Godkendt REFERAT. Møde i Akutfagligt Råd Mødet blev afholdt på Regionshuset Viborg i mødelokale F7 den 18. maj 2015 kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Godkendt REFERAT. Møde i Akutfagligt Råd Mødet blev afholdt på Regionshuset Viborg i mødelokale F7 den 18. maj 2015 kl. 14.30-16.30."

Transkript

1 Regionshuset Viborg Kvalitet og Data Strategisk Kvalitet Godkendt REFERAT Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel Møde i Akutfagligt Råd Mødet blev afholdt på Regionshuset Viborg i mødelokale F7 den 18. maj 2015 kl Deltagere: lægefaglig direktør Christian Møller-Nielsen, afdelingschef Hans Peder Graversen, sygeplejefaglig direktør Inge Pia Christensen, centerchef Michael Braüner Schmidt, vicedirektør Kjeld Martinussen, ledende overlæge Larry Kristiansen, ledende oversygeplejerske Bente Dam, ledende overlæge Susanne Deutch, ledende oversygeplejerske Bodil Marie Clemensen, ledende overlæge Ole Mølgaard, ledende oversygeplejerske Mette Norup Frøjk, konts. ledende overlæge Pernille Sarto, ledende overlæge Else Vesbo, overlæge Erling Døssing, ledende overlæge Thomas Hahn, overlæge Paul Anker Jørgensen, oversygeplejerske Birgitte Egholm Jacobsen, ældrechef Peter Mikkelsen, akutchef Anja Thoft Bach, overlæge Niels-Christian Emmertsen, formand for lægevagtudvalget Søren Svenningsen, formand for PLO-Midtjylland Karsten Rejkjær Svendsen, overlæge Sanne Fisker, overlæge Christian Skjærbæk, kontorchef Elin Kallestrup, ac-fuldmægtig Tine Niemann (referent). Dato Tine Niemann Tel Side 1 Afbud: ledende oversygeplejerske Pia Stie-Svendsen, ledende overlæge Tommy Andersson, ledende oversygeplejerske Inge Gurli Henriksen, ledende overlæge Runa Sturlason, chefkonsulent Anne Brøcker. 1. Velkomst Formand Christian Møller-Nielsen (CMN) bød medlemmerne af Akutfagligt Råd velkommen. Etableringen af Akutfagligt Råd er et udtryk for en aktiv prioritering af området i Region Midtjylland vi mener det alvorligt. Akutfagligt Råd vil komme til at levere faglig indsigt og rådgivning til Akutprogramstyregruppen, dvs, på øverste ledelsesniveau. Formanden gennemgik vedlagte organisationsdiagram, der viser hvordan Akutprogramstyregruppen er på linje med andre

2 lederfora i Region Midtjylland som klinikforum, Lederforum for Kvalitet (LFK) og Lederforum for Økonomi (LFØ). Akutfagligt Råd har reference til Akutprogramstyregruppen. Spareplan for Region Midtjylland har som præmis at der fortsat skal være 5 akuthospitaler i regionen. Akutfagligt Råd vil derfor komme til at arbejde med hvordan vi fortsat sikrer at have 5 velforankrede akuthospitaler, der har et godt samarbejde med kommuner og almen praksis. Formanden oplyste at det siden udsendelsen af kommissorieudkastet er besluttet, at akutlægerne skal have en plads i Akutfagligt Råd. Dette er blevet justeret i kommissoriet, som er vedlagt referatet. Bilag vedlagt: Organisationsdiagram Kommissorium 2. Præsentationsrunde Medlemmerne gennemgik en kort præsentationsrunde. 3. Status fra Akutafdelingerne De fem akutafdelinger gav en status på deres afdeling, særligt i relation til lægebemanding, hvilke specialer akutafdelingen servicerer og andet der er vigtigt for akutafdelingen. Aarhus Universitetshospital Den fælles akutafdeling har været i drift med afdelingsledelse i 5 år. Afdelingen består af skadestue inkl. lægevagt, traumecenter, 3 blandede sengeafsnit samt Center for Voldtægtsofre. Man har fokus på at skulle matche de nye rammer i det ny universitetshospital. Afdelingen er bemandet med sygeplejersker hele døgnet. Lægestaben består af 6 fuldtidsansatte afdelingslæger, 5 overlæger, 2 læger i hoveduddannelse og 11 KBU læger. Vikarer er tilknyttet for at hjælpe til med at dække døgnbemandingen. Det er fortsat vanskeligt at rekruttere akutlæger. Mindst halvdelen af lægerne har eller er i gang med akutlægeuddannelsen. Hospitalsenheden Vest Akutafdelingen har 12 læger ansat, hvoraf 9 akutlæger har gennemgået akutuddannelse og de sidste 3 er i gang. Der ud over har en af akutlægerne en svensk godkendelse i Akutmedicin som speciale. En anden akutlæge er i gang med den svenske uddannelse i Akutmedicin og er færdig til efteråret Det er planlagt at yderligere tre læger skal i gang med den svenske uddannelse i efteråret Specialerne bidrager ikke til lægebemandingen i Akutafdelingen, men kommer i det omfang Akutafdelingen ringer efter dem. Der ud over har afdelingen ansat sygeplejersker, fysioterapeuter og ergoterapeuter. Farmaceuter og bioanalytikere er ansat i egne afdelinger med har fysisk tilstedeværelse i Akutafdelingen. Man har meget fokus på teamsamarbejde. Læge, sygeplejerske og sekretær går ind til patient sammen. Der ud over arbejdes der meget med ventetiden i det blå spor. Akutafdelingen har satellitfunktion til Center for Voldtægtsofre. Afdelingen flytter til Gødstrup i 2019/2020. Side 2

3 Holstebro modtager visiterede akutte patienter. Herning modtager uvisiterede akutte patienter. Der er en akutklinik i Ringkøbing og planlagt en akutklinik i Lemvig. Hospitalsenhed Midt Hospitalsenhed Midt er i gang med at bygge nyt akutcenter der vil stå færdig i slutningen af Der vil fortsat pågå renoveringer af det øvrige hospital frem mod 2019, efter Akutafdelingen er færdigbygget. Akutafdelingen på Hospitalsenhed Midt er beliggende på RH Viborg, men består også af akutklinikkerne i Silkeborg og Skive. Man har fokus på at etablere et akuthospital og ikke blot en akutafdeling. Akutafdelingen på Hospitalsenhed Midt er blevet til med udgangspunkt i Region Midtjyllands akutkoncept, og dækker nu modtagelsen af de fleste akutte patienter døgnet rundt, dette i samarbejde med specialerne. Man har stort fokus på det akutte patientforløb og målsætningen er at skabe sikre patientforløb. Man anser det ligeledes for en af hovedopgaverne at koordinere patientforløbene med kommuner og praksis. Der er ansat ca. 250 medarbejdere i akutafdelingen. Heraf 8½ akutlæger, med bred repræsentation fra de traditionelle specialer i Akutafdelingen. Alle har taget eller er i gang med fagområdeuddannelsen i akutmedicin. Der ud over har man ansat 20 reservelæger, heraf 12 KBU læger og 6 AP forløb. Rekruttering og fastholdelse har været en udfordring, men ingen speciallæger er rejst, og kun enkelte sygeplejersker. Akutafdelingen har arbejdet meget med innovationsprojekter især sammen med Viborg Kommune, men også med løbende dialog med Silkeborg og Skive kommuner. Erfaringerne fra prøveprojekterne i Viborg tilbydes således altid til alle kommuner efter afprøvning. Hospitalsvisitationen er velfungerende. Der er ansat 2 sygeplejersker i et tværsektorielt projekt sammen med Silkeborg, Skive og Viborg kommuner i et Call-center der er anlagt i forlængelse af hospitalsvisitationen. Præsentation fra HE Midt er vedlagt referatet. Regionshospitalet Randers Akutafdelingen blev etableret med egen afdelingsledelse 1. januar Afdelingen består af skadestue, lægevagt, skadeklinik i Grenå, modtagelse og sengeafsnit. Hospitalsvisitation blev etableret medio juni Akutafdelingen har ca. 160 medarbejdere ansat. Fordelt på 5 læger (en uddannelsesansvarlig overlæge) og ledende overlæge. Det fleste læger har gennemført akutlægeuddannelsen; 16 lægevikarer på tilkald; fra august 2015 bliver KBU læger ansat i Akutafdelingen; primo 2016 bliver AP læger i hoveduddannelse ligeledes ansat i Akutafdelingen i 6 måneder; 100 sygeplejersker er ansat samt et antal serviceassistenter og sekretærer. Der har været stor udskiftning på sygeplejesiden, hvorfor mange på nuværende tidspunkt endnu ikke har akutuddannelsen. Akutafdelingen modtager medicinske patienter inkl. kardiologi, kirurgi, ortopæd, gynækologi og pr. 1. oktober 2015 bliver psykiatriske patienter ligeledes modtaget via Akutafdelingen. Side 3

4 Afdelingen arbejder meget med projekt Sikkert flow og har stort fokus på monitorering af patientsikkerhed. Præsentation fra RH Randers er vedlagt referatet. Hospitalsenhed Horsens Akutafdelingen blev etableret for ca. fem år siden med selvstændig afdelingsledelse. Akutafdelingen modtager alle akutte patienter, undtagen kardiologi og gynækologi. Afdelingen har 6 overlæger ansat, der alle er i gang med eller har gennemført akutuddannelsen. Pr. 1. juni 2015 er der ligeledes ansat en afdelingslæge. Det er svært at rekruttere læger. Der ud over har afdelingen 13 KBU læger, og 3 AP læger i hoveduddannelse. Medicinsk afdeling leverer en stor støtte og hjælper blandt andet med at dække den medicinske døgnvagt. Desuden sender Medicinsk afdeling hver dag geriatere i Akutafdelingen. Akutafdelingen har 27 sengepladser. Der opleves en massiv overbelægning på sengene, med gennemsnitligt 2,5 patient pr. seng pr. døgn. De patienter der sendes videre i huset fra Akutafdelingen bliver tungere. Akutafdelingen har arbejdet med projekt Sikkert flow i to år, og kigger nu på flow ind i huset. Man afprøver om en akut dagklinik og et skadesport kan dække behovet for nogle patienter og undgå indlæggelse. Desuden har man styrket det geriatriske team mhp. at undgå indlæggelse. Horsens kommune har åbnet 10 akutpladser, der forventes at kunne bidrage til at nedbringe antallet af indlæggelser. HE Horsens bygger ny akutafdeling. Man forventer at flytte ind i de nye lokaler i første etape til sommer/efterår næste år. Kommunerne Ældrechef Peter Mikkelsen fra Favrskov Kommune kom med en kort status fra kommunerne og fremhævede blandt andet, at kommunerne har arbejdet med hvad man gøre for at forbedre samarbejdet omkring de akutte patienter. Kommunerne har pt. meget fokus på at få etableret akutpladser, hvor almen praksis og kommuner har visitationsret. Kommunerne er forskellige steder i denne proces. Derudover arbejder man med at afdække hvad omkostninger er for borgerne. Peter Mikkelsen fremhævede ligeledes at en arbejdsgruppe vil kigge på delegering og lægeforbehold. Akutchef Anja Thoft Bach fra Aarhus Kommune orienterede kort om samarbejde mellem Aarhus Universitetshospital og Aarhus Kommune omkring shared care i relation til akutteam. Akutteamet viser sig for nuværende at være meget givende efter udskrivelse, og er blandt andet med til at forebygge genindlæggelse for geriatriske borgere. På hospitalerne arbejder man med TOKS (tidlig opsporing af kritisk sygdom). I kommunerne arbejder man med TOBS (tidlig opsporing af begyndende sygdom). Kommunerne har en udfordring ifht. kompetencer i borgerens eget hjem. Akutchefen efterspurte muligheder for at afprøve telemedicinske løsninger sammen med hospitalerne, mhp. at få adgang til hospitalernes specialviden og dermed undgå at skulle transportere borgerne. Side 4

5 Almen praksis Formand for lægevagtudvalget Søren Svenningsen og formand for PLO-Midtjylland Karsten Rejkjær Svendsen påpegede af akutaftalen er udfordret af forslagene i spareplanen for Region Midtjylland. Desuden, blev det pointeret at almen praksis er udfordret af hurtig udskrivelse fra hospitalerne. På nuværende tidspunkt er der ikke et tilstrækkeligt formaliseret samarbejde med hospitalerne omkring disse forløb. Der er behov for en aftale mellem region og praksis omkring de patienter der udskrives hurtigt. Almen praksis har ligeledes en udfordring ifht. rekruttering. Præhospitalet Overlæge Niels-Christian Emmertsen oplyste, at Præhospitalet er meget optaget af at sikre gode overgange og optimal triagering. Præhospitalet har desuden fokus på at forbedre visitering af 112 opkald. Man håber at få bedre lægedækning mhp. at sikre bedre visitering. Præhospitalet har fået ny lægelig direktør Per Sabro Nielsen. Præhospitalet har ligeledes en udfordring med rekruttering af læger. Kredsen fik mulighed for at komme med tilbagemelding på oplæggene. Der var enighed om at der er behov for mere samarbejde mellem sektorerne. Sundhedsvæsenet kan suppleres med gode eksempler der findes med udgangspunkt i patientens behov og personalets faglighed. Bilag vedlagt Præsentation fra hhv. Hospitalsenhed Midt og Regionshospitalet Randers. 4. Mission, vision og mål for akuthospitalerne Akutprogramstyregruppen i Region Midtjylland har i foråret 2015 diskuteret mission, vision og mål for akuthospitalerne i Region Midtjylland. Akutprogramstyregruppens første oplæg har været diskuteret med en kreds af ledere og medarbejdere, og forelægger nu i revideret form. Akutprogramstyregruppen vil nu gerne have Mission, Vision og Mål formidlet og forankret som daglige ledelsesredskaber for afdelings- og afsnitsledere på akuthospitalerne. Christian Møller-Nielsen gennemgik mål, vision og mission for Akutfagligt Råd og forklarede hvad der lå til grund for udkastet. Udkastet blev godt modtaget af Akutfagligt Råd med følgende overordnede bemærkninger: ønske om tværsektorielle mål (med udgangspunkt i sundhedsaftalen), eksempelvis den gode/korrekte udskrivelse. ønske om flere konkrete faglige mål. Der står meget om flow, men ikke meget om konkrete faglige mål. Et godt flow kan tolkes som et proxymål for at den faglige kvalitet er god, men klinikerne ønsker flere faglige mål alligevel. Der ud over, var der ros til at man adskiller faglig og organisatorisk kvalitet. Side 5

6 Det blev nævnt at færre overgange og overblik over om patienterne kommer til rette sted bør indgå som mål. Kommentaren hertil er at man mener, at dette kan gå ind under målene under organisatorisk kvalitet. Der var en kommentar ifht. at hospitalet arbejder med andet end akutte patienter. Den elektive del er en stor del af arbejdet på hospitalerne og derfor kan det være svært for nogle personaler at se sig selv i denne mål, vision og mission. Kommentaren hertil er at de akutte patienter er hele hospitalets ansvar og ikke kun en opgave for Akutafdelingerne. Christian Møller-Nielsen understregede at bemærkninger til udkastet er meget velkomne. Akutfagligt Råd bakker op om Akutprogramstyregruppens oplæg til mission, vision og mål for akuthospitalerne i Region Midtjylland. 5. Status på triagegruppens arbejde 6. Akutpakker Punkt 5 og 6 blev behandlet under ét. Larry Højgaard Kristiansen indledte punkterne og orienterede om, at der er et bredt samarbejde i Region Midtjylland omkring triage. Triagegruppen har gennem det sidste år arbejdet for at udfylde nederste halvdel af kontaktårsagskortene i DEPT-triagesystemet: Handlingsdelen. Arbejdet med dette blev færdiggjort i februar 2015, hvorefter de udfyldte kort har været i en bred høring hos hospitaler og specialeråd. Der er indkommet høringssvar, som arbejdsgruppen har forholdt sig til. På baggrund heraf bakker Akutfagligt Råd op om kontaktårsagskortene og beskrivelserne i handlingsdelen. Forud for dette møde, var et kommissorium for en arbejdsgruppen for akutpakker blevet udsendt til Akutfagligt Råd. Ole Mølgaard havde bemærkninger til kommissoriet i relation til præhospital traige. Det blev aftalt at Ole Mølgaard fremsender bemærkninger til kommissoriet pr. mail. Triagegruppen ønsker at arbejde videre med akutpakker. Akutfagligt Råd bakker op om dette arbejde. Det blev således besluttet at triagegruppen fortsætter og arbejder videre med akutpakker. Larry højgaard Kristiansen oplyste at der pågår drøftelser med Region Syddanmark, mhp. at samarbejde med Region Syddanmark om akutpakkerne og høre om deres erfaringer med akutpakker, herunder hvornår procestriagen stopper og akutpakkerne begynder. Akutfagligt Råd godkender at triagegrupen fortsætter og arbejder videre med akutpakker. 7. Akutdata Vi ønsker at etablere et solidt datagrundlag på akutområdet med henblik på at understøtte akutte patientforløb af høj kvalitet, den bedste arbejdstilrettelæggelse samt den bedste ressourceudnyttelse. Side 6

7 Elin Kallestrup indledte punktet. Koncerndirektør Ole Thomsen har tilkendegivet at han ønsker data på akutområdet. For nuværende dækker listen med data ikke kommuner og almen praksis. Listen er en bruttoliste, der giver overblik over hvilke data man har brug for. Der er ikke tale om nye data. Der efterlyses en faglig tilbagemelding fra Akutfagligt Råd ifht. hvilke data vi i Region Midtjylland skal starte med at gøre tilgængelige. Data vil blive brugt til forskellige formål og målgrupper, men det er vigtigt med data til ledelse og styring, der er klinisk meningsfulde. Hans Peder Graversen understregede at vi skal gå efter at sætte det akutte patientforløb på data med henblik på at forbedre forløbet for den akutte patient. Det er vigtigt at der er fokus på data som klinikerne selv kan arbejde med. Formanden fremhævede at hospitalsledelserne har meget fokus på at få data ud på registreringer vi allerede foretager i dag. Dette med henblik på at understøtte produktivitet og sikre optimering af drift. Det er vigtigt at vi finder gode måder at registrere, som ikke er uhensigtsmæssig for opgaveløsning. Det blev fremhævet at man i klinikken har brug for tidstro data, der leveres dagligt, man som leder kan reagere med det samme. Grundet fremskreden tidsplan var der ikke meget tid til at behandle punktet. Det blev besluttet at punktet skal på dagsordnen på næste møde i Akutfagligt Råd. Frem til næste møde vil en arbejdsgruppe arbejde videre med at kvalificere udkastet. Kvalitet og Data står for denne proces. Larry Kristiansen, Michael Braüner Schmidt, Thomas Hahn og Christian Skjærbæk meldte sig til at indgå i en arbejdsgruppe. Formanden fremhævede, at der er en stålfast ambition om at skabe fælles registreringspraksis i Region Midtjylland. Bente Dam påpegede at der i relation til sundhedsaftalerne er nedsat arbejdsgruppe der arbejder med data. Strategisk Kvalitet deltager i dette arbejdet med monitorering af sundhedsaftalerne og sikrer dermed koordinering. Akutfagligt Råd besluttede at akutdata skal på dagsordnen til næste møde i Akutfagligt Råd den 6. august Orienteringspunkt: RUR-Akut Koncern HR, Sundhedsuddannelser har i samarbejde med Region Nordjylland udarbejdet et udkast til kommissorium for "RUR-akut, læger" som er et regionalt uddannelsesråd for Akutuddannelsen for speciallæger i Region Midtjylland og Region Nordjylland. Akutfagligt Råd havde ikke bemærkninger til kommissoriet. Eventuelle kommentarer kunne sendes til Sundhedsuddannelser senest tirsdag den 19. maj Akutfagligt Råd havde ikke kommentarer til kommissoriet. Side 7

8 9. Mødeplan for resten af 2015 Torsdag den 6. august kl Onsdag den 7. oktober kl Mandag den 7. december kl Administrationen udsender mødebookinger til Akutfagligt Råd. Mødeplanen blev godkendt. 10. Eventuelt Der var intet under dette punkt. Side 8

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

FAGLIG GENNEMGANG AF AKUT- MODTAGELSERNE JUNI 2014

FAGLIG GENNEMGANG AF AKUT- MODTAGELSERNE JUNI 2014 FAGLIG GENNEMGANG AF AKUT- MODTAGELSERNE JUNI 2014 1 2 Indhold 1. Indledning og sammenfatning... 5 1.1 Sammenfatning af arbejdsgruppens anbefalinger... 5 1.2 Ny sygehusstruktur nye akutmodtagelser... 9

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

Etablering af akutafdelinger i Region Sjælland - status og udviklingsperspektiver

Etablering af akutafdelinger i Region Sjælland - status og udviklingsperspektiver Etablering af akutafdelinger i Region Sjælland - status og udviklingsperspektiver Rapport udarbejdet af Kvalitet og Udvikling og Følgegruppen for etablering af akutafdelinger Maj 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat fra ordinært HMU-møde med tema Masterplan den 27. maj 2014. 1. Godkendelse af referat og dagsorden (5 min.) kl. 13.00-13.

Referat fra ordinært HMU-møde med tema Masterplan den 27. maj 2014. 1. Godkendelse af referat og dagsorden (5 min.) kl. 13.00-13. Referat fra ordinært HMU-møde med tema Masterplan den 27. maj 2014 Sagsb. Indstilling 1. Godkendelse af referat og dagsorden (5 min.) kl. 13.00-13.05 Punkter til evt. Bilag Referat fra HMU-møde den 31.

Læs mere

Sundhedsvæsen TIDSSKRIFT FOR DANSK. 87. årgang / Nr. 5 / September 2011. Kommunale akutteam Interprofessionel læring Fra»forandringskaos«til trivsel

Sundhedsvæsen TIDSSKRIFT FOR DANSK. 87. årgang / Nr. 5 / September 2011. Kommunale akutteam Interprofessionel læring Fra»forandringskaos«til trivsel TIDSSKRIFT FOR DANSK Sundhedsvæsen 87. årgang / Nr. 5 / September 2011 Dansk Selskab for ledelse i Sundhedsvæsenet Kommunale akutteam Interprofessionel læring Fra»forandringskaos«til trivsel Til lands

Læs mere

God praksis. - i indsatsen for medicinske patienter

God praksis. - i indsatsen for medicinske patienter God praksis - i indsatsen for medicinske patienter 1 God praksis - i indsatsen for medicinske patienter Danske Regioner 2009 Layout: UHI, Danske Regioner Tryk: Danske Regioner ISBN trykt 978-87-7723-618-1

Læs mere

Rammerne for den fremtidige akutte struktur i Region Sjælland

Rammerne for den fremtidige akutte struktur i Region Sjælland Rammerne for den fremtidige akutte struktur i Region Sjælland Baggrund Regionsrådet besluttede i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2010 at igangsætte en kortlægning af det samlede akutområde med henblik

Læs mere

Behov for mere ensartede fælles akutmodtagelser LÆGEFORENINGEN. - speciallægen med i front

Behov for mere ensartede fælles akutmodtagelser LÆGEFORENINGEN. - speciallægen med i front LÆGEFORENINGEN Behov for mere ensartede fælles akutmodtagelser - speciallægen med i front Alle akutte patienter, der visiteres til de fælles modtagelser, skal tilses af rette læge på rette tidspunkt. Politikpapir

Læs mere

REGIONSRÅDET. Tirsdag den 18. august 2015. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 8

REGIONSRÅDET. Tirsdag den 18. august 2015. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 8 D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN REGIONSRÅDET Tirsdag den 18. august 2015 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, rådssalen Møde nr. 8 Medlemmer: Sophie Hæstorp Andersen Charlotte Fischer Martin Geertsen

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Det fælleskommunale sundhedssekretariat Hovedstaden Dato: 11. december 2013 Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Indhold Indledning... 3 Overordnede perspektiver på samarbejdet med almen

Læs mere

Et sundhedsvæsen uden knaster

Et sundhedsvæsen uden knaster Et sundhedsvæsen uden knaster Evaluering af projekt Sundhedsstrategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen December 2013 strategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen Et sundhedsvæsen uden knaster Det er

Læs mere

Kortlægning af behovet for kapacitet og organisering af det samlede akutte område i Region Sjælland

Kortlægning af behovet for kapacitet og organisering af det samlede akutte område i Region Sjælland Kortlægning af behovet for kapacitet og organisering af det samlede akutte område i Region Sjælland - sammenhænge, aktivitet og forslag til en fremtidig organisering af det akutte område. 1 1. Resume Det

Læs mere

I budgetaftalen 2015 fremgår det, at Region Sjælland skal etablere én indgang til akutområdet:

I budgetaftalen 2015 fremgår det, at Region Sjælland skal etablere én indgang til akutområdet: Én indgang til akutområdet Introduktion til akutområdet I budgetaftalen 2015 fremgår det, at Region Sjælland skal etablere én indgang til akutområdet: Ved akut sygdom har man et særligt behov for let adgang

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 19. januar 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen,

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

Referat - ekstraordinært møde Kommunalbestyrelsen torsdag den 18. februar 2010

Referat - ekstraordinært møde Kommunalbestyrelsen torsdag den 18. februar 2010 Referat - ekstraordinært møde Kommunalbestyrelsen torsdag den 18. februar 2010 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lyndby Afbud: Brian Herdegen (V) Grethe N. Saabye (C) Henning Nielsen (V) Lena Holm Jensen (V) Martin

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Personaleblad for Regionshospitalet Silkeborg Regionshospitalet Hammel Neurocenter Regionshospitlet Skanderborg Sundhedscenter

Personaleblad for Regionshospitalet Silkeborg Regionshospitalet Hammel Neurocenter Regionshospitlet Skanderborg Sundhedscenter Det excellente patientforløb under kitlen Personaleblad for Regionshospitalet Silkeborg Regionshospitalet Hammel Neurocenter Regionshospitlet Skanderborg Sundhedscenter I dette nummer: Det Excellente Patientforløb

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Årsrapport 2013 PKO a

Årsrapport 2013 PKO a Årsrapport 2013 PKO a Indholdsfortegnelse Praksiskonsulentkoordinatorer... 2 Holbæk Sygehus, Akutafdelingen... 4 Holbæk Sygehus, Kirurgisk Afdeling... 5 Holbæk Sygehus, Ortopædkirurgisk Afdeling... 6 Holbæk

Læs mere

OKTOBER 2014 REGION HOVEDSTADEN EVALUERING AF ENSTRENGET OG VISITERET AKUTSYSTEM FREM TIL 1. APRIL 2014 ENDELIG RAPPORT

OKTOBER 2014 REGION HOVEDSTADEN EVALUERING AF ENSTRENGET OG VISITERET AKUTSYSTEM FREM TIL 1. APRIL 2014 ENDELIG RAPPORT OKTOBER 2014 REGION HOVEDSTADEN EVALUERING AF ENSTRENGET OG VISITERET AKUTSYSTEM FREM TIL 1. APRIL 2014 ENDELIG RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56

Læs mere

Etablering af Fælles Akutmodtagelse (FAM), OUH Svendborg Sygehus

Etablering af Fælles Akutmodtagelse (FAM), OUH Svendborg Sygehus Etablering af Fælles Akutmodtagelse (FAM), OUH Svendborg Sygehus OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus Planlægningsafdelingen 2-52-00097-2009 31. august 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

midt nyt Udvid rammerne for innovation - Flyt dig! Nr. 5 11. marts 2009 X-factor-dommeren Thomas Blachman var blandt oplægsholderne

midt nyt Udvid rammerne for innovation - Flyt dig! Nr. 5 11. marts 2009 X-factor-dommeren Thomas Blachman var blandt oplægsholderne Nr. 5 11. marts 2009 midt nyt FOTOS: JØRN GADE, KOMMUNIKATION Udvid rammerne for innovation - Flyt dig! X-factor-dommeren Thomas Blachman var blandt oplægsholderne ved MidtLab s konference om innovation.

Læs mere

Psykiatrien på vej mod 2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum

Psykiatrien på vej mod 2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Psykiatrien på vej mod 2020 Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Denne pjece er udarbejdet i anledning af, at regionsrådet i Region Nordjylland har sendt Psykiatriplan 2015-2020 i høring

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

REFERAT. Møde: Styregruppemøde KAP-H. Dato: 11. marts 2014. Kl.: 09.00 11.00 Formøde for styregruppen 08:30-09:00. Sted: Regionsgården, lokale H4

REFERAT. Møde: Styregruppemøde KAP-H. Dato: 11. marts 2014. Kl.: 09.00 11.00 Formøde for styregruppen 08:30-09:00. Sted: Regionsgården, lokale H4 REFERAT Møde: Styregruppemøde KAP-H Dato: 11. marts 2014 Kl.: 09.00 11.00 Formøde for styregruppen 08:30-09:00 Sted: Regionsgården, lokale H4 Deltagere: Birgitte Alling Møller Kaare Rossel Else Hjortsø

Læs mere

Sundhedsaftale. for Århus Kommune og Region Midtjylland. Sundhedsaftale. For Århus Kommune og Region Midtjylland

Sundhedsaftale. for Århus Kommune og Region Midtjylland. Sundhedsaftale. For Århus Kommune og Region Midtjylland Sundhedsaftale for Århus Kommune og Region Midtjylland Sundhedsaftale For Århus Kommune og Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 4 1. Aftale om indlæggelsesforløb

Læs mere