REGIONAL UDVIKLINGSPLAN FOR REGION SJÆLLAND

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REGIONAL UDVIKLINGSPLAN FOR REGION SJÆLLAND"

Transkript

1 DEN REGIONALE UDVIKLINGSSTRATEGI REGIONAL UDVIKLINGSPLAN FOR REGION SJÆLLAND 2008 DET INTERNATIONALE PERSPEKTIV DEN BÆREDYGTIGE REGION DEN INNOVATIVE REGION UDVIKLING & STRATEGI TEMASTRATEGIER DEN TILGÆNGELIGE REGION BY OG LAND I EN SAMMENHÆNGENDE REGION DEN SUNDE REGION DEN LÆRENDE REGION

2 2

3 Den Regionale Udviklingsstrategi for Region Sjælland skridt på en lang og stræbsom vej. Fundamentet løfte hver deres del af den store udfordring, der for fremtidens handlinger og beslutninger er lagt, ligger i at fastholde Region Sjællands centrale og men heller ikke mere. Frugten af mange men- værdifulde plads på Danmarks- og verdenskortet. Alle mennesker gør sig tanker om fremtiden. Det neskers iderigdom og initiativer skal fremover kan være håbet om det gode liv i trygge rammer sikre visionerne og udvikle regionen. Verden står for sig og sine eller mere bredtfavnende visioner ikke stille Region Sjælland gør slet ikke og for bæredygtig udvikling og vækst i en fredelig verden. Den Regionale Udviklingsstrategi forsøger at rende, når konkurrencen skal tages op med både flid, sammenhold og forandringskraft bliver afgø- samle trådene og danne fundamentet for Kina og Kolding. Regionsrådet vil arbejde for at løfte hele regionen gen- fremtidens Region Sjælland. En del af Danmark præget af livskvalitet, nem forskelligartede indsatser og skaberkraft og mangfoldighed. initiativer. Region Sjælland har et fantastisk udgangspunkt. Fra det tæt- vidt forskelligt udgangspunkt og Et stort antal mennesker med befolkede og pulserende hjørne af fra alle dele af regionen har ydet Hovedstaden over Midtsjællands et bidrag til Den Regionale Udviklingsstrategi. Uden dem ingen store handelsbyer til de enestående landskaber og fritidsområder strategi, og Regionsrådet takker er regionen et centralt stykke Danmark. Sat på landkortet midt mellem tre af Euro- Sammenhold gør stærk. Det gælder også i arbej- for hver en strøtanke, idé og vision. pas førende metropoler København, Hamburg og det med at skabe en stærk region. Den Regionale Berlin og resten af landet, giver det alle muligheder for at skabe en stærk region med konkurren- kommuner, forsknings- og uddannelsesinstitutio- Udviklingsstrategi er derfor en invitation til alle ce- og tiltrækningskraft, der rækker langt udover ner, virksomheder, borgere og organisationer. En geografiske OVERORDNET og administrative STRATEGI grænser. Den Regionale Udviklingsstrategi er det første opfordring til at gribe RUP handsken REGION og SJÆLLAND danne små el- DELSTRATEGIER ler store, formelle eller uformelle netværk, der kan Kristian Ebbensgaard Formand for Regionsrådet

4 4

5 Indhold Indledning... 6 Vision for den regionale udvikling...7 Vejen til regional udvikling invitation til samarbejde... 8 Den Regionale Udviklingsstrategi... 9 Udgangspunkt for Region Sjælland Udfordringer i Region Sjælland Udviklingsperspektiver Den Sammenhængende Region Det Internationale Perspektiv Temaer...26 Den Tilgængelige Region Den Lærende Region Den Innovative Region Den Sunde Region Den Bæredygtige Region Fokus i den regionale udvikling Sammenfatning UDVIKLING & STRATEGI TEMASTRATEGIER»Den Regionale Udviklingsstrategi«udgives af Region Sjælland Ansvarshavende: René Lønnee Grafisk design: Karin Sander Tryk: Glumsø Bogtrykkeri Oplag: Trykt på miljøcertificeret papir Kort: Copyright Kort & Matrikelstyrelsen Ekstra eksemplarer af strategien fås hos Region Sjælland Alleen 15, 4180 Sorø tlf

6 Indledning Den Regionale Udviklingsstrategi bygger på en bredtfavnende og ambitiøs vision for, hvordan alle involverede i fællesskab danner de bedste rammer for det gode liv i Region Sjælland. Strategien stræber højt med en lang række bud på, hvad der skal til for at skabe bedre vilkår for bæredygtig vækst gennem regional identitet og styrke. Alle kommuner, borgere, virksomheder og institutioner har en rolle at spille, og Region Sjælland inviterer alle til at deltage. Vi har et fælles ansvar for at udvikle vores region, og det er kun gennem samarbejde, at vi når vores mål. Region Sjælland er bygget på mangfoldighed. Der er byer i forskellige størrelser med hver deres styrker og tiltrækningskraft. Landdistrikterne, som også indeholder en række øsamfund, er varierede og rummer mange muligheder. Mange borgere forlader hver dag regionen for at arbejde eller studere, mens endnu flere finder deres beskæftigelse inden for regionens grænser. Denne mangfoldighed er vores styrke, og den skal sikres gennem samarbejde og fælles mål. Udviklingsstrategien er kommet til verden takket være en inspirerende og engageret indsats fra mange borgere med vidt forskelligt udgangspunkt, men strategien er i virkeligheden bare begyndelsen til en proces, hvor visioner for den regionale udvikling skal omsættes til konkrete projekter og handlinger. Strategien samler målene for den regionale udvikling og de store udfordringer. Det er håbet, at den kan skabe afsættet for den fremtidige udvikling af gode livsvilkår i en sammenhængende Region Sjælland, der byder på store muligheder for både borgere og erhvervsliv. 6

7 Vision for den regionale udvikling Regionsrådets vision er Brobyggeren Regionsrådet har vedtaget en vision for regionen: Den Regionale Udviklingsstrategi er Regionsrådets overordnede strategi for udvikling af regionen. Regionsrådet har derfor vedtaget en vision for den regionale udvikling, som lyder:»den Regionale Udviklingsstrategi skal skabe rammen for det gode liv for borgerne og gode vilkår for virksomheder og institutioner.«strategien skal sikre balance mellem den enkeltes livsvilkår og de rammer, som skal skabe vækst og kvalitet i offentlige og private virksomheder. Den skal sikre sammenhæng i udvikling af sundhed, mobilitet, læring, miljø og vækst. Visionen skal også understøtte Regionsrådets vision, Brobyggeren.»Region Sjælland vil i kraft af sin særlige placering og gennem dialog og vidensdeling skabe de bedste rammer for bæredygtig vækst og for borgernes livskvalitet.«visionen er udbygget med seks hovedmålsætninger. Heraf er der to, der i særlig grad handler om regional udvikling.»region Sjælland vil igennem et tæt samarbejde med kommunerne, borgerne og erhvervslivet stile imod: Vækst gennem et bredt kompetenceløft og øget samspil mellem uddannelses-, forsknings-, og vidensinstitutioner og virksomhederne Arbejde for en høj sammenhæng inden for regionen og udadtil ved bedre transport og kommunikationsmuligheder.«temastrategier Vækst gennem et bredt kompetenceløft og øget samspil mellem uddannelses-, forsknings-, og vidensinstitutioner og virksomhederne: mindst 85 % af de unge gennemfører en ungdomsuddannelse i 2010 mindst 50 % af de unge gennemfører en videregående uddannelse i 2015 skabe en lærende region gennem dokumenteret samarbejde mellem uddannelses-, forsknings-, og vidensinstitutioner og virksomheder om uddannelsestilbud, der tager udgangspunkt i virksomhedernes behov Arbejde for en høj sammenhæng inden for regionen og udadtil ved bedre transport- og kommunikationsmuligheder: en bro over Femern Bælt en forbedring af infrastrukturen gennem en bevidst satsning, som både region og kommuner bakker op om at hele regionen har adgang til et bredbåndsnet inden 2010 Læs mere om brobyggervisionen på regionens hjemmeside: 7

8 Vejen til regional udvikling invitation til samarbejde I Regionsrådets»Vision og mål for den regionale udvikling«hedder det, at dialog, samarbejde og netværk er nøgleordene i arbejdet med Den Regionale Udviklingsstrategi. Det tværgående samarbejde er derfor det bærende princip for den måde, regionen vil arbejde på for at opfylde målene i den regionale udvikling. Region Sjælland vil lægge sig i selen for at styrke samarbejdet i og omkring regionen i en tillidsfuld dialog for at sikre den nødvendige opbakning til strategien. Samtidig skal det tværgående samarbejde bidrage til faglig koordinering ved at inddrage aktører med særlig viden til at deltage i arbejdet med at udføre strategierne og opfylde målene. For at styrke sammenhængskraften i regionen, vil regionen på udvalgte områder medvirke til koordinering mellem de relevante samarbejdspartnere i kommunerne, staten, organisationer og virksomheder samt nabolande og internationale relationer. DEN REGIONALE UDVIKLINGSSTRATEGI REGIONAL UDVIKLINGSPLAN FOR REGION SJÆLLAND DEN BÆREDYGTIGE REGION DEN INNOVATIVE REGION DET INTERNATIONALE PERSPEKTIV UDVIKLING & STRATEGI TEMASTRATEGIER DEN TILGÆNGELIGE REGION BY OG LAND I EN SAMMENHÆNGENDE REGION DEN SUNDE REGION DEN LÆRENDE REGION 2008 Lovgivning, nationale og internationale strategier og handlingsplaner danner alle en ramme for den regionale udvikling. I arbejdet for at nå målene i Den Regionale Udviklingsstrategi vil Region Sjælland basere sin indsats på tre forskellige grader af involvering: Initiativtager og primær deltager i samarbejde Aktiv samarbejdspartner Støttende samarbejdspartner OVERORDNET STRATEGI Af Planloven (Lovbekendtgørelse nr. 813 af 21/06/2007) fremgår det at:» 10 a, stk. 3. Den regionale udviklingsplan skal på grundlag af en helhedsvurdering beskrive en ønskelig fremtidig udvikling for regionens byer, landdistrikter og udkantsområder samt for 1) natur og miljø, herunder rekreative formål, 2) erhverv, inkl. turisme, 3) beskæftigelse, 4) uddannelse og 5) kultur. Stk. 4. Den regionale udviklingsplan skal redegøre for 1) sammenhængen mellem den fremtidige udvikling og den statslige og kommunale planlægning for infrastruktur, 2) sammenhængen med regionens eventuelle samarbejde med tilgrænsende landes myndigheder om plan- og udviklingsmæssige emner og 3) de handlinger, som regionsrådet vil foretage som opfølgning på udviklingsplanen.«8 Den regionale udviklingsplan beskrives i Den Regionale Udviklingsstrategi for Region Sjælland.

9 Den Regionale Udviklingsstrategi DEN REGIONALE UDVIKLINGSSTRATEGI UDVIKLING & STRATEGI TEMASTRATEGIER OM BÆREDYGTIG UDVIKLING DET INTERNATIONALE LÆRING ERHVERVSUDVIKLING REGION SJÆLLAND KOMMENDE TEMASTRATEGIER INDSATSOMRÅDER OG HANDLINGER Den Regionale Udviklingsstrategi skal give et bud på perspektiver for byernes og landdistrikternes udvikling. Strategien skal være med til at skabe bedre vilkår for borgere og erhvervsliv i regionen. Den forholder sig til en række centrale områder, herunder natur og miljø, erhverv og turisme, beskæftigelse, uddannelse samt kultur. De mange og ambitiøse målsætninger skal nås ved hjælp af en række tværgående principper, hvor det fælles ejerskab til strategien skal føre til succes: Forankring i lokale, nationale og internationale netværk Udnytte geografiske, faglige og organisatoriske tværgående samarbejder Skabe synergi mellem det traditionelle og det usædvanlige Etablere og udvikle nye samarbejdsformer og fora. Den Regionale Udviklingsstrategi gælder for fire år ad gangen. Strategien skal omsættes i handlinger, og Region Sjælland vil i samarbejde med centrale aktører formulere indsatsområder som ramme om handlingerne. DEN TILGÆNGELIGE DEN LÆRENDE TEMASTRATEGIER DEN INNOVATIVE DEN SUNDE DEN BÆREDYGTIGE BY OG LAND INTERNATIONAL Strategien er opbygget af tre dele udgangspunkt, udfordringer og udviklingsperspektiver. Der er to perspektiver: Den Sammenhængende Region (by og land) Det Internationale Perspektiv Derudover er der fem temaer: Den Tilgængelige Region Den Lærende Region Den Innovative Region Den Sunde Region Den Bæredygtige Region 9

10 Udgangspunkt for Region Sjælland Som nabo til Københavnsområdet og som port til resten af Europa folder Region Sjælland sig ud i en mosaik af byer og landdistrikter. Den Regionale Udviklingsstrategi tager afsæt i og drager fordel af de særlige vilkår, som den regionale geografi byder på Geografi Seks af de sytten kommuner i Region Sjælland med knap en tredjedel af regionens indbyggere ligger i Hovedstadsområdet, hvilket stiller særlige krav til sammenhæng og perspektivering ikke mindst i relation til Region Hovedstaden. Region Sjælland og Region Hovedstaden udgør i stigende grad en sammenhængende geografi med et fælles arbejds-, pendlings- og boligmarked. Denne sammenhæng rækker også til Region Skåne. Der er et udtalt behov for at sikre en mobil og tilstrækkelig arbejdsstyrke med kompetencer, der matcher arbejdsmarkedets behov. Befolkningen Der bor godt mennesker i Region Sjælland spredt over en mangfoldig geografi. Regionen er kendetegnet ved mange mellemstore byer og naboskabet til København. En femtedel af borgerne bor i landdistrikterne. Til landdistrikterne hører også de mange øsamfund. I de mindre byer i regionen er befolkningstallet stagneret siden 1970 erne, mens de større byer i omegnen af Hovedstaden har fået flere indbyggere. Befolkningsprognosen for Region Sjælland adskiller sig ikke fra resten af landets og viser, at der bliver færre yngre og flere ældre medborgere. Jo tættere på Hovedstadsområdet, jo mere går udviklingen i retning af en yngre befolkning, mens den modsatte udvikling kan forventes for de dele af regionen, der ligger længere væk fra Hovedstadsområdet. Beskæftigelse Der er arbejdspladser i regionen primært inden for handel og service, sundhedsvæsenet samt industrien. I forhold til landet som helhed er der i regionen forholdsvis mange industriarbejds- 10 Befolkningsprognose for Region Sjælland årige 7-15 årige årige årige årige 80+ årige Aldersklasse Indeks 2007 = 100. Kilde: Danmarks Statistik 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Land/skovbrug Beskæftigede fordelt på brancher 2006 Resten af landet Region Sjælland Industri Bygge- & anlæg Handel, hotel & rest. Transport, post & tele Finans Offentlig

11 Boliger Arbejdspladser Vej Jernbane Kilde: Öresundsregionens Infrastruktur og byudvikling (ÖRIB) Der er opstillet to forskellige scenarier for, hvordan byerne i Øresundsregionen kan udvikle sig. På kortet er vist det såkaldte polycentrisk scenario for Der foregår væksten både i storbyerne og i velbeliggende købstæder og bycentre og deres nærmeste opland. Der er opstillet et alternativ monocentrisk scenario, hvor væksten af arbejdspladser særligt vil være i centeret for Øresundsregionen. Den orange prik viser boliger og den blå prik viser arbejdspladser. Størrelsen af prikken viser, hvor stor væksten vil være. Udviklingsscenarier for Øresundsregionen 2045 pladser inden for kemisk- og plastindustri samt bygge- og anlægssektoren. Der er lokale forskelle i regionen. Kommunerne nærmest på Hovedstaden har mange beskæftigede inden for serviceerhverv, mens resten af regionen er præget af mange beskæftigede i industrien. Fire ud af fem arbejdspladser på Sjælland og øerne ligger i Hovedstadsområdet. En fjerdedel af arbejdsstyrken i regionen pendler hver dag til Hovedstadsområdet. Hele Danmark og dermed også Region Sjælland vil i løbet af de kommende år opleve, at en stor del af den nuværende arbejdsstyrke forlader arbejdsmarkedet for at gå på pension. OVERORDNET STRATEGI TEMASTRATEGIER Dialogprojekter om forlængelse af fingerplanen Som opfølgning på Landsplanredegørelsen 2006 har Miljøministeriet nedsat en arbejdsgruppe om potentialet ved mulige forlængelser af Roskilde-fingeren mod Ringsted og/eller Holbæk. Ligeledes har Miljøministeriet nedsat en arbejdsgruppe om den fremtidige byudvikling i Køge Bugt-området. Ud over Region Sjælland deltager de relevante kommuner og Transportministeriet i grupperne. Kilde: Fingerplan 2007 s

12 Infrastruktur Infrastrukturen i Region Sjælland er præget af beliggenheden mellem Hovedstaden og det øvrige Danmark og som grænseområde mellem Sverige og Tyskland. Regionen gennemskæres af tre internationale trafikkorridorer, der sammen med de øvrige veje og baner knytter regionen sammen og forbinder regionen til resten af Europa. De internationale trafikkorridorer er på både bane- og vejsiden blandt de mest trafikerede strækninger i landet og udsat for et betydeligt og stigende pres på kapaciteten. Dette pres vil stige med åbningen af Femern Bælt-forbindelsen. Den daglige pendling mellem regionen og Københavnsområdet er hovedårsagen til presset på motorvejene samt tog- og busforbindelserne. Trafikproblemerne respekterer ikke regionsgrænserne, og løsninger skal derfor findes i et samarbejde mellem regionerne, kommunerne og staten. Region Sjælland har som et led i at skabe bedre forhold for pendlerne opgraderet servicen i lokalbanerne på Sjælland. Den interne trafik og pendling i regionen vanskeliggøres af utilstrækkelige forbindelser mellem nord og syd. En forbedring af det interne trafiknet er forudsætningen for, at mobilitet og erhvervsudvikling kan bidrage til øget vækst i regionen. Globalisering Et udgangspunkt for Region Sjællands arbejde er den øgede globalisering. EU og Folketinget har vedtaget en række strategier, som påvirker mulighederne for den regionale udvikling, og derfor afspejles de blandt andet i Den Regionale Udviklingsstrategi. Ifølge Lissabon-strategien skal EU-medlemslandene gennem investeringer i uddannelse, forskning og innovation skabe nye og bedre job samt en betydelig vækst. Det skal sikre EU en position som den mest konkurrencedygtige, vidensbaserede og dynamiske region i verden om blot få år. Et vigtigt led i denne proces er at sikre, at væksten går hånd i hånd med bæredygtighed. Det er en global udfordring og beskrevet i EU s Gøteborgstrategi for bæredygtig udvikling. Regeringen har sat som mål, at Danmark skal have en stærk konkurrencekraft som beskrevet i»fremgang, fornyelse og tryghed - Strategi for Danmark i den globale økonomi«(globaliseringsstrategien). Landet skal fortsat høre til blandt de rigeste i verden og have en stærk sammenhængskraft, så Danmark stadig er et trygt samfund uden store skel. Internationalt samarbejde Region Sjælland har et mangeårigt og inspirerende internationalt samarbejde. Det gælder ikke 12 Den Regionale Udviklingsmodel Region Sjælland har udarbejdet en model, der bestræber sig på at beskrive rammen om»det gode liv«. Udgangspunktet er et analysedesign, som inddrager fokusområder som kultur, natur, tryghed m.v. Modellen skal være med til at styrke dialogen om regionens udvikling. Den regionale udviklingsmodel er bygget over fire hjørner med underindeks. I alt indgår der ca. 50 indikatorer i modellen. Modellen er udviklet af Oxford Research og kan ses i sin helhed på dk. Vækst Menneskelige ressourcer, innovation, iværksætteri og ny teknologi Offentlig sektor Offentlige nøgletal, beskæftigelse, sundhed og offentlige servicetilbud Region Sjælland Rammen om det gode liv Arbejde Service Bo Leve Bosætning Boligkvalitet, tryghed, natur og infrastruktur Fritid og læring Uddannelse, foreningsliv, kultur og oplevelser

13 mindst samarbejdet med regioner i Nordtyskland og Sydsverige. Region Sjælland deltager endvidere i STRING-samarbejdet, som skal fremme samarbejde mellem Nordtyskland, Sjælland og Skåne. Der er fokus på følgende temaer: turisme, forskning, infrastruktur/transport, regional udvikling og kultur. Region Sjælland deltager desuden i en lang række samarbejder i Øresundsregionen. Et af de vigtigste er Øresundskomiteen, som primært beskæftiger sig med tre områder: fremme af bæredygtig økonomisk vækst, fremme af det fælles arbejdsmarked samt at binde regionerne sammen. Byer og landdistrikter Region Sjælland har en varieret geografi med byer og landdistrikter, der rummer forskellige udfordringer og muligheder. I Region Sjælland findes en række mindre og mellemstore byer med forskellige potentialer. Det er vigtigt, at byerne satser på deres styrker og særlige attraktioner blandt andet med henblik på at blive attraktive bosætningsområder for borgere og virksomheder. Landdistrikterne i regionen rummer smuk natur og er samtidig inden for rækkevidde af arbejde, uddannelse og kulturoplevelser. Landdistrikterne i regionen rummer også områder, hvor landbruget fortsat er den centrale kilde til beskæftigelse Udbud af ungdoms- og voksenuddannelser i Region Sjælland og udvikling. Landdistrikterne er meget forskellige lige fra velfungerende og dynamiske til områder med fortsat affolkning. I landdistrikterne er der igennem de sidste årtier sket en stor ændring i takt med, at landbruget har forandret sig. Det har påvirket erhvervsstrukturen og bosætningen meget. Region Sjællands placering tæt på Hovedstadsområdet giver særlige OVERORDNET STRATEGI Ulighed i raske og syge leveår Syge år Raske år TEMASTRATEGIER Personer med videregående uddannelse som indekstal i forhold til landsgennemsnittet <=91 (9) (5) 100 (0) >100 (3) Kilde: Høj uddannelse Lav uddannelse Kilde: SIF: Brønum Hansen

14 forhold for regionens landdistrikter. Flere og flere vælger at bosætte sig længere fra Hovedstaden, også i landdistrikter, men arbejder, bruger kulturtilbud og uddanner sig i byerne. Uddannelsesniveauet Uddannelsesniveauet i Region Sjælland er meget forskelligt. Tendensen er, at niveauet er højest i kommunerne tættest på Hovedstadsområdet. Befolkningen har som gennemsnit et lavere uddannelsesniveau end landet som helhed. Omtrent en femtedel af de 29-årige i regionen har grundskolen som højeste fuldførte uddannelse. I regionen er der generelt færre, der vælger en gymnasial uddannelse, end på landsplan. Der er til gengæld flere, der vælger en erhvervsfaglig uddannelse. Der er mange kortuddannede i visse dele af regionen. På ungdoms- og videregående uddannelser er der et stort frafald. Der er færre, der vælger en videregående uddannelse i Region Sjælland end i landet som helhed. Korte og mellemlange uddannelser udbydes i øvrigt af henholdsvis Erhvervsakademi Sjælland og University College Sjælland. Roskilde Universitetscenter (RUC) er eneste udbyder af lange videregående uddannelser i regionen. Syddansk Universitet (SDU) udbyder på nuværende tidspunkt bachelor og diplomuddannelser. Innovation i Region Sjælland Der er mange iværksættere i Region Sjælland, hvilket er positivt. Regionen har generelt gode rammer for innovation og dermed nyskabelse. Der er dog færre produkt-innovative virksomheder sammenlignet med de andre regioner. Regionen har det laveste Videregående uddannelser og uddannelsesinstitutioner i Region Sjælland 14 15% 10% 5% 0% Svært overvægtige i regionerne og Danmark Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Danmark 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Andel med langvarigt sygefravær, erhvervsaktive, i regionerne og Danmark Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Danmark Kilde: Statens Institut for Folkesundhed

15 antal højtuddannede iværksættere sammenlignet med de øvrige regioner. Regionen er begunstiget af mange nye virksomheder og iværksættere, der starter op hvert år. Særligt inden for kreative områder som kultur, oplevelse og turisme sker der stor vækst. I Region Sjælland er der stadig flere virksomheder og institutioner, der arbejder med udvikling af vedvarende energiformer og reduktion af energiforbruget. Mange virksomheder anvender vindenergi og satser på forskning i vindernergi, biobrændsler, solenergi, biogas og andre alternative energikilder. Sundhed Sundhedsbegrebet er i de senere år blevet bredere. Der er ikke længere kun fokus på egentlig sygdomsbekæmpelse, men også på sundhedsfremme og forebyggelse. Der er betydelige, lokale forskelle i regionens sundhedsproblemer, og generelt set er de største problemer i den sydlige og sydvestlige del af regionen. Der er flere overvægtige i Region Sjælland end i resten af landet. Andelen er steget markant siden 1980 erne, og den gennemsnitlige levetid i regionen er lavere end i de øvrige regioner. På samme tid er der sket en markant stigning i andelen af personer i regionen, der føler sig stressede, og omfanget nærmer sig nu Hovedstadens, hvor ca. hver tiende borger føler sig stresset. Der er dog også lyspunkter. Eksempelvis er de ældre medborgeres sundhedstilstand blevet forbedret de foregående 20 år, og de ældre i regionen er særligt gode til at fastholde deres sociale netværk. Bæredygtighed og Miljø Naturen i Region Sjælland byder på store oplevelser og en enestående mangfoldighed, der spænder fra kysterne, de store søer og skove til vidtstrakte dale med åer, enge og moser. Regionen har mange attraktive fritidsområder, der også bruges af borgerne i den tæt befolkede hovedstad og af turister. Der er i den sydlige og nordvestlige del af regionen gennem mange års planlægning og udvikling udlagt store områder til sommerhuse, feriecentre m.m. To tredjedele af regionens samlede areal er i dag landbrugsjord, og der er gode betingelser for plante- og frugtavl. I regionen er der betydelige grundvandsressourcer, der ikke alene bruges i selve regionen, men også i Storkøbenhavns vandforsyning. Gennem årene er der ophobet jordforureninger, som lokalt kan true grundvand og helbred hos befolkningen. OVERORDNET STRATEGI TEMASTRATEGIER 20% 15% 10% Andel med rygsygdom i regionerne og Danmark % 0% Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Danmark 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Afsluttet uddannelse i regionerne og Danmark 2006 Hovedstaden Grundskole år 13+ år Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Danmark Kilde: Statens Institut for Folkesundhed 15

16 Udfordringer i Region Sjælland Der tegner sig en række udfordringer, som Den Regionale Udviklingsstrategi skal medvirke til at sætte fokus på. Strategien vil blive fulgt op af en række handlinger Sammenhæng med omverdenen og tilgængelighed De store og hastigt stigende trængselsproblemer på veje og jernbaner til og fra Københavnsområdet er en markant udfordring på infrastrukturområdet. Ikke mindst er det vigtigt, at vækstpotentialet i Øresundsregionen udnyttes i samarbejde med Region Hovedstaden og Region Skåne. Derudover bliver det en vigtig opgave for regionen at bidrage til, at de store forventninger, der knytter sig til den faste forbindelse over Femern Bælt, bliver realiseret. Det giver en særlig udfordring i forhold til at skabe tilgængelighed mellem regionen og omverdenen til gavn for borgere, virksomheder og øvrige institutioner i regionen. Der er også en opgave i at fremme udviklingsmulighederne ved at sikre en bedre forbindelse mellem de store købstæder i den vestlige del af regionen. Brug af højtydende digital kommunikation er en væsentlig forudsætning for deltagelse i en stadig mere globaliseret verden. Det er derfor en udfordring at sikre alle borgere og virksomheder i regionen let og billig adgang til faste og mobile bredbåndsforbindelser. Tilgængelighed og åbenhed er en forudsætning for at kunne udvikle regionen kulturelt og socialt og en betingelse for, at købstæder og landdistrikter fortsat kan præge og udvikle deres egen identitet. Udvikling af byer og landdistrikter Isoleret set er landdistrikterne måske det sted, hvor videnssamfundet har de største konsekvenser for beskæftigelse, erhvervsudvikling og bosætning. Derfor er det helt afgørende, at landdistrikterne udnytter de nye udviklingsmuligheder i et bredt perspektiv. En af de regionale udfordrin- Kollektiv trafik Individuel trafik Figurerne viser rejsetiden i tog eller bil til Hovedstaden i myldretid om morgenen. Kommunerne og Region Sjælland vil arbejde for at rejsetiden maksimalt er én time fra hovedparten af Sjælland. 16 Over 2 timer Over 1 time Under 1 time

17 ger er at understøtte de muligheder, der er opstået i landdistrikterne. Ligeledes er en fortsat udvikling af de større byer som selvstændige, stærke og bæredygtige centre for erhverv, bosætning og service også en udfordring i regionen. Det er vigtigt at understøtte de drivkræfter, der er for vækst og udvikling i byerne og landdistrikterne. Der skal arbejdes for, at det fortsat er attraktivt for tilflyttere og virksomheder at bosætte sig i regionen. Den Regionale Udviklingsstrategi kan medvirke til at skabe en regional identitet, som rummer både byernes og landdistrikternes særlige livsformer og oplevelser. Udvikling af internationale relationer Det internationale perspektiv medtænkes i al regionens virke. Det vil sige, at det internationale betragtes som en selvstændig strategi og også får sin berettigelse i sammenhæng med andre strategier. Udveksling af viden og erfaringer er en inspirerende kilde til at tænke i nye baner og søge anderledes løsninger. Regionsrådet fastlægger en strategi for det internationale samarbejde, som er en integreret del af Den Regionale Udviklingsstrategi. Den Regionale Udviklingsstrategi bliver dermed et redskab i udvikling og deling af viden med myndigheder og organisationer i andre lande, interessevaretagelse i samarbejde med regioner i udlandet og regionens samarbejde med EU-partnere. Livslang læring af høj kvalitet Der er en række udfordringer på uddannelsesområdet i form af at løfte kompetenceniveauet i regionen. Der er store fysiske afstande i regionen, og det giver særlige udfordringer for at sikre tilgæn- OVERORDNET STRATEGI Gennemførelsesprocenter på ungdomsuddannelser 100% 80% 60% 40% TEMASTRATEGIER Danskere Anden etnisk baggrund end dansk Gennemførelsesprocenter for henholdsvis danskere og unge med anden etnisk baggrund end dansk på ungdomsuddannelserne i Region Sjælland 20% 0% Alment gymnasium Erhvervsgymnasium Erhvervsfaglig udd. Kilde: 2005-tal fra Undervisningsministeriet 17

18 DET INTERNATIONALE PERSPEKTIV SEKTORPLAN DEN TILGÆNGELIGE REGION BY OG LAND I EN SAMMENHÆNGENDE REGION DEN LÆRENDE REGION DEN BÆREDYGTIGE REGION DEN INNOVATIVE REGION UDVIKLING & STRATEGI DEN SUNDE REGION gelighed til uddannelse for alle borgere igennem hele livet. En anden stor udfordring er at mindske det store frafald på uddannelserne. Især de unge ikkeetniske danskere har det svært i uddannelsessystemet. I dele af regionen er der en større andel af borgere uden en kompetencegivende uddannelse. Det er problematisk, da virksomhederne i stadig højere grad efterspørger faglært arbejdskraft. Der er således en stor udfordring i at få opkvalificeret denne gruppe. Dette kan blandt andet ske gennem tilgængelige efter- og videreuddannelsestilbud. Udfordringen er at fastholde et uddannelsesudbud som sikrer, at de unge finder det attraktivt at tage en uddannelse. Det kan blandt andet ske gennem brug af nye læringsformer og nye pædagogiske tiltag. For at kunne tiltrække elever og studerende til regionens uddannelsesinstitutioner er det vigtigt, at uddannelsernes kvalitet og studiemiljø er i top, og at der sker en løbende uddannelsesudvikling i samarbejde med den offentlige sektor og erhvervslivet. Rammer for innovation Endnu en udfordring er at skabe grobund og rammer for at øge lysten til entreprenørskab og iderigdom i regionen. Evnen til forandring, risikovillighed og eventyrlyst er grundstenen i al nytænkning. Lysten til at skabe nyt må udvikles helt fra folkeskoleniveauet over videregående uddannelser til arbejdspladser, forskningsmiljøer og det politiske liv. Læring og formidling er vigtige redskaber i arbejdet med at fremme iværksætterkulturen og skabe innovation i virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Det kan eksempelvis ske ved at prioritere innovation og iværksætteri som væsentlige temaer i uddannelsessystemet. Turismen og kulturerhvervene er vigtige for især regionens landdistrikter, men også for byerne. Der er et stort potentiale i at styrke og udnytte dette forhold. Regionens store kyststrækning og smukke naturlandskaber rummer også en række muligheder inden for oplevelsesøkonomi. Kulturen kan i den forbindelse medvirke til at skabe sammenhængskraft i lokalområderne, ligesom udvikling og nyttiggørelse af de kreative kompetencer er en forudsætning for, at regionen fortsat har mulighed for at udvikle sit oplevelsesøkonomiske potentiale. Forbedring af sundhedstilstanden I regionen er der generelt i forhold til resten af Danmark en mindre god sundhedstilstand. Dette er en trussel både for det gode liv samt for økono- FORSLAG HØRINGSPERIODE 7. JANUAR 17. MARTS 2008 RÅSTOFPLAN FOR REGION SJÆLLAND 2008 Jordforureningsområdet -En strategi for Region Sjælland Råstofplan og Strategi for Jordforureningsområdet Region Sjælland har myndighedsopgaver inden for råstoffer og jordforurening. I den forbindelse udarbejder regionen en råstofplan og en strategi for jordforureningsområdet. Disse to dokumenter indgår ligeledes som en del af udfyldelsen af strategien for den bæredygtige region. 18

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

Emne: Den regionale udviklingsplan for Region Hovedstaden udfordringer og tids- og procesplan

Emne: Den regionale udviklingsplan for Region Hovedstaden udfordringer og tids- og procesplan REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 6. februar 2007 Sag nr. 3 Emne: Den regionale udviklingsplan for Region Hovedstaden udfordringer og tids- og procesplan Bilag: 1 og 2 Bilag 2 er tilrettet hhv.

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008. Sag nr. 1. Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring

Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008. Sag nr. 1. Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008 Sag nr. 1 Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring 4 bilag Regional Udviklingsplan Marts

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune Hovedstruktur Kerteminde Kommune Miljø- & Kulturforvaltningen Plan & Byg Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk INDHOLD VISION & INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forslag til kommuneplan 2009...1/39. Om Ishøj...3/39. Ishøj den grønne port...5/39. Ishøj en del af Fingerbyen...

Indholdsfortegnelse. Forslag til kommuneplan 2009...1/39. Om Ishøj...3/39. Ishøj den grønne port...5/39. Ishøj en del af Fingerbyen... Indholdsfortegnelse kommuneplan 2009...1/39 Om Ishøj...3/39 Ishøj den grønne port...5/39 Ishøj en del af Fingerbyen...6/39 Ishøj i tal...7/39 Samarbejde med andre kommuner...8/39 Vestegnssamarbejdet...9/39

Læs mere

VISION OG PLANSTRATEGI 2018

VISION OG PLANSTRATEGI 2018 VISION OG PLANSTRATEGI 2018 Forord Hermed foreligger Vision og Planstrategi 2018 for Sorø Kommune. Strategien indeholder Byrådets visioner og målsætninger for kommunens udvikling de kommende 4 år. Vision

Læs mere

FORSLAG U d v i k l i n g s - o g P l a n s t r a t e g i 2 0 1 4

FORSLAG U d v i k l i n g s - o g P l a n s t r a t e g i 2 0 1 4 FORSLAG U d v i k l i n g s - o g P l a n s t r a t e g i 2 0 1 4 Forord Hermed foreligger forslag til Udviklings- og Planstrategi 2014 for Sorø Kommune. Strategiforslaget indeholder Byrådets visioner

Læs mere

PLANSTRATEGI 2012. Vallensbæk det hele menneske i fremtidens boligby. Forslag. Det hele menneske Vision for fremtidens boligby

PLANSTRATEGI 2012. Vallensbæk det hele menneske i fremtidens boligby. Forslag. Det hele menneske Vision for fremtidens boligby Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand www.vallensbaek.dk bpm@vallensbaek.dk T 4797 4000 Det hele menneske Vision for fremtidens boligby PLANSTRATEGI 2012 Vallensbæk det

Læs mere

Plan- og bæredygtighedsstrategi

Plan- og bæredygtighedsstrategi Plan- og bæredygtighedsstrategi 2007 Indhold 4 På vej mod en fælles plan! 8 Børn og unge 14 Fremtidens landkort 20 Livskvalitet 26 Erhverv og turisme 32 Agenda 21 - Bæredygtig udvikling Titel: Plan- og

Læs mere

Det er bl.a. dét den kommende kommuneplanlægning kommer til at handle om.

Det er bl.a. dét den kommende kommuneplanlægning kommer til at handle om. Planstrategi 2013 Forord Hermed præsenteres Skive Kommunes Planstrategi 2013. Byrådet har vedtaget at denne første behandling af den samlede kommuneplan efter kommunalreformen skal have fokus på helheder

Læs mere

Planstrategi 2007. Allerød Kommune. Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi. Blovstrød. Lillerød. Lynge. Uggeløse. Vassingerød

Planstrategi 2007. Allerød Kommune. Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi. Blovstrød. Lillerød. Lynge. Uggeløse. Vassingerød Planstrategi 2007 Lillerød Blovstrød Uggeløse Lynge Vassingerød Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi Allerød Kommune Planstrategi 2007 og bilag til Planstrategi 2007 kan downloades på kommunens hjemmeside:

Læs mere

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune Byrådet Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 4359 1000 www.htk.dk Til modtagere af Forslag til Kommuneplan 2010 Modtagere jf. liste, dok 2426155 Dir.tlf.: 4359 1845 Email: Byraadscenter@htk.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Det vil vi...1/361. Nyborg i 2025 - Byrådets vision...2/361. Nyborg og omverdenen...6/361 Fynsprojektet...

Indholdsfortegnelse. Det vil vi...1/361. Nyborg i 2025 - Byrådets vision...2/361. Nyborg og omverdenen...6/361 Fynsprojektet... Indholdsfortegnelse Det vil vi...1/361 Nyborg i 2025 - Byrådets vision...2/361 Nyborg og omverdenen...6/361 Fynsprojektet...7/361 Hovedtemaer...10/361 Befolknings- og boligudvikling...11/361 Retningslinjer...11/361

Læs mere

Forslag til Regional Udviklingsplan 2012

Forslag til Regional Udviklingsplan 2012 Mode i KKR Hovedstaden den ) r/' 11-42042, Dagsordenens punkt 2,55 Forslag til Regional Udviklingsplan 2012 17. januar 2012 (Denne udgave er en tekstversion, som vil blive layoutet, før den sendes i høring.

Læs mere

Planstrategi 2015. Vejle Kommune og Trekantområdet. Indsend dine kommentarer

Planstrategi 2015. Vejle Kommune og Trekantområdet. Indsend dine kommentarer Planstrategi 2015 Vejle Kommune og Trekantområdet Indsend dine kommentarer Læsevejledning Planstrategien består af en fælles del, som gælder for alle 6 kommuner i Trekantområdet, samt en lokal del, der

Læs mere

P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i

P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i k v a l i t e t i b y u d v i k l i n g e n i n f r a s t r u k t u r o g b y m ø n s t e r d e t å b n e l a n d d e m o k r a t i p r o c e s s e r P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i Odder

Læs mere

Grøn omstilling - nye muligheder for hele Danmark

Grøn omstilling - nye muligheder for hele Danmark Grøn omstilling - nye muligheder for hele Danmark Forslag til Landsplanredegørelse 2013 Forslag til Landsplanredegørelse 2013 Udgivet af Miljøministeriet Høringsfrist til: 27. september 2013 Høringssvar

Læs mere

Temapolitisk program

Temapolitisk program Temapolitisk program Indhold Indledning 3 Den danske model 5 Regionalpolitik 8 Demokrati og foreningsliv 13 Miljø 18 Sundhed og forebyggelse 20 Prostitution 25 Medlemmerne af arbejdsprogramudvalget: Henrik

Læs mere

Grøn omstilling - nye muligheder for hele Danmark

Grøn omstilling - nye muligheder for hele Danmark Grøn omstilling - nye muligheder for hele Danmark Landsplanredegørelse 2013 Udgivet af Miljøministeriet Redaktion: Naturstyrelsen Grafik: Jesper Bundgaard, Naturstyrelsen Forsidefoto: COLOURBOX ISBN: 978-87-7279-319-1

Læs mere

PLANSTRATEGI 2013 TØNDER KOMMUNE

PLANSTRATEGI 2013 TØNDER KOMMUNE PLANSTRATEGI 2013 TØNDER KOMMUNE Tønder Kommunes udviklingsplan fra borgmesteren Tønder Kommunes udviklingsplan er den officielle planstrategi for 2013 og flere år frem. Den beskriver de store forandringer,

Læs mere

Fra stor dansk by til dansk storby. Planstrategi 2011

Fra stor dansk by til dansk storby. Planstrategi 2011 Fra stor dansk by til dansk storby Planstrategi 2011 november 2011 Kære borger! Du sidder med byrådets tanker om Odenses fremtid i hænderne. Dette hæfte er Odense Kommunes Planstrategi 2011. Planstrategien

Læs mere

Landdistriktskonferencen 2006 LEMVIG. - Bosætning og erhverv - et samspil mellem to strategier

Landdistriktskonferencen 2006 LEMVIG. - Bosætning og erhverv - et samspil mellem to strategier Landdistriktskonferencen 2006 LEMVIG - Bosætning og erhverv - et samspil mellem to strategier April 2006 1 Indenrigs- og Sundhedsministeriets Landdistriktskonference 2006 Dette hæfte er skrevet og redigeret

Læs mere

Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur

Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen er den overordnede plan, hvor borgere, offentlige og private virksomheder, investorer og mange flere kan orientere sig

Læs mere

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv Udviklingsstrategi for Horsensegnens Lokale Aktionsgruppes deltagelse i Landdistriktsprogrammet 2007 2013 Januar 2008 Sundt land sundt liv Vi støtter sundhed, smagen af land og fællesskaber i landdistrikterne

Læs mere

LAG SYDSJÆLLAND. Udviklingsstrategi 2014-2020

LAG SYDSJÆLLAND. Udviklingsstrategi 2014-2020 LAG SYDSJÆLLAND Udviklingsstrategi 2014-2020 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kort Resume af strategien 3 A Navn og adresse 4 B Kontaktperson 4 C Bilag 4 D Udarbejdelse af strategien 6 E Analyse af området 7 E.1

Læs mere

LYS & MØRKE OVER FEMERN BÆLT

LYS & MØRKE OVER FEMERN BÆLT LYS & MØRKE OVER FEMERN BÆLT SCENARIER FOR DEN NÆRE FEMERN BÆLT-REGION 2030 Af Uffe Palludan LYS & MØRKE OVER FEMERN BÆLT Scenarier for den nære Femern Bælt-region 2030 af Uffe Palludan Udgivet af: Ministeriet

Læs mere

Danmarks hovedstadsregion en international storbyregion med høj livskvalitet og vækst

Danmarks hovedstadsregion en international storbyregion med høj livskvalitet og vækst Regional Udviklingsplan Marts 2008 Region Hovedstaden Danmarks hovedstadsregion en international storbyregion med høj livskvalitet og vækst Region Hovedstaden Vision, udfordringer og løsninger i forslag

Læs mere

Lokal udviklingsstrategi for. LAG Billund. under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013.

Lokal udviklingsstrategi for. LAG Billund. under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. Lokal udviklingsstrategi for LAG Billund under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. 2. udgave - november 2008 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Formalia... 3 Strategi... 4 Visionen

Læs mere

Hæfte 1 FORSLAG. HØRING 5. august - 30. september 2013. Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG

Hæfte 1 FORSLAG. HØRING 5. august - 30. september 2013. Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG Hæfte 1 FORSLAG HØRING 5. august - 30. september 2013 Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG Indhold Den samlede kommuneplan består af 3 hæfter og 1 bilag: Hæfte 1: Hovedstruktur side 3 Hæfte 2:

Læs mere

Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur. www.skive.dk

Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur. www.skive.dk Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur www.skive.dk Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune er opdelt i 5 hæfter og 1 bilagshæfte: Hæfte 1: Hovedstruktur Hæfte 2: Skive

Læs mere