Vindmølleplan. Illustrationsfoto: Vindmøllesekretariatet. Kommuneplantillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vindmølleplan. Illustrationsfoto: Vindmøllesekretariatet. Kommuneplantillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020"

Transkript

1 Vindmølleplan Illustrationsfoto: Vindmøllesekretariatet Kommuneplantillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan

2 2 Kommuneplantillæg nr. 20

3 Kommuneplantillæg nr Vindmølleplan Indholdsfortegnelse Redegørelse... Planens baggrund, hovedformål og indhold... Oversigtskort... Rummelighed... Ændringer... Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer... Retningslinjer og rammer... Opstilling og udskiftning af vindmøller... Den videre planlægningsproces... Konsekvensområder - støj... Ikke teknisk resumé... Habitatdirektiv... Generelle retningslinjer... T14 Vindmølleområde ved Haderup SØ... T15 Vindmølleområde ved Krusbjerg... T16 Vindmølleområde ved Vildbjerg NØ... T17 Vindmølleområde ved Abildå S... T18 Vindmølleområde ved Fonvad... T19 Vindmølleområde ved Amtrup... T20 Vindmølleområde ved Birk S... T21 Vindmølleområde ved Paarup Huse... T22 Vindmølleområde ved Stakroge Ø... Vedtagelsespåtegning Indhold

4 Redegørelse Planens baggrund, hovedformål og indhold Herning Byråd har besluttet, at der skal reserveres arealer til vindmølleområder i Herning Kommune. I august/september 2009 udsendtes et debatoplæg i offentlig høring for at indhente synspunkter, idéer og forslag til det forestående planarbejde. På baggrund af de bemærkninger, idéer og forslag som kommunen modtog i debatfasen, udarbejdede Herning Kommune et forslag til kommuneplantillæg nr vindmølleplan, som var i offentlig høring fra den 30. juni til og med den 15. september I forslaget til vindmølleplanen var udlagt i alt ti vindmølleområder, til opstilling af vindmøller med en totalhøjde fra 100 m 150 m. I forbindelse med udarbejdelse af vindmølleplanen er nogle af de områder, som var med i debatoplægget, arealmæssigt blevet reduceret eller er helt udgået. Flere af de områder, som blev foreslået af borgere og andre i debatperioden til opsætning af vindmøller, er ikke medtaget i vindmølleplanen, da andre interesser samlet set har vejet tungere, eller det ikke har været muligt at udlægge området for eksempel på grund af kort afstand til nabobeboelse. I forbindelse med den endelige vedtagelse af vindmølleplanen er antallet af vindmølleområder reduceret til ni, da et område i den nordlige del af kommunen, ved Haderup NØ, er udtaget af planen, på baggrund af de landskabelige kvaliteter omkring området, og en række af de indkomne bemærkninger til vindmølleplanen. Reservationen af vindmølleområder er i tråd med Rapport fra regeringens planlægningsudvalg for vindmøller på land, hvor udvalget anbefaler, at kommunerne følger op på regeringens energiudspil ved kommuneplanrevisionen i Opfordringen betyder mere konkret, at der skal udarbejdes en samlet plan for den langsigtede udbygning af vindmøller ved udpegning af områder, hvor der kan opstilles vindmøller. Hus Højde 5,5 m Stort træ Højde 20 m Elia Højde 32 m Herning Højskole Højde 42 m Vindmølle Totalhøjde 80 m Vindmølle Totalhøjde 100 m Vindmølle Totalhøjde 150 m Vindmøllestørrelser, høje og mindre anlæg i Herning 4 Kommuneplantillæg nr. 20

5 Signaturforklaring Vindmølleområde Kommunegrænse A 0 Ramme nr Kilometer Vindmølleområderne i Herning Kommune. 5 Redegørelse

6 Rummelighed Den nedenstående tabel er et overslag over rummeligheden i de enkelte vindmølleområder. Vindmølleområderne vil tilsammen kunne rumme vindmøller med en samlet effekt på MW. Overslag over rummelighed i vindmølleområderne Område nr. Antal [stk.] Totalhøjde [meter] Opstilling [antal rækker] Samlet effekt [MW] T min. 125 max 150 T min. 100 max 150 T min. 125 max. 150 T min. 100 max. 130 T min. 125 max. 150 T min. 110 max. 125 T min. 125 max. 150 T21 3 min. 100 max. 125 T min. 100 max. 130 Bemærkninger Der er eksisterende møller I alt Der er eksisterende møller Der er eksisterende møller Der er eksisterende møller Tabellen viser et overslag på antal vindmøller, totalhøjde, opstilling og effekt for hvert vindmølleområde. 6 Kommuneplantillæg nr. 20

7 Ændringer Skovrejsningsområde Med kommuneplantillægget udpeges ni områder til opsætning af vindmøller. I Herning Kommuneplan er vindmølleområdet T16 udlagt til skovrejsningsområde. Dette ændres med dette tillæg til et neutralt område for skovrejsning. Neutrale områder for skovrejsning, er de områder i det åbne land, der hverken er udpeget skovrejsningsområde eller område hvor skovrejsning er uønsket. Vindmølleområde ved Paarup Huse I kommuneplanen er der udlagt et vindmølleområde ved Paarup Huse. Vindmølleområdet bliver med kommuneplantillægget ændret væsentligt, både med hensyn til afgrænsningen af det udpegede areal, antallet af vindmøller og vindmøllehøjder. Vindmølleområde vest for Sørvad I kommuneplanen er der udlagt et vindmølleområde vest for Sørvad. Vindmølleområdet udgår med kommuneplantillægget, da afstandskravet til beboelse ikke kan opfyldes for vindmøller med en højde på 100 m 150 m. Hovedstruktur Teksten i hovedstrukturen ændres til følgende: Baggrund Herning Kommune ønsker at udnytte mulighederne for vindkraft, og har derfor reserveret områder til opstilling af vindmøller med en totalhøjde på 100 m 150 m. Herning Kommune bidrager derved til, at Danmark har mulighed for at producere mere energi gennem vedvarende energi. Vindmøller kan kun opstilles i de områder, som er udpeget til vindmølleområder i kommuneplanens retningslinjer. Ligeledes gælder det, at eksisterende vindmøller kun kan udskiftes, såfremt arealet i kommuneplanen er udpeget som et vindmølleområde. Eksisterende vindmølleområder udenfor de udpegede områder vil derfor forsvinde, efterhånden som de enkelte vindmøller tages ud af drift. I henhold til Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer er der til vindmølleplanen udarbejdet en miljøvurdering. Den nærmere baggrund for planlægningen, retningslinjerne og rammerne fremgår af miljørapporten. Vindmølleområderne er illustreret på kortbilag 7 i Herning Kommuneplan Der er ikke udpeget områder til opstilling af husstandsmøller. Husstandsmøller er vindmøller med en totalhøjde på max 25 m, der opføres i tilknytning til fritliggende ejendomme. Opstilling af husstandsmøller kræver en landzonetilladelse ifølge planloven. Byrådets mål 60 MW ny vindenergi inden 2030 Byrådet vil arbejde for sit mål ved, at Reservere områder til opstilling af vindmøller Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer I henhold til Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer er der til kommuneplantillægget udarbejdet en miljørapport og en sammenfattende redegørelse. Den nærmere baggrund for planlægningen, retningslinjerne og rammerne fremgår af miljørapporten. Miljørapporten og den sammenfattende redegørelse kan findes på Herning Kommunes hjemmeside. Miljøvurderingens Ikke tekniske resumé er medtaget i denne redegørelse, se afsnittet Ikke teknisk resumé. I hovedtræk er følgende beskrevet i miljørapporten: 7 Redegørelse

8 Lovgivning i relation til vindmøller. Planens forbindelse til andre planer. Miljøvurdering og afbødende foranstaltninger. I hovedtræk er følgende beskrevet i den sammenfattende redegørelse: Hvordan miljørapporten er taget i betragtning. Hvordan de indkomne bemærkninger til planen er taget i betragtning. Hvorfor den vedtagne plan er valgt ud fra de behandlede alternativer. Det endelige overvågningsprogram. Retningslinjer og rammer Retningslinjer Efter planlovens 11a skal kommuneplanen indeholde retningslinjer for blandt andet placeringen af tekniske anlæg, herunder vindmøller. Retningslinjerne udgør et grundlag for kommunens administration. Der er to typer retningslinjer: En retningslinje, som udpeger områder til opstilling af vindmøller. Generelle retningslinjer, som gælder for alle de udpegede områder. Rammer For hvert vindmølleområde er der udarbejdet rammer, som er retningsgivende for indholdet af de mere detaljerede lokalplaner. I rammerne bestemmes rummeligheden af de udpegede områder, det vil sige antal og totalhøjde for vindmøllerne. vindmølleområde i kommuneplanen. Vindmølleområder udenfor de udpegede områder vil derfor forsvinde, efterhånden som vindmøllerne tages ud af drift. Den videre planlægningsproces Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan er en overordnet planlægning, hvori der udlægges områder til opsætning af vindmøller. Inden der kan sættes vindmøller op i de udlagte områder, skal der udarbejdes en mere konkret planlægning for de givne vindmølleprojekter. Dette omfatter en Vurdering af Virkningen på Miljøet (VVM), samt en lokalplan og et kommuneplantillæg for de enkelte projekter. Lokalplanen skal indeholde bestemmelser om vindmøllernes præcise placering, antal, mindste og største totalhøjde samt udseende. I forbindelse med den videre projektplanlægning vil såvel støj- og skyggepåvirkning ved naboejendomme blive belyst. Både VVM og lokalplan for de enkelte projekter skal i offentlig høring. Der annonceres i lokalavisen og på kommunens hjemmeside, så borgere i området får mulighed for at kommentere det konkrete projekt. Konsekvensområder - støj For at sikre grundlaget for etablering af vindmøller vil der blive udlagt konsekvensområder omkring vindmølleområderne. Konsekvensområdets udstrækning bestemmes af vindmøllernes støjbidrag. Konsekvensområderne fastlægges derfor i forbindelse med planlægningen for det enkelte område, når det endelige opstillingsmønster og vindmøllernes støj er afklaret. Inden for konsekvensområderne vil der ikke kunne etableres nye boliger i det åbne land eller anden ny støjfølsom arealanvendelse. Opstilling og udskiftning af vindmøller Vindmøller kan kun opstilles i de områder, som er udpeget til vindmølleområder i kommuneplanens retningslinje. Ligeledes gælder det, at eksisterende vindmøller kun kan udskiftes, såfremt det pågældende vindmølleareal er udpeget som et 8 Kommuneplantillæg nr. 20

9 Ikke teknisk resumé Det ikke tekniske resumé af miljørapporten er udarbejdet i forbindelse med forslag til tillæg, hvori der var udlagt 10 vindmølleområder. Efterfølgende er et vindmølleområde udtaget af planen, hvorfor antallet af områder, områdernes samlede effekt o.l. ikke er i overensstemmelse med den endeligt vedtagne vindmølleplan. Planen Med kommuneplantillægget udpeges ti områder til opsætning af vindmøller med en totalhøjde på m. Vindmølleområderne kan som minimum rumme tre vindmøller. Opstillingsmønstrene skal være geometrisk let opfattelige, såsom enkeltrækker. Vindmølleområderne har tilsammen en rummelighed på vindmøller med en samlet effekt på MW. Eksisterende vindmøller som ligger udenfor de områder, der er udpeget til vindmølleområder i kommuneplantillægget, vil forsvinde i takt med, at vindmøllerne bliver udfaset. Status Herning Kommune har i dag vindmøller med en samlet effekt på ca. 75 MW fordelt på ca. 110 vindmøller. De største vindmøller har en effekt på 1,3 MW og har en højde på omkring 100 m. Planens miljøpåvirkninger I grove træk er udpegningen af vindmølleområderne foretaget ved først at udpege de beskyttelseshensyn, som ikke harmonerer med opsætning af vindmøller. Det gælder for eksempel landskab og afstand til beboelse. Herefter er restarealerne afvejet i henhold til opstilling af vindmøller, og at de som minimum kan rumme tre vindmøller. Når en bygherre har udarbejdet et anlægsprojekt og anmeldt projektet til Herning Kommune skal anlægget VVM-vurderes (Vurdering af Virkningerne på Miljøet). Denne vurdering er væsentligt mere konkret og omfattende end miljøvurdering udarbejdet i miljørapporten. Nedenfor gennemgås nogle af de hensyn, som har haft en stor betydning i forhold til udpegningen. Landskab I Herning Kommune er der mange vindmølleområder med små vindmøller. På sigt vil der som konsekvens af vindmølleplanen være forholdsvis få vindmølleområder med store vindmøller. Landskabeligt vurderes denne udvikling at være positiv, da flere mindre vindmøller er mere dominerende i nærzonen end færre store vindmøller, idet den samlede opstilling fylder mere i synsfeltet. Dog kan større vindmøller ses over større afstande. Der er ikke planlagt for vindmølleområder i Større uforstyrrede landskabsområder og i en bufferzone heromkring. Dette er gjort for at beskytte oplevelsen af de større uforstyrrede landskabsområder. I kommunens vestlige del er der store landskabelige værdier, blandt andet større hedearealer. Der er ikke planlagt for vindmøller i eller ved dette område. Der er taget vidtrækkende landskabelige hensyn. Vurderingen er, at der på sigt vil blive tale om en positiv udvikling, da de eksisterende vindmøller, som er mindre og ligger mere spredte i landskabet, vil forsvinde. Vindmølleområder, der er placeret med en mindre afstand end 28 gange totalhøjden til et andet vindmølleområde, skal kunne opfattes som selvstændige vindmølleområder, uden at der sker et visuelt uheldigt samspil. Kultur Et enkelt vindmølleområde ligger indenfor et areal, der er udpeget til kulturmiljø (Bjørslev Mose og Plantage). Det er vurderet, at kulturmiljøet ikke vil blive påvirket væsentligt af nye vindmøller, da der er eksisterende vindmøller i området. Natur Arealerne, som indgår i vindmølleområder, er i langt overvejende grad dyrkede landbrugsarealer. Dog indgår der også for eksempel ådale. Der kan i vindmølleområderne være beskyttede arter. I forbindelse med de enkelte anlægsprojekter vil naturforholdene blive nærmere vurderet, herun- 9 Redegørelse

10 der de beskyttede arter, hvis yngle- og levesteder ikke må forringes. Klima og sundhed En fuldt udbygget vindmølleplan forventes at fortrænge tons CO 2 pr. år. Desuden påvirker vindmøller sundheden positivt gennem fortrængning af sundhedsfarlige udledninger fra fossile kulstofkilder. Vindmøller påvirker sundheden negativt gennem støj og skyggekast. I de enkelte VVM-tilladelser vil der blive stillet betingelser vedrørende støj og skyggekast. Materielle goder Vindmøller skal være med til at gøre Danmark mere uafhængig af at skulle købe energi fra andre lande. Habitatdirektiv Inden forslaget til kommuneplantillæg blev forelagt til politisk behandling udførte kommunen en foreløbig vurdering i henhold til Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. Kommunens vurdering er, at det kan afvises, at planen i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter iht. nævnte lovgivning vil påvirke væsentligt. Vurderingen er blandt andet underbygget og begrundet ud fra, at de kommende vindmølleanlæg er omfattet af VVM-reglerne. Her vil der blive taget højde for beskyttelsesinteresserne. Desuden er der ikke noget i miljøvurderingens naturafsnit, som peger på at beskyttelsesinteresserne vil blive væsentligt påvirket. Alternativer I debatperioden er der af borgere og andre foreslået tolv vindmølleområder, som ikke var med i debatoplægget. Ud fra landskabelige hensyn, lovgivnings- og miljømæssige betragtninger er kun et enkelt af de foreslåede områder medtaget i forslaget til kommuneplantillæg. Desuden er otte af de områder, som var med i debatoplægget, ikke med i forslaget til kommuneplantillægget. Årsagen hertil er kommentarer fra borgere og andre i debatfasen, men også landskabelige hensyn, lovgivnings- og miljømæssige betragtninger i øvrigt. Hvis planen ikke vedtages (0-alternativet), kan der ikke rejses vindmøller større end 25 m. De eksisterende vindmøller må forventes afviklet indenfor år, hvorved behovet for el sandsynligvis skal dækkes på anden vis, for eksempel gennem konventionel kraftvarmeproduktion. Konklusion Det vurderes, at realisering af planen samlet set vil medføre en positiv effekt. Planerne er ikke i modstrid med de forskellige målsætninger på en sådan måde, at der ikke kan findes løsninger herpå gennem den videre planlægning samt den efterfølgende sagsbehandling. Her tænkes på diverse tilladelser og dispensationer, hvor der vil blive stillet en række vilkår. 10 Kommuneplantillæg nr. 20

11 Generelle retningslinjer 1. Beliggenheden af vindmølleområder er illustreret på kortet side 5, benævnt med rammenumrene T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21 og T Ved etablering af den første vindmølle i et område skal der foreligge en beliggenhedsplan for det antal vindmøller, som rammen åbner mulighed for. 3. Ved realisering af den første vindmølle i et område, skal det dokumenteres, at det samlede støjbidrag fra alle de tilladelige vindmøller kan overholde Miljøministeriets støjkrav. 4. Ved realisering af den første vindmølle i et område, skal det dokumenteres, at ingen nabobeboelse kan få over ti timers reel skyggekast om året. Vurderingen skal omhandle det antal vindmøller, som rammen åbner mulighed for. 5. Vindmøller skal opstilles i et let opfatteligt mønster, således at oplevelsen i landskabet bliver så harmonisk som muligt. 6. Alle vindmøller skal have rørtårn. De skal have tre vinger og omløbsretning med uret set med vinden i ryggen. Farven skal være lys grå med maksimalt glanstal på 30 for alle dele af vindmøllen. Bortset fra et mindre firmalogo på kabinen må vindmøllerne ikke bære reklamer. 7. Alle vindmøller i et område skal have samme farve, højde og tårnkonstruktion. Mindre forskelle kan accepteres, hvis en visualisering kan påvise, at de er uden væsentlig betydning. 8. Vindmøllerne skal have lysafmærkning, hvis det kræves af Statens Luftfartsvæsen. Anden belysning er ikke tilladt. 9. Der skal være harmoni i forholdet mellem rotordiameter og navhøjde. Dette vurderes bl.a. i forhold til vindmøllernes placering i landskabet. 10. I forbindelse med udarbejdelse af landzonetilladelse eller landzonelokalplan med bonusvirkning skal der stilles vilkår om, at vindmøllerne nedtages indenfor et år efter de er ophørt med at producere. 11. Udskiftning af vindmøller kræver en ny tilladelse. Udskiftning af tårnet anses for en nedtagning/udskiftning af møllen. 12. Vindmøllerne og dertil hørende anlæg skal så vidt muligt placeres under hensyntagen til den fortsatte landbrugsdrift. 13. I forbindelse med projektplanlægning vil der omkring vindmølleområdet blive udlagt et konsekvensområde for at hindre, at der etableres nye boliger eller anden ny støjfølsom arealanvendelse. 11 Redegørelse

12 T14 Teknisk anlæg. Vindmølleområde ved Haderup SØ I området kan opsættes maksimalt 10 vindmøller. Maksimal totalhøjde 150 m. Minimal totalhøjde 125 m. Vindmøllerne skal stå på en, to eller tre parallelle rette linjer med cirka lige stor indbyrdes afstand. Den eksisterende vindmøllegruppe skal nedtages, før der opsættes nye vindmøller. I den kommende planlægningsproces skal følgende inddrages: Randzonen mod ådalen er landskabelig meget følsom. Det skal afvejes, om der må rejses vindmøller i randzonen. Forholdet til de rekreative kvaliteter skal belyses, herunder landskabsoplevelsen, særlig for Haderis Å, Karup Å, Kongenshus Hede og området omkring Resen. Der skal udarbejdes en konkret vurdering af de landskabelige konsekvenser af opstilling af vindmøller i området, herunder udarbejdes visualiseringer af vindmøllerne fra områderne ved Kongenshus Hede, Resen og Karup Ådal. Der skal foretages en konkret vurdering af forholdet til eksisterende vindmøller og udpegede vindmølleområder i Viborg og Holstebro Kommuner. Der skal foretages en konkret vurdering af, om opstillingen af vindmøller i området vil være i strid med det støjfri område omkring Resen, jf. retningslinje nr. 11 i Viborg Kommuneplan Påvirkningen af området omkring Stubbergård Sø skal belyses, og der skal udarbejdes visualiseringer fra Stubbergård Sø området, idet der herfra findes helt uspolerede udsigter. Opstilling af vindmøller skal vurderes i forhold til trafiksikkerheden på A 34. Vejdirektoratet skal inddrages i forbindelse med planlægning for projekter i området. Grundet beliggenheden inden for 12 km fra Flyvestation Karup, skal Forsvarets Bygningsog Etablissementstjeneste inddrages i forbindelse med planlægning for projekter i området. Der skal tages højde for, at der forefindes beskyttede naturtyper i område T14. Skal der opstilles vindmøller i de beskyttede områder, skal det forventes, at der stilles krav om etablering af erstatningsbiotoper. Der skal tages højde for at der forefindes skov- og fredskovsarealer i og omkring område T Der skal tages højde for, at der er en minkfarm beliggende inden for området. 12 Kommuneplantillæg nr. 20

13 Haderup Karupvej Herningvej T14 NORD 13 Redegørelse

14 T15 Teknisk anlæg. Vindmølleområde ved Krusbjerg I området kan opsættes maksimalt 8 møller. Maksimal totalhøjde 150 m. Minimal totalhøjde 100 m. Vindmøllerne skal stå på en ret linje med cirka lige stor indbyrdes afstand. I den kommende planlægningsproces skal følgende inddrages: Randzonen mod ådalen er landskabeligt meget følsom. Det skal afvejes om der må rejses vindmøller i randzonen. Der skal foretages en konkret vurdering af projektets påvirkning af Ovstrup Hede, da heden er udpeget som særligt værdifuldt kulturmiljø og Natura2000-område. Der skal udarbejdes visualiseringer af projektet fra Ovstrup Hede. Der løber en højspændingsledning på 60 kv i den vestlige del af området. Der skal være en afstand mellem vindmøllen og højspændingsledningen, som minimum svarer til faldhøjden af vindmøllen, medmindre der indgås en konkret og dokumenteret aftale med netselskabet, der ejer højspændingsledningen om andet afstandskrav. Grundet beliggenheden inden for 12 km fra Flyvestation Karup, skal Forsvarets Bygningsog Etablissementstjeneste inddrages i forbindelse med planlægning for projekter i området. Der skal tages højde for at der forefindes skovarealer omkring område T15. Der skal tages højde for, at der forefindes beskyttede naturtyper i område T15. Skal der opstilles vindmøller i disse områder, skal det forventes, at der opstilles krav om etablering af erstatningsbiotoper. Vindmøllernes støjpåvirkning af de nært liggende rekreative arealer, Sunds Kommuneplantage, Sunds Nørreå og Lunebakker skal belyses. 14 Kommuneplantillæg nr. 20

15 Krusbjergvej T15 Linåvej Sunds NORD 15 Redegørelse

16 T16 Teknisk anlæg. Vindmølleområde ved Vildbjerg NØ I området kan opsættes maksimalt 4 møller. Maksimal totalhøjde 150 m. Minimal totalhøjde 125 m. Vindmøllerne skal stå på en ret linje med cirka lige stor indbyrdes afstand. Vindmølleområdet udpeges til neutralt skovrejsningsområde. I den kommende planlægningsproces skal følgende inddrages: Der løber en højspændingsledning i den nordlige del af området og der er planlagt en 400 kv højspændingsledning igennem området. Der skal være en afstand mellem vindmøllen og højspændingsledningen, som minimum svarer til faldhøjden af vindmøllen, medmindre der indgås en konkret og dokumenteret aftale med netselskabet, der ejer højspændingsledningen om andet afstandskrav. Der skal foretages en konkret vurdering af vindmøllernes påvirkning af Vildbjerg by, både hvad angår støj- og visuel påvirkning. Der skal laves visualiseringer af projektet fra Vildbjerg by. Der skal tages højde for at der forefindes beskyttede naturtyper i område T16. Skal der opstilles vindmøller i disse områder, skal det forventes, at der opstilles krav om etablering af erstatningsbiotoper. 16 Kommuneplantillæg nr. 20

17 Troelstrupvej T16 Pugdalvej Vildbjerg NORD 17 Rammer

18 T17 Teknisk anlæg. Vindmølleområde ved Abildå S I området kan opsættes maksimalt 4 møller. Maksimal totalhøjde 130 m. Minimal totalhøjde 100 m. Vindmøllerne skal stå på en ret linje med cirka lige stor indbyrdes afstand. I den kommende planlægningsproces skal følgende inddrages: Opstillingen af vindmøller i område T17 skal afstemmes med eksisterende vindmøller ved Møltrup, og vindmølleområderne Vester Barde og Videbæk Mose i Ringkøbing-Skjern Kommune, så de tilnærmelsesvis harmonerer med hinanden. Da vindmølleområde T17 ligger forholdsvis tæt på eksisterende og planlagte vindmølleområder skal følgende indgå: - Vindmølleområdets påvirkning af landskabet skal belyses. - Det skal oplyses, hvorfor påvirkningen i givet fald kan anses for ubetænkelig. Ringkøbing-Skjern Kommune skal underrettes omkring projektplanlægning for område T17. Randzonen mod ådalen er landskabeligt meget følsom. Det skal afvejes, om der må rejses vindmøller i randzonen. Der skal tages højde for at der forefindes beskyttede naturtyper i område T17. Skal der opstilles vindmøller i disse områder, skal det forventes, at der opstilles krav om etablering af erstatningsbiotoper. Der skal tages højde for, at der er en minkfarm beliggende lige nord for område T Kommuneplantillæg nr. 20

19 Abildå Abildåvej T17 Videbækvej NORD 19 Rammer

20 T18 Teknisk anlæg. Vindmølleområde ved Fonvad I området kan opsættes maksimalt 4 møller. Maksimal totalhøjde 150 m. Minimal totalhøjde 125 m. Vindmøllerne skal stå på en ret linje med cirka lige stor indbyrdes afstand. I den kommende planlægningsproces skal følgende inddrages: Der er planlagt en højspændingsledning igennem området. Der skal være en afstand mellem vindmøllen og højspændingsledningen, som minimum svarer til faldhøjden af vindmøllen, medmindre der indgås en konkret og dokumenteret aftale med netselskabet, der ejer højspændingsledningen, om andet afstandskrav. Der skal tages højde for at der forefindes en spejderhytte inden for område T18. Der skal tages højde for at der forefindes skovarealer inden for område T18. Der skal tages højde for at der forefindes beskyttede naturtyper i område T18. Skal der opstilles vindmøller i disse områder, skal det forventes, at der opstilles krav om etablering af erstatningsbiotoper. Der skal tages højde for at der er en naturgasfordelingsledning beliggende lige øst for området. Der bør være en afstand mellem vindmøllen og naturgasledningen svarende til minimum 200 meter. Ejeren af naturgasledningen skal kontaktes i forbindelse med planlægning for projekter i området. 20 Kommuneplantillæg nr. 20

21 Skibbild Gødstrup T18 Fonvadvej Snejbjerg Helstrupvej NORD 21 Rammer

22 T19 Teknisk anlæg. Vindmølleområde ved Amtrup I området kan opsættes maksimalt 4 møller. Maksimal totalhøjde 125 m. Minimal totalhøjde 110 m. Vindmøllerne skal stå på en ret linje med cirka lige stor indbyrdes afstand. Den eksisterende vindmøllegruppe skal nedtages før der opsættes nye vindmøller. I den kommende planlægningsproces skal følgende inddrages: Randzonen mod ådalen er landskabeligt meget følsom. Det skal afvejes om der må rejses vindmøller i randzonen. Der skal tages højde for at der er en naturgasfordelingsledning beliggende lige øst for området. Der bør være en afstand mellem vindmøllen og naturgasledningen svarende til minimum 200 meter. Ejeren af naturgasledningen skal kontaktes i forbindelse med planlægning for projekter i området. Der skal tages højde for at der forefindes beskyttede naturtyper i område T19. Skal der opstilles vindmøller i disse områder, skal det forventes, at der opstilles krav om etablering af erstatningsbiotoper. 22 Kommuneplantillæg nr. 20

23 Snejbjerg Tanderupvej T19 Snejbjergvej Studsgård NORD 23 Rammer

24 T20 Teknisk anlæg. Vindmølleområde ved Birk S I området kan opsættes maksimalt 4 møller. Maksimal totalhøjde 150 m. Minimal totalhøjde 125 m. Vindmøllerne skal stå på en ret linje med cirka lige stor indbyrdes afstand. I den kommende planlægningsproces skal følgende inddrages: Der skal tages højde for at der forefindes søer, skov, beskyttet natur, samt fredskovsarealer i område T20. Der skal tags højde for vindmøllernes potentielle påvirkning af fugle- og friluftsliv ved de nærliggende motorvejssøer. Der skal tages højde for at der er en naturgasfordelingsledning beliggende i den vestlige del af området. Der bør være en afstand mellem vindmøllerne og naturgasledningen svarende til minimum 200 meter. Ejeren af naturgasledningen skal kontaktes i forbindelse med planlægning for projekter i området. Opstilling af vindmøller skal vurderes i forhold til trafiksikkerheden på rute 18 - Midtjyske motorvej, og rute 15 - Herningmotorvejen. Vejdirektoratet skal inddrages i forbindelse med planlægning for projekter i området. Der skal tages højde for at der forefindes beskyttede naturtyper i område T20. Skal der opstilles vindmøller i disse områder, skal det forventes, at der opstilles krav om etablering af erstatningsbiotoper. Samspillet mellem vindmølleområdet og de omkringliggende tekniske anlæg og installationer (Herning Værket og Elia) skal vurderes landskabeligt. Når der foreligger en konkret ansøgning om opstilling af vindmøller i dette område, vil Herning Kommune opfordre til, at der tages kontakt til Århus Universitet, Handels- og Ingeniørskolen i Herning, om et eventuelt samarbejde i forbindelse med det planlagte brintprojekt. 24 Kommuneplantillæg nr. 20

25 Herning Birk Hammerum 15 - Herningmotorvejen T20 Lind 18 - Midtjyske motorvej NORD 25 Rammer

26 T21 Teknisk anlæg. Vindmølleområde ved Paarup Huse I området kan opsættes maksimalt 3 møller. Maksimal totalhøjde 125 m. Minimal totalhøjde 100 m. Vindmøllerne skal stå på en ret linje med cirka lige stor indbyrdes afstand. Den eksisterende vindmøllegruppe skal nedtages før der opsættes nye vindmøller. I den kommende planlægningsproces skal følgende inddrages: Da vindmølleområdet ligger forholdsvis tæt på eksisterende og planlagte vindmølleområder skal følgende indgå: - Vindmølleområdets påvirkning af landskabet skal belyses. - Forholdet til det udlagte vindmølleområde ved Troldhede i Ringkøbing-Skjern Kommune skal belyses. - Det skal oplyses, hvorfor påvirkningen i givet fald kan anses for ubetænkelig. Ringkøbing-Skjern Kommune skal underrettes omkring projektplanlægning for område T21. Der skal tages højde for at vindmølleområdet er beliggende indenfor kulturmiljøet omkring Bjørslev Mose og Plantage. Der er højspændingsledninger i den sydvestlige del af området. Der skal være en afstand mellem vindmøllen og højspændingsledningen, som minimum svarer til faldhøjden af vindmøllen, medmindre der indgås en konkret og dokumenteret aftale med netselskabet, der ejer højspændingsledningen om andet afstandskrav. Der skal tages højde for at hele området T21 efter skovbeplantning er beliggende inden for skovbyggelinjen. Der skal tages hensyn til den nærtliggende jernbane. Bane Danmark skal høres i forbindelse med planlægning for projekter i området. Der skal tages højde for at der forefindes beskyttede naturtyper i område T21. Skal der opstilles vindmøller i disse områder, skal det forventes, at der opstilles krav om etablering af erstatningsbiotoper. 26 Kommuneplantillæg nr. 20

Vindmølleplan. Illustrationsfoto: Vindmøllesekretariatet. Kommuneplantillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Vindmølleplan. Illustrationsfoto: Vindmøllesekretariatet. Kommuneplantillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Vindmølleplan Illustrationsfoto: Vindmøllesekretariatet Kommuneplantillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 2 Kommuneplantillæg nr. 20 Kommuneplantillæg nr. 20 - Vindmølleplan Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 for Lemvig Kommune EKSISTERENDE VINDMØLLEOMRÅDE 8 IFØLGE KOMMUNEPLAN 2009 2021

Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 for Lemvig Kommune EKSISTERENDE VINDMØLLEOMRÅDE 8 IFØLGE KOMMUNEPLAN 2009 2021 FORSLAG Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 er udarbejdet med henblik på: - at ændre afgrænsningen af det fremtidige rammeområde vindmølleområde 8 kommuneplanområde

Læs mere

Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose

Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose Forslag til Tillæg nr. 7A Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2009-2021 Område til vindmøller ved Videbæk Mose Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 15. marts 2011

Læs mere

Forslag til tilæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemivg Kommune. Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemvig Kommune

Forslag til tilæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemivg Kommune. Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemvig Kommune Forslag Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2013 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 er udarbejdet med henblik på: - At ændre afgrænsningen af det fremtidige rammeområde vindmølleormåde

Læs mere

Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemivg Kommune. Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemivg Kommune. Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemvig Kommune Tillæg nr. 9 til plan 2013-2025 for Lemivg Tillæg nr. 9 til plan 2013-2025 for Lemvig Tillæg nr. 9 til plan 2013-2025 er udarbejdet med henblik på: At ændre afgrænsningen af det fremtidige rammeområde

Læs mere

Vindmøller Grønkærvej

Vindmøller Grønkærvej Tillæg nr. 17 til plan 2013-2025 for Lemvig Tillæg nr. 17 til plan 2013-2013 for Lemvig Tillæg nr. 17 til plan 2013-2025 er udarbejdet med henblik på: At tilpasse afgrænsningen af de tre vindmøllezoner

Læs mere

Tillæg nr. 7B. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 7B. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 7B Til Ringkøbing-plan 2009-2021 Område til vindmøller ved Videbæk Mose Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing- Ringkøbing- 16. august 2011 1 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 17 til Kommuneplan for Lemvig Kommune. Tillæg nr. 17 til Kommuneplan for Lemvig Kommune

Forslag til tillæg nr. 17 til Kommuneplan for Lemvig Kommune. Tillæg nr. 17 til Kommuneplan for Lemvig Kommune Forslag UDKAST Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2013-2013 for Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2013-2025 er udarbejdet med henblik på: At tilpasse afgrænsningen af de tre vindmøllezoner i Kommuneplan 2013-25

Læs mere

Vindmøller sydvest for Bækmarksbro

Vindmøller sydvest for Bækmarksbro Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2009-2021 Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2009-2021 er udarbejdet med henblik på: - at ændre retningslinjerne for afgrænsningen af og antallet af samt højden på vindmøller i det

Læs mere

Tillæg nr. 12b. Til Kommuneplan for Ringkøbing-Skjern Kommune. For et område til vindmøller ved Troldhede. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 12b. Til Kommuneplan for Ringkøbing-Skjern Kommune. For et område til vindmøller ved Troldhede. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 12b Til Kommuneplan 2009-2021 For et område til vindmøller ved Troldhede Fremlagt i offentlig høring som Tillæg nr. 8b til Temaplan for vindmøller i Ringkøbing-Skjern Kommune (Kommuneplantillæg

Læs mere

November 2014. Vindmøller nord for Krejbjerg. sammenfattende redegørelse. www.skive.dk

November 2014. Vindmøller nord for Krejbjerg. sammenfattende redegørelse. www.skive.dk Vindmøller nord for Krejbjerg November 2014 sammenfattende redegørelse Indhold Indledning og baggrund 3 Planvedtagelse 4 Integrering af miljøhensyn i planerne 4 Miljørapportens betydning og udtalelser

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33

KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33 KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33 Varde Kommune September 2007 Tillæg nr. 33 til Kommuneplan 2004-2016, Gl. Varde Kommune Baggrund Baggrunden for kommuneplantillægget er et ønske om at

Læs mere

Forslag til. Tillæg nr. 24. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til Vindmøller ved Brejning. Ringkøbing-Skjern Kommune

Forslag til. Tillæg nr. 24. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til Vindmøller ved Brejning. Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til Tillæg nr. 24 Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2013-2025 Område til Vindmøller ved Brejning Ringkøbing-Skjern Kommune Dato_måned 2013 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Forslag Dato for offentliggørelse af forslag 10. april 2013 Høringen starter 10. april 2013 Høringen slutter 5. juni 2013 Redegørelse Med dette kommuneplantillæg

Læs mere

Sammenfattende redegørelse vindmøller i Nørrekær Enge

Sammenfattende redegørelse vindmøller i Nørrekær Enge Sammenfattende redegørelse vindmøller i Nørrekær Enge Den sammenfattende redegørelse er udarbejdet i henhold til Miljøvurderingslovens 9, stk. 2, og omhandler: Lokalplan nr. 134 og 10-7-101 og kommuneplantillæg

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Sammenfattende redegørelse Miljørapport Lokalplan og kommuneplantillæg Vindmølleområde ved Lyngdrup, Landområde Nord September 2015

Sammenfattende redegørelse Miljørapport Lokalplan og kommuneplantillæg Vindmølleområde ved Lyngdrup, Landområde Nord September 2015 Sammenfattende redegørelse Miljørapport Lokalplan 5-9-106 og kommuneplantillæg 5.016 Vindmølleområde ved Lyngdrup, Landområde Nord September 2015 Sammenfattende redegørelse Miljørapport Lokalplan 5-9-106

Læs mere

Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL Sammenfattende redegørelse.

Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL Sammenfattende redegørelse. Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL 2011 Sammenfattende redegørelse www.skive.dk Indhold 1 2 3 4 5 6 Indledning og baggrund...3 Planvedtagelse...3 Integrering af miljøhensyn i planerne...4 Miljørapportens

Læs mere

Lokalplan nr. 278 samt Tillæg nr. 3 til Temaplan for Vindmøller (Kommuneplantillæg 100)

Lokalplan nr. 278 samt Tillæg nr. 3 til Temaplan for Vindmøller (Kommuneplantillæg 100) Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Rødkløvervej 4 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Johnny Christensen Direkte telefon 9974 1279 E-post planlagning@rksk.dk Dato 3. maj 2010 Sagsnummer 2009100648A Lokalplan

Læs mere

Debatoplæg om vindmøller ved Knaplund

Debatoplæg om vindmøller ved Knaplund Debatoplæg om vindmøller ved Knaplund Debatoplæg om Lokalplan nr. 358 og Tillæg nr. 73 til Kommuneplan 2013-2025 for Debatperiode: fra den 16. september til den 14. oktober 2016 Herning Kommune Billund

Læs mere

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller Vindmøller ved Marsvinslund Oplæg til debat Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller September 2014 Oplæg til debat om vindmøller ved Marsvinslund SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune om at

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune

Debatoplæg. Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune Debatoplæg Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune Kolofon: Debatoplæg til vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune. Udgivet af Vejle Kommune, september 2012. Teknik og Miljø. Indledning Vejle Kommune har i

Læs mere

Vedtagelsen betyder, at byggeri og anlæg samt ændring af den bestående anvendelse af en ejendom, skal ske som angivet i planen.

Vedtagelsen betyder, at byggeri og anlæg samt ændring af den bestående anvendelse af en ejendom, skal ske som angivet i planen. Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Rødkløvervej 4 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Johnny Christensen Direkte telefon 9974 1279 E-post planlagning@rksk.dk Dato 8. september 2010 Sagsnummer 2009100801A

Læs mere

Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby

Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby - Indkaldelse af forslag og idéer Debatperiode 6. februar til 6. marts 2013 Februar 2013 Vindmøller ved Lavensby Visualiseringen på forsiden viser 5 stk. vindmøller

Læs mere

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller Vindmøller ved Bredlund Oplæg til debat Planlægning for to 150 m høje vindmøller Juni 2015 Oplæg til debat om vindmøller ved Bredlund Møllerne visualiseret fra nordøst fra Godrumvej. SFP WIND Denmark ApS

Læs mere

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive.

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive. FO FO R RS SL LA AG G Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010 Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6 www.skive.dk/vindenergi INDLEDNING OG BAGGRUND Skive Kommune

Læs mere

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan Tillæg 33 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 21. december 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 33 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 21. december 2015

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

19:00 Velkomst og indledende oplæg v. ordstyrer borgmester Egon Fræhr, Vejen Kommune.

19:00 Velkomst og indledende oplæg v. ordstyrer borgmester Egon Fræhr, Vejen Kommune. Program 19:00 Velkomst og indledende oplæg v. ordstyrer borgmester Egon Fræhr, Vejen Kommune. 19:05 Vindmølleplanlægning i Vejen Kommune v. fagkoordinator Thomas Boldsen, Vejen kommune. 19:25 Indlæg omkring

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Marts 2016 Vindmøller ved Skodsebølle Lolland Kommune er et af de steder i verden, hvor der produceres mest vedvarende energi pr. indbygger, og kommunen vil fortsætte

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted DEBATOPLÆG 6. februar 2013 til den 6. marts 2013 Visualisering af 4 nye vindmøller på 130 meter, set fra Hyttenvej Skagen Frederikshavn Sæby Debatoplæg Vindmøller ved Donsted rojekt: Baggrund Frederikshavn

Læs mere

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan (med Miljørapport), Vindmøller, Nørrekær Enge II, Landområde Nibe (1.

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan (med Miljørapport), Vindmøller, Nørrekær Enge II, Landområde Nibe (1. Punkt 2. Godkendelse af kommuneplantillæg 10.014 og Lokalplan 10-7-103 (med Miljørapport), Vindmøller, Nørrekær Enge II, Landområde Nibe (1. forelæggelse) 2014-2818 By- og Landskabsforvaltningen indstiller,

Læs mere

til Kommuneplan , for et område til testvindmøller mellem Sdr. Vium og Lyne

til Kommuneplan , for et område til testvindmøller mellem Sdr. Vium og Lyne Forslag til Tillæg nr. 43 til, for et område til testvindmøller mellem Sdr. Vium og Lyne Geodatastyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 16. august 2016 1 Forord Kommuneplantillægget

Læs mere

Debatoplæg om vindmøller ved Holmen 2

Debatoplæg om vindmøller ved Holmen 2 Debatoplæg om vindmøller ved Holmen 2 Udvidelse af vindmøllepark ved Holmen Debatoplæg om Lokalplan nr. 400 og Tillæg nr. 62 til Kommuneplan 2013-2025 for Ringkøbing-Skjern Kommune Debatperiode: fra den

Læs mere

Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt "Skovengen" i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015.

Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt Skovengen i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015. Vindmøllepark Skovengen Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt "Skovengen" i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015. I fordebatperioden har du mulighed for indsende synspunkter og

Læs mere

DEBATOPLÆG. Vindmøller ved Ålsrode. Norddjurs Kommune april 2015. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.

DEBATOPLÆG. Vindmøller ved Ålsrode. Norddjurs Kommune april 2015. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs. DEBATOPLÆG Vindmøller ved Ålsrode Norddjurs Kommune april 2015 UDVIKL INGSFOR V A L T NINGE N Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Visualisering af 150 meter høje vindmøller,

Læs mere

Vindmøller ved Hallendrup

Vindmøller ved Hallendrup Debatopl æg Vindmøller ved Hallendrup Indkaldelse af ideer og forslag Vindmølle Område for vindmøller fra 50-80 meter i total højde Område for Vindmøller fra 100 meter i total højde Voldum Vissing erg

Læs mere

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde 1 MØLLE SKJULT AF BEPLANTNING Vindmøller øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller øst for Rendbæk. Det nye vindmølleområde forventes

Læs mere

Debatoplæg om vindmøller ved Lønborg Hede

Debatoplæg om vindmøller ved Lønborg Hede Debatoplæg om vindmøller ved Lønborg Hede Debatoplæg om udvidelse af vindmølleparken Lønborg Hede (Lønborg Hede II) Tillæg nr. 59 til Kommuneplan 2013-2025 for Ringkøbing-Skjern Kommune Debatperiode: fra

Læs mere

Idéoplæg. Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller ved Overgaard Dalbyover. fra til

Idéoplæg. Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller ved Overgaard Dalbyover. fra til Idéoplæg Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller Dalbyover geodatastyrelsen, Miljøministeriet Udbyhøj Råby Gjerlev Gassum Øster Tørslev fra 16.11.2016 Asferg Spentrup Fårup Mellerup

Læs mere

Sammenfattende redegørelse vindmøller ved Lyngdrup

Sammenfattende redegørelse vindmøller ved Lyngdrup Sammenfattende redegørelse vindmøller ved Lyngdrup Den sammenfattende redegørelse er udarbejdet i henhold til Miljøvurderingslovens 9, stk. 2, og omhandler: Lokalplan nr. 5-9-102 og kommuneplantillæg for

Læs mere

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune og Skanderborg Kommune om, at opføre tre vindmøller syd for Låsby.

Læs mere

Vindmøller nær Timlundvej ved Stakroge. Udkast til VVM-tilladelse BILAG 4

Vindmøller nær Timlundvej ved Stakroge. Udkast til VVM-tilladelse BILAG 4 Vindmøller nær Timlundvej ved Stakroge Udkast til VVM-tilladelse BILAG 4 UDKAST til VVM-tilladelse for vindmølleprojekt ved Stakroge Stakroge Vindmøllepark ApS har søgt om tilladelse til at opstille fem

Læs mere

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Anmeldelse af Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Eksempel på visualisering af projektet set fra sydsydvest (EMD) Projektansøger Energi Fyn Holding A/S Att: Jette I. Kjær Sanderumvej 16 5250

Læs mere

Debatoplæg om vindmøller. Indkaldelse af idéer og forslag Debatperiode: xxxxxxxxx

Debatoplæg om vindmøller. Indkaldelse af idéer og forslag Debatperiode: xxxxxxxxx Debatoplæg om vindmøller Indkaldelse af idéer og forslag Debatperiode: xxxxxxxxx 1 2 Indholdsfortegnelse Indledning 5 Danmark satser på vindenergi 5 Krav til opstilling af store vindmøller 6 Vindmøller

Læs mere

Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr Vindmølleområde ved Gårestrup. Offentlig fremlagt XX.XX.XX - XX.XX.XX

Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr Vindmølleområde ved Gårestrup. Offentlig fremlagt XX.XX.XX - XX.XX.XX Nørlevvej Offentlig fremlagt XX.XX.XX - XX.XX.XX Kommuneplan 2013 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 28 - Vindmølleområde ved Gårestrup Liver Å Gårestrupvej Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Vejledning

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller ved Tollestrup. Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet

Debatoplæg. Vindmøller ved Tollestrup. Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015 Debatoplæg Vindmøller ved Tollestrup Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Visualisering nr. 1. Projektets to 140 meter høje vindmøller set fra motorvejsbro

Læs mere

Vindmølleplan. illustrationsfoto: Vindmøllesekretariatet. Miljøvurdering - Kommuneplantillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan

Vindmølleplan. illustrationsfoto: Vindmøllesekretariatet. Miljøvurdering - Kommuneplantillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan Vindmølleplan illustrationsfoto: Vindmøllesekretariatet Miljøvurdering - Kommuneplantillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 2 Miljøvurdering - Kommuneplantillæg nr. 20 Miljøvurdering Kommuneplantillæg

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller mellem Sdr. Harritslev og Rakkeby. Forudgående offentlighed 5. januar til 2. februar 2016

Debatoplæg. Vindmøller mellem Sdr. Harritslev og Rakkeby. Forudgående offentlighed 5. januar til 2. februar 2016 Forudgående offentlighed 5. januar til 2. februar 2016 Debatoplæg Vindmøller mellem Sdr. Harritslev og Rakkeby Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående Indledning offentlighed Ideer, forslag

Læs mere

Debatperiode 5.11. 17.12.2012.

Debatperiode 5.11. 17.12.2012. Debatperiode 5.11. 17.12.2012. Vindmøller i Stevns Kommune! En god idé? Danmark har brug for mere vindkraft Stevns Kommune ønsker at undersøge og eventuelt udnytte mulighederne for vindkraft. I forbindelse

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009 Baggrund Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af en konkret ansøgning om opstilling af vindmøller øst for Turebylille. Rammeområdet ligger umiddelbart

Læs mere

Idéoplæg. Vindmøller langs den Midtjyske Motorvej, Ikast-Brande Kommune og Vejle Kommune

Idéoplæg. Vindmøller langs den Midtjyske Motorvej, Ikast-Brande Kommune og Vejle Kommune Idéoplæg Vindmøller langs den Midtjyske Motorvej, Ikast-Brande Kommune og Vejle Kommune INDHOLD INDLEDNING HVAD GÅR PROJEKTET UD PÅ? MILJØPÅVIRKNINGER MYNDIGHEDSBEHAND- LING VE-LOVEN HØRINGSPERIODE OG

Læs mere

Idéoplæg om Vindmøller ved Notmarkskov

Idéoplæg om Vindmøller ved Notmarkskov Idéoplæg om Vindmøller ved Notmarkskov - Indkaldelse af forslag og idéer Høringsperiode 27. marts til 24. april 2013 Marts 2013 Vindmøller ved Notmarkskov Forord I Sønderborg Kommune har vi med ProjectZero

Læs mere

2-delt borgermøde: Forslag om vindmøller ved Øster Børsting. Tirsdag den 21. august 2012 kl.19 Velkommen!

2-delt borgermøde: Forslag om vindmøller ved Øster Børsting. Tirsdag den 21. august 2012 kl.19 Velkommen! 2-delt borgermøde: Forslag om vindmøller ved Øster Børsting Tirsdag den 21. august 2012 kl.19 Velkommen! Program Første del (fælles) Kl. 19.00 Kl. 19.10 Kl. 19.20 Kl. 19.45 Kl. 20.15 Velkommen v/ Jens

Læs mere

Udvidelse af vindmøllepark ved Bølå, Aabenraa Kommune Sammenfattende redegørelse

Udvidelse af vindmøllepark ved Bølå, Aabenraa Kommune Sammenfattende redegørelse Udvidelse af vindmøllepark ved Bølå, Aabenraa Kommune Sammenfattende redegørelse Udvidelse af vindmøllepark ved Bølå, Aabenraa Kommune Sammenfattende redegørelse Indkaldelse af ideer og forslag april

Læs mere

DEBATOPLÆG. Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby

DEBATOPLÆG. Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby DEBATOPLÆG Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby November 2010 Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby I planstrategien for Lolland Kommune fremhæves, at Lolland er det sted i verden, hvor

Læs mere

Bilag 1 - Vindmølleplan og kommuneplantillæg til KOMMUNEPLAN 09

Bilag 1 - Vindmølleplan og kommuneplantillæg til KOMMUNEPLAN 09 Retningslinjer Retningslinjer for opsætning af vindmøller i Nyborg Kommune skal sikre at vindmøllernes placering og udseende afpasses efter hinanden, og at vindmøllerne opstilles i harmoni med landskabet,

Læs mere

Vindmøller syd for Østrup

Vindmøller syd for Østrup Vindmøller syd for Østrup Indkaldelse af idéer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller ved Østrup mellem Saltum og Pandrup. Den nye møllepark får 6 vindmøller med totalhøjder

Læs mere

Vejledning om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller

Vejledning om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller Revideret vejledning til vindmøllecirkulæret Udkast af 12. juni 2008 Miljøministeriets vejledning nr. Vejledning om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller Denne vejledning knytter

Læs mere

VVM-anmeldelse for vindmøller vest for Stadil Ringkjøbing-Skjern Kommune - Side 2

VVM-anmeldelse for vindmøller vest for Stadil Ringkjøbing-Skjern Kommune - Side 2 23. januar 2013 Anmodning om igangsættelse af VVM-behandling for et nyt vindmølleområde i Ringkjøbing-Skjern Kommune indsendt af lodsejer Jørgen Thesbjerg Halkærvej 1, 6980 Tim VVM-anmeldelse for vindmøller

Læs mere

Anmeldelse om Vindmølleprojekt

Anmeldelse om Vindmølleprojekt Marts 2015 Side 1 Anmeldelse om Vindmølleprojekt Projekt Stakroge Vindmølleområde T22 ved Stakroge i Herning Kommune Tre af de nye møller med de eksisterende vindmøller i baggrunden set fra Pension Lyng

Læs mere

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge #BREVFLET# Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Til borgere, interesseorganisationer og andre Interesserede for det udlagte vindmølleområde 26. september 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX

Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX Kommuneplanramme 6.T.0X Februar 2015 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk Forslag til Kommuneplantillæg

Læs mere

vindmøller Debatoplæg om Foroffentlighed for vindmølleplanlægning 1. juli - 31. august 2015 Teknisk Forvaltning - Skive Kommune

vindmøller Debatoplæg om Foroffentlighed for vindmølleplanlægning 1. juli - 31. august 2015 Teknisk Forvaltning - Skive Kommune Debatoplæg om vindmøller Foroffentlighed for vindmølleplanlægning 1. juli - 31. august 2015 Teknisk Forvaltning - Skive Kommune 1 Debatoplæg om vindmøller Hvorfor ny planlægning? Foroffentlighed for vindmølleplanlægning

Læs mere

Vindmøller ved Stakroge

Vindmøller ved Stakroge Vindmøller ved Stakroge Debatoplæg Debatperiode: 8/10 2015-5/11 2015 Tillæg nr. 28 til Kommuneplan 2013-2024 Vindmøller ved Stakroge Med dette debatoplæg indledes planlægningen for et konkret vindmølleprojekt

Læs mere

Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup

Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup Vesthimmerlands Kommune April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Planvedtagelse...3 3. Integrering

Læs mere

8. Fornyet behandling af ansøgning om opstilling af 5 ekstra vindmøller ved Holmen ved Hemmet

8. Fornyet behandling af ansøgning om opstilling af 5 ekstra vindmøller ved Holmen ved Hemmet Ringkøbing-Skjern Kommune Økonomi- og Erhvervsudvalget 29. september 2015 8. Fornyet behandling af ansøgning om opstilling af 5 ekstra vindmøller ved Holmen ved Hemmet 15-023871 Sagsfremstilling Baggrund

Læs mere

Scopingsnotat. Hjørring Kommune

Scopingsnotat. Hjørring Kommune Hjørring Kommune Scopingsnotat 10-12-2014 Sag nr. 01.02.05-P16-18-14 Side 1. Opstilling af vindmøller ved Gårestrup I forbindelse med planlægningen for opstilling af 3 vindmøller ved Gårestrup skal der

Læs mere

Forsøgsvindmøller ved Nordjyllandsværket

Forsøgsvindmøller ved Nordjyllandsværket Indkaldelse af ideer og forslag Forsøgsvindmøller ved Nordjyllandsværket Oktober 2009 Hvad er en VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for anlæg på land fremgår

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. VINDMØLLER VED ULVEMOSEN OG BÆKHEDE PLANTAGE ENKELTOMRÅDE 25.10.T01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - FEBRUAR 2013

FORSLAG TIL TILLÆG NR. VINDMØLLER VED ULVEMOSEN OG BÆKHEDE PLANTAGE ENKELTOMRÅDE 25.10.T01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - FEBRUAR 2013 Næsbjerg Rousthøje Årre Roust 28 FORSLAG TIL TILLÆG NR. VINDMØLLER VED ULVEMOSEN OG BÆKHEDE PLANTAGE ENKELTOMRÅDE 25.10.T01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - FEBRUAR 2013 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING

Læs mere

Tillæg nr. 3A til Kommuneplan for Viborg Kommune

Tillæg nr. 3A til Kommuneplan for Viborg Kommune Tillæg nr. 3A til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Retningslinjer og rammebestemmelser for et vindmølleområde ved Kirkebækvej sydøst for Romlund Rammeområde 04.VM.07_T3 Forslag Tillæggets område

Læs mere

Tillæg nr. 17. Udkast Kommuneplan Vindmølleområde ved Blæsbjerg vest for Holstebro HOLSTEBRO KOMMUNE

Tillæg nr. 17. Udkast Kommuneplan Vindmølleområde ved Blæsbjerg vest for Holstebro HOLSTEBRO KOMMUNE Tillæg nr. 17 Kommuneplan 2013 Vindmølleområde ved Blæsbjerg vest for Holstebro Udkast 20-03-2017 HOLSTEBRO KOMMUNE Redegørelse Forord Offentlig fremlæggelse Forslaget til kommuneplantillæg er fremlagt

Læs mere

Idéoplæg om Vindmøller ved Tumbøl Søndermark

Idéoplæg om Vindmøller ved Tumbøl Søndermark Idéoplæg om Vindmøller ved Tumbøl Søndermark - Indkaldelse af forslag og idéer Høringsperiode 12. juni til 8. august 2013 Juni 2013 Vindmøller ved Tumbøl Søndermark Forord I Sønderborg Kommune har vi med

Læs mere

Forudgående offentlighed

Forudgående offentlighed Forudgående offentlighed Vindmølleplan for Horsens Kommune TEKNIK OG MILJØ 2 FORUDGÅENDE OFFENTLIGHED FOR VINDMØLLEPLAN Forudgående offentlighed For at give borgerne i Horsens Kommune lejlighed til at

Læs mere

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig 30. april 2013 Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig På lokaliteten Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig Indsendt til: Lemvig

Læs mere

Forudgående offentlighed 29. okt. til 26. nov Debatoplæg. Vindmøller ved Gårestrup. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet

Forudgående offentlighed 29. okt. til 26. nov Debatoplæg. Vindmøller ved Gårestrup. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående offentlighed 29. okt. til 26. nov. 2014 Debatoplæg Vindmøller ved Gårestrup Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet FORUDGÅENDE INDLEDNING OFFENTLIGHED Ideer, forslag og synspunkter ønskes

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. PROJEKT Stakroge ANSØGNING OM TILLADELSE TIL ETABLERING AF VINDMØLLER PROJEKTUDVIKLER:

PROJEKTFORSLAG. PROJEKT Stakroge ANSØGNING OM TILLADELSE TIL ETABLERING AF VINDMØLLER PROJEKTUDVIKLER: 00.00.00-P19-537-11 (2011080304A) PROJEKTFORSLAG PROJEKT Stakroge ANSØGNING OM TILLADELSE TIL ETABLERING AF VINDMØLLER PROJEKTUDVIKLER: Mobil: +45 2688 0027 E-mail: te@esmannenergy.dk Herning Kommune Att.

Læs mere

BY, ERHVERV OG KULTUR

BY, ERHVERV OG KULTUR BY, ERHVERV OG KULTUR Notat med forvaltningens vurderinger af de ansøgte vindmølleområder Område 1 Bjørnkjærvej, Vest for Haderup Placering: Bjørnkjærvej, ca. 1,5 km vest for Haderup Projektforslag: 3

Læs mere

Debatoplæg. 8 vindmøller ved Rødby Fjord III

Debatoplæg. 8 vindmøller ved Rødby Fjord III Debatoplæg 8 vindmøller ved Rødby Fjord III September 2016 DEBATOPLÆG TIL 8 vindmøller ved Rødby Fjord III Vindmøller ved Rødby Fjord III Lolland vil være et moderne bæredygtigt samfund og et internationalt

Læs mere

Indkaldelse af forslag og ideer

Indkaldelse af forslag og ideer Indkaldelse af forslag og ideer Vindmøller på Danish Crowns slagteri i Horsens Nord TEKNIK OG MILJØ 2 INDKALDELSE AF FORSLAG OG IDEER Vindmøller på Danish Crowns slagteri i Horsens Nord Danish Crown A/S

Læs mere

Tillæg nr. 3B til Kommuneplan for Viborg Kommune

Tillæg nr. 3B til Kommuneplan for Viborg Kommune Tillæg nr. 3B til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Retningslinjer og rammebestemmelser for et vindmølleområde ved Kirkebækvej sydøst for Romlund Rammeområde 04.VM.07_T3 Forslag Tillæggets område

Læs mere

Vindmøller på Avedøre Holme

Vindmøller på Avedøre Holme Indkaldelse af ideer og synspunkter Hvidovre Kommune planlægger nu for opstilling af tre nye vindmøller på Avedøre Holme. Det nye vindmølleområde forventes at bestå af tre vindmøller, som opstilles langs

Læs mere

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer #BREVFLET# Aalborg Kommune, Plan og Udvikling Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby 14. november 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Øster Hassing Kær Aalborg Kommune har modtaget en ansøgning om

Læs mere

Forslag til Tillæg nr. 6 til Kalundborg Kommuneplan

Forslag til Tillæg nr. 6 til Kalundborg Kommuneplan PLAN, BYG OG MILJØ Forslag til Tillæg nr. 6 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021 For vindmøller nord for Ørslev Forslaget er fremlagt fra den er offentliggjort fra d. 15. december 2010 til og med d. 9.

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Hjørring Kommune 7. oktober 2015 Side 1. Mødedato: 7. oktober 2015 Mødet påbegyndt: kl. 08:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested:

Læs mere

Tillæg nr. 27b. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2013-2025. Område til Vindmøller ved Faster-Astrup. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 27b. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2013-2025. Område til Vindmøller ved Faster-Astrup. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 27b Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2013-2025 Område til Vindmøller ved Faster-Astrup Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 17. juni 2014 FORORD

Læs mere

Projektbeskrivelse. Vindmøller vest for Birkende

Projektbeskrivelse. Vindmøller vest for Birkende Projektbeskrivelse Vindmøller vest for Birkende Februar 2014 1 Projektansøger: Wind1 A/S Jesper Houe Projektleder Holgersgade 1 7900 Nykøbing Mors Mobil: 22 52 30 11 E-mail: jh@wind1.dk På vegne af lodsejeren

Læs mere

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Tillæg nr. 38 til Rammeområde 72.T1 Solfangeranlæg og Kølkær Varmecentral nord for Kølkær. Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte bindende

Læs mere

VINDMØLLER I VARDE KOMMUNE V/ Ivar Sande, Plan og Byggechef, Varde Kommune

VINDMØLLER I VARDE KOMMUNE V/ Ivar Sande, Plan og Byggechef, Varde Kommune I V/ Ivar Sande, Plan og Byggechef, Varde Kommune Varde Kommune sigter mod en CO2 neutral energiproduktion Vision Varde Byråd ønsker at medvirke til, at de nationale mål for udnyttelse af alternative energikilder

Læs mere

Anmeldelse af vindmøller

Anmeldelse af vindmøller Anmeldelse af vindmøller Vindmølleområde T18 ved Fonvad i Herning Kommune Visualisering af 4 nye møller ved Fonvad set fra Odinsvej 21. oktober 2013 Ansøger og baggrund Erik Fiedler Jensen, Helstrupvej

Læs mere

Spørgsmål og svar Borgermødet den 8. marts 2012 i Abildå forsamlingshus

Spørgsmål og svar Borgermødet den 8. marts 2012 i Abildå forsamlingshus Spørgsmål og svar Borgermødet den 8. marts 2012 i Abildå forsamlingshus 1. Er det fyldestgørende at der kun er registreret fugle d. 10. maj? Herunder f.eks. svaner og trækfugle. Der er lavet registreringer

Læs mere

Vindmølleplan. Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009 2021

Vindmølleplan. Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009 2021 Vindmølleplan Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009 2021 Titel: Vindmølleplan for Middelfart Kommune, Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021 Udarbejdet af: Middelfart Kommune, bistået af Statens Vindmøllesekretariat

Læs mere

Deltag i debatten om nye vindmøller vest for Thorup

Deltag i debatten om nye vindmøller vest for Thorup Til borgere, interesseorganisationer og andre med interesse i det udlagte vindmølleområde Dato: 27. oktober 2014 Kultur, Plan og Fritid Torvegade 15 9670 Løgstør Sagsnr.: 820-2014-26025 Dokumentnr.: 820-2014-218744

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Bogø Inddæmning og Store Vejlø

Debatoplæg Vindmøller ved Bogø Inddæmning og Store Vejlø Debatoplæg Vindmøller ved Bogø Inddæmning og Store Vejlø Lokalitet 360-T11 Vindmøller ved Bogøinddæmningen og Store Vejlø Lolland kommune har modtaget en anmodning om at måtte opstille op til 6 vindmøller

Læs mere

Nye mulige fremtidige vindmølleområder i den sydlige del af Viborg Amt

Nye mulige fremtidige vindmølleområder i den sydlige del af Viborg Amt Tillæg nr. 7 til Regionplan 2005 for Viborg Amt Nye mulige fremtidige vindmølleområder i den sydlige del af Viborg Amt VIBORG AMT - Miljø og Teknik J.nr. 8-52-6-2-5-05 Tillæg nr.7 til Regionplan 2005 for

Læs mere

Mini- og husstandsmøller - Planlægning - Kommunale godkendelser - Støjkrav. Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet. Kåre Albrechtsen Sekretariatschef

Mini- og husstandsmøller - Planlægning - Kommunale godkendelser - Støjkrav. Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet. Kåre Albrechtsen Sekretariatschef Mini- og husstandsmøller - Planlægning - Kommunale godkendelser - Støjkrav Kåre Albrechtsen Sekretariatschef Temadag - 27. nov. 2009 Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet Vindmøllesekretariatet Vindmøllesekretariatet

Læs mere

Sammenfattende redegørelse for miljøvurderingen af lokalplan 234 med kommuneplantillæg nr. 2

Sammenfattende redegørelse for miljøvurderingen af lokalplan 234 med kommuneplantillæg nr. 2 1 Sammenfattende redegørelse for miljøvurderingen af lokalplan 234 med kommuneplantillæg nr. 2 i henhold til miljøvurderingslovens 9, stk. 2 November 2010 Høm Hvad er en sammenfattende redegørelse? I henhold

Læs mere

Odder Kommune Dok. 727-2010-66393 Plan 13.7.2010/CT Sag. 727-209-90049. Vindmølleplanlægning. Debatoplæg. August 2010. side 1

Odder Kommune Dok. 727-2010-66393 Plan 13.7.2010/CT Sag. 727-209-90049. Vindmølleplanlægning. Debatoplæg. August 2010. side 1 Vindmølleplanlægning Debatoplæg August 2010 side 1 Figur 1 Potentielle vindmølleområder (kystnærhedszonen markeret med blå streg) Figur 2 Prioriterede vindmølleområder (kystnærhedszonen markeret med blå

Læs mere

Retningslinje 4 Vindmøller. Vindmøller ved Gørup

Retningslinje 4 Vindmøller. Vindmøller ved Gørup Retningslinje 4 Vindmøller Vindmøller ved Gørup 65 4. Vindmøller 66 Retningslinjer Store vindmøller med totalhøjde på mindst 25 meter og under 150 meter 1. Store vindmøller kan kun opstilles i de udpegede

Læs mere

13. Ansøgning om opstilling af vindmøller ved Sandbæk

13. Ansøgning om opstilling af vindmøller ved Sandbæk Ringkøbing-Skjern Kommune Økonomi- og Erhvervsudvalget 29. september 2015 13. Ansøgning om opstilling af vindmøller ved Sandbæk 15-022379 Sagsfremstilling Ringkøbing-Skjern Kommune har i 2013 modtaget

Læs mere