SYGE/RE-EKSAMEN 6. semester (med svar) Vinteren 2003/04

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SYGE/RE-EKSAMEN 6. semester (med svar) Vinteren 2003/04"

Transkript

1 SYGE/RE-EKSAMEN 6. semester (med svar) Vinteren 2003/04 TEMA A. Infektionssygdomme og mikrobiologi Infektionssygdomme 16-årig danskfødt 2.-generations indvandrer af pakistansk herkomst, der indlægges med abdominalsmerter, kvalme og opkastninger samt ekskretmisfarvning i form af mørk urin og kitfarvet afføring. Er 2 uger før indlæggelsen hjemkommet fra et 6 ugers besøg hos bedsteforældrene i Pakistan. Har ved indlæggelsen en temperatur på 38. Der mistænkes hepatitis. 1. Hvilken hepatitistype bør man primært tænke på, og hvorfor? (Svar: akut hepatitis A, inkubationstid og ekspositionsforhold) 2. Angiv 5 kliniske observationer og undersøgelser, som er vigtige ved modtagelsen af patienten. (Svar: Ikterus, bevidsthedsniveau, puls, BT, temp) 3. Angiv 3 diagnostiske serologiske undersøgelser for akut hepatitis. (Svar: Hepatitis A: anti-ha-igm, Hepatitis B: HBsAg, Hepatitis C: anti-hc) 4. Angiv 5 parakliniske undersøgelser, som er relevante. (Svar: Koagulationsfaktor 2,7,10, aminotransferase, bas.fosfataser, hgb, bilirubin) 5. Hvordan skal patienten observeres de følgende dage? (Svar: bevidsthedsniveau og almentilstand, suppleret med bestemmelse af koag.faktor 2,7,10). 6. Angiv komplikationer til den formodede diagnose. (Svar: Fulminant hepatitis med leverkoma evt. død) 7. Angiv forholdsregler, der skal iagttages overfor nære pårørende. (Svar: herboende danskfødte pårørende bør have hepatitis A profylakse i form af vaccination eller gammaglobulin. Forældre må antages at have haft hepatitis A tidligere og er derfor immune). 1

2 Mikrobiologi - Bakteriologi Patientens 18-årige broder, som ledsagede patienten på rejsen til Pakistan, blev allerede for 10 dage siden indlagt med talrige slimede og blodige diaréer. Fæcesdyrkning taget på indlæggelsesdagen viste vækst af Shigella dysenteriae. 1. Angiv morfologi og Gram-farvbarhed af Shigella dysenteriae og hvilken sygdom den fremkalder? (Svar: Gram-negative stave, dysenteri) 2. Beskriv bakteriens cellevæg med benævnelse af dens 5 vigtigste komponenter? (Svar: 1: Cytoplasmamembran, 2: peptidoglykan, 3: periplasmatiske rum, 4: ydre membran med 5: LPS (Oantigen, endotoxin)). 3. S. dysenteriae producerer et exotoxin. Angiv navnet for dette toxin, og beskriv hvilken betydning det har for sygdomsbilledet. (Svar: Shiga toxinet (vero toxinet) har enterotoxiske, neurotoxiske og cytotoxiske egenskaber og giver sværere symptomer med almen påvirkning og 10-20% (kræves ikke) mortalitet) 4. Angiv en anden bakterieart, som sommetider kan producere et lignende toxin, og anfør en alvorlig komplikation til sygdommen. (Svar: E. coli (verotoxin, hæmolytisk-uræmisk syndrom (HUS), verotoksin-producerende E. coli (VTEC), nyresvigt, hæmolyse)) 5. Angiv navnet på tre andre Shigella arter, som også forårsager gastroenteritis. (Svar: S. flexneri, S. sonnei, S. boydii) 6. Angiv smittekilder for S. dysenteriae infektioner og hvilken smittevej, der er hyppigst? (Svar: Andre mennesker med S. dysenteriae infektion, der er intet zoonotisk reservoir af praktisk betydning, fæcal-oral) 7. Angiv hvilke smitteforebyggende forholdsregler, man vil anvende på afdelingen, hvor patienten er indlagt, og hvorfor? (Svar: patienten isoleres på enestue, håndhygiejne for besøgende og personale (andre foranstaltninger kræves ikke til eksamen) 2

3 8. Beskriv den ætiologiske behandling af patienten og hvilke profylaktiske forholdsregler man anbefaler for at undgå sygdommen. (Svar: ciprofloxacin, varmebehandling af mad og drikke) Mykologi Under opholdet i Pakistans varme klima udvikler patienten fodsvamp. 1. Nævn en svampeslægt, som ofte er årsag til fodsvamp? (Svar: Epidermophyton, Trichophyton) 2. Hvorledes påvises og behandles denne svamp? (Svar: Ved mikroskopi og dyrkning, azoler, eller griseofulvin, eller terbinafin) 3

4 Virologi 1. Angiv navn og virusfamilie på tre forskellige virus, der forårsager hepatitis som det primære symptom (hepatitisvirus. (Svar: Hepatitis A virus (HAV). Picornavirus. Hepatitis B virus (HBV). Hepadnavirus. Hepatitis C virus (HCV). Flavivirus. Hepatitis D virus (HDV). Deltavirus. Hepatitis E virus (HEV). Calicivirus.) 2. Redegør for smittekilde og smittevej for hvert af de tre hepatitisvirus, du har anført i opgave nr. 1. (Svar: HAV: Mennesket, fækal-oral smittevej. HBV: Mennesket, blod, sex og vertikal smitte fra mor til barn. HCV: Mennesket, blod og kun i mindre grad sex og vertikal smitte. HDV: Mennesket, blod og sex. HEV: Mennesket samt muligvis zoonose (gris?) Smittevej fækal-oral.) 3. Nævn to hepatitisvirusinfektioner, der kan forebygges ved vaccination, og angiv vaccinens aktive bestanddel. (Svar: Hepatitis A: Formalininaktiveret hele viruspartikler. Hepatitis B: HBsAg (produceret i gærceller ved DNA rekombinantteknik).) 4. Nævn to hepatitisvirusinfektioner, der er tilgængelige for antiviral terapi, og angiv for hver af infektionerne de antivirale terapeutika. (Svar: Hepatitis B: Lamivudin eller interferon. Hepatitis C: Ribavirin i kombination med interferon) Parasitologi Det viser sig at patienten også var ledsaget af en søster, som også blev indlagt med blodige diarréer. Hos denne patient var fæcesdyrkningen negativ, men diagnosen blev dog sikret ved en anden fæces undersøgelse. 1. Hvilken undersøgelse blev foretaget og hvilken parasit påvist? (Svar: Fæces mikroskopi eller fæces for orm cyster og æg, Entamoebae histolytica) 2 Hvordan er patienten blevet smittet med denne parasit og hvad er parasittens livscyklus? (Svar: Fæcal orale rute evt seksuelt overført, man indtager parasittens cyste stadie, dette udvikler sig i tarmen til en trophozoit, cyster afgår med fæces) 4

5 3. Hvordan skal patienten behandles? (Svar: medicamentelt med metronidazol) 4. Denne parasit forårsager på verdensplan relativt mange dødsfald, beskriv hvorfor. (Svar: parasitten er kan invadere og ødelægge væv (udskiller vævs lyserende toxiner, deraf navnet histolytica), derfor kan den forårsage destruktioner lokalt i tarmen og også invadere andre væv, typisk levereren (lunger og hjerne er andre lokalisationer)og forårsage omfattende nekroser). HERTIL FØJES SPØRGSMÅL FRA DE PARAKLINISKE FAG OG FRA PANUMFAGENE Radiologi 1. Hvilken radiologisk undersøgelse vil du vælge først ved en patient med ikterus, og hvad vil du bruge som indikation? (Svar: UL-skanning af øvre abdomen (lever, galdeveje), obs. Cholecystitis, galdesten, hepatitis) Patologisk anatomi 1. Angiv de morfologiske (lysmikroskopiske) forskelle mellem akut og kronisk inflammation. (Svar: Akut: hyperæmi, neutrofile granulocytter og eksudation. Kronisk: lymfocytter, plasmaceller, makrofager og fibrose). 5

6 Epidemiologi Under et udbrud af hepatitis (ligesom den 16-årige dreng hjemkommet fra Pakistan) havde 56% af 39 tilfælde, men kun 14% af 71 raske kontroller, spist rå blåbær. 1. Udregn odds ratio (OR) for sammenhængen mellem blåbær og infektionen, og forklar hvordan tallet skal fortolkes. (Svar: Af 39 cases havde 22 spist og 17 ikke spist blåbær, og af 71 kontroller havde 10 spist og 61 ikke spist blåbær. OR = (22 x 61) / (17 x 10) = 7,9. Da tallet er større end 1, så tyder det på en sammenhæng mellem blåbær og sygdommen.) 2. Hvilket andet mål bør præsenteres sammen med OR for at udelukke at fundet skyldes tilfældigheder? Forklar hvordan det tolkes. (Svar: 95% konfidensinterval. Den udregnede OR er vores estimat, men det er baseret på en stikprøve. Den sande værdi ligger formentlig indenfor vores 95% CI. Hvis det inkluder 1, så er OR ikke forskellig fra 1). 3. Hvis det konkluderes, at infektionen overførtes via blåbær, hvilke forholdsregler bør så tages? (Der ses bort fra forholdsregler overfor pårørende) (Svar: Fjerne og behandle smittekilderne; destruere muligt kontaminerede varer; desinficere kontaminerede redskaber, forbedre sanitære faciliteter og vaner) 6

7 TEMA B. Lungesygdomme Pludselig debut af respiratoriske symptomer hos en 37- årig mand, som aldrig tidligere har været lungesyg. Han er ryger, foretager sig ikke meget fysisk, mindre og mindre med alderen, men har ikke taget på i vægt. 1. Angiv 3 diagnoser, som patienten skal udredes for. (Svar: Astma. Larynx obstruktion. Fremmedlegme. Pneumothorax. Lungeemboli. Dårlig kondition. Hjertesygdom men det kender studenterne ikke) 2. Nævn mindst 3 yderligere kliniske oplysninger, der ville være relevante? (Svar: Kendte allergier. Familiær dispostion (allergi, astma, alfa1-anittrypsin mangel).tidligere atopiske sygdomme (allergisk rhinitis, astma eksem eller lign). Årstidsvariation, døgnvariation. Er åndenøden i hvile, ved fysisk anstrengelse, eller om natten. Hoste og opspyt. Hæshed, eller lign. hals klager. Indtagelse af føde (nødder, popkorn eller lign). Thorax smerter (resp. synkrone). Feber. Hæmoptyse. Fly rejser eller disponerende faktorer til DVT (e.g. operation)) 3. Det viser sig, at patienten siden barndommen har haft løbenæse og nasalstenose, hele året a. Angiv på den baggrund den mest sandsynlige årsag til åndenøden. (Svar: Astma) b. Angiv mindst 4 undersøgelser, som er relevante. (Svar: Lungefunktionsundersøgelse med reversibilitet efter beta-2-agonister). Peakflow dagligt i 2 uger. Metacholin provokation. Andre bronkial provokationer. Priktest. Rtg Thorax. Eosinofile og evt IgE inkl. RAST test. Dagbogsregistrering af symptomerne. Næseprovokation. NO måling inkl nasal NO) 4. Beskriv principperne (ikke præparaterne) ved astma behandling. (Svar: Målet med astma behandling er symptom ophør og normalisering af lungefunktionen. Asthmabehandlingen afhænger af sværhedsgraden af den astmatiske sygdom, som i henhold til internationale guidelines (GINA) opdeles i 4 grupper: mild intermitterende, mild persisterende, moderat persisterende, svært persisterende) 7

8 5. Det viser sig, at lungefunktionen er svært nedsat med obstruktivt mønster, ingen eller kun ringe reversibilitet overfor beta-2-agonist. Nævn 3 undersøgelser, som det giver anledning til. (Svar: Reversibilitet af obstruktionen efter steroid, undersøgelse for alfa-1-antitrypsin mangel, måling af total lungekapacitet (TLC) og diffusionskapacitet (DCO) CT-scanning, high resolution CT scanning (HR-CT)) 6. Beskriv forholdene omkring tobaksophør, herunder succesrate, motivation, behandlingsmuligheder og andet. (Svar: Motivation til livsstilsændring er væsentligt for succes. Prochaska & DiClemente cirkel for motivation ligger som basis for den indsats, der udføres i det motiverende arbejde. Udredning af patienterne har sigte mod afdækning af nikotin afhængighed i henhold til Fagerstrøm score. Succes ved rygeophør uden støtte og/eller nikotin er ca. 5%, mens den ved relevant opfølgning og nikotinsubstitution med plaster, tyggegummi, inhalator, suttetabletter, resorbletter øger successen til over 20%. Hvis nikotin og samtaler ikke har haft effekt, kan bupropion (Zyban) forsøges. De fleste skal igennem 4 til 6 ophørsforsøg, før succes, Rygereduktion er helt uden effekt på de somatiske sygdomme, det er totalt stop, der mindsker risikoen for sygdomme) 7. Det viser sig, at patienten har svært forøget total lunge kapacitet, nedsat diffusionskapacitet og moderat til svær irreversibel KOL (FEV1/FVC ratio 35%) Hvilke behandlingsmuligheder er der? (Svar: Tobaksophør. Iltbehandling ved po2 < 7,5 Kpascal. Farmakologisk behandling. Transplantation) 8. Ved emfysem med alfa-1-antitrypsin mangel er der forhold omkring familien, som man bør være opmærksomme på. Nævn disse forhold. (Svar: alfa-1 antitrypsin mangel er en arvelig lidelse med autosomal recessiv arvegang) HERTIL FØJES SPØRGSMÅL FRA DE PARAKLINISKE FAG OG FRA PANUMFAGENE Radiologi 1. Hvordan ser et røntgenbillede af thorax ud hos en patient med emfysem? (Svar: Store lunger, affladigede diafragmakupler, lungedække af hjerte, udtyndet lungevæv (sorte lunger, horisontale costae, dråbeformet hjerte)) 2. Hvordan får man mistanke om alfa-1-antitrypsinmangel på en røntgenundersøgelse af thorax? (Svar: Emfysem hos yngre patienter, der er rygere, især i de basale afsnit) 8

9 Patologisk anatomi 1. Definer emfysem. (Svar: Permanent udvidelse af luftrummet distalt for de termimale bronkioler med destruktion af alveolevægge.) Klinisk biokemi 1. Hvordan stilles diagnosen alfa-1-antitrypsinmangel? (Svar: Plasma alfa-1-antitrypsin er 10-30% af normalt. Påvisning af type ZZ alfa-1-antitrypsin mangel kan ske ved protein fænotypning eller genotypning) Farmakologi 1. Beskriv principperne for medikamentel behandling af astma, med eksempler på præparatvalg. (Svar: Anfaldsbehandling/bronchodilatatorer: Ved lejlighedsvise anfald foretrækkes inhalationsbehandling ved beta-2-agonister (terbutalin, salbutamol, hurtigt indsættende virkning, eller evt. salmeterol, langtidsvirkende). Ved sværere akutte anfald eller vedvarende bronkospasme kan beta-2agonister indgives parenteralt, eller evt. teofyllin. Profylaktisk/antiinflammatorisk behandling: Ved hyppigere anfald eller utilfredsstillende kontrol med anfaldsbehandling alene er profylaktisk behandling indiceret, med tillæg af anfaldsbehandling. Effektiv profylakse kan opnås med glukokortikosteroider, helst som inhalationspræparat (beklometason, budesonid). hvis dette ikke giver tilfredsstillende effekt, kan der kombineres med længerevirkende beta-2-agonist og evt. med leukotrien-receptor-antagonist (montelukast). I alvorligere tilfælde suppleres inhalationssteroider med systemiske (prednisolon) i lavest mulige dosis, som enkelt-dosis om morgenen, eller hvis muligt hver anden morgen. Ved status astmatikus gives kombineret behandling med steroid (hydrocortison el. methylprednisolon i.v.) og bronkodilatator (beta-2-agonist eller teofyllin), (ilt mv.)) 9

10 TEMA C. Endokrinologi En kvinde henvender sig til egen læge med klagerne uro, svedtendens, hjertebanken og lettere vægttab. Lægen finder en forstørrelse fortil på halsen. 1. Hvad er den sandsynlige forklaring på patientens tilstand? (Svar: Forøget stofskifte; thyreotoksicose). 2. Hvordan sandsynliggøres diagnosen? (Svar: Ved måling af TSH og thyreoidea hormonerne (T3 og T4). 3. Nævn de to vigtigste sygdomme, der er årsag til tilstanden? Hvordan kan de adskilles fra hinanden? (Svar: Basedow-Graves sygdom og multinodøs toksisk struma; ved scintigrafi; øjensygdom i form af exopthalmus ses kun ved Basedow-Graves sygdom). 4 Hvilken behandling vil du starte? (Svar: Behandling med antithyreoide midler). 5. Hvis denne behandling ikke er tilstrækkelig, hvilken behandlingsstrategi vil du så foreslå? (Svar: Ved Basedow-Graves sygdom hos patienter med let til moderat stor struma er behandlingen som regel kurativ, men hos andre patienter er definitiv behandling med radiojod eller subtotal strumectomi nødvendig). 6. Hvilken sygdom vil du tænke på, hvis lægen finder gl. thyreoidea meget øm? (Svar: Subakut thyreoiditis). 7. Nævn tre endokrine sygdomme, der typisk er ledsaget af vægttab. (Svar: Diabetes mellitus; thyreotoksicose; binyrebarkinsufficiens (Mb. Addison). 10

11 HERTIL FØJES SPØRGSMÅL FRA DE PARAKLINISKE FAG OG FRA PANUMFAGENE Radiologi 1. Hvilke undersøgelser henvises der til, når man henviser en kvinde med en knude i brystet til triple diagnostik. (Svar: Mammografi og UL-skanning, klinisk palpation og biopsi) Klinisk fysiologi og nuklearmedicin 1. Beskriv kort princippet ved radiojodbehandling, og nævn to indikationer for radiojodbehandling. (Svar: Ved indgift af 131I (radioaktivt jodid peroralt eller i.v.) vil betastrålerne (elektronstråling) destruere det nærmest omkringliggende væv, dvs. de aktivt fungerende celler i gld. thyreoidea. Herved vil aktiviteten i kirtlen mindskes og efter nogen tid vil volumenet reduceres pga. reduktionen af mængden af fungerende celler. Indikationer for radiojodbehandling er hyperthryreose og struma (såvel ved normalt fungerende som hyperfungerende kirtel). Klinisk biokemi 1. Hvilke 3 biokemiske analyser kan udelukke de 3 endokrine sygdomme, som er nævnt i spørgsmål 7 i sygehistorien ovenfor? (Svar: faste plasma glucose, TSH (thyroidea stimulerende hormon) og ACTH (Synacthen) stimulations test) Miljømedicin Mennesker er eksponerede for klorerede organiske forbindelser som polyklorede bifenyler (PCB) og dioxiner, der bl.a. kan påvirke thyreoideafunktionen og medføre risiko i forbindelse med graviditet og amning. 1. Angiv principper for risikovurdering. (Svar: Risiko/fare-identifikation, dosis-responsestimering, eksponeringsvurdering, som samles i risikoanalyse) 11

12 2. Brug principperne til at diskutere risici, kilder og eksponeringsveje for klorerede organiske forbindelser for gravide og ammende. (Svar: Risikoidentifikation: Helbredseffekter af PCB er og dioxiner omfatter pigmentering/kloracne (ved massiv eksponering), thyroideapåvirkning (via binding til receptor og transporterprotein og metabolisme), påvirkning af immunsystemet og sandsynligvis kræft (2,3,7,8-TCDD er IARC gruppe 1). Mekanismen er formentligt en promotor effekt. PCB er kan give lav fødselsvægt og påvirket intelligens hos barnet ved in utero eksponering. (TCDD giver nedsat dreng/pige ratio blandt børn af eksponerede). (4 af de 16 points) Dosis-respons: Der er fastlagt TDI (tolerable daily intake) for stofferne: For dioxiner er kritiske effekt kræft og TDI baseres på dyreforsøg. (Der benyttes toksiske ækvivalensfaktorer (TEF) for at omregne de forskellige dioxiner til én kritisk effekt). For de bioakkumulerende PCB er menes den kritiske effekt også at være knyttet til en dioxinlignende funktion og der benyttes ligeledes TEF for dem. TDI for PCB er er dog også baseret på andre effekter. Epidemiologiske undersøgelser peger på in utero dosis-respons effekt af PCB er på senere intelligens. (4 af de 16 points) Eksponeringsvurdering: PCB er stammer fra bl.a. brug som klæbe, blødgører, konsistensmiddel, industri og elektriske anlæg. Dioxiner er uønskede produkter ved afbrænding eller produktion af fx klor og klorerede stoffer som herbicider (tidligere). Dioxiner og mange PCB er er lipofile, resistente mod metabolisme, og ophobes i fødekæden. Mennesker eksponeres via marin kost, især fed fisk, og i fede animalske produkter. Stofferne ophobes i fedtvæv og udskilles i modermælk (fedtet). (4 af de 16 points) Risikoanalyse:Eksponering for PCB og formentligt dioxiner er væsentligst in utero med effekt på intelligens. Selvom TDI overskrides betydeligt ved amning vil den kumulerede dosis, ved f.eks. 6 måneders amning være beskeden i forhold til eksponeringen resten af livet. Amning indebærer så mange fordele at en evt. risiko ved PCB og dioxin indholdet må anses for underordnet (ikke mindst da kræftmekanismen formodes at være promotoreffekt) (4 af de 16 points)). 12

13 TEMA D. Bevægeapparatets sygdomme. 72-årig kvinde indbringes til skadestuen med akut opståede rygsmerter efter løft af indkøbspose på 10 kg. 1. Angiv mindst 6 årsager til rygsmerter. (Svar: Osteoporose, slidgigt, Bechterews sygdom, Discusprolaps, spinalstenose, Mb Scheuermann, discit, spondylit, knoglemetastase) Du anser, at den mest sandsynlige årsag er osteoporose, og beslutter at tage et røntgenbillede af columna. 2 Hvilke radiologiske forandringer ses ved osteoporose? (Svar: Halisterese, hvirvelsammenfald kompression, kileform, endepladedeformitet) Du beslutter, at det er vigtigt at udelukke andre årsager til knoglesvækkelse, og vælger at tage blodprøver til udelukkelse af malign sygdom og metabolisk knoglesygdom. 3. Angiv 5 klinisk biokemiske undersøgelser af relevans i denne sammenhæng. (Svar: Ioniseret Calcium, basisk fosfatase, Hgb.,SR, creatinin. PTH, 25-hydroxyvitaminD3) 4 Hvad er en osteoporotisk fraktur? (Svar: Lavenergifraktur d.v.s. fraktur opstået ved fald fra niveau i.e. fald på, terræn fra stående stilling) 5. Nævn 2 frakturer udover hvirvelsammenfald, som anses som osteoporotiske. (Svar: Collum femoris fraktur, Colles fraktur, bækkenfraktur) 6. Nævn 5 lidelser, der kan give sekundær osteoporose. (Svar: Reumatoid arthrit, gastrointestinelle lidelser med malabsorption, Hyperparathyroidisme, thyreotoxicose, Apoplexia cerebri, KOL, Prednisolon behandling) 13

14 HERTIL FØJES SPØRGSMÅL FRA DE PARAKLINISKE FAG OG FRA PANUMFAGENE Radiologi 1. Hvilke faktorer afgør i al væsentlighed, hvordan et konventionelt røntgenbillede ser ud? (Svar: Røntgenstrålerne kvalitet, vævets atomtæthed (atomnummer), vævets tykkelse) Klinisk fysiologi og nuklearmedicin 1. Ved hvilken undersøgelsesmetode kan kropssammensætningen og knoglemineralindhold bestemmes in vivo, og hvilke knogler har det specielt interesse at måle på ved osteoporose? (Svar: DEXA-skanning (dobbeltfotonprincippet) anvendes til bestemmelse af fedtfri legemsmasse, fedtmasse og knoglemineralindhold. Collum femoris, lændecolumna, radius/ulna). Patologisk anatomi 1. Beskriv forskellen mellem osteolytiske og osteosklerotiske metastaser. (Svar: Osteosklerotiske metastaser er osteoblast-stimulerende og medfører øget knogletæthed, mens osteolytiske metastaser er osteoclast-stimulerende med nedbrydning af knoglevæv.) Farmakologi 1. Beskriv fordele og ulemper (relateret til effekt og bivirkninger) ved smertebehandling med paracetamol sammenlignet med acetylsalicylsyre. (Svar: Paracetamol virker ligesom acetylsalicylsyre (ASA) analgetisk og antipyretisk, men har i modsætning til ASA ingen antiinflammatorisk og antitrombotisk effekt. Paracetamol er ækvivalent til ASA (samme potens og maksimalvirkning) ved svage til moderate smerter, hvor inflammation ikke indgår i ætiologien, hvorimod ASA er mere effektivt ved tilstande med inflammation. [Der er betydelig individuel variation i effektiviteten af paracetamol.] Begge kan udvise en additiv analgetisk effekt ved kombination med en opioid (codein, tramadol etc.). Paracetamol foretrækkes fremfor ASA hos patienter med risiko for ASAs bivirkninger, dvs. pt. med: 1) disposition for ulcussygdommen, da paracetamol er uden effekt på G-I, 2) patienter blødningsproblematik [hæmofili, antikoagulans etc.], da paracetamol er uden effekt på trombocytfunktion og blødningstid, 3) patienter med ASA/NSAID-intolerance, da der kun yderst sjældent er kryds-intolerance med paracetamol, 4) patienter med artritis urica, da det er uden ASA's interaktion med urinsyre-clearance.]disse forskelle beror alle på, at ASA er en effektiv hæmmer af prostaglandinsyntese (COX-hæmmer) i perifert væv, i modsætning til paracetamol, som kun er det i CNS.) 14

15 Medicinsk videnskabsteori 1. I en kontrolleret undersøgelse af effekten af fysioterapi på smerter ved osteoporose anføres det, at træningsgruppen fik nedsat forbruget af analgetika statistisk signifikant (p < 0,02). Hvordan vil du fortolke dette udsagn? (Svar: p-værdien angiver sandsynligheden for at få det opnåede resultat givet at 0-hypotesen er sand. P-værdien må sammenholdes med forhåndstiltroen til at der er en effekt af behandlingen og mulige bias bør overvejes.) 2. Redegør for begrebet "number needed to treat" (NNT). (Svar: NNT beregnes som den reciprokke værdi af den teraputiske gevinst og angiver det antal patienter, som skal behandles for at helbrede én patient mere) 3. Redegør kort for begreberne konsekvensetik og deontologisk etik. (Svar: Indenfor konsekvensetikken baseres afgørelsen af om en handling er rigtig alene på handlingens konsekvenser, dvs. på om den fremmer det gode. Der findes flere former for konsekvensetik. Mest betydningsfuld er utilitarismen, som er kendetegnet ved at det gode som skal fremmes er lykke eller velfærd. Man kan skelne mellem universel handlingsutilitarisme og universel regelutilitarisme. Her ud over kan nævnes patientorienteret utilitarisme. Indenfor deontologisk etik er det ikke kun konsekvenserne af en handling der har betydning, men også handlingens karakter. En handling, som f.eks. at lyve eller slå ihjel kan således være forkert uanset at den i den konkrete situation fører til de bedst mulige konsekvenser.) 4. Hvordan fortolkes en "kappaværdi" i forbindelse med interobservatørstudier? (Svar: Kappa værdien beregnes på grundlag af en udregning af hhv. den fundne overensstemmelse mellem to observatører og den forventede tilfældige overensstemmelse. Formelt defineres den således: = po pt/1-pt, Det kræves ikke at studenterne kan formlen, men trækker op hvis de gør. Kappa kan variere mellem 1 og +1. Den er +1 hvis der er perfekt overensstemmelse og 0 hvis overenstemelsen svarer til den tilfældigt forventede.) 5. Redegør kort for de forskellige måleskalaer, hvorpå data kan opgøres. (Svar: Målinger kan foretages på en nominalskala, en rangskala eller en intervalskala. På en normalskala klassificeres observationerne i navngivne kategorier. Ideelt set skal kategorierne være veldefinerede, skalaen skal være eksklusiv, dvs. at ingen observation må kunne registreres i mere end én kategori og den skal være ekshaustiv, dvs. at enhver observation skal kunne klassificeres i en af kategorierne. En nominalskala, der består af 2 klasser, kaldes en binær skala. På en rangskala er kategorierne rangordnede, men afstanden mellem skalatrinnene er ikke faste. På en intervalskala er kategorierne også rangordnede, men yderligere er afstanden mellem skalatrinnene lige stor. Skalaen kan være kontinuert eller diskontinuert. Hvis intervalskalaen har et ikke arbitrært nulpunkt, benævnes den også en ratioskala). 15

KOL. Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) er en betegnelse, som omfatter kronisk bronkitis og emfysem.

KOL. Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) er en betegnelse, som omfatter kronisk bronkitis og emfysem. KOL skyldes sædvanligvis tobaksrygning. Det er derfor, sygdommen også kaldes for»rygerlunger«. Symptomerne er hoste og kortåndethed. Den vigtigste behandling er ophør med rygning. Forskellig inhaleret

Læs mere

Astmamedicin. lungesygdommen KOL.

Astmamedicin. lungesygdommen KOL. Astmamedicin Denne brochure handler om medicin til behandling af astma. En medicin, der også bliver brugt mod astmatisk bronkitis hos børn og til behandling af voksne med lungesygdommen KOL. Hvad er astma?

Læs mere

Lungebetændelse/ Pneumoni

Lungebetændelse/ Pneumoni Lungebetændelse/ Pneumoni Information til patienter Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Sengeafsnit M1/M2/M3 Hvad er lungebetændelse? Du er indlagt med en lungebetændelse/pneumoni, som er en

Læs mere

Mangel på binyrebarkhormon

Mangel på binyrebarkhormon Patientinformation Mangel på binyrebarkhormon Binyrebarkinsufficiens Hypofyseklinikken Endokrinologisk Afdeling M MANGEL PÅ BINYREBARKHORMON, KORTISOL BINYRERNE Binyrerne er to små hormondannende kirtler,

Læs mere

ASTMA ASTMA. ved man ikke med sikkerhed. Nogle astmatikere har også allergi.

ASTMA ASTMA. ved man ikke med sikkerhed. Nogle astmatikere har også allergi. Astma ASTMA Astma er en sygdom i luftvejene, der kan starte når som helst i livet oftest som barn, men også som voksen eller ældre. Astma kan være arveligt, men hvad der udløser sygdommen hos nogle og

Læs mere

Patientvejledning. For højt stofskifte

Patientvejledning. For højt stofskifte Patientvejledning For højt stofskifte For højt stofskifte kaldes også hypertyreose, thyreotoksikose eller hyperthyreoidisme. Når kroppen danner for mange stofskiftehormoner, får man ofte for højt stofskifte.

Læs mere

Tips og tricks i thoraxradiologi. Anna Kalhauge Rigshospitalet

Tips og tricks i thoraxradiologi. Anna Kalhauge Rigshospitalet Tips og tricks i thoraxradiologi Anna Kalhauge Rigshospitalet Hvordan fremkommer et thorax-billede Røntgenstrålerne passerer forskellige væv, strålerne svækkes i forskellig grad og billedet udgøres af

Læs mere

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation Patientinformation Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion varskrivelse 131 praktiserende læg Et europæisk projekt for praktiserende læger LUFTVEJSINFEKTIONER I ALMEN PRAKS Virus eller

Læs mere

Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - KOL Har det noget med ens arbejde at gøre? Hvad ved vi i dag?

Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - KOL Har det noget med ens arbejde at gøre? Hvad ved vi i dag? Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - KOL Har det noget med ens arbejde at gøre? Hvad ved vi i dag? Ingrid Louise Titlestad Overlæge, ph.d., Klinisk Lektor Odense Universitetshospital Svejsekonferencen KOL

Læs mere

Hvad er KOL. Kronisk sygdom i luftveje og lunger. KOL er en folkesygdom. Mange navne. KOL er ikke det samme som astma

Hvad er KOL. Kronisk sygdom i luftveje og lunger. KOL er en folkesygdom. Mange navne. KOL er ikke det samme som astma Hvad er KOL Kronisk sygdom i luftveje og lunger KOL er en folkesygdom Mange navne Kronisk bronkitis og for store lunger Rygerlunger KOL er ikke det samme som astma Praktisk definition Vedvarende nedsat

Læs mere

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde Diagnostik af pneumonier og hvad med den kolde Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Odense Universitetshospital Pneumoni Diagnosen: HOSPITAL: Stilles på klinik og bekræftes af røntgenundersøgelse af thorax

Læs mere

Børn, allergi,astma. Pia Sønderby Christensen, Børnelæge Aalborg Universitetshospital. Pia Sønderby Christensen

Børn, allergi,astma. Pia Sønderby Christensen, Børnelæge Aalborg Universitetshospital. Pia Sønderby Christensen Børn, allergi,astma, Børnelæge Aalborg Universitetshospital 1 Atopisk dermatitis 2 Kolik? 3 Astmatisk bronchitis 4 Blod i afføringen Spædbarnskolitis? Blodig afføring hos klinisk raskt barn 5 Skolebarn

Læs mere

Information om brystreduktion

Information om brystreduktion Information om brystreduktion Hvem henvender en brystreduktion til? I Danmark skelnes imellem medicinsk og kosmetisk brystreduktion. Medicinsk brystreduktion I det offentlige sundhedsvæsen, tilbydes brystreduktion

Læs mere

PCB eksponering og helbred

PCB eksponering og helbred PCB eksponering og helbred Harald Meyer Afdelingslæge, ph.d. Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling Bispebjerg Hospital hmey0004@bbh.regionh.dk Eksponering Fødevarer (hovedkilde mere end 90%) fede fisk, kød,

Læs mere

Thyreadeasygdomme ved graviditet

Thyreadeasygdomme ved graviditet Thyreadeasygdomme ved graviditet Myxoedem Påvirker den føtale cerebrale udvikling Tidlige spontane aborter Gestationel hyperthyreose ( ) Thyreotoxicose Neonatal hyperthyreose Føtal struma Thyroideabiokemi

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Voltaren Ophtha, øjendråber i enkeltdosisbeholder

PRODUKTRESUMÉ. for. Voltaren Ophtha, øjendråber i enkeltdosisbeholder 15. april 2013 PRODUKTRESUMÉ for Voltaren Ophtha, øjendråber i enkeltdosisbeholder 0. D.SP.NR. 3588 1. LÆGEMIDLETS NAVN Voltaren Ophtha 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml Voltaren Ophtha indeholder

Læs mere

KOL FAKTA OG FOREBYGGELSE

KOL FAKTA OG FOREBYGGELSE KOL FAKTA OG FOREBYGGELSE KOL - en folkesygdom KOL er en sygdom, hvor lungevævet langsomt ødelægges. Efterhånden som sygdommen udvikler sig, medfører det problemer med vejrtrækningen. KOL er en forkortelse

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg EKSTERN TEORETISK PRØVE MODUL 3 S09S. Dato: 02.07.2010. Kl. 09.00 12.00

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg EKSTERN TEORETISK PRØVE MODUL 3 S09S. Dato: 02.07.2010. Kl. 09.00 12.00 Professionshøjskolen University College Nordjylland Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg EKSTERN TEORETISK PRØVE MODUL 3 S09S Dato: 02.07.2010 Kl. 09.00 12.00 Case: Ane Andersen er 65 år. Hun har i 40 år været

Læs mere

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma Information til forældre om astma Hvad er astma? Astma er en tilstand med en kombination af irriterede og hævede slimhinder i luftrørene og kramper i musklerne omkring luftrørene. De hævede slimhinder

Læs mere

Kender du din lungefunktion?

Kender du din lungefunktion? Kender du din lungefunktion? En pjece fra Danmarks Lungeforening www.lunge.dk Kend dine lunger Sundere lunger - livet igennem Danmarks Lungeforening arbejder for, at endnu flere danskere lever med sundere

Læs mere

Coronavirusinfektion hos kat (FIP) Dyrlæge Stig Feldballe Dyreklinikken Skovlunde-Herlev Racekatten 9.11.2011

Coronavirusinfektion hos kat (FIP) Dyrlæge Stig Feldballe Dyreklinikken Skovlunde-Herlev Racekatten 9.11.2011 Coronavirusinfektion hos kat (FIP) Dyrlæge Stig Feldballe Dyreklinikken Skovlunde-Herlev Racekatten 9.11.2011 Coronavirusinfektion Coronavirus giver i meget sjældne tilfælde FIP, som nok er den mest frygtede

Læs mere

Information, til læger og andet sundhedspersonale

Information, til læger og andet sundhedspersonale Dansk Geriatrisk Selskab v. Søren Jacobsen 13. maj 2013 Information, til læger og andet sundhedspersonale Vigtige, nye begrænsninger for anvendelse af Protelos/Osseor (strontiumranelat) efter at nye data

Læs mere

Myter og Fakta om Børneastma. Klaus Bønnelykke, læge Hans Bisgaard, professor, overlæge, dr. med.

Myter og Fakta om Børneastma. Klaus Bønnelykke, læge Hans Bisgaard, professor, overlæge, dr. med. Myter og Fakta om Børneastma Klaus Bønnelykke, læge Hans Bisgaard, professor, overlæge, dr. med. Litteratur Global Initiative for Asthma (GINA). Global strategy for the diagnosis and management of asthma

Læs mere

Viral hepatitis. Hepatitis C

Viral hepatitis. Hepatitis C Hepatitis og hiv 1 Hepatitis og hiv Denne folder giver en introduktion til hepatitis (leverbetændelse) forårsaget af hepatitis A, B og C virus samt hiv infektion. Informationsmaterialet er primært rettet

Læs mere

Information om brystløft

Information om brystløft Information om brystløft Hvem henvender et brystløft sig til? Der findes 3 væsentlige årsager til slaphed af brysterne: Graviditet Ved graviditet stimuleres brystkirtlerne til produktion af mælk. Brystkirtlerne

Læs mere

Behandling af brystkræft

Behandling af brystkræft information DBCG 2010-neo-b Behandling af brystkræft Behandling af brystkræft omfatter i de fleste tilfælde en kombination af lokalbehandling (operation og eventuel strålebehandling) samt medicinsk behandling.

Læs mere

Kræft. Symptomer Behandling Forløb. Jon Kroll Bjerregaard ph.d. læge Thea Otto Mattsson stud. ph.d. læge

Kræft. Symptomer Behandling Forløb. Jon Kroll Bjerregaard ph.d. læge Thea Otto Mattsson stud. ph.d. læge Kræft Symptomer Behandling Forløb Jon Kroll Bjerregaard ph.d. læge Thea Otto Mattsson stud. ph.d. læge Hvad vil vi Basis Baggrund - Basisviden Opsummering Hudkræft Praksis Kræft - Forløb Bivirkninger Symptomer

Læs mere

Gruppe A Diabetesmidler

Gruppe A Diabetesmidler Vibeke Rønnebech Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Gruppe

Læs mere

Mette Friberg Hitz. speciallæge i endokrinologi overlæge, ph.d osteoporose enheden hvidovre hospital

Mette Friberg Hitz. speciallæge i endokrinologi overlæge, ph.d osteoporose enheden hvidovre hospital OSTEOPOROSE WORK-SHOP KØGE 20.05.2014 Nyt om osteoporose... Mette Friberg Hitz speciallæge i endokrinologi overlæge, ph.d osteoporose enheden hvidovre hospital HVAD ER OSTEOPOROSE HVAD SKER DER I KNOGLERNE,

Læs mere

Undervisning i lægefaglig sprogtolkning af stud.med. Shahid Qamar Manan. Almen om Tolkning

Undervisning i lægefaglig sprogtolkning af stud.med. Shahid Qamar Manan. Almen om Tolkning Almen om Tolkning - Vær så præcis som mulig - hvis noget ikke giver mening for dig, så gør det hellere ikke for pt. pas på sort snak (oversættelse ord for ord). - Omtal ikke patienten i 3. person. Pt.

Læs mere

Information til forældre om astma

Information til forældre om astma Information til forældre om astma Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Hvad er astma? Astma er en tilstand med en kombination af irriterede og hævede slimhinder i luftrørene og kramper i musklerne

Læs mere

vejledning om ordination af antibiotika Til landets læger med flere

vejledning om ordination af antibiotika Til landets læger med flere vejledning om ordination af antibiotika 2012 Til landets læger med flere Vejledning om ordination af antibiotika Sundhedsstyrelsen, 2012. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet Overlæge Michel Bach Hellfritzsch Radiologisk afd., Nørrebrogade Aarhus Universitetshospital Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet 1 2 Diagnostiske strategier for muskuloskeletal

Læs mere

Københavns Universitet. Planlægning af RCT. Opgave nr. 1

Københavns Universitet. Planlægning af RCT. Opgave nr. 1 Københavns Universitet Planlægning af RCT Opgave nr. 1 Holdleder: Kirstine Moll Harboe Afleveringsdato: 07-04-2010 Du planlægger at gennemføre en undersøgelse som skal afklare, om risikoen for symptomgivende

Læs mere

Integreret bacheloreksamen på 6. semester

Integreret bacheloreksamen på 6. semester Integreret bacheloreksamen på 6. semester Følgende er en revideret og opdateret udgave af den tidligere eksamensguide frit tilgængelig på effimedicin. Eksamen på 6. semester er spredt bredt ud over mange

Læs mere

Hvor farlig er asbest?

Hvor farlig er asbest? Hvor farlig er asbest? v. Charlotte Brauer, overlæge Arbejdsmedicinsk Klinik, Glostrup Hospital www.arbejdsmedicinsk.dk www.glostruphospital.dk Temadag om asbest, Teknologisk Institut den 3. juni 2008

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Aalborg. Svarnøgle FARMAKOLOGI J08V D. 11. maj 2009 kl. 9.00 12.15

Jordemoderuddannelsen Aalborg. Svarnøgle FARMAKOLOGI J08V D. 11. maj 2009 kl. 9.00 12.15 Jordemoderuddannelsen Aalborg Svarnøgle FARMAKOLOGI J08V D. 11. maj 2009 kl. 9.00 12.15 1 Kortsvarsopgaver ingen hjælpemidler tilladt Varighed 2 timer (65 point kan opnås) 1. Analgetika. a. Dårligt skrig,

Læs mere

Kan katte smittes på udstillinger etc.?

Kan katte smittes på udstillinger etc.? Katteleukæmi blev for første gang påvist i Skotland i 1964. Det er i dag en af de mest alvorlige infektionssygdomme måske den alvorligste blandt vore huskatte. Specielt hvor mange katte mødes eller lever

Læs mere

Polycystiske æggestokke PCOS. Rechnitzer.dk UDK-04-307

Polycystiske æggestokke PCOS. Rechnitzer.dk UDK-04-307 Polycystiske æggestokke PCOS Rechnitzer.dk UDK-04-307 6314_01_PCO folder_2#b8f2f.indd 2 27/01/05 11:04:02 Hvad er PCOS? Forfattet af Overlæge Ditte Trolle, Skejby Sygehus PCOS betyder PolyCystisk OvarieSyndrom.

Læs mere

Sygdomslære indgår med i alt 14 ECTS point i uddannelsen. Heraf går de 8,5 ECTS til somatisk sygdomslære.

Sygdomslære indgår med i alt 14 ECTS point i uddannelsen. Heraf går de 8,5 ECTS til somatisk sygdomslære. FAGBESKRIVELSE SOMATISK SYGDOMSLÆRE Fagbeskrivelsen skal ses i sammenhæng med Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi, BEK nr. 832 af 13/08/2008. Der opnås størst sammenhæng

Læs mere

Et spil om liv og død Spilmateriale. Det politiske spil

Et spil om liv og død Spilmateriale. Det politiske spil Et spil om liv og død Spilmateriale spørgeark 1: Hvilke 3 af de 6 behandlinger prioriterer I i jeres gruppe højst? 2: Hvis der alligevel kun er råd til 2 af behandlingerne, hvilke 2 bliver det så? 3: Hvordan

Læs mere

Rygeafvænning. Vejledning i brug af produkter. Gentofte Hospital Karkirurgisk klinik (RH) Patientinformation

Rygeafvænning. Vejledning i brug af produkter. Gentofte Hospital Karkirurgisk klinik (RH) Patientinformation Gentofte Hospital Karkirurgisk klinik (RH) Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Rygeafvænning Vejledning i brug af produkter Pjecens indhold Pjecen her er en vejledning i, hvilke midler

Læs mere

ALT OM SMERTER. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM SMERTER. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM SMERTER www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Smerter er beskrevet som en ubehagelig sensorisk og følelsesmæssig oplevelse, der er forbundet med en skadelig stimulus. Smerter

Læs mere

HVAD BESTÅR BLODET AF?

HVAD BESTÅR BLODET AF? i Danmark HVAD BESTÅR BLODET AF? HVAD BESTÅR BLODET AF? Blodet er et spændende univers med forskellige bittesmå levende bestanddele med hver deres specifikke funktion. Nogle gør rent, andre er skraldemænd

Læs mere

Porfyriforeningen i Danmark

Porfyriforeningen i Danmark Porfyriforeningen i Danmark På foreningens hjemmeside, www.porfyriforeningen.dk kan du tilmelde dig, læse mere om foreningen og få adgang til porfyriforum. Denne pjece indeholder information om de mest

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Den neutropene patient og den empiriske behandling

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Den neutropene patient og den empiriske behandling KØBENHAVNS UNIVERSITET Den neutropene patient og den empiriske behandling Neutropeni = neutrocyttal < 0,5 mia./l (summen af stav- og segmentkærnede) eller < 1 mia./l med forventet fald under 0,5 mia./l

Læs mere

Endokrinologi i almen praksis

Endokrinologi i almen praksis Sten Madsbad Professor, overlæge, dr.med. Endokrinologisk afdeling Hvidovre Hospital Endokrinologi i almen praksis Thyreoideasygdomme Hyperthyreose Forekomst I Danmark diagnosticeres årligt 4-5.000 nye

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Terramycin-Polymyxin B, salve

PRODUKTRESUMÉ. for. Terramycin-Polymyxin B, salve Produktinformation for Terramycin-Polymyxin B (Oxytetracyclin og Polymyxin B) Salve 30+1 mg/g Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke Pakningsstørrelse 13 50 46 Salve 30+1 mg/g 15 g Dagsaktuel

Læs mere

UDREDNING AF LUNGECANCER Pia Holland Gjørup Afdelingslæge. Den 2. og 3. juni 2014

UDREDNING AF LUNGECANCER Pia Holland Gjørup Afdelingslæge. Den 2. og 3. juni 2014 UDREDNING AF LUNGECANCER Pia Holland Gjørup Afdelingslæge Den 2. og 3. juni 2014 Lungekræft > 80% skyldes rygning Rammer typisk i mellem 50 og 70 års-alderen 3900 ny tilfælde årligt 1800 kvinder 2100 mænd

Læs mere

Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza. råd om vaccination mod influenza. 2009 På den sikre side

Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza. råd om vaccination mod influenza. 2009 På den sikre side Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza råd om vaccination mod influenza 2009 På den sikre side Information om vaccinerne Vaccination beskytter de fleste Vaccination mod influenza beskytter de

Læs mere

BILAG III ÆNDRINGER TIL RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL

BILAG III ÆNDRINGER TIL RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL BILAG III ÆNDRINGER TIL RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL Note: Produktresume og indlægsseddel vil muligvis blive ændret efterfølgende af den nationale myndighed, evt. i

Læs mere

Til denne udfordring kan du eksperimentere med forsøg 4.2 i kemilokalet. Forsøg 4.2 handler om kuliltens påvirkning af kroppens blod.

Til denne udfordring kan du eksperimentere med forsøg 4.2 i kemilokalet. Forsøg 4.2 handler om kuliltens påvirkning af kroppens blod. Gå op i røg Hvilke konsekvenser har rygning? Udfordringen Denne udfordring handler om nogle af de skader, der sker på kroppen, hvis man ryger. Du kan arbejde med, hvordan kulilten fra cigaretter påvirker

Læs mere

Medicinske mave-tarmsygdomme. Lukasz Damian Kamionka Modul 7, efteråret 2011

Medicinske mave-tarmsygdomme. Lukasz Damian Kamionka Modul 7, efteråret 2011 Medicinske mave-tarmsygdomme Lukasz Damian Kamionka Modul 7, efteråret 2011 1 Ulcussygdom Hvad skal vi snakke om? Kronisk inflammatoriske tarmsygdomme 2 3 Anatomi 4 Fysiologi Synkesmerter/-stop Ræben Hoste

Læs mere

VONWILLEBRANDSSYGDOM,

VONWILLEBRANDSSYGDOM, VONWILLEBRANDSSYGDOM, VON WILLEBRAND-FAKTOR OG P-PILLER Julie Brogaard Larsen, lægestuderende Center for Hæmofili og Trombose Aarhus Universitetshospital DAGENS PROGRAM Lidt von Willebrand-historie von

Læs mere

INFORMATIONSBROCHURE Arvelig hørenedsættelse - Nye undersøgelsesmuligheder for døve og hørehæmmede

INFORMATIONSBROCHURE Arvelig hørenedsættelse - Nye undersøgelsesmuligheder for døve og hørehæmmede INFORMATIONSBROCHURE Arvelig hørenedsættelse - Nye undersøgelsesmuligheder for døve og hørehæmmede Siden 1. januar 2006 har Hovedstadens Sygehusfælleskab tilbudt genetisk udredning af hørenedsættelse.

Læs mere

Radiojodbehandling Dato: 2004-03-25

Radiojodbehandling Dato: 2004-03-25 Procedurevejledning Side 1 af 4 Radiojodbehandling Dato: 2004-03-25 Formål Behandling af patienter med thyreotoksikose og struma 131 J-natrium optages overvejende i glandula thyreoidea. Isotopen henfalder

Læs mere

Lever-og pankreassygdomme. Lukasz Damian Kamionka Modul 6, foråret 2011

Lever-og pankreassygdomme. Lukasz Damian Kamionka Modul 6, foråret 2011 Lever-og pankreassygdomme Lukasz Damian Kamionka Modul 6, foråret 2011 1 Disposition Lever fysiologi Hepatitis Cirrose Pankreas fysiologi Pankreatit 2 3 Leverfysiologi Vores største organ/kirtel Funktion

Læs mere

Spørg din læge eller specialisten på hospitalet, hvis du er bekymret over disse undersøgelser eller ønsker mere information.

Spørg din læge eller specialisten på hospitalet, hvis du er bekymret over disse undersøgelser eller ønsker mere information. Diagnose af prostatakræft Hvordan diagnosticeres prostatakræft? Der findes ikke nogen enkelt test til diagnosticering af prostatakræft, men der er nogle få undersøgelser, som din praktiserende læge kan

Læs mere

Disposition: Lunge fysiologi: Hvad er sygdommen: KOL definition: KOL sværhedsgrader ifølge lungeforeningen: Årsager:

Disposition: Lunge fysiologi: Hvad er sygdommen: KOL definition: KOL sværhedsgrader ifølge lungeforeningen: Årsager: Disposition: Lunge fysiologi: Hvad er sygdommen: Emfysem er beskadigelse af lungevævets elastiske fibre som sænker lungekapaciteten. KOL medfører øget tryk i lungekredsløbet som igen medfører hjertesvigt

Læs mere

CEREBROSPINALVÆSKER: KLINIK OG MORFOLOGI

CEREBROSPINALVÆSKER: KLINIK OG MORFOLOGI Årsmøde Dansk Cytologiforening 2015 CEREBROSPINALVÆSKER: KLINIK OG MORFOLOGI Ved Helle Broholm Overlæge Patologiafd. Rigshospitalet CSV -CSF cerebro spinal væske (rygmarvsvæske) Hvad er cerebrospinalvæske?

Læs mere

Landskursus i Addiktiv Sygepleje 8. november 2010:

Landskursus i Addiktiv Sygepleje 8. november 2010: Program: Landskursus i Addiktiv Sygepleje 8. november 2010: Præsentation: Vivian Kjær, afd.spl, Heroinklinikken, KABS Sundhedsfaglig behandling i KABS Historien bag den sundhedsfaglige behandling Opbygningen

Læs mere

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM TRÆTHED www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Træthed defineres som en følelse af mangel på fysisk og/eller psykisk energi, hyppigt oplevet som udmattelse eller træthed. Det er

Læs mere

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer.

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektet inkluderer gravide med en, eller flere af følgende graviditetskomplikationer: Gravide med aktuelle- eller øget risiko for hypertensive

Læs mere

Alkohol og rygning i ammeperioden

Alkohol og rygning i ammeperioden Alkohol og rygning i ammeperioden Mette Aaskov Ammekursus 2012-13 Komiteen for Sundhedsoplysning www.kompetencecenterforamning.dk Alkohol og amning Den nedre grænse for påvirkning af det nyfødte barn kendes

Læs mere

Antibiotika? kun når det er nødvendigt!

Antibiotika? kun når det er nødvendigt! Antibiotika? kun når det er nødvendigt! Brug af antibiotika kan føre til, at bakterierne bliver modstandsdygtige over for antibiotika. Det kan dermed blive sværere at få bugt med en ny infektion. Antibiotika

Læs mere

Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d.

Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d. Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d. Denne seance Hvem? Hvad? Hvorfor? Hvem? Hvad skal vi nå? Fakta om kræft Ventetider Symptomer

Læs mere

Dansk Ramazzini Center Epoxy og Risiko for Allergisk Sygdom

Dansk Ramazzini Center Epoxy og Risiko for Allergisk Sygdom Dansk Ramazzini Center Epoxy og Risiko for Allergisk Sygdom Ane Marie Thulstrup Arbejdsmedicinsk Klinik, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Dansk Ramazzini Center Arbejdsmedicinens Fader Om Sygdom

Læs mere

Knogleskørhed og prostatakræft

Knogleskørhed og prostatakræft Mads Hvid Poulsen, Læge, Ph.d. Knogleskørhed og prostatakræft Urinvejskirurgisk forskningsenhed, Urologisk Afdeling, Odense Universitets Hospital Folderen er udarbejdet på baggrund af eksisterende litteratur

Læs mere

Bodily Distress Syndrome (BDS)

Bodily Distress Syndrome (BDS) Bodily Distress Syndrome (BDS) Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser Aarhus Universitetshospital 1 Lidt om Bodily Distress Syndrome (BDS) Bodily Distress Syndrome er en ny diagnose der bruges i

Læs mere

Amning og rygning. - til dig der ryger og ønsker at amme dit barn eller har en partner, som ryger. Børneafdelingafdeling C1 Hospitalsenheden Vest

Amning og rygning. - til dig der ryger og ønsker at amme dit barn eller har en partner, som ryger. Børneafdelingafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Information til patienten Amning og rygning - til dig der ryger og ønsker at amme dit barn eller har en partner, som ryger. Børneafdelingafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Amning og Rygning Amning er godt

Læs mere

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken...

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken... INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET Ondt i nakken... Det er meget almindeligt at have ondt i nakken... Nakkesmerter skal behandles aktivt Det er meget almindeligt at have ondt i nakken, og det kan give meget

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Pas på dig selv, mand!

Pas på dig selv, mand! Pas på dig selv, mand! Prostatas funktion og sygdomme Prostatas funktion Du skal passe på dig selv, når det gælder din prostata. Den kan blive angrebet af kræft i mere eller mindre alvorlig grad. Teksten

Læs mere

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Værd at vide om atrieflimren 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Indhold 3 Hvad er atrieflimren? 4 Er atrieflimren farligt? 6 Hvorfor kan jeg få en blodprop i hjernen, når jeg har en sygdom i hjertet?

Læs mere

8. Rygerelaterede sygdomme

8. Rygerelaterede sygdomme 8. Rygerelaterede sygdomme Tobaksrygning udgør den største sundhedsrisiko i vores del af verden. Tobakkens skadelige virkninger viser sig først i kroppen 20-30 år efter rygestart i form af sygdom og død.

Læs mere

SPØRGESKEMA ADIPOSITAS

SPØRGESKEMA ADIPOSITAS Side 1 af 10 navnemærkat Endokrinologisk afdeling M, Enheden for Klinisk Ernæring Odense Universitetshospital Tlf. 6541 1710 SPØRGESKEMA ADIPOSITAS Du er henvist til undersøgelse, vurdering og behandling

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Antistina-Privin, øjendråber, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Antistina-Privin, øjendråber, opløsning 25. marts 2013 PRODUKTRESUMÉ for Antistina-Privin, øjendråber, opløsning 0. D.SP.NR 1222 1. LÆGEMIDLETS NAVN Antistina-Privin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Antazolinsulfat 5 mg/ml + naphazolinnitrat

Læs mere

Clostridium difficile - CD

Clostridium difficile - CD Clostridium difficile - CD Tarmbakterie Sporedannende Reservoir Tarmflora Omgivelser Kontaktsmitte Fæko-orale rute Forekomst CD forekommer i normal tarmflora hos Børn < 2 år 50 % Raske voksne 3 % Hos indlagte

Læs mere

Astmamedicin til astmatisk bronkitis småbørn

Astmamedicin til astmatisk bronkitis småbørn Astmamedicin til astmatisk bronkitis småbørn Hurtigt virkende anfaldsmedicin Medicinen hedder fortrinsvis: Airomir eller Ventoline, Anfaldsmedicin indeholder B-2 agonist. Musklerne slapper af, så luftvejene

Læs mere

Bariatisk Kirurgi. Jens Fromholt Larsen Jens Peter Kroustrup. Privathospitalet Mølholm A/S Organkirurgisk Klinik jfr

Bariatisk Kirurgi. Jens Fromholt Larsen Jens Peter Kroustrup. Privathospitalet Mølholm A/S Organkirurgisk Klinik jfr Bariatisk Kirurgi Jens Fromholt Larsen Jens Peter Kroustrup Formål Overvægtskirurgi Opnå: Permanent vægttab Bedre livskvalitet Helbrede/forhindre følgesygdomme Sukkersyge Forhøjet BT Hjertesygdomme Kræftsygdomme

Læs mere

Plastisk Organiske Grupper

Plastisk Organiske Grupper Plastisk Organiske Grupper Udviklings- og kvalitetskoordinator, radiograf Annette Meyer Balle Diagnostisk Center, Universitetsklinik for innovative patientforløb annette.meyer.balle@midt.rm.dk Et redskab

Læs mere

Ren luft til ungerne. Beskyt børn mod tobaksrøg

Ren luft til ungerne. Beskyt børn mod tobaksrøg Ren luft til ungerne Beskyt børn mod tobaksrøg Børn og tobaksrøg I tobaksrøg er der over 4000 kemiske stoffer i form af gasser og ultrafine partikler. Lige efter der er blevet røget, kan man se og lugte

Læs mere

Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen

Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen Undersøgelse for celleforandringer regionen inviterer dig hermed til en gratis undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen. Kvinder i alle aldre

Læs mere

Information til patienten. Velkommen til verden. - til forældre med for tidligt fødte børn. Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest

Information til patienten. Velkommen til verden. - til forældre med for tidligt fødte børn. Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Information til patienten Velkommen til verden - til forældre med for tidligt fødte børn Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Kære forældre Hjertelig tillykke med jeres lille for tidligt fødte barn.

Læs mere

Substitutionsbehandling med Immunglobulin Hotel Kong Arthur 14/11-12

Substitutionsbehandling med Immunglobulin Hotel Kong Arthur 14/11-12 Substitutionsbehandling med Immunglobulin Hotel Kong Arthur 14/11-12 Helle Vibeke Jensen Sygeplejerske, infektionsmedicinsk afdeling Q Århus universitetshospital, skejby Disposition Præsentation. Generelt

Læs mere

Ren luft til ungerne

Ren luft til ungerne Side 1 af 8 Ren luft Beskyt børn mod passiv rygning Februar 2005. Sundhedsstyrelsen og Kræftens Bekæmpelse / Design og grafisk tilrettelægning: Alette Bertelsen, Imperiet / Illustrationer: Tove Krebs Lange

Læs mere

Sammenhæng mellem pesticideksponering i graviditet og børns vækst og udvikling

Sammenhæng mellem pesticideksponering i graviditet og børns vækst og udvikling Sammenhæng mellem pesticideksponering i graviditet og børns vækst og udvikling I projektet Langtidseffekter af prænatal pesticideksponering har vi undersøgt, om kvinders erhvervsmæssige udsættelse for

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med KOL

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med KOL Kvaliteten i behandlingen af patienter med KOL Region Syddanmark Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport januar 2010 december 2010 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

NIV i praksis V. S Y G E P L E J E R S K E M A R L E N E V E S T E R G A A R D S Ø R E N S E N O U H S V E N D B O R G S Y G E H U S

NIV i praksis V. S Y G E P L E J E R S K E M A R L E N E V E S T E R G A A R D S Ø R E N S E N O U H S V E N D B O R G S Y G E H U S NIV i praksis V. S Y G E P L E J E R S K E M A R L E N E V E S T E R G A A R D S Ø R E N S E N O U H S V E N D B O R G S Y G E H U S Program Hvad er NIV, og hvorfor behandle med NIV Fysiologi og KOL i

Læs mere

Patientinformation. Undersøgelse af børn. med for tidlig pubertetsudvikling. Børneambulatoriet 643

Patientinformation. Undersøgelse af børn. med for tidlig pubertetsudvikling. Børneambulatoriet 643 Patientinformation Undersøgelse af børn med for tidlig pubertetsudvikling Børneambulatoriet 643 Hvad er pubertet? Puberteten er den periode, hvor piger udvikler sig til kvinder og drenge til mænd. Den

Læs mere

1. Udskiller affaldsstoffer (fra stofskiftet)

1. Udskiller affaldsstoffer (fra stofskiftet) Nyrernes funktion Beliggenhed Nyrerne er to bønneformede organer på størrelse med en knyttet hånd. De er beliggende op ad ryggen, beskyttet af ribben og muskler. Man har normalt to nyrer, men kan sagtens

Læs mere

Sygdomslære Hjerteinsufficiens og kardiogent shock

Sygdomslære Hjerteinsufficiens og kardiogent shock Hjerteinsufficiens og kardiogent shock Redegøre for symptomer i forbindelse med de enkelte sygdomme Beskrive undersøgelser og behandlingsprincipper for de enkelte sygdomme Redegøre for organismens reaktioner/kompensationsmuligheder

Læs mere

Systemisk Lupus Erythematosus. Præsentation af SLE/Lupus-diagnosenetværk At leve med SLE/Lupus

Systemisk Lupus Erythematosus. Præsentation af SLE/Lupus-diagnosenetværk At leve med SLE/Lupus Systemisk Lupus Erythematosus Præsentation af SLE/Lupus-diagnosenetværk At leve med SLE/Lupus Du har fået stillet diagnosen SLE/Lupus, eller der er mistanke om, at du har sygdommen. Diagnosenetværket Vi

Læs mere

Bedøvelse Fuld bedøvelse er nødvendigt for at kunne gennemføre indgrebet uden smerte og ubehag.

Bedøvelse Fuld bedøvelse er nødvendigt for at kunne gennemføre indgrebet uden smerte og ubehag. Kikkertoperation af underlivet gennem maveskindet (laparoskopi) Ved hjælp af en kikkertoperation kan man foretage forskellige indgreb, for eksempel åbning af æggeleder og fjernelse af æggeleder og æggestokke,

Læs mere

MEDICINSK MIKROBIOLOGI OG INFEKTIONSPATOLOGI Biologisk del

MEDICINSK MIKROBIOLOGI OG INFEKTIONSPATOLOGI Biologisk del Studiespørgsmål Kapitel 2. Almen mikrobiologi 1 Nævn hvilke grupper der findes af humanpatogene organismer. 2 Hvilke af disse grupper er mikroskopiske? 3 Hvad er forskellen på eukaryote og prokaryote organismer?

Læs mere

Opgave. 1. Hvad er kendetegnende for chaufførjobbet?

Opgave. 1. Hvad er kendetegnende for chaufførjobbet? Opgave 1. Hvad er kendetegnende for chaufførjobbet? 1. man bliver meget sund af jobbet 2. man spiser ofte meget usundt og er i risiko for stress 3. man taber sig hurtigt i vægt 4. man lever lige så sundt

Læs mere

PROHIP Kompetenceudviklingsprogram: Skema 1 Screening af sygepleje/vård aktiviteter til patienter med ny hoftealloplastik inden udskrivning.

PROHIP Kompetenceudviklingsprogram: Skema 1 Screening af sygepleje/vård aktiviteter til patienter med ny hoftealloplastik inden udskrivning. PROHIP Kompetenceudviklingsprogram: Skema 1 Screening af sygepleje/vård aktiviteter til patienter med ny hoftealloplastik inden udskrivning. April maj juni (juli) 2012 1 Vejledning til Screening: 1. Alle

Læs mere

En tablet daglig mod forhøjet risiko

En tablet daglig mod forhøjet risiko En tablet daglig mod forhøjet risiko Af: Dorte Glintborg, Institut for Rationel Farmakoterapi, Sundhedsstyrelsen. Der kommer flere og flere lægemidler på markedet, som ikke skal helbrede men forebygge

Læs mere

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning EN TVÆRFAGLIG INDSATS - TIL GAVN FOR ALLE - KAN GODT BETALE SIG! Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom (TOKS) kan forebygge indlæggelser og stoppe skaden.

Læs mere

Alle patienter i Sygehus Lillebælts optageområde. Alle henv. skal sendes til lokationsnummer 5790002010637.

Alle patienter i Sygehus Lillebælts optageområde. Alle henv. skal sendes til lokationsnummer 5790002010637. Visitation af AKUTTE MEDICINSKE og NEUROLOGISKE patienter i Sygehus Lillebælts optageområde (START 03.03.14 KL. 08.00) CNS: Apopleksi obs., ikke trombolysekandidat Lammelse/følelsesløshed udviklet over

Læs mere