Transkript

1 EHS-nyt Nr. 3 3November 2014 Gratis for medlemmer. Løssalg: Kr. 35,- HUSK AT FORNY DIT MEDLEMSKAB IJ*0,$1&2891)&5/1<,#9*/$7)&#&50 #$%%$&'(($)*+&#',-.+.-/0$1(2 ##$%&'()**&)+,)-.)//0#-1$*2$,#$234-5$1/(#$16&17(8#$,$ BCD*'(),0E(=1(==&1/3F$&10$18(5GCHD*&=*/<$) Foreningen for Elektro Hyper Sensitive Stiftet 1992

2 N DDD.$E0F.#* *1&%+*%G$E0F.#* GCHW);/+,7&22$1&5*$),$* 51(/0*/0#2$,#$22$1R5()5$ <1#05/\V(1/*a>+)0&5)&.$28$1L L$+#-C&$6&1)-*/$8#(,\ MN.F$,)'+)BNMA 8$#-$(0*+,2 Q(**$1$1[0150/c0(# 80150/.0(#L$'*e52(0#LE&2 [01/'$V077$#*$) F#6LZTIPONOZ f)5$400.< F#6LJPJJPINR H$0%O)$-0$1J*1&%+*%P$)01&$) X*$8(5*0,$)Y 6$#+*%C1&Q+&&1&R$) Q(10):915((1, F#6LPTRUPIIO 1$,(7/0&)e$'*6L,7 fhh:\izorwzpn^ 4)O* F1;7*(5*?5$)/$)L,7 #$%&#'()*+,-+.)#/#-)*+/+0*(/'1)*+,-+ 0##,#2)*+)*+/'')+#345)#4/-5/$+&4(*'+ 6,*+78+9,*)#/#-)#$+:,14#/#-;+<11)+*=4+ $'01+>)(*0-()$+$,.+5)?1)4)#4); &#E1-# Q-1$4-*$1 R S10.0##0551+==$1 P :;$0)6&12(/0&)*2(/$10(#$1 J S>&1,$)*,(50,$)*$ T ##$%&'()**&)-1$*2$,#$2 U V0)GCHW'0*/&10$XH0#.()(4+),Y Z ##$%&'()**&)+,*-//$*6&1)$,*7-10)5$1 II 47892HI)&1J%)K#-I0%$*&1-1JC F$7)&#&50$)*0),.017)0)5=<891) IR [91)&5+69,/$8(8;$1'(1*/91*/10*07& IP [$#50$)6&18;,$12&80#*(#5/0#891) IJ 4-5$1/(#$16&17(8#$,$#9*)0)5$1 IT :;6&1*7)0)5\H/1<#0)5*$66$7/=<'>$1)$) IZ A050/(#$2$,0$1&52$)/(#7#02(6&1(),10)5 NO A1&))0)5H0#.0(8$7;21$/]S(16-)5*#$/ NN NR NP 40,/*/(/0*/07 N^ TOOLOOO#-1$1$02&,B0WS00*7&#$1)$ NJ A_`V()8$6(#$1 NU :;/61()*7#&.6&1*#(5 NZ V0)GCHW'0*/&10$X[01/'$C>&1/*'9>Y RO S1(2$,#$2/0#2$,#$2 RI S10/(5$#*$,050/(#=&*/ RR 4-5$)*&1,\A0(5)&*$7&,)0)5 RP BCD*1(==&1/&2'(),0E(= RJ C.&1*7(#.08;55$a'.&1*7(#.08&b RU F$&10$18(5GCHD*&=*/<$) PO H+),'$,**/;1$#*$)20*0)6&12$1$1S&#7$/0)5 PN c0,$)60),$*d&=#;*)0)52()5#$1 PT GCHS&1$)0)5$)*8$*/;1$#*$ ^N KKKL$'*6L,7M:&.$28$1NOIP

3 KKKL$'*6L,7M:&.$28$1NOIP R :/)$-/0$)S T<3:94U56?V 37?734M.#$R$(,$)BNMW :1&%C&J$&%$%$):).BAN C.0*,+.0#8$.(1$,0/2$,#$2*7(8(6 GCHS&1$)0)5$)a*7(#,+'+*7$(/8$/(#$.$,#(5/$0),8$/(#0)5*7&1/L H7+##$,+'(.$20*/$/0),8$/(#0)5*7&1/$/ '(1,$/)1LgTRUJOTJRNNL C+*7(/()691$,0/($#-$(0&'(($)&5 &+X&+),$12$,,$#$#*$/0#2&,/(5$1$)L A0/2$,#$2*)1L*/<1=<7+.$1/$)$##$1.$,,0)(,1$**$=<8(5*0,$)(68#(,$/L L'*+&1J0K%C-($-#$#CJ+'%1(+%C0* K)-CJ,$%+-C&JXC+&$%,+&*.UK$X%.EY/-P E10#C&,+&*)K#JCX$). H+&**1&%12ZWNMMNWN[B\ C$#$*&22$1$)'(1,$1.-1$/#0.#05(7/0W.0/$/06&1$)0)5$)L c0'(1&=1$//$/j610.0##0551+==$16&1,$#/ &.$10)/$1$**$&21<,$1X*$*0,$PYL h$,(7/91q(10):915((1,&l(l'(1+,6&1w V(/$10(#$/.( */$5()5.$,S10W.0##05'$,$)*A(50C$1)0)52$,,$#/(5$#W *$(6#-5$%&')%(#.0)5&5f8H-,$1+=a *&2$1=<191$),$/0#$/2$,#$2L f8h-,$1+=/&5,$*+,$)7&)/(7//0#s10.0#w #05E$)/$1$/0f7(*/][1(),$Q&22+)$&5,$#/&52$,$)GCHW*/(),.$,610.0##05,(W 5$)0f7(*/LG)*/&1/(7/0#f86&1'()*0)0/0W (/0.2$,(/+,81$,$7$),*7(8$//0#GCHL A$/$120/'<8a(/(),1$=<191$),$.0# 69#5$'()*$7*$2=$#L c&1$*2(/$10(#$'(1,$*+,$).-1$/081+5.$,s>&1,$)*a(50,$)*$x*$*0,$tya.$,610.0##05,(50c&81&&5.$,=$)v0), Q&)6$1$)E$)0Q98$)'(.)a'.&1##$%&W '()**&),$*+,$)8#$.+,)-.)//0##0.*.(W 105/-1$*2$,#$2(6GCHS&1$)0)5$)X*$ *0,$UYL S10.0##05E$)/1$/0:&1,6;)*Q&22+)$'(1 05$)0<16&120,#$/7&)/(7/$)/0#$)#&7(#W =&#0/07$1a*&2.(10=&#0/07$1=1(7/070.&1$* 6&1$)0)5L%&')%(#.0)5&5>$5'(.,$29,$ 2$,$)0)/$1$**$1$/=&#0/07$1a*&2607 6&1*7$##050)6&12(/0&)&2GCH&5,$*7(W,$#05$.017)0)5$1(6GVS6&10*-1891)L S&1$)0)5$)'(16<$/$)S(E$8&&751+==$a '.&1,$1810)5$*2()5$0)/$1$**()/$);W '$,$1*(2/$)i&+/+8$7()(#L %&')%(#.0)5'(1*$),/$)8$71-6/$#*$=< $7*0*/$)*$)(6GCH/0#(,.&7(/A(6)(F(W E'&.$1/0#81+50$)1$/**(5a*&28#$.&2W /(#/02(1/*W)+22$1$/(6GCHW);/L %&')%(#.0)5&5C$)107H71+88$#/1()5'(1 *$),/$/81$./0#8#L(L6&12-),$)$6&1,$,()*7$1$50&)$12$,$/6&1*#(5&2(/8$W *7;//$8&15$1$2&,$#$7/1&2(5)$/0*7$ 6$#/$1+),$10),#-55$#*$=<*;5$'+*$L #$%&'()%*&%+&,-.**%/)010**0-%234*5%6 )%&1%-+%7+&8%)3%-.**%9%:*%99%)./ ;<=>,)%+0+-%+%+)0-'0--*4:%*0-3?*

4 KKKL$'*6L,7M:&.$28$1NOIP P H-CXF)CXC--CJC7T3U1)$&C&J$& + E*'.)$%3:%0;<=>,)%+0+-%+%)$.&%)%' 5#/)010**0-.)$%3:&8)./'D<.):?,-&#'0:,-*(&''0*.'14)%/)010**0-,-&'7''%;<= /,)%+0+-%+&.)$%3:%F&#2.):?+?9?6 *0-2%:/,):%'DG02.),5)%''%'%+)488% /)010**0--)?55%)F21,)9%:*%99%).//,)6 %+0+-%+8.+$0:).-%9%:234*5%+:% 24+:%)DH+'%'$0:).-'0*1,)%&/4**%&&.- %)/,)&',)'%**%)/,)*0**%DE**%8.+14)% 9%:F,-10234*5%)20+.+:%+D A$1$10),/0#.0,$1$)$,*(/J51+==$1\ U+JJ)'PP$&^:1))$*%')J)'PP$&^_6 J)'PP$&^`*1&1(CJ)'PP$&^=1,,OJ)'P> P$&1J31RC+-J)'PP$&L j1+==$1)$*)(.)$1$6$1$1$1/0#,$(7/0.0w /$/*&21<,$1,$,-77$1&.$1a&5,$2+W #05'$,$1,$1#055$10),$)6&151+==$)L j1+==$1)$$12$)/*&2$/0)/$1$**$6-#w #$**7(8a'.&1,$/$12+#05/(/(18$>,$ *$#.*/-),05/a$##$1)&5#$6<a6#$1$$##$1'$W #$51+==$)*(22$)a#05$*&2,$/$12+W #05/(/(18$>,$&5*=(11$=<71;,*&5 /.-1*02$##$251+==$1)$a(#/(6'-)505/ (6'.(,,$1$18$'&.a/0,&5#;*//0#L =O0%$&#)CX$)X/)*$% A$).05/05*/$,10.71(6/$1$)#;*//0#(/59W 1$$)6&1*7$#0*(2(18$>,$2$,GCHS&1W $)0)5$)L A$/$12+#05/(/(18$>,$+,61($5)$0,$$1 $##$10,$$1+,*/+77$/61(8$*/;1$#*$)L?##$0,$$1&5=1&>$7/$1$1.$#7&2)$a*< #-)5$,$'91$1+),$1GCHS&1$)0)5$)* 6&12<#*=(1(51(66$1L?18$>,$*&2+,*$)W,$*06&1$)0)5$)*)(.)a'.&16&1$)0)5$)* )(.)0),5<1&5]$##$12(/$10(#$/0#6&1W $)0)5$)*2$,#$22$15&,7$),$*(6GCH S&1$)0)5$)*8$*/;1$#*$L 3K#+&,-CX$)#'F)CXC--CJ A+7&)/(7/$1610.0##057&&1,0)(/&1H0#.()( 4+),=<$2(0#\610.0##05e$'*6L,7$##$1=< /#6LZU^^UNU^&5&=#;*$1a'.0#7$)51+=W =$]51+==$1,+*;)$*=(**$18$,*//0#,05a &5&2,+'(1$/*=$E0607/0)/$1$**$&21<W,$a'.&1,(),+7()7&)/(7/$*a*(2/ '.&1)<1,+'$#*/.0#7&)/(7/$*L I#1%++%),-/.90*0%14)%9%:J %(L?##$$1.$#7&2)$L K%-2.);<=0&14)-).:F8.+3%-14)% 9%:.**0-%1%*J%(L?##$7().-1$2$,a&5.0'>-#=$1'0)(),$)L :1&%+*%F)CXC--CJ*11)#C&+%1)$&^0KFC&#$) XC$&-I0&C&J. #$%&'(&')($*+&%,+-.($+$/0)(#$(&/$ -($'1+$#$.2+),/$&$)-3-+45*$3*$ 678$92+#&#'#:$ $

5 Gruppens formål FAGGRUPPEN Styrke og sikre faglighed. Gruppens opgaver - Ekspertviden - Faglig sparring - Udarbejdelse af fagligt tekstmateriale - Afholdelse af faglige foredrag - Tjek af datakilder og tekstmaterialer mht. faglighed PR GRUPPEN Styrke foreningens visuel- le profil, offentligt som in- ternt. Udbrede kendska- bet til EHS og EMF - helbredsskader. ØKONOMIGRUPPEN Sikre indtægtskilder til fremme af foreningens arbejde. LOBBYGRUPPEN Udbrede kendskabet til EHS og EMF- helbreds- skader. Opfordre til forsvarlig omgang med EMF. - Udarbejdelse af præsentationsmateriale (Video, tekst og lyd) - Udarbejdelse af henvendelser til pressen - Udformning af kampagner og happenings - Deltagelse i messer og frivillighedsdage - Udarbejdelse af fondsansøgninger - Henvendelser til donorer - Ansøgninger vedr. sponsorater hos relevante firmaer m.m. - Udarbejdelse af henvendelser til organisationer, virksom- heder, foreninger og politikere vedr. fokus på EHS og EMF- helbredsskader - Følge den politiske udvikling og relaterede høringer mht. EHS og EMF tiltag - Følge samfundsudviklingen mht. EMF relaterede tiltag herunder produktudvikling og ny- og ombygninger SOCIALGRUPPEN Støtte medlemmer - Vedligeholdelse af intern database vedr. EMF- frie steder hos f.eks. læger, hospitaler, hoteller, arbejdspladser, boli- ger, cafeer, skoler og daginstitutioner, overnatning m. fl. - Arrangere temaaftener, komsammen, foredrag m.m. - Udarbejdelse af informationsmateriale KORREKTURGRUPPEN Støtte frivillige - Korrekturlæsning, - Oversættelser til dansk - Indskrivning af tekstmateriale November

6 ?O$C&F1)(+%C1&0(+%$)C+-$) + +>,)%+0+-%+2.)5#$%-(+:'%+-%++%96 -)0$%+:%,5:.'%)0+-./.**%/,)%+0+-%+&,5*(&+0+-&6,-0+/,)9.'0,+&9.'%)0.*%),-0:%%)'0*2%*'+(%9.'%)0.*%)%),-&#?+:%)?:.)$%3:%*&%D f6&180),$#*$2$,);/,$*05)&5&=,(/$w 10)5(6,$)5$)$1$##$0)6&12(/0&)*6&#,$1a '(1.08#L(L=10&10/$1$/(/6<,$)/1;7/=<$/ /1;77$10LF0,#05$1$8#$.,$)0*/&1/&=#(5 =10)/$/&52()+$#/6&#,$/(6$/8$*/;1$#W *$*2$,#$2W$)2$5$/&26(//$),$a,;1 &5/0,*71-.$),$(18$>,*&=5(.$a,$1)+ $16>$1)$/a*</0,$)7()(##&7$1$*/0#2$1$ 7&)*/1+7/0.$6&1$)0)5*&=5(.$1L 8$00$+*%CXC%$%C$F%$)K)$% G),$#(62(/$10(#$1)$'(1(##$1$,$.-1$/ 6#0//05/81+5/0$6/$1<1$/a'.&1GCHS&1W $)0)5$)'(1,$#/(5$/0$)1-77$S10.0##05W '$,*,(5$&52$**$11+),/&20#(),$/L E0()*/01)*#)+'0#+ 6*/(+4,G#1,04)$+ 6*0+:?)..)$/4)#+ GGG;):$6;4'++ )11)*+*)'5/*)*)$+%*;+.0/1+:,$+'0$$)*)*+ H/*-/(+I/01;+ J J,:#+J015/#-+,-+K>+F4)*&%+06%*35)*+4)(+ #)+>0##)*C+$'/1(+,-+/#6,*.0(/,#$.0()*/0B 1)*+5)4+6*/5/11/-:)4)#$+40-+/+8)*#/#-+4;+LL;+ 0&-&$(+LMNO;+ KKKL$'*6L,7M:&.$28$1NOIP?O%XC#$1,C,-C1%$* S&1$)0)5$)'(1&=1$//$/$)i&+F+8$ 7()(#a'.&1,$1)+#055$1$)#()51-7W 7$.0,$&7#0=2$,6&1$,1(5a);'$,*+,W *$),$#*$161(0),W&5+,#(),a$7*=$1/W +,/(#$#*$1a/$7)0*7$6&17#(10)5$1&5 2$5$/2$1$L4&50),=<i&+F+8$&5 *95=<\ GCHS&1$)0)5$)

7 UY1)#$&0#+JC5#$&0$ >3,):%+&:.-%)%'./L.+9.)8&&'7)&'% +.'?).)).+-%9%+'%),-/0+:%)&'%:0 &%5'%9$%),98)0+-M:%+&%>3,):DN,)6 OADAAA-4&'%)D GCHS&1$)0)5$).(1*$#.69#5$#05&5*<2$, &5'(.,$$)60)*/(),a'.&1G##$)BL'#W (//(#$2$,);*5$1105$&5,$#$0)6&12(/0W &)*6&#,$1$+,LA$/51(/0*/0#8+,&2&=W 2<#0)5(66&#7*2&80#/$#$6&)$16&1*/1<#0)5 8#$.'+1/05/#0,/(6$)/0##98**/;77$a&5,$1 8#$.*7(8/2()5$5&,$7&)/(7/$1/0#);$ *(2(18$>,*1$#(/0&)$1=<,$))$,(5L B+#&//$2'$6//#$/-%*$#$.&#$)(-#*$3*$-//$ F233>#)$42+'3)(+?$;2+(#$G#*+)#$ GCHS&1$)0)5$),$#/&5&5*<=<S10.0##05W '$,*,(5$)0f7(*/a'.&1f8H-,$1+=*/0#W #$,$&=,LJL*$=/L&5H0#.()(4+),.(10 C&81&,LNJL*$=/L ;-#'$4<*$41+#$2'$%2,)#$%-+$#0)'+= +)$(/.2#+$)(+</+?$4<*$#<+$*$+$ (A#*($2'$#<+$*$+$&$4+>':$ KKKL$'*6L,7M:&.$28$1NOIP T

8 5--$;1E+&001&/)$0($#-$( +F7T3U1)$&C&J$& + &',)0%%):%)'0*:%*'%'4)%&9%:*%9&&8.$D G.*-%'/.*:'?:%+'71%+5#),/%&&,)M*6 *%K,2.+&&,+F&,9#$+%:%M5%+I0+: P,+/%)%+Q%+0&%5'%9$%)0P7$% %:&0'/,)%:).-,9;I>,-;<=D S&1$)0)5$)8$);//$,$()#$,)0)5$)6&1 =1&6$**&1$)*8$*95/0#=$1*&)#05/(/()$1W 7$),$,$)*.$)*7$#$7/&1&5#$,$1(6A$) G7*=$102$)/$##$G)'$,6&1A$12(/&#&50 =<Q(1&#0)*7(f)*/0/+//$/a6&1'()*$)&12$ 6&1*7)0)5*(18$>,$*(2/&=#;*)0)5*0),W *(/*a.$,(//0#,$#$'(2$/#0.*#()5/-1$*w 2$,#$2*7(8(6GCHS&1$)0)5$)L ##$%&'()**&)$1$)(6.$1,$)*691$),$ (+/&10/$/$10),$)6&1GVS*/1<#0)5&5 *+),'$,*2-**05$$66$7/$1LC()*8()$W 81;,$),$=0&)$16&1*7)0)5&5077$20),*/ '()*2&,05$&5*;2=(/0*7$6&120,#0)5*W (18$>,$'(15>&1/$)$)&126&1*7$#6&1(#W #$2$,GCH8<,$0H.$105$aA()2(17&5 5#&8(#/LA$/$1,$16&12$,*/&15#-,$&5 ;,2;5'$,a(/.08;,$1##$.$#7&22$)0 GCHS&1$)0)5$)&5.05#-,$1&*2$5$/ &.$1.$)*7(8$/&5,$)5$)*0,05$*/9//$L U KKKL$'*6L,7M:&.$28$1NOIP '/-*$2'$)(2/($2%+$A+)4%&)#&#'#$$ 2'$>*(-/(?$-($*($%-+$*#$.&#)($$ $ F-+&#$E1+'--+*$2%++A,,+$*&C/23($ )-3($($)3>,($42#)-&(+A$)23$($)0342/$ C<$%##$(&/$-($/%?$(+&%)$2'$4/23)(+$C<$ (+2*)$-.$4'+A#)*$%&/,<+$J$4<*$&$/&%($ 3*$678$2'$&,,$3&#*)($)23$.2+),+$$ &#*#$.2+$*(($C2/&(&),$%-#),/&'$./(:$$ $

9 KKKL$'*6L,7M:&.$28$1NOIP Z 8C&7T3>EC0%1)C$S <6+/150#0+P&#4+ %$5'(1#(.$/2$5$/6&1*7$##05/020/#0.&5 '(1&=#$.$/2$5$/L%$5'(1(#,105#0,/(6 )&5$)&.$169#*&2'$,a'.$17$)(*/2(a 69,$.(1$(##$150$1$##$1(),$/Lf20/(1W 8$>,*#0.'(1>$5(18$>,$/2$,6(1#05$20W 71&&15()0*2$1&57$207(#0$1&5(#/0,*95/ (/.-1$6&1*.(1#05/8$*7;//$/L%$581+5/$ E&2=+/$1$&52<#$(==(1(/$1/0#,0.$1*$ ()(#;*$1&5(7/0.0/$/$1L`,&.$1(/'(.$,$/#0,/k.()*7$#05/k2$,)&5#$/;=$1(6.(*7$=+#.$1a'(1>$5(#/0,7+))$/.-1$&5 (18$>,$=<'.0#7$/*&2'$#*/*/$,L C$1'>$22$*=0*$1.0*+),2(,#(.$/(6 5&,$1<.(1$1&561(8+),$)a,.*L(/6-1W,05$##$1'(#.6-1,052(,$1)-12$*/ 8(),#;*/a#05$*&2'.0,/*+77$1a1(660)$1$/ *(#/2L2L?O'##+&&$-0$ A$1>$5.(1#0,/&.$1^O<15(22$#a8$W *#+//$,$>$52056&1(/*706/$6(5&581+5$,$*0,*/$(620)$<1=<(18$>,*2(17$,$/ 2$,$/077$*<6;*0*771-.$),$>&8LA$1W 6&1507>$5=<'(),$#**7&#$)6&1(/6<$/ '(),$#*51+),7+1*+*XCjY&5,$1$6/$1$) 7&)/&1(**0*/$)/+,,())$#*$L S<,(5$$6/$1*/(1/$)=<Cj.&7*$)8$W 5;),/$>$5(/6<7.(#2$&5'&.$,=0)$a '.$15()5>$5*7+##$*0,,$6&1()$)(6*7&W #$)*E&2=+/$1$&5607&6/$2051-)$()W 6(#,LG)(6.&1$*5&,$8$7$),/$#-1/$205 (/0),*/0##$*7-12$)a*<,$)6#021$,$ 20),1$L%$56&1*95/$(/*-//$2056&1(),$E&2=+/$1$(6);$1$2&,$#a'.0* *7-12$5$)*7(8$17+))$-),1$*LA$/507 8$,1$2$,7.(#2$)a2$)'&.$,=0)$)& )$)8#$..-11$Lf20)+.0,$)'$, ()*7(66$,$>$5$)8-18(1a,(>$5/1&$,$a (/,$/.0##$.-1$8$,1$a&5*7&#$)*fFW ()*.(1#05$7&8#$,$,$)/0#,$1$*/1<,#9*$ *;*/$2a#05$*&2(##$,$(),1$$#$.$1*Lc0 '(.,$(,5()5/0#0)/$1)$/0(##$71&5$(6 *7&#$)LA$1+,&.$1'(.,$*7&#$)$)()W /$))$2(*/E(LIOO2$/$161(.&1$*7#(*W *$#&7(#$a/1<,#9*$=10)/$1$a&5'.$1/$)$W */$#$.$),$.-*$)0*7&#$)X0)7#+*0.$205Y '(.,$$)/-),/2&80#/$#$6&)L A$)5()5.0,*/$>$50)/$/&2$#$7/1&';W =$1*$)*0/0.0/$/Lc0$#$.$181+5/$E&2=+W /$1$$),$#(6/0,$)Lf$).&7*$)7#(**$.(1 >$5*<'$#,05a(/7+)6<81+5/$,$1$*8-1W 8(1$0/02$1)$L_&2=+/$1)$8#$.2$*/ 81+5//0#fF+),$1.0*)0)5&5/0#(/#(.$&=W 5(.$1LV$)*7&#$)*(##$*/$,*)-1.-1$)W,$B0S07+))$>$5077$+),5<L C$1'>$22$.(120)E&2=+/$17(8#$/a 2$)077$20)*9)*L %$5(6*#+//$,$20)CjL5$6/$16<2<)$W,$18$5;),/$20/#0.*&27&)/&1(**0*/$)/ $#$.L%$5.(10$/7-2=$*/&1/7&)/&12$, E(L^OdTO$#$.$1LC.$12$,*0/*710.$W 8&1,2$,/1<,#9*E&2=+/$1a2()5$*/&1$ /1<,#9*$=10)/$1$&5,$k++),.-1#05$k 2&80#/$#$6&)$1LA$/.(1$/k=(=01#9*/7&)W /&1ka,.*L(/(#/8#$.#(.$/2$,E&2=+/$W 1$L 3OJ+F7T3 A$/.(12$1$a$),>$57+))$/<#$\%$5 '(.,$7&)*/()/'&.$,=0)$&52051-)$W ()6(#,a7+))$077$*&.$a'(.,$'$,$/+1$,(5&5)(/a*;)*6&1*/;11$#*$1a'+7&22$#W *$*8$*.-1a'+,+,*#-/a6&1'9>$/7&#$*/$W 1&#&58#&,/1;7L4-5$)7+))$077$'>-#W =$a.0,*/$077$'.(,,$/,1$>$,$*05&2 &57+))$7+)&1,0)$1$2$,0E0)02&,20W 51-)$L f(),$)*(22$)'-)5*/9,/$>$5=<gch

10 Foreningens hjemmeside og læste mig til, at mine symptomer lignede EHS- symptomer, især fordi de aftog, når jeg var hjemme på ferie (det hedder at bruge udelukkelsesmetoden). Derefter fik jeg gode råd fra foreningen og fik jordfor- bundet min hjemmecomputer, kablet min søns, slukket for mobilen m.m. Bag- grundsstrålingen herhjemme kom helt ned på 0,1 mikrowatt/m 2. I den sidste del af min uddannelse blev jeg overført til en elevplads med lavt EMF niveau (jeg tak- ker min leder for hendes forståelse). Desuden fik jeg ved en specialtandlæge fjernet metalfyldningerne fra tænderne på en forsvarlig måde. Fra den ene dag til den næste forsvandt kvalmen og den halve hovedpine, som jeg havde haft i flere år. Jeg begyndte også at sove på et jordforbundet lagen. Alt det gjorde, at min søvn kom tilbage. Efter flere år uden søvn sover jeg rimeligt godt nu, afhæn- gigt af hvor meget EMF eksponering jeg har haft i løbet af dagen. Jeg lever nu et næsten normalt liv, dog har jeg alvorlige begrænsninger: Jeg kan ikke opholde mig lang tid på et sted med højt EMF niveau, og jeg kan ikke som tid- ligere få arbejde et hvilket som helst sted. Hvis jeg mister mit job, kan jeg risi- kere at blive sendt på kursus eller i job- prøvning et sted med højt EMF niveau, med lidelse som følge. Bare Sundhedsstyrelsen var ærlig og gjorde deres arbejde med at beskytte borgere og fortrød alt det onde de har gang i, så ville denne personlige beret- ning ikke eksistere, og heller ikke mange menneskers lidelser. Jeg opfordrer jer til at skrive om jeres EHS, så andre medlemmer ikke føler sig så alene med deres egen EHS- oplevelse. Uafhængig EMF-analyse med grundig dokumentation, samt rådgivning om skærmning. Måler alle relevante frekvenser,lf+hf (5Hz til 10GHz) Dækker hele Danmark. Martin Kondrup M: Strål, Grønlandsvej 300, 7100 Vejle, CVR-nr.: November 2014

11 KKKL$'*6L,7M:&.$28$1NOIP II <6+750+Q:)/1-00*4+J02,>$)#+ ;1.R2%0*-..):2.)&8)%1%'%'$)%1'0*P.6 ),*0+&8.H+&'0'?'%',-,5/,):)%''0*.')%6 1?):%)%,-,9&'7:%:%)%&$%&*?'+0+-,9 %+:+?%+-.+-.'&84)%+%:5#),/DM*6 *%K,2.+&&,+&/,)&8+0+-D F0# l*(j(12(5$1a?,20)0*/1(/0&)*e'$6 _'10*/0)(f)5.(1,**&)aCh?,20)0*/1(/&1 Q(1&#0)*7(f)*/0/+//$/aH/&E7'&#2aH.$105$ A$/$12$,*/&18$7;210)5a(/>$5'(1$1W 6(1$/a(/Q(1&#0)*7(f)*/0/+/$/6&1(),$) 5()59)*7$1(/1$,+E$1$,$)=#(,*a,$1$1 (6*(//0#,$)5$)0(#$##$%&'()**&)a4$7W /&1aGm=$102$)/(#A$12(/&#&5;`)0/af)W */0/+/6&1:$+1&.0,$)*7(8aQ(1&#0)*7( f)*/0/+/$/ah/&e7'&#2ah.$105$a2$,'$)w 8#07=<(/1$,+E$1$+,691$#*$)(6'()*(1W 8$>,$L H&2/0#*;)$#(,$),$()*.(1#05$6&1,$))$ 6$>#(5/05$8$*#+/)0)5a$1f(,20)0*/1(/&1$1 *<077$.0,$),$&2a'.0#7$)$)&127(=(W E0/$/a7&2=$/$)E$&561$21(5$),$,;5W *&2$).$1,$)*()$17$),/.0,$)*7(8*W 2(),&56&1*7$10$#$7/1&2(5)$/0*7*/1<W #0)5XGVS]GVhY&5*+),'$,**7(,$#05$.017)0)5$1b G##$1$1,$/,$/2&,*(//$W(/f+,2-17$/.$,,$/a&5(/,$/$1*$#.$51+),$)/0#(/f 9)*7$1(/6>$1)$'()*=#(,*&5,$1.$,59W 1$'(2/(.*bG6/$1*&27.(#0/$/$)(6##$ %&'()**&)*.0,$)*7(8$#05$(18$>,$$1 +=<7#(5$#05/a7(),$/077$.-1$)&5$/*<W,()/,$1$1=1&8#$2$/L%$1$*8$*#+/)0)5 7(),$16&17+).-1$$)'(),#0)58(*$1$/ =<,$<8$)#;*$0)/$1$**$1/$#$0),+*/10$) '(16&1(/591$$)(6,$2$*/*(),'$,*W *95$),$&5+8$*/077$#05$GVS]GVh6&1W *7$1$&5710/0*7$19*/$10.$1,$)a/(.*LS&1 ##$%&'()**&)*6&1*7)0)5*1$*+#/(/$1,&W 7+2$)/$1+,$))&5$)/.0.#a(/=1&,+7/$1 61(/$#$0),+*/10$),.*L2&80#/$#$6&)$1&5 (),1$B0WS0W8(*$1$,$/$7)&#&505(,5$/*a 5$)$1$1$12071&89#5$*/1<#0)5071&==$)$ =<51(.0,$7.0),$1a6&*/1$a8(8;$1a891)a +)5$a5(2#$&5*;5$a&5$16(7/0*75$)$W 1$#/7(/(*/1&6(#/6&12$))$*7$'$,$)* *+),'$,L GVS]GVh6&1<1*(5$12()5$2$5$/(#W.&1#05$*+),'$,**7(,$#05$.017)0)5$1LG) (6,$2$1GCHXG#$E/1&C;=$1H$)*0/0.0/;Ya,$10H.$105$$1$)6+#,/()$17$),/6+)7W /0&)*)$,*-//$#*$&57#(**060E$1$/(6:&1W,0*7V0)0*/$11<,*&2$)(18$>,*1$#(/$1$/ *;2=/&28(*$1$/,0(5)&*$X4_AWIOYL?##$W 1$,$0IZZZ()*#&5,$*.$)*7$2;),05'$W,$1a(/RaIn(6(##$*.$)*7$1$W*.(1$),$ /0#(/NUOLOOO=$1*&)$1a$11(2/(6GCHL

12 KKKL$'*6L,7M:&.$28$1NOIP IN A$/*.$)*7$0)*/0/+/6&1?18$>,*#0.()*#&50 NOONa(/INa^n(6(##$*.$)*7$$#$7/1&)07 0)5$)091$1#0,$1(6GCHLfNOII()*#&5 B&1#,C$(#/'15()0o(/0&)XBCYa(/ 2$##$2RWJn(68$6&#7)0)5$)0.$1,$)#0W,$1(6GCH&5(/,0**$=1&E$)/*(/*$1.&7W *$1*/9/LA$/*.(1$1/0#(/2$##$2NZILOOO /0#^UNLOOO*.$)*7$&5IUTLOOO/0# R^TLOOO,()*7$*/(/*8&15$1$a#$,(6GCH0 NOIILf,(5$1()/(##$/$),)+'9>$1$LH< '.&1,()7()Q(1&#0)*7(f)*/0/+//$/&.$1W '&.$,$/&.$1.$>$(/1$,+E$1$.$1,$)* 2$*/()*$/$GCH6&1*7$1W=1&6$**&1##$ %&'()**&)*=#(,*.$,Q(1&#0)*7(f)*/0/+W /$/b H&2=*;7&#&5&5GCH#0,$),$a'(1>$5 *71$.$/$)1(==&1/0NOIP&2,$)=(1(,$W 6&1$*/0##0)5a,$16&1$5<1.$,191$),$ GVS]GVh6&1*7)0)5=<8<,$0)*/0/+/0&W )$##$a.0,$)*7(8$#05$&5=&#0/0*7$)0.$(+w $1a'.&17&11+=/0&)$161$2'$1*7$),$L A$/&26(//$16&1*95$/=<(/#+77$2+)W,$)=<,$6&1*7$1$a,$1+,691$11$5+#-1 GVS]GVh6&1*7)0)5a*&2077$'(1)&5$) 0)/$1$**$7&)6#07/$1a&5'.0*6&1*7)0)5,&W 7+2$)/$1$1*+),'$,**7(,$#05$$66$7/$10 2()5$/+*0),$1(==&1/$1Lf7()60),$ 1(==&1/$)=<'>$22$*0,$)6&1,$/,()W *7$S&#7$/0)5XS&#7$/0)5$/Y\ '//=\]]KKKL6/L,7]*(2#0)5]NOIRI](#2,$# ]*++]80#(5]RJN]IR^TJUR]0),$mL'/2 %$5'<8$1a(/f.0#*915$6&1a(/Q(1&#0)*7( f)*/0/+/$/077$8#0.$1$),$#(6,$))$0)*/0w 6$**&1##$%&'()**&)0(/+,691$*0) 6&1*7)0)5&5*0/(18$>,$LS&1*95$/=<(/ f)*/0/+/$/$1$)+8$1$//05$/'(),#0)5a*&2 6<1f5)(oH$22$#K$0*D*7;55$/0#(/6#;//$ *0505$)LA$/$15()*7$$)7$#/$)7(/(*/1&W 6$6&1.0,$)*7(8$)*<.$#*&26&1(##$,$ 2$))$*7$1a'.0*'$#81$,=<.017$*)$5(W /0./(6GVS]GVha8#(),/,$220##0&)$1(6 GCH*;5$&5*.-77$,$2$))$*7$1&.$1 '$#$.$1,$)L%$5()2&,$A$20),/1-)W 5$),$&2(/5$)&.$1.$>$%$1$*8$*#+/W )0)5a&550.$,$)/0#,$#/$=#(,*/0#8(5$/0# =1&6$**&1##$%&'()**&)a*<'()7() 6&1/*-//$*0)$7*/1$2/.05/05$GVS&5 GCH6&1*7)0)5L V$,.$)#05'0#*$) H=$E0(#0*/0=*;7&/$1(=0 3%I%5--$;1E+&001&($# #C&'&#$)0*)CF%. ALTL&7/&8$1NOIP8#$.,$1*(/$) +),$1*7106/0),*(2#0)505()56&1(/ =1&/$*/$1$02&,)$,*7-10)5$1)$0 ##$%&'()**&)*.05/05$6&1*7)0)5L A+7()'>-#=$.$,(/50.$,0)2$W )0)5/0#7$),$Lc$,1$,(7/0&)$)*(6W *#+/)0)5.(1,$1(##$1$,$0),*(2#$/ ILIOO+),$1*7106/$1L '//=*\]]*$E+1$L(.((oL&15]$)]=$/0/0&)]_$EE(/ $#W #0pf)5.(1,**&)p(),pj(12(5$1p(/pF'$pQ(1&# )**&)pe&)/0)+$p'0*p.(#+(8#$p1$*]b,o&c;'8

13 KKKL$'*6L,7M:&.$28$1NOIP IR 4$*&1-1JC$&0C&#XC)*&C&JPK,I)&$)1(#C0*'%$)$% <6+R0*/#+S3*-00*4+ + =57)-&9#*%',9'%8+,*,-0%+&0+:10) #$7)+,-?+-%&*01,-&?+:2%:%) 8,+'),1%)&0%*'F9%+,-&#9%-%'8,96 5*%8&'DL%)/,)2.)101.*-'$%*(&%/,)&8%*6 *0-%10+8*%)./5),$*%9.'088%+0:%''% '%9.,9ST7)+,-')#:*7&'%8+,*,-0SD c0.$,(#/6&1#0,/&2,$#()5*05/$,$.017w )0)5$18<,$06&1'&#,/0#0),#-10)5*2$/&W,$1a2+#/0/(*70)5a&)#0)$(6'-)505'$,a +,.07#0)5(62&/&107&5*&E0(#$6-1,05'$W,$1a&5077$20),*/(==(1(/$1)$*6;*0*7$ &5=&/$)/0$#/*7(,$#05$=<.017)0)5(671&= &5'>$1)$06&12(6$#$7/1&2(5)$/0*7*/1<W #0)5LV$)(##$1$,$)+*;)$*61$2/0,*+,W *05/$1)$,;*/1$LH(2/0,052$,(/6&1-#W,1$*&5.&7*)$*8$.0,*/'$,&58$7;210)5 &2,0**$*=915*2<#*/05$1a'(1,$);$&5 7&22$),$5$)$1(/0&)$1$))(/+1#056&1W.$)/)0)5&2(/'(.$+8$51-)*$/(,5()5 /0#0)6&12(/0&)&5(7/0.0/$/.0(/$7)&#&50W *7$'>-#=$20,#$1LA$/$1$/=(1(,&7*L U1)/-#)$(I#$)0%1)%P)$0 A$1$161(2;),05'$,$1a*7&#$1&5.0**$ 6&1-#,1$51+==$1*/&1/6&7+*=<6&1,$#$)$.$,,050/(#$+),$1.0*)0)5*2$/&,$1a/(8#$/ E&2=+/$1$&5(),1$/$7)&#&50*7$.-17W /9>$1LA$/#-55$1*/&1/=1$*=<(/5$)W )$2691$0),691$#*$(6,0**$'>-#=$.-17W /9>$1a+,$)(/,$160),$*1$$##$+),$1*9W 5$#*$1'.$17$)=-,(5&50*7$$##$1*+),W '$,*W2-**05$a,$12$,*077$1'$,.0*$1a (/,$/.017$#05$1$)5&,0,qL5(#/6&1 2()5$5#$22$108$5$>*/10)5$)*1+*'.0#W 7$)=10*891)$)$a*(26+),$/&520#>9$/ 8$/(#$1W+,&.$1,$*7(,$#05$$66$7/$1(6 */1<#0)5$)61(+,*/;1$/LS&1-#,1$,$12<W *7$077$9)*7$1$)*<0)/$)*0.=<.017)0)5 (6/$7)&#&50=<,$1$*891)a69#$1*052(5W /$*#9*$=5(*7&#$=#05/a*7&#$1$6&12$1&5 #&.50.)0)5&5$11$$#/+,$)(#/$1)(/0.$.(#52+#05'$,$1L f2$)*61$27&22$16#$1$&56#$1$+),$1w *95$#*$1,$108(7*=$>#$/(6*#91$1a(/891W )$)$&5,$+)5$2$))$*7$1'(1#(.$1$ 0),#-10)5*7.&/0$)/&58#0.$1,<1#05$1$/0# (/8$5<*05*&E0(#/W=102-1/6&1,0,$077$ #-)5$1$$10*/(),/0#(/#-*$(),1$2$)W )$*7$1&5/&#7$,$1$*(,6-1,&571&=*W *=1&5L5'.(,.-11$$1W,$8#0.$1&5*<,<1#05$1$/0#(/+,/1;77$*05)&).$18(#/ 2$,*/05$),$10*07&6&120*6&1*/<$#*$1&5 7&)6#07/$1LA$/$1)&7&5*<7#&5/(/.-1$ &=2-17*&2a)<1=*;7&#&5$18$5;),$1(/ /(#$&22&80#/$#$6&)(6'-)505'$,a&5,$ $18$5;),/(//(#$2$1$&52$1$&2,$/L /+$2'$./+$41+#$3/*+$23$)(+))?$$

14 KKKL$'*6L,7M:&.$28$1NOIP IP HI)&1J'FI#%$,+,O$)E+) 0%I)0%0'&#E$#0)C0C*1 <6+R0*/#+S3*-00*4+ ;+-%++%9-.+-./:%++?14)%+:%*0''%6 ).'?)10&%)F.'$7)+&'#),1%)/,)%+&'7)6 )%&?+:2%:&)0&08,1%:.+1%+:%*&%./9,6 $0*'%*%/,+%)%+:1,8&+%DT7)+%)9%)% &#)$.)%,1%)/,)')#:*7&&')#*0+-%+: 1,8&+%F,-&088%)2%:&+,)9%)+%%)088% '0*&')488%*0-%'0*.'$%&8(''%:%9F&0-%).9%)08.+&8%/,)&8%)%0K,?)+.*,/ I0Q),&Q,5(.+:U*').&')?Q'?)%D 4L4#&;,V&15()a*$)0&16&1*7$1.$,G).0W 1&)2$)/(#C$(#/'F1+*/&5'()*7&##$5$1 '(1+,691/,$))$1(==&1/a*&28#$.&6W 6$)/#055>&1/&)#0)$I^L>+#0NOIPLA$7055$W,$8#L(L=<$)1-77$=$$1W1$.0$K$,$bb */+,0$1&22&80#/$#$6&)$7*=&)$10)561( =$10&,$)NOOZWNOIP*(22$)2$,,(/( &22&80#/$#$6&)*/1<#0)5a&66$)/#05$,&W 7+2$)/$1a6(8107()/$1)$*2()+(#$1&5 #05)$),$=+8#07(/0&W )$1Lf69#5$1(==&1/$)$1,$/891)&5+69,W /$8(8;$1a,$1'(1,$)*/91*/$10*07&6&1 71&=*#05*7(,$61(2071&89#5$*/1<#0)561( /1<,#9*$2$,0$1a&5,$()8$6(#$1,$16&1a (/891)*+,*-//$#*$6&1/1<,#9**/1<#0)51$W,+E$1$*L 78Uc00*+#$-CJ$$FF$*%$) f,$1$*5$))$25()5'(16&1*7$1)$0,$)/0w 60E$1$/(,*70##05$$7*$2=#$1=<a'.&1,() 2071&89#5$*/1<#0)57()'(.$$))$5(/0. =<.017)0)5(6891)&5/$$)(5$1$\ [91)(8*&18$1$12$1$2071&89#5$W */1<#0)5W,$1$*7)&5#$2(1.(8*&18$1$1 &2710)5/05()5$2$1$*/1<#0)5$), */1<#0)5691$1/0#?ACAW#05)$),$*;2=W /&2$1a,9,(6'>$1)$E$##$1a-),10)5$10 '0==&E(2=+*&5,$5$)$1(/0&)(62;$W #0)*7$,$)*&28$*7;//$1)$+1&)$1L [91)a,$181+5/$2&80#/$#$6&)$1a'(.,$ 95$/10*07&6&1'>$1)$71-6/&5/+2&1$10 91$*=;/701/#$)X(7&+*/0*7)$+1&2(YL [91)2$,'9>/8#;0),'&#,071&==$)a *&281+5/$2&80#/$#$6&)'(.,$?ACA #05)$),$*;2=/&2$1L F$$)(5$1$a,$1&=8$.(1$,$,$1$*/$#$W 6&)0[Cr$)a+,.07#$,$81;*/71-6/08$W 5;),$#*$)(6NOr$1)$L V&80#/$#$6&)*/1<#0)5=<.017$1*-,)$W 5(/0./a6(#,$),$*-,7.(#0/$/a2&80#0/$/a #$.$,;5/05'$,&5*/1+7/+1(6*-,E$##$1L 4)K#-I0%-$J$%IY,I)F1),O#$0 C.0*891)*+,*-//$#*$6&12&80#/$#$6&)W */1<#0)56&1<1*(5$1'>$1)$/+2&1$1a*05$1 6&16(//$1)$a$1,$/$/=1&8#$2a(/,$077$ 7(),0(5)&*/0E$1$*691$),<1$##$1<1/0$1 *$)$1$LF1<,#9*$=1&,+7/$1a,$1*-#5$* *&2#$5$/9>/0#8(8;$1&5*2<891)a+,*-/W /$1=&/$)/0$#/891)$)$6&1'9>$1$)0.$(+$1 (62071&89#5$*/1<#0)5$),/0##(,/(60)/$1)(W /0&)(#$*/(),(1,$1LA$//$*7;#,$*a(/*/()W,(1,$1)$71-.$1a(/*<,())$()&1,)0)5$1 *7(#2<#$*a2$)*,$'&#,$*0$).0*(6*/(), 61(71&==$)a2$)*$)'$,$1)$)&12(#/0 4789

15 =1(7*0*().$),$*0/-/7&)/(7/2$,71&=W =$)LH(#5(6#$5$/9>a,$1+,*$),$1 2071&89#5$*/1<#0) $6&18+,/a*0W 5$16&16(//$1)$Lkc0#$.$10$)$)/1$=1$W )91W*/;1$/.$1,$)a*<'.0*)&5$)'(1$) 0,q&2a(/$/=1&,+7/.0#*-#5$a.0#,$/8#0W.$+,.07#$/ak*05$14#&;,V&15()L kh<#$,$*'(1.0#$5$/9>,$1*/1<#$1a8(8;w (#(12$1,$1*/1<#$10.+55$1&58(1)$.&5W )$a&.$1.<5$),$2&80#/$#$6&)(==*,$1 71-.$1a(//$#$6&)$)=#(E$1$*+),$1,$/ *&.$),$*=-,8(1)a&5'.0*8(1)$/8$.-W 5$1*05$##$1#(.$1$)#;,a.0#2&1*8$1&#0W 5$),$*/$22$8#0.$(6*=0##$/a6&1077$(/ )-.)$#&22$108'r$1/0#=#(E$10)5(6 2&80#/$#$6&)$)LA$1*7(#.-1$1$5+#$10)5 2&,*<,())$6(1#05$=1&,+7/$1&5(#2$) &=#;*)0)5&5+),$1.0*)0)5&26(1$1)$.$,2071&89#5$*/1<#0)5L`,$),$//$.0# */(,05/6(1#05$1$=1&,+7/$16&1/*-//$2$, (/8#0.$&=6+),$/Ls*05$1V&15()L Beskyt dig mod stråling Hættetrøje og buks som på billedet beskytter mod stråling, er elastisk og behageligt og fylder næsten intet under det almindelige tøj. Ansigtet kan evt. beskyttes med et gennemsigtigt stof. Hos EHSfri fås hættetrøje og buks, sengebaldakiner, sovepose, metervarer, måleinstrumenter, maling mm. PS: sengebaldakin udlejes. Med et måleapparat kan du forebygge, da generne fra stråling oftest kommer senere end eksponeringen. Kontakt mig for yderligere information `J$%F1)$*1(0%+FEY$)&$*)/F% S&16(//$1)$8$2-17$1a(/.0**$+),$1*9W 5$#*$1'(1.0*/$)95$/10*07&6&1'>$1)$W 71-6/.$,2&80#/$#$6&)81+5a*$#.&2)&5W #$(6,0**$,(/($18#$.$/()6-5/$/Lf,$ *$)$*/$<1$16&1$7&2*/$)(65#0&W 8#(*/&2X$)/;=$'>$1)$*.+#*/Y*/$5$/0 A()2(17&5`H?a&56&1$7&2*/(671-6/0 '>$1)$)$1*/$5$/0?+*/1(#0$)a069#5$,(/( 61(71-6/1$50*/1$LA$)5$))$2*)0/#05$/0, 2$##$2$7*=&)$10)56&1$/71-6/61$27(#W,$),$*/&6&5,0(5)&*$)(6$)1$*+#/$W 1$),$/+2&1$1*&21$5$#R<1$##$16#$1$ <1/0$1a*<,$/.0#*(),*;)#05.0*.(1$#-)5$a 691/+2&1$10),+E$1$/(68(1),&22$)* GVS$7*=&)$10)57(),0(5)&*/0E$1$*L :C-#$\V&15()a44$/(#atB';E'0#,1$)(8*&182&1$ 20E1&K(.$1(,0(/0&)/'()(,+#/*\F'$E&)*$W u+$)e$*da%v0e1&*e`#/1(*/1+e/ai^%+#;anoip\ '//=\]]KKKL*E0$)E$,01$E/LE&2]*E0$)E$](1/0E#$]=00]H NNIRUTZvIPOOO^UR Inge-Lis Marchant Tlf KKKL$'*6L,7M:&.$28$1NOIP I^

16 KKKL$'*6L,7M:&.$28$1NOIP IJ H$-JC$&F1),O#$)(1,C-0+-J%C-,I)& <6+R0*/#+S3*-00*4+ /,+&.*-,-6)%8*.9%)%''%'9,:$7)+?+6 :%)W#)DI,$0*'%*%/,+%)&5%Q0%*''0*5.&6 &%'$7)+/#),1%)2,1%:%'088%0+:5.&0 :%'$%*-0&8%9.)8%:D S1$26&1(/10*07$1$891)$)$**+),'$,.-#5$1[$#50$1)$(#/*<(/95$8$.0,*/'$W,$)'&*2&80#/$#$6&)81+5$1)$&5().$)W,$6&1*05/05'$,*=10)E0==$/0'$)'&#,/0# ()8$6(#0)5$1)$61(f)/$1)(/0&)(#?5$)E; 6&1h$*$(1E'&)_()E$1Xf?h_Ya*&22$W )$1a,$17().-1$$)95$/10*07&6&171-6/ 0'>$1)$)=<51+),(60)/$)*0.81+5(6 2&80#/$#$6&)L P$RCFCR9,01)P%C1&6+%$d396e$1 $)2<#$$)'$,a,$18$*710.$1,$) '(*/05'$,*&2$)$150(8*&18$1$*(6,$/2$))$*7$#05$#$5$2$a)<1,$/ +,*-//$*6&1$)1(,0&61$7.$)*XhSY $##$1$/$#$7/1&2(5)$/0*76$#/L c$,(/.-#5$$)2&80#/$#$6&)2$, #(.$1$H?hW.-1,0a1$,+E$1$1,+ *(2/0,05,$)5$))$2*)0/#05$$7*W =&)$10)5*/0,LA$/$1'$##$1077$2$W )0)5$)a(/.0*7(#*)(77$0/02$.0*0 2&80#/$#$6&)$)a*<&5*</0,*6&181+W 5$/'(18$/;,)0)56&1,$)*(2#$,$ $7*=&)$10)5a,++,*-//$1,056&1L U9:49 [91)0,(5$1,$*+,$)*(2#$/*$/+,*(/ 6&12$1$$7*=&)$10)5$),.&7*)$a&5 891)(8*&18$1$1,&88$#/*<2$5$/*/1<W #0)50'>$1)$)&5IO5()5$2$1$071()0$/ &57)&5#$2(1.$)$),.&7*)$L H=$E060E?8*&1=/0&)h(/$XH?hY8#0.$1,$1W 6&1&5*<$)&8#05(/&10*76&181+5$10)6&1W 2(/0&)a*&2*7(#0)7#+,$1$*0,$/$7)0*7$ *=$E0607(/0&)$1a&5*<6&12&80#/$#$6&)$1 *&#5/=<)$//$/L :C-#$\ '//=\]]70#,$)L0)6&]6&18;1W2&80#/$#$6&)$1W6&1W8(1)] 9*0#'*/-+631-)*+(*,%+.)4+)(+(/1$50*)#4)+ 1,56,*$10-;+)+$/4)+LT+ ;+/,*8%&8,*%0X010'.+,1.Y0Q%+')?9./ H'.*0%+Z2.)%/'%)8,99%'/,)4*:)%+%& 8).1,9.'/3%)+%[06>0,-%)&'.''%:%' 9%:8.$*%'0+'%)+%'D S&12(),$)6&17&22+)$)*+,,())$#W *$*+,.(#5'(10$)E$1$2&)0a'.&108#L(L *7&#$)*0)*=$7/91&56&1-#,1$8$*/;1$#*$),$#/&5a6#;//$/*05)(#$/61(B0WS0/0#,$/);$ -#,1$8$*/;1$#*$),$17&)/(7/$,$7&2W 2+)$)2$,,$1$*8$7;210)5&2/1<,#9*/ 0)/$1)$/*=&/$)/0$##$*+),'$,**7(,$#05W '$,6&1891)+),$1IN<1L '//=\]]KKKLE1&)(E'$2(E$1(/$*0L0/]NOIP]OI] RO].0(W0#WK01$#$**W(W*E+&#(W/&1)(W0#W E(.&]PNJIJ^] %+-C$&0*0*1-$*+,-$) +

17 KKKL$'*6L,7M:&.$28$1NOIP IT 4789 =/J$)%+-$)F1)*+,-$#$-I0&C&J$) 06+R0*/#+S3*-00*4+ L%'.9%)08.+&8%E8.:%90/,)I0*37&(-6 :,99%YEQ.:%9(,/;+10),+9%+'.* I%:0Q0+%6EE;IZ%)%+0+'%)+.'0,+.*,)-.+0&.'0,+./*4-%),-/,)&8%)%9%: 0+'%)%&&%0:%+8,95*%8&%&.99% %**%990*37,-&?+:2%:D fpo<1'(1?7(,$20$/+,,())$/#-5$1/0# (/8$'(),#$=(/0$)/$12$,,$2$*/.()W *7$#05$&57&2=#$7*$*;5,&22$a$6/$1W *&2,0**$=(/0$)/$1&6/$*/*.05/$*(6 *+),'$,**;*/$2$/a6&1,0,$1$**;5,&2W 2$$11$#(/$1$//0#,$+),$1#055$),$20#W >92-**05$<1*(5$1a'$1+),$1X80&Y7$20W *7$$##$1*/1<#0)5**7(,$1a*)(1$1$$),*&2 69#5$(6/1(,0/0&)$#/6&1*/<$,$6(7/&1$1L??GV#-5$1&5#-5$1.$1,$)&.$18$W '(),#$1=(/0$)/$1a,$10),8$1$//$ W )0)5$1&50).(#0,$1$),$*+),'$,*2-**0W 5$$66$7/$16&18+),$/2$,$7*=&)$10)5 6&11(,0&61$7.$)/*/1<#0)5XhSYL f$)$17#-10)5+,*/$,/0)&.$28$1noira *(5,$?7(,$20$/*8$*/;1$#*$\ k??gv*/9//$171(6/05/81+5$)(67(8#$,$ 0)/$1)$/6&180),$#*$1&5/0#*7;),$1/0#+),W 5<$#*$(61(,0&61$7.$)/*/1<#0)561(6L$7*L B0WS0a2&80#/$#$6&)$1a2&80#2(*/$1*(2/ H2(1/W2$/1$L A$).0,$)*7(8$#05$#0//$1(/+1.0*$1*(2W 2$)'-)5$)2$##$2hS$7*=&)$10)5&5 )$+1&#&50*7$a'>$1/$W&5#+)5$*;5,&22$ *(2/6&1*/;11$#*$101$=1&,+7/0&)&5+,W.07#0)5a022+),;*6+)7/0&)a71-6/&5()W,1$*+),'$,*2-**05$6&1'&#,L[$.0*$1)$ */(),$&2a(/+),$1*95$#*$1.$,191$),$ *(22$)'-)5$)2$##$2*/1<#0)5&5 *+),'$,**7(,$#05$.017)0)5$1077$$7*0W */$1$1L f2(>noii6&1'9>$,$c$1,$)**+),'$,*w &15()0*(/0&)$)BC7(/$5&10*$10)5$)(6 $7*=&)$10)56&1/1<,#9**/1<#0)5a'$1+),$1 B0S0a/0#7#(**$N[#0*/$)&.$171-6/61$2W 7(#,$),$*/&66$1L:;$1$6&1*7)0)5*/;17$1,&7+2$)/(/0&)*)0.$(+$/6&171-6/10*07&L A$1$17&)*/()/);6&1*7)0)5a,$1=<.0*$1a (/2$))$*7$1&50*-1891)a,$1$12$1$ *<18(1$=<51+),(6+,.07#0)5$)(6'>$1W )$)&5,$1$*/;),$1$71()0$1a=<.017$*(6,$)*/05$),$$7*=&)$10)561(/1<,#9**/1<W #0)5L f*$=/$28$1noio1(==&1/$1$,$%&+1)(# &6?2$10E()H&E0$/;6&1h$=1&,+E/0.$ V$,0E0)$WS$1/0#0/;(),H/$10#0/;a(/8#&/ 601$/02$1*$7*=&)$10)56&1$)*/(),(1, 8-18(1E&2=+/$12$,B0S06&1<1*(5$,$ A:?W*7(,$1=<2$))$*7$1**-,E$##$1L f,$e$28$1noin*71$.?2$10e()?e(,$w JOLOOO891)$#-5$1a$)()2&,)0)5/0# Q&)51$**$)&2a(/*077$1'$,*71(.$)$/0# $7*=&)$10)56&12071&89#5$*/1<#0)5a0*-1 6&1891)&551(.0,$7.0),$1a&=,(/$1$*L

Indhold. Rapport af psykolog Eva Theilgaard Jacobsen. Camilla Rees and Magda Havas: Public Health SOS" 2009

Indhold. Rapport af psykolog Eva Theilgaard Jacobsen. Camilla Rees and Magda Havas: Public Health SOS 2009 1 Sundhedsstyrelsen misinformerer Folketinget om elektromagnetiske felters helbredsskadelighed Rapport af psykolog Eva Theilgaard Jacobsen Camilla Rees and Magda Havas: Public Health SOS" 2009 Rapporten

Læs mere

Mobilstråling skader - bare ikke i Danmark?

Mobilstråling skader - bare ikke i Danmark? Mobilstråling skader - bare ikke i Danmark? Af Thomas Grønborg, cand.mag. og initiativtager til Rådet for Helbredssikker Telekommunikation 5.1. 2012 (Obs. Dette er en revideret version af artiklen, som

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 03 Kære læser. 08 Måske er det tandens skyld. 13 Det fatale thiomersal i vaccinen. 14 Kviksølv i vacciner. 18 Hørfrø.

Indholdsfortegnelse. 03 Kære læser. 08 Måske er det tandens skyld. 13 Det fatale thiomersal i vaccinen. 14 Kviksølv i vacciner. 18 Hørfrø. Indholdsfortegnelse Side Foreningen mod Skadeligt Dentalmateriale Postboks 203 1501 København V E-mail: fmsd@fmsd.dk Hjemmeside: www.fmsd.dk Telefonsvarer: (045) 3539 1560 Øvrige adresser og telefonnumre:

Læs mere

Børn og trådløs teknologi

Børn og trådløs teknologi Børn og trådløs teknologi Fakta om hvordan mobiltelefoner og computere påvirker børns helbred 1 Vi må tage risikoen seriøst - for børnenes skyld Anvendelsen af trådløs teknik er steget lavineagtigt det

Læs mere

DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET DIN HJERNES SUNDHED BRUG HOVEDET - FORSK MERE! Brug eksperterne, når diagnosen skal stilles hurtigt

DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET DIN HJERNES SUNDHED BRUG HOVEDET - FORSK MERE! Brug eksperterne, når diagnosen skal stilles hurtigt DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET Nr.1/Maj 10 DIN HJERNES SUNDHED Per Fløng: Forskning i hjernen bør have topprioritet og vil med stor sikkerhed føre til, at uhelbredelige sygdomme som Alzheimers

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

lap medlemsblad Forår 2010 nr.1 årgang 12 Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere

lap medlemsblad Forår 2010 nr.1 årgang 12 Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere lap medlemsblad Forår 2010 nr.1 årgang 12 Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere Medlemsbladet LAP er medlemsblad for: LAP Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere

Læs mere

Syndromet Intolerance overfor Elektromagnetiske Felter SICEM

Syndromet Intolerance overfor Elektromagnetiske Felter SICEM Syndromet Intolerance overfor Elektromagnetiske Felter SICEM Forord 1 ARTAC Association pour la Recherche Thérapeutique Anti-Cancéreuse 57/59 Rue de la Convention 75051 Paris Tel: 01.45.78.53 Fax: 01.45.78.53.50

Læs mere

Sygdommen, behandling og forebyggelse

Sygdommen, behandling og forebyggelse Information om Depression hos voksne Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er en depression? 05 Hvorfor får nogle en depression? 08 Hvilke symptomer

Læs mere

Mobilstråler skader - bare ikke i Danmark?

Mobilstråler skader - bare ikke i Danmark? Mobilstråler skader - bare ikke i Danmark? Mobilmaster / basisstationer Af Cand.mag. Thomas Grønborg, 26. juni 2010 thomas@proact-consult.dk Mange danskere har hørt, at strålerne fra mobiltelefoner, trådløse

Læs mere

Psykiatrien i overhalingsbanen? Hvem holder øje med psykiatrien? Vi er mange, der savner Mark. Sommerlejr 2010. efterår 2010 nr.

Psykiatrien i overhalingsbanen? Hvem holder øje med psykiatrien? Vi er mange, der savner Mark. Sommerlejr 2010. efterår 2010 nr. efterår 2010 nr.3 årgang 12 Psykiatrien i overhalingsbanen? Hvem holder øje med psykiatrien? Vi er mange, der savner Mark Sommerlejr 2010 landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere kolofon

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Magasin 2011 Den største gave

Magasin 2011 Den største gave Magasin 2011 Den største gave Løsningen ligger i hjernen Jeg havde det som Tornerose Den tavse sygdom Psykisk sundhed er ikke en selvfølge Jeg har det fint, far Samarbejde giver hurtigere udvikling af

Læs mere

Indholdsfortegnelse INDHOLD. www.angstforeningen.dk

Indholdsfortegnelse INDHOLD. www.angstforeningen.dk August 2006 15 AngstAvisen Angstforeningens nyhedsbrev Tema: Sygdomsangst og behandling Mindfullness meditations-terapi Ny DSI-rapport om angstlidelser Møde med Aron T. Beck Efterårets foredrag ISSN 1601-8591

Læs mere

Rapport: Telemarkedsanalyse og forslag til en ny strategi for Danmark

Rapport: Telemarkedsanalyse og forslag til en ny strategi for Danmark Rapport: Telemarkedsanalyse og forslag til en ny strategi for Danmark Tag mobiltelefonen Danmark! Styrket økonomi og bedre folkesundhed via satsning på nyt supervækstområde på verdensmarkedet: Udvikling

Læs mere

FORUM. Stafetten. Nyt fra IASK. Kontingenter. Sekretariat

FORUM. Stafetten. Nyt fra IASK. Kontingenter. Sekretariat Medlemsblad nr. 136 / December 2014 Redaktørens spalte Indhold Kære læser. Efteråret er kommet og vinteren, Jul og Nytår står for døren. Det har summet af aktivitet i foreningen siden sommerferien - både

Læs mere

Balancen mellem arbejdsliv og andet liv

Balancen mellem arbejdsliv og andet liv Balancen mellem arbejdsliv og andet liv Teknologirådet Antonigade 4 1106 København K Telefon 33 32 05 03 Fax 33 91 05 09 tekno@tekno.dk www.tekno.dk Giro 8 51 07 68 ISBN: 87-91614-09-0 ISSN: 13959372 Balancen

Læs mere

PÅ TOLV UGER ELLER MER

PÅ TOLV UGER ELLER MER STRESSFRI PÅ TOLV UGER ELLER MER Af Majken Matzau og Christina Bølling People spresss forord VI KAN LIGE så godt sige det, som det er: Stress er kommet for at blive. I de sidste ti år er antallet af stressramte

Læs mere

SmerteLiv. > No. 3-2014. DeVIce - Fotolia.com

SmerteLiv. > No. 3-2014. DeVIce - Fotolia.com SmerteLiv > No. 3-2014 DeVIce - Fotolia.com Udgivet af: Foreningen Af Kroniske Smertepatienter Tlf: 51 92 63 41 E-mail: faks@faks.dk Hjemmeside: www.faks.dk Redaktion: Per og Elin Kristiansen Birthe Omdahl

Læs mere

Stress, søvnbesvær, depression og angst

Stress, søvnbesvær, depression og angst Naturlig hjælp til Stress, søvnbesvær, depression og angst Forening til oplysning om homøopatiske lægemidler og antroposofisk lægekunst 1 Kære Læser Vi lever i en tid, hvor stadig flere mennesker udsættes

Læs mere

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Til forældre og unge Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er skizofreni? 05 Hvorfor får nogle børn og unge

Læs mere

NÅR DÆMONERNE RØRER PÅ SIG

NÅR DÆMONERNE RØRER PÅ SIG 4 December 2014 nr. 4 21. årgang Elektrochok SOCIALMINISTER MANU SAREEN: 1.700 danskere får hvert år ECT ved svær psykisk sygdom. Men hvordan virker behandlingen, som mange fortsat er skræmte over. Tilskud

Læs mere

Adipositas foreningen

Adipositas foreningen l a n d s f o r e n i n g e n f o r o v e r v æ g t i g e Tema: Psyke og overvægt Maven - din anden hjerne Forskningsprojekt Formandens klumme Kort nyt! Psyken skal med Lægespalten: Diabetes type II Dercum

Læs mere

Sådan gør du DINE DRØMME TIL VIRKELIGHED

Sådan gør du DINE DRØMME TIL VIRKELIGHED Anja Nielsen og Anita Christensen Sådan gør du DINE DRØMME TIL VIRKELIGHED Hjertevarm, inspirerende og lærerig bog fra Cert. konsulent i ernæring og sundhed Anja Nielsen og tidligere tredobbelt verdensmester

Læs mere

nummer 3 juni 2012 ADHD-foreningen

nummer 3 juni 2012 ADHD-foreningen nummer 3 juni 2012 ADHD-foreningen Konference 2012 Side 11 og 13 Fremtidens helte Side 8-9 ADHD-foreningens beretning Side 21-28 Eventyrmesse i Vordingborg Side 43 Hjælp ADHD-børn ved at hjælpe deres omgivelser

Læs mere

Kæledyr på recept Konference i Estland Tema: angst og misbrug Angstramtes livskvalitet Angst behandles slet ikke Personlige historier: misbrug

Kæledyr på recept Konference i Estland Tema: angst og misbrug Angstramtes livskvalitet Angst behandles slet ikke Personlige historier: misbrug Januar 2005 10 AngstAvisen Angstforeningens nyhedsbrev Kæledyr på recept Konference i Estland Tema: angst og misbrug Angstramtes livskvalitet Angst behandles slet ikke Personlige historier: misbrug ISSN

Læs mere

SAB-NYT. Leder /// 3. Bevidsthedsmedicin /// 13. Behandling og konnumikationskunst /// 16. Medicinens fundamentalisme /// 18. Også i dette nummer

SAB-NYT. Leder /// 3. Bevidsthedsmedicin /// 13. Behandling og konnumikationskunst /// 16. Medicinens fundamentalisme /// 18. Også i dette nummer S A M MENSLUTNINGEN AF ALTERNATIVE BEHANDLE R E SAB-NYT Sammenslutningen af Alternative Behandlere Leder /// 3 Bevidsthedsmedicin /// 13 Behandling og konnumikationskunst /// 16 Medicinens fundamentalisme

Læs mere

Fædre er de store tabere ved skilsmisse. Tre årsager. Familier er meget forskellige, og det er økonomierne selvfølgelig også.

Fædre er de store tabere ved skilsmisse. Tre årsager. Familier er meget forskellige, og det er økonomierne selvfølgelig også. En skilsmisse koster jer meget let en halv million kroner! Det er dyrere at være fraskilt med børn, end at leve sammen i ægteskab. På 10 år koster det en almindelig lønmodtagerfamilie mindst 450.000 kr.

Læs mere

Alt du har brug for at vide om Nikkens produktserier PRODUKT TRÆNINGS MANUAL

Alt du har brug for at vide om Nikkens produktserier PRODUKT TRÆNINGS MANUAL Alt du har brug for at vide om Nikkens produktserier PRODUKT TRÆNINGS MANUAL Velkommen til den første udgave af Nikken produkter uddannelsesmanual Produkt uddannelsesmanualen er fyldt med informationer

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere