Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ansøgningsskema

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ansøgningsskema"

Transkript

1 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Miljøministeriet Naturstyrelsen Marts 2013 Ansøgningsskema om tilskud til forundersøgelser af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering Ansøgningsfrister: Se NaturErhvervstyrelsens hjemmeside: Materialet skal sendes til: Skriv kommunenavn og projekttitel i mailens emnefelt. Vær opmærksom på, at nogle af de afgivne oplysninger i ansøgningsskemaet kan blive offentliggjort. 1. Projekttitel 2. Oplysninger om ansøger CVR-nr. P-nr. Kommune: Gade/vej og nr.: Postnr.: By: Region: Kontaktperson: Telefon: Mobil telefon: Tilskud udbetales til ansøgers NemKonto. Læs mere om NemKonto, herunder CVR-nr., P-nr. m.v. på 3. Kort resumé af forundersøgelsens formål og indhold, herunder antallet af indsatser, der er omfattet af ansøgningen NaturErhvervstyrelsen Pionér Alle 9 DK 6270 Tønder Tlf

2 NaturErhvervstyrelsen 2 Udarbejder kommunen et detailprojekt som en del af forundersøgelsen ja nej 4. Tidsmæssige rammer for projektet Projektperiodens længde? (anfør antallet af måneder maks. 6 mdr.) 5. Det samlede ansøgte beløb (= summen af udgifter for de indsatser, ansøgningen omfatter) Ansøgt beløb DK kr. 6. Generelle oplysninger om projektet (sammenfattet fra bilag 2) Er en eller flere indsatser i projektet placeret i eller ved ja et Natura 2000 område? (sæt kryds) nej Hvis ja, oplys hvilke: Består projektet af koordinerede indsatser for vandløb eller vandløbsstrækninger ja nej Hvis nej, oplys hvorfor: Beliggenhedskommuner (hvis projektet rummer indsatser i flere kommuner) 7. Anden støtte til projektet Har projektet modtaget støtte/tilsagn fra andre offentlige støtteordninger? ja nej Hvis ja, oplys hvilken ordning og projekttitel og/eller journalnummer: Ordning: Projekttitel/journalnummer

3 NaturErhvervstyrelsen 3 8. Udbudsregler Er projektet omfattet af EU s udbudsdirektiv eller den danske tilbudslov? Er projektet del af en større entreprise, som er omfattet af EU s udbudsdirektiv eller den danske tilbudslov? Ja: Ja: Hvis ja, anfør hvilke udbudsregler, der gælder for projektet, og hvad kommunen vil gøre for at følge reglerne: Nej: Nej: 9. Forventede effekter Skemaet i bilag 4 bedes udfyldt i det omfang kommune har de pågældende oplysninger. Hvis oplysningerne ikke foreligger endnu, gives de i slutrapporten. Der kan udfyldes et skema for hver indsats, eller hvis det er muligt et samlet skema for ansøgningen. Bilag om effekter medsendes ansøgning om tilskud til forundersøgelser Bilag om effekter medsendes udbetalingsanmodning om tilskud til forundersøgelser 10. Ansøgers underskrift Det bekræftes hermed: At kommunen er bekendt med reglerne for ordningen Tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering, At EU s udbudsregler og/eller tilbudslovens regler vil blive overholdt i det omfang projektet er omfattet af disse regler, At de afgivne oplysninger ovenfor er korrekte, At Kommunen ikke har modtaget andet EU-tilskud til projektet, At Kommunen ikke har fortiet oplysninger af betydning for ansøgningens afgørelse, og At Kommunen er indforstået med, at kontrolmyndighederne kan foretage den fysiske kontrol og den efterfølgende regnskabskontrol. Dato: Navn (Blokbogstaver): Underskrift: Tjekliste Alle punkter i ansøgningen er udfyldt

4 NaturErhvervstyrelsen 4 Ansøgningen er underskrevet Et specificeret budgetskema er vedlagt (bilag 1) Alle ansøgningens indsatser er vedlagt (bilag 2) Underskrevet erklæring er vedlagt (bilag 3) Dokumentation for evt. medarbejderansat i projektet Projektbeskrivelse Der er vedlagt dokumentation for rimlige priser

5 NaturErhvervstyrelsen 5 Bilag 1.: Samlet budget over tilskudsberettigede omkostninger Ansøger skal udfylde nedenstående oversigt over de planlagte tilskudsberettigede udgifter. Skemaet skal indsendes sammen med ansøgningen om tilskud og omfatter det samlede budget for alle indsatser. Bemærk, at udgifterne skal påføres eksklusiv moms, medmindre denne endelig bæres af tilsagnshaver. De oplyste udgiftsposter skal dokumenteres med tilbud/overslag fra tilbudsgiveren. Dokumentationen indsendes til NaturErhvervstyrelsen sammen med ansøgningen. Eksempel: hvis der er to tilbud på konsulentbistand til udførelse af forundersøgelsen; et på kr. og et på kr., og det billigste vælges, skal der i budgettet stå kr. Hvis en budgetpost vedrører en vare, der er så speciel, at der kun er en udbyder, så vedlægges det indhentede tilbud sammen med en forklaring på, hvorfor der kun er et tilbud. Hvis det dyre tilbud frem for det billige tilbud, så skal der vedlægges en forklaring på, hvorfor det dyre tilbud er valgt; det kan for eksempel være tilfældet, hvis det billige tilbud ikke er fyldestgørende. For at NaturErhvervstyrelsen kan identificere beløbene fra budgettet i de vedlagte tilbud, kan du med en tusch eller en cirkel markere, hvilke tal fra tilbuddene, der valgt og overført til budgettet. Bemærk, at summen tilskudsgrundlaget skal svare til det beløb, som anføres under pkt. 6 i ansøgningsskemaet. Angiv det samlede budget for hele projektperioden. Udgifterne skal angives eksklusiv moms. Hvis ansøger selv bærer momsen og derfor søger inklusiv moms skal dette markeres med afkrydsning. 1 Konsulentbistand I alt 0,00 kr. (Antal timer og timesats skal angives) Konsulentbistand 1: Konsulentbistand 2: Konsulentbistand 3: Konsulentbistand 4:

6 NaturErhvervstyrelsen 6 2 Interne lønomkostninger (kun for tilsagnshavers personale - skal kunne dokumenteres ved faktura eller tilsvarende dokument på udbetalingstidspunktet. I alt 0,00 kr. Lønkategori 1 (projektleder) Lønkategori 2 (medarbejdere med særlige kvalifikationer) Lønkategori 3 (andre medarbejdere) 3 Rejseomkostninger 4 Andre omkostninger af væsentlig betydning for projektets gennemførsel 5 Samlet ansøgt beløb I alt I alt I alt kr. kr. 0,00 kr. MOMS Ja Nej Er udgifterne med moms? Skal kommunen selv betale momsen?

7 NaturErhvervstyrelsen 7 Bilag 2. : Beskrivelse af enkeltindsatser 1. Indsatstitel og reference til MiljøGis 2. Reference til vandplan: 3. Indsatstype: Indsatstype Antal km Vejledende referenceværdi kr./km Udlægning af sten, gydegrus mm. i type 1 vandløb 4000 Udlægning af sten, gydegrus mm. i type 2 vandløb 6000 Udlægning af sten, gydegrus mm. i type 3 vandløb 8000 Åbning af rørlagte vandløb* 3000 Fjernelse af spærringer 3000 Indsatsens referenceværdi i kr. *Ved indsatsen Åbning af rørlagte vandløb skal længden af den rørlagte strækning angives her: m. Ansøgt beløb til denne indsats: kr. Hvis det ansøgte beløb er større end indsatsens referenceværdi, forklares baggrunden herfor: 4. Forundersøgelsens formål 5. Forundersøgelsens indhold, jf. kriterierne i bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedr. vandløbsrestaurering 6. Bilag Kort i pdf- eller billedformat Gis-filer

8 NaturErhvervstyrelsen 8 Bilag 3 Erklæring Dato: J.nr.: Projekttitel: Kommune: Forvaltning/afdeling: Undertegnede erklærer hermed at de tilskudsberettigede udgifter i indsendte projekt ikke omfatter udgifter vedrørende aktiviteter, som kommunen er forpligtet til at gennemføre i medfør af anden lovgivning. Navn (Blokbogstaver): Underskrift:

9 NaturErhvervstyrelsen 9 BILAG 4 Skemaerne (1 og 2) bedes udfyldt for hver indsats, men hvis det er muligt kan der udfyldes et samlet skema for ansøgningen. Vedhæft gerne ét skema for hver indsats. Hvis det ikke er muligt at fremskaffe data på ansøgningstidspunktet, gives oplysningerne ud fra eksisterende indsamlede data i slutrapporten. Kommunen kan fx vælge at bruge egne data, data fra vandplanerne eller data fra udsætningsplanerne for ørred på hvor der findes mål for ørredtæthed pr. 100 m 2. Kommunen skal oplyse DVFI og ørredtætheden for den eller de nærmeste stationer. Skema 1 Kun de hvide felter udfyldes Indikator Ansøgningstidspunkt Forventet efter evt. gennemførelse af Seneste måling af DVFI i projektområdet* (1-7) samt dato for prøvetagningen Ørrredtæthed pr. 100 Ørredyngel m 2 samt dato for Ældre ørred prøvetagningen anlægsprojektet Forventet 3 år efter gennemførelse af anlægsprojektet Antal spærringer i projektområdet n n n Antal spærringer, der planlægges fjernet i - n - projektområdet Km passage ved fjernelse af spærringer** - km - Km rørlagte vandløb i projektområdet km km km Km rørlagte vandløb, der planlægges åbnet i - km - projektområdet Km passage ved åbning af rørlagte vandløb** - km - Restaurering (gydegrus mv.) i projektområdet - km - * Projektområdet er den vandløbsstrækning som projektet omfatter ** Km passage måles som ved omkostningseffektivitet, dvs. den potentielle længde til vandløbsspids Skema 2 information omkring datas oprindelse - ørredtæthed (sæt X og anfør årstal og afstand i km). Udfyldes for hver indsats. Vedhæft gerne ét skema for hver indsats. Ørredtæthed er (anfør årstal og afstand i km) år km I Egne data fra projektområdet målt (år): år - II Data fra udsætningsplanernes målestationer: 1) i projektområdet målt (år) år - 2) antal km fra projektområdet målt (år) år Km

Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne

Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne I henhold

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning. og akvakulturprodukter. Januar 2014

Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning. og akvakulturprodukter. Januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning og afsætning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter Januar 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed

Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed August 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed

Læs mere

Hovedtitel Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger

Hovedtitel Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Marts 2015 Kolofon Hovedtitel Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

ANSØGNINSSKEMA OM TILSKUD TIL PROJEKTER vedrørende etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne

ANSØGNINSSKEMA OM TILSKUD TIL PROJEKTER vedrørende etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne ANSØGNINSSKEMA OM TILSKUD TIL PROJEKTER vedrørende etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne I henhold til bekendtgørelserne nr. 309 af 29. marts 2012 om tilskud til

Læs mere

Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne

Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne M inisteriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne I

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol

Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol Bæredygtig udvikling af fiskeriområder Oktober 2013 1 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2013 Bidragyder(e): Center

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder

Vejledning til ansøgning om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder Vejledning til ansøgning om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder Marts 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon investeringer i

Læs mere

Ansøgningsskema om tilskud til projekter til bæredygtig udvikling af fiskeriområder

Ansøgningsskema om tilskud til projekter til bæredygtig udvikling af fiskeriområder Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Ansøgningsskema om tilskud til projekter til bæredygtig udvikling af fiskeriområder I henhold til bekendtgørelse nr. 256 af 31. marts 2009

Læs mere

Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne

Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne for 2007-2013 og om indsendelse af regnskab, budget, årlig dokumentation

Læs mere

projektet. Ja, udgifterne skal være afholdt og betalt i projektperioden.

projektet. Ja, udgifterne skal være afholdt og betalt i projektperioden. Spørgsmål og svar om miljø- og naturprojekter Spørgsmål Svar Udgifter i projektperioden Hvad er en Projektperioden er den periode, hvor projektet skal gennemføres. Projekter, der projektperiode? opnår

Læs mere

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Kolofon Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Denne vejledning

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014

Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014 23. januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014 Indhold: 1. Formålet med puljen til mere cykeltrafik... 2 2. Hvad kan der søges tilskud til?... 2 3. Hvem kan søge

Læs mere

Pulje til fremme af mangfoldighed og flere mænd i daginstitutioner

Pulje til fremme af mangfoldighed og flere mænd i daginstitutioner Ministeriet for Ligestilling og Kirke Pulje til fremme af mangfoldighed og flere mænd i daginstitutioner Ansøgning sendes med alm. post eller e-mail til: Ministeriet for Ligestilling og Kirke, Frederiksholms

Læs mere

Vejledning om tilskud til natur- og miljøprojekter

Vejledning om tilskud til natur- og miljøprojekter Vejledning om tilskud til natur- og miljøprojekter Maj 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om tilskud til natur- og miljøprojekter Udarbejdet af: Ministeriet

Læs mere

Vejledning om tilskud til Bæredygtig udvikling af fiskeriområder - søges gennem de lokale aktionsgrupper

Vejledning om tilskud til Bæredygtig udvikling af fiskeriområder - søges gennem de lokale aktionsgrupper Vejledning om tilskud til Bæredygtig udvikling af fiskeriområder - søges gennem de lokale aktionsgrupper Oktober 2011 Kolofon Vejledning om tilskud til Bæredygtig udvikling af fiskeriområder - søges gennem

Læs mere

Vejledning om tilskud til Etablering af nye arbejdspladser og Attraktive levevilkår i landdistrikterne. - søges gennem de lokale aktionsgrupper

Vejledning om tilskud til Etablering af nye arbejdspladser og Attraktive levevilkår i landdistrikterne. - søges gennem de lokale aktionsgrupper Vejledning om tilskud til Etablering af nye arbejdspladser og Attraktive levevilkår i landdistrikterne - søges gennem de lokale aktionsgrupper April 2009 1 Kolofon Vejledning om tilskud til projekter vedrørende

Læs mere

INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING

INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING December 2014 INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING Udbudsmateriale Enheden for Antidiskrimination, Ankestyrelsen Udbudsmateriale vedrørende kampagne om retten til etnisk

Læs mere

For projekter, der har en varighed på et år eller mindre, er der ikke krav om, at der udarbejdes statusredegørelser, men alene en slutrapportering.

For projekter, der har en varighed på et år eller mindre, er der ikke krav om, at der udarbejdes statusredegørelser, men alene en slutrapportering. Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 Cykelpuljen ( Pulje til mere cykeltrafik )- vejledning til statusredegørelse

Læs mere

Vejledning om ansøgning om tilsagn om tilskud og ansøgning om udbetaling af tilskud

Vejledning om ansøgning om tilsagn om tilskud og ansøgning om udbetaling af tilskud Vejledning om ansøgning om tilsagn om tilskud og ansøgning om udbetaling af tilskud til projekter vedrørende job- og vækstskabende erhvervsudvikling samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne

Læs mere

Bilag til afgivelse af tilbud

Bilag til afgivelse af tilbud Bilag til afgivelse af tilbud Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Det anbefales, at nedenstående bilag anvendes ved afgivelse af tilbud på den udbudte opgave, da disse bilag

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte til etablering af hjemmeside med aktivitets- og foreningstilbud til ældre 15.75.40.10 (Puljen genudmeldes

Læs mere

Ansøgningsskema Grundlovspuljen

Ansøgningsskema Grundlovspuljen Side 1 af 5 Ansøgningsskema Grundlovspuljen Ansøgning til 1. runde 25/2 25/4 2014. Ansøgninger på min. 100.000 kr. Ansøger Navn på ansøgerorganisation Skriv navnet på den enhed (forening, institution eller

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge Du skal kun bruge denne blanket, når du vil søge om at få udbetalt uhævede feriepenge, hvis: (optjent i 2013 for ferieåret 2014/2015) A. beløbet stammer fra den 5. ferieuge,

Læs mere

Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1:

Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1: Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1: Cpr.nr. Privat Gade Post nr./by Tlf./Mobil E-mail Følgende e-mail ønskes benyttet ved udsendelse af div. mails fra VIA University College: (VIGTIGT! Notér

Læs mere