Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. juni Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. juni 2015. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø"

Transkript

1 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. juni 2015 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

2 Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden SSÆ - Orienteringssager - Juni SSÆ - TEMA - Drøftelse af budskaberne på sundhedstemamødet SSÆ - Nedlæggelse af bofællesskabet Firebo i Lejre Kommune Person - SSÆ - Personsag SSÆ - Ansøgninger til 2. ansøgningsrunde Frivilligt socialt arbejde SSÆ - Ændring af dimensionering i Social- og sundhedsuddannelserne i Lejre Kommune SSÆ - Strategi for Velfærsteknologi SSÆ - Frigivelse af anlægsmidler til anskaffelse af velfærdsteknologi SSÆ - Kvalitetsstandard omsorgstandpleje SSÆ - Ny kvalitetsstandard specialtandpleje Lukket - SSÆ - Etablering af mindre anretterkøkken på Grønnehave Lukket - ØU - Udbud - Valg af serviceniveau til befordringsudbud SSÆ - Eventuelt...27

3 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 1 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Godkendt Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:

4 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 2 2. SSÆ - Orienteringssager - Juni Sagsnr.: 14/20125 Resumé: A. Status vedr. ventelister til plejeboliger Vedlagt oversigt på venteliste til plejeboliger for Lejre Kommune - opgjort 13. maj Den gennemsnitlige ventetid på en plejebolig er 10 dage. På garantien, er ventetiden 0 dage. B. Visiterede timer private og kommunale leverandører af hjemmepleje Oversigter vedlagt C. Økonomi på pleje og Frit Valg området - april Oversigt vedlagt D. Referater fra forårets dialogmøder Referater fra Ældrecentrene, Bramsnæsvig, Solvang, Bofællesskaberne og Horseager er vedlagt. E. Inkluderende partnerskaber i Lejre kommune Lejre Kommune har fra 1. november 2013 oktober 2016 sammen med bl.a. Social Udviklingscenter og Sind indgået i et partnerskabsprojekt Inkluderende partnerskaber for psykisk sårbare. Projektet har været forankret i socialpsykiatrien, men ved årsskiftet 14/15 blev det besluttet at flytte projektet og skifte fokus, da målgruppen i socialpsykiatrien havde for mange personlige udfordringer til at kunne indgå i projektet. Projektet forsøges nu overflyttet til rådhusafdelinger i Center for Job & Social målrettet borgere, der modtager ressourceforløb og jobafklaringsforløb. Der vil blive sat fokus på netværksrådslagning, hvor borgerens egen formulering af udfordringer og løsninger sættes i centrum. Netværksrådslagningen forsøges at blive varetaget af 2 3 samordnere, som rekrutteres og håndplukkes fra Bylaugene i Lejre. Den 18. juni inviteres Bylaugene til informationsmøde. Såfremt Bylaugene vil indgå i partnerskab søges projektet med nyt fokus godkendt. F. Status på udbud af botilbud for domsanbragte udviklingshæmmede og mennesker med Autisme. 8 kommuner har tilsluttet sig udbuddet, heriblandt Lejre Kommune. Arbejdsgruppen har evalueret tilbuddene og valgt 9 leverandører fordelt på 6 delaftaler. Nogle af leverandørerne har budt på flere delaftaler og der er 3-4 leverandører på hver delaftale. Kontrakterne er indgået med 4 års varighed med mulighed for forlængelse i 24 måneder. Der er oprettet en tværkommunal implementeringsgruppe, der skal sørge for at få aftalerne implementeret i kommunerne. Indstilling: Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Taget til efterretning.

5 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 3 Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Bilag: 1. Venteliste til pleje- og ældreboliger 13. maj 2015.xlsx 2. Visiterede timer privat leverandør af hjemmepleje april 2015 ny.xlsx 3. Visiterede timer kommunal leverandør hjemmepleje april 2015 ny.xls 4. Drift ultimo april Økonomi på pleje- og frit valgs området.xlsx 5. Bofællesskaberne - Referat af dialogmøde den 30. april 2015.docx 6. Ældrecentrene - Referat fra dialogmøde d docx 7. Bramsnæsvig - Ref. dialogmøde den 24. marts 2015.docx 8. Horseager - Referat Dialogmøde den 20. maj 2015.docx 9. Solvang - Referat fra dialogmøde 22. april 2015.docx

6 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 4 3. SSÆ - TEMA - Drøftelse af budskaberne på sundhedstemamødet Sagsnr.: 15/6903 Resumé: Drøftelse af pointerne fra Sundhedstemamødet. En drøftelse med henblik på at få udpeget nogle indsatser der ønskes belyst og beskrevet med henblik på en fremadrettet beslutning om konkrete initiativer. Vedlagt notat med pointer fra mødet den 20. april 2015 udarbejdet af Ulrik Lange der var mødeleder på temamødet. Indstilling: Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : - Refleksioner over mulige tiltag - Der skal udvælges nogle områder - Kende de nuværende indsatsområder - Øget opsøgning ift. særlige målgruppe, socialt udsatte - Identificere hvilke sundhedsproblemer og hvor geografisk - Lokal organisering om de konkrete problemer frivilligt - Naboopmærksomhed - Sundhedssamtale ifm. Jobcentrets kontakt med borgerne - Sundhedsdata bruges klogt - Opsporing af diabetes i tidligere stadier - Hjerneskadeområdet, kan vi gøre noget her? - Analyse af sundhedsindsatser forelægges i august. Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Bilag: 1. Lejre Kommune sundhedstemamøde v.ulrik Lange.docx

7 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 5 4. SSÆ - Nedlæggelse af bofællesskabet Firebo i Lejre Kommune Sagsnr.: 15/7338 Resumé: Lejre kommunes botilbud Firebo er utidssvarende. I botilbuddet bor 3 beboere, der har boet sammen i mange år. Tilbuddet kan ikke længere tilgodese beboernes stigende behov for pasning og pleje, hvorfor der aktuelt arbejdes på omplaceringer. Som et led i planen for effektivisering og modernisering af det specialiserede socialområde foreslår administrationen, at botilbuddet nedlægges. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at plan for nedlæggelse af botilbuddet Firebo godkendes. Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Indstillingen anbefales. Sagsfremstilling: I forbindelse med effektivisering og modernisering af det specialiserede socialråde, anbefaler administrationen nedlæggelse af botilbuddet Firebo. Firebo er godkendt som et almindeligt længerevarende botilbud i henhold til Servicelovens 108 og er omfattet af den Sociale Rammeaftale samt fremgår af den sociale tilbudsportal. Lejre Kommune har lejet ejendommen af LEV og kan af lejeren anvendes til beboelse for højst 4 psykisk udviklingshæmmede personer. Firebo er en utidssvarende bolig, hvor 3 borgere har et eget værelse og deler badeværelse, køkken og stue med 3 andre borgere. Indretningen af boligen vanskeliggør, at den enkelte borger kan opretholde et privatliv, inviterer gæster til spisning, og gå og komme ugenert. I botilbuddet Firebo bor pt. 3 borgere, der alle er blevet betydelig mere plejekrævende og har nu behov for langt mere støtte end bofælleskabets tilbudsform vil kunne tilbyde. Den ene borger, som er boplaceret i botilbuddet af Lejre Kommune, vil inden for kort tid blive tilbudt et andet døgntilbud, som vil kunne tilgodese borgerens nuværende plejebehov. Administrationen foreslår, at de 2 andre borgere, der er placeret fra andre kommuner opsiges, jf. lovbekendtgørelse nr. 810 af 19. juli (Har Kommunalbestyrelsen besluttet, at et botilbud reorganiseres eller nedlægges og indebærer det, at beboeren må flytte, har beboeren krav på et opsigelsesvarsel på 3 måneder). Procesplan vedrørende nedlæggelse af botilbuddet Firebo Kontakt til handlekommunerne for de 2 beboere, der skønnes at have behov for et botilbud, der kan tilgodese deres plejebehov (maj 2015)

8 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 6 Varsling af personalet vedrørende eventuelt nedlæggelse af Firebo (maj 2015) Varsling af borgerne er fundet sted i maj 2015 Skriftlig opsigelse af lejemål til i (Juni 2015) LEV, varsel 6 måneder til ophør med en måneds udgang Opsigelse af borgerne i botilbuddet (juni 2015) Aftale med handlekommunerne, hvor borgerne fremadrettet skal bo og medvirke til en hensigtsmæssig flytning (juli september 2015) Istandsættelse af boligen Toiletskurvogn, som er Bofællesskabernes ejendom og en som Bofællesskaberne har fået sat op, skal tages ned (oktober december 2015) Indberetning til det Sociale Tilsyn (juni 2015) Indberetning om ændring af botilbud fra Lejre kommune jf. Rammeaftale (august september 2015) Varsling af ny takstberegning og beregning af nye takster for bofællesskaberne. (August oktober 2015). Administrationens vurdering: Administrationen skønner, at planen understøtter processen for modernisering og effektivisering af det specialiserede socialområde. Handicappolitik: Botilbuddet Firebo er ikke tidssvarende og lever ikke op til Lejre kommunes handicappolitik i forhold til fysiske rammer. Økonomi og finansiering: Der vil i forbindelse med lukningen af tilbuddet, være en risiko for manglende belægning i nedlæggelsesperioden. Ifølge styringsaftalen finansieres eventuelle manglende belægningsudgifter efter følgende model: Fra det tidspunkt, hvor et tilbud besluttes nedlagt, betaler brugerkommunerne normal takst frem til lukningstidspunktet. Merudgifter i forhold til a conto taksten som følge af lukningen fordeles mellem brugerkommunerne i det fulde kalenderår før beslutningen træffes og fordeles på grundlag af de enkelte kommuners belægningsmæssige andel i det fulde kalenderår. Driftsregnskab er vedlagt, og opmærksomheden skal henledes på, at Firebo siden 2012 har haft særtakst på grund af borgerens stigende behov for hjælp. Den almindelige takst er 740 kr. pr. dag. Svarende til: 3 x 740 = 2220 x 365 = kr. Konsekvenser ved nedlæggelse af Firebo vil blive konkretiseret og indgå i budgetopfølgninger og Budget 2016 Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Bilag:

9 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 7 1. Tegninger over Firebo 2. Kopi af Takstberegningen på bofællesskaberne januar 2015.xls

10 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 8 5. Person - SSÆ - Personsag Sagsnr.: 14/5577

11 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 9 6. SSÆ - Ansøgninger til 2. ansøgningsrunde Frivilligt socialt arbejde Sagsnr.: 15/4009 Resumé: Kommunalbestyrelsen skal iht. Servicelovens 18 hvert år afsætte et beløb til støtte til frivilligt socialt arbejde med det formål, at styrke samarbejdet mellem kommunen og det frivillige sociale arbejde. Der er indkommet 10 ansøgninger til 2. ansøgningsrunde 2015 vedrørende tildeling af støtte iht. Serviceloven 18 Frivilligt Socialt Arbejde. Der skal i denne sag vurderes og godkendes fordeling af puljebeløb på kr. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at udvalget med baggrund i budgettet for 2015 vurderer og godkender de af administrationen anbefalede vurderinger om tilskud til de 10 foreninger der har søgt om 18 midler. Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Indstilling tiltrådt, idet ansøgning nr. 7. Kræftens Bekæmpelse bevilliges kr. 9. Børn med Særlige behov bevilliges kr. 10. Østergaard bevilliges kr. Eventuelle tilbageløbsmidler går til Østergårds julearrangement. Sagsfremstilling: Kommunalbestyrelsen har den 26. marts 2007 godkendt Retningslinjer for samarbejdet med frivillige sociale foreninger og organisationer i Lejre Kommune. Retningslinjerne er revideret af Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 2. marts 2009 og den 1. september Af Retningslinjerne fremgår det, at: Lejre Kommune primært ønsker at yde støtte til sundhedsfremmende og forebyggende aktiviteter. Der vil derfor blive lagt vægt på, at aktiviteten har et konkret sundhedsfremmende og forebyggende mål og indhold, som kan skabe eller fastholde fysisk og psykisk sundhed hos en gruppe af borgere, og/eller at aktiviteten har netværksskabende formål Lejre Kommune først og fremmest ønsker at støtte aktiviteter, der retter sig mod personer, der bor i Lejre Kommune Der i henhold til de af Lejre Kommune vedtagne retningslinjer for støtte til frivilligt socialt arbejde, ikke ydes støtte til udflugter eller aktiviteter, der udelukkende har et underholdningsmæssigt eller selskabeligt indhold

12 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 10 Tilskud til transport kan ydes, hvis aktiviteten i øvrigt har et sundhedsfremmende eller forebyggende indhold Der endvidere ikke ydes generelle tilskud til kontorhold eller anskaffelser, men at der kan ydes støtte til administrative omkostninger (porto, papir, annoncer o.l.) i forhold til den konkrete aktivitet. Herunder fremlægges administrationens forslag om prioritering af tildeling af midler til de 10 ansøgninger for 2. ansøgningsrunde Dansk Blindesamfund Østsjælland søger om tilskud på i alt kr. Der søges om kørselsudgifter til mandagsklubben i Himmelev Menighedshus 24 mandage. Målgruppe: Blinde og svagtseende ældre over 70 år Der er 33 medlemmer i Lejre Kommune, hvoraf 1-2 deltager i aktiviteterne. Foreningen modtog støtte i 2011, 2012, 2013 og 2014, hvert år kr. i alt kr. Ud fra retningslinjerne vurderes ansøgningen at være at være inden for rammerne. Ved vurderingen anbefales det ikke, at foreningen modtager støtte i denne ansøgningsrunde med henvisning til kommunens fordelingsprincip vedr. budgetbeløb. Forslag til tilsagn om støtte: 0 kr. 2. Døveforeningen Næstved søger om tilskud på i alt kr. Der søges om støtte til PC-projekt, herunder indkøb af bærbar computer, Tablet, projektor, transportabel projektor, lærred, software, lokaleleje samt kørsel for den frivillige ved besøg hos medlemmer der ikke har mulighed for fysisk at møde op. Målgruppe: Døve medlemmer. Der er 72 medlemmer, hvoraf 3 er fra Lejre Kommune. Foreningen har ikke tidligere modtaget tilskud. Ud fra retningslinjerne vurderes ansøgningen delvist at være inden for rammerne. Ved vurderingen anbefales det ikke, at foreningen modtager støtte i denne ansøgningsrunde med henvisning til kommunens fordelingsprincip vedr. budgetbeløb. Forslag til tilsagn om støtte: 0 kr. 3. Sjov Motion søger om tilskud på i alt kr. Der søges om støtte til 2 kurser i hhv. Seniordans og DGI Feminin Fitness, samt materialet til gymnastik, Line dance, Zumba og Badminton. Målgruppe: Pensionister og efterlønsmodtagere i Lejre Kommune. Der er 311 medlemmer af foreningen. Foreningen har tidligere modtaget støtte; i alt kr kr., kr., kr., kr., kr. og kr. Ud fra retningslinjerne vurderes ansøgningen at være inden for rammerne.

13 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 11 En del af ansøgningen dækker indkøb af materialer til brug for de forskellige motionsaktiviteter. Det er muligt for foreningen at søge om støtte til indkøb af disse fra kommunens pulje Pulje til særlige formål under Folkeoplysningsudvalget. Ved vurderingen anbefales det ikke, at foreningen modtager støtte i denne ansøgningsrunde med henvisning til kommunens fordelingsprincip vedr. budgetbeløb. Forslag til tilsagn om støtte: 0 kr. 4. Alzheimerforeningen Østsjælland søger om tilskud på i alt kr. Der søges om tilskud til afholdelse af foredrag herunder honorar til foredragsholder. Målgruppe: Demensramte, pårørende og fagpersonale. Der er ca. 65 medlemmer af foreningen i Lejre Kommune. Foreningen har tidligere modtaget støtte; i alt kr kr., kr., kr. og kr. Ud fra retningslinjerne vurderes ansøgningen at være inden for rammerne. Ved vurderingen anbefales det ikke, at foreningen modtager støtte i denne ansøgningsrunde med henvisning til kommunens fordelingsprincip vedr. budgetbeløb. Forslag til tilsagn om støtte: 0 kr. 5. ULF, Udviklingshæmmedes Landsforbund søger om tilskud på i alt kr. Der søges om tilskud til lokaleleje, undervisningsmateriale, brochurer, oplægsholdere m.v. Målgruppe: Udviklingshæmmede i Lejre Kommune. Det er ikke oplyst, hvor mange medlemmer der er i Lejre Kommune, men der er frivillige fra foreningen der besøger bosteder for at hjælpe de udviklingshæmmede. Foreningen har tidligere modtaget støtte; kr kr. Ud fra retningslinjerne vurderes ansøgningen at være inden for rammerne. Administrationen anbefaler ikke, at der gives tilskud i denne runde, da de modtog støtte i 1. runde. Forslag til tilsagn om støtte: 0 kr. 6. ADHD Østsjælland søger om tilskud på i alt kr. Der søges om tilskud til Foredragsaften om ADHD, herunder honorar til oplægsholder, leje af lokaler, forplejning, transport til frivillige og materialer til formidling af arrangementet. Målgruppe: Borgere med ADHD og deres familier i Lejre Kommune. Der er 350 medlemmer af lokalafdelingen, heraf ca. 100 fra Lejre Kommune. Foreningen har ikke tidligere modtaget støtte. Ud fra retningslinjerne vurderes ansøgningen delvist at være inden for rammerne, idet der ikke ydes tilskud til lokaleleje og forplejning. Ved vurderingen anbefales det ikke, at foreningen modtager støtte i denne ansøgningsrunde med henvisning til kommunens fordelingsprincip vedr. budgetbeløb. Forslag til tilsagn om støtte: 0 kr.

14 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side Kræftens Bekæmpelse Lejre lokalafd., søger om tilskud på i alt kr. Der søges om tilskud til foredrag om stress, herunder honorar og transport til foredragsholder samt annoncering/plakater. Målgruppe: Alle borgere i Lejre Kommune, men især kræftramte og deres pårørende. Der er medlemmer i Lejre Kommune. Foreningen har tidligere modtaget støtte; i alt kr. Ud fra retningslinjerne vurderes ansøgningen at være inden for rammerne. Administrationen anbefaler, at der gives tilskud til afholdelse af foredragsaften. Forslag til tilsagn om støtte: kr. 8. Døveforeningen af 1866 søger om tilskud på i alt kr. Der søges om tilskud til drift af foreningen, drift af Cafe 17, tiltag på det frivillige område og medlemstilbud, hjemmeside, besøgsvennetjeneste administration, arrangementer og transport for de frivillige samt generel dækning af de frivilliges udgifter. Målgruppe: Døve, hørehæmmede og CI-tegnsprogsbrugere. Der er 2 medlemmer i Lejre Kommune. Foreningen har ikke tidligere modtaget støtte. Administrationen anbefaler ikke at ansøgningen imødekommes. Ud fra retningslinjerne vurderes ansøgningen ikke at være inden for rammerne, idet aktiviteterne alle er driftsrelaterede. Forslag til tilsagn om støtte: 0 kr. 9. Børn med særlige behov søger om tilskud på i alt kr. Der søges om tilskud til afholdelse af VISO-arrangement med fokus på VISO (sundhedsstyrelsens videnscenter s) ydelser og til foredrag Med hjerte og hjerne der handler om at fremme og udvikle relationer mellem skole og hjem. Målgruppe: Forældre og familier til børn med særlige behov (autisme spektrum og ADHD) i Lejre Kommune. Der er ca. 80 forældre i netværket i Lejre Kommune. Foreningen har ikke tidligere modtaget tilskud. Administrationen anbefaler, at ansøgningen imødekommes. Ud fra retningslinjerne vurderes ansøgningen være inden for rammerne. Forslag til tilsagn om støtte: kr. 10. Østergaard søger om tilskud på i alt kr. Der søges om tilskud til afholdelse af juleaften på Østergaard. Målgruppe: Alle borgere i Lejre Kommune. Der er 835 medlemmer af foreningen i Lejre Kommune. I 2014 deltog der personer. Foreningen har tidligere modtaget støtte; i alt kr. til samme arrangement kr., kr., kr. og kr.

15 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 13 Administrationen anbefaler, at ansøgningen kan imødekommes, idet aktiviteten har et klart socialt netværksskabende indhold. Ud fra retningslinjerne vurderes ansøgningen at være inden for rammerne. Forslag til tilsagn om støtte: kr. Administrationens vurdering: Ved vurderingen af ansøgningerne er der lagt særligt vægt på lokale initiativer målrettet kommunens borgere, og at aktiviteterne har et sundhedsfremmende og forebyggende indhold. Først derefter er aktiviteter, der ellers opfylder kommunens retningslinjer taget med. Ansøgninger med et underholdende/selskabeligt indhold er ikke kommet i betragtning, ligesom ansøgninger der modtog støtte i 1. ansøgningsrunde Der er indkommet 10 ansøgninger for i alt kr. For at kunne overholde budgettet følger administrationen nedenstående princip ved prioriteringen: Ansøgningerne behandles efter retningslinjerne, således at eventuelle ikkestøtteberettigede aktiviteter eller elementer i de enkelte ansøgninger sorteres fra. Dette kan for den enkelte ansøgning betyde, at beløbet, der efter retningslinjerne kan gives tilsagn om, vil være mindre end det beløb, der søges om. Dette er den praksis, som altid benyttes ved ansøgningsrunderne. Handicappolitik: Ved tildeling af støtte til frivilligt socialt arbejde i henhold til Servicelovens 18 er de anbefalede tilskud fordelt ud fra de vedtagne kriterier i kommunens retningslinjer. Økonomi og finansiering: Puljen for 2015 er på kr. og der resterer efter fordeling i 1. ansøgningsrunde et beløb på kr. til fordeling. Der er søgt om tilskud for i alt kr. Der er givet forslag om tilsagn på kr. Beslutningskompetence: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Bilag: 1. Dansk Blindesamfund Østsjælland - Ansøgningsskema- -18.doc 2. Døveforeningen - Ansøgning om 18 og 79.pdf 3. Døveforeningen - Budget PC projekt.xlsx 4. Døveforeningen - Ansøgning uddybende.pdf 5. Sjov Motion - Ansøgningsskema pdf 6. Alzheimerforneingen - Ansoegningsskema- -18 lejre 2015_2.docx 7. ULF - Ansøgningsskema.doc 8. ULF - Beskrivelse.doc 9. ULF - Budget.doc 10. ADHD-Foreningen Østsjælland - Ansoegningsskema- -18.doc 11. Kræftens Bekæmpelse Lejre lokalafd. - Ansøgning udfyldt og med underskrift.pdf 12. Kræftens Bekæmpelse Lejre lokalafd. - Ansøgning om støtte.docx 13. Døveforeningen af Ansøgning Lejre kommune 18 #2.pdf

16 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side Døveforeningen af Budget 2015.pdf 15. SV: Ansøgning af 18 midler 16. Østergaards Bruger- og Støtteforening

17 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side SSÆ - Ændring af dimensionering i Social- og sundhedsuddannelserne i Lejre Kommune 2016 Sagsnr.: 15/6052 Resumé: Af hensyn til at kunne varetage nuværende og fremtidige plejeopgaver og rekruttering af personale til plejesektoren, foreslås at dimensioneringen af elever til social- og sundhedsuddannelserne ændres. Den nuværende er dimensionering på 35 social- og sundhedshjælperelever og 10 socialog sundhedsassistentelever ønskes ændret til 29 social- og sundhedshjælperelever og 15 social- og sundhedsassistentelever. Udvalget skal godkende at finansieringen af dimensioneringen oversendes til budgetforhandlingerne i Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at dimensioneringen fra 1. januar 2016 omfatter 29 indgåede uddannelsesaftaler på social- og sundhedshjælperuddannelsen pr. år, samt 15 indgåede uddannelsesaftaler på social- og sundhedsassistentuddannelsen pr. år 2. at finansieringen af dimensioneringen oversendes til budgetforhandlingerne Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Indstillingen tiltrådt. Sagsfremstilling: I 2014 blev behovet for uddannet arbejdskraft fremadrettet undersøgt inden for socialog sundhedsområdet i Lejre Kommune. Både blandt ledere og medarbejdere var der et ønske om at have større mulighed for at ansætte uddannet social- og sundhedsassistenter, som kan varetage den stigende kompleksitet i opgaverne hos borgerne. Allerede nu opleves det, at borgere med komplekse sundhedsproblemer, har behov for specialiseret pleje. Denne opgave kan forventes at stige grundet opgaveglidning mellem den sekundære og primære sundhedstjeneste. Det er vanskeligt allerede nu at rekruttere kvalificeret arbejdskraft til social- og sundhedsassistentstillingerne. Det foreslås, at dimensioneringen af social- og sundhedselever ændres til 29 social- og sundhedshjælperelever og 15 social- og sundhedsassistentelever pr. 1. januar Ændring i dimensionering vil betyde, at uddannelsesområdet kommer til at afspejle behovet for uddannet arbejdskraft i Lejre Kommune. Trepartsaftalen ophører pr. 31. december 2015 og tidligere dimensioneringsaftaler ophører. Der bliver dermed mulighed for at ændre dimensionering til at afspejle arbejdsmarkedsbehovet. Ændring i dimensioneringen af elever har en økonomisk konsekvens, da social- og sundhedshjælperuddannelsen er kortere end social- og sundhedsassistentuddannelsen.

18 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 16 Differencen mellem de to uddannelser er 6 måneder pr. uddannelsesforløb (Se yderligere bilag 1). Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at en ændret dimensionering vil kunne medvirke til at skaffe kvalificeret arbejdskraft indenfor social- og sundhedsområdet. Området har i disse år en stigende kompleksitet i opgaverne hos borgerne, hvilket sætter krav til højere uddannelses- og kompetenceniveau. Administrationen vurderer, at finansieringen ikke kan findes inden for den eksisterende ramme og beder om at den oversendes til budgetforhandlingerne Handicappolitik: Er i overensstemmelse med handicappolitikken. Økonomi og finansiering: Ændring i dimensionering betyder, at der skal ansættes 5 social- og sundhedsassistenter mere årligt. Dette finansieres delvist ved at ændre dimensioneringen for social- og sundhedshjælperelever fra 35 til 29. Ændringen i dimensionering vil betyde en merudgift på kr. (se bilag 2). Beslutningskompetence: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Bilag: 1. Bilag 2 Elever - Dimensionering ændret udd-struktur og tilskud (2).docx 2. Bilag 1 Elever 2016 evt ændret dimensionering.xlsx

19 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side SSÆ - Strategi for Velfærsteknologi Sagsnr.: 15/3738 Resumé: Lejre Kommune arbejder sammen med borgerne på at kunne mestre eget liv og anvendelsen af velfærdsteknologi. Hidtil er velfærdsteknologi implementeret fra sag til sag, med tilhørende projektledelse og operationel implementering. Der er udarbejdet en velfærdsteknologisk strategi, som sikrer et langsigtet perspektiv. Udvalget for Social, Sundhed & Ældre skal godkende den velfærdsteknologiske strategi. Indstilling: Koncernen indstiller: 1. at den velfærdsteknologiske strategi for godkendes. Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Indstillingen tiltrådt. Sagsfremstilling: Lejre Kommune har gennem de seneste år været involveret i en række forskellige velfærdsteknologiske projekter og indsatser, både på ældrecentrene og i træningsenhederne. Velfærdsteknologi får en stadig større rolle i at skabe livskvalitet for borgerne og forbedre arbejdsmiljøet for medarbejderne. Antallet af borgere med behov for støtte fra kommunen vokser betragteligt i disse år. Samtidig sker der en stor udvikling inden for teknologien, hvor der hele tiden kommer nye teknologiske hjælpemidler og løsninger på markedet. Derfor forventes det, at antallet af projekter og indsatser i de kommende år vil stige. Kommunen ønsker at afprøve nogle af de nye muligheder og samtidig kommer der fra staten og KL nye projekter og indsatsområder, som Lejre Kommune vil prioritere. Hidtil har implementeringen af velfærdsteknologi sket fra sag til sag. For at sikre, at der sker en forankring af viden og implementeringsprocesser, er der udarbejdet en strategi og en tydeligere organisering. Strategien omfatter anvendelsen af velfærdsteknologi i kommunen, hvor formålet er at styrke borgerens funktionsevner og forbedre arbejdsmiljøet, blandt andet ved systematisk opfølgning på gode forflytninger. For nye velfærdsteknologiske projekter udarbejdes projektbeskrivelser der indeholder beskrivelse af parametre for måling af effekt, som kan være inden for brugertilfredshed, rehabilitering, sygefravær eller øget trivsel. Derudover skal der, i samarbejde med relevante fagpersoner og fagcentre, f.eks. økonomi og analyse, udarbejdes businesscases, hvor ambitionen er at disse skal være så realistiske som muligt. For at virkeliggøre strategien, bevare viden o.a. vil der være en projektleder på 28 timer ugentlig samt en terapeut til instruktioner til korrekt anvendelse af velfærdsteknologien. Denne del af organisationen skal forankres foreløbigt frem til starten af 2018.

20 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 18 For at sikre forankring, etableres en gruppe, der agerer som ressource- og sparringsgruppe til projektleder og terapeut. Denne gruppe består, i lighed med andre udviklingsprojekter, af relevante fagpersoner. Relevante ledere eller fagspecialister inddrages efter behov i forbindelse med implementeringen. Administrationens vurdering: Det vurderes, at den velfærdsteknologiske strategi vil give Lejre Kommune et brugbart redskab til at sikre retning og fokus i den kommende indsats på området. Administrationen vurderer samtidig, at den velfærdsteknologiske strategi specifikt kan styrke den første store konkrete indsats der skal igangsættes, nemlig udbredelsen af den gode forflytning. Ved at forankre denne og kommende opgaver i en velfærdsteknologisk gruppe opnår området samlet et tiltrængt og nødvendigt løft. Handicappolitik: Anvendelsen af de velfærdsteknologiske løsninger understøtter Lejre Kommunes Handicappolitik og værdier, såsom frihed til at træffe egne valg, planlægge egen tid og uafhængighed af andre personer. Økonomi og finansiering: Strategien er i sig selv omkostningsneutral. Den velfærdsteknologiske gruppe der etableres vil primært trække på ressourcer der i forvejen har dette som en del af deres arbejde. Når der iværksættes velfærdsteknologiske projekter vil det ske med afsæt i ansøgningen om frigivelse af ressourcer til de konkrete projekter. Der søges om midler til projektledelse og en samlet pulje til indkøb af velfærdsteknologi i en selvstændig ansøgning kaldet Frigivelse af anlægsmidler til anskaffelse af Velfærdsteknologi sagsnummer 15/4174. Beslutningskompetence: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Bilag: 1. Velfærdsteknologisk strategi

21 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side SSÆ - Frigivelse af anlægsmidler til anskaffelse af velfærdsteknologi Sagsnr.: 15/4174 Resumé: Lejre Kommune arbejder aktivt for at understøtte borgerne i at kunne mestre eget liv. Som led i implementeringen af den velfærdsteknologiske strategi, ansøges der om frigivelse af rådighedsbeløb fra anlægsbevillingen: Anvendt borgernær teknologi til indkøb af velfærdsteknologiske hjælpemidler samt projektledelse af velfærdsteknologi. Der resterer i 2015 et ikke frigivet rådighedsbeløb på kr., og i investeringsoversigten er der yderligere afsat kr. i hvert budgetoverslagsår fra Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at der frigives kr. til ansættelse af en projektleder på 28 timer om ugen fra puljen Anvendt borgernær teknologi i 30 måneder. 2. at der frigives kr. fra anlægspuljen Anvendt borgernær teknologi, som skal øremærkes til indkøb af velfærdsteknologi, der støtter formålet i Strategi for Velfærdsteknologi Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Indstillingen anbefales. Sagsfremstilling: Kommunen har gennem de seneste år været involveret i forskellige velfærdsteknologiske projekter og indsatser. Antallet af projekter og indsatser forventes i de kommende år at stige, fordi der fra stat og KL kommer projekter og indsatsområder, som Lejre Kommune vil prioritere. Derfor ansøges der om frigivelse af midler til at virkeliggøre den velfærdsteknologiske strategi for Der søges om frigivelse af midler til en gennemgående projektleder. Erfaringerne har vist, at projektledelse også på velfærdsteknologi, er af stor betydning bl.a. for at sikre opfølgning og rapportering. Projektlederen skal blandt andet stå for at sikre effektmålinger og dokumentation og andet. Endvidere søges der om frigivelse af midler til indkøb af velfærdsteknologi. Der er intention om, at der opbygges en form for demonstrationslokale, hvor det er muligt for borgerne at afprøve og bruge teknologi til understøttelse af den rehabiliterende indsats. Her kan borgere og ansatte i plejen få mulighed for at lære nyt udstyr at kende og visitationen kan få tilbagemelding på, hvordan udstyr virker i praksis. Intentionen er at en gæstestue i Grønnehave stilles til rådighed for dette og at lokalet både skal virke som almindelig gæstestue i kortere perioder og som undervisnings- og demonstrationslokale på andre tidspunkter, så udstyret indgår i dagligt brug.

22 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 20 Det konkrete udstyr der skal indkøbes skal udvælges i samspil mellem den velfærdsteknologiske arbejdsgruppe, visitationen og plejen. Det er udstyr der understøtter det rehabiliterende tankesæt, og det drejer sig om: et antal nye senge, der kan styrke borgerne i at forblive selvhjulpne benløftere til montering på standardsenge hæve-sænke bækkenstole tre strømpepåtagere til at understøtte borgere i af- og påtagning af kompressionsstrømper lyssensorer til motorisk træning. Der er en tæt sammenhæng mellem anvendelse af velfærdsteknologiske redskaber, rehabilitering og arbejdsmiljø. Proceduren for de konkrete anskaffelser baseres på den velfærdsteknologiske strategi. Det betyder, at den velfærdsteknologiske arbejdsgruppe har ansvaret for at udarbejde indstillinger om indkøb, mens det er styregruppen bestående af CVO s ledelse, der kan frigive midlerne. Administrationens vurdering: Det vurderes, at der med afsæt i den velfærdsteknologiske strategi vil blive skabt en fokuseret indsats, inden for det rehabiliterende område. Ved at have en klart defineret økonomisk ramme at operere inden for, skabes gunstige betingelser for at opbygge erfaringer med ny teknologi bredt inden for flere dele af organisationen, til gavn for borgerne. Handicappolitik: Anvendelsen af de velfærdsteknologiske løsninger understøtter Lejre Kommunes Handicappolitik og værdier, såsom frihed til at træffe egne valg, planlægge egen tid og uafhængighed af andre personer. Frigivelse af anlægsmidler bidrager til målsætningen om et sundt og aktivt liv for alle uanset handicap. Testning og afprøvning af teknologier kommer målgruppen af handicappede til gode og understøtter unge som gamle i at være så selvhjulpne som muligt. Økonomi og finansiering: Implementeringen af den velfærdsteknologiske strategi vil betyde, at der skal afsættes interne personaleressourcer til at samle en velfærdsteknologisk gruppe og inddrage ressourcer fra andre dele af organisationen. Anvendelsen af disse ressourcer forventes at kunne afvikles som almindeligt træk på personaleressourcer. Den konkrete ansøgning dækker, at der afsættes midler til projektledelse fra november 2015 og 30 måneder frem. Sammen med denne projektleder, vil der være en ansat terapeut til forflytning som finansieres af anden vej. Tilsammen udgør disse personer kernen i den velfærdsteknologiske gruppe. Der søges desuden om frigivelse af et rammebeløb på kroner for 2015, mens der søges om frigivelse af kr. for 2016 og kr. for 2017, samt kr. i 2018 så der er midler til at udfylde formålet med den velfærdsteknologiske strategi i hele dens levetid. Aktivitet/anskaffelse År 2015 År 2016 År 2017 År 2018 Total Ansættelse af velfærdsteknologisk

23 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 21 projektleder på 28 timer om ugen Indkøb af rehabiliterende velfærdsteknologi (*) Total beløb (*) I 2015 ønskes indkøbt 3 Strømpepåtagere til i alt kr. og 3 lys-sensor til i alt kr. Desuden købes der smarte senge, hæve sænke bækkenstole og andre veldokumenterede teknologier. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Bilag: 1. Elektriske strømpepåtagere 2. Ansøgning om fitlight Trainer

24 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side SSÆ - Kvalitetsstandard omsorgstandpleje Sagsnr.: 15/7381 Resumé: Kvalitetsstandarden for omsorgstandplejen, Sundhedsloven 131 og 132 er revideret. Tilføjelser og ændringer er markeret med rødt i bilaget. Udvalget skal drøfte sagen og videresende kvalitetsstandarden til høring i Ældrerådet og Handicaprådet. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at kvalitetsstandarden sendes i høring hos Ældreråd og Handicapråd. Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Udvalget sender sagen tilbage for tilretning, så det fremgår tydeligt, hvad ændringerne er, i forhold til den tidligere kvalitetsstandard. Sagsfremstilling: Kvalitetsstandard for omsorgstandplejen efter Sundhedsloven 131 og 132 er revideret. Ændringerne fremstår med rødt i vedlagte bilag. Blandt andre korrektioner fremgår det hvilke aktiviteter der ikke indgår i ydelsen, valgmuligheder samt hvor henvisning og visitation foregår. Rettelsen i kvalitetsstandard for omsorgstandplejen er overvejende redaktionel, med tydeligere klagehenvisninger, adresser og endelig henvisning til borgerrådgiveren. Udtalelser: Kvalitetsstandarden sendes i høring hos Ældreråd og Handicapråd, efter drøftelse i udvalget. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at korrektionerne er relevante og at de ikke berører ydelsens omfang. Handicappolitik: I overensstemmelse med handicappolitikken. Økonomi og finansiering: Visitation af ydelsen er en del af bevillingen under Myndighedsafdelingen. Borgerens andel af udgiften til omsorgstandpleje er 485,00 kr per år. Lejre Kommune har mellem 60 og 80 pladser i omsorgstandplejen, og det er ikke alle borgere der benytter sig af omsorgstandplejen. Beslutningskompetence: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Bilag: 1. Kvalitetstandard Omsorgstandplejen 6. maj 2015.doc

25 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side SSÆ - Ny kvalitetsstandard specialtandpleje Sagsnr.: 15/7386 Resumé: Der er oprettet en ny kvalitetsstandard for specialtandpleje, Sundhedsloven 131 og 132, som ikke tidligere har været politisk behandlet. Udvalget skal drøfte sagen og videresende kvalitetsstandarden for til høring i Ældrerådet og Handicaprådet. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at kvalitetsstandarden sendes i høring hos Ældreråd og Handicapråd. Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Udvalget sender sagen tilbage da det ikke fremgår tydeligt, hvem der er omfattet af ydelsen i pkt. 4. Sagsfremstilling: I overensstemmelse med tidsplanen for godkendelse af kvalitetsstandarder, fremlægges Kvalitetsstandard for Specialtandplejen, Sundhedsloven 131 og 132. Det er en ny kvalitetsstandard, som derfor ikke er sendt i høring før behandling i udvalget. Formålet med ydelsen er blandt andet at tilbyde specialiseret tandplejetilbud, for at bevare funktionen i tænder, mund og kæbe. Derudover forebyggende tandpleje, tandbehandling, reparationsarbejder m.v. Tandbehandlingen er en visiteret ydelse, og ansøgningen indgår i myndighedens procedurer for denne slags ydelser. Der er brugerbetaling i det specialiserede tandplejetilbud. Indenrigs- og Sundhedsministeriet fastsætter reglerne for størrelsen af det maksimale beløb som Kommunalbestyrelsen kan afkræve borgerne. Egenbetalingen reguleres en gang årligt. Udtalelser: Kvalitetsstandarden sendes i høring hos Ældreråd og Handicapråd, efter drøftelse i udvalget. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at kvalitetsstandarden er i overensstemmelse med sammenlignelige andre kvalitetsstandarder for tilsvarende ydelser. Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Lejre kommune råder årligt over 36 pladser i Specialtandplejen og den årlige omkostning udgør omkring kr. Borgerne betaler årligt kr. for deres specialtandlægebehandling.

26 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 24 Ydelsen indgår i Visitation & Bestillers budget. Beslutningskompetence: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Bilag: 1. Kvalitetsstandard Specialtandplejen 2015 (2).docx

27 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side Lukket - SSÆ - Etablering af mindre anretterkøkken på Grønnehave Sagsnr.: 15/7302

28 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side Lukket - ØU - Udbud - Valg af serviceniveau til befordringsudbud Sagsnr.: 13/20971

29 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side SSÆ - Eventuelt Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Intet under dette punkt. Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:

30 Bilag: 2.4. Drift ultimo april Økonomi på pleje- og frit valgs området.xlsx Udvalg: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Mødedato: 01. juni Kl. 19:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 46130/15

31 PERIODENS FORBRUG 2015 JAN - APRIL AMMERSHØJPARKEN Lønudgift incl. ref Budget Overskud ,7 % BØGEBAKKEN Lønudgift incl. ref Budget Underskud ,7 % HVALSØ ÆLDRECENTER Lønudgift incl. ref Budget Underskud ,7 % HJEMMEPLEJEN FRIT VALG Lønudgift incl. ref Budget Overskud ,5 % NATTEVAGT Lønudgift incl. ref Budget Overskud ,1 % HJEMMESYGEPLEJE Lønudgift incl. ref Budget Overskud ,7 % AKTIVITET & SAMVÆR Lønudgift incl. ref Budget Underskud ,2 % GENOPTRÆNING Lønudgift incl. ref Budget Underskud ,0 % Samlet budget Samlet Fast løn + vikarbureau - refusion Samlet forbrug i % 34,75% Bøgebakken har en særlig dyr borger under 67 år, hvor der forventes refusion ved udløb af året. Hvalsø ældrecener har en særlig dyr borger over 67 år, hvor der ikke kan opnås refusion. For Frit valg mangler endelig afregning for sidste måned, idet det først sker i efterfølgende. Der mangler generelt flexjob refusioner for kvartalet. Udbetaling af feriepenge vægter forholdsmæssigt meget i opgørelsen der sker i 12 dele. OBS: De tre plejecentre er under samme bevilling, hvorfor over-/underskud udligner hinanden. Dette gælder også Nattevagt, Sygepleje, Aktivitet&Samvær samt Genoptræning.

32 Bilag: 2.5. Bofællesskaberne - Referat af dialogmøde den 30. april 2015.docx Udvalg: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Mødedato: 01. juni Kl. 19:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 46129/15

33 Brugergruppen i Bofællesskaberne Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Direktør Henrik Nielsen Centerchef Lone Lykke Marker Leder Henriette Lundbech Rasmussen Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H Henriette Lundbech Bofællesskaberne E: D: Dato: 6. maj 2015 J.nr.: 14/19245 Referat af dialogmøde i Bofællesskaberne den 30. april Deltagere: Leif V. Nielsen, Ivan Mott, Michael Ralf Larsen, Flemming Damgaard Larsen, Lone Lykke Marker (centerchef), Pernille Pedersen (medarbejder), Vita Faber (medarbejder), Jette Nielsen (konst. stedfortræder) Henriette Lundbech Rasmussen (konst. forstander) Jan Hansen (borger), Karin Fink Andersen (borger), Anette Jensen (borger), Henrik Duval Petersen (borger), Mads H. Steffensen (borger), Eva Jørgensen (borger), Freddy Steffensen (borger), Marianne Kristiansen (borger), Henrik Parpst Pedersen (borger) Ad. 1 Velkommen v/henriette Lundbech Rasmussen Henriette byder velkommen til dialogmøde i Bofællesskaberne Ad. 2 Præsentationsrunde blandt deltagerne på mødet Mødedeltagerne præsenterer sig. Henriette Lundbech orienterer om, at Jette Nielsen og Henriette foreløbig er konstitueret frem til udgangen af 2015 Ad. 3 Formålet med dialogmøder v/leif V. Nielsen, formand for Udvalget for Social, Sundhed og ældre Leif beretter om formålet med dialogmøder. Eventuelle input til mødet er fremsendt forinden.

34 Ad. 4 Dialog med udvalgsmedlemmerne Jan Hansen stiller spørgsmålet Hvorfor har kommunen sparet ferieture væk? Leif V. Nielsen svarer at kommunen ikke vil sparer og at socialministeren har taget sagen op. Borgerne må ikke betale for personalets andel, det er umiddelbart Bofællesskabernes buget, der skal dække denne udgift, hvilket også er tilfældet. Lone Lykke Marker informerer om, at hun vil indkalde forstanderne fra Solvang, bo institutionen Bramsnæsvig og Bofællesskaberne til møde i forhold til at finde en løsning på hvordan denne udfordring skal håndteres i Lejre Kommune. Ad. 5 Orientering om aktuelle forhold vedr. Bofællesskaberne v/henriette Lundbech Rasmussen Socialtilsyn øst har gennemført re-godkendelse den 5. og 6. februar 2015 og i den forbindelse er den endelige tilsynsrapport modtaget den 16. april Rapporten indeholder opmærksomhedspunkter og opfordringer/anbefalinger til hvad der bør arbejdes med i Bofællesskaberne. Dette specielt inden for temaet Målgruppe, metoder og resultater. Disse punkter er der fokus på. Bofællesskaberne har været deltagende i pilotprojektet omhandlende Social Kapital. Der er i personalegruppen arbejdet med, hvad der tillægges ordene tillid, samarbejde og retfærdighed og der skal ydermere arbejdes med at beskrive kerneopgaven samt kerneydelserne. I den forbindelse blev der den 29. april afholdt Cafemøde i Bofællesskaberne med Stopm instruktør. Total økologiprocent i Bofællesskaberne er 61% hvilket svarer til at Bofællesskaberne har fået sølv spisemærke. Der er udarbejdet handleplan for øget nærvær og nedbringelse af sygefravær og arbejdet med dette er der fokus på. Ad. 6 Beboerne ønsker drøftet: Ledsagerordning, herunder ferie for brugergruppen med personale. Punktet blev drøftet under punkt 4. Side 2 af 3

35 Ad. 7. Eventuelt. Der er intet til eventuelt Side 3 af 3

36 Bilag: 2.6. Ældrecentrene - Referat fra dialogmøde d docx Udvalg: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Mødedato: 01. juni Kl. 19:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 46123/15

37 Referat Dialogmøde med udvalget for Social, sundhed og ældre og Bruger og pårørenderådene fra Ammershøjparken, Hvalsø Ældrecenter og Bøgebakken. Mandag den 16 marts 2015 kl Hvalsø Ældrecenter Deltager fra alle tre brugerpårørenderåd, Centerchef Gete Bjerring Markussen, Direktør Lone Feddersen, Leder af plejecentrene Lise Anhøj, udvalget for social, sundhed & ældre v/ formand Leif Nielsen, Henning Nielsen, Michael Larsen og Ivan Mott. Referent: Lajla Knudsen 1. Lise Anhøj bød alle velkommen. 2. Præsentationsrunde. 3. Leif V. Nielsen bød alle tre centre velkommen og forklarede formålet med disse de dialogmøder. Det er ikke et krav at der skal være et brugerpårørenderåd, men Lejre kommune har besluttet at holde fast i rådene, så længe der er vilje og brug for det. Det giver den mulighed at borgerne kan tale direkte med politikkerne. Det at alle tre centret er repræsenteret giver den fordel at alle hører det og får det samme svar. 4. Dialog med udvalgsmedlemmerne. Forsikring for frivillige: der er som udgangspunkt ikke nogen afklaring for forsikring for de frivillige, kommunen må ikke forsikre, men det undersøges stadig om der kan være en mulighed. Der er den mulighed at eget forsikringsselskab dækker, men man skal oplyse at det er til frivilligt arbejde. Omlægning af køkken på Hvalsø Ældrecenter: Hvalsø ældrecenters køkken er på nuværende tidspunkt et anretter køkken. Det er et stort ønske at dette kan ændres til et produktionskøkken, så borgeren kan få hjemmelavet, samt at Hvalsø Ældrecenter kan nærmere sig leve bo tanker, som er på de to andre centre i kommunen, forslag skal fremlægges som en politisk sag. På nuværende tidspunkt er der kontrakt med Det Danske Madhus, som ud løber i efteråret. Bettina fra Hvalsø Ældrecenter oplyser at fødevarestyrelsen har godkendt køkkenet til produktion, samt det kræver ansættelse af endnu en medarbejder. Derudover vil der på sigt være mulighed for at bruge køkkenet, som uddannelsesplads, for ernæringsassistenter.

38 5. Orientering fra Lise: Lise fortæller at Ammershøjparken og Hvalsø Ældrecenter har fået hver en Rickshaw, meningen er at det er de frivillige der som udgangspunkt skal komme til centrene og cykle med de ældre. Der afholdes flere kick-off, hvor der mulighed for at se og prøve cyklerne. Sansehaven på Bøgebakken er nu anlagt og der forventes at der bliver etableret en asfaltsti samt en legeplads i løbet af i år. Alle tre centre arbejder fortsat med økologi, slut målingen var mellem 25 % og 44 %. Der vil forsat være fokus på, at få målt spildprocent, samt øge økologi procenten. Henning oplyser at de 75 % kun er en rettesnor, som kommunen har lagt, det vigtigste var at borgerne fik noget mad de kunne lide, Ældremillarden: er blandt andet brugt til kompetenceudvikling af medarbejderne bl.a. på demenskursus og rehabilitering. Lise oplyser at der i år er afsat kr. ekstra til aktiviteter på plejecentrene. Det er besluttet at bruge nogle af pengene til at frikøbe 1 medarbejder i 16 timer til at stå for aktiviteter i Ammershøjparken. Kamilla Bonderup Laursen er ansat i projektstilling i 2015, som frivilligefacilitator. Kamilla præsenterer sig selv og fortæller at hun er ved at kortlægge hvordan og hvor mange frivillige der er tilknyttet plejecentrene i Lejre kommune. Derudover skal hun være tovholder på cykling uden alder, samt sansehaven på Bøgebakken. 6. Evt. Ivan Mott fortæller om sin tur til demenslandsbyen, i Holland.

39 Bilag: 2.7. Bramsnæsvig - Ref. dialogmøde den 24. marts 2015.docx Udvalg: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Mødedato: 01. juni Kl. 19:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 46522/15

40 Bramsnæsvig Udvalget for Social, Sundhed og Ældre Centerchef Lone Lykke Marker Direktør Lone Feddersen Forstander Michael Jørgensen Referat fra Dialogmødet på Botilbuddet Bramsnæsvig afholdt den 24. marts Velkomst Michael Jørgensen bød velkommen til SSÆ udvalget, centerchef Lone Lykke Marker for Center for Job og Social samt bestyrelsen for boligerne. Michael oplyste, at Bramsnæsvig ikke har et egentligt Bruger-og pårørenderåd, men har i stedet formaliseret samarbejde ved Pårørendemøder. Her har alle pårørende mulighed for at deltage - møderne afholdes minimum to gange årligt med dagsorden. Det er på et af disse møder besluttet, at det er bestyrelsen for boligerne som møder frem til dialogmøderne. 2. Præsentationsrunde Leif Nielsen formand for USSÆ Michael Larsen USSÆ Henning Nielsen USSÆ Lone Lykke Marker - Centerchef Ib Nielsen rep. for bestyrelen for boligerne Jørgen Andreasen, rep. for bestyrelsen for boligerne Barbara Giske, rep. for bestyrelsen for boligerne Michael Jørgensen forstander Kirsten Hagelund stedfortræder Afbud: Ivan Mott USSÆ Flemming Damgaard Larsen USSÆ Lone Feddersen Direktør

41 3. Formålet med dialogmøder Leif Nielsen gav en kort orientering omkring Dialogmøderne, disse afholdes 1 gang årligt i alle tilbud indenfor SSÆ området. Dette giver de pårørende og borgerne mulighed for at være i dialog med medlemmerne i udvalget. USSÆ består af 5 medlemmer. Der har indtil dato været afholdt et fælles dialogmøde for kommunens plejecentre. Der er ligeledes planlagt dialogmøde med alle de sociale tilbud inden sommerferien. 4. Dialog med udvalgsmedlemmerne Der var opfølgning fra dialogmødet april 2014, hvor der var en drøftelse vedr. personalerelaterede udgifter i forbindelse med 85 ydelser, eksempelvis ved beboerferier og restaurantbesøg. Her oplyste Michael J., at der i 2015, fortsat administreres ud fra principperne fra 2014, indtil sagen er politisk behandlet. Det nuværende serviceniveau (2014) er, at der tilbydes op til én uges ferie i Danmark og daglig ledsagelse sker uændret ud fra de individuelle behov, hvor Bramsnæsvig dækker de personalerelaterede udgifter. Leif meddelte at ledsagelse på udlandsturer fremover stadig er muligt enten ved brug af den individuelle bevilligede ledsagerordning efter 96 eller ved brug af frivillige eller pårørende, som ledsagere. Leif Nielsen fortalte der var taget kontakt til Regionen vedr. betaling af de personalerelaterede udgifter i forbindelse med den pædagogisk ledsagelse efter 85, ved eksempelvis afholdelse af beboerferier. Hvor der endnu ikke var taget stilling til et evt. fælles serviceniveau i regionen. Men det var konstateret, at det ikke er muligt, at hæve takstopkrævningen på dette grundlag. Lone L. orienterede om, at der pågår en revurdering af Serviceloven, som forventes at være færdig inden årets udgang Det kan tænkes, at problematikken er medtages / behandlet i den nye Servicelov. Leif Nielsen fortalte, at Lejre kommune har besluttet, at alle borgere kan benytte Flextrafik i tidsrummet kl Startgebyret er 24 kr. inkl. de første 10 km, herefter er prisen 6 kr. pr. km, Denne ordning kan ligeledes benyttes ved kørsel i vores omkringliggende kommuner. Leif N. oplyste, at Lejre kommune har fået bevilget et beløb til Projekt Cykling uden alder. Der er indkøbt 2 Rickshaws til de to plejecentre, Hvalsø og Ammershøj. Det er muligt at læse mere om dette på Der blev spurgt til, hvorvidt dette kunne være noget for Bramsnæsvigs beboere, at benytte dette. Michael oplyste, at Bramsnæsvig selv har 2 Side by side cykler og deraf ikke er uvante med en cykeltur. Side 2 af 4

42 5. Orientering om aktuelle forhold vedr. Bramsnæsvig Michael fulgte op på punktet fra sidste års dialogmøde omkring Det nye Sociale tilsyn. Der har været driftstilsyn i august 2014 og senere et re-godkendelses tilsyn i marts Der godkendes ud fra 7 områder på en 5 trins skala: Uddannelse og beskæftigelse Selvstændighed og relationer Målgruppe, metoder og resultater Organisation og ledelse Kompetencer Økonomi Fysiske rammer Det samlede tilsyn har omfattet 3 dage på Bramsnæsvig, hvor beboere, medarbejdere, ledelse, sagsbehandlere og pårørende er interviewet samt af sider udleverede dokumenter, som de havde læst forinden. Den samlede vurdering ligger i fint på skalaen, tilsynet vurderer de enkelte områder ud fra en skala optil 5, hvor Tilsynet gennemgående roser og anerkender tilbuddets kvalitet. Rapporten for re-godkendelsen 2015 er dog stadig ikke kommet fra tilsynet. Der forventes dog et par enkelte bemærkninger i forhold til: At driftsgrundlaget er i uoverensstemmelse i med lovgrundlaget I det 108 botilbud ikke kan have boliger opført efter lejeloven Uoverensstemmelsen opstår ud fra 111 i SL, hvor der står at boformer oprettet efter Lov om social service, ikke kan ske i boliger opført efter lejelovgivningen. (omfattende lejekontrakt). Når dagforanstaltningen Aktivitetstilbuddet/Toppen ikke udelukkende er et internt tilbud, skal den fremgå af Tilbudsportalen og ligeledes re-godkendes som tilbud Dette forventes dog ikke, at skulle ske, i det de eksterne brugere inden for en overskuelig fremtid, at skulle stoppe i tilbuddet. Herved Toppen igen og fremover vil være at betragte som et internt aktivitetstilbud, og skal derved ikke fremgå af Tilbudsportalen. Ovenstående problemfelt vedr. boligerne er et landsdækkende problemstilling, som bl.a. ligger til drøftelse i KKR (Regionen) og KL. Vi har ligeledes en handleplan i Center for Job og Social, på en forventet lovliggørelse af driftsgrundlaget. Side 3 af 4

43 Lone Lykke oplyste, at nogle kommuner har løst problemstillingen ved at konverteret til 85 tilbud i stedet for 108 tilbud. Øvrige drøftelser/emner: Bramsnæsvig har pt. fuld belægning heraf er 6 Lejre borgere. Der er pt. personer på venteliste. Ældre beboere kan blive på stedet. Lejre kommune foretager revisitering af deres borgere over 65 år, hvor disse personer ud fra en individuel vurdering kan blive tilbudt et mere egnet tilbud, hvis plejebehovene er blevet det primære i personens tilbud. Hvordan skal fremtidens sociale tilbud se ud? Center for Job og Social / USSÆ har foranstaltet en temadag og udarbejdet en handleplan omkring dette. Der arbejdes henimod mere fleksible tilbud i fremtiden. Der udarbejdes ligeledes en analyse af de nuværende borgeres tilbud samt forventede behov. 6. Evt. Leif Nielsen takkede for et godt møde. USSÆ forventer at komme igen til foråret Michael Jørgensen takkede ligeledes for et godt møde, Ib Nielsen takkede ligeledes for et møde med et stort udbytte. Referent Kirsten Hagelund Stedfortræder f. forstander. Side 4 af 4

44 Bilag: 2.1. Venteliste til pleje- og ældreboliger 13. maj 2015.xlsx Udvalg: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Mødedato: 01. juni Kl. 19:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 50199/15

45 Venteliste til ældre og plejeboliger 13. maj2015 Kommunen råder over er 154 plejeboliger, heraf 3 ægtepar boliger og 39 boliger tilegnet demente. Kommunen råder over 155 ældreboliger, heraf 7, 3 rums, og 2 tilegnet yngre pensionister med handicap. Den gennemsnitlig ventetid på plejeboliger i denne måned er 10 dage. På garantien, er ventetiden 0 dage. Der er 2 ledige plejeboliger i Kløverhuset, Skærmet enhed i Hvalsø Der er 3 som venter på en specifik plejebolig lige nu Plejebolig Hvalsø Ældrecenter Bøgebakken Ammershøj Skærmet Under plejebolig garantien. Søgt ud af Lejre kommune afslag, døde, udsat ansøgere I alt Nye ansøgninger Ventene 13. maj Ældreboliger Nye ansøgninger fra lejre, til Lejre Ventene 13. maj 2015 Hvalsø område Lejre område Bramsnæs området Hele Lejre Søgt ud af Lejre kommune udsat/ Afslag, død Ansøgere på garantien, skal tilbydes en plejebolig inden 2 mdr. Ventetiden på specifikke plejeboliger variere meget. Nogle borgere dør mens de er på ventelisten, trækker sig eller takker ja til noget andet end det de søgte. Ansøgere, der vurderes at have det største behov for en plejebolig, bliver først tilbudt den første ledig bolig. Hvis der ikke skønnes at være væsentlige forskelle i akutte ansøgernes ventende behov, vil tilbud om bolig ske efter anciennitet på ventelisten. Såfremt en ansøger har et akut plejeboligbehov kan det forekomme, at kommunen ikke kan i møde gå ansøgerens ønske, og tilbydes en anden ledig plejebolig. Efterfølgende kan ansøgeren ansøge om den ønskede bolig.

46 Bilag: 2.2. Visiterede timer privat leverandør af hjemmepleje april 2015 ny.xlsx Udvalg: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Mødedato: 01. juni Kl. 19:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 50206/15

47 Bestiller - Privat leverandør 2015 Ajourført den 13/5-15 Timeopgørelse Praktisk hjælp Personlig pleje, dag Personlig pleje, øvrig tid Beløb samlet Timer afr Timer Timer Budget Clara Budget Timer Omsorg Trygheds- Clara Budget Timer Omsorg Trygheds- Clara Budget Afr. gruppen afr. Sj. plejen gruppen afr. Sj. plejen gruppen Opr. budget Regnskab Diff. Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December I alt Budget er baseret på historiske tal, hvor forventet andel af demografipulje er placeret på særskilt konto. Andel af puljen er 5%, som er indregnet i ovennævnte budgetterede timer og beløb. Dette er ud fra fremskrevet takst (udbud) på praktisk hjælp 243 kr., og omkostningsberegnede takster på personlig pleje på hhv. dag 388 og øvrig tid 439 kr.. Ved budget var der ikke taget højde for at timepris for praktisk hjælp først skifter pr. aftaledato 1/5, men dette er indregnet i nedenstående budgetafvigelse. Afregning ultimo marts er på timer mod budgetteret 1.948, svarende til en merudgift på kr. (sum af 1. kvt. diff-beløb) Der ses en forskydning i timerne, så der er flere personlig pleje dag og øvrig tid (høj takst), men færre timer praktisk hjælp (lav takst) end budgetteret Budget Afr Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December

48 Bilag: 2.3. Visiterede timer kommunal leverandør hjemmepleje april 2015 ny.xls Udvalg: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Mødedato: 01. juni Kl. 19:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 50205/15

49 timer timer timer Intern afregning af visiterede timer til kommunal leverandør I alt Personlig pleje, dag, hverdag Personlig pleje, aften, weekend og helligdage Praktisk hjælp Budgetterede timer er inkl. beregnet andel af demografipulje, dvs timer Budget Udført Budget Udført Budget Udført Budget Udført + beregnet andel af demografipulje på timer = timer. Januar Februar Der er ultimo marts afregnet for timer mod budgetteret , svarende til en Marts merudgift på kr. på Bestillerbudget. Der ses en stigning primært i praktisk hjælp. April Maj Afledt af opgaveglidning fra sygepleje til hjemmepleje og plejecentre, har området et budget Juni til dette på i alt kr. Da det ikke er muligt at opdele lønudgifter i hhv. frit valg del og Juli andre opgaver, er der fra 2015 på ark for udførerbudget en ny kolonne for dette, således August at der i resultat tages højde for dette budgetbeløb. September Oktober På Udførerbudget ses de faktiske udgifter i forhold til lønbudget og overførte beløb fra bestillerdel November at medføre en mindreudgift på kr., hvilket delvis skyldes at betaling til vikarbureau først December sker i april. Budgetterede timer ift udførte timer, i alt Personlig pleje, dag, hverdag Budget Udført Budget Udført Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Personlig pleje, aften, weekend og helligdage Praktisk hjælp Budget Udført Budget Udført Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December

50 Millions Udfører - faktiske udgifter ift. overført beløb fra bestillerdel Afregnede Budget til Faktisk Kontrol timer andre opgaver lønudgift Diff. Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December I alt Udfører - opsummerede udgifter ift. overført beløb fra bestillerdel Afregnede Faktisk timer og andre lønudgift opgaver Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December 14 Kommunal leverandør - akkumulerede udgifter i ft.afregnede timer Afregnede timer og andre opgaver Faktisk lønudgift 2 0 Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December

51 Bilag: 2.8. Horseager - Referat Dialogmøde den 20. maj 2015.docx Udvalg: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Mødedato: 01. juni Kl. 19:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 50242/15

52 Dialogmøde med Udvalget Social, Sundhed og ældre Dato: 20. maj 2015 Sted: Socialpsykiatrisk Center Tilsted: Leif V. Nielsen, Udvalgsformand Henning Nielsen, Udvalgsmedlem Flemming Damgaard, Udvalgsmedlem Ivan Mott, Udvalgsmedlem Michael Ralf Larsen, Udvalgsmedlem Lone Lykke Marker, Centerchef Bodil Langkilde, Leder af Socialpsykiatrisk Center 9 personaler fra Socialpsykiatrisk Center 14 brugere af Værestedet, Huset Horseager Fraværende: 1. Velkomst ved Bodil Langkilde 2. Præsentation af alle deltagere 3. Leif fortæller formål med Dialogmøderne, formålet er at få en dialog ansigt til ansigt, ved møde en gang årligt, ved konkrete ting kan der være ekstra møder. Positiv tilbagemelding fra Dialogmødet onsdag den 6. maj Lejre kommunes Sociale tilbud i fremtiden. 4. Personale og borgere fra Ungegruppen, orienterede om gruppens aktiviteter, samt de udfordringer der er for de unge, i forhold til deres økonomi, det kan være svært at få råd til at tage de offentlige transportmidler, til de tilbud som der er til de unge i Huset Horseager. Brugerne af værestedet, fortalte hvor meget Huset Horseager har gjort for dem, samt hvad der kunne ske af tiltag for at udvide tilbuddet, der var ønske om værksted og musikterapi, samt blev der nævnt problematikken omkring ferieturer med personale, at borgerne ikke må

53 betale for personalet, som de tidligere har gjort, der afventes retningslinier for ferieturer, for tilbud i Lejre kommune. Der blev talt om udfordringer for Huset Horseager, i forhold til de fysiske rammer, der er pladsmangel som gør at det er svært at udbyde de tilbud, som kunne være til gavn for vores brugere. Der blev talt om, muligheder for økonomisk støtte til bestemte aktiviteter, som kan søges vi 18. Brugerforeningen søger med stor gavn for vores brugere af værestedet, midler via 18. Brugerne kom med forespørgsel på, brug af varmvandsbassin på Bøgebakken, bassinet er ikke åbent pga. byggefejl, byggesagen er ikke afsluttet endnu. Input fra Dialogmødet den 6. maj, er i en process, der ønskes brugerinddragelse i arbejdsgruppen, samt i processen omkring de input der er kommet frem på mødet. Der er ikke planlagt nogen besparelse for Socialpsykiatrisk Center. 5. Eventuelt, ingen punkter Side 2 af 2

54 Bilag: 2.9. Solvang - Referat fra dialogmøde 22. april 2015.docx Udvalg: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Mødedato: 01. juni Kl. 19:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 50471/15

55 Udvalget for Social, Sundhed og Ældre Beboere og personale på Solvang Centerchef Lone Lykke Marker Virksomhedsleder Anne Røder Att. Udvalget for Social, Sundhed og Ældre Afbud/fravær: Flemming Damgaard Larsen, Henning Nielsen Solvang Vintappervej Kirke Hyllinge T F H Anne Røder D E Kort referat fra dialogmøde på Solvang den 22. april Anne Røder bød velkommen til årets dialogmøde, som tilsvarende de foregående år var planlagt et åbent dialogmøde, hvor beboerne kunne deltage i det omfang, de ønskede samt traditionen tro bød huset på en lettere buffet. Dato: 22. maj 2015 J.nr.: Efter en præsentationsrunde indledte formand f. SSÆ-udvalget Leif Nielsen, dialogmødet med, at glæde sig over at så mange af Solvangs beboere var mødt. Det var dejligt, at opleve den udvikling der har været i forbindelse med de åbne møder. Det var en god tradition, der var blevet skabt. Dernæst orienterede Leif Nielsen om formålet med dialogmøder og opfordrede til, at alle bare skulle spørge og/eller kommenterer, når de havde lyst. Vedr. sikring af forsat drift af Telebussen omkring Solvang kunne man garantere beboerne om, at der ingen planer er om at nedlægge den, hvilket var til stor lettelse for flere af beboerne. I denne forbindelse blev også Flextrafik debatteret, som et godt tilbud/mulighed for mange af beboerne, men for de meget psykisk sårbare borgere, var det for fleksibelt. De har behov for forudsigelighed og ikke besked om et ca. tidpunkt indenfor en ½ eller hel time. Derudover oplever personalet tilbuddet særdeles stift. Det er ikke muligt for personalet, at afmelde, ændre o.a. ved en aftale, da det skal gå gennem en myndighedsperson (bestiller) fra rådhuset. Det blev aftalt, at det måtte findes en løsning, der kunne smidiggøre ændringer af visiterede flexture. Tilsvarende de forrige år faldt talen ligeledes på muligheder for cykelsti/fortove og nedsættelse af bilernes hastighed forbi Solvang. Det blev forslået, at invitere politiets fotovogne til Vintappervej samt at søge Center for Ejendomme og Trafik om, at få lavet vejbump.

56 Vedr. ledsagerordning, herunder beboerferie med personalet, kunne Leif Nielsen ikke svare på, hvordan det blev i fremtiden. Der blev arbejdet på mulige løsninger, udspil bl.a. KL og Regionen, og mere kunne der desværre ikke siges til det endnu. Fra Solvang kunne man fortælle, at en enkelt beboer havde benyttet sig af muligheden for at en frivillig kunne rejse med ham på en længere rejse. Det blev pointeret, at det ikke blot var til rejser og at det ikke alene handlede om ledsagelsen, men trygheden ved en kendt person samt at dele en oplevelse også efter oplevelse. Mange af Solvangs beboere har ikke pårørende, hvor personalet ofte vil være beboernes nærmeste. Det var der fuld forståelse for fra udvalgets side og centerchef Lone Lykke Marker lovede, at indkalde virksomhedslederne til møde vedr. muligheder for ledsagelse for dem, som ikke længere kommer til diverse aktiviteter og sociale samvær med andre pga. manglende ledsager. Anne Røder orienterede om: At der har gennem 2014 næsten har været 100% belægning på vores botilbud. At Solvang i 2014 har haft tilsyn fra Regeringens Ombudsmand (2 kvinder) med fokus på overholdelse af menneskerettigheder samt selvmord blandt psykisk syge, Arbejdstilsyn med fokus på psykisk belastede arbejdspladser, Fødevarestyrelse samt Det Sociale Tilsyn. Kun Det Sociale Tilbud havde 3 anbefalinger til inspiration til det videre arbejde og ellers ingen bemærkninger. At Solvang har fået anlagt en flisesti hele vejen rundt om huset, så nu kan alle (kørestole o.a.) gå trafik- og motionssikre ture. Flisestien er finansieret af DAB. Leif Nielsen takkede for et godt møde og gode debatter og håbede, at se ligeså mange beboere og gerne flere til næste år. Med venlig hilsen Anne Røder Forstander Side 2 af 2

57 Bilag: 3.1. Lejre Kommune sundhedstemamøde v.ulrik Lange.docx Udvalg: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Mødedato: 01. juni Kl. 19:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 50807/15

58 Lejre Kommune Fokus på sundhed Baggrund: Kommunens samlede udgifter til borgernes kontakt med egen læge, speciallæge og/eller sygehus er steget fra 88 mio. kr. i 2012 til 98.7 mio. kr. i 2014 en stigning på ca. 12%. Nærliggende kommuner i regionen har alle haft en stigning i kommunal medfinanciering på ca. 5% fra 2012 til Stigningen er fortsat fra 2013 til 2014 i Lejre, Solrød og Greve kommuner mens der i kommuner som Roskilde og Køge ikke ses stigninger. I Lejre ser det ud til, at stigningen fra 2013 til 2014 især skyldes øgede udgifter i forbindelse med hjerte/kar og sygdomme i fordøjelsesorganer. Data afslører samtidig en kraftig stigning i antallet af genindlæggelser, især i aldersgruppen år. Desuden fremgår det at langt flere unge sendes til udredning indenfor ungepsykiatrien, hvor udgiftsstigningen udgør omkring ,-. Bl. a fremtidens demografi vil byde på yderligere udfordringer på sundhedsområdet: Antallet af ældre borgere vil stige og hermed vil vi se flere ældre med potentielt udgiftstunge kroniske sygdomme og flere med multisygdom. Fx regner man med at antallet af borgere med type 2 diabetes er fordoblet i 2025 Flere sygdomme kan bl. a. tilskrives usund livsstil: Ser man på KRAMS faktorerne Kost, Rygning, Alkohol, Motion og Stress ser tallene for Lejre Kommune således ud: 13 % af borgerne (svarende til 2600 borgere) har meget usunde spisevaner. 18 % af borgerne (svarende til 3600 borgere) ryger dagligt. 17% af borgerne (svarende til 3400 borgere) har tegn på alkoholafhængighed, 24 % af borgerne viser tegn på problematisk alkoholadfærd. 70 % af borgerne (svarende til borgere) dyrker kun lettere eller slet ingen motion. Samtidig angiver 20% (svarende til borgere) at de oplever et højt stress niveau, med høje tal for især +80 årige, årige (børnefamilierne?) og førtidspensionister. Knap 5 % af borgerne føler sig ensomme Af andre data blve følgende nævnt: En ikke ubetydelig antal borgere (ca. 1000) går rundt med udiagnosticeret diabetes 2 og KOL Kommunen har omkring 285 forskellige indsatser på sundhedsområdet. Kommunens sundhedsprofessionelle har kun kontakt med 14% af de syge borgere. Sundhedstemamøde 20/ Mødets formål var at undersøge mulige forklaringer på stigningen i sundhedsudgifterne samt at få ideer til, hvorledes der kan skabes mere sundhed for pengene, alternativt knække den opadgående udgiftskurve. Mødedeltagerne var SSÆ udvalget, repræsentanter for mange af kommunens forvaltninger, de praktiserende læger, patientforeninger samt Holbæk sygehus. Konklusionen på mødet var: 1. Derfremkom ikke nogle umiddelbare forklaringer på stigningen i udgifterne til den kommunale medfinanciering. 2. Der nævnes flere forslag til hvorledes man kan skabe mere sundhed for pengene og indsatserne. De principper der blev nævnt var følgende: a. Tidlig indsats: Spotte behovet for intervention så tidligt som muligt, så en hensigtsmæssig forebyggende plan kan iværksættes. b. Koordineret, tværfaglig indsats: Bringe de mange fagligheder i spil på nye måder. Udbygge evnen til relationel koordinering, hvor man bl. a sætter få, klare

59 mål samt handler ud fra en fælles plane og fælles viden om sundhed, sygdom, forebyggelse osv. Øge samarbejde på tværs af kommunes afdelinger samt mellem øvrige aktører (kommune, almen praksis, sygehuse). Skabe overblik over de mange indsatser. c. Fokuseret og vedholdende indsats (udpege og prioritere særligt sårbare grupper, fx sårbare børnefamilier, unge uden uddannelse). Få kontakt med de borgere, som kommunen p.t. ikke har kontakt med. d. Timet og borgervenlig indsats: Tilbud (om fx undervisning og forebyggelsestiltag) til borgerne, når de har motivationen, særlige tiltage overfor specielle målgrupper. Det skal være let og gratis - at deltage. e. Empowerment af borgerne (idet sundhed er ikke noget man får i borgerservice!, kampagner med lokale ansigter, styrket undervisning, også i skolerne) f. Øge inddragelsen af civilsamfundets ressourcer g. Samskabelse: Inddragelse af såvel borgerne, civilsamfundet, kommune og øvrige aktører i design af nye metoder til at fremme sundheden lokalt. Elementer i en videre proces: 1. Det politiske udvalg drøfter strategien på sundhedsområdet, bl. a med inspiration i sundhedstemamødets forslag. 2. Der ses på hvordan den tværgående sundhedsindsats organiseres. 3. Afholdelse af sundheds camp (med deltagelse fra civilsamfund, patientforeninger, kommune, almen praksis og hospital). Indholdet kunne være: a. Overblik over kommunens aktiviteter på sundhedsområdet b. Hvad ved vi om hvilke effekter de mange indsatser har skabt? c. Hvorledes prioriteres indsatserne på forebyggelsesområdet? Hvilken viden findes der på området? Oplæg fra en fagperson indenfor folkesundhedsvidenskab og/eller fra kommuner, som har succes med sundhedsindsatser. d. Fælles viden: Hvilke begreber arbejder alle ud fra? e. Udarbejdelse af idekatalog til udvalgte fokuserede indsatser 4. Udvalget beslutter hvilke indsatser der skal arbejdes med 5. Projekter beskrives og initieres af styregruppen. 6. Effektevaluering, hvor skaber det mening og hvordan kan vi følge op. Herunder hvordan opfølgning på tallene for kommunal medfinanciering kan anvendes meningsfyldt. 22. maj 2015 Ulrik Lange, chefkonsulent i Cubion.

60 Bilag: 4.1. Tegninger over Firebo Udvalg: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Mødedato: 01. juni Kl. 19:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 45823/15

61

62

63

64

65

66 Bilag: 4.2. Kopi af Takstberegningen på bofællesskaberne januar 2015.xls Udvalg: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Mødedato: 01. juni Kl. 19:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 45822/15

67 Model for takstberegning Bofællesskaberne Beregning af takstberegningsgrundlag Direkte henførbare udgifter og indtægter: Institutionens nettoudgift Forrentning og afskrivninger Tjenestemandspensioner Indirekte henførbare udgifter og indtægter: Andel af central ledelse og administration, herunder tilsyn Andel af centrale puljer Takstberegningsgrundlag Beregning af takstdage Pladsnormering Belægningsprocent Budgetteret pladstal Antal dage pr. år Budgetteret antal takstdage Beregning af takst Takstbetaling Takstdage Takstbetaling i alt

68 Firbo ,0% ,0 100% 3,

69 Taste Udregning Ugentlig antal ekstra timer 60 Ugentlig arbejdstid timer 37 Antal uger på et år 52 Ekstra timer på et år 3120 Arbejdstimer på et år 1924 Ferie uger 5 Feriefri uger 1 Helligdage 10 Sygdomsdage 5 Uddannelses dage 2 Arbejdstimer pr. dag 7,4 Arbejdstimer hvor man ikke arbejder 347,8 Effektivarbejdstimer på et år 1576,2 Gennemsnit løn Normering 1,98 Lønudgifter på et år

70 SERVICELOVENS 85 ATA-tidsberegning Årsnorm 37 timer x 52 uger timer Overenskomstmæssige fradrag Ferie 37 timer x 5 uger 37 Feriefridage 37 timer 37 Omsorgsdage 2 dage i 7 af 40 år Helligdage x dage af 7,4 timer 7,4 Frokost ½ timer x 5 dage x 43,2 uger 0,5 Overenskomstmæssige fradrag i alt Øvrige fradrag Uddannelse, kurser og konferencer m.v. x dage x 7,4 timer pr. år 7,4 Møder, pauser og diverse m.v. x timer pr. uge x 43,2 uger 4 Øvrige fradrag i alt Sygdom x dage x 7,4 timer pr. år 7,4 ATA-tid før opgaverelaterede fradrag Opgaverelaterede fradrag Vejtid Vejtid x 43,2 uger 4 Opgaverelaterede fradrag i alt ATA-tid OMKOSTNINGSGRUNDLAG Gennemsnit løn Samlet lønomkostning OMKOSTNINGSGRUNDLAG I ALT Administrationsbidag til centrale omkostninger 4% BEREGNINGSGRUNDLAG Timepris beregningsgrundlag divideret med ATA-tid

71 % dage uger 5 344,4 9,62% 1 68,9 1,92% 2,0 0,06% ,8 3,85% 5 43,2 201,0 5,61% 754,1 21,05% 2 27,6 0,77% 43,2 321,7 8,98% 349,2 9,75% 5 137,8 3,85% 2340,5 65,35% 43,2 321,7 8,98% ,37% Normering 1,

72 Bilag: 6.1. Dansk Blindesamfund Østsjælland - Ansøgningsskema- -18.doc Udvalg: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Mødedato: 01. juni Kl. 19:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 43418/15

73 Ansøgning om midler til frivilligt socialt arbejde Servicelovens 18-midler Ansøger Organisation/Forening/gruppe Antal medlemmer af foreningen eller antal deltagere i aktiviteten fra Lejre Kommune (skal udfyldes) Evt. formål (vedtægt vedlægges) Dansk Blindesamfund Østsjælland 33 medlemmer, 1-2 medlemmer deltager i aktiviteterne Projektansvarlig kontaktperson Navn Adresse Ole Egil Lauridsen Tlf.nr Isafjordvej Roskilde Budget for aktiviteten Udgifterne udspecificeres hver aktivitet for sig - sådan: Kørsel til mandagsklubben Himmelev Menighedhus Fynsvej 69, Himmelev 4000 Roskilde 24 mandage a kr. 420, I alt excl. moms Indtægter Heraf brugerbetaling Tilskud fra foreningen selv eller medfinansiering Der søges om et beløb på i alt: Kr. Kr. 2080Kr. 8000Kr. Se Retningslinjer for tildeling af midler på og vejledning for udfyldelse af ansøgningen Aktivitet Støtten søges til: Mandagsklubben

74 Målgruppe: Formål/aktivitet og forventet effekt Blinde og svagtseende At skabe livskvalitet, give socialt samvær, og fastholde blinde og svagtseende i socialt samvær - Sundhedsfremmende X - Forebyggende x - Netværksskabende x Hvis der er søgt støtte andre steder, skriv venligst hvor: Hvornår (periode) Januar til april og oktober til november 2015 Støttebeløbet bedes indsat på cvr.nr. CVR.nr Foreningens underskrifter Ole Lauridsen/Bitten Bolvig Dato Underskrift Der gøres opmærksom på, at der i Lejre Kommune er 2 ansøgningsterminer henholdsvis 1. maj og 1. oktober (Oktober gælder for det næste budgetår). Indsendes til: Lejre Kommune Servicecenter Hvalsø Møllebjergvej Hvalsø Att.: Janie Bitsch Eller på Udfyldes af kommunen Behandlet i Udvalget for Social, Sundhed og Ældre den: Journal nr.: Bemærkninger: Ansøgning modtaget: Tilskudsperiode: Godkendt med kr. Side 2 af 3

75 Side 3 af 3

76 Bilag: 6.2. Døveforeningen - Ansøgning om 18 og 79.pdf Udvalg: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Mødedato: 01. juni Kl. 19:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 43447/15

77

78

79 Bilag: 6.3. Døveforeningen - Budget PC projekt.xlsx Udvalg: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Mødedato: 01. juni Kl. 19:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 43449/15

80 Anskaffelse Pris Kommentar Bærbar computer 5000 Ipad Air Projektor 6000 lokaleleje 1000 Budget for PC projekt for døve Til installation i hjemmet, efter den døve har anskaf Kørsel 3000 Til undervisning i hjemmet, hvis den døve ikke selv h Transportabelt lærred 4600 Microsoft Office Software til bærbar computer i forbindelse med PC Projektudgift 25500

81 Bilag: 6.4. Døveforeningen - Ansøgning uddybende.pdf Udvalg: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Mødedato: 01. juni Kl. 19:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 43448/15

82

83

84

85

86

87

88 Bilag: 6.5. Sjov Motion - Ansøgningsskema pdf Udvalg: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Mødedato: 01. juni Kl. 19:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 43454/15

89 Ansøgning om midler til frivilligt socialt arbejde Servicelovens 18-midler Ansøger Organisation/Forening/gruppe Antal medlemmer af foreningen eller antal deltagere i aktiviteten fra Lejre Kommune (skal udfyldes) Evt. formål (vedtægt vedlægges) Sjov Senior Motion (tidligere Sjov Motion). 311 medlemmer. Vedtægter vedhæftet mail med ansøgning. Projektansvarlig kontaktperson Navn Adresse Lisbeth Hollerup Tlf.nr Biltris Gade 28, Biltris, 4070 Kirke-Hyllinge Budget for aktiviteten Udgifterne udspecificeres hver aktivitet for sig - sådan: Kursus i Seniordans ved Dansk Senior Dans Afholdes maj 2015 i Ry Gymnastik Vitale anskaffelser for gennemførelse af aktivitet (i prioritetsrækkefølge): 20 balancepuder á kr. 400 = kr sjippetov á kr. 30 = kr skumbolde á kr. 10 = kr. 400 Kr Kr Kr Line dance Kr Zumba Kursus: DGI Feminin Fitness Afholdes 12. september 2015 i Sorø Hallen Kr Kr Badminton Kr I alt excl. moms Kr

90 Indtægter Heraf brugerbetaling Kr Tilskud fra foreningen selv eller medfinansiering Kr Der søges om et beløb på i alt: Kr Se Retningslinjer for tildeling af midler på og vejledning for udfyldelse af ansøgningen Aktivitet Støtten søges til: Målgruppe: Formål/aktivitet og forventet effekt Pensionister og efterlønsmodtagere i Lejre kommune. Fysisk aktivitet med forventning om bedre fysik. Socialt samvær med forventning om større trivsel. - Sundhedsfremmende Muskelopbygning og mindskning af kardiologiske sygdomme, med deraf følgende færre sundheds- og medicinudgifter. - Forebyggende Forebygger fysisk og psykisk forfald. - Netværksskabende Større trivsel og udadvendthed og dermed modvirkning af social isolering og indesluttethed. Hvis der er søgt støtte Der er ikke søgt økonomiske midler ande steder. andre steder, skriv venligst hvor: Hvornår (periode) Sæson 2014/2015 Støttebeløbet bedes indsat på cvr.nr. CVR.nr kontonr Foreningens underskrifter 13. april 2015 Lisbeth Hollerup Dato Underskrift Der gøres opmærksom på, at der i Lejre Kommune er 2 ansøgningsterminer henholdsvis 1. maj og 1. oktober (Oktober gælder for det næste budgetår). Indsendes til: Lejre Kommune Servicecenter Hvalsø Møllebjergvej Hvalsø Att.: Janie Bitsch Eller på Side 2 af 3

91 Udfyldes af kommunen Behandlet i Udvalget for Social, Sundhed og Ældre den: Journal nr.: Bemærkninger: Ansøgning modtaget: Tilskudsperiode: Godkendt med kr. Side 3 af 3

92 Bilag: 6.6. Alzheimerforneingen - Ansoegningsskema- -18 lejre 2015_2.docx Udvalg: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Mødedato: 01. juni Kl. 19:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 43467/15 Fusion ID: Bilag Alzheimerforneingen - Ansoegningsskema- -18 lejre 2015_2.docx kunne desværre ikke findes.

93 Bilag: 6.7. ULF - Ansøgningsskema.doc Udvalg: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Mødedato: 01. juni Kl. 19:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 43480/15

94 Ansøgning om midler til frivilligt socialt arbejde Servicelovens 18-midler Ansøger Organisation/Forening/gruppe Antal medlemmer af foreningen eller antal deltagere i aktiviteten fra Lejre Kommune på landsplan Evt. formål (vedtægt vedlægges) Udviklingshæmmedes LandsForbund (ULF) Fordelt over landet medlemmer Alle udviklingshæmmede i Lejre Kommune får tilbud om at deltage. Se vedhæftede vedtægter Projektansvarlig kontaktperson Navn Adresse Christian Arffmann Tlf.nr Dæmningen 58, 7100 Vejle Budget for aktiviteten Udgifterne udspecificeres hver aktivitet for sig - sådan: Se vedhæftede Budget I alt excl. moms Kr. Indtægter Heraf brugerbetaling 0 Kr. Tilskud fra foreningen selv eller medfinansiering 0 Kr. Der søges om et beløb på i alt: Kr. Se Retningslinjer for tildeling af midler på og vejledning for udfyldelse af ansøgningen Aktivitet Støtten søges til: Frivilligt Socialt Arbejde Målgruppe: Formål/aktivitet og forventet effekt - Sundhedsfremmende Udviklingshæmmede i Lejre Kommune Se vedhæftede Beskrivelse

95 - Forebyggende Ja - Netværksskabende Ja Hvis der er søgt støtte Ikke søgt andre steder andre steder, skriv venligst hvor: Hvornår (periode) Efterår / vinter 2015 Støttebeløbet bedes indsat på cvr.nr. CVR.nr Nemkt Foreningens underskrifter Dato Underskrift Der gøres opmærksom på, at der i Lejre Kommune er 2 ansøgningsterminer henholdsvis 1. maj og 1. oktober (Oktober gælder for det næste budgetår). Indsendes til: Lejre Kommune Servicecenter Hvalsø Møllebjergvej Hvalsø Att.: Janie Bitsch Eller på Udfyldes af kommunen Behandlet i Udvalget for Social, Sundhed og Ældre den: Journal nr.: Bemærkninger: Ansøgning modtaget: Tilskudsperiode: Godkendt med kr. Side 2 af 2

96 Bilag: 6.8. ULF - Beskrivelse.doc Udvalg: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Mødedato: 01. juni Kl. 19:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 43481/15

97 ULF er en forening for og drevet af udviklingshæmmede, da vi gerne vil være en aktiv del af samfundet på lige fod med alle andre. Det primære formål er at skabe en god frivillighedskultur, samt at udvikle en kompetencegivende uddannelse for udviklingshæmmede ULF ere så man kan komme ud på det almindelige arbejdsmarked. Sidste år fik ULF Ungdom med tak en 18 bevilling, der kom til udbetaling i januar i år. ULF er i gang med at lave aftaler for de kommende måneder og Lejre Kommune er én af de kommuner hvor projektet forventes afviklet hen over foråret. Men vi ønsker at fortsætte aktiviteter og det frivillige sociale arbejde, og vi håber derfor, at Lejre Kommune vil fortsætte med at støtte projektet, så ULF kan skabe et lokalt forum, hvor ULF ere bliver bedre til at mestre deres eget liv og udvikler sig til aktive medborgere, der bidrager til nærområdet med frivilligt socialt arbejde. Det vil vi gøre i samarbejde med aktivitets-, beskæftigelses- og botilbud i kommunen. Vores erfaring er, at et godt samarbejde med de lokale tilbud er en forudsætning for, at det frivillige arbejde kan bære frugt. I ULF uddanner vi godt fungerende udviklingshæmmede til at besøge andre udviklingshæmmede der ikke selv kan skabe kontakt, således at disse finder fælles interesser som f.eks. at følges i biografen, lave mad sammen og meget andet. Vores kernefrivillige er udviklingshæmmede. Vi har mange års erfaring med at udvikle frivilligt arbejde hvor udviklingshæmmede er i centrum og tager ejerskab i det frivillige arbejde. Det gælder blandt andet vores 23 kredsbestyrelser der er fordelt rundt i hele landet. ULF arbejder meget med frivillighed på forskellige måder og vi har mange tiltag, som kan bringes i spil i Lejre Kommune. I vores aktiviteter lægger vi vægt på at møde udviklingshæmmede i øjenhøjde, ved at uddanne dem til at blive brugervejledere og oplyse andre ligestillede om vigtige emner, der vedrører deres livssituation. Det kan for eksempel være: Hvad kan jeg blive? I dag er der mange udviklingshæmmede, der ikke får tilkendt pension. I stedet skal de ud og finde et arbejde. Det kan godt være svært Udviklingshæmmedes LandsForbund, ULF-Ungdom og Knuus.dk Dæmningen 58 * DK-7100 Vejle * Tlf.: * Fax.: Hjemmeside: 1

98 Vi vil afholde et arrangement om, hvordan man får et arbejde på det almindelige arbejdsmarked. Vi vil vise film om uddannelse og beskæftigelse for mennesker med handicap, vi vil give eksempler på udviklingshæmmede, der har udviklet sig fagligt og menneskeligt og har fundet deres drømmejob, og så vil vi sammen snakke om, hvilke drømme for fremtiden vi har, hvad vi godt kunne tænke os at arbejde med, og hvordan vi kan opnå det. Vi kan mere end du tror ULF arbejder meget med kursusvirksomhed for udviklingshæmmede. Vi ved, hvor meget læringspotentiale de besidder under de rette vækstvilkår. Vi holder mange kurser hvert år over hele landet, hvor vi uddanner ULF ere i bestyrelsesarbejde, brugervejledning, sociale kompetencer, mestring af eget liv, internetkompetencer osv. Hvad er et godt liv? Vi vil holde et oplæg om, hvordan man kan have et sundt og meningsfuldt liv med livskvalitet og selværd. Sammen vil vi diskutere, hvad man kan få tiden til at gå med, bl.a. fritidsinteresser, frivilligt arbejde, sport, hjælp til andre mennesker (f.eks som besøgsven). Det er vor erfaring, at ikke alle udviklingshæmmede ved, hvad de skal få tiden til at gå med. De sidder ofte hjemme og keder sig. Vi vil derfor holde dette arrangement, så vi kan inspirere udviklingshæmmede til at få et bedre liv. Må man godt få børn, når man er udviklingshæmmet? Mange udviklingshæmmede går og tænker på, hvordan det vil være at få et barn. Men det kan være svært at forestille sig. Skal man tage chancen, eller skal man hellere blive steriliseret? Det er et stort og tungt valg. Derfor tilbyder ULF et oplæg om hvad det vil sige at være forældre. Udviklingshæmmede piger, der har prøvet at passe en babysimulator, fortæller om, hvordan det er at teste sine egne forældreevner og hvilke tanker man gør sig, når man er udviklingshæmmet og overvejer at få et barn. Oplæg om alkohol Livet byder også på fester, byture og alkohol. Men alkoholmisbrug er et stort problem blandt udviklingshæmmede. Så ULF vil tilbyde et oplæg med en udviklingshæmmet som har haft et alkoholmisbrug og som er kommet ud af det. I oplægget vil der også blive lagt vægt på, hvad det er der kan få en til drikke (f.eks ensomhed, lavt selvværd, personlige problemer osv.) og hvordan man bedst tager hånd om problemet. Sammen vil vi diskutere hvordan man kan undgå alkoholmisbrug. Udviklingshæmmedes LandsForbund, ULF-Ungdom og Knuus.dk Dæmningen 58 * DK-7100 Vejle * Tlf.: * Fax.: Hjemmeside: 2

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Kvalitetsstandard Servicelovens 18 Hvad er indsatsens lovgrundlag Serviceloven kapitel 5 Brugerinddragelse, rådgivende samarbejdsorganer m.v.

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 8. august 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. Person - SSÆ - Orientering om formandsbeslutning

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. september

Læs mere

HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE

HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 28 TIRSDAG DEN 8. DECEMBER 2009, KL. 16.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Handicaprådet 8. december 2009 Side: 2 Fraværende: Til behandling forelå:

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Godkendt i Socialudvalget, den 6. juni 2013 Lovgrundlag Indenrigs- og Sundhedsministeriet har med bekendtgørelse nr. 727 af 15. juni 2007

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i onsdag den 12. december 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden 12.12.07... 3 2. FOU - Efterretninger 12.12.07... 4

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Handicaprådet. Årsberetning 2013

Handicaprådet. Årsberetning 2013 Handicaprådet Årsberetning 2013 Indledning I forbindelse med kommunalreformen og i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 37a nedsatte sammenlægningsudvalget for den 22.

Læs mere

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015 I Fællesoffentlig strategi for digital velfærd 2013-2020 indgår et fælleskommunalt program, som rummer nedenstående fire projekter; hjælp til løft, vasketoilet, spiserobot og bedre brug af hjælpemidler.

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Patientinddragelsesudvalget

Patientinddragelsesudvalget Referat Mødedato: Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00-15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Vejle Center Hotel, Vejle Kit Winther, Peter Skov Jørgensen, Hanne Grønborg, Merete Helgens, Annelise

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Implementering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune

Implementering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune Kommissorium Implementering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Tina F. Nicolaisen Social & Arbejdsmarked

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 2. februar 2015. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 2. februar 2015. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 2. februar 2015 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. december 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. december 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. december 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - december...2

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:05 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 2013-2014

VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 2013-2014 VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 2013-2014 Distrikt 4 består af tre store plejecentre i Skive by, i alt 158 plejeboliger. Møllestien ligger midt i byen med udsigt over ådalen, der er 34 almene boliger. Boligerne

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009 Referat fra møde i onsdag den 22. april 2009 Mødet fandt sted hos Missionsforbundets Børn og Unge, Missionskirken, Hovedvejen 219, Osted, kl. 19.00. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og baggrund

Læs mere

cpr.nr. Folkeregisteradresse Adresse: Telefon: E-mail: Faderen: Navn: Adresse: Telefon: E-mail: Navn: Adresse: Telefon: E-mail:

cpr.nr. Folkeregisteradresse Adresse: Telefon: E-mail: Faderen: Navn: Adresse: Telefon: E-mail: Navn: Adresse: Telefon: E-mail: STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE BØRNEOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND Barnet/den unge Familieforhold/Værgemål Navn cpr.nr. Folkeregisteradresse Moderen:

Læs mere

STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND

STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE OBS: Der gøres opmærksom på at der kan være uoverensstemmelse mellem boliglovgivningen, serviceloven og evt. gældende rammeaftale

Læs mere

Villy Krohne Kasserer Alice Pedersen Bjarne Larsen Ann Larsen Dato: Referat udsendt den 03.12.2013. Lisbeth Solgaard N. - J.

Villy Krohne Kasserer Alice Pedersen Bjarne Larsen Ann Larsen Dato: Referat udsendt den 03.12.2013. Lisbeth Solgaard N. - J. Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 11, Mandag d. 02.12.2013 kl. 9.00. Medlemmer Funktion: Tid: Mandag d. 02.12.2013 kl. 9.00. Deltagere: Sille Jantzen Formand Sted: Mødelokale 140, Stenløse

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv.

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Godkendt 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Formål...

Læs mere

Hørsholm Handicapråd Mødereferat

Hørsholm Handicapråd Mødereferat Hørsholm Handicapråd Mødereferat Emne: Sted: Ordinært møde i Hørsholm Handicapråd Mødelokale D1 Dato: Torsdag d. 20. januar 2011 kl. 15.15 17.15 Deltagere: Flemming Sundt (FSU) Kirsten Lindof (KLI) Jerry

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Bilag 5 - Styringsaftale 2014

Bilag 5 - Styringsaftale 2014 Bilag 5 - Styringsaftale 2014 Kommissorium for task force vedrørende de mest specialiserede tilbud Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2014 1 BAGGRUND Som en delmængde af de højt specialiserede

Læs mere

Information om Ledsageordning

Information om Ledsageordning Information om Ledsageordning Indholdsfortegnelse Hvad er en ledsageordning... 3 Hvordan søges ledsageordning... 3 Hvem er omfattet af ledsageordningen... 3 Hvem er ikke omfattet af ledsageordningen...

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION)

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service Borgere med betydelig og varig

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune 2014 Indhold 1.0 Baggrund... 2 2.0 Indledning... 2 2.1 Formålet med tilsyn og opfølgning... 2 3.0 Tilsyn og opfølgning hos

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 10. august 2015

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 10. august 2015 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 10. august 2015 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Ivan Mott (Ø) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager

Læs mere

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service, 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen er at skabe grundlag for fleksible ordninger, som tager udgangspunkt i borgerens medbestemmelse.

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 27.11.2012 Tirsdag 27.11.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Akutpakken. 3 Kvalitetsstandard

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 12. januar 2015

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 12. januar 2015 Referat mandag den 12. januar 2015 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Mikael Ralf Larsen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Bedre familieorienteret

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015 Referat mandag den 1. juni 2015 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Dialogtema Ny beskæftigelsesreform og Erhvervsuddannelsesreform...2

Læs mere

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1 B, 4000 Roskilde Tlf. 46 36 90 00 Forstander: Per Hans Viinblad Thuesen Hjemmeside: www.roskildehjemmet.dk

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen.

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen. 20-01-2015 Regodkendelse af tilbuddet Kirkeleddet 10-20 Kirkeleddet 10-20 er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 85 og dermed omfattet af bestemmelserne i lov om socialtilsyn om godkendelse

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. juni 2012

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. juni 2012 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. juni 2012 Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Henning Nielsen (V) Martin Stokholm (A) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE Forum: Fælles beredskab Politisk Forberedelsesgruppe Dato: 25. juni 2015 Tid: kl. 15.00 16.00 Sted: Glostrup Rådhus, møderum Landskrona Mødedeltagere: Steen Christiansen (Albertslund), Ib Terp (Brøndby),

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012.

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012. Notat Emne Til Kopi til Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private tilbud August 2012. 1. Indledning Aarhus Kommune har siden 1. januar 2007 haft opgaven med godkendelse af og tilsyn med private

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Korr. budget. Opr. Budget

Korr. budget. Opr. Budget Resultat på drift Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre Forven tet s-% (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 145.491 150.475 78.553 150.475 0 100% Budgetramme 1 149.376 154.464 78.141

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Henning Nielsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Notat Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Nedenstående oversigtsskema er udarbejdet ud fra Sundhedsministeriets Orientering

Læs mere

Husavis Hvalsø Ældrecenter April 2014

Husavis Hvalsø Ældrecenter April 2014 Medlemmer af Bruger og Pårørenderådet Beboere: Emmy Hansen, Blomsterhaven 5. Elin Jensen, Bøgely 14. Pårørende: Formand: Lars Steen Dan Næstformand: Margurite Elkjær. Medlem: Jytte Hansen Suppleant: Inge

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Ordinært møde. Dato 26. juni 2014. Tid 09:00. Sted ML 2.77. NB. Gæst: kl. 11.30 deltager IT Projektleder Hanne Engholm under pkt. 10.

Ordinært møde. Dato 26. juni 2014. Tid 09:00. Sted ML 2.77. NB. Gæst: kl. 11.30 deltager IT Projektleder Hanne Engholm under pkt. 10. Referat Ældrerådet Ordinært møde Dato 26. juni 2014 Tid 09:00 Sted ML 2.77 NB. Gæst: kl. 11.30 deltager IT Projektleder Hanne Engholm under pkt. 10 Fraværende Poul-Erik Andersen Stedfortræder Medlemmer

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Click here to enter text. Dagsorden til møde den 14. december 2011. Socialdirektørkredsen. Tid 14. december 2011, kl. 10.00-12.00

Click here to enter text. Dagsorden til møde den 14. december 2011. Socialdirektørkredsen. Tid 14. december 2011, kl. 10.00-12.00 Click here to enter text. Dagsorden til møde den 14. december 2011 Møde Socialdirektørkredsen Tid 14. december 2011, kl. 10.00-12.00 Sted Byrådssalen i Støvring Deltagere Jan Nielsen, Jesper Hosbond Jensen

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. januar 2008 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 13.15-14.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/66 Institutionsbesøg...

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 7. oktober 2013

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 7. oktober 2013 Referat mandag den 7. oktober 2013 Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Marin Stokholm (A) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 26.02.2007 kl. 13.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Mødested: Mødetidspunkt: 28. februar 2006, kl. 17:00

Mødested: Mødetidspunkt: 28. februar 2006, kl. 17:00 Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Kultur- og Socialudvalg Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: 28. februar 2006, kl. 17:00 OBS OBS - bemærk ændret mødetidspunkt Medlemmer af pensionistforeningen

Læs mere

Betalingskommune - Kontaktperson: [navn] [telefon] [e-mail] [Funktion] Kommunalt tilbud: EAN-nr.: Regionalt tilbud: EAN-nr.: Privat tilbud: CVR-nr.

Betalingskommune - Kontaktperson: [navn] [telefon] [e-mail] [Funktion] Kommunalt tilbud: EAN-nr.: Regionalt tilbud: EAN-nr.: Privat tilbud: CVR-nr. Bilag 3 KONTRAKT FOR KØB AF YDELSER i henhold til rammeaftale af xx2015 vedrørende botilbud til mennesker med autisme og domsanbragte udviklingshæmmede. [Denne kontrakt og standardkontrakt for køb af ydelser

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013 Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune 7. august 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlaget... 3 2.1 Hvad siger servicelovens 96...

Læs mere

Projektår* Fra Til Beløb i kr. Dag Md. År Dag Md. År 1 01 10 2009 30 09 2010 251.392

Projektår* Fra Til Beløb i kr. Dag Md. År Dag Md. År 1 01 10 2009 30 09 2010 251.392 Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.40.10 Puljen til udvikling af bedre ældrepleje, UBÆP 2009 Ansøgning sendes til: Sikringsstyrelsen, Tilskudskontoret, Landemærket 11, 1119 København K. Ansøgningsfrist

Læs mere

Kvalitetsstandard for specialtandpleje

Kvalitetsstandard for specialtandpleje Kvalitetsstandard for specialtandpleje Indholdsfortegnelse Formål med ydelsen... 4 Hvem kan modtage specialtandpleje... 4 Visitation... 5 Beskrivelse af ydelsen... 5 Transport... 6 Organisering... 6 Kvalitetskrav

Læs mere

Plejeboliger og ældre- og handicapegnede boliger

Plejeboliger og ældre- og handicapegnede boliger Plejeboliger og ældre- og handicapegnede boliger Pleje- og ældre/handicapboliger Hedensted Kommune har plejeboliger på plejecentre spredt rundt i kommunen, og boliger der er specielt indrettet til ældre

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 22.01.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 22.01.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 22.01.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service.

Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service. Initialer: hop Sag: 306-2010-23337 Dok.: 306-2014-62737 Oprettet: 18. marts 2014 Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service. Udvalg: Social-og

Læs mere

Projektbeskrivelse. Fremtidens behov for boliger til ældre og handicappede i Stevns kommune

Projektbeskrivelse. Fremtidens behov for boliger til ældre og handicappede i Stevns kommune Projektbeskrivelse Projektets navn: Fremtidens behov for boliger til ældre og handicappede i Stevns kommune 1. Baggrund På grund af vigende efterspørgsel på ældre- og handicapboliger i Stevns Kommune er

Læs mere

Indstilling om optagelse i særligt botilbud uden samtykke efter servicelovens 129, stk. 1

Indstilling om optagelse i særligt botilbud uden samtykke efter servicelovens 129, stk. 1 Indstilling om optagelse i særligt botilbud uden samtykke efter servicelovens 129, stk. 1 Kommunens kontaktoplysninger Kontaktperson, herunder afdeling Kontaktpersonens direkte tlf.nr. og evt. træffetid

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 7. maj 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Temadrøftelse - Professor Bjarne Ibsen SDU - Indlæg vedrørende

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. marts 2014 Mødetidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015

Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015 Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015 Praktiske oplysninger Skelbakken 9, 2690 Karlslunde Tlf. 46 16 17 18 Forstander: Birthe Hansen Hjemmeside: www.skelbakken.dk E-mail: skelbakken@regionsjaelland.dk

Læs mere

Demenspolitik Lejre Kommune.

Demenspolitik Lejre Kommune. Demenspolitik 2014 Demenspolitik Lejre Kommune. Forord Mellem 80-100.000 danskere er ramt af demens -- og tallet er stigende. Den samme udvikling ser vi i Lejre Kommune, hvor vi forventer en stigning af

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 9. oktober 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering 9. oktober 2013...2 3. KF - Temadrøftelse - Danmarks

Læs mere

Nik7 gæl udviklinqatkmmedes L At1DS en0 fld

Nik7 gæl udviklinqatkmmedes L At1DS en0 fld L L91700 1.6 l0l014z 1. Fredericia Kommune Socialudvalget Rådhuset, Gothersgade 20 7000 Fredericia Nik7 gæl udviklinqatkmmedes L At1DS en0 fld Vejle 28. august 2013 Kære Fredericia Kommune Her med sender

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Dagsorden torsdag den 8. oktober 2015 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - ØU - Anlægsbevilling til gulvbelægning Hvalsø Rådhus...2 3. KB

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 11. januar 2010. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat fra møde i Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 11. januar 2010. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat fra møde i mandag den 11. januar 2010 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...3 2. SSÆ - Orienteringssager...4 3. ØU - Udvalgets

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10. BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.00 * Der afholdes formøde

Læs mere

Samarbejdsaftale III

Samarbejdsaftale III Revideret oktober 2013 Samarbejdsaftale III mellem Viborg Kommune og Skive Kommune omhandlende Center for Kommunikation & Undervisning - CKU Siden kommunalreformen i 2007 har der været et målrettet, løsningsfokuseret

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bostedet Skovstjernen den 6. marts og 10. april 2013. Maj 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail:

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 45 REVA institution 46 Rådighedsbeløb

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. juni 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. juni 2014 Referat tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Udbud af kommunalt ejet jord...2 3. Person - ØU - Ansættelse af ny

Læs mere

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 96 Behov der dækkes af ydelsen Særlige behov for en sammenhængende, fleksibel og rummelig

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere