VEJLEDNING August 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJLEDNING August 2013"

Transkript

1 VEJLEDNING August 2013 Tilskud til erstatning i forbindelse med vandløbsrestaurering Efter vandløbslovens 37, stk. 4, har enhver, der lider tab som følge af vandløbsrestaurering, ret til erstatning. I forbindelse med tilskudsordningen til kommunale projekter vedr. vandløbsrestaurering er der i finansloven for 2013 afsat 12 mio. kr. til tilskud til erstatning efter vandløbsloven i forbindelse med vandløbsrestaureringsindsatsen. Midlerne er rent nationale midler, der administreres af Naturstyrelsen. Tilskud til erstatning søges selvstændigt, dvs. ikke som en integreret del af ansøgning om tilskud til gennemførelse af et projekt vedr. vandløbsrestaurering (som administreres af NaturErhvervstyrelsen og Naturstyrelsen i fællesskab). Tilskud til erstatning i forbindelse med vandløbsrestaurering gives i henhold til vandløbslovens 37, stk. 2, jf. 24, nr. 5 i bekendtgørelse nr af 8. december 2010 om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Naturstyrelsen. Denne vejledning beskriver, hvordan kommunerne søger om tilskud til erstatning i sager vedr. vandløbsindsatser, der fremgår af 2 i bekendtgørelse nr af 30. oktober 2012 om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedr. vandløbsrestaurering, som ændret ved bekendtgørelse nr. 437 af 29. april Der kan ikke søges om tilskud til projekter, som ikke er omfattet af 2. Det er derimod ikke en betingelse for at kunne søge om tilskud til erstatning, at der er søgt om tilskud til projektgennemførelsen, dog kan der ikke søges om tilskud til erstatning, der allerede er udbetalt. Hvem kan søge? Kommuner kan søge om tilskud til erstatning efter denne ordning. Hvordan søges tilskuddet? Der anvendes et ansøgningsskema, som findes på (se under nøgledokumenter for kommunerne ). Ansøgningsskemaet sendes i udfyldt og underskrevet stand til Kommunen modtager afgørelsen om tilskud (tilsagn eller afslag) fra Naturstyrelsen. Aftale eller afgørelse om erstatning Erstatningen kan fastsættes ved aftale mellem kommune og lodsejer eller ved afgørelse fra taksationskommissionen. Hvis erstatningen aftales mellem kommune og lodsejer, ansøges om tilskud på baggrund af et udkast til aftale. Der gøres opmærksom på, at der ikke på forhånd er nogen garanti for tilsagn om tilskud.

2 Hvis erstatningens størrelse afgøres af taksationskommissionen, kan kommunen først søge om tilskud, når der foreligger en endelig afgørelse. Der gøres opmærksom på, at der ikke på forhånd er nogen garanti for tilsagn om tilskud. Når der foreligger en afgørelse, er kommunen forpligtet til at betale den udmålte erstatning. Kriterier for tilskud til erstatning Kriterierne for tilskud til erstatning er følgende: 1. Indsatsen vedr. vandløbsrestaurering, der udløser erstatning, skal være omfattet af 2 i bekendtgørelse 1022/ Det ansøgte tilskudsbeløb skal være dokumenteret. 3. Det ansøgte tilskudsbeløb skal være omkostningseffektivt. 4. Hvis erstatning er aftalt med lodsejer, skal ansøgningen være vedlagt et udkast til aftale mellem kommunen og lodsejer/- lodsejere om erstatningens størrelse. 5. Hvis erstatningens størrelse afgøres af taksationskommissionen eller overtaksationskommissionen, skal afgørelsen indsendes sammen med ansøgning om tilskud. 6. Hvis der er indkommet flere ansøgninger end der er midler til, vil der ske en prioritering af ansøgningerne. Vurdering af ansøgning om tilskud til erstatning Ved vurderingen af ansøgninger om tilskud til erstatning sammenholdes ansøgningen med beskrevne kriterier. Ad 1: Det tjekkes, at den indsats, der udløser erstatning, er omfattet af bekendtgørelsens 2. Ad 2: Det ansøgte tilskudsbeløb skal være dokumenteret. Det betyder, at der skal redegøres for beregning af og forudsætninger bag det erstatningsbeløb, der søges om tilskud til. Hvis erstatningen fastsættes af taksationskommissionen, opfyldes dette kriterium ved fremsendelse af taksationskommissionens kendelse. Hvis erstatningen er aftalebaseret skal beregning af og forudsætninger bag det ansøgte tilskudsbeløb dokumenteres konkret. Det erstatningsniveau, som styrelsen tager udgangspunkt i, fremgår for nogle almindeligt forekommende erstatningstyper af det vedlagte bilag: Omkostningseffektivitet for tilskud til erstatning til Ad 3: Vurdering af omkostningseffektivitet sker på grundlag af vedlagte bilag: Omkostningseffektivitet for tilskud til erstatning til Ad 4 og 5: Det tjekkes, at relevant bilagsmateriale er indsendt sammen med ansøgningen. Ad 6: Hvis der kommer flere ansøgninger om tilskud til erstatning, end der er afsat midler til på finansloven, skal ansøgningerne prioriteres. Kriterierne for denne prioritering fremgår af vedlagte bilag: Omkostningseffektivitet for tilskud til erstatning til 2

3 Hvad kan der søges tilskud til? Det er alene selve erstatningsbeløbet, der kan søges tilskud til. Der kan ikke søges om tilskud til erstatning for uforudset skade, opstået eller konstateret efter projektets gennemførelse. Timeforbruget i kommunen eller hos andre kan ikke dækkes under denne tilskudsordning. Tilskudsprocent Som udgangspunkt dækkes 100 % af erstatningsbeløbet. Afgørelse vedr. tilskud Naturstyrelsen træffer afgørelse om tilsagn eller afslag vedr. ansøgninger om tilskud til erstatning. Der foretages en konkret vurdering af hver enkelt ansøgning. Naturstyrelsens afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Det kan ikke udelukkes, at der vil kunne forekomme tilfælde, hvor Naturstyrelsen har indstillet et projekt til tilsagn om tilskud efter tilskudsordningen til kommunale projekter vedr. vandløbsrestaurering, men meddeler afslag på ansøgning om tilskud til erstatning. Udbetaling af tilskud Tilskuddet udbetales, når kommunen har de nødvendige myndighedstilladelser til gennemførelse af vandløbsrestaureringsprojektet, og når erstatningen er udbetalt. Der kan kun udbetales tilskud i overensstemmelse med tilsagnet. Der udbetales ikke acontobeløb og der kan ikke ske rateudbetaling. Udbetaling sker på baggrund af dokumentation for kommunens udbetaling af erstatningsbeløbet, som fremsendes til Naturstyrelsen 3

4 Bilag Omkostningseffektivitet for tilskud til erstatning til vandløbsrestaurering Til vandløbsrestaurering er der afsat 66 mio. kr. om året til tilskud til anlæg, der medfinansieres af EU, og 12 mio. kr. til tilskud til erstatning pr. år. I henhold til vandløbsloven har enhver, der lider tab ved vandløbsrestaurering, ret til erstatning. Idet der er fastsat en fast årlig sum til tilskud til erstatning, er det lige som for tilskud til anlægsarbejde nødvendigt at vurdere projekterne på baggrund af omkostningseffektiviteten samt prioritere projekterne, hvis det samlede erstatningsbeløb inden for et finansår overstiger bevillingen. I dette notat nævnes de almindelige og største erstatningstyper, men der kan forekomme andre erstatningstyper, som også vil være omfattet af vandløbsloven. Arealafståelse Arealafståelse vil især komme i betragtning ved åbning af rørlagte vandløb og etablering af omløbsstryg. Naturstyrelsen har vurderet at der ved åbning af rørlagte vandløb er brug for 5 meter jord i bredden i gennemsnit. Ved omløbsstryg kan bredden være større afhængig af den mængde vand som omløbet skal føre. Jordpriserne er vurderet på baggrund af jordpriserne i de kommunale vådområdeprojekter medio Priser for landbrugsjord i kr./ha, vurderet medio 2013 Laveste pris Typiske Højeste pris priser Omdriftsjord Græsjord * * I enkelte tilfælde hvor græs er den valgte afgrøde, fordi det passer ind i bedriften Tabellen benyttes til vurdering af omkostningseffektiviteten ved arealafståelse. Hvis kommunerne søger om erstatninger der er højere end de typiske priser skal kommunen verificere, at jordpriserne lokalt ligger højere. Kommunen skal også medsende beregninger af arealets størrelse. Markskadeerstatning Naturstyrelsen forudsætter at kommunerne generelt vil gennemføre anlægsarbejderne således, at markskadeerstatningerne bliver minimale. I tilfælde hvor markskadeerstatninger indgår i erstatningen skal kommunerne beregne erstatningernes størrelse på baggrund af landsaftalerne mellem landbrugets organisationer og forskellige operatører vedr. anlæg og arbejder inden for vand, el og kommunikation. 4

5 Erstatning for afgrødetab I forbindelse med udlægning af gydegrus og sten har Naturstyrelsen vurderet, at en lang række vandløb kan restaureres inden for den gældende regulativmæssige dimension. Hvis regulativet skal ændres og hydrauliske undersøgelser viser, at ændringerne vil medføre afgrødetab, kan der udbetales tilskud til erstatning for de arealer, der påvirkes ud over den dyrkningsfrie randzone. Naturstyrelsen har regnet med en erstatning for afgrødetab på kr./ha i gennemsnit og vurderer, at hvis et større areal end 4 ha påvirkes pr. løbende km (svarende til 20 m på hver side af vandløbet udover den dyrkningsfrie randzone), så er erstatningen ikke omkostningseffektiv. Omkostningseffektiviteten for erstatning til afgrødetab sættes således til gennemsnitligt kr./km, dvs. der er mulighed for fleksibilitet. Fjernelse af spærringer En lang række spærringer vil kunne fjernes uden udbetaling af erstatning. Ved andre typer spærringer, så som spærringer ved dambrug og vandkraftværker kan der evt. blive stillet krav om erstatning. Ved spærringer er omkostningseffektiviteten sat til kr. pr. km vandløb der ligger opstrøms. Undtagelser Der kan i særlige tilfælde laves undtagelser fra omkostningseffektiviteten. Undtagelserne kan f.eks. begrundes i: at den sidste spærring i den nedre del af en længere vandløbsstrækning fjernes, hvor de resterende spærringer allerede er fjernet, at den samlede pris for projektet, dvs. anlæg og erstatning er lavere end den samlede omkostningseffektivitet for projektet, dvs. lavere end omkostningseffektiviteten for anlæg og erstatning, at vandløbet er omfattet af nationale handleplaner for truede fiskearter eller at vandløbet er Natura 2000-område, hvor vandløbsfauna eller habitater indgår i udpegningsgrundlaget. Prioritering Der søges om tilskud til vandløbsrestaurering i ansøgningsrunder. Hvis der i løbet af et finansår indkommer flere ansøgninger om tilskud til erstatning, end der er afsat midler til på årets finanslov, skal det prioriteres, hvilke projekter der skal have tilskud til erstatning. Hvis det i en ansøgningsrunde viser sig, at ansøgningerne om erstatning vil overstige årets budget skal ansøgningerne om erstatning prioriteres. Projekter der har den bedste procentvise omkostningseffektivitet i forhold til den pågældende erstatningstype vil generelt blive prioriteret først. Der kan være undtagelser fra denne regel. Disse undtagelser kan begrundes i: at den sidste spærring i den nedre del af en længere vandløbsstrækning fjernes, hvor de resterende spærringer allerede er fjernet, at den samlede pris for projektet, dvs. anlæg og erstatning er lavere end den samlede omkostningseffektivitet for projektet dvs. omkostningseffektiviteten for anlægsarbejdet og erstatningen, at vandløbet er omfattet af nationale handleplaner for truede fiskearter eller at vandløbet er Natura 2000-område, hvor vandløbsfauna eller habitater indgår i udpegningsgrundlaget. 5

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

projektet. Ja, udgifterne skal være afholdt og betalt i projektperioden.

projektet. Ja, udgifterne skal være afholdt og betalt i projektperioden. Spørgsmål og svar om miljø- og naturprojekter Spørgsmål Svar Udgifter i projektperioden Hvad er en Projektperioden er den periode, hvor projektet skal gennemføres. Projekter, der projektperiode? opnår

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ansøgningsskema

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ansøgningsskema Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Miljøministeriet Naturstyrelsen Marts 2013 Ansøgningsskema om tilskud til forundersøgelser af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014

Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014 23. januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014 Indhold: 1. Formålet med puljen til mere cykeltrafik... 2 2. Hvad kan der søges tilskud til?... 2 3. Hvem kan søge

Læs mere

Vejledning om tilskud til kommunale vådområdeprojekter Fosfor- vådområder

Vejledning om tilskud til kommunale vådområdeprojekter Fosfor- vådområder Vejledning om tilskud til kommunale vådområdeprojekter Fosfor- vådområder Juni 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, NaturErhvervstyrelsen Miljøministeriet, Naturstyrelsen Kolofon Vejledning

Læs mere

Kolofon. Hovedtitel Vejledning miljøteknologi tilsagn forårsrunde 2014

Kolofon. Hovedtitel Vejledning miljøteknologi tilsagn forårsrunde 2014 Vejledning Miljøteknologi - tilsagn 1. ansøgningsrunde 2014 Kolofon Hovedtitel Vejledning miljøteknologi tilsagn forårsrunde 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og

Læs mere

Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014

Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014 Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014 Kolofon Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Hovedtitel Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger

Hovedtitel Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Marts 2015 Kolofon Hovedtitel Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud

Vejledning om udbetaling af tilskud Figur 1 Vejledning om udbetaling af tilskud til projekter vedrørende etablering af attraktive levevilkår og nye arbejdspladser i landdistrikterne Oktober 2011 Kolofon Vejledning om udbetaling af tilskud

Læs mere

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr.NST-4400-00020 Ref. ancma Den 7. februar 2013 Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private

Læs mere

Spildevandsselskabernes medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2014 og frem Forsyningssekretariatets indberetningsvejledning

Spildevandsselskabernes medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2014 og frem Forsyningssekretariatets indberetningsvejledning Spildevandsselskabernes medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2014 og frem Forsyningssekretariatets indberetningsvejledning Opdateret april 2014 Maria Rossmann mar@kfst.dk 4171 5194 Helena Berg

Læs mere

Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger

Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger August 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Tilsagnsvejledning Vejledning om tilsagn

Læs mere

Vejledning om tilsagn under ordning farestalde

Vejledning om tilsagn under ordning farestalde Vejledning om tilsagn under ordning farestalde Kolofon Tilsagnsvejledning Vejledning om tilsagn til projekter vedrørende etablering af løsdrift i farestalde Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Kolofon. Hovedtitel Vejledning Økologisk Investeringsstøtte tilsagn 2014

Kolofon. Hovedtitel Vejledning Økologisk Investeringsstøtte tilsagn 2014 Vejledning Økologisk Investeringsstøtte - tilsagn august 2014 Kolofon Hovedtitel Vejledning Økologisk Investeringsstøtte tilsagn 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Frivillig social indsats

Frivillig social indsats Frivillig social indsats Esbjerg Kommune 2013 [RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18 MIDLER] Indledning Esbjerg Kommune afsætter hvert år et beløb til den lokale frivillige sociale indsats. Midlerne er afsat

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder

Vejledning til ansøgning om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder Vejledning til ansøgning om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder Marts 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon investeringer i

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver i hovedtræk

Læs mere

Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c

Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Indledning... 4 1.1 Baggrund for vejledningen... 4 1.2

Læs mere

Afsnit I. Indledende bestemmelser

Afsnit I. Indledende bestemmelser Bekendtgørelse om støtte under Grøn Omstillingsfond I medfør af 3, stk. 1 og 2 samt 3 a, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsfremme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010, som ændret ved lov nr.

Læs mere

SOCIAL-, BØRNE- OG INTEGRATIONS MINISTERIET

SOCIAL-, BØRNE- OG INTEGRATIONS MINISTERIET DSK S4APA47 fb skan 06 03 2014 08 44 SEPBARCODE OU236PM1668 Aabenraa Kommune Bjarne Ipsen Skelbækvej 2 6200 Aabenraa

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c

Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c 1 Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c Forord... 3 1. Indledning... 4 1.1 Baggrund for vejledningen... 4 1.2 Vejledningens formål...

Læs mere

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltn. Rønnedevej 9 4100 Ringsted Center for Projekttilskud J.nr.: 32317-F-13-00183 Ref.: Anne van Gellekom E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Tilsagn om tilskud til forundersøgelse

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid. Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F Sagsnr. 2012-00318 Doknr. 181006 Dato 13-12-2013 Guldborgsund Kommune rettede ved brev af 16. november 2009 med bilag henvendelse til Indenrigs- og Socialministeriet,

Læs mere

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven.

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. 2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. Resumé: Statsforvaltningen finder, at Københavns Kommune har været berettiget til at pålægge en

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed

Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed August 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere