AFTALE OM FRIVILLIG ORDNING FOR SELSKABS- OG KONCERNREPRÆSENTATION (ETABLERING AF INTERNATIONAL KONCERNREPRÆSENTATION)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AFTALE OM FRIVILLIG ORDNING FOR SELSKABS- OG KONCERNREPRÆSENTATION (ETABLERING AF INTERNATIONAL KONCERNREPRÆSENTATION)"

Transkript

1 AFTALE OM FRIVILLIG ORDNING FOR SELSKABS- OG KONCERNREPRÆSENTATION (ETABLERING AF INTERNATIONAL KONCERNREPRÆSENTATION)

2 Mellem: COWI A/S Parallelvej Kgs. Lyngby CVR-nr (Herefter 'COWI A/S') COWI Holding A/S Parallelvej Kgs. Lyngby CVR-nr (Herefter 'COWI Holding A/S') COWIfonden Parallelvej Kgs. Lyngby CVR-nr (Herefter 'COWIfonden') i forening kaldet 'Selskaberne' og Samarbejdsudvalget i COWI A/S (Herefter 'SU') er der d.d. indgået følgende aftale om frivillig ordning for selskabs- og koncernrepræsentation (herefter 'Aftalen'). 1. BAGGRUND OG FORMÅL 1.1 SU og ledelserne i COWI A/S, COWI Holding A/S og COWIfonden har i enighed besluttet at etablere en frivillig ordning om selskabs- og koncernrepræsentation, jf. herved 143 i Selskabsloven (Lovbekendtgørelse nr. 322 af 11. april 2011) med tilhørende Bekendtgørelse om medarbejderrepræsentation (Bekendtgørelse nr. 344 af 30. marts 2012), i COWI A/S, COWI Holding A/S og COWIfonden. Aftalen omfatter endvidere etablering af international koncernrepræsentation i COWI Holding A/S samt i COWIfonden. 1.2 Aftalen er betinget af, at der på den ordinære generalforsamling i COWI A/S og i COWI Holding A/S den 21. marts 2013 samt på bestyrelsesmødet i COWIfonden den 5. marts 2013 træffes beslutning om at etablere en frivillig ordning om medarbejderrepræsentation,

3 herunder at medarbejdere i koncernens datterselskaber i Sverige og Norge kan indgå i kredsen af valgbare og stemmeberettigede til valget af koncernrepræsentanter i COWI Holding A/S og COWIfonden (international koncernrepræsentation), jf. herved 141, stk. 3 i Selskabsloven og 24 i Bekendtgørelse om medarbejderrepræsentation. 2. DEFINITIONER 2.1 Definitionerne anført i 2 i Bekendtgørelse om medarbejderrepræsentation finder tilsvarende anvendelse for denne Aftale, medmindre andet er specifikt anført. 3. ANTAL SELSKABS- OG KONCERNREPRÆSENTANTER 3.1 I COWI A/S har medarbejderne i selskabet ret til at vælge et antal medlemmer (selskabsrepræsentanter) til selskabets bestyrelse, og et tilsvarende antal suppleanter for disse, svarende til halvdelen af de generalforsamlingsvalgte medlemmer af bestyrelsen, dog mindst to medlemmer. Hvis antallet af selskabsrepræsentanter ikke udgør et helt tal, afrundes opad. Antallet af selskabsrepræsentanter opgøres på datoen for offentliggørelse af valgdatoen, idet SU dog er indforstået med, at antallet af selskabsrepræsentanter (herefter 'Medarbejdervalgte Bestyrelsesmedlemmer') ved det førstkommende medarbejdervalg (der afholdes i 2014) således reduceres fra de nuværende tre til to Medarbejdervalgte Bestyrelsesmedlemmer under forudsætning af, at antallet af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer i øvrigt ikke overstiger fire. 3.2 I COWI Holding A/S vælges der et antal medlemmer (selskabs- og koncernrepræsentanter) til selskabets bestyrelse, og et tilsvarende antal suppleanter for disse, svarende til halvdelen af de generalforsamlingsvalgte medlemmer af bestyrelsen, dog mindst tre medlemmer. Hvis antallet af koncern- og selskabsrepræsentanter ikke udgør et helt tal, afrundes opad. Antallet af selskabs- og koncernrepræsentanter (herefter 'Medarbejdervalgte Bestyrelsesmedlemmer') opgøres på datoen for offentliggørelse af valgdatoen. Udgør antallet af generalforsamlingsvalgte medlemmer af bestyrelsen seks medlemmer, vil antallet af Medarbejdervalgte Bestyrelsesmedlemmer således være tre, der fordeler sig som følger: Da medarbejderne i COWI Holding A/S og koncernens danske datterselskaber, herunder COWI A/S, udgør mere end 10% af det samlede antal medarbejdere, der kan deltage i valget, skal de kunne vælge mindst to (ud af tre) Medarbejdervalgte Bestyrelsesmedlemmer med tilhørende suppleanter, jf. herved 141, stk. 3 i Selskabsloven. Det sidste Medarbejdervalgte Bestyrelsesmedlem med tilhørende suppleant vælges på skift af medarbejderne i koncernens svenske og norske datterselskaber, jf. herved Punkt Medarbejderne i koncernens svenske og norske datterselskaber vælger på skift og for en valgperiode ad gangen en repræsentant med tilhørende suppleant. Ved det førstkommende medarbejdervalg efter Aftalens indgåelse vælges det Medarbejdervalgte Bestyrelsesmedlem med tilhørende suppleant af medarbejderne i koncernens svenske datterselskaber. Ved det medarbejdervalg, der følger herefter,

4 vælges det Medarbejdervalgte Bestyrelsesmedlem med tilhørende suppleant af medarbejderne i koncernens norske datterselskaber og så fremdeles. 3.3 I COWIfonden vælges der et antal medlemmer (koncernrepræsentanter) til fondens bestyrelse, og et tilsvarende antal suppleanter for disse, svarende til halvdelen af øvrige medlemmer af bestyrelsen, dog mindst tre medlemmer. Hvis antallet af koncernrepræsentanter ikke udgør et helt tal, afrundes opad. Antallet af koncernrepræsentanter (herefter 'Medarbejdervalgte Bestyrelsesmedlemmer') opgøres på datoen for offentliggørelse af valgdatoen. Udgør antallet af øvrige medlemmer af bestyrelsen seks medlemmer, vil antallet af Medarbejdervalgte Bestyrelsesmedlemmer således være tre, der fordeler sig som følger: Da medarbejderne i COWI Holding A/S og koncernens danske datterselskaber, herunder COWI A/S, udgør mere end 10% af det samlede antal medarbejdere, der kan deltage i valget, skal de kunne vælge mindst to (ud af tre) Medarbejdervalgte Bestyrelsesmedlemmer med tilhørende suppleanter, jf. herved 141, stk. 3 i Selskabsloven. Det sidste Medarbejdervalgte Bestyrelsesmedlem med tilhørende suppleant, vælges på skift af medarbejderne i koncernens svenske og norske datterselskaber, jf. herved Punkt Medarbejderne i koncernens svenske og norske datterselskaber vælger på skift og for en valgperiode ad gangen et Medarbejdervalgt Bestyrelsesmedlem med tilhørende suppleant. Ved det førstkommende medarbejdervalg efter Aftalens indgåelse vælges det Medarbejdervalgte Bestyrelsesmedlem med tilhørende suppleant af medarbejderne i koncernens norske datterselskaber. Ved det medarbejdervalg, der følger herefter, vælges det Medarbejdervalgte Bestyrelsesmedlem med tilhørende suppleant af medarbejderne i koncernens svenske datterselskaber og så fremdeles. 4. VALGUDVALG 4.1 Til at forestå valgene i de tre Selskaber udpeges et stående valgudvalg på i alt fem medlemmer, der sammensættes af tre repræsentanter for medarbejderne og to repræsentanter for ledelserne i COWI A/S, COWI Holding A/S og COWIfonden. Af de tre repræsentanter for medarbejderne skal ét medlem være repræsentant for medarbejderne i COWI A/S, ét medlem repræsentant for medarbejderne i COWI Holding A/S og ét medlem repræsentant for medarbejderne i koncernens datterselskaber i Norge og Sverige Repræsentanter for medarbejderne i valgudvalget vælges blandt selskabets medarbejdere af medarbejdernes repræsentanter i det udpegende selskabs samarbejdsudvalg. Repræsentanten for medarbejderne i koncernens datterselskaber i Norge og Sverige udpeges dog i enighed af disse selskabers respektive samarbejdsudvalg. Findes der ikke et samarbejdsudvalg, udpeges repræsentanten for det udpegende selskab i henhold til 29, stk. 3 i Bekendtgørelse om medarbejderrepræsentation. Medarbejdere, der er opstillet til valg eller genvalg som Medarbejdervalgte Bestyrelsesmedlemmer eller suppleanter til Selskabernes bestyrelser kan ikke udpeges som eller forblive medlemmer af valgudvalget.

5 4.1.2 Af de to repræsentanter for ledelserne i COWI A/S, COWI Holding A/S og CO- WIfonden udpeges én repræsentant af COWIfondens bestyrelse og én repræsentant af direktionen i COWI Holding A/S , stk. 5 samt 31, 32 og 60 i Bekendtgørelse om medarbejderrepræsentation, eller hvad der senere måtte træde i stedet herfor, finder anvendelse for så vidt angår valgudvalgets virke. 5. AFHOLDELSE AF VALG - INDKALDELSE OG OPSTILLING AF KANIDATER 5.1. Valgudvalget foranlediger, at der afholdes valg i Selskaberne således, at valgene afholdes samtidigt, idet valgudvalget dog i enighed kan beslutte, at valgene skal finde sted på forskellige tidspunkter. Valgene skal dog være afholdt inden afholdelsen af den ordinære generalforsamling i COWI A/S og i COWI Holding A/S samt det bestyrelsesmøde i COWIfonden, der træder i stedet for en ordinær generalforsamling. Dette bestyrelsesmøde i COWIfonden afholdes dog sædvanligvis senere end generalforsamlingen i COWI Holding A/S. Hvis den ordinære generalforsamling i COWI A/S og COWI Holding A/S ikke afholdes på den samme dato, skal valgene være afholdt inden afholdelsen af den førstkommende, ordinære generalforsamling i de to selskaber. 5.2 Valgudvalget fastsætter efter forhandling med direktionen i COWI Holding A/S datoen for, hvornår valget finder sted, og drager omsorg for, at alle valgbare og stemmeberettigede medarbejdere får rimelig adgang til at gøre sig bekendt med datoen. Valgudvalget skal tilstræbe, at valget ikke finder sted i en ferieperiode, men derimod på et tidspunkt, hvor medarbejderne har rimelig mulighed for at deltage i valget. Valgudvalget kan i enighed beslutte, at afstemningen gennemføres i en periode, hvor den sidste dag i perioden skal betragtes som valgdatoen ved beregningen af de i Aftalen nævnte frister. 5.3 Valgudvalget offentliggør valgdatoen mindst seks (6) uger og højest ti (10) uger før den fastsatte valgdato, medmindre valgudvalget i enighed beslutter at fravige fristerne. Offentliggørelsen af valgdatoen skal indeholde: Oplysning om antallet af Medarbejdervalgte Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, der skal vælges til hvert af Selskaberne Valgperiodens længde Indkaldelse af kandidater, der ønsker at opstille til valget. Indkaldelsen skal angive datoen for, hvornår kandidater senest skal tilkendegive deres kandidatur og lade sig opstille. Denne dato skal ligge mindst fire uger før valgdatoen, medmindre valgudvalget i enighed beslutter at fravige denne frist. Herudover skal indkaldelsen indeholde oplysninger om, at kandidaterne skal angive, hvilke af de i alt fem opstillingslister, kandidaten ønsker at opstille på, jf. Punkt 5.4. Endelig skal indkaldelsen indeholde oplysninger om, at kandidater, der måtte ønske at opstille på mere end én opstillingsliste, samtidig med opstillingen skal foretage en forpligtende prioritering af sine kandidaturer, således at det klart fremgår, hvilken opstillingsliste, der er kandidatens første, anden og eventuelt tredje pri-

6 oritet. Den foretagne prioritering har bindende virkning for den enkelte kandidat og kan ikke ændres uden samtykke fra et enigt valgudvalg. Ingen kandidat kan dog vælges som Medarbejdervalgt Bestyrelsesmedlem eller suppleant i mere end ét af Selskaberne, jf. herved Punkt 5.4 og 7.2. Valgudvalget skal samtidig med offentliggørelsen af valgdatoen offentliggøre en valgliste over medarbejdere, der på offentliggørelsestidspunkt har valgret (stemmeret), jf. Punkt 8.1. Valglisten skal være tilgængelig for medarbejderne, eventuelt i elektronisk form. 5.4 Der sker valg på i alt fem opstillingslister; en opstillingsliste for COWI A/S, to opstillingslister for COWI Holding A/S og to opstillingslister for COWIfonden, der fordeles som følger: På opstillingslisten for COWI A/S kan opstilles medarbejdere i COWI A/S, På ene af de to opstillingslister for COWI Holding A/S kan opstilles medarbejdere i COWI Holding A/S og koncernens danske datterselskaber. På den anden af de to opstillingslister for COWI Holding A/S kan opstilles medarbejdere i koncernens datterselskaber i enten Norge eller Sverige, jf. herved Punkt 3.2.2, På den ene af de to opstillingslister for COWIfonden kan opstilles medarbejdere i COWI Holding A/S og koncernens danske datterselskaber. På den anden af de to opstillingslister for COWIfonden kan opstilles medarbejdere i koncernens datterselskaber i enten Sverige eller Norge, jf. herved Punkt En kandidat kan opstille på mere end én opstillingsliste, men kan dog ikke vælges som Medarbejdervalgt Bestyrelsesmedlem eller suppleant i mere end ét af Selskaberne, jf. herved Punkt 5.3 og 7.2. Valgudvalget undersøger, om de opstillede kandidater er valgbare, jf. Punkt 9, og om de er villige til at modtage valg som Repræsentant eller suppleant i overensstemmelse med den valgte fremgangsmåde for valget. Valgudvalget kan beslutte at afvikle valget som fredsvalg, hvis (i) samtlige opstillede kandidater kan tilslutte sig dette, (ii) der ved udløbet af fristen, jf. Punkt 5.3, er opstillet det antal kandidater, som kan vælges, og (iii) der blandt de opstillede kandidater er enighed om fordelingen af posterne. Hvis der ikke er opstillet det antal kandidater, som medarbejderne har ret til at vælge efter denne Aftale, gennemføres valget med det opstillede antal kandidater. Valgudvalget kan dog i enighed beslutte enten at udsætte valghandlingen, jf. dog stk.1, og opfordre yderligere kandidater til at opstille inden for en nærmere frist. 5.5 Valgudvalget sikrer, at de stemmeberettigede medarbejdere får adgang til oplysninger om valgperioden, det antal stemmer, der kan afgives til valgene samt de opstillede kandidaters navne, bopæl, arbejdssted, funktion og faglige tillidshverv i koncernen. Herudover sikrer valgudvalget, at de stemmeberettigede medarbejdere får adgang til oplysninger om, hvorvidt de opstillede kandidater opstiller som kandidat til mere end ét Selskab og i bekræftende

7 fald den enkelte kandidats prioritering mellem sine kandidaturer i Selskaberne, jf. herved Punkt Valgudvalget lader fremstille stemmesedler, på hvilke kandidaternes efternavne er anført i alfabetisk orden. Det samme gælder, hvis der sker valg på to eller flere opstillingslister. Stemmesedlerne kan ikke indeholde andre oplysninger end kandidaternes fulde navn. Afholdes valget elektronisk gælder tilsvarende regler. 6. AFHOLDELSE AF VALG - STEMMEAFGIVELSE 6.1 Valget sker skriftligt, på , via en website eller lignende og skal være hemmeligt. 6.2 Valget i COWI A/S afholdes som direkte valg. Valget sker på én opstillingsliste. Hver medarbejder kan højst afgive to stemmer, og der kan kun afgives én stemme på hver kandidat. 6.3 Valget i COWI Holding A/S afholdes som direkte valg for så vidt angår valget af de Medarbejdervalgte Bestyrelsesmedlemmer med tilhørende suppleanter, der vælges af medarbejderne i COWI Holding A/S og koncernens danske datterselskaber, jf. herved Punkt 3.2.1, og indirekte valg for så vidt angår valget af det Medarbejdervalgte Bestyrelsesmedlem med tilhørende suppleant, der vælges af medarbejderne i koncernens norske eller svenske datterselskaber, jf. herved Punkt samt Punkt 6.5. Det direkte valg sker på den ene af de to opstillingslister, jf. Punkt 5.4, og det indirekte valg på den anden af de to opstillingslister, jf. Punkt 5.4. Ved det direkte valg til COWI Holding A/S kan hver medarbejder højst afgive to stemmer, og der kan kun afgives én stemme på hver kandidat. Ved det indirekte valg til COWI Holding A/S tilkommer retten til at vælge blandt de opstillede kandidater det nedsatte valgmandskollegium, jf. Punkt Valget i COWIfonden afholdes som direkte valg for så vidt angår valget af de Medarbejdervalgte Bestyrelsesmedlemmer med tilhørende suppleanter, der vælges af medarbejderne i COWI Holding A/S og koncernens danske datterselskaber, jf. herved Punkt 3.3.1, og indirekte valg for så vidt angår valget af det Medarbejdervalgte Bestyrelsesmedlem med tilhørende suppleant, der vælges af medarbejderne i koncernens norske eller svenske datterselskaber, jf. herved Punkt samt Punkt 6.5. Det direkte valg sker på den ene af de to opstillingslister, jf. Punkt 5.4, og det indirekte valg på den anden af de to opstillingslister, jf. Punkt 5.4. Ved det direkte valg til COWIfonden kan hver medarbejder højst afgive to stemmer, og der kan kun afgives én stemme på hver kandidat. Ved det indirekte valg til COWIfonden tilkommer retten til at vælge blandt de opstillede kandidater det nedsatte valgmandskollegium, jf. Punkt Retten til at vælge det Medarbejdervalgte Bestyrelsesmedlem med tilhørende suppleant, der vælges af medarbejderne i koncernens norske datterselskaber til bestyrelsen i enten COWI Holding A/S eller COWIfonden, jf. herved Punkt og 3.3.2, udøves af et norsk valgmandskollegium. På tilsvarende måde udøves retten til at vælge det Medarbejdervalgte Bestyrelsesmedlem med tilhørende suppleant, der vælges af medarbejderne i koncernens svenske datterselskaber til bestyrelsen i enten COWI Holding A/S eller COWIfonden, jf. herved

8 Punkt og 3.3.2, af et svensk valgmandskollegium. Valgudvalget foranlediger, at de to valgmandskollegier nedsættes snarest muligt efter offentliggørelsen af valgdatoen, jf. Punkt Det norske valgmandskollegium består af de til enhver tid siddende medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i de norske koncernselskaber og det svenske valgmandskollegium tilsvarende af de til enhver tid siddende medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i de svenske koncernselskaber Hvert koncernselskabs medlemmer af valgmandskollegiet kan tilsammen afgive 4 stemmer for hver påbegyndt 35 medarbejdere i det koncernselskab, hvor de er udpeget. Antallet af medarbejdere opgøres på tidspunktet for valgets offentliggørelse, jf. Punkt 5.3. Antallet af stemmer fordeles ligeligt mellem det enkelte koncernselskabs medlemmer af valgmandskollegiet - overskydende stemmer fordeles ved lodtrækning. Hvis der ved valget i 2014 eksempelvis er 900 medarbejdere i COWI AS (og dette selskab er det eneste norske koncernselskab med medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer) fordeles de i alt 104 valgmandsstemmer med 34 stemmer til hver af de tre valgmænd (dvs. de tre siddende medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i COWI AS, jf. Punkt 6.5.1) og de to overskydende valgmandsstemmer fordeles ved lodtrækning blandt de tre valgmænd. Valgmændene kan afgive mere end én stemme pr. kandidat Valgudvalget kan i enighed beslutte, at der ikke fremstilles et antal stemmesedler svarende til det antal af stemmer, der kan afgives af valgmændene, jf. Punkt 6.5.2, men derimod kun fremstilles et antal stemmesedler svarende til antallet af valgmænd. Hvert medlem af valgmandskollegiet kan i så fald afgive samtlige sine stemmer på én stemmeseddel fordelt blandt de opstillede kandidater. 6.6 Valgudvalget afgør i tvivlstilfælde, om en stemmeseddel er ugyldig, herunder hvis der er afgivet flere stemmer til fordel for flere kandidater, end der er mulighed for efter stk. 2-5, eller hvis det ikke utvetydigt fremgår, på hvilken eller hvilke kandidater, der stemt, eller hvis der er opført andre navne eller rettet på stemmesedlen. 7. VALGETS RESULTAT 7.1 De kandidater, der har fået flest stemmer på de respektive opstillingslister, er valgt som Medarbejdervalgte Bestyrelsesmedlemmer. De øvrige opstillede kandidater bliver suppleanter, således at den suppleant, der har fået flest stemmer, tiltræder som Medarbejdervalgt Bestyrelsesmedlem for det tilfælde, at et Medarbejdervalgt Bestyrelsesmedlem valgt på samme liste udtræder af bestyrelsen i løbet af valgperioden og så fremdeles. På hver af de respektive opstillingslister vælges et antal suppleanter svarende til antallet af Medarbejdervalgte Bestyrelsesmedlemmer med tillæg af én. Skal der vælges to Medarbejdervalgte Bestyrelsesmedlemmer fra en opstillingsliste vælges således i alt tre suppleanter - skal der vælges ét Medarbejdervalgt Bestyrelsesmedlem vælges to suppleanter. I tilfælde af stemmelighed mellem to eller flere kandidater træffer valgudvalget afgørelse om valget ved lodtrækning. Hvis der er valgt et mindre antal, end medarbejderne har ret til efter denne Aftale, oprethol-

9 des valget, og det reducerede antal valgte Medarbejdervalgte Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter tager sæde i de respektive bestyrelser frem til valgperiodens udløb. 7.2 En kandidat kan kun vælges som Medarbejdervalgt Bestyrelsesmedlem eller som suppleant i ét af Selskaberne. Har en kandidat opnået valg som Medarbejdervalgt Bestyrelsesmedlem eller som suppleant i mere end et Selskab, er kandidaten derfor forpligtet til at lade sig vælge som Medarbejdervalgt Bestyrelsesmedlem eller som suppleant i det højest prioriterede Selskab, som kandidaten har opnået valg til, jf. herved Punkt 5.3. Kandidaten er følgelig forpligtet til at give afkald på valg i det eller de Selskaber, der ikke er kandidatens højeste prioritet. 8. VALGRET (STEMMERET) 8.1 Ved direkte valg af selskabs- og koncernrepræsentanter, jf. herved Punkt 3.1, og 3.3.1, har enhver medarbejder valgret (stemmeret), hvis den pågældende medarbejder er ansat i uopsagt stilling i det pågældende selskab/koncernselskab på tidspunktet for valglistens offentliggørelse, jf. herved Punkt 5.3, og ikke er fratrådt sin stilling på valgdagen. 8.2 Ved indirekte valg af koncernrepræsentanter, jf. herved Punkt og Punkt 3.3.2, udøves valgretten af et valgmandskollegium. 8.3 Valgudvalget afgør i tvivlstilfælde, om betingelserne i stk. 1 er opfyldte. 9. VALGBARHED 9.1 Enhver medarbejder er valgbar ved valg til selskabs- og koncernrepræsentation, hvis den pågældende er myndig og gennem de sidste 12 måneder før valgdagen har været ansat i det pågældende selskab/koncernselskab. 9.2 En medarbejder, der allerede er valgt af generalforsamlingen til eller udpeget af andre som bestyrelsesmedlem i et af Selskaberne, skal fratræde denne post, hvis vedkommende vælges som Medarbejdervalgt Bestyrelsesmedlem eller som suppleant. Fratrædelse skal ske senest samtidig med, at den pågældende tiltræder som Medarbejdervalgt Bestyrelsesmedlem eller suppleant. 9.3 Et norsk eller svensk Medarbejdervalgte Bestyrelsesmedlem, der allerede er valgt som medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem i et norsk eller svensk koncernselskab, jf. herved Punkt 6.5.1, skal fratræde denne post, hvis vedkommende vælges som Medarbejdervalgt Bestyrelsesmedlem eller som suppleant i et af Selskaberne. Fratrædelse skal ske senest samtidig med, at den pågældende tiltræder som Medarbejdervalgt Bestyrelsesmedlem eller suppleant. 9.4 Valgudvalget afgør i tvivlstilfælde, om betingelserne i stk. 1 til 3 er opfyldte, ligesom valgudvalget i enighed kan beslutte, at en medarbejder er valgbar, selvom vedkommende har været ansat i en kortere periode end anført i stk. 1.

10 10 VALGPERIODE FOR ORDINÆRE VALG 10.1 Ordinært valg af Medarbejdervalgte Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter finder sted hvert tredje år under forudsætning af, at betingelserne i denne Aftale fortsat er opfyldt, og at valgudvalget ikke i enighed har besluttet en kortere valgperiode forud for det konkrete valg. Det første ordinære valg finder sted i løbet af første kvartal af Medarbejdervalgte Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan genvælges. 11 RETTIGHEDER OG RETLIG BESKYTTELSE 11.1 Medarbejdervalgte Bestyrelsesmedlemmer har samme rettigheder, pligter og ansvar som de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Medarbejdervalgte Bestyrelsesmedlemmer i COWIfonden deltager dog ikke i udpegningen af øvrige medlemmer til COWIfondens bestyrelse, jf. 5, stk. 4 i COWIfondens fundats Medarbejdervalgte Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, hvis ansættelsesforhold er underlagt dansk ret, er beskyttet mod afskedigelse og anden forringelse af deres forhold i henhold til 21 i Bekendtgørelse om medarbejderrepræsentation. Medarbejdervalgte Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, hvis ansættelsesforhold er underlagt norsk eller svensk ret, er beskyttet efter de tilsvarende norske og svenske regler, der måtte finde anvendelse for ansættelsesforholdet. 12 MEDARBEJDERREPRÆSENTANTERNES IND- OG UDTRÆDEN 12.1 Nyvalgte Medarbejdervalgte Bestyrelsesmedlemmer indtræder i bestyrelsen umiddelbart efter selskabets ordinære generalforsamling. Medarbejdervalgte Bestyrelsesmedlemmer og eventuelle suppleanter vedbliver med at fungere som medlemmer af bestyrelsen, indtil de nyvalgte medlemmer kan indtræde i bestyrelsen. Nyvalgte Medarbejdervalgte Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter anmeldes til Erhvervsstyrelsen i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler herom Et Medarbejdervalgt Bestyrelsesmedlem udtræder staks, hvis personen: afsættes af medarbejderne efter afstemning, jf., herved 52 og 54 i Bekendtgørelse om medarbejderrepræsentation ikke længere er ansat i selskabet, henholdsvis koncernen selv udtræder af bestyrelsen.

11 12.3 Hvis et Medarbejdervalgt Bestyrelsesmedlem udtræder i løbet af en valgperiode, erstattes denne af sin suppleant. Kan det udtrædende Medarbejdervalgte Bestyrelsesmedlem ikke erstattes med en suppleant, afholdes suppleringsvalg til den ledige post for den resterende valgperiode efter reglerne i denne Aftale, medmindre de resterende Medarbejdervalgte Bestyrelsesmedlemmer og eventuelle suppleanter i enighed beslutter, at den ledige post ikke skal genbesættes for den resterende valgperiode. 13 MEDARBEJDERREPRÆSENTATIONSORDNINGENS OPHØR 13.1 Medarbejderrepræsentationsordningen ophører ved valgperiodens udløb, hvis selskabet, henholdsvis koncernen, på dette tidspunkt ikke længere opfylder betingelserne i 1 i Bekendtgørelse om medarbejderrepræsentation Ordningen om medarbejderrepræsentation i COWI A/S ophører umiddelbart, hvis der ikke længere er ansat medarbejdere i selskabet Ordningen om medarbejderrepræsentation i COWI Holding A/S og COWIfonden ophører umiddelbart, hvis der ikke længere foreligger en koncern efter 4, stk. 1 i Bekendtgørelse om medarbejderrepræsentation, eller hvis der ikke længere er ansat medarbejdere i koncernens datterselskaber. 14 ÆNDRINGER AF AFTALEN 14.1 Ved væsentlige ændringer i selskabs- eller koncernstrukturen, herunder ved fusion, spaltning og/eller væsentlige tilkøb eller frasalg af datterselskaber inden for koncernen, forpligter parterne sig til at genforhandle Aftalen, så den tilpasses de aktuelle forhold Parterne er enige om, at parterne på baggrund af erfaringerne fra det førstkommende medarbejdervalg (der afholdes i 2014) vil mødes og genoverveje, hvorvidt valgprocedurerne skal opretholdes eller ændres for efterfølgende medarbejdervalg. Parterne forpligter sig ligeledes til at foretage de nødvendige tilpasninger af aftalen, såfremt generalforsamlingen i COWI Holding A/S og/eller COWIfonden på et senere tidspunkt måtte ønske at udvide kredsen af udenlandske datterselskaber, der indgår i ordningen om international koncernrepræsentation, jf. Punkt i Bekendtgørelse om medarbejderrepræsentation finder anvendelse for så vidt angår ændringer i løbet af valgperioden. 15 AFTALENS OPHØR 15.1 Den frivillige ordning etableret ved denne Aftale kan fortsætte på ubestemt tid, medmindre (i) der ikke længere er enighed herom mellem Aftalens parter, eller (ii) hvis medarbejderne i enten COWI A/S eller COWI Holding A/S måtte udnytte en eventuel ret til at vælge selskabs- og/eller koncernrepræsentanter, jf i Selskabsloven ('Lovbestemte Medarbejderrepræsentanter'), og de Lovbestemte Medarbejderrepræsentanter er indtrådt i bestyrel-

12 sen eller (iii) generalforsamlingen i et af Selskaberne træffer beslutning om ordningens ophør Såfremt der iværksættes valg af Lovbestemte Medarbejderrepræsentanter til et eller flere af Selskabernes bestyrelser, jf. stk. 1 (ii), gælder følgende: Medarbejdervalgte Bestyrelsesmedlemmer valgt i henhold til denne Aftale medtælles ikke ved opgørelsen af, hvor mange Lovbestemte Medarbejderrepræsentanter medarbejderne har ret til at vælge til selskabets bestyrelse Medarbejdervalgte Bestyrelsesmedlemmer valgt i henhold til denne Aftale fratræder automatisk som bestyrelsesmedlemmer pr. tidspunktet for de Lovbestemte Medarbejderrepræsentanters indtræden i selskabets bestyrelse Punkt gælder dog ikke, såfremt det for at sikre, at de Medarbejdervalgte Bestyrelsesmedlemmer valgt i henhold til denne Aftale ikke medtælles ved opgørelse af, hvor mange Lovbestemte Medarbejderrepræsentanter medarbejderne har ret til at vælge, er nødvendigt, at de Medarbejdervalgte Bestyrelsesmedlemmer fratræder fra et tidligere tidspunkt. I så fald fratræder de Medarbejdervalgte Bestyrelsesmedlemmer på dette tidligere tidspunkt Såfremt generalforsamlingen i et af Selskaberne træffer beslutning om den frivillige ordnings ophør, jf. stk. 1 (iii), kan generalforsamlingen tidligst fastsætte tidspunktet for de Medarbejdervalgte Bestyrelsesmedlemmers fratræden som medlemmer af selskabets bestyrelse til datoen for den førstkommende ordinære generalforsamling efter beslutningen er truffet (træffes beslutningen på en ordinær generalforsamling, kan generalforsamlingen således tidligst fastsætte tidspunktet for de Medarbejdervalgte Bestyrelsesmedlemmers fratræden til den ordinære generalsamling året efter). Måtte selskabets medarbejdere efter generalforsamlingens beslutning udnytte en eventuel ret til at vælge Lovbestemte Medarbejderrepræsentanter, gælder dog bestemmelserne fastsat i stk DIVERSE 16.1 Etablering af en frivillig ordning om medarbejderrepræsentation samt etablering af international koncernrepræsentation fremlægges til godkendelse på den ordinære generalforsamling i COWI A/S og COWI Holding A/S den 21. marts 2013 samt på bestyrelsesmødet i COWIfonden den 5. marts Der optages en bestemmelse i vedtægterne for COWI A/S og COWI Holding A/S samt i COWIfondens fundats, der oplyser, at der er etableret en frivillig ordning. Bestemmelsen i selskabets vedtægter om at der er etableret en frivillig ordning bortfalder ved ordningens ophør, jf. herved Punkt 15, og slettes formløst fra selskabets vedtægter De ved Aftalens indgåelse siddende Medarbejdervalgte Bestyrelsesmedlemmer (med tilhørende suppleanter) i COWI Holding A/S vedbliver med at fungere som medarbejdervalgte medlemmer/suppleanter i perioden frem til den ordinære generalforsamling i 2014 i henhold

13 til 'Aftale om frivillig ordning for medarbejderrepræsentation i COWI Holding A/S' af 23. april 2010, hvorefter 'Aftale om frivillig ordning for medarbejderrepræsentation i COWI Holding A/S' af 23. april 2010 automatisk ophører. Aftalen regulerer vilkårene, herunder vilkårene for valg, for de Medarbejdervalgte Bestyrelsesmedlemmer (med tilhørende suppleanter), der indtræder i bestyrelserne i COWI A/S, COWI Holding A/S og COWIfonden fra og med den ordinære generalforsamling i 2014, jf. herved Punkt Tvister vedrørende denne Aftale afgøres efter dansk ret og henhører under domstolene. I de tilfælde, hvor Aftalen og/eller Bekendtgørelsen om medarbejderrepræsentation (Bekendtgørelse nr. 344 af 30. marts 2012) tillægger valgudvalget kompetence til at afgøre tvister, kan tvisten først indbringes for domstolene, når valgudvalget har truffet afgørelse. 17 UNDERSKRIFTER 17.1 Aftalen underskrives i ét eksemplar. [underskriftsside følger]

14 For Samarbejdsudvalget i COWI A/S: Jens Erik Blumensaadt Jensen Jens Brendstrup Johan Hartmann Søren Andersen Anne von Huth Kasper Lynnerup Louise Olesen Kragh Mattias Enggaard Jens Christoffersen Lars Green Lauridsen Thomas Dahlgren For COWI A/S: Rasmus Ødum Lars-Peter Søbye For COWI Holding A/S: Rasmus Ødum Lars-Peter Søbye For COWIfonden: Henning Therkelsen Rene Moustgaard Kræmer

Lovtidende A 2008 Udgivet den 30. juli 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 30. juli 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 30. juli 2008 28. juli 2008. Nr. 797. Bekendtgørelse for Grønland om medarbejderes valg af bestyrelsesmedlemmer i aktieselskaber og anpartsselskaber m.v. (selskabsrepræsentation)

Læs mere

(Koncernrepræsentation)

(Koncernrepræsentation) Bekendtgørelse nr. 468 af 2. juli 1987 om medarbejderes valg af bestyrelsesmedlemmer i sparekasser, andelskasser og sammenslutninger af andelskasser, der er moderselskab i en koncern. 1) Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om medarbejderes valg af bestyrelsesmedlemmer i aktieselskaber og anpartsselskaber m.v 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om medarbejderes valg af bestyrelsesmedlemmer i aktieselskaber og anpartsselskaber m.v 1) Nr. 1388 11. december 2007 Bekendtgørelse for Færøerne om medarbejderes valg af bestyrelsesmedlemmer i aktieselskaber og anpartsselskaber m.v 1) (Selskabsrepræsentation) Kapitel 1 Beregning af det gennemsnitlige

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om medarbejderes valg af bestyrelsesmedlemmer i moderselskaber, der er aktieselskaber og anpartsselskaber m.

Bekendtgørelse for Færøerne om medarbejderes valg af bestyrelsesmedlemmer i moderselskaber, der er aktieselskaber og anpartsselskaber m. Nr. 1387 11. december 2007 Bekendtgørelse for Færøerne om medarbejderes valg af bestyrelsesmedlemmer i moderselskaber, der er aktieselskaber og anpartsselskaber m.v 1) (Koncernrepræsentation) Kapitel 1

Læs mere

VEJLEDNING. om reglerne for selskabs- og koncernrepræsentation. Udgivet af Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING. om reglerne for selskabs- og koncernrepræsentation. Udgivet af Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING om reglerne for selskabs- og koncernrepræsentation Udgivet af Erhvervsstyrelsen September 2011 Indholdsfortegnelse Erhvervsstyrelsens vejledning om reglerne for selskabs- og koncernrepræsentation

Læs mere

VALGREGULATIV. Valg af forbrugerrepræsentanter i Stevns Spildevand A/S

VALGREGULATIV. Valg af forbrugerrepræsentanter i Stevns Spildevand A/S VALGREGULATIV Valg af forbrugerrepræsentanter i Stevns Spildevand A/S 1 Indledende bestemmelser 1.1 Valgregulativet er udarbejdet i medfør af vedtægterne for Stevns Spildevand A/S, CVR-nr. 32268285, herefter

Læs mere

VALG AF FORBRUGERREPRÆSENTANTER I EGEDAL VANDFORSY- NING A/S OG EGEDAL SPILDEVAND A/S

VALG AF FORBRUGERREPRÆSENTANTER I EGEDAL VANDFORSY- NING A/S OG EGEDAL SPILDEVAND A/S VALGREGULATIV VALG AF FORBRUGERREPRÆSENTANTER I EGEDAL VANDFORSY- NING A/S OG EGEDAL SPILDEVAND A/S 1. INDLEDENDE BESTEMMELSER 1.1 Valgregulativet er udarbejdet i medfør af vedtægterne for Egedal Vandforsyning

Læs mere

VALG AF FORBRUGERREPRÆSENTANTER I VORDINGBORG VAND A/S, VORDINGBORG RENS A/S OG VORDINGBORG SPILDEVAND A/S.

VALG AF FORBRUGERREPRÆSENTANTER I VORDINGBORG VAND A/S, VORDINGBORG RENS A/S OG VORDINGBORG SPILDEVAND A/S. VALGREGULATIV VALG AF FORBRUGERREPRÆSENTANTER I VORDINGBORG VAND A/S, VORDINGBORG RENS A/S OG VORDINGBORG SPILDEVAND A/S. 1. INDLEDENDE BESTEMMELSER 1.1 Valgregulativet er udarbejdet i medfør af vedtægterne

Læs mere

Valgregulativ for Mariagerfjord Vand a s

Valgregulativ for Mariagerfjord Vand a s Valgregulativ for Mariagerfjord Vand a s 1. Formål og baggrund 1.1 Nærværende valgregulativ fastsætter reglerne for valg af forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen i Mariagerfjord Vand a s. 1.2 Ifølge

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave)

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave) VEDTÆGTER for Codan A/S CVR-nr. 56 77 12 12 (2015-udgave) CODAN A/S 1 I. Almindelige bestemmelser 1. Selskabets navn er Codan A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Codan Limited A/S.

Læs mere

Valgregulativ For forbrugervalg til

Valgregulativ For forbrugervalg til Sagsnr: S2017-0021 Doknr:D2017-01716 Valgregulativ For forbrugervalg til Hjørring Vandselskab A/S Hjørring Vandselskab A S Åstrupvej 9 st., 9800 Hjørring Telefon 3841 2828 Fax 3841 2829 www.hjvand.dk CVR-nr.

Læs mere

Valg af forbrugerrepræsentanter i Billund Drikkevand A/S og Billund Spildevand A/S

Valg af forbrugerrepræsentanter i Billund Drikkevand A/S og Billund Spildevand A/S Valgregulativ Valg af forbrugerrepræsentanter i Billund Drikkevand A/S og Billund Spildevand A/S 1. INDLEDENDE BESTEMMELSER 1.1 Nærværende regulativ fastsætter reglerne for valg af forbrugerrepræsentanter

Læs mere

Sammensætning af bestyrelser ifm forbrugervalg

Sammensætning af bestyrelser ifm forbrugervalg Sammensætning af bestyrelser ifm forbrugervalg Arwos har i dag følgende selskabskonstruktion med forskellige bestyrelser: Antal Antal Antal I alt generalforsamlingsvalgte fra Byråd generalforsamlingsvalgte

Læs mere

V E D T Æ G T E R. EnergiMidt Net A/S (Cvr.-nr. 28 33 18 78)

V E D T Æ G T E R. EnergiMidt Net A/S (Cvr.-nr. 28 33 18 78) V E D T Æ G T E R Ref 4300079 Dok 847493 EnergiMidt Net A/S (Cvr.-nr. 28 33 18 78) Navn: 1 Selskabet er et aktieselskab. Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. Selskabets binavn er EnergiMidt Net Vest

Læs mere

Valgregulativ. for valg af bestyrelsesmedlemmer til RVV a.m.b.a.

Valgregulativ. for valg af bestyrelsesmedlemmer til RVV a.m.b.a. Valgregulativ for valg af bestyrelsesmedlemmer til RVV a.m.b.a. Indhold 1. Formål og baggrund... 3 2. Selskabets vedtægter... 3 3. Valggrupper... 3 4. Valgperiode... 4 5. Stemmeret... 4 6. Valgbarhed...

Læs mere

1.2 Selskabets forbrugere har ret til, ved et valg til selskabets bestyrelse, at vælge 3 bestyrelsesmedlemmer og op til 10 suppleanter.

1.2 Selskabets forbrugere har ret til, ved et valg til selskabets bestyrelse, at vælge 3 bestyrelsesmedlemmer og op til 10 suppleanter. Valgregulativ for valg af forbrugerrepræsentanter til Fanø Vand A/S 1. Indledende bestemmelser 1.1 Valgregulativet er udarbejdet i medfør af vedtægterne for Fanø Vand A/S, CVR. Nr. 32571360 selskabet.

Læs mere

VALGREGULATIV. for forbrugerrepræsentation i bestyrelsen for Vejle Spildevand A/S

VALGREGULATIV. for forbrugerrepræsentation i bestyrelsen for Vejle Spildevand A/S VALGREGULATIV for forbrugerrepræsentation i bestyrelsen for Vejle Spildevand A/S 1. Formål og baggrund 1.1 Nærværende regulativ fastsætter reglerne for valg af forbrugerrepræsentant i bestyrelsen for Vejle

Læs mere

V A L G R E G U L A T I V

V A L G R E G U L A T I V V A L G R E G U L A T I V 1. Repræsentantskabet: 1. Selskabets repræsentantskab består af 100 distriktsrepræsentanter, idet det præcise antal distriktsrepræsentanter i repræsentantskabet dog kan variere

Læs mere

Valgregulativ Samsø Spildevand A/S Cvr.nr. 32749429 Forbrugerrepræsentation i bestyrelsen. 1. Formål. 2. Baggrund

Valgregulativ Samsø Spildevand A/S Cvr.nr. 32749429 Forbrugerrepræsentation i bestyrelsen. 1. Formål. 2. Baggrund Slagterivej 28 DK - 8305 Samsø Tlf: +45 40132557 Valgregulativ Samsø Spildevand A/S Cvr.nr. 32749429 Forbrugerrepræsentation i bestyrelsen E-mail: info@samsoespildevand.dk Hjemmeside: www.samsoespildevand.dk

Læs mere

Valgregulativ Forbrugervalg

Valgregulativ Forbrugervalg 2017 Dato 25-08-2017 Sagsnr. 2017-4158. Dok.nr. 2017-002915. Sagsbehandler Connie Brix Direkte telefon 76363631 E-mail jeco@bluekolding.dk Valgregulativ Forbrugervalg 2017 Forbrugerrepræsentation i bestyrelsen

Læs mere

Valgregulativ. Forbrugervalgt repræsentanter til bestyrelsen i Hørsholm Vand ApS

Valgregulativ. Forbrugervalgt repræsentanter til bestyrelsen i Hørsholm Vand ApS Valgregulativ Forbrugervalgt repræsentanter til bestyrelsen i Hørsholm Vand ApS Indholdsfortegnelse 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER... 2 2 VALGRET... 2 3 VALGBARHED... 3 4 RETTIGHEDER OG PLIGTER... 3 5 VALGPERIODE

Læs mere

Notat. Valg til bestyrelsen blandt forbrugerne

Notat. Valg til bestyrelsen blandt forbrugerne Notat Til: Vedrørende: Bilag: Bestyrelsen Valg af forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen 2013 Elektronisk bilag Danva-notat om forbrugervalg Valg til bestyrelsen blandt forbrugerne Kort uddrag af DANVA-notat

Læs mere

Valgregulativ for valg af investorrepræsentant til bestyrelsen i ID-Sparinvest A/S. Februar 2013

Valgregulativ for valg af investorrepræsentant til bestyrelsen i ID-Sparinvest A/S. Februar 2013 Valgregulativ for valg af investorrepræsentant til bestyrelsen i ID-Sparinvest A/S Februar 2013 Indhold Baggrund... 3 Indkaldelse og opstilling af kandidater... 3 Valgret og udøvelse af stemmeret... 3

Læs mere

Valgregulativ. Valgregulativ for Pensionskassen for Sundhedsfaglige. CVR-nr. 71 97 35 14

Valgregulativ. Valgregulativ for Pensionskassen for Sundhedsfaglige. CVR-nr. 71 97 35 14 Valgregulativ for Pensionskassen for Sundhedsfaglige CVR-nr. 71 97 35 14 Januar 2015 Valgregulativ Pensionskassen for Sundhedsfaglige Indhold 1. Tidspunkt for afholdelse af valg 2 2. Valgbarhed 2 3. Antal

Læs mere

VALGREGULATIV 2013 for forbrugerrepræsentation i bestyrelsen for Odder Spildevand A/S

VALGREGULATIV 2013 for forbrugerrepræsentation i bestyrelsen for Odder Spildevand A/S VALGREGULATIV 2013 for forbrugerrepræsentation i bestyrelsen for Odder Spildevand A/S Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund... 3 2. Selskabets vedtægter... 3 3. Valgtidspunkt og valgperiode...

Læs mere

Brønderslev Forsyning A/S. Vand-, Spildevands-og Varmeforsyning

Brønderslev Forsyning A/S. Vand-, Spildevands-og Varmeforsyning VALGREGULATIV Brønderslev Forsyning A/S Vand-, Spildevands-og Varmeforsyning 1. Formål og baggrund 1.1 Dette valgregulativ fastsætter reglerne for valg af forbrugerrepræsentanter til bestyrelserne i hvert

Læs mere

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede.

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede. 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er Bornholms Brand A.m.b.a. 2.0 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Bornholms Regionskommune. 3.0 FORMÅL 3.1 Selskabets primære formål er at eje aktier i Bornholms Brandforsikring

Læs mere

Valgregulativ. Valg til bestyrelsen blandt kunder i AquaDjurs. August 2013

Valgregulativ. Valg til bestyrelsen blandt kunder i AquaDjurs. August 2013 Valgregulativ Valg til bestyrelsen blandt kunder i AquaDjurs August 2013 1. Formål og baggrund 1.1 Dette valgregulativ fastsætter reglerne for valg af kunderepræsentanter til bestyrelsen i AquaDjurs as

Læs mere

Valgregulativ for Sønderborg Vandforsyning A/S og Sønderborg Spildevandsforsyning A/S

Valgregulativ for Sønderborg Vandforsyning A/S og Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Valgregulativ for Sønderborg Vandforsyning A/S og Sønderborg Spildevandsforsyning A/S 1. Formål og baggrund 1.1 Nærværende valgregulativ ( Valgregulativet ) er udarbejdet i medfør af vedtægterne for Sønderborg

Læs mere

Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18

Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18 Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18 Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. Side 1 af 7 1 Navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

VALGREGULATIV Provas-Haderslev Vand a/s & Provas-Haderslev Spildevand a/s

VALGREGULATIV Provas-Haderslev Vand a/s & Provas-Haderslev Spildevand a/s VALGREGULATIV Provas-Haderslev Vand a/s & Provas-Haderslev Spildevand a/s Dok.nr. D13-28326 ver. 4 26. juni 2013. Side 1 af 7 1. FORMÅL OG BAGGRUND 3 2. SELSKABETS VEDTÆGTER SAMT LOVGIVNINGEN I ØVRIGT

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NEM s.m.b.a. Indhold

VEDTÆGTER FOR NEM s.m.b.a. Indhold VEDTÆGTER FOR NEM s.m.b.a. Indhold 1 Navn og hjemsted... 2 2 Formål... 2 3 Medlemmer... 2 4 Selskabets ledelse... 2 5 Valg af repræsentantskab... 3 6 Klage over valg... 4 7 Generalforsamling kompetence,

Læs mere

Vedtægter for Personaleforeningen i Alm. Brand. Første forslag er, at ændre DFL til Forsikringsforbundet i de paragraffer, hvor det er nævnt.

Vedtægter for Personaleforeningen i Alm. Brand. Første forslag er, at ændre DFL til Forsikringsforbundet i de paragraffer, hvor det er nævnt. Forslag til vedtægtsændringer. Vedtægter for Personaleforeningen i Alm. Brand Første forslag er, at ændre DFL til Forsikringsforbundet i de paragraffer, hvor det er nævnt. 1 Foreningens navn er Personaleforeningen

Læs mere

AARHUS VAND A/S. VALGREGULATIV Forbrugerrepræsentant

AARHUS VAND A/S. VALGREGULATIV Forbrugerrepræsentant AARHUS VAND A/S VALGREGULATIV Forbrugerrepræsentant Indhold VALGREGULATIV... 3 Formål og baggrund... 3 Valgtidspunkt... 3 Valgperiode... 3 Forbrugernes stemmeret... 3 Valgledelse... 3 Valgprocedure...

Læs mere

2.3 Selskabets indtægter eller overskud må udelukkende anvendes til selskabets formål, og det årlige overskud må ikke udbetales til andelshaverne.

2.3 Selskabets indtægter eller overskud må udelukkende anvendes til selskabets formål, og det årlige overskud må ikke udbetales til andelshaverne. Vedtægter for SEAS-NVE A.m.b.A. vedtaget på repræsentantskabsmødet den 29. april 2015 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Selskabets navn er SEAS-NVE A.m.b.A. Selskabet driver tillige virksomhed under følgende binavne:

Læs mere

BILAG 8.2 VALGREGULATIV VALG TIL REPRÆSENTANTSKABET OG BESTYRELSEN I SE A.M.B.A.

BILAG 8.2 VALGREGULATIV VALG TIL REPRÆSENTANTSKABET OG BESTYRELSEN I SE A.M.B.A. BILAG 8.2 VALGREGULATIV VALG TIL REPRÆSENTANTSKABET OG BESTYRELSEN I SE A.M.B.A. VALG TIL REPRÆSENTANTSKABET Hjemmel for valget, valgperiode og valgkredse: 1 Valg af repræsentantskab sker i henhold til

Læs mere

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S VEDTÆGTER for ENERGIMIDT NET A/S CVR-nr. 28 33 18 78 18. juni 2015 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. 1 Selskabets binavne er EnergiMidt Net Vest A/S, ELRO Net A/S og ELRO

Læs mere

Regler om valg ved Syddansk Universitet

Regler om valg ved Syddansk Universitet Regler om valg ved Syddansk Universitet 1. Valg udskrives i september måned og afholdes senest medio december måned, se dog stk. 3. Stk. 2. Funktionsperioden regnes fra den 1. januar det følgende år, se

Læs mere

VEDTÆGTER. for COWI Holding A/S (CVR-nr. 32892973) ("Selskabet")

VEDTÆGTER. for COWI Holding A/S (CVR-nr. 32892973) (Selskabet) VEDTÆGTER for COWI Holding A/S (CVR-nr. 32892973) ("Selskabet") 2013 1. Navn 1.1 Selskabets navn er COWI Holding A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er at drive holding-virksomhed, herunder som øverste

Læs mere

Direktionssekretariatet. Forretningsorden for kommunalbestyrelsen Norddjurs Kommune

Direktionssekretariatet. Forretningsorden for kommunalbestyrelsen Norddjurs Kommune Direktionssekretariatet Forretningsorden for kommunalbestyrelsen Norddjurs Kommune Indholdsfortegnelse. Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse... 1 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes

Læs mere

Dette valgregulativ fastsætter reglerne for valg af fælles forbrugerrepræsentant til bestyrelsen i Herning Vand A/S.

Dette valgregulativ fastsætter reglerne for valg af fælles forbrugerrepræsentant til bestyrelsen i Herning Vand A/S. Notat Dato: 20. februar 2013 revideret 13. marts 2013 Emne: Til: Fra: Valgregulativ i Herning Vand A/S Niels Møller Jensen Marianne K. Møller Kopi: 1. Formål Dette valgregulativ fastsætter reglerne for

Læs mere

V A L G R E G U L A T I V. Forbrugerrepræsentanter. Bornholms Vand A/S Bornholms Spildevand A/S

V A L G R E G U L A T I V. Forbrugerrepræsentanter. Bornholms Vand A/S Bornholms Spildevand A/S V A L G R E G U L A T I V Forbrugerrepræsentanter Bornholms Vand A/S Bornholms Spildevand A/S 1. Formål og baggrund 1.1 Dette valgregulativ fastsætter reglerne for valg af fælles forbrugerrepræsentanter

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

1.2 Ifølge Selskabets vedtægter skal der vælges fælles forbrugerrepræsentant/ forbrugerrepræsentanter fra vand- og spildevandsforsyningsområderne.

1.2 Ifølge Selskabets vedtægter skal der vælges fælles forbrugerrepræsentant/ forbrugerrepræsentanter fra vand- og spildevandsforsyningsområderne. Valgregulativ for forbrugerrepræsentation i bestyrelsen for Langeland Forsyning A/S 1. Formål og baggrund 1.1 Nærværende valgregulativ fastsætter reglerne for valg af forbrugerrepræsentanter i bestyrelsen

Læs mere

Rebild Vand & Spildevand A/S Rebild Forsyning Holding A/S VALGREGULATIV

Rebild Vand & Spildevand A/S Rebild Forsyning Holding A/S VALGREGULATIV VALGREGULATIV Valg af forbrugerrepræsentanter i Rebild Vand & Spildevand A/S 1. Formål og baggrund Dette valgregulativ fastsætter reglerne for valg af forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen i Rebild Vand

Læs mere

Valgregulativ for Danske Advokater fastsat. i medfør af vedtægtens 7, stk. 11.

Valgregulativ for Danske Advokater fastsat. i medfør af vedtægtens 7, stk. 11. Vedtaget den 18. februar 2014 Valgregulativ for Danske Advokater fastsat i medfør af vedtægtens 7, stk. 11. 1. Tidspunkt for valg Danske Advokater afholder ordinær generalforsamling i perioden 1. september

Læs mere

VALG AF FORBRUGERREPRÆSENTANTER I GENTOFTE VAND A/S, GLADSAXE VAND A/S, GENTOFTE SPILDEVAND A/S OG GLADSAXE SPILDEVAND A/S

VALG AF FORBRUGERREPRÆSENTANTER I GENTOFTE VAND A/S, GLADSAXE VAND A/S, GENTOFTE SPILDEVAND A/S OG GLADSAXE SPILDEVAND A/S Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 150145 VALGREGULATIV VALG AF FORBRUGERREPRÆSENTANTER I GENTOFTE VAND A/S, GLADSAXE VAND A/S, GENTOFTE SPILDEVAND A/S

Læs mere

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR BESIDDELSE AF AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) B-AKTIER ANSATTE I COWI- KONCERNEN, HERUNDER I COWI A/S.

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR BESIDDELSE AF AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) B-AKTIER ANSATTE I COWI- KONCERNEN, HERUNDER I COWI A/S. J.nr. 000328-0247 nk/lat 2012 - AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR BESIDDELSE AF AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) B-AKTIER ANSATTE I COWI- KONCERNEN, HERUNDER I COWI A/S Januar 2012 Bech-Bruun Advokatfirma Langelinie

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Forsyning Holding A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Forsyning Holding A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

Bekendtgørelse om valg af investorrepræsentant til bestyrelsen i Sydinvest Administration

Bekendtgørelse om valg af investorrepræsentant til bestyrelsen i Sydinvest Administration Bekendtgørelse om valg af investorrepræsentant til bestyrelsen i Sydinvest Administration A/S I henhold til lov om finansiel virksomhed 98 har investorer i foreninger m.v., der er administreret hos Sydinvest

Læs mere

Vedtægt af 1. februar 2009

Vedtægt af 1. februar 2009 Vedtægt af 1. februar 2009 for valg af menighedsråd i bispedømmet København Kap. I Valg til menighedsråd m. v. Definitioner og valgperiode 1 Ved "menighed" forstås i denne vedtægt en bestemt gruppe katolikker,

Læs mere

VALGREGLER FOR REPRÆSENTANTSKAB

VALGREGLER FOR REPRÆSENTANTSKAB VALGREGLER FOR REPRÆSENTANTSKAB 1.0 Valgkredse for repræsentantskabet 1.1 Virksomhedens stemme- og opstillingsberettigede kunder, som defineret i punkt 4.1 inddeles i 5 valgkredse: Kreds 1 Kreds 2 Kreds

Læs mere

Udfærdiget af: Skoleafdelingen Vedrørende: Regler for afholdelse af skolebestyrelsesvalg i Randers Kommune

Udfærdiget af: Skoleafdelingen Vedrørende: Regler for afholdelse af skolebestyrelsesvalg i Randers Kommune Notat Forvaltning: Børn, Skole og Kultur Dato: J.nr.: 28. januar 2014 Br.nr.: Udfærdiget af: Skoleafdelingen Vedrørende: Regler for afholdelse af skolebestyrelsesvalg i Randers Kommune Notatet sendes/sendt

Læs mere

Assens Byråds Forretningsorden

Assens Byråds Forretningsorden Assens Byråds Forretningsorden Forretningsorden Assens Byråd 2014 Forretningsorden for Assens Byråd Byrådets møder. 1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles

Læs mere

Dragør Kommune Skole Side nr. 1

Dragør Kommune Skole Side nr. 1 Dragør Kommune Skole Side nr. 1 I forbindelse med at Bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen og om vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser

Læs mere

for VEDTÆGTER Multiforsyning A/S CVR-nr Navn 1.1 Selskabets navn er Multiforsyning A/S.

for VEDTÆGTER Multiforsyning A/S CVR-nr Navn 1.1 Selskabets navn er Multiforsyning A/S. . C253111 VEDTÆGTER for Multiforsyning A/S CVR-nr. 35 25 36 02 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Multiforsyning A/S. 1.2 Selskabets binavn er Vestforsyning Multiforsyning A/S. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER for Foreningen AP Pension f.m.b.a.

VEDTÆGTER for Foreningen AP Pension f.m.b.a. VEDTÆGTER for Foreningen AP Pension f.m.b.a. NAVN, FORMÅL OG MEDLEMSFORHOLD 1 Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Foreningen AP Pension f.m.b.a. Stk. 2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Kapitel 1 Kunstnersamfundets valg af medlemmer til Akademiet og Juryen

Kapitel 1 Kunstnersamfundets valg af medlemmer til Akademiet og Juryen Kapitel 1 Kunstnersamfundets valg af medlemmer til Akademiet og Juryen Valg og valgperioder 1 Kunstnersamfundets to sektioner, arkitekt - og billedkunstsektionen, vælger, hvert 3. år blandt sektionens

Læs mere

Valgregulativ ved valg til Energi Fyns repræsentantskab

Valgregulativ ved valg til Energi Fyns repræsentantskab repræsentantskabsvalg 2013 Valgregulativ ved valg til Energi Fyns repræsentantskab 10. udgave Indholdsfortegnelse 4. 5. 7. 8. 10. 11. Hjemmel for valget, valgperiode og valgkredse Andelshaverbegrebet,

Læs mere

2.2 Valgregulativet er udstedt af Selskabernes bestyrelser.

2.2 Valgregulativet er udstedt af Selskabernes bestyrelser. Valgregulativ for fælles forbrugerrepræsentation i bestyrelserne for Vestforsyning A/S, Multiforsyning A/S, Vestforsyning Varme A/S, Vestforsyning Spildevand A/S, Vestforsyning Vand A/S, Vestforsyning

Læs mere

Forretningsorden for Specialinstitutionen Solen, Vejle Kommune 2016/2017

Forretningsorden for Specialinstitutionen Solen, Vejle Kommune 2016/2017 Forretningsorden for Specialinstitutionen Solen, Vejle Kommune 2016/2017 Forretningsordenen følger Vejle Kommunes styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner samt de kommunale fritids- og ungdomsklubber,

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

SORØ KOMMUNE FORRETNINGSORDEN

SORØ KOMMUNE FORRETNINGSORDEN Dok. nr. 340-2014-78032 SORØ KOMMUNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden for Byrådet i Sorø Kommune Byrådets møder 1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for

Læs mere

VEDTÆGTER BIOFOS HOLDING A/S ("SELSKABET") CVR-NR BIOFOS Holding A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K

VEDTÆGTER BIOFOS HOLDING A/S (SELSKABET) CVR-NR BIOFOS Holding A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K BIOFOS Holding A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 89 25 VEDTÆGTER BIOFOS HOLDING A/S ("SELSKABET") CVR-NR. 25608925 1. NAVN 1.1 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER for Den danske Fondsmæglerforening

VEDTÆGTER for Den danske Fondsmæglerforening 131 VEDTÆGTER for Den danske Fondsmæglerforening I Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Den danske Fondsmæglerforening" Foreningen benytter også navnet: "Fondsmæglerforeningen". På engelsk benytter

Læs mere

VEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I NORDFYNS KOMMUNE

VEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I NORDFYNS KOMMUNE VEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I NORDFYNS KOMMUNE KAPITEL 1 Kommunalbestyrelsen 1 I henhold til 35, stk. 2 i Folkeoplysningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juni 2011 nedsætter Nordfyns

Læs mere

HOLBÆK SERVICE A/S. Vedtægter. 19. december 2013

HOLBÆK SERVICE A/S. Vedtægter. 19. december 2013 1 HOLBÆK SERVICE A/S Vedtægter 19. december 2013 VEDTÆGTER FOR HOLBÆK SERVICE A/S CVR-NR. 33 03 28 38 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Holbæk Service A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Holbæk Kommune.

Læs mere

Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje ved Langeland Kommune.

Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje ved Langeland Kommune. Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje ved Langeland Kommune. Lovgrundlag 1 I henhold til dagtilbudsloven af 1. august 2007 skal der oprettes forældrebestyrelser ved samtlige kommunale dagtilbud etableret

Læs mere

Forretningsorden. For. Kommunalbestyrelsen. i Lejre Kommune

Forretningsorden. For. Kommunalbestyrelsen. i Lejre Kommune Forretningsorden For Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune Kommunalbestyrelsens møder. 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede

Læs mere

NOTAT. Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST Ref. ANMMA Den 7. juni 2013

NOTAT. Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST Ref. ANMMA Den 7. juni 2013 NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4609-00059 Ref. ANMMA Den 7. juni 2013 Opdateret notat om forbrugerindflydelse og medarbejderrepræsentation i vandselskaber. Bestyrelsen i et vandselskab

Læs mere

Bilag A. Valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolerne i Roskilde Kommune. Kapitel 1. Generelt om valgene m.v.

Bilag A. Valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolerne i Roskilde Kommune. Kapitel 1. Generelt om valgene m.v. Bilag A Valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolerne i Roskilde Kommune Kapitel 1 Generelt om valgene m.v. 1. Byrådet sørger for, at der vælges forældrerepræsentanter til skolebestyrelser

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR REBILD BYRÅD 1. januar 2007

FORRETNINGSORDEN FOR REBILD BYRÅD 1. januar 2007 FORRETNINGSORDEN FOR REBILD BYRÅD 1. januar 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE Byrådets møder... 3 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse.... 3 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse....

Læs mere

Forretningsorden for Roskilde Byråd. Byrådets møder.

Forretningsorden for Roskilde Byråd. Byrådets møder. Forretningsorden for Roskilde Byråd Byrådets møder. 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr. lov om kommunernes styrelse 10. Stk. 2.

Læs mere

HVORDAN AFHOLDES VALG TIL

HVORDAN AFHOLDES VALG TIL HVORDAN AFHOLDES VALG TIL FORÆLDRERÅD OG DAGTILBUDSBESTYRELSER? EN VEJLEDNING Århus Kommune Børn og Unge FORORD Byrådet har vedtaget en ny styrelsesvedtægt for de kommunale dagtilbud, hvor rammerne for

Læs mere

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben.

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben. Vedtægter 1. Navn og tilhørsforhold Stk.1. Klubbens navn er AC TAP klubben ved Aarhus Universitet. Klubben har hjemsted ved Aarhus Universitet. 2. Medlemskab af organisation og formål Klubben er en arbejdspladsklub

Læs mere

Regler om valg ved Syddansk Universitet

Regler om valg ved Syddansk Universitet Regler om valg ved Syddansk Universitet 1. Valg udskrives i september måned og afholdes senest medio december måned, se dog stk. 3. Stk. 2. Funktionsperioden regnes fra den 1. januar det følgende år, se

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER

STYRELSESVEDTÆGT KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I henhold til Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven). Formål 1 1. Ved hver daginstitution oprettes en forældrebestyrelse. 2. Forældrebestyrelsen skal i samarbejde med

Læs mere

VEDTÆGTER. for SØBY-SKADER-HALLING SPAREKASSE

VEDTÆGTER. for SØBY-SKADER-HALLING SPAREKASSE VEDTÆGTER for SØBY-SKADER-HALLING SPAREKASSE 1 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: Stk. 1 Sparekassens navn er Søby-Skader-Halling Sparekasse. Dens hjemsted er Syddjurs Kommune. Stk. 2 Sparekassens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune

Vedtægter for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune Vedtægter for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune 1 Navn Foreningens navn er: Vælgerforening for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune Foren ingens hjemsted: Jammerbugt kommune 2 Formål Foreningens formål er

Læs mere

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue.

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue. Vedtægter Indhold 1. Virksomhedens navn... 2 2. Virksomhedens hjemsted... 2 3. Organisationsform... 2 4. Virksomhedens formål... 2 5. Ejerforhold og hæftelse... 2 6. Kunder og forbrugere... 2 7. Repræsentantskab...

Læs mere

Valgregulativ for fælles forbrugerrepræsentation i bestyrelserne for

Valgregulativ for fælles forbrugerrepræsentation i bestyrelserne for Valgregulativ for fælles forbrugerrepræsentation i bestyrelserne for HOFOR Vand Albertslund A/S HOFOR Vand Brøndby A/S HOFOR Vand Dragør A/S HOFOR Vand Herlev A/S HOFOR Vand Hvidovre A/S HOFOR Vand København

Læs mere

VEDTÆGTER. for. NRGi a.m.b.a. Selskabets binavne er Energi Danmark NRGi a.m.b.a. og Energi Horsens a.m.b.a.

VEDTÆGTER. for. NRGi a.m.b.a. Selskabets binavne er Energi Danmark NRGi a.m.b.a. og Energi Horsens a.m.b.a. VEDTÆGTER for NRGi a.m.b.a. 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG ORGANISATIONSFORM 1.1 Selskabets navn er NRGi a.m.b.a. Selskabets binavne er Energi Danmark NRGi a.m.b.a. og Energi Horsens a.m.b.a. 1.2 Selskabets

Læs mere

Forretningsorden for Næstved Byråd

Forretningsorden for Næstved Byråd Forretningsorden for Næstved Byråd Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. kommunestyrelsesloven 10. Stk. 2. Følgende

Læs mere

Forretningsorden for. Sønderborg Kommunes byråd

Forretningsorden for. Sønderborg Kommunes byråd Jura og Byrådssekretariatet 30-01-2014 Sags nr.: 13/47871 Forretningsorden for Sønderborg Kommunes byråd Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles

Læs mere

Journalnr.:694109. HEF HIMMERLANDS ELFORSYNING A.m.b.a. Valgregulativ

Journalnr.:694109. HEF HIMMERLANDS ELFORSYNING A.m.b.a. Valgregulativ Journalnr.:694109 HEF HIMMERLANDS ELFORSYNING A.m.b.a. Valgregulativ 2012 Indledning Dette valgregulativ vedrører valget til repræsentantskabet. Valgregulativet er udarbejdet i henhold til vedtægternes

Læs mere

Forretningsorden for Thisted Byråd

Forretningsorden for Thisted Byråd Forretningsorden for Thisted Byråd Side 0 Indholdsfortegnelse Byrådets møder --------------------------------------------------------- 3 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse -- 4 Side Beslutningsdygtighed,

Læs mere

1.Sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold. 3.Overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer.

1.Sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold. 3.Overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer. Forretningsorden for Fredericia kommunalbestyrelse Bilag 2 til cirk. nr. 129 af 27. juni 1969 Kommunalbestyrelsens møder 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme,

Læs mere

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen udpeger en central kommunal koordinator.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen udpeger en central kommunal koordinator. Regler om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser Jf. Folkeskolelovens 43, stk. 1 fastsætter kommunalbestyrelsen regler om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen efter godkendelse

Læs mere

VALGREGLER FOR AALBORG UNIVERSITET

VALGREGLER FOR AALBORG UNIVERSITET AALBORG UNIVERSITET Bestyrelsesmøde: 4-05 Pkt.: 9 Bilag: B Valgregler af juni 2005 J.nr. 2005-021/01-0001 VALGREGLER FOR AALBORG UNIVERSITET Valg til bestyrelsen Kap. 1. Lovgrundlag og organisatoriske

Læs mere

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf.

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf. Nuværende vedtægter 9 GENERALFORSAMLINGER Stk. 1. Regionens højeste myndighed er generalforsamlingen. Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i perioden 6.-20. marts. Den indvarsles af

Læs mere

Forretningsgang for valg til bestyrelsen i MP Pension

Forretningsgang for valg til bestyrelsen i MP Pension Forretningsgang for valg til bestyrelsen i MP Pension I henhold til vedtægtens 9 og 10 fastsættes følgende om valg til bestyrelsen: 1. Valgstyrer Bestyrelsen udpeger en valgstyrer blandt de generalforsamlingsvalgte

Læs mere

VEDTÆGTER SØNDERJYSK FORSIKRING G/S. Forsikringsregister CVR-NR. 22602314. Vedtaget den 17. september 2015

VEDTÆGTER SØNDERJYSK FORSIKRING G/S. Forsikringsregister CVR-NR. 22602314. Vedtaget den 17. september 2015 VEDTÆGTER SØNDERJYSK FORSIKRING G/S Forsikringsregister CVR-NR. 22602314 Vedtaget den 17. september 2015 Vedtægter for Sønderjysk Forsikring G/S - udgave 17. september 2015 Side 1 1 Selskabets navn er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BRUGERBESTYRELSEN PÅ AKTIVITESCENTRET SOPHIELUND HØRSHOLM KOMMUNE. 1 Navn Aktivitetscentret Sophielund, Sophielund 25, 2970 Hørsholm.

VEDTÆGTER FOR BRUGERBESTYRELSEN PÅ AKTIVITESCENTRET SOPHIELUND HØRSHOLM KOMMUNE. 1 Navn Aktivitetscentret Sophielund, Sophielund 25, 2970 Hørsholm. 20.04.2017 VEDTÆGTER FOR BRUGERBESTYRELSEN PÅ AKTIVITESCENTRET SOPHIELUND HØRSHOLM KOMMUNE 1 Navn Aktivitetscentret Sophielund, Sophielund 25, 2970 Hørsholm. 2 Formål Aktivitetscentret Sophielund har til

Læs mere

Forretningsorden for Haderslev Byråd

Forretningsorden for Haderslev Byråd Forretningsorden for Haderslev Byråd (Gældende fra den 1. januar 2018) Indholdsfortegnelse Byrådets møder... 2 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse... 2 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital udgør kr fordelt på aktier á kr eller multipla heraf. Der udstedes ikke ejerbeviser.

3.1 Selskabets aktiekapital udgør kr fordelt på aktier á kr eller multipla heraf. Der udstedes ikke ejerbeviser. Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 155426 UDKAST VEDTÆGTER FOR FORSYNINGEN ALLERØD RUDERSDAL A/S CVR-nr. 34 08 61 92 1. SELSKABETS NAVN 1.1 Selskabets

Læs mere

Forretningsorden Herlev Kommunalbestyrelse

Forretningsorden Herlev Kommunalbestyrelse Forretningsorden Herlev Kommunalbestyrelse Kommunalbestyrelsens møder 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr.

Læs mere

1 Navnet er Den landsdækkende Klub for humanistiske og samfundsvidenskabelige Forskningsinstitutioner (KULTUR & SAMFUND).

1 Navnet er Den landsdækkende Klub for humanistiske og samfundsvidenskabelige Forskningsinstitutioner (KULTUR & SAMFUND). Vedtægt for DM KULTUR & SAMFUND Navn og formål 1 Navnet er Den landsdækkende Klub for humanistiske og samfundsvidenskabelige Forskningsinstitutioner (KULTUR & SAMFUND). 2 KULTUR & SAMFUNDs overordnede

Læs mere

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ).

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). Vedtægter for Fonden Djurs Vand 1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). 2.0 Selskabets stifter 2.1. Selskabets stifter er Ebeltoft Kommune. 3.0

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Byrådets møder Side 3. Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse Side 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Byrådets møder Side 3. Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Byrådets møder Side 3 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse Side 3 Beslutningdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse Side 3 Underudvalg Side 4 Medlemmernes deltagelse

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for Thisted Kommunalbestyrelse

FORRETNINGSORDEN. for Thisted Kommunalbestyrelse FORRETNINGSORDEN for Thisted Kommunalbestyrelse Marts 2015 Dok. 1896067 2 Indholdsfortegnelse Side Kommunalbestyrelsens møder ------------------------------------------------------------ 4 Udsendelse af

Læs mere