Dansk Center for. Organdonation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Center for. Organdonation"

Transkript

1 Dansk Center for Organdonation best practice for organdonation 2014

2 Indledning Handlingsplanen for organdonation, som Regeringen sammen med en række af Folketingets partier udsendte i juli 2014, angiver, at Dansk Center for Organdonation sammen med hospitalerne skal afdække og udbrede best practice på området for organdonation. skal bidrage til at opnå fælles høj kvalitet gennem donationsforløbet. I forhold til pårørende, der står i afskedsforløbet, tager best practice hensyn til de pårørendes individuelle behov. i denne rapport bygger på danske og udenlandske erfaringer og studier. De danske erfaringer er primært baseret på resultaterne af en casebaseret auditproces gennemført i samarbejde med hospitalerne og CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Rapporten er bygget op, så der indledningsvis er en sammenfatning af best practice for donationsforløbet på intensivafdelingen, som fra side 7 og frem uddybes nærmere. Den differentierede indsats på landets hospitaler er beskrevet på side 4-6. Det største donorpotentiale findes på universitetshospitalerne. På hospitaler med både en intensivafdeling og en fælles akutmodtagelse findes et mindre donorpotentiale, og de resterende hospitaler har et meget begrænset donorpotentiale. Den differentierede indsats på organdonationsområdet tager sit afsæt i denne forskel i donorpotentialet. Forskellene bunder bl.a. i den type patienter hospitalet behandler, og om hospitalet selv huser de specialer og støttefunktioner, som er nødvendige i organdonationsforløbet. Dansk Center for Organdonation december 2014 for Organdonation december

3 Sammenfatning Før ophør af aktiv behandling på intensivafdelingen, for patienter med omfattende skader i hjernen 1 Den lægefaglige beslutning, om ophør af aktiv behandling for patienter med omfattende skader i hjernen, træffes ikke før, muligheden for organdonation er undersøgt Er patienten potentiel donor? 2 Vurdering af om patienten er en potentiel donor følger Actioncard for Donordetektion 3 Det er også relevant at have opmærksomhed på organdonation hos kølebehandlede hjertestoppatienter, når behandlingen er uden effekt 4 Transplantationscentret inddrages altid i beslutningen af, om patienten er medicinsk egnet som organdonor Kontakt til transplantationscentret 5 Transplantationscentret kontaktes om en mulig donor på det tidspunkt, hvor de behandlingsmæssige tilbud er udtømte, hvor der er kliniske tegn på inkarceration, jf. Actioncard for Donordetektion, og inden samtalen med pårørende vedrørende samtykke til organdonation 6 Transplantationscentret skal orienteres om anamnesen til brug for den foreløbige vurdering af patientens egnethed som organdonor Samtaler med pårørende om organdonation 7 Der stilles krav om specifikke kompetencer til de læger, der varetager de formelle samtaler om hjernedød og organdonation 8 Udrykningssygeplejersken deltager i samtalerne 9 Samtalerne om hjernedød og organdonation bygger på Guideline for kommunikation med pårørende om hjernedød og organdonation Donorpleje og behandling 10 Rekommandation - behandling af voksne organdonorer bruges i donationsforløbet 11 Udrykningssygeplejersken deltager i donorplejen og behandlingen Hjernedødsdiagnosticering 12 Hjernedødsundersøgelsen følger tjeklisten Konstatering af hjernedød checkliste 13 Pårørende tilbydes at overvære hjernedødsundersøgelsen 14 4-kars arteriografi, som supplement til hjernedødsundersøgelsen, skal altid kunne gennemføres uanset hvilket hospital, patienten er indlagt på Pårørendeomsorg 15 Dødens indtræden markeres tydeligt overfor de pårørende 16 Pårørende informeres om mulighederne for at tage afsked med afdøde 17 Pårørende tilbydes en opfølgende samtale med afdelingen, i tiden efter de har forladt hospitalet 18 Pårørende skal være informeret om, hvor de kan henvende sig efterfølgende med spørgsmål om, hvordan det er gået med modtagerne af organerne Transplantationscentrets løbende donorevaluering 19 Patologer, cardiologer, bioanalytikere m.fl. skal være til rådighed for en rettidig donorevaluering for Organdonation december

4 Metode De danske erfaringer om best practice, er primært baseret på rapporten En beskrivelse af god fagpraksis på organdonationsområdet En rapport baseret på resultaterne fra casebaseret audit, CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Herefter benævnes denne rapport, auditrapporten. Ud over resultaterne i auditrapporten bygger denne rapport på øvrige danske erfaringer, samt på udenlandske erfaringer og studier. De udenlandske erfaringer er primært hentet i Norge 1, England 2 og Spanien 3. Auditrapporten Dataindsamlingen til auditrapporten, bestod af audit af seks organdonationsforløb fra forskellige hospitaler. Fagpanelet til auditprocessen bestod af otte udvalgte eksperter på området. Formålet med auditprocessen var at beskrive, hvad god fagpraksis er i Danmark. Den casebaserede auditmetode blev valgt, fordi den er egnet til at indsamle viden om, hvad der sker på tværs af et patientforløb med udgangspunkt i datakilder fra flere perspektiver. I panelet sad en række fageksperter og vurderede de konkrete forløb og gav begrundelser for disse vurderinger. Paneldeltagerne tog udgangspunkt i journalmateriale fra seks forløb i perioden: januaroktober 2013, fra følgende hospitaler: Rigshospitalet, Neurointensiv; Odense Universitetshospital, intensiv; Aarhus Universitetshospital, Neurointensiv; Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg; Slagelse Sygehus og Aarhus Universitetshospital, Afdeling I. Med udgangspunkt i analyse af afdelingernes potentielle og gennemførte donationsforløb, blev der bevidst valgt forløb fra henholdsvis neurointensive samt øvrige intensive afdelinger. Forløbene blev valgt fra afdelinger, hvor der jævnligt er organdonationsforløb. 1 Udredningen Når døden tjener livet, Organs for Transplants, A report from the Organ Donation Taskforce, Good Practice Guidelines in the process of Organ Donation, National Transplant Organization, 2011 for Organdonation december

5 En differentieret indsats på landets hospitaler Til dato har praksis været, at alle hospitaler med intensivafdelinger i store træk organiserer området for organdonation på samme måde, uanset deres størrelse, antal af intensivafdelinger, primære patientgrupper eller donorpotentiale. Dansk Center for Organdonation har tilbudt afdelingerne samme omfang af faglig støtte, og der har været en forventning om, at alle afdelinger har samme parathed til organdonation og kompetenceniveau blandt sundhedspersonalet. Den ændrede hospitalsstruktur, som er gennemført i de senere år, har medført, at donorpotentialet på de forskellige hospitaler har ændret sig, og at der, hospitalerne imellem, er store forskelle. Det største donorpotentiale findes på universitetshospitalerne, som både modtager patienter til neurointensive afdelinger, øvrige intensive afdelinger, og hvor de fleste patienter med potentielt dødelige skader i hjernen kommer ind via den fælles akutmodtagelse. På øvrige hospitaler, hvor patienterne også kan komme ind på en intensiv afdeling via den fælles akutmodtagelse, vil der være et mindre donorpotentiale, mens de resterende hospitaler har et meget begrænset donorpotentiale. Det vil være hensigtsmæssigt at differentiere indsatsen på hospitalsniveau i forhold til, hvor stort hospitalets donorpotentiale er, og i forhold til hospitalernes / afdelingernes behov for faglig støtte fra Dansk Center for Organdonation og fra specialister fra andre hospitaler. Donorpotentialet på alle hospitaler skal anvendes optimalt. Dette medfører, at indsatsen på de hospitaler, som har det største donorpotentiale, er større end på andre hospitaler, og at der kan være en forventning om, at der er fokus på at udvikle kvaliteten i alle led i donationsforløbet. I det følgende beskrives karakteristika og fokuspunkter for: Universitetshospitaler Aarhus, Aalborg, Odense, Rigshospitalet Øvrige hospitaler med Fælles Akutmodtagelse Hillerød, Herlev, Hvidovre, Bispebjerg, Køge, Holbæk, Slagelse, Nykøbing Falster, Svendborg, Esbjerg, Kolding, Aabenraa, Horsens, Randers, Viborg, Herning, Hjørring, Thisted, Bornholm Øvrige hospitaler uden Fælles Akutmodtagelse Glostrup, Gentofte, Roskilde, Holstebro, Silkeborg, Vejle, Sønderborg, Hobro for Organdonation december

6 Universitetshospitaler På de fire universitetshospitaler findes alle de specialer, der skal inddrages i forbindelse med et donationsforløb på eget hospital. Alle opgaverne i organdonationsforløbet bør løses, når behovet opstår, så forløbet ikke forsinkes unødigt. Fælles Akutmodtagelse (FAM) I hospitalets FAM har beslutninger, der træffes om behandlingsniveau for den enkelte patient, betydning for donorpotentialet på hospitalets intensivafdelinger. På FAM skal personalet sikre sig at beslutninger om behandlingsophør for patienter med omfattende skader i hjernen, ikke sker før muligheden for organdonation er undersøgt. Personalet på FAM skal inddrage relevante specialer i denne beslutning. Neurointensivafdelinger Patienter med skader i hjernen behandles på de 4 neurointensive afdelinger. Der er flest potentielle såvel som reelle organdonorer på neurointensivafdelingerne. På disse afdelinger varetages alle led i donationsforløbet af egne specialister. Øvrige intensivafdelinger De øvrige intensivafdelinger er også specialiseret inden for forskellige områder, f.eks.: hjerte-,børne-, almenintensiv, men har ikke de neurointensive patienter, som udgør den største andel af donorerne. Læger og sygeplejersker i de øvrige intensivafdelinger kan således ikke blive specialister indenfor organdonation. Afdelingen bør derfor have et særligt fokus på donordetektion og på kontakten med transplantationscentrene om donorevalueringen. Disse afdelinger kan med fordel arbejde med implementering af best practice for: - Er patienten potentiel donor? - Kontakt til transplantationscentret Afdelingen får hjælp fra en udrykningssygeplejerske til de øvrige opgaver i donationsforløbet som f.eks. samtalerne med de pårørende, donorbehandlingen, pårørendeomsorg mv. for Organdonation december

7 Øvrige hospitaler med Fælles Akutmodtagelse (FAM) Disse hospitaler huser ikke alle de specialer, der skal inddrages i et organdonationsforløb. Hospitalerne kan gennem aftaler med andre hospitaler sikre sig, at alle opgaver kan varetages når behovet opstår og uden unødig forsinkelse. Fælles Akutmodtagelse De beslutninger, der træffes om behandlingsniveau for den enkelte patient i FAM, har betydning for donorpotentialet på hospitalets intensivafdeling. Den lægefaglige beslutning om ophør af aktiv behandling, for patienter med omfattende skader i hjernen skal ikke træffes før muligheden for organdonation er undersøgt. Personalet på FAM skal inddrage relevante specialer i denne vurdering. Intensivafdeling Intensivafdelingen vil sjældent behandle patienter med dødelige skader i hjernen. Læger og sygeplejersker i disse intensivafdelinger kan således ikke blive specialister inden for organdonation. Afdelingen bør derfor have et særligt fokus på donordetektion og på kontakten med transplantationscentrene om donorevalueringen. Disse afdelinger kan med fordel arbejde med implementering af best practice for: - Er patienten potentiel donor? - Kontakt til transplantationscentret Afdelingen får hjælp fra en udrykningssygeplejerske til de øvrige opgaver i donationsforløbet som f.eks. samtalerne med de pårørende, donorbehandlingen, pårørendeomsorg mv. Øvrige hospitaler uden Fælles Akutmodtagelse (FAM) Disse hospitaler huser ikke alle de specialer, der skal inddrages i et organdonationsforløb. Hospitalerne kan gennem aftaler med andre hospitaler sikre sig, at alle opgaver kan varetages når behovet opstår og uden unødig forsinkelse. Intensivafdelingen vil yderst sjældent behandle patienter med dødelige skader i hjernen. Læger og sygeplejersker i disse intensivafdelinger kan således ikke blive specialister indenfor organdonation. Afdelingen bør derfor have et særligt fokus på donordetektion og på kontakten med transplantationscentrene om donorevalueringen. Disse afdelinger kan med fordel arbejde med implementering af best practice for: - Er patienten potentiel donor? - Kontakt til transplantationscentret Afdelingen får hjælp fra en udrykningssygeplejerske til de øvrige opgaver i donationsforløbet som f.eks. samtalerne med de pårørende, donorbehandlingen, pårørendeomsorg mv. for Organdonation december

8 Best Practice Alle led i donationsforløbet er vigtige og derfor er der fokus på best practice i alle led af organdonationsforløbet. De efterfølgende afsnit indeholder de fokuspunkter der er i donationsforløbet og for hvert punkt vil der være angivelse af best practice. Før ophør af aktiv behandling på intensivafdelingen, for patienter med omfattende skader i hjernen 1 Den lægefaglige beslutning, om ophør af aktiv behandling for patienter med omfattende skader i hjernen, træffes ikke før, muligheden for organdonation er undersøgt Det er vigtigt, at personalet på intensivafdelingerne sikrer sig at beslutningen, om ophør af aktiv behandling, for patienter med omfattende skader i hjernen, ikke sker før muligheden for organdonation er undersøgt. Fratages patienten respiratorbehandling, er organdonation ikke en mulighed. Muligheden for organdonation undersøges ved at kontakte transplantationscentret. Afdelingen får en foreløbig vurdering af patientens egnethed som donor og oplyst, om patienten er registreret i Donorregistret. Til kategorien af patienter, med omfattende skader i hjernen, hører også patienter med anoxiske hjerneskader. Beslutningen om behandlingsophør følger afdelingens egne retningslinjer og gældende vejledninger, herunder Vejledning - Overvejelser vedrørende ophør af behandling ved kritiske neurokirurgiske tilstande, Dansk Neurokirurgisk Selskab og Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin. Sidstnævnte vejledning gælder udelukkende de neurointensive afdelinger på universitetshospitalerne. Er patienten potentiel donor? 2 Vurdering af om patienten er en potentiel donor følger Actioncard for Donordetektion 3 Det er også relevant at have opmærksomhed på organdonation hos kølebehandlede hjertestoppatienter, når behandlingen er uden effekt 4 Transplantationscentret inddrages altid i beslutningen af, om patienten er medicinsk egnet som organdonor For ikke at overse potentielle donorer, følges Actioncard - Donordetektion altid. Ved anoxiske hjerneskader skal den kliniske hjernedødsundersøgelse suppleres med 4-kars arteriografi for at hjernedødsdiagnosen kan stilles. 4-kars arteriografi foretages på de fire for Organdonation december

9 universitetshospitaler. Det betyder i praksis, at nogle patienter skal flyttes til universitetshospitalerne. Disse patienter skal ikke på forhånd vælges fra som potentielle donorer Det er vigtigt, at der ringes til transplantationscentret og konfereres om alle potentielle donorer, også i tilfælde, hvor læger og sygeplejersker selv umiddelbart kunne fravælge patienten på forhånd ud fra alder, specifikke sygdomme, comorbiditet samt patientens generelle tilstand eller forudgående livsstil. Transplantationscentret har en opdateret viden indenfor transplantation og viden om recipienterne, der venter på et nyt organ. Transplantationscentret skal derfor altid inddrages i beslutningen om patienten er medicinsk egnet som organdonor. Kontakt til transplantationscentret 5 Transplantationscentret kontaktes om en mulig donor på det tidspunkt, hvor de behandlingsmæssige tilbud er udtømte, hvor der er kliniske tegn på inkarceration, jf. Actioncard for Donordetektion, og inden samtalen med pårørende vedrørende samtykke til organdonation 6 Transplantationscentret skal orienteres om anamnesen til brug for den foreløbige vurdering af patientens egnethed som organdonor Transplantationscentret kontaktes når der er kliniske tegn på inkarceration som defineret i Actioncard Donordetektion, og inden samtalen med de pårørende om samtykke til organdonation. Der kan være tale om, at patienten er registreret i Donorregistret og ikke ønsker at være organdonor, hvorved mange overvejelser og arbejdsgange kan afsluttes. Er patienten registreret med fuld eller delvis tilladelse har dette også betydning for, hvordan samtalerne med pårørende om hjernedød og organdonation skal gennemføres. Anamnesen er en forudsætning for en omhyggelig evaluering af om patienten er egnet som donor og er med til at sikre at donationsforløbet ikke må afbrydes pga. ufuldstændige oplysninger om patientens tidligere sygdomme. Samtaler med pårørende om organdonation 7 Der stilles krav om specifikke kompetencer til de læger, der varetager de formelle samtaler om hjernedød og organdonation 8 Udrykningssygeplejersken deltager i samtalerne 9 Samtalerne om hjernedød og organdonation bygger på Guideline for kommunikation med pårørende om hjernedød og organdonation Samtalerne om hjernedød og organdonation kan, i sagens natur, kun finde sted, når de pårørende står i en situation, hvor de er ved at miste et familiemedlem. De pårørende er derfor meget afhængige af, hvordan læger og sygeplejersker guider dem gennem beslutningspro- for Organdonation december

10 cessen. God kommunikation kan være afgørende for, om organdonation bliver en mulighed, og om forløbet opleves tilfredsstillende for de pårørende. Læger, der varetager samtalerne bør generelt have en betydelig erfaring med pårørendesamtaler, gode kommunikationsfærdigheder samt kendskab til donationsprocessen. Lægerne skal have deltaget i kommunikationskurset om hjernedød og organdonation, som udbydes af Dansk Center for Organdonation (DCO). På de fire neurointensivafdelinger, anbefales det yderligere, at samtalerne gøres til en specialistopgave, således at de, der varetager samtalerne, opnår og fastholder erfaring med samtalerne om hjernedød og organdonation. Udrykningssygeplejersken har praktisk erfaring fra en række organdonationsforløb. Det er med baggrund i denne erfaring, at udrykningssygeplejersken skal deltage i den formelle samtale om organdonation og om muligt også i forberedelsen af denne samtale. Danske og udenlandske erfaringer viser, at det har stor betydning for de pårørende at samtalerne om hjernedød og organdonation er opdelt. Forstået på den måde, at de pårørende skal forstå, at der ikke længere er håb for at patienten overlever, før lægen påbegynder samtalen om organdonation. Samtalerne med pårørende om hjernedød og organdonation i afdelingerne bør derfor bygge på Guideline for kommunikation med pårørende om hjernedød og organdonation, DCO, Donorpleje og behandling 10 Rekommandation - behandling af voksne organdonorer bruges i donationsforløbet 11 Udrykningssygeplejersken deltager i donorplejen og behandlingen For at donorbehandlingen optimeres, er det vigtigt, at Rekommandation for behandling af voksne organdonorer er implementeret og bliver benyttet. Rekommandationen indeholder et Actioncard for Donorterapi. Udrykningssygeplejersken har praktisk erfaring og viden fra en række organdonationsforløb. Denne erfaring sætter udrykningssygeplejersken i stand til hele tiden at være et skridt foran. Det er med baggrund i denne erfaring, at udrykningssygeplejersken skal deltage i donorbehandlingen i afdelingen. Hjernedødsdiagnosticering 12 Hjernedødsundersøgelsen følger tjeklisten Konstatering af hjernedød checkliste 13 Pårørende tilbydes at overvære hjernedødsundersøgelsen 14 4-kars arteriografi, som supplement til hjernedødsundersøgelsen, skal altid kunne gennemføres uanset hvilket hospital, patienten er indlagt på for Organdonation december

11 Hjernedødsundersøgelsen foretages efter Konstatering af hjernedød - checkliste, fra Dansk Neurokirurgisk Selskab. Pårørende bør have tilbud om at overvære hjernedødsundersøgelsen. Pårørende erkender ofte først, at patienten er død, når lægen, som en del af hjernedødsundersøgelsen, gennemfører apnøtesten. Før hjernedødsundersøgelsen informeres de pårørende om undersøgelserne og om muligheden for spinalreflekser. Lægen skal overveje, om de pårørende kan deltage i 1. og/eller 2. hjernedødundersøgelse. Afhængig af lægens egne erfaringer kan det være hensigtsmæssigt at de pårørende tilbydes at overvære 2. hjernedødsundersøgelse, da resultatet af undersøgelsen allerede er kendt. Hospitalerne skal samarbejde om at sikre, at en patient kan få foretaget 4-kars arteriografi når det er nødvendigt og uanset hvilket hospital patienten er indlagt på. Som eksempel kan nævnes, at der i Region Syddanmark er udarbejdet klare retningslinjer for overførsel af patienter fra regionshospitalerne til Odense Universitetshospital med henblik på 4-kars arteriografi og efterfølgende organdonation. Pårørendeomsorg 15 Dødens indtræden markeres tydeligt overfor de pårørende 16 Pårørende informeres om mulighederne for at tage afsked med afdøde 17 Pårørende tilbydes en opfølgende samtale med afdelingen, i tiden efter de har forladt hospitalet 18 Pårørende skal være informeret om, hvor de kan henvende sig efterfølgende med spørgsmål om, hvordan det er gået med modtagerne af organerne Omsorg for pårørende til organdonorer vil på de fleste områder være identisk med den vanlige omsorg for pårørende i et afskedsforløb. Der er dog områder, der kræver en særlig opmærksomhed, når de pårørende indgår i et donationsforløb. Det kan være vanskeligt for de pårørende at se - og forstå, at døden er indtrådt, når patienten er hjernedød. For nogle kan det være en hjælp at få tydeliggjort, og markeret, hvornår døden indtræder og få forklaret årsagerne til den synlige vejrtrækning, hjerteslag mv. Desuden kan de pårørendes overværelse af hjernedødsundersøgelsen være med til at understøtte erkendelsen af, at døden er indtrådt. Et donationsforløb strækker sig over mange timer, og pårørende kan være i tvivl om hvornår i donationsforløbet - og hvor, de kan tage afsked med den afdøde. Afhængigt af hvornår de vælger at tage afsked, vil den afdøde være varm og have synlig vejrtrækning, eller være kold og uden vejrtrækning. For de pårørende kan det have stor betydning at blive informeret om denne forskel, og blive vejledt om de forskellige muligheder der er for afsked. De pårørende tilbydes en opfølgende samtale med en læge og/-eller sygeplejerske fra den afdeling hvor organdonationsforløbet fandt sted. Hvis de pårørende ønsker det, kan de under denne samtale informeres om, hvordan det er gået modtagerne af organerne. En opfølgende for Organdonation december

12 samtale giver også de pårørende mulighed for at tale forløbet igennem og samtidig bidrage med tilbagemeldinger, der kan være en hjælp i forhold til videreudvikling af området. Nogle pårørende har behov for senere at følge op på, hvordan det går modtagerne af organerne, og pårørende skal derfor informeres om, hvor de efterfølgende kan henvende sig for at få denne information. Transplantationscentrets løbende donorevaluering 19 Patologer, cardiologer, bioanalytikere m.fl. skal være til rådighed for en rettidig donorevaluering Efter transplantationscentrets foreløbige vurdering af, om der er tale om en potentiel donor, er det af stor betydning, at der under donationsforløbet er en let og hurtig adgang til at få foretaget supplerende undersøgelser. For at optimere transplantationscentrets løbende evaluering af de enkelte organers egnethed til transplantation, er det vigtigt, at der under donationsforløbet er let og hurtig adgang til at få foretaget undersøgelser og taget prøver, samt at få svar på disse. Det er derfor vigtigt, at der stilles patologer, cardiologer, bioanalytikere m.fl. til rådighed for en rettidig donorevaluering. Ved enhver forsinkelse er der risiko for, at donor mistes. for Organdonation december

13 DANSK CENTER FOR ORGANDONATION INCUBA-SKEJBY. PALLE JUUL-JENSENS BOULEVARD AARHUS N dansk center for organdonation

En beskrivelse af god fagpraksis på organdonationsområdet

En beskrivelse af god fagpraksis på organdonationsområdet En beskrivelse af god fagpraksis på organdonationsområdet - En rapport baseret på resultaterne fra casebaseret audit CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N En beskrivelse

Læs mere

Helle Haubro Andersen, Centerleder Dansk Center for Organdonation. Organisation og uddannelse er vejen til god kvalitet i arbejdet med organdonation.

Helle Haubro Andersen, Centerleder Dansk Center for Organdonation. Organisation og uddannelse er vejen til god kvalitet i arbejdet med organdonation. Artikel til "Dråben" 2012 Helle Haubro Andersen, Centerleder Dansk Center for Organdonation Organisation og uddannelse er vejen til god kvalitet i arbejdet med organdonation. Der har aldrig været transplanteret

Læs mere

spørgeskemaundersøgelse 2015 afdelingsresultater Viden om og holdning til organdonation blandt personale på intensivafdelingerne Organdonation

spørgeskemaundersøgelse 2015 afdelingsresultater Viden om og holdning til organdonation blandt personale på intensivafdelingerne Organdonation Dansk Center for Organdonation spørgeskemaundersøgelse 2015 Viden om og holdning til organdonation blandt personale på intensivafdelingerne afdelingsresultater Afdelingsrapport for Odense Universitetshospital,

Læs mere

spørgeskemaundersøgelse 2015 afdelingsresultater Viden om og holdning til organdonation blandt personale på intensivafdelingerne Organdonation

spørgeskemaundersøgelse 2015 afdelingsresultater Viden om og holdning til organdonation blandt personale på intensivafdelingerne Organdonation Dansk Center for Organdonation spørgeskemaundersøgelse 2015 Viden om og holdning til organdonation blandt personale på intensivafdelingerne afdelingsresultater Afdelingsrapport for Aarhus Universitetshospital,

Læs mere

spørgeskemaundersøgelse 2015 afdelingsresultater Viden om og holdning til organdonation blandt personale på intensivafdelingerne Organdonation

spørgeskemaundersøgelse 2015 afdelingsresultater Viden om og holdning til organdonation blandt personale på intensivafdelingerne Organdonation Dansk Center for Organdonation spørgeskemaundersøgelse 2015 Viden om og holdning til organdonation blandt personale på intensivafdelingerne afdelingsresultater Afdelingsrapport for Sydvestjysk Sygehus,

Læs mere

For hver indikator er der fremhævet sundhedsfaglige anbefalinger for kvalitetsforbedringer på området.

For hver indikator er der fremhævet sundhedsfaglige anbefalinger for kvalitetsforbedringer på området. 14. august 2013 Til Regionerne Vedlagte Årsrapport for 2012 fra Organdonationsdatabasen er nu offentliggjort og udsendt til landets intensivafdelinger. Rapporten er baseret på data fra intensivafdelingerne

Læs mere

Orientering om aktiviteter og status for indsatsområder jf. Årsplan 2014 for Dansk Center for Organdonation

Orientering om aktiviteter og status for indsatsområder jf. Årsplan 2014 for Dansk Center for Organdonation Orientering om aktiviteter og status for indsatsområder jf. Årsplan 2014 for Dansk Center for Organdonation DCO skal ifølge sit arbejdsgrundlag iværksætte initiativer, der kan: Styrke nøglepersonsfunktionen

Læs mere

spørgeskemaundersøgelse 2015 afdelingsresultater Viden om og holdning til organdonation blandt personale på intensivafdelingerne Organdonation

spørgeskemaundersøgelse 2015 afdelingsresultater Viden om og holdning til organdonation blandt personale på intensivafdelingerne Organdonation Dansk Center for Organdonation spørgeskemaundersøgelse 2015 Viden om og holdning til organdonation blandt personale på intensivafdelingerne afdelingsresultater Afdelingsrapport for Rigshospitalet, Glostrup

Læs mere

spørgeskemaundersøgelse 2015 afdelingsresultater Viden om og holdning til organdonation blandt personale på intensivafdelingerne Organdonation

spørgeskemaundersøgelse 2015 afdelingsresultater Viden om og holdning til organdonation blandt personale på intensivafdelingerne Organdonation Dansk Center for Organdonation spørgeskemaundersøgelse 2015 Viden om og holdning til organdonation blandt personale på intensivafdelingerne afdelingsresultater Afdelingsrapport for Bispebjerg Hospital

Læs mere

spørgeskemaundersøgelse 2015 afdelingsresultater Viden om og holdning til organdonation blandt personale på intensivafdelingerne Organdonation

spørgeskemaundersøgelse 2015 afdelingsresultater Viden om og holdning til organdonation blandt personale på intensivafdelingerne Organdonation Dansk Center for Organdonation spørgeskemaundersøgelse 2015 Viden om og holdning til organdonation blandt personale på intensivafdelingerne afdelingsresultater Afdelingsrapport for Herlev Hospital Afdelingens

Læs mere

spørgeskemaundersøgelse 2015 afdelingsresultater Viden om og holdning til organdonation blandt personale på intensivafdelingerne Organdonation

spørgeskemaundersøgelse 2015 afdelingsresultater Viden om og holdning til organdonation blandt personale på intensivafdelingerne Organdonation Dansk Center for Organdonation spørgeskemaundersøgelse 2015 Viden om og holdning til organdonation blandt personale på intensivafdelingerne afdelingsresultater Afdelingsrapport for Gentofte Hospital Afdelingens

Læs mere

spørgeskemaundersøgelse 2015 afdelingsresultater Viden om og holdning til organdonation blandt personale på intensivafdelingerne Organdonation

spørgeskemaundersøgelse 2015 afdelingsresultater Viden om og holdning til organdonation blandt personale på intensivafdelingerne Organdonation Dansk Center for Organdonation spørgeskemaundersøgelse 2015 Viden om og holdning til organdonation blandt personale på intensivafdelingerne afdelingsresultater Afdelingsrapport for Odense Universitetshospital,

Læs mere

spørgeskemaundersøgelse 2015 afdelingsresultater Viden om og holdning til organdonation blandt personale på intensivafdelingerne Organdonation

spørgeskemaundersøgelse 2015 afdelingsresultater Viden om og holdning til organdonation blandt personale på intensivafdelingerne Organdonation Dansk Center for Organdonation spørgeskemaundersøgelse 2015 Viden om og holdning til organdonation blandt personale på intensivafdelingerne afdelingsresultater Afdelingsrapport for Regionshospitalet Holstebro

Læs mere

spørgeskemaundersøgelse 2015 afdelingsresultater Viden om og holdning til organdonation blandt personale på intensivafdelingerne Organdonation

spørgeskemaundersøgelse 2015 afdelingsresultater Viden om og holdning til organdonation blandt personale på intensivafdelingerne Organdonation Dansk Center for Organdonation spørgeskemaundersøgelse 2015 Viden om og holdning til organdonation blandt personale på intensivafdelingerne afdelingsresultater Afdelingsrapport for Regionshospitalet Silkeborg

Læs mere

spørgeskemaundersøgelse 2015 afdelingsresultater Viden om og holdning til organdonation blandt personale på intensivafdelingerne Organdonation

spørgeskemaundersøgelse 2015 afdelingsresultater Viden om og holdning til organdonation blandt personale på intensivafdelingerne Organdonation Dansk Center for Organdonation spørgeskemaundersøgelse 2015 Viden om og holdning til organdonation blandt personale på intensivafdelingerne afdelingsresultater Afdelingsrapport for Roskilde Sygehus Afdelingens

Læs mere

spørgeskemaundersøgelse 2015 afdelingsresultater Viden om og holdning til organdonation blandt personale på intensivafdelingerne Organdonation

spørgeskemaundersøgelse 2015 afdelingsresultater Viden om og holdning til organdonation blandt personale på intensivafdelingerne Organdonation Dansk Center for Organdonation spørgeskemaundersøgelse 2015 Viden om og holdning til organdonation blandt personale på intensivafdelingerne afdelingsresultater Afdelingsrapport for Nykøbing Falster Sygehus

Læs mere

spørgeskemaundersøgelse 2015 afdelingsresultater Viden om og holdning til organdonation blandt personale på intensivafdelingerne Organdonation

spørgeskemaundersøgelse 2015 afdelingsresultater Viden om og holdning til organdonation blandt personale på intensivafdelingerne Organdonation Dansk Center for Organdonation spørgeskemaundersøgelse 2015 Viden om og holdning til organdonation blandt personale på intensivafdelingerne afdelingsresultater Afdelingsrapport for Sygehus Sønderjylland,

Læs mere

spørgeskemaundersøgelse 2015 afdelingsresultater Viden om og holdning til organdonation blandt personale på intensivafdelingerne Organdonation

spørgeskemaundersøgelse 2015 afdelingsresultater Viden om og holdning til organdonation blandt personale på intensivafdelingerne Organdonation Dansk Center for Organdonation spørgeskemaundersøgelse 2015 Viden om og holdning til organdonation blandt personale på intensivafdelingerne afdelingsresultater Afdelingsrapport for Sygehus Lillebælt, Kolding

Læs mere

spørgeskemaundersøgelse 2015 afdelingsresultater Viden om og holdning til organdonation blandt personale på intensivafdelingerne Organdonation

spørgeskemaundersøgelse 2015 afdelingsresultater Viden om og holdning til organdonation blandt personale på intensivafdelingerne Organdonation Dansk Center for Organdonation spørgeskemaundersøgelse 2015 Viden om og holdning til organdonation blandt personale på intensivafdelingerne afdelingsresultater Afdelingsrapport for Sygehus Lillebælt, Vejle

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database BILAG 1: Opgørelse af indikator 1-3 for patienter indlagt mere end 24 timer på intensivafdeling blandt patienter med udskrivelsestidspunkt registreret Dansk Intensiv Database Årsrapport 2014/2015 Omfatter

Læs mere

spørgeskemaundersøgelse 2015 afdelingsresultater Viden om og holdning til organdonation blandt personale på intensivafdelingerne Organdonation

spørgeskemaundersøgelse 2015 afdelingsresultater Viden om og holdning til organdonation blandt personale på intensivafdelingerne Organdonation Dansk Center for Organdonation spørgeskemaundersøgelse 2015 Viden om og holdning til organdonation blandt personale på intensivafdelingerne afdelingsresultater Afdelingsrapport for Rigshospitalet, 4141

Læs mere

spørgeskemaundersøgelse 2015 afdelingsresultater Viden om og holdning til organdonation blandt personale på intensivafdelingerne Organdonation

spørgeskemaundersøgelse 2015 afdelingsresultater Viden om og holdning til organdonation blandt personale på intensivafdelingerne Organdonation Dansk Center for Organdonation spørgeskemaundersøgelse 2015 Viden om og holdning til organdonation blandt personale på intensivafdelingerne afdelingsresultater Afdelingsrapport for Hillerød Hospital Afdelingens

Læs mere

spørgeskemaundersøgelse 2015 afdelingsresultater Viden om og holdning til organdonation blandt personale på intensivafdelingerne Organdonation

spørgeskemaundersøgelse 2015 afdelingsresultater Viden om og holdning til organdonation blandt personale på intensivafdelingerne Organdonation Dansk Center for Organdonation spørgeskemaundersøgelse 2015 Viden om og holdning til organdonation blandt personale på intensivafdelingerne afdelingsresultater Afdelingsrapport for Sygehus Thy-Mors Afdelingens

Læs mere

spørgeskemaundersøgelse 2015 afdelingsresultater Viden om og holdning til organdonation blandt personale på intensivafdelingerne Organdonation

spørgeskemaundersøgelse 2015 afdelingsresultater Viden om og holdning til organdonation blandt personale på intensivafdelingerne Organdonation Dansk Center for Organdonation spørgeskemaundersøgelse 2015 Viden om og holdning til organdonation blandt personale på intensivafdelingerne afdelingsresultater Afdelingsrapport for Sygehus Vendsyssel,

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database BILAG 1: Alle mortalitetsmål Dansk Intensiv Database Årsrapport 2015/2016 Omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. juli 2015 30. juni 2016 ENDELIG VERSION TIL REGIONAL HØRING 16. november 2016 1

Læs mere

spørgeskemaundersøgelse 2015 afdelingsresultater Viden om og holdning til organdonation blandt personale på intensivafdelingerne Organdonation

spørgeskemaundersøgelse 2015 afdelingsresultater Viden om og holdning til organdonation blandt personale på intensivafdelingerne Organdonation Dansk Center for Organdonation spørgeskemaundersøgelse 2015 Viden om og holdning til organdonation blandt personale på intensivafdelingerne afdelingsresultater Afdelingsrapport for Regionshospitalet Viborg

Læs mere

Bilag En beskrivelse af god fagpraksis på organdonationsområdet

Bilag En beskrivelse af god fagpraksis på organdonationsområdet Bilag En beskrivelse af god fagpraksis på organdonationsområdet - En rapport baseret på resultaterne fra casebaseret audit CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling

Læs mere

Årsplan 2015. DCO skal ifølge sit nuværende arbejdsgrundlag iværksætte initiativer, der kan:

Årsplan 2015. DCO skal ifølge sit nuværende arbejdsgrundlag iværksætte initiativer, der kan: Årsplan 2015 Indledning Årsplanen beskriver de områder, som Dansk Center for Organdonation (DCO) ud fra sit arbejdsgrundlag og Handlingsplan for Organdonation har planlagt at arbejde med i 2015. DCO skal

Læs mere

Bilagstabel. Patienter fra akutmodtagelsernes oplevelser: LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Bilagstabel. Patienter fra akutmodtagelsernes oplevelser: LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienter fra akutmodtagelsernes oplevelser: Bilagstabel Spørgeskemaet er udsendt til i alt 9.558 patienter fra akutmodtagelserne, som har været der i perioden 19. august til 8. september 2015. 48% svarede

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

"####################################################################################################################$

####################################################################################################################$ "####################################################################################################################$ #######################################################% &&#####################################################################################################'

Læs mere

Sådan læser og bruger I jeres kvartalsrapport

Sådan læser og bruger I jeres kvartalsrapport Til - donationsansvarlige nøglepersoner, donationsansvarlige ledelser og afdelings- og afsnitsledelser Sådan læser og bruger I jeres kvartalsrapport Organdonationsdatabasen blev etableret som en national

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Tabel 1 Genindlæggelser af, 2004 Region Nordjylland 5.966 76 1,3 Sygehus Thy - Mors 701 8 1,1 Aalborg Universitetshospital

Læs mere

TIL PÅRØRENDE om hjernedød og organdonation

TIL PÅRØRENDE om hjernedød og organdonation TIL PÅRØRENDE om hjernedød og organdonation TIL PÅRØRENDE VÆRD AT VIDE At miste en nærtstående er en af de sværeste oplevelser, vi kan komme ud for i livet. Midt i meningsløsheden kan det være vanskeligt

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database Dansk Intensiv Database Årsrapport 2012 Omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. januar 2012 31. december 2012 Indhold Dødelighed og SMR alle patientkategorier samlet... 3 Indikator 4a: Standardiseret

Læs mere

Aktivitet i 2013 og planlagte aktiviteter i 2014 DANSK CENTER FOR ORGANDONATION

Aktivitet i 2013 og planlagte aktiviteter i 2014 DANSK CENTER FOR ORGANDONATION Aktivitet i 2013 og planlagte aktiviteter i 2014 Organdonationskorpsets udrykningsfunktion Baggrund Formål Retningslinjer / opgaver Aktivitet i 2013 Forsøgsordningen i ØST bistand fra udrykningssygeplejerskerne

Læs mere

National Guideline for Organdonation

National Guideline for Organdonation National Guideline for Organdonation Lone Bøgh, udviklingssygeplejerske DCO Baggrund Standardisere procedurer og retningslinjer Jf. Handlingsplanen Formål Skabe overblik over donationsforløbet Hurtigt

Læs mere

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til?

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? 31,25% 5 50,00% 8 18,75% 3 1 / 23 Q2 Hvem stiles posten som udgangspunkt til vedrørende

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 4. KVARTAL 2009 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 14. januar 2010 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Orientering om aktiviteter og status for indsatsområder jf. Årsplan 2013 for Dansk Center for Organdonation

Orientering om aktiviteter og status for indsatsområder jf. Årsplan 2013 for Dansk Center for Organdonation Orientering om aktiviteter og status for indsatsområder jf. Årsplan 2013 for Dansk Center for Organdonation DCO Skal ifølge sit arbejdsgrundlag iværksætte initiativer, der kan: Styrke nøglepersonsfunktionen

Læs mere

Årsplan 2014. Årsplanen beskriver de områder, som DCO ud fra sit arbejdsgrundlag har planlagt at arbejde med i 2014.

Årsplan 2014. Årsplanen beskriver de områder, som DCO ud fra sit arbejdsgrundlag har planlagt at arbejde med i 2014. Årsplan 2014 Indledning Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse nedsatte i foråret 2013 en arbejdsgruppe med det formål at udarbejde en handlingsplan for organdonation. Dels for at styrke den indsats,

Læs mere

Dansk Center for. Organdonation. organdonationsdatabasen. årsrapport januar december national klinisk kvalitetsdatabase

Dansk Center for. Organdonation. organdonationsdatabasen. årsrapport januar december national klinisk kvalitetsdatabase Dansk Center for Organdonation organdonationsdatabasen årsrapport 2014 1. januar - 31. december 2014 national klinisk kvalitetsdatabase Hvorfra udgår rapporten De biostatistiske analyser og de epidemiologiske

Læs mere

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE 2016 VIDEN OM OG HOLDNING TIL ORGANDONATION BLANDT PERSONALET PÅ NEUROLOGISKE AFSNIT

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE 2016 VIDEN OM OG HOLDNING TIL ORGANDONATION BLANDT PERSONALET PÅ NEUROLOGISKE AFSNIT SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE 2016 VIDEN OM OG HOLDNING TIL ORGANDONATION BLANDT PERSONALET PÅ NEUROLOGISKE AFSNIT HERLEV OG GENTOFTE HOSPITAL, HERLEV NEUROLOGISK AFDELING Afdelingsrapport for Herlev og Gentofte

Læs mere

Svarprocent. Akut indlagte patienters oplevelser: LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Svarprocent. Akut indlagte patienters oplevelser: LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Akut indlagte patienters oplevelser: Svarprocent Spørgeskemaet er udsendt til i alt 64.190 akut indlagte patienter fra perioderne 4. august til 31. august, 3. september til 30. september og 4. oktober

Læs mere

Overordnet bilagstabel

Overordnet bilagstabel LUP Fødende 2015 - Partnere Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau Svarfordeling for alle spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen på: www.patientoplevelser.dk/lupf15/vejledning

Læs mere

Inddragelse af patienter og pårørende i Region Midtjylland Konsulent Simone Witzel, CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Inddragelse af patienter og pårørende i Region Midtjylland Konsulent Simone Witzel, CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Inddragelse af patienter og pårørende i Region Midtjylland Konsulent Simone Witzel, CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.cfk.rm.dk Indsatsområder Et af temaerne

Læs mere

Antal organdonorer pr. mio. indbyggere i Danmark og fordelt på regioner i perioden 2006-2014

Antal organdonorer pr. mio. indbyggere i Danmark og fordelt på regioner i perioden 2006-2014 Antal organdonorer pr. mio. indbyggere i Danmark og fordelt på regioner i perioden 2006-2014 Note: Opgjort for actual donors; patienter hvorfra mindst ét organ er udtaget Datakilde: Scandiatransplant udtræk

Læs mere

! "##$% ! " %! & '()* + ),!!* + - ).* + / 0!!* + 1 0!* + 2 #$%& * + - 4,,+)&+ 5 &!.* + / # '!! 7!*!!!, 7!!! %,!! 84 #$%8 #!!!!!!!! *!!!! $ %,!!!!!

! ##$% !  %! & '()* + ),!!* + - ).* + / 0!!* + 1 0!* + 2 #$%& * + - 4,,+)&+ 5 &!.* + / # '!! 7!*!!!, 7!!! %,!! 84 #$%8 #!!!!!!!! *!!!! $ %,!!!!! ! " %! & '()* + ),!!* + - ).* + / 0!!* + 1 0!* + 2 2 #$%& * + - 3 4,,+)&+ 3 4,,+)&+ 5 &!.* + / 2 6& & 3 # '!! 7!*!!!, 7!!! %,!! 84 #$%8 #!!!!!!!! *!!!! $ %,!!!!! %.!! #$%!!0!! 0! #$% 0 5*!!!!! 9!!! 0!

Læs mere

Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse).

Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse). Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse). Kontaktperson: Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Sundhedsstyrelsen forventer nu at have

Læs mere

Sidste nyt fra gældsfronten

Sidste nyt fra gældsfronten Sidste nyt fra gældsfronten Primo April 2014 De bedste skifteretter for gældssanering 2007-13 De værste skifteretter for gældssanering 2007-13 Ret Antal søgt Antal fået Procent Ret Antal søgt Antal fået

Læs mere

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn.

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn. Navn: Klasse: A: Kolding B: Næstved C: Svendborg D: København E: Odense F: Helsingør G: Frederikshavn H: Aarhus I: Herning J: Ålborg K: Silkeborg L: Randers M: Fredericia N: Hillerød O: Køge P: Horsens

Læs mere

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn.

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn. Navn: Klasse: A: Køge B: Holstebro C: Ålborg D: Frederikshavn E: Vejle F: Horsens G: Viborg H: Aarhus I: Silkeborg J: Hillerød K: Herning L: Sønderborg M: Næstved N: Roskilde O: Kolding P: Helsingør Q:

Læs mere

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE 2016 VIDEN OM OG HOLDNING TIL ORGANDONATION BLANDT PERSONALET PÅ NEUROLOGISKE AFSNIT

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE 2016 VIDEN OM OG HOLDNING TIL ORGANDONATION BLANDT PERSONALET PÅ NEUROLOGISKE AFSNIT SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE 2016 VIDEN OM OG HOLDNING TIL ORGANDONATION BLANDT PERSONALET PÅ NEUROLOGISKE AFSNIT SYGEHUS LILLEBÆLT, KOLDING HJERNE- OG NERVESYGDOMME, SENGE AKUT Afdelingsrapport for Sygehus

Læs mere

Organdonationsdatabasen Årsrapport 2012

Organdonationsdatabasen Årsrapport 2012 Styregruppen for Organdonationsdatabasen (ODD) Organdonationsdatabasen Årsrapport 2012 National Klinisk Kvalitetsdatabase Hvorfra udgår rapporten De biostatistiske analyser og de epidemiologiske kommentarer

Læs mere

Organdonor DONORKORT. Tag stilling sammen med dine nærmeste. www.sundhed.dk. Sundhedsstyrelsen DONORKORT

Organdonor DONORKORT. Tag stilling sammen med dine nærmeste. www.sundhed.dk. Sundhedsstyrelsen DONORKORT ? Organdonor Tag stilling sammen med dine nærmeste DONORKORT www.sundhed.dk DONORKORT Sundhedsstyrelsen Organdonor ja eller nej? I Danmark bruges organer kun til transplantation, hvis man selv eller ens

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde i styregruppen for Dansk Center for Organdonation. Onsdag d. 3. april kl i Sundhedsstyrelsen

Referat fra ekstraordinært møde i styregruppen for Dansk Center for Organdonation. Onsdag d. 3. april kl i Sundhedsstyrelsen Aarhus d. 4. april 2013 Referat fra ekstraordinært møde i styregruppen for Dansk Center for Organdonation. Onsdag d. 3. april kl. 10.00-12.00 i Sundhedsstyrelsen Til stede: Søren Brostrøm, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Sundhedsområdets finansiering og de interne betalingsstrømme

Sundhedsområdets finansiering og de interne betalingsstrømme Sundhedsområdets finansiering og NSH-konference om helseøkonomi, 8. december 2008 Administrerende direktør Jesper Fisker Sundhedsstyrelsen, Danmark Gennemgangsplan 1. Sundhedsområdet 2. Finansieringsmodellen

Læs mere

OPGØRELSE OVER REGISTREREDE KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15 29 ÅRIGE I 2014. Registrerede tilfælde af klamydia, kommunefordelt

OPGØRELSE OVER REGISTREREDE KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15 29 ÅRIGE I 2014. Registrerede tilfælde af klamydia, kommunefordelt OPGØRELSE OVER REGISTREREDE KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15 29 ÅRIGE I 2014 Registrerede tilfælde af klamydia, kommunefordelt Sundhedsstyrelsen, 2015 Du kan frit referere teksten i publikationen, hvis du tydeligt

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau LUP Fødende 2014 - Partnere Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau Svarfordeling for alle spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen på: www.patientoplevelser.dk/lupf14/vejledning

Læs mere

Aggregerede mål for klinisk kvalitet: proces og mortalitet

Aggregerede mål for klinisk kvalitet: proces og mortalitet Aggregerede mål for klinisk kvalitet: proces og mortalitet Søren Paaske Johnsen Forskningsoverlæge, klinisk lektor, ph.d. Christian Fynbo Christiansen Kompetencecenterleder Afdelingslæge, klinisk lektor,

Læs mere

NATIONAL HANDLINGSPLAN FOR ORGANDONATION

NATIONAL HANDLINGSPLAN FOR ORGANDONATION NATIONAL HANDLINGSPLAN FOR ORGANDONATION PÅ BAGGRUND AF ARBEJDSGRUPPENS FAGLIGE ANBEFALINGER VEDRØRENDE ORGANDONATION JULI 2014 Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Baggrund hvor langt er vi?... 5 Hvad

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau LUP Fødende 2015 - Kvinder Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau Svarfordeling for alle spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen på: www.patientoplevelser.dk/lupf15/vejledning

Læs mere

Årsplan DCO skal på den baggrund iværksætte initiativer, der kan:

Årsplan DCO skal på den baggrund iværksætte initiativer, der kan: Årsplan 2016 Indledning Årsplanen beskriver de områder, som Dansk Center for Organdonation (DCO) ud fra sit arbejdsgrundlag og Handlingsplan for Organdonation har planlagt at arbejde med i 2016. Dansk

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere

DANSK CENTER FOR ORGANDONATION

DANSK CENTER FOR ORGANDONATION Formålet med donordetektion er: At optimere udnyttelsen af det foreliggende donorpotentiale Konstant fokus fra Afdelingsledelse støtte afdelingens undervisning og procedurer NATIONAL HANDLINGSPLAN FOR

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

3 oplæg fra hverdagen

3 oplæg fra hverdagen 3 oplæg fra hverdagen Udrykningssygeplejerskens brug af den Nationale Guideline v/birgitte Lavlund, intensivsygeplejerske, NIA, Odense Universitetshospital Udrykningssygeplejerske, Dansk Center for Organdonation

Læs mere

Dansk Center for. Organdonation. ORgandonationsdatabasen. årsrapport januar december national klinisk kvalitetsdatabase

Dansk Center for. Organdonation. ORgandonationsdatabasen. årsrapport januar december national klinisk kvalitetsdatabase Dansk Center for Organdonation ORgandonationsdatabasen årsrapport 2013 1. januar - 31. december 2013 national klinisk kvalitetsdatabase Hvorfra udgår rapporten De biostatistiske analyser og de epidemiologiske

Læs mere

SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11

SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11 SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Dansk Lunge Cancer Gruppe. Dansk Lunge Cancer Register

Dansk Lunge Cancer Gruppe. Dansk Lunge Cancer Register Dansk Lunge Cancer Gruppe og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2012 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 30. april 2012 Rapport udarbejdet for DLCR af: Kompetencecenter

Læs mere

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk STATUS 2014 JANUAR 2015 Patientstøtterne Røde Kors rødekors.dk INDHOLD Indledning... 3 26 Røde Korsafdelinger har patientstøtter... 4 Patientstøtter er til stede på mange forskellige sygehusafdelinger...

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening (KL) tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere

Undersøgelse af lærermangel

Undersøgelse af lærermangel ANALYSENOTAT Undersøgelse af lærermangel 14. januar 2016 Danmarks Lærerforening har i perioden 4. til 13. januar 2016 gennemført en spørgeskemaundersøgelse vedrørende lærermangel og rekrutteringsproblemer

Læs mere

Projektstatistik i Pleje.net

Projektstatistik i Pleje.net Projektstatistik i Pleje.net Indledende forklaring Projekt for national udbredelse af telemedicinsk sårvurdering Regeringen, Danske Regioner og rnes Landsforening tog i juni 2012 initiativet til et fælles

Læs mere

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn.

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn. Navn: Klasse: A: Køge B: Holstebro C: Ålborg D: Frederikshavn E: Vejle F: Horsens G: Viborg H: Aarhus I: Silkeborg J: Hillerød K: Herning L: Sønderborg M: Næstved N: Roskilde O: Kolding P: Helsingør Q:

Læs mere

Dansk Center for. Organdonation. guideline for kommunikation med pårørende om hjernedød og organdonation

Dansk Center for. Organdonation. guideline for kommunikation med pårørende om hjernedød og organdonation Dansk Center for Organdonation guideline for kommunikation med pårørende om hjernedød og organdonation 2014 Guideline for kommunikation med pårørende om hjernedød og organdonation Når det ikke længere

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hoved-halskræft

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hoved-halskræft Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hoved-halskræft PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Hovedstaden: Kombineret. Jan 10 Jul 10 Jan 11 Jul 11 Jan 12 Jul 12 Jan 13

Hovedstaden: Kombineret. Jan 10 Jul 10 Jan 11 Jul 11 Jan 12 Jul 12 Jan 13 Bilag A: Forløbsdiagrammer på afdelingsniveau Forløbsdiagrammerne viser afdelingernes indikatorværdier pr. måned for 21, 211 og 212. Værdierne er her vist som antal pr. 1 patienter. Den stiplede vandrette

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 685 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 685 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 685 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets Sundheds-

Læs mere

Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011

Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011 Bettina Carlsen September 2012 Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011 Det Fælleskommunale Løndatakontor (FLD) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne for sygeplejersker ansat i basis-,

Læs mere

Værdighedspolitikker for ældreplejen

Værdighedspolitikker for ældreplejen Holbergsgade 6 DK-1057 København K Sundheds- og ældreministeren T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Til samtlige kommuner Dato: 22. december 2015 Enhed: Primær Sundhed, Ældrepolitik og

Læs mere

Bilag 1: Forløbsdiagrammer, enheder

Bilag 1: Forløbsdiagrammer, enheder Bilag 1: Forløbsdiagrammer, enheder Forløbsdiagrammerne viser afdelingernes indikatorværdier pr. måned for 21, 211, 212 og 213. Værdierne er her vist som antal pr. patienter. Den stiplede vandrette linje

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau LUP 2013 - Indlagte Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Foreløbigt beregnede er en på beskæftigelsesområdet. Se konsekvenserne alle landets regioner og kommuner 2016 og 2017. ANALYSE-BUREAU I ØKONOMI

Læs mere

X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X Kliniske retningslinjer Plagsomme symptomer/opgaver Medicinering de sidste levedøgn Åndelig omsorg Søvn og hvile Træthed Sociale forhold Smerter Sansning, guiding Pårørende, elerladte (både børn og voksne

Læs mere

Organdonationsdatabasen. Vejledning til den nationale monitorering af organdonationsområdet

Organdonationsdatabasen. Vejledning til den nationale monitorering af organdonationsområdet Organdonationsdatabasen Vejledning til den nationale monitorering af organdonationsområdet April 2013 1 Organdonationsdatabasen Registreringsvejledning Denne vejledning er udarbejdet for at sikre en ensartet

Læs mere

DANSK CENTER FOR ORGANDONATION

DANSK CENTER FOR ORGANDONATION Forstå problemet og dets årsager Definition af mål og målinger Indsamle forandringsidéer Test forandringsidéer vha. PDSA cirklen Implementer forandringer der er en forbedring Samarbejd med kolleger og

Læs mere

Pædiatri - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau

Pædiatri - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau LUP 2013 - Indlagte Pædiatri - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp at læse tabellerne i læsevejledningen på:

Læs mere

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME FEBRUAR 2015 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME Årsrapport 2014 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHAND- LING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

Læs mere

Status for pakkeforløb på kræftområdet april 2009

Status for pakkeforløb på kræftområdet april 2009 Status for pakkeforløb på kræftområdet april 2009 Danske Regioner udarbejder løbende en samlet status for implementering af pakkeforløbene på kræftområdet. Statusopgørelserne udarbejdes på baggrund af

Læs mere

Antal provokerede aborter 2010 fordelt efter region, kommune, abortdiagnose og aldersgruppe

Antal provokerede aborter 2010 fordelt efter region, kommune, abortdiagnose og aldersgruppe Region Hovedstaden 6489 860 678 285 92 020 424 30 Region Sjælland 2423 45 572 403 46 373 50 3 Region Syddanmark 2930 535 724 523 52 49 93 24 Region Midtjylland 36 494 85 544 544 484 25 20 Region Nordjylland

Læs mere

Dagsorden til møde i Forretningsudvalget

Dagsorden til møde i Forretningsudvalget Dagsorden til møde i Forretningsudvalget Dato: 21. januar 2016 Tid: Kl. 16.00 Sted: Sekretariatet, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Foreløbigt regnskab 2015

Læs mere

National rapport for borgere om kvaliteten i behandlingen af patienter med hoftebrud

National rapport for borgere om kvaliteten i behandlingen af patienter med hoftebrud National rapport for borgere om kvaliteten i behandlingen af patienter med hoftebrud 1. december 2010-30. november 2011 Kvaliteten i behandlingen af hoftebrud er i denne rapport opgjort i forhold til følgende

Læs mere

DANSK CENTER FOR ORGANDONATION. * Utilizeddonor -donor, hvorfra mindst ét organ er transplanteret. Kilde: Scandiatransplant, Danmarks Statistik

DANSK CENTER FOR ORGANDONATION. * Utilizeddonor -donor, hvorfra mindst ét organ er transplanteret. Kilde: Scandiatransplant, Danmarks Statistik * Utilizeddonor -donor, hvorfra mindst ét organ er transplanteret Kilde: Scandiatransplant, Danmarks Statistik Antal accepterede* organdonorer i perioden 2008-2013 Region Nordjylland og Region Midtjylland

Læs mere

Udviklingen i. Anmeldelser, afgørelser og erstatninger

Udviklingen i. Anmeldelser, afgørelser og erstatninger Udviklingen i Anmeldelser, afgørelser og erstatninger Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Anmeldelser...3 Anmeldelser fordelt på skadevoldertype; hele landet...3 Anmeldelser fordelt på skadevoldertype...3

Læs mere

$ % Jf. hospitalsplan for Region Midtjylland indgår IM: Lungemedicin i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser.

$ % Jf. hospitalsplan for Region Midtjylland indgår IM: Lungemedicin i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser. ! ""# $ % $ &'% Jf. hospitalsplan for Region Midtjylland indgår IM: Lungemedicin i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser. Med Hospitalsplan for Region Midtjylland er det besluttet, at der

Læs mere

Nøgletal Organdonation og -transplantation

Nøgletal Organdonation og -transplantation Nøgletal 2015 Organdonation og -transplantation * Actualdonors donorer hvorfra mindst ét organ er udtaget til transplantation Kilde: Scandiatransplant, Danmarks Statistik Datakilde: Scandiatransplant udtræk

Læs mere