H E L H E D S P L A N F O R S K O L E R N E I D R A G Ø R M A J

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "H E L H E D S P L A N F O R S K O L E R N E I D R A G Ø R M A J 2 0 1 5"

Transkript

1 H E L H E D S P L A N F O R S K O L E R N E I D R A G Ø R M A J

2 får mulighed for at lære i det tempo og med de forskellige undervisningsformer, der bedst kellige undervisningsformer, imødekommer den enkeltes behov er og imødekommer får mulighed alle for børn at lære i det tempo og med de forskellige undervisningsformer, der bedst imødekommer den enkeltes behov I udeundervisningen arbejder børnene med hele kroppen og alle sanserne g mere varieret skoledag fra jord til eleverne skal klædes på til det samfund, de skal være en del af, og det lokale idræts-, kultur- og foreningsliv skal bidrage til at skabe fagligt dyg- skolens omgivelser er både et sted at hvor man lærer (en læringsarena) eleverne skal og klædes en på til det samfund, at lære de om) skal være en del af, og det kundskabskilde (noget tige og livsduelige børn og unge lokale idræts-, kultur- og foreningsliv skal bidrage til at skabe fagligt dygtige og livsduelige børn og unge d at og en ) I udeundervisningen arbejder børnene med hele kroppen og alle sanserne Progressiv, udfordrende træning ikke alene forbedrer læringen, den øger også overførbarheden af læringen Progressiv, udfordrende træning ikke alene forbedrer læringen, den øger også overførbarheden af læringen ne skal lære om sundhed og om mad fra jord til anvend forskellige undervisningsformer, der motiverer og imødekommer alle børn længere og mere varieret skoledag Eleverne skal lære om sundhed og om mad fra jord til bord får mulighed for at lære i det forskellige undervisningsform imødekommer den enkeltes I udeunder med hele k Progressiv, udfo alene forbedrer også overførbar skolens omgivelser er både et sted at hvor man lærer (en læringsarena) og en kundskabskilde (noget at lære om) eleverne ska fund, de skal lokale idræts skal bidrage tige og livsdu 1

3 gere og mere varieret skoledag Progressiv, udfordrende træning ikke alene forbedrer læringen, den øger også overførbarheden af læringen Eleverne skal lære om sundhed og om mad fra jord til bord skolens omgivelser er både et sted at hvor man lærer (en læringsarena) og en kundskabskilde (noget at lære om) eleverne skal klædes på til det samfund, de skal være en del af, og det lokale idræts-, kultur- og foreningsliv skal bidrage til at skabe fagligt dygtige og livsduelige børn og unge I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. FORMÅL 2. HELHEDEN 2.1 FÆLLES VISION 2.2 GREJBANK TIL ALLE 2.3 DE TRE SKOLER STORE MAGLEBY SKOLE 3. ANALYSE 3.1 STORE MAGLEBY SKOLE 3.2 EKSISTERENDE FORHOLD 3.3 LANDSKABELIGE RUM 3.4 FORBINDELSER 4. FORSLAG 4.1 PLANFORSLAG 1: VISUALISERING 4.3 DETALJE PLAN 1:250 MULTIBANE 5. ANALYSE 5.2 EKSISTERENDE FORHOLD 5.3 DE TRE AKTIVITETSZONER 6. FORSLAG 6.1 ISOMETRI 6.2 DETALJE PLAN 1: VISUALISERING DRAGØR SKOLE NORD 7. ANALYSE 7.1 DRAGØR SKOLE NORD 7.2 EKSISTERENDE FORHOLD 7.3 BYGNINGSSYMMETRI OG LANDSKABELIGE RUM 7.4 TERRÆN & FUNKTIONER 8. FORSLAG 8.2 PLANFORSLAG 1:750 DRAGØR SKOLE SYD 9. ANALYSE 9.1 DRAGØR SKOLE SYD 9.2 EKSISTERENDE FORHOLD 9.3 BYGNINGSSYMMETRI OG LANDSKABELIGE RUM 9.4 TERRÆN & FUNKTIONER 10. FORSLAG 8.2 PLANFORSLAG 1:500 2

4 F O R M Å L Efter implementeringen af den nye skolereform, stilles der nye krav til folkeskolen og undervisningen. Skoledagene er blevet længere, mens de samtidig skal tilbyde en mere varieret undervisningsform. Der kræves bl.a. mere udeundervisning samt 45 minutters bevægelse hver dag. På den baggrund foreslås det, at udvikle udearealerne så man kan imødekomme skolereformen og skabe de bedst mulige læringsmiljøer for fremtidens folkeskole. Renoveringen af udearealerne på kommunens skoler skal invitere til læring. Det er ydermere et ønske, at skolens arealer åbner sig mere op til børn, unge og familier, udenfor skolens åbningstider, for derved at opnå en større og bedre integration af skole- og fritidsinteresser. Samtidig har mange af kommunens unge, som ikke nødvendigvis finder sig tilrette i organiserede fritidstilbud, ytret ønske om at få et tilbud der kan imødekomme den voksende interesse for skateboard, løbehjul, parkour og andre street relaterede aktiviteter. Konkret er ønsket at etablere en multibane mellem Store Magleby Skole og Hollænderhallen, der er attraktiv at besøge og hvor man kan udfolde sig aktivt både i skole- og i fritiden. 3

5 H E L H E D D E T R E S K O L E R STORE MAGLEBY SKOLE Store Magleby skole ligger langs Kirkevejen i Store Magleby mellem Hollænderhallen, Store Magleby Kirke og Kirkevejens SFO. Området er præget af marker og åbne vidder. Samtidig huser området størstedelen af foreningslivet og fritidstilbud i Dragør kommune. Skolens areal svare ca. til kvm og har klasser fra 0. til 9. og et elevtal på 770 elever fordelt på i alt 33 klasser. DRAGØR SKOLE NORD Dragør Skole Nord er beliggende i den nordøstlige del af Dragør Kommune og har et større parcel- og rækkehuskvarter som skoledistrikt. Skolen har et areal på ca kvm og har fra 0. til 10 klasse. Skolen har 630 elever og 70 ansatte fordelt på 30 klasser. DRAGØR SKOLE SYD Dragør Skole Syd er beliggende i den centrale del af det gamle Dragør. Tæt på havnen og kysten, blandt klassiske Dragør huse. Langs skolens vestlige side løber kirkestien, der forbinder skolens område med flere rekreative områder i Dragør. Skolens elevtal er 470 elever fordelt på 20 klasser fra 0. til 9. 4

6 H E L H E D F Æ L L E S V I S I O N Med denne helhedsplan er det ambitionen, at forene de tre skoler i Dragør kommune mere med hinanden og fremhæve en fælles vision om tilbud til Kommunens børn og unge. I Helhedsplanen er der udarbejdet et forslag for hver af skolerne. Forslagende er skabt på baggrund af brugermøder med skolernes ledelse og repræsentanter, samt analyser for hvert område. Dette har resulteret i tre forslag, der hver især relaterer sig til sin specifikke kontekst, og som bedst muligt indskriver sig i den individuelle skoles rammer. De endelige forslag er skabt udfra hvilke potentiale som eksisterer på hver enkelte skole. Det er essentielt, at betragte forslagene som et samlet tilbud for kommunens børn og unge. Betragter man skolerne i kommunen i en større skala, ligger de med relativ kort afstand til hinanden. Det har derfor ikke være målet, at skabe tre identistiske forslag men derimod at opnå en udveksling og udnyttelse af skolernes forskellige kvaliteter og potentialer. På denne vis, opnår helhedsplanen en vision der rækker udover den enkelte skoles matrikel og integrerer Dragør s skoler både med hinanden men også i lokalsamfundet. Det er derfor oplagt at kommunens børn og unge frit benytter sig af de forskellige tilbud der potentielt er mulighed for, på hver af de tre skoler. 5

7 H E L H E D L U F T H A V N E N T Å R N B Y N A T U R P A R K A M A G E R K A L V E B O D F Æ L L E D G R E J B A N K E T I L A L L E Helhedsplanen tager afsæt i solidariske tanker og værdier, og finder styrke i et stærk socialt og kommunalt fællesskab. Det er derfor vigtigt, at de tiltag som helhedsplanen indebærer ses som et tiltag ikke kun for den enkelte skole, men i særdeleshed også som et tiltag for kommunens børn og unge. Dette værdisæt ses der allerede i mindre grad effektueret i Dragør idag igennem ungdomsskolens tilbud til kommnunens børn og unge, er der etableret to Grejbanke. Dette initiativ er et eksempel på et tvær-institutionelt samarbejde, hvor stedsspecifikke tilbud tilgodeser flere interessegrupper - i dette tilfælde både ungdomsskolen, fritidsordninger, skoler m.fl. De to Grejbanke, er henholdsvis en blå (maritim) grejbank der er placeret ved Dragør fortet ved havnen og en grøn grejbank placeret ved Kongelundsfortet. De forskellige karakterer bevirker, at grejbankene kan udnytte og komplimentere hinanden for på den måde (som helhed) at opnå en større og bredere variation, aktivitetsmuligheder og tilbud. P i n s e s k o v e n K o n g e l u n d e n D R A G Ø R S ø v a n g M a g l e b y S k o l e M U L T I B A N E N Ø r e s u n d D r a g ø r S k o l e N o r d P A R K O U R / C R O S S F I T D r a g ø r S k o l e S y d S A N S E S T I E N D r a g ø r H a v n D R A G Ø R F O R T E T B L Å G R E J B A N K Ved yderligere at forstærke dette princip, sigter helhedsplanen mod et fælles fodslag, der både sikrer den individuelle skoles interesser og ligeledes formår at tilbyde nye kvaliteter til Dragør som helhed. Det er et bevidst valg, at skolerne hver især kan tilbyde noget forskelligt, for på den måde at opnå det bredeste og bedste udbytte af dette initiativ. Dette lægger ligeledes op til, at skolerne imellem kan udnytte hinandens potentialer og at man åbner op for en større udveksling mellem hinandens tilbud. Aktiviteterne integreres, så de tilgodeser skolernes daglige behov, mens de ligeledes kan tilbyde varieret og udfordrende aktiviteter for kommunens børn og unge. G R Ø N G R E J B A N K K O N G E L U N D S F O R T E T 6

8 Tid til motion og bevægelse hver eneste dag Læring er en proces, der uanset læringsformen formidles via kroppen gennem sanserne og gennem motorikken ægelse hver Læring er en proces, der uanset læringsformen formidles via kroppen gennem sanserne og gennem motorikken Udearealerne skal fungere som inspirerende mødesteder på tværs af alder, køn og interesser i nærmiljøet Rum til leg og bevægelse er helt centralt og ses som vigtige steder, der understøtter det sociale liv I udeundervisningen arbejder børnene med hele kroppen og alle sanserne anvend forskellige undervisningsformer, der motiverer og imødekommer alle børn får mulighed for forskellige unde imødekommer d vægelse er helt om vigtige steder, det sociale liv I udeundervisningen arbejder børnene med hele kroppen og alle Skolen skal samarbejde med det sanserne omgivende samfund Progressiv, udfordrende træning ikke alene forbedrer læringen, den øger også overførbarheden af læringen Tid til at skolen kan åbne sig for det omgivende samfund, så eleverne oplever, hvordan det, de lærer i skolen, bruges i virkeligheden. Og lærer, hvad det er for et samfund, de er en del af Progressiv, udfordrende træning ikke alene forbedrer læringen, den øger også overførbarheden af læringen længere og mere varieret skoledag Eleverne skal lære om sundhed og om mad fra jord til bord Pro alen ogs til at skolen kan åbne sig for det givende samfund, så eleverne lever, hvordan det, de lærer i skolen, uges i virkeligheden. Og lærer, hvad t er for et samfund, de er en del af S T O R E M A G L E B Y S K O L E skolens omgivelser er både et sted at hvor man lærer (en læringsarena) og en kundskabskilde (noget at lære om) e f l s t 9

9 A N A L Y S E E K S I S T E R E N D E F O R H O L D K I R K E V E J E N Parkeringsområde Parkeringsområde S K O L E G Å R D Indskoling (Asfalteret) Jorddeponeringsareal I N S T I T U T I O N Trappe S K O L E G Å R D (Asfalteret) Trappe I D R Æ T S A R E A L udbygning Udskoling udbygning Basket bane I D R Æ T S A R E A L Grusbane OMRÅDER Udearealerne ved Store Magleby skole består af flere opdelte områder. I dag er den nordlige del af idrætsarealet omlagt til jorddeponeringsområde mens der, grundet bygningsudvidelserne, er sket en indskrænkning af skolegården. Yderligere er der fjernet større dele af beplantningen på området, der har resulteret i meget åbne rum i en stor skala. (Asfalteret) H O L L Æ N D E R H A L L E N PARKERING Parkeringen er ikke en del af den endelige helhedsplan, men bør alligevel nævnes i denne sammenhæng idet parkeringstilstanden i dag kræver en renovering. Med fordel kan en parkeringsløsning blive indarbejdet i etableringen af helhedsplanens første fase, idet den kan blive afgørende for forbindelsen rundt på området, og skabe en sikker rute til Kirkevejens SFO, for skolens elever. 10

10 ANALYSE LANDSKABELIGE RUM PARKERING SKOLEGÅRD DET INTIME RUM SKOLEGÅRD LILLE SKALA IDRÆTSAREAL STOR SKALA DE TRE LANDSKABSRUM 11 SKOLEGÅRD LILLE SKALA IDRÆTSAREAL STOR SKALA SAMMENSMELTNING

11 ANALYSE FORBINDELSER SANSELIGHEDEN KIRKEVEJEN MUSIKSKOLE BUSSTOP NUVÆRENDE FORBINDELSE Parkeringsområde KIRKEGÅRD Parkeringsområde KIRKEVEJEN SKOLEGÅRD Indskoling FORBINDELSE (Asfalteret) Trappe OPLEVELSESAREAL KIRKEVEJEN SFO (sikker vej) SKOLEGÅRD UNDERVISNINGSAREAL OPHOLD (Asfalteret) IDRÆTSAREAL IDRÆTSAREAL Trappe udbygning Udskoling Grusbane AKTIVITET MULTIAREAL udbygning (Asfalteret) HOLLÆNDERHALLEN AKTIVITET FORBINDELSER FUNKTIONER 12

12 FORSLAG SVÆVEBANEN KLATRESKOVEN KÆLKEBAKKEN O P L E V E LS E S D A L E N SPISESKOVEN UNDERVISNINGS PLATFORM UNDERVISNING SLYSNINGEN HÆNGESKOVEN A F S L A P N I N G S K R O G N TRIBUNEBAKKEN MATEMATIK SKIVEN UNDERVISNINGSTÆPPET VENSKABSBAKKEN KUNSKABSTRÆET STUDIESCENEN FODBOLDFELTET BOLDBANEN PARKOUR MULTIBANEN PLAN 1: SKATEPARK

13 14

14 F O R S L A G I S O M E T R I T A S T A T U R T R A P P E N S T U D I E S C E N E N S P E A K E R S C O R N E R V E N S K A B S B A K K E N T A B E L T R A P P E N K U N S K A B S T R Æ E T L E K T I E P L Æ N E N M A T E M A T I K S K I V E N 15

15 F O R S L A G T A B E L T R A P P E N S P E A K E R S C O R N E R M A T E M A T I K S K I V E N L E K T I E P L Æ N E N V E N S K A B S B A K K E N U N D E R V I S N I N G S T Æ P P E T S T U D I E S C E N E N K U N S K A B S T R Æ E T V E N S K A B S B A K K E N T A S T A T U R T R A P P E N P L A N 1 : UNDERVISNINGSTÆPPET - LÆRINGSPLATFORME MED RUM TIL ALLE Det foreslås at etablere et samlende undervisningstæppe i den store skolegård med fokus på, at skabe rumligheder for læring i større og mindre grupper. Tæppet indeholder en række læringselementer som eksempelvis tastaturtrappe og tabeltrappe, men generelt er elementerne underprogrammeret for at kunne facilitere undervisning i bred forstand. 16

16 Tid til motion og bevægelse hver eneste dag Tid til motion og bevægelse hver eneste dag Udearealerne skal fungere som inspirerende mødesteder på tværs af alder, køn og interesser i nærmiljøet Udearealerne skal fungere som inspirerende mødesteder på tværs af alder, køn og interesser i nærmiljøet Skolen skal samarbejde med det omgivende samfund Skolen skal samarbejde med det omgivende samfund Rum til leg og bevægelse er helt centralt og ses som vigtige steder, der understøtter det sociale liv Rum til leg og bevægelse er helt centralt og ses som vigtige steder, der understøtter det sociale liv M U L T I B A N E N Læring er en proces, der uanset læringsformen formidles via kroppen gennem sanserne og gennem motorikken Læring er en proces, der uanset læringsformen formidles via kroppen gennem sanserne og gennem motorikken I udeundervisningen arbejder børnene med hele kroppen og alle sanserne I udeundervisningen arbejder børnene med hele kroppen og alle sanserne Progressiv, udfordrende træning ikke alene forbedrer læringen, den øger også overførbarheden af læringen Progressiv, udfordrende træning ikke alene forbedrer læringen, den øger også overførbarheden af læringen Tid til at skolen kan åbne sig for det omgivende samfund, så eleverne oplever, Tid hvordan til at skolen det, de kan lærer åbne i sig skolen, for det bruges omgivende i virkeligheden. samfund, Og så lærer, eleverne hvad det er for oplever, et samfund, hvordan de det, er de en lærer del af i skolen, bruges i virkeligheden. Og lærer, hvad det er for et samfund, de er en del af 17

17 18

18 A N A L Y S E E K S I S T E R E N D E F O R H O L D!? M OMRÅDET EKSISTERENDE FORHOLD INTENTION 19

19 A N A L Y S E D E T R E A K T I V I T E T S Z O N E R SKATE + LØBEHJUL + TRICK BMX MULTIBEL BOLDSPIL PARKOUR + FITNESS + OPHOLD 20

20 F O R S L A G I S O M E T R I TRIBUNE OPHOLD TRIBUNE OPHOLD SKATE LØBEHJUL TRICK BMX PARKOUR OPHOLD FITNESS BASKET STREET FODABOLD HOCKEY BOLDSPIL 21

21 F O R S L A G B O L D B A N E N U R B A N F I T N E S S M U L T I B A N E N V E N S K A B S T R A P P E N V E N S K A B S T R A P P E N P A R K O U R S K A T E P A R K E N P L A N 1 : MULTIBANEN - ET LANDMARK I DRAGØR Det foreslås at etablere en multibane i form af et aktivt bånd der strækker sig fra Store Magleby Skole og ned langs Hollænderhallen. Båndet samler aktiviteter der knytter sig til begrebet Streetsports og indeholder tre primære zoner: Boldspil, Parkour og Skate. Hver af disse zoner skal dog ses som multifunktionelle og kan anvendes til en lang række aktiviteter, der relaterer sig til den ikke-organiserede idræt. Multibanens placering kan først endeligt fastlægges når der er taget stilling til en evt. fremtidig placering af svømmehal. Forslaget vurderes at kunne tilpasses dette uproblematisk 22

22 Udearealerne skal fungere som inspirerende mødesteder på tværs af alder, køn og interesser i nærmiljøet Tid til motion og bevægelse hver eneste dag Rum til leg og bevægelse er helt centralt og ses som vigtige steder, der understøtter det sociale liv Skolen skal samarbejde med det omgivende samfund Varieret og virkelighedsnær undervisning ne skal fungere som inspiresteder på tværs af alder, resser i nærmiljøet Tid til motion og bevægelse hver eneste dag den klassiske tavleundervisning skal kombineres med praktiske læringsformer De skal lære at udvikle en idé fra proces til færdigt produkt. marbejde med det fund Varieret og virkelighedsnær undervisning Tid til at skolen kan åbne sig for det omgivende samfund, så eleverne oplever, hvordan det, de lærer i skolen, bruges i virkeligheden. Og lærer, hvad det er for et samfund, de er en del af Læring er en proces, der uanset læringsformen formidles via kroppen gennem sanserne og gennem motorikken De skal lære at udvikle en idé fra proces til færdigt produkt. ig for det omgivoplever, hvordan es i virkeligheden. samfund, de er en Læring er en proces, der uanset læringsformen formidles via kroppen gennem sanserne og gennem motorikken D R A G Ø R S K O L E N O R D 23

23 A N A L Y S E P A R K E R I N G Trappe Vuggestue Legeplads S K O L E G Å R D (Asfalteret) Legeplads Skråning I N S T I T U T I O N SFO CYKELSTI HARTKORNVEJ E K S I S T E R E N D E F O R H O L D (Asfalteret) S K O L E G Å R D Fremtidig udbygning Skråning I D R Æ T S A R E A L TRAFIKALE FORHOLD Dragør Skole Nord er flankeret af Hartkornvej langs den vestlige del af skolens område. Hovedbygningens vestfacade fungerer som hovedindgang, hvor den offentlige bus har stoppested. Skolen er symetrisk opbygget, med et stramt kvadratiske formsprog. Som en spejling heri, er skolens cykelparkering placeret i den nord- og sydlige del af området. Langs skolens østlige side løber en nord-sydgående cykelsti der har to indgange til skoleområdet. Trappe TERRÆN Skolens landskab er opdelt i to niveauer, og bygningens udformning spiller sammen med både øvre og nedre niveau. I den østelige del af området er idrætsarealet placeret. Tæt langs skolens nordlige og sydlige facader ligger der seks gårdrum, der kun har adgang fra bygningens lokaler. Disse områder er placeret på det nedre niveau. De to niveauer er markeret af en skråning i den østlige del af området, skrånende ned mod idrætsarealet. Området mellem bygningens syd og nord facade og cykelparkeringen er åbne arealer med asfaltbelægning, og skolens to tilbygninger møder landskabets niveau her. I den nordlige del findes en legeplads mellem skolens hovedbygning og asfaltarealet. I det tilsvarende område i den sydlige del forventes der at blive etabeleret en ny tilbygning. 24

24 A N A L Y S E E K S I S T E R E N D E F U N K T I O N E R & L A N D S K A B E L I G E R U M P A R K E R I N G Trappe Vuggestue Vuggestue (Asfalteret) (Asfalteret) I N S T I T U T I O N Legeplads LEGEPLADS Skråning SFO Øvre niveau Legeplads Skråning SFO gårdrum gårdrum gårdrum SFO LEGEPLADS BUSSTOP Nedre niveau BOLDBANE gummibelægning gårdrum gårdrum gårdrum I D R Æ T S A R E A L BOLDBANE IDRÆTSAREAL LØBEBANE gummibelægning Øvre niveau Nedre niveau (Asfalteret) BASKET Skråning BOLDBANE (Asfalteret) Skråning Trappe EKSISTERENDE FUNKTIONER BYGNING & LANDSKAB DE TO NIVEAUER 25

25 A N A L Y S E F O R B I N D E L A N D S K A B E T Vuggestue (Asfalteret) Øvre niveau Legeplads Skråning SFO Eks. Legeplads KUNSTTRAPPEN Eks. Legeplads Nedre niveau BEVÆGELSESPLADSEN Øvre niveau I D R Æ T S A R E A L Nedre niveau TEATERTRAPPEN Fremtidig udbygning UNDERVISNINGSTRAPPEN (Asfalteret) Skråning Eks. Boldbane FORBINDELSE AF ØVRE & NEDRE NIVEAU RELATION MELLEM FUNKTIONER I BYGNINGEN OG UDEAREALERNE POTENTIALE OMRÅDER 26

26 F O R S L A G P A R K E R I N G S K O L E F E L T E T B O L D B A N E B O L D B A N E E K S. L E G E P L A D S E N K U N S T T R A P P E N B E V Æ G E L S E S P L A D S E N B O L D B A N E N P A R K O U R C R O S S F I T T E N C Y K E L C I R K L E N T E A T E R T R A P P E N U N D E R V I S N I N G S T R A P P E N S K O L E F E L T E T F O D B O L D F E L T E T P L A N 1 : Det foreslås at eksisterende boldbane med gummiasfalt udvides og nyindrettes så den kan anvendes til bevægelse i bred forstand. Fokus vil være på de lidt ældre elever og indretningen vil foruden boldspil kunne rumme elementer til Parkour og Crossfit, der også vil kunne anvendes af områdets unge, uden for skolens åbningstid. 27 Det foreslås at der etableres en bred opholdstrappe/tribune imod skolens idrætsareal. Trappen kan indgå som en del af læringslege, men samtidigt være et vigtigt samlings- og opholdssted for elever. Det foreslås at der etableres opholdstrapper, der forbinder gårdrum og terræn, således at disse kan aktiveres og sættes i spil som læringsrum i tilknytning til de faglokaler, der har direkte udgang. Det foreslås at der indrettes områder med rumdannende elemeter i relation til de etablerede opholdstrapper hvor man kan finde rum til læring, gruppearbejde og ophold.

27 F O R S L A G D E M U L T I B L E L Æ R I N G S P L A T F O R M E SKOLEGÅRDENS AKTIVE SITUATION SKOLEGÅRDENS LÆRINGSORIENTEREDE SITUATION 28

28 I udeundervisningen arbejder børnene med hele kroppen og alle sanserne re varieret skoledag Progressiv, udfordrende træning ikke alene forbedrer læringen, den øger også overførbarheden af læringen anvend forskellige undervisningsformer, der motiverer og imødekommer alle børn får mulighed for at lære i det tempo og med de forskellige undervisningsformer, der bedst imødekommer den enkeltes behov Udearealerne skal fungere som inspirerende mødesteder på tværs af alder, kal køn lære og interesser om sundhed i nærmiljøet og om mad fra jord til Tid til motion og bevægelse hver eneste dag længere og mere varieret skoledag I udeundervisningen arbejder med hele kroppen og alle sans kolens omgivelser er både et sted at vor man lærer (en læringsarena) og en undskabskilde (noget at lære om) kolen skal samarbejde med det mgivende samfund eleverne skal klædes på til det samfund, de skal være en del af, og det lokale idræts-, kultur- og foreningsliv skal bidrage til at skabe fagligt dygtige og livsduelige børn og unge Varieret og virkelighedsnær undervisning Eleverne skal lære om sundhed og om mad fra jord til bord Progressiv, udfordrende træning ikk alene forbedrer læringen, den øger også overførbarheden af læringen al former De skal lære at udvikle en idé fra proces til færdigt produkt. skolens omgivelser er både et sted at hvor man lærer (en læringsarena) og en kundskabskilde (noget at lære om) eleverne skal klædes på til det s fund, de skal være en del af, og d lokale idræts-, kultur- og forenin skal bidrage til at skabe fagligt d tige og livsduelige børn og unge n kan åbne sig for det omgiv-, så eleverne oplever, hvordan i skolen, bruges i virkeligheden. det er for et samfund, de er en Læring er en proces, der uanset læringsformen formidles via kroppen gennem sanserne og gennem motorikken D R A G Ø R S K O L E S Y D 29

29 A N A L Y S E E K S I S T E R E N D E F O R H O L D D R A G Ø R S K O L E S Y D Dragør Kirke I D R Æ T S A R E A L E R K I R K E G Å R D S K O L E G Å R D (Asfalteret) Legeplads KONTEKST Dragør Skole Syd flankeres af Vestgrønningen øs fort og Dragør Kirkegård vest for. Skolens udeareal består af et klassisk centralt skolgårdsrum, der omkrænses af bygningskroppe. Dog ligger skolen i den nordlige del af et nord/syd gående grønt og rekreativt bælte. Der giver muligheder for at benytte omkringliggende åbne og grønne arealer. FUNKTIONER Skolegårdens areal fremstår som en klassisk skole, med asfaltbelægning. Udefunktionerne er få, men indeholder simple emner, såsom legeplads og basketballkurv. Arealets størrelse inviterer til at rumme flere funktioner end den nuværende situation. 30

30 A N A L Y S E B Y G N I N G E R & L A N D S K A B S R U M Dragør Kirke Dragør Kirke Dragør Kirke K I R K E G Å R D K I R K E G Å R D K I R K E G Å R D S K O L E G Å R D (Asfalteret) Basket (Asfalteret) Legeplads Biblioteket i Dragør Biblioteket i Dragør Biblioteket i Dragør BYGNINGER DEFFINERING AF LANDSKABSRUM EKSISTERENDE FUNKTIONER 31

31 A N A L Y S E F U N K T I O N E R & Z O N E R Dragør Kirke Dragør Kirke Dragør Kirke U N D E R V I S N I N G K I R K E G Å R D S K O L E G Å R D K I R K E G Å R D S K O L E G Å R D K I R K E G Å R D F L E K S Z O N E U N D E R V I S N I N G B E V Æ G E L S E S Biblioteket i Dragør B E V Æ G E L S E S Biblioteket i Dragør Biblioteket i Dragør BYGNINGENS FUNKTIONER UDERUMMETS NYE ZONER NYE ZONER - NYE FUNKTIONER 32

32 F O R S L A G I N S E K T C I R K L E N K L A T R E K O R T E T B O L D S H J Ø R N E T B O L D S P I L M Å L S K I V E / K O O R D I N A T S Y S T E M L Æ R I N G S S C E N E N T A B E L T RA P P E N T A S T A T U R T RA P P E N S A N S E S T I M E D Q R K O D E R M Å L S K I V E / K O O R D I N A T S Y S T E M B O L D S P I L B O L D S K I V E R N E M Å L S K I V E / K O O R D I N A T S Y S T E M B O L D S P I L S T A R T / S L U T S A N S E S T I P L A N 1 : Det foreslås at skolegården nyindrettes med fokus på aktiverende læringselementer eksempelvis taltrappe og tastaturtrappe, samt at en del af gården indrettes med fokus på bevægelse og idræt. Det foreslås desuden at der etableres en sansesti i det grønne bælte der forbinder skolen med idrætsarealet. Sansestien vil kunne inddrages som læringselement i undervisningen og være et fint udflugtsmål for familier og andre skoler. 33

33 A N A L Y S E D E M U L T I B L E L Æ R I N G S P L A T F O R M E SKOLEGÅRDENS AKTIVE SITUATION SKOLEGÅRDENS LÆRINGSORIENTEREDE SITUATION 34

34

Optimering af sfo/indskoling

Optimering af sfo/indskoling Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 Optimering af sfo/indskoling ESPERGÆRDESKOLE, afd. tibberup, mørdrup, grydemosen, gl.espergærde

Læs mere

Strategi for udvikling af offentlige lege- og motionsarealer 15.02.2013

Strategi for udvikling af offentlige lege- og motionsarealer 15.02.2013 Strategi for udvikling af offentlige lege- og motionsarealer 15.02.2013 Frederiksberg Kommune har i alt 18 offentlige legepladser. Herudover er der 12 åbne legepladser på skoler og daginstitutioner, 5

Læs mere

Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008

Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008 Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008 PADERUP AFD. JEBJERG AFD. MØRKE AFD. 28 d. FIRKLØVERskolen, Jebjerg afd. Jebjerg afd. Jebjergvej 43, 8870 Langå LÅSBY AFD. Firkløverskolens

Læs mere

DEN GRØNNE FORBINDELSE I DEN GRØNNE RING DISPOSITIONSFORSLAG TIL NYT IDRÆTS - OG LÆRINGSANLÆG I ESBJERG 06.05.2014

DEN GRØNNE FORBINDELSE I DEN GRØNNE RING DISPOSITIONSFORSLAG TIL NYT IDRÆTS - OG LÆRINGSANLÆG I ESBJERG 06.05.2014 DEN GRØNNE FORBINDELSE I DEN GRØNNE RING DISPOSITIONSFORSLAG TIL NYT IDRÆTS - OG LÆRINGSANLÆG I ESBJERG 06.05.2014 DEN GRØNNE FORBINDELSE I DEN GRØNNE RING IDRÆTS - OG LÆRINGSANLÆG I ESBJERG 06.05.2014

Læs mere

FREMTIDENS LEGEPLADSER I KØGE KOMMUNE

FREMTIDENS LEGEPLADSER I KØGE KOMMUNE FREMTIDENS LEGEPLADSER I KØGE KOMMUNE UDARBEJDET AF TT+ LANDSKABSARKITEKTER ApS JUNI 2015 1 INTRODUKTION FREMTIDENS LEGEPLADSER I KØGE KOMMUNE Børn og unge anvender mere og mere tid i institution og skole,

Læs mere

DEN ÅBNE SKOLE SÅDAN GRIBER DU SAMARBEJDET MED SKOLEN AN

DEN ÅBNE SKOLE SÅDAN GRIBER DU SAMARBEJDET MED SKOLEN AN JANUAR 2015 WWW.KULTURSTYRELSEN.DK DEN ÅBNE SKOLE SÅDAN GRIBER DU SAMARBEJDET MED SKOLEN AN DEN ÅBNE SKOLE 3 NY ROLLE TIL KULTURINSTITUTIONER OG FORENINGER Hvis du som kulturinstitution, idrætsklub, frivillig

Læs mere

Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund. Information til forældre om folkeskolereformen

Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund. Information til forældre om folkeskolereformen Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund Information til forældre om folkeskolereformen En ny skole fra august 2014 Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til en

Læs mere

Strategi for Folkeskole 2014Folkeskolestrategi 20142014

Strategi for Folkeskole 2014Folkeskolestrategi 20142014 Strategi for Folkeskole 2014Folkeskolestrategi 20142014 Sagsnummer: 480-2014-97805 Dokumentnummer: 480-2015-1021 Afdeling: Skole og Dagtilbud Udarbejdet af: Hanne Vogelius Indhold Forord... 2 Indledning...

Læs mere

ABSALONS SKOLE STRATEGI TIL NY SKOLEGÅRD DECEMBER 2013. Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk. Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark

ABSALONS SKOLE STRATEGI TIL NY SKOLEGÅRD DECEMBER 2013. Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk. Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 ABSALONS SKOLE STRATEGI TIL NY SKOLEGÅRD DECEMBER 2013 KOLOFON Absalon skoles skolegård - En

Læs mere

Pædagogiske læreplaner isfo

Pædagogiske læreplaner isfo Pædagogiske læreplaner isfo Forord Med Pædagogiske læreplaner i SFO er der skabt en fælles kommunal ramme for arbejdet med udviklingen af lokalt baserede læreplaner for skolefritidsordningerne på skolerne

Læs mere

Løkken er Motion og Bevægelse

Løkken er Motion og Bevægelse Hjørring Kommune Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Løkken d. 12/5-2015 Løkken er Motion og Bevægelse Formål Inddragelse og aktivt samlingspunkt for hele byen Multibanen i Løkken bliver byens nye samlingssted

Læs mere

Nye flotte lejeboliger, i de lækreste omgivelser

Nye flotte lejeboliger, i de lækreste omgivelser Nye flotte lejeboliger, i de lækreste omgivelser VELKOMMEN TIL HESTESKOEN Hesteskoen er tegnet af Årstiderne Arkitekter og opføres, som en 5-11 etagers bebyggelse i de skønneste naturomgivelser. Byggeriet

Læs mere

Idrætsstrategi for Halsnæs Kommune

Idrætsstrategi for Halsnæs Kommune Idrætsstrategi for Halsnæs Kommune Forord Forord kommer senere Indledning I Halsnæs Kommune har vi en kultur- og fritidspolitik, som løber frem til år 2020. Ligeledes er der for perioden 2015-2018 afsat

Læs mere

Eftermiddagsklubben i Lem

Eftermiddagsklubben i Lem Lem SFO. Sfo en er for børn fra 0. 3. klasse. Vi har vores egen afdeling på skolen, som består af 6 lokaler og garderobe. Vi har store udenoms arealer med legeplads, hvor en del af den er fælles med den

Læs mere

BORGERNES VISION FOR FREMTIDENS HAVN I KERTEMINDE

BORGERNES VISION FOR FREMTIDENS HAVN I KERTEMINDE BORGERNES VISION FOR FREMTIDENS HAVN I KERTEMINDE Indhold Forord Processen - Borgernes VISION Havnens udvikling Borgernes vision for havneområdet Borgernes VISION 3 4 7 9 Konceptuel plan for Kerteminde

Læs mere

Notat. Dato: 26. august 2013 Sagsnr.: 2013-007997-19. Intentioner og rammesætning af folkeskolereformen i Middelfart kommune

Notat. Dato: 26. august 2013 Sagsnr.: 2013-007997-19. Intentioner og rammesætning af folkeskolereformen i Middelfart kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 26. august 2013 Sagsnr.: 2013-007997-19 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

Skolereform & skolebestyrelse

Skolereform & skolebestyrelse Skolereform & skolebestyrelse v/ Pædagogisk udviklingskonsulent Thomas Petersen Overordnede mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen

Læs mere

MALMPARKEN / BEBOERHUS / BUTIK

MALMPARKEN / BEBOERHUS / BUTIK MALMPARKEN / BEBOERHUS / BUTIK 10. april 2013 STEDET STEDET Malmparken station ligger i et større erhvervsområde. Industri på tre sider og to større boligbebyggelser hvis arealer grænser op til stationsarealet.

Læs mere

VARIERET INDRETNING. l Skolens erfaringer: Eleverne bliver bevidste omkring egen optimal arbejdsposition.

VARIERET INDRETNING. l Skolens erfaringer: Eleverne bliver bevidste omkring egen optimal arbejdsposition. VARIERET INDRETNING DCUM anbefaler varieret indretning, som understøtter individuelle læringsstile og forskellige arbejdsformer. Maglegårdsskolen i Gentofte er en 3-sporet skole, som byder på varieret

Læs mere

Fokusområder Identitet og venskaber I Engum Skole / SFO kommer dette til udtryk ved: Leg, læring og mestring.

Fokusområder Identitet og venskaber I Engum Skole / SFO kommer dette til udtryk ved: Leg, læring og mestring. Fokusområder 1 Mål- og indholdsbeskrivelsen for Vejle Kommune tager afsæt i Vejle Kommunes Børne- og Ungepolitik og den fælles skoleudviklingsindsats Skolen i Bevægelse. Dette afspejles i nedenstående

Læs mere

Vejen frem mod Skolestrategi 2021

Vejen frem mod Skolestrategi 2021 Forslag til ny skolestruktur Sendt i høring pr. 29. sept. 2015 Silkeborg Byråd Vejen frem mod Skolestrategi 2021 Børne- og Ungeudvalget har over en længere periode drøftet en strategi for folkeskolen på

Læs mere

FUNKTIONS- BESKRIVELSE. Pædagogisk LæringsCenter

FUNKTIONS- BESKRIVELSE. Pædagogisk LæringsCenter FUNKTIONS- BESKRIVELSE Pædagogisk LæringsCenter FORORD Læringscenteret har altid formidlet viden om læremidler, kulturtilbud, konkurrencer og kampagner til elever og lærere. Men med den nye bekendtgørelse

Læs mere

Bilag 2: 3 modeller for tilpasning af skolestrukturen

Bilag 2: 3 modeller for tilpasning af skolestrukturen Center for Børn & Undervisning Bilag 2: 3 modeller for tilpasning af skolestrukturen 1. Baggrund Uddannelsesudvalget i Faxe Kommune iværksatte den 24. februar 2015 en proces, der tilgodeser analyse, dialog

Læs mere

Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune

Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune Børn og Unge Januar 2014 Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune Det er vigtigt, at der er en klar defineret lokalpolitisk ramme for implementering af den nye skolereform.

Læs mere

FUNKTIONS- BESKRIVELSE. Pædagogisk LæringsCenter

FUNKTIONS- BESKRIVELSE. Pædagogisk LæringsCenter FUNKTIONS- BESKRIVELSE Pædagogisk LæringsCenter FORORD Læringscenteret har altid formidlet viden om læremidler, kulturtilbud, konkurrencer og kampagner til elever og lærere. Men med den nye bekendtgørelse

Læs mere

Status - Vallerødskolens SFO. Vallerødskolens SFO1 og 2 s brug af lokaler

Status - Vallerødskolens SFO. Vallerødskolens SFO1 og 2 s brug af lokaler Status - Vallerødskolens SFO Vallerødskolens SFO1 og 2 s brug af lokaler SFO s lokaler ligger i skolens bygninger, og alle lokaler bruges af både SFO og skole i større eller mindre omfang. SFO1: SFO1 s

Læs mere

Sdr. Felding Hallen - DET LEGENDE HUS 28.01.2014

Sdr. Felding Hallen - DET LEGENDE HUS 28.01.2014 Sdr. Felding Hallen - DET LEGENDE HUS 28.01.2014 KONTEKST INDUSTRI Vardevej MARKER MARKER VILLAER Solsikkevej get ILLAER VILLAER Vestergade Skjernvej GÅRD BØRNEHAVEN, SOLSIKKEN GRØNT OMRÅDE NYT PARKE-

Læs mere

KRAGH & BERGLUND. Plads til leg

KRAGH & BERGLUND. Plads til leg Plads til leg Udearealet ved Bastasjö integrerede institution med vuggestue og børnehave, er blevet et usædvanlig vellykket legeareal med fokus på oplevelser gennem leg og bevægelse. Legepladsen er blevet

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 14. december 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 9:00-13:00 Medlemmer:

Læs mere

Fokusgruppe om idrætsfaciliteter

Fokusgruppe om idrætsfaciliteter "Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om idrætsfaciliteter En ny Sundhedspolitik I forbindelse med at Egedal Kommune er i gang med at udarbejde en ny Sundhedspolitik i tæt dialog

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelser. for skolefritidsordninger,

Mål- og indholdsbeskrivelser. for skolefritidsordninger, Mål- og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger, April 2015 Mål -og indholdsbeskrivelse for: Institutionens navn: Begrundelse for mål- og indholdsbeskrivelse i skolefritidsordningen. 1 Offentliggørelse

Læs mere

børn og unge er et fælles ansvar

børn og unge er et fælles ansvar Vores børn og unge er et fælles ansvar Allerød Kommunes børne- og ungepolitik 2007 RUMMELIGHED MEDINDFLYDELSE ANSVARLIGHED SAMARBEJDE SAMMENHÆNG OG HELHED SUNDHED OG TRIVSEL SÅRBARE BØRN OG UNGE UDVIKLING

Læs mere

17. SKANDERUP-HJARUP FORBUNDSSKOLE

17. SKANDERUP-HJARUP FORBUNDSSKOLE 1. SKANDERUP-HJARUP FORBUNDSSKOLE Hjarupvej 16, 6580 Vamdrup Skanderup-Hjarup Forbundsskole var tidligere en fælleskommunal folkeskole for Vamdrup og Lunderskov kommuner. Skolen har elever i 1 spor fra

Læs mere

Ko m Va rd e. VISIONSSTRATEGI for skoleområdet 2014

Ko m Va rd e. VISIONSSTRATEGI for skoleområdet 2014 En dn u dre skole e b 3 = + 7 B A C Ko m Va rd e mu ne VISIONSSTRATEGI for skoleområdet 2014 FREMTIDENS SKOLE I VARDE KOMMUNE At stræbe højt og skue mod nye horisonter Formålet med Varde Kommunes visionsstrategi

Læs mere

I - Implementering af ny Folkeskolelov i Høje-Taastrup Kommune, 1. behandling - ISU

I - Implementering af ny Folkeskolelov i Høje-Taastrup Kommune, 1. behandling - ISU I - Implementering af ny Folkeskolelov i Høje-Taastrup Kommune, 1. behandling - ISU Sagstype: Åben Type: Institutions- og Skolecentret I Sagsnr.: 13/21062 Baggrund 01-08-14 træder den nye Folkeskolelov

Læs mere

Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg. Indledning

Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg. Indledning Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg Indledning Esbjerg Kommune ønsker at tilbyde ældre medborgere pleje i velfungerende plejefaciliteter, der yder respekt

Læs mere

P L E J E C E N T E R B A N E B O

P L E J E C E N T E R B A N E B O PROJEKT OG STED BAGGRUND Boligselskabet Skt. Jørgen og Viborg Kommune har taget initiativ til at opføre Plejecenter Banebo, som en del af Viborgs nye bydel Banebyen. Viborg Baneby er et ældre bynært erhvervsområde,

Læs mere

Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune

Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune Børn og Unge 20. november 2013 Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune Det er vigtigt, at der er en klar defineret lokalpolitisk ramme for implementering af den nye

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE

ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE Forord Denne vision for vores børn og unges liv i Allerød Kommune er resultatet af mange menneskers indsigt og ihærdighed. Startskuddet

Læs mere

NORD MODEL 2D - NORD MODEL 2D - DRAGØR NORD SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 3,5 SPOR + 10. KLASSE I 2 SPOR

NORD MODEL 2D - NORD MODEL 2D - DRAGØR NORD SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 3,5 SPOR + 10. KLASSE I 2 SPOR MODEL 2D - MODEL 2D - DRAGØR SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 3,5 SPOR + 10. KLASSE I 2 SPOR Skolesammenlægning i Dragør Kommune / 07.02.2012 2D - FREMTIDIGE FORHOLD - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse

Læs mere

DCUM anbefaler øget opmærksomhed på udearealerne i relation til en varieret skoledag, læring og trivsel. INTRODUKTION Formål

DCUM anbefaler øget opmærksomhed på udearealerne i relation til en varieret skoledag, læring og trivsel. INTRODUKTION Formål AKTIVE UDEAREALER DCUM anbefaler øget opmærksomhed på udearealerne i relation til en varieret skoledag, læring og trivsel. Når lærere, pædagoger og elever i fællesskab indtænker skolens uderum i undervisningen,

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

SKOLEPOLITIK FOR NY HEDENSTED KOMMUNE

SKOLEPOLITIK FOR NY HEDENSTED KOMMUNE SKOLEPOLITIK Politikken dækker skolernes og skolefritidsordningernes dvs. skolevæsenets samlede virksomhed. I det følgende dækker begrebet skole såvel skolefritidsordning som skolegang/undervisning. På

Læs mere

Forord. Læsevejledning

Forord. Læsevejledning Forord Folkeskolen er en kommunal kerneopgave og Middelfart Kommune har ambitioner for sit skolevæsen. Middelfart Kommunes skolepolitik bygger på et ønske om en folkeskole, der har en fælles retning og

Læs mere

Røde Kors Børnehus Pædagogisk idrætsinstitution. Bevægelse. Kreativ leg. Stjernerstunder. Fantasi. Bold. Vi gør det sammen Cykle

Røde Kors Børnehus Pædagogisk idrætsinstitution. Bevægelse. Kreativ leg. Stjernerstunder. Fantasi. Bold. Vi gør det sammen Cykle Røde Kors Børnehus Pædagogisk idrætsinstitution Bevægelse Kreativ leg Stjernerstunder Bold Fantasi Vi gør det sammen Cykle Indholdsfortegnelse: Røde Kors Børnehus vision 3 Målsætning 3 Værdigrundlag 3

Læs mere

3.3.9 Område 6B: Dalum, Hjallese, Højby, Skt. Klemens, Sanderum, Tingløkke, Højme, Rasmus Rask og specialskole (Bækholm) Plan for området

3.3.9 Område 6B: Dalum, Hjallese, Højby, Skt. Klemens, Sanderum, Tingløkke, Højme, Rasmus Rask og specialskole (Bækholm) Plan for området 3.3.9 Område 6B: Dalum, Hjallese, Højby, Skt. Klemens, Sanderum, Tingløkke, Højme, Rasmus Rask og specialskole (Bækholm) Plan for området Efter Før Dette forslag er et alternativ til forslag 6A. Planen

Læs mere

Idræts- og Fritidspolitik. for Ringsted Kommunes borgere og foreningsliv

Idræts- og Fritidspolitik. for Ringsted Kommunes borgere og foreningsliv Idræts- og Fritidspolitik for Ringsted Kommunes borgere og foreningsliv Ringsted Kommune marts 2012 Idræts- og Fritidspolitik for Ringsted Kommunes Borgere og foreningsliv Indhold 1. Kort om papir og proces

Læs mere

- et godt sted at lege, lære og være

- et godt sted at lege, lære og være - et godt sted at lege, lære og være Juniorklub og SFO. Der er forholdsvist mange børn tilmeldt Glesborg Skoles SFO også 4. klasses børn, som egentlig rent aldersmæssigt hører til Juniorklubtilbuddet,

Læs mere

Skolen i Bevægelse Grundlag for mål og indhold i Hældagerskolens SFO

Skolen i Bevægelse Grundlag for mål og indhold i Hældagerskolens SFO Skolen i Bevægelse Grundlag for mål og indhold i Hældagerskolens SFO Vejle Kommunes Børne- og Ungepolitik og den fælles skoleudviklingsindsats Skolen i Bevægelse danner grundlag for SFO-indsatsen i Vejle

Læs mere

Skoleleder til Ådalskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv.

Skoleleder til Ådalskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv. Skoleleder til Ådalskolen, Ringsted Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1) Stillingen 2) Ansættelsesvilkår 3) Ådalskolen 4) Skoleområdet i Ringsted Forventningerne

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse. SFO 2 Horsens Byskole Afd. Lindvigsvej. Udkast til skolebestyrelsen aug 2014

Mål- og indholdsbeskrivelse. SFO 2 Horsens Byskole Afd. Lindvigsvej. Udkast til skolebestyrelsen aug 2014 Mål- og indholdsbeskrivelse SFO 2 Horsens Byskole Afd. Lindvigsvej Udkast til skolebestyrelsen aug 2014 Indholdsfortegnelse: 1. Lovgrundlag og Horsens Kommunes børnepolitik - Sammenhængende børnepolitik

Læs mere

Lokal bevægelsespolitik for Børnehuset Arken

Lokal bevægelsespolitik for Børnehuset Arken Lokal bevægelsespolitik for Børnehuset Arken Med udgangspunkt i Roskilde Kommunes bevægelsespolitik har bestyrelsen i Børnehuset Arken vedtaget følgende lokale bevægelsespolitik: Det vil vi (vores mål

Læs mere

Ørstedskolen. - Offentligt Privat Partnerskab

Ørstedskolen. - Offentligt Privat Partnerskab Ørstedskolen - Offentligt Privat Partnerskab Ørstedskolen fremtidens skole Ørstedskolen fremtidens skole og et magnetfelt for læring Danmarks næststørste skole med placering i Rudkøbing og med dagens

Læs mere

VESTBYEN - FRISKOLE OG FÆLLESHUS ILLUSTRATION AF VESTBYEN

VESTBYEN - FRISKOLE OG FÆLLESHUS ILLUSTRATION AF VESTBYEN VESTBYEN - FRISKOLE OG FÆLLESHUS ILLUSTRATION AF VESTBYEN OVERSIGTSKORT PLACERINGEN Vestbyen - friskole og fælleshus bygges i den nordvestlige del af Holstebro, skolen får her en god placering på grænsen

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE. Karrebæk Skole. Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej 14 8230 Åbyhøj

NÆSTVED KOMMUNE. Karrebæk Skole. Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej 14 8230 Åbyhøj NÆSTVED KOMMUNE S K O L E U D B Y G N I N G S P L A N 2 0 1 1 Karrebæk Skole Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej 14 8230 Åbyhøj SKOLEUDBYGNINGSPLAN NÆSTVED KOMMUNE 2011 Karrebæk Skole

Læs mere

- Velkommen til den nye folkeskole

- Velkommen til den nye folkeskole - Velkommen til den nye folkeskole Velkommen - til den nye skole I august 2014 træder den nye folkeskolereform i kraft. Det betyder, at Faxe Kommunes elever vil møde en ny og forandret skole, når de møder

Læs mere

Kultur. Hverdag. Læring. Det lokale. Bevægelse. Det globale. Samvær

Kultur. Hverdag. Læring. Det lokale. Bevægelse. Det globale. Samvær Børneverden Undervisere Læring Kunst Det lokale Hverdag Kunstnere Voksne Fest Voksenverden Børn Samvær Bevægelse Det globale Kultur Udtryk Forskere Kildevæld Kulturcenter Laboratorium for udvikling af

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune.

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune. Pædagogiske læreplaner SFO er Holbæk Kommune. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... Forord.... Særlige krav til pædagogiske læreplaner.... Sammenhæng i børnenes hverdag:... Anerkendelse af fritidspædagogikken....

Læs mere

Cykelmyggens legeplads. En platform for leg, læring og fysisk aktivitet

Cykelmyggens legeplads. En platform for leg, læring og fysisk aktivitet Cykelmyggens legeplads En platform for leg, læring og fysisk aktivitet Cykelmyggens legeplads En platform for leg, læring og fysisk aktivitet Børn skal lære gode og sikre cykelvaner og glæden ved at cykle

Læs mere

Fåborgvej 60 5762 Vester Skerninge Tlf.: 62 23 61 00. Skolebakken 6, Ollerup 5762 Vester Skerninge Tlf.: 62 23 61 60. vestermarkskolen@svendborg.

Fåborgvej 60 5762 Vester Skerninge Tlf.: 62 23 61 00. Skolebakken 6, Ollerup 5762 Vester Skerninge Tlf.: 62 23 61 60. vestermarkskolen@svendborg. Fåborgvej 60 5762 Vester Skerninge Tlf.: 62 23 61 00 Skolebakken 6, Ollerup 5762 Vester Skerninge Tlf.: 62 23 61 60 vestermarkskolen@svendborg.dk www.vester-markskolen.dk Vestermarkskolen Vestermarkskolen

Læs mere

Ungepolitik. Vision. Godkendt i Byrådet den xx. xx 20xx

Ungepolitik. Vision. Godkendt i Byrådet den xx. xx 20xx Godkendt i Byrådet den xx. xx 20xx 7. oktober 2011 Sagsnr. 194816 Brevid. 1340268 Ref. TIGC Dir. tlf. 46 31 40 95 tinagc@roskilde.dk Ungepolitik Vision Roskilde Kommune ønsker en stærk, engageret ungdomskultur

Læs mere

HERNINGSHOLMSKOLEN NYE UDFORDRINGER // NYE RAMMER WORKSHOP, 27. NOVEMBER 2014. Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk

HERNINGSHOLMSKOLEN NYE UDFORDRINGER // NYE RAMMER WORKSHOP, 27. NOVEMBER 2014. Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 HERNINGSHOLMSKOLEN WORKSHOP, 27. NOVEMBER 2014 PROGRAM 16:00 VELKOMST/INTRO 16:20 ØVELSE 1, A&B

Læs mere

NYT AARHUS STADION - ET NYT OPLEVELSESRUM I SKOVEN

NYT AARHUS STADION - ET NYT OPLEVELSESRUM I SKOVEN - ET NYT OPLEVELSESRUM I SKOVEN Nyt Aarhus Stadion - et nyt oplevelsesrum i skoven udarbejder ideoplæg til et Nyt Aarhus Stadion i Marselisskoven. En idé, der bryder med den sædvanlige tanke om et stadion,

Læs mere

Børnehuset Hjortholm. Virksomhedsplan

Børnehuset Hjortholm. Virksomhedsplan Børnehuset Hjortholm Virksomhedsplan INDHOLD Virksomhedsberetning for 2013... 2 1. Pædagogik og indretning.... 2 2. Fællesskab.... 2 3. Systemisk analyse af læringsmiljøet ( SAL )... 2 4. Børnelynet....

Læs mere

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014-2021 15. SDR. VANG SKOLE. Sdr. Vang 32, 6000 Kolding

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014-2021 15. SDR. VANG SKOLE. Sdr. Vang 32, 6000 Kolding Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 214-221 Bind III 15. SDR. VANG SKOLE Sdr. Vang 32, 6 Kolding Sdr. Vang skole kan dateres tilbage til 1911 og der er siden foretaget udvidelser og

Læs mere

Overordnet pædagogisk grundlag

Overordnet pædagogisk grundlag BALLERUP KOMMUNE Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 4. april 2016 Overordnet pædagogisk grundlag For nybygning og modernisering af daginstitutioner til børn i alderen

Læs mere

Masterplan for implementering af folkeskolereformen

Masterplan for implementering af folkeskolereformen 1 Masterplan for implementering af folkeskolereformen 08-12-2014 Masterplan for implementering af folkeskolereformen Indhold Masterplan for implementering af folkeskolereformen... 1 1. Baggrund... 1 2.

Læs mere

UDEAREALER VED SUKKERFABRIKKEN

UDEAREALER VED SUKKERFABRIKKEN Keinicke & Overgaard Arkitekter TILLÆG TIL SKITSEFORSLAG 12.05.2010 UDEAREALER VED SUKKERFABRIKKEN VISSENBJERGHALLERNE...Oplevelser og Mangfoldighed KOLLOFON: TILLÆG TIL SKITSEFORSLAG FOR UDVIKLING AF

Læs mere

Pædagogiske læreplaner på Abildgårdskolen.

Pædagogiske læreplaner på Abildgårdskolen. Pædagogiske læreplaner på Abildgårdskolen. Om skolen: Abildgårdskolen er beliggende i Vollsmose i Odense. Skolen har pt. 655 elever hvoraf ca. 95 % er tosprogede. Pr. 1. august 2006 blev der indført Heldagsskole

Læs mere

dbu multibaner i samarbejde med uno koncept a/s

dbu multibaner i samarbejde med uno koncept a/s dbu multibaner i samarbejde med uno koncept a/s FREMTIDENS MULTIBANE For at fastholde og tiltrække medlemmer, er boldklubber nødt til at tænke i nye alternativer for at modsvare de forventninger til et

Læs mere

Side 1 af 7. Skolepolitik. Børn og Skole

Side 1 af 7. Skolepolitik. Børn og Skole Side 1 af 7 Skolepolitik Børn og Skole Godkendt i kommunalbestyrelsen 28. juni 2012 Side 2 af 7 Den bornholmske folkeskole er attraktiv, fordi skolerne lægger vægt på: 1. Fællesskab, relationer og samarbejde.

Læs mere

Boligudbygning. Status. Udfordringerne. Mål. Rækkefølge for udbygning i Brændkjær - Dalby - Tved

Boligudbygning. Status. Udfordringerne. Mål. Rækkefølge for udbygning i Brændkjær - Dalby - Tved Boligudbygning Mål Målet er at skabe bysamfund, hvor bæredygtighed og hensynet til områdets landskabelige værdier og kulturmiljøer er styrende for udviklingen. Områdets nye boligområder Ved Lindgård og

Læs mere

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3 Dagtilbudspolitik 2011-2014 Indhold Indledning.................................... 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune........... 6 Det anerkendende dagtilbud...................... 7 Visioner for

Læs mere

Profilskoler i Ishøj Kommune - ansøgningsskema

Profilskoler i Ishøj Kommune - ansøgningsskema Profilskoler i Ishøj Kommune - ansøgningsskema Ansøgningen skrives ind i dette skema. Ansøgningsskemaet sendes til Center for Børn og Undervisning i papirudgave med de ønskede underskrifter og i elektronisk

Læs mere

INPUT TIL TEMADRØFTELSE

INPUT TIL TEMADRØFTELSE INPUT TIL TEMADRØFTELSE En ny folkeskole I juni 2013 blev der indgået en politisk aftale, som lægger op til et fagligt løft af folkeskolen og til øget mål- og resultatstyring. Samtidig er der vedtaget

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

Skolereform. Skolegang 2014-2015 på Snekkersten Skole

Skolereform. Skolegang 2014-2015 på Snekkersten Skole Skolereform Skolegang 2014-2015 på Snekkersten Skole Kære forældre! Nu er det næsten sommerferie, og på den anden side af ferien er den der, skolereformen! I hele dette skoleår har vi på skolen og i kommunen,

Læs mere

HELLERUP SKOLE NYE UDEAREALER MATR. 11D

HELLERUP SKOLE NYE UDEAREALER MATR. 11D HELLERUP SKOLE NYE UDEAREALER MATR. 11D 2 UDEAREALER TIL HELLERUP SKOLE (MATR. 11D) Gentofte Ejendomme har sammen med Arkitema Architects stået for dette oplæg til forberedelse af byggesagen vedrørende

Læs mere

Furesø Kommune Stigager 3500 Værløse

Furesø Kommune Stigager 3500 Værløse Furesø Kommune Stigager 3500 Værløse Att.: Borgmester Ole Bondo Cc: Børne- og Skoleudvalget Baunehøjpark GF Formand Erling Jensen Mosestedet 61 3500 Værløse 2874 8817 29erling11@gmail.com 15. januar 2015

Læs mere

Fra Idrætslegeplads til Tuse Idræts- og kultur center

Fra Idrætslegeplads til Tuse Idræts- og kultur center Udbygningsplan for Idrætsfaciliteterne i Tuse-området. Fra Idrætslegeplads til Tuse Idræts- og kultur center Planens fokus: Denne plan ønsker primært at sætte fokus på at etablere nogle motions- og bevægelsesspor

Læs mere

Mål -og indholdsbeskrivelser. for skolefritidsordninger

Mål -og indholdsbeskrivelser. for skolefritidsordninger Mål -og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger April 2015 Mål -og indholdsbeskrivelse for: Institutionens navn: SFO er i Løgumkloster Distrikt Begrundelse for mål- og indholdsbeskrivelse i skolefritidsordningen.

Læs mere

GÅRDHAVEPROJEKT ET GRØNT PUST

GÅRDHAVEPROJEKT ET GRØNT PUST GÅRDHAVEPROJEKT ET GRØNT PUST Udarbejdet af Kristian Mousten, bachelor i landskabsarkitektur for A/B Tagenshave, Tagensvej 30-38, 2200 København N, matrikel 5863 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning Side 3

Læs mere

Høringssvar fra Skolen ved Sundet (SvS), Amager

Høringssvar fra Skolen ved Sundet (SvS), Amager Høringssvar fra Skolen ved Sundet (SvS), Amager Skolebestyrelsen på Skolen ved Sundet forventer, at en sammenlægning af de nuværende fritidstilbud til skolens børn vil blive en realitet som følge af de

Læs mere

LOKALPLANLÆGNING STRATEGI FOR BORGERDELTAGELSE I LOKALPLANPROCESSEN FOR ALLE DER VIL!

LOKALPLANLÆGNING STRATEGI FOR BORGERDELTAGELSE I LOKALPLANPROCESSEN FOR ALLE DER VIL! LOKALPLANLÆGNING STRATEGI FOR BORGERDELTAGELSE I LOKALPLANPROCESSEN FOR ALLE DER VIL! ? Kontakt Hedensted Kommune Fritid & Fællesskab By & Landskab Tjørnevej 6 7171 Uldum byoglandskab@hedensted.dk Indledning

Læs mere

Folketinget har en uddannelsesmålsætning Det har vi også på Randers Realskole. Hvad vil vi undersøge? 10. klasse er begyndelsen Ikke slutningen

Folketinget har en uddannelsesmålsætning Det har vi også på Randers Realskole. Hvad vil vi undersøge? 10. klasse er begyndelsen Ikke slutningen Folketinget har en uddannelsesmålsætning Det har vi også på Randers Realskole Hvad vil vi undersøge? 10. klasse er begyndelsen Ikke slutningen Det er almindelig kendt, at regeringen har en målsætning om,

Læs mere

Idræt, krop og bevægelse en naturlig del af skoledagen

Idræt, krop og bevægelse en naturlig del af skoledagen Idræt, krop og bevægelse en naturlig del af skoledagen Sundhedsambassadører Furesø Kommune Farum d. 11. november 2013 Daniel Bundgaard Afdelingsleder for idrætsskolen Bellahøj Skole Københavns Idrætsskole

Læs mere

BilagKB_140527_pkt.08.06. Gungehusskolen. Bilagsrapport 5

BilagKB_140527_pkt.08.06. Gungehusskolen. Bilagsrapport 5 Gungehusskolen Bilagsrapport 5 Bilagsrapport til Folkeskolerne i Hvidovre - analyse og anbefaling. Bygherre: Hvidovre Kommune By- og Teknikforvaltningen Bygherrerådgiver: RAMBØLL Arkitektur - Landskab

Læs mere

Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune. Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015

Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune. Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015 HANDICAPPOLITIK Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015 Produktion og Layout: Tryk: Oplag: Eksemplarer af folderen

Læs mere

Vision Vi gør børn og unge livsduelige, - så de kan, vil og tør møde udfordringer

Vision Vi gør børn og unge livsduelige, - så de kan, vil og tør møde udfordringer Skolen ved Bülowsvej Vision Vi gør børn og unge livsduelige, - så de kan, vil og tør møde udfordringer Værdier Menneskesyn: Vi er anerkendende, troværdige og lyttende og skaber et forpligtende og inkluderende

Læs mere

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig støtte. Lovmæssigt

Læs mere

Skovshoved Skole SKUB-projektet

Skovshoved Skole SKUB-projektet Skovshoved Skole SKUB-projektet Nyhedsbrev om ombygningen af Skovshoved Skole August 2008 Gentofte Kommune: Peter Boris Damsgaard Telefon 3998 0924 pbd@gentofte.dk Lene Jensby Lange Telefon 3998 0954 lejl@gentofte.dk

Læs mere

I teksten herunder gives der høringssvar til beslutningsoplægget " Fremtidens fælles folkeskole i Halsnæs og implementeringen af skolereformen 2014.

I teksten herunder gives der høringssvar til beslutningsoplægget  Fremtidens fælles folkeskole i Halsnæs og implementeringen af skolereformen 2014. Halsnæs Kommune Rådhuset Udvalget for Skole, Familie og Børn 30. januar 2014 Høringssvar I teksten herunder gives der høringssvar til beslutningsoplægget " Fremtidens fælles folkeskole i Halsnæs og implementeringen

Læs mere

Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune. Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017

Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune. Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017 der er gældende for folkeskolen i Svendborg Kommune Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017 Vision, formål

Læs mere

Sankt Helene Skole. SkoIestart og indskoling

Sankt Helene Skole. SkoIestart og indskoling Sankt Helene Skole SkoIestart og indskoling På Sankt Helene Skole har vi rullende skolestart og aldersblandet undervisning i indskolingen. Formålet er at skabe bedre læring og trivsel. Indskolingen omfatter

Læs mere

- første år med skolereformen i Brøndby Kommune

- første år med skolereformen i Brøndby Kommune Vores Skole - første år med skolereformen i Brøndby Kommune BRØNDBY KOMMUNE AUGUST 2015 Helge Skramsø, Direktør for Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen Kære alle i Brøndby, Folkeskolen er til debat.

Læs mere

Skatepark. Bytoften - Galten. Helen Óladóttir Kristiansen, hovedformand i Galten Forenede Sportsklubber (GFS)

Skatepark. Bytoften - Galten. Helen Óladóttir Kristiansen, hovedformand i Galten Forenede Sportsklubber (GFS) Skatepark Bytoften - Galten Vi mangler et sted, hvor børn, unge og familier kan samles i Galten Midtby. En Skatepark på Bytoften kan skabe en helt ny aktivitet i GFS. Det indebærer en unik mulighed for

Læs mere

Skoleleder Store Heddinge Skole Stevns Kommune

Skoleleder Store Heddinge Skole Stevns Kommune JOBPROFIL Skoleleder Store Heddinge Skole Stevns Kommune 1. Indledning Stevns Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Store Heddinge Skole. Stillingen ønskes besat per 1. februar 2016. Dette notat er

Læs mere

Vesthimmerlands Naturfriskole og Naturbørnehave

Vesthimmerlands Naturfriskole og Naturbørnehave Vesthimmerlands Naturfriskole og Naturbørnehave et valg for dit barn Naturbørnehave Kære forældre Med dette materiale, vil vi gerne invitere dig og dit barn ind i Vesthimmerlands Naturfriskoles verden.

Læs mere

AKTIVERENDE arkitektur og byplanlægning

AKTIVERENDE arkitektur og byplanlægning AKTIVERENDE arkitektur og byplanlægning De nye byrum ved Svendborg Havn -konkretisering og afprøvning af bogen Aktiverende arkitektur og byplanlægning Svendborg Havn Havnen i Svendborg er et attraktivt

Læs mere

SKUB PÅ SKOVSHOVED SKOLE

SKUB PÅ SKOVSHOVED SKOLE SKUB PÅ SKOVSHOVED SKOLE - rammerne for samarbejdet Udvikling 2003-2006 GENTOFTE KOMMUNE SKOVSHOVED SKOLE 1721 Om denne folder Formålet med denne folder er så kortfattet som muligt, at give et indblik

Læs mere