Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud i henhold til Lov om Social Service 107

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud i henhold til Lov om Social Service 107"

Transkript

1 Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud i henhold til Lov om Social Service 107 Lovgrundlag 107 i Lov om Social Service (SEL) Formålet med Kvalitets-standa rden 83, 85 og 104 i Lov om Social Service At give kommunalbestyrelsen mulighed for at definere serviceniveauet og kvaliteten i forhold til at have midlertidig ophold i et botilbud At informere borgerne i Ringsted Kommune om og afstemme forventninger i forhold til service- og kvalitetsniveau i forhold til at have midlertidig ophold i et botilbud At give Myndighedsenheden et grundlag, som kan sikre ensartede afgørelser. At danne grundlag for, at borgeren ud fra en helhedsvurdering, der løbende tilpasses borgerens behov og ressourcer, kan blive tildelt den nødvendige hjælp og/eller støtte i botilbuddet. At opgavebeskrivelserne danner grundlag for, at centrene kan løse opgaver med borgeren med et ensartet serviceniveau. Målgruppe Efter Servicelovens 107, stk. 2, nr. 1, skal kommunen tilbyde personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne et midlertidigt botilbud. Det er ikke nærmere specificeret, hvilke former for funktionsnedsættelser, der kan være tale om. Der kan være tale om fysiske funktionsnedsættelser i form af lammelser, hjerneskade m.v., og der kan være tale om psykiske funktionsnedsættelser, f.eks. i form af udviklingshæmning, udviklings-forstyrrelser m.v., ligesom der kan være tale om en kombination af både en fysisk og en psykisk funktionsnedsættelse. Omfanget af funktions-nedsættelsen skal være omfattende i en sådan grad, at det ikke skønnes muligt, at kompensere borgeren via mindre indgribende foranstaltninger. Afgørende for kommunens afgørelse er en vurdering af personens behov. Behovet omfatter hjælp til almindelige, daglige funktioner, for pleje eller for særlig behandlingsmæssig støtte. Målgruppen for kommunen forpligtigelse efter stk. 2, nr.2, er personer med nedsat psykisk funktionsevne og særlige sociale 1

2 problemer, der har behov for omfattende hjælp i almindelige daglige funktioner, pleje, eller særlig behandlingsmæssig støtte. Bestemmelsen omhandler personer med nedsat psykisk funktionsevne og særlige sociale problemer, herunder personer med adfærdsmæssige problemer af psykisk eller social karakter samt tilbud til mennesker med sindslidelser. Der kan f.eks. være tale om ophold med behandlingsunderstøttende rammer til personer, som for en kortere periode har behov for behandlingsmæssig støtte og pleje, mens deres situation stabiliseres. Kommunen træffer beslutning om tilbud om døgnbehandling af stofmisbrugere, jf. vejledning 4 til lov om social service. Døgnbehandling af stofmisbrugere forudsættes af foregå i botilbud efter lov om social service 107, stk. 2, nr.2. Bevillingen til ophold i botilbud efter servicelovens 107, stk.2., nr.2. gives som udgangspunktet i en periode på 3 måneder. Opholdet er med henblik på en kortere periode, hvor borgeren har brug for social og/eller behandlingsmæssig støtte, stabilisering og prøvning af borgerens behov. Formålet med Botilbuddet At borgeren får mulighed for, at bruge, udvikle og vedligeholde sit potentiale/funktionsniveau i henhold til handleplan 141 bedst muligt. At borgeren i henhold til kvalitetsstandarden får opfyldt sit behov for personlig og praktisk hjælp, aflastning i forhold til daglige funktioner og socialpædagogisk støtte, samt tilbud om at deltage i eksterne aktivitets og samværstilbud. At borgeren opnår socialt samvær og netværk samt et trygt hjemmemiljø. I forbindelse med visitering af et midlertidigt ophold i botilbud jf. Lov om Social Service 107, skal der i vurderingen tages hensyn til sammensætningen af borgere, herunder borgerens behov for hjælp. Dermed er hensigten med visiteringsproceduren at sikre, at borgeren visiteres til et midlertidigt botilbud, der i sin sammensætning er i stand til at kompensere borgerens funktionsnedsættelse bedst muligt. 2

3 Visitation & visitations-prak sis Visiteringen vil ske på baggrund af en konkret individuel funktionsvurdering. Sagsbehandlere fra Myndighedsenheden vurderer borgerens funktionsevne på baggrund af en samtale med borgeren samt udtalelser indhentet fra interne og eksterne samarbejdspartnere, herunder andre afdelinger i forvaltningen, læger, hospitaler, mv. Princippet for visitationen er, at der skal tilbydes den mindst indgribende foranstaltning, der løser borgerens behov. Alle ydelser skal have et pædagogisk sigte. Ved pædagogisk sigte forstås hjælp til selvhjælp med henblik på, at forbedre eller bevare borgerens ressourcer. Indsatsen skal altid tage udgangspunkt i at motivere og træne borgeren i brug af egne ressourcer. Visitation sker på baggrund af en 141 handleplan udfærdiget mellem borger og Myndighedsenheden. Borgerens funktionsevne vurderes ud fra følgende 5 funktionsniveauer sammenholdt med de enkelte ydelser. De 5 funktionsniveauer er: Ingen begrænsnin g Lettere begrænsnin g Moderate begrænsnin ger Svære begrænsnin ger Totale begrænsnin ger Klarer sig Kan med let Kan med Kan med Kan ikke uden nogen indsats som moderat omfattende klare indsats vejledning støtte selv støtte selv opgaven og eller klare klare er afhængig motivation opgaven opgaven af, at andre selv klare klarer opgaven opgaven for sig Visiterede borgere indenfor målgruppen med funktionsniveau 4 er som udgangspunkt berettiget til et tilbud efr 107. Et 107 tilbud anerkender og rummer borgernes divergerende funktionsniveauer på forskellige udviklingsområder såvel, fysisk, 3

4 psykisk, følelsesmæssigt og socialt De socialfaglige sagsbehandlere fastsætter funktionsevnen på baggrund af en samtale med borgeren foreliggende 85 og 141 handleplan samt udtalelser indhentet fra interne og eksterne samarbejdspartnere, herunder andre afdelinger i forvaltningen, læger, hospitaler, mv. Botilbudet inddrages i vurderingen og visitationen for at sikre sammensætningen af borgere. Ringsted Kommune ved Myndighedsenheden visiterer til optagelse i længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 107. Myndighedsenheden skal vurdere, om tilbud om ophold i et botilbud efter 107 er en egnet og hensigtsmæssig boforanstaltning for den pågældende. Heri indgår overvejelser om sammensætningen af borgere, alternative bomuligheder m.v. Behovet skal være defineret som omfattende hjælp, støtte og vejledning ift almindelige livsgøremål herunder pleje og omsorg samt evt særlig behandlingsmæssig støtte. Et visitationskrav i denne forbindelse er, at behovene ikke kan blive dækket på anden vis herunder at borgeren har afskrevet sig ønske om kontakt til eller hjælp fra pårørende. Sagsbehandling Sagsbehandling sker altid på grundlag af en konkret og individuel vurdering. Sagsbehandlingstid i forbindelse med visitation til botilbud efter Lov om Social Service 107 er af Kommunalbestyrelsen fastsat til fire uger. Serviceniveau (hvad omfatter hjælpen?): Handleplan og opfølgning I forbindelse med visitationsproceduren i Myndighedsenheden, skal der udarbejdes en handleplan i henhold til Lov om Social Service 141. Såfremt der bevilliges botilbud efter Lov om Social Service 107, skal der afholdes et opfølgningsmøde/ handleplansmøde én gang årligt, eller ved væsentlige ændringer i funktionsniveauet. At bo i et midlertidigt botilbud indebærer at der er hjælp tilgængeligt i døgnet. Døgnrytmen / hjælpen / livet tilrettelægges ud fra borgerens ønsker til daglige rytmer og vaner i et samarbejde med personalet, hvor der også tages hensyn til botilbuddets drift. I de 4

5 tilfælde, hvor en borger efter en konkret og individuel vurdering har behov for ubetinget tilstedeværelse, som ikke kan varetages af pårørende eller andre (f.eks. ekstra tid i forbindelse med indflytning, ledsagelse til sygehus og særlig indsats i forhold til akutopstået sygdom), er der mulighed for, at dette kan sikres. Et socialpædagogisk tilbud har altid borgerens muligheder for øje, hvorfor det er naturligt i hverdagen at understøtte, bevare og udvikle borgerens kompetencer på alle områder, derfor er det naturligt at borgeren selv hjælper til med at : - komme op / ud af sengen / i seng - personlig hygiejne - toiletbesøg - påklædning / afklædning - mad (smøre egen mad, spise selv) - forflytning, (går fra seng til toilet) - social kontakt og aktiviteter - medicin - kald efter hjælp (finde andre løsninger end kald / servicekald når det er muligt) Krav til borgeren: Borgeren skal efterkomme anvisningerne med de krav, der stilles til hjemmet som arbejdsplads på baggrund af en arbejdspladsvurdering af borgerens hjem. Dette kan indebære brug af plejeseng, flytning af møbler, fjernelse af gulvtæpper, anvendelse af lift, røgfrie / veludluftede lokaler og lignende. Der henvises i øvrigt til pjecen Når dit hjem bliver en arbejdsplads. Husdyr i det omfang kontrakten med boligselskabet tillader det og kun ophold i egen lejlighed. Må ikke være til gene for medbeboere og personalet, og hvis beboeren ikke selv kan passe husdyret, kan det kun medbringes eller anskaffes efter aftale med personalet. Kommunens kvalitetsmål for botilbuddet Hjælpen ydes med respekt for den enkeltes holdninger og normer, herunder privatlivets grænser. Der er ligeværdighed i omgangstonen mellem borger og personale. Alle borgere informeres om kommunens tilbud gennem både 5

6 samtaler og pjecer. Alle borgere informeres om muligheden for at klage. Borgere er trygge og tilfredse med den ydelse, de modtager. Kommunens opfølgning på kvaliteten: Der foretages et årligt anmeldt tilsyn på de kommunale tilbud. På de private tilbud beliggende i Ringsted Kommune foretages der årligt et anmeldt tilsyn samt et uanmeldt tilsyn. Ydelsesbeskrivelse Lov om Social Service 83: Personlig pleje og praktisk hjælp Hvilke behov dækker ydelsen: Personlig pleje 1. Kost og ernæring omfatter såvel støtte og vejledning til at vælge den rette kost som respekten for retten til selvbestemmelse herunder hjælp til vurdering af behov samt hjælp til tilberedning, anretning, og evt. indtagelse af mad og drikke hvis dette fysisk er nødvendigt. Der ydes pædagogisk støtte til afrydning og opvask. 2. Bad omfatter senge- eller brusebad med hårvask og det tilbydes hver anden dag. 6

7 3. Personlig hygiejne omfatter: hårvask, frisering, barbering, fodpleje, håndpleje, Vask for oven of for neden. 4. Hårvask: sker i forbindelse med bad, efter ønske og behov. 5. Barbering: Omfatter barbering i ansigtet hver anden dag. Hvis borgeren bruger elektrisk barbermaskine tilbydes rengøring af denne. 6. Speciel mundpleje: Speciel pleje af mund ved sygdom, efter behov. 7. Tandbørstning: Hver morgen og aften. 8. Fodpleje: Vask af fødder samt indsmøring i fugtighedscreme sker ugentligt i forbindelse med bad. Klipning af tånegle. 9. Håndpleje: Håndpleje, rensning og klipning af fingernegle efter behov. 10.Vask for oven og for neden: Tilbydes, hvis bad fravælges og på de dage, hvor der ikke tilbydes bad. Herunder vask af armhuler, ansigt og hænder. 11.Af- og påklædning: Hver morgen og aften. 12. SMUKSERING : Make up, barbering, skift af tøj i forbindelse med festlige lejligheder. 13. Toiletbesøg: Hjælp til skiftning af ble og påklædning. Hjælp til at komme på toilettet inklusiv soignering efter behov. 14. Hudpleje: Almindelig hudpleje, dvs. indsmøring af fugtighedscreme i forbindelse med bad. Speciel hudpleje gives efter sygeplejevurdering eller lægeordination. 15. Hjælp til kropsbårne hjælpemidler: Hjælp til høreapparater inkl. rensning, briller, arm / ben protese, øjenprotese, støttestrømpe, støttekorset mm. 16. Forflytning/vending/lejring: Hjælp til at komme op af / i seng / stol. Hjælp til at vende sig, flytte sig og ligge korrekt. Praktisk hjælp Hjælpen ydes som udgangspunkt mellem kl. 7 og 22 og under størst mulig hensyntagen til den enkelte borgers rytme og botilbuddets 7

8 drift. 1. Pædagogik tøjvask er der mulighed for 2 gange ugentligt. Borgeren inddrages så vidt muligt i hele processen af vask, tørring og strygning af tøjet. I forbindelse med inkontinens eller andre uheld om natten, er nattevagten behjælpelig med skift og vask af sengetøj. 2. Pædagogisk rengøring i den private del af boligarealet tilbydes til de borgere som ikke selv er i stand til dette. Badeværelse rengøres som udgangspunkt en gang ugentligt mens øvrige boligareal en gang hver 14 dag og indeholder almindelig rengøring samt rengøring af hjælpemidler. Rengøring af den fælles del af boligarealet foretages maksimalt 3 gange om ugen. Rengøring i køkkenerne i fællesdelen foretages efter behov. 3. Pædagogisk indkøb Hjælp til indkøb gives på hjemmedage hver 14 dag og tilrettelægges ud fra borgerens ønsker og behov i samarbejde med personalet og botilbuddets drift. 4. Post- og pengesager Der læses post med borgerne ligesom der ydes hjælp til at besvare de breve, der kræver det. Faste regninger skal tilmeldes budgetservice i banken. I forbindelse med udarbejdelsen af de pædagogiske handleplaner ( 85) udarbejdes der økonomisk tilkendegivelsesskema hvor borgeren i samarbejde med medarbejdere beslutter niveauet for hjælp til håndtering af økonomi. I de tilfælde hvor borgeren har økonomisk værge følges lovgivningen på området. 5. Regnskab ifht. borgerens midler Der føres regnskab for borgerens midler på internt regnskabsark, for de borgere som på tilkendegivelsesskemaet ønsker fuld hjælp eller de borgere som har værge, men hvor personalet administrer lommepenge. Regnskabet kigges efter 1 gang årligt af kontorassistenten. Sygepleje Sygeplejeydelser leveres efter kvalitetsstandard af kommunens hjemmesygepleje og af hjemmeplejen. Aktiviteter. 8

9 Målrettede pædagogiske indsatser i forhold til at styrke de kognitive og sociale kompetencer. Der vil være aktivitetstilbud jævnligt, under hensyntagen til botilbuddets drift. Herunder borddækning, fællesspisning, tv-kigning, højtlæsning, sang, kortspil, Café, tur ud af huset, ledsagelse til klub, ridning, svømning. Ledsagelse til lægeordineret fysioterapi / ridning. Ledsagelse tilbydes i forbindelse med hjemmedag hver 14 dag og efter individuel vurdering. Ovenstående tilbud vil kunne udbygges i det omfang centret kan tiltrække og bruge frivillige arbejdskraft. Lov om Social Service 85: Socialpædagogisk indsats Personlig hygiejne: Motivering og vejledning /give tid til f. eks. at børste tænder, at vaske sig, at blive klippet, barbering og relevant påklædning. Oprydning, rengøring af hjemmet herunder tøjvask og flytning: Motivere til oprydning og rengøring af hjemmet. Hjælp til planlægning af rengøring og oprydning. Motivere til at klare tøjvask. Hjælp til planlægning af tøjvask. Flytninger. Hjælpe med, at planlægge flytningen, hjælpe med, at bestille flyttebil, hjælpe, motivere og vejlede med at pakke. Madlavning: Planlægning, tilberedning og oprydning i en optræningsperiode. Kan ydes i grupper på værestederne Åbne, læse og forstå post: Gennemgå post 9

10 Formidle forståelse Hjælpe med, at besvare post Hjælpe med, at søge hjælp hos instanser, hvor breve kan tolkes til eget sprog Døgnrytme i hverdagen Fastlægge døgnrytme ved hjælp af f.eks. skemaer og tidsplaner Vejlede og hjælpe i sengetider/stå op tider Opfølgning og fastholdelse af struktur Tage telefonisk kontakt, hvis borger skal vækkes Indkøb af dagligvarer og større indkøb Vejledning om sund kost indgår som en delydelse til: Støtte, vejledning og planlægning af indkøb af dagligvarer. Kan ydes i grupper Støtte, vejledning og planlægning af større indkøb f.eks. tøj, indbo. Kan ydes i grupper Organisering af forsørgelse og økonomisk forståelse Støtte og vejledning til selv at klare økonomi via PBS/Netbank Hjælpe, vejlede, motivere til, at lave betalingsservice og / eller anden administration. Hjælp til at udfærdige økonomisk tilkendegivelses skema Hjælpe, vejlede, motivere til, at lave afdragsordninger og aftaler. Hjælpe og/eller motivere til, at tage telefonisk eller skriftlig henvendelse til banker I særlige tilfælde personlig henvendelse til banker med borger. 10

11 Hjælp til at videreformidle til værger. Råd og vejledning Dialog, støtte og vejledning omkring sociale relationer herunder adfærd og normer. Vejledning omkring familierollen og parforhold, herunder prævention og seksualitet. Vejledning i forhold til hvor borgeren kan søge om hjælp til, at forstå og leve med sit handicap Vejledning om misbrug motivation til, at søge behandling. Vejledning og motivation til deltagelse i det offentlige liv Hvilke aktiviteter indgår ikke i ydelsen: Samtaler, behandling eller ydelser, der kan og skal gives i gennem behandlingssystemet. Etablering og fastholdelse af netværk ledsagelse til at opretholde netværk. kørsel til dagtilbud. Motivere, støtte til at komme på værestederne At påbegynde eller fastholde beskæftigelse / uddannelse Kontakter til det offentlige netværk Ydelsen kan omfatte: Hjælpe, motivere til, at tage kontakt til egen læge. Hjælpe, motivere til, at tage kontakt til sagsbehandlere. Hjælp til at forstå systemet. Være opmærksom på behov og søge om hjælpemidler. Være opmærksom på behov og søge om andre serviceydelser. Kontakt til værge. Ledsagelse Kontakt til Kriminalforsorgens tilsynsværge. 11

12 Hvilke aktiviteter dækker ydelsen: Ledsagelse til aktiviteter udenfor botilbuddets rammer Ledsagelse til aktivitets- og samværstilbud Ledsagelse til behandlingssteder Maksimalt 15 timer månedligt. Lov om Social Service 104: Aktivitets- og Samværstilbud Hvilke behov dækker ydelsen: Opretholdelse af personlige færdigheder og skabe grundlag for øget livskvalitet Hvilke krav stilles til botilbuddet i forhold til ydelsen: Borgeren skal opleve at være en del af et fællesskab. Borgeren skal opleve aktivitet som en del af livet Borgeren skal få mulighed for at skabe relationer til ligestillede borgere og opleve tryghed i en genkendelig og forudsigelig hverdag. Botilbuddet skal støtte og motivere borgeren i udvikling af identitet. Der vil være aktivitetstilbud dagligt / ugentligt / månedligt, Jf afsnit andetsteds i kvalitetsstandarden Opfølgning på hjælpen Pædagogisk handleplan Botilbuddet skal, indenfor den første måned af borgerens ophold, udarbejde en pædagogisk handleplan i samarbejde med borgeren, der løbende skal opdateres. Handleplansmøde Der afholdes mindst en gang årligt et handleplansmøde mellem borger, evt. pårørende, sagsbehandler fra Myndighedsenheden og repræsentant fra botilbuddet. Sagsbehandleren har ansvaret for at indkalde til det årlige handleplansmøde. Bruger-indflydel se Ringsted Kommune ønsker, at borgere der er visiteret til botilbud, skal have valgmuligheder og indflydelse på forhold, der vedrører eget liv. Hvis borgerne ikke kan tage vare på egne forhold, inddrages de pårørende eller evt. værge. Brugerindflydelsen sker på tre niveauer: 12

13 og brugerråd 1) Ved visitation til de sociale tilbud indledes et samarbejde med borgeren og ofte de pårørende. 2) I Ringsted Kommune er der et Handicapråd, der er et organ for brugerindflydelse omkring overordnede forhold for handicappede og handicappolitikken i kommunen. Handicaprådet har høringsret og rådgiver kommunen omkring handicappolitiske spørgsmål samt administrative initiativer på handicapområdet. 4) Handicaprådet behandler ikke personsager. 13

Kvalitetsstandard for botilbud i henhold til Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandard for botilbud i henhold til Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandard for botilbud i henhold til Lov om Social Service 108 Lovgrundlag 108 i Lov om Social Service (SEL) 83, 85 og 104 i Lov om Social Service Formålet med Kvalitetsstandarden At give kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud Lovgrundlag 107 i lov om Social Service (SEL) Formålet med Kvalitets-standar den 83 og 85 i lov om Social Service Botilbuddet kan være opført efter

Læs mere

Kvalitetsstandard for længerevarende ophold i botilbud

Kvalitetsstandard for længerevarende ophold i botilbud Kvalitetsstandard for længerevarende ophold i botilbud Lovgrundlag 108 i lov om Social Service (SEL) Formålet med Kvalitets-standar den 83 og 85 i lov om Social Service Botilbuddet kan være opført efter

Læs mere

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud i henhold til Lov om Social Service 107

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud i henhold til Lov om Social Service 107 Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud i henhold til Lov om Social Service 107 Lovgrundlag 107 i Lov om Social Service (SEL) 83 og 85 i Lov om Social Service Formålet med Kvalitets- standarden

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for ydelser på plejecentre

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for ydelser på plejecentre Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for ydelser på plejecentre 2 Kvalitetsstandard for ydelser på plejecentre Formålet med hjælpen Der er to formål med hjælpen: - at du får den nødvendige hjælp

Læs mere

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for hjælp på plejecentre

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for hjælp på plejecentre Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for hjælp på plejecentre 2 Kvalitetsstandard for hjælp på plejecentre Formålet med hjælpen Hvem kan få hjælp? Der er to formål med hjælpen: - at du får den

Læs mere

Kvalitetsstandard for ydelser på plejecentre

Kvalitetsstandard for ydelser på plejecentre Kvalitetsstandard for ydelser på plejecentre Formålet med hjælpen Der er to formål med hjælpen: - at du får den nødvendige hjælp og støtte til daglige gøremål og aktiviteter. - at hjælpen medvirker til,

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp på plejecentre

Kvalitetsstandard for hjælp på plejecentre Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for hjælp på plejecentre Når du læser kvalitetsstandarden, skal du være opmærksom på, at den består af to dele. Den første del er information til dig og dine

Læs mere

Kvalitetsstandard for plejecentre

Kvalitetsstandard for plejecentre Kvalitetsstandard for plejecentre Lovgrundlag: 83 og 86 stk. 2 i Lov om Social Service (LSS), 138 Sundhedsloven hjemmesygepleje Opgaver plejecentrene: på Borgeren der flytter i en plejebolig forventes,

Læs mere

Kvalitetsstandard for plejecentre

Kvalitetsstandard for plejecentre Kvalitetsstandard for plejecentre Lovgrundlag: Opgaver på plejecentrene: 83 og 86, stk 2 i Lov om Social Service (LSS), 138 i Sundhedsloven hjemmesygepleje Borgeren der flytter i en plejebolig forventes

Læs mere

Kvalitetsstandard for plejecentre

Kvalitetsstandard for plejecentre Kvalitetsstandard for plejecentre Lovgrundlag: 83 og 86 stk. 2 i Lov om Social Service (LSS), Opgaver plejecentrene: på 138 i Sundhedsloven hjemmesygepleje Borgeren der flytter i en plejebolig forventes,

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Godkendt af Byrådet den xxxx Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Støtte i eget hjem

Læs mere

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud Når du læser kvalitetsstandarden, skal du være opmærksom på, at den består af to dele. Den første del er information til

Læs mere

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold Social- og Sundhedscenteret Godkendt i Byrådet den 20. juni 2017 Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud 2 Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud Formålet med hjælpen Formålet

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring For borgere udenfor plejecenter.

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring For borgere udenfor plejecenter. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: personlig pleje og 83 og 83a i Lov om Social Service (LSS). Ved personlig pleje og ernæring forstås ydelser

Læs mere

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud 2 Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Formålet med hjælpen Formålet med ophold i længerevarende botilbud er: - at du

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring.

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for personlig pleje og 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved personlig pleje og ernæring forstås

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 107/108 botilbudene Godkendt af Byrådet den

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 107/108 botilbudene Godkendt af Byrådet den Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 107/108 botilbudene Godkendt af Byrådet den 1 Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Botilbud/leverandører 3. Kvalitetsstandardens

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Lov om Social Service 85 /87

Lov om Social Service 85 /87 / Lov om Social Service 85 /87 Botilbud Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Botilbud/leverandører 3. Kvalitetsstandardens formål og opbygning 4. Visitationspraksis og funktionsevnevurdering

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring Social- og Sundhedscenteret Godkendt i Byrådet den 20. juni 2017 Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring 2 Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring (for borgere uden for plejecenter)

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 107 Midlertidige botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde.

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Lovgrundlag: Ydelser inden for opsøgende 99 i Lov om Social Service (LSS). Ved opsøgende socialt arbejde forstås ydelser i relation til: Opsøgende og afklarende

Læs mere

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for personlig pleje og 2 Kvalitetsstandard for personlig pleje og (for borgere uden for plejecenter) Formålet med personlig pleje og Formålet med hjælp til

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring Når du læser kvalitetsstandarden, skal du være opmærksom på, at den består af to dele. Den første del er information til dig

Læs mere

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud.

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud. Kvalitetsstandard for samværstilbud. Lovgrundlag: Ydelser indenfor samværstilbud 104 i Lov om Social Service (LSS). Aktiviteterne er bestemt af målgruppen og den enkeltes behov. Socialt samvær Fælles madlavning/tilbud

Læs mere

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde.

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Lovgrundlag: Ydelser inden for opsøgende socialt 99 i Lov om Social Service (LSS). Ved opsøgende socialt arbejde forstås ydelser i relation til: Opsøgende

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring Social- og Sundhedscenteret Godkendt i Byrådet den 20. juni 2017 Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring 2 Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring (for borgere uden for plejecenter)

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk Social- og Sundhedscenteret Godkendt i Byrådet den 20. juni 2017 Kvalitetsstandard for socialpædagogisk 2 Kvalitetsstandard for socialpædagogisk Formålet med socialpædagogisk Formålet med n er at give

Læs mere

Lov om Social Service 104

Lov om Social Service 104 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 104 Aktivitets- og samværstilbud Godkendt af Byrådet 29. februar 2012 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 85

Kvalitetsstandard for servicelovens 85 Kvalitetsstandard for servicelovens 85 1. Motivering til selv at klare egen hygiejne Lovgrundlag for 85 i Lov om Social Service At modtageren klarer egen personlig hygiejne At modtageren optræner eller

Læs mere

Personlige opgaver. Kvalitetsstandard

Personlige opgaver. Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Personlige opgaver Lovgrundlag Lov om Social Service 1, 83 og 95 Visitation Alle borgere kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs Visitation, der har bevillingskompetencen.

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang)

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 108 Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Godkendt i Socialudvalget

Læs mere

107 - midlertidige botilbud

107 - midlertidige botilbud Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for 107 - midlertidige botilbud Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Det overordnede formål med et midlertidigt botilbud er at sikre støtte til borgere,

Læs mere

Kvalitetsstandard for aflastning og afløsning

Kvalitetsstandard for aflastning og afløsning Bilag A: De nuværende godkendte kvalitetsstandarder. Lovgrundlag: Kvalitetsstandard for aflastning og afløsning 84 i Lov om Social Service (LSS). Behov hos borger: Aflastning skal tilbydes udenfor hjemmet

Læs mere

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 108 og lignende boformer (Støtte i boformer efter Almenboliglovens 115) Lovgrundlag

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften Lovgrundlag 105, stk. 2 i Lov om almene boliger Amtskommunerne kan overlade til kommuner, selvejende institutioner og almene boligorganisationer at være

Læs mere

Kvalitetsstandard for aflastning og afløsning

Kvalitetsstandard for aflastning og afløsning Bilag C: De nuværende godkendte kvalitetsstandarder, med rettelser. Rettelserne er markeret med rødt for slettes, mens tilføjelser er markeret med grønt. Forklaringer fremgår af fodnoter. Lovgrundlag:

Læs mere

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte i eget hjem

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte i eget hjem Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau i.h.t. Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk bistand/støtte i eget hjem (version 1 af juli 2010) 1. Lovgrundlag og målgruppe Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Odder Kommune Bilag 1.4 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Doc.nr: 583690. Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004

Odder Kommune Bilag 1.4 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Doc.nr: 583690. Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004 Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004 Kvalitetsstandard for personlig pleje 1.Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvilket behov dækker ydelsen? 3.Hvad er formålet med 71 lov om social service

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning

ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Lovgrundlag Målgruppe Levering af ydelsen

Læs mere

Lov om social service 107

Lov om social service 107 Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Serviceloven 107 Midlertidigt botilbud Om kvalitetsstandarder - En kvalitetsstandard er kommunalbestyrelsens redskab til at skabe sammenhæng mellem det politisk fastsatte

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften Lovgrundlag 105, stk. 2 i Lov om almene boliger 85 i Lov om Social Service 83 i Lov om Social Service Bemærk, at ydelserne leveres på baggrund af døgntakst,

Læs mere

Bostedet Vangeleddet

Bostedet Vangeleddet Bostedet Vangeleddet Beboerne fremmer deres udvikling, selvstændighed og sundhed gennem velfærdsteknologi og socialpædagogiske tiltag. Vision: Bostedet Vangeleddet er førende i forhold til velfærdsteknologi

Læs mere

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse.

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse. Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse. Lovgrundlag: Ydelser inden for b e s k y t t e t 103 i Lov om Social Service (LSS). Ydelser i relation til beskyttet beskæftigelse kan omfatte: Beskæftigelse

Læs mere

Midlertidige botilbud

Midlertidige botilbud Midlertidige botilbud Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for midlertidige botilbud Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af det serviceniveau, som tilbydes i Sønderborg Kommune. Hvem kan få ophold i et

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Introduktion Greve Kommune bevilger socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85. Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud.

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud. Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud. Lovgrundlag: 104 i Lov om Social Service (SEL). Ydelser indenfor aktivitetsog samværstilbud Aktiviteterne er bestemt af målgruppen og den enkeltes behov.

Læs mere

Ændringer i kvalitetsstandarder

Ændringer i kvalitetsstandarder Ændringer i kvalitetsstandarder NOTAT Myndighedsenheden I kvalitetsstandarderne for år 2014 er generelt fjernet dobbelt tekst i den enkelte kvalitetsstandard, og tekst er justeret efter lovgivning, herunder

Læs mere

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau i.h.t. Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk bistand/støtte (version 2 af september 2010) 1. Lovgrundlag og målgruppe Kommunalbestyrelsen

Læs mere

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere

Kvalitetsstandard for aflastning og afløsning

Kvalitetsstandard for aflastning og afløsning Bilag B: De nuværende godkendte kvalitetsstandarder, med de foreslåede rettelser: Lovgrundlag: Kvalitetsstandard for aflastning og afløsning 84 i Lov om Social Service (LSS). Behov hos borger: Aflastning

Læs mere

1 of 17. Kvalitetsstandard 2014 Lov om social service 85 Bostøtte i eget hjem. Godkendt i byrådet den xx.xx.14

1 of 17. Kvalitetsstandard 2014 Lov om social service 85 Bostøtte i eget hjem. Godkendt i byrådet den xx.xx.14 1 of 17 Kvalitetsstandard 2014 Lov om social service 85 Bostøtte i eget hjem Godkendt i byrådet den xx.xx.14 2 of 17 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 BOSTØTTEYDELSER...3 KONTAKTINFORMATION...5 1.AFKLARINGSYDELSE...6

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG ARBEJDSMARKED KVALITETSSTANDARD I PLEJEBOLIGER

SOCIAL, SUNDHED OG ARBEJDSMARKED KVALITETSSTANDARD I PLEJEBOLIGER SOCIAL, SUNDHED OG ARBEJDSMARKED KVALITETSSTANDARD I PLEJEBOLIGER 3 udgave april 2018 Kvalitetsstandarden beskriver serviceniveauet for den hjælp, der tilbydes beboeren i Holstebro Kommunes plejeboliger.

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Lov om Social Service 85 socialpædagogisk støtte

Kvalitetsstandarder for Lov om Social Service 85 socialpædagogisk støtte Kvalitetsstandarder for Lov om Social Service 85 socialpædagogisk støtte Introduktion Greve Kommune bevilger socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85. Kvalitetsstandarderne for socialpædagogisk

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Social pædagogisk støtte 85 i lov om social service

Kvalitetsstandarder for Social pædagogisk støtte 85 i lov om social service Kvalitetsstandarder for Social pædagogisk støtte 85 i lov om social service Side1 Indholdsfortegnelse: Indledning 3 1. Støtte til økonomi 4 2. Støtte til indkøb 5 3. Støtte til kost 6 4. Støtte til kontakt

Læs mere

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Ydelsestype Ydelsens lovgrundlag Serviceloven 83 a Formålet med hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre

Læs mere

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse.

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse. Kvalitetsstandard for beskæftigelse. Lovgrundlag: Ydelser inden for 103 i Lov om Social Service (LSS). Ydelser i relation til beskæftigelse kan omfatte: Beskæftigelse i et værksted Beskæftigelse udenfor

Læs mere

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for opsøgende socialt

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for opsøgende socialt Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde 2 Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde Formålet med opsøgende socialt arbejde Formålet med opsøgende socialt arbejde

Læs mere

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse.

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse. Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse. Lovgrundlag: Ydelser inden for beskyttet 103 i Lov om Social Service (LSS). Ydelser i relation til beskyttet beskæftigelse kan omfatte: Beskæftigelse i et

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken 4. marts 2015

Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken 4. marts 2015 Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken Leverandør Frederikshavn Kommune Botilbuddet Koktvedparken Koktvedparken 3-11 9900 Frederikshavn Leder: Gitte Hviid Christiansen Faglig funktionsleder: Jens

Læs mere

Kvalitetsstandard. Socialpsykiatri Serviceloven 107. Lovgrundlag Serviceloven 107. Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden.

Kvalitetsstandard. Socialpsykiatri Serviceloven 107. Lovgrundlag Serviceloven 107. Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Kvalitetsstandard Overskrift Midlertidige botilbud Socialpsykiatri Serviceloven 107 Lovgrundlag Serviceloven 107. Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Modtagere Midlertidigt botilbud Borgere med

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Bo- & levemiljøet, 5. sal, Bytoften

Ydelsesbeskrivelse Bo- & levemiljøet, 5. sal, Bytoften Ydelsesbeskrivelse Bo- & levemiljøet, 5. sal, Bytoften Lovgrundlag 105, stk. 2 i Lov om almene boliger Amtskommunerne kan overlade til kommuner, selvejende institutioner og almene boligorganisationer at

Læs mere

85 Social pædagogisk støtte

85 Social pædagogisk støtte 85 Social pædagogisk støtte Lovgrundlag Visitation Hvem kan modtage Hvad er formålet med Tidspunkter for levering af bevilget ydelse. Egenbetaling ved transport. Hvilke aktiviteter indgår i 85 i Lov om

Læs mere

ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning

ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Ydelsen i botilbud, der er oprettet i henhold

Læs mere

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud.

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud. Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud. Lovgrundlag: Ydelser indenfor aktivitets- og samværstilbud 104 i Lov om Social Service (LSS). Aktiviteterne er bestemt af målgruppen og den enkeltes

Læs mere

Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker

Læs mere

Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov

Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov Kvalitetsstandardernes formål Formålet med Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på områderne

Læs mere

Formålet med den socialpædagogiske støtte er, at borgeren opnår en så selvstændig og meningsfuld tilværelse som muligt.

Formålet med den socialpædagogiske støtte er, at borgeren opnår en så selvstændig og meningsfuld tilværelse som muligt. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem Lovgrundlag Målgruppe 85 i Lov om Social Service Borgere, der er fyldt 18 år, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Serviceniveau og kvalitetsstandarder på Lov om social service 85 socialpædagogisk støtte

Serviceniveau og kvalitetsstandarder på Lov om social service 85 socialpædagogisk støtte Serviceniveau og kvalitetsstandarder på Lov om social service 85 socialpædagogisk støtte Overordnet er formålet med socialpædagogisk støtte at udvikle eller bevare borgerens funktionsniveau, så denne kan

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: November 13 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud Serviceloven 107

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud Serviceloven 107 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud Serviceloven 107 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske funktionsevne

Læs mere

Socialpædagogisk bistand

Socialpædagogisk bistand KVALITETSSTANDARD FOR Socialpædagogisk bistand efter 85 i serviceloven. 1 Langeland Kommune Lovgrundlag Servicelovens 85. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp

Læs mere

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde Når du læser kvalitetsstandarden, skal du være opmærksom på, at den består af to dele. Den første del er information til dig

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Kvalitetsstandard for Personlig pleje. Samsø Kommune

Kvalitetsstandard for Personlig pleje. Samsø Kommune Kvalitetsstandard for Personlig pleje Samsø Kommune Hjemmeplejen Juli 2014 Kvalitetsstandard for personlig pleje Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Samsø Kommunes tilbud om personlig pleje.

Læs mere

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard Psykisk pleje og omsorg Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for psykisk pleje og omsorg Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandarden

Læs mere

KVALITETSSTANDARD LÆNGEREVARENDE BOTILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 108

KVALITETSSTANDARD LÆNGEREVARENDE BOTILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 108 KVALITETSSTANDARD LÆNGEREVARENDE BOTILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 108 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

Morsø Kommune Social og Sundhed KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE

Morsø Kommune Social og Sundhed KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE Morsø Kommune Social og Sundhed KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE Revideret april 2015 Hvad er hjælpens lovgrundlag? Lov om Social Service 83 og 83 a Hvilken hjælp er omfattet? Hjælp til personlig

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig 2015 Indledning Plejeboliger i Fredensborg Kommune er særligt indrettede boliger med sygeplejefaglig og plejefaglig døgnbemanding.

Læs mere

Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud

Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 31 Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2016 1 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR. Personlig hjælp og pleje

KVALITETSSTANDARD FOR. Personlig hjælp og pleje KVALITETSSTANDARD FOR Personlig hjælp og pleje 1 Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk. 1, nr. 1 Målgruppe Borgere der har gennemgået et forløb efter servicelovens 83 a og fortsat

Læs mere

Handicap, psykiatri og socialt udsatte. Borgere med en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer

Handicap, psykiatri og socialt udsatte. Borgere med en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer Kvalitetsstandard Overskrift Bostøtte/hjemmevejledning Handicap, psykiatri og socialt udsatte Servicelovens 85 Lovgrundlag Servicelovens 85 Se lovtekst sidst i kvalitetsstandarden. Modtagere Formål Borgere

Læs mere

Kvalitetsstandard for træning efter Serviceloven

Kvalitetsstandard for træning efter Serviceloven Lovgrundlag: Kvalitetsstandard for træning efter Serviceloven 86, stk. 1 og 2, i Lov om Social Service (LSS). Ydelser inden for træning: Ved træning forstås ydelser i relation til: Genoptræning. Vedligeholdelsestræning

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud (Serviceloven 107)

Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud (Serviceloven 107) Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud (Serviceloven 107) social@svendborg.dk www.svendborg.dk Indhold 1. Indledning... 1 2. Sagsbehandling...

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Socialpædagogisk støtte i eget hjem. Tillæg til Serviceinformation

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Socialpædagogisk støtte i eget hjem. Tillæg til Serviceinformation Myndighedsafdelingen 33 Kvalitetsstandard 2012 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Tillæg til Serviceinformation Indholdsfortegnelse Side 1. Lovgrundlag og målgruppe.. 1 2. Principper for visitationspraksis.

Læs mere