VEDTÆGTER FOR TOPDANMARK A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER FOR TOPDANMARK A/S"

Transkript

1 VEDTÆGTER FOR TOPDANMARK A/S NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Navn 1. Selskabets navn er Topdanmark A/S. Hjemsted Selskabets hjemsted er Ballerup Kommune. 2. Formål Selskabets formål er at være holdingselskab for datterselskaber, der driver forsikring, finansiering, bank, investering eller anden virksomhed inden for det finansielle område i ind- og udland, samt anden virksomhed, der efter bestyrelsens skøn står i forbindelse hermed. SELSKABETS KAPITAL 3. Aktiekapitalen Selskabets aktiekapital andrager kr , der er fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier á 1 kr. eller multipla heraf. 3 A. Bestyrelsesbemyndigelse Selskabets bestyrelse er i tiden fra 15. april 2008 til aktieemission m.v. indtil 15. april 2013 bemyndiget til med eller uden fortegningsret for selskabets aktionærer ad en eller flere gange at udvide selskabets aktiekapital med i alt indtil nominelt 2,5 mio.kr. samt fastsætte tidspunktet og de nærmere vilkår for udvidelsen, herunder om forhøjelsen skal ske til fordel for enkelte investorer eller markeder. Eventuelle kapitalforhøjelser i medfør af 3 C (konvertible obligationer) og 3 D (tegningsoptioner) sker på grundlag af bemyndigelserne i stk. 1. Forhøjelse af selskabets aktiekapital i henhold til 3 A, 3 C og 3 D kan således tilsammen ikke overstige 2,5 mio.kr. Sker forhøjelsen med fortegningsret, fordeles denne forholdsmæssigt mellem samtlige aktionærer, og tegningskursen fastsættes af bestyrelsen.

2 2 Sker forhøjelsen uden fortegningsret for selskabets hidtidige aktionærer, fastsættes kursen til markedskurs. Forhøjelse uden fortegningsret for selskabets hidtidige aktionærer kan ske som vederlag for selskabets overtagelse af en bestående virksomhed eller bestemte formueværdier under forudsætning af, at de overtagne værdier mindst modsvarer de udstedte aktiers markedsværdi, dog minimum den aktierne pålydende værdi. De nye aktier, der er omsætningspapirer, registreres på navn og skal i enhver henseende være ligestillet med de hidtidige aktier. 3 B. Medarbejderaktier Bestyrelsen er herudover i tiden fra 15. april 2008 indtil 15. april 2013 bemyndiget af generalforsamlingen til - uden fortegningsret for selskabets aktionærer - at forhøje aktiekapitalen ad en eller flere gange med indtil i alt 1 mio. kr. i forbindelse med, at de nye aktier tilbydes medarbejderne i selskabet - og efter bestyrelsens bestemmelse - medarbejderne i alle eller enkelte af dets datterselskaber, således at de nye aktier udstedes til en tegningskurs, der fastsættes af bestyrelsen, dog til mindst 105, og i øvrigt efter de af bestyrelsen nærmere fastsatte generelle retningslinjer. Bestyrelsen kan inden for samme aktiekapitalbeløb vederlagsfrit udlodde aktier til medarbejderne inden for en kursværdi svarende til den til enhver tid fastsatte grænse iht. Ligningslovens 7A, stk. 1, nr. 2 (eller den bestemmelse der måtte træde i stedet herfor), pr. medarbejder pr. år. De nye aktier, der er omsætningspapirer, registreres på navn og er i enhver henseende ligestillet med de hidtidige aktier. 3 C. Konvertible obligationer Selskabets bestyrelse er af generalforsamlingen bemyndiget til i tiden fra 15. april 2008 indtil 15. april 2013 ad en eller flere gange at træffe beslutning om optagelse af lån mod obligationer eller andre gældsbreve, der giver långiveren ret til at konvertere sin fordring til aktier i selskabet. Konvertible lån kan ikke optages med et større beløb end bemyndigelsen efter 3 A tillader, idet der tillige skal henses til udstedte tegningsoptioner, jf. 3 D. Konverteringsfristen kan fastsættes til en længere periode end 5 år efter optagelsen af det konvertible lån.

3 3 Selskabets aktionærer har ret til forholdsmæssig tegning af de konvertible lån, medmindre bestyrelsen beslutter, at udstedelsen sker uden fortegningsret for hidtidige aktionærer. Ved udstedelse af de konvertible obligationer uden fortegningsret skal en eventuel kapitalforhøjelse som følge af udstedelsen fragå i bemyndigelsen i 3 A, stk. 1, ligesom de konvertible lån skal udbydes på markedsvilkår. De konvertible obligationer eller andre gældsbreve kan efter beslutning af bestyrelsen udstedes uden fortegningsret for hidtidige aktionærer som vederlag i forbindelse med selskabets overtagelse af bestående virksomhed. Bestyrelsens beslutning om optagelse af konvertible lån skal optages i vedtægterne, og bestyrelsen kan foretage de heraf følgende ændringer af vedtægterne. De nye aktier er omsætningspapirer og registreres på navn og skal i enhver henseende være ligestillet med de hidtidige aktier. 3 D. Tegningsoptioner Selskabets bestyrelse er bemyndiget af generalforsamlingen til i tiden fra 15. april 2008 indtil 15. april 2013 at træffe beslutning om udstedelse af tegningsoptioner ad en eller flere gange med eller uden fortegningsret for selskabets aktionærer. Den aktiekapitalforhøjelse, der skal kunne tegnes på grundlag af tegningsoptionerne, må ikke udgøre et større beløb, end bemyndigelsen efter 3 A tillader, idet der tillige skal henses til konvertible lån, jf. 3 C. Bestyrelsens beslutning om udstedelse af tegningsoptioner skal optages i vedtægterne, og bestyrelsen kan foretage de heraf følgende ændringer af vedtægterne. Kapitalforhøjelsen som følge af udstedelse af tegningsoptioner kan højst andrage det i 3 A nævnte beløb. Såfremt udstedelsen af tegningsoptioner sker uden fortegningsret, skal en eventuel kapitalforhøjelse som følge af udstedelsen fragå i bemyndigelsen i 3 A, stk. 1. De nye aktier, der er omsætningspapirer, registreres på navn og skal i enhver henseende være ligestillet med de hidtidige aktier.

4 4 Bestyrelsen har ved udnyttelse af en tidligere bemyndigelse udstedt tegningsoptioner på de vilkår, der fremgår af det som bilag 2 vedhæftede Program 2005, tegningsoptioner på de vilkår, der fremgår af det som bilag 3 vedhæftede Program 2006 og tegningsoptioner på de vilkår, der fremgår af det som bilag 4 vedhæftede Program Af de oprindeligt udstedte tegningsoptioner henstår uudnyttet tegningsoptioner, der berettiger til tegning af en kapitalforhøjelse på i alt nom. kr E. Incitamentsaflønning Selskabet har udarbejdet overordnede retningslinier for incitamentsaflønning af direktion og andre ledende medarbejdere. Disse retningslinier er forelagt og vedtaget af selskabets generalforsamling. Retningslinierne er offentligt tilgængelige på selskabets hjemmeside. SELSKABETS AKTIER M.V. Aktierne Omsættelighed Ingen særlige rettigheder Indløsning 4. Stk. 1. Selskabets aktier skal være registreret i selskabets aktiebog på navn eller være indskrevet i selskabets aktieindskrivningssystem. Stk. 2. Aktierne er omsætningspapirer. Der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed. Selskabet er uden ansvar for transporters rigtighed eller ægthed. Stk. 3. Ingen aktier har særlige rettigheder. Stk. 4. Ingen aktionær er pligtig at lade sine aktier indløse helt eller delvis af selskabet. 5. Indskrivning af aktier Stk. 1. Selskabet kan opretholde et frivilligt aktieindskrivningssystem, der omfatter aktier, som ikke er registreret på navn i selskabets aktiebog. Indskrevne aktier kan ikke navnenoteres, og navnenoterede aktier kan ikke indskrives. Stk. 2. Ved indskrivningen oplyses aktionærens eller fuldmægtigens navn og adresse.

5 5 Ved indskrivningen kan selskabet udfærdige et indskrivningsbevis på aktionærens eller fuldmægtigens navn. Indskrivningsbeviset er et ikkeomsætningspapir. Stk. 3. Der kan til enhver tid ske omregistrering af indskrevne og navneregistrerede aktier. Stk. 4. Bestyrelsen er bemyndiget til at beslutte, om aktieindskrivningssystemet skal opretholdes. Såfremt bestyrelsen beslutter at afskaffe aktieindskrivningssystemet, skal nedenstående procedure følges: Bestyrelsen opfordrer ved skriftlig henvendelse til samtlige indskrevne aktionærer samt ved annonce i Statstidende, i et københavnsk og i et jysk dagblad de indskrevne aktionærer til inden 5 år fra bestyrelsens beslutning om afskaffelse af aktieindskrivningssystemet at lade deres aktier navnenotere på en separat VP-depotkonto i Værdipapircentralen og samtidigt at afmelde aktierne i aktieindskrivningssystemet. Når der er forløbet 5 år, efter bestyrelsen har indkaldt selskabets aktier til notering på navn i Værdipapircentralen, uden at samtlige indskrevne aktier er blevet overført til og navnenoteret på separate VPdepotkonti i Værdipapircentralen, kan bestyrelsen ved bekendtgørelse i Statstidende, i et københavnsk og i et jysk dagblad samt ved skriftlig henvendelse til de pågældende aktionærer opfordre de indskrevne aktionærer til inden 6 måneder at foretage navnenotering i Værdipapircentralen. Når 6 måneders fristen er forløbet, uden registrering er sket, kan bestyrelsen for de pågældende aktionærers regning afhænde aktierne gennem en værdipapirhandler. I salgsprovenuet er bestyrelsen bemyndiget til at fradrage omkostningerne ved bekendtgørelsen, den skriftlige henvendelse og afhændelsen. Såfremt salgsprovenuet ikke er afhentet senest 5 år efter afhændelsen, tilfalder beløbet selskabet. 6. Stemmeret Stk. 1. Enhver aktionær har på generalforsamlingen en stemme for hvert aktiebeløb på kr. 1. For aktier, der er erhvervet ved overdragelse, kan stemmeret kun udøves, hvis noteringen har fundet sted senest ved indkaldelsen til generalforsamlingen, eller aktionæren inden dette tidspunkt har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse.

6 6 7. Udbytte Stk. 1. Udbetaling af udbytte på navneregistrerede aktier sker ved overførsel til aktionærens pengeinstitut. Stk. 2. Udbytte på indskrevne aktier betales ved check. Betalingen sker med frigørende virkning for selskabet, når den sker i overensstemmelse med indskrivningen pr. udbyttedeklareringsdagen. Stk. 3. Udbyttebeløb på indskrevne aktier, efter fradrag af udbytteskat, på 50 kr. eller derunder udbetales kun til aktionærer, der særskilt anmoder selskabet herom. Udbyttebeløb efter skat på 50 kr. eller derunder henstår således i selskabet og opsamles, indtil beløbet overstiger 50 kr., hvorefter selskabet af egen drift udbetaler aktionærens tilgodehavende uden rentetillæg ved check. 8. Fortegningsret Forældelse af udbytte og mortifikation Aktionærerne har fortegningsret til aktiekapitalforhøjelse i det omfang, lovgivningen hjemler dette. For medarbejderaktier gælder de i aktieselskabsloven til enhver tid gældende regler. 9. Stk. 1. Udbytte, der ikke er hævet inden 5 år fra afholdelsen af selskabets ordinære generalforsamling, tilfalder selskabet. Dette gælder dog ikke udbytte, der indestår i selskabet grundet mindsteudbetalingsreglen i 7, stk. 3. For sådanne beløbs vedkommende begynder den 5- årige forældelsesfrist først at løbe, når udbytte efter skat overstiger 50 kr. Stk. 2. Mortifikation af selskabets aktier og interimsbeviser sker uden dom efter lovgivningens til enhver tid herom gældende regler. 10. SELSKABETS STYRELSE Stk. 1. Selskabets øverste myndighed har generalforsamlingen. Stk. 2. Den overordnede ledelse af selskabets anliggender varetages af bestyrelsen. Stk. 3. Den daglige ledelse varetages af direktionen, der ansættes af bestyrelsen.

7 7 GENERALFORSAMLINGEN Sted Ordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling Indkaldelse 11. Stk. 1. Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen til afholdelse på selskabets hjemsted eller et andet sted i Region Hovedstaden. Stk. 2. Den ordinære generalforsamling afholdes i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til myndighederne, så den er modtaget der inden udløbet af den til enhver tid værende frist i lovgivningen. Stk. 3. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen eller revisor begærer det, eller når det til behandling af et bestemt angivet emne skriftligt forlanges af aktionærer, der ejer 1/10 af aktiekapitalen. Ekstraordinær generalforsamling skal herefter indkaldes af bestyrelsen inden 14 dage efter begæringens modtagelse med nedennævnte varsel. Stk. 4. Indkaldelse, der offentliggøres tidligst 4 uger og senest 8 dage før generalforsamlingen, skal indeholde angivelse af tid og sted for mødet samt oplysning om dagsorden. Stk. 5. Indkaldelse med angivelse af dagsorden sker i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens edb-informationssystem samt i et københavnsk og et jysk dagblad. Stk. 6. Såfremt forslag til vedtægtsændringer skal behandles på generalforsamlingen, skal forslagets væsentligste indhold angives i indkaldelsen. Stk. 7. Senest 8 dage før generalforsamlingen skal dagsorden og de fuldstændige forslag samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsregnskab med revisionspåtegning og årsberetning fremlægges til eftersyn for aktionærer på selskabets hovedkontor. Stk. 8. Enhver navneregistreret eller indskrevet aktionær kan efter begæring få årsregnskabet tilsendt senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag Stk. 9. Forslag, der af aktionærerne ønskes behandlet på en generalforsamling, skal skriftligt fremsættes over for bestyrelsen senest 8 uger før generalforsamlingens afholdelse. 12. Dagsorden Stk. 1. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde: 1. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

8 8 2. Fremlæggelse af det reviderede og af bestyrelsen og direktionen underskrevne årsregnskab med revisionspåtegning og årsberetning samt fremlæggelse af koncernregnskabet. 3. Godkendelse af årsregnskabet samt bestemmelse om anvendelse af overskud i henhold til det godkendte regnskab. 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 5. Valg af 1 statsautoriseret revisor. 6. Forslag fra bestyrelsen eller aktionærerne. 7. Eventuelt. 13. Adgangskort Stk. 1. Enhver navneregistreret eller indskrevet aktionær er berettiget til at møde på generalforsamlingen, når vedkommende senest 5 dage forud for generalforsamlingens afholdelse har løst adgangskort og godtgjort sin aktieret. Stk. 2. Selskabets generalforsamlinger er åbne for pressen. 14. Dirigent Protokol Stk. 1. Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen udpeget dirigent, der afgør alle tvivlsspørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, aktionærernes stemmeret, stemmeafgivningen og dennes resultater. Stk. 2. Over generalforsamlingens forhandlinger føres en protokol, der underskrives af dirigenten. 15. Stemmeflertal Stk. 1. De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed, medmindre aktieselskabsloven eller disse vedtægter kræver særlig majoritet eller repræsentation. Stk. 2. Beslutning om vedtægtsændringer er kun gyldig, såfremt den tiltrædes af mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital. Til vedtagelse af selskabets opløsning kræves på tilsvarende måde ¾ majoritet og repræsentation. BESTYRELSEN Antal 16. Stk. 1. Bestyrelsen består af indtil 6 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen.

9 9 Valgbare er aktionærer i selskabet, som ikke er knyttet til koncernen gennem ansættelsesforhold eller har ansættelse i eller virker for andet konkurrerende selskab. Alder Stk. 2. Personer, der fylder 70 år i det pågældende kalenderår eller allerede er fyldt 70 år, er ikke valgbare. Valgperiode Stk. 3. Bestyrelsesmedlemmernes valgperiode er 1 år. Stk. 4. Mandaterne udløber umiddelbart efter en ordinær generalforsamling. Genvalg kan finde sted. Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer Vederlag Stk. 5. Udover de af generalforsamlingen valgte medlemmer har selskabets og dets datterselskabers medarbejdere ret til i det omfang, der følger af lovgivningen og medarbejdernes beslutning, at vælge et antal medlemmer til bestyrelsen og suppleanter for disse. Stk. 6. Generalforsamlingen fastsætter vederlaget til bestyrelse, formandsskab og forretningsudvalg, hvis der nedsættes et sådant. 17. Konstituering Forretningsudvalg Stk. 1. Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer en formand samt en næstformand. Stk. 2. Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg. Stk. 3. Et medlem af bestyrelsen kan kræve bestyrelsesmøde afholdt. Stk. 4. Et medlem af direktionen kan begære bestyrelsen eller forretningsudvalget indkaldt. Stk. 5. Bestyrelsen indkaldes af formanden eller direktionen ved skriftlig henvendelse til hvert enkelt bestyrelsesmedlem så vidt muligt med mindst 8 dages varsel. Beslutningsdygtighed Stk. 6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af dens medlemmer, deriblandt formanden eller næstformanden, er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslaggivende. Stk. 7. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol, der underskrives af bestyrelsen.

10 Bestyrelsens pligter Stk. 1. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabet. Stk. 2. Bestyrelsen er pligtig at føre tilsyn med selskabets virksomhed og påse, at denne ledes på forsvarlig måde og i overensstemmelse med gældende lovgivning og nærværende vedtægter. Stk. 3. Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv. Stk. 4. Bestyrelsen skal tage stilling til, om selskabets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt i forhold til selskabets drift. DIREKTIONEN 19. Stk. 1. Til varetagelse af selskabets daglige ledelse udnævner bestyrelsen en direktion på 1-5 medlemmer og bestemmer, hvem der skal være dennes formand. Stk. 2. Direktionen deltager uden stemmeret i generalforsamlinger, bestyrelses- og forretningsudvalgsmøder. REGNSKAB 20. Stk. 1. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. REVISION OG OFFENTLIGGØRELSE 21. Stk. 1. Årsregnskabet revideres af en statsautoriseret revisor, valgt af generalforsamlingen. Revisor afgår hvert år ved den ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted. Stk. 2. Navneregistrerede eller indskrevne aktionærer har efter anmodning krav på at få tilsendt det seneste godkendte årsregnskab. TEGNINGSRET 22. Til at forpligte selskabet kræves to underskrifter, der kan gives af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med et andet medlem af bestyrelsen, af et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør eller to direktører i forening.

11 11 TAVSHEDSPLIGT 23. Medlemmer af selskabets bestyrelse og direktion er pligtige at iagttage tavshed over for uvedkommende om selskabets indre anliggender, som de måtte komme til kundskab om gennem deres virksomhed for selskabet. Overgangsbestemmelser m.v. 24. Efter at selskabets aktiebreve er registreret i Værdipapircentralen, kan ikke-navnenoterede og ikke-indskrevne aktionærer med aktiebreve og udbyttekupons gøre deres aktionærrettigheder gældende mod at indlevere aktiebreve med udbyttekupons og navneregistrere eller indskrive deres aktier, indtil selskabet efter lovgivningens til enhver tid herom gældende regler måtte have mortificeret aktierne. 25. Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage sådanne ændringer i selskabets vedtægter, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen måtte forlange, eller som måtte være nødvendige som følge af bestyrelsens udnyttelse af bemyndigelsen i 3 A, B, C og D eller 5, stk. 4. Således vedtaget den , den , den , den , den , den , den , den , den , den , den , den , den , den , den , den , den , den , den , den , den , den , den , den , den , den , den , den , den , den , den , den , den , den , den , den , den , den 26. april 2007, den 12. juni 2007, den 17. september 2007, den 13. december 2007, den 19. marts 2008, den 15. april 2008, den 30. maj 2008, den 10. september 2008, den 10. december 2008, 26. marts 2009, den 19. maj 2009, den 28. august 2009, den 24. november Anne Christina Skjønnemand

12 12 Bilag 2 til vedtægternes 3D, stk. 6: Program 2005 Program for erhvervelse af tegningsoptioner på aktier i Topdanmark A/S I henhold til bestyrelsesbeslutning af , og jf. Aktieselskabslovens 40b. 1. Formål og omfang: For at sikre det størst mulige sammenfald af interesser mellem aktionærerne og ansatte ledere har bestyrelsen i Topdanmark A/S besluttet at give alle medlemmer ( Medlemmer ) af Topdanmarkkoncernens ( Koncernens ) ledergruppe, Fredagskredsen ( Kredsen ), mulighed for at erhverve aktietegningsoptioner i Topdanmark A/S i henhold til nærværende program ( Programmet ). Desuden har bestyrelsen besluttet at give visse andre ansatte ( Andre Ansatte ) i Koncernen mulighed for ekstraordinært at erhverve aktietegningsoptioner i henhold til Programmets punkt 5. Bestyrelsens beslutning omfatter Optioner ( Optioner ), der hver giver ret til tegning af 1 aktie i Topdanmark A/S á nom. kr. 10 (herefter benævnt en Aktie ). Størstebeløbet for den aktiekapitalforhøjelse, der vil kunne tegnes på grundlag af Optionerne er således nom. kr Aktier tegnet i henhold til Programmet skal være omsætningspapirer, registreres på navn og skal ikke tilhøre en særlig aktieklasse. Samtlige forhold i nærværende Program vedrører Topdanmark A/S, medmindre andet er anført. 2. Optionsvilkår og Optionsaftaler: Programmet fastlægger kriterierne for erhvervelse af Optioner og disses vilkår. Under iagttagelse heraf indgås der individuelle Optionsaftaler indeholdende blandt andet de i aktieoptionslovens 3 anførte oplysninger mellem Medlemmer af Kredsen respektive Andre Ansatte og det selskab i Koncernen, hvor den pågældende er ansat om tildeling af Optioner. 3. Personkreds: Medlemmer af Kredsen. Andre Ansatte. 4. Udnyttelseskurs: Optionsejere har ret til at tegne Aktier til den på tidspunktet for erhvervelse af Optionen senest foreliggende markedskurs, d.v.s. på den sidste handelsdag i 2004 med et tillæg på 10% (Strikekursen). Ved markedskursen forstås den noterede kurs på Topdanmark-aktien (gennemsnit alle handler).

13 13 5. Erhvervelse af Optioner: De Optioner tilbydes til Medlemmer af Kredsen og Andre Ansatte. Optioner kan tildeles mod vederlag eller uden vederlag efter bestyrelsens bestemmelse. Bestemmelsen i punkt 6 gælder ikke for Optioner, der tildeles Andre Ansatte eller Medlemmer af Kredsen med bopæl udenfor Danmark. Tilbud om Optioner kan accepteres fra til kl Erhvervelsestidspunktet anses for at være Tegning af medarbejderaktier udelukker tegning af Optioner: Har et Medlem af Kredsen tegnet medarbejderaktier, kan den pågældende ikke tegne Optioner vedrørende det samme kalenderår. Har den pågældende tegnet Optioner inden tegning af medarbejderaktier i samme kalenderår, bortfalder Optionerne, uden at den pågældende har krav på kompensation. 7. Vederlag: Bestyrelsen træffer nærmere bestemmelse om betaling af et eventuelt vederlag. 8. Udnyttelsestidspunkt: De Optioner, der erhverves i et givet år, kan tidligst udnyttes efter offentliggørelsen af det første perioderegnskab, der aflægges efter forløbet af tre år, regnet fra erhvervelsen af Optioner. Optionerne kan ikke udnyttes senere end 3 bankdage efter offentliggørelsen af det årsregnskab, der aflægges for det foregående år i det femte år efter erhvervelsen af Optionerne. I den mellemliggende periode kan Optionerne udnyttes indtil 3 bankdage efter Topdanmark A/S offentliggørelse af hel- og halvårsregnskaber samt kvartårsmeddelelser. 9. Fremgangsmåde ved udnyttelse: En Optionsejer, der ønsker at udnytte Optioner i henhold til dette program, skal give skriftlig meddelelse til direktionen i Topdanmark A/S. Det skal af meddelelsen fremgå, hvor mange Optioner, der ønskes udnyttet, og det skal oplyses, til hvilket depot aktierne skal leveres. Topdanmark vil da hurtigst muligt tilstille den pågældende Optionsejer tegningsliste. Et beløb svarende til antallet af Optioner x Strikekursen skal være indbetalt til Topdanmark med valør senest den ellevte bankdag efter offentliggørelsen af perioderegnskabet og tegningslisten skal være behørigt udfyldt, underskrevet og returneret til Topdanmarks direktion senest samtidig dermed. Såfremt ovennævnte betingelser er opfyldt, vil Topdanmark senest 10 bankdage herefter overføre et antal Aktier svarende til antallet af udnyttede Optioner til det af Optionsejeren anviste depot.

14 Ansættelsesforholdets ophør: I tilfælde af, at Optionsejerens ansættelsesforhold i Koncernen ophører forud for Udnyttelsestidspunktet, forholdes således: 1. Optionsejeren afskediges uden at dette skyldes Optionsejerens misligholdelse af ansættelsesforholdet eller berettiget bortvisning af Optionsejeren, fratræder fordi Optionsejeren har nået den alder, der gælder for tilbagetrækning fra Optionsejerens erhverv eller fra Koncernen, eller fordi Optionsejeren kan oppebære folkepension eller alderspension eller førtidspension fra arbejdsgiveren, fratræder som følge af længerevarende sygdom og/eller invaliditet, hæver ansættelsesforholdet på grund af arbejdsgiverens grove misligholdelse, afgår ved døden. Optionsejeren bevarer retten til at udnytte erhvervede Optioner i overensstemmelse med Programmet som om Optionsejeren fortsat var ansat. 2. Optionsejeren opsiger ansættelsesforholdet, afskediges som følge af Optionsejerens misligholdelse af ansættelsesforholdet, bliver berettiget bortvist. Optionerne skal udnyttes på den første børsdag umiddelbart efter offentliggørelsen af det første perioderegnskab efter kontraktens ophør. 11. Kapitaldispositioner: Ved kapitaldispositioner, der ikke foregår til markedskurs, korrigeres Optionernes udnyttelseskurs og/eller antallet af aktier, således at Optionernes værdi ikke påvirkes af disse dispositioner. Ved kapitaldispositioner forstås blandt andet udlodning af udbytte, udstedelse af aktier, konvertible obligationer eller tegningsoptioner til en kurs, der afviger fra markedskursen eller andre dispositioner, som er nævnt i Aktieselskabslovens 40a, stk. 2, 2. punktum (men bortset fra de specifikke dispositioner, der er reguleret i 12). Udnyttelseskursen korrigeres ikke ved udstedelse af medarbejderaktier eller medarbejderobligationer i henhold til de til enhver tid gældende regler herom i skattelovgivningen eller ved udstedelse af aktier, konvertible obligationer eller tegningsoptioner i forbindelse med incentive programmer for Kredsen, dele af Kredsen eller Andre Ansatte. Punkt 11, stk. 1, gælder under forudsætning af, at reguleringen, som beskrevet i punkt 11, stk. 1, ikke medfører, at Ligningslovens 7 H ikke kan anvendes. Kan Ligningslovens 7 H ikke anvendes på grund af reguleringsbestemmelsen i punkt 11, stk. 1, vil de situationer, der i punkt 11, stk. 1, angives at skulle give anledning til regulering ikke give anledning til regulering.

15 Fusion eller spaltning, overtagelse, likvidation, salg af en væsentlig del af virksomheden, anden ændring i kontrol: Såfremt der sker en ændring i Koncernens status, således at Topdanmark A/S ophører med at være selvstændigt børsnoteret, eller en enkelt aktionær eller aktionærgruppe opnår kontrol over mere end 50% af Topdanmark A/S aktier, eller Selskabet på anden måde mister sin selvstændighed i forbindelse med fusion, spaltning, likvidation eller på anden måde, eller sælger enten Koncernens Skade- eller Livsforsikringsselskaber eller en så stor del af Koncernens Skade- eller Livsselskaber, at Koncernens forretningsgrundlag ændres væsentligt, er Topdanmark A/S forpligtet til at give ejere af Optioner adgang til at straksudnytte disse i det omfang Optionerne ikke er udløbet Opgørelsesdagen er den 16. børsdag efter offentliggørelsen af en ændring som nævnt i eller, i det omfang, der offentliggøres en meddelelse om en hensigt om eller en opfordring til at gennemføre en ændring af Koncernens status, og denne opfordring eller hensigt efterfølgende har ført til en ændring som nævnt i 12.1., den 16. børsdag efter offentliggørelsen af denne opfordring eller hensigt. Fremsættes et eller flere købstilbud på hele eller væsentlige dele af Koncernen eller Koncernens datterselskaber, er Opgørelsesdagen den 16. børsdag efter offentliggørelsen af det første tilbud inden for en periode, hvor der uden afbrydelse har udestået tilbud, og hvor et af disse efterfølgende har ført til en ændring i Koncernens status Ved straksudnyttelse har Optionsejeren adgang til at udnytte Optionerne på Opgørelsesdagen, der således som udgangspunkt er identisk med Udnyttelsesdagen. Er ændringen af Koncernens status som beskrevet i betinget af en beslutning i et af Koncernens selskabsorganer, er Udnyttelsesdagen dog dagen efter, det relevante selskabsorgan har truffet en sådan beslutning. Er kravet om en efterfølgende ændring i Koncernens status ikke opfyldt på Opgørelsesdagen, jf , andet punktum, er Udnyttelsesdagen dagen efter offentliggørelsen af en sådan ændring Ved straksudnyttelse gælder punkt 8 og 9 ikke, idet der forholdes således: Når Udnyttelsesdagen er kendt, jf. punkt 12.3., fremsender Topdanmark A/S inden 7 dage tilbud om at indfri alle udestående Optioner ved levering af et antal Aktier svarende til antallet af udestående Optioner med tilhørende aktietegningsliste. Ved accept af et sådant tilbud skal et beløb svarende til antallet af Optioner x Strikekursen være indbetalt til Topdanmark A/S senest 21 dage efter Udnyttelsesdagen og behørigt udfyldt og underskrevet tegningsliste skal være tilgået Topdanmarks direktion senest samtidig. Topdanmark A/S vil senest fem bankdage herefter overføre et antal aktier svarende til antallet af udnyttede Optioner til det af Medlemmet anviste depot. 13. Omsættelighed: Optioner udstedt under dette Program er personlige, men overgår til arvinger ved død. 14. Udløb: Såfremt en Optionsejer ikke udnytter sine Optioner indenfor de angivne frister, udløber disse Optioner uden værdi.

16 16 Hvis en Optionsejer i henhold til insiderreglerne er forhindret i at udnytte sine Optioner ved afslutning af den udnyttelsesperiode, der fremgår af punkt 8, kan Optionsejeren udskyde udnyttelsen af Optionerne indtil senest tre bankdage efter offentliggørelsen af den første halvårsmeddelelse, der følger efter seneste udnyttelsestidspunkt, jf. punkt Feriepenge mv.: Optionsejerens rettigheder i henhold til Programmet indgår ikke i beregningen af feriegodtgørelse eller ferietillæg efter ferielovens regler og godtgørelse eller kompensation fastsat ved lov som helt eller delvis udmåles på baggrund af lønnen. 16. Værneting: Tvister vedrørende denne aftale indbringes for Sø- og Handelsretten i København. Vedrører tvisten alene værdiansættelsen af Optionen på Udnyttelsestidspunktet afgøres tvisten dog i stedet af en af Foreningen af Statsautoriserede Revisorer blandt dens medlemmer udpeget opmand. Parterne i tvisten retter i så fald i fællesskab henvendelse til Foreningen af Statsautoriserede Revisorer med anmodning om at få udpeget en opmand. Opmanden beslutter selv, hvilket grundlag der må tilvejebringes for, at han kan træffe en afgørelse, ligesom opmanden beslutter fordelingen af omkostninger mellem parterne. Opmandens afgørelser er endelige. Bilag 3 til vedtægternes 3D, stk. 6: Program 2006 Program for erhvervelse af tegningsoptioner på aktier i Topdanmark A/S I henhold til bestyrelsesbeslutning af , og jf. Aktieselskabslovens 40b. 1. Formål og omfang: For at sikre det størst mulige sammenfald af interesser mellem aktionærerne og ansatte ledere har bestyrelsen i Topdanmark A/S besluttet at give alle medlemmer ( Medlemmer ) af Topdanmark-koncernens ( Koncernens ) ledergruppe, Fredagskredsen ( Kredsen ), mulighed for at erhverve aktietegningsoptioner i Topdanmark A/S i henhold til nærværende program ( Programmet ). Desuden har bestyrelsen besluttet at give visse andre ansatte ( Andre Ansatte ) i Koncernen mulighed for ekstraordinært at erhverve aktietegningsoptioner i henhold til Programmets punkt 5. Bestyrelsens beslutning omfatter Optioner ( Optioner ), der hver giver ret til tegning af 1 aktie i Topdanmark A/S á nom. kr. 10 (herefter benævnt en Aktie ). Størstebeløbet for den aktiekapitalforhøjelse, der vil kunne tegnes på grundlag af Optionerne er således nom. kr Aktier tegnet i henhold til Programmet skal være omsætningspapirer, registreres på navn og skal ikke tilhøre en særlig aktieklasse. Samtlige forhold i nærværende Program vedrører Topdanmark A/S, medmindre andet er anført.

17 17 2. Optionsvilkår og Optionsaftaler: Programmet fastlægger kriterierne for erhvervelse af Optioner og disses vilkår. Under iagttagelse heraf indgås der individuelle Optionsaftaler indeholdende blandt andet de i Aktieoptionslovens 3 anførte oplysninger mellem Medlemmer af Kredsen respektive Andre Ansatte og det selskab i Koncernen, hvor den pågældende er ansat om tildeling af Optioner. 3. Personkreds: Medlemmer af Kredsen. Andre Ansatte. 4. Udnyttelseskurs: Optionsejere har ret til at tegne Aktier til den på tidspunktet for erhvervelse af Optionen senest foreliggende markedskurs, d.v.s. på den sidste handelsdag i 2005 med et tillæg på 10% (Strikekursen). Ved markedskursen forstås den noterede kurs på Topdanmark-aktien (gennemsnit alle handler). 5. Erhvervelse af Optioner: De Optioner tilbydes til Medlemmer af Kredsen og Andre Ansatte. Optioner kan tildeles mod vederlag eller uden vederlag efter bestyrelsens bestemmelse. Bestemmelsen i punkt 6 gælder ikke for Optioner, der tildeles Andre Ansatte eller Medlemmer af Kredsen med bopæl udenfor Danmark. Tilbud om Optioner kan accepteres fra til kl Erhvervelsestidspunktet anses for at være Tegning af medarbejderaktier udelukker tegning af Optioner: Har et Medlem af Kredsen tegnet medarbejderaktier, kan den pågældende ikke tegne Optioner vedrørende det samme kalenderår. Har den pågældende tegnet Optioner inden tegning af medarbejderaktier i samme kalenderår, bortfalder Optionerne, uden at den pågældende har krav på kompensation. 7. Vederlag: Bestyrelsen træffer nærmere bestemmelse om betaling af et eventuelt vederlag. 8. Udnyttelsestidspunkt: De Optioner, der erhverves i et givet år, kan tidligst udnyttes efter offentliggørelsen af det første perioderegnskab, der aflægges efter forløbet af tre år, regnet fra erhvervelsen af Optioner.

18 18 Optionerne kan ikke udnyttes senere end 3 bankdage efter offentliggørelsen af det årsregnskab, der aflægges for det foregående år i det femte år efter erhvervelsen af Optionerne. I den mellemliggende periode kan Optionerne udnyttes indtil 3 bankdage efter Topdanmark A/S offentliggørelse af hel- og halvårsregnskaber samt kvartårsmeddelelser. 9. Fremgangsmåde ved udnyttelse: En Optionsejer, der ønsker at udnytte Optioner i henhold til dette program, skal give skriftlig meddelelse til direktionen i Topdanmark A/S. Det skal af meddelelsen fremgå, hvor mange Optioner, der ønskes udnyttet, og det skal oplyses, til hvilket depot aktierne skal leveres. Topdanmark vil da hurtigst muligt tilstille den pågældende Optionsejer tegningsliste. Et beløb svarende til antallet af Optioner x Strikekursen skal være indbetalt til Topdanmark med valør senest den ellevte bankdag efter offentliggørelsen af perioderegnskabet og tegningslisten skal være behørigt udfyldt, underskrevet og returneret til Topdanmarks direktion senest samtidig dermed. Såfremt ovennævnte betingelser er opfyldt, vil Topdanmark senest 10 bankdage herefter overføre et antal Aktier svarende til antallet af udnyttede Optioner til det af Optionsejeren anviste depot. 10. Ansættelsesforholdets ophør: I tilfælde af, at Optionsejerens ansættelsesforhold i Koncernen ophører forud for Udnyttelsestidspunktet, forholdes således: 1. Optionsejeren afskediges uden at dette skyldes Optionsejerens misligholdelse af ansættelsesforholdet eller berettiget bortvisning af Optionsejeren, fratræder fordi Optionsejeren har nået den alder, der gælder for tilbagetrækning fra Optionsejerens erhverv eller fra Koncernen, eller fordi Optionsejeren kan oppebære folkepension eller alderspension eller førtidspension fra arbejdsgiveren, fratræder som følge af længerevarende sygdom og/eller invaliditet, hæver ansættelsesforholdet på grund af arbejdsgiverens grove misligholdelse, afgår ved døden. Optionsejeren bevarer retten til at udnytte erhvervede Optioner i overensstemmelse med Programmet, som om Optionsejeren fortsat var ansat. 2. Optionsejeren opsiger ansættelsesforholdet, afskediges som følge af Optionsejerens misligholdelse af ansættelsesforholdet, bliver berettiget bortvist.

19 19 Optionerne skal udnyttes på den første børsdag umiddelbart efter offentliggørelsen af det første perioderegnskab efter kontraktens ophør. 11. Kapitaldispositioner: Ved kapitaldispositioner, der ikke foregår til markedskurs, korrigeres Optionernes udnyttelseskurs og/eller antallet af aktier, således at Optionernes værdi ikke påvirkes af disse dispositioner. Ved kapitaldispositioner forstås blandt andet udlodning af udbytte, udstedelse af aktier, konvertible obligationer eller tegningsoptioner til en kurs, der afviger fra markedskursen eller andre dispositioner, som er nævnt i Aktieselskabslovens 40a, stk. 2, 2. punktum (men bortset fra de specifikke dispositioner, der er reguleret i 12). Udnyttelseskursen korrigeres ikke ved udstedelse af medarbejderaktier eller medarbejderobligationer i henhold til de til enhver tid gældende regler herom i skattelovgivningen eller ved udstedelse af aktier, konvertible obligationer eller tegningsoptioner i forbindelse med incentive programmer for Kredsen, dele af Kredsen eller Andre Ansatte. Punkt 11, stk. 1, gælder under forudsætning af, at reguleringen, som beskrevet i punkt 11, stk. 1, ikke medfører, at Ligningslovens 7 H ikke kan anvendes. Kan Ligningslovens 7 H ikke anvendes på grund af reguleringsbestemmelsen i punkt 11, stk. 1, vil de situationer, der i punkt 11, stk. 1, angives at skulle give anledning til regulering ikke give anledning til regulering. 12. Fusion eller spaltning, overtagelse, likvidation, salg af en væsentlig del af virksomheden, anden ændring i kontrol: Såfremt der sker en ændring i Koncernens status, således at Topdanmark A/S ophører med at være selvstændigt børsnoteret, eller en enkelt aktionær eller aktionærgruppe opnår kontrol over mere end 50% af Topdanmark A/S aktier, eller Selskabet på anden måde mister sin selvstændighed i forbindelse med fusion, spaltning, likvidation eller på anden måde, eller sælger enten Koncernens Skade- eller Livsforsikringsselskaber eller en så stor del af Koncernens Skade- eller Livsselskaber, at Koncernens forretningsgrundlag ændres væsentligt, er Topdanmark A/S forpligtet til at give ejere af Optioner adgang til at straksudnytte disse i det omfang Optionerne ikke er udløbet Opgørelsesdagen er den 16. børsdag efter offentliggørelsen af en ændring som nævnt i eller, i det omfang, der offentliggøres en meddelelse om en hensigt om eller en opfordring til at gennemføre en ændring af Koncernens status, og denne opfordring eller hensigt efterfølgende har ført til en ændring som nævnt i 12.1., den 16. børsdag efter offentliggørelsen af denne opfordring eller hensigt. Fremsættes et eller flere købstilbud på hele eller væsentlige dele af Koncernen eller Koncernens datterselskaber, er Opgørelsesdagen den 16. børsdag efter offentliggørelsen af det første tilbud inden for en periode, hvor der uden afbrydelse har udestået tilbud, og hvor et af disse efterfølgende har ført til en ændring i Koncernens status Ved straksudnyttelse har Optionsejeren adgang til at udnytte Optionerne på Opgørelsesdagen, der således som udgangspunkt er identisk med Udnyttelsesdagen. Er ændringen af Koncernens status som beskrevet i betinget af en beslutning i et af Koncernens selskabsorganer, er Udnyttelsesdagen dog dagen efter, det relevante selskabsorgan har truffet en sådan beslutning. Er kravet om en efterfølgende ændring i Koncernens status ikke opfyldt på Opgørelsesdagen, jf , andet punktum, er Udnyttelsesdagen dagen efter offentliggørelsen af en sådan ændring Ved straksudnyttelse gælder punkt 8 og 9 ikke, idet der forholdes således:

20 20 Når Udnyttelsesdagen er kendt, jf. punkt 12.3., fremsender Topdanmark A/S inden 7 dage tilbud om at indfri alle udestående Optioner ved levering af et antal Aktier svarende til antallet af udestående Optioner med tilhørende aktietegningsliste. Ved accept af et sådant tilbud skal et beløb svarende til antallet af Optioner x Strikekursen være indbetalt til Topdanmark A/S senest 21 dage efter Udnyttelsesdagen og behørigt udfyldt og underskrevet tegningsliste skal være tilgået Topdanmarks direktion senest samtidig. Topdanmark A/S vil senest fem bankdage herefter overføre et antal aktier svarende til antallet af udnyttede Optioner til det af Medlemmet anviste depot. 13. Omsættelighed: Optioner udstedt under dette Program er personlige og uoverdragelige, men overgår til arvinger ved død. 14. Udløb: Såfremt en Optionsejer ikke udnytter sine Optioner indenfor de angivne frister, udløber disse Optioner uden værdi. Hvis en Optionsejer i henhold til insiderreglerne er forhindret i at udnytte sine Optioner ved afslutning af den udnyttelsesperiode, der fremgår af punkt 8, kan Optionsejeren udskyde udnyttelsen af Optionerne indtil senest tre bankdage efter offentliggørelsen af den første halvårsmeddelelse, der følger efter seneste udnyttelsestidspunkt, jf. punkt Feriepenge mv.: Optionsejerens rettigheder i henhold til Programmet indgår ikke i beregningen af feriegodtgørelse eller ferietillæg efter ferielovens regler og godtgørelse eller kompensation fastsat ved lov som helt eller delvis udmåles på baggrund af lønnen. 16. Værneting: Tvister vedrørende denne aftale indbringes for Sø- og Handelsretten i København. Vedrører tvisten alene værdiansættelsen af Optionen på Udnyttelsestidspunktet afgøres tvisten dog i stedet af en af Foreningen af Statsautoriserede Revisorer blandt dens medlemmer udpeget opmand. Parterne i tvisten retter i så fald i fællesskab henvendelse til Foreningen af Statsautoriserede Revisorer med anmodning om at få udpeget en opmand. Opmanden beslutter selv, hvilket grundlag der må tilvejebringes for, at han kan træffe en afgørelse, ligesom opmanden beslutter fordelingen af omkostninger mellem parterne. Opmandens afgørelser er endelige.

21 21 Bilag 4 til vedtægternes 3D, stk. 6: Program 2007 Program for erhvervelse af tegningsoptioner på aktier i Topdanmark A/S I henhold til bestyrelsesbeslutning af , og jf. Aktieselskabslovens 40b. 1. Formål og omfang: For at sikre det størst mulige sammenfald af interesser mellem aktionærerne og ansatte ledere har bestyrelsen i Topdanmark A/S besluttet at give alle medlemmer ( Medlemmer ) af Topdanmark-koncernens ( Koncernens ) ledergruppe, Fredagskredsen ( Kredsen ), mulighed for at erhverve aktietegningsoptioner i Topdanmark A/S i henhold til nærværende program ( Programmet ). Desuden har bestyrelsen besluttet at give visse andre ansatte ( Andre Ansatte ) i Koncernen mulighed for ekstraordinært at erhverve aktietegningsoptioner i henhold til Programmets punkt 5. Bestyrelsens beslutning omfatter Optioner ( Optioner ), der hver giver ret til tegning af 1 aktie i Topdanmark A/S á nom. kr. 10 (herefter benævnt en Aktie ). Størstebeløbet for den aktiekapitalforhøjelse, der vil kunne tegnes på grundlag af Optionerne er således nom. kr Aktier tegnet i henhold til Programmet skal være omsætningspapirer, registreres på navn og skal ikke tilhøre en særlig aktieklasse. Samtlige forhold i nærværende Program vedrører Topdanmark A/S, medmindre andet er anført. 2. Optionsvilkår og Optionsaftaler: Programmet fastlægger kriterierne for erhvervelse af Optioner og disses vilkår. Under iagttagelse heraf indgås der individuelle Optionsaftaler indeholdende blandt andet de i Aktieoptionslovens 3 anførte oplysninger mellem Medlemmer af Kredsen respektive Andre Ansatte og det selskab i Koncernen, hvor den pågældende er ansat om tildeling af Optioner. 3. Personkreds: Medlemmer af Kredsen. Andre Ansatte. 4. Udnyttelseskurs: Optionsejere har ret til at tegne Aktier til den på tidspunktet for erhvervelse af Optionen senest foreliggende markedskurs, d.v.s. på den sidste handelsdag i 2006 med et tillæg på 10% (Strikekursen). Ved markedskursen forstås den officielle kurs på Topdanmark-aktien (gennemsnit alle handler). 5. Erhvervelse af Optioner: De Optioner tilbydes til Medlemmer af Kredsen og Andre Ansatte. Optioner kan tildeles mod vederlag eller uden vederlag efter bestyrelsens bestemmelse.

22 22 Bestemmelsen i punkt 6 gælder ikke for Optioner, der tildeles Andre Ansatte eller Medlemmer af Kredsen med bopæl udenfor Danmark. Tilbud om Optioner kan accepteres fra til kl Erhvervelsestidspunktet anses for at være Tegning af medarbejderaktier udelukker tegning af Optioner: Har et Medlem af Kredsen tegnet medarbejderaktier, kan den pågældende ikke tegne Optioner vedrørende det samme kalenderår. Har den pågældende tegnet Optioner inden tegning af medarbejderaktier i samme kalenderår, bortfalder Optionerne, uden at den pågældende har krav på kompensation. 7. Vederlag: Bestyrelsen træffer nærmere bestemmelse om betaling af et eventuelt vederlag. 8. Udnyttelsestidspunkt: De Optioner, der erhverves i et givet år, kan tidligst udnyttes efter offentliggørelsen af det første perioderegnskab, der aflægges efter forløbet af tre år, regnet fra erhvervelsen af Optioner. Optionerne kan ikke udnyttes senere end 3 bankdage efter offentliggørelsen af det årsregnskab, der aflægges for det foregående år i det femte år efter erhvervelsen af Optionerne. I den mellemliggende periode kan Optionerne udnyttes indtil 3 bankdage efter Topdanmark A/S offentliggørelse af hel- og halvårsregnskaber samt kvartårsmeddelelser. 9. Fremgangsmåde ved udnyttelse: En Optionsejer, der ønsker at udnytte Optioner i henhold til dette program, skal give skriftlig meddelelse til direktionen i Topdanmark A/S. Det skal af meddelelsen fremgå, hvor mange Optioner, der ønskes udnyttet, og det skal oplyses, til hvilket depot aktierne skal leveres. Topdanmark vil da hurtigst muligt tilstille den pågældende Optionsejer tegningsliste. Et beløb svarende til antallet af Optioner x Strikekursen skal være indbetalt til Topdanmark med valør senest den ellevte bankdag efter offentliggørelsen af perioderegnskabet og tegningslisten skal være behørigt udfyldt, underskrevet og returneret til Topdanmarks direktion senest samtidig dermed. Såfremt ovennævnte betingelser er opfyldt, vil Topdanmark senest 10 bankdage herefter overføre et antal Aktier svarende til antallet af udnyttede Optioner til det af Optionsejeren anviste depot. 10. Ansættelsesforholdets ophør: I tilfælde af, at Optionsejerens ansættelsesforhold i Koncernen ophører forud for Udnyttelsestidspunktet, forholdes således: 1. Optionsejeren

23 23 afskediges uden at dette skyldes Optionsejerens misligholdelse af ansættelsesforholdet eller berettiget bortvisning af Optionsejeren, fratræder fordi Optionsejeren har nået den alder, der gælder for tilbagetrækning fra Optionsejerens erhverv eller fra Koncernen, eller fordi Optionsejeren kan oppebære folkepension eller alderspension eller førtidspension fra arbejdsgiveren, fratræder som følge af længerevarende sygdom og/eller invaliditet, hæver ansættelsesforholdet på grund af arbejdsgiverens grove misligholdelse, afgår ved døden. Optionsejeren bevarer retten til at udnytte erhvervede Optioner i overensstemmelse med Programmet, som om Optionsejeren fortsat var ansat. 2. Optionsejeren opsiger ansættelsesforholdet, afskediges som følge af Optionsejerens misligholdelse af ansættelsesforholdet, bliver berettiget bortvist. Optionerne skal udnyttes på den første børsdag umiddelbart efter offentliggørelsen af det første perioderegnskab efter kontraktens ophør. 11. Kapitaldispositioner: Ved kapitaldispositioner, der ikke foregår til markedskurs, korrigeres Optionernes udnyttelseskurs og/eller antallet af aktier, således at Optionernes værdi ikke påvirkes af disse dispositioner. Ved kapitaldispositioner forstås blandt andet udlodning af udbytte, udstedelse af aktier, konvertible obligationer eller tegningsoptioner til en kurs, der afviger fra markedskursen eller andre dispositioner, som er nævnt i Aktieselskabslovens 40a, stk. 2, 2. punktum (men bortset fra de specifikke dispositioner, der er reguleret i 12). Udnyttelseskursen korrigeres ikke ved udstedelse af medarbejderaktier eller medarbejderobligationer i henhold til de til enhver tid gældende regler herom i skattelovgivningen eller ved udstedelse af aktier, konvertible obligationer eller tegningsoptioner i forbindelse med incentive programmer for Kredsen, dele af Kredsen eller Andre Ansatte. 12. Fusion eller spaltning, overtagelse, likvidation, salg af en væsentlig del af virksomheden, anden ændring i kontrol: Såfremt der sker en ændring i Koncernens status, således at Topdanmark A/S ophører med at være selvstændigt børsnoteret, eller en enkelt aktionær eller aktionærgruppe opnår kontrol over mere end 50% af Topdanmark A/S aktier, eller Selskabet på anden måde mister sin selvstændighed i forbindelse med fusion, spaltning, likvidation eller på anden måde, eller sælger enten Koncernens Skade- eller Livsforsikringsselskaber eller en så stor del af Koncernens Skade- eller Livsselskaber, at Koncernens forretningsgrundlag ændres væsentligt, er Topdanmark A/S forpligtet til at give ejere af Optioner adgang til at straksudnytte disse i det omfang Optionerne ikke er udløbet.

24 Opgørelsesdagen er den 16. børsdag efter offentliggørelsen af en ændring som nævnt i eller, i det omfang, der offentliggøres en meddelelse om en hensigt om eller en opfordring til at gennemføre en ændring af Koncernens status, og denne opfordring eller hensigt efterfølgende har ført til en ændring som nævnt i 12.1., den 16. børsdag efter offentliggørelsen af denne opfordring eller hensigt. Fremsættes et eller flere købstilbud på hele eller væsentlige dele af Koncernen eller Koncernens datterselskaber, er Opgørelsesdagen den 16. børsdag efter offentliggørelsen af det første tilbud inden for en periode, hvor der uden afbrydelse har udestået tilbud, og hvor et af disse efterfølgende har ført til en ændring i Koncernens status Ved straksudnyttelse har Optionsejeren adgang til at udnytte Optionerne på Opgørelsesdagen, der således som udgangspunkt er identisk med Udnyttelsesdagen. Er ændringen af Koncernens status som beskrevet i betinget af en beslutning i et af Koncernens selskabsorganer, er Udnyttelsesdagen dog dagen efter, det relevante selskabsorgan har truffet en sådan beslutning. Er kravet om en efterfølgende ændring i Koncernens status ikke opfyldt på Opgørelsesdagen, jf , andet punktum, er Udnyttelsesdagen dagen efter offentliggørelsen af en sådan ændring Ved straksudnyttelse gælder punkt 8 og 9 ikke, idet der forholdes således: Når Udnyttelsesdagen er kendt, jf. punkt 12.3., fremsender Topdanmark A/S inden 7 dage tilbud om at indfri alle udestående Optioner ved levering af et antal Aktier svarende til antallet af udestående Optioner med tilhørende aktietegningsliste. Ved accept af et sådant tilbud skal et beløb svarende til antallet af Optioner x Strikekursen være indbetalt til Topdanmark A/S senest 21 dage efter Udnyttelsesdagen og behørigt udfyldt og underskrevet tegningsliste skal være tilgået Topdanmarks direktion senest samtidig. Topdanmark A/S vil senest fem bankdage herefter overføre et antal aktier svarende til antallet af udnyttede Optioner til det af Medlemmet anviste depot. 13. Omsættelighed: Optioner udstedt under dette Program er personlige og uoverdragelige, men overgår til arvinger ved død. 14. Udløb: Såfremt en Optionsejer ikke udnytter sine Optioner indenfor de angivne frister, udløber disse Optioner uden værdi. Hvis en Optionsejer i henhold til insiderreglerne er forhindret i at udnytte sine Optioner ved afslutning af den udnyttelsesperiode, der fremgår af punkt 8, kan Optionsejeren udskyde udnyttelsen af Optionerne indtil senest tre bankdage efter offentliggørelsen af den første halvårsmeddelelse, der følger efter seneste udnyttelsestidspunkt, jf. punkt Feriepenge mv.: Optionsejerens rettigheder i henhold til Programmet indgår ikke i beregningen af feriegodtgørelse eller ferietillæg efter ferielovens regler og godtgørelse eller kompensation fastsat ved lov som helt eller delvis udmåles på baggrund af lønnen.

VEDTÆGTER FOR TOPDANMARK A/S

VEDTÆGTER FOR TOPDANMARK A/S VEDTÆGTER FOR TOPDANMARK A/S NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Navn 1. Selskabets navn er Topdanmark A/S. Hjemsted Selskabets hjemsted er Ballerup Kommune. 2. Formål Selskabets formål er at være holdingselskab

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TOPDANMARK A/S

VEDTÆGTER FOR TOPDANMARK A/S VEDTÆGTER FOR TOPDANMARK A/S NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Navn 1. Selskabets navn er Topdanmark A/S. Hjemsted Selskabets hjemsted er Ballerup Kommune. 2. Formål Selskabets formål er at være holdingselskab

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TOPDANMARK A/S

VEDTÆGTER FOR TOPDANMARK A/S VEDTÆGTER FOR TOPDANMARK A/S NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Navn 1. Selskabets navn er Topdanmark A/S. Hjemsted Selskabets hjemsted er Ballerup Kommune. 2. Formål Selskabets formål er at være holdingselskab

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TOPDANMARK A/S

VEDTÆGTER FOR TOPDANMARK A/S VEDTÆGTER FOR TOPDANMARK A/S NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Navn 1. Selskabets navn er Topdanmark A/S. Hjemsted Selskabets hjemsted er Ballerup Kommune. 2. Formål Selskabets formål er at være holdingselskab

Læs mere

Vedtægter for Topdanmark A/S CVR. nr. 78040017

Vedtægter for Topdanmark A/S CVR. nr. 78040017 Vedtægter for Topdanmark A/S CVR. nr. 78040017 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. Navn Selskabets navn er Topdanmark A/S. Hjemsted Selskabets hjemsted er Ballerup Kommune. 2. Formål Selskabets formål er at være

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TOPDANMARK A/S

VEDTÆGTER FOR TOPDANMARK A/S VEDTÆGTER FOR TOPDANMARK A/S NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Navn 1. Selskabets navn er Topdanmark A/S. Hjemsted Selskabets hjemsted er Ballerup Kommune. 2. Formål Selskabets formål er at være holdingselskab

Læs mere

VEDTÆGTER August 2008

VEDTÆGTER August 2008 VEDTÆGTER August 2008 For SCF Technologies A/S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er SCF Technologies A/S. 1.2 Selskabets binavn er SCF Holding A/S (SCF Technologies A/S).

Læs mere

Vedtægter for Topdanmark A/S

Vedtægter for Topdanmark A/S Vedtægter for Topdanmark A/S NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Navn 1. Selskabets navn er Topdanmark A/S. Hjemsted Selskabets hjemsted er Ballerup Kommune. 2. Formål SELSKABETS KAPITAL Aktiekapitalen Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S () Virus Protection Systems A/S () 2.1 Selskabets

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for BAVARIAN NORDIC A/S. CVR nr. 16271187

V E D T Æ G T E R. for BAVARIAN NORDIC A/S. CVR nr. 16271187 V E D T Æ G T E R for BAVARIAN NORDIC A/S CVR nr. 16271187 SELSKABETS NAVN, FORMÅL OG KONCERNSPROG Selskabets navn er Bavarian Nordic A/S. 1. Selskabets formål er at drive forskning, handel, fabrikation

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for Skjern Bank A/S 6900 Skjern CVR. NR. 45 80 10 12

Vedtægter for Skjern Bank A/S 6900 Skjern CVR. NR. 45 80 10 12 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Skjern Bank A/S 6900 Skjern CVR. NR. 45 80 10 12 1 1. Bankens navn er Skjern Bank A/S. 2. Hjemsted er Ringkøbing-Skjern Kommune. 2 Selskabets formål er at drive bankvirksomhed

Læs mere

Bech-Bruun Dragsted V E D T Æ G T E R FOR. Søndagsavisen a-s (CVR-nr. 66 59 01 19) Side 1 af 12

Bech-Bruun Dragsted V E D T Æ G T E R FOR. Søndagsavisen a-s (CVR-nr. 66 59 01 19) Side 1 af 12 Bech-Bruun Dragsted Advokatfirma Bredgade 6 1260 København K Tlf. +45 33 14 33 33 Fax +45 33 32 43 33 J.nr. 902.548 TA/maj V E D T Æ G T E R FOR Søndagsavisen a-s (CVR-nr. 66 59 01 19) Side 1 af 12 I N

Læs mere

nov~zyme~ @~'~~TÆGTER N~~/O~YMES A/S 1. IVA1/N 1.1 Selskabets navn er Novozymes A/S. 1.2 Selskabets binavn er Novo Enzymes A/S (Novozymes A/S).

nov~zyme~ @~'~~TÆGTER N~~/O~YMES A/S 1. IVA1/N 1.1 Selskabets navn er Novozymes A/S. 1.2 Selskabets binavn er Novo Enzymes A/S (Novozymes A/S). ,~ nov~zyme~ @~'~~TÆGTER ~- N~~/O~YMES A/S 1. IVA1/N 1.1 Selskabets navn er Novozymes A/S. 1.2 Selskabets binavn er Novo Enzymes A/S (Novozymes A/S). 2. BORMÅL 2.1 Selskabets formål er at drive forskning,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S ADVOKAT Thomas Møller Kristensen GRAVENE 2 8800 VIBORG TLF. 87 27 11 00 J. NR. 250-055569-TMK-CCH V E D T Æ G T E R FOR Viborg Håndbold Klub A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1.

Læs mere

Vedtægter for VP SECURITIES A/S

Vedtægter for VP SECURITIES A/S 1. Navn 1.1. Selskabets navn er VP SECURITIES A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene VÆRDIPAPIRCENTRALEN A/S og VP A/S. 2. Formål Selskabets formål er at drive virksomhed som værdipapircentral

Læs mere

Vedtægter. for TDC A/S

Vedtægter. for TDC A/S Vedtægter for TDC A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er TDC A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Tele Danmark Communications A/S (TDC A/S). 2 Selskabets hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Østjydsk Bank A/S A/S reg. nr. 917

Vedtægter for Østjydsk Bank A/S A/S reg. nr. 917 Vedtægter for Østjydsk Bank A/S A/S reg. nr. 917 Navn, hjemsted og formål 1 Bankens navn er: ØSTJYDSK BANK A/S Banken driver tillige virksomhed under binavnene: BANKEN FOR MARIAGER OG OMEGN A/S (Østjydsk

Læs mere

A-aktier er ikke omsætningspapirer, de skal lyde på navn og noteres i selskabets ejerbog.

A-aktier er ikke omsætningspapirer, de skal lyde på navn og noteres i selskabets ejerbog. J.nr. 020122-0053 jcr/aru VEDTÆGTER FOR BRD. KLEE A/S, CVR-NR. 46874412 Selskabets navn og formål Selskabets navn er Brd. Klee A/S. 1. 2. Selskabets formål er at drive ingeniør-, handels- og produktionsvirksomhed.

Læs mere

vedtægter Vedtægter Mondo A/S Cvr nr. 27 09 42 95 Mondo A/S Selskabsmeddelelse nr. 11, 2009 København, 12.marts 2009

vedtægter Vedtægter Mondo A/S Cvr nr. 27 09 42 95 Mondo A/S Selskabsmeddelelse nr. 11, 2009 København, 12.marts 2009 Selskabsmeddelelse nr. 11, 2009 København, 12.marts 2009 Vedtægter Mondo A/S vedtægter Mondo A/S Cvr nr. 27 09 42 95 12. marts 2009 Mondo A/S Vedtægter Mondo A/S. Side 1 af 8 1 navn 1.1 Selskabets navn

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BRØDRENE A. & O. JOHANSEN A/S. CVR-nr. 58 21 06 17. Albertslund

VEDTÆGTER FOR BRØDRENE A. & O. JOHANSEN A/S. CVR-nr. 58 21 06 17. Albertslund VEDTÆGTER FOR BRØDRENE A. & O. JOHANSEN A/S CVR-nr. 58 21 06 17 Albertslund Selskabets navn, hjemsted og formål: 1. Selskabets navn er Brødrene A. & O. Johansen Aktieselskab. Dets hjemsted er Albertslund

Læs mere

Vedtægter. for TDC A/S

Vedtægter. for TDC A/S Vedtægter for TDC A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er TDC A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene Tele Danmark Communications A/S (TDC A/S) TDC Totalløsninger

Læs mere

Vedtægter. for. Novo Nordisk A/S

Vedtægter. for. Novo Nordisk A/S Vedtægter for 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Novo Industri A/S Novo Terapeutisk Laboratorium A/S Nordisk Gentofte A/S Nordisk Insulinlaboratorium

Læs mere

V E D T Æ G T E R FOR DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S

V E D T Æ G T E R FOR DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S Dampskibsselskabet "NORDEN" A/S V E D T Æ G T E R FOR DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Dampskibsselskabet NORDEN A/S. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

Vedtægter. for. Genmab A/S (CVR-nr. 21023884 tidligere A/S reg.nr. 248.498)

Vedtægter. for. Genmab A/S (CVR-nr. 21023884 tidligere A/S reg.nr. 248.498) (31. januar 2013) Vedtægter for Genmab A/S (CVR-nr. 21023884 tidligere A/S reg.nr. 248.498) Side 2 af 36 Navn, hjemsted, formål og koncernsprog 1 Selskabets navn er Genmab A/S. 2 Selskabets hjemsted er

Læs mere

VEDTÆGTER. for. ALK-Abelló A/S (CVR-nr. 63 71 79 16) ("Selskabet")

VEDTÆGTER. for. ALK-Abelló A/S (CVR-nr. 63 71 79 16) (Selskabet) VEDTÆGTER for ALK-Abelló A/S (CVR-nr. 63 71 79 16) ("Selskabet") Marts 20142016 Navn 1.1 Selskabets navn er ALK-Abelló A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene ALK A/S (ALK-Abelló A/S),

Læs mere

VEDTÆGTER April 2016. for. PFA Holding A/S CVR-nr. 22 43 80 18

VEDTÆGTER April 2016. for. PFA Holding A/S CVR-nr. 22 43 80 18 VEDTÆGTER April 2016 for PFA Holding A/S CVR-nr. 22 43 80 18 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er PFA Holding A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er

Læs mere

VEDTÆGTER SP GROUP A/S

VEDTÆGTER SP GROUP A/S VEDTÆGTER for SP GROUP A/S CVR- nr.: 15 70 13 15 2 VEDTÆGTER for SP GROUP A/S 1.0 NAVN Selskabets navn er: SP GROUP A/S Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: SCHUBLICH A/S (SP Group A/S)

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for TV 2/DANMARK A/S

V E D T Æ G T E R. for TV 2/DANMARK A/S V E D T Æ G T E R for TV 2/DANMARK A/S 1.0 Selskabets navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er TV 2/DANMARK A/S. 1.2 TV 2/DANMARK A/S er et statsligt aktieselskab etableret med hjemmel i lov nr. 438 af

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Danmarks Skibskredit A/S. CVR-nr. 27 49 26 49

V E D T Æ G T E R. for. Danmarks Skibskredit A/S. CVR-nr. 27 49 26 49 V E D T Æ G T E R for Danmarks Skibskredit A/S CVR-nr. 27 49 26 49 1 NAVN OG HJEMSTED 1.1 Selskabets navn er "Danmarks Skibskredit A/S". 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under følgende binavne:

Læs mere

Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218. Side 1 af 7

Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218. Side 1 af 7 Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218 Side 1 af 7 Side 2 af 7 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1. Selskabets navn er Auriga Industries A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Forsikringsselskabet Privatsikring A/S. CVR-nr. 25 07 14 09. (2010 version)

VEDTÆGTER. for. Forsikringsselskabet Privatsikring A/S. CVR-nr. 25 07 14 09. (2010 version) VEDTÆGTER for Forsikringsselskabet Privatsikring A/S CVR-nr. 25 07 14 09 (2010 version) 1 Forsikringsselskabet Privatsikring A/S 2 I. Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er Forsikringsselskabet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S

VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S Advokatanpartsselskab J.nr. 18946 om/emn VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S NAVN 1.1 Selskabets navn er SKAKO A/S. 1. 1.2 Selskabets binavne er VT Holding A/S og SKAKO Industries A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB

VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB Selskabets navn,

Læs mere

Vedtægter 2015. F.E. Bording A/S

Vedtægter 2015. F.E. Bording A/S Vedtægter 2015 F.E. Bording A/S Vedtægter Som gældende pr. 23. april 2015 Selskabets navn, hjemsted og formål 1 Stk. 1: Selskabets navn er F.E. Bording A/S. Stk. 2: Selskabets hjemsted er Gladsaxe Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. for AMBU A/S

VEDTÆGTER. for AMBU A/S VEDTÆGTER for AMBU A/S Marts 2012 Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er Ambu A/S. Selskabet driver desuden virksomhed under binavnet Testa-Laboratorium A/S og under binavnet Ambu International

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Aqualife A/S. (CVR nr. 26 05 86 51) ( Selskabet )

V E D T Æ G T E R. Aqualife A/S. (CVR nr. 26 05 86 51) ( Selskabet ) V E D T Æ G T E R Aqualife A/S (CVR nr. 26 05 86 51) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Aqualife A/S. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune er Hørsholm Kommune. 3. Formål 3.1 Selskabets

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Meddelelse nr. 25 Nikolaj Plads 6 6. maj 2008 1067 København K Side 1 af 8

OMX Den Nordiske Børs København Meddelelse nr. 25 Nikolaj Plads 6 6. maj 2008 1067 København K Side 1 af 8 OMX Den Nordiske Børs København Meddelelse nr. 25 Nikolaj Plads 6 6. maj 2008 1067 København K Side 1 af 8 Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i med følgende DAGSORDEN: Dampskibsselskabet

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12)

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Forsikringsselskabet Danica, Skadeforsikringsaktieselskab af 1999 (CVR-nummer 25 02 06 34) ----ooooo----

VEDTÆGTER. for. Forsikringsselskabet Danica, Skadeforsikringsaktieselskab af 1999 (CVR-nummer 25 02 06 34) ----ooooo---- VEDTÆGTER for Forsikringsselskabet Danica, Skadeforsikringsaktieselskab af 1999 (CVR-nummer 25 02 06 34) ----ooooo---- 1. 1.1. Selskabets navn er Forsikringsselskabet Danica, Skadeforsikringsaktieselskab

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Vedtægter for NKT Holding A/S

Vedtægter for NKT Holding A/S Vedtægter for NKT Holding A/S Vedtægter, 24. april 2001, CVR Nr. 62 72 52 14 I Selskabets navn, formål og hjemsted II Aktiekapitalen og aktionærerne III Generalforsamlingen IV Bestyrelse og direktion V

Læs mere

Udkast til reviderede Vedtægter

Udkast til reviderede Vedtægter Udkast til reviderede Vedtægter VEDTÆGTER for Lån & Spar Bank A/S CVR nr. 13 53 85 30 1 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Lån & Spar Bank A/S. 1.2 Banken driver tillige virksomhed

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BRFKREDIT A/S. pr. 16. juni 2014

VEDTÆGTER FOR BRFKREDIT A/S. pr. 16. juni 2014 VEDTÆGTER FOR BRFKREDIT A/S pr. 16. juni 2014 Indholdsfortegnelse Side 1 Navn 3 2 Formål 3 3 Kapital og aktier 3 4-7 Generalforsamling 3 8 Ledelse 4 9 Tegningsregel 5 10 Revision 5 11-12 Regnskab 5 13

Læs mere

Rønne & Lundgren VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

Rønne & Lundgren VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) Rønne & Lundgren VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) Rønne & Lundgren VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Københavns Kommune. 3.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Samsø Havvind A/S

VEDTÆGTER. for. Samsø Havvind A/S VEDTÆGTER for Samsø Havvind A/S 1.0. Navn 1.1. Selskabets navn er Samsø Havvind A/S. 2.0. Hjemsted 2.1. Selskabets hjemsted er Samsø Kommune. 3.0. Formål 3.1. Selskabets formål er, at drive virksomhed

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Adv. Jakob B. Ravnsbo J.nr. 214966-AAJ-WLS VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet

Læs mere

VEDTÆGTER for PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S CVR-NUMMER 15 10 77 07

VEDTÆGTER for PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S CVR-NUMMER 15 10 77 07 NSR ADVOKATFIRMA Strandgade 4 DK-1401 København K T +45 333 220 88 F +45 333 220 69 VEDTÆGTER for PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S CVR-NUMMER 15 10 77 07 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RINGKØBING-SKJERN ERHVERV A/S

VEDTÆGTER FOR RINGKØBING-SKJERN ERHVERV A/S VEDTÆGTER FOR RINGKØBING-SKJERN ERHVERV A/S 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Ringkøbing-Skjern Erhverv A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Ringkøbing-Skjern Kommune. 2. Selskabets formål 2.1 Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S CVR nr. 28710240

VEDTÆGTER. for. Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S CVR nr. 28710240 VEDTÆGTER for Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S CVR nr. 28710240 1 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S. 1.2 Selskabets hjemsted

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 ---------------------------------

V E D T Æ G T E R. for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 --------------------------------- V E D T Æ G T E R for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 --------------------------------- Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er PARKEN Sport & Entertainment A/S med

Læs mere

BILAG 1 BILAG 2. til Aftale om tildeling af warrants, Aqualife A/S. til vedtægterne for Aqualife A/S, CVR-nr. 26 05 86 51

BILAG 1 BILAG 2. til Aftale om tildeling af warrants, Aqualife A/S. til vedtægterne for Aqualife A/S, CVR-nr. 26 05 86 51 BILAG 1 til Aftale om tildeling af warrants, Aqualife A/S BILAG 2 til vedtægterne for Aqualife A/S, CVR-nr. 26 05 86 51 Warrantprogram vedrørende vilkår for warrants udstedt til selskabets direktør INDHOLD

Læs mere

VEDTÆGTER December 2007

VEDTÆGTER December 2007 VEDTÆGTER December 2007 For SCF Technologies A/S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er SCF Technologies A/S. 1.2 Selskabets binavn er SCF Holding A/S (SCF Technologies A/S).

Læs mere

VEDTÆGTER Marts For. SCF Technologies A/S. (CVR nr ) ( Selskabet )

VEDTÆGTER Marts For. SCF Technologies A/S. (CVR nr ) ( Selskabet ) VEDTÆGTER Marts 2007 For SCF Technologies A/S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er SCF Technologies A/S. 1.2 Selskabets binavn er SCF Holding A/S (SCF Technologies A/S). 2.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Capinordic A/S. (CVR nr )

V E D T Æ G T E R. for. Capinordic A/S. (CVR nr ) V E D T Æ G T E R for Capinordic A/S (CVR nr. 13 25 53 42) Vedtægter for Capinordic A/S 4. august 2006 1. Selskabets navn og hjemsted Selskabets navn er Capinordic A/S. Selskabets hjemsted er Gentofte

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR VEDTÆGTER for Wirtek a/s CVR-NR. 26042232 15.04.2015 1 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Wirtek a/s 1.2 Selskabets hjemsted er Aalborg kommune. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er at udvikle og

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. InterMail A/S

V E D T Æ G T E R. for. InterMail A/S V E D T Æ G T E R for InterMail A/S Maj 2006 g:\023098-005060\000064 NAVN: 1: Selskabets navn er InterMail A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene National Industri A/S (InterMail A/S)

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RINGKØBING-SKJERN FORSYNING A/S

VEDTÆGTER FOR RINGKØBING-SKJERN FORSYNING A/S VEDTÆGTER FOR RINGKØBING-SKJERN FORSYNING A/S 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Ringkøbing-Skjern Kommune. 2. Selskabets formål 2.1 Selskabets formål

Læs mere

BILAG 3 TIL IC GROUP A/S' VEDTÆGTER

BILAG 3 TIL IC GROUP A/S' VEDTÆGTER BILAG 3 TIL IC GROUP A/S' VEDTÆGTER 1. BESLUTNING 1.1 På den ordinære generalforsamling den 27. september 2010 blev bestyrelsen for IC Group A/S ("Selskabet") bemyndiget til at udstede warrants. Bestyrelsen

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX Telecom A/S)

Læs mere

Sparekassen Sjælland-Fyn A/S

Sparekassen Sjælland-Fyn A/S Vedtægter Sparekassen Sjælland-Fyn A/S 1 Navn og hjemsted 1.1 Sparekassens navn er Sparekassen Sjælland-Fyn A/S. 1.2 Sparekassen driver tillige virksomhed under de i pkt. 22.1 nævnte binavne. 1.3 Sparekassens

Læs mere

Vedtægter for HEF Net A/S

Vedtægter for HEF Net A/S HEF Net A/S www.hefnet.dk hef@hef.dk PW/PW J.nr. 336479 v.3 22. september 2011 Vedtægter for HEF Net A/S HEF Net A/S, Over Bækken 6, 9000 Aalborg, Tlf. 9936 9936, CVR 24998231 1. Navn 1.1. Selskabets navn

Læs mere

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere

Vedtægter. for. PARKEN Sport & Entertainment A/S (Cvr.nr. 15107707)

Vedtægter. for. PARKEN Sport & Entertainment A/S (Cvr.nr. 15107707) Vedtægter for PARKEN Sport & Entertainment A/S (Cvr.nr. 15107707) SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabets navn er PARKEN Sport & Entertainment A/S med binavnene: Football Club København A/S (PARKEN

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S

ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S VEDTÆGTER JOBINDEX A/S (CVR nr.: 21367087) Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Jobindex A/S Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene Jobsafari A/S

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. AQUALIFE A/S (CVR nr. 26 05 86 51)

VEDTÆGTER FOR. AQUALIFE A/S (CVR nr. 26 05 86 51) VEDTÆGTER FOR AQUALIFE A/S (CVR nr. 26 05 86 51) Bilag 1: Warrantprogram for Selskabets bestyrelsesformand Bilag 2: Warrantprogram for Selskabets direktør Side 2 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er Aqualife

Læs mere

V E D T Æ G T E R NORDIC BLUE INVEST A/S

V E D T Æ G T E R NORDIC BLUE INVEST A/S V E D T Æ G T E R FOR NORDIC BLUE INVEST A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Nordic Blue Invest A/S. 1.2. Selskabets hjemsted er Gentofte Kommune. 2. FORMÅL 2.1.

Læs mere

Forslag til nye vedtægter

Forslag til nye vedtægter Forslag til nye vedtægter V E D T Æ G T E R for A/S Bryggeriet Vestfyen (Stiftet den 27. april 1885) Navn: 1. Selskabets navn er A/S Bryggeriet Vestfyen. Dets hjemsted er Assens Kommune. Selskabet har

Læs mere

Vedtægter Aarhus Vand A/S

Vedtægter Aarhus Vand A/S Vedtægter Aarhus Vand A/S Side 1 af 5 1. Navne 1.1 Selskabets navn er Aarhus Vand A/S. 1.2 Selskabets binavn er Århus Vand A/S. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemsted er Aarhus Kommune. 3. Formål 3.1 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er ChemoMetec A/S med binavnene: OptoMetec A/S (ChemoMetec A/S), OptoMatic A/S (ChemoMetec A/S), Mindwear A/S (ChemoMetec

Læs mere

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab VEDTÆGTER for SKÆLSKØR BANK Aktieselskab 19. oktober 2009 Meddelelse nr. 31 / 2009 Side 1 af 8 BANKENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. 1. Bankens navn er Skælskør Bank Aktieselskab. Banken driver tillige

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danisco A/S. Navn, hjemsted og formål

VEDTÆGTER. for. Danisco A/S. Navn, hjemsted og formål VEDTÆGTER for Danisco A/S 25. januar 2007 Navn, hjemsted og formål 1 1.1 Selskabets navn er Danisco A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Grindsted Products A/S (Danisco A/S) Danisco

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S V E D T Æ G T E R FOR Viborg Håndbold Klub A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Viborg Håndbold Klub A/S. 1.2. Binavne skal være følgende: Viborg HK A/S (Viborg

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114

Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114 Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. Navn Stk. 1. Selskabets navn er Topdanmark Forsikring A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Forsikringsselskabet

Læs mere

VEDTÆGTER Februar 2008

VEDTÆGTER Februar 2008 VEDTÆGTER Februar 2008 For SCF Technologies A/S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er SCF Technologies A/S. 1.2 Selskabets binavn er SCF Holding A/S (SCF Technologies A/S).

Læs mere

2.2 Warrantindehaveren skal ikke betale noget vederlag for tegningen af tildelte warrants.

2.2 Warrantindehaveren skal ikke betale noget vederlag for tegningen af tildelte warrants. Bilag 2 til vedtægterne for LifeCycle Pharma A/S I henhold til vedtægtsbemyndigelse har bestyrelsen fastsat, at følgende vilkår og betingelser skal være gældende for aktietegningsoptioner, der udstedes

Læs mere

Silkeborg Kommune. Selskabets navn, hjemsted og formål. 1. Selskabets navn er: Holdingselskabet af 1958 a/s i likvidation.

Silkeborg Kommune. Selskabets navn, hjemsted og formål. 1. Selskabets navn er: Holdingselskabet af 1958 a/s i likvidation. KAALUND & PARTNERE Advokater Søren Thygesen Sagsnr.17040-0005/EMB side 1 V E D T Æ G T E R HOLDINGSELSKABET AF 1958 A/S I LIKVIDATION CVR.NR. 24 43 11 18 Silkeborg Kommune Selskabets navn, hjemsted og

Læs mere

for NK-Spildevand A/S

for NK-Spildevand A/S VE D T Æ G T E R for NK-Spildevand A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er NK-Spildevand A/S. Selskabets binavn er Næstved Kommunes Forsyningsvirksomheder Spildevand A/S (NK- Spildevand

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for NEUROSEARCH A/S. (CVR nr. 12546106)

V E D T Æ G T E R. for NEUROSEARCH A/S. (CVR nr. 12546106) V E D T Æ G T E R for NEUROSEARCH A/S (CVR nr. 12546106) SELSKABETS NAVN og FORMÅL Selskabets navn er NeuroSearch A/S. 1. 2. Selskabets formål er at drive forskning, handel, fabrikation og dermed beslægtet

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915)

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915) V E D T Æ G T E R for Greentech Energy Systems A/S (CVR-nr. 36696915) 1. Selskabets navn: Selskabets navn er Greentech Energy Systems A/S. Selskabets hjemsted: Selskabets hjemsted er Herlev Kommune. 2.

Læs mere

V E D T Æ G T E R for NTR HOLDING A/S (CVR-nr ) Selskabets navn er NTR Holding A/S.

V E D T Æ G T E R for NTR HOLDING A/S (CVR-nr ) Selskabets navn er NTR Holding A/S. NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16, 1. 1550 København V Denmark Tel.:+45 8896 8666 Fax:+45 8896 8806 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk V E D T Æ G T E R for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN OG FORMÅL

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Blue Vision A/S, CVR- nr

VEDTÆGTER. For. Blue Vision A/S, CVR- nr VEDTÆGTER For Blue Vision A/S, CVR- nr. 26 79 14 13 1. Navn 1.1. Selskabets navn er Blue Vision A/S med binavnet Vision A/S (Blue Vision A/S). 2. Formål 2.1. Selskabets formål er at investere i fast ejendom.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 2 2. Hjemsted... 2 3. Formål... 2 4. Selskabets kapital... 2 5. Selskabets aktier... 2 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse... 2

Læs mere

Vedtægter for Generationsskifte & Vækst A/S cvr-nr. 20813938

Vedtægter for Generationsskifte & Vækst A/S cvr-nr. 20813938 J.nr. 2634 Vedtægter for Generationsskifte & Vækst A/S cvr-nr. 20813938 1. 1.0 Navn 1.1. Selskabets navn er Generationsskifte & Vækst A/S. 2.0. Formål 2. 2.1. Selskabets formål er at drive investerings-,

Læs mere

Akademisk Boldklub s Fodboldaktieselskab

Akademisk Boldklub s Fodboldaktieselskab Akademisk Boldklub s Fodboldaktieselskab VEDTÆGTER I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Akademisk Boldklub s Fodboldaktieselskab. Selskabet driver desuden virksomhed under binavnene AB A/S (Akademisk

Læs mere

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr Vedtægter Matas A/S, CVR-nr. 27 52 84 06 Side 2 1 Navn og formål 1.1 Selskabets navn er Matas A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene MHolding A/S og MHolding 1 A/S. 1.3 Selskabets

Læs mere

EUROPEAN LIFECARE GROUP A/S

EUROPEAN LIFECARE GROUP A/S VEDTÆGTER for EUROPEAN LIFECARE GROUP A/S Selskabets navn er European Lifecare Group A/S. 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Danske Lægers Vaccinations Service A/S (European Lifecare

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Assens Forsyning A/S 900985 13601 / 2750234

VEDTÆGTER. for. Assens Forsyning A/S 900985 13601 / 2750234 VEDTÆGTER for Assens Forsyning A/S 900985 13601 / 2750234 1 Selskabets navn, hjemsted og formål: 1.1 Selskabets navn er Assens Forsyning A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Assens Kommune. 1.3 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for GN Store Nord A/S (CVR- nr. 24 25 78 43)

Vedtægter for GN Store Nord A/S (CVR- nr. 24 25 78 43) Vedtægter for GN Store Nord A/S (CVR- nr. 24 25 78 43) 1 Navn 1.1 Selskabets navn er GN Store Nord A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) Det Store Nordiske Telegraf-Selskab

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

Vedtægter. H. Lundbeck A/S

Vedtægter. H. Lundbeck A/S Vedtægter for H. Lundbeck A/S Ottiliavej 7-9, 2500 Valby CVR-nr. 5675 9913 (tidligere registreret under reg.nr. A/S 22.472) ---oo0oo--- 1.0 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er H. Lundbeck A/S med binavn

Læs mere

Vedtægter for Eik Banki P/F

Vedtægter for Eik Banki P/F Forslag til ændring i Vedtægter for Eik Banki P/F Den originale version af disse vedtægter er affattet på færøsk. Dette er en oversættelse til dansk af den originale version. I tilfælde af uoverensstemmelser

Læs mere

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S CVRNR 83 93 34 10. Brøndby, den 2. januar 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2/2008. for. Brøndbyernes I.F.

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S CVRNR 83 93 34 10. Brøndby, den 2. januar 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2/2008. for. Brøndbyernes I.F. 1 af 8 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S CVRNR 83 93 34 10 Brøndby, den 2. januar 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2/2008 VEDTÆGTER for Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S December 2007 2 af 8 Navn, hjemsted og formål

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 23. december

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. InterMail A/S. CVR-nr. 42 57 81 18

V E D T Æ G T E R. for. InterMail A/S. CVR-nr. 42 57 81 18 V E D T Æ G T E R for InterMail A/S CVR-nr. 42 57 81 18 Februar 2014 NAVN: 1: Selskabets navn er InterMail A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene National Industri A/S, National Papir

Læs mere

Vedtægter for Solar A/S

Vedtægter for Solar A/S Vedtægter for Solar A/S Vedtaget på generalforsamlingen den 27. marts 2015 Vedtægter Solar A/S I 1 Indholdsfortegnelse Selskabets navn og formål... 3 Selskabets kapital og kapitalandele... 3 Generalforsamlingen,

Læs mere