Medarbejdervalgt i selskabets øverste ledelse. Vejen til indflydelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medarbejdervalgt i selskabets øverste ledelse. Vejen til indflydelse"

Transkript

1 Medarbejdervalgt i selskabets øverste ledelse Vejen til indflydelse 2

2 Indholdsfortegnelse Forord 3 Hvad laver bestyrelsen, og hvad er forskellen på en bestyrelse og et tilsynsråd? 4 Hvem kan vælge medarbejderrepræsentanter? 4 Sådan foregår valget 5 Hvad vil det sige at være medarbejderrepræsentant i bestyrelsen? 7 Opgaver 7 Beskyttelse 7 Ansvar 7 Informations- og tavshedspligt 8 Orientering af medarbejderne 8 Honorar 8 Vi har været privilegerede en case 9 De lytter til os en case 10 Vi vil have indflydelse en case 12 Her kan du få hjælp 14 Oplag: Redaktion: Peter Rimfort og Nadja Christy, CO-industri, samt journalist Dorte Skovgaard Wihre (DJ) Design og grafisk produktion: Kailow Graphic A/S Kvalitets-, miljø- og arbejdsmiljøcertificeret samt certificeret i samfundsmæssigt ansvarligt (CSR) ledelsessystem i henhold til DS/EN ISO 9001, DS/EN ISO 14001, DS/OHSAS 18001, DS Foto: Jens Bach, Harry Nielsen og Hanne Loop CO-Meddelelse nr.: 2012/023 ISBN nr.: Januar 2012 Udgivet af: CO-industri BAT-kartellet GIMK-kartellet HANDELSKARTELLET I DANMARK

3 Forord Formålet med medarbejderrepræsentation i bestyrelsen er at give medarbejderne indsigt i og indflydelse på de beslutninger, der bliver truffet af virksomhedens øverste ledelse. Medarbejderrepræsentation giver samtidig bestyrelsen mulighed for at få input fra personer med et indgående kendskab til den daglige drift af virksomheden. Ofte er det tillidsrepræsentanter, der vælges af kollegerne til at sidde i selskabets øverste ledelse. Tillidsrepræsentanterne kan med deres viden om virksomhedens drift, arbejdsforhold, produktionen og kunder være med til at sikre, at bestyrelsen træffer beslutninger, der bygger på en realistisk tilgang til virksomhedens potentiale. Medarbejderrepræsentanter deltager på lige fod med de repræsentanter, der vælges af selskabets generalforsamling, og har samme rettigheder, pligter og ansvar som dem. Der er særlige regler for valg af medarbejderrepræsentanter til koncern/holdingselskabets ledelse. Kontakt dit kartel herom. Denne pjece handler om valg af medarbejderrepræsentanter i almindelige selskaber. 4

4 Hvad laver bestyrelsen, og hvad er forskellen på en bestyrelse og et tilsynsråd? Bestyrelsen skal varetage selskabets og aktionærernes interesser. Det betyder, at bestyrelsesmedlemmerne i fællesskab skal vedtage de overordnede retningslinjer for selskabets drift og udvikling. Det er bestyrelsens ansvar at ansætte og afskedige direktionen. Bestyrelsen tager desuden stilling til større forretningsdispositioner som investeringer og fusioner, udvikling af nye produkter, at virksomheden præsterer vækst og indtjening, samt at der skabes en god og udviklende arbejdsplads. De fleste aktieselskaber og anpartsselskaber har en bestyrelse. Den nye selskabslovgivning fra 2010 giver dog også mulighed for at vælge et tilsynsråd som øverste ledelsesorgan. Den primære forskel på en bestyrelse og et tilsynsråd er, at en bestyrelse lægger de overordnede strategiske rammer for virksomheden, hvorimod et tilsynsråd fører tilsyn med direktionens overordnede ledelse af virksomheden. I denne model er det altså direktionen, der varetager den overordnede og strategiske ledelse. Ligesom for bestyrelsen er det tilsynsrådets opgave at ansætte og afskedige direktionen. Det vil fremgå af selskabets vedtægter, hvilken type ledelsesorgan virksomheden har valgt. I begge tilfælde har medarbejderne mulighed for at vælge repræsentanter. Hvem kan vælge medarbejderrepræsentanter? Medarbejderne har ret til at vælge repræsentanter og suppleanter til det øverste ledelsesorgan i kapitalselskaber, det vil sige aktieselskaber og anpartsselskaber. Selskabet skal være registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og skal i de sidste tre år have beskæftiget gennemsnitligt mindst 35 medarbejdere. halvdelen af de generalforsamlingsvalgte. Dog mindst to medlemmer. Er der et ulige antal generalforsamlingsvalgte, runder man op. Eksempel: Er der 5 generalforsamlingsvalgte, giver det 2½ medarbejdervalgt, som så rundes op til 3. Medarbejderne har ret til at vælge et antal medlemmer og suppleanter, der svarer til 4

5 Sådan foregår valget Det er normalt op til medarbejderne at kræve repræsentation i det øverste ledelsesorgan. Kravet kan fremsættes af et flertal blandt medarbejderne i SU. Kravet kan også fremsættes af faglige klubber, som repræsenterer mindst ti procent af medarbejderne, eller af ti procent af medarbejderne. Når kravet er fremsat, skal der afholdes en ja/ nej-afstemning om indførelse af medarbejderrepræsentation i selskabets øverste ledelse og nedsættes et valgudvalg. Valgudvalget består af ledelse og medarbejdere, hvor medarbejderne udgør flertallet. B-siden i SU vælger medarbejderne til valgudvalget. Hvis der ikke er SU, udpeger den centrale ledelse medlemmer til valgudvalget. Hvis der er tillidsrepræsentanter, skal de så vidt muligt være repræsenteret i udvalget. Medlemmer af valgudvalget kan ikke samtidig være kandidater til bestyrelsen. Valgudvalget har en række fravigelsesmuligheder, som du kan læse mere om i CO-industris Håndbog for Medarbejderrepræsentanter. Du kan bestille håndbogen hos CO-industri eller i dit kartel. Hvis mindst halvdelen af de stemmeberettigede stemmer ja ved ja/nej-afstemningen, skal det egentlige valg til selskabets øverste ledelsesorgan afholdes. Kandidaterne opføres på en liste, som offentliggøres senest 2 uger før valgdatoen. Valgudvalget kan i enighed beslutte, at der gennemføres fredsvalg, hvis alle opstillede er enige. Valgudvalget sørger for stemmesedler, hvor kandidaterne er opført alfabetisk. Valget sker skriftligt, evt. pr. , og det er hemmeligt. Kandidater med flest stemmer bliver valgt som bestyrelsesmedlemmer, mens de øvrige bliver suppleanter. Får to kandidater lige mange stemmer, trækker valgudvalget lod. Alle medarbejdere bortset fra direktionen har valgret. Man er valgbar efter 12 måneders ansættelse. Ordinært valg af medarbejderrepræsentanter og suppleanter finder sted hvert fjerde år. Valgudvalget kan i enighed vælge en kortere valgperiode. Medarbejderrepræsentanterne indtræder i det øverste ledelsesorgan umiddelbart efter den ordinære generalforsamling. 5

6 Valgprocedure, selskab I skematisk form kan et forløb om valg af selskabsrepræsentanter og suppleanter se sådan ud, idet alle frister kan fraviges ved enighed i valgudvalget. Anmodning om ja/nej-afstemning modtages. TRIN 1 Nedsættelse af valgudvalget. TRIN 2 Efter første bestyrelsesmøde, senest seks uger efter modtagelse. Ja/nej-afstemning. TRIN 3 Inden fire uger fra udvalgets nedsættelse. Valgdato bekendtgøres. TRIN 4 Højst 10 og mindst seks uger før valgdato. Frist for forslag til kandidater. TRIN 5 Mindst fire uger før valgdatoen. Kandidatliste bekendtgøres. TRIN 6 Senest to uger før valgdatoen. Valg. TRIN 7 Senest seks måneder efter ja/ nejafstemningen. Ordinær generalforsamling. TRIN 8 6

7 Hvad vil det sige at være medarbejderrepræsentant i bestyrelsen? Opgaver Som medarbejderrepræsentant er du valgt af dine kolleger til at sidde i bestyrelsen. Du skal dog være opmærksom på, at dit hovedformål er at repræsentere selskabets interesser. Du er valgt på lige fod med de generalforsamlingsvalgte og har de samme opgaver, ansvar og pligter. Ligesom for de andre bestyrelsesmedlemmer er den tid, du bruger som medarbejderrepræsentant i bestyrelsen, en del af din fritid. Medmindre du kan aftale andet med virksomheden. Inden bestyrelsesmødet skal du modtage en indkaldelse med bilagsmateriale. Du kan anmode om yderligere materiale, hvis du har brug for det. Som bestyrelsesmedlem skal du deltage aktivt i diskussionerne, og du har ret til at stille spørgsmål og kræve at få et punkt på dagsordenen. Der udformes en bestyrelsesprotokol fra mødet, og er du uenig i en beslutning, er det vigtigt, at du får det ført til protokols. Som bestyrelsesmedlem er det godt at have viden om selskabslovgivningen, regnskaber, forretningsstrategier og lignende. Den medarbejdervalgtes store styrke er dog typisk kendskabet til virksomheden. Den øvrige nødvendige viden kan blandt andet erhverves på kurser for medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer eksempelvis på LO-skolen. Beskyttelse Medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen er ligesom tillidsrepræsentanter beskyttet mod afskedigelse. Beskyttelsen betyder, at du som medarbejderrepræsentant i bestyrelsen kun kan siges op, hvis der foreligger tvingende årsager. Det betyder, at der skal være meget stærke grunde til opsigelsen. Selskabet har bevisbyrden for, at betingelsen er opfyldt. Sager om afskedigelser af medarbejderrepræsentanter afgøres ad fagretlig vej efter de arbejdsretlige regler eller ved de almindelige domstole. Ansvar Hvis bestyrelsen handler i strid med selskabslovgivningen og påfører selskabet forpligtelser og/eller ansvar, der strider mod selskabets interesse, kan medlemmerne idømmes erstatningsansvar i grove tilfælde strafansvar. Dette gælder også for medarbejderrepræsentanter. I praksis kan det blive tillagt betydning, at medarbejderrepræsentanter ikke har haft den fornødne indsigt i de trufne dispositioner eller ikke er blevet inddraget fuldt ud i debatten. Men som udgangspunkt hæfter alle bestyrelsesmedlemmer for fejl begået af bestyrelsen. Dette solidaritetsprincip gælder dog kun, hvis bestyrelsen har handlet samlet. Kun de der har stemt for en beslutning kan gøres ansvarlige. Har du fx fået ført til protokols, at du er uenig i en beslutning, kan du frikendes for ansvar. 7

8 Informations- og tavshedspligt Der gælder ingen generel tavshedspligt for bestyrelsesmedlemmer, men ifølge selskabsloven må et bestyrelsesmedlem ikke ubeføjet røbe, hvad man erfarer som bestyrelsesmedlem. Formålet med tavshedspligten er at beskytte selskabets økonomiske interesser. Hvis et bestyrelsesmedlem bliver anklaget for at have brudt tavshedspligten, er det op til domstolene at afgøre, om det er tilfældet. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du må referere et emne fra bestyrelsesmødet, skal du bede bestyrelsen tage stilling til og helst notere i bestyrelsesprotokollen, hvis et emne ikke må refereres. Er du uenig i en beslutning, hvor der er pålagt tavshedspligt, skal du som udgangspunkt få det ført til protokols frem for at diskutere det med andre uden for bestyrelsen. Som medarbejderrepræsentant kan du komme i besiddelse af informationer, som du vurderer, har stor betydning for virksomhedens fremtid. Vurderer du, at du har behov for rådgivning, kan du kontakte dit forbund eller kartel med henblik på fortrolige drøftelser. Orientering af medarbejderne Bestyrelsen skal sørge for, at selskabets medarbejdere bliver orienteret om selskabets økonomiske, produktionsmæssige og beskæftigelsesmæssige stilling og udvikling. Det betyder, at der skal etableres effektive og velfungerende informationskanaler fra bestyrelsen til medarbejderne. Ifølge Samarbejdsaftalen mellem DA og LO skal disse emner i en række tilfælde diskuteres i SU, inden den endelige beslutning træffes. En anden mulighed for at informere medarbejderne er at afholde et medarbejdermøde efter hvert bestyrelsesmøde, hvor formanden eller en fra direktionen orienterer om, hvad der er foregået på bestyrelsesmødet. Bestyrelsen kan også lave et resumé fra mødet, som medarbejderne kan få. Honorar Hvis de andre bestyrelsesmedlemmer får honorar for deres arbejde, har du ret til honorar på lige fod. Alle bestyrelsesmedlemmer skal som udgangspunkt have samme honorar. Undtagelsen kan være, hvis det er sagligt begrundet i forskelle i arbejdets art og omfang. I praksis kan der ydes et højere vederlag til formand, næstformand og medlemmer af udvalg. Størrelsen på bestyrelsesmedlemmers honorar svinger meget fra selskab til selskab. I nogle selskaber vælger medarbejderrepræsentanterne desuden at donere det meste af honoraret til fællesklubben, en medarbejderfond eller lignende. Der må ikke ske fradrag i lønnen med den begrundelse, at man som medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem får honorar for bestyrelsesarbejdet. Men medarbejderrepræsentanten kan blive trukket i løn, hvis han eller hun bruger arbejdstid på møder. 8

9 Anne Marie Kverneland, Novo Nordisk A/S. Vi har været privilegerede Anne Marie Kverneland er uddannet laborant og har været fagligt aktiv i Novo Nordisk A/S og HK-regi i mange år. I dag har hun været formand for laborantklubbens medlemmer i Novo Nordisk i Danmark i 16 år og er medlem af HK It, medie og industri afdelingsbestyrelse, HK/ Privat sektorbestyrelse og HK s hovedbestyrelse. Og hun har samtidig været medlem af Novo Nordisk A/S bestyrelse siden 2000, som var det år, hvor man delte virksomheden i medicinalvirksomheden Novo Nordisk og enzymforretningen Novozymes. - Jeg har været ansat i Novo i 30 år, så jeg har en bred ballast, stor viden om virksomheden og samtidig et stort netværk at trække på. Som erfaren tillidsrepræsentant kan det være en omvæltning at skifte rolle, når man første gang sætter sig i bestyrelseslokalet. - Jeg føler mig som ligeværdig med de generalforsamlingsvalgte, men i starten var det svært for mig at se, hvad jeg kunne bidrage med. Jeg er vant til, at jeg har en stor indsigt, når jeg sidder i faglige sammenhænge. Men jeg har jo ikke en baggrund som CEO eller finansekspert med de kompetencer, som flere af de generalforsamlingsvalgte har og som også efterspørges i 9

10 en bestyrelse. Nu har jeg erkendt, at det heller ikke forventes. Anne Marie Kverneland kan til gengæld bidrage med medarbejdervinklen, men defineret på en lidt anden måde end som TR. - Jeg sidder der jo ikke som tillidsrepræsentant, så min opgave i bestyrelsen er at bevare arbejdspladsen, ikke at varetage en enkelt medarbejdergruppes interesser. Det betyder også, at jeg kan være med til at træffe beslutninger, som får konsekvenser for nogle medarbejdere. Men vi har jo været privilegerede, fordi det går godt i Novo Nordisk. Vi har ikke haft krise, så det har ikke været svært for mig at skille de to poster ad. Det er nok sværere, hvis man er i en virksomhed med røde tal på bundlinjen. Posten i bestyrelsen giver hende en god indsigt i den overordnede strategi for virksomheden, hvor hun blandt andet får information om udvikling af ny medicin og dens lange vej gennem kliniske forsøg før mulig godkendelse. - Nogle af mine TR-kolleger tror, at jeg har kendskab til forhold i produktionen eller nyt byggeri længe før dem, men det er snarere omvendt. I bestyrelsen bliver vi orienteret på et meget overordnet niveau og beskæftiger os med den globale udvikling, salg og marketing og fx Novo Nordisks fokus på diabetes. Relationen til kollegerne og deres opfattelse af de særligt udvalgte i bestyrelsen har også fået fællesklubben i Novo Nordisk til at træffe den beslutning, at hovedparten af bestyrelseshonoraret ikke går i medlemmets egen lomme. Når skatten er betalt, får Anne Marie Kverneland ti procent og resten går i en medarbejderfond, hvorfra der uddeles midler til sociale og velgørende formål. - Det fjerner en eventuel opfattelse af, at pengene skulle være ens motiv for at påtage sig hvervet, så den ordning har jeg det godt med. I dag består Novo Nordisk A/S bestyrelse af fire medarbejdervalgte og otte generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. Selv om over halvdelen af Novo Nordisk A/S medarbejdere er ansat uden for Danmark, er alle medarbejdervalgte danskere. - Det holder vi fast i, fordi vi er en del af og kender den skandinaviske kultur, som Novo Nordisks visioner og værdier bygger på. Og så er det jo også her, at flest medarbejdere er samlet i et land, siger Anne Marie Kverneland. 10

11 Gunnar Andersen (tv) og Jørn Sand Tofting, Cheminova A/S. De lytter til os Jørn Sand Tofting og Gunnar Andersen er begge medlemmer af Cheminova A/S bestyrelse. Men de er også medlemmer af Auriga Industries A/S bestyrelse, for Auriga ejer 100 procent af Cheminova, og derfor er det kutyme, at de medarbejdervalgte sidder begge steder, da det reelt er i Auriga, beslutningerne træffes. Jørn Sand Tofting er elektriker og har været 11

12 ansat på Cheminova i 24 år, og de sidste 15 år har han været tillidsrepræsentant for anlægsafdelingen. For otte år siden blev han valgt til Cheminovas bestyrelse. Gunnar Andersen er 3F er og har været Cheminova-medarbejder i 17 år, tillidsrepræsentant i 11 og været medlem af A/S-bestyrelsen i fire år. - Jeg var glad for, at jeg tog nogle kurser på LO-skolen om økonomi, og hvordan man gebærder sig i en A/S-bestyrelse, for det var jo en helt anden verden at komme ind i, hvad angik dresscode og tiltaleform, siger Jørn Sand Tofting. Det samme gjorde Gunnar Andersen på bestyrelsesformandens initiativ, selv om han nu også selv havde intentioner om det. Der er kolleger, som opfatter dem som nikkedukker, der blot sidder til pynt i bestyrelsen, og Gunnar Andersen og Jørn Sand Tofting forstår godt, at det kan være svært at opfatte anderledes, når de er bundet af tavshedspligt og derfor aldrig må fortælle, hvad der er foregået på møderne. Men de er synlige i bestyrelsen, blandt andet takket være et godt samarbejde med den tredje medarbejdervalgte, som de mødes med og diskuterer det udleverede materiale. - Vi tre har et fortrinligt samarbejde, og det er vigtigt for at blive hørt på møderne. Det har taget lang tid at få gennemslagskraft, men i dag kan vi se, at flere af de aktionærvalgte ser os som en ressource. De er ikke altid enige med os, men de lytter til os, siger Gunnar Andersen. De har også oplevet situationer, hvor de som tillidsrepræsentanter havde gavn af at kende bestyrelsens fokus og derfor kunne berolige kolleger, der ellers var bekymrede for, at deres job blev nedlagt. Både bestyrelsesformand og den adm. direktør er hjælpsomme over for de medarbejdervalgte, og direktøren tager sig gerne tid til at forklare før møderne, hvis der er noget, de ønsker uddybet. De har også haft stor glæde af et netværk med de medarbejdervalgte fra Vestas, LM Wind Power, Rockwool og Dantherm, hvor de mødtes og udvekslede erfaringer om, hvordan man bliver hørt og får gennemslagskraft i sin bestyrelse. Det er også vigtigt at prioritere det sociale samvær med de generalforsamlingsvalgte. - Når vi fx en gang om året er ude at spise, skal de medarbejdervalgte ikke klumpe sig, så vi blander os med resten af bestyrelsen, så vi lærer hinanden at kende. Det giver også basis for at snakke uden for møderne, og nogle af dem kontakter os uden for møderne, fordi de nu kender os, siger Jørn Sand Tofting. 75 procent af det skriftlige bestyrelsesmateriale er på engelsk, da Cheminova har 25 datterselskaber i hele verden og af de i alt ansatte arbejder 850 i Danmark, og det engelske har været en udfordring for Jørn Sand Tofting og Gunnar Andersen. De har dog fået undervisning på handelsskolen i Lemvig, hvor Cheminova betalte kursusafgiften, og de medarbejdervalgte brugte deres fritid på det. De taler dog fortsat dansk på bestyrelsesmøderne, da der ikke er udenlandske bestyrelsesmedlemmer i de to bestyrelser endnu. 12

13 Bjarne Pedersen, Bisca A/S. Vi vil have indflydelse Bjarne Pedersen har været ansat som NNF er i Bisca A/S siden 1974 og været medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem i otte år, og der har været nok at forholde sig til på den post. Senest da de danske ejere, blandt andre LD, solgte Bisca til en norsk koncern, Scandza i foråret Det kom ikke som et lyn fra en klar himmel, for siden august 2010 har Bjarne Pedersen vidst, at virksomheden var til salg, og at der var to-tre mulige købere. Forud var gået år med flere fusioner og omstruktureringer fra virksomheden engang var en kooperativ virksomhed. Og de seneste år er blevet brugt til at skabe en velfungerende virksomhed, der giver overskud og dermed var mulig at sælge. Men Bisca har været tæt på lukning. - For fire år siden fik vi en ny adm. direktør, og beskeden til ham fra ejerne var klar: Enten får du rettet den op eller også lukker den. Så vidste vi, at vi var langt ude, og det var nødvendigt at skære kraftigt i medarbejderstaben, siger Bjarne Pedersen. I knap tre år har han også været 13

14 tillidsmand for de 240 NNF ere i Bisca, og det var da ikke særlig behageligt som medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem at skulle være med til at træffe beslutninger, som kostede arbejdspladser. - Men i den situation var jeg jo en del af ledelsen, og det vigtigste var at redde virksomheden. Vi kunne som medarbejdervalgte så præge bestyrelsen og sørge for, at der blev kommunikeret ordentligt ud til medarbejderne om, hvad der skulle ske. Siden 2006 har Bisca kun haft produktion i Stege på Møn, men tidligere var der bl.a. også en afdeling i Hjørring. I trekvart år vidste Bjarne Pedersen og de to andre medarbejdervalgte, at den nordjyske afdeling skulle lukkes, men det var fortroligt. - Det var særlig svært for den ene medarbejdervalgte, for hun kom deroppefra, og rygterne gik jo. Og løbende rygter blandt medarbejderne har været noget af det, de medarbejdervalgte har kunnet bringe videre til ledelse og bestyrelse og dermed understrege betydningen af at informere, så snart det er muligt. Forud for hvert bestyrelsesmøde mødes de tre medarbejdervalgte med den adm. direktør, hvor de gennemgår dagsordenen og det er muligt at stille spørgsmål. Formøderne er kommet i stand på ledelsens initiativ, og Bjarne Pedersen vil anbefale andre at gøre det samme. - Det har været fantastisk spændende at sidde i bestyrelsen, og der er også blevet lyttet til os, vi er blevet taget med på råd, og vi har også præget arbejdet. Et konkret eksempel var, da man talte om at give ledelsen bonusordninger, hvor vi som medarbejdere pressede på for, at medarbejderne også skulle have bonus, hvis det gik godt. Og efter næsten et års arbejde lykkedes det at komme igennem med kravet, og alle medarbejdere har fået udbetalt bonus de seneste år. - Det nytter ikke, at man sætter sig i et hjørne og siger, at det hele jo er aftalt på forhånd. Man har jo også både samme pligter og ansvar som de andre bestyrelsesmedlemmer. Da dette interview blev gennemført, havde de nye norske ejere ikke meldt ud, om Bisca fortsat vil få sin egen danske bestyrelse, så Bjarne Pedersen vidste af gode grunde ikke, om han fortsat var medarbejdervalgt. Men i første omgang er det vigtigste også at skabe tryghed og sikre roen blandt medarbejderne. Og der er efter Bjarne Pedersens mening ingen grund til at frygte den norske overtagelse. Blandt andet fordi der ikke er tale om en konkurrent, som kunne have en interesse i at nedlægge den danske produktion. - De nye ejere har tværtimod sagt, at de fortsat ønsker at producere småkager i Danmark, og de ønsker at bruge penge og udvikle virksomheden her på Møn, så det her er den bedste løsning for os. 14

15 Her kan du få hjælp Denne pjece er rettet mod dig, der gerne vil vide noget om, hvad man kan bruge medarbejderrepræsentation i virksomhedens ledelse til, og hvordan man etablerer en sådan repræsentation. CO-industri yder juridisk rådgivning. Hører du under et andet kartel, kan du også få hjælp der. Se bagsiden for kontaktoplysninger. Undervejs kan der opstå en række spørgsmål, og finder du ikke svaret her i pjecen, kan du altid henvende dig til dit forbund/kartel. Kartellernes kontaktoplysninger finder du her i pjecen. Center for arbejdsliv og læring (CEFAL) afholder konference og kurser for medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen. Se mere her: I kartellerne har vi i samarbejde udgivet en håndbog for medarbejderrepræsentanter, der giver svar på langt de fleste spørgsmål. Håndbogen fås ved henvendelse til dit kartel. CO-industri afholder desuden i samarbejde med de øvrige karteller hvert år et topmøde for medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen og deres suppleanter. Når du er registreret i kartellernes register over medarbejderrepræsentanter og suppleanter, modtager du automatisk håndbogen, får adgang til en lukket hjemmeside med relevante oplysninger, tilbud om konferencer m.m. Find vejledningen til den nye selskabslovgivning hos Erhvervsstyrelsen (Tidligere Erhvervs- og Selskabsstyrelsen): Komiteen for God Selskabsledelses hjemmeside indeholder mange gode råd til bestyrelsesarbejdet: Samfundsansvar.dk er en hjemmeside fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Her kan hentes råd og inspiration til, hvordan man arbejder med virksomhedens samfundsmæssige ansvar: Du kan desuden finde information her: På CO-industris lukkede del af hjemmesiden finder du svar på mange af de spørgsmål, som medarbejderrepræsentanter ofte har til arbejdet. Den lukkede del er forbeholdt medlemmer og kræver log-in. Se mere på: under medlemsservice / AS service. HUSK AT MEDDELE dit kartel, at du er blevet valgt som medarbejderrepræsentant eller suppleant. Når det er registreret, vil du modtage kartellernes tilbud til medarbejdervalgte! 15

16 Kontakt CO-industri Vester Søgade 12, København V. Telefon: Kontaktpersoner: Peter Rimfort og Nadja Christy BAT-kartellet Kampmannsgade København V. Telefon: Kontaktperson: Camilla Vakgaard GIMK-kartellet Weidekampsgade København C. Telefon: Kontaktperson: Kim Jung Olsen HANDELSKARTELLET I DANMARK C.F. Richsvej Frederiksberg Telefon: Kontaktperson: Susie Kristensen

Guide til valgudvalget

Guide til valgudvalget Guide til valgudvalget Det vigtige valgudvalg Når der skal vælges medarbejdere ind i selskabsbestyrelsen, er det valgudvalget, der planlægger valgprocessen. Valgudvalget afgør, hvornår valget skal afholdes,

Læs mere

Hvem kan stille op til valg? Alle medarbejdere i selskabet kan stille op til valg.

Hvem kan stille op til valg? Alle medarbejdere i selskabet kan stille op til valg. Information om medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer Hvem kan vælges til bestyrelse, og hvad er formålet med medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer? Hvad går arbejdet som bestyrelsesmedlem ud på? Hvad

Læs mere

Nyvalgt bestyrelsesmedlem. i gang med bestyrelsesarbejdet

Nyvalgt bestyrelsesmedlem. i gang med bestyrelsesarbejdet Nyvalgt bestyrelsesmedlem i gang med bestyrelsesarbejdet Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer Nyvalgt bestyrelsesmedlem - i gang med bestyrelsesarbejdet Denne pjece giver nogle råd til medarbejdervalgte

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 30. juli 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 30. juli 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 30. juli 2008 28. juli 2008. Nr. 797. Bekendtgørelse for Grønland om medarbejderes valg af bestyrelsesmedlemmer i aktieselskaber og anpartsselskaber m.v. (selskabsrepræsentation)

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om medarbejderes valg af bestyrelsesmedlemmer i aktieselskaber og anpartsselskaber m.v 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om medarbejderes valg af bestyrelsesmedlemmer i aktieselskaber og anpartsselskaber m.v 1) Nr. 1388 11. december 2007 Bekendtgørelse for Færøerne om medarbejderes valg af bestyrelsesmedlemmer i aktieselskaber og anpartsselskaber m.v 1) (Selskabsrepræsentation) Kapitel 1 Beregning af det gennemsnitlige

Læs mere

(Koncernrepræsentation)

(Koncernrepræsentation) Bekendtgørelse nr. 468 af 2. juli 1987 om medarbejderes valg af bestyrelsesmedlemmer i sparekasser, andelskasser og sammenslutninger af andelskasser, der er moderselskab i en koncern. 1) Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

AFTALE OM FRIVILLIG ORDNING FOR SELSKABS- OG KONCERNREPRÆSENTATION (ETABLERING AF INTERNATIONAL KONCERNREPRÆSENTATION)

AFTALE OM FRIVILLIG ORDNING FOR SELSKABS- OG KONCERNREPRÆSENTATION (ETABLERING AF INTERNATIONAL KONCERNREPRÆSENTATION) AFTALE OM FRIVILLIG ORDNING FOR SELSKABS- OG KONCERNREPRÆSENTATION (ETABLERING AF INTERNATIONAL KONCERNREPRÆSENTATION) Mellem: COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kgs. Lyngby CVR-nr. 4462 3528 (Herefter 'COWI

Læs mere

A/S NYT. Læs i dette nummer: - Internet-generalforsamlinger - Medarbejderrepræsentanternes indflydelse - Konference. Nr.

A/S NYT. Læs i dette nummer: - Internet-generalforsamlinger - Medarbejderrepræsentanternes indflydelse - Konference. Nr. Nr. 1 - august 2004 A/S NYT Læs i dette nummer: - Internet-generalforsamlinger - Medarbejderrepræsentanternes indflydelse - Konference Leder I oktober holdes CO-industris A/S-konferencer, hvor medarbejdervalgte,

Læs mere

VEJLEDNING. om reglerne for selskabs- og koncernrepræsentation. Udgivet af Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING. om reglerne for selskabs- og koncernrepræsentation. Udgivet af Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING om reglerne for selskabs- og koncernrepræsentation Udgivet af Erhvervsstyrelsen September 2011 Indholdsfortegnelse Erhvervsstyrelsens vejledning om reglerne for selskabs- og koncernrepræsentation

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om medarbejderes valg af bestyrelsesmedlemmer i moderselskaber, der er aktieselskaber og anpartsselskaber m.

Bekendtgørelse for Færøerne om medarbejderes valg af bestyrelsesmedlemmer i moderselskaber, der er aktieselskaber og anpartsselskaber m. Nr. 1387 11. december 2007 Bekendtgørelse for Færøerne om medarbejderes valg af bestyrelsesmedlemmer i moderselskaber, der er aktieselskaber og anpartsselskaber m.v 1) (Koncernrepræsentation) Kapitel 1

Læs mere

HOLBÆK SERVICE A/S. Vedtægter. 19. december 2013

HOLBÆK SERVICE A/S. Vedtægter. 19. december 2013 1 HOLBÆK SERVICE A/S Vedtægter 19. december 2013 VEDTÆGTER FOR HOLBÆK SERVICE A/S CVR-NR. 33 03 28 38 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Holbæk Service A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Holbæk Kommune.

Læs mere

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede.

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede. 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er Bornholms Brand A.m.b.a. 2.0 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Bornholms Regionskommune. 3.0 FORMÅL 3.1 Selskabets primære formål er at eje aktier i Bornholms Brandforsikring

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave)

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave) VEDTÆGTER for Codan A/S CVR-nr. 56 77 12 12 (2015-udgave) CODAN A/S 1 I. Almindelige bestemmelser 1. Selskabets navn er Codan A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Codan Limited A/S.

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmers rettigheder, pligter og ansvar

Bestyrelsesmedlemmers rettigheder, pligter og ansvar Bestyrelsesmedlemmers rettigheder, pligter og ansvar 8. august 2013 Esbjerg Forsyning A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Telefon 7614 2414 Fax 7614 2485 www.esbjergforsyning.dk post@esbjergforsyning.dk Bestyrelsesmedlemmernes

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital udgør kr fordelt på aktier á kr eller multipla heraf. Der udstedes ikke ejerbeviser.

3.1 Selskabets aktiekapital udgør kr fordelt på aktier á kr eller multipla heraf. Der udstedes ikke ejerbeviser. Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 155426 UDKAST VEDTÆGTER FOR FORSYNINGEN ALLERØD RUDERSDAL A/S CVR-nr. 34 08 61 92 1. SELSKABETS NAVN 1.1 Selskabets

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

2.1 Selskabets formål er at varetage spildevandsforsyningsvirksomhed indenfor Ringkøbing-Skjern Kommune.

2.1 Selskabets formål er at varetage spildevandsforsyningsvirksomhed indenfor Ringkøbing-Skjern Kommune. Lett Advokatfirma Adv. Jacob Christiansen J.nr. 256201-DJU VEDTÆGTER For Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S. 1.2 Selskabets hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 2 2. Hjemsted... 2 3. Formål... 2 4. Selskabets kapital... 2 5. Selskabets aktier... 2 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse... 2

Læs mere

Bilag 1 til retningslinje nr. 2: Eksempel på en forretningsorden

Bilag 1 til retningslinje nr. 2: Eksempel på en forretningsorden Bilag 1 til retningslinje nr. 2: Eksempel på en forretningsorden Forretningsorden for bestyrelsen i (AFDELINGENS NAVN) Indledning Denne forretningsorden fastlægger reglerne for arbejdet i bestyrelsen som

Læs mere

MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER

MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER CO-industri, Vester Søgade 12.2. sal Tlf. 33638000 Fax 33638099 www.co-industri.dk E-mail:co@co-industri.dk MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER hvilken indflydelse har de? BAT-kartellet Kampmannsgade

Læs mere

Valgregulativ for Mariagerfjord Vand a s

Valgregulativ for Mariagerfjord Vand a s Valgregulativ for Mariagerfjord Vand a s 1. Formål og baggrund 1.1 Nærværende valgregulativ fastsætter reglerne for valg af forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen i Mariagerfjord Vand a s. 1.2 Ifølge

Læs mere

for VEDTÆGTER Multiforsyning A/S CVR-nr Navn 1.1 Selskabets navn er Multiforsyning A/S.

for VEDTÆGTER Multiforsyning A/S CVR-nr Navn 1.1 Selskabets navn er Multiforsyning A/S. . C253111 VEDTÆGTER for Multiforsyning A/S CVR-nr. 35 25 36 02 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Multiforsyning A/S. 1.2 Selskabets binavn er Vestforsyning Multiforsyning A/S. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S VEDTÆGTER for ENERGIMIDT NET A/S CVR-nr. 28 33 18 78 18. juni 2015 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. 1 Selskabets binavne er EnergiMidt Net Vest A/S, ELRO Net A/S og ELRO

Læs mere

Udgivet af: CO-industri www.co-industri.dk

Udgivet af: CO-industri www.co-industri.dk Udgivet af: CO-industri www.co-industri.dk Oplag: 2.000 Redaktion: Nadja Christy, CO-industri Tekst: Azad Cakmak og Nadja Christy, CO-industri Illustrationer: Mette Ehlers Design og grafisk produktion:

Læs mere

Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18

Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18 Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18 Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. Side 1 af 7 1 Navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. for den selvejende daginstitution. Ministeriernes Børnehus

VEDTÆGTER. for den selvejende daginstitution. Ministeriernes Børnehus VEDTÆGTER for den selvejende daginstitution Ministeriernes Børnehus Navn og formål Institutionens navn er Ministeriernes Børnehus. Institutionen er beliggende i Vester Voldgade 123 og Frederiksholms Kanal

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse 1 Navn Kredsens navn er: Epilepsiforeningen Kredsen er stiftet den under navnet: Kredsens geografiske område er kommuner Kredse under Epilepsiforeningen er

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Forsyning Holding A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Forsyning Holding A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

V E D T Æ G T E R. EnergiMidt Net A/S (Cvr.-nr. 28 33 18 78)

V E D T Æ G T E R. EnergiMidt Net A/S (Cvr.-nr. 28 33 18 78) V E D T Æ G T E R Ref 4300079 Dok 847493 EnergiMidt Net A/S (Cvr.-nr. 28 33 18 78) Navn: 1 Selskabet er et aktieselskab. Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. Selskabets binavn er EnergiMidt Net Vest

Læs mere

Bestyrelsesmøde 9. december 2016

Bestyrelsesmøde 9. december 2016 BIOFOS Holding A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 89 25 Bestyrelsesmøde 9. december 2016 1. december 2016 Pkt. 9. Anbefaling til ejerkommunerne

Læs mere

Sammensætning af bestyrelser ifm forbrugervalg

Sammensætning af bestyrelser ifm forbrugervalg Sammensætning af bestyrelser ifm forbrugervalg Arwos har i dag følgende selskabskonstruktion med forskellige bestyrelser: Antal Antal Antal I alt generalforsamlingsvalgte fra Byråd generalforsamlingsvalgte

Læs mere

HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S. Vedtægter

HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S. Vedtægter HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S Vedtægter 18. december 2013 VEDTÆGTER FOR HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S CVR-NR. 33 03 26 33 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Holbæk Forsyning Holding A/S. 1.2 Selskabets binavn

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Vedtægter for SimCorp A/S

Vedtægter for SimCorp A/S SimCorp A/S Weidekampsgade 16 2300 København S Danmark Telefon: +45 35 44 88 00 Telefax: +45 35 44 88 11 E-mail: info@simcorp.com www.simcorp.com CVR-nummer: 15 50 52 81 Vedtægter for SimCorp A/S Selskabets

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE

ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelses hjemmeside www.godfondsledelse.dk ANBEFALING FONDEN FØLGER

Læs mere

Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne

Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne Maj 2016 Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne. Foreningens hjemsted er København. Foreningen

Læs mere

Vedtægter. for. Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S. Selskabets navn, hjemsted og formål

Vedtægter. for. Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S. Selskabets navn, hjemsted og formål Vedtægter for Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S. 2 Selskabets hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn.

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 FYN Hjemsted: Fyn og Øerne 2. Medlemskab af organisationer

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE

ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelses hjemmeside www.godfondsledelse.dk ANBEFALING FONDEN FØLGER

Læs mere

Mandat og forretningsorden for Nominerings- og Vederlagsudvalget i Ambu A/S ( Selskabet )

Mandat og forretningsorden for Nominerings- og Vederlagsudvalget i Ambu A/S ( Selskabet ) Mandat og forretningsorden for Nominerings- og Vederlagsudvalget i Ambu A/S ( Selskabet ) 1. Baggrund og formål 1.1 Udvalget er etableret af Selskabets bestyrelse med henblik på at bistå og rådgive Selskabets

Læs mere

Anbefalinger for god Fondsledelse I Muskelsvindfonden

Anbefalinger for god Fondsledelse I Muskelsvindfonden Anbefalinger for god Fondsledelse I Muskelsvindfonden Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelses hjemmeside www.godfondsledelse.dk.

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse for Isabellafonden

Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse for Isabellafonden Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse for Isabellafonden 1 Følg eller forklar Det følger af årsregnskabslovens 77 a, at fonde, som er omfattet af lov om erhvervsdrivende fonde, skal medtage bestyrelsens

Læs mere

Bilag 1.8(a) til ejeraftale om KLAR Forsyning ApS VERSION 2015.09.14 VEDTÆGTER FOR KLAR FORSYNING APS. CVR-nr. 36 48 44 38

Bilag 1.8(a) til ejeraftale om KLAR Forsyning ApS VERSION 2015.09.14 VEDTÆGTER FOR KLAR FORSYNING APS. CVR-nr. 36 48 44 38 Bilag 1.8(a) til ejeraftale om KLAR Forsyning ApS Horten Advokat Jim Øksnebjerg Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 166742 VERSION 2015.09.14 VEDTÆGTER FOR KLAR

Læs mere

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danske Hospitalsklovne. Foreningen anvender navnet Danish Hospital Clowns i internationale sammenhænge. 2. Foreningens

Læs mere

3.1 Bankens formål er at drive bankvirksomhed samt andre aktiviteter i henhold til lov om finansiel virksomhed.

3.1 Bankens formål er at drive bankvirksomhed samt andre aktiviteter i henhold til lov om finansiel virksomhed. [Oversættelse] Vedtægter for P/F BankNordik 1.0 Navn 1.1 Bankens navn er Partafelagið BankNordik. 1.2 Banken driver tillige virksomhed under følgende binavne: Norðoya Banki, Sjóvinnubankin, Føroya Banki,

Læs mere

Vedtægter for Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdeling for Sydvestjylland

Vedtægter for Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdeling for Sydvestjylland Vedtægter for Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdeling for Sydvestjylland 1 Navn og formål Lokalafdelingens navn er Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdeling for Sydvestjylland. I daglig tale benyttes

Læs mere

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue.

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue. Vedtægter Indhold 1. Virksomhedens navn... 2 2. Virksomhedens hjemsted... 2 3. Organisationsform... 2 4. Virksomhedens formål... 2 5. Ejerforhold og hæftelse... 2 6. Kunder og forbrugere... 2 7. Repræsentantskab...

Læs mere

Vedtægter. Navn og formål

Vedtægter. Navn og formål Vedtægter Navn og formål 1 Andelsselskabets navn er Grindsted El- og Varmeværk A.M.B.A. og dets hjemsted er Grindsted. Selskabets hovedformål er på bedste og billigste måde, sammen med sine datterselskaber

Læs mere

Fonden følger anbefalingen. Bestyrelsen har vedtaget en åbenhedspolitik,

Fonden følger anbefalingen. Bestyrelsen har vedtaget en åbenhedspolitik, NOTAT s besvarelse af Komitéen for god fondsledelses 16 anbefalinger til god fondsledelse Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelses

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Kapitalselskabets ledelse m.v.

Orientering om den nye selskabslov Kapitalselskabets ledelse m.v. Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Kapitalselskabets ledelse m.v. Side 2 Kapitalselskabets ledelse m.v. Reglerne om kapitalselskabets ledelse er ændret indenfor følgende områder: Valg af ledelsesstruktur,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BRUGERBESTYRELSEN PÅ AKTIVITESCENTRET SOPHIELUND HØRSHOLM KOMMUNE. 1 Navn Aktivitetscentret Sophielund, Sophielund 25, 2970 Hørsholm.

VEDTÆGTER FOR BRUGERBESTYRELSEN PÅ AKTIVITESCENTRET SOPHIELUND HØRSHOLM KOMMUNE. 1 Navn Aktivitetscentret Sophielund, Sophielund 25, 2970 Hørsholm. 20.04.2017 VEDTÆGTER FOR BRUGERBESTYRELSEN PÅ AKTIVITESCENTRET SOPHIELUND HØRSHOLM KOMMUNE 1 Navn Aktivitetscentret Sophielund, Sophielund 25, 2970 Hørsholm. 2 Formål Aktivitetscentret Sophielund har til

Læs mere

Vedtægter. for Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904. Fondsregister nummer 1486

Vedtægter. for Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904. Fondsregister nummer 1486 Vedtægter for Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904 Fondsregister nummer 1486 1. Navn og hjemsted 1. Fondens navn er Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904. 2. Fonden er en selvejende institution undergivet

Læs mere

3.2 Selskabet kan som led i driften producere og sælge biogasbaseret el og varme.

3.2 Selskabet kan som led i driften producere og sælge biogasbaseret el og varme. VEDTÆGTER for VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S CVR-nr. 26 70 40 06 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Vestforsyning Spildevand A/S. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemsted er Holstebro Kommune. 3. Formål 3.1 Selskabet

Læs mere

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ).

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). Vedtægter for Fonden Djurs Vand 1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). 2.0 Selskabets stifter 2.1. Selskabets stifter er Ebeltoft Kommune. 3.0

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i. Svendborg Kraftvarme A/S

Forretningsorden for bestyrelsen i. Svendborg Kraftvarme A/S Forretningsorden for bestyrelsen i Svendborg Kraftvarme A/S Juni 2014 1.0 Forretningsordenens hjemmel 1.1 Nærværende forretningsorden er oprettet i henhold til Lov om aktie- og anpartsselskaber, 130. 1.2

Læs mere

NOTAT. Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST Ref. ANMMA Den 7. juni 2013

NOTAT. Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST Ref. ANMMA Den 7. juni 2013 NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4609-00059 Ref. ANMMA Den 7. juni 2013 Opdateret notat om forbrugerindflydelse og medarbejderrepræsentation i vandselskaber. Bestyrelsen i et vandselskab

Læs mere

Vedtægt for. Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn

Vedtægt for. Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn Vedtægt for Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Navnet er Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte

Læs mere

Vedtægter for HOFOR A/S

Vedtægter for HOFOR A/S Vedtægter for HOFOR A/S CVR-nr. 10 07 30 22 1. Navn 1.1 Selskabets navn er HOFOR A/S. 1.2 Selskabets binavne er: 2. Formål - HOVEDSTADSOMRÅDETS FORSYNINGSSELSKAB A/S - HOFOR Service A/S - HOFOR Forsyning

Læs mere

CBS Executive Fonden. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

CBS Executive Fonden. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. CBS Executive Fonden Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Udarbejdet i forbindelse med Fondens årsrapport for regnskabsperioden 2015 Skema til Lovpligtig redegørelse

Læs mere

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode:

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode: INDUSTRIENS FOND (CVR. 14536175) Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode:

Læs mere

Vejledning til standardvedtægter for fællesklubber i HK-Kommunal og Dansk Socialrådgiverforening. (sprogligt revideret april 2004 og 2010)

Vejledning til standardvedtægter for fællesklubber i HK-Kommunal og Dansk Socialrådgiverforening. (sprogligt revideret april 2004 og 2010) Vejledning til standardvedtægter for fællesklubber i HK-Kommunal og Dansk Socialrådgiverforening. (sprogligt revideret april 2004 og 2010) Forord Samarbejdet mellem Dansk Socialrådgiverforening og HK-Kommunal

Læs mere

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S 20. maj 2015 Side: 1 af 5 PSO/lijo Retningslinjer for Danske Spil A/S I medfør af selskabslovens (SEL) 357 skal bestyrelsen i et statsligt aktieselskab sørge for, at der fastsættes retningslinjer, som

Læs mere

Skema for Anbefalinger for God Fondsledelse

Skema for Anbefalinger for God Fondsledelse Skema for Anbefalinger for God Fondsledelse Anbefaling 1. Åbenhed og kommunikation 1.1. Det anbefales, at bestyrelsen vedtager retningslinjer for ekstern kommunikation, herunder hvem, der kan, og skal

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital er kr. 60.000.000,00. Aktiekapitalen består af:

3.1 Selskabets aktiekapital er kr. 60.000.000,00. Aktiekapitalen består af: Forslag til vedtægtsændringer på den ordinære generalforsamling den 28. august 2013 VEDTÆGTER for Harboes Bryggeri A/S CVR nr. 43 91 05 15 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Harboes Bryggeri A/S.

Læs mere

3.1 Selskabets formål er at udøve erhvervsmæssig virksomhed med tilknytning til forsyningsvirksomhed.

3.1 Selskabets formål er at udøve erhvervsmæssig virksomhed med tilknytning til forsyningsvirksomhed. VEDTÆGTER for VESTFORSYNING ERHVERV A/S CVR-nr. 26 35 06 97 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Vestforsyning Erhverv A/S. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemsted er Holstebro Kommune. 3. Formål 3.1 Selskabets

Læs mere

EJERSTRATEGI FOR KOMMUNALT EJEDE SELSKABER OG HAVNE I FREDERIKSHAVN KOMMUNE

EJERSTRATEGI FOR KOMMUNALT EJEDE SELSKABER OG HAVNE I FREDERIKSHAVN KOMMUNE EJERSTRATEGI FOR KOMMUNALT EJEDE SELSKABER OG HAVNE I FREDERIKSHAVN KOMMUNE Dato: 9. april 2014 INDLEDNING Dette notat omhandler Frederikshavn Kommunes ejerstrategi for sine kommunalt ejede aktieselskaber

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 23. december

Læs mere

2.3 Selskabets indtægter eller overskud må udelukkende anvendes til selskabets formål, og det årlige overskud må ikke udbetales til andelshaverne.

2.3 Selskabets indtægter eller overskud må udelukkende anvendes til selskabets formål, og det årlige overskud må ikke udbetales til andelshaverne. Vedtægter for SEAS-NVE A.m.b.A. vedtaget på repræsentantskabsmødet den 29. april 2015 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Selskabets navn er SEAS-NVE A.m.b.A. Selskabet driver tillige virksomhed under følgende binavne:

Læs mere

Anbefaling Gode eksempler Dårlige eksempler Begrundelse

Anbefaling Gode eksempler Dårlige eksempler Begrundelse Anbefaling Gode eksempler Dårlige eksempler Begrundelse 1.1.1. Det anbefales, at det centrale ledelsesorgan bl.a. gennem investor relations arbejde sikrer en løbende dialog mellem selskabet og aktionærerne,

Læs mere

VEJLEDNING OM. Ledelses-, revisor- og vedtægtsændringer UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Ledelses-, revisor- og vedtægtsændringer UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Ledelses-, revisor- og vedtægtsændringer UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2011 Indhold 1. Ledelsesændringer... 2 1.1. Bestyrelse og tilsynsråd... 3 1.2. Direktion... 3 2. Revisorændringer...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORSYNING BALLERUP SERVICE A/S CVR. NR Horten Philip Heymans Allé Hellerup Tlf Fax

VEDTÆGTER FOR FORSYNING BALLERUP SERVICE A/S CVR. NR Horten Philip Heymans Allé Hellerup Tlf Fax Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr.157077 VEDTÆGTER FOR FORSYNING BALLERUP SERVICE A/S CVR. NR. 33 05 91 24 \\fd09fs02\tshomes$\fb\fbifk\desktop\til web\publiseret

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S April 2016 Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Hjemsted... 3 3. Formål... 3 4. Selskabets kapital... 3 5. Selskabets aktier... 3 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse...

Læs mere

Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C

Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C I henhold til Vedtægternes 14 fastsætter bestyrelsen forretningsorden og instrukser for sit virke. Forretningsorden skal sikre, at bestyrelsen gennem sit arbejde

Læs mere

Vedtægter for LOBPA Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance

Vedtægter for LOBPA Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance Vedtægter for LOBPA Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Stk. 1. Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance, i det følgende benævnt LOBPA, er stiftet

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for Fonden Københavns Madhus

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for Fonden Københavns Madhus Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for Fonden Københavns Madhus Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad

Læs mere

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode: 1. januar december 2015.

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode: 1. januar december 2015. Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode: 1. januar 2015 31. december

Læs mere

Copenhagen Capacitys besvarelse af Komitéen for god Fondsledelses 16 anbefalinger til god fondsledelse

Copenhagen Capacitys besvarelse af Komitéen for god Fondsledelses 16 anbefalinger til god fondsledelse Copenhagen Capacitys besvarelse af Komitéen for god Fondsledelses 16 anbefalinger til god fondsledelse 15.12.2015 Fonden er omfattet af anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen

Læs mere

ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER

ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 NAVN OG FORMÅL... 3 2 MEDLEMMER... 3 3 MYNDIGHEDER... 4 4 LANDSMØDE... 4 5 EKSTRAORDINÆRT LANDSMØDE... 6 6 VALG AF BESTYRELSE... 7 7 BESTYRELSEN...

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er i første række at eje varemærket Bang

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Danske Døves Ungdomsforbund

VEDTÆGTER FOR Danske Døves Ungdomsforbund VEDTÆGTER FOR Danske Døves Ungdomsforbund 2016 AFSNIT 1: INDLEDENDE BESTEMMELSER 1 NAVN, STIFTELSE OG HJEMSTED 1.1 Forbundets navn er Danske Døves Ungdomsforbund (DDU). Forbundets internationale benævnelse

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital udgør kr. 46 mio. fordelt på aktier á kr. 1 eller multipla heraf. Der udstedes ikke ejerbeviser.

3.1 Selskabets aktiekapital udgør kr. 46 mio. fordelt på aktier á kr. 1 eller multipla heraf. Der udstedes ikke ejerbeviser. Horten Advokat Rikke Søgaard Berth Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 149563 UDKAST 13.03.11 VEDTÆGTER FOR SOLRØD FORSYNING HOLDING A/S CVR-nr. 33 04 73 12 1.

Læs mere

Vedtægter. Side 1 af 7

Vedtægter. Side 1 af 7 Vedtægter Side 1 af 7 1 Navn og juridisk status Landsdelsforeningens navn er DGI Nordjylland Stk. 2. DGI Nordjylland er en forening og en selvstændig juridisk enhed. Stk. 3. Landsdelsforeningen er en sammenslutning

Læs mere

Vedtægter for Dansk Affald A/S. 3 ejerkommuner. Vedtægter. for. Dansk Affald A/S

Vedtægter for Dansk Affald A/S. 3 ejerkommuner. Vedtægter. for. Dansk Affald A/S 3 ejerkommuner Vedtægter for Dansk Affald A/S 1 Indhold 1. Navn, hjemsted og formål... 3 2. Kapital og aktier... 3 2.1 Aktiekapital... 3 2.2 Aktierne... 3 2.3 Rettigheder... 3 2.4 Overdragelse... 3 2.5

Læs mere

Anbefalinger for god Fondsledelse for Fairstart Fonden cvr

Anbefalinger for god Fondsledelse for Fairstart Fonden cvr Anbefalinger for god Fondsledelse for Fairstart Fonden cvr 3766 2372 Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelses hjemmeside www.godfondsledelse.dk.

Læs mere

VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED

VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED SPAREKASSE Navn, hjemsted og formål. 1 Sparekassens navn er Sønderhå-Hørsted Sparekasse. Dens hjemsted er Sønderhå i Thisted kommune. Sparekassens formål er at drive bank- og

Læs mere

Anbefalinger for god Fondsledelse

Anbefalinger for god Fondsledelse Anbefalinger for god Fondsledelse Poul Erik Bech Fonden er ikke omfattet af den lovpligtige redegørelse om god fondsledelse i erhvervsdrivende fonde, jf. årsregnskabslovens 77 a, men har valgt at forholde

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S

VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Fredensborg Forsyning A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Fredensborg Kommune. 1.3 Selskabets

Læs mere

Vedtægt. for de kommunale institutioner. under Dagtilbud

Vedtægt. for de kommunale institutioner. under Dagtilbud Vedtægt for de kommunale institutioner under Dagtilbud 1. Formål Formålet med forældrebestyrelser i de kommunale daginstitutioner under Dagtilbud i Aabenraa Kommune er, at give forældrene en reel indflydelse

Læs mere

VEDTÆGTER BIOFOS HOLDING A/S ("SELSKABET") CVR-NR BIOFOS Holding A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K

VEDTÆGTER BIOFOS HOLDING A/S (SELSKABET) CVR-NR BIOFOS Holding A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K BIOFOS Holding A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 89 25 VEDTÆGTER BIOFOS HOLDING A/S ("SELSKABET") CVR-NR. 25608925 1. NAVN 1.1 Selskabets

Læs mere

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode: 1. januar 31. december 2015.

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode: 1. januar 31. december 2015. Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a Politiken-Fonden Bemærk! Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode:

Læs mere

Forretningsorden for klyngeinstitutionen Ravnsholt.

Forretningsorden for klyngeinstitutionen Ravnsholt. Forretningsorden for klyngeinstitutionen Ravnsholt. Nedenstående forretningsorden er udarbejdet for at medvirke til at skabe klarhed over, hvordan bestyrelsen skal forholde sig i udøvelsen af sit arbejde.

Læs mere

VEDTÆGTER for "HJARNØ FÆRGEFART"

VEDTÆGTER for HJARNØ FÆRGEFART Vedtægterne er gældende fra 1. januar 2018. VEDTÆGTER for "HJARNØ FÆRGEFART" 1 "Hjarnø Færgefart" er en selvejende institution, d e r er oprettet m e d d e t formål at varetage søtransporten mellem Hjarnø

Læs mere

Den Danske Maritime Fond

Den Danske Maritime Fond Den Danske Maritime Fond Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a Bemærk! Redegørelsen udgør en

Læs mere

Opgaver og ansvar for medarbejdervalgte repræsentanter i medievirksomheders bestyrelser

Opgaver og ansvar for medarbejdervalgte repræsentanter i medievirksomheders bestyrelser Opgaver og ansvar for medarbejdervalgte repræsentanter i medievirksomheders bestyrelser Dansk Journalistforbund, januar 1994 Indhold: 1. Sådan skal valgene foregå... side 3 2. Din rolle i forhold til kollegerne...

Læs mere

ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER

ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 NAVN OG FORMÅL... 3 2 MEDLEMMER... 3 3 MYNDIGHEDER... 4 4 LANDSMØDE... 4 5 EKSTRAORDINÆRT LANDSMØDE... 6 6 VALG AF BESTYRELSE... 7 7 BESTYRELSEN...

Læs mere

Købmand Herman Sallings Fond. Anbefalinger for god Fondsledelse. Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77

Købmand Herman Sallings Fond. Anbefalinger for god Fondsledelse. Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 Købmand Herman Sallings Fond Anbefalinger for god Fondsledelse Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige

Læs mere

Forretningsorden for Specialinstitutionen Solen, Vejle Kommune 2016/2017

Forretningsorden for Specialinstitutionen Solen, Vejle Kommune 2016/2017 Forretningsorden for Specialinstitutionen Solen, Vejle Kommune 2016/2017 Forretningsordenen følger Vejle Kommunes styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner samt de kommunale fritids- og ungdomsklubber,

Læs mere