MØDET ONSDAG DEN 2. JULI 2003

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MØDET ONSDAG DEN 2. JULI 2003"

Transkript

1 3-001 MØDET ONSDAG DEN 2. JULI (Mødet åbnet kl. 9.05) FORSÆDE: Patrick COX Formand Det italienske formandskabs arbejdsprogram Formanden. - Næste punkt på dagsordenen er redegørelse fra rådsformanden om det italienske formandskabs arbejdsprogram. 1 Jeg anmoder nu Italiens ministerpræsident og rådsformanden, hr. Berlusconi, om at præsentere det italienske formandskabs arbejdsprogram for Parlamentet. (Da rådsformanden rejste sig for at tale, viftede medlemmer af Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance med skilte, hvorpå der på flere sprog stod, at alle er lige for loven; protest fra hr. Pannella) Vi har én formand i Parlamentet, hr. Pannella. Som formand vil jeg tage mig af denne sag. Kære kolleger, De har gjort det klart, hvad De mener. Jeg anmoder Dem nu om at respektere forhandlingernes værdighed, lægge de skilte til side og give os mulighed for med værdighed at lytte til det italienske formandskabs budskab. (Bifald fra højre) Berlusconi, formand for Rådet. - (IT) Hr. formand, som en af Fællesskabets stiftere har Italien lang erfaring med at følge ordene og ånden i de traktater, som på nogle få årtier har ført til, at vi i fredens tegn har kunnet gennemføre et af de mest fantastiske politiske og institutionelle eksperimenter i menneskehedens historie. Derfor føler vi en stærk moralsk og intellektuel bevidsthed om det ansvar og den ære, det er at have EUformandskabet i en stiftende fase, hvor vi i høj grad skal tage ved lære af fortiden for at kunne skabe fremtiden og imødegå nyskabelser og muligheder, som var utænkelige indtil for kort tiden siden, så vi kan overvinde og løse uoverensstemmelserne og dermed skabe en ny rigdom, der kan investeres i det fælles projekt. Optagelsen af nye, fuldgyldige medlemsstater og den heraf følgende omdefinering af vores identitet gør det i dag nødvendigt at genoptage mæglingens kunst. Det moderne Europa, som de europæiske ledere har skabt, er opstået som følge af en stærk vilje og en stor intuitiv dygtighed, der har givet de fælles værdier og følelser en sjæl og en udtryksform, idet man har integreret og 1 Meddelelse om Kommissionens reaktion på Parlamentets udtalelser og beslutninger: se protokollen. fremmet de forskellige retninger, som nationalstaternes historie, tradition og kultur er opdelt i. I dag er Europa stort. Det er stort på grund af den strækning, det har tilbagelagt, på grund af dets muligheder og på grund af dets imponerende bidrag til freden og den internationale ret. Men det er endnu større, når man tænker på, at det på en konkret og teknisk dygtig måde er lykkedes Europa at overvinde enhver form for krise, enhver interesseforskel og enhver holdningsuoverensstemmelse ved hjælp af en fælles metode, fælles regler og en fælles stil, når det gælder tilpasningen af denne metode og disse regler til realiteterne i en verden i forandring. Nogle gange har mæglingens kunst som bekendt sin pris, og denne pris kan undertiden være høj. Uden den vigtige inspiration og den drivkraft, som de fælles målsætninger udgør, risikerer mæglingen at blive til noget, der minder meget om en bureaukratisk lammelse og en lang og udmattende undvigelse af problemerne og udskydelse af løsningerne. Det italienske parlament, som aldrig har været bange for at sige sandheden, har i høj grad været klar over - og har med en ærlig EU-følelse ofte klaget over - de faser med træthed og spekulation i baissen, der har kendetegnet visse perioder af vores liv i europæernes fælles hus. Derfor vil Italien med den sikkerhed, som fortidens erfaringer har givet landet, og med den nødvendige ydmyghed i behandlingen af de store og afgørende spørgsmål, gøre alt, hvad der står i dets magt - og hvad det betragter som sin pligt - for at sikre Europa- Parlamentet, Kommissionen og Det Europæiske Råd det bedst mulige grundlag for en bevidst, klar og ansvarlig politisk beslutning om vores fremtid. Mæglingen skal nemlig give os mulighed for at træffe beslutning om de essentielle spørgsmål, og løsningen af vores uoverensstemmelser bliver kun en succes, hvis vi dermed kan tage et stort skridt fremad og give vores økonomier, som gradvist bliver integreret, vores kulturer, vores udenrigspolitik og vores forsvarspolitik en ny og effektiv institutionel tilrettelæggelse. Et stort Europa har brug for store institutioner. Og når verden ønsker et Europa, der er kompetent til at tage de store udfordringer op, som bekæmpelsen af international terrorisme, mindskelsen af uligheder og skævheder samt et genopsving i den globale økonomi udgør, er det vores pligt at give dem et EU, som har indflydelse, fordi det træffer beslutninger, og som er i stand til at træffe stærke og klare beslutninger ud fra en tydelig forståelse for de fælles interesser og holdninger, der går forud for enhver form for særinteresser. Det EU, som vi har besluttet at opbygge i fællesskab, og hvis rammer vi også har drøftet i forbindelse med det glimrende arbejde i konventet, som Valéry Giscard d Estaing er formand for, og hvor det græske formandskab samt repræsentanterne for Kommissionen, Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter har ydet et aktivt bidrag, kan kun bygge på det grundlag af værdier og historiske erfaringer, som i mere end et halvt århundrede har knyttet os til den anden

2 6 02/07/2003 store enhed med et liberalt og moderne demokrati, nemlig USA, som sammen med os har stiftet Den Atlantiske Alliance. Og hvis dette netværk af forskellige partnerskaber med et andet politisk integrationsniveau igen skal begynde at leve op til sine ambitioner og sine civilisationsresultater for at fremme freden og sikkerheden på verdensplan, er det nødvendigt, at vi hindrer enhver form for monolog og fremmer en mere åben, ærlig og korrekt dialog i forbindelserne mellem landene. Europa kan blive helbredt for Hamlet-syndromet og beslutte uforbeholdent at spille en aktiv hovedrolle på den internationale scene. Europa kan skaffe sig de diplomatiske, økonomiske og militære instrumenter, der er nødvendige for at kunne gøre dette på en overbevisende måde, uden at der sættes spørgsmålstegn ved hverken dets selvstændighed, dets rødder eller det omfattende frihedssystem, som det i mange årtier har forsvaret inden for rammerne af de vestlige alliancer. Sådan som vi konstaterede på topmødet i Thessaloniki for nylig, er der desuden en stærk fælles bevidsthed, som er nedfældet i et meget interessant dokument, der er koordineret af den højtstående repræsentant for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, Javier Solana, og som med en ny, strategisk indfaldsvinkel allerede nu er på vej til at overvinde de uoverensstemmelser, der har været i de forløbne måneder med hensyn til den dramatiske Irak-krise og udviklingen i det yderst vigtige Mellemøsten-spørgsmål. Italien ved, at det ikke står alene, når det endnu en gang ønsker at forsøge at foretage en succesrig og positiv mægling, der bringer os videre. Vi føler, at Parlamentet, dets formand Pat Cox og dets politiske grupper, som vi havde stor fornøjelse og gavn af at mødes med i Rom, er en opmærksom og tålmodig dialogpartner, der dog ikke vil se igennem fingre med vores fejltagelser. Vi anser Kommissionen, som Romano Prodi er formand for, for at være et uundværligt element af kontinuitet i forvaltningen og den daglige koordination af EU's institutionssystem. Og Det Europæiske Råd bliver - både når det gælder om at puste nyt liv i vækstplanen, som er baseret på betydelige investeringer i civile infrastrukturer, og når det gælder den vigtige forfatningsbegivenhed på den nært forestående regeringskonference - det forum, hvor det italienske EUformandskab i det næste halve år vil forsøge at skabe en modig, men ikke dumdristig enighed om de vigtige spørgsmål om institutionernes tilrettelæggelse, den mere omfattende brug af flertalsafgørelser, grænserne for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik og det europæiske retssamarbejde. Vi må ikke lukke øjnene for, at medlemsstaterne stadig har forskellige holdninger til nogle af disse spørgsmål. Det italienske formandskab vil gøre sit yderste for at få disse holdninger til at konvergere, men er helt klar over, at det ikke bliver muligt at foretage en fuldstændig genforhandling af konventets udkast til forfatningstraktat. Derfor skal regeringskonferencen koncentrere sin indsats om de punkter, som der reelt stadig er uenighed om. Denne indfaldsvinkel er også afgørende for formandskabets målsætning om at overholde den tidsplan, der blev foreslået af Det Europæiske Råd i Thessaloniki. Derfor vil vi indlede regeringskonferencen i løbet af oktober måned og gennemføre den i et hurtigt tempo i håbet om, at vi senest når frem til en aftale i december. (Bifald fra højre) Europa-Parlamentet vil blive tilknyttet konferencens arbejde på den mest hensigtsmæssige måde. Jeg vil anmode Det Europæiske Råd om permanent at tilknytte Europa-Parlamentets formand til stats- og regeringschefernes arbejde. (Bifald fra højre) Jeg vil anmode udenrigsministrenes Råd om permanent at tilknytte Europa-Parlamentets repræsentanter til deres arbejde. Arbejdet vil finde sted på et højt politisk niveau, så vi undgår, at konventets indsats strander på en teknisk og diplomatisk forhandling, sådan som det har været tilfældet på tidligere regeringskonferencer. Ud fra dette perspektiv lover jeg Dem, at jeg vender tilbage for at tale her i Parlamentet efter regeringskonferencens indledning og dagen efter Det Europæiske Råd i december, så vi sammen kan vurdere de opnåede resultater. Målet er at gøre det muligt at underskrive den kommende forfatningstraktat i perioden mellem 1. maj 2004, som er de 10 nye medlemsstaters formelle tiltrædelsesdato, og valget til det nye Europa-Parlament i juni Hvis forhandlingerne fortsætter efter disse datoer, vil det dels medføre, at konventets værdifulde forfatningsbidrag går tabt, og dels kræve af de europæiske borgere, at de stemmer ved valget til deres Parlament uden at vide noget om det kommende EU's institutionelle tilrettelæggelse. Endelig kan jeg kun glæde mig over, at man på grund af det prisværdige ønske om at skabe en historisk og symbolsk sammenhæng med de oprindelige traktater fra 1957 har besluttet, at den endelige underskrivelse af forfatningstraktaten skal finde sted i Rom. Det er vi beærede over, og vi vil gøre alt for at give medlemsstaternes repræsentanter en modtagelse, som er denne begivenhed værdig, og som naturligvis lever op til vores traditioner. Hr. formand, mine damer og herrer, hr. formand for Kommissionen, der er ingen tvivl om, at forfatningsreformen er af afgørende betydning for den europæiske integration, men EU skal også være i stand til at opfylde de europæiske borgeres legitime forvetninger i det daglige. Europa skal i stadig større grad være en faktor, der skaber økonomisk vækst og fremgang. På dette område bevæger vi os på solid grund. Euroen er nemlig en stabilitetsfaktor for økonomierne i de lande, der har valgt at dele den monetære suverænitet, og med Lissabon-strategien har vi fundet en fælles måde at styrke den europæiske konkurrenceevne på. Vi kan

3 02/07/ dog ikke se bort fra, at der er nogle vedvarende svagheder i vores økonomiske strukturer, og dette bekræftes af, at vækstraterne er lavere end forventet. Det italienske formandskab har foreslået nogle konkrete initiativer på baggrund af det årlige arbejdsprogram, som vi præsenterede sammen med Grækenland ved årets begyndelse. Modernisering af landbruget, miljøbeskyttelse, forbrugerbeskyttelse og fødevaresikkerhed er ligeledes ufravigelige krav for de europæiske borgere, og her vil Italien arbejde i retning af de målsætninger, som de tidligere formandskaber har opstillet. Derfor vil jeg på nuværende tidspunkt nøjes med at nævne tre punkter, som efter vores mening er yderst vigtige for Europas konkurrenceevne. Det første punkt er behovet for en mere effektiv støtte til økonomien via en forøgelse af de offentlige og private investeringer, hvilket skal ske i samarbejde med de europæiske finansielle institutioner og ikke mindst EIB. Denne strategi skal efter vores opfattelse navnlig være baseret på en udvikling af politikken for de store, transeuropæiske infrastrukturnetværk. Hvis det indre marked skal fungere effektivt i det udvidede EU, er det nødvendigt med en større bevægelighed for varer og tjenesteydelser og således med et mere effektivt transportnet. Det gælder om at forene de legitime krav om monetær stabilitet og økonomisk stringens - som der under ingen omstændigheder må sættes spørgsmålstegn ved - med behovet for at fremme den økonomiske vækst via større investeringer, ikke bare i infrastruktur, men også i forskning og teknologisk innovation, eftersom vi er af den faste overbevisning, at den menneskelige kapital er den europæiske økonomis største ressource. (Bifald fra højre) Det andet punkt er de overvejelser, som vi skal gøre os omkring de europæiske pensions- og velfærdssystemer. Solidariteten mellem generationerne og de eksisterende systemers tilpasning til den gradvise aldring af vores samfund er en udfordring, som vi ikke kan undlade at tage op. Vi skal tage højde for de forskellige situationer i de enkelte medlemsstater og finde ud af, hvilke politikker der kan øge beskæftigelsesprocenten blandt de ældste arbejdstagere og gøre dem mindre tilbøjelige til at gå på førtidspension. Vores tredje og sidste punkt er at modernisere arbejdsmarkedet og fremme iværksætterånden, navnlig når det gælder de små og mellemstore virksomheder. Også på dette område er det kun ved hjælp af en indfaldsvinkel, der er koordineret mellem EU's forskellige medlemsstater, at vi kan udnytte de muligheder, som vi får fra det store fællesmarked, der nu kommer til at omfatte 10 nye medlemmer. Disse strategier kan gennemføres ved hjælp af en dialog mellem arbejdsmarkedets parter. Den europæiske model bygger nemlig på en markedsøkonomi, der tager sigte på at skabe balance mellem den frie virksomhedsånd og kravene om samhørighed og solidaritet. I den forbindelse må vi ikke negligere den mere sårbare og tavse del af Europas befolkning, som alt for ofte kommer i anden række, fordi der ikke gøres en aktiv indsats i lovgivningen, men som ikke har en ringere samfundsværdi og moralsk betydning af den grund. Her tænker jeg på de 38 millioner europæiske borgere, der er handicappede. EU har udråbt 2003 til europæisk handicapår. Foruden de allerede tilrettelagte informationskampagner og kampagner, der skal gøre befolkningen lydhør over for problemet, vil det italienske formandskab arbejde på at skabe grundlaget for en lovgivningsindsats mod forskelsbehandling, nemlig et instrument, som beskytter handicappede i alle aspekter af deres dagligdag og sikrer dem en lys fremtid. (Bifald fra højre) Hr. formand, mine damer og herrer, hr. formand for Kommissionen, EU er også en faktor, der skaber international stabilitet. EU's ansvar i den forbindelse starter ved dets umiddelbare grænser og afhænger af dets evne til at engagere sig i nogle stadig mere avancerede former for samarbejde med nabolandene. Også i dette tilfælde agter det italienske formandskab at fortsætte de aktiviteter, som de, der har haft formandskabet før os, har påbegyndt. I den nuværende fase mellem underskrivelsen og ikrafttrædelsen af tiltrædelsestraktaterne vil vi forsøge at sikre de 10 nye medlemsstaters fulde deltagelse i Rådets arbejde og dermed gøre det lettere for dem at blive fuldstændigt integreret i EU's institutionsmekanismer. Vi vil samtidig tilstræbe, at der senest i december bliver fastlagt en køreplan for Bulgarien og Rumænien, som baner vejen for disse to landes tiltrædelse i Vi vil fortsætte førtiltrædelsesstrategien over for Tyrkiet ud fra de betingelser, der blev fastlagt på Det Europæiske Råd i København i december sidste år. Vi er klar over, at beslutningen om datoen for forhandlingernes indledning først bliver truffet ved udgangen af næste år, men ud fra dette synspunkt forekommer det os yderst hensigtsmæssigt, at EU aktivt støtter den reformproces, som den tyrkiske regering allerede har indledt. Vi vil blive ved med at understrege de vestlige Balkanlandes europæiske perspektiv, hvilket er i tråd med Zagrebprocessen. Den dagsorden, som vi vedtog i Thessaloniki på dette område, er endnu et skridt i den rigtige retning. Hvis vi ser tilbage på EU's rolle i Balkanlandene, har vi grund til at være stolte. Når vi sammenligner den nuværende situation med situationen for 10 år siden, kan vi konstatere, at Europas og USA's indgreb gjorde det muligt at gøre en ende på de blodige konflikter i det tidligere Jugoslavien, som var den sidste store borgerkrig i Europa, og som forhåbentlig også var sidste gang, at der blev udgydt europæisk blod på europæisk jord. Efter vores mening bør vi nu gå fra den aktuelle fase med associerings- og stabiliseringsaftaler til en mere integreret strategi med det formål at styrke vores forbindelser til regionens lande. Vi er bevidste om, at der

4 8 02/07/2003 er tale om en kompleks indfaldsvinkel, men vi ved også, at det europæiske perspektiv er det eneste, der kan give regeringerne i disse lande et effektivt incitament til uden tøven at fortsætte ad den vej, der hedder reformer, modernisering, det frie marked og retsstaten. Det italienske formandskab ser med yderst positive øjne på Kommissionens opfordring - som medlemsstaterne støtter - til at fremme nogle stadig tættere forbindelser med de områder, der er tættest på os, nemlig det såkaldte Wider Europe, det bredere europæiske naboskab. Derfor skal vi forsøge at styrke vores forbindelser med Ukraine, Hviderusland og Moldova. Vi skal ligeledes forsøge i særlig grad at styrke forholdet til Den Russiske Føderation ved hjælp af en stadig tættere dialog og konkrete foranstaltninger, som sender et stærkt signal om Ruslands ønske om at høre med til Europas og Vestens økonomiske, politiske, sociale og kulturelle struktur. Vi mener, at den opmærksomhed, som man rettede mod Østeuropa efter kommunismens fald, nu bør afbalanceres af en tilsvarende interesse for Euro- Middelhavs-dialogen. En sådan dialog er afgørende for Vestens forbindelser med den islamiske verden, og det er et spørgsmål, der i dag er lige så vigtigt, som Østeuropa-spørgsmålet var tidligere. Vores perspektiv er indførelsen af et Euro-Middelhavs-frihandelsområde, hvilket Barcelona-konferencen var startskuddet til. Den økonomiske og sociale udvikling i det sydlige Middelhavsområde er væsentlig for verdensordenen i betragtning af dets kulturelle, politiske og demografiske betydning. Integrationen af den europæiske økonomi og de arabiske landes økonomi er en af vor tids store udfordringer og er nøglen til fred og sikkerhed i dette område og i hele Europa. Derfor skal vi dyrke Euro-Middelhavs-dialogen, som vi vil tilegne en lang række initiativer på det økonomiske, kulturelle og sociale område, bl.a. en fond til fremme af dialogen mellem kulturer og samfund, og gennemføre det projekt, der består i at gøre den finansielle facilitet, der i øjeblikket eksisterer inden for rammerne af EIB, til et selvstændigt organ, nemlig til en egentlig Middelhavsbank. Ud fra de beslutninger, der blev truffet på Euro- Middelhavs-ministerkonferencerne i Valencia og på Kreta og godkendt af Det Europæiske Råd i Thessaloniki tilslutter det italienske formandskab sig det ønske, som Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter har givet udtryk for, nemlig at der under det italienske formandskab skal oprettes et Euro- Middelhavs-parlament, som er et tegn på et permanent ønske om dialog mellem Europa og de lande, der ligger ud til Middelhavets bredder. Hr. formand, mine damer og herrer, hr. formand for Kommissionen, at skabe betingelserne for international sikkerhed er i dag en vigtig opgave for de lande, som er fælles om et system af universelle værdier, der er baseret på frihed, demokrati og fred. Det er på dette hovedområde, at vi i dag skal fremme de grundlæggende transatlantiske forbindelser og partnerskabet mellem Europa og USA. Vi bekræfter vores opfattelse af, at der ikke er noget modsætningsforhold mellem en stærk europæisk indsats og en lige så stærk transatlantisk solidaritet. Ud fra denne tankegang har vi til hensigt at forsøge at genskabe dybden og dynamikken i forholdet mellem EU og USA, hvilket også er en nødvendig betingelse for, at Europa kan få større indflydelse på den internationale scene. Fastlæggelsen af et solidt og harmonisk transatlantisk forhold er også afhængig af en betydelig europæisk forsvarsindsats, som er i tråd med NATO-rammerne. Bekæmpelsen af terrorisme og af spredning af masseødelæggelsesvåben samt støtten til demokratiets fremme og respekten for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder er konkrete områder, hvor vi skal teste vores evne til at skabe solide samarbejdsforbindelser mellem Atlanterhavets to bredder. Her tænker vi på genopbygningen af en demokratisk og civil struktur i Irak og på støtten til fredsprocessen i Mellemøsten. Hvad Mellemøsten angår, er vi dog udmærket klar over, at der er tale om en yderst kompleks situation. Sammen med USA, Den Russiske Føderation og FN vil det italienske formandskab støtte køreplanen, så der opstilles tidsfrister og betingelser for gennemførelsen af en international fredskonference. Italien har tilbudt, at Sicilien kan danne ramme for denne konference. Der er mindst to punkter, hvor vi agter gøre en indsats. Det første punkt er, at vi skal skabe et større tillidsforhold til Israel med henblik på et bredere og mere struktureret samarbejde, og det andet punkt er, at vi skal iværksætte den plan, som Italien allerede har foreslået på De Europæiske Råd og i forbindelse med G8-topmøderne, og som tager sigte på genopbygningen af den palæstinensiske økonomi. Det er en plan, der kunne være et konkret og effektivt incitament i forhandlingerne mellem parterne. Hr. formand, mine damer og herrer, hr. formand for Kommissionen, af tidsmæssige grunde kan jeg ikke nævne alle de opgaver, som EU skal udføre på internationalt plan. Men jeg kan ikke lade være med at komme ind på de økonomiske, kulturelle, samfundsmæssige og endda sjælelige bånd, som knytter Europa til Latinamerika, der i øjeblikket oplever en forandring, som Europa håber vil skabe frihed og retfærdighed. De latinamerikanske lande har bedt os om at lukke vores handelsgrænser op. Latinamerikas succes er det andet Amerikas succes, nemlig det Amerika, som er knyttet til Europa på en anden, men ikke mindre betydningsfuld måde end Nordamerika. Jeg kan også forsikre Dem for, at vi vil arbejde på at styrke de allerede eksisterende forbindelser med Afrika, som vi er knyttet til via dets smertelige historie, med Asien, med de regionale organisationer og med FNsystemet, så vi i fællesskab kan tage de store udfordringer op, som bekæmpelsen af fattigdom og

5 02/07/ sygdomme, miljøbeskyttelsen og konfliktforebyggelsen er. Vi vil ligeledes være opmærksomme på, at en harmonisk udvikling i den internationale handel er en kilde til større velfærd og mindre ulighed, og dette emne vil blive taget op på Verdenshandelsorganisationens ministerkonference i Cancún til september. Hr. formand, mine damer og herrer, hr. formand for Kommissionen, de europæiske borgere ønsker demokratiske og gennemsigtige institutioner, en blomstrende økonomi og et frit samfund, men også et område med frihed og sikkerhed. I Tampere, i Sevilla og i Thessaloniki for nylig anerkendte Det Europæiske Råd behovet for at forbedre Europas evne til at bekæmpe grænseoverskridende organiseret kriminalitet, illegal indvandring og ulovlige aktiviteter i den forbindelse ved at gennemføre en mere effektiv kontrol ved EU's ydre grænser. I vores arbejde med disse spørgsmål vil vi satse på en mobilisering af tilstrækkelige finansielle ressourcer, en gradvis iværksættelse af en fælles hjemsendelsespolitik og en integreret forvaltning af de ydre grænser. Vi vil dog navnlig gerne slå fast, at det er nødvendigt at medtage spørgsmålene om den illegale indvandring i forbindelserne mellem EU og de lande, som indvandringsstrømmene kommer fra eller rejser igennem. Vi skal indføre effektive former for samarbejde med nogle af vores nabolande - ikke mindst Middelhavslandene og Balkanlandene - når det gælder kontrollen og administrationen af indvandringsstrømmene. Det legitime krav, som vi stiller til disse lande om et mere effektivt samarbejde om at hindre illegal indvandring, ledsages af et ønske om at integrere de tredjelandsborgere, der lovligt har taget ophold på EU's område. Foruden fortsættelsen af lovgivningsaktiviteterne på asyl- og visumområdet er det efter vores mening vigtigt at forbedre den måde, som alle EU's kriminalitetsbekæmpelsesmekanismer fungerer på, og her skal vi først og fremmest styrke Europol. Hr. formand, mine damer og herrer, hr. formand for Kommissionen, de betragtninger, som jeg har fremsat, viser tydeligt, hvor vanskelige og komplekse de udfordringer er, som EU skal tage op, og hvis løsning det italienske formandskab vil forsøge at bidrage til på den begrænsede tid, vi har til rådighed. Det vil vi gøre med ydmyghed, men ønsket om at stå til tjeneste og med den faste og fulde overbevisning, at vores fremtids sikkerhed og fremgang i stadig større grad vil afhænge af den europæiske integrationsproces, som i det sidste halve århundrede har givet os fred, frihed, sikkerhed og velfærd. I dag er Europa ikke længere den lette drage, som fløj med historiens vind, sådan som det var tilfældet på Rom-traktatens tid. EU er blevet meget mere robust, og det tynges af ansvar og pligter over for sine partnere og over for resten af verden. Det er mit ønske, at det under det italienske formandskab og med udsigt til det irske formandskab lykkes os - med alle de involverede parters medvirken og med særlig støtte fra de nye medlemsstater - at give vores institutionelle kæmpe noget af sin lethed og oprindelige energi tilbage. (Bifald fra højre) Prodi, formand for Kommissionen. - (IT) Hr. formand for Parlamentet, hr. formand for Rådet, mine damer og herrer, det italienske formandskab starter i en periode af afgørende betydning for EU's fremtid. Det får først og fremmest den krævende, men spændende opgave at afslutte processen med at revidere de traktater, der ligger til grund for EU, og udarbejde den første europæiske forfatning. I det halvår, hvor Italien har formandskabet, indledes regeringskonferencen, som skal arbejde på grundlag af konventets udkast til forfatningstraktat - det "gode grundlag", som det hedder i konklusionerne fra Thessaloniki. Takket være konventet har Europa faktisk for første gang gennemgået en forfatningsproces. Vi må således ikke undervurdere betydningen af, at udtrykket "forfatning" har gjort sin entré i EU's dagligdag. Denne entré har gjort det muligt at nå resultater, som forekom os helt urealistiske for kort tid siden, nemlig at chartret om grundlæggende rettigheder bliver medtaget i forfatningstraktaten, og at EU bliver en enkelt juridisk person, hvilket styrker Unionens internationale position. Fastlæggelsen af magtfordelingen i EU vil give borgerne mulighed for bedre at skelne mellem EU's og medlemsstaternes kompetenceområder. Jeg har dog aldrig lagt skjul på min utilfredshed med, at nogle nødvendige reformer, som mange peger på, enten ikke er påbegyndt eller er blevet iværksat med alt for stor tilbageholdenhed. Derfor vil Kommissionen i sin udtalelse i forbindelse med åbningen af regeringskonferencen i september lægge de endnu uafklarede nøglespørgsmål på forhandlingsbordet igen. Afstemninger med kvalificeret flertal er kommet til at omfatte mange områder, men ikke i tilstrækkelig grad til at dække behovene i et udvidet EU. Der er andre områder, hvor man også bør gå bort fra enstemmighed. Det er nemlig vanskeligt at forestille sig et effektivt EU, hvis alle beslutninger skal træffes med enstemmigt samtykke fra 25 stater. Det er faktisk en umulighed. Den løsning, som man har fundet frem til med hensyn til Kommissionens sammensætning, opfylder ikke kravene om repræsentativitet og effektivitet. Et fast formandskab for Det Europæiske Råd risikerer nemlig at føre til overlapninger og konflikter med Kommissionen. Euroen, som er et af EU's vigtigste politiske resultater - om ikke det vigtigste - er stadig ikke repræsenteret effektivt og sammenhængende på den internationale scene. Desuden er det nødvendigt at tilføje klausuler om en revision af forfatningen, hvor der stilles krav om et udvidet kvalificeret flertal. Jeg kan nemlig ikke forestille mig, hvordan forfatningen kan tilpasses til EU's nye behov uden en revisionsprocedure, som er baseret på flertalsreglerne. Der kan ikke foretages nogen reformer med enstemmighed. Endelig er de mere demokratiske og effektive institutionelle rammer, som regeringskonferencen skal skabe, også af fundamental betydning for at kunne føre en mere overbevisende økonomisk politik, socialpolitik og udenrigspolitik. Kommissionen har den politiske

6 10 02/07/2003 vilje, argumenterne og - tillad mig at sige det - den nødvendige entusiasme til at stå urokkeligt fast på disse punkter. Hr. formand for Parlamentet, hr. formand for Rådet, mine damer og herrer, den anden store udfordring i de kommende seks måneder er at fortsætte opbygningen af "det store Europa" og iværksætte en ny strategi over for vores nabolande. Vi er i færd med at foretage udvidelsen og skal nu til fulde føre førtiltrædelsesstrategien over for kandidatlandene ud i livet. Kommissionen er aktivt engageret i dette arbejde. Målsætningen er, at denne proces skal fungere godt til glæde for borgerne og for medlemsstaterne, både de gamle og de nye. På topmødet i Thessaloniki fik vi desuden grønt lys til at fortsætte med at udvikle et stadig tættere partnerskab med Balkanlandene. Uden dem vil denne fase af udvidelsesprocessen aldrig kunne kaldes fuldendt. I Thessaloniki vedtog vi en dagsorden, som bør føre til, at Balkanlandene bliver fuldgyldige medlemmer af EU. Jeg er overbevist om, at det italienske formandskab vil gøre sit yderste for at bevare denne region som en af EU's prioriteter. Jeg er glad for, at den strategi, som jeg har foreslået, nemlig at skabe en ring af venligtsindede lande, begynder at vise de ventede resultater, og at statsog regeringscheferne enstemmigt har bakket op om denne langfristede politik for EU. I den forbindelse er det afgørende, at vi straks går videre til den operative fase af den nye nabostrategi ved hjælp af specifikke handlingsplaner og nye støtteinstrumenter. Vi er derfor i færd med at udarbejde forslag, som Parlamentet og Rådet under Deres formandskab vil få lejlighed til at undersøge nøje. Med hensyn til Middelhavsområdet håber jeg navnlig, at vi inden årets udgang vil kunne oprette Euro-Middelhavs-banken og fonden for dialog mellem kulturerne. Det bliver desuden vigtigt, at vi - sådan som De sagde, hr. formand - spiller en afgørende rolle ved gennemførelsen af den køreplan, som EU har ydet et væsentligt bidrag til sammen med USA, Rusland og FN. De transatlantiske forbindelser er et emne, som vi fortsat vil lægge meget stor vægt på. Det netop afholdte topmøde mellem EU og USA i Washington var et positivt vendepunkt for vores forhold til USA. Bortset fra selve dagsordenen for topmødet - som blev et af de mest intense i de senere år - var det mest betydningsfulde element den stærke vilje, som begge parter udtrykkeligt viste til at genskabe et klima, der er præget af samarbejde og solidaritet. Dermed vil jeg ikke påstå, at der ikke længere er forskelle mellem vores opfattelser af og tilgange til specifikke spørgsmål. Men selv når det er tilfældet, sætter vi ikke spørgsmålstegn ved solidariteten i vores relationer. Som jeg understregede på topmødet, har vi de samme målsætninger, selv om vi undertiden ønsker at nå disse målsætninger på en meget forskellig måde. Det måske mest tydelige eksempel herpå er forholdet mellem USA og EU, når det gælder den internationale samhandel. Vi ønsker begge færre hindringer og bedre adgang til markederne, en mere afbalanceret samhandel og nogle klarere regler, som dog samtidig åbner mulighed for at favorisere de fattigste lande. Med hensyn til nogle af disse spørgsmål har vi dog stadig forskellige forslag til, hvordan der skal gribes ind. Men dette forhindrer os ikke i at have et nært og bestandigt forhold, som betyder, at vi kan håndtere vores forskelligheder, og det forhindrer os heller ikke i at samarbejde om at sikre et positivt udfald af de multilaterale forhandlinger i Verdenshandelsorganisationen. Det er noget, som jeg gerne vil understrege kraftigt. Alt dette er nemlig muligt, fordi EU på handelsområdet taler og forhandler med én stemme. EU er således en respekteret og indflydelsesrig partner, mens det bestemt ikke er tilfældet på de områder, hvor kompetencerne er delte og splittede. Hr. formand, hr. formand for Rådet, mine damer og herrer, den største udfordring, som vi står over for, er at genskabe de rette betingelser for en kraftig, harmonisk og varig økonomisk vækst i EU. Situationen er vanskelig. Den økonomiske vækst er meget afdæmpet, selv om jeg mener, at det er forkert at tale om deflation. Desuden skal vi samtidig iværksætte en reform af Europas sociale sikringssystem. Konkurrencen fra vores handelspartnere og den aldrende befolkning gør det tvingende nødvendigt at gennemføre en sådan reform. På samme tid råder vi dog over nogle meget store og enestående muligheder i kraft af et integreret indre marked med næsten en halv milliard mennesker. Jeg tror ikke, at vi er klar over dette store instruments betydning for vores fremtid. Derfor er vi nødt til at udtænke praktiske instrumenter til en strammere koordinering af EU's økonomi- og finanspolitik for sammen at tage problemerne op og sammen nyde godt af de enorme fordele, EU giver os. Kommissionen er klar over, hvor alvorlige disse udfordringer er, og har i de seneste måneder iværksat to initiativer, som har fået Det Europæiske Råds fulde støtte. For det første har vi foreslået og opnået, at man udnytter hele fleksibiliteten i stabilitets- og vækstpagten til at afpasse de enkelte landes finanspolitik efter de specifikke konjunkturer uden at miste målsætningerne om stabilitet af syne og uden at overskride grænsen på 3 %. Som jeg allerede har nævnt flere gange, var alt dette nødvendigt, men ikke tilstrækkeligt. Vi er således nødt til at gå ind i en fase med strammere koordinering, og medlemsstaternes finanspolitikker skal gøres mere bæredygtige på længere sigt. Det gælder især de medlemsstater, som har den største statsgæld. For det andet rejste Det Europæiske Råd i Bruxelles i marts på Kommissionens vegne spørgsmålet om nødvendigheden af hurtigt at sætte gang i etableringen af den nødvendige infrastruktur for at sikre den europæiske udvikling og styrke forskningen med henblik på at nå op på 3 % af Europas BNP i overensstemmelse med de mål, som vi selv satte os i Lissabon. På samme Europæiske Råd måtte jeg også med bekymring konstatere, at forskningsinvesteringerne i medlemsstaterne tværtimod er faldet i forhold til sidste år, mens de store europæiske virksomheder flytter en stadig større del af deres

TIRSDAG DEN 14. DECEMBER 2004

TIRSDAG DEN 14. DECEMBER 2004 2-001 TIRSDAG DEN 14. DECEMBER 2004 2-002 2-003 FORSÆDE: Josep BORRELL FONTELLES Formand 2-004 (Mødet åbnet kl. 9.05) 2-005 2-006 2-007 Åbning af mødet Modtagne dokumenter: se protokollen Debat om tilfælde

Læs mere

ONSDAG DEN 25. MARTS 2009

ONSDAG DEN 25. MARTS 2009 1 ONSG DEN 25. MARTS 2009 FORSÆDE: Hans-Gert PÖTTERING Formand 1. Åbning af mødet (Mødet åbnet kl. 9.10.) 2. Det Europæiske Råds resultater (19.-20. juni 2009) (forhandling) Formanden. Mine damer og herrer!

Læs mere

TIRSDAG DEN 22. FEBRUAR 2005

TIRSDAG DEN 22. FEBRUAR 2005 2-001 TIRSDAG DEN 22. FEBRUAR 2005 2-002 FORSÆDE: Jacek Emil SARYUSZ-WOLSKI Næstformand (Mødet åbnet kl. 9.05) 2-003 Åbning af mødet 2-004 Formanden. - Jeg erklærer mødet for åbnet. 2-005 Uopsættelig behandling

Læs mere

MØDET MANDAG, DEN 19. APRIL 2004. (Bifald) (Bifald)

MØDET MANDAG, DEN 19. APRIL 2004. (Bifald) (Bifald) 1-001 MØDET MANDAG, DEN 19. APRIL 2004 1-002 (Mødet åbnet kl. 17.05) 1-003 FORSÆDE: Patrick COX Formand Genoptagelse af sessionen 1-004 Formanden. - Jeg erklærer Europa-Parlamentets session, der blev afbrudt

Læs mere

EU 2004 BERETNING TIL FOLKETINGET VEDRØRENDE UDVIKLINGEN I DEN EUROPÆISKE UNION 2004

EU 2004 BERETNING TIL FOLKETINGET VEDRØRENDE UDVIKLINGEN I DEN EUROPÆISKE UNION 2004 EU 2004 BERETNING TIL FOLKETINGET VEDRØRENDE UDVIKLINGEN I DEN EUROPÆISKE UNION 2004 1 Indhold forord 3 eu s forfatningstraktat eu s forfatningstraktat 4 tværgående forhold eu s udvidelse 7 nye ansigter

Læs mere

MØDET TIRSDAG DEN 23. SEPTEMBER 2003

MØDET TIRSDAG DEN 23. SEPTEMBER 2003 2-001 MØDET TIRSDAG DEN 23. SEPTEMBER 2003 2-002 FORSÆDE: Alejo VIDAL-QUADRAS ROCA Næstformand (Mødet åbnet kl. 9.05) 2-003 Udnævnelse af formanden for ECB 2-004 Formanden. - Næste punkt på dagsordenen

Læs mere

Ingen har fred længere, end hans nabo vil EU s nye naboer mod øst DIIS DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER EUROPA EFTER UDVIDELSEN

Ingen har fred længere, end hans nabo vil EU s nye naboer mod øst DIIS DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER EUROPA EFTER UDVIDELSEN DIIS DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER EUROPA EFTER UDVIDELSEN Ingen har fred længere, end hans nabo vil EU s nye naboer mod øst LARS P. POULSEN-HANSEN I forbindelse med udvidelsen af EU pr. 1.

Læs mere

12 lektioner. af Pascal Fontaine. Den Europæiske Union

12 lektioner. af Pascal Fontaine. Den Europæiske Union Europa i 12 lektioner af Pascal Fontaine Den Europæiske Union Denne brochure og andre korte og klare oplysninger om EU findes online på ec.europa.eu/publications Europa-Kommissionen Generaldirektoratet

Læs mere

Hvad sker der med EU?

Hvad sker der med EU? Hvad sker der med EU? Interviews med David Munis Zepernick, Jørgen Estrup og Ditte Staun Udgivet af Radikalt EU-kritisk Netværk Indhold side EU's hidtidige udvikling af Sven Skovmand 4 En føderal stat

Læs mere

Europa. fra A til Å. Håndbog i europæisk integration. Werner Weidenfeld Wolfgang Wessels Institut für Europäische Politik. Europa Kommissionen

Europa. fra A til Å. Håndbog i europæisk integration. Werner Weidenfeld Wolfgang Wessels Institut für Europäische Politik. Europa Kommissionen Europa fra A til Å Håndbog i europæisk integration Werner Weidenfeld Wolfgang Wessels Institut für Europäische Politik Europa Kommissionen 2 Indholdsfortegnelse Forord Europa i opbrud Vejledning til Europa

Læs mere

Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12

Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12 Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12 Redegørelse af statsministeren i henhold til grundlovens 38 (mundtlig del). (Redegørelse nr. R 1). Kl. 12:05 Statsministeren (Helle Thorning-Schmidt):

Læs mere

POLITIK. 18. december 2003 UDVIDET TEMANUMMER OM EU

POLITIK. 18. december 2003 UDVIDET TEMANUMMER OM EU RADIKAL 13/14 POLITIK 18. december 2003 UDVIDET TEMANUMMER OM EU INDHOLD Det mener jeg 2 Mariannes klumme 3 Arbejdsmarkedet efter udvidelsen 4 Danmarks internationale parti 6 Retlige og indre anliggender

Læs mere

DET EUROPÆISKE RÅD den 20. og 21. marts 2003 Bruxelles

DET EUROPÆISKE RÅD den 20. og 21. marts 2003 Bruxelles E U R O P A - P A R L A M E N T E T DIREKTORATET FOR PLANLÆGNING AF PARLAMENTETS ARBEJDE DET EUROPÆISKE RÅD den 20. og 21. marts 2003 Bruxelles TALE AF FORMANDEN PAT COX FORMANDSKABETS KONKLUSIONER 02/S-2003

Læs mere

ØSTUDVIDELSEN politiske og økonomiske perspektiver

ØSTUDVIDELSEN politiske og økonomiske perspektiver 28. årgang - nr. 3-4 Aug ug.. - sept. pt. 2001 Teman emanummer TEMANUMMER: ØSTUDVIDELSEN politiske og økonomiske perspektiver Af Leif Kajberg og Bent Brier Foreningen Frit Norden har som mærkesag bevarelsen

Læs mere

Tema: EU forud for Europa-valget

Tema: EU forud for Europa-valget MAJ 2014 TIDSSKRIFTET PÅ DANSK OM UDENRIGSPOLITIK OG INTERNATIONALE FORHOLD Tema: EU forud for Europa-valget Baggrundsartikler om Ukraine-krisen Dokument: Præsident Putins tale ved annekteringen af Krim

Læs mere

FORENET I MANGFOLDIGHED EUROPA27 AF YLVA NILSSON EUROPA-PARLAMENTET

FORENET I MANGFOLDIGHED EUROPA27 AF YLVA NILSSON EUROPA-PARLAMENTET FORENET I MANGFOLDIGHED EUROPA27 AF YLVA NILSSON EUROPA-PARLAMENTET Luxembourg: Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer, 2010 ISBN 978-92-823-3212-2 De Europæiske Fællesskaber,

Læs mere

Euroforbeholdet baggrund og argumenter for deltagelse i euroen

Euroforbeholdet baggrund og argumenter for deltagelse i euroen Euroforbeholdet baggrund og argumenter for deltagelse i euroen ISBN: 87-87803-40-2 Euroforbeholdet baggrund og argumenter for deltagelse i euroen Udgivet af tænketanken Ja til Europa 2003 Europabevægelsen

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 240 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EN EUROPÆISK

Læs mere

Finland. Sverige Estland. Letland. Polen. Ungarn Rumænien. Bulgarien. Grækenland Tyrkiet. Cypern

Finland. Sverige Estland. Letland. Polen. Ungarn Rumænien. Bulgarien. Grækenland Tyrkiet. Cypern EU Finland De 15 nuværende medlemslande i EU Sverige Estland De 10 lande, som efter planen bliver fuldgyldige medlemmer af EU i maj 2004. Irland Danmark Letland UK Litauen De to lande, som efter planen

Læs mere

Den Økonomiske og Monetære. Union og euroen. For stabilitet, vækst og velstand på tværs af Europa INDBLIK I EU-POLITIK

Den Økonomiske og Monetære. Union og euroen. For stabilitet, vækst og velstand på tværs af Europa INDBLIK I EU-POLITIK INDBLIK I EU-POLITIK Den Økonomiske og Monetære For stabilitet, vækst og velstand på tværs af Europa Union og euroen En velfungerende økonomisk og monetær union og en stærk stabil euro er fundamentet for

Læs mere

Charme-faktoren: Håndbogen til din ungdomsorganisation

Charme-faktoren: Håndbogen til din ungdomsorganisation Charme-faktoren: Håndbogen til din ungdomsorganisation Kompilator: Vladislav Petkov Projekt Unge mod racisme Fonden С.Е.G.А. Holdningerne i denne publikation er de enkelte forfatteres ansvar og repræsenterer

Læs mere

VENSTRES EU-PROGRAM LØSNINGERNES EUROPA

VENSTRES EU-PROGRAM LØSNINGERNES EUROPA VENSTRES EU-PROGRAM LØSNINGERNES EUROPA 2014-2019 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 4 Udfordring 1: Vækst og beskæftigelse 6 Venstres løsninger 7 Slip den globale handel fri 7 Færdiggør det indre marked 7 Topforskning

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION KONSOLIDEREDE TRAKTATER CHARTER OM GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER

DEN EUROPÆISKE UNION KONSOLIDEREDE TRAKTATER CHARTER OM GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER DEN EUROPÆISKE UNION KONSOLIDEREDE TRAKTATER CHARTER OM GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER MARTS 2010 30.3.2010 Den Europæiske Unions Tidende C 83/1 T E U KONSOLIDEREDE UDGAVER AF T E U F TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE

Læs mere

FRA FORSAMLING TIL FOLKESTYRE?

FRA FORSAMLING TIL FOLKESTYRE? FRA FORSAMLING TIL FOLKESTYRE? Festskrift i anledning af Europa-Parlamentets 50 års fødselsdag den 19. marts 2008 Redigeret af Peter Nedergaard UDGIVET AF EUROPA-PARLAMENTETS INFORMATIONSKONTOR I SAMARBEJDE

Læs mere

FRA FÆLLESMARKED TIL FÆLLESSKAB?

FRA FÆLLESMARKED TIL FÆLLESSKAB? FRA FÆLLESMARKED TIL FÆLLESSKAB? 31 fødselsdagshilsner til Rom-traktaten i anledning af dens 50-årsdag den 25. marts 2007 siden 1957 UDGIVET AF EUROPA-PARLAMENTETS INFORMATIONSKONTOR I SAMARBEJDE MED FORUM

Læs mere

TIRSDAG DEN 15. JUNI 2010

TIRSDAG DEN 15. JUNI 2010 1 TIRSG DEN 15. JUNI 2010 FORSÆDE: Silvana KOCH-MEHRIN Næstformand 1. Åbning af mødet (Mødet åbnet kl. 09.00) 2. Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet

Læs mere

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 INDLEDNING 1.1-1.5 2 REGULERING AF LOVPLIGTIG REVISION PÅ EU-PLAN 2-2.10 OG BEHOVET FOR

Læs mere

EU under forandring. - Europæisk integration og finanspagtens betydning herfor. Udarbejdet af Gruppe 26:

EU under forandring. - Europæisk integration og finanspagtens betydning herfor. Udarbejdet af Gruppe 26: EU under forandring - Europæisk integration og finanspagtens betydning herfor Udarbejdet af Gruppe 26: Signe Munk Jensen, Anne Katrine Jensen, Camilla Emilie Thomsen & Maria Catrin Nøhr Vejleder: Henrik

Læs mere

FN-forbundets Reformpapir 2 FN - En bedre verden er mulig

FN-forbundets Reformpapir 2 FN - En bedre verden er mulig FN-forbundets Reformpapir 2 FN - En bedre verden er mulig Forord...3 1. FN -- En bedre verden er mulig...4 2. Styrkelse af FN's Generalforsamling...5 Baggrund...5 3. En stærkere rolle til FN's økonomiske

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere