Investeringsforeningen Carnegie WorldWide halvårsrapport 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Investeringsforeningen Carnegie WorldWide halvårsrapport 2015"

Transkript

1 Investeringsforeningen Carnegie WorldWide halvårsrapport 2015 Positive aktiemarkeder i 1. halvår Aktiemarkederne startede 2015 med imponerende afkast på pct. i første kvartal, men stigende obligationsrenter i andet kvartal, hvor eksempelvis den tyske 10-årige rente steg fra 0,2 pct. til 0,8 pct., usikkerhed om udviklingen i Grækenland samt et stort fald i de kinesiske aktier trak de globale markeder ned. De globale aktiemarkeder steg således 11,7 pct., mens de danske aktier steg 20,9 pct. i første halvår. Indekset for emerging markets steg 12,0 pct. Drivkraften bag stigningerne har bl.a. været investorernes intensive jagt på afkastmuligheder i et miljø med lave renter på indskud og statsobligationer, hvor det nu tager ca. 100 år at fordoble en investering i en dansk statsobligation og 30 år ved investering i en 30-årig realkreditobligation. En anden vigtig komponent bag de høje markedsafkast har været valutagevinster fra den stigende dollarkurs. Dollarkursen er stigende, fordi ECB devaluerer euroen gennem kvantitative lempelser, altså opkøb af statsobligationer. Foreningens afdelinger skabte alle højere afkast end deres benchmark i 1. halvår Afdeling Globale Aktier og afdeling Globale Aktier Etik-ak skabte afkast på hhv. 15,5 pct. og 16,8 pct. Afdeling Globale Aktier Stabil gav 13,8 pct., mens afdeling Danske Aktier gav 20,9 pct. Afdeling Asien og afdeling Emerging Markets gav hhv. 14,8 pct. og 12,5 pct. Afdeling Globale Aktier har nu eksisteret i 25 år, og på det danske marked er der i alt ni globale aktiefonde, som har eksisteret i 25 år eller mere. Afdeling Globale Aktier har i de 25 år givet et akkumuleret afkast, der er tæt på det dobbelte af den næstbedste fond ifølge afkaststatistik fra IFB. Forventninger til fremtiden Med hensyn til udsigterne for aktiemarkedet er usikkerheden højere end tidligere efter snart seks år med kursstigninger drevet af en meget lempelig pengepolitik globalt. De globale aktiemarkeder er ved halvåret præget af det kaotiske forløb omkring Grækenland, store kursfald på de kinesiske aktier samt usikkerheden om, hvornår og hvor meget Fed vil hæve den korte rente i USA. Vi ser dog dette som mere kortsigtede usikkerhedsfaktorer. Udviklingen i Grækenland har kun i mindre grad realøkonomisk betydning for Europa og resten af verden. Det kinesiske aktiemarked er præget af spekulanter, og når markedet stiger eksplosivt i ét kvartal, som vi så det i årets første kvartal, er der risiko for markante kursfald efterfølgende. Langsigtet er vi dog positive på udviklingen i Kina, om end udviklingen i andet halvår vil være præget af fortsat usikkerhed omkring Kinas devaluering af valutaen. Begyndende renteforhøjelser skaber som regel indledningsvist kursfald på aktiemarkedet, hvorfor der kan komme kortsigtet volatilitet, når Fed formentligt til efteråret hæver renterne. Omvendt plejer aktiemarkederne efterfølgende at genoptage de positive takter. Vi ser således positivt på den langsigtede udvikling for aktier, om end stigningstakten bliver lavere end de senere år. Investeringsforeningen Carnegie WorldWide Dampfærgevej 26 DK-2100 Copenhagen Telephone: Fax:

2 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt halvårsrapporten for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide for regnskabsperioden 1. januar juni Halvårsrapporten er ikke revideret. Halvårsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om investeringsforeninger m.v. Vi anser den anvendte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, da den giver et retvisende billede af afdelingernes aktiver, passiver, finansielle stilling pr. 30. juni 2015 samt af resultaterne af afdelingernes aktiviteter for regnskabsperioden 1. januar juni Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for udviklingen i afdelingernes aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som afdelingerne kan påvirkes af. København den 20. august Investeringsforvaltningsselskab: Carnegie Asset Administration A/S Tim Kristiansen Direktør Bestyrelsen for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide: Karsten Kielland Formand Lars Aaen Jens Høiberg Jens Ole Jensen Camilla Harder Hartvig 2

3 Carnegie WorldWide/Globale Aktier Beretning Carnegie WorldWide/Globale Aktiers indre værdi pr. andel steg i 1. halvår 2015 fra 758,09 kr. til 831,11 kr. Afdelingen udloddede et udbytte på 47,10 kr. pr. andel, som blev vedtaget på den ordinære generalforsamling den 14. april Det svarer til et afkast på 15,5 pct., hvilket var højere end afkastet for MSCI All Country verdensindeks, der i samme periode steg med 11,7 pct. målt i danske kroner. Som beskrevet i foreningens årsrapport holdt vores positive forventninger stik for udviklingen i det forgangne halvår. Vi forventede stigende aktiemarkeder med mulighed for et ekstraafkast fra en stigende dollar. Faktisk steg dollaren med hele 9 pct. i forhold til kroner, ligesom pundet steg 10 pct. og yennen med 6 pct. Årsagen til den svækkede krone kan henføres til den svage euro, som blev påvirket af krisen i Grækenland og de faldende renter på kontinentet. Derudover fortsætter den amerikanske økonomi sin fremgang, og sandsynligheden for rentestigninger i andet halvår er høj. Det gode afkast i forhold til verdensindekset kan henføres til en række af afdelingens større investeringer i bl.a. den indiske realkreditbank HDFC, Walt Disney og medicinalproducenterne Novo Nordisk og Gilead Sciences samt en god udvikling på de relativt nye investeringer i de to japanske aktier sensorproducenten Keyence og internethandelsplatformen Rakuten. Investeringsstrategien er fortsat lagt an på forventninger om moderat global økonomisk vækst drevet af verdens største økonomi USA. Vi har derfor stadig en høj vægt på 60 pct. i amerikanske aktier og et stærkt fundament af store og stabile vækstselskaber. Vi mener, at disse vækstselskaber vil vokse hurtigere end den globale økonomi og sikre et godt langsigtet afkast og en relativ lav risiko i porteføljen. Afdelingen har ligeledes investeret i en række unikke selskaber, der drager fordel af høj strukturel vækst inden for særlige temaer og trends. De vigtigste temaer er Connected Lives (11 pct.), som bl.a. indeholder Google og Facebook og Finansiel genopretning (12 pct.), som AIG og Citigroup er gode eksempler på. Temaet Boligmarkedet i USA (8 pct.) består af bl.a. Home Depot. Afdelingen har ingen investeringer inden for energi, telekommunikation eller offentlige værker, som, vi mener, er strukturelt udfordret. Afdelingens profil Afdelingen investerer globalt i børsnoterede aktier uden nogen form for lande- eller sektorafgrænsninger. Den investeringsmæssige målsætning er at skabe et langsigtet stabilt afkast, der er højere end markedsafkastet efter alle omkostninger med en risiko (målt ved standardafvigelsen) på niveau med markedets. Det er Carnegie WorldWides erfaring, at det bedste afkast af medlemmernes formue opnås, når investeringsarbejdet baseres på følgende grundholdninger: Langsigtede globale trends er af afgørende betydning for udviklingen på de internationale kapitalmarkeder og udgør derfor et centralt element i investeringsarbejdet bag Carnegie WorldWides afdelinger. Fokuserede porteføljer med få værdipapirer giver bedre overblik og forbedrer muligheden for at have et indgående kendskab til hver enkelt investering. Derfor indeholder porteføljen typisk mellem selskaber. 3

4 Omhyggelig stock-picking øger afkastet og/eller mindsker risikoen. Langsigtede tålmodige investorer opnår det bedste afkast på langt sigt, idet tiden arbejder for det veldrevne selskab, der skaber værdi til aktionærerne. Risiko Investor skal være opmærksom på, at de historisk opnåede afkast i afdelingen ikke er garanti for fremtidige afkast. Samtidig bør investor være opmærksom på, at der kan opstå tab i værdien af andelene i afdelingen. Afdelingen er forbundet med et risikoniveau, som over længere perioder vil ligge på niveau med det generelle aktiemarkeds risiko. Såfremt det vurderes at være hensigtsmæssigt, kan afdelingen i kortere eller længere perioder have et risikoniveau, som ligger lavere eller højere end risikoniveauet på det generelle aktiemarked. Risiko er så vanskeligt at kvantificere, at afdelingen generelt finder kvantitative modeller mindre brugbare. Der investeres i højere grad ud fra et princip om, at en væsentlig del af risikostyringen består i et godt kendskab til de selskaber, der investeres i. Dette arbejde gøres lettere ved at have et mindre antal aktier, som følges tættere. Afdelingen søger investeringskandidater globalt uden geografiske eller sektormæssige afgræsninger for derved at sikre den største fleksibilitet til at investere i de mest interessante selskaber. Denne fleksibilitet, på tværs af lande- og sektorgrænser, kombineret med det begrænsede antal selskaber, giver mulighed for at styre porteføljens absolutte risiko. Investor bør endvidere være opmærksom på, at afdelingen kan blive udsat for selskabsspecifikke, politiske, økonomiske, markedsmæssige og reguleringsmæssige risici, som kan påvirke værdien af andelene i afdelingen. Hertil kan komme andre faktorer, som kan påvirke andelenes værdi. Aktieporteføljen pr. 30. juni 2015 Sektorfordeling Landefordeling Råvarer 3,1% USA og Canada 59,6% Industri og service 9,5% Storbritannien 10,8% Forbrugsgoder cykliske 18,2% Kontinentaleuropa 13,2% Forbrugsgoder defensive 13,3% Pacific 8,9% Medicinal 10,4% Nye markeder 7,5% Finans 26,6% Informationsteknologi 18,9% Fem største beholdninger HDFC 7,5% Visa 7,4% Walt Disney 4,4% Gilead Sciences 4,4% Home Depot 4,4% Nærmere specifikation af afdelingens investeringer kan rekvireres via foreningens kontor. Den samlede portefølje kan ses på foreningens hjemmeside Alle investeringer er børsnoterede finansielle instrumenter, hvilket også var tilfældet 30. juni

5 Carnegie WorldWide/Globale Aktier Etik - ak Beretning Carnegie WorldWide/Globale Aktier Etik ak s indre værdi pr. andel faldt i 1. halvår 2015 fra 134,46 kr. til 134,16 kr. Afdelingen udloddede et udbytte på 24,00 kr. pr. andel, som blev vedtaget på den ordinære generalforsamling den 14. april Samlet svarer dette til et afkast på 16,8 pct., hvilket var højere end afkastet for MSCI All Country verdensindeks, der i samme periode steg med 11,7 pct. målt i danske kroner. Som beskrevet i foreningens årsrapport holdt vores positive forventninger stik for udviklingen i det forgangne halvår. Vi forventede stigende aktiemarkeder med mulighed for et ekstraafkast fra en stigende dollar. Faktisk steg dollaren med hele 9 pct. i forhold til kroner, ligesom pundet steg 10 pct. og yennen med 6 pct. Årsagen til den svækkede krone kan henføres til den svage euro, som blev påvirket af krisen i Grækenland og de faldende renter på kontinentet. Derudover fortsætter den amerikanske økonomi sin fremgang, og sandsynligheden for rentestigninger i andet halvår er høj. Det gode afkast i forhold til verdensindekset kan henføres til en række af afdelingens større investeringer i bl.a. den indiske realkreditbank HDFC, Walt Disney og medicinalproducenterne Novo Nordisk og Gilead Sciences samt en god udvikling på de relativt nye investeringer i de to japanske aktier sensorproducenten Keyence og internethandelsplatformen Rakuten. Investeringsstrategien er fortsat lagt an på forventninger om moderat global økonomisk vækst drevet af verdens største økonomi USA. Vi har derfor stadig en høj vægt på 60 pct. i amerikanske aktier og et stærkt fundament af store og stabile vækstselskaber. Vi mener, at disse vækstselskaber vil vokse hurtigere end den globale økonomi og sikre et godt langsigtet afkast og en relativ lav risiko i porteføljen. Afdelingen har ligeledes investeret i en række unikke selskaber, der drager fordel af høj strukturel vækst inden for særlige temaer og trends. De vigtigste temaer er Connected Lives (11 pct.), som bl.a. indeholder Google og Facebook og Finansiel genopretning (12 pct.), som AIG og Citigroup er gode eksempler på. Temaet Boligmarkedet i USA (7 pct.) består af bl.a. Home Depot. Afdelingen har ingen investeringer inden for energi, telekommunikation eller offentlige værker, som, vi mener, er strukturelt udfordret Afdelingens etiske profil betyder, at vi ikke har investeret i tobak- og alkoholselskaberne BAT samt Diageo, som afdeling Globale Aktier har investeret i. Vi har heller ikke investeret i Komatsu, der via datterselskaber er leverandør til og henter en mindre del af omsætningen via salg til forsvarsindustrien. Desuden er vi ikke investeret i Sensata, grundet selskabets eksponering til våbenproduktion (bl.a. termostater og sensorer til militære fly). I stedet har vi valgt at investere i Nike, Novartis og Roche. Afdelingens profil Afdelingen investerer globalt i børsnoterede selskaber, som foreningen finder, har en samfundsansvarlig adfærd. Herudover vil afdelingen ikke investere i selskaber, som har en betydelig del af deres aktiviteter inden for produktion og distribution af tobak, alkohol, hasardspil, pornografi, våben eller teknologiske produkter, som specifikt anvendes til våben. Den investeringsmæssige målsætning er at skabe et langsigtet stabilt afkast, der er højere end markedsafkastet efter alle omkostninger med en risiko (målt ved standardafvigelsen) på niveau med 5

6 markedets. Det er Carnegie WorldWides erfaring, at det bedste afkast af medlemmernes formue opnås, når investeringsarbejdet baseres på følgende grundholdninger: Langsigtede globale trends er af afgørende betydning for udviklingen på de internationale kapitalmarkeder og udgør derfor et centralt element i investeringsarbejdet bag Carnegie WorldWides afdelinger. Fokuserede porteføljer med få værdipapirer giver bedre overblik og forbedrer muligheden for at have et indgående kendskab til hver enkelt investering. Derfor indeholder porteføljen typisk mellem selskaber. Omhyggelig stock-picking øger afkastet og/eller mindsker risikoen. Langsigtede tålmodige investorer opnår det bedste afkast på langt sigt, idet tiden arbejder for det veldrevne selskab, der skaber værdi til aktionærerne. Risiko Investor bør være opmærksom på, at de historisk opnåede afkast i afdelingen ikke er garanti for fremtidige afkast. Samtidig bør investor være opmærksom på, at der kan opstå tab i værdien af andelene i afdelingen. Afdelingen er forbundet med et risikoniveau, som over længere perioder vil ligge på niveau med det generelle aktiemarkeds risiko. Såfremt det vurderes at være hensigtsmæssigt, kan afdelingen i kortere eller længere perioder have et risikoniveau, som ligger lavere eller højere end risikoniveauet på det generelle aktiemarked. Risiko er så vanskeligt at kvantificere, at afdelingen generelt finder kvantitative modeller mindre brugbare. Der investeres i højere grad ud fra et princip om, at en væsentlig del af risikostyringen består i et godt kendskab til de selskaber, der investeres i. Dette arbejde gøres lettere ved at have et mindre antal aktier, som følges tættere. Afdelingen søger investeringskandidater globalt uden geografiske eller sektormæssige afgræsninger for derved at sikre den største fleksibilitet til at investere i de mest interessante selskaber. Denne fleksibilitet, på tværs af lande- og sektorgrænser kombineret med det begrænsede antal selskaber, giver mulighed for at styre porteføljens absolutte risiko. Investor bør endvidere være opmærksom på, at afdelingen kan blive udsat for selskabsspecifikke, politiske, økonomiske, markedsmæssige og reguleringsmæssige risici, som kan påvirke værdien af andelene i afdelingen. Hertil kan komme andre faktorer, som kan påvirke andelenes værdi. 6

7 Aktieporteføljen pr. 30. juni 2015 Sektorfordeling Landefordeling Råvarer 3,3% USA og Canada 57,8% Industri og service 7,0% Storbritannien 4,1% Forbrugsgoder cykliske 20,9% Kontinentaleuropa 20,8% Forbrugsgoder defensive 6,5% Pacific 9,6% Medicinal 16,7% Nye markeder 7,7% Finans 26,3% Informationsteknologi 19,3% Fem største beholdninger HDFC Bank ADR 7,7% Visa 7,2% UBS 4,4% Google 4,3% Walt Disney 4,2% Nærmere specifikation af afdelingens investeringer kan rekvireres via foreningens kontor. Den samlede portefølje kan ses på foreningens hjemmeside Alle investeringer er børsnoterede finansielle instrumenter, hvilket også var tilfældet 30. juni

8 Carnegie WorldWide/Globale Aktier Stabil Beretning Carnegie WorldWide/Globale Aktier Stabils indre værdi pr. andel steg i 1. halvår 2015 fra 131,06 kr. til 148,10 kr. Afdelingen udloddede et udbytte på 1,10 kr. pr. andel, som blev vedtaget på den ordinære generalforsamling den 14. april Afkastet blev på 13,8 pct., hvilket var bedre MSCI AC Minimum Volatility indeks, der i samme periode steg 11,2 pct. Afdelingens afkast var højere end ventet, fordi investorerne fortsatte deres søgen efter stabile investeringer som alternativ til de meget lave lange statsrenter i den vestlige verden. Samtidig havde vi mange gode aktievalg i første halvår, hvilket yderligere understøttede afkastet. Den bedst aktie i første halvår blev den japanske parkeringsoperatør Park24, der steg mere end 50 pct. i den periode, vi ejede aktien. Afdelingen har lavet en del omlægninger i første halvår som følge af en kraftig stigende værdiansættelse på flere af aktierne, uden at indtjeningsforventningerne har kunne følge med. Det har resulteret i salg af bl.a. Suntory Beverages, Park24, Starbucks og Service Corporation. Vi finder stor stabilitet, en attraktiv værdiansættelse og gode vækstmuligheder i sundhedssektoren og har øget investeringerne her. Vi har bl.a. købt Mednax og Cerner. Derudover har vi øget vores investeringer i finanssektoren i specielt USA, fordi bankerne nu er igennem finanskrisen og har vækst i udlånene til gode solide kunder. Samtidig vil de amerikanske banker få gavn af stigende korte renter, når den amerikanske centralbank hæver disse. Vi har derfor øget vores investeringer i Wells Fargo og købt J.P. Morgan. Overordnet set er strategien uforandret. Afdelingen investerer i selskaber med en stærk konkurrencemæssig position og en stabil forretningsmodel. Dette gør f.eks. konjunkturudviklingen mindre afgørende for selskabernes indtjening. Vi stræber hele tiden på at finde forskelligartede investeringer for at gøre porteføljen robust over for markedsudsving. Det er baggrunden for, at porteføljen må forventes, at have mindre kursudsving end det globale aktiemarked generelt. Afdelingens profil Målsætningen er på lang sigt at skabe et højere afkast end MSCI s globale indeks for stabile aktier efter alle omkostninger, og samtidig holde en risiko, der er lavere end på det globale aktiemarked. Afdelingen investerer i danske og udenlandske aktier eller aktiebaserede værdipapirer, som forventes at have en mere stabil kursudvikling end det generelle aktiemarked. Porteføljen består af selskaber, som over en årrække har gode muligheder for at udvikle sig positivt. I udvælgelsesprocessen er der fokus på selskaber, som opfylder tre kriterier: 1) har en stabil og holdbar forretningsmodel 2) kan købes til en attraktiv pris 3) er inde i en positiv udvikling. Den samlede portefølje er diversificeret på lande og sektorer for at skabe robusthed over for pludselige markedsudsving. Risiko Investor bør være opmærksom på, at de historisk opnåede afkast i afdelingen ikke er garanti for fremtidige afkast. Samtidig bør investor være opmærksom på, at der kan opstå tab i værdien af andelene i afdelingen. Afdelingen forventes at have et risikoniveau, som målt på standardafvigelsen forventes at ligge under niveauet på det generelle aktiemarkeds risiko. Udsvingene i den indre værdi set over en længere periode ventes således at ligge under niveauet for en normal bred aktieafdeling som eksempelvis afdeling Globale Aktier. Såfremt det vurderes at være hensigtsmæssigt, kan afdelingen i kortere perioder have et risikoniveau, som ligger højere end det generelle aktiemarkeds risiko. 8

9 For at sikre fastholdelse af risikoprofilen udvælges aktier til porteføljen kun, hvis aktierne historisk set har ligget i den halvdel af det globale aktiemarked, som har haft de laveste standardafvigelser, eller hvis aktierne fremadrettet forventes at ligge i den halvdel med de laveste standardafvigelser. Herudover overvåges de samlede porteføljeinvesteringer løbende for at opfange eventuelle forandringer i aktiernes volatilitet for sikre, at porteføljen som helhed har en mere stabil kursudvikling end det generelle marked. Endelig for at sikre porteføljens robusthed over for mulige markedsmæssige forandringer, overvåger foreningens risikostyringsfunktion løbende porteføljens eksponering mod en række forskellige faktorer set i forhold til, hvordan det generelle globale aktiemarked er eksponeret til disse faktorer. De historisk opnåede afkast i afdelingen er ingen garanti for fremtidige afkast, og der kan opstå fald i værdien af andelene i afdelingen. Afdelingens investeringer kan blive udsat for selskabsspecifikke, politiske, økonomiske, markedsmæssige og reguleringsmæssige risici, som kan påvirke værdien af andelene i afdelingen. Hertil kan komme andre faktorer, som kan påvirke andelenes værdi. Investor bør endvidere være opmærksom på, at afdelingens investeringer kan blive udsat for selskabsspecifikke, politiske, økonomiske, markedsmæssige og reguleringsmæssige risici, som kan påvirke værdien af andelene i afdelingen. Hertil kan komme andre faktorer, som kan påvirke andelenes værdi. Aktieporteføljen pr. 30. juni 2015 Sektorfordeling Landefordeling Råvarer 1,8% USA & Canada 67,3% Industri og service 5,5% Storbritannien 6,1% Forbrugsgoder cykliske 7,5% Kontinentaleuropa 9,2% Forbrugsgoder defensive 19,9% Emerging Markets 5,1% Medicinal 26,1% Pacific 12,3% Finans 19,6% Informationsteknologi 5,7% Telekommunikation 6,9% Koncessioneret service 7,0% Fem største beholdninger DBS Group 3,8% McKesson 3,1% Walt Disney 3,1% Danaher 3,0% Astellas Pharma 2,9% Nærmere specifikation af afdelingens investeringer kan rekvireres via foreningens kontor. Den samlede portefølje kan ses på foreningens hjemmeside Alle investeringer er børsnoterede finansielle instrumenter, hvilket også var tilfældet 30. juni

10 Carnegie WorldWide/Danske Aktier Beretning Carnegie WorldWide/Danske Aktiers indre værdi pr. andel steg i 1. halvår 2015 fra 263,42 kr. til 296,45 kr. Hertil kommer et udbytte på 28,10 kr. pr. andel, som blev vedtaget på den ordinære generalforsamling den 14. april Det svarer til et afkast på 22,9 pct. for 1. halvår. Til sammenligning steg OMX Copenhagen Cap. indekset 20,9 pct. i 1. halvår Afdelingens absolutte afkast er bedre end vores forventninger, som beskrevet i foreningens seneste årsrapport, hvilket skyldes et stærkt dansk aktiemarked i 1. halvår Fremgangen kan blandt andet tilskrives gode regnskaber samt en rigelig likviditet og den meget lave rente. Afdelingens udvikling var lidt bedre end benchmark grundet en fortsat god kursudvikling i afdelingens to store overvægte i Vestas og Pandora samt en dårlig kursudvikling i afdelingens store undervægt i Coloplast. Porteføljens risiko er steget marginalt i løbet af 1. halvår. Afdelingen har indirekte øget eksponeringen til de cykliske aktier grundet den positive kursudvikling i Vestas og Pandora. Porteføljen er aktuelt overvægtet i cykliske aktier og undervægtet i defensive aktier. Såfremt konjunkturerne normaliseres, vil de defensive aktier fortsat være for dyre og ikke uden risiko, mens de cykliske aktier vil indeholde et potentiale. Vi forventer, at det danske aktiemarked i 2. halvår skal konsolidere de store historiske stigninger, da færre aktier har et større kurspotentiale. Vi forventer derfor en mere differentieret kursudvikling på markedet. Afkastet skal således i højere grad skabes gennem en god aktieudvælgelse. Afdelingens profil Afdelingen investerer i børsnoterede selskaber noteret på fondsbørsen Nasdaq OMX Copenhagen. Målsætningen er at skabe et stabilt langsigtet afkast, der er højere end afkastet på OMX Copenhagen Cap. indekset efter alle omkostninger og samtidig holde en risiko, der er på niveau med eller lavere end risikoen på det danske aktiemarked. Afdelingen adskiller sig samtidig fra de fleste andre investeringsforeninger ved kun at eje mellem aktier, som omhyggeligt er udvalgt efter en kvalitativ vurdering af hvert enkelt selskab. Afdelingen tilstræber at investere i og beholde selskaber, som over en længere årrække har store muligheder for at udvikle sig positivt. På grund af den stigende volatilitet på de finansielle markeder, og de deraf større udsving i enkelte selskabers/sektorers vurdering, kan det til tider være nødvendigt at have en lidt højere omsætningshastighed. Derigennem kan afdelingen lettere afbøde nogle af de store udsving i afkastet, som volatiliteten ellers måtte forventes at afstedkomme. Dette ændrer dog ikke ved det grundlæggende langsigtede investeringskoncept i afdelingen. De centrale grundholdninger bag investeringskonceptet er: Det er af afgørende betydning at identificere langsigtede globale trends, som har væsentlige investeringsmæssige implikationer. Det er vigtigt med en høj grad af kendskab til den enkelte aktie, der investeres i. 10

11 Risiko Investor bør være opmærksom på, at de historisk opnåede afkast i afdelingen ikke er garanti for fremtidige afkast. Samtidig bør investor være opmærksom på, at der kan opstå tab i værdien af andelene i afdelingen. Afdelingen er forbundet med et risikoniveau, som over længere perioder vil ligge på niveau med risikoen på det generelle aktiemarked. Såfremt det vurderes at være hensigtsmæssigt, kan afdelingen i kortere eller længere perioder have et risikoniveau, som ligger lavere eller højere end risikoniveauet på det generelle aktiemarked. Risiko er så vanskeligt at kvantificere, at afdelingen generelt finder kvantitative modeller mindre brugbare. Der investeres i højere grad ud fra et princip om, at en væsentlig del af risikostyringen består i et godt kendskab til de selskaber, der investeres i. Dette arbejde gøres lettere ved at have et mindre antal aktier, som følges tættere. Investor bør endvidere være opmærksom på, at afdelingens investeringer kan blive udsat for selskabsspecifikke, politiske, økonomiske, markedsmæssige og reguleringsmæssige risici, som kan påvirke værdien af andelene i afdelingen. Hertil kan komme andre faktorer, som kan påvirke andelenes værdi. Aktieporteføljen pr. 30. juni 2015 Sektorfordeling Råvarer 2,6% Industri og service 31,8% Forbrugsgoder cykliske 10,4% Forbrugsgoder defensive 4,6% Medicinal 18,8% Finans 29,0% Informationsteknologi 2,8% Fem største beholdninger Danske Bank 10,0% Pandora 9,9% Novo Nordisk 9,8% Vestas Wind Systems 7,9% Jyske Bank 5,1% Nærmere specifikation af afdelingens investeringer kan rekvireres via foreningens kontor. Den samlede portefølje kan ses på foreningens hjemmeside Alle investeringer er børsnoterede finansielle instrumenter, hvilket også var tilfældet 30. juni

12 Carnegie WorldWide/Emerging Markets Beretning Carnegie WorldWide/Emerging Markets indre værdi pr. andel steg i 1. halvår 2015 fra 200,18 kr. til 225,24 kr. Det svarer til et afkast på 12,5 pct. Afdelingens benchmark steg 12,0 pct. målt i danske kroner. Merafkastet er tilfredsstillende og opfylder indtil videre vores forventning til 2015, som er et positivt afkast, der er bedre end det generelle emerging markets-indeks. Første halvår 2015 var præget af store udsving i råvarepriserne, uroen i Grækenland, usikkerhed om Modis evne til at implementere reformer i Indien og bekymringer om den aftagende økonomisk vækst i Kina og den kinesiske regerings manglende evne til at styre aktiemarkedet med diverse tiltag. Trods dette leverede afdelingen et positivt afkast som i særdeleshed kan henføres til afdelingens teknologiaktier som Tencent, Largan, Sunny Optical og Naspers. I første halvår 2015 kom der også positive bidrag fra indiske HDFC Bank og kinesiske China Overseas Land & Investment (COLI). Sidstnævnte oplevede medvind fra den kinesiske regerings lempelser inden for bl.a. ejendomssektoren. Udsigterne for Emerging Markets for resten af 2015 er usikre bl.a. på grund af den fortsatte usikkerhed omkring de amerikanske renter. En stigning i de amerikanske renter påvirker globale kapitalstrømninger og kan påvirke lande med svage eksterne balancer negativt såvel som selskaber med betydelig mængde USD-denomineret gæld. Det er lande som Sydafrika, Tyrkiet, Brasilien, og Indonesien, der er særligt udsatte. Ikke desto mindre er afdelingen investeret i en række selskaber i disse lande, der oplever strukturel vækst og i høj grad er isoleret fra de overordnede problemer i deres respektive hjemlande. Trods skepsis omkring Modi og Indien, bekymringer omkring vækst i Kina, og usikkerhed omkring korruption i Mexico, er vi fortsat positivt stillet over for de tre landes reformplaner, som skal være med til at sikre gunstige rammer for vækst de kommende år. Vi forventer dog kun moderate stigninger på de tre markeder for resten af 2015 indtil reformerne udmønter sig i konkret vækst. Vi foretog en række nye investeringer i løbet af det første halvår, herunder Hu Lane, Tung Thih, FEMSA, og Weg. Tung Thih og Hu Lane blev købt pga. af vores tro på mangeårig vækst inden for elektrificering af biler, hvor begge selskaber står stærkt. FEMSA har en af de mest veldrevne og hurtigst voksende dagligvarebutikskæder i Mexico og er med opkøbet af en række benzintanke samtidigt eksponeret til Mexicos energireformer. Igennem salget af elektriske motorer, generatorer, og transformatorer er Weg eksponeret mod energieffektivitet, automatisering og vedvarende energi på globalt plan. Vi solgte Sberbank, fordi selskabet på længere sigt bliver negativt påvirket af situationen i Rusland. Derudover solgte vi investeringerne i uddannelsessektoren i Brasilien på grund af betydelige usikkerheder omkring den fortsatte offentlige støtte til sektoren. Afdelingens profil Afdelingens målsætning er at skabe et langsigtet afkast, der er højere end markedsniveauet på emerging markets-aktier efter alle omkostninger, og samtidig holde en risiko (udtrykt som standardafvigelsen på afkastet), der normalt er på niveau med eller lavere end risikoen på markederne i emerging markets. 12

13 Afdeling Emerging Markets investerer i emerging markets-lande eller i aktier, hvor virksomhedens salg eller indtjening fortrinsvis relaterer sig til emerging markets-lande. Emerging markets betegner de lande, som udvikler sig fra udviklingsøkonomier mod at blive industrialiserede økonomier. Hong Kong og Singapore indgår i denne gruppe. Afdelingens investeringsfilosofi er at kombinere langsigtede trends og et mindre udvalg af mere kortsigtede temaer med dybdegående aktieudvælgelse. Grundet den specielle markedsstruktur i Emerging Markets vil antallet af aktier normalt udgøre Porteføljen vil typisk være sammensat af en række store og mindre selskaber. Det er vores erfaring, at det er vigtigt med eksponering til de mindre og mellemstore selskaber for at kapitalisere på væksthistorien i emerging markets. Risiko Afdelingen investerer i udviklingsmarkeder, der generelt er præget af høje vækstrater, men som også kan være forbundet med særlige risici, der normalt ikke forekommer på de udviklede markeder. Et umodent politisk system indebærer en øget risiko for pludselige og grundlæggende omvæltninger inden for økonomi og politik. Korruption er en aktuel risikofaktor, og risikoen for nationaliseringer er med de historiske erfaringer også en faktor, som kan påvirke afdelingens investeringer. Valutaerne er ofte udsat for store og uforudsete udsving, og der kan blive indført restriktioner med hensyn til udførsel af valuta med kort varsel. Markedslikviditeten på de nye markeder kan være meget svingende, og blive negativt påvirket af økonomiske og politiske ændringer eller andre uforudsete begivenheder. På trods af spredning af investeringerne fra flere lande må du som investor være forberedt på, at kursen kan svinge markant på kort sigt. Afdelingen investerer normalt hovedsageligt i likvide børsnoterede aktier. Ændrede markedsvilkår, som påvirker markedslikviditeten negativt, kan få indflydelse på afdelingens investeringer og påvirke afkastet negativt. Afdelingen forventes at have et risikoniveau, som over længere perioder vil ligge på niveau med det generelle niveau for markederne i emerging markets. Såfremt vi vurderer det hensigtsmæssigt, kan afdelingen i kortere eller længere perioder have et risikoniveau, som ligger lavere eller højere end det generelle niveau for markederne i emerging markets. Risiko er så vanskeligt at kvantificere, at foreningen generelt finder kvantitative modeller mindre brugbare. Vi har derfor ikke nogen kvantitative mål for styring af markedsrisiko, hvorimod vi i højere grad investerer ud fra et princip om, at en væsentlig del af risikostyringen består i et godt kendskab til de selskaber, der investeres i. De historisk opnåede afkast i afdelingen er ingen garanti for fremtidige afkast, og der kan opstå fald i værdien af andelene i afdelingen. Afdelingens investeringer kan blive udsat for selskabsspecifikke, politiske, økonomiske, markedsmæssige og reguleringsmæssige risici, som kan påvirke værdien af andelene i afdelingen. Hertil kan komme andre faktorer, som kan påvirke andelenes værdi. Vi anbefaler, at kun en mindre del af dine samlede investeringer placeres i afdelingen som supplement til den totale portefølje i aktieinvesteringer. 13

14 Aktieporteføljen pr. 30. juni 2015 Sektorfordeling Landefordeling Energi 1,5% Kina og Hong Kong 31,1% Råvarer 2,7% Indien 6,8% Industri og service 8,5% Taiwan 12,6% Forbrugsgoder cykliske 13,3% Korea 9,6% Forbrugsgoder defensive 3,6% Øvrige Fjernøsten 10,1% Finans 36,1% Mellemøsten og Afrika 12,0% Medicinal 2,0% Latin- og Sydamerika 10,8% Informationsteknologi 25,4% Europa 7,0% Telekommunikation 4,2% Koncessioneret service 2,7% Fem største beholdninger Samsung Electric GDR 4,7% Tencent Holdings 3,8% Taiwan Semiconductor 3,6% Naspers 2,9% China Mobile 2,7% Nærmere specifikation af afdelingens investeringer kan rekvireres via foreningens kontor. Den samlede portefølje kan ses på foreningens hjemmeside Alle investeringer er børsnoterede finansielle instrumenter, hvilket også var tilfældet 30. juni

15 Carnegie WorldWide/Asien Beretning Carnegie WorldWide/Asiens indre værdi pr. andel steg i 1. halvår 2015 fra 167,58 til 176,33. Hertil kommer et udbytte på 17,70 kr. pr. andel, som blev vedtaget på den ordinære generalforsamling den 14. april Det svarer til et afkast på 14,8 pct. Afdelingens benchmark steg med 14,7 pct. målt i danske kroner. Den generelle udvikling på de asiatiske aktiemarkeder levede op til vores forventninger om et højere afkast end på de globale aktiemarkeder, som beskrevet i foreningens årsrapport for Afdelingens gode afkast kan særligt tilskrives den positive udvikling inden for en række aktier i Indien, Kina og Filippinerne. På sektorniveau har afdelingen skabt gode afkast inden for industri, teknologi og finansaktier. Vores fokus på udbredelse af billige smartphones i regionen bidrog også positivt. De asiatiske aktiemarkeder er fortsat kraftigt påvirket af stor bekymring om den økonomiske udvikling i Kina. Vores holdning til Kina har dog ikke ændret sig. Vi er fortsat positive over for investeringer i Kina. Vi ser en aftagende vækst i landet, men intet kollaps. De strukturelle ændringer i Kina giver i vores øjne en række attraktive investeringsmuligheder blandt andet inden for miljøaktier. Vi er også blevet en smule mere positive over for ejendomsaktier i Kina. Generelt har Kina klaret sig godt pga. økonomiske lempelser og reformer fra regeringens side. Kraftige kursudsving på de lokale A-aktier i Kina har i første halvår påvirket særligt Hong Kong-børsen og i mindre grad resten af regionen. Indien og specielt Indonesien har ikke levet helt op til de positive forventninger om ændringer efter det nye politiske lederskab i begge lande. Vi forventer, at Asien fortsat er et attraktivt investeringsområde, som kan levere et godt risikojusteret afkast i årene fremover. Temaer som Den asiatiske forbruger samt Udbygning af den asiatiske infrastruktur vil være relevante i en lang årrække. Temaerne vil ligeledes være centrale for en vækst, som, vi forventer, vil være højere end i den vestlige verden. En anden årsag til at Asien med stor sandsynlighed vil skabe højere vækst end andre regioner er, at det finansielle system i Asien trods finanskrisen er mere eller mindre intakt, hvilket bevirker, at banksystemet vil være en aktiv støtte for realøkonomien. I forlængelse heraf forventer vi, at de asiatiske aktiemarkeder vil generere et højere afkast end de globale aktiemarkeder generelt. Dog kan disse afkast være behæftet med store udsving, da markederne stadig er meget følsomme over for blandt andet makroøkonomiske nyheder. Aftagende bekymring i kombination med den attraktive værdifastsættelse kan dog give mulighed for positive afkast i regionen. Denne positive forventning kan dog påvirkes negativt af globale usikkerhedselementer. Profil Afdelingens målsætning er at skabe et langsigtet afkast, der er højere end markedsniveauet for asiatiske aktier efter alle omkostninger, og samtidig holde en risiko (udtrykt som standardafvigelsen på afkastet), der normalt er på niveau med eller lavere end risikoen på aktiemarkederne i Asien. Afdelingen investerer fortrinsvis i aktier eller aktiebaserede værdipapirer i Asien eksklusive Japan, eller aktier eller aktiebaserede værdipapirer, hvor virksomhedens salg eller indtjening fortrinsvis relaterer sig til de asiatiske markeder. Investeringspolitikken er at investere i en forholdsvis snæver portefølje af langsigtede attraktive aktier, typisk omkring 35-70, hvilket giver mulighed for et højt kendskab til hver enkelt investering. Hovedtemaet i foreningen vil i stigende grad være infrastruktur eller områder associeret hermed. Især i Indien, Kina og Sydøstasien forventer vi øgede investeringer inden for infrastruktur på grund 15

16 af den tiltagende underkapacitet, der opstår i forbindelse med velstandsfremgangen og befolkningstilvæksten. Vi venter, at denne udvikling vil fortsætte de næste år. Risiko Investor bør være opmærksom på, at de historisk opnåede afkast i afdelingen ikke er garanti for fremtidige afkast. Samtidig bør investor være opmærksom på, at der kan opstå tab i værdien af andelene i afdelingen. Om end risikoen ved investering i de asiatiske markeder har været faldende gennem de senere år, bør investor være opmærksom på, at investering i afdelingen kan være forbundet med højere risiko og større udsving i den indre værdi end en traditionel global aktieafdeling som f.eks. Carnegie WorldWide/Globale Aktier. Risiko er så vanskeligt at kvantificere, at foreningen generelt finder kvantitative modeller mindre brugbare. Der investeres i højere grad ud fra et princip om, at en væsentlig del af risikostyringen består i et godt kendskab til de selskaber, der investeres i. Dette arbejde gøres lettere ved at have et mindre antal aktier, som følges tættere. Investor bør endvidere være opmærksom på, at afdelingens investeringer kan blive udsat for selskabsspecifikke, politiske, økonomiske, markedsmæssige og reguleringsmæssige risici, som kan påvirke værdien af andelene i afdelingen. Hertil kan komme andre faktorer, som kan påvirke andelenes værdi. Det anbefales, at kun en mindre del af ens samlede investeringer placeres i afdelingen som supplement til den totale portefølje i aktieinvesteringer. Aktieporteføljen pr. 30. juni 2015 Sektorfordeling Landefordeling Energi 1,4% Kina og Hong Kong 46,0% Råvarer 3,5% Indien 15,1% Industri og service 11,6% Korea 12,3% Forbrugsgoder cykliske 12,2% Malaysia 0,3% Finans 34,9% Singapore 0,7% Informationsteknologi 27,5% Thailand 2,2% Telekommunikation 3,4% Taiwan 14,2% Koncessioneret service 5,5% Indonesien 4,1% Filippinerne 5,1% Fem største beholdninger Taiwan Semiconductor 4,9% Samsung Electronics 4,5% Tencent Holdings 4,1% China Overseas Land & Invest 3,9% China Mobile 3,4% Nærmere specifikation af afdelingens investeringer kan rekvireres via foreningens kontor. Den samlede portefølje kan ses på foreningens hjemmeside Alle investeringer er børsnoterede finansielle instrumenter, hvilket også var tilfældet 30. juni

17 Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 Afdelinger Hovedtal (i kr.) Globale Aktier Danske Aktier Globale Aktier Stabil Resultatopgørelse 1. halvår halvår halvår halvår halvår halvår 2014 Renter og udbytter Kursgevinster og -tab Administrationsomkostninger Resultat før skat Skat Halvårets nettoresultat Balance 30. juni december juni december juni december 2014 Aktiver Likvide midler Kapitalandele Andre aktiver Aktiver i alt Passiver Medlemmernes formue Anden gæld Passiver i alt Formueopgørelse Medlemmernes formue primo Udlodning fra sidste år Ændring i udbetalt udlodning emission/indløsning Emissioner i perioden Indløsninger i perioden Emissionstillæg Indløsningsfradrag Regulering af udlodning ved emission/indløsning Overført til udlodning fra sidste år Overført til udlodning næste år Foreslået udlodning Periodens nettoresultat Medlemmernes formue ultimo

18 Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 Afdelinger Hovedtal (i kr.) Emerging Markets Resultatopgørelse 1. halvår halvår halvår halvår halvår halvår 2014 Renter og udbytter Kursgevinster og -tab Administrationsomkostninger Resultat før skat Skat Halvårets nettoresultat Balance 30. juni december juni december juni december 2014 Aktiver Likvide midler Kapitalandele Andre aktiver Aktiver i alt Passiver Medlemmernes formue Anden gæld Passiver i alt Formueopgørelse Medlemmernes formue primo Udlodning fra sidste år Ændring i udbetalt udlodning pga emission/indløsning Emissioner i perioden Indløsninger i perioden Emissionstillæg Indløsningsfradrag Regulering af udlodning ved emission/indløsning Overført til udlodning fra sidste år Overført til udlodning næste år Foreslået udlodning Periodens nettoresultat Medlemmernes formue ultimo Asien Globale Aktier Etik-ak

Investeringsforeningen Carnegie WorldWide halvårsrapport 2014

Investeringsforeningen Carnegie WorldWide halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen Carnegie WorldWide halvårsrapport 2014 Positive aktiemarkeder i 1. halvår Aktiemarkederne gav endnu en gang positive afkast i første halvår drevet af den gunstige kombination af

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015 MARKEDSKOMMENTAR AUGUST 2015 Positive afkast indenfor såvel aktier som obligationer i juli Juli var en positiv måned for afdelingerne understøttet af stigende kurser

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007 Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR FEBRUAR 2015 Centralbankerne overgår hinanden Nu med ECB i front Mere end seks år efter at den amerikanske centralbank initierede det første af sine

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

Investeringsforeningen Tema Kapital

Investeringsforeningen Tema Kapital Investeringsforeningen Tema Kapital CVR-nr. 25 70 96 75 Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Tema Kapital - Halvårsrapport 2008 1 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsesberetning Foreningsforhold...

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2008, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening)

Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening) Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening) Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 32 82 59 23 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Halvårsrapporten2015ihovedtræk

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

Investeringsforeningen. foreningen Nykredit. Investerings. Invest Engros. Nykredit Invest

Investeringsforeningen. foreningen Nykredit. Investerings. Invest Engros. Nykredit Invest Investerings Investerings Investerings Investeringsforeningen foreningen foreningen foreningen Nykredit Nykredit Nykredit NykreditInvest Invest Invest InvestEngros Engros Engros Engros Halvårsrapport2010

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

NYHEDSBREV JANUAR 2014

NYHEDSBREV JANUAR 2014 NYHEDSBREV JANUAR 2014 MARKEDSKOMMENTAR JANUAR 2014 PFA INVEST - NYHEDSBREV JANUAR 2014 CENTRALBANKERNE SATTE SCENEN FOR DE FINANSIELLE MARKEDER I 2013 2013 blev et år der igen var præget af centralbankernes

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2009

Ledelsesberetning for 1. halvår 2009 Ledelsesberetning for 1. halvår 2009 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2009, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Investeringsforeningen Multi Manager Invest

Investeringsforeningen Multi Manager Invest Investeringsforeningen Multi Manager Invest Halvårsrapport CVR nr. 29 13 86 13 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 USA... 10 USA Akk.... 11 Europa... 12 Europa Akk... 13

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015 MARKEDSKOMMENTAR JULI 2015 Juni præget af stor volatilitet på de finansielle markeder Aktiemarkederne blev i juni hårdt ramt af frygten for stigende renter og usikkerheden

Læs mere

Specialforeningen TRP Invest

Specialforeningen TRP Invest Specialforeningen TRP Invest alvårsrapport 2012 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 alvårsregnskab... 9... Global igh Yield

Læs mere

Investeringsforeningen Tema Kapital

Investeringsforeningen Tema Kapital Investeringsforeningen Tema Kapital CVR-nr. 25 70 96 75 Halvårsregnskab 2010 Investeringsforeningen Tema Kapital - Halvårsrapport 2010 1 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Valutakrig Lavere afkastkrav vil under støtte aktier. Kvartals- Orientering Nr 1 2015

Valutakrig Lavere afkastkrav vil under støtte aktier. Kvartals- Orientering Nr 1 2015 25år Valutakrig Lavere afkastkrav vil under støtte aktier Kvartals- Orientering Nr 1 2015 Indholdsfortegnelse 03 Leder 04 Valutakrig 08 Lavere afkastkrav vil under støtte aktier 12 Carnegie WorldWide Investorkonference

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015 MARKEDSKOMMENTAR JUNI 2015 USA kæmper for at genfinde kadencen De fleste amerikanske konjunkturindikatorer peger på moderat vækst i USA i andet kvartal, efter at reviderede

Læs mere

Side 1 af 7 Nyt år med Japan, biotek og forbrug 9. januar 2015 - Af Jesper Lund, aktieanalytiker og direktør for Dansk Finansservice Trods et 2014 med mange usikkerhedsmomenter løber Jesper Lunds modelportefølje

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest. CVR-nr. 25 97 82 77

Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest. CVR-nr. 25 97 82 77 Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest CVR-nr. 25 97 82 77 Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 1 Side Ledelsesberetning Foreningsforhold... 2 De økonomiske omgivelser

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

Investeringsforeningen Multi Manager Invest. Halvårsrapport 2009. CVR nr. 29 13 86 13

Investeringsforeningen Multi Manager Invest. Halvårsrapport 2009. CVR nr. 29 13 86 13 Investeringsforeningen Multi Manager Invest Halvårsrapport CVR nr. 29 13 86 13 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger Ledelsesberetning USA USA Akk. Europa Europa Akk. Japan Japan Akk. Health Care Health

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer. Halvårsrapport 2007

Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer. Halvårsrapport 2007 Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015 MARKEDSKOMMENTAR MARTS 2015 Tegn på at foråret breder sig i Europa Konjunkturindikatorer for starten af 2015 signalerer, at det positive momentum i økonomien fortsætter,

Læs mere

Q1 2015. Markedskommentar

Q1 2015. Markedskommentar Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2015 Et godt Nytår starter som bekendt med en stor nytårsraket, og man må sige, at aktiemarkederne er startet året 2015 som en

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest. CVR-nr. 25 97 82 77

Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest. CVR-nr. 25 97 82 77 Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest CVR-nr. 25 97 82 77 Halvårsrapport 2009 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 1 Side Ledelsesberetning Afdelingerne... 2 Risici... 2 Foreningsforhold...

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR JANUAR 2015 Kraftigt faldende oliepriser virker som god økonomisk stimulation Faldende oliepriser, anspændte geopolitiske forhold og centralbankernes

Læs mere

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året!

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! Nyhedsbrev Kbh. 3.okt 2014 Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! I september måned så vi en konsolidering på aktie- og obligationsmarkederne. Den svage europæiske økonomi og ECB kommende

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

Kvartalsrapport 4. kvartal 2005. 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen

Kvartalsrapport 4. kvartal 2005. 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen lokal puljepension Kvartalsrapport 4. kvartal 2005 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen Aktiepuljerne og mixpuljen opnåede i fjerde kvartal igen meget fine afkast.

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP Halvårsrapport 1. halvår 2012 Hedgeforeningen HP ndholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Halvårsregnskab... 10... Danske Obligationer 10... Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale 2 Jyske Invest favorit obligationer De bedste af 200.000 obligationer i én portefølje Obligationer i porteføljen sikrer

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere?

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere? 30. september 2014 Er aktiemarkedet blevet for dyrt? Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest I september blev et af de mest succesrige kinesiske selskaber med navnet Alibaba børsnoteret i New

Læs mere

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2014 Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! November måned blev en fin måned for amerikanske og europæiske aktier. Vores 3 afdelinger er steget med mellem

Læs mere

Side 1 af 7 Stocks are for the long run 22. juni 2012 - Af Jesper Lund, Delfin Invest A/S Jesper Lund beholder sin investeringsgrad på 100 procent - og dét på trods af, at afkastet på Lunds tekniske modelportefølje

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Halvårsrapport 2015. Investeringsforeningen Fundamental Invest

Halvårsrapport 2015. Investeringsforeningen Fundamental Invest Halvårsrapport 2015 Investeringsforeningen Fundamental Invest Indhold Foreningsoplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Udvikling og forventninger 5 Risici og risikostyring 7 Påtegninger 10 Ledelsespåtegning

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 05 Leder. 06 Indsigter gennem 25 år. 12 Sundhedssektoren er en vækstindustri. 17 Forventninger til aktiemarkedet

Indholdsfortegnelse. 05 Leder. 06 Indsigter gennem 25 år. 12 Sundhedssektoren er en vækstindustri. 17 Forventninger til aktiemarkedet Kvartals- Orientering Nr 2 2015 Indholdsfortegnelse 05 Leder 06 Indsigter gennem 25 år 12 Sundhedssektoren er en vækstindustri 17 Forventninger til aktiemarkedet 18 Globale Aktier 20 Globale Aktier Etik-ak

Læs mere

Indsigter gennem 25 år

Indsigter gennem 25 år Perspektiv 7 15 Indsigter gennem 25 år Af temaspecialist Morten Springborg og adm. direktør Tim Kristiansen Med lanceringen af Carnegie WorldWide afdeling Globale Aktier i 1990 fik de danske investorer

Læs mere

Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år!

Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år! Nyhedsbrev Kbh. 5. jan. 2015 Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år! Året sluttede med en mindre stigning på 0,2-0,3 % pga. lavere renter og en svækket euro. Dermed har vi nu haft

Læs mere

SKAGEN Focus Jagten på exceptionelle investeringer

SKAGEN Focus Jagten på exceptionelle investeringer Ny aktiefond Vær med fra start Krøyers hund, Rap, 1898. P.S. Krøyer. Tilhører Skagens Museum (manipuleret/beskåret). SKAGEN Focus Jagten på exceptionelle investeringer Kunsten at anvende sund fornuft Essensen

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Beskrivelse af nøgletal

Beskrivelse af nøgletal Beskrivelse af nøgletal Carnegie WorldWide Dampfærgevej 26 DK-2100 København Ø Telefon: +45 35 46 35 46 Fax: +45 35 46 36 00 Web: www.carnegieam.dk E-mail: cww@cww.dk 11. marts 2008 Indhold 1 Porteføljeafkast

Læs mere

Emerging Markets Debt eller High Yield?

Emerging Markets Debt eller High Yield? Emerging Markets Debt eller High Yield? Af Peter Rixen Portfolio Manager peter.rixen@skandia.dk Aktiver fra Emerging Markets har i mange år stået øverst på investorernes favoritliste, men har i de senere

Læs mere

GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL

GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2014 Kære Global Forest investorer 15. juli 2014 Global Forest fremsender hermed kvartalsorientering for 2. kvartal 2014. Rapporten er urevideret. Rapporten

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Kvartalsorientering 2. kvartal 2013. Er der mere i aktiemarkedet? Kunsten at vælge fra

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Kvartalsorientering 2. kvartal 2013. Er der mere i aktiemarkedet? Kunsten at vælge fra INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Kvartalsorientering 2. kvartal 2013 Er der mere i aktiemarkedet? Kunsten at vælge fra Indholdsfortegnelse Leder 5 Er der mere i aktiemarkedet? 6 Globale Aktier

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Investeringsforeningen CPH Capital 1

Indholdsfortegnelse. Investeringsforeningen CPH Capital 1 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Halvårsregnskaber... 10... Globale Aktier - KL 10... Forbrugsaktier - KL 13... Foreningens noter 15... Anvendt

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1 TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET side 1 HVOR SKAL AFKASTET KOMME FRA? side 2 AKTIV ALLOKERING Hvad bidrager mest til porteføljens afkast og risiko Strategiske (langsigtede)

Læs mere

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 PLUS PLUS - en sikker investering Verdens investeringsmarkeder har i den seneste tid været kendetegnet af ustabilitet. PLUS Invest er en

Læs mere

DAF trekant investormøde den 21. marts 2013

DAF trekant investormøde den 21. marts 2013 DAF trekant investormøde den 21. marts 2013 Introduktion til Jesper Lund Din strategi som investor Markedspsykologi Investeringsstrategi Sådan investerer jeg Eksempel på analyse og beslutning Spørgsmål

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

INVESTERINGSSTRATEGI. Fortsat gode udsigter for aktiemarkederne. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale

INVESTERINGSSTRATEGI. Fortsat gode udsigter for aktiemarkederne. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale IVESTERIGSSTRATEGI Investeringskomitéen Markedsføringsmateriale Aktivallokering: 3-6 måneders horisont 20. marts 2015 Fortsat gode udsigter for aktiemarkederne Redaktør: Chefstrateg Christian Mose ielsen,

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Prospekt. for. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Prospekt. for. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Prospekt for Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Juli 2015 Indholdsfortegnelse Side Ansvar for prospektet... 3 Foreningen... 4 1. Foreningens navn, adresse m.v.... 4 2. Formål... 4 3. Foreningens

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2012//2013. Formuepleje Merkur A/S. 1. juli 2012-31. december 2012 // 16. regnskabsår

Halvårsrapport 1. halvår 2012//2013. Formuepleje Merkur A/S. 1. juli 2012-31. december 2012 // 16. regnskabsår Halvårsrapport 1. halvår 2012//2013 Formuepleje Merkur A/S 1. juli 2012-31. december 2012 // 16. regnskabsår Formuepleje Merkur A/S: 5 års afkastmål: 70% Nettoafkast efter selskabsskat og omkostninger.

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2014 1/24

HALVÅRSRAPPORT 2014 1/24 HALVÅRSRAPPORT 2014 1/24 1 2/24 H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 1 4 Indhold Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Årets udvikling 3 Påtegninger 10 Ledelsespåtegning 10 Anvendt regnskabspraksis 11

Læs mere

Kapitalforeningen BLS Invest

Kapitalforeningen BLS Invest Kapitalforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4... Udviklingen i foreningen i halvåret

Læs mere

Performance i danske aktiefonde de seneste tre år

Performance i danske aktiefonde de seneste tre år 18. maj 2015 Performance i danske aktiefonde de seneste tre år Denne analyse ser på performance i danske aktiefonde over de seneste tre år. Vi har undersøgt afkast og performance på i alt 172 danske aktiebaserede

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt 2. kvartal 2012

Markedskommentar. Pulje Nyt 2. kvartal 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2. kvartal af 2012 var præget af den sydeuropæiske gældskrise samt det generelle makroøkonomiske billede. Trods en positiv start på kvartalet,

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

Den anden halvdel af skakbrættet. MOOres lov Og teknologi- investeringer Kvartals- Orientering nr 3 2014

Den anden halvdel af skakbrættet. MOOres lov Og teknologi- investeringer Kvartals- Orientering nr 3 2014 Den anden halvdel af skakbrættet. Moores lov og teknologiinvesteringer Kvartals- Orientering Nr 3 2014 Indholdsfortegnelse 03 Leder 04 Den anden halvdel af skakbrættet. Moores lov og teknologiinvesteringer

Læs mere

Hvor aktive er de aktivt forvaltede fonde egentligt?

Hvor aktive er de aktivt forvaltede fonde egentligt? København, den 9. januar 2012 Analyse af estimeret active share for danske aktivt forvaltede fonde Hvor aktive er de aktivt forvaltede fonde egentligt? De fleste private investorer har overladt forvaltningen

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

Sparindex. Passiv investering. Lars Toft Jensen, Analytiker

Sparindex. Passiv investering. Lars Toft Jensen, Analytiker Sparindex Passiv investering Lars Toft Jensen, Analytiker Sparindex Agenda Foreninger og Enkeltaktier Omkostninger ved aktieinvestering Passive og Aktive Strategier Sparindex Det passive supplement Risiko

Læs mere

Kapitalforeningen TRP Invest

Kapitalforeningen TRP Invest Kapitalforeningen TRP Invest Halvårsrapport 2014 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse oreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4... Udviklingen i foreningen i halvåret 4...

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2014

Markedskommentar Orientering Q4 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Vedtægter for. Investeringsforeningen Carnegie WorldWide. København den 14. april 2015. Bestyrelsen for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide

Vedtægter for. Investeringsforeningen Carnegie WorldWide. København den 14. april 2015. Bestyrelsen for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide Vedtægter for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide København den 14. april 2015 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2012//2013. Formuepleje LimiTTellus A/S. 1. juli 2012-31. december 2012 // 8. regnskabsår

Halvårsrapport 1. halvår 2012//2013. Formuepleje LimiTTellus A/S. 1. juli 2012-31. december 2012 // 8. regnskabsår Halvårsrapport 1. halvår 2012//2013 Formuepleje LimiTTellus A/S 1. juli 2012-31. december 2012 // 8. regnskabsår Formuepleje LimiTTellus A/S: 5 års afkastmål: 70% Nettoafkast efter selskabsskat og omkostninger.

Læs mere

Investeringsforeningen StockRate Invest. Ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet i én investeringsforening. Investeringsforeningen

Investeringsforeningen StockRate Invest. Ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet i én investeringsforening. Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest Ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet i én investeringsforening Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet

Læs mere

HALBERG-GUNDERSEN INVEST GLOBALE AKTIER En investeringsforening som den oprindelig var tænkt. Marts 2015

HALBERG-GUNDERSEN INVEST GLOBALE AKTIER En investeringsforening som den oprindelig var tænkt. Marts 2015 HALBERG-GUNDERSEN INVEST GLOBALE AKTIER En investeringsforening som den oprindelig var tænkt Marts 2015 Indhold Baggrund for foreningens stiftelse Vision Strategi Investeringsproces Omkostninger Underleverandører

Læs mere

Den holdbare investering, trends og globale investeringsmuligheder. Marts 2014

Den holdbare investering, trends og globale investeringsmuligheder. Marts 2014 Den holdbare investering, trends og globale investeringsmuligheder Marts 2014 Agenda Den holdbare investering! Megatrends muligheder? Opsparing anno 2014 2 Indtjening driver afkast Indtjeningsvækst Afkast

Læs mere

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE Test selv din risiko og vælg blandt flere porteføljer Vælg mellem aktive og passive investeringer Til både pension og frie midler SAXOINVESTOR SaxoInvestor er

Læs mere

PULJENYT FORSIKRINGER ER EN VIGTIG DEL AF DIN PENSIONSORDNING. Oktober 2010 AFKAST FOR 3. KVARTAL 2010 INDHOLD

PULJENYT FORSIKRINGER ER EN VIGTIG DEL AF DIN PENSIONSORDNING. Oktober 2010 AFKAST FOR 3. KVARTAL 2010 INDHOLD PULJENYT Nr. Oktober Puljeafkastet kan følges måned for måned på www.sparnord.dk/investering/puljenyt Det næste nummer af PuljeNyt findes også her - ca. måned efter udgangen af hvert kvartal. AFKAST FOR.

Læs mere

...det passive supplement. Halvårsrapport 08

...det passive supplement. Halvårsrapport 08 ...det passive supplement Halvårsrapport 08 Sparindex Halvårsrapport Halvåret i overskrifter Sparindex påvirket af fortsat uro på aktiemarkederne Krisen på de globale aktiemarkeder fortsatte i 1. halvår

Læs mere