Vindmølleplan. Illustrationsfoto: Vindmøllesekretariatet. Kommuneplantillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vindmølleplan. Illustrationsfoto: Vindmøllesekretariatet. Kommuneplantillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020"

Transkript

1 Vindmølleplan Illustrationsfoto: Vindmøllesekretariatet Kommuneplantillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan

2 2 Kommuneplantillæg nr. 20

3 Kommuneplantillæg nr Vindmølleplan Indholdsfortegnelse Redegørelse... Planens baggrund, hovedformål og indhold... Oversigtskort... Rummelighed... Ændringer... Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer... Retningslinjer og rammer... Opstilling og udskiftning af vindmøller... Den videre planlægningsproces... Konsekvensområder - støj... Ikke teknisk resumé... Habitatdirektiv... Generelle retningslinjer... T14 Vindmølleområde ved Haderup SØ... T15 Vindmølleområde ved Krusbjerg... T16 Vindmølleområde ved Vildbjerg NØ... T17 Vindmølleområde ved Abildå S... T18 Vindmølleområde ved Fonvad... T19 Vindmølleområde ved Amtrup... T20 Vindmølleområde ved Birk S... T21 Vindmølleområde ved Paarup Huse... T22 Vindmølleområde ved Stakroge Ø... Vedtagelsespåtegning Indhold

4 Redegørelse Planens baggrund, hovedformål og indhold Herning Byråd har besluttet, at der skal reserveres arealer til vindmølleområder i Herning Kommune. I august/september 2009 udsendtes et debatoplæg i offentlig høring for at indhente synspunkter, idéer og forslag til det forestående planarbejde. På baggrund af de bemærkninger, idéer og forslag som kommunen modtog i debatfasen, udarbejdede Herning Kommune et forslag til kommuneplantillæg nr vindmølleplan, som var i offentlig høring fra den 30. juni til og med den 15. september I forslaget til vindmølleplanen var udlagt i alt ti vindmølleområder, til opstilling af vindmøller med en totalhøjde fra 100 m 150 m. I forbindelse med udarbejdelse af vindmølleplanen er nogle af de områder, som var med i debatoplægget, arealmæssigt blevet reduceret eller er helt udgået. Flere af de områder, som blev foreslået af borgere og andre i debatperioden til opsætning af vindmøller, er ikke medtaget i vindmølleplanen, da andre interesser samlet set har vejet tungere, eller det ikke har været muligt at udlægge området for eksempel på grund af kort afstand til nabobeboelse. I forbindelse med den endelige vedtagelse af vindmølleplanen er antallet af vindmølleområder reduceret til ni, da et område i den nordlige del af kommunen, ved Haderup NØ, er udtaget af planen, på baggrund af de landskabelige kvaliteter omkring området, og en række af de indkomne bemærkninger til vindmølleplanen. Reservationen af vindmølleområder er i tråd med Rapport fra regeringens planlægningsudvalg for vindmøller på land, hvor udvalget anbefaler, at kommunerne følger op på regeringens energiudspil ved kommuneplanrevisionen i Opfordringen betyder mere konkret, at der skal udarbejdes en samlet plan for den langsigtede udbygning af vindmøller ved udpegning af områder, hvor der kan opstilles vindmøller. Hus Højde 5,5 m Stort træ Højde 20 m Elia Højde 32 m Herning Højskole Højde 42 m Vindmølle Totalhøjde 80 m Vindmølle Totalhøjde 100 m Vindmølle Totalhøjde 150 m Vindmøllestørrelser, høje og mindre anlæg i Herning 4 Kommuneplantillæg nr. 20

5 Signaturforklaring Vindmølleområde Kommunegrænse A 0 Ramme nr Kilometer Vindmølleområderne i Herning Kommune. 5 Redegørelse

6 Rummelighed Den nedenstående tabel er et overslag over rummeligheden i de enkelte vindmølleområder. Vindmølleområderne vil tilsammen kunne rumme vindmøller med en samlet effekt på MW. Overslag over rummelighed i vindmølleområderne Område nr. Antal [stk.] Totalhøjde [meter] Opstilling [antal rækker] Samlet effekt [MW] T min. 125 max 150 T min. 100 max 150 T min. 125 max. 150 T min. 100 max. 130 T min. 125 max. 150 T min. 110 max. 125 T min. 125 max. 150 T21 3 min. 100 max. 125 T min. 100 max. 130 Bemærkninger Der er eksisterende møller I alt Der er eksisterende møller Der er eksisterende møller Der er eksisterende møller Tabellen viser et overslag på antal vindmøller, totalhøjde, opstilling og effekt for hvert vindmølleområde. 6 Kommuneplantillæg nr. 20

7 Ændringer Skovrejsningsområde Med kommuneplantillægget udpeges ni områder til opsætning af vindmøller. I Herning Kommuneplan er vindmølleområdet T16 udlagt til skovrejsningsområde. Dette ændres med dette tillæg til et neutralt område for skovrejsning. Neutrale områder for skovrejsning, er de områder i det åbne land, der hverken er udpeget skovrejsningsområde eller område hvor skovrejsning er uønsket. Vindmølleområde ved Paarup Huse I kommuneplanen er der udlagt et vindmølleområde ved Paarup Huse. Vindmølleområdet bliver med kommuneplantillægget ændret væsentligt, både med hensyn til afgrænsningen af det udpegede areal, antallet af vindmøller og vindmøllehøjder. Vindmølleområde vest for Sørvad I kommuneplanen er der udlagt et vindmølleområde vest for Sørvad. Vindmølleområdet udgår med kommuneplantillægget, da afstandskravet til beboelse ikke kan opfyldes for vindmøller med en højde på 100 m 150 m. Hovedstruktur Teksten i hovedstrukturen ændres til følgende: Baggrund Herning Kommune ønsker at udnytte mulighederne for vindkraft, og har derfor reserveret områder til opstilling af vindmøller med en totalhøjde på 100 m 150 m. Herning Kommune bidrager derved til, at Danmark har mulighed for at producere mere energi gennem vedvarende energi. Vindmøller kan kun opstilles i de områder, som er udpeget til vindmølleområder i kommuneplanens retningslinjer. Ligeledes gælder det, at eksisterende vindmøller kun kan udskiftes, såfremt arealet i kommuneplanen er udpeget som et vindmølleområde. Eksisterende vindmølleområder udenfor de udpegede områder vil derfor forsvinde, efterhånden som de enkelte vindmøller tages ud af drift. I henhold til Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer er der til vindmølleplanen udarbejdet en miljøvurdering. Den nærmere baggrund for planlægningen, retningslinjerne og rammerne fremgår af miljørapporten. Vindmølleområderne er illustreret på kortbilag 7 i Herning Kommuneplan Der er ikke udpeget områder til opstilling af husstandsmøller. Husstandsmøller er vindmøller med en totalhøjde på max 25 m, der opføres i tilknytning til fritliggende ejendomme. Opstilling af husstandsmøller kræver en landzonetilladelse ifølge planloven. Byrådets mål 60 MW ny vindenergi inden 2030 Byrådet vil arbejde for sit mål ved, at Reservere områder til opstilling af vindmøller Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer I henhold til Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer er der til kommuneplantillægget udarbejdet en miljørapport og en sammenfattende redegørelse. Den nærmere baggrund for planlægningen, retningslinjerne og rammerne fremgår af miljørapporten. Miljørapporten og den sammenfattende redegørelse kan findes på Herning Kommunes hjemmeside. Miljøvurderingens Ikke tekniske resumé er medtaget i denne redegørelse, se afsnittet Ikke teknisk resumé. I hovedtræk er følgende beskrevet i miljørapporten: 7 Redegørelse

8 Lovgivning i relation til vindmøller. Planens forbindelse til andre planer. Miljøvurdering og afbødende foranstaltninger. I hovedtræk er følgende beskrevet i den sammenfattende redegørelse: Hvordan miljørapporten er taget i betragtning. Hvordan de indkomne bemærkninger til planen er taget i betragtning. Hvorfor den vedtagne plan er valgt ud fra de behandlede alternativer. Det endelige overvågningsprogram. Retningslinjer og rammer Retningslinjer Efter planlovens 11a skal kommuneplanen indeholde retningslinjer for blandt andet placeringen af tekniske anlæg, herunder vindmøller. Retningslinjerne udgør et grundlag for kommunens administration. Der er to typer retningslinjer: En retningslinje, som udpeger områder til opstilling af vindmøller. Generelle retningslinjer, som gælder for alle de udpegede områder. Rammer For hvert vindmølleområde er der udarbejdet rammer, som er retningsgivende for indholdet af de mere detaljerede lokalplaner. I rammerne bestemmes rummeligheden af de udpegede områder, det vil sige antal og totalhøjde for vindmøllerne. vindmølleområde i kommuneplanen. Vindmølleområder udenfor de udpegede områder vil derfor forsvinde, efterhånden som vindmøllerne tages ud af drift. Den videre planlægningsproces Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan er en overordnet planlægning, hvori der udlægges områder til opsætning af vindmøller. Inden der kan sættes vindmøller op i de udlagte områder, skal der udarbejdes en mere konkret planlægning for de givne vindmølleprojekter. Dette omfatter en Vurdering af Virkningen på Miljøet (VVM), samt en lokalplan og et kommuneplantillæg for de enkelte projekter. Lokalplanen skal indeholde bestemmelser om vindmøllernes præcise placering, antal, mindste og største totalhøjde samt udseende. I forbindelse med den videre projektplanlægning vil såvel støj- og skyggepåvirkning ved naboejendomme blive belyst. Både VVM og lokalplan for de enkelte projekter skal i offentlig høring. Der annonceres i lokalavisen og på kommunens hjemmeside, så borgere i området får mulighed for at kommentere det konkrete projekt. Konsekvensområder - støj For at sikre grundlaget for etablering af vindmøller vil der blive udlagt konsekvensområder omkring vindmølleområderne. Konsekvensområdets udstrækning bestemmes af vindmøllernes støjbidrag. Konsekvensområderne fastlægges derfor i forbindelse med planlægningen for det enkelte område, når det endelige opstillingsmønster og vindmøllernes støj er afklaret. Inden for konsekvensområderne vil der ikke kunne etableres nye boliger i det åbne land eller anden ny støjfølsom arealanvendelse. Opstilling og udskiftning af vindmøller Vindmøller kan kun opstilles i de områder, som er udpeget til vindmølleområder i kommuneplanens retningslinje. Ligeledes gælder det, at eksisterende vindmøller kun kan udskiftes, såfremt det pågældende vindmølleareal er udpeget som et 8 Kommuneplantillæg nr. 20

9 Ikke teknisk resumé Det ikke tekniske resumé af miljørapporten er udarbejdet i forbindelse med forslag til tillæg, hvori der var udlagt 10 vindmølleområder. Efterfølgende er et vindmølleområde udtaget af planen, hvorfor antallet af områder, områdernes samlede effekt o.l. ikke er i overensstemmelse med den endeligt vedtagne vindmølleplan. Planen Med kommuneplantillægget udpeges ti områder til opsætning af vindmøller med en totalhøjde på m. Vindmølleområderne kan som minimum rumme tre vindmøller. Opstillingsmønstrene skal være geometrisk let opfattelige, såsom enkeltrækker. Vindmølleområderne har tilsammen en rummelighed på vindmøller med en samlet effekt på MW. Eksisterende vindmøller som ligger udenfor de områder, der er udpeget til vindmølleområder i kommuneplantillægget, vil forsvinde i takt med, at vindmøllerne bliver udfaset. Status Herning Kommune har i dag vindmøller med en samlet effekt på ca. 75 MW fordelt på ca. 110 vindmøller. De største vindmøller har en effekt på 1,3 MW og har en højde på omkring 100 m. Planens miljøpåvirkninger I grove træk er udpegningen af vindmølleområderne foretaget ved først at udpege de beskyttelseshensyn, som ikke harmonerer med opsætning af vindmøller. Det gælder for eksempel landskab og afstand til beboelse. Herefter er restarealerne afvejet i henhold til opstilling af vindmøller, og at de som minimum kan rumme tre vindmøller. Når en bygherre har udarbejdet et anlægsprojekt og anmeldt projektet til Herning Kommune skal anlægget VVM-vurderes (Vurdering af Virkningerne på Miljøet). Denne vurdering er væsentligt mere konkret og omfattende end miljøvurdering udarbejdet i miljørapporten. Nedenfor gennemgås nogle af de hensyn, som har haft en stor betydning i forhold til udpegningen. Landskab I Herning Kommune er der mange vindmølleområder med små vindmøller. På sigt vil der som konsekvens af vindmølleplanen være forholdsvis få vindmølleområder med store vindmøller. Landskabeligt vurderes denne udvikling at være positiv, da flere mindre vindmøller er mere dominerende i nærzonen end færre store vindmøller, idet den samlede opstilling fylder mere i synsfeltet. Dog kan større vindmøller ses over større afstande. Der er ikke planlagt for vindmølleområder i Større uforstyrrede landskabsområder og i en bufferzone heromkring. Dette er gjort for at beskytte oplevelsen af de større uforstyrrede landskabsområder. I kommunens vestlige del er der store landskabelige værdier, blandt andet større hedearealer. Der er ikke planlagt for vindmøller i eller ved dette område. Der er taget vidtrækkende landskabelige hensyn. Vurderingen er, at der på sigt vil blive tale om en positiv udvikling, da de eksisterende vindmøller, som er mindre og ligger mere spredte i landskabet, vil forsvinde. Vindmølleområder, der er placeret med en mindre afstand end 28 gange totalhøjden til et andet vindmølleområde, skal kunne opfattes som selvstændige vindmølleområder, uden at der sker et visuelt uheldigt samspil. Kultur Et enkelt vindmølleområde ligger indenfor et areal, der er udpeget til kulturmiljø (Bjørslev Mose og Plantage). Det er vurderet, at kulturmiljøet ikke vil blive påvirket væsentligt af nye vindmøller, da der er eksisterende vindmøller i området. Natur Arealerne, som indgår i vindmølleområder, er i langt overvejende grad dyrkede landbrugsarealer. Dog indgår der også for eksempel ådale. Der kan i vindmølleområderne være beskyttede arter. I forbindelse med de enkelte anlægsprojekter vil naturforholdene blive nærmere vurderet, herun- 9 Redegørelse

10 der de beskyttede arter, hvis yngle- og levesteder ikke må forringes. Klima og sundhed En fuldt udbygget vindmølleplan forventes at fortrænge tons CO 2 pr. år. Desuden påvirker vindmøller sundheden positivt gennem fortrængning af sundhedsfarlige udledninger fra fossile kulstofkilder. Vindmøller påvirker sundheden negativt gennem støj og skyggekast. I de enkelte VVM-tilladelser vil der blive stillet betingelser vedrørende støj og skyggekast. Materielle goder Vindmøller skal være med til at gøre Danmark mere uafhængig af at skulle købe energi fra andre lande. Habitatdirektiv Inden forslaget til kommuneplantillæg blev forelagt til politisk behandling udførte kommunen en foreløbig vurdering i henhold til Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. Kommunens vurdering er, at det kan afvises, at planen i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter iht. nævnte lovgivning vil påvirke væsentligt. Vurderingen er blandt andet underbygget og begrundet ud fra, at de kommende vindmølleanlæg er omfattet af VVM-reglerne. Her vil der blive taget højde for beskyttelsesinteresserne. Desuden er der ikke noget i miljøvurderingens naturafsnit, som peger på at beskyttelsesinteresserne vil blive væsentligt påvirket. Alternativer I debatperioden er der af borgere og andre foreslået tolv vindmølleområder, som ikke var med i debatoplægget. Ud fra landskabelige hensyn, lovgivnings- og miljømæssige betragtninger er kun et enkelt af de foreslåede områder medtaget i forslaget til kommuneplantillæg. Desuden er otte af de områder, som var med i debatoplægget, ikke med i forslaget til kommuneplantillægget. Årsagen hertil er kommentarer fra borgere og andre i debatfasen, men også landskabelige hensyn, lovgivnings- og miljømæssige betragtninger i øvrigt. Hvis planen ikke vedtages (0-alternativet), kan der ikke rejses vindmøller større end 25 m. De eksisterende vindmøller må forventes afviklet indenfor år, hvorved behovet for el sandsynligvis skal dækkes på anden vis, for eksempel gennem konventionel kraftvarmeproduktion. Konklusion Det vurderes, at realisering af planen samlet set vil medføre en positiv effekt. Planerne er ikke i modstrid med de forskellige målsætninger på en sådan måde, at der ikke kan findes løsninger herpå gennem den videre planlægning samt den efterfølgende sagsbehandling. Her tænkes på diverse tilladelser og dispensationer, hvor der vil blive stillet en række vilkår. 10 Kommuneplantillæg nr. 20

11 Generelle retningslinjer 1. Beliggenheden af vindmølleområder er illustreret på kortet side 5, benævnt med rammenumrene T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21 og T Ved etablering af den første vindmølle i et område skal der foreligge en beliggenhedsplan for det antal vindmøller, som rammen åbner mulighed for. 3. Ved realisering af den første vindmølle i et område, skal det dokumenteres, at det samlede støjbidrag fra alle de tilladelige vindmøller kan overholde Miljøministeriets støjkrav. 4. Ved realisering af den første vindmølle i et område, skal det dokumenteres, at ingen nabobeboelse kan få over ti timers reel skyggekast om året. Vurderingen skal omhandle det antal vindmøller, som rammen åbner mulighed for. 5. Vindmøller skal opstilles i et let opfatteligt mønster, således at oplevelsen i landskabet bliver så harmonisk som muligt. 6. Alle vindmøller skal have rørtårn. De skal have tre vinger og omløbsretning med uret set med vinden i ryggen. Farven skal være lys grå med maksimalt glanstal på 30 for alle dele af vindmøllen. Bortset fra et mindre firmalogo på kabinen må vindmøllerne ikke bære reklamer. 7. Alle vindmøller i et område skal have samme farve, højde og tårnkonstruktion. Mindre forskelle kan accepteres, hvis en visualisering kan påvise, at de er uden væsentlig betydning. 8. Vindmøllerne skal have lysafmærkning, hvis det kræves af Statens Luftfartsvæsen. Anden belysning er ikke tilladt. 9. Der skal være harmoni i forholdet mellem rotordiameter og navhøjde. Dette vurderes bl.a. i forhold til vindmøllernes placering i landskabet. 10. I forbindelse med udarbejdelse af landzonetilladelse eller landzonelokalplan med bonusvirkning skal der stilles vilkår om, at vindmøllerne nedtages indenfor et år efter de er ophørt med at producere. 11. Udskiftning af vindmøller kræver en ny tilladelse. Udskiftning af tårnet anses for en nedtagning/udskiftning af møllen. 12. Vindmøllerne og dertil hørende anlæg skal så vidt muligt placeres under hensyntagen til den fortsatte landbrugsdrift. 13. I forbindelse med projektplanlægning vil der omkring vindmølleområdet blive udlagt et konsekvensområde for at hindre, at der etableres nye boliger eller anden ny støjfølsom arealanvendelse. 11 Redegørelse

12 T14 Teknisk anlæg. Vindmølleområde ved Haderup SØ I området kan opsættes maksimalt 10 vindmøller. Maksimal totalhøjde 150 m. Minimal totalhøjde 125 m. Vindmøllerne skal stå på en, to eller tre parallelle rette linjer med cirka lige stor indbyrdes afstand. Den eksisterende vindmøllegruppe skal nedtages, før der opsættes nye vindmøller. I den kommende planlægningsproces skal følgende inddrages: Randzonen mod ådalen er landskabelig meget følsom. Det skal afvejes, om der må rejses vindmøller i randzonen. Forholdet til de rekreative kvaliteter skal belyses, herunder landskabsoplevelsen, særlig for Haderis Å, Karup Å, Kongenshus Hede og området omkring Resen. Der skal udarbejdes en konkret vurdering af de landskabelige konsekvenser af opstilling af vindmøller i området, herunder udarbejdes visualiseringer af vindmøllerne fra områderne ved Kongenshus Hede, Resen og Karup Ådal. Der skal foretages en konkret vurdering af forholdet til eksisterende vindmøller og udpegede vindmølleområder i Viborg og Holstebro Kommuner. Der skal foretages en konkret vurdering af, om opstillingen af vindmøller i området vil være i strid med det støjfri område omkring Resen, jf. retningslinje nr. 11 i Viborg Kommuneplan Påvirkningen af området omkring Stubbergård Sø skal belyses, og der skal udarbejdes visualiseringer fra Stubbergård Sø området, idet der herfra findes helt uspolerede udsigter. Opstilling af vindmøller skal vurderes i forhold til trafiksikkerheden på A 34. Vejdirektoratet skal inddrages i forbindelse med planlægning for projekter i området. Grundet beliggenheden inden for 12 km fra Flyvestation Karup, skal Forsvarets Bygningsog Etablissementstjeneste inddrages i forbindelse med planlægning for projekter i området. Der skal tages højde for, at der forefindes beskyttede naturtyper i område T14. Skal der opstilles vindmøller i de beskyttede områder, skal det forventes, at der stilles krav om etablering af erstatningsbiotoper. Der skal tages højde for at der forefindes skov- og fredskovsarealer i og omkring område T Der skal tages højde for, at der er en minkfarm beliggende inden for området. 12 Kommuneplantillæg nr. 20

13 Haderup Karupvej Herningvej T14 NORD 13 Redegørelse

14 T15 Teknisk anlæg. Vindmølleområde ved Krusbjerg I området kan opsættes maksimalt 8 møller. Maksimal totalhøjde 150 m. Minimal totalhøjde 100 m. Vindmøllerne skal stå på en ret linje med cirka lige stor indbyrdes afstand. I den kommende planlægningsproces skal følgende inddrages: Randzonen mod ådalen er landskabeligt meget følsom. Det skal afvejes om der må rejses vindmøller i randzonen. Der skal foretages en konkret vurdering af projektets påvirkning af Ovstrup Hede, da heden er udpeget som særligt værdifuldt kulturmiljø og Natura2000-område. Der skal udarbejdes visualiseringer af projektet fra Ovstrup Hede. Der løber en højspændingsledning på 60 kv i den vestlige del af området. Der skal være en afstand mellem vindmøllen og højspændingsledningen, som minimum svarer til faldhøjden af vindmøllen, medmindre der indgås en konkret og dokumenteret aftale med netselskabet, der ejer højspændingsledningen om andet afstandskrav. Grundet beliggenheden inden for 12 km fra Flyvestation Karup, skal Forsvarets Bygningsog Etablissementstjeneste inddrages i forbindelse med planlægning for projekter i området. Der skal tages højde for at der forefindes skovarealer omkring område T15. Der skal tages højde for, at der forefindes beskyttede naturtyper i område T15. Skal der opstilles vindmøller i disse områder, skal det forventes, at der opstilles krav om etablering af erstatningsbiotoper. Vindmøllernes støjpåvirkning af de nært liggende rekreative arealer, Sunds Kommuneplantage, Sunds Nørreå og Lunebakker skal belyses. 14 Kommuneplantillæg nr. 20

15 Krusbjergvej T15 Linåvej Sunds NORD 15 Redegørelse

16 T16 Teknisk anlæg. Vindmølleområde ved Vildbjerg NØ I området kan opsættes maksimalt 4 møller. Maksimal totalhøjde 150 m. Minimal totalhøjde 125 m. Vindmøllerne skal stå på en ret linje med cirka lige stor indbyrdes afstand. Vindmølleområdet udpeges til neutralt skovrejsningsområde. I den kommende planlægningsproces skal følgende inddrages: Der løber en højspændingsledning i den nordlige del af området og der er planlagt en 400 kv højspændingsledning igennem området. Der skal være en afstand mellem vindmøllen og højspændingsledningen, som minimum svarer til faldhøjden af vindmøllen, medmindre der indgås en konkret og dokumenteret aftale med netselskabet, der ejer højspændingsledningen om andet afstandskrav. Der skal foretages en konkret vurdering af vindmøllernes påvirkning af Vildbjerg by, både hvad angår støj- og visuel påvirkning. Der skal laves visualiseringer af projektet fra Vildbjerg by. Der skal tages højde for at der forefindes beskyttede naturtyper i område T16. Skal der opstilles vindmøller i disse områder, skal det forventes, at der opstilles krav om etablering af erstatningsbiotoper. 16 Kommuneplantillæg nr. 20

17 Troelstrupvej T16 Pugdalvej Vildbjerg NORD 17 Rammer

18 T17 Teknisk anlæg. Vindmølleområde ved Abildå S I området kan opsættes maksimalt 4 møller. Maksimal totalhøjde 130 m. Minimal totalhøjde 100 m. Vindmøllerne skal stå på en ret linje med cirka lige stor indbyrdes afstand. I den kommende planlægningsproces skal følgende inddrages: Opstillingen af vindmøller i område T17 skal afstemmes med eksisterende vindmøller ved Møltrup, og vindmølleområderne Vester Barde og Videbæk Mose i Ringkøbing-Skjern Kommune, så de tilnærmelsesvis harmonerer med hinanden. Da vindmølleområde T17 ligger forholdsvis tæt på eksisterende og planlagte vindmølleområder skal følgende indgå: - Vindmølleområdets påvirkning af landskabet skal belyses. - Det skal oplyses, hvorfor påvirkningen i givet fald kan anses for ubetænkelig. Ringkøbing-Skjern Kommune skal underrettes omkring projektplanlægning for område T17. Randzonen mod ådalen er landskabeligt meget følsom. Det skal afvejes, om der må rejses vindmøller i randzonen. Der skal tages højde for at der forefindes beskyttede naturtyper i område T17. Skal der opstilles vindmøller i disse områder, skal det forventes, at der opstilles krav om etablering af erstatningsbiotoper. Der skal tages højde for, at der er en minkfarm beliggende lige nord for område T Kommuneplantillæg nr. 20

19 Abildå Abildåvej T17 Videbækvej NORD 19 Rammer

20 T18 Teknisk anlæg. Vindmølleområde ved Fonvad I området kan opsættes maksimalt 4 møller. Maksimal totalhøjde 150 m. Minimal totalhøjde 125 m. Vindmøllerne skal stå på en ret linje med cirka lige stor indbyrdes afstand. I den kommende planlægningsproces skal følgende inddrages: Der er planlagt en højspændingsledning igennem området. Der skal være en afstand mellem vindmøllen og højspændingsledningen, som minimum svarer til faldhøjden af vindmøllen, medmindre der indgås en konkret og dokumenteret aftale med netselskabet, der ejer højspændingsledningen, om andet afstandskrav. Der skal tages højde for at der forefindes en spejderhytte inden for område T18. Der skal tages højde for at der forefindes skovarealer inden for område T18. Der skal tages højde for at der forefindes beskyttede naturtyper i område T18. Skal der opstilles vindmøller i disse områder, skal det forventes, at der opstilles krav om etablering af erstatningsbiotoper. Der skal tages højde for at der er en naturgasfordelingsledning beliggende lige øst for området. Der bør være en afstand mellem vindmøllen og naturgasledningen svarende til minimum 200 meter. Ejeren af naturgasledningen skal kontaktes i forbindelse med planlægning for projekter i området. 20 Kommuneplantillæg nr. 20

21 Skibbild Gødstrup T18 Fonvadvej Snejbjerg Helstrupvej NORD 21 Rammer

22 T19 Teknisk anlæg. Vindmølleområde ved Amtrup I området kan opsættes maksimalt 4 møller. Maksimal totalhøjde 125 m. Minimal totalhøjde 110 m. Vindmøllerne skal stå på en ret linje med cirka lige stor indbyrdes afstand. Den eksisterende vindmøllegruppe skal nedtages før der opsættes nye vindmøller. I den kommende planlægningsproces skal følgende inddrages: Randzonen mod ådalen er landskabeligt meget følsom. Det skal afvejes om der må rejses vindmøller i randzonen. Der skal tages højde for at der er en naturgasfordelingsledning beliggende lige øst for området. Der bør være en afstand mellem vindmøllen og naturgasledningen svarende til minimum 200 meter. Ejeren af naturgasledningen skal kontaktes i forbindelse med planlægning for projekter i området. Der skal tages højde for at der forefindes beskyttede naturtyper i område T19. Skal der opstilles vindmøller i disse områder, skal det forventes, at der opstilles krav om etablering af erstatningsbiotoper. 22 Kommuneplantillæg nr. 20

23 Snejbjerg Tanderupvej T19 Snejbjergvej Studsgård NORD 23 Rammer

24 T20 Teknisk anlæg. Vindmølleområde ved Birk S I området kan opsættes maksimalt 4 møller. Maksimal totalhøjde 150 m. Minimal totalhøjde 125 m. Vindmøllerne skal stå på en ret linje med cirka lige stor indbyrdes afstand. I den kommende planlægningsproces skal følgende inddrages: Der skal tages højde for at der forefindes søer, skov, beskyttet natur, samt fredskovsarealer i område T20. Der skal tags højde for vindmøllernes potentielle påvirkning af fugle- og friluftsliv ved de nærliggende motorvejssøer. Der skal tages højde for at der er en naturgasfordelingsledning beliggende i den vestlige del af området. Der bør være en afstand mellem vindmøllerne og naturgasledningen svarende til minimum 200 meter. Ejeren af naturgasledningen skal kontaktes i forbindelse med planlægning for projekter i området. Opstilling af vindmøller skal vurderes i forhold til trafiksikkerheden på rute 18 - Midtjyske motorvej, og rute 15 - Herningmotorvejen. Vejdirektoratet skal inddrages i forbindelse med planlægning for projekter i området. Der skal tages højde for at der forefindes beskyttede naturtyper i område T20. Skal der opstilles vindmøller i disse områder, skal det forventes, at der opstilles krav om etablering af erstatningsbiotoper. Samspillet mellem vindmølleområdet og de omkringliggende tekniske anlæg og installationer (Herning Værket og Elia) skal vurderes landskabeligt. Når der foreligger en konkret ansøgning om opstilling af vindmøller i dette område, vil Herning Kommune opfordre til, at der tages kontakt til Århus Universitet, Handels- og Ingeniørskolen i Herning, om et eventuelt samarbejde i forbindelse med det planlagte brintprojekt. 24 Kommuneplantillæg nr. 20

25 Herning Birk Hammerum 15 - Herningmotorvejen T20 Lind 18 - Midtjyske motorvej NORD 25 Rammer

26 T21 Teknisk anlæg. Vindmølleområde ved Paarup Huse I området kan opsættes maksimalt 3 møller. Maksimal totalhøjde 125 m. Minimal totalhøjde 100 m. Vindmøllerne skal stå på en ret linje med cirka lige stor indbyrdes afstand. Den eksisterende vindmøllegruppe skal nedtages før der opsættes nye vindmøller. I den kommende planlægningsproces skal følgende inddrages: Da vindmølleområdet ligger forholdsvis tæt på eksisterende og planlagte vindmølleområder skal følgende indgå: - Vindmølleområdets påvirkning af landskabet skal belyses. - Forholdet til det udlagte vindmølleområde ved Troldhede i Ringkøbing-Skjern Kommune skal belyses. - Det skal oplyses, hvorfor påvirkningen i givet fald kan anses for ubetænkelig. Ringkøbing-Skjern Kommune skal underrettes omkring projektplanlægning for område T21. Der skal tages højde for at vindmølleområdet er beliggende indenfor kulturmiljøet omkring Bjørslev Mose og Plantage. Der er højspændingsledninger i den sydvestlige del af området. Der skal være en afstand mellem vindmøllen og højspændingsledningen, som minimum svarer til faldhøjden af vindmøllen, medmindre der indgås en konkret og dokumenteret aftale med netselskabet, der ejer højspændingsledningen om andet afstandskrav. Der skal tages højde for at hele området T21 efter skovbeplantning er beliggende inden for skovbyggelinjen. Der skal tages hensyn til den nærtliggende jernbane. Bane Danmark skal høres i forbindelse med planlægning for projekter i området. Der skal tages højde for at der forefindes beskyttede naturtyper i område T21. Skal der opstilles vindmøller i disse områder, skal det forventes, at der opstilles krav om etablering af erstatningsbiotoper. 26 Kommuneplantillæg nr. 20

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Spørgsmål og svar Borgermødet den 8. marts 2012 i Abildå forsamlingshus

Spørgsmål og svar Borgermødet den 8. marts 2012 i Abildå forsamlingshus Spørgsmål og svar Borgermødet den 8. marts 2012 i Abildå forsamlingshus 1. Er det fyldestgørende at der kun er registreret fugle d. 10. maj? Herunder f.eks. svaner og trækfugle. Der er lavet registreringer

Læs mere

Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup

Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup Vesthimmerlands Kommune April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Planvedtagelse...3 3. Integrering

Læs mere

Anmeldelse om Vindmølleprojekt

Anmeldelse om Vindmølleprojekt Marts 2015 Side 1 Anmeldelse om Vindmølleprojekt Projekt Stakroge Vindmølleområde T22 ved Stakroge i Herning Kommune Tre af de nye møller med de eksisterende vindmøller i baggrunden set fra Pension Lyng

Læs mere

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge #BREVFLET# Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Til borgere, interesseorganisationer og andre Interesserede for det udlagte vindmølleområde 26. september 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009 Baggrund Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af en konkret ansøgning om opstilling af vindmøller øst for Turebylille. Rammeområdet ligger umiddelbart

Læs mere

Vindmøller syd for Østrup

Vindmøller syd for Østrup Vindmøller syd for Østrup Indkaldelse af idéer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller ved Østrup mellem Saltum og Pandrup. Den nye møllepark får 6 vindmøller med totalhøjder

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT Dato: Oprindelig 07.08.2013, opdateret 17. februar 2014 Projekt: 4 prototypemøller og en målemast i Velling Mærsk i Ringkøbing-Skjern Kommune Projektopstiller:

Læs mere

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014 Side 1/6 NOTAT Til: Sagsnr.: Vedr.: Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering 01.02.00-K04-1-14 Notat - scoping Dato: 17-09-2014 Afgrænsning af hvilke miljømæssige forhold der

Læs mere

Vindmølleplanlægning A-Z. Køge Bugt. Proces, Potentialer & Barrierer. Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet

Vindmølleplanlægning A-Z. Køge Bugt. Proces, Potentialer & Barrierer. Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet Vindmølleplanlægning A-Z Proces, Potentialer & Barrierer Køge Bugt 5. september 2011 Cand.Scient Joachim Holten Palvig Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet Vindmølleplanlægning - resort Havvindmøller

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Notat om ressourcebehov for at kunne planlægge detailleret for alternative energiformer

Notat om ressourcebehov for at kunne planlægge detailleret for alternative energiformer Teknik & Miljø Plan Dato: 9. september 2014 Notat om ressourcebehov for at kunne planlægge detailleret for alternative energiformer Sagsnr.: 12/134511 / Sagsbehandler: RAK Under Klima- og Miljøudvalgets

Læs mere

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Sagsnummer: Lokalitet: Ansøger: Konsulent: 01.02.20-G01-7-12 sydvest for Sæsing eksisterende vindmølleområde med 6 stk. 660 kw 4 eksisterende mølleejere bl.a. Niels Jørgen

Læs mere

Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro

Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro På vegne af SFP Wind Denmark ApS fremsendes hermed ansøgning om opstilling af 5 møller med en totalhøjde på 107 meter i området øst for Nybro i den nordlige

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 25 til Struer Kommuneplan 2001-2012 og nr. 10 til Thyholm Kommuneplan 1997-2008. Temaplan for vindmøller i Struer Kommune

Kommuneplantillæg nr. 25 til Struer Kommuneplan 2001-2012 og nr. 10 til Thyholm Kommuneplan 1997-2008. Temaplan for vindmøller i Struer Kommune Kommuneplantillæg nr. 25 til Struer Kommuneplan 2001-2012 og nr. 10 til Thyholm Kommuneplan 1997-2008 Temaplan for vindmøller i Struer Kommune Januar 2009 Indhold Indledning og baggrund 3 Offentlige høringer

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Hovedvejen 35, 8990 Fårup.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Hovedvejen 35, 8990 Fårup. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Hovedvejen 35, 8990 Fårup som følge af opstilling af vindmøller ved Trikelshøj i henhold til lokalplan nr. 573 for Randers Kommune sagsnr.

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021. Vindmølleplan

Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021. Vindmølleplan Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021 Vindmølleplan 1 Indhold: 1. Forord 2. Formål og baggrund 3. Områder til store vindmøller 4. Rammer for lokalplanlægning 5. Generelle retningslinjer. 6.

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

Den gode proces. Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13

Den gode proces. Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13 Den gode proces Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13 Vejen til den gode proces Klimatruslen og usikkerhed om den fremtidige forsyningssikkerhed

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 1. Temaplan for vindmøller i Nyborg Kommune

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 1. Temaplan for vindmøller i Nyborg Kommune KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 1 Temaplan for vindmøller i Nyborg Kommune Indledning Det er et mål, at Danmark på sigt skal gøre sin energiforsyning fri af fossile brændsler, og det forventes at vindmøller

Læs mere

Referat fra offentligt orienteringsmøde om vindmølleplanlægningen på Bornholm

Referat fra offentligt orienteringsmøde om vindmølleplanlægningen på Bornholm Referat fra offentligt orienteringsmøde om vindmølleplanlægningen på Bornholm Tirsdag d. 14.8.2012 kl. 19-21 Skole Nord, afd. Svartingedal, Kirkegade 4, 3790 Hasle Deltagere: 16 borgere var mødt op, hele

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 er udarbejdet med henblik på: At foretage teknisk tilpasning af kortgrundlagene for retningslinjerne skovrejsning

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag til Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 25. september 2014 J.nr.: NMK-31-01281 Ref.: BIBIS AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i

Læs mere

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs 22. december 2011 Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen for Langdalsparken i Sejs, skal der i henhold til Lov

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk 28. september 2007 J.nr.: NKN-33-01056 JP Afgørelse i sagen om Viborg Amts Tillæg nr.

Læs mere

Velkommen til borgermøde 2. juni 2015. Planlægning for vindmøller på Københavnerhede ved Isenvad. www.ikast-brande.dk

Velkommen til borgermøde 2. juni 2015. Planlægning for vindmøller på Københavnerhede ved Isenvad. www.ikast-brande.dk Velkommen til borgermøde 2. juni 2015 Planlægning for vindmøller på Københavnerhede ved Isenvad www.ikast-brande.dk Program for borgermødet 16.00 16.05 16.50 16.55 17.20 Velkomst - Carsten Kissmeyer, borgmester

Læs mere

Bilag A. Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Bilag A. Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Opstilling af to vindmøller ved Søren Lolks Vej 2, Skiftekær og Knasthovvej 21

Læs mere

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 1165 for Vejle Kommune

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 1165 for Vejle Kommune Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Trædemarkvej 9, 7200 Grindsted som følge af opstilling af vindmøller ved Klink i henhold til lokalplan nr. 1165 for Vejle Kommune sagsnr. 13/81553

Læs mere

Orientering om nyt vindmølleområde ved Knaplund

Orientering om nyt vindmølleområde ved Knaplund Orientering om nyt vindmølleområde ved Knaplund 6. Maj 2013 Aftenens tema: Hvordan gør vi i fællesskab et mølleprojekt ved Knaplund til en god sag for: Naboer Lokalområdet Klimaet Ringkjøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Anmeldelse af vindmøller ved Grønkærvej Vindmølleområde 13 Foelbæk i Lemvig Kommune

Anmeldelse af vindmøller ved Grønkærvej Vindmølleområde 13 Foelbæk i Lemvig Kommune Anmeldelse af vindmøller ved Grønkærvej Vindmølleområde 13 Foelbæk i Lemvig Kommune Marts 2014 Visualisering af fem nye vindmøller med en totalhøjde på 150 m ved Grønkærvej set fra bavnehøjen ved Møborg

Læs mere

Sammenfattende redegørelse

Sammenfattende redegørelse Sammenfattende redegørelse For kommuneplantillæg og lokalplan Biogasanlæg og kraftvarmeværk i Vegger September 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Planvedtagelse...3 3. Integrering

Læs mere

Vindmølleplanlægning i Vesthimmerlands Kommune

Vindmølleplanlægning i Vesthimmerlands Kommune Vindmølleplanlægning i Vesthimmerlands Kommune Gennemgang af 8 nye udpegede områder Juni 2009 Indhold. Indledning 3 Gældende reguleringer og begrænsninger for opstilling af nye store vindmøller 3 Vindmøllecirkulæret

Læs mere

Opsamling på borgermøde om nyt vindmølleområde V 2.1 i Vinge, udpeget i Forslag til Kommuneplan 2013-2025.

Opsamling på borgermøde om nyt vindmølleområde V 2.1 i Vinge, udpeget i Forslag til Kommuneplan 2013-2025. Opsamling på borgermøde om nyt vindmølleområde V 2.1 i Vinge, udpeget i Forslag til Kommuneplan 2013-2025. Forslaget er i høring frem til 30. april 2013 hvor efter alle indkomne høringssvar samles i en

Læs mere

Tillæg nr. 5 Vindmølleplan. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021

Tillæg nr. 5 Vindmølleplan. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021 Tillæg nr. 5 Vindmølleplan Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021 Indholdsfortegnelse 11.7 Vindmølleplan.............................................3 Indledning...............................................4

Læs mere

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Tlf. 9816 5964 Træffes bedst efter kl. 17 E-mail: Arkitekt@MBAndersen.dk 26. oktober 2009 Viborg Stiftsøvrighed Ref. løbe nr. 620902/09 Stiftsøvrigheden

Læs mere

Vindmøller i Nørrekær Enge

Vindmøller i Nørrekær Enge Vindmøller i Nørrekær Enge Miljørapport med VVM og Miljøvurdering August 2007 Vindmøller i Nørrekær Enge - Miljørapport med VVM og Miljøvurdering, Aalborg og Vesthimmerlands Kommuner - August 2007 Ansvarshavende

Læs mere

Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 for Lemvig Kommune EKSISTERENDE VINDMØLLEOMRÅDE 8 IFØLGE KOMMUNEPLAN 2009 2021

Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 for Lemvig Kommune EKSISTERENDE VINDMØLLEOMRÅDE 8 IFØLGE KOMMUNEPLAN 2009 2021 Forslag til tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 for Lemvig Kommune Vindmøller ved Volder Mark FORSLAG Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

UDVIDELSE AF VINDMØLLEROJEKT NEJST ETAPE II

UDVIDELSE AF VINDMØLLEROJEKT NEJST ETAPE II Nejst Etape II - Brønderslev Kommune UDVIDELSE AF VINDMØLLEROJEKT NEJST ETAPE II 3 stk. Vestas V112 3,075 3,3 MW med en totalhøjde på 140 meter Beskrivelse af projektet 3 stk. Vestas V112 140 meter. Samme

Læs mere

Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø

Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø Vejledning om byggesager Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø Udgivet af: Bornholms Regionskommune, Teknik & Miljø, Byg Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Udgivet : 26. januar

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED HEVRING ÅDAL

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED HEVRING ÅDAL ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED HEVRING ÅDAL Norddjurs Kommune har den 26. september 2012 offentliggjort forslag til kommuneplantillæg nr. 19 samt lokalplan nr. 047-707 med tilhørende VVM-redegørelse

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg nr. 5.017 for boliger i Vestbjerg K O M M U N E P L A N Aalborg Byråd godkendte den 28. september 2015

Læs mere

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Langdyssevej 4, 4750 Lundby som følge af opstilling af vindmøller ved St. Røttinge i henhold til lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune

Læs mere

Antenner og master. - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m.

Antenner og master. - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m. Antenner og master - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m. 2012 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har i en fælles udmelding med KL i 2009 opfordret

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

J O H A N S E N & B L I D D A L

J O H A N S E N & B L I D D A L Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig Paulex-advokater ApS (Binavn) Bredgade 20, DK-6920 Videbæk Tlf. +45 97 17 22 44 Fax. +45 97 17 32 96 E-mail: paulex@paulex.dk Hjemmeside: www.paulex.dk CVR- og ApS-

Læs mere

Lokalplan nr. 301. For et vindmølleområde ved Gørup nord for Ulbjerg

Lokalplan nr. 301. For et vindmølleområde ved Gørup nord for Ulbjerg For et vindmølleområde ved Gørup nord for Ulbjerg Læsevejledning En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt i lov om planlægning. Lokalplanen er

Læs mere

Vindmøller ved Saltø Gods. Forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (september 2014)

Vindmøller ved Saltø Gods. Forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (september 2014) Vindmøller ved Saltø Gods Forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (september 2014) Vindmøller ved Saltø Gods Forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan

Læs mere

Den gode proces: Erfaringer med kommuneplanlægning

Den gode proces: Erfaringer med kommuneplanlægning Vindtræf 2012 Den gode proces: Erfaringer med kommuneplanlægning Kåre Albrechtsen Funktionsleder for Vindmøllerejseholdet, Naturstyrelsen Agenda Vindmøllerejseholdet Vindmølleplanlægning i kommunerne Borgerdialog

Læs mere

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup Overdækning ved kalvehytter Nye siloer Tilbygning til maskinhus Ny halmlade 27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

Læs mere

Landskab og energiplaner

Landskab og energiplaner Landskab og energiplaner Anette Ginsbak, Naturstyrelsen Nordisk seminarium om landskab - juni 2012 Benyttelse og beskyttelse Takle balancen mellem benyttelse og beskyttelse Det åbne land er en begrænset

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT NOTAT VVM Screening af Spildevandsslamdepot VVM Screening 1. Projektbeskrivelse Indledning Bjørn Selvyn, FMT A/S, Hammersholt Erhvervspark 32, 3400 Hillerød, har pr. e-mail d. 23.2.2015 fremsendt ansøgning

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere

Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering. Vindmøller ved Tjørntved, sydvest for Stenlille - August 2011. Sorø Kommune

Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering. Vindmøller ved Tjørntved, sydvest for Stenlille - August 2011. Sorø Kommune Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering Vindmøller ved Tjørntved, sydvest for Stenlille - August 2011 Sorø Kommune 1 Vindmøller ved Tjørntved, sydvest for Stenlille - Miljørapport med VVM-redegørelse

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager.

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager. Center Natur og Miljø Stejlhøj - v/jens-henrik Carøe Klitgaard Stejlhøjvej 7, Gl Nørager 9610 Nørager Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.17.24-P19-9-14

Læs mere

Vindmøller Vindmølleplan 1997 Aalborg Kommune

Vindmøller Vindmølleplan 1997 Aalborg Kommune Vindmøller 1997 Aalborg Kommune Forord om en... en er en del af Kommuneplanen. Dette temahæfte giver en samlet oversigt over de muligheder og begrænsninger der er for at opsætte vindmøller i Aalborg Kommune.

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2004-2016 tillæg 26 Retningslinier for master og antenner

KOMMUNEPLAN 2004-2016 tillæg 26 Retningslinier for master og antenner KOMMUNEPLAN 2004-2016 tillæg 26 Retningslinier for master og antenner Dette tillæg indeholder forskellige retningslinier for opsætning. Retningslinierne indsættes i Kommuneplan 2004-2016 som generelle

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014 TEMARAPPORT PLANLÆGNING & PRIVAT BYGGERI

GRØNT REGNSKAB 2014 TEMARAPPORT PLANLÆGNING & PRIVAT BYGGERI GRØNT 1. PLANLÆGNING OG BYGGERI... 3 1.1 Mål...3 2. OPGØRELSER... 5 2.1 Bæredygtighed i planlægningen...5 2.2 Borgerinddragelse...5 2.3 Planlægning for vindmøller...6 2.4 Husstandsvindmøller...6 2.5 Biogas...7

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev Poul Erik Andersen Tanderupgårdsvej 19 Skræm 9690 Fjerritslev Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Bettina Brøndum Andersen Direkte 7257

Læs mere

Vindmøller ved Nørhede til Hjortmose. VVM-redegørelse og miljørapport Maj 2012

Vindmøller ved Nørhede til Hjortmose. VVM-redegørelse og miljørapport Maj 2012 Vindmøller ved Nørhede til Hjortmose VVM-redegørelse og miljørapport Maj 2012 Vindmøller ved Nørhede til Hjortmose VVM-redegørelse og miljørapport Maj 2012 Forord Denne VVM-redegørelse giver en vurdering

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.:

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.: Mikkel Grubbe Hansen Egemosevej 5 5871 Frørup Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering

Læs mere

Lokalplan nr. 304. For et vindmølleområde mellem Frederiks og Skelhøje

Lokalplan nr. 304. For et vindmølleområde mellem Frederiks og Skelhøje For et vindmølleområde mellem Frederiks og Skelhøje Læsevejledning En lokalplan fastlægger hvordan et område må bruges i fremtiden. Reglerne for lokalplaner er beskrevet i lov om planlægning. Lokalplanen

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Dato: Sagsbehandler:KABJE J.nr. MST-1270-01050 Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Tekst Projektet omfatter opførelse af

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Kommuneplantillæg Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Kommuneplantillægget er udarbejdet for at sikre, at lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen, som Planloven foreskriver. Ændring af kommuneplanens

Læs mere

Hvilke VVM emner giver anledning til spørgsmål? Ved Specialkonsulent Gert Johansen

Hvilke VVM emner giver anledning til spørgsmål? Ved Specialkonsulent Gert Johansen Hvilke VVM emner giver anledning til spørgsmål? Ved Specialkonsulent Gert Johansen Anmeldelsen Ikke til skade for miljøet Bilag 1 og 2 er udtømmende Bilag 2, pkt. 14: Ændringer eller udvidelser af anlæg

Læs mere

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig Steen Lundgaard Madsen Houdamvej 20 Vandborg 7620 Lemvig 28. maj 2015 Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig samt Afgørelse på VVM-screening af husstandsmølle

Læs mere

Miljørapport med VVM og Miljøvurdering Vindmøller ved Søllested April 2011 Vindmøller ved Søllested - Miljørapport med VVM og Miljøvurdering April 2011 Udgiver: Lolland Kommune Jernbanegade 7 4930 Maribo

Læs mere

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre en tilbygning samt at renovere den eksisterende bolig på ejendommen matr.nr. 309 Holm, Nordborg, der ligger på Bjørnkærvej 4, 6430

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr.

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Indkaldelse af idéer og forslag VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Alslev Oktober 2014 Indkaldelse af ideer og forslag Ikke teknisk resume VVM redegørelse

Læs mere

Kommuneplanlægning for Klima og Energi

Kommuneplanlægning for Klima og Energi Kommuneplanlægning for Klima og Energi Indkaldelse af ideer og forslag - Foroffentlighed til kommuneplanen 2013 Borgermøde tirsdag d. 26. februar kl. 17.00 Status Klima og energi dækker bredt. Det er alt

Læs mere

INDLEDNING. Faxe Kommune Industrivej 2 4683 Rønnede. Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk. Dear

INDLEDNING. Faxe Kommune Industrivej 2 4683 Rønnede. Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk. Dear Industrivej 2 4683 Rønnede Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk Dear NY VINDMØLLEPARK VED TUREBYLILLE I FAXE KOMMUNE - ANSØG- NING OM DISPENSATION TIL ETABLERING AF TO NYE OVERKØRSLER INDENFOR

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

Individuel varmeforsyning

Individuel varmeforsyning Individuel varmeforsyning Transport Køretøjer på Ærø Færgerne De energimæssige udfordringer fremover Energibesparelser i slutforbruget Omlægning af den individuelle varmeforsyning / udbygning af den kollektive

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon.

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Vesterskovvej 13, Bårse, 4750 Lundby, som følge af opstilling af vindmøller ved St. Røttinge i henhold til lokalplan nr. 049 for Næstved

Læs mere

Miljørapport med VVM og Miljøvurdering. Forsøgsvindmøller ved Try Brønderslev Kommune. December 2010

Miljørapport med VVM og Miljøvurdering. Forsøgsvindmøller ved Try Brønderslev Kommune. December 2010 Miljørapport med VVM og Miljøvurdering Forsøgsvindmøller ved Try Brønderslev Kommune December 2010 Forsøgsvindmøller ved Try - Miljørapport med VVM og Miljøvurdering December 2010 Udgiver: Brønderslev

Læs mere

Tillæg nr 8 Vindmøller mellem Sønderskov og Ugilt

Tillæg nr 8 Vindmøller mellem Sønderskov og Ugilt Tillæg nr 8 Vindmøller mellem Sønderskov og Ugilt Vedtaget Status Vedtaget KOMPLAN_ID 2214193 Plannavn Tillæg nr 8 Vindmøller mellem Sønderskov og Ugilt plannr Tillæg nr 8 Dato for offentliggørelse af

Læs mere

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger Hvad gælder for MIN ejendom Frist for indsigelser og bemærkninger Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende

Læs mere

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE IDEOPLÆG Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE Redegørelse Med dette idéoplæg indkalder byrådet i Ikast- Brande Kommune idéer

Læs mere

Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej

Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej Sagsnr: 11/24977 Sagsansvarlig: dr29471 Sagsbehandler: hc Sagens formål Godkendelse af forslag til

Læs mere

ATsolar I/S Rojumvej 46 6400 Sønderborg

ATsolar I/S Rojumvej 46 6400 Sønderborg ATsolar I/S Rojumvej 46 6400 Sønderborg VVM-screening af Jordmonteret solcelleanlæg med areal på 3000 m 2 samt husstandsmølle på 10 KW, der måler 21 m i navhøjde og har totalhøjde på 25 m. Kommune har

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 for Frederikssund Kommune For rammeområde LE 6.3 ved Femhøj Offentligt fremlagt i perioden den xxxx til og med den xxxx Rammeområde

Læs mere

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr.

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr. 06-11-2013 13/41950 Landzonetilladelse til etablering af butik på ejendommen matr.nr. 376 Kær, Ulkebøl, der ligger på Kær Bygade 62c, Kær 6400 Sønderborg. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget

Læs mere

Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup

Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup Forslag Status Forslag KOMPLAN_ID 2214193 Plannavn Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup plannr Tillæg nr 28 Dato for offentliggørelse af forslag 6. maj

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Teknik og Miljø 15.9.14/aml Sagsnr. emn-2014-04472 Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Nr. Afsender 1 EnergiMidt Infrastruktur A/S Tietgensvej 2-4

Læs mere

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg 02-06-2014 14/20267 Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til tilbygning på ejendommen matr.nr. 155 Sottrup Ejerlav, Sottrup, der ligger på Fuglsangvej 12, 6400 Sønderborg

Læs mere

Bent Grindsted Fra: Bodil Nissen Sendt: 30. april 2013 14:25 Til: Dorthe Bach Egemose Agger Emne: VS: Testmøller er sat op i Lejre område 13, Gearkasse larmer lidt - og vi er nok over de tilladte ca 45-50

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Byggedivisionens Vedligeholdelsesteam Vest, Bygning 466 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Herningvej 30, Kølvrå DK-7470 Karup J. Att. Eva Støttrup Hancock 9. december 2013 Sagsident: 13/20071

Læs mere

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes)

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav Projektet

Læs mere

Mastepolitik. Thor. Randers Kommune

Mastepolitik. Thor. Randers Kommune Mastepolitik Thor Randers Kommune Indledning Baggrund for udarbejdelse af mastepolitik I de seneste år er der sket en stor udvikling i behovet for nye maste- og antennesystemer. Mobiltelefoner bliver

Læs mere

01-07-2013 12/13724. VVS Søberg A/S Kær Bygade 60 6400 Sønderborg

01-07-2013 12/13724. VVS Søberg A/S Kær Bygade 60 6400 Sønderborg 01-07-2013 12/13724 VVS Søberg A/S Kær Bygade 60 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til at opstille 2 containere på ejendommen matr.nr. 129 Kær, Ulkebøl, der ligger på Kær Bygade 60, 6400 Sønderborg Sønderborg

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13

Kommuneplantillæg nr. 13 Kommuneplantillæg nr. 13 til 6.B.07 Boligområde, Birkende juni 2015 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk Indhold Kommuneplantillæg

Læs mere