Transkript

1 EHS-nyt Nr. 3 3November 2014 Gratis for medlemmer. Løssalg: Kr. 35,- HUSK AT FORNY DIT MEDLEMSKAB IJ*0,$1&2891)&5/1<,#9*/$7)&#&50 #$%%$&'(($)*+&#',-.+.-/0$1(2 ##$%&'()**&)+,)-.)//0#-1$*2$,#$234-5$1/(#$16&17(8#$,$ BCD*'(),0E(=1(==&1/3F$&10$18(5GCHD*&=*/<$) Foreningen for Elektro Hyper Sensitive Stiftet 1992

2 N DDD.$E0F.#* *1&%+*%G$E0F.#* GCHW);/+,7&22$1&5*$),$* 51(/0*/0#2$,#$22$1R5()5$ <1#05/\V(1/*a>+)0&5)&.$28$1L L$+#-C&$6&1)-*/$8#(,\ MN.F$,)'+)BNMA 8$#-$(0*+,2 Q(**$1$1[0150/c0(# 80150/.0(#L$'*e52(0#LE&2 [01/'$V077$#*$) F#6LZTIPONOZ f)5$400.< F#6LJPJJPINR H$0%O)$-0$1J*1&%+*%P$)01&$) X*$8(5*0,$)Y 6$#+*%C1&Q+&&1&R$) Q(10):915((1, F#6LPTRUPIIO 1$,(7/0&)e$'*6L,7 fhh:\izorwzpn^ 4)O* F1;7*(5*?5$)/$)L,7 #$%&#'()*+,-+.)#/#-)*+/+0*(/'1)*+,-+ 0##,#2)*+)*+/'')+#345)#4/-5/$+&4(*'+ 6,*+78+9,*)#/#-)#$+:,14#/#-;+<11)+*=4+ $'01+>)(*0-()$+$,.+5)?1)4)#4); &#E1-# Q-1$4-*$1 R S10.0##0551+==$1 P :;$0)6&12(/0&)*2(/$10(#$1 J S>&1,$)*,(50,$)*$ T ##$%&'()**&)-1$*2$,#$2 U V0)GCHW'0*/&10$XH0#.()(4+),Y Z ##$%&'()**&)+,*-//$*6&1)$,*7-10)5$1 II 47892HI)&1J%)K#-I0%$*&1-1JC F$7)&#&50$)*0),.017)0)5=<891) IR [91)&5+69,/$8(8;$1'(1*/91*/10*07& IP [$#50$)6&18;,$12&80#*(#5/0#891) IJ 4-5$1/(#$16&17(8#$,$#9*)0)5$1 IT :;6&1*7)0)5\H/1<#0)5*$66$7/=<'>$1)$) IZ A050/(#$2$,0$1&52$)/(#7#02(6&1(),10)5 NO A1&))0)5H0#.0(8$7;21$/]S(16-)5*#$/ NN NR NP 40,/*/(/0*/07 N^ TOOLOOO#-1$1$02&,B0WS00*7&#$1)$ NJ A_`V()8$6(#$1 NU :;/61()*7#&.6&1*#(5 NZ V0)GCHW'0*/&10$X[01/'$C>&1/*'9>Y RO S1(2$,#$2/0#2$,#$2 RI S10/(5$#*$,050/(#=&*/ RR 4-5$)*&1,\A0(5)&*$7&,)0)5 RP BCD*1(==&1/&2'(),0E(= RJ C.&1*7(#.08;55$a'.&1*7(#.08&b RU F$&10$18(5GCHD*&=*/<$) PO H+),'$,**/;1$#*$)20*0)6&12$1$1S&#7$/0)5 PN c0,$)60),$*d&=#;*)0)52()5#$1 PT GCHS&1$)0)5$)*8$*/;1$#*$ ^N KKKL$'*6L,7M:&.$28$1NOIP

3 KKKL$'*6L,7M:&.$28$1NOIP R :/)$-/0$)S T<3:94U56?V 37?734M.#$R$(,$)BNMW :1&%C&J$&%$%$):).BAN C.0*,+.0#8$.(1$,0/2$,#$2*7(8(6 GCHS&1$)0)5$)a*7(#,+'+*7$(/8$/(#$.$,#(5/$0),8$/(#0)5*7&1/L H7+##$,+'(.$20*/$/0),8$/(#0)5*7&1/$/ '(1,$/)1LgTRUJOTJRNNL C+*7(/()691$,0/($#-$(0&'(($)&5 &+X&+),$12$,,$#$#*$/0#2&,/(5$1$)L A0/2$,#$2*)1L*/<1=<7+.$1/$)$##$1.$,,0)(,1$**$=<8(5*0,$)(68#(,$/L L'*+&1J0K%C-($-#$#CJ+'%1(+%C0* K)-CJ,$%+-C&JXC+&$%,+&*.UK$X%.EY/-P E10#C&,+&*)K#JCX$). H+&**1&%12ZWNMMNWN[B\ C$#$*&22$1$)'(1,$1.-1$/#0.#05(7/0W.0/$/06&1$)0)5$)L c0'(1&=1$//$/j610.0##0551+==$16&1,$#/ &.$10)/$1$**$&21<,$1X*$*0,$PYL h$,(7/91q(10):915((1,&l(l'(1+,6&1w V(/$10(#$/.( */$5()5.$,S10W.0##05'$,$)*A(50C$1)0)52$,,$#/(5$#W *$(6#-5$%&')%(#.0)5&5f8H-,$1+=a *&2$1=<191$),$/0#$/2$,#$2L f8h-,$1+=/&5,$*+,$)7&)/(7//0#s10.0#w #05E$)/$1$/0f7(*/][1(),$Q&22+)$&5,$#/&52$,$)GCHW*/(),.$,610.0##05,(W 5$)0f7(*/LG)*/&1/(7/0#f86&1'()*0)0/0W (/0.2$,(/+,81$,$7$),*7(8$//0#GCHL A$/$120/'<8a(/(),1$=<191$),$.0# 69#5$'()*$7*$2=$#L c&1$*2(/$10(#$'(1,$*+,$).-1$/081+5.$,s>&1,$)*a(50,$)*$x*$*0,$tya.$,610.0##05,(50c&81&&5.$,=$)v0), Q&)6$1$)E$)0Q98$)'(.)a'.&1##$%&W '()**&),$*+,$)8#$.+,)-.)//0##0.*.(W 105/-1$*2$,#$2(6GCHS&1$)0)5$)X*$ *0,$UYL S10.0##05E$)/1$/0:&1,6;)*Q&22+)$'(1 05$)0<16&120,#$/7&)/(7/$)/0#$)#&7(#W =&#0/07$1a*&2.(10=&#0/07$1=1(7/070.&1$* 6&1$)0)5L%&')%(#.0)5&5>$5'(.,$29,$ 2$,$)0)/$1$**$1$/=&#0/07$1a*&2607 6&1*7$##050)6&12(/0&)&2GCH&5,$*7(W,$#05$.017)0)5$1(6GVS6&10*-1891)L S&1$)0)5$)'(16<$/$)S(E$8&&751+==$a '.&1,$1810)5$*2()5$0)/$1$**()/$);W '$,$1*(2/$)i&+/+8$7()(#L %&')%(#.0)5'(1*$),/$)8$71-6/$#*$=< $7*0*/$)*$)(6GCH/0#(,.&7(/A(6)(F(W E'&.$1/0#81+50$)1$/**(5a*&28#$.&2W /(#/02(1/*W)+22$1$/(6GCHW);/L %&')%(#.0)5&5C$)107H71+88$#/1()5'(1 *$),/$/81$./0#8#L(L6&12-),$)$6&1,$,()*7$1$50&)$12$,$/6&1*#(5&2(/8$W *7;//$8&15$1$2&,$#$7/1&2(5)$/0*7$ 6$#/$1+),$10),#-55$#*$=<*;5$'+*$L #$%&'()%*&%+&,-.**%/)010**0-%234*5%6 )%&1%-+%7+&8%)3%-.**%9%:*%99%)./ ;<=>,)%+0+-%+%+)0-'0--*4:%*0-3?*

4 KKKL$'*6L,7M:&.$28$1NOIP P H-CXF)CXC--CJC7T3U1)$&C&J$& + E*'.)$%3:%0;<=>,)%+0+-%+%)$.&%)%' 5#/)010**0-.)$%3:&8)./'D<.):?,-&#'0:,-*(&''0*.'14)%/)010**0-,-&'7''%;<= /,)%+0+-%+&.)$%3:%F&#2.):?+?9?6 *0-2%:/,):%'DG02.),5)%''%'%+)488% /)010**0--)?55%)F21,)9%:*%99%).//,)6 %+0+-%+8.+$0:).-%9%:234*5%+:% 24+:%)DH+'%'$0:).-'0*1,)%&/4**%&&.- %)/,)&',)'%**%)/,)*0**%DE**%8.+14)% 9%:F,-10234*5%)20+.+:%+D A$1$10),/0#.0,$1$)$,*(/J51+==$1\ U+JJ)'PP$&^:1))$*%')J)'PP$&^_6 J)'PP$&^`*1&1(CJ)'PP$&^=1,,OJ)'P> P$&1J31RC+-J)'PP$&L j1+==$1)$*)(.)$1$6$1$1$1/0#,$(7/0.0w /$/*&21<,$1,$,-77$1&.$1a&5,$2+W #05'$,$1,$1#055$10),$)6&151+==$)L j1+==$1)$$12$)/*&2$/0)/$1$**$6-#w #$**7(8a'.&1,$/$12+#05/(/(18$>,$ *$#.*/-),05/a$##$1)&5#$6<a6#$1$$##$1'$W #$51+==$)*(22$)a#05$*&2,$/$12+W #05/(/(18$>,$&5*=(11$=<71;,*&5 /.-1*02$##$251+==$1)$a(#/(6'-)505/ (6'.(,,$1$18$'&.a/0,&5#;*//0#L =O0%$&#)CX$)X/)*$% A$).05/05*/$,10.71(6/$1$)#;*//0#(/59W 1$$)6&1*7$#0*(2(18$>,$2$,GCHS&1W $)0)5$)L A$/$12+#05/(/(18$>,$+,61($5)$0,$$1 $##$10,$$1+,*/+77$/61(8$*/;1$#*$)L?##$0,$$1&5=1&>$7/$1$1.$#7&2)$a*< #-)5$,$'91$1+),$1GCHS&1$)0)5$)* 6&12<#*=(1(51(66$1L?18$>,$*&2+,*$)W,$*06&1$)0)5$)*)(.)a'.&16&1$)0)5$)* )(.)0),5<1&5]$##$12(/$10(#$/0#6&1W $)0)5$)*2$,#$22$15&,7$),$*(6GCH S&1$)0)5$)*8$*/;1$#*$L 3K#+&,-CX$)#'F)CXC--CJ A+7&)/(7/$1610.0##057&&1,0)(/&1H0#.()( 4+),=<$2(0#\610.0##05e$'*6L,7$##$1=< /#6LZU^^UNU^&5&=#;*$1a'.0#7$)51+=W =$]51+==$1,+*;)$*=(**$18$,*//0#,05a &5&2,+'(1$/*=$E0607/0)/$1$**$&21<W,$a'.&1,(),+7()7&)/(7/$*a*(2/ '.&1)<1,+'$#*/.0#7&)/(7/$*L I#1%++%),-/.90*0%14)%9%:J %(L?##$$1.$#7&2)$L K%-2.);<=0&14)-).:F8.+3%-14)% 9%:.**0-%1%*J%(L?##$7().-1$2$,a&5.0'>-#=$1'0)(),$)L :1&%+*%F)CXC--CJ*11)#C&+%1)$&^0KFC&#$) XC$&-I0&C&J. #$%&'(&')($*+&%,+-.($+$/0)(#$(&/$ -($'1+$#$.2+),/$&$)-3-+45*$3*$ 678$92+#&#'#:$ $

5 Gruppens formål FAGGRUPPEN Styrke og sikre faglighed. Gruppens opgaver - Ekspertviden - Faglig sparring - Udarbejdelse af fagligt tekstmateriale - Afholdelse af faglige foredrag - Tjek af datakilder og tekstmaterialer mht. faglighed PR GRUPPEN Styrke foreningens visuel- le profil, offentligt som in- ternt. Udbrede kendska- bet til EHS og EMF - helbredsskader. ØKONOMIGRUPPEN Sikre indtægtskilder til fremme af foreningens arbejde. LOBBYGRUPPEN Udbrede kendskabet til EHS og EMF- helbreds- skader. Opfordre til forsvarlig omgang med EMF. - Udarbejdelse af præsentationsmateriale (Video, tekst og lyd) - Udarbejdelse af henvendelser til pressen - Udformning af kampagner og happenings - Deltagelse i messer og frivillighedsdage - Udarbejdelse af fondsansøgninger - Henvendelser til donorer - Ansøgninger vedr. sponsorater hos relevante firmaer m.m. - Udarbejdelse af henvendelser til organisationer, virksom- heder, foreninger og politikere vedr. fokus på EHS og EMF- helbredsskader - Følge den politiske udvikling og relaterede høringer mht. EHS og EMF tiltag - Følge samfundsudviklingen mht. EMF relaterede tiltag herunder produktudvikling og ny- og ombygninger SOCIALGRUPPEN Støtte medlemmer - Vedligeholdelse af intern database vedr. EMF- frie steder hos f.eks. læger, hospitaler, hoteller, arbejdspladser, boli- ger, cafeer, skoler og daginstitutioner, overnatning m. fl. - Arrangere temaaftener, komsammen, foredrag m.m. - Udarbejdelse af informationsmateriale KORREKTURGRUPPEN Støtte frivillige - Korrekturlæsning, - Oversættelser til dansk - Indskrivning af tekstmateriale November

6 ?O$C&F1)(+%C1&0(+%$)C+-$) + +>,)%+0+-%+2.)5#$%-(+:'%+-%++%96 -)0$%+:%,5:.'%)0+-./.**%/,)%+0+-%+&,5*(&+0+-&6,-0+/,)9.'0,+&9.'%)0.*%),-0:%%)'0*2%*'+(%9.'%)0.*%)%),-&#?+:%)?:.)$%3:%*&%D f6&180),$#*$2$,);/,$*05)&5&=,(/$w 10)5(6,$)5$)$1$##$0)6&12(/0&)*6&#,$1a '(1.08#L(L=10&10/$1$/(/6<,$)/1;7/=<$/ /1;77$10LF0,#05$1$8#$.,$)0*/&1/&=#(5 =10)/$/&52()+$#/6&#,$/(6$/8$*/;1$#W *$*2$,#$2W$)2$5$/&26(//$),$a,;1 &5/0,*71-.$),$(18$>,*&=5(.$a,$1)+ $16>$1)$/a*</0,$)7()(##&7$1$*/0#2$1$ 7&)*/1+7/0.$6&1$)0)5*&=5(.$1L 8$00$+*%CXC%$%C$F%$)K)$% G),$#(62(/$10(#$1)$'(1(##$1$,$.-1$/ 6#0//05/81+5/0$6/$1<1$/a'.&1GCHS&1W $)0)5$)'(1,$#/(5$/0$)1-77$S10.0##05W '$,*,(5$&52$**$11+),/&20#(),$/L E0()*/01)*#)+'0#+ 6*/(+4,G#1,04)$+ 6*0+:?)..)$/4)#+ GGG;):$6;4'++ )11)*+*)'5/*)*)$+%*;+.0/1+:,$+'0$$)*)*+ H/*-/(+I/01;+ J J,:#+J015/#-+,-+K>+F4)*&%+06%*35)*+4)(+ #)+>0##)*C+$'/1(+,-+/#6,*.0(/,#$.0()*/0B 1)*+5)4+6*/5/11/-:)4)#$+40-+/+8)*#/#-+4;+LL;+ 0&-&$(+LMNO;+ KKKL$'*6L,7M:&.$28$1NOIP?O%XC#$1,C,-C1%$* S&1$)0)5$)'(1&=1$//$/$)i&+F+8$ 7()(#a'.&1,$1)+#055$1$)#()51-7W 7$.0,$&7#0=2$,6&1$,1(5a);'$,*+,W *$),$#*$161(0),W&5+,#(),a$7*=$1/W +,/(#$#*$1a/$7)0*7$6&17#(10)5$1&5 2$5$/2$1$L4&50),=<i&+F+8$&5 *95=<\ GCHS&1$)0)5$)

7 UY1)#$&0#+JC5#$&0$ >3,):%+&:.-%)%'./L.+9.)8&&'7)&'% +.'?).)).+-%9%+'%),-/0+:%)&'%:0 &%5'%9$%),98)0+-M:%+&%>3,):DN,)6 OADAAA-4&'%)D GCHS&1$)0)5$).(1*$#.69#5$#05&5*<2$, &5'(.,$$)60)*/(),a'.&1G##$)BL'#W (//(#$2$,);*5$1105$&5,$#$0)6&12(/0W &)*6&#,$1$+,LA$/51(/0*/0#8+,&2&=W 2<#0)5(66&#7*2&80#/$#$6&)$16&1*/1<#0)5 8#$.'+1/05/#0,/(6$)/0##98**/;77$a&5,$1 8#$.*7(8/2()5$5&,$7&)/(7/$1/0#);$ *(2(18$>,*1$#(/0&)$1=<,$))$,(5L B+#&//$2'$6//#$/-%*$#$.&#$)(-#*$3*$-//$ F233>#)$42+'3)(+?$;2+(#$G#*+)#$ GCHS&1$)0)5$),$#/&5&5*<=<S10.0##05W '$,*,(5$)0f7(*/a'.&1f8H-,$1+=*/0#W #$,$&=,LJL*$=/L&5H0#.()(4+),.(10 C&81&,LNJL*$=/L ;-#'$4<*$41+#$2'$%2,)#$%-+$#0)'+= +)$(/.2#+$)(+</+?$4<*$#<+$*$+$ (A#*($2'$#<+$*$+$&$4+>':$ KKKL$'*6L,7M:&.$28$1NOIP T

8 5--$;1E+&001&/)$0($#-$( +F7T3U1)$&C&J$& + &',)0%%):%)'0*:%*'%'4)%&9%:*%9&&8.$D G.*-%'/.*:'?:%+'71%+5#),/%&&,)M*6 *%K,2.+&&,+F&,9#$+%:%M5%+I0+: P,+/%)%+Q%+0&%5'%9$%)0P7$% %:&0'/,)%:).-,9;I>,-;<=D S&1$)0)5$)8$);//$,$()#$,)0)5$)6&1 =1&6$**&1$)*8$*95/0#=$1*&)#05/(/()$1W 7$),$,$)*.$)*7$#$7/&1&5#$,$1(6A$) G7*=$102$)/$##$G)'$,6&1A$12(/&#&50 =<Q(1&#0)*7(f)*/0/+//$/a6&1'()*$)&12$ 6&1*7)0)5*(18$>,$*(2/&=#;*)0)5*0),W *(/*a.$,(//0#,$#$'(2$/#0.*#()5/-1$*w 2$,#$2*7(8(6GCHS&1$)0)5$)L ##$%&'()**&)$1$)(6.$1,$)*691$),$ (+/&10/$/$10),$)6&1GVS*/1<#0)5&5 *+),'$,*2-**05$$66$7/$1LC()*8()$W 81;,$),$=0&)$16&1*7)0)5&5077$20),*/ '()*2&,05$&5*;2=(/0*7$6&120,#0)5*W (18$>,$'(15>&1/$)$)&126&1*7$#6&1(#W #$2$,GCH8<,$0H.$105$aA()2(17&5 5#&8(#/LA$/$1,$16&12$,*/&15#-,$&5 ;,2;5'$,a(/.08;,$1##$.$#7&22$)0 GCHS&1$)0)5$)&5.05#-,$1&*2$5$/ &.$1.$)*7(8$/&5,$)5$)*0,05$*/9//$L U KKKL$'*6L,7M:&.$28$1NOIP '/-*$2'$)(2/($2%+$A+)4%&)#&#'#$$ 2'$>*(-/(?$-($*($%-+$*#$.&#)($$ $ F-+&#$E1+'--+*$2%++A,,+$*&C/23($ )-3($($)3>,($42#)-&(+A$)23$($)0342/$ C<$%##$(&/$-($/%?$(+&%)$2'$4/23)(+$C<$ (+2*)$-.$4'+A#)*$%&/,<+$J$4<*$&$/&%($ 3*$678$2'$&,,$3&#*)($)23$.2+),+$$ &#*#$.2+$*(($C2/&(&),$%-#),/&'$./(:$$ $

9 KKKL$'*6L,7M:&.$28$1NOIP Z 8C&7T3>EC0%1)C$S <6+/150#0+P&#4+ %$5'(1#(.$/2$5$/6&1*7$##05/020/#0.&5 '(1&=#$.$/2$5$/L%$5'(1(#,105#0,/(6 )&5$)&.$169#*&2'$,a'.$17$)(*/2(a 69,$.(1$(##$150$1$##$1(),$/Lf20/(1W 8$>,*#0.'(1>$5(18$>,$/2$,6(1#05$20W 71&&15()0*2$1&57$207(#0$1&5(#/0,*95/ (/.-1$6&1*.(1#05/8$*7;//$/L%$581+5/$ E&2=+/$1$&52<#$(==(1(/$1/0#,0.$1*$ ()(#;*$1&5(7/0.0/$/$1L`,&.$1(/'(.$,$/#0,/k.()*7$#05/k2$,)&5#$/;=$1(6.(*7$=+#.$1a'(1>$5(#/0,7+))$/.-1$&5 (18$>,$=<'.0#7$/*&2'$#*/*/$,L C$1'>$22$*=0*$1.0*+),2(,#(.$/(6 5&,$1<.(1$1&561(8+),$)a,.*L(/6-1W,05$##$1'(#.6-1,052(,$1)-12$*/ 8(),#;*/a#05$*&2'.0,/*+77$1a1(660)$1$/ *(#/2L2L?O'##+&&$-0$ A$1>$5.(1#0,/&.$1^O<15(22$#a8$W *#+//$,$>$52056&1(/*706/$6(5&581+5$,$*0,*/$(620)$<1=<(18$>,*2(17$,$/ 2$,$/077$*<6;*0*771-.$),$>&8LA$1W 6&1507>$5=<'(),$#**7&#$)6&1(/6<$/ '(),$#*51+),7+1*+*XCjY&5,$1$6/$1$) 7&)/&1(**0*/$)/+,,())$#*$L S<,(5$$6/$1*/(1/$)=<Cj.&7*$)8$W 5;),/$>$5(/6<7.(#2$&5'&.$,=0)$a '.$15()5>$5*7+##$*0,,$6&1()$)(6*7&W #$)*E&2=+/$1$&5607&6/$2051-)$()W 6(#,LG)(6.&1$*5&,$8$7$),/$#-1/$205 (/0),*/0##$*7-12$)a*<,$)6#021$,$ 20),1$L%$56&1*95/$(/*-//$2056&1(),$E&2=+/$1$(6);$1$2&,$#a'.0* *7-12$5$)*7(8$17+))$-),1$*LA$/507 8$,1$2$,7.(#2$)a2$)'&.$,=0)$)& )$)8#$..-11$Lf20)+.0,$)'$, ()*7(66$,$>$5$)8-18(1a,(>$5/1&$,$a (/,$/.0##$.-1$8$,1$a&5*7&#$)*fFW ()*.(1#05$7&8#$,$,$)/0#,$1$*/1<,#9*$ *;*/$2a#05$*&2(##$,$(),1$$#$.$1*Lc0 '(.,$(,5()5/0#0)/$1)$/0(##$71&5$(6 *7&#$)LA$1+,&.$1'(.,$*7&#$)$)()W /$))$2(*/E(LIOO2$/$161(.&1$*7#(*W *$#&7(#$a/1<,#9*$=10)/$1$a&5'.$1/$)$W */$#$.$),$.-*$)0*7&#$)X0)7#+*0.$205Y '(.,$$)/-),/2&80#/$#$6&)L A$)5()5.0,*/$>$50)/$/&2$#$7/1&';W =$1*$)*0/0.0/$/Lc0$#$.$181+5/$E&2=+W /$1$$),$#(6/0,$)Lf$).&7*$)7#(**$.(1 >$5*<'$#,05a(/7+)6<81+5/$,$1$*8-1W 8(1$0/02$1)$L_&2=+/$1)$8#$.2$*/ 81+5//0#fF+),$1.0*)0)5&5/0#(/#(.$&=W 5(.$1LV$)*7&#$)*(##$*/$,*)-1.-1$)W,$B0S07+))$>$5077$+),5<L C$1'>$22$.(120)E&2=+/$17(8#$/a 2$)077$20)*9)*L %$5(6*#+//$,$20)CjL5$6/$16<2<)$W,$18$5;),/$20/#0.*&27&)/&1(**0*/$)/ $#$.L%$5.(10$/7-2=$*/&1/7&)/&12$, E(L^OdTO$#$.$1LC.$12$,*0/*710.$W 8&1,2$,/1<,#9*E&2=+/$1a2()5$*/&1$ /1<,#9*$=10)/$1$&5,$k++),.-1#05$k 2&80#/$#$6&)$1LA$/.(1$/k=(=01#9*/7&)W /&1ka,.*L(/(#/8#$.#(.$/2$,E&2=+/$W 1$L 3OJ+F7T3 A$/.(12$1$a$),>$57+))$/<#$\%$5 '(.,$7&)*/()/'&.$,=0)$&52051-)$W ()6(#,a7+))$077$*&.$a'(.,$'$,$/+1$,(5&5)(/a*;)*6&1*/;11$#*$1a'+7&22$#W *$*8$*.-1a'+,+,*#-/a6&1'9>$/7&#$*/$W 1&#&58#&,/1;7L4-5$)7+))$077$'>-#W =$a.0,*/$077$'.(,,$/,1$>$,$*05&2 &57+))$7+)&1,0)$1$2$,0E0)02&,20W 51-)$L f(),$)*(22$)'-)5*/9,/$>$5=<gch

10 Foreningens hjemmeside og læste mig til, at mine symptomer lignede EHS- symptomer, især fordi de aftog, når jeg var hjemme på ferie (det hedder at bruge udelukkelsesmetoden). Derefter fik jeg gode råd fra foreningen og fik jordfor- bundet min hjemmecomputer, kablet min søns, slukket for mobilen m.m. Bag- grundsstrålingen herhjemme kom helt ned på 0,1 mikrowatt/m 2. I den sidste del af min uddannelse blev jeg overført til en elevplads med lavt EMF niveau (jeg tak- ker min leder for hendes forståelse). Desuden fik jeg ved en specialtandlæge fjernet metalfyldningerne fra tænderne på en forsvarlig måde. Fra den ene dag til den næste forsvandt kvalmen og den halve hovedpine, som jeg havde haft i flere år. Jeg begyndte også at sove på et jordforbundet lagen. Alt det gjorde, at min søvn kom tilbage. Efter flere år uden søvn sover jeg rimeligt godt nu, afhæn- gigt af hvor meget EMF eksponering jeg har haft i løbet af dagen. Jeg lever nu et næsten normalt liv, dog har jeg alvorlige begrænsninger: Jeg kan ikke opholde mig lang tid på et sted med højt EMF niveau, og jeg kan ikke som tid- ligere få arbejde et hvilket som helst sted. Hvis jeg mister mit job, kan jeg risi- kere at blive sendt på kursus eller i job- prøvning et sted med højt EMF niveau, med lidelse som følge. Bare Sundhedsstyrelsen var ærlig og gjorde deres arbejde med at beskytte borgere og fortrød alt det onde de har gang i, så ville denne personlige beret- ning ikke eksistere, og heller ikke mange menneskers lidelser. Jeg opfordrer jer til at skrive om jeres EHS, så andre medlemmer ikke føler sig så alene med deres egen EHS- oplevelse. Uafhængig EMF-analyse med grundig dokumentation, samt rådgivning om skærmning. Måler alle relevante frekvenser,lf+hf (5Hz til 10GHz) Dækker hele Danmark. Martin Kondrup M: Strål, Grønlandsvej 300, 7100 Vejle, CVR-nr.: November 2014

11 KKKL$'*6L,7M:&.$28$1NOIP II <6+750+Q:)/1-00*4+J02,>$)#+ ;1.R2%0*-..):2.)&8)%1%'%'$)%1'0*P.6 ),*0+&8.H+&'0'?'%',-,5/,):)%''0*.')%6 1?):%)%,-,9&'7:%:%)%&$%&*?'+0+-,9 %+:+?%+-.+-.'&84)%+%:5#),/DM*6 *%K,2.+&&,+&/,)&8+0+-D F0# l*(j(12(5$1a?,20)0*/1(/0&)*e'$6 _'10*/0)(f)5.(1,**&)aCh?,20)0*/1(/&1 Q(1&#0)*7(f)*/0/+//$/aH/&E7'&#2aH.$105$ A$/$12$,*/&18$7;210)5a(/>$5'(1$1W 6(1$/a(/Q(1&#0)*7(f)*/0/+/$/6&1(),$) 5()59)*7$1(/1$,+E$1$,$)=#(,*a,$1$1 (6*(//0#,$)5$)0(#$##$%&'()**&)a4$7W /&1aGm=$102$)/(#A$12(/&#&5;`)0/af)W */0/+/6&1:$+1&.0,$)*7(8aQ(1&#0)*7( f)*/0/+/$/ah/&e7'&#2ah.$105$a2$,'$)w 8#07=<(/1$,+E$1$+,691$#*$)(6'()*(1W 8$>,$L H&2/0#*;)$#(,$),$()*.(1#05$6&1,$))$ 6$>#(5/05$8$*#+/)0)5a$1f(,20)0*/1(/&1$1 *<077$.0,$),$&2a'.0#7$)$)&127(=(W E0/$/a7&2=$/$)E$&561$21(5$),$,;5W *&2$).$1,$)*()$17$),/.0,$)*7(8*W 2(),&56&1*7$10$#$7/1&2(5)$/0*7*/1<W #0)5XGVS]GVhY&5*+),'$,**7(,$#05$.017)0)5$1b G##$1$1,$/,$/2&,*(//$W(/f+,2-17$/.$,,$/a&5(/,$/$1*$#.$51+),$)/0#(/f 9)*7$1(/6>$1)$'()*=#(,*&5,$1.$,59W 1$'(2/(.*bG6/$1*&27.(#0/$/$)(6##$ %&'()**&)*.0,$)*7(8$#05$(18$>,$$1 +=<7#(5$#05/a7(),$/077$.-1$)&5$/*<W,()/,$1$1=1&8#$2$/L%$1$*8$*#+/)0)5 7(),$16&17+).-1$$)'(),#0)58(*$1$/ =<,$<8$)#;*$0)/$1$**$1/$#$0),+*/10$) '(16&1(/591$$)(6,$2$*/*(),'$,*W *95$),$&5+8$*/077$#05$GVS]GVh6&1W *7$1$&5710/0*7$19*/$10.$1,$)a/(.*LS&1 ##$%&'()**&)*6&1*7)0)5*1$*+#/(/$1,&W 7+2$)/$1+,$))&5$)/.0.#a(/=1&,+7/$1 61(/$#$0),+*/10$),.*L2&80#/$#$6&)$1&5 (),1$B0WS0W8(*$1$,$/$7)&#&505(,5$/*a 5$)$1$1$12071&89#5$*/1<#0)5071&==$)$ =<51(.0,$7.0),$1a6&*/1$a8(8;$1a891)a +)5$a5(2#$&5*;5$a&5$16(7/0*75$)$W 1$#/7(/(*/1&6(#/6&12$))$*7$'$,$)* *+),'$,L GVS]GVh6&1<1*(5$12()5$2$5$/(#W.&1#05$*+),'$,**7(,$#05$.017)0)5$1LG) (6,$2$1GCHXG#$E/1&C;=$1H$)*0/0.0/;Ya,$10H.$105$$1$)6+#,/()$17$),/6+)7W /0&)*)$,*-//$#*$&57#(**060E$1$/(6:&1W,0*7V0)0*/$11<,*&2$)(18$>,*1$#(/$1$/ *;2=/&28(*$1$/,0(5)&*$X4_AWIOYL?##$W 1$,$0IZZZ()*#&5,$*.$)*7$2;),05'$W,$1a(/RaIn(6(##$*.$)*7$1$W*.(1$),$ /0#(/NUOLOOO=$1*&)$1a$11(2/(6GCHL

12 KKKL$'*6L,7M:&.$28$1NOIP IN A$/*.$)*7$0)*/0/+/6&1?18$>,*#0.()*#&50 NOONa(/INa^n(6(##$*.$)*7$$#$7/1&)07 0)5$)091$1#0,$1(6GCHLfNOII()*#&5 B&1#,C$(#/'15()0o(/0&)XBCYa(/ 2$##$2RWJn(68$6&#7)0)5$)0.$1,$)#0W,$1(6GCH&5(/,0**$=1&E$)/*(/*$1.&7W *$1*/9/LA$/*.(1$1/0#(/2$##$2NZILOOO /0#^UNLOOO*.$)*7$&5IUTLOOO/0# R^TLOOO,()*7$*/(/*8&15$1$a#$,(6GCH0 NOIILf,(5$1()/(##$/$),)+'9>$1$LH< '.&1,()7()Q(1&#0)*7(f)*/0/+//$/&.$1W '&.$,$/&.$1.$>$(/1$,+E$1$.$1,$)* 2$*/()*$/$GCH6&1*7$1W=1&6$**&1##$ %&'()**&)*=#(,*.$,Q(1&#0)*7(f)*/0/+W /$/b H&2=*;7&#&5&5GCH#0,$),$a'(1>$5 *71$.$/$)1(==&1/0NOIP&2,$)=(1(,$W 6&1$*/0##0)5a,$16&1$5<1.$,191$),$ GVS]GVh6&1*7)0)5=<8<,$0)*/0/+/0&W )$##$a.0,$)*7(8$#05$&5=&#0/0*7$)0.$(+w $1a'.&17&11+=/0&)$161$2'$1*7$),$L A$/&26(//$16&1*95$/=<(/#+77$2+)W,$)=<,$6&1*7$1$a,$1+,691$11$5+#-1 GVS]GVh6&1*7)0)5a*&2077$'(1)&5$) 0)/$1$**$7&)6#07/$1a&5'.0*6&1*7)0)5,&W 7+2$)/$1$1*+),'$,**7(,$#05$$66$7/$10 2()5$/+*0),$1(==&1/$1Lf7()60),$ 1(==&1/$)=<'>$22$*0,$)6&1,$/,()W *7$S&#7$/0)5XS&#7$/0)5$/Y\ '//=\]]KKKL6/L,7]*(2#0)5]NOIRI](#2,$# ]*++]80#(5]RJN]IR^TJUR]0),$mL'/2 %$5'<8$1a(/f.0#*915$6&1a(/Q(1&#0)*7( f)*/0/+/$/077$8#0.$1$),$#(6,$))$0)*/0w 6$**&1##$%&'()**&)0(/+,691$*0) 6&1*7)0)5&5*0/(18$>,$LS&1*95$/=<(/ f)*/0/+/$/$1$)+8$1$//05$/'(),#0)5a*&2 6<1f5)(oH$22$#K$0*D*7;55$/0#(/6#;//$ *0505$)LA$/$15()*7$$)7$#/$)7(/(*/1&W 6$6&1.0,$)*7(8$)*<.$#*&26&1(##$,$ 2$))$*7$1a'.0*'$#81$,=<.017$*)$5(W /0./(6GVS]GVha8#(),/,$220##0&)$1(6 GCH*;5$&5*.-77$,$2$))$*7$1&.$1 '$#$.$1,$)L%$5()2&,$A$20),/1-)W 5$),$&2(/5$)&.$1.$>$%$1$*8$*#+/W )0)5a&550.$,$)/0#,$#/$=#(,*/0#8(5$/0# =1&6$**&1##$%&'()**&)a*<'()7() 6&1/*-//$*0)$7*/1$2/.05/05$GVS&5 GCH6&1*7)0)5L V$,.$)#05'0#*$) H=$E0(#0*/0=*;7&/$1(=0 3%I%5--$;1E+&001&($# #C&'&#$)0*)CF%. ALTL&7/&8$1NOIP8#$.,$1*(/$) +),$1*7106/0),*(2#0)505()56&1(/ =1&/$*/$1$02&,)$,*7-10)5$1)$0 ##$%&'()**&)*.05/05$6&1*7)0)5L A+7()'>-#=$.$,(/50.$,0)2$W )0)5/0#7$),$Lc$,1$,(7/0&)$)*(6W *#+/)0)5.(1,$1(##$1$,$0),*(2#$/ ILIOO+),$1*7106/$1L '//=*\]]*$E+1$L(.((oL&15]$)]=$/0/0&)]_$EE(/ $#W #0pf)5.(1,**&)p(),pj(12(5$1p(/pF'$pQ(1&# )**&)pe&)/0)+$p'0*p.(#+(8#$p1$*]b,o&c;'8

13 KKKL$'*6L,7M:&.$28$1NOIP IR 4$*&1-1JC$&0C&#XC)*&C&JPK,I)&$)1(#C0*'%$)$% <6+R0*/#+S3*-00*4+ + =57)-&9#*%',9'%8+,*,-0%+&0+:10) #$7)+,-?+-%&*01,-&?+:2%:%) 8,+'),1%)&0%*'F9%+,-&#9%-%'8,96 5*%8&'DL%)/,)2.)101.*-'$%*(&%/,)&8%*6 *0-%10+8*%)./5),$*%9.'088%+0:%''% '%9.,9ST7)+,-')#:*7&'%8+,*,-0SD c0.$,(#/6&1#0,/&2,$#()5*05/$,$.017w )0)5$18<,$06&1'&#,/0#0),#-10)5*2$/&W,$1a2+#/0/(*70)5a&)#0)$(6'-)505'$,a +,.07#0)5(62&/&107&5*&E0(#$6-1,05'$W,$1a&5077$20),*/(==(1(/$1)$*6;*0*7$ &5=&/$)/0$#/*7(,$#05$=<.017)0)5(671&= &5'>$1)$06&12(6$#$7/1&2(5)$/0*7*/1<W #0)5LV$)(##$1$,$)+*;)$*61$2/0,*+,W *05/$1)$,;*/1$LH(2/0,052$,(/6&1-#W,1$*&5.&7*)$*8$.0,*/'$,&58$7;210)5 &2,0**$*=915*2<#*/05$1a'(1,$);$&5 7&22$),$5$)$1(/0&)$1$))(/+1#056&1W.$)/)0)5&2(/'(.$+8$51-)*$/(,5()5 /0#0)6&12(/0&)&5(7/0.0/$/.0(/$7)&#&50W *7$'>-#=$20,#$1LA$/$1$/=(1(,&7*L U1)/-#)$(I#$)0%1)%P)$0 A$1$161(2;),05'$,$1a*7&#$1&5.0**$ 6&1-#,1$51+==$1*/&1/6&7+*=<6&1,$#$)$.$,,050/(#$+),$1.0*)0)5*2$/&,$1a/(8#$/ E&2=+/$1$&5(),1$/$7)&#&50*7$.-17W /9>$1LA$/#-55$1*/&1/=1$*=<(/5$)W )$2691$0),691$#*$(6,0**$'>-#=$.-17W /9>$1a+,$)(/,$160),$*1$$##$+),$1*9W 5$#*$1'.$17$)=-,(5&50*7$$##$1*+),W '$,*W2-**05$a,$12$,*077$1'$,.0*$1a (/,$/.017$#05$1$)5&,0,qL5(#/6&1 2()5$5#$22$108$5$>*/10)5$)*1+*'.0#W 7$)=10*891)$)$a*(26+),$/&520#>9$/ 8$/(#$1W+,&.$1,$*7(,$#05$$66$7/$1(6 */1<#0)5$)61(+,*/;1$/LS&1-#,1$,$12<W *7$077$9)*7$1$)*<0)/$)*0.=<.017)0)5 (6/$7)&#&50=<,$1$*891)a69#$1*052(5W /$*#9*$=5(*7&#$=#05/a*7&#$1$6&12$1&5 #&.50.)0)5&5$11$$#/+,$)(#/$1)(/0.$.(#52+#05'$,$1L f2$)*61$27&22$16#$1$&56#$1$+),$1w *95$#*$1,$108(7*=$>#$/(6*#91$1a(/891W )$)$&5,$+)5$2$))$*7$1'(1#(.$1$ 0),#-10)5*7.&/0$)/&58#0.$1,<1#05$1$/0# (/8$5<*05*&E0(#/W=102-1/6&1,0,$077$ #-)5$1$$10*/(),/0#(/#-*$(),1$2$)W )$*7$1&5/&#7$,$1$*(,6-1,&571&=*W *=1&5L5'.(,.-11$$1W,$8#0.$1&5*<,<1#05$1$/0#(/+,/1;77$*05)&).$18(#/ 2$,*/05$),$10*07&6&120*6&1*/<$#*$1&5 7&)6#07/$1LA$/$1)&7&5*<7#&5/(/.-1$ &=2-17*&2a)<1=*;7&#&5$18$5;),$1(/ /(#$&22&80#/$#$6&)(6'-)505'$,a&5,$ $18$5;),/(//(#$2$1$&52$1$&2,$/L /+$2'$./+$41+#$3/*+$23$)(+))?$$

14 KKKL$'*6L,7M:&.$28$1NOIP IP HI)&1J'FI#%$,+,O$)E+) 0%I)0%0'&#E$#0)C0C*1 <6+R0*/#+S3*-00*4+ ;+-%++%9-.+-./:%++?14)%+:%*0''%6 ).'?)10&%)F.'$7)+&'#),1%)/,)%+&'7)6 )%&?+:2%:&)0&08,1%:.+1%+:%*&%./9,6 $0*'%*%/,+%)%+:1,8&+%DT7)+%)9%)% &#)$.)%,1%)/,)')#:*7&&')#*0+-%+: 1,8&+%F,-&088%)2%:&+,)9%)+%%)088% '0*&')488%*0-%'0*.'$%&8(''%:%9F&0-%).9%)08.+&8%/,)&8%)%0K,?)+.*,/ I0Q),&Q,5(.+:U*').&')?Q'?)%D 4L4#&;,V&15()a*$)0&16&1*7$1.$,G).0W 1&)2$)/(#C$(#/'F1+*/&5'()*7&##$5$1 '(1+,691/,$))$1(==&1/a*&28#$.&6W 6$)/#055>&1/&)#0)$I^L>+#0NOIPLA$7055$W,$8#L(L=<$)1-77$=$$1W1$.0$K$,$bb */+,0$1&22&80#/$#$6&)$7*=&)$10)561( =$10&,$)NOOZWNOIP*(22$)2$,,(/( &22&80#/$#$6&)*/1<#0)5a&66$)/#05$,&W 7+2$)/$1a6(8107()/$1)$*2()+(#$1&5 #05)$),$=+8#07(/0&W )$1Lf69#5$1(==&1/$)$1,$/891)&5+69,W /$8(8;$1a,$1'(1,$)*/91*/$10*07&6&1 71&=*#05*7(,$61(2071&89#5$*/1<#0)561( /1<,#9*$2$,0$1a&5,$()8$6(#$1,$16&1a (/891)*+,*-//$#*$6&1/1<,#9**/1<#0)51$W,+E$1$*L 78Uc00*+#$-CJ$$FF$*%$) f,$1$*5$))$25()5'(16&1*7$1)$0,$)/0w 60E$1$/(,*70##05$$7*$2=#$1=<a'.&1,() 2071&89#5$*/1<#0)57()'(.$$))$5(/0. =<.017)0)5(6891)&5/$$)(5$1$\ [91)(8*&18$1$12$1$2071&89#5$W */1<#0)5W,$1$*7)&5#$2(1.(8*&18$1$1 &2710)5/05()5$2$1$*/1<#0)5$), */1<#0)5691$1/0#?ACAW#05)$),$*;2=W /&2$1a,9,(6'>$1)$E$##$1a-),10)5$10 '0==&E(2=+*&5,$5$)$1(/0&)(62;$W #0)*7$,$)*&28$*7;//$1)$+1&)$1L [91)a,$181+5/$2&80#/$#$6&)$1a'(.,$ 95$/10*07&6&1'>$1)$71-6/&5/+2&1$10 91$*=;/701/#$)X(7&+*/0*7)$+1&2(YL [91)2$,'9>/8#;0),'&#,071&==$)a *&281+5/$2&80#/$#$6&)'(.,$?ACA #05)$),$*;2=/&2$1L F$$)(5$1$a,$1&=8$.(1$,$,$1$*/$#$W 6&)0[Cr$)a+,.07#$,$81;*/71-6/08$W 5;),$#*$)(6NOr$1)$L V&80#/$#$6&)*/1<#0)5=<.017$1*-,)$W 5(/0./a6(#,$),$*-,7.(#0/$/a2&80#0/$/a #$.$,;5/05'$,&5*/1+7/+1(6*-,E$##$1L 4)K#-I0%-$J$%IY,I)F1),O#$0 C.0*891)*+,*-//$#*$6&12&80#/$#$6&)W */1<#0)56&1<1*(5$1'>$1)$/+2&1$1a*05$1 6&16(//$1)$a$1,$/$/=1&8#$2a(/,$077$ 7(),0(5)&*/0E$1$*691$),<1$##$1<1/0$1 *$)$1$LF1<,#9*$=1&,+7/$1a,$1*-#5$* *&2#$5$/9>/0#8(8;$1&5*2<891)a+,*-/W /$1=&/$)/0$#/891)$)$6&1'9>$1$)0.$(+$1 (62071&89#5$*/1<#0)5$),/0##(,/(60)/$1)(W /0&)(#$*/(),(1,$1LA$//$*7;#,$*a(/*/()W,(1,$1)$71-.$1a(/*<,())$()&1,)0)5$1 *7(#2<#$*a2$)*,$'&#,$*0$).0*(6*/(), 61(71&==$)a2$)*$)'$,$1)$)&12(#/0 4789

15 =1(7*0*().$),$*0/-/7&)/(7/2$,71&=W =$)LH(#5(6#$5$/9>a,$1+,*$),$1 2071&89#5$*/1<#0) $6&18+,/a*0W 5$16&16(//$1)$Lkc0#$.$10$)$)/1$=1$W )91W*/;1$/.$1,$)a*<'.0*)&5$)'(1$) 0,q&2a(/$/=1&,+7/.0#*-#5$a.0#,$/8#0W.$+,.07#$/ak*05$14#&;,V&15()L kh<#$,$*'(1.0#$5$/9>,$1*/1<#$1a8(8;w (#(12$1,$1*/1<#$10.+55$1&58(1)$.&5W )$a&.$1.<5$),$2&80#/$#$6&)(==*,$1 71-.$1a(//$#$6&)$)=#(E$1$*+),$1,$/ *&.$),$*=-,8(1)a&5'.0*8(1)$/8$.-W 5$1*05$##$1#(.$1$)#;,a.0#2&1*8$1&#0W 5$),$*/$22$8#0.$(6*=0##$/a6&1077$(/ )-.)$#&22$108'r$1/0#=#(E$10)5(6 2&80#/$#$6&)$)LA$1*7(#.-1$1$5+#$10)5 2&,*<,())$6(1#05$=1&,+7/$1&5(#2$) &=#;*)0)5&5+),$1.0*)0)5&26(1$1)$.$,2071&89#5$*/1<#0)5L`,$),$//$.0# */(,05/6(1#05$1$=1&,+7/$16&1/*-//$2$, (/8#0.$&=6+),$/Ls*05$1V&15()L Beskyt dig mod stråling Hættetrøje og buks som på billedet beskytter mod stråling, er elastisk og behageligt og fylder næsten intet under det almindelige tøj. Ansigtet kan evt. beskyttes med et gennemsigtigt stof. Hos EHSfri fås hættetrøje og buks, sengebaldakiner, sovepose, metervarer, måleinstrumenter, maling mm. PS: sengebaldakin udlejes. Med et måleapparat kan du forebygge, da generne fra stråling oftest kommer senere end eksponeringen. Kontakt mig for yderligere information `J$%F1)$*1(0%+FEY$)&$*)/F% S&16(//$1)$8$2-17$1a(/.0**$+),$1*9W 5$#*$1'(1.0*/$)95$/10*07&6&1'>$1)$W 71-6/.$,2&80#/$#$6&)81+5a*$#.&2)&5W #$(6,0**$,(/($18#$.$/()6-5/$/Lf,$ *$)$*/$<1$16&1$7&2*/$)(65#0&W 8#(*/&2X$)/;=$'>$1)$*.+#*/Y*/$5$/0 A()2(17&5`H?a&56&1$7&2*/(671-6/0 '>$1)$)$1*/$5$/0?+*/1(#0$)a069#5$,(/( 61(71-6/1$50*/1$LA$)5$))$2*)0/#05$/0, 2$##$2$7*=&)$10)56&1$/71-6/61$27(#W,$),$*/&6&5,0(5)&*$)(6$)1$*+#/$W 1$),$/+2&1$1*&21$5$#R<1$##$16#$1$ <1/0$1a*<,$/.0#*(),*;)#05.0*.(1$#-)5$a 691/+2&1$10),+E$1$/(68(1),&22$)* GVS$7*=&)$10)57(),0(5)&*/0E$1$*L :C-#$\V&15()a44$/(#atB';E'0#,1$)(8*&182&1$ 20E1&K(.$1(,0(/0&)/'()(,+#/*\F'$E&)*$W u+$)e$*da%v0e1&*e`#/1(*/1+e/ai^%+#;anoip\ '//=\]]KKKL*E0$)E$,01$E/LE&2]*E0$)E$](1/0E#$]=00]H NNIRUTZvIPOOO^UR Inge-Lis Marchant Tlf KKKL$'*6L,7M:&.$28$1NOIP I^

16 KKKL$'*6L,7M:&.$28$1NOIP IJ H$-JC$&F1),O#$)(1,C-0+-J%C-,I)& <6+R0*/#+S3*-00*4+ /,+&.*-,-6)%8*.9%)%''%'9,:$7)+?+6 :%)W#)DI,$0*'%*%/,+%)&5%Q0%*''0*5.&6 &%'$7)+/#),1%)2,1%:%'088%0+:5.&0 :%'$%*-0&8%9.)8%:D S1$26&1(/10*07$1$891)$)$**+),'$,.-#5$1[$#50$1)$(#/*<(/95$8$.0,*/'$W,$)'&*2&80#/$#$6&)81+5$1)$&5().$)W,$6&1*05/05'$,*=10)E0==$/0'$)'&#,/0# ()8$6(#0)5$1)$61(f)/$1)(/0&)(#?5$)E; 6&1h$*$(1E'&)_()E$1Xf?h_Ya*&22$W )$1a,$17().-1$$)95$/10*07&6&171-6/ 0'>$1)$)=<51+),(60)/$)*0.81+5(6 2&80#/$#$6&)L P$RCFCR9,01)P%C1&6+%$d396e$1 $)2<#$$)'$,a,$18$*710.$1,$) '(*/05'$,*&2$)$150(8*&18$1$*(6,$/2$))$*7$#05$#$5$2$a)<1,$/ +,*-//$*6&1$)1(,0&61$7.$)*XhSY $##$1$/$#$7/1&2(5)$/0*76$#/L c$,(/.-#5$$)2&80#/$#$6&)2$, #(.$1$H?hW.-1,0a1$,+E$1$1,+ *(2/0,05,$)5$))$2*)0/#05$$7*W =&)$10)5*/0,LA$/$1'$##$1077$2$W )0)5$)a(/.0*7(#*)(77$0/02$.0*0 2&80#/$#$6&)$)a*<&5*</0,*6&181+W 5$/'(18$/;,)0)56&1,$)*(2#$,$ $7*=&)$10)5a,++,*-//$1,056&1L U9:49 [91)0,(5$1,$*+,$)*(2#$/*$/+,*(/ 6&12$1$$7*=&)$10)5$),.&7*)$a&5 891)(8*&18$1$1,&88$#/*<2$5$/*/1<W #0)50'>$1)$)&5IO5()5$2$1$071()0$/ &57)&5#$2(1.$)$),.&7*)$L H=$E060E?8*&1=/0&)h(/$XH?hY8#0.$1,$1W 6&1&5*<$)&8#05(/&10*76&181+5$10)6&1W 2(/0&)a*&2*7(#0)7#+,$1$*0,$/$7)0*7$ *=$E0607(/0&)$1a&5*<6&12&80#/$#$6&)$1 *&#5/=<)$//$/L :C-#$\ '//=\]]70#,$)L0)6&]6&18;1W2&80#/$#$6&)$1W6&1W8(1)] 9*0#'*/-+631-)*+(*,%+.)4+)(+(/1$50*)#4)+ 1,56,*$10-;+)+$/4)+LT+ ;+/,*8%&8,*%0X010'.+,1.Y0Q%+')?9./ H'.*0%+Z2.)%/'%)8,99%'/,)4*:)%+%& 8).1,9.'/3%)+%[06>0,-%)&'.''%:%' 9%:8.$*%'0+'%)+%'D S&12(),$)6&17&22+)$)*+,,())$#W *$*+,.(#5'(10$)E$1$2&)0a'.&108#L(L *7&#$)*0)*=$7/91&56&1-#,1$8$*/;1$#*$),$#/&5a6#;//$/*05)(#$/61(B0WS0/0#,$/);$ -#,1$8$*/;1$#*$),$17&)/(7/$,$7&2W 2+)$)2$,,$1$*8$7;210)5&2/1<,#9*/ 0)/$1)$/*=&/$)/0$##$*+),'$,**7(,$#05W '$,6&1891)+),$1IN<1L '//=\]]KKKLE1&)(E'$2(E$1(/$*0L0/]NOIP]OI] RO].0(W0#WK01$#$**W(W*E+&#(W/&1)(W0#W E(.&]PNJIJ^] %+-C$&0*0*1-$*+,-$) +

17 KKKL$'*6L,7M:&.$28$1NOIP IT 4789 =/J$)%+-$)F1)*+,-$#$-I0&C&J$) 06+R0*/#+S3*-00*4+ L%'.9%)08.+&8%E8.:%90/,)I0*37&(-6 :,99%YEQ.:%9(,/;+10),+9%+'.* I%:0Q0+%6EE;IZ%)%+0+'%)+.'0,+.*,)-.+0&.'0,+./*4-%),-/,)&8%)%9%: 0+'%)%&&%0:%+8,95*%8&%&.99% %**%990*37,-&?+:2%:D fpo<1'(1?7(,$20$/+,,())$/#-5$1/0# (/8$'(),#$=(/0$)/$12$,,$2$*/.()W *7$#05$&57&2=#$7*$*;5,&22$a$6/$1W *&2,0**$=(/0$)/$1&6/$*/*.05/$*(6 *+),'$,**;*/$2$/a6&1,0,$1$**;5,&2W 2$$11$#(/$1$//0#,$+),$1#055$),$20#W >92-**05$<1*(5$1a'$1+),$1X80&Y7$20W *7$$##$1*/1<#0)5**7(,$1a*)(1$1$$),*&2 69#5$(6/1(,0/0&)$#/6&1*/<$,$6(7/&1$1L??GV#-5$1&5#-5$1.$1,$)&.$18$W '(),#$1=(/0$)/$1a,$10),8$1$//$ W )0)5$1&50).(#0,$1$),$*+),'$,*2-**0W 5$$66$7/$16&18+),$/2$,$7*=&)$10)5 6&11(,0&61$7.$)/*/1<#0)5XhSYL f$)$17#-10)5+,*/$,/0)&.$28$1noira *(5,$?7(,$20$/*8$*/;1$#*$\ k??gv*/9//$171(6/05/81+5$)(67(8#$,$ 0)/$1)$/6&180),$#*$1&5/0#*7;),$1/0#+),W 5<$#*$(61(,0&61$7.$)/*/1<#0)561(6L$7*L B0WS0a2&80#/$#$6&)$1a2&80#2(*/$1*(2/ H2(1/W2$/1$L A$).0,$)*7(8$#05$#0//$1(/+1.0*$1*(2W 2$)'-)5$)2$##$2hS$7*=&)$10)5&5 )$+1&#&50*7$a'>$1/$W&5#+)5$*;5,&22$ *(2/6&1*/;11$#*$101$=1&,+7/0&)&5+,W.07#0)5a022+),;*6+)7/0&)a71-6/&5()W,1$*+),'$,*2-**05$6&1'&#,L[$.0*$1)$ */(),$&2a(/+),$1*95$#*$1.$,191$),$ *(22$)'-)5$)2$##$2*/1<#0)5&5 *+),'$,**7(,$#05$.017)0)5$1077$$7*0W */$1$1L f2(>noii6&1'9>$,$c$1,$)**+),'$,*w &15()0*(/0&)$)BC7(/$5&10*$10)5$)(6 $7*=&)$10)56&1/1<,#9**/1<#0)5a'$1+),$1 B0S0a/0#7#(**$N[#0*/$)&.$171-6/61$2W 7(#,$),$*/&66$1L:;$1$6&1*7)0)5*/;17$1,&7+2$)/(/0&)*)0.$(+$/6&171-6/10*07&L A$1$17&)*/()/);6&1*7)0)5a,$1=<.0*$1a (/2$))$*7$1&50*-1891)a,$1$12$1$ *<18(1$=<51+),(6+,.07#0)5$)(6'>$1W )$)&5,$1$*/;),$1$71()0$1a=<.017$*(6,$)*/05$),$$7*=&)$10)561(/1<,#9**/1<W #0)5L f*$=/$28$1noio1(==&1/$1$,$%&+1)(# &6?2$10E()H&E0$/;6&1h$=1&,+E/0.$ V$,0E0)$WS$1/0#0/;(),H/$10#0/;a(/8#&/ 601$/02$1*$7*=&)$10)56&1$)*/(),(1, 8-18(1E&2=+/$12$,B0S06&1<1*(5$,$ A:?W*7(,$1=<2$))$*7$1**-,E$##$1L f,$e$28$1noin*71$.?2$10e()?e(,$w JOLOOO891)$#-5$1a$)()2&,)0)5/0# Q&)51$**$)&2a(/*077$1'$,*71(.$)$/0# $7*=&)$10)56&12071&89#5$*/1<#0)5a0*-1 6&1891)&551(.0,$7.0),$1a&=,(/$1$*L

18 TEMA Med WiFi i offentlige institutioner samt skoler vil børn blive udsat for WiFi i hidtil usete mængder, i hele deres barndom. Nogle af disse signaler vil endda være kraftigere end i hjemmet, på grund af det behov signalerne har for at skulle gå igennem tykke mure og betjene mange computere samtidigt. Signaler i instituti- oner er oftest snesevis af gange kraftige- re end i f.eks. caféer og restauranter. Ved at installere WiFi i skoler og det of- fentlige rum risikeres en forhøjet risiko for den offentlige sundhed, som sund- hedsvæsenet endnu ikke er parat til at tage fat på. Statistikkerne viser, at man kan forvente at se en umiddelbar reakti- on i befolkningen på 3% og forsinkede ef- fekter i 30% af borgerne i alle aldre. Det er derfor bedre at udvise forsigtighed og erstatte det trådløse med et ufarligt alternativ såsom en kabelforbindelse. Mens der gennemføres mere forskning, skal børn beskyttes. Kablet teknologi er ikke blot ufarligt, men også en bedre og mere sikker forbindelse. Mens debatten fortsætter om farerne ved RF, er det lægerne der skal håndtere eftervirkningerne. Indtil vi kan fastslå, hvorfor nogle bliver syge og andre ikke gør, og hvorfor nogle svækkes af påvirk- ningen i løbet af udefinerede mængder af tid, bønfalder vi Jer om ikke at løbe den risiko, især når det drejer sig om så man- ge børns sundhed, hvis tryghed og sik- kerhed I har fået ansvaret for. Forebyggelse vil altid være den bedste politik. Og det bør afspejles ved at mini- mere RF kilderne i offentlige rum. Kilde: ols.pdf 18 Digitale medier påvirker børns sociale færdigheder En undersøgelse viser, at brug af digitale medier påvirker børns evne til at aflæse menneskelige følelser. Mange mennesker ser på fordelene ved digitale medier i undervisningen, men ik- ke mange ser på omkostningerne, siger Patricia Greenfield, en fremtrædende professor i psykologi på UCLA College, Californien og ledende forfatter af under- søgelsen. Nedsat følsomhed over for fø- lelsesmæssige signaler - at miste evnen til at forstå andre menneskers følelser - er blot en af de omkostninger. Forskydnin- gen mellem personligt socialt samvær og interaktion med elektroniske medier sy- nes at mindske de sociale færdigheder. Forskerne evaluerede 51 elever, der boe- November 2014 de sammen i fem dage på en videnskabs- og naturlejr i Californien, uden adgang til digitale medier. Kontrolgruppen bestod af 54 andre elever fra samme skole, men som ikke deltog i lejren. Kun eleverne på skolen havde sædvanlig adgang til deres elektroniske enheder såsom fjernsyn, te- lefoner og computere. UCLA Forskerne kunne konkludere, at de 6. klasses elever, der i fem dage var uden adgang til mobiltelefoner, fjernsyn eller andet digitalt udstyr var overlegne på læsning af menneskelige følelser i forhold til deres jævnaldrende i skolen. devices- affect- ability- to- read- human- emotion- children

19 4789?OF1)0*&C&JXC0$)0%)K-C&J0$FF$*%PKEY$)&$& + =')#*0+-/).9,$0*'%*%/,+%)8.+2.1% &8.:%*0-%10)8+0+-%)5#?+-%23%)+%)0?:108*0+-F10&%)%+?+:%)&7-%*&%,//%+'6 *0--3,)'/,)+(*0-0K,?)+.*,/N%?).*\%6 &%.)Q2D `)5$1&//$18#$.+,*(/6&12&80#/$#$6&)W */1<#0)5=<ZOOVCo601$/02$1&2,(5$) 0I^,(5$L wh$*+#/(/$1)$.0*/$2(17()/$$66$7/$1=< (,6-1,a*05$16&1*7$1)$LG/&26(//$),$ ()/(#/$*/*.0*/$0),07(/0&)$1=<-)5*/$#05 (,6-1,&5=<.017)0)5(60),#-10)5&5'+W 7&22$#*$Lh&//$1)$.0*/$,$5$)$1(/0.$ 6&1(),10)5$106#$1$&21<,$1(6'>$1)$)\ '0==&E(2=+*d,$1$1()*.(1#056&1(,W 6-1,a*(2/'>$1)$8(17$)d,$1$1()*.(1W #056&1'+7&22$#*$a&=2-17*&2'$,a *()*)0)5a/()7$a*=1&5a8$.0,*/'$,&5 *9.)L Strålebeskyttelse i verdensklasse Dæmpningen beror på maskernes størrelse ggr ved 1 GHz H/1<#0)5*$7*=&)$10)5$)2$)$*(/6&1<1W *(5$)$+1&W,$5$)$1$10)5.$,(/95$=1&W,+7/0&)(61$(7/0.$0#/(1/$1&5.05/05$$)W o;2$1ls&16(//$1)$2$)$1,$*+,$)a(/,$1$*1$*+#/(/$1.0*$1a(//$$)(5$1$*81+5 (62&80#/$#$6&)$1'(17&)*$7.$)*$1L H<.$#*&2,$7&1/*05/$,$$66$7/$1.0'(1 &8*$1.$1$/a*05$1,$a7()$7*=&)$10)5&5W *<691$/0#)$+1(#$*;5,&22$=<#()5*05/L wc07()077$+,$#+77$a(/$6/$1)&5#$<1/0w $1*,(5#05X';==05Y81+5a7()$)'$#5$)$W 1(/0&)(62&80#81+5$1$#0,$(6,$)$5(/0.$.017)0)5$1a2<*7$(##$1$,$)<1,$8#0.$1 20,(#,1$),$x*05$1,$L :C-#$\ '//=\]]KKKL)E80L)#2L)0'L5&.]=+82$,]NPUJIPZJ Martin Liljeström Tlf. +46(0) RELAX kabine i høvlet fyrretræ KKKL$'*6L,7M:&.$28$1NOIP IZ

20 KKKL$'*6L,7M:&.$28$1NOIP NO LCJC%+-$($#C$)0*+,$) ($&%+-*-C(+F1)+&#)C&J <6+R0*/#+S3*-00*4+ ),/%&&,)0+%?),10:%+&8.$=?&.+])%%+6 /0%*:0;+-*.+:241:%)F.':%+(%:0-0'.*% '%8+,*,-0%)^,95),-).99%)%)^23%)6 +%+&5.+:%*.55%)6:%',9)#:%./23%)6 +%+F:%)%).+&1.)*0-/,)8,-+0'01.+.*(&%,-.$&').8'' D c$,(/&.$1*/02+#$1$891)**()*$16&1#;, &580##$,$#-55$12()*/-17/6&7+*=< 7+)N+,(6^*()*$10$)(#,$1a'.&1'>$1W )$)$12$*/2&,/(5$#05L561(/(5$12(),$22+#05'$,$)6&12&/&10*7$&5*$)*&W 10*7$+,6&#,$#*$1a5<1,$/077$8#&/+, &.$1.017$#05'$,*&=6(//$#*$)&58(1)$/* 2&/&10*7$6-1,05'$,$1a2$)&5*<,$*&W E0(#$&5$2=(/0*7$$5$)*7(8$1L A$)95$,$*7-127&)/(7/6&1(),1$1,$*W +,$),02$)*0&)*&=6(//$#*$)61(R/0#N&5 6&1(),1$1=<,$)2<,$1(,07(#/&=6(//$#W *$)(6/0,&51+2a*05$1j1$$)60$#,L L1P+(C&])1#$&%C-+-+FE/&JCJE$# A&=(20)$1*05)(#*/&66$/a*&2*/02+#$1$1 '>$1)$)*8$#9))0)5*E$)/$1W&21<,$/0 1$),$6&10),#-10)5*(2/,$)2<,$.0$1 *(22$)2$,(),1$2$))$*7$1=<a*=0#W #$1$)E$)/1(#1&##$08$#9))0)5**;*/$2$/L A$/$1'$1$.)$)/0#(/=#()#-55$a2<#1$/W /$&5*/;1$.&1$*(,6-1,*0,,$1LA&=(20) =<.017$1*()*$1a/()7$1a'+7&22$#*$a '+291a*/$2)0)5$1a69#$#*$1a71&=*1$5+#$W 10)5a8$.-5$#*$1&5'(),#0)5$1Lf,(5#05#0W.$/*=0##$1,&=(20)$)(6591$),$1&##$6&1, /$1)$8(5(##$=&*0/0./2&/0.$1$W,$'(),#0)5$1a'.&1,$1$1/0#7);//$/&=W #$.$#*$1(6.$#.-1$Lf)/$)**/02+#(/0&)61( *7-12$)6L$7*L06&12(6*=0#*7(8$1$) &='0,*$/69#$#*$'&*81+5$1$)a&5,$1610W 50.$**/&1$2-)5,$1(6,&=(20)L:<18$W #9))0)5**;*/$2$/8#0.$1/0#61$,**/0##$/a.0# =$1*&)$)6<#;*//0#(/5$)/(5$,$'(),W #0)5$1LG)7&)/0)+$1#05E;7#+*(6(6'-)W 505'$,8$5;),$1L.$1*/02+#$1$*8$#9)W )0)5**;*/$2$/0#-)5$1$/0,a-),1$1,$/ *05&5,$12$,&5*<=$1*&)$)*(,6-1,L HI)&1J'&J$)$)($)$PKXC)*$-CJ$ [91)&5+)5$$12$1$*7198$#05$&.$16&1,$)2<,$'>$1)$)=<.017$*a6&1,0'>$1)$) 691*/$16+#,/+,.07#$/0*/(1/$)(6/;.$1)$L A$16&1=<.017$*,$)$22$1$&5'(1.()W *7$#05$1$.$,(/*/;1$1+*$)LG),.0,$1$ *=0##$1,&=(20)$)E$)/1(#1&##$6&1+,.07W #0)5$)(62()5$(,6-1,*6&1*/;11$#*$1a 6L$7*L$1,$1.$,,&=(20)W+8(#()E$$) 6&1'9>$/10*07&6&1(/+,.07#$?ACALA$/ 6&1*/;11$#*$12$,&.$1*=0*)0)5L UK)XCC&F1)(+%C1&$--$)XC0#1(f j1$$)60$#,2$)$1a(/.008$5$>*/10)5$) 6&1,$$#$7/1&)0*7$$)'$,$16&1.$7*#$1 8$/;,)0)5$)(6*/&1$2-)5,$10)6&12(W /0&)2$,.05/05'$,$)(6.0,$)&5.0*,&2a &5(/,$))$2$)/(#$6&1(),10)5a*&2 61$27&22$1.$,95$/81+5(6/$7)&#&50W *7$$)'$,$1a.0#+,591$,$));$2$)/(#$ 7#02(-),10)5d$)+,.07#0)5a*&2'+) 1<,$1/0#a(/.0/-)7$1&.$1L 4789

MOBILTELEFONI OG DIT HELBRED Af Trine Jørgensen

MOBILTELEFONI OG DIT HELBRED Af Trine Jørgensen MOBILTELEFONI OG DIT HELBRED Af Trine Jørgensen Tips til at begrænse strålingen i hverdagen. Flere og flere bliver konstateret allergiske overfor radiobølger og elektrosmog. I dag er vi bogstavelig talt

Læs mere

Fire opfordringer til tele- og elektronikbranchen

Fire opfordringer til tele- og elektronikbranchen Fire opfordringer til tele- og elektronikbranchen Der kan på forskellige måder fra tele- og elektronikbranchen side tages forskellige beskyttende forholdsregler imod radiofrekvent strålings sundhedsskadelige

Læs mere

Funktionelle Lidelser

Funktionelle Lidelser Risskov 2011 Psykiater Lone Overby Fjorback lonefjor@rm.dk Psykiater Emma Rehfeld emmarehf@rm.dk Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitetshospital www.funktionellelidelser.dk Funktionelle

Læs mere

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM TRÆTHED www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Træthed defineres som en følelse af mangel på fysisk og/eller psykisk energi, hyppigt oplevet som udmattelse eller træthed. Det er

Læs mere

Alt om. træthed. www.almirall.com. Solutions with you in mind

Alt om. træthed. www.almirall.com. Solutions with you in mind Alt om træthed www.almirall.com Solutions with you in mind Hvad er det? Træthed defineres som en følelse af mangel på fysisk og/eller psykisk energi, hyppigt oplevet som udmattelse eller træthed. Det er

Læs mere

HVORFOR ER DET VIGTIGT?

HVORFOR ER DET VIGTIGT? HVAD ER DET? En nødhjælpsguide, til når livet overmander dig og du lige pludselig opdager at du har glemt din kærestes navn, taber ting eller er blevet mere klodset og føler dig trist og stresset. HVORFOR

Læs mere

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger Indhold Stress og Hovedpine Bruno Vinther, Cand. Psych. Aut. Dansk Hovevdpinecenter Neurlogisk afdeling Glostrup Hospital Stress, afklaring, udredning og behandling Trods- og acceptadfærd Den kognitive

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag?

Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag? Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag? V. autoriseret psykolog Aida Hougaard Andersen Undervisningsaften i Søften/Foldby d.19. marts 2015 1 Kl. 18-19.15: Aftenens forløb

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 726 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 726 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 726 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets Sundheds-

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement edikeret til entofte Jægersborg Kirkers Børne Pigekor Philli aber Halfdansuite or børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkoagnement til tekster af Halfdan Rasmussen Teksten er benyttet med tilladelse af

Læs mere

Bodily Distress Syndrome (BDS)

Bodily Distress Syndrome (BDS) Bodily Distress Syndrome (BDS) Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser Aarhus Universitetshospital 1 Lidt om Bodily Distress Syndrome (BDS) Bodily Distress Syndrome er en ny diagnose der bruges i

Læs mere

Mere energi med dette nye produkt fra Lifewave.

Mere energi med dette nye produkt fra Lifewave. Mere energi med dette nye produkt fra Lifewave. Mere energi, genopretter energi flowet i kroppen. Nem at placere, se brochure Resultater med det samme. Giver op til 20 % mere energi. Øger kroppens forbrænding.

Læs mere

EHS og MCS: to sider af samme sag?

EHS og MCS: to sider af samme sag? EHS og MCS: to sider af samme sag? Af Francesca Romana Orlando, journalist og næstformand i A.M.I.C.A., Italien Oversættelse v/formand for EHS-foreningen Susanne Hemdorff Mange eksperter i forskellige

Læs mere

Forfatter erhvervspsykolog Birgitte Jepsen Nej, tak til stress. Danskernes stress i tal

Forfatter erhvervspsykolog Birgitte Jepsen Nej, tak til stress. Danskernes stress i tal Forfatter erhvervspsykolog Birgitte Jepsen Nej, tak til stress Vi har kendt til stress i mange år. Vi har hørt om personer med stress. Vi har mødt nogle, der har været ramt af stress og vi har personer

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

sundhed www.livogsjael.dk 7

sundhed www.livogsjael.dk 7 sundhed www.livogsjael.dk 7 lægens brevkasse Kære Charlotte Jeg vil gerne spørge dig som læge, om du mener det er muligt at diagnosticere overfølsomhed over for elektromagnetisk stråling (EHS) objektivt

Læs mere

#$%$!&$#$!$ # ) * ##! % " ## ##%$ $!(!$*-!!.%!

#$%$!&$#$!$ # ) * ##! %  ## ##%$ $!(!$*-!!.%! !" #$%$!&$#$!$ # #%'!(" ) * ##! % " ## ##%$ $!( +,$*(#,"%$!$*-!!.%!.&.% /0 1 233+++0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333$*,*#40 0 0 0 0 30 0 0 0 0 3330 0 0 0 0 0 0 0 0 33 33 3$"# $0 0 0 0 0 0 0 0

Læs mere

Løb og styrk din mentale sundhed

Løb og styrk din mentale sundhed Løb og styrk din mentale sundhed Af Fitnews.dk - torsdag 25. oktober, 2012 http://www.fitnews.dk/artikler/lob-og-styrk-din-mentale-sundhed/ Vi kender det alle sammen. At have en rigtig dårlig dag, hvor

Læs mere

ANTI STRESS MANUAL 4 TRIN TIL AT KOMME STYRKET UD AF DIN STRESS

ANTI STRESS MANUAL 4 TRIN TIL AT KOMME STYRKET UD AF DIN STRESS ANTISTRESS MANUAL 4 TRIN TIL AT KOMME STYRKET UD AF DIN STRESS FORORD Antistressmanualen er skrevet ud fra faglige kompetencer og personlige erfaringer med stress. Udledt af flere års praktisk erfaring

Læs mere

Er det allergi? Information om allergi og priktest

Er det allergi? Information om allergi og priktest Er det allergi? Information om allergi og priktest Bi-og hvepseallergi Bier og hvepse reagerer på uventede bevægelser, og de bliver aggressive, når deres bo angribes. De er mere aggressive, når vejret

Læs mere

Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge

Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge Til forældre og unge Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 03 Hvad er ADHD? 04 Hvordan behandler man ADHD? 05 Medicin mod ADHD 06 Opstart af medicin

Læs mere

Stress en udfordring i parforholdet

Stress en udfordring i parforholdet Stress en udfordring i parforholdet Psykolog Ole Rabjerg Vinderup Y s Mens Club, 2014 Dagens ordsprog Lev livet hurtigere - så er det hurtigere overstået! Hvorfor er stress blevet et så stort problem?

Læs mere

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A Signe Wang arlsen Doks Sang Karen rarup q = 104 swing blues 1.Jeg kan mær-ke på mit her-te, når eg hop-per eg dan - ser rundt Krop-pen 7 den blir' varm kin -der - ne de bræn- der, så det næs-ten gør ondt

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

Fra sidelinjen. Foredrag om. kronisk sygdom helbredelse spiritualitet

Fra sidelinjen. Foredrag om. kronisk sygdom helbredelse spiritualitet Fra sidelinjen Foredrag om kronisk sygdom helbredelse spiritualitet Fra sidelinjen, 2014 Tekst, layout og grafisk design: Sandfær-Andersen Fotos: Elgaard Foto Tryk: Morsø Folkeblad Præsentation af kvinden

Læs mere

Omhandlende muskelfunktion og træning: Oplæg v./ overlæge Lise Kay og fysioterapeut Karin Thye Jørgensen.

Omhandlende muskelfunktion og træning: Oplæg v./ overlæge Lise Kay og fysioterapeut Karin Thye Jørgensen. Referat PolioCafé den 8. september 2014 Omhandlende muskelfunktion og træning: Oplæg v./ overlæge Lise Kay og fysioterapeut Karin Thye Jørgensen. Fra januar bliver poliocaféen afholdt den 1. mandag i måneden

Læs mere

Information om Lyrica (pregabalin)

Information om Lyrica (pregabalin) Information om Lyrica (pregabalin) Denne brochure er til dig, der er i behandling med lægemidlet Lyrica, og er et supplement til den information om din sygdom og medicin, som du har fået af din læge. Hvilke

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

Canti erotici calabresi

Canti erotici calabresi Duonnu Pantu e Vincenzo Ammirа Canti erotici calabresi A cura di Giuseppe Candido e Filippo Curtosi Jati gridannu ppe tuttu lu munnu Viva lu cazzu, lu culu, e lu cunnu EDIZIONI DuonnuPantueVincenzoAmmirа

Læs mere

Få ro på - guiden til dit nervesystem

Få ro på - guiden til dit nervesystem Få ro på - guiden til dit nervesystem Lavet af Ida Hjorth Karmakøkkenet Indledning - Dit nervesystems fornemmeste opgave Har du oplevet følelsen af at dit hjerte sidder helt oppe i halsen? At du mærker

Læs mere

Ny forskning: Sovepiller kan forårsage demens

Ny forskning: Sovepiller kan forårsage demens Ny forskning: Sovepiller kan forårsage demens Omkring 500.000 danskere tager benzodiazepiner for at sove. Det øger deres risiko for at få demens med 50 pct. Af Torben Bagge, 29. september 2012 03 Sovepiller

Læs mere

Kropslige øvelser til at mestre angst

Kropslige øvelser til at mestre angst Fysioterapien 2015 Psykiatrisk Center Nordsjælland Psykiatrisk Center Nordsjælland Kropslige øvelser til at mestre angst Om pjecen I denne pjece kan du læse om, hvad der sker i kroppen, når du får angst,

Læs mere

GRASS. Skema 2 (6 uger) Spørgeskema om livskvalitet ved forhøjet stofskifte

GRASS. Skema 2 (6 uger) Spørgeskema om livskvalitet ved forhøjet stofskifte Løbenummer: GRASS Skema 2 (6 uger) Spørgeskema om livskvalitet ved forhøjet stofskifte Dette spørgeskema drejer sig om, hvordan det har påvirket dig at have forhøjet stofskifte. Besvar hvert spørgsmål

Læs mere

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Udgivet af www.trekanten.dk Udarbejdet af cand. psych. Tom Malling og cand. psych. Lise Myhre Lildholdt København 2009 Pjecen kan downloades

Læs mere

DET PERIODISKE SYSTEM

DET PERIODISKE SYSTEM DET PERIODISKE SYSTEM Tilpasset efter Chemistry It s Elemental! Præsentation fra the American Chemical Society, Aug. 2009 http://portal.acs.org/portal/publicwebsite/education/outreach/ncw/studentseducators/cnbp_023211

Læs mere

Stress og mindfulness

Stress og mindfulness Stress og mindfulness Hvad er stress? Præsentation af mindfulness principper, åndedrættet og meditation. Værktøjer der kan anvendes i hverdagen. Øget arbejdspres inden for de sidste 5 år Føler sig stresset

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

Markedssituationen i nedrivningsbranchen

Markedssituationen i nedrivningsbranchen Netværksdag om selektiv nedrivning onsdag den 3. april 2013 Markedssituationen i nedrivningsbranchen Rigtig mange offentlige myndigheder og bygherre, samt private aktører, herunder bygherrer, entreprenører

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Symptomer. Hovedet: Hovedpine Migræne Svimmelhed Søvnbesvær Vågner om natten Taber hovedhåret

Symptomer. Hovedet: Hovedpine Migræne Svimmelhed Søvnbesvær Vågner om natten Taber hovedhåret Symptomer Bedøm hvordan du har haft det de sidste måneder efter denne skala og skriv det aktuelle tal ud for symptomet. Der hvor det er relevant må du gerne skrive årstal eller hvor længe du har haft symptomet.

Læs mere

Stress en udfordring i parforholdet. Psykolog Ole Rabjerg

Stress en udfordring i parforholdet. Psykolog Ole Rabjerg Stress en udfordring i parforholdet Psykolog Ole Rabjerg Stjær Galten IM 2015 Dagens ordsprog Lev livet hurtigere - så er det hurtigere overstået! Hvorfor er stress blevet et så stort problem? Højere hastighed

Læs mere

Studiepartitur - A Tempo

Studiepartitur - A Tempo Himle ortæller om Guds herlighed ørge Grave Nielse 99 Sl 9 v - v -0 q = ca 9 ( gag) (ved DC) hæ - ders værk; c c c c S S A A ( gag) (ved DC) cresc (ved DC) Him - le or-tæl-ler om Guds Ó Kao: cresc (ved

Læs mere

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling .2 N yt fra Storhøj Odder Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing 25 Fe bru ar 1998 Storhøj Grundejerforening indkalder til ordinær Gen er al for sam ling og ori en te ring om klo

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

ADHD og piger. Lena Svendsen og Josefine Heidner

ADHD og piger. Lena Svendsen og Josefine Heidner ADHD og piger Lena Svendsen og Josefine Heidner Hvad betyder ADHD ADHD er en international diagnosebetegnelse A står for Attention / opmærksomhed D står for Deficit / underskud H står for Hyperactive /

Læs mere

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Alle eksisterende ejendomme på følgende matrikler skal separatkloakeres Arninge 4c Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4e Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4f Ore By,

Læs mere

Ny bevaringsliste 14. april 2011

Ny bevaringsliste 14. april 2011 VEJNAVN HUSNR MATRIKELID EJENDOMSNR ABELIG Omr_bev Dronningvej 3 3v 0010164 Dronningvej 3 A Dronningvej 4A 3o 0010172 Dronningvej 4 A og B A Dronningvej 5 3x 0010180 Dronningvej 5 A Dronningvej 6 3p 0010199

Læs mere

Børn og trådløs teknologi

Børn og trådløs teknologi Børn og trådløs teknologi Fakta om hvordan mobiltelefoner og computere påvirker børns helbred 1 Vi må tage risikoen seriøst - for børnenes skyld Anvendelsen af trådløs teknik er steget lavineagtigt det

Læs mere

Hvad er stress? Er du stresset? Stress er ikke en sygdom, men en tilstand. Eller har du travlt?

Hvad er stress? Er du stresset? Stress er ikke en sygdom, men en tilstand. Eller har du travlt? Stress Stress Hvad er stress? Hvordan opstår stress? Symptomer og reaktioner på stress Hvordan kan vi håndtere og forebygge stress? Stress af (selvstændig læringsfil) 1 Hvad er stress? Stress er ikke en

Læs mere

Mobilantennerne og sikkerheden

Mobilantennerne og sikkerheden TI Telekommunikationsindustrien Vesterbrogade 1C DK-1620 København V Tel. +45 33 13 80 20 Fax +45 33 13 80 21 E-mail: post@teleindu.dk www.teleindustrien.dk Mobilantennerne og sikkerheden Indledning Danmark

Læs mere

depression Viden og gode råd

depression Viden og gode råd depression Viden og gode råd Hvad er depression? Depression er en langvarig og uforklarlig oplevelse af længerevarende tristhed, træthed, manglende selvværd og lyst til noget som helst. Depression er en

Læs mere

lev bedre med natarbejde tips til dig med natarbejde

lev bedre med natarbejde tips til dig med natarbejde lev bedre med natarbejde tips til dig med natarbejde 1 Lev bedre med 2 natarbejde Fremstillet af: SID s holddriftudvalg Kampmannsgade 4 1790 København V Produktion: NKN Grafisk a/s Fotos: Harry Nielsen

Læs mere

Dansk Vand Konference 2010 Stress og stresshåndtering

Dansk Vand Konference 2010 Stress og stresshåndtering Dansk Vand Konference 2010 Stress og stresshåndtering Rikke Hosbond Trillingsgaard Organisationspsykolog, seniorkonsulent ALECTIA A/S Telefon: 30 10 96 79 Mail: Riho@alectia.com Stress i tal 430.000 danskere

Læs mere

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor.

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Alle mennesker har alle slags humør! Men nogen gange bliver humøret alt for dårligt

Læs mere

Jaydess (levonorgestrel) minispiral

Jaydess (levonorgestrel) minispiral Jaydess (levonorgestrel) minispiral Brugervejledning Indhold Hvad er en minispiral? Virkning? Påvirkning? Velkommen Alle har forskellige prioriteringer, og på det her tidspunkt i dit liv er graviditet

Læs mere

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO:

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: side 1 ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer:

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

Proteinfoldning og chaperoner

Proteinfoldning og chaperoner Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Et lægemiddel, som påvirker protein-foldning, hjælper HD-mus...i et stykke tid Et lægemiddel,

Læs mere

Trivselspolitik Randers Social- og Sundhedsskole. Trivselspolitik

Trivselspolitik Randers Social- og Sundhedsskole. Trivselspolitik Trivselspolitik Indledning Randers Social- og Sundhedsskole arbejder målrettet mod at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø for alle medarbejdere. Udgangspunktet herfor er skolens værdier om rummelighed,

Læs mere

Er mobilstråling. sundhedsskadelig?

Er mobilstråling. sundhedsskadelig? Er mobilstråling sundhedsskadelig? I disse år eksploderer brugen af trådløse teknologier baseret på mobilstråling. Ny forskning viser, at mobilstråling kan føre til mistrivsel og sygdom. Verden over advarer

Læs mere

Fysioterapi mod stress

Fysioterapi mod stress Fysioterapi mod stress Behandling til den Treenige hjerne Annette Sigshøj www.stress-ellertraumer Fysiske symptomer Hovedpine Muskelsmerter Rygsmerter Træthed Forstoppelse Diarre Smerter i brystet Forhøjet

Læs mere

Generel viden om søvn 6 12 år

Generel viden om søvn 6 12 år Generel viden om søvn 6 12 år www.sundhedstjenesten-egedal.dk God søvn gør dig glad og kvik Viden om søvn er første skridt på vejen til god søvn. Der findes megen forskning vedrørende søvn og dens store

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET 2015 STYR PÅ STRESSEN? CAROLINE AHLGREN TØTTRUP LEDERUDVIKLINGSKONSULENT CAND. PSYCH. MOBIL:

AARHUS UNIVERSITET 2015 STYR PÅ STRESSEN? CAROLINE AHLGREN TØTTRUP LEDERUDVIKLINGSKONSULENT CAND. PSYCH. MOBIL: 2015 STYR PÅ STRESSEN? CAROLINE AHLGREN TØTTRUP LEDERUDVIKLINGSKONSULENT CAND. PSYCH. MOBIL: 20434391 E-MAIL: CATO@AU.DK UNI VERSITET AGENDA 1. Viden om stress- hvad er stress og hvad er ikke stress? 2.

Læs mere

Nyt studie: Test kan redde dig fra blodprop

Nyt studie: Test kan redde dig fra blodprop Nyt studie: Test kan redde dig fra blodprop Ny, simpel hjemme-test kan tidligt afsløre hjerte-flimmer, som truer flere og flere. Af Torben Bagge og Heidi Pedersen, januar 2013 03 Test redder dig fra blodprop

Læs mere

BØRN og trådløs teknologi

BØRN og trådløs teknologi BØRN og trådløs teknologi FAKTA OM HVORDAN MOBILTELEFONER OG COMPUTERE PÅVIRKER BØRNS HELBRED Vi må tage risikoen seriøst - for børnenes skyld Anvendelsen af trådløs teknik er steget lavineagtigt det seneste

Læs mere

Guide til mindfulness

Guide til mindfulness Guide til mindfulness Mindfulness er en gammel buddistisk teknik, der blandt andet kan være en hjælp til at styre stress og leve i nuet. Af Elena Radef. Januar 2012 03 Mindfulness er bevidst nærvær 04

Læs mere

Hjælp os med at blive klogere på neuropati - resultater

Hjælp os med at blive klogere på neuropati - resultater Hjælp os med at blive klogere på neuropati - resultater Her er det forløbige resultater af vores fortløbende undersøgelse på neuropati.dk dette er resultaterne for de første besvarelser. Alle resultater

Læs mere

Gå pænt i snor hyggeturen I skoven

Gå pænt i snor hyggeturen I skoven Gå pænt i snor hyggeturen I skoven Er der nogen der genkender det her? Dårlig opførsel = ofte en stresset hund Når din hund.. gør ad andre, trækker i linen, springer forstørret rundt, springer op ad folk,

Læs mere

Indhold. Rapport af psykolog Eva Theilgaard Jacobsen. Camilla Rees and Magda Havas: Public Health SOS" 2009

Indhold. Rapport af psykolog Eva Theilgaard Jacobsen. Camilla Rees and Magda Havas: Public Health SOS 2009 1 Sundhedsstyrelsen misinformerer Folketinget om elektromagnetiske felters helbredsskadelighed Rapport af psykolog Eva Theilgaard Jacobsen Camilla Rees and Magda Havas: Public Health SOS" 2009 Rapporten

Læs mere

Efter indlæggelse på Intensiv afdeling

Efter indlæggelse på Intensiv afdeling Efter indlæggelse på Intensiv afdeling Indledning Denne pjece er til dig, som har været indlagt på intensiv afdeling, og dine pårørende. Du har været indlagt på Intensiv afdeling, fordi du har været kritisk

Læs mere

Sundhedsstyrelsen misinformerer Folketinget om elektromagnetiske felters helbredsskadelighed

Sundhedsstyrelsen misinformerer Folketinget om elektromagnetiske felters helbredsskadelighed Sundhedsstyrelsen misinformerer Folketinget om elektromagnetiske felters helbredsskadelighed Rapport af psykolog Eva Theilgaard Jacobsen Camilla Rees and Magda Havas: Public Health SOS" 2009 Rapporten

Læs mere

Angst. Er en følelse

Angst. Er en følelse Angst Er en følelse 350.000 danskere lider af angst Indenfor 12 mdr. Livstid Panikangst 2,6% 4,5% Agorafobi 3,1% 6,1% Enkelfobi 11,1% 14,4% Socialfobi 7,9% 13,7% Generaliseret angst 1,9% 4,5% OCD 0,7%

Læs mere

Information til unge om depression

Information til unge om depression Information til unge om depression Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er depression? 03 Hvad er tegnene på depression? 05 Hvorfor får nogle unge depression?

Læs mere

Psykolog John Eltong

Psykolog John Eltong Psykolog John Eltong Undervisningens formål Give dig en forståelse af, hvad angst er Hjælpe til bedre at kunne formulere hypoteser om, hvad der måske kunne være på færde med en borger Blive bedre til at

Læs mere

Kristian Buhl-Mortensen

Kristian Buhl-Mortensen h ne ) En tidlig morgen ringer nogen p d r n eg v gner bange op, angsten bryder frem For fog den sig, at hun vil ha mine b rn Og hun vil ta dem fra deres hem h ne, h ne sparker som ti vilde heste Psykologen

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

2015-2016 INFORMATION. Tidlig hjælp til børn og unge med tegn på angst, depression og/eller adfærdsvanskeligheder

2015-2016 INFORMATION. Tidlig hjælp til børn og unge med tegn på angst, depression og/eller adfærdsvanskeligheder PilotPROJEKT 2015-2016 INFORMATION TIL Forældre Tidlig hjælp til børn og unge med tegn på angst, depression og/eller adfærdsvanskeligheder Mind My Mind tidlig hjælp til børn og unge med tegn på angst,

Læs mere

EU direktiv 2004/40/EC (EMF)

EU direktiv 2004/40/EC (EMF) MR Sikkerhedsopdatering DSMMR årsmøde 24. marts 2010 Søren Haack Medico-teknisk Afdeling, Region Midt soeren.haack@stab.rm.dk 1 EU direktiv 2004/40/EC (EMF) EU kommissionen har lovet et ændringsforslag

Læs mere

Når det gør ondt indeni

Når det gør ondt indeni Når det gør ondt indeni Temahæfte til udviklingshæmmede, pårørende og støttepersoner Sindslidelse Socialt Udviklingscenter SUS & Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning 1 Sygdom Når det gør ondt

Læs mere

Navn: Alder: Telefonnummer:

Navn: Alder: Telefonnummer: Navn: Alder: Telefonnummer: Velkommen til akupunktur behandling hos Jordemoder.dk i samarbejde med Sackmann Akupunktur For at kunne give dig den bedst mulige behandling bedes du udfylde nedenstående spørgeskema

Læs mere

Babys Søvn en guide. Sover min baby nok? Hvad er normalt? Hvordan får jeg min baby til at falde i søvn?

Babys Søvn en guide. Sover min baby nok? Hvad er normalt? Hvordan får jeg min baby til at falde i søvn? Babys Søvn en guide Sover min baby nok? Hvad er normalt? Hvordan får jeg min baby til at falde i søvn? Små børn har behov for meget søvn, men det er bestemt ikke alle, der har lige let ved at overgive

Læs mere

Infrarød Screening. med Total Vision anatomi software

Infrarød Screening. med Total Vision anatomi software Infrarød Screening med Total Vision anatomi software Infrarød Screening med Total Vision anatomi software Der er ubegrænsede muligheder med vores høje kvalitetsinfrarød screeningssystem. Energetic Health

Læs mere

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Bethesda, Aalborg D. 21. november 2014 Depression o Hyppighed o Hvad er en depression, og hvordan kan det opleves? o Hvorfor får man en depression? o Hvad

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Søvnproblemer er der en naturlig løsning? www.nomedica.dk

Indholdsfortegnelse. Søvnproblemer er der en naturlig løsning? www.nomedica.dk 5 Indholdsfortegnelse Forord 9 Indledning 10 DEL I Får du nok søvn? 12 DEL II Nok og god søvn... hver nat 20 1. Bedre helbred kan give bedre søvn 21 2. Tab dig, hvis du er svært overvægtig 22 3. Regelmæssig

Læs mere

Med venlig hilsen Hong

Med venlig hilsen Hong Kære læser Du sidder nu med materialet fra mit foredrag. Venligst kontakt mig, hvis du ønsker at kopiere eller gengive tekst og/eller billeder da alt materiale er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke

Læs mere

MUNDTØRHED MUNDTØRHED. Når man har mundtørhed, har man fornemmelsen af ikke at have tilstrækkeligt

MUNDTØRHED MUNDTØRHED. Når man har mundtørhed, har man fornemmelsen af ikke at have tilstrækkeligt Mundtørhed MUNDTØRHED Alle mennesker oplever at have mundtørhed af og til. Det kan skyldes flere forskellige ting, fx nervøsitet, stress eller angst. Hvis du oplever mundtørhed af disse årsager, forsvinder

Læs mere

Vi har tidligere fremsendt et omfattende oplysningsmateriale til sundhedsordfører, partiformænd samt Stats og Sundhedsminister.

Vi har tidligere fremsendt et omfattende oplysningsmateriale til sundhedsordfører, partiformænd samt Stats og Sundhedsminister. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 100 Offentligt Til Sundhedsudvalget, Vi har tidligere fremsendt et omfattende oplysningsmateriale til sundhedsordfører, partiformænd samt Stats

Læs mere

Afdækning af symptomer og stressfaktorer øvelsen er delt i opgave A og opgave B

Afdækning af symptomer og stressfaktorer øvelsen er delt i opgave A og opgave B Afdækning af symptomer og stressfaktorer øvelsen er delt i opgave A og opgave B Opgave A: Symptomer på stress Et vigtigt skridt i forhold til at forebygge og håndtere stress er at blive opmærksom på egne

Læs mere

Information om BEHANDLING MED ECT

Information om BEHANDLING MED ECT Til voksne Information om BEHANDLING MED ECT Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 03 Hvad er ECT? 03 Hvem kan behandles med ECT? 05 Hvordan virker ECT? 05 Hvem møder du i ECT-teamet? 06 Forundersøgelse

Læs mere

Diabetesmedicin. selv gøre, og hvad skal du være opmærksom på?

Diabetesmedicin. selv gøre, og hvad skal du være opmærksom på? Diabetesmedicin Denne brochure handler om medicin til type 2-diabetes. Hvordan får du den bedste effekt af din medicin? Hvilke bivirkninger kan den have? Hvad kan du selv gøre, og hvad skal du være opmærksom

Læs mere

Psykiske signaler på stress

Psykiske signaler på stress stress guiden hvad er stress? Denne guide giver dig en introduktion til, hvad stress er og ikke er. Formålet er at gøre dig klogere på, hvornår noget er bekymrende stresssignaler, og hvornår noget er helt

Læs mere

Hjerneskadecentret Stress og hjernen

Hjerneskadecentret Stress og hjernen Hjerneskadecentret Stress og hjernen Jesper Egede Andersen Cand.pscyh. Specialist i neuropsykologi Privatpraktiserende Hjerneskadecentret Hvad er stress? Hvordan påvirker en hjerneskade tærsklen for stress?

Læs mere

Historien om HS og kræft

Historien om HS og kræft Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Hvad er sammenhængen mellem Huntingtons Sygdom og kræft? HS-patienter har mindre risiko for at

Læs mere

Angst i kølvandet på en kræftsygdom

Angst i kølvandet på en kræftsygdom Angst i kølvandet på en kræftsygdom Foredrag i Senfølgergruppen Onsdag den 29. februar 2012 Psykolog Gitte Bowman Bak, Kræftens Bekæmpelse Kræftrådgivningen i København Hvad vil det sige at være angst?

Læs mere

af 5 10-12-2005 10:37

af 5 10-12-2005 10:37 Førstehjælp At-meddelelse nr. 4.04.19 Oktober 1995 Erstatter: December 1991 Baggrund Bekendtgørelse om byggepladsers og lignende arbejdssteders indretning. Bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretning.

Læs mere

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk Din kommentar er blevet udgivet. Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk GRET HE EL HOLM OG KIR STEN KUL L BERG 12. sep tem ber 2011 01:00 2 kom men ta rer De fle ste samvær s sa ger kan

Læs mere