOA Herning - Fag og Arbejdes regnskaber. 15

16 Stk. 14 Alle valg sker ved almindelig flertal. 7 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af et flertal i bestyrelsen med mindst 8 dages varsel eller på skriftlig begæring af mindst 5 % af medlemmerne med angivelse af dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling. 8 AFGANG I UTIDE Afgår formanden, næstformanden eller en faglig sekretær i utide kan FOA Herning - Fag og Arbejdes bestyrelse med 3/4 af de afgivne stemmer konstituere en efterfølger frem til førstkommende ordinære generalforsamling, hvor valg skal finde sted for resten af ordinær valgperiode. Såfremt der ikke kan opnås enighed med 3/4 af de afgivne stemmer, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med valg for resten af ordinær valgperiode. 16

17 9 LØN, PENSION M.V. Stk. 1 FOA Herning - Fag og Arbejdes generalforsamling fastsætter, efter indstilling fra FOA Herning - Fag og Arbejdes bestyrelse, aflønning for de afdelings- og sektorvalgte. Stk. 2 De afdelings- og sektorvalgte er omfattet af en pensionsordning. Procentsatsen følger den, der er gældende for hovedparten af FOA Herning - Fag og Arbejdes medlemmer. Stk. 3 Ordningen gælder både afdelings- og sektorvalgte. Ved afgang i utide på grund af lægelig dokumenteret sygdom eller manglende genvalg udbetales en fratrædelsesgodtgørelse: 0-6 års valgperiode, 3 måneders løn Over 6 års valgperiode, 6 måneders løn Ved fratræden til pension/efterløn udbetales tre måneders fratrædelsesgodtgørelse. I til- 17

18 fælde af død i valgperioden udbetales tre måneders løn til de efterladte. 10 FOA HERNING - FAG OG ARBEJDES BE- STYRELSE Stk. 1 FOA Herning - Fag og Arbejdes bestyrelse består af: Formand Næstformand Faglige sekretærer Sektorformænd/-repræsentanter Derudover vælges sektorvalgte repræsentanter fra hver sektor efter følgende fordeling: 1 repr. for medlemmer 1 repr. for medlemmer 1 repr. for medlemmer 1 repr. for medlemmer Repræsentanter til FOA Herning - Fag og Arbejdes bestyrelse vælges af og blandt sektorbestyrelsens medlemmer. Suppleanter til FOA Herning - Fag og Arbej- 18

19 des bestyrelse vælges af og blandt sektorbestyrelsens medlemmer i prioriteret rækkefølge. Medlemsantallet opgjort pr. 31. december året forud danner grundlag for antallet af sektorrepræsentanter i FOA Herning - Fag og Arbejdes bestyrelse pr. 1. april. Stk. 2 FOA Herning - Fag og Arbejdes bestyrelse afholder som hovedregel 7 bestyrelsesmøder om året. Stk. 3 FOA Herning Fag og Arbejdes bestyrelse kan nedsætte udvalg efter behov f.eks. Elev-, Ungdoms- og Lederudvalg. Stk. 4 FOA Herning - Fag og Arbejdes bestyrelse skal indkalde til møder for tillidsrepræsentanter. De tillidsvalgte i hvert af arbejdsgiverområderne indkaldes for at skabe netværk. 19

20 11 KOORDINATIONSUDVALG Der nedsættes et koordinationsudvalg, bestående af: Valgte på afdelingsgeneralforsamlingen Sektorformand/sektorrepræsentant Medlemmer af Regions-MED udvalget Medlemmer af MED-hovedudvalg i de 3 kommuner Fællestillidsrepræsentanter Fuldtidsfrikøbte tillidsvalgte Det indstilles, at der som hovedregel holdes 6 møder om året. 12 SEKTORER Stk. 1 FOA Herning - Fag og Arbejde opdeles i sektorer på basis af medlemmernes faggruppetilhørsforhold. Sektorstemmeretten kan udøves inden for denne afdelingssektor. FOA Herning - Fag og Arbejde kan nedlægge/ 20

21 sammenlægge sine sektorer efter behov. Et forslag om nedlæggelse/sammenlægning kræver tilslutning fra den/de berørte sektorgeneralforsamlinger. Stk. 2 Sektorerne skal være politikskabende, herunder skabe udvikling af fagligheden, identiteten og udvikling af arbejdspladserne i samarbejde med fag- og funktionsgrupperne under ansvar over for FOA Herning - Fag og Arbejdes bestyrelse inden for følgende områder: De overenskomstspørgsmål, som vedrører sektoren specielt Indhentning af specielle overenskomstkrav Faglige og organisatoriske tiltag indenfor sektorens område Områdets egne erhvervsfaglige uddannelser Elevarbejde Informationsarbejde overfor medlemmerne 21

22 Sektorerne kan: Konstituere ny sektorformand i tilfælde af afgang i utide. Sektorbestyrelsen kan med ¾ af de afgivne stemmer konstituere en efterfølger frem til førstkommende ordinære generalforsamling, hvor valg skal finde sted for resten af ordinær valgperiode. Såfremt der ikke kan opnås enighed med ¾ af de afgivne stemmer indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med valg af formand for resten af ordinær valgperiode. Stk. 3 Hver sektor ledes af en bestyrelse, valgt af og blandt sektorens medlemmer på sektorgeneralforsamlingen. Stk. 4 For Social- og Sundhedssektoren vælges: Formand 10 bestyrelsesmedlemmer 3 suppleanter 22

23 For Pædagogisk Sektor vælges: Formand 10 bestyrelsesmedlemmer 3 suppleanter For Teknik- og Service Sektoren vælges: Formand 5 bestyrelsesmedlemmer 1 suppleant For Kost- og Service Sektoren vælges: Formand 5 bestyrelsesmedlemmer 1 suppleant Sektorformanden er på valg. Jævnfør FOA Herning - Fag og Arbejdes love, 6, stk. 11. Sektorbestyrelsen konstituerer sig med valg af næstformand. Sektorbestyrelsesmedlemmer og suppleanter er på valg hvert andet år. Den ene del af sektorbestyrelsen og suppleanterne er på valg i lige år og den anden del 23

24 er på valg i ulige år. Dette fastlægges i den enkelte sektors forretningsorden. Afgang i utide: Henvises til FOA Herning - Fag og Arbejdes love, 8. Stk. 5 Sektorgeneralforsamlinger afholdes forud for FOA Herning - Fag og Arbejdes generalforsamling og indvarsles med mindst 6 ugers varsel. Dagsordenen skal bekendtgøres samtidig med indvarslingen. Det skal af dagsordenen klart fremgå hvilke poster, der er på valg, og om de, der besidder posterne, modtager genvalg. Endvidere skal dagsordenen mindst indeholde følgende punkter: Valg af dirigent(er) Godkendelse af forretningsorden Godkendelse af dagsorden 24

25 Beretning Indkomne forslag Valg Fremtidigt virke De indkomne forslag, herunder forslag til valg af sektorformand, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være sektoren i hænde senest 28 kalenderdage før generalforsamlingens afholdelse med en kort skriftlig motivering. På generalforsamlingen tages referat over vedtagne beslutninger. Generalforsamlingsreferatet underskrives af dirigenten(erne) og formanden. Stk. 6 Ekstraordinære sektorgeneralforsamlinger kan indkaldes af et flertal i sektorbestyrelsen med mindst 8 dages varsel eller på skriftlig begæring af mindst 5 % af medlemmerne, dog minimum 15 medlemmer, med angivelse af dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling. 25

26 Stk. 7 Sektorbestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden. I FOA Herning - Fag og Arbejdes budget afsættes der hvert år økonomi til afholdelse af et antal sektorbestyrelsesmøder samt et antal møder i funktionsgrupperne. Stk. 8 Der kan under sektorbestyrelserne oprettes arbejdspladsrelaterede funktionsgrupper, hvor faggrupperne kan mødes på tværs. Der kan ligeledes oprettes faglige udvalg inden for hver af de bestående faggrupper, der kan rådgive og vejlede sektorbestyrelsen i fagligeog uddannelsesspørgsmål. De faglige udvalg kan bestå af indtil 5 bestyrelsesmedlemmer. Sektorbestyrelsesmedlemmer med samme faglige baggrund har ret til at få sæde i det faglige udvalg. Antallet fastsættes af sektorbestyrelsen. Valg til det faglige udvalg finder sted på et møde indkaldt af sektoren for faggruppens 26

27 medlemmer. Valget gælder for 2 år ad gangen. De faglige udvalg mødes efter behov, dog højst 6 gange om året. Stk. 9 Under sektorerne kan der dannes klubber. I faggruppeklubber har sektorbestyrelsesmedlemmer med samme faglige baggrund ret til at få plads i faggruppeklubbestyrelsen. Antallet af sektorbestyrelsesmedlemmer bestemmes af sektorbestyrelsen. En klub fastlægger selv sine love herunder kontingent. Kontingentet kan ikke opkræves af FOA Herning - Fag og Arbejde. Lovene må ikke stride mod FOA Herning - Fag og Arbejdes love. 13 SENIORKLUB Der oprettes en seniorklub for forbundsmedlemmer og afdelingsmedlemmer, der udtræ- 27

28 der af arbejdsmarkedet. Afdelingsmedlemmer som er gået på efterløn kan ligeledes optages. Ægtefæller/samlever kan tegne medlemskab. Dog er kun afdelingsmedlemmer valgbare til bestyrelsen. 14 KONGRES OG SEKTORÅRSMØDEDELTA- GELSE Deltagelse i de i forbundslovene nævnte repræsentative organer følger bestemmelserne herom i forbundslovene. 15 OVERENSKOMSTER OG LOKALAFTALER Stk. 1 FOA Herning - Fag og Arbejdes bestyrelse skal forkaste eller opsige en lokalaftale, som er indgået af en afdelingssektor, en klub eller af en tillids/arbejdsmiljø/su/medrepræsentant, såfremt den er i strid med gældende overenskomster eller indgåede aftaler. 28

29 Stk. 2 FOA Herning - Fag og Arbejde kan ikke indgå lokalaftaler, der forringer gældende overenskomster uden Forbundets godkendelse. Såfremt det forekommer, kan Forbundet forkaste eller opsige den pågældende lokalaftale. 16 REGNSKAB Stk. 1 FOA Hernings daglige ledelse har ansvaret for at regnskabet føres og fremlægges for bestyrelsen mindst 1 gang i kvartalet. Bestyrelsen er til enhver tid ansvarlig for penge og værdipapirer. Stk. 2 Tegningsretten tilkommer formanden og næstformand i forening. Desuden kan afdelingens bestyrelse godkende medarbejdere med prokura 1 medarbejder i forening med 1 valgt eller 2 medarbejdere i forening. Pantsætning i større omfang samt køb og salg af fast ejendom skal besluttes på generalforsamlingen. 29

30 Stk. 3 Regnskabsåret følger kalenderåret. 1. behandling af budgettet finder sted på bestyrelsesmødet i oktober/november, hvor regnskabstal for de 3 første kvartaler fremlægges. Endelig godkendelse af budgettet for det kommende år finder sted på bestyrelsesmødet i december. Det reviderede regnskab indsendes til Forbundet. 17 REVISION FOA Herning - Fag og Arbejdes regnskaber skal revideres af en statsautoriseret/ registreret revisor. De 2 generalforsamlingsvalgte bilagskontrollanter skal mindst 2 gange årligt gennemgå regnskabsbilag for at kontrollere, at disse svarer til beslutninger taget i FOA Herning - Fag og Arbejde. Uoverensstemmelser mellem bilag og beslutninger meddeles omgående FOA Herning - Fag og Arbejdes bestyrelse. De valgte bilagskontrollanter kan ikke være medlem af FOA Herning - Fag og Arbejdes bestyrelse eller en sektorbestyrelse. 30

31 18 EKSKLUSION Ethvert medlem, som handler i strid med Forbundets- eller FOA Herning - Fag og Arbejdes love, eller som bevidst udviser illoyal optræden, kan ekskluderes. Eksklusionen kan ske på en generalforsamling i FOA Herning - Fag og Arbejde eller besluttes af Hovedbestyrelsen. En eksklusion foretaget af en generalforsamling i FOA Herning - Fag og Arbejde skal godkendes af Hovedbestyrelsen. Ekskluderede medlemmer fortaber deres medlemsrettigheder. 19 LOVÆNDRINGER Ændringer i gældende love kræver to tredjedele af de afgivne stemmer på en generalforsamling. 31

32 20 NEDLÆGGELSE OG UDMELDELSE Stk. 1 FOA Herning - Fag og Arbejde kan kun nedlægges som følge af en generalforsamlingsbeslutning med to tredjedele af de fremmødte stemmer på en generalforsamling. Beslutningen herom skal efterfølgende godkendes af Forbundets Hovedbestyrelse. Stk. 2 FOA Herning - Fag og Arbejde kan melde sig ud af Forbundet med et års varsel, såfremt en generalforsamling vedtager dette med to tredjedele af de afgivne stemmer, og dette efterfølgende bekræftes af en urafstemning blandt FOA Herning - Fag og Arbejdes medlemmer - ligeledes med to tredjedele af de afgivne stemmer. 21 AFDELINGSSAMMENLÆGNING ELLER ÆNDRING MV. FOA Herning - Fag og Arbejde kan sammenlægges eller ændres med almindeligt stem- 32

33 meflertal på afdelingsgeneralforsamlingen. 22 IKRAFTTRÆDEN Lovene træder i kraft ved deres vedtagelse. Således vedtaget på generalforsamling den 14. marts

34 Til notater: 34

35 35

36

. 1. Afdelingens navn og hjemsted

. 1. Afdelingens navn og hjemsted 1 . 1. Afdelingens navn og hjemsted Stk. 1. Afdelingens navn er FOA - Fag og Arbejde Vendsyssel. Stk. 2. Afdelingen har hjemsted i Hjørring Kommune. Stk. 3. Afdelingen har kontorer i Hjørring og Brønderslev

Læs mere

FOA Fag og Arbejde Bornholm

FOA Fag og Arbejde Bornholm Love side 1 1 Navn og hjemsted s Afdeling. I daglig tale FOA Bornholm. er medlem af Forbundet FOA Fag og Arbejde med hjemsted i København. har hjemsted i Bornholms Regionskommune. er medlem af LO Sektion

Læs mere

FOA Fag og Arbejde. Svendborg afdeling. Love for afdeling og sektorer

FOA Fag og Arbejde. Svendborg afdeling. Love for afdeling og sektorer FOA Fag og Arbejde Svendborg afdeling Love for afdeling og sektorer FOA Fag og Arbejde, Svendborg afdeling Møllergade 56 5700 Svendborg Tlf. 4697 2727 Fax. 4697 2718 Faglig afdeling Fax. 4697 2719 A-kassen

Læs mere

Love for FOA Fag og Arbejde i Holstebro Godkendt på afdelingens generalforsamling den 30. oktober 2008

Love for FOA Fag og Arbejde i Holstebro Godkendt på afdelingens generalforsamling den 30. oktober 2008 side 1 af 8 Love for FOA Fag og Arbejde i Holstebro Godkendt på afdelingens generalforsamling den 30. oktober 2008 1 Navn og hjemsted Afdelingens navn er FOA Fag og Arbejde, Holstebro. Stk.2 Afdelingen

Læs mere

Love for FOA Fag og Arbejde i Holstebro Godkendt på afdelingens generalforsamling den 29. oktober 2015

Love for FOA Fag og Arbejde i Holstebro Godkendt på afdelingens generalforsamling den 29. oktober 2015 side 1 af 8 Love for FOA Fag og Arbejde i Holstebro Godkendt på afdelingens generalforsamling den 29. oktober 2015 1 Navn og hjemsted Afdelingens navn er FOA Fag og Arbejde, Holstebro. Stk.2 Afdelingen

Læs mere

Love FOA Fag og Arbejde, Aalborg

Love FOA Fag og Arbejde, Aalborg Love FOA Fag og Arbejde, Aalborg 1: Navn og hjemsted og organisationstilknytning Afdelingens navn er FOA Fag og Arbejde, Aalborg. Afdelingen har hjemsted i Aalborg. Afdelingen er tilsluttet FOA Fag og

Læs mere

Århus afdeling. Love for afdelingen. Afdelingen har hjemsted i Århus Kommune. Der kan oprettes lokalkontorer efter behov.

Århus afdeling. Love for afdelingen. Afdelingen har hjemsted i Århus Kommune. Der kan oprettes lokalkontorer efter behov. Århus afdeling Love for afdelingen 1. Navn Afdelingens navn er FOA Fag og Arbejde, Århus afdeling. Afdelingen har hjemsted i Århus Kommune. Der kan oprettes lokalkontorer efter behov. 2. Formål Afdelingens

Læs mere

Stk. 4, Love: Afdelingslovene skal være i overensstemmelse med de af forbundet vedtagne love

Stk. 4, Love: Afdelingslovene skal være i overensstemmelse med de af forbundet vedtagne love 1 Navn og hjemsted Stk. 1, Organisationens navn: Afdelingens navn er FOA Fag og Arbejde, Lillebælt afdeling. Stk. 2, Organisationens hjemsted: Afdelingens hjemsted er Middelfart Kommune. Stk. 3, Organisationens

Læs mere

FOA NORDJÆLLAND AFDELINGSLOVE

FOA NORDJÆLLAND AFDELINGSLOVE FOA NORDJÆLLAND AFDELINGSLOVE 29. april 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. NAVN OG HJEMSTED... 3 2. FORMÅL... 3 3. MEDLEMSKAB... 4 4. KONTINGENT... 5 5. GENERALFORSAMLINGEN... 5 6. AFDELINGENS ÅRSMØDE OG TEMADAGE...

Læs mere

FOA Social- og Sundhedsafdelingens love

FOA Social- og Sundhedsafdelingens love FOA Social- og Sundhedsafdelingens love - vedtaget på fagforeningens ekstraordinære ordinære generalforsamling den 30. marts 2016 1: Navn og hjemsted Fagforeningens navn er FOA Social- og Sundhedsafdelingen.

Læs mere

AFDELINGENS LOVE. FOA Fag og Arbejde Viborg

AFDELINGENS LOVE. FOA Fag og Arbejde Viborg AFDELINGENS LOVE FOA Fag og Arbejde Viborg INDHOLD 1 Navn og hjemsted 2 Afdelingens grundlag og formål 3 Medlemmet 4 Medlemskab 5 Kontingent 6 Generalforsamlingen 7 Afdelingsbestyrelsen 8 Sektorerne 9

Læs mere

LOVE FOA FAG OG ARBEJDE

LOVE FOA FAG OG ARBEJDE 1 LOVE FOA FAG OG ARBEJDE 1 Navn og hjemsted Stk. 1 Afdelingens navn er FOA Fag og Arbejde - Sønderborg. Stk. 2 Afdelingen har hjemsted i Sønderborg. Stk. 3 Ingen bestemmelser i afdelingslovene må stride

Læs mere

Randers AFDELINGSLOVE

Randers AFDELINGSLOVE Randers AFDELINGSLOVE Vedtaget på afdelingens Generalforsamling den 23. oktober 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn og Hjemsted 2. Afdelingens grundlag og formål. - Fælles værdier. - Afdelingens grundlag

Læs mere

LOVE FOA SØNDERJYLLAND

LOVE FOA SØNDERJYLLAND LOVE FOA SØNDERJYLLAND 1 Navn og hjemsted Afdelingens navn er FOA - Fag og Arbejde Sønderjylland, med hjemsted i Rødekro. Ingen bestemmelser i afdelingslovene må stride mod forbundslovene. 2 Formål Afdelingens

Læs mere

Klublove for TSM - Teknik og skole

Klublove for TSM - Teknik og skole Klublove for TSM - Teknik og skole 1 Klubbens navn Klubbens navn er TSM Teknik og skole under FOA Århus afdeling Klubben skal til enhver tid overholde afdelingens og forbundets love og bestemmelser. Foretager

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Odder - Skanderborg Foreningens hjemsted er Odder kommune. Foreningen er dannet ved

Læs mere

Vedtægter for Personaleforeningen i Alm. Brand. Første forslag er, at ændre DFL til Forsikringsforbundet i de paragraffer, hvor det er nævnt.

Vedtægter for Personaleforeningen i Alm. Brand. Første forslag er, at ændre DFL til Forsikringsforbundet i de paragraffer, hvor det er nævnt. Forslag til vedtægtsændringer. Vedtægter for Personaleforeningen i Alm. Brand Første forslag er, at ændre DFL til Forsikringsforbundet i de paragraffer, hvor det er nævnt. 1 Foreningens navn er Personaleforeningen

Læs mere

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn.

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 FYN Hjemsted: Fyn og Øerne 2. Medlemskab af organisationer

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Forbundet af Offentligt Ansatte. Forbunds. Love. 2. ordinære kongres. Vedtaget på

Forbundet af Offentligt Ansatte. Forbunds. Love. 2. ordinære kongres. Vedtaget på Forbundet af Offentligt Ansatte Forbunds Love Vedtaget på 2. ordinære kongres oktober 2000 Forbunds Love Vedtaget på 2. ordinære kongres oktober 2000 F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T

Læs mere

Love for FOA Roskilde Afdeling

Love for FOA Roskilde Afdeling 1. Organisationens navn: Stk. 1. Afdelingens navn er: Love for FOA Roskilde Afdeling FOA - Sammen gør vi forskellen, Roskilde afdeling, som har hjemsted i Roskilde Kommune. Stiftet den 30. november 2005

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GREVE SKYTTEFORENING

VEDTÆGTER FOR GREVE SKYTTEFORENING VEDTÆGTER FOR GREVE SKYTTEFORENING Side 1 Vedtægter for Greve Skytteforening 1 Foreningens navn er Greve Skytteforening. Foreningens hjemsted er Greve kommune. Foreningen er stiftet den 7. marts 1902.

Læs mere

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969.

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. Klejtrup Boldklub Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Klejtrup Boldklub. Dens hjemsted er Viborg Kommune. 2. Klubbens formål. Klubbens

Læs mere

FOA/KLS LOVE Vedtaget på KLS s generalforsamling 2016

FOA/KLS LOVE Vedtaget på KLS s generalforsamling 2016 FOA/KLS LOVE Vedtaget på KLS s generalforsamling 2016 1 Fagforening: FOA/KLS Vilhelm Thomsens Allé 9, 2500 Valby Telefon: 46 97 15 00 Fax nr.: 46 97 14 99 E-mail: kls@foa.dk Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse

Læs mere

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD Vedtægter for Svømmeklubben SYD Stiftet den 1. januar 2007 af Svømmeklubben Nykøbing F. Sakskøbing og Omegns Svømmeklub Svømmeklubben START Stubbekøbing og Nordfalster SVØM Side 1 af 6 1 Navn og hjemsted

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

Klublove. Social- og Sundhedsassistentklubben Århus

Klublove. Social- og Sundhedsassistentklubben Århus 1 Klubbens navn Klublove Social- og Sundhedsassistentklubben Århus Klubbens navn er Social og sundhedsassistentklubben i Århus 2 Formål At medvirke til at løse opgaver i forhold til medlemmerne efter regler,

Læs mere

Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015

Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015 Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015 Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... 1 2 Formål... 1 3 Medlemskab... 1 4 Indmeldelse... 1 5 Udmeldelse... 1 6 Kontingent... 2 7 Restance... 2

Læs mere

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben.

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben. Vedtægter 1. Navn og tilhørsforhold Stk.1. Klubbens navn er AC TAP klubben ved Aarhus Universitet. Klubben har hjemsted ved Aarhus Universitet. 2. Medlemskab af organisation og formål Klubben er en arbejdspladsklub

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for. Søften Gymnastikforening 8382 Hinnerup

Vedtægter for. Søften Gymnastikforening 8382 Hinnerup Vedtægter for 8382 Hinnerup Side 1 af 6 sider Vedtægter for 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er, (SGF). Foreningen er stiftet i 1903 i Søften. Foreningen har hjemsted i Søften i Favrskov kommune. 2.

Læs mere

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Frederikshavn Blackhawks Floorball Stiftelsesdato: 2. Klubbens hjemsted: Klubben er hjemmehørende i Frederikshavn Kommune.

Læs mere

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN 1 Navn Foreningens navn er, stiftet den 5. januar 2010. Foreningen har hjemsted i Greve Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at fremme interessen for faget brandmand, til børn og unge, på en sikker,

Læs mere

Vedtægter for Poulstrup/ Vrejlev Sport 81

Vedtægter for Poulstrup/ Vrejlev Sport 81 Vedtægter for Poulstrup/ Vrejlev Sport 81 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er, Poulstrup Vrejlev Sport 81, stiftet den 7. april 1981 og har hjemsted i Hjørring kommune 2 Formål Foreningens formål er

Læs mere

Foreningen Ulstrup IF er stiftet den og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune.

Foreningen Ulstrup IF er stiftet den og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune. Ulstrup IF 1: NAVN OG HJEMSTED. Foreningen Ulstrup IF er stiftet den 15.06.2010 og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune. 2: FORMÅL. Foreningens formål er, med udgangspunkt i afdelingerne, at skabe

Læs mere

Vedtægter for HK Luftfart SAS 13. september 2016

Vedtægter for HK Luftfart SAS 13. september 2016 Vedtægter for HK Luftfart SAS 13. september 2016 Kastrup 2016 1 Indhold 1. NAVN..... 4 2. OPTAGELSESBETINGELSER... 4 3. FORMÅL... 4 STK. 2. Faglige opgaver... 4 STK. 3. Organisatoriske opgaver... 4 4.

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

Vedtægter for Østjysk Landboforening Gældende fra 10. marts 2011

Vedtægter for Østjysk Landboforening Gældende fra 10. marts 2011 Vedtægter for Østjysk Landboforening Gældende fra 10. marts 2011 Vedtægter for Østjysk Landboforening 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Østjysk Landboforening. Foreningens hjemsted er Horsens kommune.

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

Vedtægter for Holstebro Speedway Klub.

Vedtægter for Holstebro Speedway Klub. Vedtægter for Holstebro Speedway Klub. 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Holstebro Speedway Klub, i det følgende forkortet HoSK. HoSK er tilsluttet Danmarks Motor Union (DMU), og er til enhver tid underlagt

Læs mere

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850,

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850, Vedtægter 1. NAVN Klubbens navn: FIAT 500 KLUB DANMARK 2. FORMÅL Klubbens formål er: At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch):

Læs mere

Vedtægter Hedeland Golfklub

Vedtægter Hedeland Golfklub Vedtægter Hedeland Golfklub 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Klubben er stiftet den 27. maj 1980. 2. Formål Det er klubbens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 1 Navn og hjemsted Foreningen Sejs-Svejbæk Idrætsforening (SSIF), der har hjemsted i Silkeborg Kommune, er stiftet

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

DANSK FOLKEBÅDSKLUB KLUBBENS LOVE

DANSK FOLKEBÅDSKLUB KLUBBENS LOVE Navn og formål 1 Klubbens navn er Dansk Folkebådsklub, forkortet DFK. Klubben er ikke knyttet til et geografisk hjemsted, men afholder årlige generalforsamlinger, hvor bestyrelsen skønner, der gives mulighed

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB Vedtægter for SKAGEN HAVKAJAKKLUB 1. Navn, hjemsted og formål. Klubbens navn er Skagen Havkajkklub. Hjemsted er Skagen by, Frederikshavn Kommune. Klubben er stiftet den 12. september 2009 og har til formål

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing og Omegns Rideklub - ROK

Vedtægter for Ringkøbing og Omegns Rideklub - ROK Vedtægter for Ringkøbing og Omegns Rideklub - ROK 2015 1 Klubbens navn er Ringkøbing og Omegns Rideklub, forkortet ROK. Klubbens hjemsted er Ringkøbing-Skjern kommune. Klubben er stiftet 1965 og fusioneret

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN TEAM TEATRET

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN TEAM TEATRET VEDTÆGTER FOR FORENINGEN TEAM TEATRET Navn 1 Foreningens navn er FORENINGEN TEAM TEATRET. Foreningens bestyrelse har ret, men ikke pligt til at lade navnet beskytte gennem anmeldelse til Erhvervs- og selskabsstyrelsens

Læs mere

Ringe Boldklub RB 27 - Bestyrelsens forslag til nye vedtægter

Ringe Boldklub RB 27 - Bestyrelsens forslag til nye vedtægter 1. Foreningens navn er RINGE BOLDKLUB. Stiftet den 24. juni 1927. Hjemsted i Faaborg-Midtfyn Kommune. 1. Foreningens navn er RINGE BOLDKLUB. Stiftet den 24. juni 1927. Hjemsted i Ringe kommune. 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Østjysk Landboforening med forslag til vedtægtsændringer gældende fra 11. marts 2015

Vedtægter for Østjysk Landboforening med forslag til vedtægtsændringer gældende fra 11. marts 2015 Vedtægter for Østjysk Landboforening med forslag til vedtægtsændringer gældende fra 11. marts 2015 Vedtægter for Østjysk Landboforening 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Østjysk Landboforening. Foreningens

Læs mere

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling:

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: Fredericia april 2014 Indstilling Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: 1. Klubbens navn er Fredericia Sportsrideklub. Fork: FSRK Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Rideklubben Tyrsig

Vedtægter for Rideklubben Tyrsig Vedtægter for Rideklubben Tyrsig 1 Navn og hjemsted Foreningen Rideklubben Tyrsig er stiftet i 2017 og har hjemsted i Hjørring kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Rideforbund under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejle-Fredericia Landboforening. Sekretariats-adresse: LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Formål 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtægter for Ishøj Golfklub

Vedtægter for Ishøj Golfklub Vedtægter for Ishøj Golfklub 1 Ishøj Golfklub og relationerne til banen. Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter,

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Fjord Turisme

Vedtægter for Ringkøbing Fjord Turisme Vedtægter for Ringkøbing Fjord Turisme pr. 31.3.2014 Side 1 af 7 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. Foreningens navn er Ringkøbing Fjord Turisme med binavnene Ringkøbing Fjord Turismecenter og Destination Ringkøbing

Læs mere

Vedtægter for NORDSKOV MØLLES VENNER. 1. Navn, formål og hjemsted. Foreningens navn er NORDSKOV MØLLES VENNER og hjemstedet er Helsingør Kommune.

Vedtægter for NORDSKOV MØLLES VENNER. 1. Navn, formål og hjemsted. Foreningens navn er NORDSKOV MØLLES VENNER og hjemstedet er Helsingør Kommune. Vedtægter for NORDSKOV MØLLES VENNER 1. Navn, formål og hjemsted Foreningens navn er NORDSKOV MØLLES VENNER og hjemstedet er Helsingør Kommune. Foreningens formål er at virke for at Nordskov Mølle restaureres

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

Vedtægter for Trinord

Vedtægter for Trinord Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord Vedtaget på stiftende generalforsamling d. 27-11-2011 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune.

Læs mere

Brædstrup Rideklub. Vedtægter.

Brædstrup Rideklub. Vedtægter. Brædstrup Rideklub Vedtægter. 1. Klubbens Navn er Brædstrup Rideklub. Fork:. BRI Klubbens hjemsted er Brædstrup Kommune. Klubbens formål er at fremme interessen for ridesporten ved afholdelse af rideøvelser

Læs mere

Vedtægter per 9. april 2016 VEDTÆGTER

Vedtægter per 9. april 2016 VEDTÆGTER VEDTÆGTER Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (SHS). Dens hjemsted er Hundige Havn, Mågen i Greve kommune. Foreningens formål 2 Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST

Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST 1. Navn og Hjemsted: Klubbens navn: Forkortelse: Klubbens hjemsteder: Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST Lemvig kommune Klubbens stiftelsesdato:

Læs mere

Hedens Golfklub februar 2017

Hedens Golfklub februar 2017 Hedens Golfklub februar 2017 1 Klubbens navn er Hedens Golfklub og dens hjemsted er, Resenfeldevej 26, Grønhøj i Viborg kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan

Læs mere

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD Vedtægter for Svømmeklubben SYD Stiftet den 1. januar 2007 af Svømmeklubben Nykøbing F. Sakskøbing og Omegns Svømmeklub Svømmeklubben START Stubbekøbing og Nordfalster SVØM Side 1 af 6 1 Navn og hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB 21. marts 2011 Side 1 Nye vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Nexø Golf Klub, og klubben har hjemsted i Bornholms Regionskommune. Golfklubben skal være medlem af

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. 3. MEDLEMMER. Som medlem kan optages enhver person, som kan tilslutte sig AFS Interkulturs formål.

VEDTÆGTER FOR. 3. MEDLEMMER. Som medlem kan optages enhver person, som kan tilslutte sig AFS Interkulturs formål. VEDTÆGTER FOR 1. NAVN. Foreningens navn er AFS Interkultur. 2. FORMÅL. Foreningen er en frivillig non-profit ungdomsudvekslingsorganisation, og dens formål er at arbejde for fred. Gennem interkulturel

Læs mere

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse.

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse. VEDTÆGTER FOR: Norsminde Sejlklub 1 KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er Norsminde Sejlklub. Dens hjemsted er Odder kommune. Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private

Læs mere

Det er foreningens formål, gennem idræt og kulturelt arbejde, at styrke sammenholdet mellem unge og ældre til gavn for lokalsamfundet.

Det er foreningens formål, gennem idræt og kulturelt arbejde, at styrke sammenholdet mellem unge og ældre til gavn for lokalsamfundet. VEDTÆGTER 1. Foreningens navn er Skrydstrup Ungdoms- & Idrætsforening (SUIF). Foreningens hjemsted er Haderslev Kommune. 2. Det er foreningens formål, gennem idræt og kulturelt arbejde, at styrke sammenholdet

Læs mere

Vedtægter for Brønderslev Tennisklub:

Vedtægter for Brønderslev Tennisklub: Vedtægter for Brønderslev Tennisklub: 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Brønderslev Tennisklub (BTK), som er stiftet den 2. maj 1897 og har hjemsted i Brønderslev Kommune. Foreningen er tilsluttet

Læs mere

Vedtægter for Syddjurs Sportsrideklub

Vedtægter for Syddjurs Sportsrideklub Vedtægter for Syddjurs Sportsrideklub Syddjurs Sportsrideklub Møllevej 6 8420 knebel info@syddjurssportsrideklub.dk 1 Foreningen Syddjurs Sportsrideklub er stiftet den 18. oktober 2006. og har hjemsted

Læs mere

Love. for VIBORG RIDEKLUB. stiftet 22. september 1927

Love. for VIBORG RIDEKLUB. stiftet 22. september 1927 Love for VIBORG RIDEKLUB stiftet 22. september 1927 Ændret på Viborg Rideklub s generalforsamling den 25. februar 2013 1 Klubbens navn er: Viborg Rideklub (VIR). Klubbens hjemsted: Viborg Kommune 2 Klubbens

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

VEDTÆGTER For TMS Ringsted Håndbold

VEDTÆGTER For TMS Ringsted Håndbold 210-15966 VEDTÆGTER For TMS Ringsted Håndbold 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er TMS Ringsted Håndbold. Den er stiftet den 1. september 2000 og er hjemmehørende i Ringsted Kommune. Pr.

Læs mere

Vedtægter for Dansk Skolioseforening 2015

Vedtægter for Dansk Skolioseforening 2015 Vedtægter for Dansk Skolioseforening 2015 Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Dansk Skoliose Forening (DSF). Foreningens hjemsted er formandens adresse. 2 Formål Dansk Skoliose Forening henvender

Læs mere

Vedtægter. Fork: HRR. Klubbens stiftelsesdato xx.xx.1902

Vedtægter. Fork: HRR. Klubbens stiftelsesdato xx.xx.1902 Vedtægter - for Horsens Rideklub efter fusion mellem Horsens Rideklub og Kværnbækgaard Rideklub, vedtægter ændret den 12. marts 1996 ændret den xx.xx.2014 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Horsens Rideklub

Læs mere

Vedtægter for Herning Løbeklub. 1 Navn og Hjemsted. Herning Løbeklub, forkortet HLK, med hjemsted i Herning Kommune, er stiftet den 18. april 2001.

Vedtægter for Herning Løbeklub. 1 Navn og Hjemsted. Herning Løbeklub, forkortet HLK, med hjemsted i Herning Kommune, er stiftet den 18. april 2001. Vedtægter for Herning Løbeklub 1 Navn og Hjemsted Herning Løbeklub, forkortet HLK, med hjemsted i Herning Kommune, er stiftet den 18. april 2001. Foreningen er medlem af Dansk Atletik Forbund (DAF), og

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægter for biografforeningen DAGMAR

Vedtægter for biografforeningen DAGMAR Vedtægter for biografforeningen DAGMAR 1 Navn Stk1. Foreningens navn er Biografforeningen DAGMAR, Ribe Foreningens hjemsted er Ribe Biograf, 6760 Ribe 2 Formål Foreningens formål er: At give børn, unge

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. Foreningen er en videreførelse af projektet Ud af røret af 1995 2 Foreningens hjemsted:

Læs mere

Vedtægter for Greve-Solrød Erhverv

Vedtægter for Greve-Solrød Erhverv Vedtægter for Greve-Solrød Erhverv 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Greve-Solrød Erhverv, og dets hjemsted er i enten Greve eller Solrød Kommune. 2. Formål Greve-Solrød Erhvervs formål er at virke

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse:

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse: Vedtægter for Christiansbjerg Idrætsforening Indholdsfortegnelse: 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskab 4 Indmeldelse 5 Udmeldelse 6 Kontingent 7 Restance 8 Udelukkelse og eksklusion 9 Ordinær generalforsamling

Læs mere

Love for Ishøj Sportsrideklub

Love for Ishøj Sportsrideklub Love for Ishøj Sportsrideklub 1 Hvad er Ishøj Sportsrideklub? ISR, som navnet forkortes, er en rideklub hjemmehørende på Vestegnen i Ishøj kommune. Klubbens Historie går egentlig tilbage til 13. februar

Læs mere

Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union og af den lokale idrætsunion.

Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union og af den lokale idrætsunion. 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er SKJOLDENÆSHOLM GOLFKLUB. Klubbens hjemsted er Ringsted Kommune. 2. Formål Klubbens formål er at organisere golfspil og de dertil hørende idrætslige aktiviteter på det

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd

Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd 1 NAVN OG FORMÅL 1. Foreningens navn er Ringkøbing Fjord Erhvervsråd med hjemsted i Ringkøbing Skjern kommune. 2. Formålet med Ringkøbing Fjord Erhvervsråds arbejde

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød Vedtaget på generalforsamlingen den 1.oktober 2009 Revideret på generalforsamling 3.oktober 2013 1 1 Navn og adresse 1.1 Foreningens navn er Frederiksborg

Læs mere

Vedtægter for F.C Hjallese

Vedtægter for F.C Hjallese Vedtægter for F.C Hjallese 1 Navn og hjemsted Forenings navn er F.C Hjallese 2003. Foreningen er stiftet den 18-12 2002. Foreningens hjemsted er i Hjallese sogn, Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

Vedtægter for Køge Tri Team 2000

Vedtægter for Køge Tri Team 2000 Vedtægter for Køge Tri Team 2000 1 Navn og hjemsted Foreningen Køge Tri Team 2000, der har hjemsted i Køge Kommune, er stiftet pr. 2. januar 2001. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016

SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016 SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016 1. Navn og adresse: SAND De hjemløses landsorganisation Sundholmsvej 34, st. 2300 København S 2. Formål: SANDs formål er at modvirke årsagerne til og virkningerne af

Læs mere

Kulturelt Samråd for Viborg Kommune

Kulturelt Samråd for Viborg Kommune Kulturelt Samråd for Viborg Kommune Vedtægter 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Kulturelt Samråd, Viborg Kommune. Foreningen har hjemsted i Viborg Kommune, med adresse i Kulturforvaltningen. 2.

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere