Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Transkript

1 EHS-nyt Nr. 3 3November 2014 Gratis for medlemmer. Løssalg: Kr. 35,- HUSK AT FORNY DIT MEDLEMSKAB IJ*0,$1&2891)&5/1<,#9*/$7)&#&50 #$%%$&'(($)*+&#',-.+.-/0$1(2 ##$%&'()**&)+,)-.)//0#-1$*2$,#$234-5$1/(#$16&17(8#$,$ BCD*'(),0E(=1(==&1/3F$&10$18(5GCHD*&=*/<$) Foreningen for Elektro Hyper Sensitive Stiftet 1992

2 N DDD.$E0F.#* *1&%+*%G$E0F.#* GCHW);/+,7&22$1&5*$),$* 51(/0*/0#2$,#$22$1R5()5$ <1#05/\V(1/*a>+)0&5)&.$28$1L L$+#-C&$6&1)-*/$8#(,\ MN.F$,)'+)BNMA 8$#-$(0*+,2 Q(**$1$1[0150/c0(# 80150/.0(#L$'*e52(0#LE&2 [01/'$V077$#*$) F#6LZTIPONOZ f)5$400.< F#6LJPJJPINR H$0%O)$-0$1J*1&%+*%P$)01&$) X*$8(5*0,$)Y 6$#+*%C1&Q+&&1&R$) Q(10):915((1, F#6LPTRUPIIO 1$,(7/0&)e$'*6L,7 fhh:\izorwzpn^ 4)O* F1;7*(5*?5$)/$)L,7 #$%&#'()*+,-+.)#/#-)*+/+0*(/'1)*+,-+ 0##,#2)*+)*+/'')+#345)#4/-5/$+&4(*'+ 6,*+78+9,*)#/#-)#$+:,14#/#-;+<11)+*=4+ $'01+>)(*0-()$+$,.+5)?1)4)#4); &#E1-# Q-1$4-*$1 R S10.0##0551+==$1 P :;$0)6&12(/0&)*2(/$10(#$1 J S>&1,$)*,(50,$)*$ T ##$%&'()**&)-1$*2$,#$2 U V0)GCHW'0*/&10$XH0#.()(4+),Y Z ##$%&'()**&)+,*-//$*6&1)$,*7-10)5$1 II 47892HI)&1J%)K#-I0%$*&1-1JC F$7)&#&50$)*0),.017)0)5=<891) IR [91)&5+69,/$8(8;$1'(1*/91*/10*07& IP [$#50$)6&18;,$12&80#*(#5/0#891) IJ 4-5$1/(#$16&17(8#$,$#9*)0)5$1 IT :;6&1*7)0)5\H/1<#0)5*$66$7/=<'>$1)$) IZ A050/(#$2$,0$1&52$)/(#7#02(6&1(),10)5 NO A1&))0)5H0#.0(8$7;21$/]S(16-)5*#$/ NN NR NP 40,/*/(/0*/07 N^ TOOLOOO#-1$1$02&,B0WS00*7&#$1)$ NJ A_`V()8$6(#$1 NU :;/61()*7#&.6&1*#(5 NZ V0)GCHW'0*/&10$X[01/'$C>&1/*'9>Y RO S1(2$,#$2/0#2$,#$2 RI S10/(5$#*$,050/(#=&*/ RR 4-5$)*&1,\A0(5)&*$7&,)0)5 RP BCD*1(==&1/&2'(),0E(= RJ C.&1*7(#.08;55$a'.&1*7(#.08&b RU F$&10$18(5GCHD*&=*/<$) PO H+),'$,**/;1$#*$)20*0)6&12$1$1S&#7$/0)5 PN c0,$)60),$*d&=#;*)0)52()5#$1 PT GCHS&1$)0)5$)*8$*/;1$#*$ ^N KKKL$'*6L,7M:&.$28$1NOIP

3 KKKL$'*6L,7M:&.$28$1NOIP R :/)$-/0$)S T<3:94U56?V 37?734M.#$R$(,$)BNMW :1&%C&J$&%$%$):).BAN C.0*,+.0#8$.(1$,0/2$,#$2*7(8(6 GCHS&1$)0)5$)a*7(#,+'+*7$(/8$/(#$.$,#(5/$0),8$/(#0)5*7&1/L H7+##$,+'(.$20*/$/0),8$/(#0)5*7&1/$/ '(1,$/)1LgTRUJOTJRNNL C+*7(/()691$,0/($#-$(0&'(($)&5 &+X&+),$12$,,$#$#*$/0#2&,/(5$1$)L A0/2$,#$2*)1L*/<1=<7+.$1/$)$##$1.$,,0)(,1$**$=<8(5*0,$)(68#(,$/L L'*+&1J0K%C-($-#$#CJ+'%1(+%C0* K)-CJ,$%+-C&JXC+&$%,+&*.UK$X%.EY/-P E10#C&,+&*)K#JCX$). H+&**1&%12ZWNMMNWN[B\ C$#$*&22$1$)'(1,$1.-1$/#0.#05(7/0W.0/$/06&1$)0)5$)L c0'(1&=1$//$/j610.0##0551+==$16&1,$#/ &.$10)/$1$**$&21<,$1X*$*0,$PYL h$,(7/91q(10):915((1,&l(l'(1+,6&1w V(/$10(#$/.( */$5()5.$,S10W.0##05'$,$)*A(50C$1)0)52$,,$#/(5$#W *$(6#-5$%&')%(#.0)5&5f8H-,$1+=a *&2$1=<191$),$/0#$/2$,#$2L f8h-,$1+=/&5,$*+,$)7&)/(7//0#s10.0#w #05E$)/$1$/0f7(*/][1(),$Q&22+)$&5,$#/&52$,$)GCHW*/(),.$,610.0##05,(W 5$)0f7(*/LG)*/&1/(7/0#f86&1'()*0)0/0W (/0.2$,(/+,81$,$7$),*7(8$//0#GCHL A$/$120/'<8a(/(),1$=<191$),$.0# 69#5$'()*$7*$2=$#L c&1$*2(/$10(#$'(1,$*+,$).-1$/081+5.$,s>&1,$)*a(50,$)*$x*$*0,$tya.$,610.0##05,(50c&81&&5.$,=$)v0), Q&)6$1$)E$)0Q98$)'(.)a'.&1##$%&W '()**&),$*+,$)8#$.+,)-.)//0##0.*.(W 105/-1$*2$,#$2(6GCHS&1$)0)5$)X*$ *0,$UYL S10.0##05E$)/1$/0:&1,6;)*Q&22+)$'(1 05$)0<16&120,#$/7&)/(7/$)/0#$)#&7(#W =&#0/07$1a*&2.(10=&#0/07$1=1(7/070.&1$* 6&1$)0)5L%&')%(#.0)5&5>$5'(.,$29,$ 2$,$)0)/$1$**$1$/=&#0/07$1a*&2607 6&1*7$##050)6&12(/0&)&2GCH&5,$*7(W,$#05$.017)0)5$1(6GVS6&10*-1891)L S&1$)0)5$)'(16<$/$)S(E$8&&751+==$a '.&1,$1810)5$*2()5$0)/$1$**()/$);W '$,$1*(2/$)i&+/+8$7()(#L %&')%(#.0)5'(1*$),/$)8$71-6/$#*$=< $7*0*/$)*$)(6GCH/0#(,.&7(/A(6)(F(W E'&.$1/0#81+50$)1$/**(5a*&28#$.&2W /(#/02(1/*W)+22$1$/(6GCHW);/L %&')%(#.0)5&5C$)107H71+88$#/1()5'(1 *$),/$/81$./0#8#L(L6&12-),$)$6&1,$,()*7$1$50&)$12$,$/6&1*#(5&2(/8$W *7;//$8&15$1$2&,$#$7/1&2(5)$/0*7$ 6$#/$1+),$10),#-55$#*$=<*;5$'+*$L #$%&'()%*&%+&,-.**%/)010**0-%234*5%6 )%&1%-+%7+&8%)3%-.**%9%:*%99%)./ ;<=>,)%+0+-%+%+)0-'0--*4:%*0-3?*

4 KKKL$'*6L,7M:&.$28$1NOIP P H-CXF)CXC--CJC7T3U1)$&C&J$& + E*'.)$%3:%0;<=>,)%+0+-%+%)$.&%)%' 5#/)010**0-.)$%3:&8)./'D<.):?,-&#'0:,-*(&''0*.'14)%/)010**0-,-&'7''%;<= /,)%+0+-%+&.)$%3:%F&#2.):?+?9?6 *0-2%:/,):%'DG02.),5)%''%'%+)488% /)010**0--)?55%)F21,)9%:*%99%).//,)6 %+0+-%+8.+$0:).-%9%:234*5%+:% 24+:%)DH+'%'$0:).-'0*1,)%&/4**%&&.- %)/,)&',)'%**%)/,)*0**%DE**%8.+14)% 9%:F,-10234*5%)20+.+:%+D A$1$10),/0#.0,$1$)$,*(/J51+==$1\ U+JJ)'PP$&^:1))$*%')J)'PP$&^_6 J)'PP$&^`*1&1(CJ)'PP$&^=1,,OJ)'P> P$&1J31RC+-J)'PP$&L j1+==$1)$*)(.)$1$6$1$1$1/0#,$(7/0.0w /$/*&21<,$1,$,-77$1&.$1a&5,$2+W #05'$,$1,$1#055$10),$)6&151+==$)L j1+==$1)$$12$)/*&2$/0)/$1$**$6-#w #$**7(8a'.&1,$/$12+#05/(/(18$>,$ *$#.*/-),05/a$##$1)&5#$6<a6#$1$$##$1'$W #$51+==$)*(22$)a#05$*&2,$/$12+W #05/(/(18$>,$&5*=(11$=<71;,*&5 /.-1*02$##$251+==$1)$a(#/(6'-)505/ (6'.(,,$1$18$'&.a/0,&5#;*//0#L =O0%$&#)CX$)X/)*$% A$).05/05*/$,10.71(6/$1$)#;*//0#(/59W 1$$)6&1*7$#0*(2(18$>,$2$,GCHS&1W $)0)5$)L A$/$12+#05/(/(18$>,$+,61($5)$0,$$1 $##$10,$$1+,*/+77$/61(8$*/;1$#*$)L?##$0,$$1&5=1&>$7/$1$1.$#7&2)$a*< #-)5$,$'91$1+),$1GCHS&1$)0)5$)* 6&12<#*=(1(51(66$1L?18$>,$*&2+,*$)W,$*06&1$)0)5$)*)(.)a'.&16&1$)0)5$)* )(.)0),5<1&5]$##$12(/$10(#$/0#6&1W $)0)5$)*2$,#$22$15&,7$),$*(6GCH S&1$)0)5$)*8$*/;1$#*$L 3K#+&,-CX$)#'F)CXC--CJ A+7&)/(7/$1610.0##057&&1,0)(/&1H0#.()( 4+),=<$2(0#\610.0##05e$'*6L,7$##$1=< /#6LZU^^UNU^&5&=#;*$1a'.0#7$)51+=W =$]51+==$1,+*;)$*=(**$18$,*//0#,05a &5&2,+'(1$/*=$E0607/0)/$1$**$&21<W,$a'.&1,(),+7()7&)/(7/$*a*(2/ '.&1)<1,+'$#*/.0#7&)/(7/$*L I#1%++%),-/.90*0%14)%9%:J %(L?##$$1.$#7&2)$L K%-2.);<=0&14)-).:F8.+3%-14)% 9%:.**0-%1%*J%(L?##$7().-1$2$,a&5.0'>-#=$1'0)(),$)L :1&%+*%F)CXC--CJ*11)#C&+%1)$&^0KFC&#$) XC$&-I0&C&J. #$%&'(&')($*+&%,+-.($+$/0)(#$(&/$ -($'1+$#$.2+),/$&$)-3-+45*$3*$ 678$92+#&#'#:$ $

5 Gruppens formål FAGGRUPPEN Styrke og sikre faglighed. Gruppens opgaver - Ekspertviden - Faglig sparring - Udarbejdelse af fagligt tekstmateriale - Afholdelse af faglige foredrag - Tjek af datakilder og tekstmaterialer mht. faglighed PR GRUPPEN Styrke foreningens visuel- le profil, offentligt som in- ternt. Udbrede kendska- bet til EHS og EMF - helbredsskader. ØKONOMIGRUPPEN Sikre indtægtskilder til fremme af foreningens arbejde. LOBBYGRUPPEN Udbrede kendskabet til EHS og EMF- helbreds- skader. Opfordre til forsvarlig omgang med EMF. - Udarbejdelse af præsentationsmateriale (Video, tekst og lyd) - Udarbejdelse af henvendelser til pressen - Udformning af kampagner og happenings - Deltagelse i messer og frivillighedsdage - Udarbejdelse af fondsansøgninger - Henvendelser til donorer - Ansøgninger vedr. sponsorater hos relevante firmaer m.m. - Udarbejdelse af henvendelser til organisationer, virksom- heder, foreninger og politikere vedr. fokus på EHS og EMF- helbredsskader - Følge den politiske udvikling og relaterede høringer mht. EHS og EMF tiltag - Følge samfundsudviklingen mht. EMF relaterede tiltag herunder produktudvikling og ny- og ombygninger SOCIALGRUPPEN Støtte medlemmer - Vedligeholdelse af intern database vedr. EMF- frie steder hos f.eks. læger, hospitaler, hoteller, arbejdspladser, boli- ger, cafeer, skoler og daginstitutioner, overnatning m. fl. - Arrangere temaaftener, komsammen, foredrag m.m. - Udarbejdelse af informationsmateriale KORREKTURGRUPPEN Støtte frivillige - Korrekturlæsning, - Oversættelser til dansk - Indskrivning af tekstmateriale November

6 ?O$C&F1)(+%C1&0(+%$)C+-$) + +>,)%+0+-%+2.)5#$%-(+:'%+-%++%96 -)0$%+:%,5:.'%)0+-./.**%/,)%+0+-%+&,5*(&+0+-&6,-0+/,)9.'0,+&9.'%)0.*%),-0:%%)'0*2%*'+(%9.'%)0.*%)%),-&#?+:%)?:.)$%3:%*&%D f6&180),$#*$2$,);/,$*05)&5&=,(/$w 10)5(6,$)5$)$1$##$0)6&12(/0&)*6&#,$1a '(1.08#L(L=10&10/$1$/(/6<,$)/1;7/=<$/ /1;77$10LF0,#05$1$8#$.,$)0*/&1/&=#(5 =10)/$/&52()+$#/6&#,$/(6$/8$*/;1$#W *$*2$,#$2W$)2$5$/&26(//$),$a,;1 &5/0,*71-.$),$(18$>,*&=5(.$a,$1)+ $16>$1)$/a*</0,$)7()(##&7$1$*/0#2$1$ 7&)*/1+7/0.$6&1$)0)5*&=5(.$1L 8$00$+*%CXC%$%C$F%$)K)$% G),$#(62(/$10(#$1)$'(1(##$1$,$.-1$/ 6#0//05/81+5/0$6/$1<1$/a'.&1GCHS&1W $)0)5$)'(1,$#/(5$/0$)1-77$S10.0##05W '$,*,(5$&52$**$11+),/&20#(),$/L E0()*/01)*#)+'0#+ 6*/(+4,G#1,04)$+ 6*0+:?)..)$/4)#+ GGG;):$6;4'++ )11)*+*)'5/*)*)$+%*;+.0/1+:,$+'0$$)*)*+ H/*-/(+I/01;+ J J,:#+J015/#-+,-+K>+F4)*&%+06%*35)*+4)(+ #)+>0##)*C+$'/1(+,-+/#6,*.0(/,#$.0()*/0B 1)*+5)4+6*/5/11/-:)4)#$+40-+/+8)*#/#-+4;+LL;+ 0&-&$(+LMNO;+ KKKL$'*6L,7M:&.$28$1NOIP?O%XC#$1,C,-C1%$* S&1$)0)5$)'(1&=1$//$/$)i&+F+8$ 7()(#a'.&1,$1)+#055$1$)#()51-7W 7$.0,$&7#0=2$,6&1$,1(5a);'$,*+,W *$),$#*$161(0),W&5+,#(),a$7*=$1/W +,/(#$#*$1a/$7)0*7$6&17#(10)5$1&5 2$5$/2$1$L4&50),=<i&+F+8$&5 *95=<\ GCHS&1$)0)5$)

7 UY1)#$&0#+JC5#$&0$ >3,):%+&:.-%)%'./L.+9.)8&&'7)&'% +.'?).)).+-%9%+'%),-/0+:%)&'%:0 &%5'%9$%),98)0+-M:%+&%>3,):DN,)6 OADAAA-4&'%)D GCHS&1$)0)5$).(1*$#.69#5$#05&5*<2$, &5'(.,$$)60)*/(),a'.&1G##$)BL'#W (//(#$2$,);*5$1105$&5,$#$0)6&12(/0W &)*6&#,$1$+,LA$/51(/0*/0#8+,&2&=W 2<#0)5(66&#7*2&80#/$#$6&)$16&1*/1<#0)5 8#$.'+1/05/#0,/(6$)/0##98**/;77$a&5,$1 8#$.*7(8/2()5$5&,$7&)/(7/$1/0#);$ *(2(18$>,*1$#(/0&)$1=<,$))$,(5L B+#&//$2'$6//#$/-%*$#$.&#$)(-#*$3*$-//$ F233>#)$42+'3)(+?$;2+(#$G#*+)#$ GCHS&1$)0)5$),$#/&5&5*<=<S10.0##05W '$,*,(5$)0f7(*/a'.&1f8H-,$1+=*/0#W #$,$&=,LJL*$=/L&5H0#.()(4+),.(10 C&81&,LNJL*$=/L ;-#'$4<*$41+#$2'$%2,)#$%-+$#0)'+= +)$(/.2#+$)(+</+?$4<*$#<+$*$+$ (A#*($2'$#<+$*$+$&$4+>':$ KKKL$'*6L,7M:&.$28$1NOIP T

8 5--$;1E+&001&/)$0($#-$( +F7T3U1)$&C&J$& + &',)0%%):%)'0*:%*'%'4)%&9%:*%9&&8.$D G.*-%'/.*:'?:%+'71%+5#),/%&&,)M*6 *%K,2.+&&,+F&,9#$+%:%M5%+I0+: P,+/%)%+Q%+0&%5'%9$%)0P7$% %:&0'/,)%:).-,9;I>,-;<=D S&1$)0)5$)8$);//$,$()#$,)0)5$)6&1 =1&6$**&1$)*8$*95/0#=$1*&)#05/(/()$1W 7$),$,$)*.$)*7$#$7/&1&5#$,$1(6A$) G7*=$102$)/$##$G)'$,6&1A$12(/&#&50 =<Q(1&#0)*7(f)*/0/+//$/a6&1'()*$)&12$ 6&1*7)0)5*(18$>,$*(2/&=#;*)0)5*0),W *(/*a.$,(//0#,$#$'(2$/#0.*#()5/-1$*w 2$,#$2*7(8(6GCHS&1$)0)5$)L ##$%&'()**&)$1$)(6.$1,$)*691$),$ (+/&10/$/$10),$)6&1GVS*/1<#0)5&5 *+),'$,*2-**05$$66$7/$1LC()*8()$W 81;,$),$=0&)$16&1*7)0)5&5077$20),*/ '()*2&,05$&5*;2=(/0*7$6&120,#0)5*W (18$>,$'(15>&1/$)$)&126&1*7$#6&1(#W #$2$,GCH8<,$0H.$105$aA()2(17&5 5#&8(#/LA$/$1,$16&12$,*/&15#-,$&5 ;,2;5'$,a(/.08;,$1##$.$#7&22$)0 GCHS&1$)0)5$)&5.05#-,$1&*2$5$/ &.$1.$)*7(8$/&5,$)5$)*0,05$*/9//$L U KKKL$'*6L,7M:&.$28$1NOIP '/-*$2'$)(2/($2%+$A+)4%&)#&#'#$$ 2'$>*(-/(?$-($*($%-+$*#$.&#)($$ $ F-+&#$E1+'--+*$2%++A,,+$*&C/23($ )-3($($)3>,($42#)-&(+A$)23$($)0342/$ C<$%##$(&/$-($/%?$(+&%)$2'$4/23)(+$C<$ (+2*)$-.$4'+A#)*$%&/,<+$J$4<*$&$/&%($ 3*$678$2'$&,,$3&#*)($)23$.2+),+$$ &#*#$.2+$*(($C2/&(&),$%-#),/&'$./(:$$ $

9 KKKL$'*6L,7M:&.$28$1NOIP Z 8C&7T3>EC0%1)C$S <6+/150#0+P&#4+ %$5'(1#(.$/2$5$/6&1*7$##05/020/#0.&5 '(1&=#$.$/2$5$/L%$5'(1(#,105#0,/(6 )&5$)&.$169#*&2'$,a'.$17$)(*/2(a 69,$.(1$(##$150$1$##$1(),$/Lf20/(1W 8$>,*#0.'(1>$5(18$>,$/2$,6(1#05$20W 71&&15()0*2$1&57$207(#0$1&5(#/0,*95/ (/.-1$6&1*.(1#05/8$*7;//$/L%$581+5/$ E&2=+/$1$&52<#$(==(1(/$1/0#,0.$1*$ ()(#;*$1&5(7/0.0/$/$1L`,&.$1(/'(.$,$/#0,/k.()*7$#05/k2$,)&5#$/;=$1(6.(*7$=+#.$1a'(1>$5(#/0,7+))$/.-1$&5 (18$>,$=<'.0#7$/*&2'$#*/*/$,L C$1'>$22$*=0*$1.0*+),2(,#(.$/(6 5&,$1<.(1$1&561(8+),$)a,.*L(/6-1W,05$##$1'(#.6-1,052(,$1)-12$*/ 8(),#;*/a#05$*&2'.0,/*+77$1a1(660)$1$/ *(#/2L2L?O'##+&&$-0$ A$1>$5.(1#0,/&.$1^O<15(22$#a8$W *#+//$,$>$52056&1(/*706/$6(5&581+5$,$*0,*/$(620)$<1=<(18$>,*2(17$,$/ 2$,$/077$*<6;*0*771-.$),$>&8LA$1W 6&1507>$5=<'(),$#**7&#$)6&1(/6<$/ '(),$#*51+),7+1*+*XCjY&5,$1$6/$1$) 7&)/&1(**0*/$)/+,,())$#*$L S<,(5$$6/$1*/(1/$)=<Cj.&7*$)8$W 5;),/$>$5(/6<7.(#2$&5'&.$,=0)$a '.$15()5>$5*7+##$*0,,$6&1()$)(6*7&W #$)*E&2=+/$1$&5607&6/$2051-)$()W 6(#,LG)(6.&1$*5&,$8$7$),/$#-1/$205 (/0),*/0##$*7-12$)a*<,$)6#021$,$ 20),1$L%$56&1*95/$(/*-//$2056&1(),$E&2=+/$1$(6);$1$2&,$#a'.0* *7-12$5$)*7(8$17+))$-),1$*LA$/507 8$,1$2$,7.(#2$)a2$)'&.$,=0)$)& )$)8#$..-11$Lf20)+.0,$)'$, ()*7(66$,$>$5$)8-18(1a,(>$5/1&$,$a (/,$/.0##$.-1$8$,1$a&5*7&#$)*fFW ()*.(1#05$7&8#$,$,$)/0#,$1$*/1<,#9*$ *;*/$2a#05$*&2(##$,$(),1$$#$.$1*Lc0 '(.,$(,5()5/0#0)/$1)$/0(##$71&5$(6 *7&#$)LA$1+,&.$1'(.,$*7&#$)$)()W /$))$2(*/E(LIOO2$/$161(.&1$*7#(*W *$#&7(#$a/1<,#9*$=10)/$1$a&5'.$1/$)$W */$#$.$),$.-*$)0*7&#$)X0)7#+*0.$205Y '(.,$$)/-),/2&80#/$#$6&)L A$)5()5.0,*/$>$50)/$/&2$#$7/1&';W =$1*$)*0/0.0/$/Lc0$#$.$181+5/$E&2=+W /$1$$),$#(6/0,$)Lf$).&7*$)7#(**$.(1 >$5*<'$#,05a(/7+)6<81+5/$,$1$*8-1W 8(1$0/02$1)$L_&2=+/$1)$8#$.2$*/ 81+5//0#fF+),$1.0*)0)5&5/0#(/#(.$&=W 5(.$1LV$)*7&#$)*(##$*/$,*)-1.-1$)W,$B0S07+))$>$5077$+),5<L C$1'>$22$.(120)E&2=+/$17(8#$/a 2$)077$20)*9)*L %$5(6*#+//$,$20)CjL5$6/$16<2<)$W,$18$5;),/$20/#0.*&27&)/&1(**0*/$)/ $#$.L%$5.(10$/7-2=$*/&1/7&)/&12$, E(L^OdTO$#$.$1LC.$12$,*0/*710.$W 8&1,2$,/1<,#9*E&2=+/$1a2()5$*/&1$ /1<,#9*$=10)/$1$&5,$k++),.-1#05$k 2&80#/$#$6&)$1LA$/.(1$/k=(=01#9*/7&)W /&1ka,.*L(/(#/8#$.#(.$/2$,E&2=+/$W 1$L 3OJ+F7T3 A$/.(12$1$a$),>$57+))$/<#$\%$5 '(.,$7&)*/()/'&.$,=0)$&52051-)$W ()6(#,a7+))$077$*&.$a'(.,$'$,$/+1$,(5&5)(/a*;)*6&1*/;11$#*$1a'+7&22$#W *$*8$*.-1a'+,+,*#-/a6&1'9>$/7&#$*/$W 1&#&58#&,/1;7L4-5$)7+))$077$'>-#W =$a.0,*/$077$'.(,,$/,1$>$,$*05&2 &57+))$7+)&1,0)$1$2$,0E0)02&,20W 51-)$L f(),$)*(22$)'-)5*/9,/$>$5=<gch

10 Foreningens hjemmeside og læste mig til, at mine symptomer lignede EHS- symptomer, især fordi de aftog, når jeg var hjemme på ferie (det hedder at bruge udelukkelsesmetoden). Derefter fik jeg gode råd fra foreningen og fik jordfor- bundet min hjemmecomputer, kablet min søns, slukket for mobilen m.m. Bag- grundsstrålingen herhjemme kom helt ned på 0,1 mikrowatt/m 2. I den sidste del af min uddannelse blev jeg overført til en elevplads med lavt EMF niveau (jeg tak- ker min leder for hendes forståelse). Desuden fik jeg ved en specialtandlæge fjernet metalfyldningerne fra tænderne på en forsvarlig måde. Fra den ene dag til den næste forsvandt kvalmen og den halve hovedpine, som jeg havde haft i flere år. Jeg begyndte også at sove på et jordforbundet lagen. Alt det gjorde, at min søvn kom tilbage. Efter flere år uden søvn sover jeg rimeligt godt nu, afhæn- gigt af hvor meget EMF eksponering jeg har haft i løbet af dagen. Jeg lever nu et næsten normalt liv, dog har jeg alvorlige begrænsninger: Jeg kan ikke opholde mig lang tid på et sted med højt EMF niveau, og jeg kan ikke som tid- ligere få arbejde et hvilket som helst sted. Hvis jeg mister mit job, kan jeg risi- kere at blive sendt på kursus eller i job- prøvning et sted med højt EMF niveau, med lidelse som følge. Bare Sundhedsstyrelsen var ærlig og gjorde deres arbejde med at beskytte borgere og fortrød alt det onde de har gang i, så ville denne personlige beret- ning ikke eksistere, og heller ikke mange menneskers lidelser. Jeg opfordrer jer til at skrive om jeres EHS, så andre medlemmer ikke føler sig så alene med deres egen EHS- oplevelse. Uafhængig EMF-analyse med grundig dokumentation, samt rådgivning om skærmning. Måler alle relevante frekvenser,lf+hf (5Hz til 10GHz) Dækker hele Danmark. Martin Kondrup M: Strål, Grønlandsvej 300, 7100 Vejle, CVR-nr.: November 2014

11 KKKL$'*6L,7M:&.$28$1NOIP II <6+750+Q:)/1-00*4+J02,>$)#+ ;1.R2%0*-..):2.)&8)%1%'%'$)%1'0*P.6 ),*0+&8.H+&'0'?'%',-,5/,):)%''0*.')%6 1?):%)%,-,9&'7:%:%)%&$%&*?'+0+-,9 %+:+?%+-.+-.'&84)%+%:5#),/DM*6 *%K,2.+&&,+&/,)&8+0+-D F0# l*(j(12(5$1a?,20)0*/1(/0&)*e'$6 _'10*/0)(f)5.(1,**&)aCh?,20)0*/1(/&1 Q(1&#0)*7(f)*/0/+//$/aH/&E7'&#2aH.$105$ A$/$12$,*/&18$7;210)5a(/>$5'(1$1W 6(1$/a(/Q(1&#0)*7(f)*/0/+/$/6&1(),$) 5()59)*7$1(/1$,+E$1$,$)=#(,*a,$1$1 (6*(//0#,$)5$)0(#$##$%&'()**&)a4$7W /&1aGm=$102$)/(#A$12(/&#&5;`)0/af)W */0/+/6&1:$+1&.0,$)*7(8aQ(1&#0)*7( f)*/0/+/$/ah/&e7'&#2ah.$105$a2$,'$)w 8#07=<(/1$,+E$1$+,691$#*$)(6'()*(1W 8$>,$L H&2/0#*;)$#(,$),$()*.(1#05$6&1,$))$ 6$>#(5/05$8$*#+/)0)5a$1f(,20)0*/1(/&1$1 *<077$.0,$),$&2a'.0#7$)$)&127(=(W E0/$/a7&2=$/$)E$&561$21(5$),$,;5W *&2$).$1,$)*()$17$),/.0,$)*7(8*W 2(),&56&1*7$10$#$7/1&2(5)$/0*7*/1<W #0)5XGVS]GVhY&5*+),'$,**7(,$#05$.017)0)5$1b G##$1$1,$/,$/2&,*(//$W(/f+,2-17$/.$,,$/a&5(/,$/$1*$#.$51+),$)/0#(/f 9)*7$1(/6>$1)$'()*=#(,*&5,$1.$,59W 1$'(2/(.*bG6/$1*&27.(#0/$/$)(6##$ %&'()**&)*.0,$)*7(8$#05$(18$>,$$1 +=<7#(5$#05/a7(),$/077$.-1$)&5$/*<W,()/,$1$1=1&8#$2$/L%$1$*8$*#+/)0)5 7(),$16&17+).-1$$)'(),#0)58(*$1$/ =<,$<8$)#;*$0)/$1$**$1/$#$0),+*/10$) '(16&1(/591$$)(6,$2$*/*(),'$,*W *95$),$&5+8$*/077$#05$GVS]GVh6&1W *7$1$&5710/0*7$19*/$10.$1,$)a/(.*LS&1 ##$%&'()**&)*6&1*7)0)5*1$*+#/(/$1,&W 7+2$)/$1+,$))&5$)/.0.#a(/=1&,+7/$1 61(/$#$0),+*/10$),.*L2&80#/$#$6&)$1&5 (),1$B0WS0W8(*$1$,$/$7)&#&505(,5$/*a 5$)$1$1$12071&89#5$*/1<#0)5071&==$)$ =<51(.0,$7.0),$1a6&*/1$a8(8;$1a891)a +)5$a5(2#$&5*;5$a&5$16(7/0*75$)$W 1$#/7(/(*/1&6(#/6&12$))$*7$'$,$)* *+),'$,L GVS]GVh6&1<1*(5$12()5$2$5$/(#W.&1#05$*+),'$,**7(,$#05$.017)0)5$1LG) (6,$2$1GCHXG#$E/1&C;=$1H$)*0/0.0/;Ya,$10H.$105$$1$)6+#,/()$17$),/6+)7W /0&)*)$,*-//$#*$&57#(**060E$1$/(6:&1W,0*7V0)0*/$11<,*&2$)(18$>,*1$#(/$1$/ *;2=/&28(*$1$/,0(5)&*$X4_AWIOYL?##$W 1$,$0IZZZ()*#&5,$*.$)*7$2;),05'$W,$1a(/RaIn(6(##$*.$)*7$1$W*.(1$),$ /0#(/NUOLOOO=$1*&)$1a$11(2/(6GCHL

12 KKKL$'*6L,7M:&.$28$1NOIP IN A$/*.$)*7$0)*/0/+/6&1?18$>,*#0.()*#&50 NOONa(/INa^n(6(##$*.$)*7$$#$7/1&)07 0)5$)091$1#0,$1(6GCHLfNOII()*#&5 B&1#,C$(#/'15()0o(/0&)XBCYa(/ 2$##$2RWJn(68$6&#7)0)5$)0.$1,$)#0W,$1(6GCH&5(/,0**$=1&E$)/*(/*$1.&7W *$1*/9/LA$/*.(1$1/0#(/2$##$2NZILOOO /0#^UNLOOO*.$)*7$&5IUTLOOO/0# R^TLOOO,()*7$*/(/*8&15$1$a#$,(6GCH0 NOIILf,(5$1()/(##$/$),)+'9>$1$LH< '.&1,()7()Q(1&#0)*7(f)*/0/+//$/&.$1W '&.$,$/&.$1.$>$(/1$,+E$1$.$1,$)* 2$*/()*$/$GCH6&1*7$1W=1&6$**&1##$ %&'()**&)*=#(,*.$,Q(1&#0)*7(f)*/0/+W /$/b H&2=*;7&#&5&5GCH#0,$),$a'(1>$5 *71$.$/$)1(==&1/0NOIP&2,$)=(1(,$W 6&1$*/0##0)5a,$16&1$5<1.$,191$),$ GVS]GVh6&1*7)0)5=<8<,$0)*/0/+/0&W )$##$a.0,$)*7(8$#05$&5=&#0/0*7$)0.$(+w $1a'.&17&11+=/0&)$161$2'$1*7$),$L A$/&26(//$16&1*95$/=<(/#+77$2+)W,$)=<,$6&1*7$1$a,$1+,691$11$5+#-1 GVS]GVh6&1*7)0)5a*&2077$'(1)&5$) 0)/$1$**$7&)6#07/$1a&5'.0*6&1*7)0)5,&W 7+2$)/$1$1*+),'$,**7(,$#05$$66$7/$10 2()5$/+*0),$1(==&1/$1Lf7()60),$ 1(==&1/$)=<'>$22$*0,$)6&1,$/,()W *7$S&#7$/0)5XS&#7$/0)5$/Y\ '//=\]]KKKL6/L,7]*(2#0)5]NOIRI](#2,$# ]*++]80#(5]RJN]IR^TJUR]0),$mL'/2 %$5'<8$1a(/f.0#*915$6&1a(/Q(1&#0)*7( f)*/0/+/$/077$8#0.$1$),$#(6,$))$0)*/0w 6$**&1##$%&'()**&)0(/+,691$*0) 6&1*7)0)5&5*0/(18$>,$LS&1*95$/=<(/ f)*/0/+/$/$1$)+8$1$//05$/'(),#0)5a*&2 6<1f5)(oH$22$#K$0*D*7;55$/0#(/6#;//$ *0505$)LA$/$15()*7$$)7$#/$)7(/(*/1&W 6$6&1.0,$)*7(8$)*<.$#*&26&1(##$,$ 2$))$*7$1a'.0*'$#81$,=<.017$*)$5(W /0./(6GVS]GVha8#(),/,$220##0&)$1(6 GCH*;5$&5*.-77$,$2$))$*7$1&.$1 '$#$.$1,$)L%$5()2&,$A$20),/1-)W 5$),$&2(/5$)&.$1.$>$%$1$*8$*#+/W )0)5a&550.$,$)/0#,$#/$=#(,*/0#8(5$/0# =1&6$**&1##$%&'()**&)a*<'()7() 6&1/*-//$*0)$7*/1$2/.05/05$GVS&5 GCH6&1*7)0)5L V$,.$)#05'0#*$) H=$E0(#0*/0=*;7&/$1(=0 3%I%5--$;1E+&001&($# #C&'&#$)0*)CF%. ALTL&7/&8$1NOIP8#$.,$1*(/$) +),$1*7106/0),*(2#0)505()56&1(/ =1&/$*/$1$02&,)$,*7-10)5$1)$0 ##$%&'()**&)*.05/05$6&1*7)0)5L A+7()'>-#=$.$,(/50.$,0)2$W )0)5/0#7$),$Lc$,1$,(7/0&)$)*(6W *#+/)0)5.(1,$1(##$1$,$0),*(2#$/ ILIOO+),$1*7106/$1L '//=*\]]*$E+1$L(.((oL&15]$)]=$/0/0&)]_$EE(/ $#W #0pf)5.(1,**&)p(),pj(12(5$1p(/pF'$pQ(1&# )**&)pe&)/0)+$p'0*p.(#+(8#$p1$*]b,o&c;'8

13 KKKL$'*6L,7M:&.$28$1NOIP IR 4$*&1-1JC$&0C&#XC)*&C&JPK,I)&$)1(#C0*'%$)$% <6+R0*/#+S3*-00*4+ + =57)-&9#*%',9'%8+,*,-0%+&0+:10) #$7)+,-?+-%&*01,-&?+:2%:%) 8,+'),1%)&0%*'F9%+,-&#9%-%'8,96 5*%8&'DL%)/,)2.)101.*-'$%*(&%/,)&8%*6 *0-%10+8*%)./5),$*%9.'088%+0:%''% '%9.,9ST7)+,-')#:*7&'%8+,*,-0SD c0.$,(#/6&1#0,/&2,$#()5*05/$,$.017w )0)5$18<,$06&1'&#,/0#0),#-10)5*2$/&W,$1a2+#/0/(*70)5a&)#0)$(6'-)505'$,a +,.07#0)5(62&/&107&5*&E0(#$6-1,05'$W,$1a&5077$20),*/(==(1(/$1)$*6;*0*7$ &5=&/$)/0$#/*7(,$#05$=<.017)0)5(671&= &5'>$1)$06&12(6$#$7/1&2(5)$/0*7*/1<W #0)5LV$)(##$1$,$)+*;)$*61$2/0,*+,W *05/$1)$,;*/1$LH(2/0,052$,(/6&1-#W,1$*&5.&7*)$*8$.0,*/'$,&58$7;210)5 &2,0**$*=915*2<#*/05$1a'(1,$);$&5 7&22$),$5$)$1(/0&)$1$))(/+1#056&1W.$)/)0)5&2(/'(.$+8$51-)*$/(,5()5 /0#0)6&12(/0&)&5(7/0.0/$/.0(/$7)&#&50W *7$'>-#=$20,#$1LA$/$1$/=(1(,&7*L U1)/-#)$(I#$)0%1)%P)$0 A$1$161(2;),05'$,$1a*7&#$1&5.0**$ 6&1-#,1$51+==$1*/&1/6&7+*=<6&1,$#$)$.$,,050/(#$+),$1.0*)0)5*2$/&,$1a/(8#$/ E&2=+/$1$&5(),1$/$7)&#&50*7$.-17W /9>$1LA$/#-55$1*/&1/=1$*=<(/5$)W )$2691$0),691$#*$(6,0**$'>-#=$.-17W /9>$1a+,$)(/,$160),$*1$$##$+),$1*9W 5$#*$1'.$17$)=-,(5&50*7$$##$1*+),W '$,*W2-**05$a,$12$,*077$1'$,.0*$1a (/,$/.017$#05$1$)5&,0,qL5(#/6&1 2()5$5#$22$108$5$>*/10)5$)*1+*'.0#W 7$)=10*891)$)$a*(26+),$/&520#>9$/ 8$/(#$1W+,&.$1,$*7(,$#05$$66$7/$1(6 */1<#0)5$)61(+,*/;1$/LS&1-#,1$,$12<W *7$077$9)*7$1$)*<0)/$)*0.=<.017)0)5 (6/$7)&#&50=<,$1$*891)a69#$1*052(5W /$*#9*$=5(*7&#$=#05/a*7&#$1$6&12$1&5 #&.50.)0)5&5$11$$#/+,$)(#/$1)(/0.$.(#52+#05'$,$1L f2$)*61$27&22$16#$1$&56#$1$+),$1w *95$#*$1,$108(7*=$>#$/(6*#91$1a(/891W )$)$&5,$+)5$2$))$*7$1'(1#(.$1$ 0),#-10)5*7.&/0$)/&58#0.$1,<1#05$1$/0# (/8$5<*05*&E0(#/W=102-1/6&1,0,$077$ #-)5$1$$10*/(),/0#(/#-*$(),1$2$)W )$*7$1&5/&#7$,$1$*(,6-1,&571&=*W *=1&5L5'.(,.-11$$1W,$8#0.$1&5*<,<1#05$1$/0#(/+,/1;77$*05)&).$18(#/ 2$,*/05$),$10*07&6&120*6&1*/<$#*$1&5 7&)6#07/$1LA$/$1)&7&5*<7#&5/(/.-1$ &=2-17*&2a)<1=*;7&#&5$18$5;),$1(/ /(#$&22&80#/$#$6&)(6'-)505'$,a&5,$ $18$5;),/(//(#$2$1$&52$1$&2,$/L /+$2'$./+$41+#$3/*+$23$)(+))?$$

14 KKKL$'*6L,7M:&.$28$1NOIP IP HI)&1J'FI#%$,+,O$)E+) 0%I)0%0'&#E$#0)C0C*1 <6+R0*/#+S3*-00*4+ ;+-%++%9-.+-./:%++?14)%+:%*0''%6 ).'?)10&%)F.'$7)+&'#),1%)/,)%+&'7)6 )%&?+:2%:&)0&08,1%:.+1%+:%*&%./9,6 $0*'%*%/,+%)%+:1,8&+%DT7)+%)9%)% &#)$.)%,1%)/,)')#:*7&&')#*0+-%+: 1,8&+%F,-&088%)2%:&+,)9%)+%%)088% '0*&')488%*0-%'0*.'$%&8(''%:%9F&0-%).9%)08.+&8%/,)&8%)%0K,?)+.*,/ I0Q),&Q,5(.+:U*').&')?Q'?)%D 4L4#&;,V&15()a*$)0&16&1*7$1.$,G).0W 1&)2$)/(#C$(#/'F1+*/&5'()*7&##$5$1 '(1+,691/,$))$1(==&1/a*&28#$.&6W 6$)/#055>&1/&)#0)$I^L>+#0NOIPLA$7055$W,$8#L(L=<$)1-77$=$$1W1$.0$K$,$bb */+,0$1&22&80#/$#$6&)$7*=&)$10)561( =$10&,$)NOOZWNOIP*(22$)2$,,(/( &22&80#/$#$6&)*/1<#0)5a&66$)/#05$,&W 7+2$)/$1a6(8107()/$1)$*2()+(#$1&5 #05)$),$=+8#07(/0&W )$1Lf69#5$1(==&1/$)$1,$/891)&5+69,W /$8(8;$1a,$1'(1,$)*/91*/$10*07&6&1 71&=*#05*7(,$61(2071&89#5$*/1<#0)561( /1<,#9*$2$,0$1a&5,$()8$6(#$1,$16&1a (/891)*+,*-//$#*$6&1/1<,#9**/1<#0)51$W,+E$1$*L 78Uc00*+#$-CJ$$FF$*%$) f,$1$*5$))$25()5'(16&1*7$1)$0,$)/0w 60E$1$/(,*70##05$$7*$2=#$1=<a'.&1,() 2071&89#5$*/1<#0)57()'(.$$))$5(/0. =<.017)0)5(6891)&5/$$)(5$1$\ [91)(8*&18$1$12$1$2071&89#5$W */1<#0)5W,$1$*7)&5#$2(1.(8*&18$1$1 &2710)5/05()5$2$1$*/1<#0)5$), */1<#0)5691$1/0#?ACAW#05)$),$*;2=W /&2$1a,9,(6'>$1)$E$##$1a-),10)5$10 '0==&E(2=+*&5,$5$)$1(/0&)(62;$W #0)*7$,$)*&28$*7;//$1)$+1&)$1L [91)a,$181+5/$2&80#/$#$6&)$1a'(.,$ 95$/10*07&6&1'>$1)$71-6/&5/+2&1$10 91$*=;/701/#$)X(7&+*/0*7)$+1&2(YL [91)2$,'9>/8#;0),'&#,071&==$)a *&281+5/$2&80#/$#$6&)'(.,$?ACA #05)$),$*;2=/&2$1L F$$)(5$1$a,$1&=8$.(1$,$,$1$*/$#$W 6&)0[Cr$)a+,.07#$,$81;*/71-6/08$W 5;),$#*$)(6NOr$1)$L V&80#/$#$6&)*/1<#0)5=<.017$1*-,)$W 5(/0./a6(#,$),$*-,7.(#0/$/a2&80#0/$/a #$.$,;5/05'$,&5*/1+7/+1(6*-,E$##$1L 4)K#-I0%-$J$%IY,I)F1),O#$0 C.0*891)*+,*-//$#*$6&12&80#/$#$6&)W */1<#0)56&1<1*(5$1'>$1)$/+2&1$1a*05$1 6&16(//$1)$a$1,$/$/=1&8#$2a(/,$077$ 7(),0(5)&*/0E$1$*691$),<1$##$1<1/0$1 *$)$1$LF1<,#9*$=1&,+7/$1a,$1*-#5$* *&2#$5$/9>/0#8(8;$1&5*2<891)a+,*-/W /$1=&/$)/0$#/891)$)$6&1'9>$1$)0.$(+$1 (62071&89#5$*/1<#0)5$),/0##(,/(60)/$1)(W /0&)(#$*/(),(1,$1LA$//$*7;#,$*a(/*/()W,(1,$1)$71-.$1a(/*<,())$()&1,)0)5$1 *7(#2<#$*a2$)*,$'&#,$*0$).0*(6*/(), 61(71&==$)a2$)*$)'$,$1)$)&12(#/0 4789

15 =1(7*0*().$),$*0/-/7&)/(7/2$,71&=W =$)LH(#5(6#$5$/9>a,$1+,*$),$1 2071&89#5$*/1<#0) $6&18+,/a*0W 5$16&16(//$1)$Lkc0#$.$10$)$)/1$=1$W )91W*/;1$/.$1,$)a*<'.0*)&5$)'(1$) 0,q&2a(/$/=1&,+7/.0#*-#5$a.0#,$/8#0W.$+,.07#$/ak*05$14#&;,V&15()L kh<#$,$*'(1.0#$5$/9>,$1*/1<#$1a8(8;w (#(12$1,$1*/1<#$10.+55$1&58(1)$.&5W )$a&.$1.<5$),$2&80#/$#$6&)(==*,$1 71-.$1a(//$#$6&)$)=#(E$1$*+),$1,$/ *&.$),$*=-,8(1)a&5'.0*8(1)$/8$.-W 5$1*05$##$1#(.$1$)#;,a.0#2&1*8$1&#0W 5$),$*/$22$8#0.$(6*=0##$/a6&1077$(/ )-.)$#&22$108'r$1/0#=#(E$10)5(6 2&80#/$#$6&)$)LA$1*7(#.-1$1$5+#$10)5 2&,*<,())$6(1#05$=1&,+7/$1&5(#2$) &=#;*)0)5&5+),$1.0*)0)5&26(1$1)$.$,2071&89#5$*/1<#0)5L`,$),$//$.0# */(,05/6(1#05$1$=1&,+7/$16&1/*-//$2$, (/8#0.$&=6+),$/Ls*05$1V&15()L Beskyt dig mod stråling Hættetrøje og buks som på billedet beskytter mod stråling, er elastisk og behageligt og fylder næsten intet under det almindelige tøj. Ansigtet kan evt. beskyttes med et gennemsigtigt stof. Hos EHSfri fås hættetrøje og buks, sengebaldakiner, sovepose, metervarer, måleinstrumenter, maling mm. PS: sengebaldakin udlejes. Med et måleapparat kan du forebygge, da generne fra stråling oftest kommer senere end eksponeringen. Kontakt mig for yderligere information `J$%F1)$*1(0%+FEY$)&$*)/F% S&16(//$1)$8$2-17$1a(/.0**$+),$1*9W 5$#*$1'(1.0*/$)95$/10*07&6&1'>$1)$W 71-6/.$,2&80#/$#$6&)81+5a*$#.&2)&5W #$(6,0**$,(/($18#$.$/()6-5/$/Lf,$ *$)$*/$<1$16&1$7&2*/$)(65#0&W 8#(*/&2X$)/;=$'>$1)$*.+#*/Y*/$5$/0 A()2(17&5`H?a&56&1$7&2*/(671-6/0 '>$1)$)$1*/$5$/0?+*/1(#0$)a069#5$,(/( 61(71-6/1$50*/1$LA$)5$))$2*)0/#05$/0, 2$##$2$7*=&)$10)56&1$/71-6/61$27(#W,$),$*/&6&5,0(5)&*$)(6$)1$*+#/$W 1$),$/+2&1$1*&21$5$#R<1$##$16#$1$ <1/0$1a*<,$/.0#*(),*;)#05.0*.(1$#-)5$a 691/+2&1$10),+E$1$/(68(1),&22$)* GVS$7*=&)$10)57(),0(5)&*/0E$1$*L :C-#$\V&15()a44$/(#atB';E'0#,1$)(8*&182&1$ 20E1&K(.$1(,0(/0&)/'()(,+#/*\F'$E&)*$W u+$)e$*da%v0e1&*e`#/1(*/1+e/ai^%+#;anoip\ '//=\]]KKKL*E0$)E$,01$E/LE&2]*E0$)E$](1/0E#$]=00]H NNIRUTZvIPOOO^UR Inge-Lis Marchant Tlf KKKL$'*6L,7M:&.$28$1NOIP I^

16 KKKL$'*6L,7M:&.$28$1NOIP IJ H$-JC$&F1),O#$)(1,C-0+-J%C-,I)& <6+R0*/#+S3*-00*4+ /,+&.*-,-6)%8*.9%)%''%'9,:$7)+?+6 :%)W#)DI,$0*'%*%/,+%)&5%Q0%*''0*5.&6 &%'$7)+/#),1%)2,1%:%'088%0+:5.&0 :%'$%*-0&8%9.)8%:D S1$26&1(/10*07$1$891)$)$**+),'$,.-#5$1[$#50$1)$(#/*<(/95$8$.0,*/'$W,$)'&*2&80#/$#$6&)81+5$1)$&5().$)W,$6&1*05/05'$,*=10)E0==$/0'$)'&#,/0# ()8$6(#0)5$1)$61(f)/$1)(/0&)(#?5$)E; 6&1h$*$(1E'&)_()E$1Xf?h_Ya*&22$W )$1a,$17().-1$$)95$/10*07&6&171-6/ 0'>$1)$)=<51+),(60)/$)*0.81+5(6 2&80#/$#$6&)L P$RCFCR9,01)P%C1&6+%$d396e$1 $)2<#$$)'$,a,$18$*710.$1,$) '(*/05'$,*&2$)$150(8*&18$1$*(6,$/2$))$*7$#05$#$5$2$a)<1,$/ +,*-//$*6&1$)1(,0&61$7.$)*XhSY $##$1$/$#$7/1&2(5)$/0*76$#/L c$,(/.-#5$$)2&80#/$#$6&)2$, #(.$1$H?hW.-1,0a1$,+E$1$1,+ *(2/0,05,$)5$))$2*)0/#05$$7*W =&)$10)5*/0,LA$/$1'$##$1077$2$W )0)5$)a(/.0*7(#*)(77$0/02$.0*0 2&80#/$#$6&)$)a*<&5*</0,*6&181+W 5$/'(18$/;,)0)56&1,$)*(2#$,$ $7*=&)$10)5a,++,*-//$1,056&1L U9:49 [91)0,(5$1,$*+,$)*(2#$/*$/+,*(/ 6&12$1$$7*=&)$10)5$),.&7*)$a&5 891)(8*&18$1$1,&88$#/*<2$5$/*/1<W #0)50'>$1)$)&5IO5()5$2$1$071()0$/ &57)&5#$2(1.$)$),.&7*)$L H=$E060E?8*&1=/0&)h(/$XH?hY8#0.$1,$1W 6&1&5*<$)&8#05(/&10*76&181+5$10)6&1W 2(/0&)a*&2*7(#0)7#+,$1$*0,$/$7)0*7$ *=$E0607(/0&)$1a&5*<6&12&80#/$#$6&)$1 *&#5/=<)$//$/L :C-#$\ '//=\]]70#,$)L0)6&]6&18;1W2&80#/$#$6&)$1W6&1W8(1)] 9*0#'*/-+631-)*+(*,%+.)4+)(+(/1$50*)#4)+ 1,56,*$10-;+)+$/4)+LT+ ;+/,*8%&8,*%0X010'.+,1.Y0Q%+')?9./ H'.*0%+Z2.)%/'%)8,99%'/,)4*:)%+%& 8).1,9.'/3%)+%[06>0,-%)&'.''%:%' 9%:8.$*%'0+'%)+%'D S&12(),$)6&17&22+)$)*+,,())$#W *$*+,.(#5'(10$)E$1$2&)0a'.&108#L(L *7&#$)*0)*=$7/91&56&1-#,1$8$*/;1$#*$),$#/&5a6#;//$/*05)(#$/61(B0WS0/0#,$/);$ -#,1$8$*/;1$#*$),$17&)/(7/$,$7&2W 2+)$)2$,,$1$*8$7;210)5&2/1<,#9*/ 0)/$1)$/*=&/$)/0$##$*+),'$,**7(,$#05W '$,6&1891)+),$1IN<1L '//=\]]KKKLE1&)(E'$2(E$1(/$*0L0/]NOIP]OI] RO].0(W0#WK01$#$**W(W*E+&#(W/&1)(W0#W E(.&]PNJIJ^] %+-C$&0*0*1-$*+,-$) +

17 KKKL$'*6L,7M:&.$28$1NOIP IT 4789 =/J$)%+-$)F1)*+,-$#$-I0&C&J$) 06+R0*/#+S3*-00*4+ L%'.9%)08.+&8%E8.:%90/,)I0*37&(-6 :,99%YEQ.:%9(,/;+10),+9%+'.* I%:0Q0+%6EE;IZ%)%+0+'%)+.'0,+.*,)-.+0&.'0,+./*4-%),-/,)&8%)%9%: 0+'%)%&&%0:%+8,95*%8&%&.99% %**%990*37,-&?+:2%:D fpo<1'(1?7(,$20$/+,,())$/#-5$1/0# (/8$'(),#$=(/0$)/$12$,,$2$*/.()W *7$#05$&57&2=#$7*$*;5,&22$a$6/$1W *&2,0**$=(/0$)/$1&6/$*/*.05/$*(6 *+),'$,**;*/$2$/a6&1,0,$1$**;5,&2W 2$$11$#(/$1$//0#,$+),$1#055$),$20#W >92-**05$<1*(5$1a'$1+),$1X80&Y7$20W *7$$##$1*/1<#0)5**7(,$1a*)(1$1$$),*&2 69#5$(6/1(,0/0&)$#/6&1*/<$,$6(7/&1$1L??GV#-5$1&5#-5$1.$1,$)&.$18$W '(),#$1=(/0$)/$1a,$10),8$1$//$ W )0)5$1&50).(#0,$1$),$*+),'$,*2-**0W 5$$66$7/$16&18+),$/2$,$7*=&)$10)5 6&11(,0&61$7.$)/*/1<#0)5XhSYL f$)$17#-10)5+,*/$,/0)&.$28$1noira *(5,$?7(,$20$/*8$*/;1$#*$\ k??gv*/9//$171(6/05/81+5$)(67(8#$,$ 0)/$1)$/6&180),$#*$1&5/0#*7;),$1/0#+),W 5<$#*$(61(,0&61$7.$)/*/1<#0)561(6L$7*L B0WS0a2&80#/$#$6&)$1a2&80#2(*/$1*(2/ H2(1/W2$/1$L A$).0,$)*7(8$#05$#0//$1(/+1.0*$1*(2W 2$)'-)5$)2$##$2hS$7*=&)$10)5&5 )$+1&#&50*7$a'>$1/$W&5#+)5$*;5,&22$ *(2/6&1*/;11$#*$101$=1&,+7/0&)&5+,W.07#0)5a022+),;*6+)7/0&)a71-6/&5()W,1$*+),'$,*2-**05$6&1'&#,L[$.0*$1)$ */(),$&2a(/+),$1*95$#*$1.$,191$),$ *(22$)'-)5$)2$##$2*/1<#0)5&5 *+),'$,**7(,$#05$.017)0)5$1077$$7*0W */$1$1L f2(>noii6&1'9>$,$c$1,$)**+),'$,*w &15()0*(/0&)$)BC7(/$5&10*$10)5$)(6 $7*=&)$10)56&1/1<,#9**/1<#0)5a'$1+),$1 B0S0a/0#7#(**$N[#0*/$)&.$171-6/61$2W 7(#,$),$*/&66$1L:;$1$6&1*7)0)5*/;17$1,&7+2$)/(/0&)*)0.$(+$/6&171-6/10*07&L A$1$17&)*/()/);6&1*7)0)5a,$1=<.0*$1a (/2$))$*7$1&50*-1891)a,$1$12$1$ *<18(1$=<51+),(6+,.07#0)5$)(6'>$1W )$)&5,$1$*/;),$1$71()0$1a=<.017$*(6,$)*/05$),$$7*=&)$10)561(/1<,#9**/1<W #0)5L f*$=/$28$1noio1(==&1/$1$,$%&+1)(# &6?2$10E()H&E0$/;6&1h$=1&,+E/0.$ V$,0E0)$WS$1/0#0/;(),H/$10#0/;a(/8#&/ 601$/02$1*$7*=&)$10)56&1$)*/(),(1, 8-18(1E&2=+/$12$,B0S06&1<1*(5$,$ A:?W*7(,$1=<2$))$*7$1**-,E$##$1L f,$e$28$1noin*71$.?2$10e()?e(,$w JOLOOO891)$#-5$1a$)()2&,)0)5/0# Q&)51$**$)&2a(/*077$1'$,*71(.$)$/0# $7*=&)$10)56&12071&89#5$*/1<#0)5a0*-1 6&1891)&551(.0,$7.0),$1a&=,(/$1$*L

18 TEMA Med WiFi i offentlige institutioner samt skoler vil børn blive udsat for WiFi i hidtil usete mængder, i hele deres barndom. Nogle af disse signaler vil endda være kraftigere end i hjemmet, på grund af det behov signalerne har for at skulle gå igennem tykke mure og betjene mange computere samtidigt. Signaler i instituti- oner er oftest snesevis af gange kraftige- re end i f.eks. caféer og restauranter. Ved at installere WiFi i skoler og det of- fentlige rum risikeres en forhøjet risiko for den offentlige sundhed, som sund- hedsvæsenet endnu ikke er parat til at tage fat på. Statistikkerne viser, at man kan forvente at se en umiddelbar reakti- on i befolkningen på 3% og forsinkede ef- fekter i 30% af borgerne i alle aldre. Det er derfor bedre at udvise forsigtighed og erstatte det trådløse med et ufarligt alternativ såsom en kabelforbindelse. Mens der gennemføres mere forskning, skal børn beskyttes. Kablet teknologi er ikke blot ufarligt, men også en bedre og mere sikker forbindelse. Mens debatten fortsætter om farerne ved RF, er det lægerne der skal håndtere eftervirkningerne. Indtil vi kan fastslå, hvorfor nogle bliver syge og andre ikke gør, og hvorfor nogle svækkes af påvirk- ningen i løbet af udefinerede mængder af tid, bønfalder vi Jer om ikke at løbe den risiko, især når det drejer sig om så man- ge børns sundhed, hvis tryghed og sik- kerhed I har fået ansvaret for. Forebyggelse vil altid være den bedste politik. Og det bør afspejles ved at mini- mere RF kilderne i offentlige rum. Kilde: ols.pdf 18 Digitale medier påvirker børns sociale færdigheder En undersøgelse viser, at brug af digitale medier påvirker børns evne til at aflæse menneskelige følelser. Mange mennesker ser på fordelene ved digitale medier i undervisningen, men ik- ke mange ser på omkostningerne, siger Patricia Greenfield, en fremtrædende professor i psykologi på UCLA College, Californien og ledende forfatter af under- søgelsen. Nedsat følsomhed over for fø- lelsesmæssige signaler - at miste evnen til at forstå andre menneskers følelser - er blot en af de omkostninger. Forskydnin- gen mellem personligt socialt samvær og interaktion med elektroniske medier sy- nes at mindske de sociale færdigheder. Forskerne evaluerede 51 elever, der boe- November 2014 de sammen i fem dage på en videnskabs- og naturlejr i Californien, uden adgang til digitale medier. Kontrolgruppen bestod af 54 andre elever fra samme skole, men som ikke deltog i lejren. Kun eleverne på skolen havde sædvanlig adgang til deres elektroniske enheder såsom fjernsyn, te- lefoner og computere. UCLA Forskerne kunne konkludere, at de 6. klasses elever, der i fem dage var uden adgang til mobiltelefoner, fjernsyn eller andet digitalt udstyr var overlegne på læsning af menneskelige følelser i forhold til deres jævnaldrende i skolen. devices- affect- ability- to- read- human- emotion- children

19 4789?OF1)0*&C&JXC0$)0%)K-C&J0$FF$*%PKEY$)&$& + =')#*0+-/).9,$0*'%*%/,+%)8.+2.1% &8.:%*0-%10)8+0+-%)5#?+-%23%)+%)0?:108*0+-F10&%)%+?+:%)&7-%*&%,//%+'6 *0--3,)'/,)+(*0-0K,?)+.*,/N%?).*\%6 &%.)Q2D `)5$1&//$18#$.+,*(/6&12&80#/$#$6&)W */1<#0)5=<ZOOVCo601$/02$1&2,(5$) 0I^,(5$L wh$*+#/(/$1)$.0*/$2(17()/$$66$7/$1=< (,6-1,a*05$16&1*7$1)$LG/&26(//$),$ ()/(#/$*/*.0*/$0),07(/0&)$1=<-)5*/$#05 (,6-1,&5=<.017)0)5(60),#-10)5&5'+W 7&22$#*$Lh&//$1)$.0*/$,$5$)$1(/0.$ 6&1(),10)5$106#$1$&21<,$1(6'>$1)$)\ '0==&E(2=+*d,$1$1()*.(1#056&1(,W 6-1,a*(2/'>$1)$8(17$)d,$1$1()*.(1W #056&1'+7&22$#*$a&=2-17*&2'$,a *()*)0)5a/()7$a*=1&5a8$.0,*/'$,&5 *9.)L Strålebeskyttelse i verdensklasse Dæmpningen beror på maskernes størrelse ggr ved 1 GHz H/1<#0)5*$7*=&)$10)5$)2$)$*(/6&1<1W *(5$)$+1&W,$5$)$1$10)5.$,(/95$=1&W,+7/0&)(61$(7/0.$0#/(1/$1&5.05/05$$)W o;2$1ls&16(//$1)$2$)$1,$*+,$)a(/,$1$*1$*+#/(/$1.0*$1a(//$$)(5$1$*81+5 (62&80#/$#$6&)$1'(17&)*$7.$)*$1L H<.$#*&2,$7&1/*05/$,$$66$7/$1.0'(1 &8*$1.$1$/a*05$1,$a7()$7*=&)$10)5&5W *<691$/0#)$+1(#$*;5,&22$=<#()5*05/L wc07()077$+,$#+77$a(/$6/$1)&5#$<1/0w $1*,(5#05X';==05Y81+5a7()$)'$#5$)$W 1(/0&)(62&80#81+5$1$#0,$(6,$)$5(/0.$.017)0)5$1a2<*7$(##$1$,$)<1,$8#0.$1 20,(#,1$),$x*05$1,$L :C-#$\ '//=\]]KKKL)E80L)#2L)0'L5&.]=+82$,]NPUJIPZJ Martin Liljeström Tlf. +46(0) RELAX kabine i høvlet fyrretræ KKKL$'*6L,7M:&.$28$1NOIP IZ

20 KKKL$'*6L,7M:&.$28$1NOIP NO LCJC%+-$($#C$)0*+,$) ($&%+-*-C(+F1)+&#)C&J <6+R0*/#+S3*-00*4+ ),/%&&,)0+%?),10:%+&8.$=?&.+])%%+6 /0%*:0;+-*.+:241:%)F.':%+(%:0-0'.*% '%8+,*,-0%)^,95),-).99%)%)^23%)6 +%+&5.+:%*.55%)6:%',9)#:%./23%)6 +%+F:%)%).+&1.)*0-/,)8,-+0'01.+.*(&%,-.$&').8'' D c$,(/&.$1*/02+#$1$891)**()*$16&1#;, &580##$,$#-55$12()*/-17/6&7+*=< 7+)N+,(6^*()*$10$)(#,$1a'.&1'>$1W )$)$12$*/2&,/(5$#05L561(/(5$12(),$22+#05'$,$)6&12&/&10*7$&5*$)*&W 10*7$+,6&#,$#*$1a5<1,$/077$8#&/+, &.$1.017$#05'$,*&=6(//$#*$)&58(1)$/* 2&/&10*7$6-1,05'$,$1a2$)&5*<,$*&W E0(#$&5$2=(/0*7$$5$)*7(8$1L A$)95$,$*7-127&)/(7/6&1(),1$1,$*W +,$),02$)*0&)*&=6(//$#*$)61(R/0#N&5 6&1(),1$1=<,$)2<,$1(,07(#/&=6(//$#W *$)(6/0,&51+2a*05$1j1$$)60$#,L L1P+(C&])1#$&%C-+-+FE/&JCJE$# A&=(20)$1*05)(#*/&66$/a*&2*/02+#$1$1 '>$1)$)*8$#9))0)5*E$)/$1W&21<,$/0 1$),$6&10),#-10)5*(2/,$)2<,$.0$1 *(22$)2$,(),1$2$))$*7$1=<a*=0#W #$1$)E$)/1(#1&##$08$#9))0)5**;*/$2$/L A$/$1'$1$.)$)/0#(/=#()#-55$a2<#1$/W /$&5*/;1$.&1$*(,6-1,*0,,$1LA&=(20) =<.017$1*()*$1a/()7$1a'+7&22$#*$a '+291a*/$2)0)5$1a69#$#*$1a71&=*1$5+#$W 10)5a8$.-5$#*$1&5'(),#0)5$1Lf,(5#05#0W.$/*=0##$1,&=(20)$)(6591$),$1&##$6&1, /$1)$8(5(##$=&*0/0./2&/0.$1$W,$'(),#0)5$1a'.&1,$1$1/0#7);//$/&=W #$.$#*$1(6.$#.-1$Lf)/$)**/02+#(/0&)61( *7-12$)6L$7*L06&12(6*=0#*7(8$1$) &='0,*$/69#$#*$'&*81+5$1$)a&5,$1610W 50.$**/&1$2-)5,$1(6,&=(20)L:<18$W #9))0)5**;*/$2$/8#0.$1/0#61$,**/0##$/a.0# =$1*&)$)6<#;*//0#(/5$)/(5$,$'(),W #0)5$1LG)7&)/0)+$1#05E;7#+*(6(6'-)W 505'$,8$5;),$1L.$1*/02+#$1$*8$#9)W )0)5**;*/$2$/0#-)5$1$/0,a-),1$1,$/ *05&5,$12$,&5*<=$1*&)$)*(,6-1,L HI)&1J'&J$)$)($)$PKXC)*$-CJ$ [91)&5+)5$$12$1$*7198$#05$&.$16&1,$)2<,$'>$1)$)=<.017$*a6&1,0'>$1)$) 691*/$16+#,/+,.07#$/0*/(1/$)(6/;.$1)$L A$16&1=<.017$*,$)$22$1$&5'(1.()W *7$#05$1$.$,(/*/;1$1+*$)LG),.0,$1$ *=0##$1,&=(20)$)E$)/1(#1&##$6&1+,.07W #0)5$)(62()5$(,6-1,*6&1*/;11$#*$1a 6L$7*L$1,$1.$,,&=(20)W+8(#()E$$) 6&1'9>$/10*07&6&1(/+,.07#$?ACALA$/ 6&1*/;11$#*$12$,&.$1*=0*)0)5L UK)XCC&F1)(+%C1&$--$)XC0#1(f j1$$)60$#,2$)$1a(/.008$5$>*/10)5$) 6&1,$$#$7/1&)0*7$$)'$,$16&1.$7*#$1 8$/;,)0)5$)(6*/&1$2-)5,$10)6&12(W /0&)2$,.05/05'$,$)(6.0,$)&5.0*,&2a &5(/,$))$2$)/(#$6&1(),10)5a*&2 61$27&22$1.$,95$/81+5(6/$7)&#&50W *7$$)'$,$1a.0#+,591$,$));$2$)/(#$ 7#02(-),10)5d$)+,.07#0)5a*&2'+) 1<,$1/0#a(/.0/-)7$1&.$1L 4789

MOBILTELEFONI OG DIT HELBRED Af Trine Jørgensen

MOBILTELEFONI OG DIT HELBRED Af Trine Jørgensen MOBILTELEFONI OG DIT HELBRED Af Trine Jørgensen Tips til at begrænse strålingen i hverdagen. Flere og flere bliver konstateret allergiske overfor radiobølger og elektrosmog. I dag er vi bogstavelig talt

Læs mere

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger Indhold Stress og Hovedpine Bruno Vinther, Cand. Psych. Aut. Dansk Hovevdpinecenter Neurlogisk afdeling Glostrup Hospital Stress, afklaring, udredning og behandling Trods- og acceptadfærd Den kognitive

Læs mere

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM TRÆTHED www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Træthed defineres som en følelse af mangel på fysisk og/eller psykisk energi, hyppigt oplevet som udmattelse eller træthed. Det er

Læs mere

sundhed www.livogsjael.dk 7

sundhed www.livogsjael.dk 7 sundhed www.livogsjael.dk 7 lægens brevkasse Kære Charlotte Jeg vil gerne spørge dig som læge, om du mener det er muligt at diagnosticere overfølsomhed over for elektromagnetisk stråling (EHS) objektivt

Læs mere

HVORFOR ER DET VIGTIGT?

HVORFOR ER DET VIGTIGT? HVAD ER DET? En nødhjælpsguide, til når livet overmander dig og du lige pludselig opdager at du har glemt din kærestes navn, taber ting eller er blevet mere klodset og føler dig trist og stresset. HVORFOR

Læs mere

Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag?

Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag? Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag? V. autoriseret psykolog Aida Hougaard Andersen Undervisningsaften i Søften/Foldby d.19. marts 2015 1 Kl. 18-19.15: Aftenens forløb

Læs mere

Bodily Distress Syndrome (BDS)

Bodily Distress Syndrome (BDS) Bodily Distress Syndrome (BDS) Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser Aarhus Universitetshospital 1 Lidt om Bodily Distress Syndrome (BDS) Bodily Distress Syndrome er en ny diagnose der bruges i

Læs mere

Mere energi med dette nye produkt fra Lifewave.

Mere energi med dette nye produkt fra Lifewave. Mere energi med dette nye produkt fra Lifewave. Mere energi, genopretter energi flowet i kroppen. Nem at placere, se brochure Resultater med det samme. Giver op til 20 % mere energi. Øger kroppens forbrænding.

Læs mere

Funktionelle Lidelser

Funktionelle Lidelser Risskov 2011 Psykiater Lone Overby Fjorback lonefjor@rm.dk Psykiater Emma Rehfeld emmarehf@rm.dk Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitetshospital www.funktionellelidelser.dk Funktionelle

Læs mere

Trivselspolitik Randers Social- og Sundhedsskole. Trivselspolitik

Trivselspolitik Randers Social- og Sundhedsskole. Trivselspolitik Trivselspolitik Indledning Randers Social- og Sundhedsskole arbejder målrettet mod at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø for alle medarbejdere. Udgangspunktet herfor er skolens værdier om rummelighed,

Læs mere

#$%$!&$#$!$ # ) * ##! % " ## ##%$ $!(!$*-!!.%!

#$%$!&$#$!$ # ) * ##! %  ## ##%$ $!(!$*-!!.%! !" #$%$!&$#$!$ # #%'!(" ) * ##! % " ## ##%$ $!( +,$*(#,"%$!$*-!!.%!.&.% /0 1 233+++0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333$*,*#40 0 0 0 0 30 0 0 0 0 3330 0 0 0 0 0 0 0 0 33 33 3$"# $0 0 0 0 0 0 0 0

Læs mere

BØRN og trådløs teknologi

BØRN og trådløs teknologi BØRN og trådløs teknologi FAKTA OM HVORDAN MOBILTELEFONER OG COMPUTERE PÅVIRKER BØRNS HELBRED Vi må tage risikoen seriøst - for børnenes skyld Anvendelsen af trådløs teknik er steget lavineagtigt det seneste

Læs mere

Børn og trådløs teknologi

Børn og trådløs teknologi Børn og trådløs teknologi Fakta om hvordan mobiltelefoner og computere påvirker børns helbred 1 Vi må tage risikoen seriøst - for børnenes skyld Anvendelsen af trådløs teknik er steget lavineagtigt det

Læs mere

GRASS. Skema 2 (6 uger) Spørgeskema om livskvalitet ved forhøjet stofskifte

GRASS. Skema 2 (6 uger) Spørgeskema om livskvalitet ved forhøjet stofskifte Løbenummer: GRASS Skema 2 (6 uger) Spørgeskema om livskvalitet ved forhøjet stofskifte Dette spørgeskema drejer sig om, hvordan det har påvirket dig at have forhøjet stofskifte. Besvar hvert spørgsmål

Læs mere

Indhold. Rapport af psykolog Eva Theilgaard Jacobsen. Camilla Rees and Magda Havas: Public Health SOS" 2009

Indhold. Rapport af psykolog Eva Theilgaard Jacobsen. Camilla Rees and Magda Havas: Public Health SOS 2009 1 Sundhedsstyrelsen misinformerer Folketinget om elektromagnetiske felters helbredsskadelighed Rapport af psykolog Eva Theilgaard Jacobsen Camilla Rees and Magda Havas: Public Health SOS" 2009 Rapporten

Læs mere

Fysioterapi mod stress

Fysioterapi mod stress Fysioterapi mod stress Behandling til den Treenige hjerne Annette Sigshøj www.stress-ellertraumer Fysiske symptomer Hovedpine Muskelsmerter Rygsmerter Træthed Forstoppelse Diarre Smerter i brystet Forhøjet

Læs mere

Stress - definition og behandling

Stress - definition og behandling Stress - definition og behandling fra en psykologs vindue Af Aida Hougaard Andersen Stress er blevet et af vor tids mest anvendte begreber. Vi bruger det i hverdagssproget, når vi siger: vi er stressede

Læs mere

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Udgivet af www.trekanten.dk Udarbejdet af cand. psych. Tom Malling og cand. psych. Lise Myhre Lildholdt København 2009 Pjecen kan downloades

Læs mere

NATARBEJDE OG HELBRED REGLER OG RÅD TIL VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER

NATARBEJDE OG HELBRED REGLER OG RÅD TIL VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER NATARBEJDE OG HELBRED REGLER OG RÅD TIL VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER NATARBEJDE OG HELBRED Regler og råd til virksomheder og arbejdsmiljørepræsentanter Denne pjece er udarbejdet i 2013 af

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Er det allergi? Information om allergi og priktest

Er det allergi? Information om allergi og priktest Er det allergi? Information om allergi og priktest Bi-og hvepseallergi Bier og hvepse reagerer på uventede bevægelser, og de bliver aggressive, når deres bo angribes. De er mere aggressive, når vejret

Læs mere

Dansk Vand Konference 2010 Stress og stresshåndtering

Dansk Vand Konference 2010 Stress og stresshåndtering Dansk Vand Konference 2010 Stress og stresshåndtering Rikke Hosbond Trillingsgaard Organisationspsykolog, seniorkonsulent ALECTIA A/S Telefon: 30 10 96 79 Mail: Riho@alectia.com Stress i tal 430.000 danskere

Læs mere

Kort og godt! Råd og tips til hverdagen, når du har Parkinsons sygdom!

Kort og godt! Råd og tips til hverdagen, når du har Parkinsons sygdom! Kort og godt! Råd og tips til hverdagen, når du har Parkinsons sygdom! Januar 2011 Indholdet i denne pjece er en oversættelse af udvalgte afsnit af Guide to living with Parkinson s Disease en pjece udgivet

Læs mere

Angst i kølvandet på en kræftsygdom

Angst i kølvandet på en kræftsygdom Angst i kølvandet på en kræftsygdom Foredrag i Senfølgergruppen Onsdag den 29. februar 2012 Psykolog Gitte Bowman Bak, Kræftens Bekæmpelse Kræftrådgivningen i København Hvad vil det sige at være angst?

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Infrarød Screening. med Total Vision anatomi software

Infrarød Screening. med Total Vision anatomi software Infrarød Screening med Total Vision anatomi software Infrarød Screening med Total Vision anatomi software Der er ubegrænsede muligheder med vores høje kvalitetsinfrarød screeningssystem. Energetic Health

Læs mere

Guide til mindfulness

Guide til mindfulness Guide til mindfulness Mindfulness er en gammel buddistisk teknik, der blandt andet kan være en hjælp til at styre stress og leve i nuet. Af Elena Radef. Januar 2012 03 Mindfulness er bevidst nærvær 04

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Søvnproblemer er der en naturlig løsning? www.nomedica.dk

Indholdsfortegnelse. Søvnproblemer er der en naturlig løsning? www.nomedica.dk 5 Indholdsfortegnelse Forord 9 Indledning 10 DEL I Får du nok søvn? 12 DEL II Nok og god søvn... hver nat 20 1. Bedre helbred kan give bedre søvn 21 2. Tab dig, hvis du er svært overvægtig 22 3. Regelmæssig

Læs mere

Generel viden om søvn 12 18 år

Generel viden om søvn 12 18 år Generel viden om søvn 12 18 år www.sundhedstjenesten-egedal.dk God søvn gør dig glad og kvik. Viden om søvn er første skridt på vejen til god søvn. Der findes megen forskning vedrørende søvn og dens store

Læs mere

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger.

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger. 5 Forord Formålet med denne bog er at overbevise dig om, at der ofte er naturlige og medicinfri løsninger på tilstande som depression, nedtrykthed og modløshed. Jeg vil ikke forsøge at gøre mig klog på

Læs mere

ALT OM SMERTER. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM SMERTER. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM SMERTER www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Smerter er beskrevet som en ubehagelig sensorisk og følelsesmæssig oplevelse, der er forbundet med en skadelig stimulus. Smerter

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

# '#%!! ' '!" "',.) '+ /0. ( ) ()1&&2. Side 2 af 59

# '#%!! ' '! ',.) '+ /0. ( ) ()1&&2. Side 2 af 59 !"# #%& # #%!!!" ()! ) ( (*+,*- ( )+( ",.) + /0. ( ) ()1&&2 Side 2 af 59 1. COMPLIANCE I HISTORISK PERSPEKTIV... 5 2. DEFINITIONER OG BEGREBER... 7 2.1. COMPLIANCE... 7 2.2. COMPLIANCE VS. CONCORDANCE

Læs mere

UNGE, KRÆFT & SEKSUALITET (FERTILITET OG INTIMITET)

UNGE, KRÆFT & SEKSUALITET (FERTILITET OG INTIMITET) UNGE, KRÆFT & SEKSUALITET (FERTILITET OG INTIMITET) HVEM ER JEG Stine Legarth, 29 år Frivillig gruppeleder i Drivkræften, København Ansat som projektleder i Drivkræften Ergoterapeut Studerer cand.pæd.pæd.psyk

Læs mere

Når det gør ondt indeni

Når det gør ondt indeni Når det gør ondt indeni Temahæfte til udviklingshæmmede, pårørende og støttepersoner Sindslidelse Socialt Udviklingscenter SUS & Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning 1 Sygdom Når det gør ondt

Læs mere

& metamedicin. Et helhedssyn på sundhed og sygdom baseret på kroppens intelligens

& metamedicin. Et helhedssyn på sundhed og sygdom baseret på kroppens intelligens & metamedicin Et helhedssyn på sundhed og sygdom baseret på kroppens intelligens Hvad er METAsundhed/metamedicin? En model som giver dig forklaringer på din krops biologiske adfærd. Både i forhold til

Læs mere

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Bethesda, Aalborg D. 21. november 2014 Depression o Hyppighed o Hvad er en depression, og hvordan kan det opleves? o Hvorfor får man en depression? o Hvad

Læs mere

Kender du din lungefunktion?

Kender du din lungefunktion? Kender du din lungefunktion? En pjece fra Danmarks Lungeforening www.lunge.dk Kend dine lunger Sundere lunger - livet igennem Danmarks Lungeforening arbejder for, at endnu flere danskere lever med sundere

Læs mere

Jaydess (levonorgestrel) minispiral

Jaydess (levonorgestrel) minispiral Jaydess (levonorgestrel) minispiral Brugervejledning Indhold Hvad er en minispiral? Virkning? Påvirkning? Velkommen Alle har forskellige prioriteringer, og på det her tidspunkt i dit liv er graviditet

Læs mere

Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15. Stress hos unge. Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge

Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15. Stress hos unge. Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15 om Stress hos unge Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge PsykiatriFonden Børn og Unge Unge og stress Stressniveau

Læs mere

Eksamensangst 2014. 1.Education: Hvad er angst? 2. Den kognitive diamant

Eksamensangst 2014. 1.Education: Hvad er angst? 2. Den kognitive diamant Eksamensangst 2014 1.Education: Hvad er angst? 2. Den kognitive diamant Ressourceøvelse Hvad var du god til som barn? I børnehaven? I skolen? I frikvarteret? På sportspladsen?... Noter ned & hold fast.

Læs mere

STRESS 1 DRÅBE KAN VÆRE NOK TIL AT DIT GLAS FLYDER OVER

STRESS 1 DRÅBE KAN VÆRE NOK TIL AT DIT GLAS FLYDER OVER STRESS Stress er blevet et stort problem for os og for vores trivsel i hverdagen. Stressforeningen i Danmark melder, at der hver dag er 35.000 danskere, der er sygemeldt pga. stress, og at ca. 430.000

Læs mere

MOBILMASTER OG -ANTENNER

MOBILMASTER OG -ANTENNER MOBILMASTER OG -ANTENNER UDBYGNING AF MOBILNETTET brochure1.0.indd 1 18-06-2013 14:34:45 MOBILMASTER OG -ANTENNER UDBYGNING AF MOBILNETTET TELEINDUSTRIEN 2013 brochure1.0.indd 2 18-06-2013 14:34:45 GOD

Læs mere

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Træning øger cellulært genbrug

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Træning øger cellulært genbrug Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Træning øger cellulært genbrug Træning øger genbrug i museceller. Er det derfor, at motion er

Læs mere

Kognitive vanskeligheder Hvad kan du selv gøre?

Kognitive vanskeligheder Hvad kan du selv gøre? Kognitive vanskeligheder Hvad kan du selv gøre? Depressionsforeningen GF 26 marts Valby Klinisk psykolog Krista Nielsen Straarup Klinik for Mani og Depression Århus Universitetshospital, Risskov krisstra@rm.dk

Læs mere

Ny forskning: Sovepiller kan forårsage demens

Ny forskning: Sovepiller kan forårsage demens Ny forskning: Sovepiller kan forårsage demens Omkring 500.000 danskere tager benzodiazepiner for at sove. Det øger deres risiko for at få demens med 50 pct. Af Torben Bagge, 29. september 2012 03 Sovepiller

Læs mere

Afdækning af symptomer og stressfaktorer øvelsen er delt i opgave A og opgave B

Afdækning af symptomer og stressfaktorer øvelsen er delt i opgave A og opgave B Afdækning af symptomer og stressfaktorer øvelsen er delt i opgave A og opgave B Opgave A: Symptomer på stress Et vigtigt skridt i forhold til at forebygge og håndtere stress er at blive opmærksom på egne

Læs mere

Hypotermi. Hypotermiens faser. Kilde: Fiskeriets Arbejdsmiljøråd

Hypotermi. Hypotermiens faser. Kilde: Fiskeriets Arbejdsmiljøråd Hypotermi Under minutter så hurtigt synker mange skibe. Med så kort varsel skal du på forhånd vide, hvad du skal gøre i en nødsituation. Her følger nogle gode råd om, hvordan du holder varmen, hvis du

Læs mere

visualisering & Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser

visualisering & Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te IMMUNFORSVARET Immunforsvaret er

Læs mere

GOD SØVN. Sådan skaber du rammerne! E-Bog af Charlotte Bang. Inkl. en åndedrætsøvelse til god søvn

GOD SØVN. Sådan skaber du rammerne! E-Bog af Charlotte Bang. Inkl. en åndedrætsøvelse til god søvn GOD SØVN Sådan skaber du rammerne! Inkl. en åndedrætsøvelse til god søvn E-Bog af Charlotte Bang Sådan skaber du rammerne til god søvn! Hvis du sover godt og tilstrækkeligt om natten, og vågner hver morgen

Læs mere

visualisering & Lær at håndtere stres s 4 effektive øvelser

visualisering & Lær at håndtere stres s 4 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T à Lær at håndtere stres s 4 e f f e k t i v e ø v e l s e r 4 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a

Læs mere

Hvad gør alkohol for dig?

Hvad gør alkohol for dig? Hvad gør alkohol for dig? Bliver du klarere i hovedet og mere intelligent at høre på? Mere nærværende overfor dine venner? Får du mere energi? Bliver du bedre til at score? Lærer du at hvile i dig selv

Læs mere

Hvordan kan ulykker undgås 10 gode råd din LoKaLE afdeling af dansk EL-FoRbUnd

Hvordan kan ulykker undgås 10 gode råd din LoKaLE afdeling af dansk EL-FoRbUnd EL-ULYKKER nul spænding det er dit liv Kun 2,5 % af alle elektrikere har aldrig fået elektrisk stød i deres arbejdsliv. Det viser en arbejdsmiljøundersøgelse, som Dansk El-Forbund har fået lavet i 2010.

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL KOSTVEJLEDNING

SPØRGESKEMA TIL KOSTVEJLEDNING SPØRGESKEMA TIL KOSTVEJLEDNING Bedes udfyldt inden kostvejledning og medbringes! Brug god tid til besvarelsen, det du kan og vil, da hvert spørgsmål er af stor vigtighed. Anette Gammelgaard + Ernæringsterapeut

Læs mere

Polycystiske æggestokke PCOS. Rechnitzer.dk UDK-04-307

Polycystiske æggestokke PCOS. Rechnitzer.dk UDK-04-307 Polycystiske æggestokke PCOS Rechnitzer.dk UDK-04-307 6314_01_PCO folder_2#b8f2f.indd 2 27/01/05 11:04:02 Hvad er PCOS? Forfattet af Overlæge Ditte Trolle, Skejby Sygehus PCOS betyder PolyCystisk OvarieSyndrom.

Læs mere

Symptomer manglende fysisk funktionalitet hos et barn.

Symptomer manglende fysisk funktionalitet hos et barn. Osteopati ved indlæringsvanskeligheder. Om indlæringsvanskeligheder. Indlæringsvanskeligheder kan hindre et barn i at udvikles optimalt. På trods af at alle børn er selvstændige individer med hver sine

Læs mere

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen Hvad er ADHD? Bogstaverne ADHD står for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder - det vil sige forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD er en

Læs mere

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om HAVREP STEN Ef 2014 E R J j? H D??? S É 2 H S H f? STUDIETUR fy LANDMAND j j S y HAVREDAL F D y H fø V f j j A f y f f øj f! D y f f H V f j Rø K f f j f H D f cf J V A f f f y V D y H V Rø K j f V f f

Læs mere

Ren luft til ungerne. Beskyt børn mod tobaksrøg

Ren luft til ungerne. Beskyt børn mod tobaksrøg Ren luft til ungerne Beskyt børn mod tobaksrøg Børn og tobaksrøg I tobaksrøg er der over 4000 kemiske stoffer i form af gasser og ultrafine partikler. Lige efter der er blevet røget, kan man se og lugte

Læs mere

Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser Udgivet af Psykologcentret Trekanten 1998 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 VORES REAKTIONER EFTER EN CHOKERENDE OPLEVELSE...3...3

Læs mere

Ernæringsmæssig tilgang. Juni. 2011. Diana Høtoft. Jordemoder og ernæringsterapeut.

Ernæringsmæssig tilgang. Juni. 2011. Diana Høtoft. Jordemoder og ernæringsterapeut. + Natarbejde Ernæringsmæssig tilgang. Juni. 2011. Diana Høtoft. Jordemoder og ernæringsterapeut. + Natarbejde n Da kvinder ikke kun føder om dagen, tvinges de fleste jordemødre til at arbejde om natten.

Læs mere

når den spirituelle hos børn intelligens og voksne er under udvikling.

når den spirituelle hos børn intelligens og voksne er under udvikling. Institut for Holisme og Forskning Identifikation af af SIQ SIQ (Spirituel i den fysiske Intelligens) krop, når den spirituelle hos børn intelligens og voksne er under udvikling. Udfyld det efterfølgende

Læs mere

Caspershus. Til den, der står over for at skulle miste en nærtstående.

Caspershus. Til den, der står over for at skulle miste en nærtstående. Caspershus Til den, der står over for at skulle miste en nærtstående. Ud over informationen i denne folder, står vi naturligvis altid til rådighed med støtte, råd og vejledning. Det er meget individuelt,

Læs mere

Mangel på binyrebarkhormon

Mangel på binyrebarkhormon Patientinformation Mangel på binyrebarkhormon Binyrebarkinsufficiens Hypofyseklinikken Endokrinologisk Afdeling M MANGEL PÅ BINYREBARKHORMON, KORTISOL BINYRERNE Binyrerne er to små hormondannende kirtler,

Læs mere

Hvem kan visiteres til Quick Care? -et opslagsværk til sagsbehandlere

Hvem kan visiteres til Quick Care? -et opslagsværk til sagsbehandlere Hvem kan visiteres til Quick Care? -et opslagsværk til sagsbehandlere 1 Forord I denne folder har vi oplistet en række af de diagnoser, lidelser og problematikker, vi har stor erfaring med at håndtere

Læs mere

Patientvejledning. Samtaleforløb hos psykolog. Forskellige årsager

Patientvejledning. Samtaleforløb hos psykolog. Forskellige årsager Patientvejledning Samtaleforløb hos psykolog Forskellige årsager Vi er alle udstyret med forskellige fysiske forudsætninger og dermed forskellig risiko for at udvikle psykiske symptomer. Ofte er der en

Læs mere

Mobilstråling kan begrænses!

Mobilstråling kan begrænses! Mobilstråling kan begrænses! Kort om Navn: Enrico Kaarsberg (39 år) Gift og far til pige (9 år) og dreng (4 år) Min kone er handelsskolelærer Uddannet indenfor marketing og afsætning (HD-A) Har arbejdet

Læs mere

Falkonergårdens Gymnasium og HF s stress-politik

Falkonergårdens Gymnasium og HF s stress-politik Falkonergårdens Gymnasium og HF s stress-politik Det at have travlt i kortere perioder, kan være en sund og naturlig dimension i det gode og spændende arbejde. At være presset i kortere perioder øger opmærksomheden

Læs mere

På flugt fra det trådløse samfund

På flugt fra det trådløse samfund Side 1 af 8 Weekend Ditte Jensen På flugt fra det trådløse samfund De kan ikke tåle telefoner, mikrobølgeovne og internet og lever i evig eksil fra de trådløse forbindelser, omverdenen ikke kan undvære.

Læs mere

TIL PÅRØRENDE. om hjernedød og organdonation

TIL PÅRØRENDE. om hjernedød og organdonation TIL PÅRØRENDE om hjernedød og organdonation VÆRD AT VIDE At miste en nærtstående er en af de sværeste oplevelser, vi kan komme ud for i livet. Midt i meningsløsheden kan det være vanskeligt at forstå og

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

Porfyriforeningen i Danmark

Porfyriforeningen i Danmark Porfyriforeningen i Danmark På foreningens hjemmeside, www.porfyriforeningen.dk kan du tilmelde dig, læse mere om foreningen og få adgang til porfyriforum. Denne pjece indeholder information om de mest

Læs mere

DANSK AKADEMI for KROPSTERAPI

DANSK AKADEMI for KROPSTERAPI DANSK AKADEMI for KROPSTERAPI BEHANDLERE Kropsakademiet_12 s brochure_4+4f_sept14.indd 1 08-09-2014 12:20:12 Om STEDET Dansk Akademi for Kropsterapi er et alternativt sundhedshus, hvor vi har et tværfagligt

Læs mere

Ledelse uden stress i en foranderlig verden

Ledelse uden stress i en foranderlig verden Ledelse uden stress i en foranderlig verden FSO Årskursus 2007 Cheflæge Jørgen Lund Corporate Care Aps Hellerupvej 2A, 5. 2900 Hellerup E-mail: cc@corporatecare.dk www.corporatecare.dk Udfordringer lige

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Termin maj-juni 12/13. Uddannelse. Inger Klit Schierup (IS) Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Undervisningsbeskrivelse. Termin maj-juni 12/13. Uddannelse. Inger Klit Schierup (IS) Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni 12/13 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Biologi B Inger Klit Schierup (IS) 3biB1 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

Kapitel 13. Hvem får tømmermænd, og har det betydning, hvornår og hvor ofte man drikker?

Kapitel 13. Hvem får tømmermænd, og har det betydning, hvornår og hvor ofte man drikker? Kapitel 13 Hvem få r t ø m m e r m æ n d, o g h a r d e t b e t y d n i n g, h v o r n å r o g h v o r o f t e m a n d r i k k e r? Kapitel 13. Hvem får tømmermænd, og har det betydning, hvornår og hvor

Læs mere

Mennesker med demens kan sprogligt have svært ved at udtrykke, at de har smerter. Dette præsenterer en betydning plejemæssig udfordring, for at

Mennesker med demens kan sprogligt have svært ved at udtrykke, at de har smerter. Dette præsenterer en betydning plejemæssig udfordring, for at Mennesker med demens kan sprogligt have svært ved at udtrykke, at de har smerter. Dette præsenterer en betydning plejemæssig udfordring, for at forhindre underbehandling af de demente. Der tages udgangspunkt

Læs mere

København, den 12. september 2011

København, den 12. september 2011 Sundhedsminister Bertel Haarder Sundhedsstyrelsen Folketingets Sundhedsudvalg Miljøminister Karen Ellemann Miljøstyrelsen Folketingets Miljøudvalg Minister for Videnskab, Teknologi og Udvikling Charlotte

Læs mere

Opfølgningsspørgeskema

Opfølgningsspørgeskema BRS-460 Opfølgningsspørgeskema for undersøgelsen Livskvalitet og Brystkræft Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 7400 Herning BR-FUC GENERELT HELBRED OG VELBEFINDENDE SIDE

Læs mere

Ren luft til ungerne

Ren luft til ungerne Side 1 af 8 Ren luft Beskyt børn mod passiv rygning Februar 2005. Sundhedsstyrelsen og Kræftens Bekæmpelse / Design og grafisk tilrettelægning: Alette Bertelsen, Imperiet / Illustrationer: Tove Krebs Lange

Læs mere

Pas på dig selv, mand!

Pas på dig selv, mand! Pas på dig selv, mand! Prostatas funktion og sygdomme Prostatas funktion Du skal passe på dig selv, når det gælder din prostata. Den kan blive angrebet af kræft i mere eller mindre alvorlig grad. Teksten

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2010 Biologi - Facitliste

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2010 Biologi - Facitliste Folkeskolens afgangsprøve Maj 2010 1/23 B3 Indledning Mennesket Menneskets krop består af forskellige organer, som er opbygget af levende celler. Organerne er afhængige af hinanden og påvirker hinanden

Læs mere

SCL - 90 -R. Navn: Eksempel på afkrydsning. Vejledning:

SCL - 90 -R. Navn: Eksempel på afkrydsning. Vejledning: SCL - 9 -R Navn: Vejledning: I skemaet er der anført en række problemer og gener, som man undertiden kan have. Læs punkterne igennem ét ad gangen og sæt derefter et kryds ved det tal, der bedst beskriver

Læs mere

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark Dansk Kennel Klub Gravhunde Gravhunde Gravhunde Gravhunde er en halv hund høj, en hel hund lang og to hunde værd. De er små lavbenede, charmerende, intelligente, modige og yderst selvstændige individualister,

Læs mere

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse.

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Ikke en lægelig veldefineret tilstand. Nogle oplever det i forbindelse med behandling

Læs mere

SYGEFORSIKRINGER ØGER DEN SOCIALE ULIGHED

SYGEFORSIKRINGER ØGER DEN SOCIALE ULIGHED 18. oktober 2002 Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 ad pkt. 6b) SUNDHEDSPOLITIK Resumé: SYGEFORSIKRINGER ØGER DEN SOCIALE ULIGHED Der er social skævhed i fordelingen af sygdom. De socialt dårligt

Læs mere

MUNDTØRHED MUNDTØRHED. Når man har mundtørhed, har man fornemmelsen af ikke at have tilstrækkeligt

MUNDTØRHED MUNDTØRHED. Når man har mundtørhed, har man fornemmelsen af ikke at have tilstrækkeligt Mundtørhed MUNDTØRHED Alle mennesker oplever at have mundtørhed af og til. Det kan skyldes flere forskellige ting, fx nervøsitet, stress eller angst. Hvis du oplever mundtørhed af disse årsager, forsvinder

Læs mere

Tænderskæren gør dig syg

Tænderskæren gør dig syg Foto: Scanpix/Iris Guide November 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Tænderskæren gør dig syg Hjælp dig selv 8 sider Tænderskæren gør dig syg INDHOLD: Tænderskæren gør dig syg...4-5 GUIDE:

Læs mere

Guide: Sådan tackler du stress

Guide: Sådan tackler du stress Guide: Sådan tackler du stress Et nyt dansk forskningsprojekt viser, at den bedste stressbehandling er at bevare kontakten til arbejdet Af Trine Steengaard, 16. oktober 2012 03 Arbejd dig ud af stress

Læs mere

Oplæg til gruppen Kræft til Krafter, sept 2012, udarbejdet af Mark Spence, trænende ergoterapeut, Træning og Rehabilitering Horsens Kommune Deltager:

Oplæg til gruppen Kræft til Krafter, sept 2012, udarbejdet af Mark Spence, trænende ergoterapeut, Træning og Rehabilitering Horsens Kommune Deltager: Oplæg til gruppen Kræft til Krafter, sept 2012, udarbejdet af Mark Spence, trænende ergoterapeut, Træning og Rehabilitering Horsens Kommune Deltager: 14; varighed 1,5 time Introduktion: mit baggrund som

Læs mere

Store Praksisdag 2014

Store Praksisdag 2014 Store Praksisdag 2014 Anne Heurlin Ovl. Børne- og ungdomspsykiatri, Klinik 2 Roskilde Bernadette Buhl-Nielsen Ovl. Børne- og ungdomspsykiatri, klinik for psykoterapi, Roskilde Kontroverser Er det vigtigt

Læs mere

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Der er både gavnlige effekter og farlige bivirkninger ved et stort forbrug af smertestillende piller. Få piller ofte er særligt farligt Af Trine Steengaard

Læs mere

Hvordan har du det? 2010

Hvordan har du det? 2010 Hvordan har du det? 2010 Sundhedsprofil for region og kommuner unge Sammenfatning Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Hvordan har du det? 2010 Sundhedsprofil for region og kommuner unge sammenfatning Udarbejdet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE 2 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rørlandsvænge. Dens hjemsted er Hjørring kommune. 2: Formål. At føre tilsyn og i fornøden

Læs mere

side 1 af 7 Din biologiske alder

side 1 af 7 Din biologiske alder side 1 af 7 Din biologiske alder En ting er din kronologiske alder, altså hvor mange år, der er gået, siden du blev født. Noget andet er din biologisk alder. Altså hvor gammel din krop er rent fysisk.

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab En baglæns besked gemt i HD-genet?

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab En baglæns besked gemt i HD-genet? Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab En baglæns besked gemt i HD-genet? Lyn dine gener op! En baglæns besked, gemt i 'backup-dna'et'

Læs mere

Fakta om social ulighed i sundhed - tal fra Region Midtjylland. Finn Breinholt Larsen Center for Folkesundhed

Fakta om social ulighed i sundhed - tal fra Region Midtjylland. Finn Breinholt Larsen Center for Folkesundhed Fakta om social ulighed i sundhed - tal fra Region Midtjylland Finn Breinholt Larsen Center for Folkesundhed Definition: Hvad forstår vi ved social ulighed i sundhed? Årsager: Hvorfor er der social ulighed

Læs mere

Din biologiske alder. side 1 af 6

Din biologiske alder. side 1 af 6 Din biologiske alder side 1 af 6 En ting der din kronologiske alder, altså hvor mange år der er gået, siden du blev født. Noget andet er din biologisk alder. Altså hvor gammel din krop er rent fysisk.

Læs mere