Godkendt REFERAT. Møde i Akutfagligt Råd Mødet blev afholdt på Regionshuset Viborg i mødelokale F7 den 18. maj 2015 kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Godkendt REFERAT. Møde i Akutfagligt Råd Mødet blev afholdt på Regionshuset Viborg i mødelokale F7 den 18. maj 2015 kl. 14.30-16.30."

Transkript

1 Regionshuset Viborg Kvalitet og Data Strategisk Kvalitet Godkendt REFERAT Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel Møde i Akutfagligt Råd Mødet blev afholdt på Regionshuset Viborg i mødelokale F7 den 18. maj 2015 kl Deltagere: lægefaglig direktør Christian Møller-Nielsen, afdelingschef Hans Peder Graversen, sygeplejefaglig direktør Inge Pia Christensen, centerchef Michael Braüner Schmidt, vicedirektør Kjeld Martinussen, ledende overlæge Larry Kristiansen, ledende oversygeplejerske Bente Dam, ledende overlæge Susanne Deutch, ledende oversygeplejerske Bodil Marie Clemensen, ledende overlæge Ole Mølgaard, ledende oversygeplejerske Mette Norup Frøjk, konts. ledende overlæge Pernille Sarto, ledende overlæge Else Vesbo, overlæge Erling Døssing, ledende overlæge Thomas Hahn, overlæge Paul Anker Jørgensen, oversygeplejerske Birgitte Egholm Jacobsen, ældrechef Peter Mikkelsen, akutchef Anja Thoft Bach, overlæge Niels-Christian Emmertsen, formand for lægevagtudvalget Søren Svenningsen, formand for PLO-Midtjylland Karsten Rejkjær Svendsen, overlæge Sanne Fisker, overlæge Christian Skjærbæk, kontorchef Elin Kallestrup, ac-fuldmægtig Tine Niemann (referent). Dato Tine Niemann Tel Side 1 Afbud: ledende oversygeplejerske Pia Stie-Svendsen, ledende overlæge Tommy Andersson, ledende oversygeplejerske Inge Gurli Henriksen, ledende overlæge Runa Sturlason, chefkonsulent Anne Brøcker. 1. Velkomst Formand Christian Møller-Nielsen (CMN) bød medlemmerne af Akutfagligt Råd velkommen. Etableringen af Akutfagligt Råd er et udtryk for en aktiv prioritering af området i Region Midtjylland vi mener det alvorligt. Akutfagligt Råd vil komme til at levere faglig indsigt og rådgivning til Akutprogramstyregruppen, dvs, på øverste ledelsesniveau. Formanden gennemgik vedlagte organisationsdiagram, der viser hvordan Akutprogramstyregruppen er på linje med andre

2 lederfora i Region Midtjylland som klinikforum, Lederforum for Kvalitet (LFK) og Lederforum for Økonomi (LFØ). Akutfagligt Råd har reference til Akutprogramstyregruppen. Spareplan for Region Midtjylland har som præmis at der fortsat skal være 5 akuthospitaler i regionen. Akutfagligt Råd vil derfor komme til at arbejde med hvordan vi fortsat sikrer at have 5 velforankrede akuthospitaler, der har et godt samarbejde med kommuner og almen praksis. Formanden oplyste at det siden udsendelsen af kommissorieudkastet er besluttet, at akutlægerne skal have en plads i Akutfagligt Råd. Dette er blevet justeret i kommissoriet, som er vedlagt referatet. Bilag vedlagt: Organisationsdiagram Kommissorium 2. Præsentationsrunde Medlemmerne gennemgik en kort præsentationsrunde. 3. Status fra Akutafdelingerne De fem akutafdelinger gav en status på deres afdeling, særligt i relation til lægebemanding, hvilke specialer akutafdelingen servicerer og andet der er vigtigt for akutafdelingen. Aarhus Universitetshospital Den fælles akutafdeling har været i drift med afdelingsledelse i 5 år. Afdelingen består af skadestue inkl. lægevagt, traumecenter, 3 blandede sengeafsnit samt Center for Voldtægtsofre. Man har fokus på at skulle matche de nye rammer i det ny universitetshospital. Afdelingen er bemandet med sygeplejersker hele døgnet. Lægestaben består af 6 fuldtidsansatte afdelingslæger, 5 overlæger, 2 læger i hoveduddannelse og 11 KBU læger. Vikarer er tilknyttet for at hjælpe til med at dække døgnbemandingen. Det er fortsat vanskeligt at rekruttere akutlæger. Mindst halvdelen af lægerne har eller er i gang med akutlægeuddannelsen. Hospitalsenheden Vest Akutafdelingen har 12 læger ansat, hvoraf 9 akutlæger har gennemgået akutuddannelse og de sidste 3 er i gang. Der ud over har en af akutlægerne en svensk godkendelse i Akutmedicin som speciale. En anden akutlæge er i gang med den svenske uddannelse i Akutmedicin og er færdig til efteråret Det er planlagt at yderligere tre læger skal i gang med den svenske uddannelse i efteråret Specialerne bidrager ikke til lægebemandingen i Akutafdelingen, men kommer i det omfang Akutafdelingen ringer efter dem. Der ud over har afdelingen ansat sygeplejersker, fysioterapeuter og ergoterapeuter. Farmaceuter og bioanalytikere er ansat i egne afdelinger med har fysisk tilstedeværelse i Akutafdelingen. Man har meget fokus på teamsamarbejde. Læge, sygeplejerske og sekretær går ind til patient sammen. Der ud over arbejdes der meget med ventetiden i det blå spor. Akutafdelingen har satellitfunktion til Center for Voldtægtsofre. Afdelingen flytter til Gødstrup i 2019/2020. Side 2

3 Holstebro modtager visiterede akutte patienter. Herning modtager uvisiterede akutte patienter. Der er en akutklinik i Ringkøbing og planlagt en akutklinik i Lemvig. Hospitalsenhed Midt Hospitalsenhed Midt er i gang med at bygge nyt akutcenter der vil stå færdig i slutningen af Der vil fortsat pågå renoveringer af det øvrige hospital frem mod 2019, efter Akutafdelingen er færdigbygget. Akutafdelingen på Hospitalsenhed Midt er beliggende på RH Viborg, men består også af akutklinikkerne i Silkeborg og Skive. Man har fokus på at etablere et akuthospital og ikke blot en akutafdeling. Akutafdelingen på Hospitalsenhed Midt er blevet til med udgangspunkt i Region Midtjyllands akutkoncept, og dækker nu modtagelsen af de fleste akutte patienter døgnet rundt, dette i samarbejde med specialerne. Man har stort fokus på det akutte patientforløb og målsætningen er at skabe sikre patientforløb. Man anser det ligeledes for en af hovedopgaverne at koordinere patientforløbene med kommuner og praksis. Der er ansat ca. 250 medarbejdere i akutafdelingen. Heraf 8½ akutlæger, med bred repræsentation fra de traditionelle specialer i Akutafdelingen. Alle har taget eller er i gang med fagområdeuddannelsen i akutmedicin. Der ud over har man ansat 20 reservelæger, heraf 12 KBU læger og 6 AP forløb. Rekruttering og fastholdelse har været en udfordring, men ingen speciallæger er rejst, og kun enkelte sygeplejersker. Akutafdelingen har arbejdet meget med innovationsprojekter især sammen med Viborg Kommune, men også med løbende dialog med Silkeborg og Skive kommuner. Erfaringerne fra prøveprojekterne i Viborg tilbydes således altid til alle kommuner efter afprøvning. Hospitalsvisitationen er velfungerende. Der er ansat 2 sygeplejersker i et tværsektorielt projekt sammen med Silkeborg, Skive og Viborg kommuner i et Call-center der er anlagt i forlængelse af hospitalsvisitationen. Præsentation fra HE Midt er vedlagt referatet. Regionshospitalet Randers Akutafdelingen blev etableret med egen afdelingsledelse 1. januar Afdelingen består af skadestue, lægevagt, skadeklinik i Grenå, modtagelse og sengeafsnit. Hospitalsvisitation blev etableret medio juni Akutafdelingen har ca. 160 medarbejdere ansat. Fordelt på 5 læger (en uddannelsesansvarlig overlæge) og ledende overlæge. Det fleste læger har gennemført akutlægeuddannelsen; 16 lægevikarer på tilkald; fra august 2015 bliver KBU læger ansat i Akutafdelingen; primo 2016 bliver AP læger i hoveduddannelse ligeledes ansat i Akutafdelingen i 6 måneder; 100 sygeplejersker er ansat samt et antal serviceassistenter og sekretærer. Der har været stor udskiftning på sygeplejesiden, hvorfor mange på nuværende tidspunkt endnu ikke har akutuddannelsen. Akutafdelingen modtager medicinske patienter inkl. kardiologi, kirurgi, ortopæd, gynækologi og pr. 1. oktober 2015 bliver psykiatriske patienter ligeledes modtaget via Akutafdelingen. Side 3

4 Afdelingen arbejder meget med projekt Sikkert flow og har stort fokus på monitorering af patientsikkerhed. Præsentation fra RH Randers er vedlagt referatet. Hospitalsenhed Horsens Akutafdelingen blev etableret for ca. fem år siden med selvstændig afdelingsledelse. Akutafdelingen modtager alle akutte patienter, undtagen kardiologi og gynækologi. Afdelingen har 6 overlæger ansat, der alle er i gang med eller har gennemført akutuddannelsen. Pr. 1. juni 2015 er der ligeledes ansat en afdelingslæge. Det er svært at rekruttere læger. Der ud over har afdelingen 13 KBU læger, og 3 AP læger i hoveduddannelse. Medicinsk afdeling leverer en stor støtte og hjælper blandt andet med at dække den medicinske døgnvagt. Desuden sender Medicinsk afdeling hver dag geriatere i Akutafdelingen. Akutafdelingen har 27 sengepladser. Der opleves en massiv overbelægning på sengene, med gennemsnitligt 2,5 patient pr. seng pr. døgn. De patienter der sendes videre i huset fra Akutafdelingen bliver tungere. Akutafdelingen har arbejdet med projekt Sikkert flow i to år, og kigger nu på flow ind i huset. Man afprøver om en akut dagklinik og et skadesport kan dække behovet for nogle patienter og undgå indlæggelse. Desuden har man styrket det geriatriske team mhp. at undgå indlæggelse. Horsens kommune har åbnet 10 akutpladser, der forventes at kunne bidrage til at nedbringe antallet af indlæggelser. HE Horsens bygger ny akutafdeling. Man forventer at flytte ind i de nye lokaler i første etape til sommer/efterår næste år. Kommunerne Ældrechef Peter Mikkelsen fra Favrskov Kommune kom med en kort status fra kommunerne og fremhævede blandt andet, at kommunerne har arbejdet med hvad man gøre for at forbedre samarbejdet omkring de akutte patienter. Kommunerne har pt. meget fokus på at få etableret akutpladser, hvor almen praksis og kommuner har visitationsret. Kommunerne er forskellige steder i denne proces. Derudover arbejder man med at afdække hvad omkostninger er for borgerne. Peter Mikkelsen fremhævede ligeledes at en arbejdsgruppe vil kigge på delegering og lægeforbehold. Akutchef Anja Thoft Bach fra Aarhus Kommune orienterede kort om samarbejde mellem Aarhus Universitetshospital og Aarhus Kommune omkring shared care i relation til akutteam. Akutteamet viser sig for nuværende at være meget givende efter udskrivelse, og er blandt andet med til at forebygge genindlæggelse for geriatriske borgere. På hospitalerne arbejder man med TOKS (tidlig opsporing af kritisk sygdom). I kommunerne arbejder man med TOBS (tidlig opsporing af begyndende sygdom). Kommunerne har en udfordring ifht. kompetencer i borgerens eget hjem. Akutchefen efterspurte muligheder for at afprøve telemedicinske løsninger sammen med hospitalerne, mhp. at få adgang til hospitalernes specialviden og dermed undgå at skulle transportere borgerne. Side 4

5 Almen praksis Formand for lægevagtudvalget Søren Svenningsen og formand for PLO-Midtjylland Karsten Rejkjær Svendsen påpegede af akutaftalen er udfordret af forslagene i spareplanen for Region Midtjylland. Desuden, blev det pointeret at almen praksis er udfordret af hurtig udskrivelse fra hospitalerne. På nuværende tidspunkt er der ikke et tilstrækkeligt formaliseret samarbejde med hospitalerne omkring disse forløb. Der er behov for en aftale mellem region og praksis omkring de patienter der udskrives hurtigt. Almen praksis har ligeledes en udfordring ifht. rekruttering. Præhospitalet Overlæge Niels-Christian Emmertsen oplyste, at Præhospitalet er meget optaget af at sikre gode overgange og optimal triagering. Præhospitalet har desuden fokus på at forbedre visitering af 112 opkald. Man håber at få bedre lægedækning mhp. at sikre bedre visitering. Præhospitalet har fået ny lægelig direktør Per Sabro Nielsen. Præhospitalet har ligeledes en udfordring med rekruttering af læger. Kredsen fik mulighed for at komme med tilbagemelding på oplæggene. Der var enighed om at der er behov for mere samarbejde mellem sektorerne. Sundhedsvæsenet kan suppleres med gode eksempler der findes med udgangspunkt i patientens behov og personalets faglighed. Bilag vedlagt Præsentation fra hhv. Hospitalsenhed Midt og Regionshospitalet Randers. 4. Mission, vision og mål for akuthospitalerne Akutprogramstyregruppen i Region Midtjylland har i foråret 2015 diskuteret mission, vision og mål for akuthospitalerne i Region Midtjylland. Akutprogramstyregruppens første oplæg har været diskuteret med en kreds af ledere og medarbejdere, og forelægger nu i revideret form. Akutprogramstyregruppen vil nu gerne have Mission, Vision og Mål formidlet og forankret som daglige ledelsesredskaber for afdelings- og afsnitsledere på akuthospitalerne. Christian Møller-Nielsen gennemgik mål, vision og mission for Akutfagligt Råd og forklarede hvad der lå til grund for udkastet. Udkastet blev godt modtaget af Akutfagligt Råd med følgende overordnede bemærkninger: ønske om tværsektorielle mål (med udgangspunkt i sundhedsaftalen), eksempelvis den gode/korrekte udskrivelse. ønske om flere konkrete faglige mål. Der står meget om flow, men ikke meget om konkrete faglige mål. Et godt flow kan tolkes som et proxymål for at den faglige kvalitet er god, men klinikerne ønsker flere faglige mål alligevel. Der ud over, var der ros til at man adskiller faglig og organisatorisk kvalitet. Side 5

6 Det blev nævnt at færre overgange og overblik over om patienterne kommer til rette sted bør indgå som mål. Kommentaren hertil er at man mener, at dette kan gå ind under målene under organisatorisk kvalitet. Der var en kommentar ifht. at hospitalet arbejder med andet end akutte patienter. Den elektive del er en stor del af arbejdet på hospitalerne og derfor kan det være svært for nogle personaler at se sig selv i denne mål, vision og mission. Kommentaren hertil er at de akutte patienter er hele hospitalets ansvar og ikke kun en opgave for Akutafdelingerne. Christian Møller-Nielsen understregede at bemærkninger til udkastet er meget velkomne. Akutfagligt Råd bakker op om Akutprogramstyregruppens oplæg til mission, vision og mål for akuthospitalerne i Region Midtjylland. 5. Status på triagegruppens arbejde 6. Akutpakker Punkt 5 og 6 blev behandlet under ét. Larry Højgaard Kristiansen indledte punkterne og orienterede om, at der er et bredt samarbejde i Region Midtjylland omkring triage. Triagegruppen har gennem det sidste år arbejdet for at udfylde nederste halvdel af kontaktårsagskortene i DEPT-triagesystemet: Handlingsdelen. Arbejdet med dette blev færdiggjort i februar 2015, hvorefter de udfyldte kort har været i en bred høring hos hospitaler og specialeråd. Der er indkommet høringssvar, som arbejdsgruppen har forholdt sig til. På baggrund heraf bakker Akutfagligt Råd op om kontaktårsagskortene og beskrivelserne i handlingsdelen. Forud for dette møde, var et kommissorium for en arbejdsgruppen for akutpakker blevet udsendt til Akutfagligt Råd. Ole Mølgaard havde bemærkninger til kommissoriet i relation til præhospital traige. Det blev aftalt at Ole Mølgaard fremsender bemærkninger til kommissoriet pr. mail. Triagegruppen ønsker at arbejde videre med akutpakker. Akutfagligt Råd bakker op om dette arbejde. Det blev således besluttet at triagegruppen fortsætter og arbejder videre med akutpakker. Larry højgaard Kristiansen oplyste at der pågår drøftelser med Region Syddanmark, mhp. at samarbejde med Region Syddanmark om akutpakkerne og høre om deres erfaringer med akutpakker, herunder hvornår procestriagen stopper og akutpakkerne begynder. Akutfagligt Råd godkender at triagegrupen fortsætter og arbejder videre med akutpakker. 7. Akutdata Vi ønsker at etablere et solidt datagrundlag på akutområdet med henblik på at understøtte akutte patientforløb af høj kvalitet, den bedste arbejdstilrettelæggelse samt den bedste ressourceudnyttelse. Side 6

7 Elin Kallestrup indledte punktet. Koncerndirektør Ole Thomsen har tilkendegivet at han ønsker data på akutområdet. For nuværende dækker listen med data ikke kommuner og almen praksis. Listen er en bruttoliste, der giver overblik over hvilke data man har brug for. Der er ikke tale om nye data. Der efterlyses en faglig tilbagemelding fra Akutfagligt Råd ifht. hvilke data vi i Region Midtjylland skal starte med at gøre tilgængelige. Data vil blive brugt til forskellige formål og målgrupper, men det er vigtigt med data til ledelse og styring, der er klinisk meningsfulde. Hans Peder Graversen understregede at vi skal gå efter at sætte det akutte patientforløb på data med henblik på at forbedre forløbet for den akutte patient. Det er vigtigt at der er fokus på data som klinikerne selv kan arbejde med. Formanden fremhævede at hospitalsledelserne har meget fokus på at få data ud på registreringer vi allerede foretager i dag. Dette med henblik på at understøtte produktivitet og sikre optimering af drift. Det er vigtigt at vi finder gode måder at registrere, som ikke er uhensigtsmæssig for opgaveløsning. Det blev fremhævet at man i klinikken har brug for tidstro data, der leveres dagligt, man som leder kan reagere med det samme. Grundet fremskreden tidsplan var der ikke meget tid til at behandle punktet. Det blev besluttet at punktet skal på dagsordnen på næste møde i Akutfagligt Råd. Frem til næste møde vil en arbejdsgruppe arbejde videre med at kvalificere udkastet. Kvalitet og Data står for denne proces. Larry Kristiansen, Michael Braüner Schmidt, Thomas Hahn og Christian Skjærbæk meldte sig til at indgå i en arbejdsgruppe. Formanden fremhævede, at der er en stålfast ambition om at skabe fælles registreringspraksis i Region Midtjylland. Bente Dam påpegede at der i relation til sundhedsaftalerne er nedsat arbejdsgruppe der arbejder med data. Strategisk Kvalitet deltager i dette arbejdet med monitorering af sundhedsaftalerne og sikrer dermed koordinering. Akutfagligt Råd besluttede at akutdata skal på dagsordnen til næste møde i Akutfagligt Råd den 6. august Orienteringspunkt: RUR-Akut Koncern HR, Sundhedsuddannelser har i samarbejde med Region Nordjylland udarbejdet et udkast til kommissorium for "RUR-akut, læger" som er et regionalt uddannelsesråd for Akutuddannelsen for speciallæger i Region Midtjylland og Region Nordjylland. Akutfagligt Råd havde ikke bemærkninger til kommissoriet. Eventuelle kommentarer kunne sendes til Sundhedsuddannelser senest tirsdag den 19. maj Akutfagligt Råd havde ikke kommentarer til kommissoriet. Side 7

8 9. Mødeplan for resten af 2015 Torsdag den 6. august kl Onsdag den 7. oktober kl Mandag den 7. december kl Administrationen udsender mødebookinger til Akutfagligt Råd. Mødeplanen blev godkendt. 10. Eventuelt Der var intet under dette punkt. Side 8

Afbureaukratisering og fokus på kerneydelsen hvordan skaber vi bedre rammer for de varme hænder

Afbureaukratisering og fokus på kerneydelsen hvordan skaber vi bedre rammer for de varme hænder Afbureaukratisering og fokus på kerneydelsen hvordan skaber vi bedre rammer for de varme hænder Akutafdelingen Oversygeplejerske, MPM Bente Dam Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og

Læs mere

Uddannelse i Akutmedicin for læger

Uddannelse i Akutmedicin for læger Uddannelse i Akutmedicin for læger Generel beskrivelse Uddannelse i akutmedicin for læger skal bl.a. understøtte udvikling af faglighed, kvalitet, hensigtsmæssige patientforløb og ledelse i de fælles

Læs mere

Fælles information lægevagten ny akutaftale 4. september 2012

Fælles information lægevagten ny akutaftale 4. september 2012 Fælles information lægevagten ny akutaftale 4. september 2012 Akutaftalens 2. del med enstrenget visitation og udvidet samarbejde i akutafdelinger implementeres nu. I denne information finder du generel

Læs mere

Sikkert Patientflow. Læringsseminar 1 Storyboard fra Hospitalsenheden Horsens

Sikkert Patientflow. Læringsseminar 1 Storyboard fra Hospitalsenheden Horsens Sikkert Patientflow Læringsseminar 1 Storyboard fra Hospitalsenheden Horsens Forberedelse teamet fra Horsens Vores forbedringsteam er: Akutafdelingen: Oversygeplejerske Inge Henriksen Ledende overlæge

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

Erfaringer og forbedringsforslag efter 15 år som pårørende v. Jens Jørgen Madsen, pårørende og tidl. koncernchef for Grundfos (Teatersalen)

Erfaringer og forbedringsforslag efter 15 år som pårørende v. Jens Jørgen Madsen, pårørende og tidl. koncernchef for Grundfos (Teatersalen) 31. august 2015 Program for læringsseminar 4 NB! Justeringer i programmet kan stadig forekomme! Dato: Onsdag d. 9. og torsdag d. 10. september 2015 Sted: Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding, tlf.

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat

Region Midtjylland Sundhed. Referat Region Midtjylland Sundhed 30. juni 2015 /ELSJOA Referat til møde i Koordinationsudvalg for hospitaler og universitet 26. maj 2015 kl. 15:30 i HL's mødelokale, Nørrebrogade 44 Indholdsfortegnelse Pkt.

Læs mere

Region Midtjyllands akutplan

Region Midtjyllands akutplan Forslag til plan for akutberedskabet i Nordvestjylland Borgermøde i Ulfborg d. 14. april 2010 Direktør Leif Vestergaard Pedersen Region Midtjyllands akutplan Ønske om at nødvendige speciallæger er til

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Sikkert Patientflow. Louise Rabøl, overlæge, ph.d., projektleder for Sikkert Patientflow

Sikkert Patientflow. Louise Rabøl, overlæge, ph.d., projektleder for Sikkert Patientflow flow Louise Rabøl, overlæge, ph.d., projektleder for flow Regionerne, Danske Regioner, TrygFonden, Dansk Selskab for sikkerhed Velkommen! Stine Rasmussen, projektleder for flow, Regionshospitalet i Randers

Læs mere

Sikkert Patient Flow på Hospitalsenheden Horsens er et nyt tiltag som skal understøtte hospitalets overordnede Strategi 2013-2016

Sikkert Patient Flow på Hospitalsenheden Horsens er et nyt tiltag som skal understøtte hospitalets overordnede Strategi 2013-2016 Sikkert Patient Flow på Hospitalsenheden Horsens er et nyt tiltag som skal understøtte hospitalets overordnede Strategi 2013-2016 PROGRAM: - HVEM ER JEG - BAGGRUND FOR INDSATSEN - FORMÅLET MED INDSATSEN

Læs mere

Akutflow opstartsmøde

Akutflow opstartsmøde Akutflow opstartsmøde Agenda Kort præsentation af projektet og status Brainstorm på nøgleudfordringer Sammensætning af projektgruppe jk og udformning af projektplan Eventuelt Afslutning med udenlandske

Læs mere

2 www.regionmidtjylland.dk

2 www.regionmidtjylland.dk Plancher fra temamøde i regionsrådet om udarbejdelse af sparekatalog 23. februar 2015 www.regionmidtjylland.dk Oplæggene viser eksempler på, hvilke områder og muligheder styregrupperne for temaerne undersøger.

Læs mere

Til regionsrådsmedlemmerne Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg

Til regionsrådsmedlemmerne Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Til regionsrådsmedlemmerne Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Den 20. juli 2012 Ref.: KES Medlems nr.: Sagsnr.: 0802-0152 Dansk Sygeplejeråds forslag til struktur for den præhospitale indsats

Læs mere

Bodil Overgaard Akselsen, ledende oversygeplejerske, Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland.

Bodil Overgaard Akselsen, ledende oversygeplejerske, Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland. Bodil Overgaard Akselsen, ledende oversygeplejerske, Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland. Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Lemvig Kommune og formand for Sygeplejeetisk Råd

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup 1 Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup Stillingens art, organisatoriske indplacering, kompetence og ansvar

Læs mere

Kære alle. Hermed fremsendes referat fra mødet den 1. november 2011.

Kære alle. Hermed fremsendes referat fra mødet den 1. november 2011. Regionshuset Viborg Regionalt Sundhedssamarbejde Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde den 1. november 2011 mellem HjerneSagen, Hjerneskadeforeningen,

Læs mere

Sikkert Patientflow. Louise Rabøl, overlæge, ph.d., projektleder for Sikkert Patientflow

Sikkert Patientflow. Louise Rabøl, overlæge, ph.d., projektleder for Sikkert Patientflow flow Louise Rabøl, overlæge, ph.d., projektleder for flow Regionerne, Danske Regioner, TrygFonden, Dansk Selskab for sikkerhed De 12! Thy-Mors Vendsyssel Midt Randers HE Vest HE Horsens SGL Kolding Holbæk

Læs mere

Et stramt budget 2015

Et stramt budget 2015 Budget 2015 Et stramt budget 2015 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2015. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

REFERAT. Møde i Det Lægelige Uddannelsesråd på Regionshospitalet Randers

REFERAT. Møde i Det Lægelige Uddannelsesråd på Regionshospitalet Randers Regionshospitalet Randers Administrationen Skovlyvej 1 DK-8900 Randers Tel. +45 8910 2000 www.regionshospitaletranders.dk REFERAT Møde i Det Lægelige Uddannelsesråd på Regionshospitalet Randers Dato 10-04-2015

Læs mere

Dagsorden. 1. Godkendelse af referat fra mødet den 27.11.2014. Bilag: Referat FMK-møde 27.11.2014

Dagsorden. 1. Godkendelse af referat fra mødet den 27.11.2014. Bilag: Referat FMK-møde 27.11.2014 Dagsorden til møde i den tværsektorielle arbejdsgruppe vedr. implementering af FMK i Region Midtjylland Onsdag den 28. januar 2015 Mødelokale: Hospitalsledelsesmødelokale, Bygning 4, 1. sal, Nørrebrogade

Læs mere

Hvordan og hvem skal lede fremtidens FAM

Hvordan og hvem skal lede fremtidens FAM Hvordan og hvem skal lede fremtidens FAM DSS-seminar Onsdag d. 27. februar 2013 Michael Hansen-Nord Ledende overlæge Fælles Akutmodtagelse, FAM, OUH Odense Universitetshospital Sundhedsstyrelsen 1. Færre

Læs mere

Region Midtjylland Regionssekretariatet

Region Midtjylland Regionssekretariatet Region Midtjylland Regionssekretariet Viborg, den 5. august 2014 /SUBERG Refer fra møde i åben dagsorden Deltagere: Koncerndirektør Ole Thomsen, Koncerndirektør Anne Jastrup, Vicedirektør Per Grønbech,

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Sikkert Patientflow Storyboard LS3 24. 25. marts 2015

Hospitalsenheden Horsens. Sikkert Patientflow Storyboard LS3 24. 25. marts 2015 Hospitalsenheden Horsens Sikkert Patientflow Storyboard LS3 24. 25. marts 2015 Teamet fra Hospitalsenheden Horsens, som er med på LS3 Vores forbedringsteam fra Akutafdelingen: Oversygeplejerske Inge Henriksen

Læs mere

Høringssvar fra Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland til Analysen af organisations- og ledelsesstrukturen i det somatiske sygehusvæsen

Høringssvar fra Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland til Analysen af organisations- og ledelsesstrukturen i det somatiske sygehusvæsen Region Nordjylland Politisk sekretariat, att. Thomas Vendelbo Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Den 20.08.2010 Ref.: Medlems nr.: Sagsnr.: Høringssvar fra Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland til Analysen

Læs mere

Region Midtjylland. Region Midtjylland har 1,28 millioner indbyggere Det svarer til 23 procent af den samlede befolkning i Danmark

Region Midtjylland. Region Midtjylland har 1,28 millioner indbyggere Det svarer til 23 procent af den samlede befolkning i Danmark Indkøb & Medicoteknik i Region Midtjylland V/Afdelingschef Frank Neidhardt www.regionmidtjylland.dk Region Midtjylland Region Midtjylland har 1,28 millioner indbyggere Det svarer til 23 procent af den

Læs mere

1 Styrkelse af Medicinsk Modtageafsnit 2 Åbning af KOL-ambulatorium

1 Styrkelse af Medicinsk Modtageafsnit 2 Åbning af KOL-ambulatorium Februar 2012 I dette nummer 1 Styrkelse af Medicinsk Modtageafsnit MM 2 Åbning af KOL-ambulatorium 3 I Patientens Fodspor 4 Tracer i Medicinsk Sengeafsnit og Sengeafsnit M2 5 EPJ-nyt 6 Anonyme henvendelser

Læs mere

Horsens På Forkant med Sundhed

Horsens På Forkant med Sundhed Horsens På Forkant med Sundhed Udvikling af et Sundheds-Hotspot Malene S. Jensen, Horsens Kommune Christina E. Antonsen, Hospitalsenheden Horsens Hvorfor gør vi det? Ressourcer findes udenfor offentlige

Læs mere

Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle

Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle Program for konferencen Overvægt et fælles ansvar Ordstyrer: cand. brom. Regitze Siggaard, partner i Aktivo

Læs mere

NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER

NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER R E F E R A T Emne 1. 2. møde i nationalt udvalg for nationale kliniske retningslinjer Mødedato Onsdag den 30. januar 2012, kl. 13-16 Sted, mødelokale

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD VIDEREUDDANNELSESSEKRETARIATET

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD VIDEREUDDANNELSESSEKRETARIATET Til medlemmer af URSARN Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnummer 15. december 2014 Stine W. Bukdahl Stine.whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-59-10 Referat fra uddannelsesudvalgsmøde i Anæstesi URSARN Torsdag den

Læs mere

Det geriatriske landkort

Det geriatriske landkort Nord Ålborg Overlæge Ole B.F. Nielsen Midt Århus Else Marie Damsgaard Randers Ubesat stilling Horsens Overlæge Ishay Barat sengeafdeling (16), ambulatorium, team Antal speciallæger: 3 2 sengeafsnit, udgående

Læs mere

Gennemførelse af informationsprojekter. Michael Hyldgaard, projektleder

Gennemførelse af informationsprojekter. Michael Hyldgaard, projektleder Gennemførelse af informationsprojekter den, 26. maj 2009. Michael Hyldgaard, projektleder Region Midtjylland InfoRM understøtter Region Midtjyllands ledelses- og styringsgrundlag, og sikrer dialogen mellem

Læs mere

Justerede principper for akutmodtagelser. 5. Februar 2013

Justerede principper for akutmodtagelser. 5. Februar 2013 for akutmodtagelser 5. Februar 2013 1 Fysiske rammer og funktioner UDE Adskilt indgang for ambulancer og gående Forløb konvergerer i reception / triage Klar adskilt triage for ambulancer og gående Direkte

Læs mere

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet Budget 2008 Plads til ambitioner I Region Midtjylland har vi ambitioner. Ambitioner om at udvikle et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau. Ambitioner om at sikre tidssvarende og højt specialiserede

Læs mere

Stillings- og personprofil. Ledende overlæge

Stillings- og personprofil. Ledende overlæge Stillings- og personprofil Ledende overlæge Anæstesiologisk Afdeling, Hospitalsenheden Vest Region Midtjylland Januar 2015 Opdragsgiver Hospitalsenheden Vest Adresse Hospitalsenheden Vest Lægårdsvej 12

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Notat vedr. Akuthuset i Lemvig, november 2014

Notat vedr. Akuthuset i Lemvig, november 2014 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat vedr. Akuthuset i Lemvig, november 2014 Baggrund Region Midtjylland og

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Geriatri Survey, november 2013. Formål. Metode. Resultater. Antal geriatere

Geriatri Survey, november 2013. Formål. Metode. Resultater. Antal geriatere Geriatri Survey, november 2013 I november måned 2013 gennemførte de danske repræsentanter (Ellen Holm, Susanne van der Mark, Hanne Pedersen og Anne Jung) i den geriatriske sektion af den europæiske geriatri

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

Hospitalsenheden VEST

Hospitalsenheden VEST Hospitalsenheden VEST Sådan bliver EPJ klinikernes kæreste eje EPJ-Messedag 07.11.13 Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Hvorfor nu lige Klinikernes kæreste eje? Hospitalsenheden VEST 2 www.vest.rm.dk

Læs mere

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

Modulopdelt. Akutlægeuddannelse

Modulopdelt. Akutlægeuddannelse Rammer for Modulopdelt Afslutningsmodul i Akutsygepleje Delvis tværfaglig Modul IV Kvalitetsledelse Delvis tværfaglig 6 kursusdage Modul III Operationel ledelse (Flowmaster) 6 kursusdage Akutsygeplejeuddannelse

Læs mere

Stillings- og personprofil. Ledende overlæge Neurologisk Speciale Klinik Hoved-Orto

Stillings- og personprofil. Ledende overlæge Neurologisk Speciale Klinik Hoved-Orto Stillings- og personprofil Ledende overlæge Neurologisk Speciale Klinik Hoved-Orto Aalborg Universitetshospital Januar 2015 Opdragsgiver Aalborg Universitetshospital, Klinik Hoved-Orto Adresse Aalborg

Læs mere

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri Psykiatrisk Rådgivningstelefon Patienter og pårørende, der står i en akut psykiatrisk krise, kan ringe til Psykiatrisk

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

Det sammenhængende og koordinerede patientforløb

Det sammenhængende og koordinerede patientforløb Det sammenhængende og koordinerede patientforløb Årsmøde for visitatorer 12.-13. November 2012 Svendborg Kvalitetskonsulent Hospitalsenheden Vest Regionshospitalerne Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing

Læs mere

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! Hvilke forskelligartede udfordringer giver tværgående

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Det store HVORFOR? Sikkert Patientflow som en del af PSS og kvalitetsdagsordenen

Det store HVORFOR? Sikkert Patientflow som en del af PSS og kvalitetsdagsordenen Det store HVORFOR? Akuthospitalsdagsorden ny organisering, øget patientindtag af akutte, flere multisyge, pressede økonomier, øget patient og pårørende involvering. Behov for nye kompetencer og ny organisering

Læs mere

Fagfestival d. 23.marts 2012

Fagfestival d. 23.marts 2012 Fagfestival d. 23.marts 2012 Udviklingsprojekt Udviklingsterapeut, Inge Hansen Hvilken betydning har fysioterapeutiske ydelser i Akut Sengeafsnit, set i et tværfagligt perspektiv Kolding Sygehus en del

Læs mere

VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER

VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER AKUTUDVALGET (UDVALGET OM DET PRÆHOSPITALE AKUTBEREDSKAB) MAJ 2012 Side 2 Indhold 1. Indledning og sammenfatning...3 2. Ventetider i akutmodtagelser og akutklinikker...6 2.1.

Læs mere

Patientinddragelsesudvalget

Patientinddragelsesudvalget Referat Mødedato: Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00-15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Vejle Center Hotel, Vejle Kit Winther, Peter Skov Jørgensen, Hanne Grønborg, Merete Helgens, Annelise

Læs mere

Behov for mere ensartede fælles akutmodtagelser LÆGEFORENINGEN. - speciallægen med i front

Behov for mere ensartede fælles akutmodtagelser LÆGEFORENINGEN. - speciallægen med i front LÆGEFORENINGEN Behov for mere ensartede fælles akutmodtagelser - speciallægen med i front Alle akutte patienter, der visiteres til de fælles modtagelser, skal tilses af rette læge på rette tidspunkt. Politikpapir

Læs mere

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Anita Fogh Regionalt Sundhedssamarbejde Regionshuset i Viborg Tlf: 87 28 46 75 E-mail: anita.fogh@stab.rm.dk De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Revision af oversigt ifm. indgåelse af

Læs mere

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Baggrund Større andel af ældre borgere i befolkningen, flere med kronisk sygdom Færre i den arbejdsdygtige alder Økonomisk

Læs mere

WASTE IDENTIFICATION TOOL. Værktøj til identifikation af spild

WASTE IDENTIFICATION TOOL. Værktøj til identifikation af spild Værktøj til identifikation af spild Waste Identification Tool Værktøj til identifikation af spild ISBN nr. 978-87-989872-6-0 Udgivet af Dansk Selskab for Patientsikkerhed c/o Hvidovre Hospital, Afsnit

Læs mere

Årsmøde DMCG-PAL 2015. Netværk for palliative sygeplejersker i RM

Årsmøde DMCG-PAL 2015. Netværk for palliative sygeplejersker i RM Årsmøde DMCG-PAL 2015 Netværk for palliative sygeplejersker i RM Helle N. Matthiesen Det Palliative Team Aarhus Universitetshospital Hvad er en palliativ sygeplejerske på basisniveau? En sygeplejerske

Læs mere

Referat godkendt den 20. november 2012

Referat godkendt den 20. november 2012 Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje Uddannelsesregion Øst Hold 15 Referat godkendt den 20. november 2012 Psykiatrisk Center Sct. Hans Tofteparken, Bygning 147, 1.sal. BKK/RDA Referat fra mødet i

Læs mere

Studiebesøg for ergo- og fysioterapeuter i Aalborg Kommune og på Aalborg Universitetshospital

Studiebesøg for ergo- og fysioterapeuter i Aalborg Kommune og på Aalborg Universitetshospital Studiebesøg for ergo- og fysioterapeuter i Aalborg Kommune og på Aalborg Universitetshospital Aftale mellem Træningsenheden Aalborg Kommune og Ergoterapi- og Fysioterapiafdelingen, Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland (ansøger bedes udfylde alle felter på nær rubrikker forbeholdt den lægefaglige bedømmelse) Stillingen

Læs mere

LEON i fremtidens sundhedsvæsen

LEON i fremtidens sundhedsvæsen Opgaveflytning med eksempel for SOSU v. brystkræftscreening 8. februar 2010 Cheflæge Lisbeth Kallestrup Regionshospitalet Silkeborg, Hammel og Skanderborg www.regionmidtjylland.dk LEON i fremtidens sundhedsvæsen

Læs mere

KONKLUSIONER. Møde i: Den administrative styregruppe Dato: Den 23. januar 2014 kl. 11.00-12.00 Sted: Comwell Borupgaard, Nivå

KONKLUSIONER. Møde i: Den administrative styregruppe Dato: Den 23. januar 2014 kl. 11.00-12.00 Sted: Comwell Borupgaard, Nivå Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød KONKLUSIONER Møde i: Den administrative styregruppe Dato: Den 23. januar 2014 kl. 11.00-12.00 Sted: Comwell Borupgaard,

Læs mere

FAKTA OM LANDSSYGEHUSET

FAKTA OM LANDSSYGEHUSET FAKTA OM LANDSSYGEHUSET Mission Landssygehuset yder sundhedstjeneste på højt fagligt niveau. Vi skal udvikle og uddanne vores medarbejdere og understøtte forskning Vision Patienten er i centrum Medarbejderne

Læs mere

Region Midtjylland. Proces for etablering af Skive Sundhedshus. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 26

Region Midtjylland. Proces for etablering af Skive Sundhedshus. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 26 Region Midtjylland Proces for etablering af Skive Sundhedshus Bilag til Regionsrådets møde den 17. december 2008 Punkt nr. 26 Regionshospitalet Skive. - Placering af Myndighedsafdelingen, Skive Kommune

Læs mere

FAGLIG GENNEMGANG AF AKUT- MODTAGELSERNE JUNI 2014

FAGLIG GENNEMGANG AF AKUT- MODTAGELSERNE JUNI 2014 FAGLIG GENNEMGANG AF AKUT- MODTAGELSERNE JUNI 2014 1 2 Indhold 1. Indledning og sammenfatning... 5 1.1 Sammenfatning af arbejdsgruppens anbefalinger... 5 1.2 Ny sygehusstruktur nye akutmodtagelser... 9

Læs mere

1. Godkendelse af referat fra ekstraordinært møde den 9. januar 2008. ---- Godkendt

1. Godkendelse af referat fra ekstraordinært møde den 9. januar 2008. ---- Godkendt Hospitalsenheden Vest Teknisk Afdeling Dato: 25.02.2008 Sagsbehandler: Mona Vennersdorf E-mail: moven@ringamt.dk Side 1 / 6 Referat: Møde i Lokal-MED udvalget, Teknisk Afdeling Tirsdag den 12. februar

Læs mere

Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU)

Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU) Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU) DNU det skal nu nok blive helt godt! v/projektdirektør Frank Skriver Mikkelsen Sammenlægning af Aarhus Universitetshospital (Skejby, Nørrebrogade, Tage Hansens

Læs mere

Bilag 1: Regionernes redegørelse om sygehusenes praksis i forhold til kønsopdeling på sengestuer

Bilag 1: Regionernes redegørelse om sygehusenes praksis i forhold til kønsopdeling på sengestuer Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 318 Offentligt (02) Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: DEPMBHO Sags nr.: 1400493

Læs mere

nyhedsbrev Afrapportering fra SIGNAL Hospitalsenheden Vest Staben Herning og Holstebro HR, Kvalitet og Udvikling, Ledelsessekretariatet og Økonomi

nyhedsbrev Afrapportering fra SIGNAL Hospitalsenheden Vest Staben Herning og Holstebro HR, Kvalitet og Udvikling, Ledelsessekretariatet og Økonomi nyhedsbrev Nr. 2 30. januar 2014:Nyhedsbrev fra Stabens ledelse Afrapportering fra SIGNAL Afrapportering fra SIGNAL Medarbejdernyt teknik Nyt arbejde Innovation fra teori til praksis Præsentations- Møde

Læs mere

Strategi for dokumentation af sygeplejen på hospitalerne i Region Midtjylland 2009-2011. Det Regionale Dokumentationsråd

Strategi for dokumentation af sygeplejen på hospitalerne i Region Midtjylland 2009-2011. Det Regionale Dokumentationsråd Strategi for dokumentation af sygeplejen på hospitalerne i Region Midtjylland 2009-2011 Det Regionale Dokumentationsråd Det Regionale Sygeplejefaglige Råd i Region Midtjylland besluttede primo 2007 at

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Akutflow

Projektevaluering. Caretech Innovation. Akutflow 1 Projektevaluering Caretech Innovation Akutflow Deltagere/partnere: Aarhus Universitet Alexandra Instituttet Cetrea Regionshospitalet Horsens Regionshospitalet Herning Aarhus Universitetshospital Regionshospitalet

Læs mere

Referat af debatmøde i Københavns Stift 31. januar 2006

Referat af debatmøde i Københavns Stift 31. januar 2006 Bilag 179 Dato: 1. februar 2006 Referat af debatmøde i Københavns Stift 31. januar 2006 Ordstyrer: Michael Riis bød velkommen til de ca. 185 deltagere og arbejdsgruppens repræsentanter. Efter oplysninger

Læs mere

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer Hillerød Hospital Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer 2010-2012 Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sygeplejersker Bioanalytikere Jordemødre Radiografer Kliniske diætister

Læs mere

Afsluttende evaluering af tværsektorielt. mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter

Afsluttende evaluering af tværsektorielt. mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter Dato: 28. juli 2015 Afsluttende evaluering af tværsektorielt samarbejdsprojekt mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter - Medicin pa tværs Indledning Det overordnede fokus for dette

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Patientens behov kommer først Vi skaber resultater gennem samarbejde Fremtidens sundhedsvæsen i Region Midt Skive Lemvig Holstebro Gødstrup Struer Ringkøbing- Skjern Herning

Læs mere

EPJ og anden IT understøttelse af fremtidens patientforløb erfaringer og planer i Vestdanmark

EPJ og anden IT understøttelse af fremtidens patientforløb erfaringer og planer i Vestdanmark EPJ og anden IT understøttelse af fremtidens patientforløb erfaringer og planer i Vestdanmark ERFARINGER PLANER HVAD VIL VI HAVE ERFARINGER HAR VI MASSER AF DE ER BÅDE GODE OG DÅRLIGE Hvad har vi erfaringer

Læs mere

nyhedsbrev I eventyrlandet Røntgenafdelingens - sagde katten til Alice: Man kan ikke komme videre, hvis ikke man ved hvor man vil hen.

nyhedsbrev I eventyrlandet Røntgenafdelingens - sagde katten til Alice: Man kan ikke komme videre, hvis ikke man ved hvor man vil hen. Røntgenafdelingens nyhedsbrev Nr. 01 maj 2015 - Nyhedsbrev om lidt af hvert I eventyrlandet - sagde katten til Alice: Man kan ikke komme videre, hvis ikke man ved hvor man vil hen. - I eventyrlandet -

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

Bilag 5: Samlet oversigt over samarbejde med frivillige organisationer

Bilag 5: Samlet oversigt over samarbejde med frivillige organisationer Bilag 5: Samlet oversigt over samarbejde med frivillige organisationer Oversigt over kommunernes samarbejde m. frivillige organisationer om palliativ indsats Kommuner Samarbejder m. frivillige organisationer

Læs mere

Ny styring i et patientperspektiv

Ny styring i et patientperspektiv Ny styring i et patientperspektiv Lars Dahl Pedersen, Hospitalsdirektør, Hospitalsenhed Midt www.regionmidtjylland.dk Incitamentsstrukturer Belønning Straf Faglige Prof. Normer og standarder Godt omdømme

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Udfordringer for ledelse i den politisk ledede organisation

Udfordringer for ledelse i den politisk ledede organisation Udfordringer for ledelse i den politisk ledede organisation Finn Rønholt Ledende overlæge ph.d. MPA Medicinsk afdeling O Herlev Universitetshospital København Baggrund Læge i 1983. Speciallæge i intern-medicin

Læs mere

Hvad er den optimale modellen. for 112-sentraler? Dialogkonferense om felles nødnummer i Oslo, april 2009

Hvad er den optimale modellen. for 112-sentraler? Dialogkonferense om felles nødnummer i Oslo, april 2009 Hvad er den optimale modellen for 112-sentraler? Dialogkonferense om felles nødnummer i Oslo, april 2009 Freddy Lippert lippert @ regionh. dk Præhospital leder & Chef for Akut Medicin og Sundhedsberedskab

Læs mere

Nykøbing F. Sygehus. - et moderne akutsygehus

Nykøbing F. Sygehus. - et moderne akutsygehus Nykøbing F. Sygehus - et moderne akutsygehus Mission, vision og strategi 2013-2016 Forord Nykøbing F. Sygehus blev 1. januar 2013 etableret som et selvstændigt akutsygehus med en ny sygehusledelse. Vi

Læs mere

Vision og Strategi for klinisk undervisning i sygepleje

Vision og Strategi for klinisk undervisning i sygepleje Selvevaluering i forhold til Vision og Strategi for klinisk undervisning i sygepleje Statusrapport Hospitalsenhed Midt 2013 Udarbejdet af HR-uddannelse, HE Midt Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning... 2

Læs mere

Ledelse af borger- og patientforløb på tværs af sektorer

Ledelse af borger- og patientforløb på tværs af sektorer Ledelse af borger- og patientforløb på tværs af sektorer Side 1 af 7 Baggrund og kontekst for projektet Den danske velfærdsstat ændrer sig markant i disse år og der er lagt spor ud til et nyt paradigme

Læs mere

1. Velkomst Særligt velkommen til Linn Agnethe Bertelsen som er retur fra barsel. 2. Godkendelse af dagsorden

1. Velkomst Særligt velkommen til Linn Agnethe Bertelsen som er retur fra barsel. 2. Godkendelse af dagsorden 1 Referat fra LUU-møde for social og sundhedsområdet Fredag 23. maj 2014 Deltagere: Ilse Rasmussen, Linn Agnethe Bertelsen, Kasper Soelberg, Bente Juulsgard, Inger Marie Jaillet, Johnny Nielsen, Irene

Læs mere

Tirsdag den 24. marts 2015

Tirsdag den 24. marts 2015 Program for læringsseminar 3 4. marts 2015 (Justeringer kan forekomme) Dato: Tirsdag og onsdag den 24. og 25. marts 2015 Sted: Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding, tlf. +45 76 34 11 00 Tirsdag

Læs mere

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde Kirurgisk uddannelsesprogram for hoveduddannelse i almen medicin kirurgisk afdeling Køge Roskilde Forord. Den kirurgiske del af uddannelsen i Almen Medicin skal sikre opfyldelsen af den tilhørende del

Læs mere

Referat fra LUU-møde for social og sundhedsområdet Tirsdag 17 februar 2015 Deltagere: Fra skolen: Afbud: Drøftelsespunkter

Referat fra LUU-møde for social og sundhedsområdet Tirsdag 17 februar 2015 Deltagere: Fra skolen: Afbud: Drøftelsespunkter Referat fra LUU-møde for social og sundhedsområdet Tirsdag 17 februar 2015 Deltagere: Irene Winter, Bente Juulsgaard, Kasper Soelberg, Ilse Rasmussen Fra skolen: Else Ravn Rasmussen, Lotte Herskind, Lonnie

Læs mere

Spørgeskema. Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik

Spørgeskema. Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik Spørgeskema Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik 1. september 2005 Spørgeskemaet udfyldes af speciallæge og sygeplejerske med det faglige ansvar for hoftealloplastik patienterne

Læs mere

Udviklingsperspek-ver

Udviklingsperspek-ver Udviklingsperspek-ver Det nære sundhedsvæsen - Eksempel fra Holstebro 90 % Det nære sundhedsvæsen KL s konference 10. nov. 2014 Om delega-on og kommunal praksis på området 10 % Sygehusvæsen Anders Kjærulff

Læs mere

Referat fra møde i Ernæringsrådets Styregruppe, mandag den 1. oktober, 2012, kl. 16.00-17.00, Regionshospitalet Herning. Deltagere

Referat fra møde i Ernæringsrådets Styregruppe, mandag den 1. oktober, 2012, kl. 16.00-17.00, Regionshospitalet Herning. Deltagere Hospitalsenheden Vest Strategi og Plan Gl. Landevej 61 DK-7400 Herning Tel. +45 7843 0000 post@vest.rm.dk www.vest.rm.dk Referat fra møde i Ernæringsrådets Styregruppe, mandag den 1. oktober, 2012, kl.

Læs mere