Vindmølleplan. Illustrationsfoto: Vindmøllesekretariatet. Kommuneplantillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vindmølleplan. Illustrationsfoto: Vindmøllesekretariatet. Kommuneplantillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020"

Transkript

1 Vindmølleplan Illustrationsfoto: Vindmøllesekretariatet Kommuneplantillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan

2 2 Kommuneplantillæg nr. 20

3 Kommuneplantillæg nr Vindmølleplan Indholdsfortegnelse Redegørelse... Planens baggrund, hovedformål og indhold... Oversigtskort... Rummelighed... Ændringer... Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer... Retningslinjer og rammer... Opstilling og udskiftning af vindmøller... Den videre planlægningsproces... Konsekvensområder - støj... Ikke teknisk resumé... Habitatdirektiv... Generelle retningslinjer... T14 Vindmølleområde ved Haderup SØ... T15 Vindmølleområde ved Krusbjerg... T16 Vindmølleområde ved Vildbjerg NØ... T17 Vindmølleområde ved Abildå S... T18 Vindmølleområde ved Fonvad... T19 Vindmølleområde ved Amtrup... T20 Vindmølleområde ved Birk S... T21 Vindmølleområde ved Paarup Huse... T22 Vindmølleområde ved Stakroge Ø... Vedtagelsespåtegning Indhold

4 Redegørelse Planens baggrund, hovedformål og indhold Herning Byråd har besluttet, at der skal reserveres arealer til vindmølleområder i Herning Kommune. I august/september 2009 udsendtes et debatoplæg i offentlig høring for at indhente synspunkter, idéer og forslag til det forestående planarbejde. På baggrund af de bemærkninger, idéer og forslag som kommunen modtog i debatfasen, udarbejdede Herning Kommune et forslag til kommuneplantillæg nr vindmølleplan, som var i offentlig høring fra den 30. juni til og med den 15. september I forslaget til vindmølleplanen var udlagt i alt ti vindmølleområder, til opstilling af vindmøller med en totalhøjde fra 100 m 150 m. I forbindelse med udarbejdelse af vindmølleplanen er nogle af de områder, som var med i debatoplægget, arealmæssigt blevet reduceret eller er helt udgået. Flere af de områder, som blev foreslået af borgere og andre i debatperioden til opsætning af vindmøller, er ikke medtaget i vindmølleplanen, da andre interesser samlet set har vejet tungere, eller det ikke har været muligt at udlægge området for eksempel på grund af kort afstand til nabobeboelse. I forbindelse med den endelige vedtagelse af vindmølleplanen er antallet af vindmølleområder reduceret til ni, da et område i den nordlige del af kommunen, ved Haderup NØ, er udtaget af planen, på baggrund af de landskabelige kvaliteter omkring området, og en række af de indkomne bemærkninger til vindmølleplanen. Reservationen af vindmølleområder er i tråd med Rapport fra regeringens planlægningsudvalg for vindmøller på land, hvor udvalget anbefaler, at kommunerne følger op på regeringens energiudspil ved kommuneplanrevisionen i Opfordringen betyder mere konkret, at der skal udarbejdes en samlet plan for den langsigtede udbygning af vindmøller ved udpegning af områder, hvor der kan opstilles vindmøller. Hus Højde 5,5 m Stort træ Højde 20 m Elia Højde 32 m Herning Højskole Højde 42 m Vindmølle Totalhøjde 80 m Vindmølle Totalhøjde 100 m Vindmølle Totalhøjde 150 m Vindmøllestørrelser, høje og mindre anlæg i Herning 4 Kommuneplantillæg nr. 20

5 Signaturforklaring Vindmølleområde Kommunegrænse A 0 Ramme nr Kilometer Vindmølleområderne i Herning Kommune. 5 Redegørelse

6 Rummelighed Den nedenstående tabel er et overslag over rummeligheden i de enkelte vindmølleområder. Vindmølleområderne vil tilsammen kunne rumme vindmøller med en samlet effekt på MW. Overslag over rummelighed i vindmølleområderne Område nr. Antal [stk.] Totalhøjde [meter] Opstilling [antal rækker] Samlet effekt [MW] T min. 125 max 150 T min. 100 max 150 T min. 125 max. 150 T min. 100 max. 130 T min. 125 max. 150 T min. 110 max. 125 T min. 125 max. 150 T21 3 min. 100 max. 125 T min. 100 max. 130 Bemærkninger Der er eksisterende møller I alt Der er eksisterende møller Der er eksisterende møller Der er eksisterende møller Tabellen viser et overslag på antal vindmøller, totalhøjde, opstilling og effekt for hvert vindmølleområde. 6 Kommuneplantillæg nr. 20

7 Ændringer Skovrejsningsområde Med kommuneplantillægget udpeges ni områder til opsætning af vindmøller. I Herning Kommuneplan er vindmølleområdet T16 udlagt til skovrejsningsområde. Dette ændres med dette tillæg til et neutralt område for skovrejsning. Neutrale områder for skovrejsning, er de områder i det åbne land, der hverken er udpeget skovrejsningsområde eller område hvor skovrejsning er uønsket. Vindmølleområde ved Paarup Huse I kommuneplanen er der udlagt et vindmølleområde ved Paarup Huse. Vindmølleområdet bliver med kommuneplantillægget ændret væsentligt, både med hensyn til afgrænsningen af det udpegede areal, antallet af vindmøller og vindmøllehøjder. Vindmølleområde vest for Sørvad I kommuneplanen er der udlagt et vindmølleområde vest for Sørvad. Vindmølleområdet udgår med kommuneplantillægget, da afstandskravet til beboelse ikke kan opfyldes for vindmøller med en højde på 100 m 150 m. Hovedstruktur Teksten i hovedstrukturen ændres til følgende: Baggrund Herning Kommune ønsker at udnytte mulighederne for vindkraft, og har derfor reserveret områder til opstilling af vindmøller med en totalhøjde på 100 m 150 m. Herning Kommune bidrager derved til, at Danmark har mulighed for at producere mere energi gennem vedvarende energi. Vindmøller kan kun opstilles i de områder, som er udpeget til vindmølleområder i kommuneplanens retningslinjer. Ligeledes gælder det, at eksisterende vindmøller kun kan udskiftes, såfremt arealet i kommuneplanen er udpeget som et vindmølleområde. Eksisterende vindmølleområder udenfor de udpegede områder vil derfor forsvinde, efterhånden som de enkelte vindmøller tages ud af drift. I henhold til Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer er der til vindmølleplanen udarbejdet en miljøvurdering. Den nærmere baggrund for planlægningen, retningslinjerne og rammerne fremgår af miljørapporten. Vindmølleområderne er illustreret på kortbilag 7 i Herning Kommuneplan Der er ikke udpeget områder til opstilling af husstandsmøller. Husstandsmøller er vindmøller med en totalhøjde på max 25 m, der opføres i tilknytning til fritliggende ejendomme. Opstilling af husstandsmøller kræver en landzonetilladelse ifølge planloven. Byrådets mål 60 MW ny vindenergi inden 2030 Byrådet vil arbejde for sit mål ved, at Reservere områder til opstilling af vindmøller Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer I henhold til Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer er der til kommuneplantillægget udarbejdet en miljørapport og en sammenfattende redegørelse. Den nærmere baggrund for planlægningen, retningslinjerne og rammerne fremgår af miljørapporten. Miljørapporten og den sammenfattende redegørelse kan findes på Herning Kommunes hjemmeside. Miljøvurderingens Ikke tekniske resumé er medtaget i denne redegørelse, se afsnittet Ikke teknisk resumé. I hovedtræk er følgende beskrevet i miljørapporten: 7 Redegørelse

8 Lovgivning i relation til vindmøller. Planens forbindelse til andre planer. Miljøvurdering og afbødende foranstaltninger. I hovedtræk er følgende beskrevet i den sammenfattende redegørelse: Hvordan miljørapporten er taget i betragtning. Hvordan de indkomne bemærkninger til planen er taget i betragtning. Hvorfor den vedtagne plan er valgt ud fra de behandlede alternativer. Det endelige overvågningsprogram. Retningslinjer og rammer Retningslinjer Efter planlovens 11a skal kommuneplanen indeholde retningslinjer for blandt andet placeringen af tekniske anlæg, herunder vindmøller. Retningslinjerne udgør et grundlag for kommunens administration. Der er to typer retningslinjer: En retningslinje, som udpeger områder til opstilling af vindmøller. Generelle retningslinjer, som gælder for alle de udpegede områder. Rammer For hvert vindmølleområde er der udarbejdet rammer, som er retningsgivende for indholdet af de mere detaljerede lokalplaner. I rammerne bestemmes rummeligheden af de udpegede områder, det vil sige antal og totalhøjde for vindmøllerne. vindmølleområde i kommuneplanen. Vindmølleområder udenfor de udpegede områder vil derfor forsvinde, efterhånden som vindmøllerne tages ud af drift. Den videre planlægningsproces Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan er en overordnet planlægning, hvori der udlægges områder til opsætning af vindmøller. Inden der kan sættes vindmøller op i de udlagte områder, skal der udarbejdes en mere konkret planlægning for de givne vindmølleprojekter. Dette omfatter en Vurdering af Virkningen på Miljøet (VVM), samt en lokalplan og et kommuneplantillæg for de enkelte projekter. Lokalplanen skal indeholde bestemmelser om vindmøllernes præcise placering, antal, mindste og største totalhøjde samt udseende. I forbindelse med den videre projektplanlægning vil såvel støj- og skyggepåvirkning ved naboejendomme blive belyst. Både VVM og lokalplan for de enkelte projekter skal i offentlig høring. Der annonceres i lokalavisen og på kommunens hjemmeside, så borgere i området får mulighed for at kommentere det konkrete projekt. Konsekvensområder - støj For at sikre grundlaget for etablering af vindmøller vil der blive udlagt konsekvensområder omkring vindmølleområderne. Konsekvensområdets udstrækning bestemmes af vindmøllernes støjbidrag. Konsekvensområderne fastlægges derfor i forbindelse med planlægningen for det enkelte område, når det endelige opstillingsmønster og vindmøllernes støj er afklaret. Inden for konsekvensområderne vil der ikke kunne etableres nye boliger i det åbne land eller anden ny støjfølsom arealanvendelse. Opstilling og udskiftning af vindmøller Vindmøller kan kun opstilles i de områder, som er udpeget til vindmølleområder i kommuneplanens retningslinje. Ligeledes gælder det, at eksisterende vindmøller kun kan udskiftes, såfremt det pågældende vindmølleareal er udpeget som et 8 Kommuneplantillæg nr. 20

9 Ikke teknisk resumé Det ikke tekniske resumé af miljørapporten er udarbejdet i forbindelse med forslag til tillæg, hvori der var udlagt 10 vindmølleområder. Efterfølgende er et vindmølleområde udtaget af planen, hvorfor antallet af områder, områdernes samlede effekt o.l. ikke er i overensstemmelse med den endeligt vedtagne vindmølleplan. Planen Med kommuneplantillægget udpeges ti områder til opsætning af vindmøller med en totalhøjde på m. Vindmølleområderne kan som minimum rumme tre vindmøller. Opstillingsmønstrene skal være geometrisk let opfattelige, såsom enkeltrækker. Vindmølleområderne har tilsammen en rummelighed på vindmøller med en samlet effekt på MW. Eksisterende vindmøller som ligger udenfor de områder, der er udpeget til vindmølleområder i kommuneplantillægget, vil forsvinde i takt med, at vindmøllerne bliver udfaset. Status Herning Kommune har i dag vindmøller med en samlet effekt på ca. 75 MW fordelt på ca. 110 vindmøller. De største vindmøller har en effekt på 1,3 MW og har en højde på omkring 100 m. Planens miljøpåvirkninger I grove træk er udpegningen af vindmølleområderne foretaget ved først at udpege de beskyttelseshensyn, som ikke harmonerer med opsætning af vindmøller. Det gælder for eksempel landskab og afstand til beboelse. Herefter er restarealerne afvejet i henhold til opstilling af vindmøller, og at de som minimum kan rumme tre vindmøller. Når en bygherre har udarbejdet et anlægsprojekt og anmeldt projektet til Herning Kommune skal anlægget VVM-vurderes (Vurdering af Virkningerne på Miljøet). Denne vurdering er væsentligt mere konkret og omfattende end miljøvurdering udarbejdet i miljørapporten. Nedenfor gennemgås nogle af de hensyn, som har haft en stor betydning i forhold til udpegningen. Landskab I Herning Kommune er der mange vindmølleområder med små vindmøller. På sigt vil der som konsekvens af vindmølleplanen være forholdsvis få vindmølleområder med store vindmøller. Landskabeligt vurderes denne udvikling at være positiv, da flere mindre vindmøller er mere dominerende i nærzonen end færre store vindmøller, idet den samlede opstilling fylder mere i synsfeltet. Dog kan større vindmøller ses over større afstande. Der er ikke planlagt for vindmølleområder i Større uforstyrrede landskabsområder og i en bufferzone heromkring. Dette er gjort for at beskytte oplevelsen af de større uforstyrrede landskabsområder. I kommunens vestlige del er der store landskabelige værdier, blandt andet større hedearealer. Der er ikke planlagt for vindmøller i eller ved dette område. Der er taget vidtrækkende landskabelige hensyn. Vurderingen er, at der på sigt vil blive tale om en positiv udvikling, da de eksisterende vindmøller, som er mindre og ligger mere spredte i landskabet, vil forsvinde. Vindmølleområder, der er placeret med en mindre afstand end 28 gange totalhøjden til et andet vindmølleområde, skal kunne opfattes som selvstændige vindmølleområder, uden at der sker et visuelt uheldigt samspil. Kultur Et enkelt vindmølleområde ligger indenfor et areal, der er udpeget til kulturmiljø (Bjørslev Mose og Plantage). Det er vurderet, at kulturmiljøet ikke vil blive påvirket væsentligt af nye vindmøller, da der er eksisterende vindmøller i området. Natur Arealerne, som indgår i vindmølleområder, er i langt overvejende grad dyrkede landbrugsarealer. Dog indgår der også for eksempel ådale. Der kan i vindmølleområderne være beskyttede arter. I forbindelse med de enkelte anlægsprojekter vil naturforholdene blive nærmere vurderet, herun- 9 Redegørelse

10 der de beskyttede arter, hvis yngle- og levesteder ikke må forringes. Klima og sundhed En fuldt udbygget vindmølleplan forventes at fortrænge tons CO 2 pr. år. Desuden påvirker vindmøller sundheden positivt gennem fortrængning af sundhedsfarlige udledninger fra fossile kulstofkilder. Vindmøller påvirker sundheden negativt gennem støj og skyggekast. I de enkelte VVM-tilladelser vil der blive stillet betingelser vedrørende støj og skyggekast. Materielle goder Vindmøller skal være med til at gøre Danmark mere uafhængig af at skulle købe energi fra andre lande. Habitatdirektiv Inden forslaget til kommuneplantillæg blev forelagt til politisk behandling udførte kommunen en foreløbig vurdering i henhold til Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. Kommunens vurdering er, at det kan afvises, at planen i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter iht. nævnte lovgivning vil påvirke væsentligt. Vurderingen er blandt andet underbygget og begrundet ud fra, at de kommende vindmølleanlæg er omfattet af VVM-reglerne. Her vil der blive taget højde for beskyttelsesinteresserne. Desuden er der ikke noget i miljøvurderingens naturafsnit, som peger på at beskyttelsesinteresserne vil blive væsentligt påvirket. Alternativer I debatperioden er der af borgere og andre foreslået tolv vindmølleområder, som ikke var med i debatoplægget. Ud fra landskabelige hensyn, lovgivnings- og miljømæssige betragtninger er kun et enkelt af de foreslåede områder medtaget i forslaget til kommuneplantillæg. Desuden er otte af de områder, som var med i debatoplægget, ikke med i forslaget til kommuneplantillægget. Årsagen hertil er kommentarer fra borgere og andre i debatfasen, men også landskabelige hensyn, lovgivnings- og miljømæssige betragtninger i øvrigt. Hvis planen ikke vedtages (0-alternativet), kan der ikke rejses vindmøller større end 25 m. De eksisterende vindmøller må forventes afviklet indenfor år, hvorved behovet for el sandsynligvis skal dækkes på anden vis, for eksempel gennem konventionel kraftvarmeproduktion. Konklusion Det vurderes, at realisering af planen samlet set vil medføre en positiv effekt. Planerne er ikke i modstrid med de forskellige målsætninger på en sådan måde, at der ikke kan findes løsninger herpå gennem den videre planlægning samt den efterfølgende sagsbehandling. Her tænkes på diverse tilladelser og dispensationer, hvor der vil blive stillet en række vilkår. 10 Kommuneplantillæg nr. 20

11 Generelle retningslinjer 1. Beliggenheden af vindmølleområder er illustreret på kortet side 5, benævnt med rammenumrene T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21 og T Ved etablering af den første vindmølle i et område skal der foreligge en beliggenhedsplan for det antal vindmøller, som rammen åbner mulighed for. 3. Ved realisering af den første vindmølle i et område, skal det dokumenteres, at det samlede støjbidrag fra alle de tilladelige vindmøller kan overholde Miljøministeriets støjkrav. 4. Ved realisering af den første vindmølle i et område, skal det dokumenteres, at ingen nabobeboelse kan få over ti timers reel skyggekast om året. Vurderingen skal omhandle det antal vindmøller, som rammen åbner mulighed for. 5. Vindmøller skal opstilles i et let opfatteligt mønster, således at oplevelsen i landskabet bliver så harmonisk som muligt. 6. Alle vindmøller skal have rørtårn. De skal have tre vinger og omløbsretning med uret set med vinden i ryggen. Farven skal være lys grå med maksimalt glanstal på 30 for alle dele af vindmøllen. Bortset fra et mindre firmalogo på kabinen må vindmøllerne ikke bære reklamer. 7. Alle vindmøller i et område skal have samme farve, højde og tårnkonstruktion. Mindre forskelle kan accepteres, hvis en visualisering kan påvise, at de er uden væsentlig betydning. 8. Vindmøllerne skal have lysafmærkning, hvis det kræves af Statens Luftfartsvæsen. Anden belysning er ikke tilladt. 9. Der skal være harmoni i forholdet mellem rotordiameter og navhøjde. Dette vurderes bl.a. i forhold til vindmøllernes placering i landskabet. 10. I forbindelse med udarbejdelse af landzonetilladelse eller landzonelokalplan med bonusvirkning skal der stilles vilkår om, at vindmøllerne nedtages indenfor et år efter de er ophørt med at producere. 11. Udskiftning af vindmøller kræver en ny tilladelse. Udskiftning af tårnet anses for en nedtagning/udskiftning af møllen. 12. Vindmøllerne og dertil hørende anlæg skal så vidt muligt placeres under hensyntagen til den fortsatte landbrugsdrift. 13. I forbindelse med projektplanlægning vil der omkring vindmølleområdet blive udlagt et konsekvensområde for at hindre, at der etableres nye boliger eller anden ny støjfølsom arealanvendelse. 11 Redegørelse

12 T14 Teknisk anlæg. Vindmølleområde ved Haderup SØ I området kan opsættes maksimalt 10 vindmøller. Maksimal totalhøjde 150 m. Minimal totalhøjde 125 m. Vindmøllerne skal stå på en, to eller tre parallelle rette linjer med cirka lige stor indbyrdes afstand. Den eksisterende vindmøllegruppe skal nedtages, før der opsættes nye vindmøller. I den kommende planlægningsproces skal følgende inddrages: Randzonen mod ådalen er landskabelig meget følsom. Det skal afvejes, om der må rejses vindmøller i randzonen. Forholdet til de rekreative kvaliteter skal belyses, herunder landskabsoplevelsen, særlig for Haderis Å, Karup Å, Kongenshus Hede og området omkring Resen. Der skal udarbejdes en konkret vurdering af de landskabelige konsekvenser af opstilling af vindmøller i området, herunder udarbejdes visualiseringer af vindmøllerne fra områderne ved Kongenshus Hede, Resen og Karup Ådal. Der skal foretages en konkret vurdering af forholdet til eksisterende vindmøller og udpegede vindmølleområder i Viborg og Holstebro Kommuner. Der skal foretages en konkret vurdering af, om opstillingen af vindmøller i området vil være i strid med det støjfri område omkring Resen, jf. retningslinje nr. 11 i Viborg Kommuneplan Påvirkningen af området omkring Stubbergård Sø skal belyses, og der skal udarbejdes visualiseringer fra Stubbergård Sø området, idet der herfra findes helt uspolerede udsigter. Opstilling af vindmøller skal vurderes i forhold til trafiksikkerheden på A 34. Vejdirektoratet skal inddrages i forbindelse med planlægning for projekter i området. Grundet beliggenheden inden for 12 km fra Flyvestation Karup, skal Forsvarets Bygningsog Etablissementstjeneste inddrages i forbindelse med planlægning for projekter i området. Der skal tages højde for, at der forefindes beskyttede naturtyper i område T14. Skal der opstilles vindmøller i de beskyttede områder, skal det forventes, at der stilles krav om etablering af erstatningsbiotoper. Der skal tages højde for at der forefindes skov- og fredskovsarealer i og omkring område T Der skal tages højde for, at der er en minkfarm beliggende inden for området. 12 Kommuneplantillæg nr. 20

13 Haderup Karupvej Herningvej T14 NORD 13 Redegørelse

14 T15 Teknisk anlæg. Vindmølleområde ved Krusbjerg I området kan opsættes maksimalt 8 møller. Maksimal totalhøjde 150 m. Minimal totalhøjde 100 m. Vindmøllerne skal stå på en ret linje med cirka lige stor indbyrdes afstand. I den kommende planlægningsproces skal følgende inddrages: Randzonen mod ådalen er landskabeligt meget følsom. Det skal afvejes om der må rejses vindmøller i randzonen. Der skal foretages en konkret vurdering af projektets påvirkning af Ovstrup Hede, da heden er udpeget som særligt værdifuldt kulturmiljø og Natura2000-område. Der skal udarbejdes visualiseringer af projektet fra Ovstrup Hede. Der løber en højspændingsledning på 60 kv i den vestlige del af området. Der skal være en afstand mellem vindmøllen og højspændingsledningen, som minimum svarer til faldhøjden af vindmøllen, medmindre der indgås en konkret og dokumenteret aftale med netselskabet, der ejer højspændingsledningen om andet afstandskrav. Grundet beliggenheden inden for 12 km fra Flyvestation Karup, skal Forsvarets Bygningsog Etablissementstjeneste inddrages i forbindelse med planlægning for projekter i området. Der skal tages højde for at der forefindes skovarealer omkring område T15. Der skal tages højde for, at der forefindes beskyttede naturtyper i område T15. Skal der opstilles vindmøller i disse områder, skal det forventes, at der opstilles krav om etablering af erstatningsbiotoper. Vindmøllernes støjpåvirkning af de nært liggende rekreative arealer, Sunds Kommuneplantage, Sunds Nørreå og Lunebakker skal belyses. 14 Kommuneplantillæg nr. 20

15 Krusbjergvej T15 Linåvej Sunds NORD 15 Redegørelse

16 T16 Teknisk anlæg. Vindmølleområde ved Vildbjerg NØ I området kan opsættes maksimalt 4 møller. Maksimal totalhøjde 150 m. Minimal totalhøjde 125 m. Vindmøllerne skal stå på en ret linje med cirka lige stor indbyrdes afstand. Vindmølleområdet udpeges til neutralt skovrejsningsområde. I den kommende planlægningsproces skal følgende inddrages: Der løber en højspændingsledning i den nordlige del af området og der er planlagt en 400 kv højspændingsledning igennem området. Der skal være en afstand mellem vindmøllen og højspændingsledningen, som minimum svarer til faldhøjden af vindmøllen, medmindre der indgås en konkret og dokumenteret aftale med netselskabet, der ejer højspændingsledningen om andet afstandskrav. Der skal foretages en konkret vurdering af vindmøllernes påvirkning af Vildbjerg by, både hvad angår støj- og visuel påvirkning. Der skal laves visualiseringer af projektet fra Vildbjerg by. Der skal tages højde for at der forefindes beskyttede naturtyper i område T16. Skal der opstilles vindmøller i disse områder, skal det forventes, at der opstilles krav om etablering af erstatningsbiotoper. 16 Kommuneplantillæg nr. 20

17 Troelstrupvej T16 Pugdalvej Vildbjerg NORD 17 Rammer

18 T17 Teknisk anlæg. Vindmølleområde ved Abildå S I området kan opsættes maksimalt 4 møller. Maksimal totalhøjde 130 m. Minimal totalhøjde 100 m. Vindmøllerne skal stå på en ret linje med cirka lige stor indbyrdes afstand. I den kommende planlægningsproces skal følgende inddrages: Opstillingen af vindmøller i område T17 skal afstemmes med eksisterende vindmøller ved Møltrup, og vindmølleområderne Vester Barde og Videbæk Mose i Ringkøbing-Skjern Kommune, så de tilnærmelsesvis harmonerer med hinanden. Da vindmølleområde T17 ligger forholdsvis tæt på eksisterende og planlagte vindmølleområder skal følgende indgå: - Vindmølleområdets påvirkning af landskabet skal belyses. - Det skal oplyses, hvorfor påvirkningen i givet fald kan anses for ubetænkelig. Ringkøbing-Skjern Kommune skal underrettes omkring projektplanlægning for område T17. Randzonen mod ådalen er landskabeligt meget følsom. Det skal afvejes, om der må rejses vindmøller i randzonen. Der skal tages højde for at der forefindes beskyttede naturtyper i område T17. Skal der opstilles vindmøller i disse områder, skal det forventes, at der opstilles krav om etablering af erstatningsbiotoper. Der skal tages højde for, at der er en minkfarm beliggende lige nord for område T Kommuneplantillæg nr. 20

19 Abildå Abildåvej T17 Videbækvej NORD 19 Rammer

20 T18 Teknisk anlæg. Vindmølleområde ved Fonvad I området kan opsættes maksimalt 4 møller. Maksimal totalhøjde 150 m. Minimal totalhøjde 125 m. Vindmøllerne skal stå på en ret linje med cirka lige stor indbyrdes afstand. I den kommende planlægningsproces skal følgende inddrages: Der er planlagt en højspændingsledning igennem området. Der skal være en afstand mellem vindmøllen og højspændingsledningen, som minimum svarer til faldhøjden af vindmøllen, medmindre der indgås en konkret og dokumenteret aftale med netselskabet, der ejer højspændingsledningen, om andet afstandskrav. Der skal tages højde for at der forefindes en spejderhytte inden for område T18. Der skal tages højde for at der forefindes skovarealer inden for område T18. Der skal tages højde for at der forefindes beskyttede naturtyper i område T18. Skal der opstilles vindmøller i disse områder, skal det forventes, at der opstilles krav om etablering af erstatningsbiotoper. Der skal tages højde for at der er en naturgasfordelingsledning beliggende lige øst for området. Der bør være en afstand mellem vindmøllen og naturgasledningen svarende til minimum 200 meter. Ejeren af naturgasledningen skal kontaktes i forbindelse med planlægning for projekter i området. 20 Kommuneplantillæg nr. 20

21 Skibbild Gødstrup T18 Fonvadvej Snejbjerg Helstrupvej NORD 21 Rammer

22 T19 Teknisk anlæg. Vindmølleområde ved Amtrup I området kan opsættes maksimalt 4 møller. Maksimal totalhøjde 125 m. Minimal totalhøjde 110 m. Vindmøllerne skal stå på en ret linje med cirka lige stor indbyrdes afstand. Den eksisterende vindmøllegruppe skal nedtages før der opsættes nye vindmøller. I den kommende planlægningsproces skal følgende inddrages: Randzonen mod ådalen er landskabeligt meget følsom. Det skal afvejes om der må rejses vindmøller i randzonen. Der skal tages højde for at der er en naturgasfordelingsledning beliggende lige øst for området. Der bør være en afstand mellem vindmøllen og naturgasledningen svarende til minimum 200 meter. Ejeren af naturgasledningen skal kontaktes i forbindelse med planlægning for projekter i området. Der skal tages højde for at der forefindes beskyttede naturtyper i område T19. Skal der opstilles vindmøller i disse områder, skal det forventes, at der opstilles krav om etablering af erstatningsbiotoper. 22 Kommuneplantillæg nr. 20

23 Snejbjerg Tanderupvej T19 Snejbjergvej Studsgård NORD 23 Rammer

24 T20 Teknisk anlæg. Vindmølleområde ved Birk S I området kan opsættes maksimalt 4 møller. Maksimal totalhøjde 150 m. Minimal totalhøjde 125 m. Vindmøllerne skal stå på en ret linje med cirka lige stor indbyrdes afstand. I den kommende planlægningsproces skal følgende inddrages: Der skal tages højde for at der forefindes søer, skov, beskyttet natur, samt fredskovsarealer i område T20. Der skal tags højde for vindmøllernes potentielle påvirkning af fugle- og friluftsliv ved de nærliggende motorvejssøer. Der skal tages højde for at der er en naturgasfordelingsledning beliggende i den vestlige del af området. Der bør være en afstand mellem vindmøllerne og naturgasledningen svarende til minimum 200 meter. Ejeren af naturgasledningen skal kontaktes i forbindelse med planlægning for projekter i området. Opstilling af vindmøller skal vurderes i forhold til trafiksikkerheden på rute 18 - Midtjyske motorvej, og rute 15 - Herningmotorvejen. Vejdirektoratet skal inddrages i forbindelse med planlægning for projekter i området. Der skal tages højde for at der forefindes beskyttede naturtyper i område T20. Skal der opstilles vindmøller i disse områder, skal det forventes, at der opstilles krav om etablering af erstatningsbiotoper. Samspillet mellem vindmølleområdet og de omkringliggende tekniske anlæg og installationer (Herning Værket og Elia) skal vurderes landskabeligt. Når der foreligger en konkret ansøgning om opstilling af vindmøller i dette område, vil Herning Kommune opfordre til, at der tages kontakt til Århus Universitet, Handels- og Ingeniørskolen i Herning, om et eventuelt samarbejde i forbindelse med det planlagte brintprojekt. 24 Kommuneplantillæg nr. 20

25 Herning Birk Hammerum 15 - Herningmotorvejen T20 Lind 18 - Midtjyske motorvej NORD 25 Rammer

26 T21 Teknisk anlæg. Vindmølleområde ved Paarup Huse I området kan opsættes maksimalt 3 møller. Maksimal totalhøjde 125 m. Minimal totalhøjde 100 m. Vindmøllerne skal stå på en ret linje med cirka lige stor indbyrdes afstand. Den eksisterende vindmøllegruppe skal nedtages før der opsættes nye vindmøller. I den kommende planlægningsproces skal følgende inddrages: Da vindmølleområdet ligger forholdsvis tæt på eksisterende og planlagte vindmølleområder skal følgende indgå: - Vindmølleområdets påvirkning af landskabet skal belyses. - Forholdet til det udlagte vindmølleområde ved Troldhede i Ringkøbing-Skjern Kommune skal belyses. - Det skal oplyses, hvorfor påvirkningen i givet fald kan anses for ubetænkelig. Ringkøbing-Skjern Kommune skal underrettes omkring projektplanlægning for område T21. Der skal tages højde for at vindmølleområdet er beliggende indenfor kulturmiljøet omkring Bjørslev Mose og Plantage. Der er højspændingsledninger i den sydvestlige del af området. Der skal være en afstand mellem vindmøllen og højspændingsledningen, som minimum svarer til faldhøjden af vindmøllen, medmindre der indgås en konkret og dokumenteret aftale med netselskabet, der ejer højspændingsledningen om andet afstandskrav. Der skal tages højde for at hele området T21 efter skovbeplantning er beliggende inden for skovbyggelinjen. Der skal tages hensyn til den nærtliggende jernbane. Bane Danmark skal høres i forbindelse med planlægning for projekter i området. Der skal tages højde for at der forefindes beskyttede naturtyper i område T21. Skal der opstilles vindmøller i disse områder, skal det forventes, at der opstilles krav om etablering af erstatningsbiotoper. 26 Kommuneplantillæg nr. 20

Kommuneplantillæg nr. 25 til Struer Kommuneplan 2001-2012 og nr. 10 til Thyholm Kommuneplan 1997-2008. Temaplan for vindmøller i Struer Kommune

Kommuneplantillæg nr. 25 til Struer Kommuneplan 2001-2012 og nr. 10 til Thyholm Kommuneplan 1997-2008. Temaplan for vindmøller i Struer Kommune Kommuneplantillæg nr. 25 til Struer Kommuneplan 2001-2012 og nr. 10 til Thyholm Kommuneplan 1997-2008 Temaplan for vindmøller i Struer Kommune Januar 2009 Indhold Indledning og baggrund 3 Offentlige høringer

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 1. Temaplan for vindmøller i Nyborg Kommune

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 1. Temaplan for vindmøller i Nyborg Kommune KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 1 Temaplan for vindmøller i Nyborg Kommune Indledning Det er et mål, at Danmark på sigt skal gøre sin energiforsyning fri af fossile brændsler, og det forventes at vindmøller

Læs mere

Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup

Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup Forslag Status Forslag KOMPLAN_ID 2214193 Plannavn Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup plannr Tillæg nr 28 Dato for offentliggørelse af forslag 6. maj

Læs mere

Tillæg nr. 5 Vindmølleplan. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021

Tillæg nr. 5 Vindmølleplan. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021 Tillæg nr. 5 Vindmølleplan Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021 Indholdsfortegnelse 11.7 Vindmølleplan.............................................3 Indledning...............................................4

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 285a

Forslag til Lokalplan nr. 285a Forslag til Lokalplan nr. 285a For et område til 4 vindmøller ved Faster-Astrup Planforslaget offentliggøres sammen med forslag til Tillæg nr. 57a til Kommuneplan 2009-2021 for Ringkøbing-Skjern Kommune.

Læs mere

Miljørapport med VVM og Miljøvurdering Vindmøller ved Søllested April 2011 Vindmøller ved Søllested - Miljørapport med VVM og Miljøvurdering April 2011 Udgiver: Lolland Kommune Jernbanegade 7 4930 Maribo

Læs mere

Vindmøller ved Store Løgtvedgård

Vindmøller ved Store Løgtvedgård PLAN BYG OG MILJØ Vindmøller ved Store Løgtvedgård VVM-redegørelse og miljørapport Maj 2012 Forord Kalundborg Kommune har modtaget en ansøgning om opstilling af tre vindmøller ved Store Løgtvedgård med

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet kan ikke give medhold i klagen over Bornholms Regionskommunes afgørelse, og afgørelsen står således ved magt.

Natur- og Miljøklagenævnet kan ikke give medhold i klagen over Bornholms Regionskommunes afgørelse, og afgørelsen står således ved magt. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 14. februar 2013 J.nr.: NMK-41-00049 & NMK-33-00485 Ref.: ilgra AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommunes miljøvurdering

Læs mere

MILJØRAPPORT Vindmøller ved Gårestrup. Vurderinger af Virkninger på Miljøet (VVM) MiljøVurdering (MV) April 2015 Hjørring Kommune

MILJØRAPPORT Vindmøller ved Gårestrup. Vurderinger af Virkninger på Miljøet (VVM) MiljøVurdering (MV) April 2015 Hjørring Kommune MILJØRAPPORT Vindmøller ved Gårestrup Vurderinger af Virkninger på Miljøet (VVM) MiljøVurdering (MV) April 2015 Hjørring Kommune Miljørapport for Vindmøller ved Gårestrup - VVM-undersøgelse og MiljøVurdering

Læs mere

Hvidbog. Høringssvar efter miljørapport og forslag til vindmølleplan. Bilag til Vejen Byråds behandling af vindmølleplanen.

Hvidbog. Høringssvar efter miljørapport og forslag til vindmølleplan. Bilag til Vejen Byråds behandling af vindmølleplanen. Hvidbog Høringssvar efter miljørapport og forslag til vindmølleplan Høringsperiode: 6. maj til 1. juli 2014 Bilag til Vejen Byråds behandling af vindmølleplanen. Hvidbog fra høring af forslag til vindmølleplan

Læs mere

Vindmøller ved Sønder Herreds Plantage

Vindmøller ved Sønder Herreds Plantage MILJØRAPPORT Vindmøller ved Sønder Herreds Plantage Morsø Kommune - VURDERING AF VIRKNINGER PÅ MILJØET (VVM) - MILJØ-VURDERING (MV) August 2009 MORSØ KOMMUNE: Miljørapport - Vindmøller ved Sønder Herreds

Læs mere

Sags. nr. 727-2009-82796. Forslag til. Lokalplan nr. 1126

Sags. nr. 727-2009-82796. Forslag til. Lokalplan nr. 1126 Sags. nr. 727-2009-82796 Forslag til Lokalplan nr. 1126 Vindmølleområde syd for Torrild Marts 2015 er udarbejdet af Odder Kommune i samarbejde med Urland. Nærmere oplysninger om lokalplanen fås hos: Odder

Læs mere

Lokalplanforslag 1039 i høring

Lokalplanforslag 1039 i høring Offentliggjort på www.koege.dk den 9.9.2013 Lokalplanforslag 1039 i høring Køge Byråd har den 27. august 2013 besluttet at fremlægge forslag til lokalplan 1039 for vindmøller på Køge Havn, VVM-redegørelse

Læs mere

Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land. Afrapportering fra Arbejdsgruppe om vindmølleplanlægning

Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land. Afrapportering fra Arbejdsgruppe om vindmølleplanlægning Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land Afrapportering fra Arbejdsgruppe om vindmølleplanlægning Titel: Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land Redaktion: Naturstyrelsen,

Læs mere

Miljøvurdering Miljøvurdering Miljøvurdering Ikke teknisk resumé Miljøvurdering Overordnet vurdering Miljøvurdering Vurdering af retningslinjer

Miljøvurdering Miljøvurdering Miljøvurdering Ikke teknisk resumé Miljøvurdering Overordnet vurdering Miljøvurdering Vurdering af retningslinjer Ikke teknisk resumé Overordnet vurdering af retningslinjer Byer og byformål Veje og trafik Teknik og forsyning Landområder Ferie og fritid Naturområder af rammer Støvring Suldrup Terndrup 2 2 3 3 5 5 7

Læs mere

På vej til vedvarende energi. - med vindmøller

På vej til vedvarende energi. - med vindmøller På vej til vedvarende energi - med vindmøller Indhold side Forord - giv din mening til kende 4 Resumé 5 1. Klimaudfordringen hvilke mål skal vi nå? 6 2. Husstandsmøller eller store vindmøller? 8 3. Hvor

Læs mere

Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød

Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød Nyt Hospital Nordsjælland - Program Juli 2012 Nyt Hospital Nordsjælland - Program Januar 2012 Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød Region Hovedstaden

Læs mere

BIOGAS TØNDER VVM-redegørelse og miljøvurdering

BIOGAS TØNDER VVM-redegørelse og miljøvurdering TØNDER KOMMUNE BIOGAS TØNDER VVM-redegørelse og miljøvurdering August 2013 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 5 2 BAGGRUND 6 2.1 Hvad er VVM? 6 2.2 Foroffentlighedsfasen - Idéfasen 7 2.3 Læsevejledning

Læs mere

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas.

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing Supplerende offentliggørelse af: Kommuneplantillæg nr. 37 og Lokalplan nr. 373 for et område til teknisk formål (biogasanlæg)

Læs mere

Anmeldelse af vindmøller ved Grønkærvej Vindmølleområde 13 Foelbæk i Lemvig Kommune

Anmeldelse af vindmøller ved Grønkærvej Vindmølleområde 13 Foelbæk i Lemvig Kommune Anmeldelse af vindmøller ved Grønkærvej Vindmølleområde 13 Foelbæk i Lemvig Kommune Marts 2014 Visualisering af fem nye vindmøller med en totalhøjde på 150 m ved Grønkærvej set fra bavnehøjen ved Møborg

Læs mere

Vindmøller i Danmark

Vindmøller i Danmark Vindmøller i Danmark INDHOLD Forord Side 3 Vindenergi en af løsningerne på de energipolitiske udfordringer Side 4 De energi- og klimapolitiske udfordringer De energipolitiske målsætninger EU s klima- og

Læs mere

Tillæg nr. 25. til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune, Område til teknisk anlæg (solcelleanlæg) ved Hjortmose, nord for Røgind

Tillæg nr. 25. til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune, Område til teknisk anlæg (solcelleanlæg) ved Hjortmose, nord for Røgind Tillæg nr. 25 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune, Område til teknisk anlæg (solcelleanlæg) ved Hjortmose, nord for Røgind Ortofoto Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 17.

Læs mere

kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for udvidelsen af et naturgaslager ved Ll. Torup

kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for udvidelsen af et naturgaslager ved Ll. Torup Forslag til kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for udvidelsen af et naturgaslager ved Ll. Torup Viborg Kommune Vesthimmerland Kommune Januar 2010 Hvad er et kommuneplantillæg Et kommuneplantillæg er

Læs mere

Potentielle testpladser til prototypemøller frem mod 2020

Potentielle testpladser til prototypemøller frem mod 2020 Potentielle testpladser til prototypemøller frem mod 2020 April 2011 Miljøministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Klima- og Energiministeriet Forsvarsministeriet Justitsministeriet Ministeriet for

Læs mere

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Juni 2006 1 INDLEDNING...3 DEL I...5 I. LOVENS MILJØBEGREB...6 II. LOVENS PLAN/PROGRAMBEGREB...8 III. SCREENING...12

Læs mere

TILLÆG NR. 1 TIL KOMMUNEPLAN 2013

TILLÆG NR. 1 TIL KOMMUNEPLAN 2013 TILLÆG NR. 1 TIL KOMMUNEPLAN 2013 FOR RAMMEOMRÅDE HS.D.5 HILLERØD KOMMUNE BY OG MILJØ Indholdsfortegnelse 3 Kommuneplantillæg 3 Retsvirkninger 3 Indledning 3 VVM og Miljøvurdering 3 VVM 4 Miljøvurdering

Læs mere

Helikopterlandingsplads ved Regionshospitalet

Helikopterlandingsplads ved Regionshospitalet VVMredegørelse og kommuneplanretningslinjer Helikopterlandingsplads ved Regionshospitalet Holstebro Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013 Forslag Holstebro Kommune Oktober 2014 1 Forord Hermed foreligger forslag

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Kommuneplantillæg 2.015 for udvidelse af Aalborg Lufthavn Byrådet godkendte den 27. maj

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109. Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby

Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109. Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109 Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere