Vindmølleplan. illustrationsfoto: Vindmøllesekretariatet. Miljøvurdering - Kommuneplantillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vindmølleplan. illustrationsfoto: Vindmøllesekretariatet. Miljøvurdering - Kommuneplantillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan"

Transkript

1 Vindmølleplan illustrationsfoto: Vindmøllesekretariatet Miljøvurdering - Kommuneplantillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan

2 2 Miljøvurdering - Kommuneplantillæg nr. 20

3 Miljøvurdering Kommuneplantillæg nr Vindmølleplan Indholdsfortegnelse Planens baggrund, hovedformål og indhold 4 Ikke-teknisk resumé 9 Lovgivning i relation til vindmøller 11 Planens forbindelse til andre planer 13 Miljøvurdering og afbødende foranstaltninger 15 Klima 15 Vurdering af sundhedspåvirkninger 15 Beskyttelseshensyn (generelt) 16 Natur (generelt) 16 Landskab (generelt) 17 Kulturmiljø (generelt) 19 Radiokæder 19 Vindmølleområder i den nordlige del af Herning Kommune 20 Vindmølleområder i den vestlige del af Herning Kommune 21 Vindmølleområder omkring Herning 22 Vindmølleområder i den sydlige del af Herning Kommune 23 De enkelte vindmølleområder 24 Område T13, Haderup NØ 24 Område T14, Haderup SØ 26 Område T15, Krusbjerg 28 Område T16, Vildbjerg NØ 30 Område T17, Abildå S 32 Område T18, Fonvad 34 Område T19, Amstrup 36 Område T20, Birk S 38 Område T21, Paarup Huse 40 Område T22, Stakroge Ø 42 Materielle goder 44 Det indbyrdes forhold mellem ovenstående faktorer den kumulative effekt 44 Miljøvurdering af alternativer samt 0-alternativet 44 Forslag til overvågningsprogram 46 Konklusion 47 Beskrivelse af de anvendte vurderingsmetoder tekniske begrænsninger mm. 47 Bilag I: Fortegnelse over placeringshensyn - røde, orange og gule områder 50 Bilag II: Vurdering af rummelighed Vindmølleområder i Herning Kommune 52 Bilag III: Scopingskema 63 Bilag IV: Kort med beskyttelseshensyn (rød, orange og gul) 64 Bilag V: Notat vedr. habitatdirektivet 67 Bilag VI: Vindressourcekort 69 Bilag VII: Beliggenheden af kirker iht. kommende vindmølleområder 70 Bilag VIII: Oversigtskort med eksisterende vindmøller og udlagte vindmølleområder 71 3 Indhold

4 Planens baggrund, hovedformål og indhold Herning Byråd har besluttet, at der skal reserveres arealer til vindmølleområder og havde i august/september 2009 et debatoplæg i offentlig høring for at indhente synspunkter, idéer eller forslag til det forestående planlægningsarbejde. På baggrund af de bemærkninger, idéer og forslag som kommunen modtog i debatfasen har Herning Kommune nu udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg, som udpeger i alt ti vindmølleområder. I forbindelse med udarbejdelse af kommuneplantillægget og miljørapporten er visse områder, som var med i debatoplægget, arealmæssigt blevet reduceret eller er helt udgået. Flere af de områder, som blev foreslået af borgere og andre i debatperioden til opsætning af vindmøller, er ikke medtaget i kommuneplanforslaget. Det skyldes, at andre interesser samlet set har vejet tungere eller det ikke har været muligt at udlægge områder som for eksempel på grund af kort afstand til nabobeboelse. Reservation af vindmølleområder er i tråd med Rapport fra regeringens planlægningsudvalg for vindmøller på land, hvor udvalget anbefaler, at kommunerne følger op på regeringens energiudspil ved kommuneplanrevision i Opfordringen betyder mere konkret, at der skal udarbejdes en samlet plan for den langsigtede udbygning af vindmøller ved udpegning af områder, hvor der kan opstilles vindmøller. Kommuneplanens retningslinjer og rammer Vindmølleplanlægningens hovedformål er at: Reservere arealer til opstilling af vindmøller Afveje forskellige interesser med henblik på at finde de bedst egnede arealer til opstilling af vindmøller Sikre at de udpegede vindmølleområder udnyttes bedst muligt under hensyntagen til omgivelserne Kommuneplanens retningslinje udpeger områder til opstilling af vindmøller. Vindmøller kan kun opstilles i de områder, som er udpeget til vindmølleområder i kommuneplanens retningslinjer. Ligeledes gælder det, at eksisterende vindmøller kun kan udskiftes, såfremt det pågældende vindmølleareal i kommuneplanen er udpeget som et vindmølleområde. Vindmølleområder udenfor de udpegede områder vil derfor forsvinde efterhånden som vindmøllerne tages ud af drift. Kommuneplanforslaget omfatter en række generelle og konkrete retningslinjer for opsætning af vindmøller. For hvert vindmølleområde er der udarbejdet rammer, som bl.a. sætter bestemmelser for hvor mange vindmøller, der må opsættes og deres højder. I henhold til Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer skal et kommuneplantillæg eller lokalplan, der kan medføre en væsentlig påvirkning af miljøet ledsages af en miljørapport, som beskriver denne virkning. Derfor er denne miljøvurdering udarbejdet i henhold til: Forslag til tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan Vindmølleplan. 4 Miljøvurdering - Kommuneplantillæg nr. 20

5 Der anvendes fire forskellige kategorier: Husstandsvindmøller: Vindmøller fra 0 til 25 meter Mindre vindmøller: Vindmøller med en højde mellem 25 og 100 meter Store vindmøller: Vindmøller med en højde mellem 100 og 150 meter Kæmpevindmøller: Vindmøller med en højde på 150 meter og derover Vindmølleplanlægning for Herning Kommune omfatter kun Store vindmøller. For opsætning af husstandsvindmøller er der ikke et lovkrav om udpegning af sådanne områder i kommuneplanen. Opstilling af Kæmpevindmøller må kun planlægges af staten. Vindmølleområderne, der er udpeget i kommuneplanforslaget, kan alle som minimum rumme tre store vindmøller. Udpegning af vindmølleområder i forslag til kommuneplantillæg I grove træk er udpegningen af vindmølleområderne foretaget på baggrund af en kategorisering af områder, som er udarbejdet af vindmøllesekretariatet. Vindmøllesekretariatet er oprettet af Miljøministeriet til at bistå kommunerne med vindmølleplanlægningen. Der opereres med tre kategorier af områder: røde, orange og gule områder. Ved udpegningen af vindmølleområderne er der i hovedtræk inddraget følgende: Røde områder: Områder, hvor der er totalforbud mod udlægning af vindmølleområder, som for eksempel boligområder, indflyvningszone eller EU-habitatområder. Orange områder: Områder, hvor der som udgangspunkt er totalforbud mod opstilling af vindmøller. Disse områder skal vurderes konkret ved andre myndigheder. For eksempel er det militære flyvepladser, kulturmiljø og overordnede veje. Gule områder: Områder, som kræver en mere dybtgående undersøgelse af i hvilket omfang et givet vindmølleområde vil påvirke omgivelserne som for eksempel ådale eller landskabet. Listerne over røde, orange og gule områder er vedlagt som bilag I. Resultatet er følgende vindmølleområder jf. kort s. 6 5 Generelt

6 N Signaturforklaring KOMMUNEGRÆNSE PLANLAGT VINDMØLLEOMRÅDER A RAMME NR m Vindmølleområderne i Herning Kommune. Der henvises til kortene på s. 20, 21, 22 og 23, som viser vindmølleområderne i mindre udsnit 6 Miljøvurdering - Kommuneplantillæg nr. 20

7 Den nedenstående tabel er et overslag over rummeligheden i de enkelte vindmølleområder. Vindmølleområderne vil tilsammen kunne rumme vindmøller med en samlet effekt på MW. Baggrunden for tabellen er bilag II: Vurdering af rummelighed vindmølleområder i Herning Kommune Overslag over rummelighed i vindmølleområder Område nr. Antal [stk.] Totalhøjde [m.] T min: 125 max: 150 Opstilling [antal rækker] Samlet effekt [MW] Bemærkninger T min: 125 max: 150 T min: 100 max: 150 T min: 125 max: 150 T min: 100 max: 130 T min: 125 max: 150 T min: 110 max: 125 T min: 125 max: 150 T21 3 min: 100 max: 125 T min: 100 max: Der er eksisterende vindmøller Der er eksisterende vindmøller Der er eksisterende vindmøller Der er eksisterende vindmøller I alt Tabellen viser et overslag på antal vindmøller, totalhøjde, opstilling og effekt for hvert vindmølleområde. 7 Generelt

8 Den videre planlægningsproces Forslaget til kommuneplantillæg samt tilhørende miljøvurdering skal efter politisk behandling offentliggøres i otte uger. Herefter vil politikerne endelig vedtage kommuneplantillægget. Efter den politiske vedtagelse af kommuneplantillægget og før der kan opstilles vindmøller, skal der udarbejdes en lokalplan og et nyt kommuneplantillæg for hvert enkelt område. Lokalplanen skal indeholde bestemmelser om vindmøllernes præcise placering, antal, mindste og største totalhøjde samt udseende. Behandling af ansøgninger Ved behandling af ansøgninger om tilladelse til opstilling af vindmøller skal der tages størst muligt hensyn til nabobeboelser og til de øvrige interesser, der er knyttet til anvendelsen af det åbne land. Herunder natur, landskab, kulturhistoriske værdier og landbruget. Byrådet må kun meddele tilladelse, hvis opstillingen er i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer vedrørende udpegning af områder til opstilling af vindmøller. Vindmøller over 80 meter i totalhøjde eller grupper af vindmøller med flere end tre vindmøller er VVM-pligtige, dvs., at anlægget i henhold til Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og privates anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning skal VVM-vurderes. Der skal udarbejdes en redegørelse, som skal påvise, beskrive og vurdere et anlægs direkte og indirekte virkninger på følgende faktorer: Mennesker, fauna og flora, Jordbund, vand, luft, klima og landskab Materielle goder og kulturarv Samspillet mellem disse faktorer. VVM-redegørelsen skal ledsages af et nyt kommuneplantillæg. Endelig skal der gives en VVMtilladelse og en landzonetilladelse. Landzonetilladelsen kan dog være indarbejdet i en lokalplan. 8 Miljøvurdering - Kommuneplantillæg nr. 20

9 Ikke-teknisk resumé Planen Med kommuneplantillægget udpeges ti områder til opsætning af vindmøller med en totalhøjde på m. Vindmølleområderne kan som minimum rumme tre vindmøller. Opstillingsmønstrene skal være geometrisk let opfattelige, såsom enkeltrækker. Vindmølleområderne har tilsammen en rummelighed på vindmøller med en samlet effekt på MW. Eksisterende vindmøller som ligger udenfor de områder, der er udpeget til vindmølleområder i kommuneplantillægget, vil forsvinde i takt med, at vindmøllerne bliver udfaset. Status Herning Kommune har i dag vindmøller med en samlet effekt på ca. 75 MW fordelt på ca. 110 vindmøller. De største vindmøller har en effekt på 1,3 MW og har en højde på omkring 100m. Planens miljøpåvirkninger I grove træk er udpegningen af vindmølleområderne foretaget ved først at udpege de beskyttelseshensyn, som ikke harmonerer med opsætning af vindmøller som for eksempel landskab og afstand til beboelse. Herefter er restarealerne afvejet i henhold til opstilling af vindmøller, og at de som minimum kan rumme tre vindmøller. Når en bygherre har udarbejdet et anlægsprojekt og anmeldt projektet til Herning Kommune skal anlægget VVM-vurderes (Vurdering af Virkningerne på Miljøet). Denne vurdering er væsentlig mere konkret og omfattende end denne miljøvurdering. Nedenfor gennemgås nogle af de hensyn, som har haft en stor betydning i forhold til udpegningen. Landskab I Herning Kommune er der mange vindmølleområder med små vindmøller. På sigt vil der som konsekvens af vindmølleplanen være forholdsvis få vindmølleområder med store vindmøller. Landskabeligt vurderes denne udvikling at være positiv, da flere mindre vindmøller er mere dominerende i nærzonen end færre store vindmøller, idet den samlede opstilling fylder mere i synsfeltet. Dog kan større vindmøller ses over større afstande. Der er ikke planlagt for vindmølleområder i Større uforstyrrede landskabsområder og i en bufferzone heromkring. Dette er gjort for at beskytte oplevelsen af de større uforstyrrede landskabsområder. I kommunens vestlige del er der store landskabelige værdier, blandt andet større hedearealer. Der er ikke planlagt for vindmøller i eller ved dette område. Der er taget vidtrækkende landskabelige hensyn. Vurderingen er, at der på sigt vil blive tale om en positiv udvikling, da de eksisterende vindmøller, som er mindre og ligger mere spredte i landskabet, vil forsvinde. Vindmølleområder der er placeret med en mindre afstand end 28 gange totalhøjden til et andet vindmølleområde skal kunne opfattes som selvstændige vindmølleområder uden, at der sker et visuelt uheldigt samspil. Kultur Et enkelt vindmølleområde ligger indenfor et areal, der er udpeget til kulturmiljø (Bjørslev Mose og Plantage). Det er vurderet, at kulturmiljøet ikke vil blive påvirket væsentligt af nye vindmøller, da der er eksisterende vindmøller i området. Natur Arealerne, som indgår i vindmølleområder, er i langt overvejende grad dyrkede landbrugsarealer. Dog indgår der også for eksempel ådale. Desuden kan der i vindmølleområderne være beskyttede arter. I henhold til de enkelte anlægsprojekter vil naturforholdene blive nærmere vurderet, herunder de beskyttede arter, hvis yngle- og levesteder ikke må forringes. 9 Generelt

10 Klima og sundhed En fuld udbygget vindmølleplan forventes at fortrænge tons CO 2 pr. år. Desuden påvirker vindmøller sundheden positivt gennem fortrængning af sundhedsfarlige udledninger fra fossile kulstofkilder. Vindmøller påvirker sundheden negativt gennem støj og skyggekast. I de enkelte VVM-tilladelser vil der blive stillet betingelser vedrørende støj og skyggekast. Materielle goder Vindmøller skal være med til at gøre Danmark mere uafhængig af at skulle købe energi fra andre lande. Alternativer I debatperioden er der af borgere og andre foreslået tolv vindmølleområder, som ikke var med i debatoplægget. Ud fra landskabelige hensyn, lovgivnings- og miljømæssige betragtninger er kun et enkelt af de foreslåede områder medtaget i forslaget til kommuneplantillægget. Desuden er otte af de områder, som var med i debatoplægget ikke med i forslaget til kommuneplantillægget. Årsagen hertil er kommentarer fra borgere og andre i debatfasen, men også landskabelige hensyn, lovgivnings- og miljømæssige betragtninger i øvrigt. Hvis planen ikke vedtages (0-alternativet) kan der ikke rejses vindmøller større end 25 m. De eksisterende vindmøller må forventes afviklet indenfor år, hvorved behovet for el sandsynligvis skal dækkes på anden vis for eksempel gennem konventionel kraftvarmeproduktion. Konklusion Det vurderes, at realisering af planen samlet set vil medføre en positiv effekt. Planerne er ikke i modstrid med de forskellige målsætninger på en sådan måde, at der ikke kan findes løsninger herpå gennem den videre planlægning samt den efterfølgende sagsbehandling. Her tænkes på diverse tilladelser og dispensationer, hvor der vil blive stillet en række vilkår. 10 Miljøvurdering - Kommuneplantillæg nr. 20

11 Lovgivning i relation til vindmøller I det nedenstående nævnes og forklares kort en del af den lovgivning, der har relation til vindmøller. Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer I henhold til Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer skal et kommuneplantillæg eller en lokalplan, der kan medføre en væsentlig påvirkning af miljøet ledsages af en miljørapport, som beskriver denne virkning. Der er i forhold til loven foretaget en såkaldt scoping Det er en vurdering af hvilket indhold, som er relevant at inddrage i nærværende miljørapport. Scopingen er udsendt i høring hos de myndigheder, hvis område berøres af planlægningen. Scopingskemaet indgår som bilag III til miljørapporten. Der henvises til Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer. VVM- bekendtgørelse VVM betyder Vurdering af Virkningerne på Miljøet og omfatter konkrete anlæg eller projekter. Formålet med en VVM er, at offentligheden inddrages i beslutningsprocessen samt virkningerne på miljøet tages i betragtning på et så tidligt tidspunkt som muligt, før der gives tilladelse til at påbegynde et anlæg. Vindmøller over 80 m totalhøjde eller grupper af vindmøller med flere end tre vindmøller er VVMpligtige. VVM-pligtige anlæg er altid omfattet af et krav om VVM-tilladelse. Tilladelsen må ikke meddeles før VVM-proceduren er afsluttet, og de nødvendige kommuneplanretningslinjer for anlægget er endeligt vedtaget. VVM-tilladelsen kan indeholde en række vilkår, som anlægget skal overholde. udarbejdet en mere dybdegående miljøvurdering, som blandt andet vil danne grundlag for de vilkår, der vil blive stillet i VVM-tilladelsen. Vilkår som både vil omhandle anlægs- og driftsfasen. Der henvises til Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. Støjbekendtgørelse I henhold til Bekendtgørelse nr af 14/ stilles der krav til støjbelastningen fra vindmøller ved nabobeboelse i det åbne land og ved områder til støjfølsom anvendelse. Ved støjfølsom anvendelse forstås områder, der anvendes til bolig-, institutions-, sommerhus- eller som rekreative områder. Vindmøllecirkulæret Formålet med cirkulæret er at sikre en bæredygtig udbygning med vindmøller. Cirkulæret stiller en række krav til, hvad der skal inddrages ved planlægning af vindmøller, så der ikke alene tages hensyn til muligheden for at udnytte vindressourcen, men også nabobeboelse, natur, landskab, kulturhistoriske værdier og de jordbrugsmæssige interesser. Der henvises til Cirkulære om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller jf. lov om planlægning. Skyggekast Der findes ingen lovmæssige krav til reguleringen af skyggekastforhold, men Miljøministeriet anbefaler, at vindmøller ikke påfører nabobeboelser mere end 10 timers reel skyggetid om året. Reguleringen af skyggekastforhold sker i forbindelse med de VVM-tilladelser kommunen skal give, inden et vindmølleprojekt kan igangsættes. Med andre ord vil der senere i processen, hvor bygningsanlægget vil være konkretiseret blive 11 Generelt

12 Naturbeskyttelsesloven Lovens formål er bl.a. at beskytte naturen med dens bestand af vilde dyr, planter, deres levesteder og de landskabelige og kulturhistoriske værdier. Nedenfor er nævnt nogle af de bestemmelser i loven, der har betydning for vindmølleplanlægningen. Der må ikke: Foretages ændringer i tilstanden af søer, vandløb, heder, moser, enge og overdrev. Ske ændringer i tilstanden af søer og åer inden for en afstand af 150 m. Placeres bebyggelse og lignende inden for en afstand af 300 m fra skove. Foretages ændringer i tilstanden af arealet inden for 100 m fra fortidsminder, der er beskyttet af bestemmelserne i museumsloven. Opføres bebyggelse med en højde på over 8,5 m inden for en afstand af 300 m fra en kirke, medmindre kirken er omgivet af bymæssig bebyggelse i hele beskyttelseszonen. Der kan i visse tilfælde dispenseres fra ovenstående bestemmelser. Der henvises til Lov om naturbeskyttelse Museumsloven Lovens formål er bl.a. sikre Danmarks kultur- og naturarv. Der må ikke foretages ændringer i tilstanden af fortidsminder, sten- og jorddiger. Der henvises til Museumslov Habitatbekendtgørelsens hovedprincipper for administration af Natura 2000-områderne består af: Krav om foreløbig vurdering af planer og projekter med henblik på at vurdere, om de kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. Krav om konsekvensvurdering, hvis den foreløbige vurdering viser, at en plan eller projekt kan have en væsentlig påvirkning. Planer og projekter, der ikke kan afvises at ville skade et Natura 2000-område, kan ikke vedtages. I ganske særlige og begrænsede tilfælde er der dog mulighed for at fravige beskyttelsen. Fraviges beskyttelsen kræves der kompenserende foranstaltninger. Habitatbekendtgørelsen fastsætter krav om foreløbig vurdering af planer og projekter, jf. 6 og 7. De planer og projekter, der skal gennemgå en foreløbig vurdering efter Habitatbekendtgørelsen, fremgår af 6 og 8-9. Den foreløbige vurdering udføres for at vurdere, om en plan eller et projekt kan have en væsentlig påvirkning på et Natura 2000-område. Hvis myndigheden på baggrund af en foreløbig vurdering kan afvise, at en plan eller et projekt i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt, er der ikke efter Habitatbekendtgørelsen pligt til at udarbejde en konsekvensvurdering. Der henvises til Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter Habitatdirektiv Habitatdirektivets formål er at beskytte arter og naturtyper, der er karakteristiske, truede, sårbare eller sjældne i EU. Habitatdirektivet er sammen med fuglebeskyttelsesdirektivet EU s vigtigste bidrag til målrettet beskyttelse af den biologiske mangfoldighed i medlemslandene. 12 Miljøvurdering - Kommuneplantillæg nr. 20

13 Planens forbindelse til andre planer Kommuneplanen I november 2008 blev Herning Kommuneplan vedtaget. I denne plan er der udpeget to områder til opstilling af vindmøller. Et ved Paarup Huse og et ved Sørvad. Af kommuneplanen fremgår desuden, at Herning Kommune vil foretage en overordnet screening af kommunens areal for at finde frem til, hvor der eventuelt er egnede arealer til vindmøller. I den sammenhæng vil kommunen undersøge, om det er hensigtsmæssigt at placere vindmøller i en visuel afstand til det planlagte brintprojekt og Århus Universitet, Handels og Ingeniørhøjskolen i Herning, for at skabe et innovativt forsknings- og undervisningsmiljø ved en sammenkobling mellem brint og vindenergi. Vand- og naturplaner (Landsplandirektiver - Regionplan 2005) Det er staten, der har til opgave at udarbejde Vand- og naturplanerne. De statslige planer skal følges op af kommunale handleplaner, der konkret fastlægger de tiltag, som kommunen vil iværksætte for, at målsætningerne for grundvand og internationale beskyttelsesområder i de statslige planer kan opnås. Kommunerne skal ved deres planlægning samt administration af landzonebestemmelserne, naturbeskyttelsesloven, vandløbsloven, vandforsyningsloven, miljøbeskyttelsesloven, råstofloven og anden relevant lovgivning tage højde for de statslige vand- og naturplaner og deres indsatsprogrammer. De relevante bestemmelser i de statslige planer, der vedrører arealanvendelsen i bl.a. det åbne land, skal fremgå af redegørelsen for kommuneplanens forudsætninger. Formålet er, at andre myndigheder og borgere derved kan gøre sig bekendt med disse planer og deres forhold til andre arealudpegninger. Da Vand- og naturplanerne endnu ikke er blevet vedtaget har det i forbindelse med udarbejdelse af miljøvurderingen og kommuneplantillægget ikke været muligt at lægge de statslige natur- og vandplaner til grund for planarbejdet. Indtil der foreligger vedtagne vandplaner, der fastlægger retningslinjer for vandkvaliteten i grundvand, vandløb, søer og havet, gælder de relevante retningslinjer i regionplanen. For Herning Kommunes vedkommende er det regionplan 2005 for Ringkjøbing Amt, som er ophøjet til et landsplandirektiv. Herning Kommune har ved udarbejdelse af miljøvurderingen holdt planlægningen op mod disse retningslinjer. Den regionale udviklingsplan Den regionale udviklingsplan opererer med følgende indsatsområder: Erhvervsudvikling og turisme Arbejdskraft og beskæftigelse Uddannelse Sundhed Kultur Natur og miljø Energi Infrastruktur Kollektiv trafik Det er vurderingen, at kommuneplantillægget samt lokalplanerne er i overensstemmelse med den regionale udviklingsplan. Klimamål FN s klimapanel (IPCC) har dokumenteret, at jordens klima ændrer sig som følge af forbrænding af fossile kulstofreserver, som tilfører atmosfæren en unaturligt høj koncentration af drivhusgasser, der kan ændre jordens klima. Ændrer klimaet sig for kraftigt, vil det få alvorlige konsekvenser verden over såsom oversvømmelser, tørke, mangel på rent drikkevand, sygdomsudbrud og flygtningestrømme. Efter EU s målsætninger er Danmark forpligtet til inden 2020 at reducere udledningen af driv- 13 Generelt

14 husgasser med 20 % i forhold til Derudover skal mindst 30 % af energiforsyningen og 10 % af brændstofforbruget være baseret på vedvarende energi. For at tage del i ansvaret har Herning Kommune vedtaget en klimaplan, der fastsætter målene: 2015: 25 % reduktion af CO 2 -udledningen i forhold til % reduktion af samlede drivhusgasudledning i forhold til : 35 % reduktion af samlede drivhusgasudledning i forhold til 2007 I klimaplanen har Herning Kommune et mål om 60 MW ny vindmølleenergi inden år Miljøvurdering - Kommuneplantillæg nr. 20

15 Miljøvurdering og afbødende foranstaltninger Klima Udnyttelse af vindkraft er en vedvarende energiform, der fortrænger udledning af CO2 i henhold til el produceret på kul-, olie- og naturgas. Udledning af CO2 i henhold til el produceret på biomasse og affald fortrænges delvist. De eksisterende vindmøller i Herning Kommune har en samlet effekt på 73 MW og producerede 112 GWh i , hvad der svarer til en fortrængning af omkring tons CO 2. Det skal bemærkes, at 2009 vindmæssigt var et dårligt år. For moderne vindmøller på omkring 2 MW regnes der med, at der produceres MWh om året pr. 1 MW vindkraft. Det svarer til en fortrængning af tons CO 2 /MW om året. Tallet afhænger af vindmøllens placering og vindforhold. De vindmøller, der primært handles på det danske marked i dag, ligger på 1,8-3,6 MW. Det vurderes, at rummeligheden for de nye vindmølleområder samlet set vil være på MW jf. tabel Overslag over rummelighed i vindmølleområder s. 9. Opstilling af vindmøller bidrager til at begrænse klimaændringerne og globalt at begrænse de negative effekter af klimaændringer på naturen. Konklusion En fuld udbygget vindmølleplan forventes at fortrænge tons CO 2 om året. Vurdering af sundhedspåvirkninger Herning Kommune har målsætninger for sundhedsindsatsen. Vindmøller påvirker sundheden positivt gennem fortrængning af sundhedsskadelige udledninger af fossile kulstofkilder og negativt gennem støj og skyggekast. af fossile kulstofkilder. Forurening med disse partikler kan forårsage og forværre sygdomme i menneskers hjerte og luftveje 2. Ved udnyttelse af vindmøllekraft vil der ske en reduktion i udledning af sundhedsfarlige partikler. Der er gennemført en undersøgelse til belysning af hvorvidt støj fra motorer og skyggekast fra vingerotation kan udløse stress. Undersøgelsen Lavfrekvent støj fra store vindmøller 3 blev foretaget for vindmøller 2MW. Rapporten konkluderer, at en minimal stigning i lavfrekvent støj på 2-3 db, som følge af vindmøllernes større effekt, enten helt eller delvist kompenseres af tonedæmpningen på de nye vindmøllers motorer. Det vurderes derfor, at der ikke vil være øgede støjgener forbundet med store vindmøller. For vindmøller er grænseværdien for støj 39 db(a) i boligområder og 44 db(a) for boliger i det åbne land. Den anbefalede grænseværdi for skyggekast lyder på maksimalt 10 timers reel skyggetid pr. år. Konklusion Vindmøller påvirker sundheden positivt gennem fortrængning af sundhedsskadelige udledninger af fossile kulstofkilder og negativt gennem støj og skyggekast. Ved planlægning af de enkelte områder skal det i VVM-redegørelsen vurderes, om de aktuelle vindmøller overholder kravene om støj og skyggekast Der frigives en række partikler ved forbrænding Generelt

16 Beskyttelseshensyn (generelt) Når der opstilles vindmøller er der en række lovmæssige krav om bl.a. afstand til nabobeboelser og støjbelastning, der skal overholdes. Desuden er der en række hensyn, som kommunen skal respektere i udpegningen af vindmølleområderne. Det drejer sig blandt andet om: Internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000-områder) Bolig-, institutions- og sommerhusområder Indflyvningszoner til Flyvestation Karup, Skinderholm Flyveplads, Sdr. Felding Flyveplads og Svæveflyvecenter Arnborg Fredede områder Der er ligeledes en række hensyn, der i udpegningen af vindmølleområderne skal tages hensyn til på baggrund af en konkret vurdering i det enkelte tilfælde. Det gør sig blandt andet gældende i forbindelse med: Større uforstyrrede landskaber, dvs. områder på minimum 100 km2 uden større tekniske anlæg Landskabsområder Fredskovsarealer Beskyttet natur, økologiske forbindelser og områder udpeget til ny natur Arealer inden for beskyttelseslinjer omkring skov, sø, å og fortidsminder Kirkeomgivelser og kulturmiljøer Potentielle vådområder og lavbundsarealer Overordnede veje Gasledninger, el-transmissionsanlæg og jernbaner Kommunale arealreservationer og arealreservationer til infrastrukturanlæg Inden for 12 km fra militære flyvepladser og inden for 5 km fra militære skydeanlæg Områder udlagt til støjfølsom anvendelse ved lokal- og kommuneplan Regionale graveområder Radiokæder og andre telesignaler Se evt. bilag IV, kort med beskyttelseshensyn (rød, orange, gul) Konklusion Efter en interesseafvejning og en fravælgelse af områder, hvor der ikke er plads til tre store vindmøller, er resultatet de ti vindmølleområder, som fremgår af forslag til kommuneplantillægget. Natur (generelt) Naturen i Herning Kommune Naturen i Herning er knyttet til områder med bakkeøer og hedesletter gennemskåret af ådale. Ådalene er knyttet til de tre store vandløbssystemer, Karup Å, Storå og Skjern Å, der afvander til henholdsvis Limfjorden/Skive Fjord, Nissum Fjord og Ringkøbing Fjord. De dominerende naturtyper er på tørt terræn heder og i de mere fugtige dele enge og moser. Mindre dominerende, men karakteristiske naturtyper er sure overdrev og egekrat. Store dele af kommunen er tilplantet med plantager. Der findes fire større søer: Sunds Sø, Gødstrup Sø, Søby Sø og Fuglsang Sø samt et meget stort antal mindre søer og vandhuller. De største sammenhængende områder med beskyttet natur findes i forbindelse med ådale i Herning Kommune. Desuden er der søer i form af vandhuller eller afskårne åslyngninger, moser, enge, egekrat og sure overdrev. Andre store områder udgøres af større rester af de oprindelige midt- og vestjyske heder. Her findes en mosaik af tørre heder, hedemoser og -søer samt mindre ådale. Mange steder findes også egekrat, der kan være rester af oprindelig skov og store områder med nåletræsplantager plantet på gamle hedearealer. Lokal naturbeskyttelse Herning Kommune har i 2008 vedtaget en naturpolitik, der blandt andet skal styrke og styre kommunens indsats på naturbeskyttelsesområdet. I forhold til vindmølleplanlægningen er det især arbejdet med ansvarsarter, der er relevant. Ansvarsarterne skal beskyttes og dette foregår ofte ved at beskytte og pleje deres levesteder. 16 Miljøvurdering - Kommuneplantillæg nr. 20

17 Vurdering i forhold til habitatdirektivet I planlægningsprocessen er planen udarbejdet parallelt med miljøvurderingen, herunder de indarbejdede afværgeforanstaltninger. Inden forslaget til kommuneplantillægget blev forelagt til politisk beslutning udførte kommunen en foreløbig vurdering i henhold til bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. Kommunens vurdering er, at det kan afvises, at planerne i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter iht. nævnte lovgivning vil påvirke væsentligt. Vurderingen er blandt andet underbygget og begrundet ud fra, at de kommende vindmølleanlæg er omfattet af VVM-reglerne. Her vil der blive taget højde for beskyttelsesinteresserne. Desuden er der ikke noget i miljøvurderingens naturafsnit, som peger på at beskyttelsesinteresserne vil blive væsentligt påvirket. Se bilag V for en nærmere belysning af beskyttede områder og arter. Konklusion Inden der kan stilles vindmøller op i vindmølleområderne skal der udarbejdes en VVM-redegørelse for hvert anlæg. De omtalte beskyttelsesinteresser vil blive yderligere belyst og vurderet i en VVM-redegørelse. Der kan i den forbindelse indarbejdes yderligere afværgeforanstaltninger. Endeligt skal der gives en VVM-tilladelse. Det er derfor vurderingen, at planen kan vedtages uden at påvirke beskyttelsesinteresserne. Landskab (generelt) Vindmøllehøjde Vindmøller bør som udgangspunkt opstilles der, hvor det blæser mest, altså hvor der er mest energi at høste. Som det fremgår af bilag VI (vindressourcekort) er de bedste vindforhold i Danmark ikke i Herning Kommune. På grund af de middelmådige vindforhold skal de vindmøller, som i fremtiden ønskes opstillet minimum være 100 meter i totalhøjde for at kunne udnytte vinden optimalt. De største anlagte vindmøller i Herning Kommune har en effekt på 1300 kw og har en højde på omkring 100 meter. I dag er de nye store vindmøller op til 150 meter høje i totalhøjden, som stiller krav om større afstande til beboelse. De større vindmøller giver mulighed for at udnytte vindenergien mere effektivt, dog vil landskabet blive mere påvirket af de større møller. Miljøministeriet anbefaler, at de enkelte vindmølleområder placeres med en afstand på 28 gange totalhøjden til nærmeste vindmølleområde medmindre det kan godtgøres, at vindmølleområderne vil kunne opfattes som selvstændige grupper uden et visuelt uheldigt samspil. Dette kan for eksempel sikres ved at udnytte samme opstillingsmønster. Der er ikke krav om, at der til denne plan skal udarbejdes en konsekvensvurdering, da det er vurderet, at planen i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter ikke vil påvirke væsentligt. Hus Højde 5,5 m Stort træ Højde 20 m Elia Højde 32 m Herning Højskole Højde 42 m Vindmølle Totalhøjde 80 m Vindmølle Totalhøjde 100 m Vindmølle Totalhøjde 150 m Vindmøllestørrelser, høje og mindre anlæg i Herning 17 Generelt

18 Arealstørrelsen af de enkelte vindmølleområder Herning Kommune ønsker at værne om de æstetiske og landskabelige værdier. Derfor har vindmølleområderne en størrelse som minimum skal kunne rumme tre vindmøller. Opstillingsmønstrene skal være geometrisk let opfattelige, såsom enkeltrækker. Flere og mindre vindmøllers horisontale udstrækning er større i forhold til højere, men færre møller. Det betyder typisk, at flere mindre vindmøller er mere dominerende i nærzonen end færre store vindmøller, idet den samlede opstilling fylder mere i synsfeltet. Dog kan større vindmøller ses over større afstande. Opstilling af 1-2 vindmøller anses som problematisk, da det hindrer en bedre arealudnyttelse ved opstilling af flere vindmøller i nærheden på grund af anbefalingen om en afstand på 28 gange totalhøjden til det nærmeste vindmølleområde. Landskabstyper Landskabet i Herning Kommune repræsenterer to markante landskabstyper: Skovbjerg Bakkeø som er et urørt område fra forrige istid. Landskabet omfatter området vest for Herning by. Området er delvist højtliggende og terrænmæssigt meget kuperet. Hedesletter som blev dannet af afstrømmende sand fra sidste istid. Landskabet omfatter bl.a. Karup og Arnborg hedeslette. Det større uforstyrrede landskab i nord: Målet er at beskytte en meget kuperet del af Skovbjerg Bakkeø. Vindmøller vil udviske oplevelsen af terrænforskellene. Det større uforstyrrede landskab i syd: Målet er at beskytte Arnborg Hedeslette med bl.a. Søby Brunkulslejer som et spændende område. Vindmøller vil udviske oplevelsen af den store horisontale flade. For at beskytte de større uforstyrrede landskabsområder mod vindmøller bør de have en bufferzone, hvori der ikke bør opstilles vindmøller. Dette skyldes, at oplevelsen af at opholde sig inde i de større uforstyrrede landskaber ikke bør blive påvirket væsentligt af vindmøller, som står uden for de større uforstyrrede landskaber. Konklusion For at værne om de æstetiske og landskabelige værdier skal vindmølleområderne have en størrelse, som minimum kan rumme tre vindmøller. Vindmøllerne skal stå i geometriske let opfattelige opstillingsmønstre, såsom enkeltrækker. Der bør ikke planlægges for vindmølleområder i Større uforstyrrede landskabsområder og i en bufferzone heromkring. I kommunens vestlige del er der store landskabelige værdier, blandt andet større hedearealer. Der bør derfor ikke opstilles nye store vindmøller i eller ved de landskabelige værdier. For begge landskabstyper gælder, at de rummer meget markante og biologisk værdifulde ådale, såsom Karup Å, Storåen, Fjederholt Å, Rind Å, Råsted Lilleå og Skjern Å. Større uforstyrrede landskabsområder Af Herning Kommuneplan fremgår i en retningslinje under landskab, at større uforstyrrede landskabsområder så vidt muligt skal friholdes for nye og større tekniske anlæg. Større tekniske anlæg omfatter bl.a. vindmølleparker. 18 Miljøvurdering - Kommuneplantillæg nr. 20

19 Kulturmiljø (generelt) Kulturarvsarealer, sten- og jorddiger er beskyttet. Herning Kommune har yderligere i Kommuneplan udpeget et antal kulturmiljøer, hvoraf nogle er særligt værdifulde. Ved planlægning i disse områder skal de kulturhistoriske interesser inddrages i samme grad som øvrige interesser. Der skal foretages en vurdering af, om områdets nye anvendelse vil kunne skade kulturmiljøet, og der skal evt. stilles krav til hvilke hensyn, der skal tages for, at kulturmiljøets værdier ikke skades. Inden for områder, udpeget som særligt værdifulde kulturmiljøer, skal det så vidt muligt undgås at inddrage areal til formål, der kan forringe de bærende kulturhistoriske værdier. Det skal tilstræbes, at eventuelle nye anlæg og bebyggelser bliver udformet og placeret således, at der ikke sker en forringelse af oplevelsen eller kvaliteten af de bærende kulturhistoriske værdier. I det åbne land og i byzone bør der generelt inden igangsættelse af byggeri, anlægsarbejder og andre ændringer foretages en konkret vurdering af, om indgrebet er i strid med hensynet til kulturhistoriske interesser herunder kulturmiljøer. Konklusion Rammeområde T21 ligger indenfor et areal udpeget som kulturmiljø, se evt. afsnit Rammeområde T21, Paarup Huse. I forvejen er der vindmøller i det udpegede kulturmiljø Bjørslev mose og plantage. De udpegede vindmølleområder konflikter ikke visuelt med kirker, se evt. bilag VII. Radiokæder Telesignaler med mere kan blive påvirket af vindmøller. Der er ikke foretaget høring af hele planen ved de enkelte operatører. Denne høring afventer det enkelte projekt, hvor vindmøllernes præcise placering er kendt. I lokalplanfasen kan en eventuel gene ofte afværges ved, at vindmøllerne placeres under hensyn til signalerne. 19 Generelt

20 Vindmølleområder i den nordlige del af Herning Kommune NORD 20 Miljøvurdering - Kommuneplantillæg nr. 20

21 Vindmølleområder i den vestlige del af Herning Kommune NORD 21 Generelt

22 Vindmølleområder omkring Herning NORD 22 Miljøvurdering - Kommuneplantillæg nr. 20

23 Vindmølleområder i den sydlige del af Herning Kommune NORD 23 Generelt

24 De enkelte vindmølleområder Område T13, Haderup NØ Eksisterende vindmøller i nærheden / totalhøjde / opstillingsår: Afstand til eksisterende vindmøller: Potentielle nye områder indenfor 28 x totalhøjden: Afstand til potentielle nye områder: 7 stk / 99 m / år 2000 godt 2 km område T14 2 km Landskab Området er topografisk jævnt og i stor skala. Bevoksningsmæssigt er landskabet domineret af læhegnsstrukturen. Randzonen mod ådalen er landskabelig følsom. Vindmøllerne i område T14 er markante fra Kongenshus Hede og eventuelle vindmøller i område T13 vil give en væsentlig større visuel påvirkning. Vindmølleområdet ligger tæt på det planlagte vindmølleområde T14, hvor der i dag er eksisterende vindmøller. Natur Nyplantet skov umiddelbart nord for vindmølleområdet skaber mere end 20 ha sammenhængende skov. Der er skovbyggelinje i området. Områdets vestligste del ligger indenfor åbeskyttelseslinjen ved Haderis Å. Der er fredskov i en del af områdets nordlige afgrænsning. Kultur Inde i vindmølleområdet findes flere overpløjede gravhøje og andre kendte fortidsminder. Derfor er der stor sandsynlighed for, at der er skjulte fortidsminder i området. Afværgeforanstaltninger Opstilling af vindmøller i området skal be tinges af, at vindmøllerne opstilles tilnærmelsesvis parallelt med vindmøllerne i område T14, så der opnås en harmonisk helhed i de to områder. Randzonen mod ådalen og arealet med fredskov bør friholdes for vindmøller. Området ligger inden for 12 km zonen til militær flyveplads (Karup), dvs. forsvaret skal høres og der skal foretages en konkret vurdering. VVM I en kommende VVM bør følgende inddrages: Forholdet til de rekreative kvaliteter, herunder landskabsoplevelsen særligt for Haderis Å, Karup Å, Kongenshus Hede og området omkring Resen. Forholdet til eksisterende vindmøller og udpegede vindmølleområder i Viborg og Holstebro Kommuner. For holdet til det støjfrie område omkring Resen, jf. retningslinje nr. 11 i Viborg Kommuneplan Visualiseringer fra Stubber gård Sø, idet der herfra findes helt uspolerede udsigter. Vej og vindmølle skal ses sammen i forhold til trafiksikkerheden. Vejdirektoratet skal inddrages i planlægningen. Afstand til militær flyveplads. Forsvaret skal inddrages i planlægningen. Afstand til skov. Da vindmølleområde T13 ligger forholdsvis tæt på eksisterende og planlagte vindmølleområder skal følgende indgå: Vindmølleområdets påvirkning af landskabet skal belyses Det skal oplyses, hvorfor påvirkningen i givet fald kan anses for ubetænkeligt. 24 Miljøvurdering - Kommuneplantillæg nr. 20

25 T13 Signaturforklaring KOMMUNEGRÆNSEN RAMME NR. PLANLAGTE VINDMØLLEOMR. AFSTANDSKRAV M FORTIDSMINDE-BESKYTTELSESLINJER NBL 3-HEDE NBL 3-SØ NBL 3-ENG NBL 3-MOSE ÅBESKYTTELSESLINJER 150 meter vindmøller 125 m 100 m NORD 25 De enkelte vindmølleområder

26 Område T14, Haderup SØ Eksisterende vindmøller i nærheden / totalhøjde / opstillingsår: Afstand til eksisterende vindmøller: Potentielle nye områder indenfor 28 x totalhøjden: Afstand til potentielle nye områder: 7 stk / 99 m / år 2000 (samme område) 0 km - der er 7 eksisterende vindmøller i område T14 Område T13 2 km Landskab Højtbeliggende landskab i forhold til ådalen. Området er topografisk jævnt og i stor skala. Bevoksningsmæssigt er landskabet domineret af læhegnsstrukturen. Randzonen mod ådalen er landskabelig følsom. Nærheden til Haderis Å og Karup Å bør inddrages sammen med påvirkningen af områder i nabokommunerne: Stubbergård sø, Kongenshus Hede og område omkring Resen. Der er syv eksisterende vindmøller i område T14. Vindmøllerne står godt i forhold til vinden på en bakkekam. Vindmølleområdet ligger tæt på det planlagte vindmølleområde T13. Natur Områdets sydlige del ligger indenfor skovbyggelinjen. På en mindre del af vindmølleområdet er der pålagt fredskovspligt. I områdets sydlige del er der 3-beskyttede arealer. Korteste afstand til de landskabelige interesseområder langs Haderis Ådal er ca. 175 m. Kultur Placeringen tæt ved Haderup Å betyder, at der er stor mulighed for bopladser. Der er registeret en fredet gravhøj inde i området. Afværgeforanstaltninger Området ligger inden for 12 km zonen til militær flyveplads (Karup), dvs. forsvaret skal høres og der skal foretages en konkret vurdering. Opstilling af vindmøller i området be tinges af, at vindmøllerne opstilles tilnærmelsesvis med samme rækkeorientering som de nuværende. Der skal opnås en harmonisk helhed med område T13, hvis der bliver opsat vindmøller. Der opstilles evt. to eller tre parallelle rækker i T14. De eksisterende vindmøller skal tages ned inden nye opstilles. Der er placeret en minkfarm i området, som der muligvis skal tages hensyn til. Arealet med fredskov bør friholdes for vindmøller. Beskyttede naturtyper: Eventuel etablering af erstatningsbiotoper. VVM Randzonen mod ådalen er landskabelig meget følsom. Forholdet til de rekreative kvaliteter, herunder landskabsoplevelsen særligt for Karup Å og dens omgivelser samt Kongenshus Hede. Forholdet til eksisterende vindmøller og udpegede vindmølleområder i Viborg og Holstebro Kommuner. For holdet til det støjfrie område omkring Resen, jf. retningslinje nr. 11 i Viborg Kommuneplan Visualiseringer fra Stubber gård Sø, idet der herfra findes helt uspolerede udsigter. Vej og vindmølle skal ses sammen i forhold til trafiksikkerheden. Vejdirektoratet skal inddrages i planlægningen. Afstand til skov. Da vindmølleområde T14 ligger forholdsvis tæt på det planlagte vindmølleområde T13 skal følgende indgå: Vindmølleområdets påvirkning af landskabet skal belyses Det skal oplyses, hvorfor påvirkningen i givet fald kan anses for ubetænkeligt. 26 Miljøvurdering - Kommuneplantillæg nr. 20

27 T14 Signaturforklaring RAMME NR. PLANLAGTE VINDMØLLEOMR. AFSTANDSKRAV M EKSISTERENDE VINDMØLLE FORTIDSMINDE-BESKYTTELSESLINJER NBL 3-HEDE NBL 3-SØ NBL 3-ENG NBL 3-MOSE SKOVBYGGELINJER ÅBESKYTTELSESLINJER 100 m 125 m 150 meter vindmøller NORD 27 De enkelte vindmølleområder

28 Område T15, Krusbjerg Eksisterende vindmøller i nærheden / totalhøjde / opstillingsår: Afstand til eksisterende vindmøller: 6 stk / 75 m / år ,4-1,6 km Potentielle nye områder indenfor 28 x totalhøjden: - Afstand til potentielle nye områder: - Landskab Højt beliggende hedeslettelandskab med lavbundsarealer og ådal som nordlig afgrænsning. Landskabet er domineret af læhegnsstrukturen samt af nord- og sydgående yngre smalle skovbevoksede parceller. Randzonen mod ådalen er landskabeligt meget følsom. Der er ca. 750 meter til Ovstrup Hede (udpeget som habitatområde) mod nord. Der er seks eksisterende vindmøller knap 1,6 km fra området. En 60 kv-højspændingsledning passerer i den vestlige del af området. Kan kabellægges eller blive stående, hvilket kan undersøges i detailprojekteringen. Umiddelbart er der ikke konflikter med eksisterende vindmøller eller planlagte vindmølleområder. Natur Områdets nordligste del er beliggende indenfor åbeskyttelseslinjen langs Sunds Nørreå. Langs Sunds Nørreå området findes områder, der er beskyttet af naturbeskyttelseslovens 3. Den nordøstlige del af området er beliggende indenfor skovbyggelinjen. Kultur Området ligger tæt på Ovstrup Hede som er udpeget som et særligt værdifuldt kulturmiljø og desuden er et Natura 2000-område. Placeringen tæt på Sunds Nørreå kan betyde, at der er skjulte fortidsminder i området. Afværgeforanstaltninger Området er ligger inden for 12 km zonen til militær flyveplads (Karup), dvs. forsvaret skal høres og der skal foretages en konkret vurdering. Der passerer en 60 kv-højspændingsledning i den vestlige del af området. Ledningen kan kabellægges eller blive stående. Der skal være en afstand mellem vindmøllen og højspændingsledningen, som minimum svarer til faldhøjden af vindmøllen. Beskyttede naturtyper: Eventuel etablering af erstatningsbiotoper. Randzonen mod ådalen bør friholdes for vindmøller. De tilstødende naboarealer (Sunds Kommuneplantage, Sunds Nørreå og Lunebakker) anvendes rekreativ, som der muligvis skal tages hensyn til. VVM Randzonen mod ådalen er landskabelig meget følsom. Forholdet til Ovstrup Hede skal vurderes. Afstand til skov. 28 Miljøvurdering - Kommuneplantillæg nr. 20

29 Signaturforklaring HØJSPÆNDINGSLEDNING NBL 3-ENG NBL 3-MOSE T15 RAMME NR. NBL 3-HEDE SKOVBYGGELINJER PLANLAGTE VINDMØLLEOMR. NBL 3-SØ ÅBESKYTTELSESLINJER AFSTANDSKRAV M FORTIDSMINDE-BESKYTTELSESLINJER 150 meter vindmøller 125 m 100 m NORD 29 De enkelte vindmølleområder

30 Område T16, Vildbjerg NØ Eksisterende vindmøller i nærheden / totalhøjde / opstillingsår: Afstand til eksisterende vindmøller: 2 stk / 45 m / år ,8-1 km Potentielle nye områder indenfor 28 x totalhøjden: - Afstand til potentielle nye områder: - Landskab Jævnt hældende terræn og meget åbent landskab. Arealet har ingen særlig landskabelig værdi. Den nordlige del af Vildbjerg er et industriområde, så placeringen giver ikke problemer med boligområder i Vildbjerg. Der er to eksisterende vindmøller knap 1 km fra området. Vindmøllerne må forventes nedtaget inden for en kortere årrække, da de er 20 år gamle. Det er derfor ikke nødvendigt, at der stilles krav om nedtagning, inden der kan gives tilladelse til opstilling af vindmøller i område T16. Natur Størstedelen af området er udlagt til skovrejsning. Udpegningen bliver med kommuneplantillægget udlagt til neutralområde for at hindre, at der bliver lagt fredskov på arealet, da dette kan konflikte med opsætning af vindmøller. Tranholm Bæk og Merrild Bæk passerer gennem de vestligste og sydligste dele af området. Der er flere små vandhuller i området, der er beskyttet af Naturbeskyttelseslovens 3. Kultur Der er på nuværende tidspunkt ikke registreret fortidsminder i det pågældende område, men arealet grænser op til et kulturarvsareal mod vest. Desuden giver nærheden til Tranholm Bæk mulighed for tilstedeværelsen af bopladser. Afværgeforanstaltninger En højspændingsledning passerer i den nordlige del af området og der er planlagt en højspændingsledning igennem området. Ledningen kan kabellægges eller blive stående, hvilket kan undersøges i detailprojekteringen. Der skal være en afstand mellem vindmøllen og højspændingsledningen, som minimum svarer til faldhøjden af vindmøllen. Størstedelen af området er udpeget til at være et skovrejsningsområde. Udpegningen skal ændres til at være neutralt skovrejsningsområde, så området ikke vil blive pålagt fredsskov, da det konflikter med udpegningen af vindmølleområde. Beskyttede naturtyper: Eventuel etablering af erstatningsbiotoper. VVM Forhold til Vildbjerg by skal vurderes. 30 Miljøvurdering - Kommuneplantillæg nr. 20

31 Signaturforklaring HØJSPÆNDINGSLEDNING EKSISTERENDE VINDMØLLE T16 RAMME NR. NBL 3-SØ PLANLAGTE VINDMØLLEOMR. NBL 3-MOSE AFSTANDSKRAV M 150 meter vindmøller 125 m 100 m 31 De enkelte vindmølleområder NORD

32 Område T17, Abildå S Eksisterende vindmøller i nærheden / totalhøjde / opstillingsår: Afstand til eksisterende vindmøller: Potentielle nye områder indenfor 28 x totalhøjden: Afstand til potentielle nye områder: stk./ m / år ,3 km Videbæk Mose og ved Vester Barde i Ringkøbing-Skjern Kommune. 2,9 km Landskab Jævnt landskab domineret af åbent land, læhegn og småskove. Arealet har ingen særlig rekreativ værdi. Ca. 900 m vest for vindmølleområdet ligger den sydligste del af et stort landskabeligt interesseområde med forbindelse til Vind Hede og Stråsø Plantage mod nord. Vindmølleområdet ligger tæt på to nye udlagte områder til større vindmøller i Ringkøbing-Skjern Kommune. 2,3 km mod sydøst er vindmøl leområdet Vester Barde, hvor der i dag er tre vindmøller. Der er planer om at udskifte med fem større vindmøller på en række. 2,9 km syd for vindmølleområde T17 er udlagt et vindmølleområde, Videbæk Mose, hvor der er mulighed for at rejse op til seks vindmøller på ca. 140 m højde. Ringkøbing-Skjern Kommune har igangsat planarbejdet for området og udsendt debatoplæg til VVM. Endvidere ligger der to eksisterende parker henholdsvis i en afstand af 2,2 km (Fjaldene) og 2,0 km (Møltrup Hede). Vindmølleparken ved Fjaldene med 60 m høje vindmøller må forventes nedtaget indenfor en kort årrække. Se bilag VIII, som viser eksisterende vindmøller og udlagte vindmølleområder Hvis vindmøllerne skal udskiftes ved Fjal dene, skal vindmøllerne rykkes længere mod vest for at få tilstrækkelig afstand til boliger. Dermed vil afstanden til område T17 blive forøget. Landskabeligt vil det være acceptabelt med vindmøller. Natur Abild Å passerer langs områdets vestlige grænse. Her findes også større sammenhængende områder, som er beskyttet af naturbeskyttelseslovens 3. Der bør friholdes en randzone mod ådalen. Kultur Topografisk set kan placeringen tæt på Abild Å betyde, at der kan være skjulte fortidsminder fra især ældre stenalder. Afværgeforanstaltninger Beskyttede naturtyper: Eventuel etablering af erstatningsbiotoper. Der er placeret en minkfarm ca. 150 meter nord for området, som der muligvis skal tages hensyn til. VVM Randzonen mod ådalen er landskabelig meget følsom. Da vindmølleområde T17 ligger forholdsvis tæt på eksisterende og planlagte vindmølleområder skal følgende indgå: Vindmølleområdets påvirkning af landskabet skal belyses Det skal oplyses, hvorfor påvirkningen i givet fald kan anses for ubetænkeligt. 32 Miljøvurdering - Kommuneplantillæg nr. 20

Vindmølleplan. Illustrationsfoto: Vindmøllesekretariatet. Kommuneplantillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Vindmølleplan. Illustrationsfoto: Vindmøllesekretariatet. Kommuneplantillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Vindmølleplan Illustrationsfoto: Vindmøllesekretariatet Kommuneplantillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 2 Kommuneplantillæg nr. 20 Kommuneplantillæg nr. 20 - Vindmølleplan Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vindmølleplan. Illustrationsfoto: Vindmøllesekretariatet. Kommuneplantillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Vindmølleplan. Illustrationsfoto: Vindmøllesekretariatet. Kommuneplantillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Vindmølleplan Illustrationsfoto: Vindmøllesekretariatet Kommuneplantillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 2 Kommuneplantillæg nr. 20 Kommuneplantillæg nr. 20 - Vindmølleplan Indholdsfortegnelse

Læs mere

vindmøller Debatoplæg om Foroffentlighed for vindmølleplanlægning 1. juli - 31. august 2015 Teknisk Forvaltning - Skive Kommune

vindmøller Debatoplæg om Foroffentlighed for vindmølleplanlægning 1. juli - 31. august 2015 Teknisk Forvaltning - Skive Kommune Debatoplæg om vindmøller Foroffentlighed for vindmølleplanlægning 1. juli - 31. august 2015 Teknisk Forvaltning - Skive Kommune 1 Debatoplæg om vindmøller Hvorfor ny planlægning? Foroffentlighed for vindmølleplanlægning

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

19:00 Velkomst og indledende oplæg v. ordstyrer borgmester Egon Fræhr, Vejen Kommune.

19:00 Velkomst og indledende oplæg v. ordstyrer borgmester Egon Fræhr, Vejen Kommune. Program 19:00 Velkomst og indledende oplæg v. ordstyrer borgmester Egon Fræhr, Vejen Kommune. 19:05 Vindmølleplanlægning i Vejen Kommune v. fagkoordinator Thomas Boldsen, Vejen kommune. 19:25 Indlæg omkring

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune

Debatoplæg. Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune Debatoplæg Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune Kolofon: Debatoplæg til vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune. Udgivet af Vejle Kommune, september 2012. Teknik og Miljø. Indledning Vejle Kommune har i

Læs mere

N O T A T. Indhold i miljørapport scoping for:

N O T A T. Indhold i miljørapport scoping for: N O T A T Afdeling Planlægning Direkte telefon 99741392 E-post tine.reimer@rksk.dk Dato 15. august 2016 Sagsnummer 16-018874 Indhold i miljørapport scoping for: Tillæg nr. 62 til Kommuneplan 2013-2025,

Læs mere

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan Tillæg 33 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 21. december 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 33 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 21. december 2015

Læs mere

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive.

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive. FO FO R RS SL LA AG G Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010 Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6 www.skive.dk/vindenergi INDLEDNING OG BAGGRUND Skive Kommune

Læs mere

DEBATOPLÆG. Vindmøller ved Ålsrode. Norddjurs Kommune april 2015. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.

DEBATOPLÆG. Vindmøller ved Ålsrode. Norddjurs Kommune april 2015. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs. DEBATOPLÆG Vindmøller ved Ålsrode Norddjurs Kommune april 2015 UDVIKL INGSFOR V A L T NINGE N Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Visualisering af 150 meter høje vindmøller,

Læs mere

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Forslag Dato for offentliggørelse af forslag 10. april 2013 Høringen starter 10. april 2013 Høringen slutter 5. juni 2013 Redegørelse Med dette kommuneplantillæg

Læs mere

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller Vindmøller ved Marsvinslund Oplæg til debat Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller September 2014 Oplæg til debat om vindmøller ved Marsvinslund SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune om at

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 543

Forslag til Lokalplan nr. 543 PLAN, BYG OG MILJØ Forslag til Lokalplan nr. 543 For vindmøller ved St. Løgtvedgård Forslag til Tillæg nr. 9 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021 Forslaget er fremlagt fra den til den Indholdsfortegnelse

Læs mere

Borgermøde om vindmøller ved Låstrup. Tirsdag den 16. august 2016 kl Velkommen!

Borgermøde om vindmøller ved Låstrup. Tirsdag den 16. august 2016 kl Velkommen! Borgermøde om vindmøller ved Låstrup Tirsdag den 16. august 2016 kl.17.00 Velkommen! Program Kl. 17.00 Kl. 17.15 Kl. 17.30 Velkommen v/ Mads Panny, formand for Klima- og Miljøudvalget Vindmøller, regler

Læs mere

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller Vindmøller ved Bredlund Oplæg til debat Planlægning for to 150 m høje vindmøller Juni 2015 Oplæg til debat om vindmøller ved Bredlund Møllerne visualiseret fra nordøst fra Godrumvej. SFP WIND Denmark ApS

Læs mere

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde 1 MØLLE SKJULT AF BEPLANTNING Vindmøller øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller øst for Rendbæk. Det nye vindmølleområde forventes

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33

KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33 KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33 Varde Kommune September 2007 Tillæg nr. 33 til Kommuneplan 2004-2016, Gl. Varde Kommune Baggrund Baggrunden for kommuneplantillægget er et ønske om at

Læs mere

Mini- og husstandsmøller - Planlægning - Kommunale godkendelser - Støjkrav. Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet. Kåre Albrechtsen Sekretariatschef

Mini- og husstandsmøller - Planlægning - Kommunale godkendelser - Støjkrav. Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet. Kåre Albrechtsen Sekretariatschef Mini- og husstandsmøller - Planlægning - Kommunale godkendelser - Støjkrav Kåre Albrechtsen Sekretariatschef Temadag - 27. nov. 2009 Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet Vindmøllesekretariatet Vindmøllesekretariatet

Læs mere

13. Ansøgning om opstilling af vindmøller ved Sandbæk

13. Ansøgning om opstilling af vindmøller ved Sandbæk Ringkøbing-Skjern Kommune Økonomi- og Erhvervsudvalget 29. september 2015 13. Ansøgning om opstilling af vindmøller ved Sandbæk 15-022379 Sagsfremstilling Ringkøbing-Skjern Kommune har i 2013 modtaget

Læs mere

Vindmølleplanlægning. Borgermøde om vindmølleplanlægning foroffentlighed Morsø Kommune

Vindmølleplanlægning. Borgermøde om vindmølleplanlægning foroffentlighed Morsø Kommune Vindmølleplanlægning Borgermøde om vindmølleplanlægning foroffentlighed - 20.06.2016 Program 19.00 Velkomst - Hans Ejner Bertelsen 19.15 Proces og mål for planlægningen - Arne Kirk 19.30 Planlægning for

Læs mere

8. Fornyet behandling af ansøgning om opstilling af 5 ekstra vindmøller ved Holmen ved Hemmet

8. Fornyet behandling af ansøgning om opstilling af 5 ekstra vindmøller ved Holmen ved Hemmet Ringkøbing-Skjern Kommune Økonomi- og Erhvervsudvalget 29. september 2015 8. Fornyet behandling af ansøgning om opstilling af 5 ekstra vindmøller ved Holmen ved Hemmet 15-023871 Sagsfremstilling Baggrund

Læs mere

VINDMØLLER I VARDE KOMMUNE V/ Ivar Sande, Plan og Byggechef, Varde Kommune

VINDMØLLER I VARDE KOMMUNE V/ Ivar Sande, Plan og Byggechef, Varde Kommune I V/ Ivar Sande, Plan og Byggechef, Varde Kommune Varde Kommune sigter mod en CO2 neutral energiproduktion Vision Varde Byråd ønsker at medvirke til, at de nationale mål for udnyttelse af alternative energikilder

Læs mere

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Anmeldelse af Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Eksempel på visualisering af projektet set fra sydsydvest (EMD) Projektansøger Energi Fyn Holding A/S Att: Jette I. Kjær Sanderumvej 16 5250

Læs mere

Tillæg nr. 3A til Kommuneplan for Viborg Kommune

Tillæg nr. 3A til Kommuneplan for Viborg Kommune Tillæg nr. 3A til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Retningslinjer og rammebestemmelser for et vindmølleområde ved Kirkebækvej sydøst for Romlund Rammeområde 04.VM.07_T3 Forslag Tillæggets område

Læs mere

Indkaldelse af forslag og ideer

Indkaldelse af forslag og ideer Indkaldelse af forslag og ideer Vindmøller på Danish Crowns slagteri i Horsens Nord TEKNIK OG MILJØ 2 INDKALDELSE AF FORSLAG OG IDEER Vindmøller på Danish Crowns slagteri i Horsens Nord Danish Crown A/S

Læs mere

Forudgående offentlighed

Forudgående offentlighed Forudgående offentlighed Vindmølleplan for Horsens Kommune TEKNIK OG MILJØ 2 FORUDGÅENDE OFFENTLIGHED FOR VINDMØLLEPLAN Forudgående offentlighed For at give borgerne i Horsens Kommune lejlighed til at

Læs mere

Vindmølleplanlægning A-Z. Køge Bugt. Proces, Potentialer & Barrierer. Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet

Vindmølleplanlægning A-Z. Køge Bugt. Proces, Potentialer & Barrierer. Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet Vindmølleplanlægning A-Z Proces, Potentialer & Barrierer Køge Bugt 5. september 2011 Cand.Scient Joachim Holten Palvig Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet Vindmølleplanlægning - resort Havvindmøller

Læs mere

Hjortlund Landområde, Hjortlund gl. skole

Hjortlund Landområde, Hjortlund gl. skole i Kommuneplan 2010-2022 Hjortlund Landområde, Hjortlund gl. skole September 2012 Esbjerg Kommune side 2 Kommuneplan 2010-2022 Baggrund Esbjerg Byråd vedtog den 03-09-2012 at offentliggøre Forslag til Ændring

Læs mere

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune og Skanderborg Kommune om, at opføre tre vindmøller syd for Låsby.

Læs mere

Tillæg nr. 3B til Kommuneplan for Viborg Kommune

Tillæg nr. 3B til Kommuneplan for Viborg Kommune Tillæg nr. 3B til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Retningslinjer og rammebestemmelser for et vindmølleområde ved Kirkebækvej sydøst for Romlund Rammeområde 04.VM.07_T3 Forslag Tillæggets område

Læs mere

Notat - Landskabelig vurdering af mulige vindmølleparker i området omkring Hoven ved Knaplundvej, Hejmdal/Påbøl og Barslund Mose

Notat - Landskabelig vurdering af mulige vindmølleparker i området omkring Hoven ved Knaplundvej, Hejmdal/Påbøl og Barslund Mose Returadresse Land, By og Kultur Planlægning Smed Sørensenvej 1, 6950 Ringkøbing Dato 21. september 2015 Sagsnummer 15-007089 Notat - Landskabelig vurdering af mulige vindmølleparker i området omkring Hoven

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Marts 2016 Vindmøller ved Skodsebølle Lolland Kommune er et af de steder i verden, hvor der produceres mest vedvarende energi pr. indbygger, og kommunen vil fortsætte

Læs mere

Debatoplæg om vindmøller ved Holmen 2

Debatoplæg om vindmøller ved Holmen 2 Debatoplæg om vindmøller ved Holmen 2 Udvidelse af vindmøllepark ved Holmen Debatoplæg om Lokalplan nr. 400 og Tillæg nr. 62 til Kommuneplan 2013-2025 for Ringkøbing-Skjern Kommune Debatperiode: fra den

Læs mere

Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose

Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose Forslag til Tillæg nr. 7A Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2009-2021 Område til vindmøller ved Videbæk Mose Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 15. marts 2011

Læs mere

Debatoplæg om vindmøller ved Knaplund

Debatoplæg om vindmøller ved Knaplund Debatoplæg om vindmøller ved Knaplund Debatoplæg om Lokalplan nr. 358 og Tillæg nr. 73 til Kommuneplan 2013-2025 for Debatperiode: fra den 16. september til den 14. oktober 2016 Herning Kommune Billund

Læs mere

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer #BREVFLET# Aalborg Kommune, Plan og Udvikling Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby 14. november 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Øster Hassing Kær Aalborg Kommune har modtaget en ansøgning om

Læs mere

NOTAT. Vurdering af ansøgning grundlag for afgørelse om igangsætning af planlægning for vindmøller vest for Stadil

NOTAT. Vurdering af ansøgning grundlag for afgørelse om igangsætning af planlægning for vindmøller vest for Stadil Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Toften 6 6880 Tarm NOTAT Vurdering af ansøgning grundlag for afgørelse om igangsætning af planlægning for vindmøller vest for Stadil Ansøgers oplysninger:

Læs mere

Vindmøller syd for Østrup

Vindmøller syd for Østrup Vindmøller syd for Østrup Indkaldelse af idéer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller ved Østrup mellem Saltum og Pandrup. Den nye møllepark får 6 vindmøller med totalhøjder

Læs mere

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 MILJØVURDERING Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 Faxe Graveområde, mindre udvidelse mod sydvest Faxe Kommune Side 1 Beskrivelse af området Det foreslåede nye råstofgraveområde omfatter

Læs mere

Debatperiode 5.11. 17.12.2012.

Debatperiode 5.11. 17.12.2012. Debatperiode 5.11. 17.12.2012. Vindmøller i Stevns Kommune! En god idé? Danmark har brug for mere vindkraft Stevns Kommune ønsker at undersøge og eventuelt udnytte mulighederne for vindkraft. I forbindelse

Læs mere

Sammenfattende redegørelse vindmøller i Nørrekær Enge

Sammenfattende redegørelse vindmøller i Nørrekær Enge Sammenfattende redegørelse vindmøller i Nørrekær Enge Den sammenfattende redegørelse er udarbejdet i henhold til Miljøvurderingslovens 9, stk. 2, og omhandler: Lokalplan nr. 134 og 10-7-101 og kommuneplantillæg

Læs mere

Forsøgsvindmøller ved Nordjyllandsværket

Forsøgsvindmøller ved Nordjyllandsværket Indkaldelse af ideer og forslag Forsøgsvindmøller ved Nordjyllandsværket Oktober 2009 Hvad er en VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for anlæg på land fremgår

Læs mere

2-delt borgermøde: Forslag om vindmøller ved Øster Børsting. Tirsdag den 21. august 2012 kl.19 Velkommen!

2-delt borgermøde: Forslag om vindmøller ved Øster Børsting. Tirsdag den 21. august 2012 kl.19 Velkommen! 2-delt borgermøde: Forslag om vindmøller ved Øster Børsting Tirsdag den 21. august 2012 kl.19 Velkommen! Program Første del (fælles) Kl. 19.00 Kl. 19.10 Kl. 19.20 Kl. 19.45 Kl. 20.15 Velkommen v/ Jens

Læs mere

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014 Side 1/6 NOTAT Til: Sagsnr.: Vedr.: Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering 01.02.00-K04-1-14 Notat - scoping Dato: 17-09-2014 Afgrænsning af hvilke miljømæssige forhold der

Læs mere

Tillæg nr. 7B. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 7B. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 7B Til Ringkøbing-plan 2009-2021 Område til vindmøller ved Videbæk Mose Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing- Ringkøbing- 16. august 2011 1 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget

Læs mere

Debatoplæg om vindmøller ved Lønborg Hede

Debatoplæg om vindmøller ved Lønborg Hede Debatoplæg om vindmøller ved Lønborg Hede Debatoplæg om udvidelse af vindmølleparken Lønborg Hede (Lønborg Hede II) Tillæg nr. 59 til Kommuneplan 2013-2025 for Ringkøbing-Skjern Kommune Debatperiode: fra

Læs mere

BY, ERHVERV OG KULTUR

BY, ERHVERV OG KULTUR BY, ERHVERV OG KULTUR Notat med forvaltningens vurderinger af de ansøgte vindmølleområder Område 1 Bjørnkjærvej, Vest for Haderup Placering: Bjørnkjærvej, ca. 1,5 km vest for Haderup Projektforslag: 3

Læs mere

Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby

Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby - Indkaldelse af forslag og idéer Debatperiode 6. februar til 6. marts 2013 Februar 2013 Vindmøller ved Lavensby Visualiseringen på forsiden viser 5 stk. vindmøller

Læs mere

Vindmøller ved Hallendrup

Vindmøller ved Hallendrup Debatopl æg Vindmøller ved Hallendrup Indkaldelse af ideer og forslag Vindmølle Område for vindmøller fra 50-80 meter i total højde Område for Vindmøller fra 100 meter i total højde Voldum Vissing erg

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted DEBATOPLÆG 6. februar 2013 til den 6. marts 2013 Visualisering af 4 nye vindmøller på 130 meter, set fra Hyttenvej Skagen Frederikshavn Sæby Debatoplæg Vindmøller ved Donsted rojekt: Baggrund Frederikshavn

Læs mere

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge #BREVFLET# Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Til borgere, interesseorganisationer og andre Interesserede for det udlagte vindmølleområde 26. september 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær

Læs mere

VINDMØLLER PÅ THYHOLM DEBATOPLÆG DECEMBER 2014

VINDMØLLER PÅ THYHOLM DEBATOPLÆG DECEMBER 2014 DEBATOPLÆG VINDMØLLER PÅ THYHOLM DECEMBER 2014 Struer Kommune har modtaget tre projektforslag for opstilling af vindmøller på Thyholm. Vindmøllerne er 100 140 m høje og ønskes opstillet ved henholdsvis

Læs mere

Tillæg nr. 12b. Til Kommuneplan for Ringkøbing-Skjern Kommune. For et område til vindmøller ved Troldhede. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 12b. Til Kommuneplan for Ringkøbing-Skjern Kommune. For et område til vindmøller ved Troldhede. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 12b Til Kommuneplan 2009-2021 For et område til vindmøller ved Troldhede Fremlagt i offentlig høring som Tillæg nr. 8b til Temaplan for vindmøller i Ringkøbing-Skjern Kommune (Kommuneplantillæg

Læs mere

Ideoplæg til temaplan for større vindmøller

Ideoplæg til temaplan for større vindmøller Ideoplæg til temaplan for større vindmøller april 2012 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk miljo-og-kultur@kerteminde.dk Forord Med dette oplæg indkalder

Læs mere

Odder Kommune Dok. 727-2010-66393 Plan 13.7.2010/CT Sag. 727-209-90049. Vindmølleplanlægning. Debatoplæg. August 2010. side 1

Odder Kommune Dok. 727-2010-66393 Plan 13.7.2010/CT Sag. 727-209-90049. Vindmølleplanlægning. Debatoplæg. August 2010. side 1 Vindmølleplanlægning Debatoplæg August 2010 side 1 Figur 1 Potentielle vindmølleområder (kystnærhedszonen markeret med blå streg) Figur 2 Prioriterede vindmølleområder (kystnærhedszonen markeret med blå

Læs mere

Idéoplæg. Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller ved Overgaard Dalbyover. fra til

Idéoplæg. Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller ved Overgaard Dalbyover. fra til Idéoplæg Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller Dalbyover geodatastyrelsen, Miljøministeriet Udbyhøj Råby Gjerlev Gassum Øster Tørslev fra 16.11.2016 Asferg Spentrup Fårup Mellerup

Læs mere

Deltag i debatten om nye vindmøller vest for Thorup

Deltag i debatten om nye vindmøller vest for Thorup Til borgere, interesseorganisationer og andre med interesse i det udlagte vindmølleområde Dato: 27. oktober 2014 Kultur, Plan og Fritid Torvegade 15 9670 Løgstør Sagsnr.: 820-2014-26025 Dokumentnr.: 820-2014-218744

Læs mere

November 2014. Vindmøller nord for Krejbjerg. sammenfattende redegørelse. www.skive.dk

November 2014. Vindmøller nord for Krejbjerg. sammenfattende redegørelse. www.skive.dk Vindmøller nord for Krejbjerg November 2014 sammenfattende redegørelse Indhold Indledning og baggrund 3 Planvedtagelse 4 Integrering af miljøhensyn i planerne 4 Miljørapportens betydning og udtalelser

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller i Kastrup Enge

Debatoplæg Vindmøller i Kastrup Enge Debatoplæg Vindmøller i Kastrup Enge INDKALDELSE AF IDEER OG FORSLAG I PERIODEN FRA DEN 3. APRIL 2013 TIL DEN 1. MAJ 2013 Vindmøller i Kastrup Enge Baggrund Danmarks nationale energipoltitiske målsætning

Læs mere

Projektbeskrivelse. Vindmøller vest for Birkende

Projektbeskrivelse. Vindmøller vest for Birkende Projektbeskrivelse Vindmøller vest for Birkende Februar 2014 1 Projektansøger: Wind1 A/S Jesper Houe Projektleder Holgersgade 1 7900 Nykøbing Mors Mobil: 22 52 30 11 E-mail: jh@wind1.dk På vegne af lodsejeren

Læs mere

Vejledning om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller

Vejledning om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller Revideret vejledning til vindmøllecirkulæret Udkast af 12. juni 2008 Miljøministeriets vejledning nr. Vejledning om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller Denne vejledning knytter

Læs mere

Vindmøller på Avedøre Holme

Vindmøller på Avedøre Holme Indkaldelse af ideer og synspunkter Hvidovre Kommune planlægger nu for opstilling af tre nye vindmøller på Avedøre Holme. Det nye vindmølleområde forventes at bestå af tre vindmøller, som opstilles langs

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009 Baggrund Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af en konkret ansøgning om opstilling af vindmøller øst for Turebylille. Rammeområdet ligger umiddelbart

Læs mere

Vindmøller Grønkærvej

Vindmøller Grønkærvej Tillæg nr. 17 til plan 2013-2025 for Lemvig Tillæg nr. 17 til plan 2013-2013 for Lemvig Tillæg nr. 17 til plan 2013-2025 er udarbejdet med henblik på: At tilpasse afgrænsningen af de tre vindmøllezoner

Læs mere

Debatoplæg. Vindmølleplanlægning i Vejle Kommune

Debatoplæg. Vindmølleplanlægning i Vejle Kommune Debatoplæg Vindmølleplanlægning i Vejle Kommune Kolofon: Debatoplæg til vindmølleplanlægning for Vejle Kommune Udgivet af Vejle Kommune, august 2010 Redigeret af: Marianne Bjerre, Teknisk Forvaltning,

Læs mere

Debatoplæg om vindmøller. Indkaldelse af idéer og forslag Debatperiode: xxxxxxxxx

Debatoplæg om vindmøller. Indkaldelse af idéer og forslag Debatperiode: xxxxxxxxx Debatoplæg om vindmøller Indkaldelse af idéer og forslag Debatperiode: xxxxxxxxx 1 2 Indholdsfortegnelse Indledning 5 Danmark satser på vindenergi 5 Krav til opstilling af store vindmøller 6 Vindmøller

Læs mere

Forudgående offentlighed 29. okt. til 26. nov Debatoplæg. Vindmøller ved Gårestrup. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet

Forudgående offentlighed 29. okt. til 26. nov Debatoplæg. Vindmøller ved Gårestrup. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående offentlighed 29. okt. til 26. nov. 2014 Debatoplæg Vindmøller ved Gårestrup Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet FORUDGÅENDE INDLEDNING OFFENTLIGHED Ideer, forslag og synspunkter ønskes

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller mellem Sdr. Harritslev og Rakkeby. Forudgående offentlighed 5. januar til 2. februar 2016

Debatoplæg. Vindmøller mellem Sdr. Harritslev og Rakkeby. Forudgående offentlighed 5. januar til 2. februar 2016 Forudgående offentlighed 5. januar til 2. februar 2016 Debatoplæg Vindmøller mellem Sdr. Harritslev og Rakkeby Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående Indledning offentlighed Ideer, forslag

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Nybøl

Debatoplæg Vindmøller ved Nybøl Debatoplæg Vindmøller ved Nybøl INDKALDELSE AF IDEER OG FORSLAG I PERIODEN FRA DEN 6. MARTS 2013 TIL DEN 3. APRIL 2013 Vindmøller ved Nybøl Baggrund Danmarks nationale energipolitiske målsætning er, at

Læs mere

Scopingsnotat. Hjørring Kommune

Scopingsnotat. Hjørring Kommune Hjørring Kommune Scopingsnotat 10-12-2014 Sag nr. 01.02.05-P16-18-14 Side 1. Opstilling af vindmøller ved Gårestrup I forbindelse med planlægningen for opstilling af 3 vindmøller ved Gårestrup skal der

Læs mere

Vindmøller ved Stakroge

Vindmøller ved Stakroge Vindmøller ved Stakroge Debatoplæg Debatperiode: 8/10 2015-5/11 2015 Tillæg nr. 28 til Kommuneplan 2013-2024 Vindmøller ved Stakroge Med dette debatoplæg indledes planlægningen for et konkret vindmølleprojekt

Læs mere

Bilag 1 - Vindmølleplan og kommuneplantillæg til KOMMUNEPLAN 09

Bilag 1 - Vindmølleplan og kommuneplantillæg til KOMMUNEPLAN 09 Retningslinjer Retningslinjer for opsætning af vindmøller i Nyborg Kommune skal sikre at vindmøllernes placering og udseende afpasses efter hinanden, og at vindmøllerne opstilles i harmoni med landskabet,

Læs mere

Skema til forundersøgelse af miljø- og planforhold: Sindrup

Skema til forundersøgelse af miljø- og planforhold: Sindrup Skema til forundersøgelse af miljø- og planforhold: Sindrup Projektbeskrivelse Antal møller: 6 Højde på møller: 130 m Produktion/ effekt: 3,2 MW Der nedtages 7 eksisterende møller. Der er i ansøgningen

Læs mere

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Tillæg nr. 38 til Rammeområde 72.T1 Solfangeranlæg og Kølkær Varmecentral nord for Kølkær. Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte bindende

Læs mere

Arbejdsdeling Omfang / beskrivelse Ansvar Styregruppe (kommunens planafdeling, Planlægningsmæssige beslutninger, redaktionelle bidrag og

Arbejdsdeling Omfang / beskrivelse Ansvar Styregruppe (kommunens planafdeling, Planlægningsmæssige beslutninger, redaktionelle bidrag og Arbejdsdeling Omfang / beskrivelse Ansvar Styregruppe (s planafdeling, Planlægningsmæssige beslutninger, redaktionelle bidrag og Kommunen vindmøllesekretariatet, redaktionen) kvalitetssikring Tværfaglig

Læs mere

Forslag til tilæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemivg Kommune. Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemvig Kommune

Forslag til tilæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemivg Kommune. Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemvig Kommune Forslag Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2013 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 er udarbejdet med henblik på: - At ændre afgrænsningen af det fremtidige rammeområde vindmølleormåde

Læs mere

Debatoplæg. 8 vindmøller ved Rødby Fjord III

Debatoplæg. 8 vindmøller ved Rødby Fjord III Debatoplæg 8 vindmøller ved Rødby Fjord III September 2016 DEBATOPLÆG TIL 8 vindmøller ved Rødby Fjord III Vindmøller ved Rødby Fjord III Lolland vil være et moderne bæredygtigt samfund og et internationalt

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 17 til Kommuneplan for Lemvig Kommune. Tillæg nr. 17 til Kommuneplan for Lemvig Kommune

Forslag til tillæg nr. 17 til Kommuneplan for Lemvig Kommune. Tillæg nr. 17 til Kommuneplan for Lemvig Kommune Forslag UDKAST Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2013-2013 for Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2013-2025 er udarbejdet med henblik på: At tilpasse afgrænsningen af de tre vindmøllezoner i Kommuneplan 2013-25

Læs mere

Forslag til retningslinier for landområderne i Kommuneplan 2009

Forslag til retningslinier for landområderne i Kommuneplan 2009 Forslag til retningslinier for landområderne i Kommuneplan 2009 Furesø Kommunes landområder omfatter alle arealer, der ikke er udlagt til byzone eller planlagt til fremtidig byudvikling. I landområderne

Læs mere

Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 for Lemvig Kommune EKSISTERENDE VINDMØLLEOMRÅDE 8 IFØLGE KOMMUNEPLAN 2009 2021

Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 for Lemvig Kommune EKSISTERENDE VINDMØLLEOMRÅDE 8 IFØLGE KOMMUNEPLAN 2009 2021 FORSLAG Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 er udarbejdet med henblik på: - at ændre afgrænsningen af det fremtidige rammeområde vindmølleområde 8 kommuneplanområde

Læs mere

Planlægning for opstilling af 3 stk. V52 850 KW Vestas vindmøller ved Nørregård nord for Klemensker med tilhørende adgangsvej og service-/vendeplads

Planlægning for opstilling af 3 stk. V52 850 KW Vestas vindmøller ved Nørregård nord for Klemensker med tilhørende adgangsvej og service-/vendeplads Bornholms Regionskommune Screening vedr. evt. miljøvurdering af planer for vindmøller ved Krashave Forsiden skal altid udfyldes. De øvrige sider er hjælpeværktøj til brug for udfyldelse af forsiden. Navn

Læs mere

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Lokalplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer,

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte bindende for borgerne.

Læs mere

Side 1 af 8. Center Natur og Miljø. Journalnr: P Ref.: Lene Lauridsen Dato: 5. januar Basis oplysninger

Side 1 af 8. Center Natur og Miljø. Journalnr: P Ref.: Lene Lauridsen Dato: 5. januar Basis oplysninger Center Natur og Miljø Journalnr: 01.16.04-P19-22-15 Ref.: Lene Lauridsen Dato: 5. januar 2016 VVM Myndighed Rebild Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Etablering af fjernvarmeledninger

Læs mere

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan (med Miljørapport), Vindmøller, Nørrekær Enge II, Landområde Nibe (1.

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan (med Miljørapport), Vindmøller, Nørrekær Enge II, Landområde Nibe (1. Punkt 2. Godkendelse af kommuneplantillæg 10.014 og Lokalplan 10-7-103 (med Miljørapport), Vindmøller, Nørrekær Enge II, Landområde Nibe (1. forelæggelse) 2014-2818 By- og Landskabsforvaltningen indstiller,

Læs mere

Anmeldelse af en stk. 10 kw husstandsvindmølle fra KVA Diesel. Søren og Lene Nielsen, Horsmarkvej 3, 9230 Svenstrup.

Anmeldelse af en stk. 10 kw husstandsvindmølle fra KVA Diesel. Søren og Lene Nielsen, Horsmarkvej 3, 9230 Svenstrup. Center Natur og Miljø Journalnr: 01.16.04-P19-14-15 Ref.: Lene Lauridsen Dato: 11-11 2015 VVM Myndighed Rebild Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre

Læs mere

Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemivg Kommune. Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemivg Kommune. Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemvig Kommune Tillæg nr. 9 til plan 2013-2025 for Lemivg Tillæg nr. 9 til plan 2013-2025 for Lemvig Tillæg nr. 9 til plan 2013-2025 er udarbejdet med henblik på: At ændre afgrænsningen af det fremtidige rammeområde

Læs mere

Danske Planchefer. Er kommunerne parate til at følge op på regeringens initiativer om grøn vækst med vindmøller og biogasanlæg? 12.

Danske Planchefer. Er kommunerne parate til at følge op på regeringens initiativer om grøn vækst med vindmøller og biogasanlæg? 12. Danske Planchefer Er kommunerne parate til at følge op på regeringens initiativer om grøn vækst med vindmøller og biogasanlæg? 12. maj 2011 Kåre Albrechtsen Sekretariatschef Miljøministeriet - Naturstyrelsen

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Hjørring Kommune 7. oktober 2015 Side 1. Mødedato: 7. oktober 2015 Mødet påbegyndt: kl. 08:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested:

Læs mere

Idéoplæg om Vindmøller ved Notmarkskov

Idéoplæg om Vindmøller ved Notmarkskov Idéoplæg om Vindmøller ved Notmarkskov - Indkaldelse af forslag og idéer Høringsperiode 27. marts til 24. april 2013 Marts 2013 Vindmøller ved Notmarkskov Forord I Sønderborg Kommune har vi med ProjectZero

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer.

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer. 1/9 Screening for miljøvurdering af Natura 2000-handleplan 2016-2021 Salten Å, Salten Langsø, Mossø og søer syd for Salten Langsø og dele af Gudenå nr. 52, habitatområde H48 og Fuglebeskyttelsesområde

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Vindmøller ved Thorup - Sletten

Vindmøller ved Thorup - Sletten Vindmøller ved Thorup - Sletten Ideoplæg Indkaldelse af ideer og forslag fra den 15. august 2016 til den 12. september 2016 Invitation til borgermøde Der afholdes borgermøde den 22. august 2016, kl. 19-21

Læs mere

Skema til projektafgrænsning

Skema til projektafgrænsning Skema til projektafgrænsning Projektets navn: Lokalplan 311 Off formål, børnehave Støvring Ådal, Støvring Projektansvarlig: Toke Rinfeldt-Iversen (TRI) Miljøvurdering er påbegyndt: 28. 04.17 Miljøvurdering

Læs mere

Vindmøller sydvest for Bækmarksbro

Vindmøller sydvest for Bækmarksbro Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2009-2021 Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2009-2021 er udarbejdet med henblik på: - at ændre retningslinjerne for afgrænsningen af og antallet af samt højden på vindmøller i det

Læs mere

Titel: Kommuneplan 2013 Emne:

Titel: Kommuneplan 2013 Emne: Titel: Kommuneplan 2013 Emne: Tekniske anlæg Sted: Pakhuset i Nykøbing Dato: 12. august 2013 Oplægsholder: Rasmus Kruse Andreasen Dok. 306-2013-179030 Tekniske anlæg kommuneplanforslagets kapitel 5.3 Vindmøller

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. VINDMØLLER VED ULVEMOSEN OG BÆKHEDE PLANTAGE ENKELTOMRÅDE 25.10.T01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - FEBRUAR 2013

FORSLAG TIL TILLÆG NR. VINDMØLLER VED ULVEMOSEN OG BÆKHEDE PLANTAGE ENKELTOMRÅDE 25.10.T01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - FEBRUAR 2013 Næsbjerg Rousthøje Årre Roust 28 FORSLAG TIL TILLÆG NR. VINDMØLLER VED ULVEMOSEN OG BÆKHEDE PLANTAGE ENKELTOMRÅDE 25.10.T01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - FEBRUAR 2013 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING

Læs mere

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan MILJØVURDERING Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 Munke Bjergby Delområde, gravefelt B. Mindre udvidelse mod vest Sorø Kommune Side 1 Beskrivelse af området Det foreslåede nye råstofgraveområde

Læs mere